Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2004.


Nález ÚS ze dne 11.6.2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §7 zákona č. 2/91 Sb., o kolektivním vyjednávání
199/2003 Sb.
199
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 11. června 2003 x plénu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx ustanovení §7 xxxxxx č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxx:
Xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 2/1991 Xx., x kolektivním vyjednávání, xx xxxx 31. xxxxxx 2004 zrušuje.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 2002 návrh skupiny 52 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §7 zákona x. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx úvodem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx umožňuje, xxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx x jen "xxxxxxxxxxxx") stanovilo xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx závazná x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Připomíná, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx (tzv. podnikovou) x kolektivní smlouvu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x organizací xxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §20 zákoníku práce x na zákon x kolektivním xxxxxxxxxxx. X pohledu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx smlouvy xxxx xxxxxx normativní xxxxxx, a to xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx obligační, xx. stanoví vzájemné xxxxxxx stran xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx upravují xxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Právní xxxxxx, jež xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx x xxx "Ústava"), jenž xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 1 Xxxxxx pro právní xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxx dle názoru xxxxxxxxxxxx ustanovení §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx (xxxxxxxxx), že xxxxxxxxxx smlouva vyššího xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx přesvědčení xx tím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zásada, xxxxx xx součástí xxxxxxxx právní kultury, x to že xxxxxxx může xxxxxxxxx xxx vztahy mezi xxxxxxxxxxx stranami, xxxx xx xxxx osobuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx vlastního uvážení x xx jiné xxxxxxxx, než které xx uzavřely, a xxxxx tedy xxxxxxxxxxx xxxx upravit xxx xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx reflektuje x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx x samotnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez ohledu xx jimi xxxxxxxxx xxxxxx.
X obsahu xxxxxxx plynoucích xxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí, že xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mzdových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx, zpravidla nadstandardních, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouhým xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) x jsou přitom xxxxxxxxxxx v soudním xxxxxx (§20 odst. 3, §207 zákoníku xxxxx). Xxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx xxx dle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x čl. 2 odst. 4 Xxxxxx a s čl. 2 xxxx. 2 x 3 x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), xxx xxxxxx xxxxxxx hranice xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x x čl. 11 xxxx. 1 x 4 Xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx mít i xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 2/1991 Xx. xx kolektivní xxxxxxx (xxxxxxxxx) neplatná, zaručuje-li xxxxxxxxxxxx mzdové xxxxxx xx větším xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x části xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah.
Xx xxxxx deficit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxxxx skutečnost, že xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vztahovalo x xxxxxxxxxxx zaměstnavatelům (xx. rozhodnutí s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx možných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připomíná, xx vydání vyhlášky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní smlouvy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx adresátů xx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx právnímu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx povahou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jemuž xx xxx xxxxxxxxx procedurální xxxxxxx xx xxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Úmluva").
Z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx v roce 2001 xxxx xxxxxxxxxx x. 238/2001 Xx., x. 300/2001 Sb., x. 303/2001 Sb. x x. 417/2001 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivních xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 3860 zaměstnavatelů - právnických a xxxxxxxxx osob. X xxxx 2002 se xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx č. 81/2002 Xx., č.223/2002 Xx., x. 300/2002 Xx., x. 301/2002 Sb., x. 302/2002 Sb., x. 409/2002 Sb. x č. 410/2002 Xx. na xxxxxx 2282 xxxxxxxxxxxxxx. Některé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx podzákonného xxxxxxxx xxxxxxxx závazné xxx xxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx jeho názoru xxxxxxx zaměstnavatelů vnucuje xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx oboru, xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 Listiny.
X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx xxx rozšířit xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx činností x xxxxxxxxx ekonomickými x xxxxxxxxxx podmínkami, uplatňovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx - xxx xxx xxxxxx počtu xxxxxxxxx zaměstnavatelů - xxxxxx a ani xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx x nich xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx situace, xxx xxxxx zejména x malých podnicích.
X hlediska určitosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx x obdobnou xxxxxxxx a obdobnými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx republiky" xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v něm xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv. Xxxxxxxxx, xx spočívají xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředí, jakož x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tak xxx xx xxxxxxxxx x §7 zákona x. 2/1991 Sb., xxxx xxxxxxx nepodporuje xxxxxxxxxx, ale xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxx na jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou členy xxxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nutí k xxxx, xxx vstupovali xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x právem xxxxxxx sdružování podle čl. 27 xxxx. 1 Xxxxxxx.
X ohledem xx všechny uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x čl. 1 x čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 3, čl. 4 xxxx. 1, čl. 11 xxxx. 1 x 4, čl. 26 odst. 1 x čl. 27 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.
II.
Podle §42 xxxx. 3 x §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaslal Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. X úvodu xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx XxXx. Xxxxxxx Zaorálek xxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 98, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (1948) xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x organizacemi zaměstnavatelů xx jedné xxxxxx x organizacemi xxxxxxxxxxx xx straně xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnáváni xxxxx způsobem. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (1961) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx x vhodné, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x organizacemi xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivními xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx č. 91, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (1951) předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepodepsali, xxxxxxx xxxx být xxxxxxx některé xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx reprezentativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dané xxxxxxx x že zaměstnavatelé x zaměstnanci, xx xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přizváni x vyjádření xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanoveními), x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxx podzákonnými xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy (tzv. xxxxxxx). Xxxx pravidlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx standard xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x obdobnou xxxxxxxx, ekonomickými a xxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxx xxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx tím, xx xx se xxxxxxx xxxxx zaměstnavatelské xxxxxxxxxx.
X těchto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyvozován xxxxx, xxx xxxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, xx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxx, xx xxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxx právní xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx pracovněprávní xxxxxxxx, x tím x xxxxxx. Tento předpis xxxx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svá xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozdíl xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx Xxxxxxxxxx x. 91 Xxxxxxxxxxx organizace práce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx velice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx měl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx správě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxx být xxxxxxxxx povinnost státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxx x kritéria xxx stanovení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů. Xx xxx xxxxxx xx xxxx zákonná xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx též xxxxxxxx stanovisek xxxx xxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx dotčeny, x xxxx by xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx nejzákladnější xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména co xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx závaznost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx projednání. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastník řízení xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxx (a to x Úmluvou x. 98, o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx organizovat xx x kolektivně xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx sociální xxxxxxx), xxxxx i x čl. 2 Xxxxxx x čl. 2 x čl. 4 Xxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vydal xxxxxxxxx rozhodnutí.
Podle §42 xxxx. 3 x §69 zákona x. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Ústavní soud xxxxxxxxx návrh x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 xxxx předseda xxx. XXXx. Xxxx Xxxxxxx x výhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vytváření xxxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx směru xxx xxxx názoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx jednak x toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx, tak x xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx svého normativního xxxxxx xx pramenem xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nejsou členy xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřela. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x argumentaci navrhovatele, xxxxx neústavnost xxxxxx xxxxxxxxx dovozuje x xxxx, xx xx xxxxxxx pro soukromoprávní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx závaznosti kolektivních xxxxx vyššího xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx vývoji xxxxxx xx xxxxxxx 20. xxxxxxx - xxx x období tzv. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dnešním pojetí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (tj. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podmínky platily xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx x individuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx), xxxxxxx xx xxxxx závaznými (xxxxxxxx xxxx individuálně dohodnuty xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x hromadné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úprava xxxxxxxx v hromadné xxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx období právní xxxxxx xxxxxxxxxx, jak xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx - xx xxxxxxxxxxx podmínek - xxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ujednaly hromadnou xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 102/1935 Xx. x. a x., xxxx xx xxxxxxxx xxx přechodnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 141/1937 Xx. z. a x., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv pracovních.
Z xxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxxxx předseda Xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx evropských xxxxxx. Xxxx. xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo xxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zaměstnance x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x organizací, xxxxx xxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxx.
Xxxxxx, xxxxx xxx do xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx k institutu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivních xxxxx, je xxxxxxxxxx xxx v právu Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx. 139 Amsterodamské xxxxxxx xxxxxxx, že "xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství se xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx se zvyklostmi x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx čl. 137, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise.". X xxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přijata xxxxxxxx Xxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx obsahem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborových svazů (XXXX), Svaz průmyslu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (UNICE) x Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX). Xx základě xxxxx přijaté xxxxxxxx xxx členské xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dohody xx xxxx území. Xx xxx podstatě xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obsaženého xx xxxxxxxxx předsedy Senátu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x členských státech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx účastník xxxxxx xxxxx směrnici 96/34 ES, x Xxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx XXXXX, CEEP a XXXX, xxxxxxxx 97/81 ES, xxxxx xx týká Xxxxxxx dohody o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxx UNICE, XXXX x XXXX, xxxxxxxx směrnici 1999/70 ES, xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXXX, CEEP a XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx k tomuto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx takový xxxxxx je v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx případech považován xx xxxxxx x xxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v preambuli xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx Rada xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xx xxxxxxxx) x xxxxxx příslušné směrnice x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx, předložené x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxx "s xxxxx xxxxxxxxx ... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx". Z xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx Evropské xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aspekt xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podmínek x hospodářské xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx partnerů xxxxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zavazuje, protože xxxx. směrnice 96/34 ES, x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXXXX, XXXX a XXXX, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 155/2000 Xx.
Xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nedostatečnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivních xxxxx vyššího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jim xxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxx přisvědčit, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správního xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxx, xxx dále xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx blíže xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posuzování, zda xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx otázkou, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zákonná xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X takovou xxxxxxxx xxxxxx totiž xxx xxx přesvědčení účastníka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (postupem xxxxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxx xxxxxx by xxx xxxx xxxxx dle xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx souvisejících zákonů), xxxxxxxxx x xxxxx x rámci "běžně" xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §49 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Xx., x jelikož xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x kolektivním vyjednávání xx xxxxxxxxxxxxx dotýká Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxx soud xx uvedené xxxxxxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxx x předmětnému xxxxxx.
Xx svém xxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závaznosti xxxxxxxxxxxx smluv vyššího xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právních řádů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx rozšířeno x xxxxxxx formách x xxxxx státech, xxxx. x Xxxxxxxx, Belgii, Xxxxxxx x Německu (xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závaznosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx neodůvodněné konkurenční xxxxxx xxxx zaměstnavatelů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výhody, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx na xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 98, o provádění xxxxx práva xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (č. 470/1990 Sb.).
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx ministerstvo uvádí, xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx ukládá stát xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx výrazu "xx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx třeba xxxxxxx xxx, xx "povinnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxx pouze x xxxxxxx, xx x xxxx byla xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x právní silou xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxx "xxxx určující ukládání xxxxxxxxxx xxxxx xxx" xxx ministerstva "xxxxxxxxx xxx předpisy x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v §7 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx); x §7 xxxx. 2 xxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obdobnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx rozšíření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Ústavního soudu xx. xx. XX. XX 587/01, xx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx vyjednávání xx kusé, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx dialogu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx. Xxx aplikaci xxxxxxxx "xxxxxxx činnosti" pro xxxxxxxxx závaznosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xx v současné xxxx xxxxxxx x xxxxx Administrativního registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx u ekonomických xxxxxxxx uvedena jejich xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxxx x xxxxx samotných xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx subjektů xx xxxxxx ministerstva je x xxxxx zaměstnanců, xxxxx je xxxxxxxxxx xx tří nezávislých xxxxxx (xxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x Registru Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx než 20 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx.
X xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odůvodněný xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být k xxxx přiloženo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx - Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"). Komise xx xxxxxxx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odborů. Xxxxxxxx xx náměstek xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx v dosavadní xxxxx x Xxxxxx xxxx došlo x xxxxxx xxxx stranami, xxxxxx-xx xx jí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobsahuje ustanovení, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx, že xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx presumován xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx ministerstvem považován xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádné xxxxxxxx xxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xx na xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Komise zvlášť x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ministru xxxxxxxxxx.
X závěru xxxxx xxxxxxxxx xxx ministerstvo xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvyklým legislativním xxxxxxxx, xx. projednáním xx xxxxx připomínkovými xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx legislativní xxxx xxxxx, popř. x xxxxxxxxxxxx radě xxxxx, x xx x souladu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
XXX.
Podle §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxx rozhodování x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x jiný xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxx přijaty x xxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx norem xxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxx z xxxxxxxxxx §66 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x zrušení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx návrhu přezkoumávané xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx č. 1/1993 Sb., je Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxx normotvorné xxxxxxxxxx. (Viz xxxxx xx. zn. Pl. XX 9/99, publikovaný xx Xx. x. x., xx. 16, x. 13 - 14; vyhlášen pod č. 289/1999 Sb.)
Xxxxxxx interpretace xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx věc, xxx xxxxx č. 2/1991 Sb. byl xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx dne 4. prosince 1990, xxxxxxxxx nabyl dne 1. xxxxx 1991, xx. xxxx nabytím xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx (xx. zákony x. 519/1991 Xx., x. 118/1995 Sb., x. 155/1995 Sb., č. 220/2000 Xx. x x. 151/2002 Xx.) xxxxxx xxxxxxx.
IV.
Dikce xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx §7 zákona č. 2/1991 Xx. je xxxxxxxxxxx:
"§7
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozího odstavce xxx jen na xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pro xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxx.".
V.
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanoveními §20 xx 22, §30, §32, §35, §60a, §73, §74, §83a, §85, §88, §92, §95, §96, §99a, §102, §105, §111, §119, §120, §124 - 126, §128, §129, §131, §140, §143 a §200 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx vyjednávání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxxxx vyjednávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x jeho xxxxx x kolektivních xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smíru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběžné sociální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 19. x x xxxxx polovině 20. století, zrcadlí xxxxxxx mechanismu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx akceptací xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjednávání xx xxxxxx státu (x xx xx určitých xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x §4 xxxxxx x kolektivním vyjednávání), xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx normativnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxxx x xxxxxx cestou.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatnění x x jiných xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §17 odst. 2 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úprava věcného xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xx dána xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupci svazů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x veřejným xxxxxx x xxxx je xxxx jako xxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx nelze xxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx povinnost xx xxxxxxxxx (čl. 27 Listiny), xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx normativní působnosti xxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx může být xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvě, aniž xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx), xxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx normativního aktu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pojmový xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předpokladu, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Je-li xxxxxx kolektivního vyjednání xxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxxxxx x demokratického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). Xx takovou považuje xxxx. právní úprava xxxxxxx (§12 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx) hranici 50 % xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věci Spolkové xxxxxxxxx Německo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx) za xxxxxxxxx závaznou toliko xxxxx, participovalo-li xx xxxxx uzavření v xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelských xxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X./x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, skupiny xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. První xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně neparticipujících xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx absence xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, třetí xxx námitka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečně xxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxxxxxx.
V./b
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx (viz xxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/99, Xx. XX 5/X1, Pl. XX 39/01 - xxxxxxxxxxx xx Xx. x. x., xx. 18, x. 135 x xxxx., sv. 24, s. 79 x xxxx., xx. 28, s. 153 x násl.; xxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Sb., č. 410/2001 Sb., č. 499/2002 Sb.) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vůle, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 Listiny (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ius disponendi). Xx xxxxxxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 11 Listiny x veřejným statkem xx xxxxxx čl. 6 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 14/2000 Sb. m. s., xx xxxxxxx s čl. 1 Ústavy a čl. 27 Xxxxxxx.
Extenze xxxxxxxxxx kolektivní smlouvy xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cenovou xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určitý xxxxxxx xxxxx. Kautelami této xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx akceptovatelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konečně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
V xxxxxx xx xxxx xx. xx. Xx. XX 24/99 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx svobody xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxx vlastnického dle čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podmínek. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxx xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx domáhat pouze x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxx normotvůrce xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx čl. 4 odst. 4 Listiny, dle xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx musí xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx (xxxxxxx) regulace, a xx vycházejíc xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů (x xxxx oblasti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nákladů xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx.), musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Důsledkem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z čl. 26 Xxxxxxx."
V xxxxxx xx xxxx xx. xx. Xx. ÚS 3/2000 - xxxxxxxxxxxx xx Xx. n. x., xx. 18, x. 287 a xxxx.; vyhlášen pod č. 231/2000 Sb., Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řešil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx. Vycházel xxxxxx zejména x čl. 1 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1 Xxxxxx, jenž xxxxxxxxx státům xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx považují xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, x xxxx x judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxx xxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxx široký xxxxxxx k xxxxx (xxxxxxxxx) ("margin of xxxxxxxxxxxx"), x xx xxx při xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx veřejný xxxxx opravňující k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (kontrolních) xxxxxxxx, xxx rovněž xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx zdůraznil x xxxxxxx Xxxxx et xx., zasahování xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (spravedlivé) xxxxxxxxx ("xxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) vztah xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cíli. Xxxxxxx xxxx v xxxx věci xxxxx xxxxxxxxxx možnou xxxxxxx xxxxxxxx nájemného, xxxxx xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx proporcionality (xxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx viz xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 4/94, Xx. XX 15/96, Pl. XX 16/98 - xxxxxxxxxxx ve Xx. x. x., sv. 2, x. 57 x xxxx., xx. 6, s. 213 x násl., xx. 13, x. 177 x násl.; xxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx., 280/1996 Sb., 68/1999 Sb.). Xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx prvního x xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. subsidiarity xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx možným xxxxxxxxxxx, x xx x pohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x dané xxxx xxxxxxxxxxxx): "Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohli xxxxxx x xxx xx tak xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx jednotlivce xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 11 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx kupříkladu xxxxxxx xxxxx, kterou xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zákonodárství, xxxxx v xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x. 32/1934 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nutné xxxxxx a xxxxxx xxxx.". Na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud k xxxxxx x xxxxxxxx čl. 4 xxxx. 3 x 4 Xxxxxxx, x xx ve xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx: "Xxxxxx regulace, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nesmí evidentně xxxxxx cenu xxx, xxx tato xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx vlastně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx funkcí xxxxxxxxxxx.".
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx potravinářských x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 39/01 x Xx. ÚS 5/01 xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx svobodách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx statků. Xxxxxxxxxxx xxxxx smí (v xxxxxx daných ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásadami, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x počet xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na trhu xx xxx xxxxxx xxxxxxx a výrobních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx meze svobody xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, že xxxxx xx dosažení xxxxxx xxxx xx xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Připomněl, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx užívání majetku, xxx xx zavedena xxxxx veřejnému xxxxx. Xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx Evropského soudního xxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx Metallurgiki Xxxxxx xxxxx Xxxxxx (258/81) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oceli xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx současná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejvyšších xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx omezení xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx-xx spravedlivě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobcům, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnictví. Toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxxx kritiku, xxx xx silná. Xxxxxxx xxxx ale xxxxxxxx důvod, xxx xxxxxxxx čl. 11 Listiny xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x posuzovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx označil garanci xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zásahy xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, a odmítl, xx xx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Vyjádřil se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Zdůraznil, že x volbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx nese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx voličům xx xxxxxxxxxxxx problémů x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řešení.
Xx xxxx ústavnosti §7 zákona o xxxxxxxxxxx vyjednávání Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 5/01 x Xx. XX 39/01 xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plynoucího x xxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx čl. 6 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 14/2000 Xx. x. s., xx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx a čl. 27 Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 11 Xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx svoboda x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, resp. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx proporcionality xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 4/94, Xx. XX 15/96, Xx. XX 16/98). Xxxxxxxx xx x této souvislosti xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx omezit xxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx svobody xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx statků spočívá x následujících kritériích: Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxx, zdali institut xxxxxxxxx určité základní xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxx základního xxxxx xxxx xxxxxxxxx statku). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx kritérium xxxxxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxx. dotýkajícími xx jich x xxxxx intenzitě. Třetím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx veřejných xxxxxx. Xxxx základní xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve zvažování xxxxxxxxxxx, systémových, xxxxxxxxxxxx x hodnotových xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx znamená xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx argument xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx přitom Xxxxxxx xxxx ve své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx smyslu, nýbrž xxxx postulát minimalizace xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx (viz nález xx. xx. Xx. XX 4/94): "Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že x případě xxxxxx x opodstatněnosti priority xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx stojících xxxxxxxxxx xxxx xx nutnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx. Xxxxx závěr xxx odvodit i x ustanovení čl. 4 xxxx. 4 Listiny, x xxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nejenom xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx základních xxxx x xxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku jejich xxxxxxxx xxxxxx.".
X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x ním spjatý xxxxx extenze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx plynou xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx efektivním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaných xxxxx (xxxxxxxxxx smíru) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plurality xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ústavou chráněné xxxxxxx základního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx extenze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx reglementace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx příkladem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §111 odst. 4 zákoníku práce).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kolizi xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxx, x xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hodnotových, xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dospět x xxxxxx akceptujícímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx svobody x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx míru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x tím xxxxxxxx xxxxx x rozhodovaném xxxxxxxx dosáhnout toliko xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx statku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nutno xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podílu kontrahentů xx trhu x xxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx proporcionality, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x tím xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx působnosti kolektivní xxxxxxx přijmout toliko x mimořádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx.
X pohledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nutno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 11 x čl. 26 Xxxxxxx xx spojení s čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx základních práv x xxxxxxxxx xxxxxx, x dále x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X./x
Xxxxxxxxxx §7 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířit xxxxxxxxx kolektivní smlouvy xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx svazů, x xxxxxxx, xx provozují xxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínkami xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxx-xx sídlo xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celém období xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx x přesně xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy vyššího xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx příloha xxxxxxxx xxxxxx výčet xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x XXX (xxx xxxx. xxxxxxxx č. 410/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženého x xxxxxxxxxx §7 zákona x kolektivním vyjednávání xxxxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztaženou xx přesně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx aplikaci xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xxxx je obecnost. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxx. právního xxxxxxxx, xxx xx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx. xx. Pl. XX 12/02 (bude xxxxxxxxxx xx Xx. n. x., xx. 29; xxxxxxxx pod č. 83/2003 Sb.), xxxx xxxx: dělba xxxx, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Prvním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jedinečných xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx moci, čili xxxxxxxxx zákonodárné, xxxxxxx x xxxxxx moci x xxxxxxxxxxxxx právním xxxxx: "Přijímání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx aplikace xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx principu "xxxxx poena xxxx xxxx" (xxxxxxx tady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx)." (X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, 2. Xxxxxxx, Heidelberg 1991, x. 32). Xx. X xxxxx 9 Xxxxxx USA x xxxx xxxxxxxxxxx stanovil: "Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx subjektu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odůvodnění xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 Xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (čl. 81, čl. 90 Xxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx důvody soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s možností xxxxxxxx xxxxxxxx (jak xxxx xxxxxxx naznačil Xxxxxxx soud v xxxxxxxx x 11.7.2002 xx. xx. XX. XX 587/01), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu naplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx se xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
V./d
Xxxxxxx xxxx se xxxxxx x řadě xxxxx xxxxxx vyjádřil x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx jakých xxxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 6/2000 (Sb. x. x., xx. 21, x. 195 a xxxx.; xxxxxxxx xxx č. 77/2001 Sb.) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx xx totiž xxxxx čl. 1 Ústavy Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx - xxxx jiné - xx její xxxxxx řád má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x srozumitelnosti. Xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx lze jeho xxxxxxxx xxxxx předvídat, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.". Xxxxxxxx testování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 9/95 (Xx. n. x., xx. 5, x. 107 a násl.; xxxxxxxx xxx č. 107/1996 Sb.): "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x požadavkem xxxxxx jistoty a xxxxx i xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 Xxxxxx) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
Xxxxxxx hlediska xxxxx xxxxxx aplikovat x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx názoru xxxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 45/2000 (Xx. x. x., xx. 21, x. 261 x násl.; xxxxxxxx xxx č. 96/2001 Sb.) xxxxxxx xxxxxxxx odvozené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: "Jiný xxxxxx předpis" musí xxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxx, nemůže zasahovat xx věcí xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti) x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úpravě xxx zákonný standard (xxxx xxx tedy xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx "jiného xxxxxxxx xxxxxxxx"). V xxxxxx xx. xx. Xx. XX 3/95 (Xx. x. u., xx. 4, x. 91 x xxxx.; vyhlášen xxx č. 265/1995 Xx.) xxx Xxxxxxx xxxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonných xxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xx zmocňovacím xxxxxxxxxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxx xx pak xx post xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzbuzuje xxxxx, xx xx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxx, xxxxx normotvornou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobné činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx za to, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx s xxxxxxx xx hledisko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelů, jež xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, x kterých xxxx xxx xxxx.
Z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx vyjednávání Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx zákonné xxxxxxxx x extenzi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plyne z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx deficitem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx základní právo xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxx plyne x maximy zajištění xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
V./e
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx stránky xxxx xxxxxxx, xx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Bylo-li by xxxxx této námitce xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxxxxxx trpí absencí xxxxxxxx meze xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zakotvením xxxx xxxx výtka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx svobodně se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
V./f
Xxxxxxxx xx všem vyloženým xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x kolektivním vyjednávání xxx xxxxxx x čl. 11 odst. 1, čl. 26 xx xxxxxxx x čl. 4 odst. 4 Listiny x čl. 1, čl. 81 x čl. 90 Xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx si xxxxxxxxxxx, xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx nálezu xxxxx §70 odst. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ke xxx 31. března 2004, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
XXXx. Holeček x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 199/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.3.2004.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.