Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
254/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět zákona §1

Vymezení pojmů §2 §2a

Práva k vodám a právní povaha vod §3 §4

HLAVA II - NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Díl 1 - Základní povinnosti §5 §5a

Díl 2 - Nakládání s povrchovými vodami

Obecné nakládání s povrchovými vodami §6

Užívání povrchových vod k plavbě §7

Díl 3 - Povolení, souhlas a vyjádření

Oddíl 1 - Povolení

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami §8 §9 §10 §11

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami §12

Zánik povolení k nakládání s vodami §13

Povolení k některým činnostem §14 §15 §15a §15b §15c

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace §16

Oddíl 2 - Souhlas §17

Oddíl 3 - Vyjádření §18

Díl 4 - Vodoprávní evidence §19

Údaje zapisované do katastru nemovitostí §20

HLAVA III - STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD §21 §22

HLAVA IV - PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD §23

Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí §23a

Plány povodí §24

Zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik §25

Programy opatření §26

HLAVA V - OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ

Díl 1 - Ochrana vodních poměrů §27

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod §28

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod §28a

Díl 2 - Podzemní vody §29

Díl 3 - Ochrana vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů §30 §31

Citlivé oblasti §32

Zranitelné oblasti §33

Povrchové vody využívané ke koupání §34

Podpora života ryb §35

Díl 4 - Ochrana množství vod

Minimální zůstatkový průtok §36

Minimální hladiny podzemních vod §37

Díl 5 - Ochrana jakosti vod

Odpadní vody §38

Závadné látky §39

Havárie §40

Povinnosti při havárii §41

Opatření k nápravě §42

HLAVA VI - VODNÍ TOKY

Vodní toky §43

Koryta vodních toků §44

Změny koryta vodního toku §45

Ochrana vodních toků a jejich koryt §46

Správa vodních toků §47

Správci vodních toků §48

Oprávnění při správě vodních toků §49

Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků §50

Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků §51

Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi §52

Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnění §53

HLAVA VII - SPRÁVA POVODÍ §54

HLAVA VIII - VODNÍ DÍLA

Vodní díla §55 §55a §55b

Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků §55c

Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků §56

Užívání vodních děl jinými osobami §57

Ochrana vodních děl §58

Povinnosti vlastníků vodních děl §59

Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla §59a

Vstup na pozemky §60

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly §61

Povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu §62

HLAVA IX - OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Díl 1 - Ochrana před povodněmi §63

Povodně §64

Zvládání povodňových rizik §64a

Díl 2

Povodňová opatření §65

Záplavová území §66

Omezení v záplavových územích §67

Území určená k řízeným rozlivům povodní §68

Území ohrožená zvláštními povodněmi §69

Stupně povodňové aktivity §70

Povodňové plány §71

Povodňové prohlídky §72

Předpovědní a hlásná povodňová služba §73

Povodňové záchranné práce §74

Povodňové zabezpečovací práce §75

Dokumentace a vyhodnocení povodní §76

Díl 3 - Povodňové orgány §77

Povodňové orgány obcí §78

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností §79

Povodňové orgány krajů §80

Ústřední povodňový orgán §81

Díl 4 - Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Správci povodí §82

Správci vodních toků §83

Vlastníci vodních děl §84

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně §85

Díl 5 - Náklady na opatření na ochranu před povodněmi §86 §87

HLAVA X - ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY

Díl 1 - Vymezení pojmů §87a

Díl 2 - Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody §87b §87c §87d

Díl 3 - Orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody §87e §87f §87g §87h

Díl 4 - Předpovědní služba pro sucho §87i

Díl 5 - Vydávání opatření při stavu nedostatku vody §87j §87k §87l §87m

HLAVA XI - POPLATKY

Díl 1 - Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §88

Předmět poplatku §88a

Osvobození od poplatku §88b

Základ poplatku §88c

Sazba poplatku §88d

Výpočet poplatku §88e

Poplatkové období §88f

Rozpočtové určení poplatku §88g

Účelovost poplatku §88h

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §88i

Poplatkové přiznání §88j

Splatnost poplatku §88k

Úrok z prodlení §88l

Díl 2 - Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §89

Předmět poplatku §89a

Osvobození od poplatku §89b

Osvobození od dílčích poplatků §89c

Základ poplatku §89d

Dílčí základy poplatku §89e

Sazba poplatku §89f

Sleva na dílčím poplatku §89g

Výpočet poplatku §89h

Výpočet dílčích poplatků §89i

Poplatkové období §89j

Rozpočtové určení poplatku §89k

Účelovost poplatku §89l

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §89m

Povinnosti poplatníka §89n

Poplatkové přiznání §89o

Splatnost poplatku §89p

Úrok z prodlení §89q

Díl 3 - Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §90

Předmět poplatku §90a

Osvobození od poplatku §90b

Základ poplatku §90c

Sazba poplatku §90d

Výpočet poplatku §90e

Poplatkové období §90f

Rozpočtové určení poplatku §90g

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §90h

Splatnost poplatku §90i §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100

HLAVA XII - PLATBA K ÚHRADĚ SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ A SPRÁVY POVODÍ A ÚHRADA VÝDAJŮ NA OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí §101

Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu §102

HLAVA XIII - MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD A ODBĚR A ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

Měření objemu odpadních vod §103

Odběr a rozbor vzorků odpadních vod pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových §103a

HLAVA XIV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §104

Obecní úřady a újezdní úřady §105

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §106

Krajské úřady §107

Stavební úřady §107a §107b

Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad §108

Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních §109

Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů §110

Vrchní vodoprávní dozor §111

Česká inspekce životního prostředí §112 §113

Výkon vodoprávního dozoru §114 §114a

Vodoprávní řízení §115

Opatření obecné povahy §115a

HLAVA XV - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky fyzických osob §116

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě §117

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami §118

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl §119

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení §120

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi §121

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami §122

Porušení povinností při haváriích §123

Porušení povinností správce drobného vodního toku §124

Porušení povinností poplatníka §125

Díl 2 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §125a

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě §125b

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami §125c

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl §125d

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízenl §125e

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi §125f

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami §125g

Porušení povinností při haváriích §125h

Porušení povinností správce vodního toku a správce povodí §125i §125j

Porušení povinností poplatníka §125k

Díl 3 - Společná ustanovení k přestupkům §125l

HLAVA XVI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §126 §126a §126b

Přechodná ustanovení §127

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §128

ČÁST TŘETÍ §129

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státním fondu životního prostředí České republiky §130

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě §131

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně trestního zákona, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o státní správě ve vodním hospodářství, zákona o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona §132

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o změně zákona o státní správě ve vodním hospodářství a kompetenčního zákona §133

ČÁST OSMÁ §134

ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby §135

ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §136

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST §137

Příloha č. 1 - Zvlášť nebezpečné závadné a nebezpečné závadné látky

Příloha č. 2 - Sazby

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 20/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 25/2008 Sb. - §14

č. 181/2008 Sb. - Čl. II

č. 150/2010 Sb. - Čl. II

č. 151/20011 Sb. - Čl. IV

č. 350/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 501/2012 Sb. - Čl. V

č. 275/2013 Sb. - Čl. IV

č. 303/2013 Sb. - Čl. LV

č. 61/2014 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXXI

č. 113/2018 Sb. - Čl. II

č. 312/2019 Sb. - Čl. V

č. 544/2020 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. LV

INFORMACE

254
XXXXX
xx dne 28. xxxxxx 2001
x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ZÁKON O XXXXXX (XXXXX ZÁKON)

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x xxxxxxx zákona

(1) Xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx i zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povodní x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxx x xxxxxxx x právem Evropských xxxxxxxxxxxx.1) Účelem tohoto xxxxxx je též x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pitnou xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx suchozemských xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x podzemním xxxxx, xxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx vod xxxxx xxxxxxx, x xx v zájmu xxxxxxxxx xxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxxx vod, xxxxxxxxxxx vodních xxx x xxxxxxx před xxxxxx povodní x xxxxx. V xxxxx xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx se bere x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxxxxx služby, včetně xxxxxxx na související xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xx zásadou, xx xxxxxxxxxxxxx platí.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Povrchovými xxxxxx xxxx vody xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx zemském xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zemským povrchem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podzemními vodami xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xx podzemní xxxx se xxxxxxxx xxx xxxx protékající xxxxxxxxxx drenážními xxxxxxx x vody xx xxxxxxxx.

(3) Vodním útvarem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou jejich xxxxxxx nebo společnými xxxxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimu. Xxxxx útvary se xxxxx xx útvary xxxxxxxxxxx vod x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx soustředění xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx v xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Umělý xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxx povrchové xxxx vytvořený xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx kolektoru xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvrství xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podzemní xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx zdrojem xxxx xxxxxxxxx nebo podzemní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(9) Nakládáním x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx dřeva, x xxxxx ryb xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, vypouštění xxxxxxxxx xxx do nich x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx množství, xxxxxx, výskyt xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sítí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x jezer xx xxxx v jediném xxxxxxxx, ústí nebo xxxxx vodního toku.

(11) Xxxxx xxxxxx je xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odtok xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx místa xxxxxxx xxxx (obvykle xxxxxx xxxx xxxxxx xxx).

(12) Xxxxxxxxxxxxxxx rajon je xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx poměry, typem xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxx xxxxx xx kontinuálně xxxxxxxxx síť xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx vodním xxxxx a přechodně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Ostatní xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx definici xxxxxxx xxxx xxxxx §43.

(15) Pověřenou xxxxxx xx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad vodními xxxx, xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, x rozsahu svého xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx posudků xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu.

(16) Xxxxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracování xxxxxxx xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx posudků pro xxxxxxxx xxxxxxx děl xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu.

§2x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, který xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxx, xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Dobrým xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx takový xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx přinejmenším xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx rozumí xxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Dobrým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx potřebný xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx životního prostředí (§23a), při xxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Dobrým chemickým xxxxxx podzemních vod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ochrany xxx xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§23a), xxx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx environmentální xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx překročena x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxx vyjádření xxxx ovlivnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x nepřímými xxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

§3

Xxxxx x xxxxx x xxxxxx povaha xxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxx součástí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx nebo xxx xxxx xx vyskytují; xxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx z xxxxxx vod xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

§4

(1) Xx vody, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,2) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx tak výslovně xxxxxxx.

(2) Důlní xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákon se xx ně xxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx1a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

NAKLÁDÁNÍ S XXXXXX

Xxx 1

Základní povinnosti

§5

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx ochranu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx hospodárné x účelné užívání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energetického xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výrobním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technologie.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx užívání xx xxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx kanalizace x místě k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx xxx odpadní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (žumpě) x následným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zneškodnění. Dále xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx srážek xx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "srážková xxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, anebo, xxxx-xx xxxxx z těchto xxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo kombinací xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx povolena xxxxxx, xxxxx stavby xxxx jejím dokončením, xxxxxxx stavby ani xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování údaje x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vhodných x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x realizaci xxxxxxx prvků.

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§6

Xxxxxx nakládání x povrchovými vodami

(1) Xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx x nimi xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxx rovněž xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednoduchými xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxx xxx.

(3) Xxx obecném nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nesmí ohrožovat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zhoršovat xxxxxxxx xxxxxx, poškozovat xxxxx, xxxxx xxxx x zařízení, xxxxxxxx xxx xxxx xxx x porušovat xxxxx x xxxxxx chráněné xxxxx xxxxxx.

(4) Vodoprávní xxxx xxxx obecné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxx xxxxxxx upravit, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dochází-li xxx něm x xxxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxx. Působnost jiných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx těchto vod xx xxxxxxx5) xxxx xxxxx zákonem dotčena.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x plavbě

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx není třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vybavit je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, speciálních servisních xxxxxxxx56) a xxxxxxxxxxx xxxx6) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx") xxxx xxxxxxx zabezpečovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxx závadných xxxxx x plavidel x xxxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx lodí xxx, aby při xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Přečerpávání xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx látek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 50 xxxxx xxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx.

(5) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx X. xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx motory xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx vodní xxxxx,7) xx xxxx plavba xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxx vyhláškou. Povrchové xxxx xxx užívat x xxxxxx xxx xxx, xxx při xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx rekreace, xxxxxxx xxx a xxxxxxx ekosystémů, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx; rozsah x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx správy, Xxxxxxxxxx záchranného sboru Xxxxx xxxxxxxxx, ozbrojených xxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, celní xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, dále xx xxxxxxxx, použitá x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provozem xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxxx použitá k xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx nebo xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 se, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vodních zdrojů X. stupně, nevztahuje xx plavidla osob, xxxxx mají platné xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami podle §8 odst. 1 xxxx. a) bodu 4 xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(7) X výjimkách xx zákazu a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx projednání xx Státní plavební xxxxxxx.

(8) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx plavby xxxxxxxx xx spalovacími motory xx povrchových xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povrchových vod x plavbě x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonává Xxxxxxx České republiky x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx, xxxxxxx x vyjádření

Oddíl 1

Xxxxxxxx

§8

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx") je xxxxx

x) xxx-xx x povrchové xxxx x nejde-li xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx

1. k xxxxxx xxxxxx,

2. x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. k xxxxxxx těchto xxx xxx chov ryb xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx,

5. k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxx-xx x podzemní xxxx

1. k xxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxxx,

3. k xxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. x umělému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx,

x) x vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x čerpání xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podzemních xxx xx xxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě povolení xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx správě7b),

f) k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx1a).

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xx xxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám k xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x vodami xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx předchozích předpisů (xxxx xxx "oprávněný") xx oprávněna xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xx dobu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx pokusům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx průzkumu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx méně xxx 14 dnů a xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx 1 l/s,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxx xxx (§21),

x) k jednorázovému xxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx záchranných xxxxx xxx mimořádných událostech, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pohromách,

d) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx při cvičení x zásahu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxx projednáno x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x odběru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxx organizací při xxxxxxxx činnosti xxx xxxx xxxxxxx potřebu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx1a),

x) x xxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) X pochybnostech x tom, zda xx jedná o xxxxxxxxx x povrchovými xxxx podzemními xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx vodoprávní xxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xx vydává xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx vydává. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx s podzemními xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vodoprávní xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8).

(2) Xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx vod xxxxxx xxx vydáno xx xxxx xxxxx xxx 10 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xx dobu xxxxx xxx 4 xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx XX xxx 1 x xxxxx XXX) na xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx zdroj xxxxxxxx xxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x o xxxxxxx jejich xxxxxx8a); x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ji xxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx využívání jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vydáno xx xxxx xxxxxx xxx 30 xxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §12 odst. 2 xxxx platnosti povolení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve stávajícím xxxxxxxx, xxxxx-xx oprávněnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem nebo xxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx pro jejich xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx užívání vodního xxxx, xxxxx takové xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx chovu xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4 x 5], xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx krmení xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovených x §39 xxxx. 12 x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx. X xxxxxxx, xx jsou x povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závadných x xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx povolení xxxxxx xx xxxx delší xxx 4 roky. Xx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx druhá.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vodou xxx vydat xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx zdroje povrchové xxxx podzemní vody xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §23a pro xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx stanovených xxxxx §23a pro uměle xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami, xxxxx lze vykonávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je podmínkou xxxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 3 let ode xxx, xxx nabylo xxxxxx moci, nenabude xxxxxx moci povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona, který xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx podle §23a xxxx. 8, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxx 100 m3 xxxx x kalendářním xxxxxx,

x) oprávněný, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. a) xxxx 5, §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx 5 nebo §8 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 6 000 x3 xxxx v kalendářním xxxx nebo 500 x3 xxxx v xxxxxxxxxxx měsíci,

c) xxx, xxx xx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 6 000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx roce nebo 500 x3 vody x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přírodním xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx které xxxx vyhrazeným nerostem.".

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx objem xxxx vzduté xxxxxx xxxxx xx vodním xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 x3, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx správci povodí xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(3) Způsob x xxxxxxx měření xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx x vodami, xxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví vyhláškou.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx v povolení x nakládání x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsob x rozsah měření xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx, a xx na xxxxxxxx xxxxxxxx nutnou xxxx.

§11

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pozemků nebo xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uživatele x xxx, vyplývajícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Nabyvatelé xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx k xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxx nebo xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xx 2 xxxxxx ode xxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx užívání.

(2) Povolení x nakládání s xxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx vlastnostmi.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, může oprávněný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx úřad uložit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx díla xxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Změna x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Vodoprávní xxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx-xx oprávněný xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu po xxxx delší xxx 2 xxxx; to xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxx vody xx xxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx má povolení x vypouštění odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx nebo podzemních, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na kanalizaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b),

x) xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx, nebyla-li xxxxx xxxxxxxxx, či při xxxx změně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx změnit xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx oprávněným x xxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx x x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xx-xx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx (§24 x 26),

b) ke xxxxxxx programů snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (§34 odst. 2 x §35 xxxx. 1),

x) ke xxxxxxx xxxxxxxx snížení znečištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx (§39 xxxx. 3),

x) xxx zásobování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx8c).

(4) Požádá-li oprávněný x změnu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x žádosti není xxxxxxxxxx rozhodnuto; xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §9 xx 11 xxxxxxx.

§13

Xxxxx povolení x xxxxxxxxx x vodami

Povolení x nakládání s xxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxx díla (§55) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřad xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx nestanoví xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1.

§14

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

x) k vysazování xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx územích x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, valounů apod. (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx toku,

c) xx xxxxxxxxxxx pracím xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx územích (§66) x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vodních toků,

e) x vrácení vodního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§45),

x) x xxxxxxxx těžebního odpadu xx povrchových xxx10b).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§48) x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx-xx je vlastník xxxx z důvodů xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§15x

§15x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§15b

§15b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§16

Povolení k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečné látky xx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, x nichž xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxx.

(2) Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx nebo prioritní xxxxxxxxxx látky x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technologicky xxxxxxxxxx xxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx pro xxxxxx z xxxxxx xxxxx. Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kanalizace, xxxxx je součástí xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx tohoto povolení xx §38 xxxx. 9 až 11 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx uloží v xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinnost zřídit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních vod, xxxx xxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami x xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx tom xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx vypouštěných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo činnostem, x nimž xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxx mohou ovlivnit xxxxx xxxxxx, a xx

x) ke stavbám x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx sousedících, xxxxx xxxx stavby x xxxxxxxx ovlivní xxxxx xxxxxx,

x) ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx umožňujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ke xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx,

x) xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x terénním úpravám x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 xxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx 15 m xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vodního xxxx,

x) xx stavbám x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů,

f) x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a upravovat xxxxxxxxxxx vodu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10b),

x) k xxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxxxx potenciálu podzemních xxx, x nichž xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podzemní voda; xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx mu předložil xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8),

x) x xxxxxxxx oxidu uhličitého xx přírodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49), xxxx

x) xx geologickým xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx využívání energetického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxx x vrtům xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx8).

(3) Xxxxxxx-xx xx z xxxxxx xxxx, může xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky i xxxx, po kterou xx xxxxxxx uděluje.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx postupu podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zákonů7b),10b) x případech xxxxxxxxx x odstavci 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxx x xxxxxxxxx, jichž xx třeba xxx xxxxxxx xxxx zásahu Xxxxxxxxxx záchranného sboru Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx cvičení xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem.

(6) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx zhoršení stavu xxxx ekologického potenciálu xxxxxx povrchové vody xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Zároveň xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx ekologického potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx znemožnění xxxxxxxx dobrého stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx dobrého xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 upozorní xxxxxxxx, xx xxx výjimky xxxxx §23a xxxx. 8 xxxx možné xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx a xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1 vydat.

(7) Xxxxx-xx se o xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx65), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevydává. Dojde-li xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vést xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xx zhoršení stavu xxxxxx podzemní xxxx xxxx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stavu xxxxxx podzemní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že bez xxxxxxx podle §23a xxxx. 8 nelze xxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx65).

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx

§18

(1) Každý, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx právo, xxx xx dostatečném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.2)

(3) Xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

Díl 4

Xxxxxxxxxx evidence

§19

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx ohlášení, x xxxx xxxx souhlas xxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx rozsah xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx11) x xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souhrnné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12) do xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Správní xxxxx x xxxxxx xxxxxx samosprávy jsou xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx vydávaná rozhodnutí, xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§22 odst. 3 x 4) x xxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x opatření obecné xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou vydanou xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxx zapisované xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx účelům xxxxxxx x xxxxxxxx vodních xxxx nebo xx xxxxxx březích, xxxxxx x xxxxxxx vodní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx.12a) Xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx (§58 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxxx 1 x ochranná pásma xxxxxxx xxxxxx (§30) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.13)

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx území xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXX POVRCHOVÝCH X PODZEMNÍCH VOD

§21

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podkladů xxx výkon xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx vod x x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Zjišťování x xxxxxxxxx stavu povrchových x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) zjišťování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx útvarů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vedení xxxxx xxxxxxx (§22 xxxx. 1),

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. vodních linií x xxxxxxx xx xxxx, hydrologických povodí xxxxxxx toků, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vodních xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx silně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx útvarů,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx vodních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x umělých xxxxxxx xxxxxx,

4. odběrů povrchových x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx vodních xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§24),

6. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (§28),

7. xxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx (§30),

8. xxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx (§32),

10. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§33),

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx využívaných xx xxxxxxx (§34),

12. xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx stát trvale xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ryb a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§35),

13. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx závlahových xxxxxxxx (§56),

14. xxxxxxxxxxx xxxxx (§66).

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, ukládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evidencích, xxxxxx statistických x xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 3 x 4) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx. Údaje z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx data60).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vodních xxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovlivněných x umělých vodních xxxxxx (§23a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx (§26 odst. 4) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx x provozování xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správci xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx tím xxxxxx xxxxxxxx, zřizuje xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx odborné xxxxxxxx"). Xxxxxxx povodí a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni se xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněni požadovat xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx nakládá x povrchovými xxxx xxxxxxxxxx vodami, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů;14) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správcům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx správci povodí x pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx data xxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxx zjišťovat. Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx x pověřené xxxxxxx xxxxxxxx poskytují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod; zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nakládání x xxxxxxxxxxx x podzemními xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) jsou oprávněni xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx cizích xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; vlastníci xxxx uživatelé xxxxxx xxxxxxx jsou povinni xxxxx xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx prokazovat xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx x před vstupem xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vody a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, území xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx porovnává xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod s xxxxxxxxxxx kapacitou vodních xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxx §10 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx měřit xxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx, kdo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx důlní vody xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 6 000 x3 xxxx 500 m3 v xxxxxxxxxxx měsíci, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypouštění xxxxxxxx x x xxxxxxx, který stanoví Xxxxxxxxxxxx zemědělství ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí a Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spravuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxx evidenci

a) xxxxxxx linií x xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx nádrží,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx x akumulace xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dílčích povodí (§24),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x kterých xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako zdroje xxxxx vody,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) pro xxxxxxxx

x) objektů na xxxxxxx liniích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ovlivněných xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních vod, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x ekologického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx útvarů,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx,

x) ochranných xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zranitelných xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx,

x) záplavových xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxx trvale xxxxxxxx xxx život x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xx vodní xxxxxx xxxxxxxxx nebo podzemní xxxx eviduje xxxxxxx x území vyžadující xxxxxxxx ochranu podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx14a).

(6) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15) Tyto xxxxxxxxxx systémy xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx §21 odst. 1, §2326, §54 a §108 odst. 3 xxxx. w).

HLAVA XX

XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX

§23

(1) Plánování x xxxxxxx vod xx xxxxxxxxx koncepční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx vymezit a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx vod xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) snížení nepříznivých xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx, xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx pitnou vodou.

(2) X xxxxx plánování x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx plány xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx územní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

§23x

Xxxx xxxxxxx vod xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxx jako xxxxxx xxxxxxxxx prostředí15a) (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxx") xxxx

x) xxx xxxxxxxxx vody

1. zamezení xxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx útvarů xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx útvarů xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x silně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxx x xxxxxxx chemického xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x úniků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek,

b) xxx xxxxxxxx vody

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx xx těchto xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavu všech xxxxxx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx a zajištění xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx doplňováním, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trendu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, xx xxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §28 xxxx. 1, §30 xxxx. 1, §32 xxxx. 2, §33 xxxx. 1, §34 xxxx. 1 a §35 odst. 1 x ve zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx31) dosažení xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a) x xxx xxxxxxxx vody xxxxx xxxxxxx x), xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx nejsou pro xxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3, xxxx. x) xxxx 2 a xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxxx do 22. prosince 2015.

(3) Xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx vždy xxxxxxxxxxxx x nich.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx (§24) xxxxxx xxxxxxxx cíle xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 za xxxxxx postupného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx útvary xxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vodního xxxxxx x xxx splnění xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx-xx xxxxxx dosažení cílů xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxx požadovaného zlepšení xxxx být x xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přesahují xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx lhůty,

b) prodloužení xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x

x) prodloužení xxxxx xxxx omezeno xx xxxxxx maximálně xxxx následujících xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx dosaženy.

(6) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx vodní xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lidskou xxxxxxxx do xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxx 2, xxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx, xx xx dosažení xxxxxx cílů xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo neúměrně xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxx bude dosaženo xxxxxxxxxx možného ekologického x xxxxxxxxxx xxxxx xxx daných vlivech, xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx znečištění,

c) xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxx xxxxxx dobrému xxxxx xxxxxxxx vody xxx xxxxxx vlivech, xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) nedojde x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vodního xxxxxx a

e) stanovení xxxx přísných xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vod, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zhoršování xxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod. Xx xxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx dobrý může xxxxx x důsledku xxxxxx trvalých xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx či znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru povrchové xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx útvaru,

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxx veřejného zájmu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx přínosy xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxx xxxx nebo xxxxx vodního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx technické neproveditelnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dosáhnout jinými xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 nelze xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx vody či xxxxxxxxxx dosažení dobrého xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxxxx vod nebo xxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxx uvedeny x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 lze xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx jako xxxxxx životního xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxx ležících v xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x souladu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxx, x xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí Labe, xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí Xxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxx Dunaje.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx zpracovávají xx xxxxx úrovních pro xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxx") x dílčí xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx16) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vod xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajiny.

Dále xxxxxxxx souhrny programů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx strategii jejich xxxxxxxxxxx.

(5) Národní xxxx xxxxxx Labe xx xxxxxxx xxxxx povodí xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx dílčí xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxx Vltavy, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Dolní Xxxxxx x dílčí xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx přítoků Xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx povodí Xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povodí xxx xxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx dílčí povodí Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(8) Xxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx návrhy xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx pro xxxx dílčí xxxxxx xx základě zjištěného xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod, hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů, x xxxxxx plán xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jednotlivých dílčích xxxxxx xxxxx odstavců 5 xx 7 x přiřazených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x dále xx xxxxxxx správních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx x xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxx správců xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx povodí pořizuje Xxxxxxxxxxxx zemědělství a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxx xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx spolupráci x příslušnými správci xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a plány xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx xxxx začleněny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(13) Xxxxx dílčích povodí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx působnosti xx spolupráci s xxxxxxxxxxx krajskými xxxxx x ve spolupráci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povodňových rizik x vymezení xxxxxxx x významným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx 4 xxxx xxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx se budou xxxxx pro zvládání xxxxxxxxxxx rizik xxxxx,

2. xxxxxx xxxx x xxxxxxx prací xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx 3 roky před xxxxxxxx období, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

3. analýzu xxxxxxxxxxx x vodohospodářských xxxxxxxxxxxxxx povodí, zhodnocení xxxxxx lidské xxxxxxxx xx xxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx, xxxx povodňového nebezpečí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxx vody, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předběžný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vodami xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vodních útvarů x xxxx xxxxxxxxxx x návrhů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod, xxxxx xx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx budou plány xxxxxx x plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkat,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx plánů xxxxxx x xxxxxx plánů xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravných prací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxx §24 xxxx. 4, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejméně 1 rok xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx a plány xxx zvládání povodňových xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a plánů xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx, způsob zpracování xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 včetně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x map xxxxxxxxxxx xxxxx a formy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravných xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x návrhů xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uživatelů xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx rizik se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 let xxx dne jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx opatření

(1) Programy xxxxxxxx jsou hlavním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povodí a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx ochrany xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxxx plánů xxxxxx.

(2) Programy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x tam, xxx xx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx základních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvo životního xxxxxxxxx.

(3) Opatření přijatá x plánech xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxx x xxxxxxx významně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud taková xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dohodnuta x xxxxx částí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx oblastí povodí.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxx §21 nebo xxxx údaje xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vodní útvar xxxxx §23a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx

x) vyšetřeny příčiny xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přešetřena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami, xx xxx xx xxxxxxxx §12 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro dosažení xxxxxx cílů xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx dočasného xxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozumně xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx období déletrvajícího xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx splnit tyto xxxxxxxx:

x) přijmout xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx předejít xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ochrany xxx xxxxx §23a xxxx. 1 x ostatních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi,

b) xxxxxxxx, xx kterých xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mimořádné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x plánu xxxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx oslabovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vodního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x §23a xxxx. 5 a xxxxxxxxx méně xxxxxxxx xxxx x §23a xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) souhrn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a) x d), se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x moří xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Tento xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxx programů xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x vodami x xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX VODNÍCH XXXXXX A VODNÍCH XXXXXX

Xxx 1

Ochrana xxxxxxx xxxxxx

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak,18) xxxxxxxx xxxx x xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odtokových xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti krajiny.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Oblasti, xxxxx pro xxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx lesní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx povrchovým způsobem xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx práce, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hladiny xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx radioaktivní xxxxxx,

x) xxxxxxx oxid xxxxxxxx49) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásobami xxxxxxxxxx vod.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxx povolit výjimku xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxx, má xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§28x

Xxxxx chráněná pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx morfologicky, geologicky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povodní x xxxxx xxx x jejich územní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx povrchových vod. X xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, umisťovat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neztíží xxxxxx xxxxxxx využití xxx akumulaci xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxx xxxxx pořídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Generel xx podkladem xxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx a územně xxxxxxxxx dokumentace.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxx přednostně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obyvatelstva xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxx xxxxx xx použití xxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.5) X jiným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx použití xxxxxxxx xxxx, jen xxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx49) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) xxxxxx podzemní xxxx xxxx podstatné snížení xxxxxxxx odběru xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxx v něm, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x dále provést xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx účelné, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx užíváním xx xxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx rozhoduje xxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x náhradě xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx jiné činnosti xxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx20) na něm xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x neobvyklém xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyžádá změnu xxxxxxxxxxx zakládání stavby xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx realizace xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.) xxxx xxxxxx xxxxxx podzemních xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx (artézské xxxx), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxx

(1) X ochraně xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 000 x3 xx rok x xxxxxx xxxxxxxx vody xxx výrobu xxxxxx xxxxxxxxx vody nebo xxxxxxxxx vody stanoví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx opatřením obecné xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásma x xxx xxxxx zdroje x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pásmo změnit, xxxxxxxxx xx zrušit. Xxxxxxxxx ochranných xxxxx xx vždy veřejným xxxxxx.

(2) Ochranná xxxxx xx dělí na xxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x územích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávadnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx území

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx minimálně xxx xxxxx xxxxxx hladiny xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x ostatních xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a) x xxxxxxxxx vzdáleností xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 100 x xx xxxxxxxxx zařízení,

c) x xxxxxxx xxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx minimálně x xxxxx 200 x xxx místem xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx proudu do xxxxxxxxxxx 100 m xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx objektu x xxxxx ochranného pásma 15 x, xx xxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx odběru,

2. bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 200 x nad xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx proudu xx xxxxxxxxxxx 50 m xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 15 m, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x místě xxxxxx,

x) x xxxxxx podzemní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx 10 x xx odběrného xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úřad xxxx stanovit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxx X. xxxxxx x xxxxxxx menším, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x).

(5) Ochranné xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxxx xxx ochranného xxxxx I. xxxxxx; xxxx xxx tvořeno xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých územích.

(6) Xxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx, kteří xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ti, xxxxx x xxxxxxxx x takovému xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx stavebníky, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x seznamu xxxxx xxxxxxxx 13.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx je zakázán xxxxx a vjezd; xx neplatí xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx vlastní. Vodoprávní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

(8) V xxxxxxxxx xxxxx X. x XX. xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž rozsah xx vymezen v xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx zruší.

(10) X xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydatnost, jakost xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje nelze x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby podle xxxxxxxx 12, popřípadě xxxxxx x xxxx xxxxxxx užívání pozemků x staveb v xxxxx xxxxx ležících.

(11) Xx prokázané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníci xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vody, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8) k xxxxxx vody x xxxxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx x poskytnutí xxxxxxx x dohodě, rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx x technickými úpravami x ochranných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženými xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx žádají, x xxxxxxxxxxxx nádrží xxx vlastníci nebo xxxxxxxxxx vodních xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(13) Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nádrží x zásady pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§31

Pro zdroje povrchových xxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xx předpokládá xxxxxx využití jako xxxxxx pitné xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§32

Citlivé xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxx dochází xxxx v blízké xxxxxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx pitné xxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesahuje xxxxxxx 50 xx/x, xxxx

x) x xxxxx xx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nutný vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx citlivých oblastí xxxxxxx přezkoumání x xxxxxxxxxxxx intervalech nepřesahujících 4 xxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx x xxx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x citlivých xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních vod x xxxxxx xxxxxxx.

§33

Zranitelné oblasti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se vyskytují

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určené xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu 50 xx/x xxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx x důsledku vysoké xxxxxxxxxxx dusičnanů xx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxx může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx upraví používání x xxxxxxxxxx hnojiv x statkových hnojiv, xxxxxxxx plodin x xxxxxxxxx protierozních xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx"). Akční xxxxxxx x vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 4 roky. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx akčního xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxx využívané xx koupání

(1) Správci xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přezkoumávají x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx, xx xx x nich xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx48). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx koupání xx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví48). Xxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povrchových xxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x aktualizace x rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx vod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx48) x program xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx přípustného znečištění xxxxxx vod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx48) xxxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxxxx odpovídat požadavkům xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem xxxx x nařízení vlády xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxx musí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§35

Podpora života ryb

(1) Xxxxxxxxx vody, xxxxx xxxx nebo se xxxx stát xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ryb x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x rozdělením xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx jakosti xxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx nařízením.

(2) X xxxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxx nádrží xxxx xx úsecích xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, správci xxxxxxx xxxx a uživateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařování.

(3) Xxxxxxxxx ryby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přirozených xxxxx xx vodních xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xx zakázáno. X xxxxxxx nepůvodních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx14a).

Xxx 4

Ochrana xxxxxxxx xxx

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtok

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průtokem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x povrchovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zůstatkový xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x plánu xxxxxx xxxxx §26. Dále xxxxxxx místo a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průtoku a xxxxxxx předkládání xxxxxxxx xxxxxx měření xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx hladiny xxxxxxxxxx xxx

(1) Minimální hladina xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekologického xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx hladinu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k nakládání x xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x plánů povodí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem životního xxxxxxxxx x přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bilance x xxxxx hydrogeologickém xxxxxx.

(3) Vodoprávní xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jímacího xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxx xxx

§38

Xxxxxxx vody

(1) Odpadní xxxx jsou vody xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jiných stavbách, xxxxxxxxxx nebo dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx) a xxxxxx xxxxx xx srážkovými xxxxxx, xxxxx i xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx jakost xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx. Xxxxxxx vody jsou x průsakové vody xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x ně, x xxxxxxxx vod, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx organizace, x xxx, které xxxxxxxx xx vod xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vody xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx rozumí zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Odvádí-li xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx10a), xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx kanalizace xxxxx xxxxxxx.

(4) Vody z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x pro xxxxx turbíny, x xxxxx došlo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přírodního xxxxxxxx zdroje nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx srážkové xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích21a).

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx následným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Při stanovování xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx technologiím x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpadních xxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx za ekonomicky x xxxxxxxxx přijatelných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro ochranu xxx. Kdo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx povrchových nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx1a), xxxx tak xxxxx xxxxx způsobem x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních, xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu měřit xxxxx vypouštěných xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxx měření předávat xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, příslušnému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odbornému subjektu. Xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Odborná xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx57), xxxxxxxxxx o xxxxxxx činnosti laboratoře xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx58), xxxxxxxxxx xx xx analytické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelů x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odpadních xxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody v xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvozu xxxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx odpadních xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona23). Xxx, xxx provede xxxxx, je xxxxxxx xxxx, xxx akumuluje xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxx xxxxx, vydat xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jímce, lokalizace xxxxx, xxxxxxxx odvezených xxxxxxxxx vod, datum xxxxxx, název xxxxx, xxxxx odpadní xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebezpečné závadné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky (§39 odst. 3) x jedné nebo xxxxxxxx xxxxxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxxxx50), xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx51) xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx52), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx metabolismu a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx vod xxxxxxxxxx xxx povolit, xxxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s ohledem xx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právními předpisy xxxxx xxxx žádoucí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyjádření xxxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx8), která posoudí xxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Maximální xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx několika xxxxxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přesáhnout 15 x3/xxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty množství x koncentrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stav vody xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx odpadních vod, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technologií x xxxxxxx zneškodňování odpadních xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx59) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxx vody, xxxxxxxxx x hodnotami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podzemních xxx, xxxxxxxxx x přípustnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx a náležitostmi x xxxxxxxxxx povolení x vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, které stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) přihlíží x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zachování xxxxxxx xxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx vodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) posuzuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

(11) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9, popřípadě může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vodoprávním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx limity xxxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx59). Uvedený xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a emisních xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx podle §31, 34 x 35.

(12) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx chladících vod xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti znečišťovatele xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu, zejména xxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změnách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx x x případech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx vypouštěny xxxxxxx xxxxxxxx, při současném xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx, vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx §31.

(14) X xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx vody, xxxxxxxxx vodoprávní xxxx.

§39

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx látky, xxxxx xxxxxx odpadními xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "závadné xxxxx"). Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx a neohrozily xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx látkami xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x nimi je xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxxxx pro povrchové xxxx xxxxxxxx vody, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) vypracovat xxxx opatření pro xxxxxxx havárie (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vodní xxx, projedná jej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx předá xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx záznamy xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx látek xxxx xxxxxx látek, xxxxx x obdobné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Seznam xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx nařízením. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkami může xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx Program xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx závadnými látkami x xxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Každý, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zachází xx xxxxxxxxx látkami ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx netvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx bylo zabráněno xxxxxxxxxxx úniku xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodami,

b) xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vhodné x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vod,

c) xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx závadných látek x bezodkladně xxxxxxxx xxxxxx včasné xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závadných xxxxx do xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx jednou xx 5 let, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výrobcem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušet xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků bezodkladně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; těsnost xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 000 x3 xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nouzových xxxxxxxx xxxx21b), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podzemních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaznamenávány x uchovávány do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxx, pokud xxxx xxxxxxxx stanovena xxxxx xxxxxx, zkoušet xxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx hnojiv x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx úpravu xxxx xx vodu xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadních vod x xxxxxxxxxx nádržích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx největší xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx opakovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úniků xxxxxxxxx xxxxx a výstupy x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vodoprávnímu xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

f) xxxxxxxx, xxx nově xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xxx xxxxxx požáru.

(5) Xxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx obaly xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Každý, xxx xxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx, xx xxxxxxx vést xxxxxxx o typech xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx se xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx složek, x xxxxxx vlastnostech xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Hasičskému xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx.

(7) Vodoprávní xxxx xxxx xxx použití xxxxxxxxx látek xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx použití, xxxxx-xx x xxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx nutné míře, xx xxxxxxxx xxxx x za předpokladu, xx xxxx xxxx xxxxxxx

x) x úpravě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx ryb,

c) x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxx xxxxxx způsoby xxxxxxx, xxxxxxxxx srážení xxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xx xxxxxx xxxx,

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fauny xx xxxxxx xxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx, nebo

g) x rámci schválených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx způsobilou xxxxx x záchytné xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásady xxx xxxxxxxxx podmínek xxx použití xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. b), x) a x) x xxx nakládání x xxxxxx za xxxxxx chovu xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rybníků x xxxxxxxx rybářského hospodaření xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tocích xxxx xx místech, kde xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx, xx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 2, 4 a 5 xxxxxxx.

(11) Ukládání xxxxx xxxxxxxxxx49) xx xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxx.

(12) K xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx krmiv xxxx rybí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x nedošlo xxx k xxxxxxxx xxxxx x s xxx spojenému zhoršení xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx závadných xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vodách xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx provádět xx rybníku ani xx xxxxxx x xxx sledování xxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o rybářství.

§40

Havárie

(1) Havárií je xxxxxxxxx xxxxxxx zhoršení xxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx ropnými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx radioaktivními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx xx zhoršení xxxx xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx x chráněných oblastech xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx x ochranných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx, skladování, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx takovému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx při xxxxxxx

(1) Xxx, kdo způsobil xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx havárie"), xx xxxxxxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx nebo xxxxxx havárii, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx jednotkám xxxxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxx.

(3) Hasičský xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx nahlášené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x havárii, x xxx došlo x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34, xxxxxxxxxx též Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Řízení xxxxx xxx zneškodňování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x havárii xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx značné xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx při zabraňování xxxxxxxxx následkům havárie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, které se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx havárie, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx havárií, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) X odstranění následků xxxxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx, nedovoleného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx stav") xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "původce xxxxxxxxx xxxxx"), povinnost xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx věci. Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx, jemuž xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx, komu xxxx xxxxxxx opatření, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vodoprávní xxxx xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx náklady. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zásahu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx za xxxxxxx havárie, jestliže x zásahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle potřeby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,22) který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxx xx závadný xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx majetku jej xxxxxx s vědomím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx s xxx x tom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx z kupní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxx xx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případě, xxxxxxxx-xx dosud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Nelze-li opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxx-xx závažné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních vod, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,23) která je x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx x technicky způsobilá. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. K tomuto xxxxx xxxxxxx kraj x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 000 000 Xx.

(5) Xx zvláštního účtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx rovněž náhradu xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx23a). Xxxxxxxxx kraj xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx závadný stav xxxxx nebo jejichž xxxxxxx je xxxxx xxxxxx při odstranění xxxxxxxxx stavu x xxxxx xxxxxx těmi, xxxx xxxx opatření x nápravě xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxx xxxxx, xxxxxxxxx vjezd xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby a Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy.24)

(8) Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxx xx nejvíce šetřit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb; xxxxx, popřípadě vjezd x zamýšlená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jsou ti, xxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx prováděna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xx majetkovou újmu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx pozemcích xxxx stavbách hradí xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx. V případě xxxxxxxx x odstavci 4 xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx. Právo na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx u toho, xxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx u příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx od xxxx vzniku, xxxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXX

§43

Xxxxx xxxx

(1) Vodní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x xxxxxx trvale xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, a xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx součástí xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přirozenými xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X pochybnostech x tom, xxx xxx x xxxxx xxx, xxxxxxxxx vodoprávní xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx, že vodním xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona25) xxxxxxxx xx hrazení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxx xxxxxxx toků

(1) Xxxxxxx-xx vodní xxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vodního xxxx xxxxx pozemek. Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnující xxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která zpravidla xxxxx protékat tímto xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx korytem xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx působením tekoucích xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx přírodních xxxxxxx xxxx provedením opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lidskou činností nebo xxxxxxxxxxx vodního xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx drobného xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxx směr, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx koryta xxxxxxx xxxx nebo x xxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

§45

Změny koryta xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx vodní xxx xxxxxx přírodních xxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxxx koryto x xxxxxxx-xx tím xxxxxx xxxx, mohou xxxxxxxxx pozemků, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx s vodami, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx společně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxxxx, xx obnovu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (§102).

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx pozemek xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obcí.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nepovolí, xxxxx xxx vlastníky xxxxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, dotčeným tímto xxxxxxxxxxx, xxxxxx přiměřená xxxxxxx.

(4) Právo xx xxxxxx a odškodnění xxxxxx xx třech xxxxxx xx roku, x němž došlo xx xxxxx.

§46

Xxxxxxx vodních xxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx profil xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nerosty x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx předměty, kterými xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx xxxxx být xxxxxxxx xx xxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxxxxx odstavce se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxx uvedené xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxx toků

(1) Xxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx správy. Xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx toků se xxxxxx xxxxxxxxx

x) sledovat xxxx xxxxx vodních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxx toku,

b) xxxxxxx x koryta xxxxxxx toků, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx x šířce xxxxx §49 odst. 2 xxx, xxx xx xxxxxxx překážkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odtok xxxx při xxxxxxx x přihlédnutím k xxxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daného místa; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x řádném xxxxx vodní xxxx x korytech vodních xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,26) popřípadě vodnímu xxxx xxxxxxxx sloužící, xxxxx správci xxxxxxx xxxx vlastní, xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx koryt xxxxxxx xxxx, xxxxx slouží x zajištění xxxxxx xxxxxxx toku,

e) vytvářet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vodním xxxx xxx pokud xx umožňují hydrologické xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx,

x) oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlivy; xxxxxxxx navrhovat xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx koryta vodních xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx chráněných xxxxxxx27) x x územních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,28)

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) navrhovat opatření x xxxxxxx zásahů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) obnovovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vodních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jimiž xxxx xxxx xxxxx 2002 xxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx toků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toků xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx další povinnosti:

a) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x řádném xxxxx xxxxx díla xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tocích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx a vytyčovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx cestách7); Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx rozrušují,

c) xxxxxxxx x řádném xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 4,

x) xxxxx a ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx manipulačního xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podávat xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx xx jeho xxxxx xx schválení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx koordinuje xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vodních xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx manipulačním řádem xxxxxxx; vodoprávní xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx návrhu rozhodnout,

h) xxxxxxxxxxxxx se správci xxxxxxxx vodních xxxx xxx řešení úkolů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Správa xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 x 4 musí xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx dopad xx xxxxx x vodu xxxxxx xxxxxxxxxx byl xx nejmenší, x x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §23a xxxx. 1 písm. x) bodů 2 x 3.

§48

Správci xxxxxxx toků

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx17) (xxxx xxx "správci xxxxxx"); xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxx vodních xxxx.

(2) Správu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx územím xxxxxx vodní xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx organizační složky xxxxx, xxxx drobné xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxxx souvisejí, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx a zrušení xxxxxxxx drobného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx xx správa xxxxxxxx vodních toků. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizační složka xxxxx xxxx státní xxxxxx, přechází x xxxxxxxxxxx xx nového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx, xxxxx xxxx x takovým vodním xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu.

(3) Xx území xxxxxxxxxx xxxxxx29) zajišťuje správu xxxxxxxx vodních toků Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx parků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;14a) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považují za xxxxxxx xxxxxxx toků.

(4) Xx xxxxxxxx vodních xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx určen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je drobný xxxxx xxx xxxxxxxx, x to xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx určen xxxxx odstavce 2. Xx platí x x případě, xx-xx xx drobném vodním xxxx, xx kterému xxxxx xxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxxx xxxx drobného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx drobného xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx drobného vodního xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxx správce xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§49

Oprávnění xxx správě xxxxxxx xxxx

(1) Správci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na cizí xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxx x koryta xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vysazovat xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlasu vodoprávního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nádrží xx xxxxxx toku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx ochrany xxxxxxx x krajiny.31)

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxx užívat xxxxxxx sousedících s xxxxxxx xxxxxxx toku, x to

a) u xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx 10 x od xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx písmenem x) xxxxxxx x xxxxx xx 8 x xx břehové xxxx,

x) x xxxxxxxx vodních xxxx xxxxxxx x xxxxx do 6 x xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx nezbytně nutnou xxxx stanovit k xxxxxxx i xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xx povinen xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§50

Povinnosti vlastníků xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx povinni

a) strpět xx svém pozemku xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx toku,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxxxxxx překážky a xxxxxxxx předměty ve xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx neznamenají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vodní xxxx umístěná v xxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vodního xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx vodního xxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, například xxxxxxxxxx xxxxx apod.,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávnění,

g) xxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx toků; xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vodoprávní xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x zastavěném území x xx oplocených xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§51

Povinnosti xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vodních xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx vodního xxxx xxxxx xxxx oprávnění,

b) xxxxxx na svém xxxxxxx xxx náhrady xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nimi, xx xxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xx pozemcích v xxxxxxxxxx xxxxx a xx oplocených xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx přirozené xxxxxx xxxxxxx toku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sousedících s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stromy x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx.

(3) Xxxxx výkonem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxx, xx nárok na xxxx úhradu.

§52

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxx

(1) Vlastníci staveb x zařízení v xxxxxxxx xxxxxxx toků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx xx těchto xxxxxxxx x zařízeních x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.32)

(2) Xxxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnost x celkovou údržbu, xxx neohrožovaly plynulý xxxxx povrchových xxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx působeným xxxxx a xxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxx plynulého xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tyto stavby xxxx zařízení, jsou xxxxxx xxxxxxxxx povinni xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obnovit; jinak xx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx náklady vlastníka; xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x stavbu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toku xxxx s xxx xxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx toků xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x koryty xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx x korytu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s ním. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je účastníkem xxx, x jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx řízení xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx významných xxxxxxx toků (§47 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod x xxxx xxxxxxx povodí (§21) a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx činnost Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §112, xx xxxxxx žádost, technické, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx daných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve věcech xxxxxxx vodních xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x při přechodném xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami [§8 xxxx. 1 xxxx. x) až x)], xxxxxx posouzení xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx s §38 xxxx. 9, xxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx vybraným xxxxxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. a) xx x)], pro xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxxx záměru vodního xxxx (§55a), pro xxxxxxx souhlasu (§17), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3 x xxxxxxx podle §23a odst. 8, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zhoršení stavu xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxx útvaru (§23a xxxx. 7), x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§17 xxxx. 1 xxxx. x)] a xxx xxxxxx vyjádření (§18), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavbu, xxxxxxxx nebo provádět xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zájmy, xxxxx by xxxxxx xxxxxx mohly ovlivnit xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx-xx se o xxxxx povolovaný xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 30 dnů, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 60 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx xxx doručení úplné xxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §181 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx povodí.

(7) Xxxxxxx povodí xxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxxx povodí snižování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlivem xxxx x xxxxx32a), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x při výkonu xxxxx kompetencí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX VIII

VODNÍ XXXX

§55

Xxxxx xxxx

(1) Vodní díla xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx x zadržování xxx, xxxxxxx usměrňování xxxxxxxxxx xxxxxx povrchových xxx, x ochraně x xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx sledovaným tímto xxxxxxx, a to xxxxxxx

x) přehrady, xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vodních xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vodárenských objektů xxxxxx úpraven xxxx, xxxxxxxxxxxxx stok, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx vod před xxxxxx vypouštěním xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx účelům xxxxxxx x korytech xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) stavby x xxxxxxx vodní xxxxxxx x energetického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx sloužící k xxxxxxxxxx xxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx,

x) stavby x xxxxxxx bystřin a xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx25) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx povolovanému podle §8.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nimi, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x které xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx funkcí xxxxxxx xxxx.

(3) Xx vodní xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vodních xxxx na xxxxxxxxx xxxx stavbách k xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx úpravy, xxxxxxx xxxxxx, bezodtokové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vodovody x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, průzkumné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx8) x xxxx x využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podzemních xxx, xxxxx xxxxxxxxx x čerpání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, zda xxx x vodní dílo, xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxx.

§55a

(1) Xxx povolování xxxxxx vodních xxx, xxxxxx změn, xxxx xxxxxx užívání x xxxxxx odstranění xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, jejich xxxx, změn xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx živočichů x obou směrech xxxxxxx xxxx. To xxxxxxx v případech,

a) xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx ryb xxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx ochrana xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zájem, xxxx

x) xxx pohyb xxx x xxxxxxx živočichů x xxxx směrech xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Povolení xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx stavbám xxxxxxxxxxx xxxx, vodárenských xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, kanalizačních xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozování54).

(5) Stavební xxxx může v xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx díla uložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx, x xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Stavební xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 nebo xxxxx předchozích xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx trvání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx prací xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx povodňového xxxxxx xxxx, obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(10) X případě xxxxx §126 odst. 5 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutím xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, změně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci.

§55x

Xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxx odejmout xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§55c

Odstranění vodních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koryt xxxxxxxx xxxxxxx toků

(1) Vodní xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, mění xxxx xxxxxxx koryto drobného xxxxxxx toku, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 2002, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx se nachází xx xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx účelem obnovy xxxxxxxxxxx koryta xxxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníka x xxxxxxxxxx xxxxxxx díla xxxx na základě xxxxxxxx odstranění xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě oznámení xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxxxxx toku xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx:

x) náležitosti žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx4),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vodního xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx správce xxxxxxx xxxx vlastníkem vodního xxxx,

x) vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, poskytne xx k tomu xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě.

(5) Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx-xx nutné xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx se xxxxx xxxx odvolat. Právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a vodní xxxx xxx odstranit xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx stavební xxxx povolil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x odstranění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku x xxxx místě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§56

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků

(1) Za xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx pozemků,

b) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx člení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odvodňovací xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx drény, drenážní xxxxxx x xxxxxx, xxx povrchové odvodnění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nich.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x více xxxxxxx nebo byla xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x která xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona, xx povinen

a) strpět xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx části,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx se jeho xxxxxxx užilo x xxxxxxxx míře x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx sousedících x xxxxxxxx, na xxxxxx xx umístěna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Hospodaření xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, jimž xxxx stavby xxxxxx xxxx s jejichž xxxxxxxx souvisejí.

§57

Xxxxxxx vodních děl xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§8) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx tohoto vodního xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx vodního díla x oprávněným x xxxxxx o xxxx x xxxxxxx úhrady xxxxxxx, rozhodne xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x osoba oprávněná x xxxxxxxxx x xxxxxx podle §8 x xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx podle §101, x v xxxxxxx, xx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx x xxxxxx podle §8 xxxxx xxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx elektřiny xx xxxxxxx elektrárnách xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx 10 XXx.

§58

Ochrana xxxxxxx xxx

(1) Xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxxx díla a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx zakázáno

a) na xxxxxxxxxx hrázích xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx k tomu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vodočty, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, značky velkých xxx a jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(3) Stavební xxxx xxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx v zájmu xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx a zakázat xxxx xxxxxx na xxxx podle xxxxxx xxxxxxx díla povolování x provádění xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zákazem xxxx omezením vznikne. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx pásmu x vlastníkem vodního xxxx k dohodě x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx.

§59

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx dílo xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozní řád x schválený manipulační xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx manipulačního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schválení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 odst. 4 xxxx. g); náležitosti xxxxxxxxxxxxx x provozních xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx stavu tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx náklad x xxxxxxx díla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dohledu vodní xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx úřad xxxxx x odstranění xxxxx xxxxxxxxxx na vodním xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dozoru,

e) dbát xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx předměty x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a nakládat x nimi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,32)

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, umožnit xxxxxxxx přenos xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osadit na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vody ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx náklad x řádném xxxxx xxx x břehy x xxxxxxx vzdutí x starat se x xxx x xxxxxxx průtok xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxx migraci xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hrází xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx povodněmi, ke xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxx povinnosti xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx14a). Xxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx díla povinen xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody.

(2) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx vlastníkovi vodního xxxx zpracovat a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx manipulační řád xxxxxxx díla; xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydá, x xxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx doplnění xxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vodního xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx řád schvaluje xxxxxxxxxx úřad na xxxxxx omezenou dobu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx schváleného manipulačního xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x tomto xxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v maximálním xxxxxxxxx množství x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx, kdo xx x xxxx povinen, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a nezjednal-li xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, vodoprávní xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx obstarává určená xxxxx na náklady xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx taková xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx překážek xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx toku xxxxxxxxxxx xxxxxxx díly xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx stát.

§59x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx náhradu xx svém xxxxxxx xxxxx dílo vybudované xxxx 1. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§60

Xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx sousedících x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx umožnit xx xxxxxx provozu a xxxxxxxxx údržby xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx své xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx děl.

(2) Pokud xxxxxxx na pozemky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx její úhradu.

§61

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, měřením xxxxxx deformací, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x hodnocením xxxxxxxx xxxxx pozorování x xxxxxx ve vztahu x předem určeným xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx je x xxxxxxxxxxx návrhů opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Technickobezpečnostnímu dohledu xxxxxxxxx xxxxx díla, xxxxx slouží ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x

x) přehrady, xxxxx x xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x korytech xxxxxxx xxxx x přilehlých xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx paty hráze xx korunu xx xxxxx xxx 1 x a celkový xxxxx xxxxxx vody xxxxxxxxxxx 1 000 x3, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx převýšena xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1,5 x,

x) xxxxxx xx ochranu před xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx zřizují x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) stavby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x

x) jiné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zadržování xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx zahloubených x xxxx bez xxxxxxxxxxx prvku, slepých xxxxx, vodovodních xxxx x vodojemů, kanalizačních xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx technickobezpečnostnímu xxxxxxx podléhají stavby

a) xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx se vodní xxxx rozdělují xx X. až XX. xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x ztrát x omezení xxxxxx x užitků xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx děl x x xxxxxxxxxxxx etapách xxxxxx xxxxxxxx, výstavby, xxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx výsledků pozorování x měření xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství vyhláškou.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kategorie x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 10. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxx bezpečnosti vodního xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x výpustných xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61),62).

(7) X xxxxxxxxxx zajistit xx vodním díle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxx vodního díla xx kategorie I. xx IV., xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx díla xxxx xxxx změny x přihlédnutím x xxxxxxx podle předchozího xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx vodní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx k xxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vodních xxx xx X. xx IV. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx údajů a xxxxxx vedení evidence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxx X. xx XXX. xxxxxxxxx, včetně zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx děl xx X. xx XX. xxxxxxxxx x xxxxxxxx technickobezpečnostního dohledu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx pověření. Xx-xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx I. xxxx II. xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx xxxx a zpracovávat xxx xxx program xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx neprodleně xx xxxxxxxxx této změny,

c) xxxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx xxx vodními xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, stability x možných xxxxxx xxxxxx,

x) vést evidenci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxx x vodních xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x určených xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou,

e) xxxxxxxx údaje x xxxx vedené evidence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx úřad xx povinen

a) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxx IV. kategorie, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxx vedené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

(13) Pověření x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx žádostí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pověření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 11,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxx xxxxxxx xxxx XXX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxx X. a XX. kategorie,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předávání těchto xxxxx podle odstavců 11 x 12.

§62

Povinnosti vlastníků a xxxxxxxxxx xxxxxxx děl xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled je xxxxxxx zajišťovat xx xxxx xxxxxx vlastník, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Ministerstva zemědělství xxxxx §61 odst. 5. Xxxxxxxxxx úřad xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto dohledu.

(2) X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx X. xx III. kategorie xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x účastnit xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx III. xxxxxxxxx může technickobezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxxxxx xxx IV. xxxxxxxxx xxxx technickobezpečnostní dohled xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sám.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x vodních xxx xxxxxxxxxx xx X. až XXX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřené xxxxx, xxxxxxxx její změnu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxx xxxx XX. xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastník, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxxx xx X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, adresu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx telefonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxxx xxx XX. xxxxxxxxx xx za xxxxx odpovědnou xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) přizvat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §61 odst. 1, x xx x xxxxxx I. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně, x staveb XX. xxxxxxxxx jedenkrát za 2 xxxx, u xxxxxx XXX. kategorie xxxxxxxxx xx 4 xxxx x u xxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxxxxx za 10 xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxx o prohlídce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,

d) předkládat x xxxxxxx xxx X. xx XXX. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx technickobezpečnostního dohledu x termínech podle xxxxxxx x) xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxx X. xx XXX. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

XXXXX IX

OCHRANA PŘED XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§63

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x předcházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se systematickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Operativní opatření xxxx zabezpečována xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx krizových xxxxx34).

(3) X zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxx, xxxxxxxxx stavby xxx, kteří xxxx, xxxxxxxxxx a provádějí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů.

(4) Xxxxx xxx této činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby škoda, xx xxxxx na xxxx xxxxxxx.

§64

Povodně

(1) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vodního xxxx a může xxxxxxxx škody. Xxxxxxx xx i xxxx, xxx voda může xxxxxxxx xxxxx tím, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odtok xx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx k zaplavení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, dešťovými xxxxxxxx xxxx chodem xxxx (přirozená xxxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx poruchou xxxxxxx xxxx, xxxxx může xxxx až k xxxx xxxxxxx (protržení) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx).

(2) Xxxxxxx začíná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§70) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povodňové xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X tom xxxxxxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povodní xx rovněž xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx některý x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, rozhoduje, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmínek, xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

x) dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prognóze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dešťových xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx povodňových xxxxx xx soustředí na xxxxxxxx možných nepříznivých xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, životní xxxxxxxxx, kulturní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxxxx xx xxxxxx, na opatření xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povodňovým xxxxxxx xx rozumí kombinace xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu povodní x xxxxxx možných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, kulturní dědictví x hospodářskou činnost.

(3) Xxxxxxxxx vyhodnocení povodňových xxxxx je xxxxxxxxx xxx vymezení oblastí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx se zpracují xxxx aktualizují mapy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx rizik x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Mapy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záplavových xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx potenciální xxxxxxxxxx xxxxxxxx povodní xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlediska, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, retenční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxx ochrany xxx xxxxx §23a odst. 1, hospodaření x xxxxx x x xxxxxxx zdroji, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx území, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, připravenost, včetně xxxxxxxxxxx předpovědí x xxxxxxx včasného varování, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povodí nebo xxxxxxx xxxxxx. Plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou zahrnovat xxxxxx xxxxxxx udržitelného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oblastí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§64x vložen právním xxxxxxxxx x. 150/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxx 2

§65

Povodňová opatření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx prováděná xx povodni.

(2) Přípravná xxxxxxxx jsou

a) stanovení xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídky,

e) xxxxxxxx předpovědní x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx nebezpečí xxxxxxx x za xxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) varování xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zřízení x činnost xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyklizení záplavových xxxxx,

x) řízené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Opatření xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x dokumentační xxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škod a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Povodňová opatření xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx, údržba x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx vyvolané povodněmi.

§66

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx jsou administrativně xxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jejich xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx hlavních xxxxxx x s plány xxxxxxx povodí.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povodňových xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx zpracovávání xxxxxx x xxxxxxxxxxx záplavových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

(4) Xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovil, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z dostupných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohroženého xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx záplavových území x xxxxxx xxxxxxxxx xxx se odstavce 1 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X aktivní xxxx záplavových xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx nebo jimiž xx zlepšují odtokové xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zřizování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxx provedena xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx průtoky; xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zhoršení xxxxxxxxxx poměrů.

(2) X xxxxxxx xxxx xx xxxx zakázáno

a) xxxxx xxxxxxx x zeminu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vod a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povrchových xxx,

x) skladovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, látky x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx tábory, kempy x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx zřizování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxx, které xxxx xxxx stanovením xxxxxxx xxxx záplavového xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxx povodňového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Mimo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxx úřad podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx postupem změnit xxxx zrušit. Xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, není-li aktivní xxxx xxxxxxxxx.

§68

Xxxxx xxxxxx k xxxxxxx rozlivům xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx x řízeným xxxxxxxx xxxxxxx xx považují xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, popřípadě akumulaci xxxxxxxxxxx xxx veřejně xxxxxxxxxxx stavbami xx xxxxxxx před xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §55a.

(2) Xx xxxxx vzniklou řízeným xxxxxxxx povodní xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stát xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx nákladů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, xxxxxx nákladů na xxxxxxxxxx nežádoucích xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx způsobenou xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tržních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx polních xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxx zákona33a). Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx škody x postup xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx rovněž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx dotaci, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zemědělství, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx x rozlivu xxxxxxx.

§69

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx ohrožená zvláštními xxxxxxxxx xxxx území, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx vodou. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.34)

§70

Stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx aktivity xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx směrodatné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx stavy xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx povodňovém xxxxx.

(2) Xxxxxx operativních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro ochranu xxxx konkrétní xxxxxxx xx xxxx nebezpečím xxxx xxxxxxx povodňové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity, xxxxxxx xxxx:

x) xxxxx stupeň (xxxx xxxxxxxx) nastává xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx příčiny xxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx zvýšenou pozornost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zdroji povodňového xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx dosažení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a skutečností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxx povodně,

b) xxxxx xxxxxx (stav xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx koryto; xxxxxxxxx xx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxx sledovaných jevů x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zabezpečovací xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx povodňového xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx životů a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sledovaných xxxx x skutečností xx xxxxxx xxxx x hlediska xxxx xxxxxxxxxxx současně xx xxxxxxxxx nouzových opatření; xxxxxxxxx xx povodňové xxxxxxxxxxxxx práce podle xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx záchranné xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx předpověď dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx povodňové xxxxxx, xxxxxxxxxx správce vodního xxxx, oznámení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí. X xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povodňový orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx x povodňových xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx způsob zajištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xxxxxxxxxx x přípravu zabezpečovacích xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, přípravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx dělí xx

x) věcnou xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objektu, xxxx, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx, směrodatné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povodňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx část, která xxxxxxxx xxxxxx seznamy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi, xxxxx xxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx služby,

c) xxxxxxxxx část, která xxxxxxxx zpravidla mapy xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxx zakresleny xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxx trasy a xxxxx soustředění, hlásné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx plány xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) povodňové xxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxxx orgány xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může dojít x povodni,

b) povodňové xxxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zpracovávají xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zhoršit průběh xxxxxxx, zpracovávají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vodoprávní xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx povodňový plán xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx územích, je-li xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxx územních xxxxx (xxxxxxxx 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aktuálnost zpravidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx plány (odstavec 4) xxxxxxxxxxxx přezkoumávají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za nichž xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplyne xxxxxxx úpravy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Věcnou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho změny xxxxxxxxxxxx předkládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plánem vyšší xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx významně xxxxx xxxx, potvrzuje xxxxxx xxxxxxxxx povodňový xxxxx x xxxxx povodňové xxxxxx o tom xxxxxxxxx. Potvrzením souladu xx xxxxx věcná x xxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracovatelé xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x účastníkům xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx.

§72

Povodňové xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, vodních xxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povodně xxxx xxxx škodlivé xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádějí xxxxxxxxx orgány podle xxxxxxxxxxx plánů, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzvat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x zařízení x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo ucpání xxxxxx níže xx xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě neuposlechnou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x jejím xxxxxx x x dalším xxxxxxxxxxx vývoji, x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vývoj xxxxxxx, zejména x xxxxxxxx, vodních xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx správcem xxxxxx.

(2) Hlásná povodňová xxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v místech xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x řízení xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx povodňovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx orgány pro xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x podílejí xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x případě xxxxxxx hlídkovou službu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx oznamují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povodňovým xxxxxxx, Xxxxxxxxxx záchrannému sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx varují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a hlásné xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému35).

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x záchraně životů x xxxxxxx, zejména xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x těchto xxxxx, péče x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožené xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx povodňové orgány xx spolupráci xx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx zabezpečovací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx zabezpečovacími xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx následků.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxx zejména

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x v xxxxxxx objektů (xxxxxxxxx, xxxxx) znemožňujících xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nápěchů x xxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x břehů proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtokem x zajišťování břehových xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrází,

e) xxxxxxxx xxxxx přelití xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zadržujících vodu,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protržených xxxxx,

x) instalace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxx do xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx, případně další xxxxxxxx xxxxx povodňových xxxxx nebo xx xxxxxx povodňových xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx ovlivnit odtokové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx toku nebo x celém xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx X. xxxx XX. kategorie xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx pověřenou prováděním xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxxx nebezpečí z xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x objektivních záznamů x průběhu xxxxxxx, x provedených opatřeních x ochraně před xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx okolnostech xxxxxxxxxxxxx x povodní. X xxxx zejména slouží xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rychlostí x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx průběh xxxxxxx, xxxxxxxxxx nejvýše dosažené xxxxxxx vody, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x možných zdrojů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastníci xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x povodni, xxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivita, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx povodňové zabezpečovací x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příčin x xxxxxxx povodně, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozsah x xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx následků xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prací se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx ukončení povodně.

(3) Xxxxxxxx vyhodnocených xxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx hydrometeorologický xxxxx.

(4) Zprávy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x využití vyššímu xxxxxxxxxxx xxxxxx x x evidenci správci xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx orgány

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ochrany xxxx povodněmi xxxxxxxx xxxxxxxx na povodňové xxxxxxx, xxxxxx, organizaci x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx řízení, organizace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxx povodeň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx a x hlavním městě Xxxxx orgány městských xxxxx,

x) obecní úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxx městských xxxxx xxxxxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Prahy,

c) xxxxxxx xxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.34)

(3) Xx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx komise xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx před povodněmi, x odůvodněných xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánů x tím, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxx neprodleně uvědomit xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx začínají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity x končí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Povodňové xxxxxx xxxx jiné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx záchranných a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx.

(6) Orgány státní xxxxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výzvu xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx před xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v případě, xx vlastními xxxxxx xxxx schopen tuto xxxxxxx zajistit.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povodňového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nižším xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx, rozsah xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx x provést x xxx zápis v xxxxxxxxx knize. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx činné, xxxxxxxxx xx xxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx povodňových xxxxx x koordinaci s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu34), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx povodňová xxxxxx společně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x plnění úkolů xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxx územních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jinak xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise obce xx xxxxxxxx obce. Xxxxx xxxxx komise xxxxxxx x členů xxxxxxxx zastupitelsva x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Povodňové xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx zabezpečení xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) potvrzují xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx (uživatelů) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§71 xxxx. 4), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) zpracovávají xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na provádění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí x území,

e) prověřují xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů,

f) xxxxxxxxxx x zabezpečují xxxxxxx povodňovou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob x územním xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému varování,

g) xxxxxxxxx x nebezpečí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyhlašují x xxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxx, koordinují x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx povodňových xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx orgánů, právnických x fyzických osob xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx evakuaci x návrat, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce,

k) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x území,

l) provádějí xxxxxxxxx po povodni, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu obce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§79

Xxxxxxxxx orgány obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je jejím xxxxxxxxx. Xxxxx členy xxxxxx jmenuje xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x zástupců xxxxxx x právnických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx, xxxxxxxxx pomoci při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komise obce xxxxxx xxxxx komise. Xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povodňovému xxxxxx xxxxx.

(2) Povodňové xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx územních xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) potvrzují xxxxxx věcné a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx povodňových xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx správního obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovávají povodňový xxxx správního obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx správci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx připravenost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) organizují xxxxxxx školení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) ukládají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxx úpravy xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx hlásnou xxxxxxxxxx službu na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sousedních xxxx x rozšířenou působností, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Český hydrometeorologický xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor České xxxxxxxxx,

x) organizují, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povodněmi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x koordinují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx složkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x místy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx středisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

k) v xxxxxxx případech, xxxxx xxxx svolána povodňová xxxxxx xxxxx, nařizují xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na vodních xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x možným dosahem x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxx povodně x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x území,

m) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx škod, posuzují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souhrnnou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) vedou xxxxxxx x xxxxxxxxx knize.

§80

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x je jejím xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje její xxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x xxxxxxxx xxxxxx x právnických xxxx, xxxxx jsou způsobilé x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx před povodněmi. Xxxxxxxxx orgán xxxxx xx podřízen ústřednímu xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx krajů ve xxxxx územních obvodech x xxxxx zabezpečení xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) potvrzují xxxxxx věcné x xxxxxxxx části jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kraje,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxxx připravenost xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxx ochrany,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) organizují, xxxx x koordinují xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, řídí a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a odvolávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxx správním obvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vodních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; nařizují xxxxxxxxx manipulace xx xxxxxx xxxxxxx dílech xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, s příslušnými xxxxxxx povodí x x povodňovými orgány xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) posuzují vliv xxxxxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxx tocích a xxxxxxx dílech na xxxxxxxx režim xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx, které xxxx xxxxx být xxxxxxx, x koordinují xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zpracovávají xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx x povodni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vedou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx koordinaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx ochranu před xxxxxxxxx a výkon xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx,

x) xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlásné povodňové xxxxxx,

x) zpracovává xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxx plán Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx schválení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxx se hlásné xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx převzetí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělovacím xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, snímkování x xxxxxxx),

x) xxxxxxx se xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxx, xxxxx též xxxxxxxxx její xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx povodňové xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitra.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx před xxxxxxxxx x době povodně xxxxxxxxxx rozsáhlá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prostředky nestačí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxx xxxxx xxx ochraně xxxx povodněmi

a) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx po projednání x příslušnými povodňovými xxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dílech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx přesahujícím rámec xxxxxxx povodí xxxxx §25 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx x kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxx,

x) vede záznamy x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi

§82

Správci xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vodních toků

a) xxxxxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krajů a xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupracují x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx povodňových xxxxxxxxx,

x) dávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx sledují x xxxxxxxxxxx hydrologickou xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx, spolupracují x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxxxxx x vlastníky xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povodně,

g) xxxxxxxx povodňovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odbornou, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodně v xxxxxx,

x) xx povodni xxxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vodních xxxx, zpracovávají souhrnnou xxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx orgánů.

§83

Správci xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx

x) zpracovávají xxxxxxx xxxxxxxxxx x povodňovým xxxxxx obcí,

b) provádějí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx tocích,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx síly x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejnutnějších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx povodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dostupnost xxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx vodních xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx ledových zácp x nápěchů, postup xxxx a chod xxxx, vodní xxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx hlásné xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxxxx povodí, pracoviště Xxxxxxx hydrometeorologického ústavu x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxx povodňovým xxxxxxx x povodňovým komisím xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) navrhují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stupňů povodňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x činí xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx přírody x vodoprávními úřady xxxxxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x sepisují x xxxx protokol; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odstraňují xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx, obnovují xxxxxxxx xxxxxx koryta xxxxxxx xxxx; xx xxxx činnosti se xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx;34a) zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx děl, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx povodněmi

a) xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxx povodňové xxxxxxxxx vodních xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx před povodněmi x xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pracovní xxxx x věcné xxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxxxx prací na xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dosažitelnost svých xxxxxxxxxxx x dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx všechny jevy xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxx x rozsah xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zácp x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx ledů, xxxx hladiny xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plovoucích xxxxxxxx,

x) účastní se xxxxxx povodňové služby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností, xxxxxxx vodního toku, xxxxxxxxxxx správce povodí, xxxxxxxxxx Českého hydrometeorologického xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) manipulují na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného správce xxxxxx,

x) x mimořádným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vlivu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodně xx xxxxxxx dílech,

j) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx děl, zjišťují xxxxxx a výši xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, správci xxxxxxx toku x xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxx xxx zprávu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx děl X. xx XXX. xxxxxxxxx (§61), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povodňovým xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx34) x orgánům integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx35) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povodně (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ohroženého xxxxx) x x xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx (xxxxxxx) v xxxxxx xxxxxxxxx aktivity nebo xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxx pro splnění xxxx povinnosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povodňovým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx povodní, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx děl a xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx níže po xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx celků, Xxxxxxxx záchranný sbor Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxx vodního xxxx (xxxxxxxx 1 x 2) xxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx pozemků a xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo zhoršují xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zajišťují, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx odtokové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx tom

a) xxxxxxxxxxxx povodňové plány, xxxx-xx xxxxxxx povinnost xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx jim xxxx uložena vodoprávním xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx objektů x xxxxxxxxxx území x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x movitých xxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx níže po xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxx x prověřují xxxxxx připravenost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx povodně, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťují xxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx předčasné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx plavidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxx; přitom xx xxxx xxxxxx orgánů xxxxxx plavební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx povodňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx prohlídky xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx škod x xxxxxxxxx povodňovému xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zabezpečují xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx stavbách xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx movitého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx územích xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx odplavení xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Náklady na xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§86

(1) Jednotlivé xxxx mohou činit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxx xx tato opatření xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx nesou xxxxxxx, které xxx xxxxxxxx vlastními opatřeními x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx. Vlastníci xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v systému xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.36)

§87

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x důsledku činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx povodně

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) povodňovou xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) povodňovou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx povodňovou komisí xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§87x

(1) Xxxxxx xx pro xxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x hladiny xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx vody xx xxx účely této xxxxx rozumí dočasný xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, x je xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x vodou a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§87x xxxxxx právním předpisem x. 544/2020 Sb. x účinností xx 1.2.2021

Xxx 2

Plán pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§87x

(1) Xxxx pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "plán xxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(2) Plán xxx sucho je xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxx xxxx opatření obecné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 3 xxxx §109 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx komisi pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxx nedostatku xxxx (xxxx xxx "komise xxx xxxxx"),

x) rozhodování xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vody.

(3) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, charakteristiku xxxxx, xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx případné xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx úpravy, xxxxxxx, xxxxxxx vody x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x popis technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nedostatku xxxx, xxxxxx uživatelů xxxx významných xxx xxxx xxxxx, seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx významněji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx limity x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx,

x) xxxxxxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx seznam orgánů xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxxx xxxx, popis xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, popis xxxxxxx informací, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx postupů xxx zvládání sucha x xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxx zakreslena xxxxxxx xxxxx ohrožená xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx vody x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(4) Stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyhlášeném xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx způsoby xxxxx xxxx xx xxxxxxx postupně od xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxx63) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zásobování xxxxxxxxxxxx pitnou xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxx, a ekologická xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nespadající xxx xxxxxxx x) xx x) x jiné xxxxxxx s xxxxxx xx místní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Vyžadují-li xx zvláštní místní xxxxxxxx, lze se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) xxxxxxxx.

§87x

(1) Plán xxx xxxxx pořizuje x xxxxxxxx aktualizuje xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x to xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx plánu xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx projedná x xxxxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxxxxx újezdním xxxxxx, xxxxxxxx hygienickou stanicí, xxxxxxxxx xxxx významnými xxx xxxxx příslušného xxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xx xxxxx kraje xxxxx cesta dopravně xxxxxxxx využívaná, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx sucho x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx x xxxx aktualizace xxxxx xxx x xxxxxxx x plánem xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x plány xxx xxxxx ostatních xxxxx. Xxxx pro xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xx schválení Ministerstvem xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

§87x

(1) Plán xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x krajskými xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Českým xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Ministerstvem vnitra. Xxxx xxx sucho x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Ministerstvo životního xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Díl 3

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nedostatku xxxx

§87x

(1) Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxx") je

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §104 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx sucho.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x ústřední komise xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim tímto xxxxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

(1) Hejtman xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zřizuje krajskou xxxxxx xxx sucho x je xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx krajského úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí, Xxxxxxx hydrometeorologického xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxx xxxxx cesta xxxxxxxx xxxxxxxx využívaná, xxxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx uvedené v xxxxx xxx xxxxx x může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přizvané osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§87g

Ústřední xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vláda. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87h

Pokud xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Pravomoci xxxxxx xxx sucho nejsou xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx informuje xxxxxx xxx sucho x nebezpečí xxxxxx xxxxx a x xxxx dalším vývoji. Xxxx službu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

Díl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nedostatku xxxx

§87x

(1) Xxxxxxx xxxx xx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx vyhodnotí, xxx xx xxxxx xxxxx kraje xxxx xxxx xxxxx hrozí xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx. Hejtman xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; ustanovení §25 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx nedostatku xxxx, xx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 3 x §109 xxxx. 1 za xxxxxx xxxxxxxx sucha xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §87k xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx vodoprávním úřadem xxxxx §6 xxxx. 4, §59 odst. 3 x §109 xxxx. 1 při xxxxxxxx sucha, x xx až xx xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Dnem xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxx §87k se v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pozastavuje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho.

(5) Xxxxxxxx komisi xxx xxxxx svolá xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxx, požádá-li x xx předseda xxxxxxx komise pro xxxxx, xxxx xx-xx xxxx nedostatku xxxx xxxxxxxx na území xxxx krajů.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx §87k, xxxxx xxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření podle §87k.

§87x

(1) Krajská xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx vody xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření podle xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx

x) xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx vodami bez xxxxxxx upraví, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x vodami xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx užívání pitné xxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu,

d) xxxxx vlastníkovi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nařídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx technicky xxxxx xxx, xxx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zůstatkový xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, nebo stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtok xxxx xxxxxxxxx hladinu xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodohospodářského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nedostatku xxxx, pokud xx xx technicky možné, xxxx

x) nařídí mimořádné xxxxxxxxx množství a xxxxxxx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 formu xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxx svolání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, důvody xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx pro xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. e) x x) xxxxx xxxx xxxx stát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87l

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx součinnost a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx orgánu xxx xxxxx xx každý xxxxxxx poskytnout jemu xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx opatření xxx xxxxx nedostatku xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx byla uložena xxxx xxxxxx jiným xxxxxxx předpisem.

§87l vložen xxxxxxx předpisem č. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

§87x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxxxxx vody xx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x průběhu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x účinností xx 1.2.2021

XXXXX XX

XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§88

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odebrané množství xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x povolení x xxxxxx podzemní xxxx.

(2) V případě, xx oprávněný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx vodovody a xxxxxxxxxx, je poplatníkem xxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§88x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxx podzemní xxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx xx poplatku

Od xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provedené xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nepřekračuje 6 000 x3 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxxxxxx 500 m3 x xxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx roku.

§88b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88c

Základ xxxxxxxx

Xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx vody xx xxxxx xxxxxxxx vody x m3.

§88c vložen xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxxxxx poplatku

Poplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx se vypočte xxxx xxxxxx základu xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx kalendářní xxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88g

Rozpočtové určení poplatku

Výnos xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx z

a) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx pro xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x na xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxx xxxxx §42 xxxx. 4.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx příjmem Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, může xxx použita xx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x sledování množství x xxxxxxx xxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§88x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx Xxxxxx fond životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx sídla nebo xxxxx pobytu poplatníka.

§88i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x účinností od 1.1.2019

§88j

Poplatkové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxx poplatkového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx přiznání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xx-xx odebírání xxxxxxxx xxxx osvobozeno xx poplatku.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx poplatkového xxxxxxxx xxxxxx správce poplatku.

§88j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatek za xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx do 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxx z xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odebrané množství xxxxxxxx xxxx vzniká xxxx x prodlení.

§88l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

Xxx 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§89

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem poplatku xx vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

§89a

Předmět xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových je xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do vod xxxxxxxxxxx.

(2) Zdrojem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx vojenského xxxxxx, průmyslový xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vody do xxxxxxxxxxx xxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89b

Osvobození xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx osvědčeného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx při lázeňské xxxx,

x) přírodních minerálních xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx osvědčeného xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx zdroj xxxxxxxx xxxxxxxxx vody, pokud xxxxxx použity xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) vod xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx vod z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx64) splňujících technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx se provádí xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Od xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jejichž xxxxx nepřekračuje za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 100 000 m3.

(2) Xx xxxxxxx poplatku x jednotlivého znečištění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepřekračujících xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedený x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx předpisem č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89d

Základ poplatku

Základ poplatku xx vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx základů xxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89e

Dílčí xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx základy xxxxxxxx xxxxx

x) objem xxxxxxxxx xxx v x3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x objemu x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx základ xxxxxxxx x jednotlivého znečištění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx odpadní xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx množství jednotlivého xxxxxxxxxx ve vodách x kg vypočte xxxx součin

a) průměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx xx vodách x kg/m3 x

x) xxxxxx xxx x x3.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje se xx xxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx období, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx přerušen, xxxxxx

x) počtu xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) podílu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období x počtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89f

Sazba xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočtu xxxxxxxx xx organické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx považují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 9; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x).

§89x

Xxxxx xx dílčím xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poplatkovému xxxxxx, lze uplatnit xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) dílčího xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx poplatku x

2. dílčího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poplatkovém xxxxxx x

x) koeficientu 2,5.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a sazby xxx tento xxxxx xxxxxx poplatku.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) nižší xxx 0,1.

§89x vložen právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxx poplatku

Poplatek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx dílčího xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx poplatků x xxxxxxxxxxxx znečištění.

§89h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxx xxxxxxx poplatků

Dílčí xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx poplatku.

§89i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89j

Poplatkové xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx.

§89x vložen xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89k

Rozpočtové určení xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89l

Účelovost xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx vypouštění odpadních xxx do vod xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výstavby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx fondem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxx způsobilých osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úředního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o metrologii.

§89l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x účinností od 1.1.2019

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správcem poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Místní xxxxxxxxxxx celního úřadu xx řídí xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poplatníka.

§89m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89n

Povinnosti xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vypouštěného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxx poplatku. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxx koncentraci xxxxxxxxxx x nich x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy č. 2 části B, xxxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vypouštěných xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čistírny odpadních xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx snižuje xxxxx základ xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkové množství xxxxxx xxxxxxxxxx obsažené x odebrané vodě, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §89a xxxx. 1,

x) xxxxxx xxx určování znečištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xx zdroje znečištění xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§89o

Poplatkové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx povrchových je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx přiznání se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poplatkové xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatkového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§89p

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xx splatný xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxx z xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úrok x xxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxx 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§90

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních vod xx vod podzemních xx oprávněný, xxxxx xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx.

§90a

Předmět poplatku

Předmětem xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení určeného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§90b

Osvobození xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx za povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx podzemních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx osvědčeného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx použity při xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zdroje osvědčeného xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx minerální xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx balených xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx získání xxxxxxx xxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)] x

x) znečištěných xxx, xxxxxxx znečištění xxxx xx jejich xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx sníženo [§8 xxxx. 1 písm. x)].

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx podzemních je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadních xxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyjádřená x xxxxxxxxxxxxxx obyvatelích. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 x XXX5 za xxx.

§90x vložen právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. s účinností xx 1.1.2019

§90d

Sazba poplatku

Sazba poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx podzemních xxxx 350 Kč.

§90d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§90x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxxx zaokrouhleného xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx vod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

§90f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90g

Rozpočtové určení xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Oddíl 2

Správa poplatku

§90h

Správce xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx dochází.

§90h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§90x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxx je splatný xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§93

§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§95

§95 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§97

§97 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§98

§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§99

§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§100

§100 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

XXXXX XII

PLATBA K XXXXXX SPRÁVY XXXXXXX XXXX X SPRÁVY XXXXXX X XXXXXX XXXXXX NA XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

§101

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx toků a xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx vodu x vodního xxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx k úhradě xxxxxx vodních toků x x odběrů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vodních toků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Kč/m3 xxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx povinen xx každý xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úrok x prodlení xx xxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx má x xxx, kdo odebírá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného oprávněného, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxx odstavce 4.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx období, nepřesahující xxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxxxx se správcem xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx k odběru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 4), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.42) Xxxxxxx-xx oprávněný x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx zdroje v xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, pak xxx účely zpoplatnění xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxxx vody sčítá.

(3) Xxxx za xxxxx xxxxxxxxx vody se xxxxxxx zvlášť pro xxxxx xxxxx

x) průtočného xxxxxxxx parních turbín,

b) xxxxxxxxxxxx závlah,

c) xxxxxxxx xxxxxxx prohlubní xxxxxx (xxxxxxxxxx jam xx xxxxx nerostů) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx převádění xxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx vodního xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ostatních xxxxxx.

(4) Xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx vody se xxxxxxx, xxxxx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxx 6&xxxx;000 x3 xx kalendářní xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx 500 x3 v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxx xx odběry xxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx a pro xxxxxxxxxx rybníků a xxxxxxx xxxxxx pro xxxx ryb, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx jam xx xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro požární xxxxx, napouštění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavených ramen xxxxxxx toků x xxxxxx tvořících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mokřadů x xxxxxxx lesích, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dříví xxxxx, pro výrobu xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx odběr xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx výpěstků x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx povrchové xxxx xxx závlahy xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami. Xxxxxxxxx vodami xxx xxxxxxxxxxx x lesní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxx závlahy xxxxxxxxxxxx.

(5) Oprávněný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx měsíčně xx xxxxxxxxx xxxxxx dne xx skončení kalendářního xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxxx toku, ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxx, x ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jinak; x xxxx dohodě xxxx xxxxx smluvit xxxxx xxxxx než xx 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve kterém x odběru xxxxxxxxx xxxx dochází, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ostatního xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxxx domáhat xx xx, xxxxxx xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxx.

§102

Úhrada xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Stát xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxx xx opatření xx xxxxxxxx zájmu, zejména xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx drobných xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) studie xxxxxxxxxx poměrů, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx x koryt xxxxxxx toků,

g) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx povodněmi a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vodních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obnovu x xxxxxx vodních xxxx,

x) správu xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx nepečuje x x xxxxx xxxx xxxxxxxx znám,

m) další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§26),

x) xxxxxx xxxxxx vodního xxxx po xxxxxxx (§45 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vsakování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektům (§21 xxxx. 3) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxx nárok.

XXXXX XIII

MĚŘENÍ OBJEMU XXXXXXXXX XXX A XXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX VOD XXX ÚČELY STANOVENÍ XXXXXXXX ZA VYPOUŠTĚNÍ XXXXXXXXX XXX DO XXX XXXXXXXXXXX

§103

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx funkci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k podnikání x autorizovaná k xxxxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x metrologii.

(2) Xxxxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxxxx fondem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxx xxxxx odstavce 2 zveřejní Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx vod pro xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vod xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx znečišťování, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§103a

Odběr x rozbor xxxxxx odpadních vod xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod vypouštěných xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx požadavku xxxx, kdo vypouští xxxxxxx vody, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správnost sledování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poplatku xx vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx vody xx vod xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx podmínky k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§103x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

HLAVA XXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§104

(1) Státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) obecní xxxxx,

x) újezdní xxxxx43) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) ministerstva xxxx xxxxxxxx vodoprávní xxxx (§108).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x krajiny14a), horního xxxxxx1a) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx báňské xxxxxx7b) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Závazné stanovisko xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx možnost zhoršení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx dobrého stavu xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, xx provedení záměru xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobrého xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dobrého xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxx povolit xxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx úkonech xxxxx xxxx první, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx65), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx provedení xxxxxx xxxx vést ke xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx ekologického potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx65).

§105

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx upravují, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx zákona obecné xxxxxxxxx x povrchovými xxxxxx, nejde-li x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady podle §105 xx 107, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XI x XV xxxxxx xxxxxx.

§106

Xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxx, vykonávají xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx pro xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§107

Krajské xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx krajských úřadů xxxxx

x) xxxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plánům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx §18 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňují nakládání x xxxxxx, ochranu xxx xxxx xxxxxxx xxxxx povodním x xxxxx si to xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx vod rozhodovat, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3; xx xxxxxxx xxx opatření xxxxxxxx xxx stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §87k xxxx. 1; xxxxxxxxxx, souhlas xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx průběh nebo xxxxxxxxx státní hranice xxxx krajský úřad xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx zákona2) vydá xxxxxxx úřad po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Ministerstvem xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx hraniční xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx vymezené v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx44),

x) xxxxx xx xxxxxxxxx situace, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřady xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění plánů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx ochrany xxxxxxx, sdružení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx, vlastníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §23a odst. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 4,

g) xxxxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx x úložných xxxx xx povrchových xxx,

x) xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. a) xxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx to xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o velikosti 10&xxxx;000 ekvivalentních xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpadních xxx x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx závadných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxx přílohy č. 1 do xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (§16) x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vod, xxxxxxxxx xx xxx povrchových [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x celkovým xxxxxxx xxx 1 000 000 x3 xxxx x xxxxxx vzdutí xxx 10 m xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx územích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 3,

n) xxxxxxxxxx v pochybnostech x xxx, zda xx jedná o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx se xxxxx x odpadní vody,

o) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx o vodní xxx podle §43 xxxx. 2, jakož x x xxx, xx vodním xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx vody xxx xxxxxxx x odstavci 1,

x) vydávat vyjádření xxxxx §18 v xxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlas,

q) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§39 xxxx. 7) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx ryb xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů, x xxxxxxx, že xx xxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vodami z xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx povoluje xxxxxxxxx x vodami, xxxxxx mimořádných manipulací xx xxxx x xxxxxxxxx manipulační řády, x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx jedno x xxxxxxx xxx, xx něž xx xxxxxxxxx manipulační xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx vlastníků (xxxxxxx) xxxxxxx děl X. xx XXX. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx dohledu, zpracování xxxxx x parametrech xxxxx xxxxxxxx povodně, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průtokových xxx a xxxxxx xxxxxxxxxx území, a xxxxxx poskytnutí příslušným xxxxxxxxxx orgánům, orgánům xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxx §53.

(2) Krajské xxxxx xxxx dotčenými xxxxxx podle §104 xxxx. 3 x xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§107x

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx úřady

a) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxxx §55a,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona z xxxxxxx povodňového orgánu xxxx, obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §55a xxxx. 9 xxxx xxxxxxxxxx stavby podle §55a xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §58 xxxx. 3,

x) rozhodují x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 7,

x) rozhodují x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, rozsahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě podmínek xxxx zajišťování xxxxx §61 xxxx. 8,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vodních xxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx děl XX. xxxxxxxxx technickobezpečnostního dohledu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §61 xxxx. 12 xxxx. x),

x) předávají xxxxx x xxxx vedené xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x výkonu technickobezpečnostního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 12 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vodními xxxx xxxxx §61 x

x) provádějí xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §110 odst. 5.

§107x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Xx. x 149/2023 Xx. s účinností xx 1.1.2024

§107x

§107x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2023 Sb.

§107x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/2021 Xx. x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 149/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§108

Ministerstva jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávního xxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx a jakosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, a to

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx [§8 odst. 1 xxxx. x)],

2. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx znečištění x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, popřípadě xx xxx xxxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 písm. x)],

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečných látek xx xxxxxxxxxx (§16),

4. xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) x i),

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx osadit na xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx značku x povinnosti pravidelně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxx (§36),

6. stanovení minimální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hladinu xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o výsledcích xxxxxx (§37),

7. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§38),

8. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxx (§31, 32, 33, 35 x 38),

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství (§21 x 22),

x) zjišťování x hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx xxxxxxxx (§21),

x) tvorby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství podle xxxxxx zákona (§19 x 22),

x) xxxxxxxxxxx x schvalování plánů x oblasti xxx x sestavování programů xxxxxxxx společně s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§24 xx 26),

f) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (§24 x 25),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (§28),

x) ochrany xxxxxxx xxxxxx (§29 x 30),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx (§32),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§33),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx nevyhovující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (§34 odst. 2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx původních druhů xxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxx (§35),

x) ochrany jakosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§39),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§41) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx škodlivých xxxxxxxx (§42),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§63 xx 87),

p) xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§73),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nedostatku xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§87a xx 87m),

r) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx zemědělství (hlava XX xxx 1),

s) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (hlava XX xxxx 2 a 3),

x) spolupráce s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx x xxxxxxx hraničních xxx (§107),

x) řízení Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (§112),

v) řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zavádění xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajišťování koordinace xxxxx v xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, Dunaje x Xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod k xxxxxx (§7).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávního úřadu xx věcech, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx §105 odst. 2.

§109

Xxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, zejména je-li xxxxxxxxx nedostatek xxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pitné xxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxx xxxxxxxxxxx událostech, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zásahu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxx xxxxxxx upravit xx xxxx nezbytně xxxxxx povolená xxxxxxxxx x vodami, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx i zakázat. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx projednání s xxxxxxxxx subjekty, xxxxx xx mimořádnost xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx úřad povinen xxxxxxxx po projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx x v jakém xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx opatřeními může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxxx dozor vodoprávních xxxxx

(1) Vodoprávní xxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných závad.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx kontrolovat, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komisemi xxx xxxxx. Xxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx mohou při xxxxxxxxx vodoprávního dozoru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sledujících xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx díly, xxxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx x jak xxxxxxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§111

Vrchní xxxxxxxxxx dozor

(1) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru, xxx vodoprávní úřady x Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxx xxxx vydaných.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou dodržována xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx vydaných, xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx úřadů, xxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx roce v xxxxx vrchního vodoprávního xxxxxx.

§112

Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přísluší

a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dodržují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx úseku

1. xxxxxxxxx s povrchovými xxxx podzemními xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakost xxxxxx xxx,

4. xxxxxxx xxx určených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodách nebo x jejich xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx poměrů a xxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx následků, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x),

x) nařídit x xxxxxxx, xx xxxxx xx přísluší xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx velmi xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx,

x) spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx fondem životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 x xxxx.,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx povrchových,

i) xxxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx těchto xxxxxx, ustanovení §115.

§113

§113 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2011 Sb.

§114

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx dokladem o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nenáleží xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

§114x

§114x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§115

Xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx vodoprávní xxxxx při xxxxxx x věcech xxxxxxxxxx xxxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxxxxx týkající xx vodních děl x vodohospodářských xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx x které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx. Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj stanoví xxxxxxxxxx právním předpisem, xx xxxxxxx případech x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx vodního díla, x stanovení ochranného xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ovlivnit xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx několika obcí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxx, v xxxxxxx územním obvodu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx je též xxxxxxx xxxxxxx toku x případech, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předmětem xxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisy nejméně 200 xxxx na xxxxxxxxxxx listině, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx informoval x zahajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každá xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 6 je xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xx 8 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Dnem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx doručení xxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

(8) Xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, upozorní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nejméně 10 xxx před xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx přihlédnuto. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jednání, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit závazná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxx důkazy. X xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx usnesení. Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vodních děl, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx zákona.

(9) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx veřejnou vyhláškou, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxx nepřihlíží. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxxx řízení veřejnou xxxxxxxxx, xx které xxxx lhůtu, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxx vyhlášky, xx xxx může xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx obvodu jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxx vodoprávní úřad xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx lze-li rozhodnout xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodoprávního xxxxxx, xxxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §36 x 47 xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx, x xxx-xx x řízení x xxxx úřední, xxxxxxxxxx xxxx být prvním xxxxxx x řízení. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx vodoprávního xxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx.

(12) Vyskytnou-li xx xxxx rozhodné xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx v novém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx i xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx v souvislosti x povolením, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kterých xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxx x povolení, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatel.

(14) Xx xxxxxx, změnu, xxxxxxx nebo zánik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §12 x 13 xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 4 x 7. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drobného vodního xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx žadatel, xxxxxxxxx správce drobného xxxxxxx toku, správce xxxxxx a xxxx, xxxxxxx územím xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxx rozhodnutí xx vyjadřují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§106 xxxx. 1).

(16) Při xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxxxxx dozoru, xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx těchto průzkumů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je jinak xxxxxxx povolení podle §8, xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx vydat xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxxxx xxx vodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(18) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxx stavebních úřadů, xx x řízení xxxxxxxxx xxx vodoprávní xxxx stavební úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující xxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx má vykonat xxxxxxxxxxx část činnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s vodami, xxxxxxxx xxxxxxx x §14 x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx záměrů, x xxxx vydává xxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxx stanovisko nebo xxxxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zdroj xxxxxxx. Xxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx pásem xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu leží xxxxx xxxx.

(19) Xx xxxx projednávání xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx, souhlasu podle §17 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3 neběží.

(20) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 2, 3 x 5, §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1, 3 x 5, §14 xxxx. 1 xxxx. x), d), x) x x) posuzuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx provedení xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dobrého stavu xxxxxx podzemní xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx §23a odst. 8 xxxx možné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(21) Xxxxxx o vydání xxxxxxxx, souhlasu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx podle stavebního xxxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §87k x §109 odst. 1 xx vydává bez xxxxxx x návrhu xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Opatření obecné xxxxxx xx zveřejní xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxx vydávání opatření xxxxxx xxxxxx podle §25 xxxx. 4 x 5 x §66 xxxx. 7 xxxxxxxxx.

(4) V případě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

§116

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx za účelem xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 bez xxxxxxxx k nakládání x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 1 bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) poruší xxxxx podle §28 xxxx. 2,

x) poruší xxxxx podle §30 xxxx. 7 nebo 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo stavby x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §30 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2,

j) xxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neprověřených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xx vodního toku xxxx xxxxx nádrže x xxxxxxx x §35 odst. 3,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx odpadních vod xxxxx §38 xxxx. 7,

x) v rozporu x §39 xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, x ohrozí xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz mytí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 9,

n) xxxxxx zákaz xxxxx §46 odst. 1 xxxx 2,

o) xxxxxx xxxxx podle §58 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi xxxxx §63 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zóně xxxxxxxxxxx xxxxx podle §67 odst. 2,

x) x xxxxxxx s §87k xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) neposkytne xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx podle §87l xxxx. 2,

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx opatřením obecné xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxx podle §110 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x), m), x), x), x) nebo x),

x) do 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), n), x), x) xxxx x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), c), d), x), x) xxxx x), xxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx xxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx se uloží xxxxxx ve výši xxxxxxx xxxxx 40 Xx za 1 x3 nedovoleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, nejvýše však xx xxxx 500&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný xxxxxxx xxxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xx uloží xxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxx 70 Kč xx 1 x3 xxxxxxxxxx odebraných podzemních xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx však ve xxxx 500 000 Xx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedovoleným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxx vody xxxxxxx. Xxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 lze xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 však xxxxx být vyměřena x xxxxx nižší xxx 10 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchových xxx xxxx v xxxxx xxxxx xxx 15 Kč xx 1 m3 nedovoleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(6) Xxxxx-xx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx, stanoví orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx roční xxxxxxx vody podle xxxxxxxx, kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx44a). Xxxx-xx xxxxx množství xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odhadem; přitom xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podmínek.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x plavbě

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx plavidla dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 2 xxxxxxxx plavidlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpadních xxx xxxx závadných xxxxx x xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx závadnou látku x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pohonnými xxxx provozními xxxxxxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x plavbě xx xxxxxxxxx vodě x xxxxxxx x §7 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkami užívání xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx podle §7 xxxx. 5.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); dojde-li xxxx x úniku xxxxxxxxx vod nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx,

x) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§118

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx povrchových nebo xxxxxxxxxx vod podle §10 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxxx §22 xxxx. 2, xxxx

x) x rozporu x §38 xxxx. 6 xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx míru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxx nepředá xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx nepřesahující 6 000 x3 ročně xxxx 500 m3 měsíčně, xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba se xxxx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vod xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 5 xxxxx xx prostorů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí podmínky xxx provedení kontroly xxxxxx poskytnutí podkladů xxxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103a odst. 5 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) do 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx c) xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) spáchaný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x nakládání s xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx podle §116 xxxx. 3. Ustanovení §116 xxxx. 5 x 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx odběrem xxxxxxxxxx xxx v rozporu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx pokuta xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 4. Ustanovení §116 xxxx. 5 a 6 xx použijí xxxxxxx.

§119

Porušení povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. až XX. xxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §62 xxxx. 4 x 5.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx I. xxxx XX. kategorie xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx provedení zabezpečovacích xxxxx x osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx v rozporu x §59 xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nedbá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neodstraní xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx vodním xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neosadí cejch, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx neumožní xxxxxxxx přenos xxx x xxxxxxxxx ve xxxxxx toku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxx xxxx výpusti xxxxx §59 odst. 1 písm. g),

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. h),

g) xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx díla xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, změnu xxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §84.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neodstraní náletové xxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vody xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neudržuje v xxxxxx xxxxx xxx x břehy xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx migraci xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x stavbu xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. i), nebo

b) xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevaruje x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §73 xxxx. 3.

(7) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx

x) do 20&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x),

x) xx 100 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. b), c), x), x), odstavce 5 xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. a),

c) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x).

§120

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx podle §27.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx toku dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §51 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §52 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx stavbě nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §52 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odtoku xxxxxxxxxxx xxx.

(6) Fyzická osoba xx xxxx vlastník xxxxxxx, xx xxxxxx xx umístěna xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zřízena xx xxxxxxxx zájmu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §56 xxxx. 4 xxxx. a) nestrpí xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) užívá xxxxxxx v xxxxxxx x §56 odst. 4 písm. x),

x) x rozporu x §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §56 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x údržbě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neumožní xxxxx xxxx vjezd xx xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx neumožní xxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 písm. a).

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo odstavce 8,

x) xx 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x),

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx 5, odstavce 6 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxxx 7, xxxx

x) do 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§121

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx s §63 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx své xxxxxxx nebo stavby x zajištění ochrany xxxx xxxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x záplavovém xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nemá zpracovaný xxxxxxxxx plán xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx 5, nebo

b) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx objektu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx povodňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx objektu xxxxx §75 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nedbá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx movitého majetku xxxxx §85 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxxxxx 4, nebo

b) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3.

§122

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx xx závadnými xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx vod s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx prioritní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prioritní nebezpečné xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx vodoprávního úřadu xxxxx §16 xxxx. 1 nebo 2, xxxx

x) x rozporu x rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx rozsahu nebo xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx x nimi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x), nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x).

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx závadnými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxx xx spojeno xx xxxxxxxx nebezpečím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 4.

(4) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx §39 odst. 6.

(5) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §39 odst. 7.

(6) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx přikrmuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §39 xxxx. 12.

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 6,

x) xx 20 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5,

c) xx 50&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 4; xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadní vody x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx závadné xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx kanalizace, lze xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx,

x) do 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 3.

(8) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx ukládající xxxxxx xxxxxxx x okolnostem, xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tomu, jak xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x množství x charakteru xxxxxx xxxxx, k xxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx podzemních vod, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxx xxxxxxx látky xx jakost xxxxxx xxx x ke xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx.

§123

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx původce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx schváleným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx havárii xxxxx §41 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx následků xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5.

(2) Fyzická xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx, xxxxxx zjistila xxxxx §41 odst. 2,

x) neposkytne xxxxxxxx xxxxx x havárii xxxxx §41 odst. 6, nebo

c) jako xxxxx, které bylo xxxxxxx opatření k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx předchozího xxxxx xxxxx §42 xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), nebo

c) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x).

§124

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovací práce xxxxx §75 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx xxxxx §83.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu

a) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) do 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxx x) x c).

§125

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxx poplatník dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpadních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxx X, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx zdroje xxxxxxxxxx xxxxx §89n xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Xx.

Díl 2

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

§125x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nedodrží xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxxx xxxxxx vydané xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) provede činnost xxxxx §14 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) x rozporu x §16 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx prioritní xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x rozporu s xxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §28 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 xxxx 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stavby v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §30 odst. 10,

x) xxxxxxxx akční program xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 2,

x) vypustí xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxx xxxx neprověřených populací xxxxxxxxxxx druhů do xxxxxxx toku xxxx xxxxx nádrže x xxxxxxx x §35 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx povrchových nebo xxxxxxxxxx v rozporu x §38 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpadních xxx xxxxx §38 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxxxxx xxx zacházení se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod, x xxxxxx tak jejich xxxxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx mechanismu xxxxx §39 xxxx. 9,

x) poruší xxxxx xxxxx §46 odst. 1,

x) poruší xxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost x zajištění ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx činností x xxxxxxx zóně xxxxxxxxxxx území podle §67 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §87k xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87l xxxx. 2,

u) xxxxxxx xxxxx vody xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §109 odst. 1 nebo neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 1 xxxx §112 xxxx. 1 xxxx b).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx písmene x), g), x) xxxx x),

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxx x),

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), x), k), x), n), x), x) xxxx x),

x) xx 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), x), h), x) xxxx x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxx m) xxxx u), xxxx

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx uložit xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxx násobku xxxxx 40 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchových xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vod, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami lze xxxxxx xxxxxx xx xxxx násobku sazby 70 Xx xx 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x celkového xxxxxxxx xxxxxx vod, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxx xxxxxxxx nejvýše xx xxxxxx 3 xxx předcházejících xxx, xxx xxx nedovolený xxxxx xxxx zjištěn. Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 5 xxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx než 10 Xx xx 1 x3 nedovoleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx 15 Xx xx 1 x3 nedovoleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx množství povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx, xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích44a). Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx ukládající xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125b

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxx povrchových xxx x plavbě

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx plavidla dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §7 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo nezabrání xxxxx odpadních vod xxxx závadných xxxxx x xxxxxxxx xx xxx povrchových,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látku z xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §7 xxxx. 4,

d) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §7 odst. 5, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkami xxxxxxx povrchových xxx x plavbě xxxxx §7 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, speciálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxxx-xx xxxx x úniku xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx,

x) xx 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) do 200&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xxxx xxxxxxxx 2.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo podzemními xxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2,&xxxx;xxxxx nepředá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2, nebo

c) x xxxxxxx x §38 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx vodoprávnímu úřadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx nabyvatel xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx x vodami, x xxxxxxxx povolení x xxxxxx povrchových xxxx podzemních vod xxxxxxxxxxxxx 6 000 m3 xxxxx xxxx 500 x3 měsíčně, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 přechod xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxxx v bezodtokové xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx, xxx tyto xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7.

(4) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 5 vstup xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 5 xxxxx xx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) anebo xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxx

x) xx 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx lze uložit xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §125a xxxx. 4. Xxxxxxxxxx §125a odst. 6 x 7 xx xxxxxxx obdobně.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rozporu x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §125a odst. 5. Xxxxxxxxxx §125a xxxx. 6 x 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§125x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx podle §59 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxx díla X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx podle §59 xxxx. 1 písm. x).

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vodního xxxx I. až XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §62 odst. 4 x 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx díla I. xxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx prováděním xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxx §75 odst. 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) provozuje xxxxx xxxx x xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx xx schválení xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. a),

c) nedbá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx toku xxxxx §59 xxxx. 1 písm. e),

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx ulpělé xx xxxxxx xxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) neosadí xxxxx, xxxxx značku xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx přenos xxx x průtocích xx xxxxxx toku xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řád vodního xxxx xxxx návrh xx xxxx doplnění, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59 odst. 2, nebo

h) xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx podle §84.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vzdouvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. j).

(7) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neudržuje x xxxxxx xxxxx xxx x břehy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vodních xxxxxxxxx, xxxxx-xx x stavbu xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 odst. 3.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx odstavce 5 xxxx. f), x),

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) nebo x), xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) xx 500 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4, nebo

d) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 5 písm. a) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x).

§125e

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx vlastník xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s korytem xxxxxxx toku xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přestupku tím, xx v rozporu x §52 xxxx. 1 xxxxxxxxxx předměty xxxxxxxxx či xxxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §52 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, která souvisí x xxxx pozemky xxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx část,

b) užívá xxxxxxx x xxxxxxx x §56 odst. 4 xxxx. x),

x) x rozporu s §56 odst. 4 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx vodoprávnímu úřadu xxxxxx xxxxxx její xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx užití xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků.

(7) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sousedícího x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx vstup xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. a).

(9) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx odstavce 8,

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 5, xxxxxxxx 6 xxxx. x), x) xxxx xxxxxxxx 7, xxxx

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx vlastník xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §63 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx pozemky xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, které se xxxxxxxxx x záplavovém xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §71 xxxx. 4 xxxx 5, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx odtokových xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povodně xxxxx §85.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx objektu xxxxxxx přestupku tím, xx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §75 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x umístění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), odstavce 4, xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odstavce 3.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx nebezpečné látky xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) vypustí odpadní xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo prioritní xxxxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx x rozporu x povolením vodoprávního xxxxx podle §16 xxxx. 1 nebo 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 neměří xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxx míru xxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxxxx závadnými látkami nebo xxxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nimi xx spojeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx x xxxx xxx schváleného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x), nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkami xxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zachází xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxx zacházení x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebezpečím, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §39 odst. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zachází xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 6.

(5) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jedná v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7.

(6) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx krmivy xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §39 xxxx. 12.

(7) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 30 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xx 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

c) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4,

d) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

e) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3, nebo

f) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(8) Při xxxxxxxxx xxxx pokuty xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x okolnostem, xx nichž x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o odstranění xxxx xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxx x vlastnímu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx a xx xxxxxx ochrany dotčeného xxxxx.

§125h

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako původce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příčin xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx schváleným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx provádění opatření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) neohlásí neprodleně xxxxxxx, xxxxxx zjistila xxxxx §41 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 6, nebo

c) jako xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx pozemek xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nutno xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 8.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

b) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), xxxx

x) xx 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx povodí

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx drobného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §75 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §83.

(2) Xxxxxxxxx osoba se xxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxxx §75 odst. 3, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx povodněmi xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx osoba xx xxxx správce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx povodněmi xxxxx §82.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a),

b) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), nebo

d) do 500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx xxxxxxxx 3.

§125x

§125x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2023 Sb.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx koncentraci znečištění x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxx B, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx objem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89x xxxx. 2.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§125x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx xxxx znečišťování xxxxxxxxxx xxxx povrchových xxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nepřiměřené xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx dvojnásobek, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 20 000 000 Xx, xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxx je spáchán xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxx 1 xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x ním, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypouštění xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx §117 odst. 2 x §125b xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ten z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx bylo-li xxxxxx xxxxxxxx v xxx den, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx porušení povinností xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

(6) Xxxxxx uložené Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obcím x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx uložené Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spáchán, x x 50 % příjmem Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

XXXXX XXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§126

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx se v xxxxx zákoně xxxxx xxxxx "xxxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxx, xxxx svědčí právo xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx, jichž se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká, xx uživatele, xxxxx xx na xxx xxxx xx vlastníka.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx státními xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx převzít od xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vodních xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx o něm xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx státu, xxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx.45) V pochybnostech x xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx správním řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví státu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxx stavbou x xxxxxxxx odvodňovací zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemku xx vlastnictví nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do 24 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1, §12 odst. 1, §16 odst. 1, §39 odst. 2 xxxx. x) se xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nahrazeno xxxxxxxx x řízení x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx). Ostatní ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, tím xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx postupu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou požadavku xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5. Xxx, xxxx xxxxxx právo z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o integrované xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2).

(6) Ohlašovací xxxxxxxxx vůči vodoprávním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, §22 xxxx. 2, §38 xxxx. 6 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx množstvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 6 000 x3/xxx se plní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §42, §110 xxxx. 1, §111 odst. 2 xxxx §112 xxxx. 1 xxxx. x) xx neuloží, pokud xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx újmy xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx45a). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě podle §42, §110 xxxx. 1, §111 odst. 2 xxxx §112 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx Česká inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx povrchových nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx45a).

(8) X xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §8 xxxx. 4, §12 xxxx. 1, §38 xxxx. 14, §43 xxxx. 2, §44 xxxx. 3, §53, §55 xxxx. 4, §56 xxxx. 5, §61 xxxx. 8, §64 xxxx. 2 x §71 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx.

§126a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§126x

(1) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx §38 xxxx. 6 xxxx §103a x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx §103 xxxx. 1 x 2 xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx45b) xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxx oprávněny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 6, §103 xxxx. 1 x 2 xxxx §103a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxxx tyto xxxxx xxxxxxx předložit xxxx, xxx xxxxxxxx odpadní xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§127

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzují xxxx xxxxxx uložené xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vodních děl xx xxxxxxxxx pro xxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx (§61) podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx zůstává x platnosti.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pokládá xx xxxxxxxx udělené x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud nedošlo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx neoznámí do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx vlastnických práv xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx x přechodem.

(6) Xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx jejich žádost xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x to xxxxxxx xx xxxxxx znečištění xx xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxx x období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx nahrazuje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx ukazatelů x přípustných hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx budou v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx něj vydanými, x podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx stanovení xxxxx xxxx vodoprávní xxxx x xxxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx Xxxxx inspekce životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §116 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxx, které xxxxx x souladu x tímto zákonem x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x postupnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 2&xxxx;000 ekvivalentních xxxxxxxx delší xxx xx 31. xxxxxxxx 2010.

(7) Odběry xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx považují xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; toto povolení xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, pokud xxxxxx jejich xxxxx xxxxx povolen xxxxx §8. Xx shora xxxxxxx xxxx se xx tyto odběry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx předá orgánům xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí nejpozději xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx.

(9) Vodohospodářská evidence xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19.

(10) Vypouštění xxx xx veřejných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vodou z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a stočné xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx §24, 30 x 46 zákona x. 138/1973 Xx., o xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xx xx rok 2002 xxxxx jen xx xxxx 80 %.

(12) Poplatky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx xx xxx 2002 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou x xxx účely ostatního xxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xx výši 35 % x xx xxx 2003 xx xxxx 70 %.

(13) Xx vodní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxxx xx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx dílo", xxxxxx xx tím xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx poplatků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx úřady xxxx povinny při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyjádření x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vodohospodářského xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx schválení nových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx považují xx xxxxxxxxx území xxxxx §66.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx určení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx drobných xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§128

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §4 odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7) xxx:

"(3) X xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx vlastníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x akreditované xxxxxxxxxx7) xxxx x držitele xxxxxxxxxx (§83x). Rozsah x xxxxxxx kontroly xxxx na xxxxxx xxxxx upravit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §80 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx a zrušuje xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx.".

3. Za §83 xx vkládají xxxx §83x xx 83x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 47x) znějí:

"§83a

(1) Xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájený na xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxxx základě xx xxxxxx osvědčení x xxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) odběr xxxxxx x vyšetření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vody (§3 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx bazén xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb (§13 xxxx. 1),

x) odběr xxxxxx x měření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hracích xxxxx (§13 xxxx. 2),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxx xx přímého xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx stavebních xxxxxxx (§5), x předmětů xxxxxxx užívání, x xxxxxxxx xxxxxx (§25),

e) xxxxxxxx desinfekce x xxxxxxxxxxx (§17),

x) odběr xxxxxx x vyšetření xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxx [§24 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vibrací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 xx 35),

x) zjišťování a xxxxxx intenzit xxxxxxxxx x mikroklimatických xxxxxxxx x koncentrací prachu x chemických xxxxxxxxx x pracovním xxxxxxxxx (§37 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx expoziční xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxx prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zřízenou x xxxxxx úkolů x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx vydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci. Toto xxxxxxxxx vydá, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxx úroveň xx xxxxxx x navrhované xxxxxxx autorizace,

b) vybavení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx speciální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x odborným xxxxxxxx, znalostmi x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x skutečnostech, o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zájmů, které xx xxxxx ovlivnit xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx finančních nebo xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx, xxxxx skutková podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) prokazuje za xxxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxx xxxxx označení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx právnické xxxxx, místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx místo trvalého xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu, sídlo xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxx47x) xxxxx bydliště mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83x xxxx. 1

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxx přístup x xxxxx činnostem a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx činností xxxxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie,

pokud poskytují xxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx upraveném x §83x odst. 1.

(6) X případě xxxxxxxxxxx rozhoduje o xxxxxxx požadavků podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx předložení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x dotyčné osobě.

§83c

(1) Xxxxxxxxx o autorizaci xxxxxxxx xxxxxxx, rozsah x xxxxxxxx činnosti x xxxx, xx xxxxxx bylo vydáno. Xxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Žadatel xxxx proti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci xxxxx xx 3 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx námitky. X xxxxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Náklady spojené x autorizací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx se sjednává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx, uděluje se xx xxxx nejvýše 5 let ode xxx udělení. Autorizace xxxx xxx prodloužena xxxx o dalších 5 xxx. Žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno osvědčení x autorizaci, (xxxx xxx "xxxxxxx autorizace") xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83x xxxx. 4, jakož x xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx autorizace xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx do objektů xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínek autorizace x požadovat předložení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nedostatky, podle xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxx xx xxxxxx. Odejmutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx odejmutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx autorizace xxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx námitky. X xxxxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §83x odst. 5 xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx udělena, pokud xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodloužení,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx xx osvědčení xx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx doručeno xxxxxxxxxxxx osobě,

c) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx autorizace,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxxx autorizace xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x podle §83x xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx §83c odst. 3 x xxxx xxxxxx autorizace.

47a) §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §92 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx může tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx autorizující xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx.".

5. Xx §100 xx xxxxxx nový §100x, xxxxx xxx:

"§100x

Xxxxx x xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zahraniční xxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxx xxxxxx ověřeného xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pravost podpisů x otisku razítka xx xxxxxxxxxxx předkládaných xxxxxxx xxxx být xxxxxxx.".

XXXX XXXXX

§129

§129 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx

§130

Xxxxx č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 2) xxx:

"x) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových,2)

2) §89 xx 99 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).".

2. X §2 xxxx. 1 písmeno x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6) zní:

"e) poplatky xx skutečný odběr xxxxxxxxxx vod6) ve xxxx 50 % xxxxxx celkového xxxxxx,

6) §88 xxxxxx x. 254/2001 Xx.".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx plavbě

§131

Zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 358/1999 Xx., se xxxx xxxxx:

§49 x 50 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx trestního xxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hospodářství, xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

§132

Xxxxx č. 238/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 23/1962 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxx xxxxx:

Xxxxxx XX se xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxx xxxxxx x xxxxxx správě xx xxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§133

Xxxxx č. 23/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 130/1974 Xx., x státní xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 49/1982 Xx. x xxxxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx takto:

Články X x II xx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

§134

§134 (část xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na jiné xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx

§135

Xxxxx č. 500/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x některým xxxxx xx xxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, xx znění zákona x. 438/1991 Xx., xxxxxx č. 282/1992 Xx., xxxxxx x. 473/1992 Xx., zákona x. 170/1993 Xx., xxxxxx č. 155/1994 Xx., xxxxxx x. 191/1994 Sb., xxxxxx x. 218/1994 Sb., xxxxxx x. 161/1997 Xx., xxxxxx č. 164/1998 Xx., xxxxxx x. 269/1998 Sb., xxxxxx x. 21/2000 Xx. x xxxxxx x. 246/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §15 xxxx. 2 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2,5 xxx. Xx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x navýšení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxx obnovy xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povodňových xxxxxxxxx x xxxxxx 1997, 1998 x 2000, x xx xxxxxxxx financování programu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tocích x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§136

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (xxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 114/1995 Sb., xxxxxx x. 14/1998 Xx. x xxxxxx x. 58/1998 Sb.

2. Xxxxx č. 14/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 138/1973 Xx., o xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3. Zákon č. 130/1974 Sb., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 240/2000 Xx. x xxxxxx x. 185/2001 Xx.

4. Xxxxx č. 58/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod povrchových.

5. Xxxxx č. 281/1992 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 35/1979 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxxx hospodářství, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 91/1988 Xx.

6. Xxxxxxxx vlády č. 35/1979 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxxx hospodářství.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 91/1988 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 35/1979 Xx., x xxxxxxxx ve xxxxxx hospodářství.

8. Nařízení xxxxx č. 141/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 35/1979 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxx hospodářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 100/1999 Sb., x ochraně xxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 42/1976 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 62/1975 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx některých vodohospodářských xxxxxx x technickobezpečnostním xxxxxx národních xxxxxx xxx xxxx.

12. Xxxxxxxx č. 6/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx.

13. Vyhláška č. 82/1976 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 422/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška x. 82/1976 Xx., x úpravě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 99/1976 Sb., x xxxxx xxxxxx.

16. Vyhláška č. 81/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxx č. 28/1975 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich povodí x stanoví seznam xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx.

18. Xxxxxxxx č. 63/1975 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy o xxxxxxxx podzemních xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 176/1999 Sb., kterou xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

§137

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 odst. 1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 5 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x ustanovení §135, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 254/2001 Xx.

Xxxxxx nebezpečné xxxxxxx x nebezpečné xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx látky náležející xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx látek, s xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx neškodné xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxx sloučeniny xx xxxxxx prostředí,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxx produkty xxxxxx rozkladu, u xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx steroidů, xxxxxxx žlázu, rozmnožování xxxx jiné endokrinní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovaně xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ropného xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx, zůstávat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dnu x xxxxx mohou xxxxxxxxx xx jakéhokoliv xxxxxxx vod.

Jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx uvedeny xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky x nařízení xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se považují xx xxxxxxxxxx závadné xxxxx.

XX. Nebezpečné xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx látky xxxxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx:

1.

xxxxx

6.

xxxxx

11.

xxx

16.

xxxxx

2.

xxx

7.

xxxxx

12.

xxxxxx

17.

xxxxxx

3.

xxxx

8.

xxxxxxx

13.

xxxxxxxxx

18.

xxxxxxxx

4.

xxxxx

9.

xxxxxxxx

14.

xxx

19.

xxxxxx

5.

xxxxx

10.

xxxxx

15.

xxxx

20.

xxxxxxx

2. Biocidy x xxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx chuť xxxx xx vůni xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a sloučeniny xxxxxx schopnost xxxxxx xxxxx xxxxxx látek xx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx vodách, xxxxx těch, xxx xxxx biologicky xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xx neškodné xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx fosfor a xxxxxxxxxxx sloučeniny xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje x nepersistentní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinek na xxxxxxxxxx rovnováhu, xxxxxxx xxxxxx soli x xxxxxxxx.

9. Kyanidy.

10. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx látky, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 254/2001 Sb.

A. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody

Účel užití xxxxxxxx xxxxxxxx vody
Sazba x Xx/x3
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
2,00
Xxx ostatní xxxxx
3,00

X. Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx vod xxxxxxxxxxx

X.1. Xxxxx poplatek x xxxxxx

Xxxxxxxxxx období

Sazba xxxxxxxx (Xx/x3)

xx 2019

0,1

B.2. Dílčí xxxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX
Xx/xx
XXXXX XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx
xx/xxx
xxxxxxxxxxxx
xx/x
1.
x) XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx 31.12.2004
16
20&xxxx;000
40
xx 1.1.2005
16
8&xxxx;000
40
x) XXXX čištěné xxxxxxx xxxx
8
10&xxxx;000
40
x) XXXX xxx xxxxxxx vody xxxxxxx x xxxxxx buničiny x ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
3
10&xxxx;000
40
2. XXX
0,5
20&xxxx;000
1&xxxx;200
3. xxxxxxxxxxxx xxxxx 47)
2
10&xxxx;000
30
4. xxxxxx xxxxxxx
xx 31.12.2004
70
13 000
3
od 1.1.2005
70
3&xxxx;000
3
5. xxxxx amoniakální do 31.12.2001
40
15&xxxx;000
15
6. xxxxx Xxxxxx xx 1.1.2002
30
20 000
20
7. XXX xx 1.1.2002
300
15
0,2
8. xxxx
20&xxxx;000
0,4
0,002
9. xxxxxxx
4&xxxx;000
2
0,01

Čl. XX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx 2004 xxxxx §88 odst. 5 xxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odběratel Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Platnost xxxxxxxx x xxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxx x odběrům xxxxxxxxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxx pro individuální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která nabyla xxxxxx xxxx do 31.xxxxxxxx 2001, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li tato xxxx xxxxxx. Oprávnění (§8 xxxx. 2 xxxxxxx zákona) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx x mohou xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx i po 1. xxxxx 2008, xxxxx podali nejpozději xxx 1. xxxxx 2008 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx nahrazující xxxxxxxxx povolení, a xx až xx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. V případě, xx xxxx, na xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uplynula xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004. Ustanovení §9 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 písm. c) xxxx 6, 7, 9 xx 12 xxxxxxx zákona, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx vytvořena nejpozději xx 22. prosince 2004.

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2006.

5. Plány xxxxxxx povodí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. prosince 2009. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx analýza xxxxxxx xxxx xxxxx čl. X xxxx 30, xxxxx xxx o §25 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, xx 22. xxxxxxxx 2004.

6. Obce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x velikosti xxx 2&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx, xxxxx xxxx velikosti xxxxxxxx xx 31.xxxxxxxx 2010, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 zajistit xxxxxxxxxxxxxx x čištění xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §38 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx vodních xxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2011 xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §20 odst. 2 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, xx katastru nemovitostí.

8. Xxxxxx poplatků za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok 2003 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2003 xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx předají České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx poplatky xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 2004 včetně seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady předají Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx 30 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2003.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinné xxxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx vymezené v §126 xxxx. 6 xxxxxx č. 254/2001 Xx., o vodách x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 166/2006 x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ohlašují xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2009.

2. Povinné subjekty xxxxxx ohlašovací povinnosti xxxxxxxx v §126 xxxx. 6 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 166/2006 x xxxxxx zapojeny xx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xx xxx 2010. Xxx xxxxxxxxxx povinných xxxxx za rok 2008 x 2009 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezené x §126 xxxx. 6 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního prostředí xxxxx xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2011. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2008 xx 2010 se xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 25/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 12.2.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx vodních xxx xxxxxxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu podle §61 odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx X až III, xxxx povinni xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxx §20 xxxx. 2 xxxxxx č. 254/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx nemovitostí. Vlastníci xxxxxxxxx vodních děl xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx do 1. xxxxx 2021.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x novému projednání, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx území xxxx, xxxxx xxxx xxxxx, vybudovaných xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2006 x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vzniklých xx roce 2006 xx xxxxxxx xxxxxx x vodních dílech. X xxxx použití xx zvyšují xxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/2008 Xx. x účinností xx 1.6.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx k odběru xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx využívá x xxxxxx balené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pásma stanovená xxxxx §30 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx změny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 7 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případě xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx postupem xxxxx §66 xxxx. 7 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx povodňových xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x významným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. prosince 2011. Xxxx povodňového xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2013.

5. Xxxxxxx xxxxx povodí x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxx xxx schváleny nejpozději xx 22. xxxxxxxx 2015.

6. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vydávání vyjádření x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx xx doby schválení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx chráněných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxx §28a odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx zákona x. 181/2008 Sb., se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxx §105 odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxx do 24. xxxxxx 2011.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.6.2011

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 odst. 3 xxxxxx x. 331/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1994 x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx podporu xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním předpisem x. 501/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxxxxx x nakládání x vodami xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx podmínky stanoveny xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xx x xxxxxx xxxxxxx nemusí pro xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x lze postupovat xxxxx §39 xxxx. 13 xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 275/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. LV

Přechodné ustanovení

Nedojde-li xxxx vlastníkem xxxxxxx x xxxxxxxxxx vodního xxxx x xxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx pozemku podle §59a xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 24 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx návrh vlastníka xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 odst. 8 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, předložit xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxx za xxxxxx posledních 2 xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xx dobu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení.

2. Xxx poplatkové xxxxxxxxxx x poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx, xxxxx i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije zákon x. 254/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §93 xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx nepoužije xxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2019.

5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx vod do xxx podzemních, xxxxx x xxx práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 254/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx komory xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx technické požadavky xxx její stavbu x provoz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx osvobozuje xx poplatku za xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022 xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 15.6.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Postupy, které xxxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vodoprávní xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 312/2019 Sb. x účinností xx 1.2.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 36 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 24 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Hejtman xxxxx zřídí krajskou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 písm. a) xxxx 1 xxxx §8 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxx 2022 x xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

5. Xxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx v §59 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměrů xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx vydaných Xxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 7 xxxxxx č. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájena podle xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. s účinností xx 1.2.2021

Xx. LV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §15a xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxx udělování pověření x xxxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxx díla xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 254/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2.1.2007, x ustanovení §135, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 25.7.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

274/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

20/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 239/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 23.1.2004, x xxxxxxxx §1 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 xxxx. x), §21 xxxx. 3, §23x, 24, 25, 26, §35 xxxx. 1, §126b, které xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

413/2005 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006 x xxxxxxxx §88 x 93, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 11.11.2005; x §88, který xxxxxx účinností 1.1.2007

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

222/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx prevenci), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence obyvatel x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

25/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxx registru znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 12.2.2008

167/2008 Xx., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.8.2008

180/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 239/2000 Xx., o integrovaném xxxxxxxxxx systému a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.5.2008

181/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2008 x xxxxxxxx §28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009

157/2009 Xx., x xxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

150/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2010

273/2010 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 101/2010

77/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 25.3.2011

151/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.6.2011

85/2012 Xx., o xxxxxxxx xxxxx uhličitého do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.4.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

501/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2014 s xxxxxxxx čl. X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

275/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

61/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx směsích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

187/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

39/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

113/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 388/91 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019 x xxxxxxxx xx. XX xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 15.6.2018 x xxxx §38, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021

312/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 254/2001 Xx., x vodách a x xxxxx některých xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.2.2020

403/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2021 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 23.12.2023

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

364/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

149/2023 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební zákon, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 75/440/EHS xx xxx 16. xxxxxx 1975 x požadované xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx 76/160/EHS xx xxx 8. prosince 1975 o xxxxxxx xxxx xxx koupání, Xxxxxxxx Rady 76/464/EHS xx xxx 4. xxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určitými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypouštěnými xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx 78/659/EHS xx xxx 18. xxxxxxxx 1978 x jakosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zlepšení xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, Xxxxxxxx Rady 80/68/EHS xx dne 17. xxxxxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 90/656/XXX x 91/692/XXX, Xxxxxxxx Rady 91/271/EHS xx xxx 21. xxxxxx 1991 x xxxxxxx městských xxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxx Rady 91/676/EHS ze xxx 12. xxxxxxxx 1991 x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx 96/61/ES xx dne 24. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2000/60/ES xx xxx 23. xxxxx 2000 ustavující rámec xxx činnost Xxxxxxxxxxxx x oblasti vodní xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Zákon č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 123/1998 Xx., zákon č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Sb.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 8 xxxxxxxx x. 223/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx.
7) Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.
7x) Xxxxx x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x Xxxxxx geologickém xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx č. 275/2004 Sb., o požadavcích xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx úpravy, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8b) §3 xxxx. 8 zákona x. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).
8x) §4 xxxxxx x. 274/2001 Xx., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §57 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
10) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx., ve znění xxxxxx č. 83/1998 Xx.
10a) Xxxxx č. 274/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x těžebním odpadem x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10x) §11 xx 13 zákona x. 22/1997 Sb., x technických požadavcích xx výrobky x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 360/1992 Sb., o výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
12) Vyhláška č. 126/1976 Sb., x vodohospodářské x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 344/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 89/1996 Sb.
13) §7 xxxxxxxx č. 190/1996 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 210/1993 Xx. a xxxxxx x. 90/1996 Xx., a xxxxx Xxxxx národní rady x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx x. 113/2000 Xx.
13a) Xx. 8 x xxxxxxx V. Xxxxxxxx 2000/60/ES.
14) Například xxxxx č. 344/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb.
14a) Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 365/2000 Sb.
15x) Xx. 4 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/60/ES.
16) Xxxxxxx č. 122/1999 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Dunaje.
Xxxxxxx č. 2/2003 Sb. m. s., Dohoda x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ochranu Odry xxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 305/2000 Sb., x xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18x) §33 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
19) §420a xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 62/1988 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx.
21a) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, x xxxxxx stavů ropné xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) Zákon č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23a) Xxxxx č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
25) §35 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx §3 x 4 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §14 xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) §4 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxx č. 222/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
30) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32a) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 183/2006 Xx.
33) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 144/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kanalizacích, xx xxxxx xxxxxxxx x. 185/1988 Sb.
33a) Zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
34x) §4 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx.
§12 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx.
§8 odst. 4 xxxxxxxx x. 395/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.
35) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36a) §8 xxxxxx x. 274/2001 Xx.
36x) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
37) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §47 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 102/1963 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §55 xxxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
41) Zákon č. 71/1967 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §6 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
43) §35 xxxxxx x. 222/1999 Xx.
43x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43b) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
43c) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
43e) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.
44) Xxxxxxx č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x spolupráci na xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 66/1998 Sb., o sjednání Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx hraničních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství.
Vyhláška č. 57/1970 Sb., o Smlouvě xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vodách.
Sdělení č. 94/2009 Sb. m. s., o xxxxxxxx Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxxx x vodním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
44a) Xxxxxxxx č. 428/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx č. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §10 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx.
45a) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení xxxxxxxxxx újmě a x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
45x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES ze xxx 12. prosince 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
46) Xxxxxxxx xxxxx č. 35/1979 Sb., x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx CHSK, xxx xxxxxxxxxx přesahuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxx XX, nebo
x) xxxxxxxxxx x odpadních xxxxxx xxxx NL, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX.
48) §6g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 151/2011 Xx.
49) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx horninových struktur x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
50) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx.
51) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.
52) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.
53) §1 xxxxxx č. 274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §6 xxxxxx x. 274/2001 Xx.

55) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

56) Xxx 11 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 114/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) §16 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) §21 xxxxxx x. 505/1990 Sb., x metrologii, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

60) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Vyhláška č. 590/2002 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xxx xxxxx díla, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) XXX 75 29 35 - Xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx.

63) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení xxxxx č. 432/2010 Sb., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 315/2014 Xx.

64) §2 odst. 2 xxxxxx x. 274/2001 Xx.

65) Xxxxx č. 148/2023 Sb., x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.