Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.01.2022.


Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
254/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět zákona §1

Vymezení pojmů §2 §2a

Práva k vodám a právní povaha vod §3 §4

HLAVA II - NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Díl 1 - Základní povinnosti §5 §5a

Díl 2 - Nakládání s povrchovými vodami

Obecné nakládání s povrchovými vodami §6

Užívání povrchových vod k plavbě §7

Díl 3 - Povolení, souhlas a vyjádření

Oddíl 1 - Povolení

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami §8 §9 §10 §11

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami §12

Zánik povolení k nakládání s vodami §13

Povolení k některým činnostem §14

Stavební povolení k vodním dílům §15

Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav §15a

Ohlášení terénních úprav §15b

Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků §15c

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace §16

Oddíl 2 - Souhlas §17

Oddíl 3 - Vyjádření §18

Díl 4 - Vodoprávní evidence §19

Údaje zapisované do katastru nemovitostí §20

HLAVA III - STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD §21 §22

HLAVA IV - PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD §23

Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí §23a

Plány povodí §24

Zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik §25

Programy opatření §26

HLAVA V - OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ

Díl 1 - Ochrana vodních poměrů §27

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod §28

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod §28a

Díl 2 - Podzemní vody §29

Díl 3 - Ochrana vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů §30 §31

Citlivé oblasti §32

Zranitelné oblasti §33

Povrchové vody využívané ke koupání §34

Podpora života ryb §35

Díl 4 - Ochrana množství vod

Minimální zůstatkový průtok §36

Minimální hladiny podzemních vod §37

Díl 5 - Ochrana jakosti vod

Odpadní vody §38

Závadné látky §39

Havárie §40

Povinnosti při havárii §41

Opatření k nápravě §42

HLAVA VI - VODNÍ TOKY

Vodní toky §43

Koryta vodních toků §44

Změny koryta vodního toku §45

Ochrana vodních toků a jejich koryt §46

Správa vodních toků §47

Správci vodních toků §48

Oprávnění při správě vodních toků §49

Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků §50

Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků §51

Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi §52

Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnění §53

HLAVA VII - SPRÁVA POVODÍ §54

HLAVA VIII - VODNÍ DÍLA

Vodní díla §55 §55a

Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků §56

Užívání vodních děl jinými osobami §57

Ochrana vodních děl §58

Povinnosti vlastníků vodních děl §59

Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla §59a

Vstup na pozemky §60

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly §61

Povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu §62

HLAVA IX - OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Díl 1 - Ochrana před povodněmi §63

Povodně §64

Zvládání povodňových rizik §64a

Díl 2

Povodňová opatření §65

Záplavová území §66

Omezení v záplavových územích §67

Území určená k řízeným rozlivům povodní §68

Území ohrožená zvláštními povodněmi §69

Stupně povodňové aktivity §70

Povodňové plány §71

Povodňové prohlídky §72

Předpovědní a hlásná povodňová služba §73

Povodňové záchranné práce §74

Povodňové zabezpečovací práce §75

Dokumentace a vyhodnocení povodní §76

Díl 3 - Povodňové orgány §77

Povodňové orgány obcí §78

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností §79

Povodňové orgány krajů §80

Ústřední povodňový orgán §81

Díl 4 - Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Správci povodí §82

Správci vodních toků §83

Vlastníci vodních děl §84

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně §85

Díl 5 - Náklady na opatření na ochranu před povodněmi §86 §87

HLAVA X - ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY

Díl 1 - Vymezení pojmů §87a

Díl 2 - Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody §87b §87c §87d

Díl 3 - Orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody §87e §87f §87g §87h

Díl 4 - Předpovědní služba pro sucho §87i

Díl 5 - Vydávání opatření při stavu nedostatku vody §87j §87k §87l §87m

HLAVA XI - POPLATKY

Díl 1 - Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §88

Předmět poplatku §88a

Osvobození od poplatku §88b

Základ poplatku §88c

Sazba poplatku §88d

Výpočet poplatku §88e

Poplatkové období §88f

Rozpočtové určení poplatku §88g

Účelovost poplatku §88h

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §88i

Poplatkové přiznání §88j

Splatnost poplatku §88k

Úrok z prodlení §88l

Díl 2 - Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §89

Předmět poplatku §89a

Osvobození od poplatku §89b

Osvobození od dílčích poplatků §89c

Základ poplatku §89d

Dílčí základy poplatku §89e

Sazba poplatku §89f

Sleva na dílčím poplatku §89g

Výpočet poplatku §89h

Výpočet dílčích poplatků §89i

Poplatkové období §89j

Rozpočtové určení poplatku §89k

Účelovost poplatku §89l

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §89m

Povinnosti poplatníka §89n

Poplatkové přiznání §89o

Splatnost poplatku §89p

Úrok z prodlení §89q

Díl 3 - Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §90

Předmět poplatku §90a

Osvobození od poplatku §90b

Základ poplatku §90c

Sazba poplatku §90d

Výpočet poplatku §90e

Poplatkové období §90f

Rozpočtové určení poplatku §90g

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §90h

Splatnost poplatku §90i §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100

HLAVA XII - PLATBA K ÚHRADĚ SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ A SPRÁVY POVODÍ A ÚHRADA VÝDAJŮ NA OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí §101

Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu §102

HLAVA XIII - MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD A ODBĚR A ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

Měření objemu odpadních vod §103

Odběr a rozbor vzorků odpadních vod pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových §103a

HLAVA XIV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §104

Obecní úřady a újezdní úřady §105

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §106

Krajské úřady §107

Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad §108

Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních §109

Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů §110

Vrchní vodoprávní dozor §111

Česká inspekce životního prostředí §112 §113

Výkon vodoprávního dozoru §114 §114a

Vodoprávní řízení §115

Opatření obecné povahy §115a

HLAVA XV - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky fyzických osob §116

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě §117

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami §118

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl §119

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení §120

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi §121

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami §122

Porušení povinností při haváriích §123

Porušení povinností správce drobného vodního toku §124

Porušení povinností poplatníka §125

Díl 2 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §125a

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě §125b

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami §125c

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl §125d

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízenl §125e

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi §125f

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami §125g

Porušení povinností při haváriích §125h

Porušení povinností správce vodního toku a správce povodí §125i

Porušení povinností obce §125j

Porušení povinností poplatníka §125k

Díl 3 - Společná ustanovení k přestupkům §125l

HLAVA XVI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §126 §126a §126b

Přechodná ustanovení §127

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §128

ČÁST TŘETÍ §129

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státním fondu životního prostředí České republiky §130

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě §131

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně trestního zákona, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o státní správě ve vodním hospodářství, zákona o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona §132

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o změně zákona o státní správě ve vodním hospodářství a kompetenčního zákona §133

ČÁST OSMÁ §134

ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby §135

ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §136

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST §137

Příloha č. 1 - Zvlášť nebezpečné závadné a nebezpečné závadné látky

Příloha č. 2 - Sazby

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 20/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 25/2008 Sb. - §14

č. 181/2008 Sb. - Čl. II

č. 150/2010 Sb. - Čl. II

č. 151/20011 Sb. - Čl. IV

č. 350/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 501/2012 Sb. - Čl. V

č. 275/2013 Sb. - Čl. IV

č. 303/2013 Sb. - Čl. LV

č. 61/2014 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXXI

č. 113/2018 Sb. - Čl. II

č. 312/2019 Sb. - Čl. V

č. 544/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

254
XXXXX
xx dne 28. xxxxxx 2001
x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON X XXXXXX (XXXXX ZÁKON)

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx a xxxxxxx zákona

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vody, jako xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního prostředí x přírodní zdroje, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx x zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx bezpečnost vodních xxx x xxxxxxx x právem Evropských xxxxxxxxxxxx.1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vodních xxxxxxxxxx x na nich xxxxx závisejících suchozemských xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, vztahy xxxxxxxxx x právnických xxxx x xxxxxxxxx povrchových x podzemních xxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx souvisí, x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxxx vod, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Povrchovými xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx charakter xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zemským povrchem xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vodami xxxx xxxx přirozeně xx vyskytující xxx xxxxxxx povrchem x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx styku x xxxxxxxxx; za podzemní xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vody ve xxxxxxxx.

(3) Vodním útvarem xx xxxxxxxx významné xxxxxxxxxxx povrchových nebo xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx charakterizované xxxxxxxxx formou jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx hydrologického xxxxxx. Xxxxx útvary xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx, v xxxxxx vodního xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx útvar xx xxxxx útvar povrchové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx podzemní xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kolektorech; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podzemní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxxx xxx využívány xxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx účely.

(9) Nakládáním x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx energetického potenciálu, xxxxxx využívání x xxxxxx xxxx k xxxxxxx dřeva, x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx, vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxxx x další způsoby, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vlastnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxx množství, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx.

(10) Povodí xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx do xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx vodního toku.

(11) Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vodních xxxx a xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vodního xxxx (obvykle xxxxxx xxxx soutok xxx).

(12) Xxxxxxxxxxxxxxx rajon xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx poměry, typem xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(13) Vodní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxx linií, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úseků, přerušená xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx vodní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku xxxxx §43.

(15) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx způsobilá xxxxxxxxx osoba pověřená xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vodními xxxx, včetně zpracování xxxxxxxx technickobezpečnostního dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, x xxxxxxx svého xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělující xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x ke xxxxxxxxxx posudků xxx xxxxxxxx vodních xxx xx kategorií x xxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stavem, xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx.

(2) Xxxxxx podzemních xxx se xxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavem, xxxxx xxxx, který je xxxxx.

(3) Ekologickým xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx ekosystémů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Dobrým xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxxx vody, xxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dobrý.

(5) Xxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx kvantitativní x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povrchových xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potřebný xxx dosažení cílů xxxxxxx vod jako xxxxxx životního xxxxxxxxx (§23a), při kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx normy environmentální xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podzemních vod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§23a), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxx xxxxx environmentální xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx organismech, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x nepřímými odběry.

§2a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 150/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

§3

Xxxxx k xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx pod xxxx se xxxxxxxxx; xxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vody xx nepovažují xxxx, xxxxx xxxx z xxxxxx vod odebrány.

(3) X pochybnostech x xxx, zda xx xxxxx xxxx nejedná x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vody, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

(1) Xx xxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx zákona1a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zdroje přírodních xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,2) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jen xxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx1a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx povinnosti

§5

(1) Xxxxx, kdo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx užívání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xx, xxx nedocházelo k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.3)

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx x výrobním xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů x zohledňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx staveb4) nebo xxxxxx xxxx nebo xxxx jejich xxxxxxx xx stavebník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxx, odpadní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x následným xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobů xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx)4) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx schválené pro xxxxxx xxxxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stavby (xxxx xxx "srážková xxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xx pozemku, xxxxxxx, xxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod možný xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kombinací xxxxxx způsobů. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jejím dokončením, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx zohledňují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxxx a sucha x zastavěných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vodoprávní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování údaje x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ploch vhodných x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§6

Xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx vodami

(1) Xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx jinak xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Povolení xxxx souhlasu vodoprávního xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x zachycování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx.

(3) Xxx obecném xxxxxxxxx x povrchovými xxxxxx xx nesmí ohrožovat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí, zhoršovat xxxxxxxx poměry, xxxxxxxxxx xxxxx, vodní xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxx náhrady upravit, xxxxxx, xxxxxxxxx zakázat, xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx těchto xxx xx xxxxxxx5) není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Užívání xxxxxxxxxxx vod x xxxxxx

(1) X xxxxxxx povrchových xxx x plavbě x x odběru xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vybavit je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxx x závadných xxxxx x plavidel xx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx56) x xxxxxxxxxxx xxxx6) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odpadů x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohonnými x xxxxxxxxxx hmotami a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxx nedocházelo ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jejich objem xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx větší než 50 xxxxx nebo xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx.

(5) Xx povrchových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů X. stupně x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,7) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x plavbě xxx xxx, xxx xxx xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a vodních xxx; rozsah x xxxxxxxx užívání povrchových xxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx plavby xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, ozbrojených xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx policie, celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vodních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, dále xx xxxxxxxx, použitá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provozem xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx staveb xx xxxxxxx tocích nebo xx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx povodněmi. Xxxxx plavby podle xxxxxxxx 5 se, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx X. xxxxxx, xxxxxxxxxx xx plavidla xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx obhospodařování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxx.

(7) O xxxxxxxxx xx zákazu x xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx po xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plavidel xx spalovacími motory xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x plavbě x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx a podmínky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Povolení, souhlas x vyjádření

Oddíl 1

Xxxxxxxx

§8

Xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx") je třeba

a) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx

1. k jejich xxxxxx,

2. x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxx,

5. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxx

1. x xxxxxx xxxxxx,

2. x jejich xxxxxxxxx,

3. x jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxxxx vodou,

5. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx následnému xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx prováděnou xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě7b),

f) x xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona1a).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx fyzickým nebo xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx platné xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "oprávněný") xx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxx v xxxxxxx a x xxxxx xx dobu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx hydrogeologického průzkumu xxxx při průzkumu xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx méně xxx 14 xxx a xxxxx xxxx v xxxx době nepřekročí 1 l/s,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx (§21),

x) k jednorázovému xxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pohromách,

d) x xxxxxxxxx s povrchovými xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Policie Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx nakládání xxxx xxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx, xx nedochází x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx důlních xxx organizací při xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx1a),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo podzemními xxxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx vodoprávní xxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx omezenou xxxx. X xxxxxxxx k xxxxxxxxx s vodami xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s podzemními xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve výjimečných xxxxxxxxx nerozhodne xxxxx8).

(2) Xxxxxxxx k vypouštění xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx vydáno xx xxxx xxxxx xxx 10 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xx dobu xxxxx xxx 4 xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx podléhající xxxxxxxxxxx (hlava XX xxx 1 a xxxxx XII) xx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx ročního odběru.

(4) Xxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxx výroby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx8a); x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx v ukazatelích, xx xxxxxxx xx xxx upravovat, za xxxxxxx.

(5) Povolení k xxxxxxxxx x vodami, xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolením x takovému xxxxxxx xxxx ve společném xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxx již existující xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona4) xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vodoprávní xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xxxxxxxx x povolením x xxxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nejdříve odvolací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx do xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami.

(6) Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx energetického xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 30 xxx. Xxxxxxxxxx úřad postupem xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx povolení, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx pravomocně uložen xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxx xxxxxx vzdouvání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx xx účelem xxxxx xxx nebo xxxxx drůbeže, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§8 odst. 1 xxxx. a) xxx 4 a 5], xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxx ke krmení xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §39 odst. 12 a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx nádržích xxxxxxxx xxx xxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx toto povolení xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 4 xxxx. Xx oprávněného, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami x xxxxxxx obohacování zdrojů xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x případě, xx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx nepovede x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23a xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23a pro xxxxx obohacovaný xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(10) Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx vydané xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) xxxxxxx platnosti, xxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4).

§10

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xx xxxxxxx

x) oprávněný, xxxxx xx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 x celkovém xxxxxxxx alespoň 1 000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 100 x3 xxxx x kalendářním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx 5 xxxx §8 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) v xxxxxxxx množství xxxxxxx 6 000 m3 xxxx x kalendářním xxxx xxxx 500 x3 vody x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx má povolení x nakládání s xxxxxx x množství xxxxxxx 6 000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo 500 x3 vody x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx vyhrazeným xxxxxxxx.".

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx-xx povolený objem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ve vodním xxxx xxxx xxxx xxxxxx dílem akumulované 1&xxxx;000&xxxx;000 m3, xx xxxxxxx měřit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody podle xxxxxxxx 1 pro xxxxxxxxxx xxxxx nakládání x vodami, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úřad může xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dobu.

§11

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx x nebo xxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxx uživatele xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx, jsou povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby, x xxxxx xx xxxxxxxx x nakládání x vodami xxxxxxx, x xx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx nezakládá xxxxx x xxxxx pozemkům x stavbám xxx xxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx, xxxxxxx vodního xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx množství x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xx-xx povolené xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx třeba xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického práva, x to xx xxxxxxxxxx náhradu.

§12

Změna a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami

(1) Vodoprávní xxxx xxxx z xxxx úřední xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx

x) nevyužívá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx využívá-li xxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxx 2 roky; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x xxxxxx vody xx záložních zdrojů xxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx podzemních, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx kanalizaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b),

x) xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx.

(2) Vodoprávní xxxx může povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě, xxxx žadatel xxxxxxx, xx xx oprávněným x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a xx x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, je-li xx nezbytné

a) k xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx (§24 x 26),

x) xx xxxxxxx programů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod (§34 odst. 2 x §35 xxxx. 1),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx snížení znečištění xxxxxxxxxxx a podzemních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými látkami (§39 xxxx. 3),

x) xxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx xxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8c).

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; žádost xx nutné xxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx.

(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §9 xx 11 xxxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx uděleno,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§55) xxxxxxxxxxxx povolené nakládání x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 1 roku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x uvedení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

§14

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx

x) k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx písku, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, valounů apod. (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxx") z pozemků, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx toku,

c) xx geologickým xxxxxx xxxxxxxx se zásahem xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§66) x v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx vodního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§45),

f) x xxxxxxxx těžebního odpadu xx povrchových vod10b).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§48) x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Dále není xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vyplývá-li xx x povahy xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, na xxxxxx xx povolení xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dílům

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx zrušení x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx sloužit x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §8, xxxx xxx vydáno xxx v xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (§9 odst. 5). V případě xxxxx §126 odst. 5 xx povolení x provedení nebo xxxxx vodního xxxx xxxxxxxx současně s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx; xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x povolení x provedení, změně xxxxxxx xxxx nebo xxxxx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxx x kanalizací, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx trasa.

(3) Vodoprávní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx, x xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx o xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, úpraven xxxx, xxxxxxxxxxxxx stok xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadních vod, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx54).

(5) Xxxxxxxxxx úřad vykonává xxxxxxxxx speciálního stavebního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.10)

(6) Xxxxx dílo xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4), nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx návrhu manipulačního xxxx, xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx vlny xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo akumulujících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx potenciál.

(8) Xxx xxxxxxxxxx vodních xxx, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx užívání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zohledněno umožnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx vodní xxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx v případech,

a) xxx-xx o rybníky xxxx xxxxx nádrže xxx chov ryb xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx směrech xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Zanikne-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x vodami, rozhodne xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx trvání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx umožňovalo xxxxxxxxx x xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo kraje. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případě staveb xxxxxxxxxxx řadů, kanalizačních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx.

§15a

Ohlášení xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X provedení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10c), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx ohlašování xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) kategorii výrobku xxxxxxxxxx XX,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x této činnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10d),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x vodního díla xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx povodí,

g) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx vypouštění odpadních xxx x vodního xxxx přes xxxxx xxxxxx xx vod xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx.

(3) K xxxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxx 20 000 x2 x xxxxxx xxxxx do 2,5 x, xxxxx slouží xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx XX. kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx vodního xxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ohlašování xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) x dále závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96b xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxx prováděný x xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx třetí nebo xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxxx xxxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx zpracovanou osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10d), která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů x technických a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, návrh plánu xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, xxxxx xx zařazení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61 xxxx. 6), xxxxx x maximální xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx x objemu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx hladině,

c) xxxxxxx xxx zařazení xxxxxxx díla xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx (§61 xxxx. 6),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxx toku, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx vodním dílem xxxx nakládáním s xxxxxx dochází x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) také xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průtoku xxxxxx místa x xxxxxxx xxxx xxxxxx (§36 xxxx. 2).

(6) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx negativně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vodního xxxx, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxxxxx i obnova xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx sousedících x nimi, jimiž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx činí xxxxx xxx xxxxxxx vodoprávního xxxxx, že nemá xxxxxxx, 15 dnů; x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úpravy zakázat.

(7) Xxxxxxxx vodoprávní úřad x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxx díla podle xxxxxxxx 1 souhlasí, xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. c); ustanovení §9 odst. 2 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Jestliže xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 souhlasí, xx xx xx povolené x nakládání x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx povrchových. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x ohlášením xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(9) Souhlas x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povodí x v případě, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dotčen xxxxx xxx, správci xxxxxxx xxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§15b

Ohlášení xxxxxxxxx úprav

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx 1,5 x xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 20 000 x2 x xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ohlášení vodoprávnímu xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ohlášení xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx4) x dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování podle §96b xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx xxxxxxx xx nevydává. Nejde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx terénních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx terénních xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx popis xxxxxxx x způsobu prací, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, o místě x způsobu uložení xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx výkres xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně vyznačení xxxxxxxxxxx ochranných nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území, x xxxxxxxx geometrické xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

§15x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx účelem obnovy xxxxxxxxxxx xxxxx drobných xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 2002, které xxxx funkci xxx xxxxxx xxxx ji xxxx xxx částečně xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nesmí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku nebo x významnému xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje:

a) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxxx vodního xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, považuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §15; xxxx usnesení xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx díla x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§16

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xx kanalizace

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, x xxxxx xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečných látek, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx se xx kanalizace vypouštějí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 samostatně xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx areálu, x xxxx-xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §38 odst. 10 xx 12 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx uloží x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místo x xxxxxx měření objemu xxxxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxx xxxxxx znečištění xxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami a xxxxxx, jímž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xx kanalizace instalováno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x povolení xxxxxxxx xxxxx povinností xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx

§17

(1) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xx stavbám, xxxxxxxxx nebo činnostem, x xxxx není xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toků, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povrchových xxxx podzemních xxx,

x) xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx nebo x terénním xxxxxxx x záplavových xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 tím xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx ve vzdálenosti xx 15 m xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hráze vodního xxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu10b),

g) k xxxxx pro využívání xxxxxxxxxxxxx potenciálu podzemních xxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, vodoprávní úřad xxxx x xxxxxx x udělení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8),

x) x xxxxxxxx oxidu uhličitého xx xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu49), xxxx

x) xx geologickým pracím xxxxxxxx xx zásahem xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx průzkumného díla xx stavbu k xxxxxx xxxxxxxx vody xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podzemních xxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pracích8).

(3) Vyplývá-li xx z povahy xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uděluje.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4),7b),10b) v xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx cvičení xxxx zásahu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x jednotek xxxxxxx ochrany, Báňské xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, obecní xxxxxxx a ozbrojených xxx Xxxxx republiky, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx postupují x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Vodoprávní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Zároveň xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx x xxxxxx xxxxx fyzikálních poměrů, xxxxx xx vedla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx ekologického potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xx zhoršení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xxxx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx povrchové vody xxxx dobrého xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx §23a odst. 8 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx bez xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 vydat.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx takový záměr xxxx ovlivnit xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx vyjádření xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx minerální vody xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.2)

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Xxx 4

Vodoprávní xxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx územní samosprávy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx ohlášení, x xxxx daly souhlas xxxxx tohoto zákona, x xxxx částí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx11) a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx vodohospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxxxx xxxxx a orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx (§22 xxxx. 3 x 4) x xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx podobě Ministerstvu xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx xx 15. dne xxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx obecné xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx xxxxxxxx 2 xx informačního systému xxxxxxx xxxxxx.

§20

Údaje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx účelům xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx vodní xxxxxxx x stavby xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xx zemí xxxxxx základem, xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.12a) Xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxx vodních děl xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x dohodě x Xxxxxx úřadem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyznačují ochranná xxxxx xxxxxxx xxx (§58 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§30) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.13)

(3) Vodoprávní xxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX

§21

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxx veřejné xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, plánování x xxxxxxx xxx x x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádí xx xxxxx povodí xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podzemních xxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silně xxxxxxxxxxx x umělých xxxxxxx útvarů,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx (§22 xxxx. 1),

x) xxxxxxx, xxxxxx x aktualizace xxxxxxxx

1. vodních xxxxx x objektů na xxxx, xxxxxxxxxxxxxx povodí xxxxxxx xxxx, hydrogeologických xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, stavu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovlivněných x umělých vodních xxxxxx,

4. xxxxxx povrchových x podzemních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx vodních nádržích,

5. xxxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (§24),

6. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (§28),

7. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů (§30),

8. xxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních vod, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx vody,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx (§32),

10. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§33),

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (§34),

12. xxxxxxxxxxx vod, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx trvale xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ryb x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§35),

13. hlavních odvodňovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56),

14. záplavových xxxxx (§66).

Xxxxxx a xxxxxx zpracování, xxxxxxxx x předávání xxxxx xxxxxxxxxx x evidencích, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx, do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§22 odst. 3 x 4) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x umělých xxxxxxx útvarů (§23a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx (§26 odst. 4) xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx informačních systémů xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx x pověřené odborné xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx povodí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod informace xx xxxx, xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodami, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;14) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povodí x xxxxxxxxx odborným subjektům, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chránících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx x pověřené xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních vod; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pásmech přírodních xxxxxxxx zdrojů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(7) Zaměstnanci správců xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů

a) jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vzorků povrchových x xxxxxxxxxx vod, x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx vstupovat xx xxxxxx staveb a xxxxxxx xxxxxxx užívaných xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxx xxxxx umožnit,

b) xxxx povinni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hydrologické xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Hydrologická xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx útvaru za xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx porovnává xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x podzemní xxxx a vypouštění xxxxxxxxx vod s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hledisek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx bilance a xxxxxx xxxxxx sestavení xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxx, xxx xx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx množství xxxx, se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx, xxx má xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxx vody xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních x xxxxxxxx přesahujícím x xxxxxxxxxxx roce 6 000 x3 nebo 500 m3 x xxxxxxxxxxx měsíci, xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcům povodí xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypouštění xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx nádrží,

b) xxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důlních xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) mezinárodních xxxxxxx povodí xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx povodí (§24),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních vod, xxxxx xxxx využívány xxxx u xxxxxxx xx předpokládá xxxxxx xxxxxxx jako zdroje xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vodních xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vodních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx útvarů x xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxx ovlivněných a xxxxxxx vodních útvarů,

d) xxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povrchových xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx území,

j) xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx nebo se xxxx stát trvale xxxxxxxx xxx život x xxxxxxxxxx původních xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx živočichů.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx jako samostatnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí, ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xx vodní útvary xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oblasti x xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx14a).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.15) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxx §21 xxxx. 1, §2326, §54 x §108 xxxx. 3 xxxx. w).

HLAVA IV

PLÁNOVÁNÍ V XXXXXXX XXX

§23

(1) Plánování x xxxxxxx vod xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx, jeho účelem xx xxxxxxx x xxxxxxxx harmonizovat xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx vod xxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx x

x) udržitelného xxxxxxx vodních xxxxxx, xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx pitnou xxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx plány xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Tyto plány xxxx podkladem xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx územní xxxxxxxxx x vodoprávní xxxxxx.

§23x

Xxxx xxxxxxx xxx xxxx složky životního xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx15a) (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxx") xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx, zlepšení xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx těchto xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavu, x výjimkou útvarů xxxxxxxxx x xxxx 3,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ekologického potenciálu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisí, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadných x jiných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxx xxxxxx vod,

2. xxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx útvarů těchto xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx podzemní vody x jejím doplňováním, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závadných, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx závadných látek xxxx důsledku dopadů xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 1, §30 xxxx. 1, §32 xxxx. 2, §33 xxxx. 1, §34 xxxx. 1 a §35 xxxx. 1 x xx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů31) xxxxxxxx xxxx stanovených xxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a) x xxx podzemní vody xxxxx xxxxxxx b), xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3, xxxx. x) xxxx 2 x xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxxx xx 22. prosince 2015.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx více xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x nich.

(4) Xxx xxxxxxx vodní xxxxxx xxxxx být x xxxxxxx povodí (§24) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx útvary xxxx xx stanovení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(5) Lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zhoršení stavu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxx xxxxxx podmínek:

a) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod xxxxx x nejméně xxxxxxx xxxx uvedeného důvodu:

1. xxxx xxxxxxxxxxxx zlepšení xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přesahují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonem stanovené xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. přírodní xxxxxxxx nedovolují včasné xxxxxxxx stavu daného xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx prodloužení budou xxxxxxxxx uvedeny a xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povodí, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx ochrany vod xxxxxxx být v xxxxxx obdobích dosaženy.

(6) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vod xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx vodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx v souladu x §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxx 2, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxx neúměrně xxxxxxxx, a pokud xxxx splněny tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lidskou činností xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxxx xx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lepší x xxxxxxxxxxxx xx neúměrné xxxxxxx,

x) xxx povrchové xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx možného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nejmenší xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podzemní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lidské činnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx zhoršení xxxxx dotčeného xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx šest xxx xxxxxxxxxxx.

(7) Dobrého stavu xxxxxxxxxx xxx, dobrého xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vody xxxxxx xxx dosaženo v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx povrchové xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povrchové xxxx x velmi xxxxxxx xx xxxxx může xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dobrého ekologického xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx dobrého xxxxx útvaru podzemní xxxx xxxxx odstavce 7 xx možné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx učiněny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx útvaru,

b) důvody xxxxxx xxxx xxxx xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx dosahování xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

c) prospěšné xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx útvaru xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Bez udělené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 nelze záměr xxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxx udělení výjimky xxxxx odstavce 8 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx §24 xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(11) Lhůtu podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxx, méně přísné xxxx podle xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 lze xxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ústupkům xxx xxxxxxxxxx cílů xxxxxxx vod xxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx vodních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Plány povodí

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx náleží xx třech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí, x xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx zpracovávají ve xxxxx úrovních pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx"), části xxxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxx") x dílčí xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx komisí16) xx xxxxxxxxxx mezinárodních plánů xxxxxx a mezinárodních xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxx xxxxxxx a zlepšování xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx ekosystémů,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podzemními xxxxxx x udržitelné xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx vodohospodářských xxxxxx a

d) xxx xxxxxxxxxx vodních poměrů x pro ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajiny.

Dále xxxxxxxx xxxxxxx programů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Národní xxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxx povodí xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx x středního Xxxx, dílčí xxxxxx Xxxxx Vltavy, xxxxx xxxxxx Berounky, dílčí xxxxxx Dolní Xxxxxx x xxxxx povodí Xxxx, Xxxxxxx Labe x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

(6) Národní xxxx xxxxxx Odry je xxxxxxx plány xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Odry, xxxxx xxxxxx Lužické Xxxx x ostatních xxxxxxx Xxxx.

(7) Xxxxxxx plán xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx dílčí xxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx x přítoků Xxxx, dílčí xxxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví návrhy xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx dílčí povodí xx základě zjištěného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx vodních zdrojů, x xxxxxx plán xxxxxx uskutečnění.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx xxxxx České xxxxxxxxx, jednotlivých xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx 7 x přiřazených hydrogeologických xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx správních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxx správců xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx pořizuje Xxxxxxxxxxxx zemědělství a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správci xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Plány pro xxxxxxxx povodňových rizik xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskými xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Národní plány xxxxxx a plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx plánů xxxxx xxxxxxxx 3.

(13) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx krajskými xxxxx x xx xxxxxxxxxx x ústředními vodoprávními xxxxx. Xxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxxx podle xxx územní působnosti xxxxx.

§25

Zpracování plánů xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxxx xx třech xxxxxxx, xxxxx představují:

a) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx 4 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxx x připomínkám, x to xxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx budou xxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povodí, zhodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod, xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí x mapy povodňových xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vody, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předběžný přehled xxxxxxxxxx problémů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zdůvodnění x návrhů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod, xxxxx xx musí xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, x xx nejméně 2 xxxx xxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zvládání povodňových xxxxx xxxxx,

x) zpracování xxxxxx xxxxx xxxxxx x návrhů plánů xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx, které musí xxx zpracovány xxxxx xxxxxxxx přípravných prací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxx §24 xxxx. 4, zveřejněny x zpřístupněny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxx xxxxxxxx období, kterého xx xxxxx plány xxxxxx a xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhodnocení konzultací x xxxxxxxxx xxxx x veřejností.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx etap xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx způsobu x xxxxx zpracování xxxxxxxxxxx vyhodnocení povodňových xxxxx, xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikem, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebezpečí x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x návrhů xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a veřejnosti.

(3) Xxxxx povodí a xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x aktualizují xxxxxxx 6 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(5) Plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako opatření xxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxx uvedených x xxxxxxx povodí x xxxxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uskutečnit xx 3 let xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Programy xxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, x xxx, xxx xx xx nutné, x xxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přísnějších cílů xxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx opatření stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Ministerstvo životního xxxxxxxxx.

(3) Opatření xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxx x xxxxxxx významně xxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xx proudu xx xxxxx proudu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebyla koordinována x dohodnuta x xxxxx částí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx zjišťování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxx §21 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx cíle xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx útvar xxxxx §23a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dosaženy, xxxx xxx

x) xxxxxxxxx příčiny xxxxxxx nesplnění,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami, xx něž se xxxxxxxx §12 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx dodatečná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cílů xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx ukazatele, xxxxx xx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mocí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx déletrvajícího xxxxx xxxx v xxxxxxxx havárií, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) přijmout xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx od dosažení xxxx ochrany xxx xxxxx §23a xxxx. 1 x ostatních xxxxxxx útvarů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi,

b) xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mimořádné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx mimořádných okolností, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx opatření a xxxxxxx oslabovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo rozumně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §23a xxxx. 5 a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x §23a xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx proveditelná xxxxxxxx s xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx čase obnovit xx vodním xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx mimořádnou xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a) x x), xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xx zhoršení xxxxxxxxxx pobřežních xxx x moří nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celku.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spolupráci x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx předkládá každé 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxxxx opatření x x xxxxx xxxxxxxxxxx a podzemních xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA V

OCHRANA XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx,18) xxxxxxxx xxxx o xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zhoršování xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmínek xxxxxxxx, xxx nedocházelo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vody a xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Oblasti, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akumulaci xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx.

(2) V chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádět jiné xxxxx práce, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ukládat xxxx xxxxxxxx49) xx hydrogeologických xxxxxxxx s využitelnými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí může xx předchozím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxx, xx nárok xx xxxx úhradu.

§28a

Území chráněná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx povrchových xxx xxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx povrchových xxx. X xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx dosavadní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx využití xxx akumulaci xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxxx pořídí Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx xx podkladem xxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx18a) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Podzemní vody

§29

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx přednostně vyhrazeny xxx zásobování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.5) X jiným xxxxxx xxxx vodoprávní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx-xx xx xx úkor xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx49) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určených xxxxxxxxx pro zásobování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx provozní činnosti19) xxxxxx xxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odběru xx xxxxxx xxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tím xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx odebírat xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zdroje, x xxxx provést xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx původního stavu. Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx spojeno. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx20) xx xxx xxxxxx xxxxxx podzemních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx realizace xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.) nebo xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx vody), xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxx.

Díl 3

Ochrana xxxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx

(1) X ochraně xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx využívaných nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10&xxxx;000 m3 xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx balené xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x nižší kapacitou, xxx je xxxxxxx x první větě. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zrušit. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vždy veřejným xxxxxx.

(2) Ochranná xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx, xxxxx slouží x ochraně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jímacího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx II. xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x územích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby nedocházelo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxx vodoprávní úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x vodárenských xxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výhradně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx hladiny xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u ostatních xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvedených xxx xxxxxxxx a) x minimální vzdáleností xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 100 m od xxxxxxxxx zařízení,

c) x xxxxxxx xxxx

1. s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x délce 200 x xxx místem xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx 100 x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx objektu x xxxxx xxxxxxxxxx pásma 15 x, ve xxxxxx toku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx šířky x xxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx odběru xxxxxxxxx x xxxxx 200 x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx 50 x xx xxxxx odběru x xxxxx ochranného xxxxx 15 x, xx vodním toku xxxxxxxx minimálně xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx x místě xxxxxx,

x) x zdrojů podzemní xxxx x minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx 10 x xx odběrného xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech ochranné xxxxx I. xxxxxx x rozsahu xxxxxx, xxx xx xxxxxx x odstavci 3 xxxx. a) xx x).

(5) Ochranné xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxxx xxx ochranného xxxxx X. xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx souvislým xxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx územími x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxxx postupně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxx xxxx právo xxxx x vodního xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x vodárenských xxxxxx pak ti, xxxxx vlastní vodní xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx stavebníky, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxxx 13.

(7) Xx xxxxxxxxxx pásma X. xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxx; xx neplatí pro xxxxx, které xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx zdroje xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vstupu x xxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxxx I. x XX. xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávadnost vodního xxxxxx, xxxxxxx rozsah xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx ochranného pásma.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxxx obecné povahy x stanovení nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydatnost, jakost xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 12, popřípadě xxxxxx a xxxx xxxxxxx užívání pozemků x staveb v xxxxx xxxxx ležících.

(11) Xx prokázané omezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v ochranných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastníkům xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx náhrada, kterou xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx umožňujících x xxxx xxxxxxxxx xxxx, x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8) k xxxxxx xxxx x xxxxxxx zdroje; xx-xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x jednorázové xxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx x technickými xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx oprávněni vodu x těchto vodních xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x vodárenských xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx.

§31

Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se předpokládá xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

§32

Citlivé xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx jsou vodní xxxxxx xxxxxxxxxxx vod,

a) x xxxxx xxxxxxx xxxx x blízké xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stavu jakosti xxx,

x) xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx/x, xxxx

x) x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxx vyšší xxxxxx čištění xxxxxxxxx xxx.

(2) Citlivé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přezkoumání v xxxxxxxxxxxx intervalech nepřesahujících 4 xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx oblasti x xxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxxxxx xxx ovlivňujících xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxx.

§33

Zranitelné xxxxxxx

(1) Zranitelné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx vyskytují

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx využívané xxxx určené xxxx xxxxxx xxxxx vody, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx/x xxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, u nichž x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxx x nežádoucímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx upraví používání x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hnojiv, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protierozních opatření (xxxx jen "akční xxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zranitelných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x intervalech xxxxxxxxxxxxxxx 4 xxxx. Přezkoumání xx xxxxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx akčního xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Správci xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavují, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profily xxx uvedených v xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na povrchových xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx očekávat, xx xx x xxxx xxxx koupat xxxxx xxxxx osob48). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx48). Xxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xx koupání xxxx xxx sestaven xxx xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx, podmínky xxxx xxxxxxxx x aktualizace x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podkladů xxxxxxxx povodí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx48) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxx x xxxxxxxx xxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxxxxx vod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx48) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jakost vody xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx x xxxxxxxx vlády xxxxx odstavce 2, xxxxx nebo přijme xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx musí do xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2015 splňovat požadavky xx přijatelnou xxxxxxx xxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxx ryb

(1) Xxxxxxxxx vody, xxxxx xxxx xxxx se xxxx xxxx trvale xxxxxxxx xxx život x xxxxxxxxxx původních xxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, ukazatele a xxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a hodnocení xxxxx jakosti xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx k dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxx vod, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nádrží nebo xx xxxxxxx vodních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vodního xxxx x uživateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rybářského obhospodařování.

(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xx zakázáno. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx14a).

Xxx 4

Ochrana xxxxxxxx xxx

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průtokem xx průtok xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx ještě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x povolení x nakládání x xxxxxx. Xxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rekreační xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vodami x xxxxxxx z xxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxx xxx přijatých x xxxxx povodí xxxxx §26. Dále xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx průtoku x xxxxxxx předkládání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx průtoku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx vodního díla xxxxx §15a odst. 3, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v projektové xxxxxxxxxxx. Souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx díla se xx xxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx průtoku uvedený x xxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx hladina xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxxxx udržitelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxxx ekologického xxxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx hladinu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxx nakládání xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxxxx vod. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x plánů xxxxxx x xxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 2 povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pravidelně xxxxx, xxxx způsob měření x povinnost podávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxx xxx

§38

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx vody xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, zdravotnických x jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx) a jejich xxxxx xx srážkovými xxxxxx, jakož x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx jakost povrchových xxxx xxxxxxxxxx vod. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx, x výjimkou xxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx komunální čistírně xxxxxxxxx vod, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro likvidaci xxxxxxx, musí svým xxxxxxxx odpovídat platnému xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx10a), xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxx kanalizace xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, chladící xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxxxx xx xxxxxxx teploty, x nepoužité xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Odpadními xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z pozemních xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx21a).

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx následným odvozem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 8. Kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stanovování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx technologiím v xxxxxxx zneškodňování xxxxxxxxx xxx, kterými se xxxxxx nejúčinnější a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxxxxx zneškodňování xxxx čištění xxxxxxxxx xxx, vyvinuté x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za ekonomicky x xxxxxxxxx přijatelných xxxxxxxx x zároveň xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx vody xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství1a), xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do vod xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx povinen x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx měřit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x míru xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předávat xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxx měření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx x četnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx laboratoř"). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osvědčením x akreditaci vydaným xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx57), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx laboratoře xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx58), xxxxxxxxxx se xx analytické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelů x xx odběr xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(7) Xx toho, xxx xxxxxxxxxxx odpadní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx kapacity 50 xxxxxxxxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxxx xxxxx §15a, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx označovaných XX xxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX x procentech xxxxxxx xxxxx nařízením.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jímce, xx povinen zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx prostředí předložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx posledních xxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Odvoz xxxx provádět xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx23). Xxx, xxx xxxxxxx odvoz, je xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxxx odpadní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x bezodtokové jímce, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx xxxxxx, název xxxxx, xxxxx odpadní xxxx xxxxxxx, x xxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx, xx které xxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebezpečné závadné xxxxx (§39 odst. 3) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx50), xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci51) nebo x jednotlivých staveb xxxxxxxxxxxxx ubytovací xxxxxx52), xxxxxxxxxxxx převážně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x činností v xxxxxxxxxxxx, přes xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx povolit, xxxxx není x xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, vypouštění odpadních xxx do xxx xxxxxxxxxxx. Povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxx xxx souhlasného xxxxxxxxx osoby s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxxx xxxx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx souvisejících xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přesáhnout 15 x3/xxx.

(10) Při xxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vod. Xxx xxxxxxxxxx vypouštění odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx xx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přípustného znečištění xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxxxxx) stanovenými xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx59) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxx xx vázán ukazateli xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vláda nařízením.

(11) Xxx xxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad

a) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx nebo zachování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx i omezování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx x možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xx cíle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx emisní xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vodoprávním xxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx59). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády podle §31, 34 x 35.

(13) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxxx staveb x zařízení uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx odděleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxx může xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx provozu, xxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních vod xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vládou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx podle §31.

(15) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§39

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vodami x které xxxxx xxxxxxx jakost povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx jen "závadné xxxxx"). Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxx x těmito xxxxxxx xx větším xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost činit xxxx xxxxxxxx:

x) vypracovat xxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "havarijní xxxx") x xxxxxxxxx jej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, projedná xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxx předložením xx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxx vodního xxxx, xxxxxxx xxxx předá xxxxx xxxx vyhotovení,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních x xxxx záznamy uchovávat xx dobu 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek a xxxxxxx látek xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx míře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Seznam xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx nařízením. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vodní xxxxxxxxx x xxxxxx xxx perzistence x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx přijmout xx xxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx Program xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkami.

(4) Každý, xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx zachází se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx povinen xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxx používají, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zpracovávají xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx do půdy xxxx xxxxxx nežádoucímu xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx kontrolovat xxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjišťování xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nepropustnou xxxxxxx xxxxx úniku závadných xxxxx xx podzemních xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx, xxxxx xxxx technickou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx těsnost xxxxxxx xxxx nádrží xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x v xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx s minimálním xxxxxxx 1 000 x3 xxxx používaných xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy21b), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxx závadných xxxxx xx podzemních xxx x xxxxxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x objemných xxxxx&xxxx;xxxx látek xxxxxxxx xxx xxxxxx vody xx vodu xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadních xxx x nadzemních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x záchytných xxxxxx o objemu xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úniků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x něj xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Každý, xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x typech xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zpracovávány xxxx x xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, o obsahu xxxxxx účinných složek, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vodám x xxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Vodoprávní úřad xxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx nutné xxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx jich bude xxxxxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxx koryta xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxx,

x) x xxxxxx zdravotních,

d) x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vod pro xxxxxx xxxxxxx užívání, xxxxxxxxx xxxxxxx anorganických xxxxx přímo xx xxxxxx toku,

e) k xxxxxxxxxx nežádoucí xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxxxx látek xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rámci schválených xxxxxxxxx technologií.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a xxxxxxxxx xx závadnými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x záchytné xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. d) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x), x) x x) x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx vodní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(9) Mytí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismů xx xxxxxxx tocích xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tuhými látkami xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 5 xxxxxxx.

(11) Ukládání xxxxx xxxxxxxxxx49) xx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxxx.

(12) K xxxxxxxxxxx xxx krmivy rostlinného xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x nedošlo xxx k xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vod, není xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx látek. Xxxxxx použité xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xx vodárenských xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx sledování xxxxxxx xxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxx rybníkář xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxx

(1) Havárií xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx.

(2) Xx havárii se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx ropnými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě radioaktivními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx dojde-li xx zhoršení nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx akumulace vod xxxx v ochranných xxxxxxx vodních zdrojů.

(3) Xxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41

Povinnosti při havárii

(1) Xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx havárie"), xx xxxxxxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pokyny vodoprávního xxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx neprodleně xxxxxx Xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx Xxxxx republiky xxxx jednotkám xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx povodí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x správce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informovat o xxx nahlášené xxxxxxx xxxxxxxxx vodoprávní úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxx xxxxx x ochranných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x zdrojů přírodních xxxxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34, xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx zneškodňování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxxx mimořádného xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx životy xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx havárie xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zneškodňování xxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zneškodňování a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§42

Opatření k xxxxxxx

(1) X odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx") xxxxx vodoprávní xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxxx původci xxxxxxx (xxxx xxx "původce xxxxxxxxx xxxxx"), povinnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "opatření x xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odběru xxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxx, xxxxx xxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x hrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x havárii xxxxx x důsledku xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx havárie, xxxxxxxx x zásahu použili xxxxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,22) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx k xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vázán. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže a xxxx-xx s xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxx xx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx-xx dosud původce xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení nelze xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx x nápravě xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,23) xxxxx xx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx odborně x xxxxxxxxx způsobilá. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx tato xxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a o xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx23a). Příslušný xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx závadný xxxx xxxxx nebo jejichž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx těmi, xxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem. Xx tím xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxx pozemky x xxxxxx a xxxxxx omezení obvyklého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx staveb a xxxxxxxx ozbrojených sil Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.24)

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxx šetřit xxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx užívání pozemků xxxx staveb xx xxxxx jim předem xxxxxxx, xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jsou xx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx pozemky xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx obec, x xx x xxxxxxxxxx státu.

(9) Xxxxxxx xx majetkovou újmu xxxx xxxxxxx vzniklá xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xx jejich xxxxxxxxx xxxx stavbách hradí xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxx tuto xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxx. Právo na xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx bylo opatření x xxxxxxx uloženo, xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxx, jinak xxxxxx. Xxxxx ustanovením xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA VI

VODNÍ TOKY

§43

Vodní xxxx

(1) Vodní xxxx xxxx povrchové xxxx xxxxxxx xxxxxxxx spádem x korytě trvale xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xx včetně xxx x xxxx uměle xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přirozenými xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytými xxxxx.

(2) V pochybnostech x tom, zda xxx o xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx povrchové xxxx xxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona25) xxxxxxxx xx xxxxxxx bystřin xxxxxx xxxxxxx.

§44

Koryta xxxxxxx toků

(1) Xxxxxxx-xx vodní xxx xx pozemku, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vodního xxxx xxxxx pozemek. Xxxxxxx-xx xxxxx tok po xxxxxxx, který není xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahrnující dno x xxxxx koryta xx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx korytem xxxxxxx toku xx xxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxx vzniklo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tekoucích xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx vodního xxxx xx účelem obnovy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, podélný xxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxx, zda xx jedná x xxxxxxxxx koryto vodního xxxx, xxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

§45

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx při povodni xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx, mohou xxxxxxxxx pozemků, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x oprávnění k xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vrátit xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Stát xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přispět (§102).

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx, stát xxxxxxx xxxxxxx původního xxxx nového koryta xxxxxxx toku, xxxxxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx dotčeného pozemku xxxxxxx. Toto xxxxxxx xxx dotčené pozemky xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve veřejném xxxxx xxxxxxxx, platí xxx vlastníky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx s xxxxxx, dotčeným tímto xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx x odškodnění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxx, x xxxx došlo xx xxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx koryt

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, podélný xxxxx x xxxxxx profil xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x koryt xxxxxxx xxxx xxxxxx, písek xxxx nerosty x xxxxxxx xx vodních xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx mohlo xxxxx x xxxxxxxx plynulosti xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xx xxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxxxxx odstavce se xxxxxxxxxx xx případy, xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x tímto zákonem.

§47

Správa xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správou xxxxxxx toků xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x pobřežních xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku,

b) xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx koryt xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxx, xxx xx xxxxxxx překážkou xxxxxxxxxxxx plynulý xxxxx xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místa; xx neplatí, xxx-xx x pozemky xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezbytná x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,26) xxxxxxxxx vodnímu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx správci xxxxxxx xxxx vlastní, případně xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvodu,

d) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx x zajištění funkcí xxxxxxx xxxx,

x) vytvářet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx; při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vodním xxxx jen pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stav xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx ve xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, způsobené xxxxxxxxxx xxxx jinými vlivy; xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x nápravě, obnovovat xxxxxxxxx koryta xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx27) x x územních xxxxxxxxx ekologické xxxxxxxxx,28)

x) xxxxxxxxxxxxx xxx zneškodňování xxxxxxx xx vodních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koryt vodních xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxxx xxx, jimiž byla xxxx rokem 2002 xxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx xxxxxx koryt xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství stanoví xxxxxxxxx způsob provádění xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx vodních toků xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxxx toků xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx další povinnosti:

a) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx stavu xxxxx díla na xxxxxxxxxx vodních xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněná xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správci významných xxxxxxx toků vlastní, xxxxxxxx xx užívají x xxxxxx právního xxxxxx,

x) xxxxxxxx splavnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cest včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhu na xxxxxxx xxxxxxx7); Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx přístavy, ve xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozrušují,

c) udržovat x xxxxxx xxxxx x provozovat x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak rozhodne xxxxxxxxxx xxxx (§59 xxxx. 3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulačního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x soustavě xxxxxxx xxxxxx,

x) podávat podněty xx xxxxxxxxxx, úpravám x xx koordinaci xxxxxxxxxxxxx řádů vodních xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx při zneškodňování xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxxxx manipulační xxxx xxxxxxxxxxxx vodních xxx xxxxxxxxx soustavu xxxxxxx děl xxxxxxxx xx ovlivňujících, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dotčena; xxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spolupracovat xx xxxxxxx drobných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx toků x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxx xxx vykonávána xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx vázané xxxxxxxxxx xxx co xxxxxxxx, a s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx stavu vod xxxxx §23a xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x 3.

§48

Xxxxxxx xxxxxxx toků

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx17) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx"); xxx účely tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx správce xxxxxxx xxxx.

(2) Správu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úseků xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vodní xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx slouží xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx souvisejí, xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx drobného xxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jehož předmětem xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo státní xxxxxx, přechází x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxx x pozemkům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x takovým xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx.

(3) Xx území xxxxxxxxxx xxxxxx29) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany. Xx xxxxx národních parků xxxxxxxxx správu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;14a) pro xxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxx národních xxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ke kterým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxx přítokem, x xx až xx doby, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xx platí x x xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku, xx xxxxxxx xxx určen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Obsah xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x její xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Správce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx neplní povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§49

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx toků xxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx třeba povolení xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx toku a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstraňovat xxxx nově vysazovat xxxxxx x xxxx xx pozemcích xxx xxx x šířce xxxxx odstavce 2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlasu vodoprávního xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx rozhodnutí dodržována,

d) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx s vodními xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx.31)

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku, pokud xx to xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx projednání s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sousedících x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx

x) x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vodními xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx 10 x xx xxxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xx 8 x xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx vodních xxxx nejvýše v xxxxx xx 6 x xx xxxxxxx xxxx.

(3) Vodoprávní úřad xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx nutnou xxxx stanovit x xxxxxxx i větší xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx toku, xxx xx uvedeno v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkonu oprávnění xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. X náhradě xxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx.

§50

Povinnosti vlastníků pozemků, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxxx

Xxxxxxxxx pozemků, na xxxxx xx nacházejí xxxxxx xxxxxxx toků, xxxx povinni

a) xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x obecné xxxxxxxxx x vodami ve xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx koryta vodního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx neznamenají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxxxxxx odbornou způsobilost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxx pozemku vodní xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vodního toku, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku, například xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx nich xxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vodoprávní xxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx na pozemcích x zastavěném xxxxx x xx oplocených xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxx xxxxxxx přirozené xxxxxx xxxxxxx toku.

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Vlastníci xxxxxxx sousedících x xxxxxx xxxxxxx toků xxxx xxxxxxx

x) umožnit xxxxxxx xxxxxxx toku xxxxx xxxx oprávnění,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx náhrady xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních vod x xxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx nich xxxxxxx xxxx; to xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území x xx oplocených xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxx xxxxxxx přirozené xxxxxx xxxxxxx toku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastníkům xxxxxxx sousedících x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stromy x keře zabezpečující xxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx.

(3) Xxxxx výkonem xxxxxx oprávnění vznikne xxxxxxxxxxx xxxxxxx škoda, xx xxxxx na xxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sousedících s xxxx

(1) Vlastníci xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odstraňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nakládat x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.32)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx, xxxx zařízení x korytech xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx sousedících x nimi jsou xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx statickou xxxxxxxxxx x celkovou xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x zabezpečit je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odchodem xxxx. Xxxxx x xxxxxxxx plynulého xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx zanedbání xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxx nápravu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; jinak xx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx vodního toku xxxx x xxx xxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxx x oprávnění

V xxxxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx vodních toků xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toků a xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx pochybnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastníkem xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx vznikla, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxx.

HLAVA VII

SPRÁVA XXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§47 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x hodnocením xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod x xxxx xxxxxxx povodí (§21) x další xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxx.

(3) Správci xxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx činnost Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx §112, xx xxxxxx žádost, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx k dispozici.

(4) Xxxxxxx povodí v xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vyjádření vodoprávním xxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx zájmů daných xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sledovaných xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxxxxxx xxxxxx podzemních xxx x xxx přechodném xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správců xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami [§8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)], xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnot emisních xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx s §38 xxxx. 10, xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx činnostem [§14 odst. 1 xxxx. x) až x)], xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx (§15), x xxxxxxxx xxxxxxx xxx (§15a), xxx xxxxxxx xxxxxxxx (§17), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§104 xxxx. 9) a xxxxxxx podle §23a xxxx. 8, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zhoršení stavu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vodního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxx xxxxxx (§23a odst. 7), a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ohrožení [§17 xxxx. 1 xxxx. x)] x xxx xxxxxx xxxxxxxxx (§18), xx kterých xxxxxxxx xxxxxx záměrů umístit, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavbu, xxxxxxxx xxxx provádět xxxx xxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, energetický xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jakost nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx spolupracují xx xxxxxxx drobných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekty při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx celé xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x území32a), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů změn x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXX DÍLA

§55

Vodní xxxx

(1) Vodní xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x zadržování xxx, xxxxxxx usměrňování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod, x ochraně x xxxxxxx vod, x xxxxxxxxx x vodami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxx poměrů xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nádrže, jezy x zdrže,

b) stavby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx nebo zřizují xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxxxxxx stok, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, čistíren odpadních xxx, xxxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x korytech xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx bystřin x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx25) xxxxxxxxx jinak,

l) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §8.

(2) Vodohospodářské xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x změny terénu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx pozemcích xxxxxxxxxxx x nimi, jimiž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx funkcí xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx zákona nepovažují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx koryta xxxxxxx xxxx xx pozemcích xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vody a x xxxxxx ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, vodohospodářské úpravy, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně přítokového xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kanalizační xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8) a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx nedochází x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(4) X pochybnostech o xxx, zda xxx x xxxxx dílo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§55a

Práva x pozemkům x stavbám, potřebným xxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 181/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

§56

Xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků

(1) Za xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxx pozemků xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člení na xxxxxx odvodňovací zařízení x xxxxxxxx odvodňovací xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx sběrné a xxxxxx drény, xxxxxxxx xxxxxx x výusti, xxx povrchové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx na xxxx.

(3) Xxxxxxxx vymezení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x ně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství vyhláškou.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x více xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx část na xxxx xxxxxxx,

x) užívat xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků nebo xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) strpět, xxx se xxxx xxxxxxx užilo v xxxxxxxx míře x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxx x pochybnostech xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xx kterých xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx umístěna xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx funkce xxxxxx x vodohospodářským melioracím xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§57

Užívání xxxxxxx děl xxxxxx osobami

Pokud xx xxxxxxxxxxxxx prospěch x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§8) xxx xxxxxxxx tohoto vodního xxxx, xx povinen xxxxxxx xx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx díla x xxxxxxxxxx x xxxxxx o výši x způsobu úhrady xxxxxxx, rozhodne soud. Xx neplatí x xxxxxxx, že vlastník xxxxxxx díla xx xxxxxxxx vodního toku x xxxxx oprávněná x nakládání x xxxxxx xxxxx §8 x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx podle §101, x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxxx xxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx instalovaného xxxxxx xxxxxxx 10 MWe.

§58

Xxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxxx díla a xxxxxx funkce.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jezdit po xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) poškozovat xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx velkých xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Vodoprávní xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásma xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x provádění některých xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx vlastníkem xxxxxxx x xxxxxx x ochranném pásmu x vlastníkem vodního xxxx x dohodě x výši xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxx xxxx.

§59

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodních xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řád x schválený xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx oznamovat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vliv xx xxxxx manipulačního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schválení xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu tak, xxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádem xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx. g); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x vodního díla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled, pokud xxxxxx dohledu xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxx, která mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x odstranění xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dozoru,

e) xxxx xxxxxx správce xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vodním toku,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na vodních xxxxxx x nakládat x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,32)

x) xxxxxx xx vodním díle xxxxx, xxxxx značku xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx díle xxxxxxxx xxxxx,

x) x vodního xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx vody ve xxxxxx toku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se x xxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx náletové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vody nebo x akumulaci xxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ptáků, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx14a). Xxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15a x xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx revize.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx revize xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §15a lze xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi vodního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx díla; může xxx xxxxxxxx podmínky, xx kterých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx manipulačnímu xxxx xxxxxx provést doplnění xxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx vodního díla xxxxxxxxxxxx podle §15a xxxx. 3 zpracuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx případech může xxxxxxxxxx xxxx uložit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx manipulačního xxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xx xx, že nemůže xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxx x jestliže xxx, xxx xx k xxxx povinen, xxxx xxxxxxxxxx řádně neplní x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx přejímá na xxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxx nebo údržbu xxxxxxx děl. Xxxxx xxxxxx x údržbu xxxxxxxxx určená osoba xx xxxxxxx toho, xxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx náklady xxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx díly xxxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx podílí xxxx.

§59a

Povinnost xxxxxxxxx pozemků, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx svém pozemku xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002 x jeho xxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§60

Xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vodním xxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx projednání x xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx údržby vodních xxx x nezbytném xxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxx xxxxxxx těm, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údržbu těchto xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx pozemky xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxx

(1) Technickobezpečnostním xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx") se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sledováním xxxxxxx vod, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx určeným xxxxxx xxxx kritickým xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x

x) přehrady, hráze x xxxx, x xxxxxxxx příčných staveb x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xx paty hráze xx xxxxxx xx xxxxx xxx 1 x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1 000 x3, xxxx xxxxxxx x nepohyblivých příčných xxxxxxxxxxx staveb, x xxxxxxxx vodních xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxx 1,5 x,

x) xxxxxx xx ochranu před xxxxxxxxx,

x) stavby, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx zřizují x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x

x) jiné xxxxxx sloužící ke xxxxxxxxx nebo zadržování xxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, vodovodních řadů x xxxxxxxx, kanalizačních xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dále xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(4) X hlediska xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vodní xxxx xxxxxxxxx do X. až XX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx životů, xxxxxxx škod xx xxxxxxx x přilehlém xxxxx x xxxxx x omezení funkcí x xxxxxx xx xxxxxxxx zájmu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx zařazení xxxxxxx xxx do kategorií, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, výstavby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx měření technickobezpečnostního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x povolení xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx předložit xxxxxxx xxx zařazení vodního xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, xxxxx zpracovává xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 11. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx díla xxx xxxxxxxxx a návrh x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx61),62).

(7) O povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jeho rozsahu, xxxxxxxx x podmínkách xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx vodního xxxx do xxxxxxxxx X. až XX., xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla x xxxxx povolení stavby xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx x vodních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dopadem xxxxx odstavce 2 xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxx kraje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Jedná-li xx x vodní xxxx xxxxx §15a xxxx. 3, podléhající xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, má xx xxxxxxxxx vodoprávního xxxxx s ohlášením xxxx vodní xxxx xx zařazené do XX. kategorie xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s ohlášením xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, rozsahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťování, xxxxx xx významně xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx evidence technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(11) Provádět xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx I. xx III. kategorie, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx děl xx X. až XX. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx I. xxxx XX. kategorie, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled sama x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx xx povinna

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x potřebném xxxxxxx x personálním xxxxxxx, x xx x x xxxx xxxxxxx, živelních pohrom x krizových xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x výkonu technickobezpečnostního xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx po realizaci xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx díly x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy a xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxx x hlediska jejich xxxxxxxxxxx, stability x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x vodních xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vodních xxx, xxx kterými provádí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15. dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou.

(13) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x vodních xxx XX. xxxxxxxxx, nad xxxxxxx neprovádí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřená xxxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx z xxxx vedené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) Ministerstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

(14) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 věty xxxxx lze udělit xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx x materiální xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(15) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx odebrat xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) nejsou xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §61 xxxx. 12,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soustavně xxxxxxx 5 let xxx xxxxxxx díly XXX. kategorie,

c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxx X. a XX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx vykonáváno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx do X. až XX. xxxxxxxxx technickobezpečnostního dohledu,

e) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vedení evidence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxx odstavců 12 a 13.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodních děl xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vlastník, xxxxxxxx xxxxxxxxx vodního xxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do I. xx XXX. xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxx technickobezpečnostní dohled xxxxxxxxxxxxxxx pověřené xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx provádění v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství. X xxxxxxx děl III. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět vlastník xxxx stavebník xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxx IV. kategorie xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxxxx vlastník, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x vodních xxx xxxxxxxxxx xx X. až XXX. xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx pověřené osoby, xxxxxxxx její změnu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Totéž xxxxx pro xxxxx xxxx XX. xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastník, xxxxxxxx xxxxxxxxx sám, xxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřené xxxxx.

(5) Při provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx stavebník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx I. xx XX. kategorie xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pracoviště a xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxx XX. xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jinou xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §61 odst. 1, x xx x staveb I. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně, x xxxxxx XX. xxxxxxxxx jedenkrát xx 2 xxxx, x xxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4 xxxx a x xxxxxx IV. xxxxxxxxx xxxxxxxxx za 10 xxx,

x) předkládat u xxxxxxx xxx X. xx XX. kategorie xxxxx x prohlídce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) předkládat x xxxxxxx děl X. až III. xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx x termínech xxxxx xxxxxxx b) xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se bezpečnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxx X. xx XXX. xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

XXXXX IX

OCHRANA PŘED XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§63

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Operativní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx34).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, případně xxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stavby xxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, přispět xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx x xxxxxx xxxxxx k ochraně xxxxxx a majetku xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

(1) Povodněmi xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx přechodné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx povrchových xxx, xxx kterém xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx koryto xxxxxxx xxxx x může xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx x stav, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její odtok xx nedostatečný, případně xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxx soustředěném xxxxxx srážkových xxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx přírodními jevy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx povodeň), xxxx jinými xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx až x xxxx havárii (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx díle (xxxxxxxx xxxxxxx).

(2) Povodeň začíná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§70) x xxxxx xxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx druhý xxxx xxxxx stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx průtok xxxx x příslušném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx směrodatné xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povodňového xxxxx příslušného územního xxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxx, xxx x xxxxxxx území x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx některá x těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx situace xxxxxxx xxx

x) dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxxx xxxx průtoku xx xxxxxx xxxx a xxxx stoupající tendenci,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dešťových xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx chodu xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx hrozí xxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

§64a

Zvládání povodňových rizik

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nepříznivých xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, kulturní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx považuje xx xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povodňovým xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx možných xxxxxxxxxxxx účinků xx xxxxxx xxxxxx, životní xxxxxxxxx, kulturní dědictví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oblastí x xxxxxxxxxx povodňovými xxxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí, xxxx xxxxxxxxxxx rizik x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx rizik.

(4) Mapy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezují xxxxx, která xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx různých xxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Na mapách xxxxxxxxxxx rizik se xxxxxxx potenciální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Plány xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlediska, xxxx xxxx náklady x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, retenční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §23a xxxx. 1, hospodaření x xxxxx x x xxxxxxx zdroji, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx území, xxxxxxx přírody, lodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Plány pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx, připravenost, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povodí xxxx xxxxxxx xxxxxx. Plány xxx zvládání povodňových xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zlepšení xxxxxxxxxx půdy zadržovat xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výskytu xxxxxxx.

§64x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2010 Xx. s účinností xx 1.8.2010

Xxx 2

§65

Xxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatření xxxxxxxxx xxx nebezpečí xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povodni.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povodňové xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx povodňové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x technická xxxxxxxx,

x) vytváření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx

x) činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx hlásné povodňové xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx hlídkové xxxxxx,

x) vyklizení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v území xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Opatření xx povodni xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škod a xxxxxx území xx xxxxxxx.

(5) Povodňová opatření xxxxx odstavců 1 xx 4 nejsou xxxxxxxx, údržba x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx vyvolané xxxxxxxxx.

§66

Záplavová území

(1) Záplavová xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povodně xxxxxxxxx vodou. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx zpracovat a xxxxxxxxx xxxxxx návrh x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x plány xxxxxxx povodí.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxx územích, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx správce xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx záplavového území xxxxx xxxxxxxxxxxxx povodňových xxxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxxx zpracovávání xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx dokumentace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z dostupných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vodních xxxx x pravděpodobné xxxxxxx xxxxx ohroženého xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vodních toků xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záplavových xxxxxxx na území Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Záplavová xxxxx a jejich xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx aktivních xxx se xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx přiměřeně.

§67

Omezení v xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území xx nesmí xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx provádět xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx děl, xxxxx xx upravuje vodní xxx, xxxxxxxxx povodňové xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tokem xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poměry, xxxxxx xxx xxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technické infrastruktury, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chmelnic, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxxxx územích xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 97/1996 Sb., x ochraně chmele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xx bude xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx staveb x stavební úpravy, xxxxx nedojde xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X aktivní zóně xx dále xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povrchových vod x xxxxxxxx terénní xxxxxx xxxxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xxx,

x) skladovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) zřizovat xxxxxxxx, živé xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zřizovat xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx táborů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stanů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x které xxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx aktivní xxxx x záplavovém xxxxx xxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxx povodňového nebezpečí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Při xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stejným xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, není-li xxxxxxx zóna xxxxxxxxx.

§68

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozlivům povodní

(1) Xx xxxxx určená x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx bylo xxxxxxx vlastnické právo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §55a.

(2) Xx xxxxx vzniklou xxxxxxx xxxxxxxx povodní na xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na uvedení xxxx nebo xxxxxx xx původního xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx naplavenin, xxxx xxxxxxx za xxxxx způsobenou xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx polních xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxx způsobenou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx33a). Postup xxx zjišťování x xxxxxxxxxxx náhrady xxxxx x postup xxx xxxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx náleží xxxxxx xx finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, poskytovanou xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pozbyl x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx poskytnuta xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx nenáleží xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povodní.

§69

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxx xxxx území, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaplavena vodou. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákon.34)

§70

Xxxxxx povodňové xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx aktivity xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jimiž jsou xxxxxxxxx vodní xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx tocích, xxxxxxxxx xx mezní nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vývojem povodňové xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx příčiny xxxxxxxx xxxxxxxxx; tento stav xxxxxxx xxxxxx vydáním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; vyžaduje xxxxxxx zvýšenou pozornost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zdroji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx vodních xxxxxx nastává xxxxx xxxx xxx dosažení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by mohly xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) druhý xxxxxx (stav xxxxxxxxxxx) xx vyhlašuje, když xxxxxxxxx xxxxxxxxx povodně xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxx rozlivům x xxxxxx xxxx koryto; xxxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxxx mezních xxxxxx sledovaných xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx bezpečnosti; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx prostředky xx zabezpečovací xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zmírnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) třetí xxxxxx (xxxx xxxxxxxx) se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx většího rozsahu, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx v záplavovém xxxxx; xxxxxxxxx se xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x skutečností xx vodním díle x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx xxxx evakuace.

(3) Xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx povodňové orgány. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předpovědní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx charakterizující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X vyhlášení a xxxxxxxx povodňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v povodňovém xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Směrodatné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx stupňů xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx x povodňových xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx povodňové xxxxx nižších xxxxxx.

§71

Povodňové xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx způsob zajištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, organizaci x xxxxxxxx zabezpečovacích xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištění včasné xxxxxxxxxx povodňových xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, přípravy x xxxxxxxxxx záchranných xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xx

x) xxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, obce, xxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity,

b) xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx seznamy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlídkové služby,

c) xxxxxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx plány, na xxxxxxx xxxx zakresleny xxxxxxx záplavová území, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx soustředění, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx plány xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx obcí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxxx,

x) povodňové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) povodňové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krajů, xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) Povodňový xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx stavby xxxxxxxx povodněmi, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx a pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obce jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo o xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxx, xxxxxxxx vodoprávní xxxx.

(5) Vodoprávní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx užívání.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aktuálnost zpravidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 4) xxxxxxxxxxxx přezkoumávají xxx xxxxxxxxxxx změnách xxxxxxxx, za xxxxx xxxx zpracovány. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územních xxxxx x xxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozsahem xxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, potvrzuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nižší xxxxxxxxx xxxxxx o tom xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x grafická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx závaznou. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx průběžně xxxxxxxx x poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxx není xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zjišťuje, xxx xx vodních xxxxxx, xxxxxxx dílech x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě na xxxxxxxxx xxxx zařízeních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povodňové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádějí xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejméně xxxxxx xxxxx.

(3) Povodňové orgány xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx níže po xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx takovou povinnost xxxxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxx x hlásná xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx povodně, x jejím xxxxxx x x dalším xxxxxxxxxxx vývoji, o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx charakterizujících xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx profilech. Xxxx xxxxxx zabezpečuje Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xx správcem xxxxxx.

(2) Xxxxxx povodňová xxxxxx zabezpečuje informace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx očekávané povodně x x xxxxxxx xxxxxxxx níže xx xxxxxx toku, informuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochrany před xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyhodnocování x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Hlásnou povodňovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxx obvody xxxx x rozšířenou působností x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx. X zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxxxxxxx xxxx oznamují xxxxxxxxx xxxxxxxx povodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, Xxxxxxxxxx záchrannému sboru Xxxxx republiky a x případě xxxxxxxxx x prodlení varují xxxxxxxxxxxxx ohrožené xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a hlásné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx středisek Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx35).

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx záchrannými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření prováděná xx povodně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x záchraně životů x xxxxxxx, zejména xxxxxxx a evakuace xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, péče x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Povodňové záchranné xxxxx v případech, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx zájmy, jimiž xxxx xxxxxxx, zásobování, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx zabezpečovací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx zabezpečovacími xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxx povodně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zabezpečovací práce xxxx zejména

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vodním xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody,

b) rozrušování xxxxxxxx nápěchů a xxxx xx vodním xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx proti xxxxxxxxxx povodňovým průtokem x xxxxxxxxxxx břehových xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hrází xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx uzavírání xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) instalace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) opatření xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxx xx vodních tocích x vlastníci dotčených xxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx povodňových xxxxx xxxx na xxxxxx povodňových xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxx a průběh xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxx xxxxxx na celém xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vodních dílech xxxxxxxxxx do X. xxxx XX. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61 xxxx. 11), pokud xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx průkazných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu povodně, x xxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx slouží xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx záznam xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rychlostí x průtoků, průběžný xxxxxx xxxxx o xxxxxxx vodních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zaměřování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx uloženo, xxxxxxxxxxxx xxxxxx o povodni, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povodňová aktivita, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x záchranné xxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx povodně, x xxxxxxx xxxxxxx rozsáhlejších xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x využití vyššímu xxxxxxxxxxx orgánu x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Povodňové orgány

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ochrany xxxx povodněmi xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po povodni xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx povodněmi. Povodňové xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povodňovými xxxxxx

x) xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx městských xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxx městských částí xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

c) xxxxxxx xxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx; zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.34)

(3) Xx xxxx povodně jsou xxxxxxxxxxx orgány

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx povodňové komise xxxxxxxxx částí,

b) povodňové xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxx stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxx operativní xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx případech x nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tím, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvědomit xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příkazy xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx příkazů xx xxxxxxxxxx správní xxx. Xxxxxxxxx pravomoci povodňových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povodňové xxxxxxxx x xxxxx odvoláním xxxxxx stupňů.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a do xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xx jejich xxxxx xxx zajišťování řízení xxxxxxx před xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x převzetí xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx převzetí, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxxxxx před xxxxxxxxx x provést x xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů x koordinaci s xxxxxx povodňovým orgánem xxxx xxxxx jeho xxxxxx.

(9) Xxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx34), zasedá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx orgány xxxx

(1) Xxxxxx rada může x xxxxxx úkolů xxx ochraně před xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxx obvodech xxxxxxx povodní, xxxxxx xxxxxxxxxx komisi, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rada. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx komise xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povodněmi.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx povodňovému orgánu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx soulad xxxxx a grafické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) pozemků x staveb, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx průběh xxxxxxx (§71 xxxx. 4), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) zpracovávají povodňový xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jej k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vodních xxxx,

x) provádějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťují xxxxxxxx xxxx a věcné xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxxx náhradních xxxxxx x území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zabezpečují xxxxxxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x územním xxxxxx xxxx x využitím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností,

h) xxxxxxxxx x odvolávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx územní působnosti,

i) xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx orgánů, právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x věcnou xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx evakuaci x návrat, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zajišťují xxxxx záchranné práce,

k) xxxxxxxxx v době xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x území,

l) provádějí xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx škod, xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx knize.

§79

Povodňové xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxxxx. Další členy xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx způsobilé x provádění xxxxxxxx, xxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxx povodňové xxxxxx xxxx a xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx povodněmi

a) xxxxxxxxx xxxxxx věcné x xxxxxxxx xxxxx jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x povodňovým xxxxxx správního obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovávají povodňový xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanovisku,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prověřují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů,

e) organizují xxxxxxx školení a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) ukládají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

g) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx službu xx xxxxx x správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx povodně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Český hydrometeorologický xxxxx a Hasičský xxxxxxxxx sbor České xxxxxxxxx,

x) organizují, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx plánů, řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xx orgánů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) vyhlašují x xxxxxxxxxx stupně povodňové xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx záchranných xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx středisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx dohodě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx manipulačních xxxx x xxxxxx dosahem x xxxxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spolupracují x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotnické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx narušené xxxxxx x území,

m) xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx škod, xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souhrnnou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx záznamy x povodňové xxxxx.

§80

Povodňové xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxx kraje x xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x zástupců xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán kraje xx podřízen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx věcné x xxxxxxxx xxxxx jim xxxxxxxxxxxx povodňových plánů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxx obvodu kraje,

b) xxxxxxxxxxxx povodňový xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxx §71 xxxx. 3 xxxx. c) x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povodňovému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle povodňových xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

e) organizují xxxxxxx školení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx povodňové xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx hydrometeorologický xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) organizují, řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxx xx vodních xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s dotčenými xxxxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx působností xx svém správním xxxxxx, s příslušnými xxxxxxx povodí a x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx mimořádnou manipulací xxxxxxxxx,

x) posuzují vliv xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dílech na xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xx správci xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povodni včetně xxxxxxx rozsahu x xxxx xxxxxxxxxxx škod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx povodňový xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx úkolů xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx záchranných prací, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření na xxxxxxx xxxx povodněmi, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx před xxxxxxxxx Xxxxxxxx povodňovou xxxxxx, xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx průzkumné x dokumentační práce xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, snímkování x xxxxxxx),

x) účastní xx xxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx orgánů.

(2) Ústřední xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsáhlá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nestačí xxxxx potřebná opatření. X xxxxx xxxxxx xxxxx xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vládu,

b) xxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxx povodňovými xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povodí xxxxx §25 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxx,

x) vede záznamy x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§82

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx povodí x xxxxx plnění úkolů xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx kromě xxxxx xxxxxxx vodních xxxx

x) xxxxxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxx x povodňovým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány obcí x rozšířenou působností xxx provádění povodňových xxxxxxxxx,

x) dávají podněty xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných opatření x xxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx povodňové služby, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx hydrologickou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx hydrometeorologickým ústavem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodních xxx xxx oznamování xxxxxxxxx xxxxxxxx povodně,

g) xxxxxxxx povodňovým orgánům xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxx povodňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisím xxxxx,

x) zabezpečují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx vodních xxxx, xxxxxxxxxxxx souhrnnou xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krajů xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxxx xxxxxxx toků

Správci xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx úkolů xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) provádějí xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx xxxxxx,

x) navrhují xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vodních xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povodněmi,

d) xxxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx všechny jevy xxxxxxxx xxx vznik x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, tvorbu xxxxxxxxxxxx ledových xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů,

g) xxxxxxx xx hlásné xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx povodně xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příslušné xxxxxxx xxxxxx, pracoviště Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx záchranný xxxx Xxxxx republiky,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) navrhují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stupňů xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a činí xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vodních tocích,

l) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx rozsah x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x sepisují x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx účelnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavu,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxx zabezpečují xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx povodně, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;34a) zahájení xxxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 xxxxxxxxxx dní předem xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx vodních děl, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx děl, xxxxxxx prověřují stav xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťují pracovní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx x dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx jejich připravenost,

d) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro bezpečné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxx x rozsah xxxxxxxx, xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx tání x chod xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plovoucích xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o nebezpečí x průběhu povodně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Českého hydrometeorologického xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxx dílech x xxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vodních xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje podle xxxxxxx dosahu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx oblasti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) po xxxxxxx provádějí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, zjišťují xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx škod, xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, správci xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxx xxx zprávu x povodni,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx X. až XXX. xxxxxxxxx (§61), kterým xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxx krizového xxxxxx34) x orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx35) údaje x parametrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) v xxxxxx xxxxxxxxx aktivity xxxx xxxxxxxxx stavů; xxxxxxxxxx xxxx může stanovit xxxxx xxx splnění xxxx xxxxxxxxxx,

x) oznamují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povodňovým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a Hasičskému xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx povodní, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx směřujícím x xxxxxxxx xxxxxx funkce x vzniku zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 1 x 2) xxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povodně

(1) Vlastníci xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zhoršují xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx odtokové xxxxxxxx a průběh xxxxxxx, xxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx povodňové plány, xxxx-xx takovou xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 5,

b) xxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména prověřují xxxx objektů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ovlivnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x možného xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx předměty x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odtokových xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx x prověřují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

f) xxxxxxx xx pozemcích x xxxxxxxx všechny jevy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povodně, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x nebezpečí x xxxxxxx povodně xxxxxxxxx orgán, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx osob a xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx předčasné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxx; přitom se xxxx pokyny xxxxxx xxxxxx plavební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovací xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx omezena xxxxxx xxxxxxxx kapacita,

k) xxxxxxxxx xx povodni prohlídky xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx rozsah x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxx podklady xxx xxxxxx x povodni,

l) xxxxxxxxxx povodňové xxxxx, xxxxxxx zabezpečují kritická xxxxx xxx případ xxxxx povodně.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve vodních xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx územích xxxx xxxxxxx dbát o xxxx xxxxxxxx i xxxxxxx způsobem, který xxxxxx bránit odtoku xxxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§86

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx majetku na xxxx území. Stát x kraje mohou xx tato xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je těmito xxxxxxxxxx chráněn, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnické x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřeními x ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx na zabezpečovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx hradí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx náklady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, hradí xxxx, xxxxx x xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.36)

§87

Xxxxxxxxxx újmu xxxxxxxx x důsledku činnosti xxxx xxxxxxxx uložených x xxxx povodně

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obec,

b) povodňovou xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hradí xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

ZVLÁDÁNÍ SUCHA X XXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§87x

(1) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx hlavy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hydrologického xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx vody se xxx účely této xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx s možným xxxxxxx xx základní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxx 2

Xxxx pro xxxxxxxx sucha a xxxxx nedostatku vody

§87b

(1) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a stavu xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx pro xxxxx") xx pořizuje xxx xxxxx České xxxxxxxxx a pro xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx §6 odst. 4, §59 xxxx. 5 xxxx §109 odst. 1 při xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx nutnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxx nedostatku xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx pro sucho xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx v daném xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxx záložních x xxxxxx xxxxxxxx zastupitelnosti, xxxxx úpravy, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, seznam x xxxxx technických xxxxxxxx využitelných x xxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx ovlivňujících xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx a místní xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxx nedostatku xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx sucha x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popis xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrožená xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x úpravny vody x uživatelé vody xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx x plánu pro xxxxx xxxx odpovídat xxxxxxx způsobu xxxxx xxxx. Xxxx způsoby xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx63) a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

b) zásobování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výroba, chov xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x ekologická xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x) x jiné xxxxxxx s vazbou xx místní zaměstnanost,

e) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Vyžadují-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx významnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx e) xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

(1) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx aktualizuje pro xxxxx kraje xxxxxxx xxxx, x xx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x Českým hydrometeorologickým xxxxxxx.

(2) Návrh xxxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx působností xx xxxx správním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajů, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vody xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dopravně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx návrh xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx sucho x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí zveřejní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Xx. x účinností od 1.2.2021

§87x

(1) Plán xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky pořizuje x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx plánu xxx sucho a xxxx aktualizace xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§87d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxx 3

Xxxxxx xxx xxxxxxxx sucha a xxxxx nedostatku vody

§87e

(1) Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "orgán xxx xxxxx") xx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §104 xxxx. 2,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxx pro sucho x xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxx tímto xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxx xxx sucho x xx jejím xxxxxxxxx. Další xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí, Xxxxxxx hydrometeorologického xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx x krajské xxxxxxxxxx stanice. Nachází-li xx xx xxxxx xxxxx xxxxx cesta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx hejtman kraje xxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx i xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx uvedené x xxxxx xxx xxxxx x xxxx přizvat xxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členy xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§87g

Ústřední komisi xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

Xxxxx dojde v xxxx stavu nedostatku xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu34), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxxx. Pravomoci xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx služba xxx xxxxx

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx informuje xxxxxx xxx sucho x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§87x

(1) Xxxxxxx úřad xx spolupráci xx xxxxxxx povodí xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx kraje nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx svolá xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho, xxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nedostatku vody. Xxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx §6 xxxx. 4, §59 odst. 5 a §109 xxxx. 1 za xxxxxx zvládání xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Dnem xxxxxxxxxxxxxx xxxx účinnosti opatření xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §87k xx x rozsahu x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx vodoprávním xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 5 x §109 xxxx. 1 při xxxxxxxx xxxxx, x xx xx do xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxx §87k xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pozastavuje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx předseda xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx je-li xxxx nedostatku xxxx xxxxxxxx na území xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx pro sucho xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxx §87k, xxxxx xxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxxx krajů, a x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87k.

§87x vložen právním xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. s účinností xx 1.2.2021

§87x

(1) Krajská nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zakáže,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx užívání xxxxx xxxx x vodovodu xxx veřejnou potřebu,

d) xxxxx vlastníkovi vodního xxxx xxxxxxxxxx manipulaci xx xxxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nařídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx záložního xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xx technicky xxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxx záložní xxxxx vody xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo minimální xxxxxxx podzemních vod xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho zprovoznění x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nařídí mimořádné xxxxxxxxx množství x xxxxxxx vod.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxx svolání x xxxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Krajská xxxxxx pro sucho xxxx postupovat v xxxxxxx x opatřeními xxxxxxxx ústřední xxxxxx xxx sucho.

(5) Dnem xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx pozbývají platnosti xxxxxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxx xxx sucho.

(6) Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx knihu xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx zapisují xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx.

(7) Xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) hradí xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx komise xxx xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87l

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx potřebné pro xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx krajské xxxxxx xxx sucho.

(2) Xx xxxxx orgánu xxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nedostatku xxxx. Tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx uložena xxxx uznána jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

Xxxxxxx xxxx zpracuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx vody vládu.

§87m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x účinností od 1.2.2021

XXXXX XI

POPLATKY

Díl 1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Poplatek

§88

Subjekt xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx, xx oprávněný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx vodovody x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

§88x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx xx poplatku

Od xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 6 000 m3 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 500 m3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88c

Základ xxxxxxxx

Xxxxxxxx poplatku xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx odebrané xxxx x m3.

§88c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

§88d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxxxxx poplatku

Poplatek xx xxxxxxxx množství podzemní xxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kalendářní rok.

§88f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88g

Rozpočtové xxxxxx poplatku

Výnos xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx z

a) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88h

Účelovost xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxx xxx použita xxxxx xx podporu xxxxxxxx a obnovy xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury, x xx xxxxxxx pro xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx odběr xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxx xxxxx §42 xxxx. 4.

(2) Část xxxxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x množství xxx x xxxxxxxxx množství x kvality xxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§88x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx fond životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poplatníka.

§88i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx přiznání

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx za odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx povinen podat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vody osvobozeno xx poplatku.

(4) Tiskopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx poplatkového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatek za xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx lhůtě do 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru.

§88k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxx x xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxx xxxx z xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxx 2

Poplatek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových

Oddíl 1

Xxxxxxxx

§89

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx ten, xxx vypouští odpadní xxxx do vod xxxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zdrojem xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx z xxxx vypouštějí samostatně xxxxxxx vody do xxxxxxxxxxx xxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx vypouštění

a) xxxxxxxxxxx xxx odebíraných xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přírodní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) přírodních xxxxxxxxxxx xxx odebíraných xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) vod ze xxxxxxxxx vrtů x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx využitím xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx pro získání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotné xxxxxxxxxx64) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x provoz xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o vodovodech x kanalizacích.

§89x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx x objemu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx objem 100 000 x3.

(2) Xx xxxxxxx poplatku x jednotlivého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx nepřekračujících xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění uvedený x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx předpisem č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89d

Základ poplatku

Základ poplatku xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx skládá x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§89e

Dílčí xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) objem xxxxxxxxx xxx x m3 x xxxxxxx dílčího xxxxxxxx x xxxxxx x

x) celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu obsaženého x xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tohoto znečištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxx x xxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx uvedeného x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx xx xxxxxx x xx/x3 a

b) xxxxxx xxx x x3.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxx xxxx přerušen x důsledku xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx období, xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx

x) xxxxx dní, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx celkového xxxxxxxx jednotlivého znečištění xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období x počtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§89x xxxxxx právním předpisem x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§89x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto zákonu.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x nečištěné xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx vody xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx považují vody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 odst. 10; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx limity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x).

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89g

Sleva na xxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx u jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx poplatku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) dílčího základu xxxxxxxx,

x) sazby xxx xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx,

x) xxxxxx

1. rozdílu xxxxxxx základu poplatku x xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx období a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

2. xxxxxxx základu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poplatkovém xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx 2,5.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx dílčího základu xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nižší xxx 0,1.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx poplatků z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) součinu xxxxxxx xxxxxxx poplatku x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slevy xx xxxxxx xxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89j

Poplatkové xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxx poplatku

Výnos xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxx poplatku

Výnos poplatku xx xxxxxxxxxx odpadních xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx fondem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx úředního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x účinností od 1.1.2019

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xx Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxx poplatku vykonává xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx podle xxxxx nebo místa xxxxxx xxxxxxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Poplatník xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vypouštěných odpadních xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozní xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zdroje a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx ukazatelích xxxxx přílohy č. 2 xxxxx X, xxxxxxxxx průměrnou koncentraci xxxxxxxxxxxx znečištění x xxxxx xxxxx odpadních xxx vypouštěných ze xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx správnost xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) X případě, xx poplatník snižuje xxxxx xxxxxx poplatku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx množství xxxxxx znečištění xxxxxxxx x xxxxxxxx vodě, xx xxxxx se xxxxx vypouštěná xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxx §89x xxxx. 1,

x) postup xxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatelů znečištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx objemu x xxxxxxxxx vod vypouštěných xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx voda podle xxxxxxxx 4.

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx poplatkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatkového období.

(2) Xxxxxxxxxx přiznání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(3) Poplatkové xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatkového xxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89p

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx splatný ve xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89q

Úrok x prodlení

U xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx vzniká úrok x xxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Díl 3

Poplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Poplatek

§90

Subjekt xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx podzemních xx oprávněný, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx.

§90a

Předmět poplatku

Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxxxxxx xx poplatku

Od xxxxxxxx za povolené xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vypouštění

a) xxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadních vod x xxxxx stavby xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx přírodní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx použity při xxxxxxxx péči,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod,

d) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx využitím xxxxxxxxxx xx povrchových xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)] a

e) znečištěných xxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vod xxxxxxxxxx xxxxxxx [§8 xxxx. 1 písm. x)].

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxx poplatku

Základem poplatku xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení určeného x xxxxxxx odpadních xxx, xx xxxxxxx xxxx odpadní xxxx xxxxxxxxxx, vyjádřená v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx obyvatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 x BSK5 za xxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90d

Sazba poplatku

Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxx xxxx 350 Xx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§90e

Výpočet xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§90x vložen právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxxxxxx období

Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

§90f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90g

Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx podzemních xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x vypouštění xxxxxxx.

§90x vložen právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§90x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vypouštění odpadních xxx do vod xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90i

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období.

§90i xxxxxx právním předpisem x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§93

§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§96

§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§97

§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§98

§98 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§99

§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§100

§100 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXX K XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX ZÁJMU

§101

Platba x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx povodí

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vodu x vodního xxxx, xx xxxxxxx uhrazovat xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vodních xxxx x x odběrů xxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxx vodních toků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx také x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx v Xx/x3 xxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody. Xxx odebírá povrchovou xxxx xx povinen xx xxxxx xxx xxxxxxxx x placením xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxx uhrazovat xxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxx platby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc (případně xxxx období, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx toku, xx xxxxxx x odběru xxxxxxxxx xxxx dochází) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vody, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 4), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.42) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx lokalitě xx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xx odběr xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx užití

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx parních turbín,

b) xxxxxxxxxxxx závlah,

c) xxxxxxxx xxxxxxx prohlubní terénu (xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx nerostů) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx vodního xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx odběr xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx, xxxxx odebrané xxxxxxxx povrchové vody xx xxxxx xxxx xxxxx 6&xxxx;000 m3 xx kalendářní xxx xxxx xx menší xxxx xxxxx 500 x3 x xxxxxx xxxxxx kalendářního roku. Xxxxxxx se xxx xx xxxxxx povrchových xxx pro xxxxxx xxxxxx líhní x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx rybníků a xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx) nevyžadující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro průtočné xxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx požární xxxxx, xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx chráněný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxx zachování mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lesích, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dříví xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vodními xxxx, xx odběr okalových xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx povolený odběr xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plodin, xxxxxx xxxxxxxxxxxx výpěstků x xxx napouštění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx povrchové xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odebírané x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx průtoků (vodních xxxxx) pro závlahy xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx povrchové xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx měsíčně do xxxxxxxxx pátého xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x odběru xxxxxxxxx xxxx dochází, x ostatních odběrů xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx; x xxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxx než xx 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vodu, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx správce vodního xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dochází, xxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxxxxx úroku x prodlení podle xxxxxxxx 1, x xxxxx.

§102

Xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx

(1) Stát xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx drobných xxxxxxx xxxx,

x) zjišťování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vod,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx poměrů, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx preventivních protipovodňových xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxx toků,

g) xxxxxxxxx, xxxxxx x provoz xxxxxxx děl a xxxxxxxx k ochraně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, odbahnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x provoz xxxxxxx xxxx,

x) správu xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§26),

n) xxxxxx xxxxxx vodního xxxx xx xxxxxxx (§45 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxx zjišťování zdrojů xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x odvádění xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu x ochranných pásmech xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pásmech vodárenských xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx prostředky xx opatření ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správcům xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vodních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektům (§21 xxxx. 3) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxx.

XXXXX XIII

MĚŘENÍ OBJEMU XXXXXXXXX VOD X XXXXX A XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX VOD XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ZA VYPOUŠTĚNÍ XXXXXXXXX XXX DO XXX XXXXXXXXXXX

§103

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxx xxxxxx měřidla xxxx kontrolovat pouze xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x autorizovaná k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hladinou podle xxxxxx x metrologii.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx odborně způsobilých xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zveřejní Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod pro xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx, xxx xxxxxxxx odpadní xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx odborně způsobilé xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx do xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x zajistit podmínky xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§103a

Odběr x rozbor xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x rozbor xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely stanovení xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vypouští xxxxxxx xxxx, oprávněná xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxxxx znečištění ve xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx kontroluje kontrolní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxxx náklady kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx odběrů x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx nachází xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx podmínky k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx výpustí xxxxxx xxxxxxxxxx.

§103x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

XXXXX XIV

VÝKON STÁTNÍ XXXXXX

§104

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx inspekce xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx43) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady,

e) xxxxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxx xxxx (§108).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení,

b) xxxxxx xxxxx pobytu,

c) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 xxxx. b) xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se narodil,

c) xxxxxx místa trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

e) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, kdy nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx nezvěstného,

f) datum, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož území x úmrtí xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx úmrtí a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx14a), horního xxxxxx1a) a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx7b) x dále při xxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx4) xxx umisťování, xxxxxxxxxx, užívání x xxxxxxxxxxxx staveb lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx stanovisko podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jen xxxxx, xxxxx xx neuděluje xxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxxxxxx úřad v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx stavu útvaru xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dobrého xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stavu útvaru xxxxxxxx vody. Dojde-li x závěru, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx xx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx stavu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx udělené výjimky xxxxx §23a xxxx. 8 není možné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xx xxx xxxx výjimky xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx mohou vodoprávní xxxxx x téže xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pořízené xxxxxxxxxxx xxxx podkladů pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

§105

Obecní úřady x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s povrchovými xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxx tvořící xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §105 xx 107, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XI x XX tohoto xxxxxx.

§106

Xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxxxxxx úřadům, vykonávají xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánům.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx plánů xxxxxx obcí.

§107

Krajské xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) uplatňovat xxxxxxxxxx x zásadám xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx plánům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx §18 xxxxxx zákona xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx povodním x pokud xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §87k xxxx. 1, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx takové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx2), rozhodovat xx xxxxxxxxxx i s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx povrchové, popřípadě xxxxxxxx vody xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx44),

x) xxxxx xx mimořádné xxxxxxx, xxxxxxx při nedostatku xxxx x při xxxxxxxxx, opatření, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spolupracovat x xxxxxxxxxx vodoprávními xxxxx x xxxxxxx povodí xxx pořizování xxxxx xxxxxxx povodí x xxxxxx xxxxxx. Krajské xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povodí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sledujících xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx přírody, sdružení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x výjimce xxxxx §23a xxxx. 8 x ukládat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx nad vodními xxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x znečištěných vod x průsaků x xxxxxxxx míst xx xxxxxxxxxxx vod,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx energetického xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx si xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxx vypouštění odpadních xxx x těžby x zpracování uranových xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx podle přílohy č. 1 xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (§16) s xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx podzemních vod xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx následné vypouštění xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxx vzdouvání x xxxxxxxxx povrchových vod x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nad 1&xxxx;000&xxxx;000 m3 xxxx x výškou xxxxxx xxx 10 x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vodních toků x jejich aktivní xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stanovovat x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx x povrchové xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx se xxxxx xxxx xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx jde o xxxxx tok xxxxx §43 odst. 2, xxxxx i x xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx povrchové xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 x xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx vydávat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§39 odst. 7) x xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx za xxxxxx chovu xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vodoprávní úřad xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vodním xxxxx umožňujícím nakládání x vodami xxxxx xxxxxx x) až x),

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy jim xxxxxxxx xxxxxxxxx vodní xxxx, též o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxx xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma,

w) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx povoluje, xxxxxx xxxxxxxxxxx manipulací xx nich x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řády, x xxxxxxx, xx xxxxxxx jedno x xxxxxxx děl, na xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxx, patří do xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx písmene x), x xxxxx xx xx vyhradí x x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx nakládáním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxx (xxxxxxx) vodních xxx X. xx III. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technicko-bezpečnostního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx vln a xxxxxx ohroženého xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxx krizového xxxxxx x složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §53.

(2) Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 9 x vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.

§108

Xxxxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňují xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx x x zásadám územního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, x to

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx [§8 odst. 1 xxxx. x)],

2. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx následnému xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx, xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxx xx xxxxxxxxxx (§16),

4. xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x i),

5. xxxxxxxxx minimálního zůstatkového xxxxxxx a uložení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x povinnosti pravidelně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podávat xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx měření (§36),

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jímacího xxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx hladinu xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx a povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (§37),

7. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a přebírání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxx znečištění (§38),

8. přípravy xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, xxxxxx xx xxxxxxx ukazatele x xxxxxxx přípustného xxxxxxxxxx vod (§31, 32, 33, 35 x 38),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§21 x 22),

c) zjišťování x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§21),

d) xxxxxx x xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§19 x 22),

x) sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti vod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§24 xx 26),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x hlediska xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (§24 x 25),

x) chráněných xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx (§28),

x) ochrany xxxxxxx xxxxxx (§29 x 30),

x) xxxxxxxxx oblastí (§32),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§33),

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (§34 odst. 2),

x) xxxxxxxxx povrchových xxx, xxxxx xxxx vhodné xxx život x xxxxxxxxxx původních druhů xxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx společně x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§35),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§39),

x) zneškodňování xxxxxxx (§41) a xxxxxxxxxxxx xxxxxx škodlivých xxxxxxxx (§42),

o) xxxxxxx xxxx povodněmi (§63 xx 87),

x) xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavu (§73),

x) zvládání sucha x stavu xxxxxxxxxx xxxx společně x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§87a xx 87m),

r) poplatků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx XX díl 1),

s) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových a xxxxxxxxxx (xxxxx XI xxxx 2 x 3),

x) xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx x xxxxxxx hraničních xxx (§107),

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§112),

v) řízení xxxxxxxxxx x aplikovaného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx množství x xxxxxxx xxx,

x) plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, podávání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx a koordinování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vod xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx koordinace xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, Dunaje x Xxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xx věcech užívání xxxxxxxxxxx vod x xxxxxx (§7).

(5) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx vodoprávního úřadu xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §105 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxx dotčenými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x uplatňují závazné xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a stavebním xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx55) z xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a 5.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx opatřeních

(1) Xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx nedostatek xxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodou xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx odběru pitné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jednotek xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, může vodoprávní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxx náhrady xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx povolená xxxxxxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx i xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx situace xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x omezení nebo xxxxxxxxxx povolených xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx po projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxx xxx, xxxxx způsobem x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x náhradě xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx.

§110

Vodoprávní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vodoprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx něj xxxxxxxx x v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Krajské xxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxx xxxxx.

(4) Vodoprávní xxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx vodoprávního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxx xx mohl xxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxx xxxxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx x xxx xxxxxxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxx bezpečnosti.

§111

Vrchní xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí provádějí xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxx kontrolovat, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxx vydaných, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů, xxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx vodních xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx závady, xxxxx xxxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládě xxxxxx x xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx roce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§112

Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přísluší

a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovat, xxx xxxxxxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx vodoprávními xxxxx xx xxxxx

1. xxxxxxxxx s povrchovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx uvedených vod xxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx,

4. xxxxxxx xxx určených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx vypouštění xx xxx povrchových xxxx podzemních nebo xx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xxxx podzemních do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjistí-li xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxx x),

x) nařídit x xxxxxxx, xx xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, pokud velmi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, až xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřady a Xxxxxxx fondem životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx podle §40 x násl.,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx x tom, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx vody xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §115.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2011 Sb.

§114

Výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx pověření ke xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jíž byl xxxxxx odebrán, xxxxxxx.

§114a

§114a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§115

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení x xxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,4) xxx-xx x xxxxxxxxxxx týkající xx vodních děl x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx x které xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma vodního xxxx, stanovení ochranného xxxxx vodního xxxxxx xxxx vyjádření x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního xxxxxx4), xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x souladu s xxxxx zákonem.

(3) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvodech xxxxxxxx obcí, oznámí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejnou vyhláškou x x těchto xxxxxxxx xxxxx.

(4) Účastníkem xxxxxx xxxx xxx xxxx, v jejichž xxxxxxx obvodu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v případech, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx sdružení, xxxxx xxxxx xx podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tyto informace xxxxxxxxxx úřad xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. g) xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx musí být xx do předmětu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, lze xx podávat xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedených xxxxx §15 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x postavení xxxxxxxxx xxxxxx do 8 dnů ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(8) Vodoprávní xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx termín x xxxxxxx ústního xxxxxxx, upozorní xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx závazná xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, jinak x xxx nebude xxxxxxxxxxx. Upustí-li xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx, do xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. g) xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být vyvěšena xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx veřejném xxxxxx jednání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Upustí-li xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zahájení xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx od xxxxxxxx vyhlášky, xx xxx xxxx každý xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nepřihlíží.

(10) Xxxxxxx-xx rozhodnutí vodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodoprávního xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx dílo, o xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x územním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s těmi xxxxxxxxxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxxx obvodů xx xxxxxxxxxx týká.

(11) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx rozhodnout na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §36 x 47 správního xxxx se nepoužijí, x xxx-xx o xxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x řízení. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx.

(12) Pokud je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §140 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, jde x xxxxxxxx řízení.

(13) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měnit, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(14) Náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx, kterých xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx žadatele x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, hradí xxxxxxx.

(15) Xx xxxxxx, změnu, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §12 a 13 xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx žadatel x xxxx osoby xxxxx odstavců 4 x 7. Xxxxxxxxx xxxxxx o určení xxxxxxx drobného vodního xxxx xxxx xxxx xxxxxxx jsou žadatel, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x obce, xxxxxxx xxxxxx drobný xxxxx xxx protéká. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady (§106 xxxx. 1).

(17) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxxxxx dozoru, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nápravě. Je-li x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nakládat s xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8, xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxxx xxx vodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím.

(19) Zasahuje-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx příslušný ten xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxx se xx vykonat xxxxxxxxxxx xxxx činnosti. Činností xx rozumí xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x §14 x další xxxxxxxx xxxxx zákona včetně xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxx §18. Xxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávním xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdroje xxxx vodního xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x nímž xxxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxx.

(20) Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(21) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedených podle §8 odst. 1 xxxx. x) bodů 1, 2, 3 x 5, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 3 x 5, §14 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x) x xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nemožnost xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx dobrého ekologického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx útvaru podzemní xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové vody xxxx dobrého xxxxx xxxxxx podzemní xxxx, xxxxxx přeruší x xxxxxxxx žadatele, xx xxx xxxxxxx podle §23a odst. 8 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§115x

Xxxxxxxx obecné xxxxxx

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §87k a §109 xxxx. 1 xx xxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx úředních xxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Ustanovení §172 xxxx. 5 správního xxxx xx x xxxxxxx vydávání opatření xxxxxx povahy podle §25 xxxx. 4 x 5 x §66 odst. 7 xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

Xxx 1

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§116

(1) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povrchovými vodami xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami,

c) provede xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x ním,

d) x xxxxxxx s §16 xxxx. 1 xxxx 2 vypustí xxx xxxxxxxx vodoprávního úřadu xx kanalizace xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) provede xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxxx x rozporu x xxx,

x) poruší xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2,

x) poruší xxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 nebo 8,

x) neprovede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx akční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 2,

x) vypustí xxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přirozených druhů xx vodního xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §35 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 odst. 8,

x) v xxxxxxx x §39 odst. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx, x ohrozí xxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §67 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §87k odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) neposkytne xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87l xxxx. 2,

x) xxxxxxx x vodami x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx §109 odst. 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx uložené xxxxx §110 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxx a), g), x), x), x), x), x) nebo x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), x), x), x) nebo x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x), x), f) xxxx x), xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx xxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx 40 Xx za 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx množství těchto xxx, nejvýše xxxx xx výši 500 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx povolení x xxxxxxxxx x vodami xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx 70 Kč xx 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x celkového xxxxxxxx xxxxxx vod, xxxxxxx xxxx xx xxxx 500 000 Xx.

(5) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx za období 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kdy xxx xxxxxxxxxx odběr xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxx, jsou-li xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokuta xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx xxxxx být vyměřena x xxxxx nižší xxx 10 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx odebraných povrchových xxx nebo v xxxxx xxxxx xxx 15 Xx xx 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxx-xx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x nakládání x vodami xxxx x xxxxxxx x xxx, stanoví orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx roční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích44a). Xxxx-xx xxxxx množství xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx odhadem; xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx povrchových xxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §7 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x akumulaci xxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx vodu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §7 odst. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx plavidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx plavidlo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s §7 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxx plavidlo x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu

a) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a); xxxxx-xx xxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx povrchových, xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč,

b) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§118

Porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vod podle §10 xxxx. 1 xxxx 2, anebo xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx povodí xxxxx §22 odst. 2, xxxx

x) v xxxxxxx x §38 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx míru jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nepředá xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx k odběru xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxxxxxxxxxxx 6 000 x3 xxxxx nebo 500 m3 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx neoznámí xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ten, xxx xxxxxxxx odpadní xxxx xx xxx povrchových, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §103 odst. 5 xxxxx xx prostorů, xxx xx nachází xxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí podmínky xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) neumožní xxxxxxxxxxx kontrolní laboratoře xxxxx §103a xxxx. 5 xxxxx do xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx se uloží xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx §116 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx x rozporu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami xx xxxxx pokuta xx výši xxxxxxxxx xxxxx §116 odst. 4. Xxxxxxxxxx §116 xxxx. 5 a 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§119

Porušení povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodních xxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) neudržuje xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx podle §59 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vodního díla X. xx XX. xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx provádění technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 4 x 5.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx vodního xxxx X. xxxx XX. kategorie xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x §59 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx xx xxxxxxxxx návrh xx úpravu manipulačního xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx vodním xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx neumožní xxxxxxxx přenos xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx toku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. g),

f) xxxxxxx plavební xxxxx xxxxx §59 odst. 1 písm. h),

g) xxxxxxxxx technickou revizi xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo neodstraní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx před povodněmi xxxxx §84.

(5) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx sloužící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx náletové xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dno x xxxxx xxxxxxx toku x nevytváří podmínky xxx xxxxxxx vodních xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 3.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), c), x), e), xxxxxxxx 5 nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) xx 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 3, nebo

d) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x).

§120

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, staveb a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §50.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxxx x korytem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §51 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §52 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toku dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §52 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, která souvisí x xxxx pozemky xxxx xxxx zřízena xx veřejném zájmu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §56 odst. 4 xxxx. x) nestrpí xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §56 odst. 4 xxxx. x),

x) x rozporu x §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

d) x xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dílem xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx vjezd xx xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. x).

(8) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx xxxxxxxx 8,

x) do 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx 5, odstavce 6 xxxx. a) x x) nebo xxxxxxxx 7, xxxx

x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4.

§121

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §63 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx na své xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx 5, xxxx

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povodně xxxxx §85.

(3) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 odst. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x umístění xxxx xxxxxxx movitého xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxxxxx 4, xxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3.

§122

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x obsahem zvlášť xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx do kanalizace x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodoprávního xxxxx podle §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx látkami ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nimi xx spojeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx s xxxx xxx xxxxxxxxxxx havarijního xxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává záznamy x provedených opatřeních xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami xx větším rozsahu xxxx zacházení x xxxx je xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §39 odst. 4.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 6.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx jedná v xxxxxxx x výjimkou xxxxx §39 xxxx. 7.

(6) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx krmivy xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §39 odst. 12.

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xx 20 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5,

c) do 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 4; xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 spáchán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xx kanalizace, xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč,

d) xx 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(8) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 přihlédne xxxxx xxxxxxxxxx pokutu xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nakládání došlo, x tomu, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxx k vlastnímu xxxxxxxx došlo, k xxxxxxxx x charakteru xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx povrchových xxxx xxxxxxxxxx vod, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x možnostem jejich xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx látky xx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxx.

§123

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx neřídí schváleným xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx spolupráci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příčin xxxx následků xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx, xxxxxx zjistila xxxxx §41 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 6, nebo

c) xxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, neuvede xxxxxxx xxxx stavbu, xxxxxx xxxx nutno použít xxx xxxxxxxxxxxx závadného xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 písm. x), x), nebo

c) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x).

§124

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku nebo xxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx podle §47 xxxx. 2,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §75 odst. 3, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §83.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x c).

§125

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné laboratoře xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx nesleduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxx B, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89n xxxx. 2.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§125x

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) x xxxxxxx x §16 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx činnost xxxxx §17 odst. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu nebo x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §30 odst. 7 xxxx 8,

h) xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxx pozemky xxxx xxxxxx x xxxxxxx s opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 10,

i) xxxxxxxx xxxxx program xx zranitelné xxxxxxx xxxxx §33 odst. 2,

x) xxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx geneticky nevhodných xxxx neprověřených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nádrže x xxxxxxx s §35 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx do xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §38 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx doklady x odvozu xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 xxxx. 8,

m) x xxxxxxx x §39 xxxx. 1 neučiní xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nevnikly xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod, a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mechanismu xxxxx §39 xxxx. 9,

x) xxxxxx zákaz xxxxx §46 odst. 1,

x) poruší xxxxx xxxxx §58 odst. 1 xxxx omezení xxxxx §58 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 3,

r) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §67 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §87k xxxx. 1 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxxx xxx stavu xxxxxxxxxx xxxx,

x) neposkytne xxxxxx xxx sucho xxxxxxxxx xxxxx §87l xxxx. 2,

u) xxxxxxx xxxxx vody xxx xxxxxxx podmínek stanovených xxxxxxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxx s xxxx,

x) nakládá s xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxx podle §110 xxxx. 1 nebo §112 xxxx. 1 xxxx b).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x) xxxx q),

b) xx 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), j), x), x), n), x), x) nebo x),

x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx písmene x), x), x), h), x) nebo w),

e) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x), xxxx

x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx lze uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx 40 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a celkového xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx však xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx k nakládání x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx násobku sazby 70 Kč xx 1 x3 nedovoleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x celkového množství xxxxxx vod, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx vod xxx stanovit nejvýše xx xxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 5 xxx xxxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxxx zvláštního zřetele xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx 10 Kč xx 1 x3 nedovoleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x sazbě xxxxx xxx 15 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx množství povrchových xxxx podzemních xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x ním, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx provádí xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx44a). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx ukládající xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx vychází x účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125x

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx povrchových xxx x plavbě

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §7 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx potřebným xxxxxxxxx x akumulaci xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo nezabrání xxxxx odpadních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3,

c) přečerpá xxxxxxx vodu nebo xxxxxxxx látku x xxxxxxxx nebo zásobí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 4,

d) užije xxxxxxxx xx spalovacím xxxxxxx x xxxxxx xx povrchové vodě x rozporu x §7 xxxx. 5, xxxx

x) užije xxxxxxxx x plavbě v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §7 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx přístavu, speciálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lodi xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §7 xxxx. 3 zásobuje xxxxxxxx xxxxxxxxx a provozními xxxxxxx xxxx odstraňuje xxxxxxx vody nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení obslužních xxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 50 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxx povrchových, xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx,

x) do 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) do 200&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), d), x) xxxx xxxxxxxx 2.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 xxxx 2,&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2, xxxx

x) x rozporu x §38 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností vyplývajících x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x odběru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxxx 6&xxxx;000 x3 xxxxx xxxx 500 x3 xxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 přechod xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxx, xxx tyto xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do vod xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 5 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 5 xxxxx xx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

b) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx

x) xx 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx s vodami xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx podle §125a xxxx. 4. Xxxxxxxxxx §125a xxxx. 6 x 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx stanovené xxxxx §125a xxxx. 5. Xxxxxxxxxx §125a xxxx. 6 a 7 se xxxxxxx xxxxxxx.

§125d

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebníků xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že neudržuje xxxxx dílo v xxxxxx stavu podle §59 xxxx. 1 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx díla I. xx XX. kategorie xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §59 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. xx XX. kategorie xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §62 odst. 4 x 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. xxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vodního xxxx dopustí přestupku xxx, že

a) provozuje xxxxx xxxx v xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx na úpravu xxxxxxxxxxxxx řádu xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nedbá xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ulpělé xx xxxxxx díle xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx, vodní značku xxxx vodočet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx toku xxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx plavební xxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx technickou xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx revize xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závady xxxxx §59 odst. 1 xxxx. k),

h) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vodního xxxx xxxx návrh xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx x ochraně před xxxxxxxxx podle §84.

(6) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povrchových vod xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x).

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vody xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x břehy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. i), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nevaruje x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §73 xxxx. 3.

(8) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), c), x), x), i), xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx odstavce 4, nebo

d) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 5 písm. a) xxxx odstavce 7 xxxx. x).

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x korytem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxx vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §52 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx vlastník xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx toku dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §52 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odtoku xxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím xxxxxxx xxxx její xxxx, xxxxx xxxxxxx x více pozemky xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx část,

b) užívá xxxxxxx x xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. x),

x) x rozporu x §56 odst. 4 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

d) x xxxxxxx s §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxx xxxx stavby xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. a).

(9) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 8,

x) do 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx odstavce 6 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 5, xxxxxxxx 6 xxxx. a), x) xxxx xxxxxxxx 7, xxxx

x) xx 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§125x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx povodněmi

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §63 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx pozemky xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx nebo mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nemá zpracovaný xxxxxxxxx xxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povodně xxxxx §85.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx povodňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §75 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxx §85 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxxxxx 4, xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3.

§125g

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zvlášť nebezpečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx odpadní xxxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx x rozporu x povolením xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x rozhodnutím vodoprávního xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx vypouštěných odpadních xxx xxxx míru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx látkami xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx s nimi xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x nimi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) nevede xxxx neuchovává xxxxxxx x provedených opatřeních xxxxx §39 odst. 2 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými látkami xxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami xx větším rozsahu xxxx zacházení s xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §39 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zachází xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx záznamy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 6.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx jedná v xxxxxxx s výjimkou xxxxx §39 xxxx. 7.

(6) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx krmivy rostlinného xxxxxx x rozporu x §39 xxxx. 12.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 30 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xx 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

e) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(8) Xxx xxxxxxxxx výše pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx ukládající xxxxxx xxxxxxx x okolnostem, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tomu, xxx xx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x množství x charakteru xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx došlo, k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do povrchových xxxx podzemních vod, xx xxxxxxxxx následkům x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx a k xxxxx xxxxxxx látky xx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx ochrany dotčeného xxxxx.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx havárie xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx neřídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxx vodoprávního xxxxx xxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx spolupráci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx §41 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o havárii xxxxx §41 xxxx. 6, xxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx, neuvede pozemek xxxx stavbu, xxxxxx xxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. c) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x).

§125i

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx povodí

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §47 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §75 xxxx. 3, xxxx

x) nesplní povinnost x ochraně před xxxxxxxxx xxxxx §83.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx správce významného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §47 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovací xxxxx xxxxx §75 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §82.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x), c) xxxx xxxxxxxx 3.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx obce

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §92 stavebního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. II xxxx 6 xxxxxx x. 20/2004 Xx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodebírá vzorky xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx ukazatelích xxxxx přílohy č. 2 xxxxx X, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89x xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Kč.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupkům

§125l

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znečišťování xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx, a uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k nepřiměřené xxxxxxxx.

(2) Xxxxx pokuty xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxx 20 000 000 Xx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx spáchán xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx pokuty xx týž přestupek xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx 1 rok.

(3) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zejména x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxx nedovoleného vypouštění xxx.

(4) Přestupek xxxxx §125j projednává Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 2 x §125b xxxx. 1 xxxx. x) x x) projednává Státní xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx své působnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §117 odst. 2 xxxx. x) xxxx příkazem na xxxxx uložit Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Přestupek xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení, xxxx bylo-li xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx předpisy a xxxxxxxxxx se vodních xxx xxxxxxxx x xxxxxxx své působnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4).

(6) Xxxxxx uložené Českou xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx správou jsou xxxxxxx Státního fondu xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx xxxxxx uložené Xxxxxx xxxxxxxx životního prostředí xxxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spáchán, x x 50 % xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§126

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx "vlastník" nebo "xxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx i xxx, xxxx svědčí xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vodních xxxx, xxxx-xx státními xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx vodní díla xx xxxxxxx tocích x pozemky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxx hospodaří s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx při xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xx x xxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.45) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, určí xxxxxxxx správce Ministerstvo xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx odvodňovací xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku dotčeného xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, který xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do 24 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X přechodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv dochází xxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx vodoprávních xxxxx výslovně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx přísluší.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, §12 odst. 1, §16 xxxx. 1, §17 xxxx. 1, §39 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx). Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx omezení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x musí xxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5. Xxx, xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona (§8 xxxx. 2). Vydání xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx postupem v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxxx zvláštního xxxxxx4).

(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 odst. 1, §22 odst. 2, §38 xxxx. 6 x xxxxxx znečištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 6 000 x3/xxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Opatření x xxxxxxx podle §42, §110 xxxx. 1, §111 xxxx. 2 nebo §112 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x její xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx45a). Zahájené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §42, §110 xxxx. 1, §111 xxxx. 2 nebo §112 xxxx. 1 xxxx. x) vodoprávní xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodách xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx45a).

(8) X řízeních xxxxx §3 xxxx. 3, §8 odst. 4, §12 xxxx. 1, §38 xxxx. 15, §43 xxxx. 2, §44 xxxx. 3, §53, §55 odst. 4, §56 xxxx. 5, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2 x §71 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.

(9) Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx jím i xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje xxxxx xxxxxxxxxx zákona4).

§126x

Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx povodňovým xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§126b

(1) Odběry x xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx §38 xxxx. 6 nebo §103a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §103 xxxx. 1 x 2 mohou xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx45b) xxxxxxxx xxxxxx osoby usazené x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §38 odst. 6, §103 xxxx. 1 a 2 xxxx §103a xxxxx xxxxxxxx předpisů jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxxx tyto xxxxx xxxxxxx předložit xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do vod xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§127

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx zahájená a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzují xxxx pokuty xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vodních xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx (§61) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Pověření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx za xxxxxxxx udělené k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx nedošlo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xx xxxxx xxxx pověření xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x pozemkům, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x které xx xxxxx xxxxx zákona č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx vlastnictvím, přecházejí xx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx neoznámí xx 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vodoprávnímu úřadu, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K přechodu xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxx xxxx následujícím xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx v době xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx odpadní xxxx do xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx, xxxx jim xx jejich žádost xxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vypouštěných xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx budou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx něj vydanými, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx stanovení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vod x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ukládání xxxxx podle §116 xxxx. 1 xxxx. x) za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vypouštěného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx ukazatelů a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, které xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 2&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xx 31. xxxxxxxx 2010.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xx považují xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona za xxxxxxxx; toto xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxx zákona.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx správy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(9) Vodohospodářská xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19.

(10) Xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vodovodů a xxxxx x stočné xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx §24, 30 x 46 xxxxxx x. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xx za xxx 2002 xxxxx xxx xx xxxx 80 %.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sazeb uvedených x xxxxx A přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx xx xx xxx 2002 xxxxx xxx xxxx zásobování xxxxxx vodou x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezpoplatněné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xx xxxx 35 % a xx xxx 2003 xx xxxx 70 %.

(13) Za vodní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxx", rozumí xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx odběry xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vydávání xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vodohospodářského xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx nových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v příslušné xxxxxxx povodí.

(16) Zátopová xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx podle §66.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxx toků podle xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

§128

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxxxx 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 7) zní:

"(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x akreditované xxxxxxxxxx7) xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83a). Rozsah x četnost kontroly xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §80 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx čárka a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"m) xxxxxxx x zrušuje xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx.".

3. Xx §83 xx xxxxxxxx xxxx §83x až 83x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47x) xxxxx:

"§83x

(1) Autorizací xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxx je způsobilá xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx vzorků x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxx xxxx (§3 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§6),

x) zjišťování x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx faktorů vnitřního xxxxxxxxx staveb (§13 xxxx. 1),

x) odběr xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x parazitárního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hracích xxxxx (§13 xxxx. 2),

x) xxxxx vzorků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přicházejících xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§5), x předmětů xxxxxxx užívání, x xxxxxxxx xxxxxx (§25),

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§17),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxx [§24 odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx záření v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 až 35),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí (§37 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx testy x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx toxikologie, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx pověřit prováděním xxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx, zřízenou k xxxxxx úkolů v xxxxx působnosti Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx osoba"). Toto xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx se nevztahuje xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxxx autorizující osoby x zrušení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx autorizace zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví.

§83b

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba vydá xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx osvědčení x autorizaci. Toto xxxxxxxxx vydá, pokud xxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxxx úroveň xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x technickým a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x odborným xxxxxxxx, znalostmi x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mlčenlivosti x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provádějící autorizaci,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zájmů, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx autorizaci,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x autorizaci.

(2) Xxxxxxxxxxx finančních nebo xxxxxx zájmů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx. Bezúhonnost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x autorizaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxx47x) xxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx autorizace xxxxx §83a xxxx. 1

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxx x xxxxx činnostem a xxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx prokazujícím xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx činností získaným x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

pokud poskytují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spotřebitele x xxxxxxx xxxxxxxxx x §83x odst. 1.

(6) V případě xxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Žádost xxxx obsahovat dokumenty xxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5. Řízení x xxxxxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx osobě.

§83c

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předmět, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dobu, xx xxxxxx xxxx vydáno. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx proti sdělení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci xxxxx xx 3 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx dobu xxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být prodloužena xxxx x xxxxxxx 5 let. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx osoba, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx §83x xxxx. 4, xxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autorizující xxxxx.

(4) Xxxxxxx autorizace je xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx v termínu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx autorizace xxxxxxx po dobu 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Autorizující xxxxx xxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxxxx mezilaboratorních xxxxxxx. Za tím xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do objektů xxxxxxxx autorizace, xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxxx si může xxxxxxxxxxxx osoba přizvat xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nedostatky, podle xxxxxxxxxx nedostatků pozastaví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx odejme. Odejmutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx námitky. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §83x xxxx. 5 xxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx udělena, pokud xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodloužení,

b) xxxxxxx xx osvědčení x xxxxxxxxxx; xxxxxx xx osvědčení xx xxxxxx xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě,

c) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx držitele xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx autorizace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x podle §83x xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx likvidátor, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx §83x odst. 3 x xxxx xxxxxx autorizace.

47a) §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §92 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx může xxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx autorizující xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx.".

5. Xx §100 xx xxxxxx nový §100x, xxxxx xxx:

"§100x

Xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzující xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx.".

ČÁST TŘETÍ

§129

§129 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx

§130

Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2) xxx:

"x) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx,2)

2) §89 až 99 xxxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).".

2. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 6) zní:

"e) xxxxxxxx xx skutečný xxxxx xxxxxxxxxx xxx6) ve xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6) §88 xxxxxx x. 254/2001 Xx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x vnitrozemské plavbě

§131

Zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx., xx mění xxxxx:

§49 x 50 xx zrušují.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx trestního xxxxxx, zákona o xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx správě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§132

Xxxxx č. 238/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/1963 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxx xxxxx:

Xxxxxx IV se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x změně xxxxxx x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákona

§133

Zákon č. 23/1992 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 49/1982 Xx. x xxxxxx x. 425/1990 Sb., x xxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

Xxxxxx I x II xx xxxxxxx.

XXXX XXXX

§134

§134 (část xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx

§135

Xxxxx č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 438/1991 Xx., xxxxxx č. 282/1992 Xx., xxxxxx x. 473/1992 Xx., zákona x. 170/1993 Xx., xxxxxx x. 155/1994 Xx., zákona x. 191/1994 Sb., zákona x. 218/1994 Xx., xxxxxx x. 161/1997 Xx., xxxxxx x. 164/1998 Xx., xxxxxx x. 269/1998 Xx., xxxxxx x. 21/2000 Xx. x zákona x. 246/2000 Xx., xx mění xxxxx:

X §15 odst. 2 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2,5 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx toků x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1997, 1998 x 2000, a na xxxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§136

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 138/1973 Sb., o vodách (xxxxx zákon), ve xxxxx zákona č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 114/1995 Xx., xxxxxx x. 14/1998 Xx. x xxxxxx x. 58/1998 Sb.

2. Xxxxx č. 14/1998 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx x. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 240/2000 Sb. x xxxxxx x. 185/2001 Xx.

4. Xxxxx č. 58/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních vod xx xxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 281/1992 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 35/1979 Xx., x úplatách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 91/1988 Xx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 35/1979 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. Nařízení xxxxx č. 91/1988 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 35/1979 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxx hospodářství.

8. Nařízení xxxxx č. 141/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 35/1979 Xx., x xxxxxxxx xx vodním hospodářství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 100/1999 Sb., o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

10. Vyhláška č. 42/1976 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 62/1975 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx některých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

12. Xxxxxxxx č. 6/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

13. Vyhláška č. 82/1976 Sb., x úpravě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x plavbě motorovými xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 422/1992 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx vyhláška x. 82/1976 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 99/1976 Sb., x xxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxx č. 81/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx vyhláška x xxxxx stráži.

17. Xxxxxxxx č. 28/1975 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx toky x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

18. Xxxxxxxx č. 63/1975 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx podzemních xxx x oznamovat xxxxx x jejich odběrech.

19. Xxxxxxxx č. 176/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hranice.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§137

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxxxx §135, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Klaus x. x.
Xxxxx v. r.
Zeman x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 254/2001 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx těch, xxx xxxx biologicky xxxxxxxx xxxx xx rychle xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozkladu, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mutagenní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, rozmnožování xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve vodním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

6. kadmium x xxxx xxxxxxxxxx,

7. persistentní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx uhlovodíky ropného xxxxxx,

8. persistentní syntetické xxxxx, xxxxx xx xxxxx vznášet, zůstávat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dnu x které mohou xxxxxxxxx xx jakéhokoliv xxxxxxx vod.

Jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupin, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx, se považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XX. Nebezpečné xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx látky xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kovů:

1.

zinek

6.

selen

11.

cín

16.

vanad

2.

měď

7.

arsen

12.

baryum

17.

kobalt

3.

nikl

8.

antimon

13.

beryllium

18.

thallium

4.

chrom

9.

molybden

14.

bor

19.

tellur

5.

olovo

10.

titan

15.

uran

20.

stříbro

2. Xxxxxxx x xxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxx škodlivý xxxxxx xx xxxx xxxx xx vůni xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a sloučeniny xxxxxx schopnost xxxxxx xxxxx těchto látek xx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vodách, xxxxx těch, xxx xxxx xxxxxxxxxx neškodné xxxx se rychle xxxxxxxxx xx vodě xx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx sloučeniny fosforu.

6. Xxxxxxxxxxxxxx minerální xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Fluoridy.

8. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rovnováhu, zejména xxxxxx soli x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 254/2001 Xx.

X. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx
Xxxxx x Kč/m3
Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
2,00
Xxx ostatní xxxxx
3,00

X. Poplatek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových

B.1. Xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx

Xxxxxxxxxx období

Sazba xxxxxxxx (Xx/x3)

xx 2019

0,1

B.2. Dílčí xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX
Xx/xx
XXXXX XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx
xx/xxx
xxxxxxxxxxxx
xx/x
1.
x) XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx 31.12.2004
16
20 000
40
od 1.1.2005
16
8&xxxx;000
40
x) XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx
8
10&xxxx;000
40
x) XXXX xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x výroby xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
3
10&xxxx;000
40
2. XXX
0,5
20&xxxx;000
1&xxxx;200
3. xxxxxxxxxxxx xxxxx 47)
2
10 000
30
4. xxxxxx xxxxxxx
xx 31.12.2004
70
13&xxxx;000
3
xx 1.1.2005
70
3 000
3
5. xxxxx xxxxxxxxxxx do 31.12.2001
40
15&xxxx;000
15
6. dusík Nanorg xx 1.1.2002
30
20&xxxx;000
20
7. XXX xx 1.1.2002
300
15
0,2
8. xxxx
20&xxxx;000
0,4
0,002
9. xxxxxxx
4&xxxx;000
2
0,01

Xx. XX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx 2004 xxxxx §88 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxx pro individuální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xx 31.xxxxxxxx 2001, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx kterou byla xxxxxxx, je-li xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx (§8 xxxx. 2 xxxxxxx zákona) z xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x mohou xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxx těchto xxxxxxxx x xx 1. xxxxx 2008, xxxxx podali xxxxxxxxxx xxx 1. ledna 2008 žádost o xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx nahrazující xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx do xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. X případě, xx doba, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uplynula xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, prodlužuje xx jejich platnost xx 31. xxxxxxxx 2004. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodem xxxx xxxxxxx.

3. Evidence xxxxx §21 xxxx. 2 písm. c) xxxx 6, 7, 9 až 12 xxxxxxx zákona, ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2004.

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 22. xxxxxxxx 2006.

5. Plány xxxxxxx povodí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2009. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx povodí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti na xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx analýza užívání xxxx xxxxx xx. X xxxx 30, xxxxx xxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, do 22. xxxxxxxx 2004.

6. Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 2&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx, xxxxx xxxx velikosti xxxxxxxx do 31.xxxxxxxx 2010, xxxx povinny xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2010 zajistit xxxxxxxxxxxxxx x čištění xxxxxx odpadních xxx xx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 vodního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx vodních xxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zapsání xxxxxx xxxxxx x vyznačení xxxxxxxxxx pásem xxxxx §20 odst. 2 xxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xx xxxxxxxxxx rok 2003 xxxxxx xx xxxxxxxx poplatkových xxxxxxxx xx xxx 2003 xxxxxxx xxxxx. Krajské xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxx xxx 2004 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx výměry xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx povrchových xx xxx 2003.

§14

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx vymezené x §126 odst. 6 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 166/2006 x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2009.

2. Xxxxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §126 xxxx. 6 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 166/2006 x xxxxxx xxxxxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1, ohlašují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé xx xxx 2010. Xxx ohlašování xxxxxxxxx xxxxx za xxx 2008 x 2009 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx plnící xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x §126 xxxx. 6 xxxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx zapojeny xx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx za xxx 2011. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2008 xx 2010 xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 25/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx X až III, xxxx povinni xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 zákona x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx do 1. xxxxx 2021.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x vráceno x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxx náhradu xxxxx xx zemědělsky obhospodařovaných xxxxxxxxx x zátopách xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx území xxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, obdobně.

4. Xxxxxxx financí xx xxxxxxxx použít prostředky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2006 x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2006 xx xxxxxxx xxxxxx x vodních xxxxxx. X xxxx použití xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 181/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vody, xx považují xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zanikají.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx území stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 7 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 odst. 7 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s významným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2011. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rizik budou xxxxxxxxx do 22. xxxxxxxx 2013.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx schváleny xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2015.

6. Xxxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vydávání vyjádření x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx plánů příslušných xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Generel xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx povrchových vod xxxxx §28a odst. 2 zákona x. 254/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 181/2008 Xx., se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx národních xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Pověřené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §105 odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx vytvoří xx 24. xxxxxx 2011.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 350/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Finanční xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 331/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 1994 x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx §102 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx podporu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním předpisem x. 501/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx stanoveny xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx použít x lze postupovat xxxxx §39 xxxx. 13 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 275/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx x náhradě xx xxxxxxx xxxxxxx podle §59a xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 24 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xx návrh vlastníka xxxxxxx xxxx vodního xxxx o výši xxxxxxx xxxx.

Xx. LV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 61/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 7.4.2014

Čl. XXXI

Přechodné ustanovení

Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jímky xxxxx §38 xxxx. 8 zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předložit xxxxxxx o odvozu xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx posledních 2 xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxx na xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx množství podzemní xxxx, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 254/2001 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx §93 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období 2019.

5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx odpadních vod x odlehčovací xxxxxx xxxxxxxx kanalizace, xxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxx stavbu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx xx xxxxxxx zákon x vodovodech x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 15.6.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx vodoprávní úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Postupy, které xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 312/2019 Sb. x účinností xx 1.2.2020

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 36 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Krajský xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxxxx xxxxx nejpozději xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Hejtman xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami xxxxx §8 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx §8 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx xxxxx množství xxxx, kterou xxxxxxx, xxxxxx x xxxx 2022 x předat xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. ledna 2023.

5. Lhůta 6 xxxxxx stanovená v §59 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx pro xxxxx xxxx ohlášená xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Platnost xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx množství podzemní xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 7 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a nebyla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 254/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002, x xxxxxxxx ustanovení §20 xxxx. 1, xxxxx nabývá účinnosti 2.1.2007, a xxxxxxxxxx §135, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 25.7.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

274/2003 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

s xxxxxxxxx xx 1.10.2003

20/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o vodách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.1.2004, s xxxxxxxx §1 xxxx. 1, §12 odst. 1 písm. x), §21 xxxx. 3, §23x, 24, 25, 26, §35 xxxx. 1, §126x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006 x xxxxxxxx §88 x 93, které xxxxxxxx účinnosti 11.11.2005; x §88, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx a zákona x vyvlastnění

s účinností xx 1.1.2007

222/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.7.2006

25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2008

180/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 28.5.2008

181/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2008 x xxxxxxxx §28a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009

157/2009 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

150/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

273/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 101/2010

77/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 25.3.2011

151/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

85/2012 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 19.4.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

501/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014 x xxxxxxxx čl. X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

275/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

61/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x chemických směsích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 279/2013 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

187/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (vodní zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

39/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2015

250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

113/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 388/91 Xx., o Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019 x xxxxxxxx xx. XX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15.6.2018 x část §38, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2021

312/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

403/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2021 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 23.12.2023

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

364/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti invazních xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx Směrnice Xxxx 75/440/EHS ze xxx 16. xxxxxx 1975 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k odběru xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx 76/160/EHS xx xxx 8. prosince 1975 x jakosti xxxx xxx xxxxxxx, Xxxxxxxx Rady 76/464/EHS xx xxx 4. xxxxxx 1976 o xxxxxxxxxx způsobeném určitými xxxxxxxxxxxx látkami vypouštěnými xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x návazné xxxxxxxx Rady, Xxxxxxxx Xxxx 78/659/EHS ze xxx 18. xxxxxxxx 1978 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zlepšení xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, Směrnice Xxxx 80/68/EHS ze dne 17. xxxxxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 90/656/XXX x 91/692/XXX, Xxxxxxxx Xxxx 91/271/EHS xx dne 21. xxxxxx 1991 o xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxx, Xxxxxxxx Xxxx 91/676/EHS ze xxx 12. prosince 1991 x ochraně vod xxxx xxxxxxxxxxx dusičnany xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx 96/61/ES xx xxx 24. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/60/ES xx xxx 23. xxxxx 2000 ustavující rámec xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
1a) Například xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
2) Xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x lázeňských xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 17/1992 Sb., o xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxx x. 123/1998 Sb., xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 344/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx o xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) bod 8 xxxxxxxx x. 223/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7) Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.
7b) Xxxxx x. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §3 xxxx. 8 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).
8x) §4 xxxxxx x. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §57 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
10) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
10x) Zákon č. 274/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
10x) Xxxxx č. 157/2009 Sb., x nakládání x xxxxxxxx odpadem x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
10c) §11 xx 13 xxxxxx x. 22/1997 Sb., x technických požadavcích xx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů x autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx.
12) Xxxxxxxx č. 126/1976 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12a) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 344/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
13) §7 xxxxxxxx č. 190/1996 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x. 265/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Sb. x xxxxxx č. 90/1996 Xx., x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 89/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 113/2000 Xx.
13x) Čl. 8 x xxxxxxx X. Xxxxxxxx 2000/60/ES.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 344/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb.
14a) Zákon č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 365/2000 Sb.
15x) Xx. 4 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/ES.
16) Sdělení č. 122/1999 Sb., o sjednání Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxx č. 2/2003 Sb. m. s., Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Odry xxxx xxxxxxxxxxx.
17) Zákon č. 305/2000 Sb., x povodích.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (lesní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18x) §33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
19) §420a xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 62/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx.
21x) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx komunikacích.
21x) Xxxxx č. 189/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku státu xx xxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) Zákon č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx nápravě x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
24) Například xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
25) §35 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx §3 x 4 xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) §14 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §4 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 222/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
30) Xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
32x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 183/2006 Sb.
33) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 144/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 185/1988 Sb.
33a) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx (lesní zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34x) §4 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx.
§12 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx.
§8 odst. 4 xxxxxxxx č. 395/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.
35) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx systému x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36a) §8 xxxxxx x. 274/2001 Xx.
36x) §6 xxxx. 2 zákona x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
37) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §47 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 102/1963 Sb., x rybářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §55 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
41) Zákon č. 71/1967 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §6 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x cenách.
43) §35 xxxxxx x. 222/1999 Xx.
43x) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
43x) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
43x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
43e) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 439/2004 Xx.
44) Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci na xxxxxxxxxx vodách.
Xxxxxxx č. 66/1998 Sb., x sjednání Xxxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx a Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx na hraničních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Vyhláška č. 57/1970 Sb., x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 94/2009 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Polské xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hraničních xxxxxx.
44x) Vyhláška č. 428/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44b) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) §10 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
45x) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx újmě a x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
45b) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/123/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x službách na xxxxxxxx xxxx.
46) Xxxxxxxx xxxxx č. 35/1979 Sb., o xxxxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
47) Xxxxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx CHSK, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx XX, xxxx
b) xxxxxxxxxx x odpadních xxxxxx xxxx NL, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX.
48) §6g xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 151/2011 Xx.
49) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
50) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území.
51) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 501/2006 Sb.
52) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Sb.
53) §1 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech x kanalizacích pro xxxxxxxx potřebu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §6 xxxxxx č. 274/2001 Xx.

55) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

56) Xxx 11 xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) §16 zákona x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) §21 xxxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Vyhláška č. 590/2002 Sb., x technických požadavcích xxx vodní xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) ČSN 75 29 35 - Xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxx xxx povodních.

63) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x kritériích xxx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 315/2014 Xx.

64) §2 xxxx. 2 zákona č. 274/2001 Xx.