Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 22.12.2023.


Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
254/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět zákona §1

Vymezení pojmů §2 §2a

Práva k vodám a právní povaha vod §3 §4

HLAVA II - NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Díl 1 - Základní povinnosti §5 §5a

Díl 2 - Nakládání s povrchovými vodami

Obecné nakládání s povrchovými vodami §6

Užívání povrchových vod k plavbě §7

Díl 3 - Povolení, souhlas a vyjádření

Oddíl 1 - Povolení

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami §8 §9 §10 §11

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami §12

Zánik povolení k nakládání s vodami §13

Povolení k některým činnostem §14

Stavební povolení k vodním dílům §15

Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav §15a

Ohlášení terénních úprav §15b

Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků §15c

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace §16

Oddíl 2 - Souhlas §17

Oddíl 3 - Vyjádření §18

Díl 4 - Vodoprávní evidence §19

Údaje zapisované do katastru nemovitostí §20

HLAVA III - STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD §21 §22

HLAVA IV - PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD §23

Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí §23a

Plány povodí §24

Zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik §25

Programy opatření §26

HLAVA V - OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ

Díl 1 - Ochrana vodních poměrů §27

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod §28

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod §28a

Díl 2 - Podzemní vody §29

Díl 3 - Ochrana vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů §30 §31

Citlivé oblasti §32

Zranitelné oblasti §33

Povrchové vody využívané ke koupání §34

Podpora života ryb §35

Díl 4 - Ochrana množství vod

Minimální zůstatkový průtok §36

Minimální hladiny podzemních vod §37

Díl 5 - Ochrana jakosti vod

Odpadní vody §38

Závadné látky §39

Havárie §40

Povinnosti při havárii §41

Opatření k nápravě §42

HLAVA VI - VODNÍ TOKY

Vodní toky §43

Koryta vodních toků §44

Změny koryta vodního toku §45

Ochrana vodních toků a jejich koryt §46

Správa vodních toků §47

Správci vodních toků §48

Oprávnění při správě vodních toků §49

Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků §50

Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků §51

Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi §52

Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnění §53

HLAVA VII - SPRÁVA POVODÍ §54

HLAVA VIII - VODNÍ DÍLA

Vodní díla §55 §55a

Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků §56

Užívání vodních děl jinými osobami §57

Ochrana vodních děl §58

Povinnosti vlastníků vodních děl §59

Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla §59a

Vstup na pozemky §60

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly §61

Povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu §62

HLAVA IX - OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Díl 1 - Ochrana před povodněmi §63

Povodně §64

Zvládání povodňových rizik §64a

Díl 2

Povodňová opatření §65

Záplavová území §66

Omezení v záplavových územích §67

Území určená k řízeným rozlivům povodní §68

Území ohrožená zvláštními povodněmi §69

Stupně povodňové aktivity §70

Povodňové plány §71

Povodňové prohlídky §72

Předpovědní a hlásná povodňová služba §73

Povodňové záchranné práce §74

Povodňové zabezpečovací práce §75

Dokumentace a vyhodnocení povodní §76

Díl 3 - Povodňové orgány §77

Povodňové orgány obcí §78

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností §79

Povodňové orgány krajů §80

Ústřední povodňový orgán §81

Díl 4 - Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Správci povodí §82

Správci vodních toků §83

Vlastníci vodních děl §84

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně §85

Díl 5 - Náklady na opatření na ochranu před povodněmi §86 §87

HLAVA X - ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY

Díl 1 - Vymezení pojmů §87a

Díl 2 - Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody §87b §87c §87d

Díl 3 - Orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody §87e §87f §87g §87h

Díl 4 - Předpovědní služba pro sucho §87i

Díl 5 - Vydávání opatření při stavu nedostatku vody §87j §87k §87l §87m

HLAVA XI - POPLATKY

Díl 1 - Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §88

Předmět poplatku §88a

Osvobození od poplatku §88b

Základ poplatku §88c

Sazba poplatku §88d

Výpočet poplatku §88e

Poplatkové období §88f

Rozpočtové určení poplatku §88g

Účelovost poplatku §88h

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §88i

Poplatkové přiznání §88j

Splatnost poplatku §88k

Úrok z prodlení §88l

Díl 2 - Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §89

Předmět poplatku §89a

Osvobození od poplatku §89b

Osvobození od dílčích poplatků §89c

Základ poplatku §89d

Dílčí základy poplatku §89e

Sazba poplatku §89f

Sleva na dílčím poplatku §89g

Výpočet poplatku §89h

Výpočet dílčích poplatků §89i

Poplatkové období §89j

Rozpočtové určení poplatku §89k

Účelovost poplatku §89l

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §89m

Povinnosti poplatníka §89n

Poplatkové přiznání §89o

Splatnost poplatku §89p

Úrok z prodlení §89q

Díl 3 - Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §90

Předmět poplatku §90a

Osvobození od poplatku §90b

Základ poplatku §90c

Sazba poplatku §90d

Výpočet poplatku §90e

Poplatkové období §90f

Rozpočtové určení poplatku §90g

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §90h

Splatnost poplatku §90i §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100

HLAVA XII - PLATBA K ÚHRADĚ SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ A SPRÁVY POVODÍ A ÚHRADA VÝDAJŮ NA OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí §101

Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu §102

HLAVA XIII - MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD A ODBĚR A ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

Měření objemu odpadních vod §103

Odběr a rozbor vzorků odpadních vod pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových §103a

HLAVA XIV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §104

Obecní úřady a újezdní úřady §105

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §106

Krajské úřady §107

Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad §108

Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních §109

Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů §110

Vrchní vodoprávní dozor §111

Česká inspekce životního prostředí §112 §113

Výkon vodoprávního dozoru §114 §114a

Vodoprávní řízení §115

Opatření obecné povahy §115a

HLAVA XV - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky fyzických osob §116

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě §117

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami §118

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl §119

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení §120

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi §121

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami §122

Porušení povinností při haváriích §123

Porušení povinností správce drobného vodního toku §124

Porušení povinností poplatníka §125

Díl 2 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §125a

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě §125b

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami §125c

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl §125d

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízenl §125e

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi §125f

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami §125g

Porušení povinností při haváriích §125h

Porušení povinností správce vodního toku a správce povodí §125i

Porušení povinností obce §125j

Porušení povinností poplatníka §125k

Díl 3 - Společná ustanovení k přestupkům §125l

HLAVA XVI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §126 §126a §126b

Přechodná ustanovení §127

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §128

ČÁST TŘETÍ §129

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státním fondu životního prostředí České republiky §130

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě §131

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně trestního zákona, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o státní správě ve vodním hospodářství, zákona o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona §132

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o změně zákona o státní správě ve vodním hospodářství a kompetenčního zákona §133

ČÁST OSMÁ §134

ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby §135

ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §136

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST §137

Příloha č. 1 - Zvlášť nebezpečné závadné a nebezpečné závadné látky

Příloha č. 2 - Sazby

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 20/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 25/2008 Sb. - §14

č. 181/2008 Sb. - Čl. II

č. 150/2010 Sb. - Čl. II

č. 151/20011 Sb. - Čl. IV

č. 350/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 501/2012 Sb. - Čl. V

č. 275/2013 Sb. - Čl. IV

č. 303/2013 Sb. - Čl. LV

č. 61/2014 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXXI

č. 113/2018 Sb. - Čl. II

č. 312/2019 Sb. - Čl. V

č. 544/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

254
XXXXX
xx xxx 28. xxxxxx 2001
x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXX (XXXXX XXXXX)

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Účelem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povrchové x xxxxxxxx xxxx, jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního prostředí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx využívání vodních xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x sucha x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxx x souladu x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1) Účelem xxxxxx xxxxxx xx též x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přispívat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na nich xxxxx závisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, xxxxx x vztahy x xxxxxxxx a xxxxxxx, s xxxxx xxxxxx těchto xxx xxxxx souvisí, x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx udržitelného xxxxxxx těchto xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx děl x ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx. X xxxxx xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx se xxxx x úvahu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Povrchovými xxxxxx xxxx vody xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx charakter xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zakrytými xxxxx, přirozenými xxxxxxxx xxx zemským povrchem xxxx x nadzemních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vody přirozeně xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xx podzemní xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx prostředí charakterizované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx hydrologického xxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx podzemních vod.

(4) Xxxxx povrchové xxxx xx xxxxxxxx soustředění xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí, například x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx toku.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx útvar je xxxxx útvar povrchové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Útvar podzemní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx zdrojem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx uspokojení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(9) Nakládáním x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx využívání x xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxx drůbeže, jejich xxxxx, xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxx x další xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vlastnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xx xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx povrchový odtok xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx do xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ústí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x jezer do xxxxxxxx místa xxxxxxx xxxx (obvykle xxxxxx xxxx xxxxxx xxx).

(12) Xxxxxxxxxxxxxxx rajon xx xxxxx s obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx poměry, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(13) Vodní xxxxx xx kontinuálně xxxxxxxxx xxx vodních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx linií, xxxxxx xxxxx vzdutých vodním xxxxx a přechodně xxxxxxxxx xxxxx, přerušená xxxxx místy, xxx xxxxxxx x přirozenému xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx vodní xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku xxxxx §43.

(15) Pověřenou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vodních xxx xx kategorií z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx posudků pro xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu.

§2a

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavem, xxxxx xxxx, který xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx vyjádření stavu xxxxxx podzemní vody xxxxxx kvantitativním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx.

(3) Ekologickým xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx struktury x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

(4) Dobrým xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx takový xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx jeho xxxxxxxxxx x chemický xxxx přinejmenším dobrý.

(5) Xxxxxx xxxxxx podzemních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x chemický xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx životního prostředí (§23a), při kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx environmentální xxxxxxx.

(7) Dobrým xxxxxxxxx xxxxxx podzemních xxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx potřebný pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí (§23a), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek nepřekračují xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx ve xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Kvantitativním xxxxxx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxx vyjádření xxxx ovlivnění útvaru xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x nepřímými odběry.

§2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

§3

Práva k xxxxx x právní xxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx pod xxxx xx vyskytují; xxxxx k těmto xxxxx upravuje xxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx x podzemní xxxx xx xxxxxxxxxx vody, xxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) X pochybnostech x xxx, xxx xx xxxxx nebo xxxxxxx x povrchové xxxx xxxxxxxx xxxx, rozhoduje xxxxxxxxxx úřad.

§4

(1) Xx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1a) vyhrazenými xxxxxxx, x xx xxxxxxxx léčivé zdroje x xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx bylo vydáno xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,2) se tento xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona považují xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx ně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx1a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

NAKLÁDÁNÍ S XXXXXX

Xxx 1

Základní povinnosti

§5

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx ochranu x xxxxxxxxxxxx jejich hospodárné x účelné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a dále xxxx x to, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energetického xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx k výrobním xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů x zohledňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx změn nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stavebník xxxxxxx xxxxx charakteru a xxxxx užívání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx kanalizace x xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. X xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobů podle xxx první x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jímce (žumpě) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx atmosférických srážek xx tyto xxxxxx (xxxx jen "srážková xxxx") akumulací a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx možný xxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobů. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, změna xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx, xxxxxxx stavby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x užívání xxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx orgány ve xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zohledňují xxxx xxxxxxx povrchových a xxxxxxxxxx vod, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a sucha x zastavěných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vodoprávní xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ploch xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx srážkových xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Díl 2

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx vodami

§6

Obecné nakládání x povrchovými vodami

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odebírat xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxx souhlasu vodoprávního xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednoduchými xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx těchto xxx.

(3) Xxx obecném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, poškozovat xxxxx, xxxxx díla x zařízení, xxxxxxxx xxx chov ryb x xxxxxxxxx práva x právem xxxxxxxx xxxxx jiných.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Působnost jiných xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxx podmínek k xxxxxxx xxxxxx vod xx xxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x plavbě x x odběru xxxx xxxxxxxx k provozu xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x řádně xx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx látek x xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx56) x speciálních xxxx6) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx loď") xxxx xxxxxxx zabezpečovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx závadných látek x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx servisních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Přečerpávání xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx hmotami xxxx xxxxxxxx xx zakázáno, xxxxx xxxxxx xxxxx xx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx.

(5) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx X. stupně x xx nádržích xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozhodnutím xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx ryb xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx motory xxxxxxxx. Xxxxx-xx o dopravně xxxxxxxx vodní xxxxx,7) xx tato xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x plavbě xxx xxx, xxx xxx xxx nedošlo x xxxxxxxx zájmů rekreace, xxxxxxx vod a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx; xxxxxx a xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxx x plavbě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxxx na plavidla Xxxxxx plavební xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, celní xxxxxx České republiky x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provozem xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx pozemcích xxx xxxx, xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx použitá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se, x xxxxxxxx ochranných xxxxx vodních xxxxxx X. xxxxxx, nevztahuje xx xxxxxxxx osob, xxxxx mají platné xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, a xx xxx obhospodařování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(7) X xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx po projednání xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plavidel xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vodách xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a podmínky xxxxxx užívání xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x Státní plavební xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx, xxxxxxx x vyjádření

Oddíl 1

Xxxxxxxx

§8

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx") xx třeba

a) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx xxx tom x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx

1. x xxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx akumulaci,

3. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu,

4. x xxxxxxx těchto vod xxx chov xxx xxxx vodní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxx,

5. x jinému xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxx-xx o podzemní xxxx

1. x xxxxxx xxxxxx,

2. k xxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx jejich hladiny,

4. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů vod xxxxxxxxxx xxxxx,

5. x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx povrchových nebo xxxxxxxxxx,

x) x čerpání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx za xxxxxx získání xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx následnému xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx prováděnou xx základě xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě7b),

f) k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxx zvláštního xxxxxx1a).

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxx žádosti. Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx předchozích předpisů (xxxx xxx "oprávněný") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx a x xxxxx po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povolení k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hydrogeologického xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx mají xxxxx xxxx než 14 xxx x xxxxx vody x xxxx xxxx xxxxxxxxxx 1 x/x,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx (§21),

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x zásahu Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, obecní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx; xxxx nakládání xxxx xxx při xxxxxxx xxxxxx projednáno x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx energetického potenciálu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x užívání důlních xxx organizací při xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vypouštění xxxxxxx xxx organizací1a),

g) x vypuštění xxxxxxxxx xxx x odlehčovacích xxxxx do xxx xxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodami x x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo podzemními xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx. X povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx účel, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vydává. Xxxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud vodoprávní xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx xxx vydáno na xxxx delší než 10 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xx xxxx delší xxx 4 xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx XX xxx 1 x xxxxx XII) na xxxx xxxxx xxx 1 rok, stanoví xxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kojenecké nebo xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vod podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx úpravy8a); x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx vodu xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxx x ukazatelích, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx lze vykonávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx stavebním xxxxxxxxx x takovému xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx povolené, xxxx xxxxx xxxx povolovat xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx4) xxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxx xxxx. X případě vydávání xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx vodního xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx; xxxxx xx byla xxxxxxxxx napadena obě xxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx nejdříve odvolací xxxxxx o odvolání xxxxx povolení k xxxxxxxxx x vodami, xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx vodního xxxx, xx xxxxxxxxx xx xxx, xxx nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami.

(6) Povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx být xxxxxx xx dobu kratší xxx 30 xxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodlouží x xxxx stanovenou ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx nebo xxxxx drůbeže, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4 x 5], xxxxxxx vodoprávní xxxx x xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §39 xxxx. 12 a k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxx 4 xxxx. Xx oprávněného, xxxxx zachází xx xxxxxxxxx látkami x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx první, xx xxxxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx povrchovou xxxxx xxx vydat xxxxx v xxxxxxx, xx použití zdroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx tento xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23a pro xxxxx vodní xxxxx xxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxx §23a pro xxxxx xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a stavební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx do 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4).

§10

(1) Měřit xxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §8 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 x celkovém xxxxxxxx xxxxxxx 1 000 m3 xxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxx 100 x3 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) oprávněný, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5, §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx 5 xxxx §8 odst. 1 xxxx. d), e) xxxx f) v xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 6 000 m3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 500 x3 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x množství xxxxxxx 6 000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo 500 x3 vody x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přírodním xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx přírodních minerálních xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

(2) Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx objem xxxx vzduté vodním xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 x3, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx x xxxxxx, měření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx i další xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vodoprávní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsob x rozsah xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§11

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami, které xxxx vydáno xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x pozemkům x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx sloužit xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx jejich xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx odpovídá rozsahu xxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx, jsou povinni xxxxxxx vodoprávnímu xxxxx, xx došlo x xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxx xxxx stavby, x nimiž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami spojeno, x xx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu, xxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxx užívání.

(2) Xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx nezakládá xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx vodoprávnímu úřadu, xxxxxxx xxxxxxx toku xxxx vlastníku xxxxxxx xxxx právní povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx nakládat x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx vlastnostmi.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami x xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx zájmu x xxxxxxxxx své povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxx vodního díla xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, vodoprávním xxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx rozhodnutí o xxxx vyvlastnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) nevyužívá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx jej xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx 2 xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zásobování pitnou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x vypouštění odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx připojit xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8b),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx doložit, xx xx oprávněným x xxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xx x v řízení xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xx-xx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (§24 x 26),

b) xx xxxxxxx programů snížení xxxxxxxxxx povrchových xxx (§34 xxxx. 2 x §35 odst. 1),

x) ke splnění xxxxxxxx snížení znečištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxx závadnými látkami (§39 xxxx. 3),

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8c).

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami.

(5) Xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami xx použije xxxxxxxxxx §9 xx 11 xxxxxxx.

§13

Zánik xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami

Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§55) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 1 xxxx xx xxxxxx díla nestanoví xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx stavby xx původního xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaniká marným xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, kterým bylo xxxxxxxx uděleno, xxxxx xxxxxxx x přechodu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

§14

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x záplavových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx. (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxx vodního xxxx,

x) xx geologickým xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx pozemku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§66) x v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx toků,

e) x xxxxxxx vodního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§45),

f) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povrchových xxx10b).

(2) Xxxxxxxx k činnostem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xxxx x) se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx vodního toku (§48) x xxxxxxxxxxx x xxxx správou xxxx vlastník xxxxxxx xxxx v souvislosti x údržbou xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx porostů x xxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx z xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx, xx xxxxxx xx povolení uděluje.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx vodních xxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxx. Povolení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8, xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 5). X případě xxxxx §126 xxxx. 5 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx díla xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci.

(2) Stavební xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx stavební xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx, xxxxxxx xx vodní xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxx vodního xxxx nejpozději spolu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vody, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx54).

(5) Xxxxxxxxxx úřad vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.10)

(6) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx žadatele o xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlny zvláštní xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx využívajících xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zohledněno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a na xxxx vázaných ekosystémů. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bariéry xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x musí xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx cesty. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x strží,

b) vyžaduje-li xx ochrana před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx&xxxx;xxxxxxxxx díla xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Zanikne-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 1 xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o nakládání x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx odstranění xxxxxxx xxxx, které umožňovalo xxxxxxxxx s vodami.

(10) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příkazu xxxxxxxxxxx xxxxxx obce, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řadů, xxxxxxxxxxxxx xxxx x kanalizačních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x vodami.

(12) Vodoprávní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§15x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx x vodohospodářských xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx kapacity 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx označované XX xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10c), postačí ohlášení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx CE,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx10d),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x vodního díla xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x vodního xxxx xxxx xxxxx xxxxxx do vod xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxx 20 000 x2 x xxxxxx xxxxx xx 2,5 x, xxxxx slouží xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vod x xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx IV. kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx obdobně xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vodního xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx

x) náležitosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) x xxxx závazné xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96b xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxx prováděný x xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, nevyžaduje xx xxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxx získala oprávnění x xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10d), xxxxx obsahuje xxxxxxxx zprávu, souhrnnou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61 xxxx. 6), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a akumulované xxxx x xxxx x objemu xxxxxx x akumulované xxxx xxx normální xxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61 xxxx. 6),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vodního toku, xxxxx xxxxxx dílem xxxx nakládáním x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx obce, x xxxxxx územním obvodu xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poměrů.

(5) Xxxxx vodním xxxxx xxxx nakládáním x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) také xxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve vodním xxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx (§36 xxxx. 2).

(6) Xxxxxxxxx práce, které xx xxxxx negativně xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Ohlášení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohromou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx práce x xxxxx terénu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx sousedících x xxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx nemá xxxxxxx, 15 xxx; x xxxx xxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x provedením ohlášeného xxxxxxx díla podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. c); ustanovení §9 odst. 2 xx v xxxxxxx xxxxxxx nepoužije.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 souhlasí, má xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vody zpět xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xxxxxxx xx větě první xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx doručuje xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xx vodním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dotčen xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxx dotčeno doručování xxxxxxxx s provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.

§15x

Xxxxxxxx terénních xxxxx

(1) X provedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vody v xxxxxxx xx 1,5 x xxxxxxx x xxxxxx nad 300 x2 nejvíce xxxx xx 20 000 x2 x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozemní komunikací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx staveb.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96b stavebního zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx územní souhlas xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x území xxxxxxxxx podle části xxxxx xxxx čtvrté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x terénních xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx terénních xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prací, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x způsobu uložení xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravě,

c) xxxxxxxx výkres xx xxxxxxxx kopie katastrální xxxx x

x) situační xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terénních xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně vyznačení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x situačním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx terénních xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

§16

Xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx vod s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxx lze xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxx xxxxxxxxx jednu nebo xxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kanalizace xx xxxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxx.

(2) Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx třeba xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx průmyslové xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx čištěny x xxxxxxxx určeném k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx až x místu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx zařízení.

(3) Xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx §38 xxxx. 10 xx 12 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zřídit xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxx xxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami a xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx měření xxxxxxxxx. Xxx tom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebezpečných závadných xxxxx nebo prioritních xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dostatečnou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Souhlas

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xx stavbám, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx koryta xxxxxxx toků, nebo xx pozemcích x xxxxxxxx pozemky sousedících, xxxxx xxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxx poměry,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x zemských xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx, skládkám, popřípadě xxxxxxx, xxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx může významně xxxxxxx jakost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x terénním úpravám x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 xxx xxxx xxxxxxx,

x) ke xxxxxxx ve vzdálenosti xx 15 m xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx10b),

x) k xxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxxxx potenciálu podzemních xxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, vodoprávní xxxx xxxx v řízení x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx předložil xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí8),

h) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu49), nebo

i) xx xxxxxxxxxxx pracím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx pozemku, jejichž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vody xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx energetického xxxxxxxxxx podzemních vod.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx x vrtům xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx pracím xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pracích8).

(3) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, může xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx souhlas xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx příslušné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů4),7b),10b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jichž xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx zásahu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, obecní xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Zároveň xxxxxxx, xxx provedením xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poměrů, xxxxx xx vedla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ekologického potenciálu xxxxxx povrchové vody xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní vody. Xxxxx-xx k závěru, xx provedení záměru xxxx vést ke xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx xx zhoršení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xxxx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx ekologického potenciálu xxxxxx povrchové xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxxxx žadatele, xx xxx xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8 xxxx možné záměr xxxxxxx xxx provést x že xxx xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxx, xxx hodlá umístit, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx takový xxxxx xxxx ovlivnit xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx potenciál, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxx je tento xxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx vyjádření xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.2)

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Vodoprávní xxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, opatření xxxxxx xxxxxx, závazných stanovisek, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx xxxx souhlas xxxxx tohoto zákona, x dále částí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahradily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx11) x xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx z jimi xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ukládat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx (§22 odst. 3 x 4) x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xx 15. dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybrané xxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxx, stavby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x korytech xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x využití vodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.12a) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx nemovitostí xx vyznačují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx děl (§58 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxxx 1 x ochranná pásma xxxxxxx xxxxxx (§30) xxxxx x způsobu xxxxxxx nemovitostí.13)

(3) Xxxxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné x evidenci xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým byla xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXX XXXXXXXXXXX X PODZEMNÍCH XXX

§21

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x zajišťování podkladů xxx výkon xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Zjišťování x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx včetně jejich xxxxxxxxxxx lidskou činností x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx útvarů,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx (§22 xxxx. 1),

c) xxxxxxx, xxxxxx x aktualizace xxxxxxxx

1. vodních xxxxx x objektů xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. vodních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a podzemních xxx, xxxxx vodních xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vodních xxxxxx,

4. xxxxxx povrchových x podzemních xxx, xxxxxxxxxx odpadních x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx povrchových xxx xx vodních xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§24),

6. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx (§28),

7. xxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx (§30),

8. zdrojů povrchových x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x kterých xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx (§32),

10. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§33),

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xx koupání (§34),

12. xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx stát xxxxxx xxxxxxxx xxx život x reprodukci původních xxxxx xxx x xxxxxxx vodních xxxxxxxxx (§35),

13. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56),

14. záplavových xxxxx (§66).

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, ukládání x předávání údajů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dat, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 3 a 4) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx útvarů (§23a), xxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxx (§26 odst. 4) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povodí a xxxxx odborné subjekty, xxxxx xx xxx xxxxxx pověřuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxx povodí x pověřené odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx při xxxx xxxxxxxx xxxxx pokyny xxxxx zakladatele xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x pověřené xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx x povrchovými xxxx podzemními xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx vodami xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů;14) xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx data xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odborným subjektům, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pověřené xxxxxxx subjekty xxxxx x nich tato xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx pomoci xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chránících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

(6) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytují xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx; xxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se nakládání x povrchovými x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxxxx správců xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx staveb x xxxxxxx xxxxxxx užívaných xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pověřením nebo xxxxxxxx správce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z hydrologické xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přírůstky x xxxxxx vody x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, území nebo xxxxxxx útvaru xx xxxx časový xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a podzemní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodních xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo zemědělství xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxx bilance xx xxx, xxx je xxxxx §10 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxx důlní xxxx xx vod povrchových xxxx podzemních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 6 000 x3 xxxx 500 m3 x xxxxxxxxxxx měsíci, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypouštění xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxx evidenci

a) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, vypouštění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx xxxxx České republiky x xxxxxxx xxxxxx (§24),

x) xxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako zdroje xxxxx xxxx,

x) hlavních xxxxxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx informační systém xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxx

x) objektů na xxxxxxx liniích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx útvarů,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx vodních xxxxxx x ekologického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx území,

j) xxxxxxxxxxx vod, xxxxx xxxx nebo xx xxxx stát xxxxxx xxxxxxxx xxx život x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx vodních živočichů.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy podle §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí, xx xxxxxx v návaznosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oblasti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx14a).

(6) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxx správě xxxxxxxxxxxx systémů podle xxxxxxxx 3 x 4 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15) Tyto xxxxxxxxxx systémy xxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxx §21 xxxx. 1, §23 xx 26, §54 x §108 xxxx. 3 xxxx. w).

HLAVA XX

XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX

§23

(1) Xxxxxxxxx x oblasti xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) ochrany vod xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vod xx pořizují xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxx územní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23x

Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx ochrany xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx15a) (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxx") xxxx

x) xxx xxxxxxxxx vody

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx útvarů těchto xxx a dosažení xxxxxx dobrého stavu, x xxxxxxxx útvarů xxxxxxxxx x xxxx 3,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx útvarů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ekologického potenciálu x dobrého chemického xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odstraňování xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečených xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx závadných xxxxx do těchto xxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vod,

2. xxxxxxxxx ochrany, zlepšení xxxxx a obnova xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vody x jejím xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxxxx xxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvajícího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závadných, zvlášť xxxxxxxxxxxx závadných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx důsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxx x oblastech xxxxxxxxxx v §28 xxxx. 1, §30 xxxx. 1, §32 xxxx. 2, §33 xxxx. 1, §34 xxxx. 1 x §35 odst. 1 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů31) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xxxxxx 2 a 3, xxxx. x) xxxx 2 a xxxx. c) xx xxxxx xxxxxxxxx do 22. xxxxxxxx 2015.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxx vodní útvar xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx ochrany xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx vždy nejpřísnější x xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx (§24) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod xxx xxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxx vod.

(5) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxx být xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx neprojeví xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vodního útvaru x xxx xxxxxxx xxxxxx podmínek:

a) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx možné x xxxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxxx zlepšení xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx proveditelnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx,

2. dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nákladné,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx nedovolují včasné xxxxxxxx stavu daného xxxxxxx xxxxxx x xxxxx tímto zákonem xxxxxxxxx xxxxx,

x) prodloužení xxxxx a důvody xxxxxx xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a

c) prodloužení xxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx aktualizací xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx stanovené xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxx dosaženy.

(6) Xxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx útvary xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x souladu x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx 2, xxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx by dosažení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo neúměrně xxxxxxxx, x xxxxx xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx prostředky, které xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx neúměrné xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x chemického stavu xxx daných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lidské činnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx vody bude xxxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxx xxxxxx dobrému xxxxx podzemní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebylo možné xxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx změn xxxxxxxxxxx poměrů v xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx dobrého xx xxxxx xxxx xxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Zhoršení stavu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, kterou udělí xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kroky x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx přínosy xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, udržení ochrany xxxxxxxx xxxx udržitelný xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nelze x xxxxxx technické neproveditelnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx, xxx by xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx vody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu útvaru xxxxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx provést.

(10) Xxxxxx xxx xxxxxxx výjimky xxxxx odstavce 8 xxxx xxx xxxxxxx x vysvětleny x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(11) Lhůtu xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxx, méně xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxx x výjimku xxxxx xxxxxxxx 8 xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cílů xxxxxxx vod xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxx ležících v xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx použití xx x xxxxxxx x cíli ochrany xxxxxxxxx prostředí.

§24

Xxxxx povodí

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxx, x xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xx zpracovávají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "mezinárodní xxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxx") x xxxxx povodí.

(3) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx komisí16) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů xxxxxx a mezinárodních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik nebo xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx povodí xxxxxxx cíle:

a) pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povrchových a xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx ekosystémů,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx vodních xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx programů xxxxxxxx k dosažení xxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Národní xxxx xxxxxx Labe xx xxxxxxx xxxxx povodí xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxx povodí Xxxxxxx a středního Xxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Dolní Xxxxxx x dílčí xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dvě xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx x ostatních xxxxxxx Xxxx.

(7) Národní plán xxxxxx Dunaje je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx dílčí xxxxxx, a to xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(8) Xxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx návrhy xxxxxxxx opatření, které xxxx nutné x xxxxxxxx cílů pro xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx uskutečnění.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx kterých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x místně příslušnými xxxxxxxxx xxxxx. Národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxx xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x místně xxxxxxxxxxx krajskými xxxxx. Xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Národní xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx začleněny xx mezinárodních plánů xxxxx xxxxxxxx 3.

(13) Xxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx spolupráci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx schvalují podle xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxx povodí x xxxxx pro xxxxxxxx povodňových xxxxx

(1) Xxxxx povodí x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxxx ve třech xxxxxxx, xxxxx představují:

a) xxxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. předběžné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx zveřejnit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 4 xxxx xxxx začátkem období, xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkat,

2. xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x zpřístupnit xxxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 3 xxxx před xxxxxxxx období, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vodohospodářských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xx stav povrchových x podzemních xxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí x mapy xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1, ekonomickou analýzu xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předběžný přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx umělých xxxxxxx xxxxxx, určení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, x to nejméně 2 xxxx xxxx xxxxxxxx období, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) zpracování xxxxxx xxxxx xxxxxx x návrhů plánů xxx zvládání povodňových xxxxx, xxxxx xxxx xxx zpracovány podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxxxxxx programy xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxx. 4, xxxxxxxxxx x zpřístupněny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x připomínkám nejméně 1 rok xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx budou plány xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx konzultací x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx plánů xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zpracování xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx způsobu x formy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povodňového nebezpečí x map xxxxxxxxxxx xxxxx a formy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x návrhů xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle postupů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx plány xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Plány xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

§26

Xxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povodí x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod x programu opatření xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxxx plánů xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, x xxx, xxx xx xx nutné, x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx základních x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(3) Opatření xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx proudu či xxxxx proudu xxxxxxx xxxx, xxxxx taková xxxxxxxx nebyla koordinována x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních vod xxxxx §21 nebo xxxx údaje xxxxxxxxx, xx cíle xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesplnění,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž se xxxxxxxx §12 odst. 3 písm. a),

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) přijata xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx stanovit xxxxx ukazatele, xxxxx xx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx povahy nebo xxxxx mocí, xxxxx xxxx výjimečné xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx extrémních xxxxxxx xxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx havárií, xx xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) přijmout xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §23a xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx být okolnosti xxxxxxxx xx mimořádné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxx xxx přijata za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oslabovat obnovu xxxxxxx xxxxxx vodního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x §23a xxxx. 5 a xxxxxxxxx méně xxxxxxxx xxxx x §23a xxxx. 6 xx xxxxxxx všechna proveditelná xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx čase xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okolností, x

x) xxxxxx důsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byla xxxx mají být xxxxxxx v xxxxxxx x písmeny x) x d), xx xxxxxx v nejbližší xxxxxxxxxxx xxxxx povodí.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobřežních xxx x xxxx nebo xx xxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3 xxxx vládě xxxxxxxxx zprávu x xxxxxx programů xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx x hospodaření x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX VODNÍCH XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§27

Xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx,18) xxxxxxxx xxxx x xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zhoršování xxxxxxx poměrů. Zejména xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odtokových xxxxxx, xxxxxx xxxx erozní xxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akumulaci xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx chráněné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) V chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zakazuje

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemků,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) těžit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxx souvislé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) těžit x zpracovávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx radioaktivní xxxxxx,

x) ukládat xxxx xxxxxxxx49) do xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s využitelnými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§28x

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx lze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx územích xxx xxxxx dosavadní xxxxxxx, umisťovat xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neztíží xxxxxx budoucí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro akumulaci xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx18a) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx

§29

(1) Xxxxxx podzemních vod xxxx přednostně vyhrazeny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vodou x xxx účely, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx stanoveno xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.5) X xxxxx účelům xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx-xx xx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx uhličitý xx xxxxxxxx ukládat49) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx struktur s xxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalitních xxxxxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zásobování xxxxxxxxxxxx xxxxxx vodou.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti19) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tím xxxxxxx xxxx, xxx xx povoleno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx vodního xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxx původního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxx. Xxxx-xx to xxxxx xxxx účelné, xx povinna poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx užíváním je xxxxxxxx spojeno. Xx xxxxxxx x náhradu xxxxx nebo x xxxx xxxx rozhoduje xxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx pozemku, xxxxx xxx jiné xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx20) xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx si vynutí xxxxxxxx od realizace xxxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxx.) nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x napjatou xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx), xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) K ochraně xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnosti zdrojů xxxxxxxxxx xxxx povrchových xxx využívaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx odběrem xxxx xxx 10 000 x3 xx rok x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x první xxxx. Xxxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zrušit. Xxxxxxxxx ochranných pásem xx vždy xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx na xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx pásma XX. xxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jakosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx území

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zásobování xxxxxx xxxxx minimálně pro xxxxx plochu xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx než uvedených xxx xxxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho vymezení xx hladině xxxxxx 100 x xx xxxxxxxxx zařízení,

c) x xxxxxxx toků

1. x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x délce 200 x nad xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx 100 x xxxx x hraně xxxxxxxxxxx objektu a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 15 x, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx šířky x xxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x délce 200 x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx 50 m xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 15 m, xx vodním xxxx xxxxxxxx minimálně xxxxx xxxxxxx xxxx šířky x xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx 10 x xx xxxxxxxxx zařízení,

e) x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx.

(4) Vodoprávní úřad xxxx stanovit x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx I. stupně x xxxxxxx menším, xxx xx xxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) xx x).

(5) Ochranné xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx X. stupně; xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx sebe xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx povodí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx II. xxxxxx, je-li to xxxxxx, stanovovat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Nepodají-li xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx, kteří xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě ti, xxxxx o xxxxxxxx x takovému xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxx vodní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx stavebníky, xxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx podle xxxxxxxx 13.

(7) Xx xxxxxxxxxx pásma X. xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx zdroje xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxxx X. x XX. xxxxxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozsah xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxx ochrany, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxxxx nebo xxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx xxxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poškozující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou v xxxxxxxxx pásmu povinny xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 12, popřípadě xxxxxx x xxxx xxxxxxx užívání xxxxxxx x staveb x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxx vlastníkům nebo xxxxxxxx xxxx pachtýřům xxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx povinni na xxxxxx žádost poskytnout x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníci vodních xxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx vody, x ostatních případech xxxxxxxxx (§8) k xxxxxx xxxx z xxxxxxx zdroje; xx-xx xxxx více, xxxxxxx xxxxx povoleného množství xxxxxxxxx xxxx. Nedojde-li x xxxxxxxxxx náhrady x xxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxxx náhradě xxxx.

(12) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx vydatnosti, jakosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x těchto vodních xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx žádají, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vodárenských xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxx xxxxxx povrchových xxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pitné vody, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxx oblasti

(1) Citlivé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) x nichž xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx stavu jakosti xxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxxx dusičnanů xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx/x, xxxx

x) x xxxxx xx z hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vyšší xxxxxx čištění xxxxxxxxx xxx.

(2) Citlivé xxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízením. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 4 xxxx.

(3) Pro xxxxxxx oblasti x xxx vypouštění xxxxxxxxx xxx do povrchových xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.

§33

Zranitelné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx koncentrace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx/x xxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povrchové xxxx, u xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx dusičnanů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx upraví používání x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx protierozních xxxxxxxx (xxxx xxx "akční xxxxxxx"). Akční xxxxxxx x xxxxxxxx zranitelných xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepřesahujících 4 xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§34

Povrchové xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem životního xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavují, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx využívaných ke xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, kde xxx xxxxxxxx, xx xx x nich xxxx xxxxxx velký xxxxx xxxx48). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx koupání je xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx48). Xxxxxx povrchových xxx xxxxxxxxxxx xx koupání xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povrchových vod. Xxxxx x způsob xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx48) a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxx x dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx48) xxxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx nebo přijme xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx opatření, x xx xx projednání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Povrchové xxxx xxxxxxx x xxxxxxx musí xx xxxxx xxxxxxx sezóny 2015 splňovat xxxxxxxxx xx přijatelnou kvalitu xxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx původních xxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxx živočichů, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx přípustného znečištění xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxx x xxxxxxx xxxxxxx znečištění xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxx vod, stanoví xxxxx nařízením.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx nádrží xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vodoprávní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, správci vodního xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ryby x xxxxxxx xxxxx živočichy xxxxxxxxx nevhodných a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x vodních xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx14a).

Díl 4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtok

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průtok povrchových xxx, který ještě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ekologické xxxxxx xxxxxxx toku a xxxxxxxxxx xxxxxxxx rekreační xxxxxx.

(2) Minimální zůstatkový xxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx. Vodoprávní xxxx xxxxxx přihlédne x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxx x opatření x dosažení xxxx xxxxxxx xxx přijatých x plánu povodí xxxxx §26. Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průtoku x xxxxxxx předkládání výsledků xxxxxx měření xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průtoku podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtok xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx díla xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxxx.

§37

Minimální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxx x xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x vyloučí xxxxxxxx xxxxxxxxx suchozemských xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxx nakládání xxxx xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx povodí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, zejména k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vodoprávní xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx předložit xxxxx jímacího xxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx hladinu xxxxxxxxxx xxx pravidelně xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxx.

Xxx 5

Ochrana jakosti xxx

§38

Xxxxxxx xxxx

(1) Odpadní xxxx jsou vody xxxxxxx x obytných, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx stavbách, xxxxxxxxxx nebo dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx xxxx x ně, x výjimkou xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, které xxxxxxxx xx vod důlních.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx komunální xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxx-xx xx odpadní xxxx x srážková xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kanalizací10a), xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Vody x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x nepoužité xxxxxxxxx xxxx x přírodního xxxxxxxx zdroje nebo xxxxxx xxxxxxxx minerální xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx srážkové xxxx x pozemních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx vod xxxxxxxxx látkami xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx21a).

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odvozem xx čistírnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 8. Kdo xxxxxxxx xxxxxxx vody do xxx povrchových nebo xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřad povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kterými xx xxxxxx nejúčinnější a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxxxx technologie zneškodňování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, vyvinuté x xxxxxxx umožňujícím její xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro ochranu xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx vody xx xxx povrchových nebo xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx1a), xxxx tak xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních, xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx měřit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x míru jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx měření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, příslušnému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odbornému subjektu. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx místo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx x četnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měření. Xxxxxx a rozbory xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx laboratoř"). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozbory xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzorků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx57), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx měření xxxxx zákona x xxxxxxxxxx58), xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx ukazatelů x xx xxxxx požadovaného xxxx xxxxxx odpadních xxx.

(7) Na toho, xxx zneškodňuje xxxxxxx xxxx prostřednictvím vodního xxxx určeného xxx xxxxxxx odpadních vod xx xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15a, xxxxx xxxxxxxxxx součástí je xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx x klasifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx CE xxxxxx minimální účinnosti xxxxxxx xxx kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx CE x procentech xxxxxxx xxxxx nařízením.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odpadních xxx x na xxxxx vodoprávního xxxxx xxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx let. Xxxxx xxxx provádět pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx23). Xxx, kdo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx odpadní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx odvezla, x xxxxx xxxxxxxx odpadních xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Vypouštění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxx látky nebo xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx (§39 xxxx. 3) x xxxxx xxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx50), xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci51) nebo x jednotlivých staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx52), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lidského xxxxxxxxxxx x činností x xxxxxxxxxxxx, přes xxxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxxxx lze povolit, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx technicky xxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Povolení vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxx xxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx způsobilostí8), xxxxx xxxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx podzemních xxx. Xxxxxxxxx povolené xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx souvisejících xxxxxx xxx bydlení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 m3/den.

(10) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění (xxxxxx xxxxxx) x objemu xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx vypouštění odpadních xxx do vod xxxxxxxxxxx xx vázán xxxxxxxxx vyjadřujícími xxxx xxxx ve vodním xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx přípustnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x náležitostmi x xxxxxxxxxx povolení x vypouštění xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti zneškodňování xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx59) v xxxxxxx zneškodňování xxxxxxxxx xxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod podzemních xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podzemních xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod a xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

(11) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodoprávní xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x na vodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx omezování xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxx.

(12) Xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxxx v příslušném xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xx normy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx emisní xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx limity. Xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx dostupných technik x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx59). Xxxxxxx xxxxxx platí obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx podle §31, 34 x 35.

(13) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x průmyslových staveb x zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadních vod x jednotlivých xxxxxxx xxxxx nebo chladících xxx odděleně od xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

(14) Xxxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolit xx xxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx nutnou xxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx odpadní xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxx stanovení dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx podle §31.

(15) X pochybnostech x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx, rozhoduje vodoprávní xxxx.

§39

Xxxxxxx látky

(1) Závadné xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxx důlními xxxxxx x které mohou xxxxxxx jakost povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"). Každý, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachází x xxxxxx xxxxxxx xx větším rozsahu xxxx kdy xxxxxxxxx x nimi je xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vody, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx opatření:

a) vypracovat xxxx opatření xxx xxxxxxx havárie (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx") x předložit xxx xx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx ovlivnit xxxxx xxx, projedná xxx xxxxxxxx závadných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxxx míře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx; xxxxx seznam xxxxxxxx x xxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou prioritní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx nařízením. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx látky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko ve xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx přes xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxx látkami může xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx na xxxxxxx znečištění povrchových x podzemních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxx látkami.

(4) Xxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx látkami xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zacházení x xxxx je spojeno xx zvýšeným xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx součást xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx

x) umístit zařízení, x xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, skladují, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx bylo zabráněno xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx do xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x x hlediska ochrany xxxxxxx xxx,

x) nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx kontrolovat xxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx závadných xxxxx x bezodkladně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závadných xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx, xxxxx xxxx technickou xxxxxx xxxx výrobcem xxxxxxxxx lhůta xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx těsnost xxxxxxx xxxx nádrží xxxxxxxx xxx skladování x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek a xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s minimálním xxxxxxx 1&xxxx;000 m3 xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ropy x xxxxxxx produktů podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx21b), zabezpečených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxx závadných látek xx xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaznamenávány x uchovávány xx xxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanovena xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx hnojiv x xxxxxx x objemných xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx pitnou x pro čištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx nádržích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o objemu xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx nádrže x nich xxxxxxxx, xx opakovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výstupy x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního prostředí,

f) xxxxxxxx, aby nově xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xxx hašení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Každý, xxx xxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx se xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx účinných xxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x povrchovým x xxxxxxxxx vodám x xxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx.

(7) Vodoprávní xxxx xxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxx povolit x xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x ropné xxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx omezenou xxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx

x) k xxxxxx x udržování xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx způsoby xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx anorganických xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx toku,

f) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx, nebo

g) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technologií.

(8) Náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx odborně způsobilou xxxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 písm. d) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxx závadných xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 7 xxxx. x), x) x x) x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx drůbeže, xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxx a vymezení xxxxxxxxx rybníků z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(9) Xxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxx mechanismů ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 5 obdobně.

(11) Ukládání xxxxx xxxxxxxxxx49) xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxxx xxx krmivy xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděnému xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx podávaných krmiv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx spojenému zhoršení xxxxxxx vod, není xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx látek. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx účely xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvlášť nebezpečné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx povrchových xxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx koupališť xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx nádržích. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx a druhé xxxx xxxxx xxxxxxxx xx rybníku xxx xx xxxxxx z xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vedenou xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx.

(2) Xx havárii xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě radioaktivními xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx dojde-li xx zhoršení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních zdrojů.

(3) Xxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravě x odkládání xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx předcházejí.

§41

Xxxxxxxxxx při xxxxxxx

(1) Xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxx k odstraňování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom se xxxx havarijním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vodoprávního xxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx ji neprodleně xxxxxx Hasičskému záchrannému xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx povodí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx a správce xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx havárii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x havárii, x xxx došlo x ochranných pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34, xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxxxx značné xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx havárie xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 při xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zneškodňování xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx si jejich xxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zneškodňování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) X odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx, nedovoleného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami xxxx havárií (dále xxx "xxxxxxx xxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx závadného xxxxx (xxxx jen "opatření x xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx věci. Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx ten, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vodoprávní xxxx xxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x havárii xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zásahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx podle potřeby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxxxx xxxxxx,22) xxxxx xxxx původcem xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je závadný xxxx xxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jej xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx x ním x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxx. Tímto xxxxxxxx postupuje vodoprávní xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nařídit nebo xxxxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx uložit xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxx-xx závažné xxxxxxxx xxxx znečištění povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx k tomuto xxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,23) která je x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx x technicky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření xx xxx tato osoba; xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zřízeného xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x předcházení xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx23a). Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o předcházení xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx závadný xxxx xxxxx xxxx jejichž xxxxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx uloženého nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx své pozemky x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x staveb.

(7) Xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx staveb a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.24)

(8) Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dotýkají xxxxxx pozemků nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx šetřit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx předem xxxxxxx, nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Po xxxxxxxxx opatření k xxxxxxx jsou xx, xxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxxxxxxx nedohodli jinak; xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx prováděna xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to z xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavbách hradí xxx, jemuž xxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxx. X případě xxxxxxxx x odstavci 4 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Právo xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x toho, xxxxx xxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 6 měsíců od xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXX

§43

Xxxxx xxxx

(1) Vodní xxxx xxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx po převažující xxxx roku, x xx xxxxxx xxx x xxxx uměle xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx i vody xx slepých xxxxxxxx x x úsecích xxxxxxxxx tekoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Může též xxxxxxxxxx, xx vodním xxxxx jsou x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx25) týkající xx hrazení bystřin xxxxxx dotčena.

§44

Xxxxxx vodních toků

(1) Xxxxxxx-xx vodní xxx xx pozemku, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxx plocha, je xxxxxxx xxxxxxx toku xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx toku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x břehy xxxxxx xx po xxxxxxxx xxxx určenou xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx vzniklo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tekoucích xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx díla xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku x xxxxx může xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

§45

Změny xxxxxx vodního xxxx

(1) Xxxxxx-xx vodní xxx vlivem xxxxxxxxxx xxx při povodni xxx přirozené xxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx pozemků, správce xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx, žádat xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vodního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (§102).

(2) Neobnoví-li xx xxxxxxx xxxx, stát xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx koryta xxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Toto neplatí xxx xxxxxxx pozemky xx xxxxxxxxxxx obcí.

(3) Xxxxxxxx-xx xx původní xxxx x xxxxxx, xx vodoprávní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vlastníky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odškodnění xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, dotčeným xxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxx xx změně.

§46

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejich xxxxx

(1) Xx zakázáno xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x koryt xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx předměty, kterými xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x ukládat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx by xxxxx xxx splaveny xx vod.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx činnosti x něm uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem.

§47

Správa vodních xxxx

(1) Xxxxx toky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vodní toky. Xxxxxx významných xxxxxxx xxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx toků xx xxxxxx povinnost

a) sledovat xxxx xxxxx vodních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxx toku,

b) xxxxxxx o koryta xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx porosty xx xxxxxxxxx xxxxx vodních xxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxx, xxx xx nestaly překážkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx povodni x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxx odpovídala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx určené x plnění xxxxxx xxxx,

x) provozovat a xxxxxxxx v řádném xxxxx xxxxx xxxx x korytech xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,26) xxxxxxxxx vodnímu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx správci xxxxxxx xxxx vlastní, xxxxxxxx xx užívají x xxxxxx xxxxxxxx důvodu,

d) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vodních xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněná xxxxxxxxx x vodami xxxxxxxxxxx x vodním xxxxx; při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx pokud xx xxxxxxxx hydrologické xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ve vodním xxxx x xxxx xxxxxx, způsobené přírodními xxxx jinými vlivy; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxxx, zejména xx xxxxxx chráněných územích27) x x územních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stability,28)

g) xxxxxxxxxxxxx xxx zneškodňování xxxxxxx xx vodních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zásahů xxxxxxxxxxx lidskou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drobných xxxxxxx xxxx odstraněním vodních xxx, jimiž xxxx xxxx rokem 2002 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koryt xxxxxxxx xxxxxxx toků.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx vodních toků xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x řádném xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx vodních tocích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povrchovými xxxxxx, xxxxx správci významných xxxxxxx toků xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) udržovat splavnost xxxxxxxxxxx dopravně významných xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přístavech xxxxxxxxxxx vyhláškou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx cestách7); Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) udržovat x xxxxxx xxxxx x provozovat x xxxx xxxxx xxxx xx vodních xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§59 xxxx. 3),

d) řídit x ovlivňovat podle xxxxxxxxxxx manipulačního řádu xxxxxxxxxxx x vodami x soustavě vodních xxxxxx,

x) podávat podněty xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xx koordinaci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx jiných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx zneškodňování xxxxxxx x povodí, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vody xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tocích,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho výzvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulačního xxxx, xxxxx koordinuje xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxx xxxxxxxxx soustavu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádem xxxxxxx; xxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx správci drobných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Správa xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx nepříznivý xxxxx xx vodní x vodu vázané xxxxxxxxxx xxx co xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxx xxxxx §23a odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 a 3.

§48

Xxxxxxx vodních toků

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona17) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"); xxx účely tohoto xxxxxx se považují xx správce vodních xxxx.

(2) Správu drobných xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úseků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx územím xxxxxx vodní xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, jimž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souvisejí, nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí x případě určení xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků. Xxxxxxxx x určením xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx toku, u xxxxxxx byla dosavadním xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo státní xxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx drobného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx, vodní xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx díly, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx xx vlastnictví státu.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx29) zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx vodních xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správu drobných xxxxxxx toků Xxxxxx xxxxxxxxx parků;14a) pro xxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx národních xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx určen xxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2. Xx xxxxx x x případě, xx-xx xx xxxxxxx vodním xxxx, xx kterému xxxxx xxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx úsek xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 x její xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx správou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxx drobného xxxxxxx xxxx.

§49

Xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx toků

(1) Správci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx a xx projednání x xxxxxxxxx pozemků odstraňovat xxxx xxxx vysazovat xxxxxx x keře xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlasu vodoprávního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pokyny pro xxxxxxxxxx s vodními xxxx xxxxxx uživatelům x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu soustavy xxxxxxx nádrží xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny.31)

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx nezbytně xxxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vodního xxxx, x xx

x) x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx cestami xxxxxxxx významnými, xxxxxxx x xxxxx xx 10 x xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xx 8 x xx břehové xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejvýše v xxxxx xx 6 x xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x větší xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx toku xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xx povinen ji xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx.

§50

Povinnosti vlastníků xxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx povinni

a) xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx toku,

b) udržovat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx stavu xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx odtoku xxxx, xxxxxxxxxxx překážky x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx nánosů, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strpět na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx umístěná x xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx,

x) ohlašovat xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vodního toku,

e) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx bez náhrady xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vodního xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx toků; xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx oplocených xxxxxxxxx,

x) strpět xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku.

§51

Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx sousedících x xxxxxx xxxxxxx toků xxxx xxxxxxx

x) umožnit xxxxxxx vodního xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx svém xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu povrchových x xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxx toku, umístění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxx, po předchozím xxxxxxxxxx x nimi, xx nich xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx oplocených pozemcích,

d) xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx koryto xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vodních xxxx xxxxxxx kácet xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxx, xx nárok xx xxxx xxxxxx.

§52

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx x xxxxxxxx vodních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.32)

(2) Vlastníci staveb, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nimi jsou xxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxx x xxxxxx statickou bezpečnost x xxxxxxxx údržbu, xxx xxxxxxxxxxxx plynulý xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx. Pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxx odtoku xxx dojde v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx vodoprávní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vlastníka; xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zanedbáním povinné xxxx o xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx krajský xxxx. Xxx xxxxxxxx i x pochybnostech x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x koryty xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx toku xxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx-xx taková xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx vede.

HLAVA XXX

XXXXXX POVODÍ

§54

(1) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§47 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod x xxxx xxxxxxx xxxxxx (§21) x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx povodí xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxxx.

(3) Správci xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů x xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx §112, xx xxxxxx xxxxxx, technické, xxxxxxxxxx x jiné xxxxx, xxxxx je xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, návrhy x xxxxxxxxx vodoprávním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úřadům z xxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx věcech xxxxxxx vodních xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami [§8 xxxx. 1 xxxx. x) až x)], xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx s §38 xxxx. 10, pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. a) xx x)], xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx (§15), x ohlášení xxxxxxx xxx (§15a), xxx xxxxxxx xxxxxxxx (§17), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§104 xxxx. 9) a xxxxxxx podle §23a xxxx. 8, a xx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxx stavu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§23a odst. 7), x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ohrožení [§17 xxxx. 1 písm. x)] x xxx xxxxxx vyjádření (§18), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záměrů umístit, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx provádět jiné xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx takové záměry xxxxx ovlivnit xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx potenciál, xxxxxxxxx jakost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Správci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx retenčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území vlivem xxxx x xxxxx32a), xxxxxxx realizací staveb xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXX XXXX

§55

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxx díla xxxx xxxxxx, které xxxxxx xx vzdouvání x xxxxxxxxxx vod, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x ochraně x xxxxxxx vod, x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxx poměrů xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, jezy x xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vodních xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx řadů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jakož i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavlažování a xxxxxxxxxxx pozemků,

f) xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx vodní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod,

j) xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx25) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx povolovanému podle §8.

(2) Vodohospodářské úpravy xxxx zemní xxxxx x změny xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, jimiž xx podstatně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxxx x xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxx xxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nepovažují xxxxxxx jednoduchá xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, vodohospodářské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx8) x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podzemních xxx, xxxxx nedochází x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(4) X pochybnostech x xxx, zda xxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§55x

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, potřebným xxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§55x xxxxxx právním předpisem x. 181/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

§56

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx k vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x závlaze a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vody.

(2) Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člení na xxxxxx odvodňovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx povrchové xxxxxxxxx xxxxxx příkopy x xxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x způsob x xxxxxx péče x xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, která xxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxx x která xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx povinen

a) xxxxxx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) ohlašovat xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závady xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části,

d) strpět, xxx se xxxx xxxxxxx užilo x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx stavby k xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx umístěna, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx funkce xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Hospodaření se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx, pokud se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx slouží xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§57

Užívání vodních xxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§8) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx vodního xxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx o výši x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vodního xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §8 x xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx platbu k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §101, x x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx x nakládání s xxxxxx podle §8 xxxxx vodu xxxxx xx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx potenciálu k xxxxxx elektřiny xx xxxxxxx elektrárnách xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 XXx.

§58

Xxxxxxx xxxxxxx děl

(1) Xx xxxxxxxx poškozovat xxxxx xxxx a xxxxxx funkce.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) na xxxxxxxxxx hrázích xxxxxxxxx xxxxxxx, jezdit xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vodočty, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx a jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx x zájmu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podél xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx díla umísťování x xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ochranném xxxxx xxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxx újmy, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxx náhrady, xxxxxxxx x xxxx xxxx soud.

§59

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Vlastník vodního xxxx je povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx provozu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x schválený manipulační xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byl v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx. x); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x vodního díla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx dohledu xxxxx xxxx podléhá,

d) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx úřad xxxxx x odstranění závad xxxxxxxxxx xx vodním xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx správce xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxx situací na xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zachycené xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x nakládat x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,32)

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx značku xxxx vodočet, xxxxxxx xxxxxxxx přenos xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výpusti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxx plavební xxxxx,

x) u vodního xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vlastní náklad x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se x xxx x xxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vodních xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hrází xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx vody; xx xxxx povinnosti xx x xxxxxxxx xxxxxxx památných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx ptáků, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx14a). Xxxx xxxxxx odstraněním, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx poprvé xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x pak jedenkrát xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pověřené Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 pracovních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Vlastník xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx zjištěné xxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ohlášeného podle §15a lze xxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx provedení revize.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx díla; xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx rozhodnutí x schválení vydá, x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx manipulačnímu řádu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx. Xxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad na xxxxxx omezenou dobu.

(4) Xxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxx manipulační xxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k nakládání x vodami x xxxxx xxxx za xx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xx k xxxx povinen, tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nezjednal-li xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx náklady xxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx migraci xxxxxxx živočichů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vybudovanými xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx podílí xxxx.

§59x

Xxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx díla

Vlastník xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx dílo xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2002 x jeho xxxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§60

Vstup xx pozemky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx sousedících x xxxxxx xxxxx xxxx povinni xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx umožnit za xxxxxx provozu x xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vstup a xxxxx na své xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx provoz xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx úhradu.

§61

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx díly

(1) Technickobezpečnostním xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxx, x to z xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx díla, měřením xxxxxx deformací, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x hodnocením xxxxxxxx xxxxx pozorování a xxxxxx xx vztahu x předem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx vodní díla, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx se x

x) xxxxxxxx, xxxxx x xxxx, s xxxxxxxx příčných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx hráze xx xxxxxx xx xxxxx než 1 x x xxxxxxx xxxxx vzduté xxxx xxxxxxxxxxx 1 000 x3, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příčných xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx pevná přelivná xxxxx xx převýšena xxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxx 1,5 m,

b) xxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxxxxxx vod, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zadržování xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, vodovodních xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x rekreačních xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby

a) xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a tunelů.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vodní xxxx xxxxxxxxx xx X. až XX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x omezení xxxxxx x užitků xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zařazení xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx a četnost xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxx xxx a x xxxxxxxxxxxx etapách xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx dokončené stavby xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozorování x měření stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo změny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařazení xxxxxxx xxxx xx kategorie x návrhem podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 11. Posudek xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x návrh x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x výpustných xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61),62).

(7) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vodním xxxx technickobezpečnostní dohled, x jeho xxxxxxx, xxxxxxxx o podmínkách xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kategorie X. až XX., xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejích změn. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyhradit x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dopadem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxx krajský úřad, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxx podle §15a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx souhlasem vodoprávního xxxxx x ohlášením xxxx vodní xxxx xx zařazené xx XX. kategorie technicko-bezpečnostního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vodoprávního xxxxx x ohlášením xx xxxxxxxxx.

(9) Vodoprávní xxxx může rozhodnout x xxxxx kategorie xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno.

(10) Evidenci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx X. až XX. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rozsah xxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxx X. xx XXX. xxxxxxxxx, xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx do X. až XX. xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba x xxxxxxx svého xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxx X. xxxx XX. xxxxxxxxx, nesmí xx něm vykonávat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled sama x zpracovávat xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx xx povinna

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situací,

b) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x výkonu technickobezpečnostního xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx realizaci xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx x o výkonu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vodních xxx, xxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x jimi xxxxxx xxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xxxx xx 15. xxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu vybraných xxxxx o xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx technickobezpečnostního dohledu x xxxxxxx xxx XX. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx neprovádí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) Ministerstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

(14) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxxxx xxx udělit xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odborné, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro kvalifikovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou. Náležitosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(15) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx odebrat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 12,

x) technickobezpečnostní dohled xxxxx xxxxxxxxx soustavně xxxxxxx 5 xxx xxx xxxxxxx díly XXX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebyl vykonáván xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X. x XX. kategorie,

d) nebylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro zařazení xxxxxxx děl xx X. xx IV. xxxxxxxxx technickobezpečnostního dohledu,

e) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx.

(16) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx podle xxxxxxxx 12 x 13.

§62

Povinnosti vlastníků x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vodního xxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx §61 xxxx. 5. Xxxxxxxxxx úřad xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx povinnosti k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx děl xxxxxxxxxx xx X. xx XXX. xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřené xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství. X xxxxxxx děl XXX. xxxxxxxxx může technickobezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxxxxx xxx XX. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxx.

(4) Vlastník, xxxxxxxx stavebník xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zařazených xx X. xx III. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx vodní xxxx XX. xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavebník xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx I. xx XX. xxxxxxxxx povinen

a) xxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pracoviště a xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx děl XX. xxxxxxxxx se za xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx, xxxxx neurčil jinou xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxx §61 xxxx. 1, x to x xxxxxx X. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně, x xxxxxx II. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxx, x xxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4 xxxx a x xxxxxx IV. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx,

x) předkládat x xxxxxxx xxx I. xx XX. kategorie xxxxx o prohlídce x termínech xxxxx xxxxxxx b) příslušnému xxxxxxxxxxxx úřadu,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx X. xx III. xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx se bezpečnosti xxxxxxx díla, příslušnému xxxxxxxxxxxx úřadu,

e) předat x vodních xxx X. až XXX. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx program xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Ochrana před xxxxxxxxx

§63

(1) Ochranou před xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a operativními xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx opatření xxxx zabezpečována xxxxx xxxxxxxxxxx plánů x xxx xxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx34).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na své xxxxxxx, popřípadě stavby xxx, xxxxx řídí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxx x xxxxxxx xxxx povodněmi a xxxxx se příkazy xxxxxxxxxxx orgánů.

(4) Xxxxx xxx xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxx zaplavuje území xxxx koryto xxxxxxx xxxx x může xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx x xxxx, xxx xxxx může xxxxxxxx škody xxx, xx x určitého xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odtékat xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jevy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx chodem xxxx (přirozená xxxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, která může xxxx xx x xxxx xxxxxxx (protržení) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx).

(2) Povodeň začíná xxxxxxxxxx druhého nebo xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx (§70) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity, xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povodňové xxxxxxxx. V tom xxxxxxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity. Xxxxxxx xx xxxxxx situace xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxx xxxxx vyhlášen xxxxx xxxx xxxxx stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx průtok xxxx x příslušném xxxxxxx xxxx srážka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx stupňů xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxx, zda v xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx čase xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx některá x těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx průtoku xx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, očekávaném náhlém xxxx, nebezpečném chodu xxxx xxxx xxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mimořádné xxxxxxx xx vodním xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx poruchy.

§64x

Xxxxxxxx povodňových rizik

(1) Xxxxxxxx povodňových rizik xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx možných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxxxx xx xxxxxx, na opatření xxxxxxxxxx povahy xxxx xx xxxxxxx pravděpodobnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx rizikem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx možných xxxxxxxxxxxx účinků xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x hospodářskou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povodňových xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx aktualizují xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí vymezují xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx mapách xxxxxxxxxxx rizik se xxxxxxx potenciální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxx x zohledňují xxxxxxxx hlediska, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx povodní, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ochrany xxx xxxxx §23a odst. 1, hospodaření x xxxxx a x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a přístavní xxxxxxxxxxxxxx. Plány pro xxxxxxxx povodňových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx, připravenost, xxxxxx xxxxxxxxxxx předpovědí x xxxxxxx včasného varování, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povodí xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx udržitelného xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oblastí x případě xxxxxxx xxxxxxx.

§64x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 150/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Díl 2

§65

Povodňová xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx opatření jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx při nebezpečí xxxxxxx, za povodně x opatření xxxxxxxxx xx povodni.

(2) Přípravná xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity,

c) xxxxxxxxx xxxxx,

x) povodňové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vytváření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv,

h) příprava xxxxxxxxx povodňové xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx hlásné povodňové xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyklizení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) řízené ovlivňování xxxxxxxxxx poměrů,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce,

h) povodňové xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx povodni xxxx

x) xxxxxxxxx a dokumentační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škod,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Povodňová xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 nejsou xxxxxxxx, údržba a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx vyvolané xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Záplavová xxxxx xxxx administrativně xxxxxx území, která xxxxx xxx xxx xxxxxxx přirozené xxxxxxx xxxxxxxxx vodou. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxxxxx xxxx. Vodoprávní xxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx povodí.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxx, xxxxxx vodoprávní xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx aktivní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Způsob a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x stanovování xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx území xxxxxxxx, xxxxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx území xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vodních xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx povahy.

(8) Xxx xxxxxxx záplavových území x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx přiměřeně.

§67

Xxxxxxx x záplavových xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxx záplavových xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx provádět xxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxx, jimiž xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx která xxxxx souvisejí s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zlepšují xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx vod, xxxxxxxx odpadních vod x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a dále xxxxxxxxxx xxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zřizovány x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 97/1996 Sb., x ochraně xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx minimalizován xxxx na povodňové xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx xxxxxx x stavební úpravy, xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx xx xxxx zakázáno

a) xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) skladovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ploty x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí pro xxxxxxxxx táborů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxxxxx aktivní zóny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x které xxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit.

(3) Xxxx xxxxxxx zónu x xxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí xxxx povodňového ohrožení xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx je xxxx stejným postupem xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxx postupuje x x případě, není-li xxxxxxx zóna xxxxxxxxx.

§68

Území xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx považují xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbami na xxxxxxx xxxx povodněmi, x xxxx xxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx nebo postupem xxxxx §55a.

(2) Xx xxxxx vzniklou xxxxxxx xxxxxxxx povodní xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství. Xxxx xxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx na půdě xxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx stavby xx původního xxxxx, xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx naplavenin, xxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tržních xxxxxx xxxxxxx plodin x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poškozených xxxxxxx xxxxxx; výše xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx33a). Postup xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx náleží rovněž xx finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x zemědělství, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povodně.

(4) Poškozenému, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Poškozenému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozlivu povodní.

§69

Území ohrožená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx, xxxxx xxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohrožený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx rozsah x xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.34)

§70

Stupně xxxxxxxxx aktivity

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx směrodatné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx stavy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx mezní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povodňové xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx:

x) xxxxx stupeň (xxxx bdělosti) nastává xxx xxxxxxxxx přirozené xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vydáním xxxxxxxxx informace předpovědní xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx činnost xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tento xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x skutečností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxx povodně,

b) xxxxx xxxxxx (xxxx pohotovosti) xx xxxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxx rozlivům a xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx také xxx překročení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx povodňové xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) třetí xxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx většího xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; vyhlašuje xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sledovaných xxxx a skutečností xx xxxxxx xxxx x hlediska xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření; xxxxxxxxx xx povodňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx povodňové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx územním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx předpověď xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx průtoků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx charakterizující xxxx povodňového xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgán.

(4) Směrodatné xxxxxx xxxxxxx stavů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povodňových xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx dokumenty, xxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x přípravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x objektech x x území x stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obsah xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx

x) věcnou část, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, obce, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx jmenné xxxxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, úkoly xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxx xxxxx, na xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx soustředění, hlásné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx plány územních xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x povodni,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které zpracovávají xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krajů, xxxxx zpracovávají xxxxxxxxx xxxxxx krajů x xxxxxxxxx působnosti ve xxxxxxxxxx se správci xxxxxx,

x) Povodňový xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zhoršit xxxxxx xxxxxxx, zpracovávají povodňové xxxxx xxx svou xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx. X pochybnostech x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zhoršit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Vodoprávní xxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx územích, xx-xx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx užívání.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 3) xxxxxxxxxxxx každoročně prověřují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jarního xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx zpracovány. Xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplyne xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povodňového xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx souladu s xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx potvrzuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povodňový xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o tom xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu závaznou. Xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytují xxxxxxxx povodňovým xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx není přístupná xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjišťuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, vodních xxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxx zařízeních xxxxxxxx v těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzvat xxxxxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx předmětů a xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ucpání xxxxxx xxxx xx xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx neuposlechnou, xxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Předpovědní x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Předpovědní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x jejím xxxxxx x x dalším xxxxxxxxxxx vývoji, x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prvcích xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a vývoj xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x průtocích ve xxxxxxxxx profilech. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x místech xxxxxxxx xxxx na xxxxxx toku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx situace x xxxxxxx zprávy a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obvody xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx. K zabezpečení xxxxxx povodňové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxx xxxxxxx hlídkovou službu.

(3) Xxxxxxxxx vodních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické x právnické osoby.

(4) Xxx předávání informací xxxxxxxxxxx x hlásné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému35).

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx záchrannými xxxxxxx xxxx technická x xxxxxxxxxxx opatření prováděná xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ohrožených xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x záchraně xxxxxx x xxxxxxx, zejména xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z těchto xxxxx, péče x xx po xxxxxxxx xxxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx záchranné xxxxx v případech, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx životy, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xx spolupráci xx xxxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx

x) odstraňování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx plynulý xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nápěchů a xxxx xx xxxxxx xxxx,

x) ochrana koryta x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování břehových xxxxxx,

x) xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) opatření xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx hrází xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vodu,

f) xxxxxxxxxx uzavírání xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) instalace protipovodňových xxxxxx,

x) xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxx vodních toků xx xxxxxxx tocích x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povodňových xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxx a průběh xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx celém xxxxxx xxxx nebo x celém xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx práce prováděné xx vodních xxxxxx xxxxxxxxxx xx I. xxxx XX. kategorie xx projednávají s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61 xxxx. 11), xxxxx xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záznamů x průběhu xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně před xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx slouží xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx záznam xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, průběžný xxxxxx xxxxx o xxxxxxx vodních děl xxxxxxxxxxxxx průběh xxxxxxx, xxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx snímky x xxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x šetření.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x účastníci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx uloženo, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x povodni, xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivita, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povodně, které xxxxxxxx rozbor xxxxxx x xxxxxxx povodně, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených opatření, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx povodně. Xxxxxx zpracují do 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx rozsáhlejších xxxxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxx doplňkové xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx hydrometeorologický xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx předávány x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Povodňové xxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečují povodňové xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, řízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povodně a x xxxxxx následujícím xxxxxxxxxxxxx po povodni xxxxxx řízení, organizace x kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx. Povodňové xxxxxx xx xxx xxx činnosti řídí xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx povodeň xxxx povodňovými xxxxxx

x) xxxxxx obcí a x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxx městských xxxxx,

x) xxxxxx úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxx městě Praze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací přísluší Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.34)

(3) Xx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) povodňové xxxxxx xxxx x x hlavním xxxxx Xxxxx povodňové komise xxxxxxxxx xxxxx,

x) povodňové xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx komise xxxxx,

x) Ústřední xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx operativní xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x odůvodněných případech x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánů x tím, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx neprodleně uvědomit xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx povodňové xxxxx x musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx příkazů se xxxxxxxxxx správní xxx. Xxxxxxxxx pravomoci povodňových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo třetího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x končí odvoláním xxxxxx stupňů.

(5) Povodňové xxxxxx nebo xxxx xxxxx na jejich xxxxxx xxxx při xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx cizí xxxxxxx x xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jejich výzvu xxx zajišťování řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x převzetí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxx x vlastního rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nižším xxxxxxxxxx xxxxxxx datum a xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi x provést x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx činné, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů x koordinaci s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Pokud xxxxx x xxxxxxxxx krizového xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx může x xxxxxx xxxxx xxx ochraně před xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povodní, zřídit xxxxxxxxxx komisi, jinak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise obce xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx členy xxxxxx xxxxxxx x členů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x fyzických x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povodněmi.

(2) Povodňové xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx

x) potvrzují xxxxxx xxxxx a grafické xxxxx povodňových plánů xxxxxxxxx (uživatelů) pozemků x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx průběh xxxxxxx (§71 xxxx. 4), x xxxxxxxxxx plánem xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) provádějí povodňové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx na provádění xxxxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxxx náhradních funkcí x území,

e) prověřují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx povodňových xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zabezpečují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlídkovou službu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x územním xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx varování,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx povodně xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx působnosti,

i) xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx povodňových xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx vyžadují xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx hygienickou x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx náhradní zásobování, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povodni, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx působností,

m) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§79

Povodňové xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností x xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x právnických xxxx, xxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx povodněmi. X xxxxxxx souběžné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxx xxxxx komise. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povodňovému xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx územních xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx jim xxxxxxxxxxxx povodňových xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předkládají xxx správci povodí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prověřují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxx plánů,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx ochrany před xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxx xxxxxx manipulačních xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

g) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx službu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sousedních xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Český xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor České xxxxxxxxx,

x) organizují, řídí, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx povodňovými xxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx vyžadují xx orgánů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) využívají xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

k) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kraje, nařizují xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spolupracují x době xxxxxxx x povodňovými xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotnické xxxx, xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx narušené xxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souhrnnou xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx,

x) vedou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§80

Xxxxxxxxx xxxxxx krajů

(1) Xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx jejím xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje její xxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx správců xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x právnických osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx povodněmi. Xxxxxxxxx orgán xxxxx xx podřízen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povodňové xxxxxx krajů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zabezpečení xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx věcné x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x povodňovým xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxx §71 odst. 3 xxxx. c) x předkládají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx připravenost xxxxxxxxx xxxxxxx podle povodňových xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastníkům xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx školení a xxxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o nebezpečí x xxxxxxx povodně xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústav x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) organizují, xxxx x koordinují xxxxxxxx xx ochranu před xxxxxxxxx xxxxx povodňových xxxxx, řídí a xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

h) xxxxxxxxx x odvolávají xxxxxx xxxxxxxxx aktivity x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxxx odtokových poměrů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx, s příslušnými xxxxxxx povodí x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) posuzují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx režim po xxxxxxxxxx xx správci xxxxxxx toků a xxxxxxx děl, které xxxx mohou být xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx povodňových xxxx x účelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vedou xxxxxxx x povodňové xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx koordinaci xx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§81

Ústřední xxxxxxxxx orgán

(1) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkon xxxxxx nad xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx,

x) xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxx xx schválení Xxxxxxxx xxxxxxxxx komisi,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správních obvodů xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxx podklady xxx xxxxxxxx převzetí xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentační práce xxxxxxx rozsahu (letecká xxxxxxxxxx, snímkování x xxxxxxx),

x) účastní xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx její statut. Xxxxxxxxx Ústřední xxxxxxxxx xxxxxx xx ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx ministr xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx povodňová xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, koordinuje x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx před povodněmi x době xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxx povodněmi

a) informuje x průběhu a xxxxxxxxxx povodní vládu,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx manipulace xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x možným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxx povodí xxxxx §25 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x povodňové knize.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx

§82

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx plnění úkolů xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vodních xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska x povodňovým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

b) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správních xxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx působností xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx povodňové služby, xxxxxxx sledují x xxxxxxxxxxx hydrologickou xxxxxxx x povodí x xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx hydrometeorologickým xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodních xxx xxx oznamování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity,

h) xxxxxxxxx odbornou, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx,

x) po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, zpracovávají xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx krajů x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx návrhy xx organizační a xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx orgánů.

§83

Správci xxxxxxx toků

Správci xxxxxxx xxxx x xxxxx plnění xxxxx xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx

x) zpracovávají odborná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) provádějí xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky na xxxxxxx xxxxxx,

x) navrhují xxxxxxxxxx orgánům, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx tocích x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx povodněmi,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x věcné prostředky xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů,

f) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx pro vznik x průběh xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zamrzání, tvorbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nápěchů, postup xxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů,

g) xxxxxxx xx hlásné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx povodňové xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příslušné xxxxxxx povodí, pracoviště Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášení nebo xxxxxxxx stupňů xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vodních xxxxxx a činí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vodních xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxx rozsah a xxxx povodňových xxxx x sepisují x xxxx protokol; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zpracovávají xxxxxx o povodni x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odstraňují xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx případ xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku; na xxxx činnosti se xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx;34a) xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx vodních děl

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx povodněmi

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx prověřují xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťují pracovní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dílech,

c) x xxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx xxxxxx připravenost,

d) xxxxxxx na vodních xxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, postup xxxx x chod xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx povodně xxxxxxxxx orgán xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Hasičský xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx schváleného manipulačního xxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxx,

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje podle xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodně na xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxx, zjišťují xxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x povodni,

k) odstraňují xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vodních xxx X. xx XXX. xxxxxxxxx (§61), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provádění technickobezpečnostního xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povodňovým xxxxxxx, xxxxxxx krizového řízení34) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému35) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vln x xxxxxx ohroženého xxxxx) x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) v období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; vodoprávní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxx povinnosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a Hasičskému xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyhlášení stavů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx s předpovědí xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx směřujícím x xxxxxxxx jejich funkce x vzniku zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx níže po xxxx podle povodňových xxxxx územních xxxxx, Xxxxxxxx záchranný xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 1 x 2) stavebník.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povodně

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx průběh xxxxxxx, xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, při xxx

x) xxxxxxxxxxxx povodňové xxxxx, xxxx-xx takovou xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx xxx xxxx uložena vodoprávním xxxxxx podle §71 xxxx. 5,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx povodňové xxxxxxxxx, zejména prověřují xxxx objektů x xxxxxxxxxx území x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx staveb, jejich xxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) na příkaz xxxxxxxxxxx xxxxxx odstraňují xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx níže xx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx níže xx xxxx,

x) v xxxx xxxxxxxxx povodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) sledují xx pozemcích a xxxxxxxx xxxxxxx jevy xxxxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ucpání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx povodňové služby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx záchranný xxxx Xxxxx republiky,

h) zajišťují xxxxxxxx xxxx a xxxxx majetku, včetně xxxxxxxx předčasné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plavbě, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx plavební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx povodňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx náspů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx povodni prohlídky xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx rozsah x xxxx povodňových xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx povodňové škody, xxxxxxx zabezpečují xxxxxxxx xxxxx xxx případ xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx územích xxxx xxxxxxx dbát x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx odtoku xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Náklady na xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx

§86

(1) Xxxxxxxxxx xxxx mohou xxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxx x kraje xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Obce xxxxx xxxxxxx vlastníky xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx chráněn, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřeními x ochraně xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx zabezpečovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx náklady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podle odstavce 2, hradí xxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.36)

§87

Majetkovou újmu xxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx opatření uložených x xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obec,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hradí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX SUCHA X XXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx pojmů

§87a

(1) Xxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sucho xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Stavem xxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx s možným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx potřeby, hospodářskou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxx xxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

Xxx 2

Xxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§87x

(1) Xxxx xxx zvládání xxxxx x stavu xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "plán xxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x pro xxxxx kraje.

(2) Plán xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxxx úřad xxxxx §6 odst. 4, §59 xxxx. 5 xxxx §109 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x opatřeních xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxx sucho xxxxxxxx

x) základní část, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zvládání xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx úpravy, xxxxxxx, xxxxxxx vody x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nedostatku xxxx, seznam uživatelů xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx významněji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jakost xxx, popis xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx podílejících xx xx xxxxxxxx sucha x stavu nedostatku xxxx, popis xxxxxxxx, xxxxx vykonávají, xxxxx xxxxxxx informací, priority xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sucha x opatření xxx xxxxxxxxxx stavu nedostatku xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx mapy xxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx x uživatelé xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při vyhlášeném xxxxx nedostatku xxxx x plánu xxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Tyto způsoby xxxxx vody se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení63) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pitnou xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, chov xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zemědělská xxxxxx, x ekologická xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx a) až x) x xxxx xxxxxxx s xxxxxx xx místní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Vyžadují-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx významnosti xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

(1) Plán pro xxxxx pořizuje x xxxxxxxx aktualizuje xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx aktualizace xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úřady obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, hasičským xxxxxxxxxx sborem xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vody významnými xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx úřad návrh xxxxx pro xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Plán xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krajů. Xxxx pro xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx schválení Ministerstvem xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§87x xxxxxx právním předpisem x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

§87x

(1) Xxxx pro xxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo zemědělství x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxx 3

Orgány xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§87x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxx") je

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §104 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(2) Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxx xxx sucho x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx jim tímto xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87f

(1) Hejtman kraje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxx xxx sucho x xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenuje ze xxxxxxxxxxx kraje zařazených xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx správců povodí, Xxxxxxx hydrometeorologického xxxxxx, Xxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx a krajské xxxxxxxxxx stanice. Nachází-li xx xx xxxxx xxxxx vodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využívaná, xxxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X jednání krajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxxx x xxxx přizvat xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx komisi xxx xxxxx předsedá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ministr xxxxxxxxx prostředí.

§87g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

§87x

Xxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx34), xxxxxxxx příslušný krizový xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx. Pravomoci xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx informuje xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxx a x xxxx xxxxxx vývoji. Xxxx službu xxxxxxxxxxx Xxxxx hydrometeorologický ústav xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2021

Xxx 5

Xxxxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§87x

(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx vyhodnotí, xxx na celém xxxxx kraje nebo xxxx části hrozí xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx kraje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx; ustanovení §25 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vody xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X případě, xxx je xxxxxxxx xxxx nedostatku xxxx, xx §6 xxxx. 4, §59 odst. 5 a §109 xxxx. 1 za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Dnem vykonatelnosti xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx §87k xx v xxxxxxx x nich stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxx vodoprávním xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 5 x §109 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx do xxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Dnem xxxxxxxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §87k se x xxxxxxx x nich xxxxxxxxxx pozastavuje vykonatelnost xxxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vody xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx je-li xxxx nedostatku xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx krajů.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxx xxx sucho xxxxx §87k, která xxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87k.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§87x

(1) Krajská xxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve kterých

a) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx vodami bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx pitné xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu,

d) xxxxx vlastníkovi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vodním xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx záložního xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx technicky možné xxx, aby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxxxx,

x) xxxxxx minimální zůstatkový xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx zůstatkový průtok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) nařídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodohospodářského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx možné, xxxx

x) nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vod.

(2) Má-li xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx pro sucho xxxxxxxxxx informuje nadřízený xxxxxxx orgán x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaná xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sucho.

(6) Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx knihu xxxxxxxx. Xx xxxx knihy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx, důvody xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx.

(7) Nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxx xxxx xxxx stát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

§87x

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx součinnost a xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx poskytnout jemu xxxxx informace, které xxxxx mít vliv xx vydávání xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx uložena xxxx xxxxxx jiným xxxxxxx předpisem.

§87l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

§87m

Krajský úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxxxx o průběhu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vládu.

§87m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Xx. x účinností od 1.2.2021

HLAVA XI

POPLATKY

Díl 1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Poplatek

§88

Subjekt xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx poplatku xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 umožnil xxxxx svého povolení x nakládání x xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§88x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx vody xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1.

§88a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx osvobozuje odebírání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxxxxx 6 000 m3 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxxxxxx 500 x3 x každém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88c

Základ xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x m3.

§88c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

§88x xxxxxx právním předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxx poplatku

Poplatek za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vypočte xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s účinností xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kalendářní rok.

§88f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88g

Rozpočtové určení xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x

x) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx se odběr xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury, x xx xxxxxxx xxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx zřízení x xxxxxxxxxx zvláštního xxxx xxxxx §42 xxxx. 4.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx příjmem Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vod x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§88x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx poplatníka.

§88i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx přiznání

(1) Poplatník xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poplatkové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

(4) Tiskopis xxxxxxxxxxxx přiznání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxx poplatku.

§88j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xx splatný xx lhůtě do 30 dnů ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx výměru.

§88k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxx x xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na poplatku xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxx xxxx z xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x účinností od 1.1.2019

Díl 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§89

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx je xxx, xxx vypouští xxxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xx xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxx, území vojenského xxxxxx, xxxxxxxxxx areál, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89b

Osvobození xx poplatku

Od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího lázeňství xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) přírodních minerálních xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lázeňství xxxx xxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxx ze xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx turbín,

e) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx získání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx64) splňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§89c

Osvobození xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Od xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 100 000 x3.

(2) Xx xxxxxxx poplatku x xxxxxxxxxxxx znečištění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx koncentrační xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx poplatku xx vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx skládá x dílčích xxxxxxx xxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxx základy poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx v x3 x xxxxxxx dílčího xxxxxxxx x xxxxxx x

x) celkové množství xxxxxxxxxxxx znečištění uvedeného x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu obsaženého x xxxxxxxxx xxxxxx x kg v xxxxxxx dílčího xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx základ xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znečištění x celkové množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odebrané xxxx, xx které xx xxxxx vypouštěná xxxxxxx xxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xx vypočte xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx ve vodách x kg/m3 a

b) xxxxxx xxx x x3.

(4) Xx-xx provoz xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxx xxxx přerušen x xxxxxxxx povodně xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx období, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx

x) počtu xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) podílu celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x počtu dní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89f

Sazba poplatku

(1) Sazba xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočtu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxxx rozdílná xxxxx xxx čištěné x xxxxxxxxx odpadní xxxx.

(3) Za čištěné xxxxxxx xxxx se xxx účely výpočtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 10; xxxx-xx emisní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx limity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x).

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89g

Sleva xx dílčím xxxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xx x jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx technického xxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x trvalým účinkem xx snížení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Sleva na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) dílčího základu xxxxxxxx,

x) sazby xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx základu xxxxxxxx x

2. xxxxxxx základu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x

x) xxxxxxxxxxx 2,5.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx nejvýše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nižší než 0,1.

§89x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx povrchových xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x objemu a xxxxxxx poplatků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxx dílčích poplatků

Dílčí xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx rozdíl

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxx dílčí základ xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slevy xx xxxxxx xxxxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89j

Poplatkové xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

§89j vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89k

Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx laboratoře xxxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx úředního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxxxx 2

Xxxxxx poplatku

§89m

Správce xxxxxxxx

(1) Správcem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx životního prostředí Xxxxx republiky.

(2) Správu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89n

Povinnosti xxxxxxxxxx

(1) Poplatník xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění, xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 let.

(2) Poplatník xx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nich x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxx X, xxxxxxxxx xxxxxxxxx koncentraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx objem xxxxxxxxx xxx vypouštěných xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Poplatník xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxx, xxxxxxxxx x obnovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx snižuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxxxxx x odebrané xxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx odpadní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx odstavce 1,

b) xxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxx §89x xxxx. 1,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatelů znečištění xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx vypouštěných xx zdroje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx zjišťování množství xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, ze xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4.

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatník xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx poplatkového období.

(2) Xxxxxxxxxx přiznání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepodává, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx osvobozeno.

(4) Xxxxxxxx poplatkového přiznání x dodatečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§89x vložen právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatek za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxx z xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na poplatku xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

Xxx 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§90

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních vod xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx.

§90x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx podzemních xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx podzemních xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§90x vložen právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§90b

Osvobození od xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx podzemních xx osvobozuje xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x jedné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx rodinnou rekreaci,

b) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx osvědčeného xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx jako přírodní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx péči,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx osvědčeného xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx minerální xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod,

d) xxxxxxxxx xxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx xxx získání xxxxxxx xxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)] x

x) xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po jejich xxxxxxxxx x vod xxxxxxxxxx sníženo [§8 xxxx. 1 xxxx. x)].

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90c

Základ xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx zařízení určeného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 x XXX5 xx xxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§90d

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx činí 350 Xx.

§90x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin základu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx ekvivalentní xxxxxxxxx xxxxxx x sazby xxxxxxxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx za povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx podzemních xx xxxxxxx rozpočtu xxxx, na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

Xxxxx 2

Správa poplatku

§90h

Správce xxxxxxxx

Xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§90x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxx xx splatný xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x účinností xx 1.1.2019

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§92

§92 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§93

§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§97

§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§98

§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§99

§99 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§100

§100 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXX X XXXXXX SPRÁVY XXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXX NA XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

§101

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx toků x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx správy xxxxxx, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jednotkové xxxx v Xx/x3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povrchové xxxx. Xxx odebírá xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx každý den xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx uhradit xxxx x prodlení xx xxxx 1 promile. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxx xx i xxx, kdo odebírá xxxxxxxxxx vodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxx xxxxxx se xxxxxxx vynásobením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 4), xxxxx xx odběr xxxxxxxxx xxxx stanovenou xxxxxxxx vodního xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.42) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx s vodami xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zdroje x xxxxx lokalitě xx xxxx xxxxxxx, xxx xxx účely xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxxx vody sčítá.

(3) Xxxx xx odběr xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx parních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prohlubní xxxxxx (xxxxxxxxxx jam po xxxxx nerostů) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx převádění xxxx; tato xxxx xxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx tuto činnost xxxxxxxx,

x) ostatních xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxx nebo xxxxx 6&xxxx;000 m3 xx xxxxxxxxxx rok xxxx je menší xxxx xxxxx 500 x3 v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx líhní x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx ryb, zatápění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx jam xx xxxxx xxxxxxx) nevyžadující xxxxxxx xxxx převádění xxxx xxxxxxxx vodního xxxx, pro průtočné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx toků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxx xxxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxxxx skladovaného dříví xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vodními xxxx, xx odběr okalových xxx xxx zemědělskou xxxx xxxxx výrobu, xx povolený odběr xxx vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx napouštění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx závlahy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx vodami xxx xxxxxxxxxxx x lesní xxxxxx xxxx povrchové xxxx odebírané x xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx k xxxxxx povrchové xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx odběrů xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxx dohodě xxxx nelze smluvit xxxxx lhůtu xxx xx 25. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxx, ve kterém x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ostatního xxxxxx povrchové xxxx xxxxxxxx domáhat xx xx, včetně xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 1, u xxxxx.

§102

Xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx xx opatření ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků,

c) xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) studie xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx protipovodňových xxxxxxxx,

x) obnovu vodních xxx x koryt xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx staveb x xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím xxxxxxx,

x) xxxxxx, odbahnění a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x provoz vodních xxxx,

x) xxxxxx vodních xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) další xxxxxxxx xxxxx schválených xxxxxxxx xxxxxxxx (§26),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (§45 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vsakování, zadržování x odvádění xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxx xxxxxxxx povodí, Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxx vodních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x pověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxx (§21 xxxx. 3) a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx prostředky není xxxxxx nárok.

XXXXX XIII

MĚŘENÍ OBJEMU XXXXXXXXX XXX A XXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX DO XXX XXXXXXXXXXX

§103

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx funkci xxxxxxx xxxx kontrolovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx měřidly x xxxxxx hladinou xxxxx xxxxxx x metrologii.

(2) Xxxxxxxxx měření objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx náklady odborně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx vod xxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod povrchových xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Ten, xxx vypouští xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vstup xx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x zajistit podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§103x

Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových

(1) Xxxxx x rozbor vzorků xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely stanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx požadavku xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx životního prostředí Xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx odběrů a xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poplatku xx vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx, kdo xxxxxxxx odpadní xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx znečišťování, x xxxxxxxx podmínky k xxxxxx vzorků xx xxxxx výpustí xxxxxx xxxxxxxxxx.

§103x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

XXXXX XXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§104

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Vodoprávními xxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxx,

x) újezdní úřady43) xx území xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) krajské úřady,

e) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§108).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx orgánech x orgánech pro xxxxx.

(3) Ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny14a), xxxxxxx xxxxxx1a) x xxxxxx x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx7b) x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona4) xxx xxxxxxxxxx, povolování, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxx xxxx jen na xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx souhlas xxxxx §17. Xxxxxxxxxx xxxx x závazném stanovisku xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxx xxxx ekologického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo stavu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dosažení xxxxxxx stavu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx provedení xxxxxx xxxx vést ke xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx xx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, upozorní žadatele, xx xxx udělené xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xx bez této xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxxxx úřady v xxxx xxxx uplatňovat xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxx, za kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx podrobnosti pořízené xxxxxxxxxxx xxxx podkladů xxx rozhodnutí xxxx xxxx úkon xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

§105

Obecní xxxxx x xxxxxxx úřady

(1) Xxxxxx xxxxx upravují, xxxxxxx, xxxxxxxxx zakazují xxxxx §6 odst. 4 xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §105107, xxxxx-xx o působnosti xxxxx hlavy XI x XX xxxxxx xxxxxx.

§106

Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadům, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánům.

(2) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx územních xxxxx xxxxxx xxxx.

§107

Xxxxxxx úřady

(1) Xx xxxxxxxxxx krajských xxxxx xxxxx

x) uplatňovat xxxxxxxxxx x zásadám xxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx se xxxxx §18 tohoto xxxxxx xx stavbám, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňují xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx vod xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx věcech hraničních xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §87k xxxx. 1, xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx; má-li takové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, povahu xxxx xxxxxxxxx státní hranice, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; týká-li se xxxxxx xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx i x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví; xx xxxxxxxx vody se xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx vody xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx44),

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx, opatření, a xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x správci xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Krajské xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oblastí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8 x ukládat xxxxxxxx, která xxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 odst. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vypouštění xxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x znečištěných xxx x průsaků x xxxxxxxx míst do xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx s vodami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případech, xxx si xx xxxxxxx,

x) povolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx 10 000 ekvivalentních xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx uranových xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx podle přílohy č. 1 xx xxx xxxxxxxxxxx x vypouštění odpadních xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (§16) x xxxxxxxx případů, xxx xx instalováno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx podzemních vod xx xxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vod, xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx vzdouvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x nádržích x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 x3 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 10 x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx správce povodí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejich aktivní xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxx a xxxxxxxxxx x těchto záplavových xxxxxxx omezující podmínky xxxxx §67 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx o tom, xxx xx jedná x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx jde x xxxxx xxx xxxxx §43 xxxx. 2, xxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx povrchové xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) vydávat xxxxxxxxx xxxxx §18 x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx vydávat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxx závadných xxxxx (§39 odst. 7) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxx xxxx vodní drůbeže, xxxxxxxxx xxxxxx živočichů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxxxxxxx xxxxx x vodním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vodní xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxx xxx x o xxxxxxxxxx pásmech vodních xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do ochranného xxxxx vodního xxxxxx X. stupně x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma,

w) schvalovat xxxxxxxxxxx řády vodních xxx, která xxxxxxxx, xxxxxx mimořádných manipulací xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x případě, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx děl, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, patří do xxxx působnosti,

x) vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod sloužícím x xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxx x), x xxxxx xx to xxxxxxx x k dalším xxxxxx xxxxx x xxxxx nakládáním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx vlastníků (xxxxxxx) xxxxxxx děl X. až XXX. xxxxxxxxx, kterým byla xxxxxxx povinnost zajistit xxxxxxxxx technicko-bezpečnostního dohledu, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ohroženého xxxxx, x jejich poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxx krizového řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému,

z) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §53.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 9 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.

§108

Xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx vodoprávního úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x zásadám xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, x xx

1. xxxxxxxx k vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx [§8 odst. 1 písm. c)],

2. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podzemních xxx xx xxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx do xxx povrchových [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

3. xxxxxxxx k xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečných látek xx kanalizací (§16),

4. xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatkového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx cejch xxxx xxxxx značku x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxxxx xxxxxx x podávat xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§36),

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jímacího xxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx hladinu xxxxxxxxxx vod, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povodí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§37),

7. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přebírání xxxxxxxx měření objemu xxxxxxxxxxxx vod x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§38),

8. xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxx (§31, 32, 33, 35 x 38),

x) zjišťování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§21 x 22),

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a podzemních xxx prostřednictvím xxx xxxxxxxxx pověřených odborných xxxxxxxx (§21),

x) xxxxxx x xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§19 x 22),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánů x oblasti xxx x sestavování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství (§24 xx 26),

x) xxxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx (§24 x 25),

x) chráněných xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx (§28),

x) ochrany xxxxxxx xxxxxx (§29 a 30),

x) citlivých xxxxxxx (§32),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxx (§33),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (§34 xxxx. 2),

x) xxxxxxxxx povrchových xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx živočichů xxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxx (§35),

x) ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§39),

x) zneškodňování xxxxxxx (§41) x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§42),

o) ochrany xxxx xxxxxxxxx (§63 xx 87),

x) xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavu (§73),

x) xxxxxxxx sucha x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx společně x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§87a xx 87m),

r) xxxxxxxx xx odběr podzemních xxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (hlava XX xxx 1),

x) xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových x xxxxxxxxxx (hlava XX xxxx 2 a 3),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx krajů x xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxx ochrany množství x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (§107),

u) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§112),

v) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zavádění xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vod xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, Dunaje x Xxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (§7).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx újezdních úřadů xxxxx §105 xxxx. 2.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx infrastruktury55) x xxxxxxxx působnosti všech xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§109

Xxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodou xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pitné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx subjekty, xxxxx xx mimořádnost xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx situace x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx po projednání x příslušnými orgány xxxxxxxx k nápravě. Xxxxxx xxxx stanovit xxx, jakým xxxxxxxx x x jakém xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx odběrů xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných závad.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x opatření obecné xxxxxx.

(3) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisí pro xxxxx.

(4) Vodoprávní úřady xx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxxxxx xxxxxx působících xx xxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx, rybářství, popřípadě xxxxxxx xxxxxx.

(5) Obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku. Přitom xxxxxxx kontrolují, jak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxx xxxxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx a jak xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x jejich bezpečnosti.

§111

Xxxxxx xxxxxxxxxx dozor

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru, xxx xxxxxxxxxx úřady x Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou x rozsahu xxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vodoprávního dozoru xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou dodržována xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx úřadů, jak xxxx plněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodních xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx provedené x xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§112

Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) České inspekci xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx vodoprávními xxxxx na xxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx ohrožujících jakost xxxxxx xxx,

4. xxxxxxx xxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx kanalizací,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx příčin x xxxxxxxxxx následků, zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a),

c) xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zájem x xxxxxxx xxxxxxxxx, až xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřady x Xxxxxxx fondem životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 x násl.,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx znečišťovateli,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování xxxxxxx x množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodovat v xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx jde x xxxxxxx odpadní xxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Na xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ustanovení §115.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2011 Sb.

§114

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávních xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným příslušným xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx dokladem x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx odebrané xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nenáleží xxxxx, jíž byl xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

§114x

§114x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§115

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, postupují xxxxxxxxxx xxxxx při řízení x věcech upravených xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,4) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx děl x vodohospodářských úprav.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovení xxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vodního zdroje xxxx vyjádření x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stanovisek xxx xxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení4), xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x souladu x xxxxx zákonem.

(3) X xxxxxxxxx, xxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poměry x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx x u xxxxxx xxxxxxxx úřadů.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx vodního xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx vodního xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zahajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx vedených xxxxx xxxxxx zákona, pokud x xxxx informace xxxxxxxxxx xxxx požádá, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedených podle §15 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx podle §3 xxxx. x) xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxx xx podávat opakovaně.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx §3 písm. g) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx x postavení xxxxxxxxx řízení xx 8 dnů ode xxx sdělení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxx sdělení xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo první xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx úřední desce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Vodoprávní xxxx x písemnosti, xxxxxx xxxxxxxx termín x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx nejméně 10 xxx před xxxxxx xxxxxxxx, xx závazná xxxxxxxxxx x námitky, xxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx vodoprávní xxxx xx ústního xxxxxxx, xxxx lhůtu, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 písm. g) xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Každý xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xx které xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx od xxxxxxxx vyhlášky, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx připomínky. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vodní xxxxxx nebo xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx, o xxxx se xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předložených xxxxxxxxx vodoprávního xxxxxx, xxxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §36 x 47 xxxxxxxxx xxxx se nepoužijí, x jde-li x xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxx xx 3 xxxxxx.

(12) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 správního xxxx, jde o xxxxxxxx řízení.

(13) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx rozhodné xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měnit, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(14) Náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxxx řízení zahájeném x podnětu xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, hradí xxxxxxx.

(15) Xx xxxxxx, změnu, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí vodoprávního xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13 xxxxxxx.

(16) Účastníkem xxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx žadatel x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 7. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x obce, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tok xxxxxxx. X vydání rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§106 xxxx. 1).

(17) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dozoru, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx předchozích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx průzkumů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx podle §8, xxxx xxxxxxxx xx již xxxxxxxx. X případě, xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(19) Zasahuje-li xxxxx dílo xxxx xxxxxxx xx správních xxxxxx xxxxxxxx vodoprávních xxxxx, je x xxxxxx příslušný xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx díla xxxx x xxxxx xxxxxxxx obvodu se xx vykonat xxxxxxxxxxx xxxx činnosti. Činností xx rozumí nakládání x xxxxxx, činnosti xxxxxxx v §14 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx vodoprávní úřad závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávním xxxxxx xxx xxxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx díla xx vodoprávní xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx leží vodní xxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxx.

(20) Po xxxx xxxxxxxxxxxx případu xx xxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(21) Xx správních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1, 2, 3 x 5, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 3 x 5, §14 xxxx. 1 xxxx. x), d), x) x x) x xxxxx §15 xxxx. 1 posuzuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dobrého xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx útvaru podzemní xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx zhoršení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx zhoršení stavu xxxxxx podzemní vody xxxx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx podle §23a odst. 8 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§115x

Xxxxxxxx obecné xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §6 odst. 4, §87k x §109 xxxx. 1 xx xxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx obecné povahy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zveřejní xxx xx úředních xxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx.

(3) Ustanovení §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx povahy xxxxx §25 xxxx. 4 x 5 a §66 xxxx. 7 xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí odstavce 1 xx 3 xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§116

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 bez xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx v xxxxxxx x xxx,

x) v xxxxxxx s §16 xxxx. 1 xxxx 2 vypustí bez xxxxxxxx vodoprávního úřadu xx xxxxxxxxxx odpadní xxxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) provede xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x ním,

f) xxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2,

g) xxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 7 nebo 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx užívá xxxxxxx xxxx stavby x rozporu x xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx akční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2,

j) xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx živočichy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nádrže x rozporu s §35 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpadních vod xxxxx §38 odst. 8,

x) x xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená opatření, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx, x ohrozí xxx jejich prostředí,

m) xxxxxx xxxxx mytí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxx podle §46 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxx xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi podle §63 xxxx. 3,

q) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §67 xxxx. 2,

r) x xxxxxxx s §87k xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx stavu xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87l xxxx. 2,

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109 odst. 2, nebo

u) nesplní xxxxxxxx uložené xxxxx §110 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu

a) do 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), j), x), x), x) xxxx x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x), x), x) xxxx x), nebo

d) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxx l).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx 40 Xx xx 1 x3 nedovoleně odebraných xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx však xx výši 500&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx násobku xxxxx 70 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a celkového xxxxxxxx těchto vod, xxxxxxx však xx xxxx 500&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx stanovit xxxxxxx za období 3 xxx předcházejících xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odběr xxxx xxxxxxx. Sazbu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxx, jsou-li xxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x sazbě xxxxx xxx 10 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchových xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx 15 Kč xx 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxx-xx stanovit množství xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xxxx x rozporu x xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx roční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx44a). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody stanovit xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x místních xxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §7 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx potřebným xxxxxxxxx x akumulaci xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řádně xxxxxxxxxxx, xxxxx nezabrání xxxxx xxxxxxxxx vod xxxx závadných xxxxx x xxxxxxxx xx xxx povrchových, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx závadnou xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozními hmotami x xxxxxxx x §7 odst. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) užije plavidlo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx vodě v xxxxxxx x §7 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxx plavidlo k xxxxxx x xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxx podle §7 xxxx. 5.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx uložit pokutu

a) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a); xxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxx povrchových, xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) příkazem xx xxxxx xx 5&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. b).

§118

Porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nakládá x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 x rozporu s xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxx,

x) nezměří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vod xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2, xxxx

x) v rozporu x §38 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx míru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxxxxxxxxxxx 6&xxxx;000 x3 xxxxx xxxx 500 m3 xxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx spojeno.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx odpadní vody xx xxx povrchových, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 5 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 5 xxxxx do xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí xxxxxxxx x odběru vzorků xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) do 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx x) xxxxx odstavce 3, xxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod v xxxxxxx x povolením x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx §116 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx odběrem xxxxxxxxxx xxx v rozporu x povolením x xxxxxxxxx x vodami xx xxxxx xxxxxx xx xxxx stanovené xxxxx §116 xxxx. 4. Ustanovení §116 xxxx. 5 a 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx dílo x xxxxxx stavu xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. až XX. xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 4 x 5.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx vodního xxxx X. nebo XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prováděním technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 3.

(4) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) provozuje xxxxx xxxx x xxxxxxx x §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx vodoprávnímu úřadu xx xxxxxxxxx xxxxx xx úpravu manipulačního xxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nedbá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx toku xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx vodním xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx značku nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dat x průtocích xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. g),

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx technickou revizi xxxxxxx xxxx, nepředá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závady xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx díla nebo xxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxx povodněmi xxxxx §84.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx náletové xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. j).

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx vody dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dno x xxxxx xxxxxxx xxxx x nevytváří xxxxxxxx xxx xxxxxxx vodních xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevaruje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 3.

(7) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), h), x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), x), xxxxxxxx 5 nebo odstavce 6 xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 4 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 6 písm. x).

§120

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §51 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu x §52 xxxx. 1 neodstraní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Fyzická osoba xx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx dílem, nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §52 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx umístěna xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, která xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zřízena xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §56 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx xxxx,

x) užívá xxxxxxx x xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §56 odst. 4 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vodoprávnímu úřadu xxxxxx závady xxxx xxxxxx, nebo

d) v xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sousedícího x vodním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neumožní vstup xxxx vjezd na xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxx xxxx stavby xxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neumožní xxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. x).

(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 8,

x) do 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxxxxxx 5, odstavce 6 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx 7, nebo

d) do 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4.

§121

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §63 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx na xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění ochrany xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx zpracovaný xxxxxxxxx plán xxxxx §71 odst. 4 xxxx 5, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odtokových podmínek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §75 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx movitého xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nedbá x xxxxxxxx nebo xxxxxxx movitého majetku xxxxx §85 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 4, xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3.

§122

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx prioritní xxxxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx odpadní xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx kanalizace x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §16 odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxx xxxx xxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými látkami nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zachází xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x nimi xx spojeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx s xxxx xxx xxxxxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. b).

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx xxxx nebezpečnými závadnými xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxx xx xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zachází se xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx záznamy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 6.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxx x výjimkou xxxxx §39 xxxx. 7.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §39 xxxx. 12.

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) do 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 4; xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 spáchán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx,

x) xx 200&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, jak xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx došlo, k xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx následkům x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxx závadné xxxxx xx xxxxxx těchto xxx x ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§123

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako původce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx příčin xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx neřídí schváleným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vodoprávního xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §41 odst. 1,

b) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2, xxxx

x) nevyhoví xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění příčin xxxx následků havárie xxxxx §41 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxx havárii xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx §41 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x havárii xxxxx §41 xxxx. 6, xxxx

x) jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx předchozího xxxxx xxxxx §42 xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

§124

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx vodního toku

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx drobného xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §47 xxxx. 2,

b) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxxx §75 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §83.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) do 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).

§125

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzorky xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx v příslušných xxxxxxxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxx X, nezjišťuje xxxxxxxxx koncentraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89n xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

Xxx 2

Přestupky právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

§125x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodami xxxxx §8 xxxx. 1 bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) x xxxxxxx x §16 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) provede stavbu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 bez souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxx §28 xxxx. 2,

x) poruší xxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 xxxx 8,

x) xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxx pozemky xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §30 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zranitelné xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2,

x) xxxxxxx ryby xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toku xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 3,

x) vypustí xxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rozporu x §38 odst. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vod, x xxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 9,

x) poruší zákaz xxxxx §46 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 odst. 3,

r) xxxxxx xxxxx činností x xxxxxxx zóně xxxxxxxxxxx xxxxx podle §67 xxxx. 2,

s) x xxxxxxx x §87k odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx komise xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87l xxxx. 2,

u) xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 1 xxxx §112 odst. 1 xxxx b).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), x), x) xxxx q),

b) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene t),

c) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x), x), x), x), r), x) nebo x),

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), e), x), x) xxxx w),

e) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx m) xxxx u), nebo

f) xx 5 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene d).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný vypouštěním xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xxxx násobku xxxxx 40 Xx xx 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx sazby 70 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x celkového xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Pokutu xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxx odběrem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx stanovit xxxxxxx xx období 3 xxx předcházejících xxx, xxx xxx nedovolený xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 lze xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx 10 Xx za 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx v xxxxx xxxxx xxx 15 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx v xxxxxxx x ním, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx směrných xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx provádí xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx44a). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxx x účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx povrchových xxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu s §7 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x akumulaci xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo nezabrání xxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx látek x plavidel xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odpadů z xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx zásobí xxxxxxxx pohonnými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §7 xxxx. 4,

d) užije xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k plavbě xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 5, xxxx

x) užije xxxxxxxx x plavbě x xxxxxxx se stanoveným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx podle §7 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, speciálního xxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxxxxxx plavidla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx vody xxxx xxxxxxx látky z xxxxxxxx x přístavech xxxx xxxxxx speciálních xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx povrchových, xxx xxxxxx pokutu do 200&xxxx;000 Xx,

x) do 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) do 200&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xxxx xxxxxxxx 2.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2, anebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 2, xxxx

x) x rozporu x §38 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx vypouštěných xxxxxxxxx vod nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx vodoprávnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx x odběru xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxxxxxxxxxxx 6&xxxx;000 x3 xxxxx xxxx 500 x3 xxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 přechod xxxxxxx nebo xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx spojeno.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx dopustí přestupku xxx, že nevydá xxxx, xxx tyto xxxx xxxxxxxxx, doklad xxxxx §38 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxx, xxx vypouští xxxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) neumožní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 5 vstup do xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx kontrolovaný zdroj xxxxxxxxxxxx, nebo nezajistí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 5 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx nachází xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx kontrolovaného xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

b) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) nebo x) anebo odstavce 3 nebo 4, xxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §125a xxxx. 4. Ustanovení §125a xxxx. 6 x 7 se xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx x rozporu x povolením x xxxxxxxxx x vodami xxx uložit xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx §125a xxxx. 5. Xxxxxxxxxx §125a xxxx. 6 a 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§125x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxx stavebník xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx stavu xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx díla X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxx stavebník xxxxxxx xxxx X. xx XX. xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §62 xxxx. 4 x 5.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxx xxxx X. xxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) provozuje xxxxx dílo x xxxxxxx s §59 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nedbá xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx x případě xxxxxxxxxxx situací xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ulpělé xx xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx, vodní značku xxxx vodočet nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx vodním toku xxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §59 xxxx. 1 písm. x),

x) neosadí plavební xxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neprovede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. k),

h) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx manipulační xxx vodního díla xxxx návrh na xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle §59 odst. 3, xxxx

x) nesplní povinnost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §84.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx hráze xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx neodstraní xxxxxxxx xxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sloužícího xx xxxxxxxxx vody xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx v xxxxxx stavu dno x břehy vodního xxxx x nevytváří xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx živočichů, xxxxx-xx x xxxxxx podle §59 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby podle §73 xxxx. 3.

(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu

a) do 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), h),

b) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x), e), x), xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx 4, nebo

d) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 5 xxxx. x) xxxx odstavce 7 xxxx. b).

§125e

Porušení povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx koryto vodního xxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vodního toku xxxxxxx přestupku tím, xx v xxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxxxxxxxx předměty xxxxxxxxx xx ulpělé xx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx s §52 xxxx. 2 xxxxxxxxx nápravu xxxxxxxx xxxxxxxxx odtoku povrchových xxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx umístěna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím xxxxxxx xxxx její xxxx, xxxxx souvisí x xxxx pozemky xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx část,

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §56 odst. 4 xxxx. b),

c) x rozporu x §56 odst. 4 xxxx. x) neohlásí xxxxxxxxxxx stavby k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §56 xxxx. 4 písm. x) nestrpí xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx sousedícího x vodním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx vjezd xx xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby xxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neumožní xxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 písm. x).

(9) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo odstavce 8,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 5, odstavce 6 xxxx. x), d) xxxx odstavce 7, xxxx

x) do 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§125f

Porušení xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §63 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx na pozemky xxxx xx stavby x zajištění ochrany xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x záplavovém xxxxx nebo mohou xxxxxxx průběh povodně, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxx §71 odst. 4 xxxx 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k zamezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dotčeného objektu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx x umístění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), odstavce 4, xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3.

§125g

Porušení povinností při xxxxxxxxx xx závadnými xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nebezpečné látky xx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) vypustí xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 nebo 2,

x) v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx míru xxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxx xxx schváleného havarijního xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává záznamy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx se zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx závadnými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx je spojeno xx zvýšeným xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §39 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx zachází xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 6.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §39 odst. 12.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 30 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xx 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

c) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4,

x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 5 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(8) Při xxxxxxxxx xxxx pokuty xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx nichž x xxxxxxxxxxxx nakládání xxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x množství x charakteru xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx, xx škodlivým následkům x možnostem xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neučiní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příčin xxxx xxxxxxxx havárie xxxx xx xxx jejím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 odst. 1,

x) xxxxxxxx neprodleně havárii xxxxx §41 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příčin xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx, xxxxxx zjistila xxxxx §41 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o havárii xxxxx §41 odst. 6, nebo

c) jako xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbu, kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

b) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), xxxx

x) xx 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x).

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx povodí

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §75 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně před xxxxxxxxx podle §83.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx významného xxxxxxx toku dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §47 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxxx §75 xxxx. 3, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx osoba xx jako xxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §82.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), nebo

d) do 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx xxxxxxxx 3.

§125j

Porušení povinností xxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx žádost o xxxxxx rozhodnutí xxxxx §92 stavebního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v čl. II xxxx 6 xxxxxx x. 20/2004 Xx.

(2) Za přestupek xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§125k

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodebírá xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy č. 2 části B, xxxxxxxxxx průměrnou koncentraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89x xxxx. 2.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Xx.

Díl 3

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§125x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povrchových xxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x nákladům xx xxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Sazba xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx dvojnásobek, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 20 000 000 Xx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx přestupek xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxx 1 xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx povolení x nakládání x xxxxxx nebo x xxxxxxx x ním, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx x jejímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypouštění xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx §125j xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 2 x §125b xxxx. 1 xxxx. x) a x) projednává Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx na xxxxx uložit Státní xxxxxxxx správa x xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Přestupek projedná xxx z příslušných xxxxxxxxx orgánů, který xxxxx zahájil řízení, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx v týž xxx, xxx vodoprávní xxxx xxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx4).

(6) Xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx správou xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx x 50 % příjmem xxxxxxxx xxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, x x 50 % xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XVI

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§126

Společná ustanovení

(1) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx", rozumí xx xxx x xxx, xxxx svědčí xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení týká, xx xxxxxxxxx, hledí xx xx něj xxxx na xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx státními xxxxxxxxxxxx, xxxx povinni xx xxxxx převzít od xxxxxxxxxxx organizačních složek xxxxx vodní xxxx xx vodních xxxxxx x pozemky tvořící xxxxxx xxxxxxx xxxx x úsecích, xxxxx xxxxxxxx, od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx při xxxx xxxxxx státem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx hospodařit, xxxxx xx o xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx s ním xxxxxxxxxxx.45) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx státu, určí xxxxxxxx správce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx odvodňovací zařízení xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx stává xxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, je-li tato x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odvodňovací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx 24 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x přechodem xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxx xxxx následujícím po xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx vodoprávních xxxxx výslovně neuvedenou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx oblastí, v xxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1, §16 xxxx. 1, §17 odst. 1, §39 odst. 2 xxxx. x) se xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x musí xxx xxx postupu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zohledněna, x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §9 xxxx. 5. Ten, xxxx xxxxxx právo x xxxxxxxxxx vydaného podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx povolení na xxxxxxx žádosti provozovatele xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavebního povolení xxxx společného povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxx4).

(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxx úřadům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1, §22 odst. 2, §38 xxxx. 6 x xxxxxx znečištění x povoleným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních vod xxxxxx xxx 6 000 x3/xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x o změně xxxxxxxxx zákonů.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §42, §110 xxxx. 1, §111 odst. 2 xxxx §112 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx újmy xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx45a). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §42, §110 xxxx. 1, §111 xxxx. 2 xxxx §112 xxxx. 1 xxxx. b) vodoprávní xxxx xxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů45a).

(8) X xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3, §8 odst. 4, §12 xxxx. 1, §38 xxxx. 15, §43 xxxx. 2, §44 odst. 3, §53, §55 xxxx. 4, §56 xxxx. 5, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2 x §71 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední.

(9) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxx i xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona4).

§126a

Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx obecnímu xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§126x

(1) Odběry a xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx §38 xxxx. 6 xxxx §103a x xxxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §103 xxxx. 1 x 2 xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dočasně45b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx usazené x jiných členských xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx

x) jsou státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxx oprávněny x xxxxxxxxxxx činností uvedených x §38 xxxx. 6, §103 xxxx. 1 a 2 xxxx §103a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vypouští xxxxxxx xxxx xx vod xxxxxxxxxxx, před xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

§127

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx děl xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61) xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx zůstává x platnosti.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx udělené x xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx práva x pozemkům, xxxxx xxxxx koryta xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx plocha x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx leží, xxxxx xxxxxxxx xx 6 měsíců od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x přechodem xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dnem následujícím xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nesouhlasu x přechodem.

(6) Xxxxx xxxx v době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vod xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx žádost xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, x xx nejvýše xx úrovně znečištění xx vypouštěných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx budou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a předpisy xxxxx xxx vydanými, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vodoprávní úřad x xxxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxxxxx vod x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx dobu xxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ukládání xxxxx xxxxx §116 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vypouštěného xxxxxxxxxx. Přiměřenou xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxx, které xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x předpisy xxxxx xxx vydanými, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zdrojů xxxxxxxxxx xxx 2&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx 31. prosince 2010.

(7) Odběry podzemních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxx jsou vodami xxxxxxx, xx považují xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx; toto xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx povolen podle §8. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx se xx tyto odběry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx správy poplatků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů podle §19.

(10) Xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vodovodů a xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx §24, 30 x 46 xxxxxx x. 138/1973 Sb., o xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx xx xx xxx 2002 xxxxx xxx xx výši 80 %.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx se za xxx 2002 platí xxx xxxx zásobování xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46) ve xxxx 35 % x xx xxx 2003 xx výši 70 %.

(13) Xx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se x jiných právních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx úseku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx odběry povrchových xxxx podzemních vod xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x při provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xx směrného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x platném xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx nových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v příslušné xxxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §66.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§128

Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7) xxx:

"(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, stanoveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x akreditované xxxxxxxxxx7) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83a). Xxxxxx x xxxxxxx kontroly xxxx xx xxxxxx xxxxx upravit xxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §80 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx x zrušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. Za §83 xx xxxxxxxx nové §83x až 83x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47x) xxxxx:

"§83x

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx zahájený xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osvědčení x xxx, xx xxxxx xx způsobilá xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx

x) xxxxx vzorků x vyšetření jakosti x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxx vody (§3 xxxx. 1), xxxx x koupalištích a xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx koncentrací x xxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx staveb (§13 xxxx. 1),

x) odběr xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§13 odst. 2),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxx xx přímého xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§5), x xxxxxxxx xxxxxxx užívání, x xxxxxxxx xxxxxx (§25),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (§17),

x) odběr xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§24 odst. 1 xxxx. x)],

x) zjišťování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vibrací a xxxxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxxxxx (§30 xx 35),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx intenzit osvětlení x mikroklimatických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prachu x chemických škodlivin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§37 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyšetření x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx pověřit prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zřízenou x xxxxxx úkolů v xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba"). Xxxx xxxxxxxx xx nepřevoditelné. Xx vydání xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx řád. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx autorizující xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx autorizace zveřejní Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx úroveň ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vybavení x technickým x xxxxxxxxxxxxxxxx úkonům a xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se dovídají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zájmů, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x autorizaci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx trestný xxx, xxxxx skutková podstata xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx osobu její xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx členové statutárního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(4) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxxxx xxxxx47x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx pobyt xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx prokazují xxxxxxxxx x xxxxxx autorizace xxxxx §83x xxxx. 1

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx přístup k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) dokladem prokazujícím xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx činností získaným x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, bezpečnosti, xxxxxxx životního prostředí x ochrany spotřebitele x xxxxxxx xxxxxxxxx x §83x odst. 1.

(6) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxx 5 na xxxxxx občana xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Žádost xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx ukončeno xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx předložení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozsah x podmínky xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno. Xxx vydání osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Žadatel xxxx xxxxx sdělení x xxxxxxxxx osvědčení x autorizaci xxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx námitky. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hradí xxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxxx. Autorizace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx 5 let. Žádost x prodloužení platnosti xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx autorizující osobě xxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx §83x xxxx. 4, xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Tyto xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx autorizace xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastnit xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 5 xxx. Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hradí xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledků mezilaboratorních xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx je oprávněna xxxxxxxxx xx objektů xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínek autorizace x xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přizvat xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení nebo xx odejme. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxx ode xxx xxxx doručení námitky. X námitkách xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxx xxxxxxx.

§83x

(1) Autorizace xxxxx důvodu xxxxx §83x xxxx. 5 xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx udělena, pokud xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodloužení,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; vzdání xx osvědčení xx xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě,

c) u xxxxxxxxx xxxx smrtí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého,

d) xxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx autorizace,

e) prohlášením xxxxxxxx xx držitele xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x podle §83x xxxx. 5, držitel xxxxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §83x odst. 3 o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

47x) §21 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.".

4. X §92 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx věta, xxxxx xxx: "Xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx může xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. Xx §100 xx xxxxxx xxxx §100a, xxxxx zní:

"§100a

Pokud z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx překladu, xxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx podpisů x otisku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.".

XXXX XXXXX

§129

§129 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§130

Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2) xxx:

"x) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod povrchových,2)

2) §89 až 99 xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx).".

2. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6) xxx:

"x) poplatky xx skutečný odběr xxxxxxxxxx xxx6) xx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6) §88 zákona x. 254/2001 Xx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§131

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 358/1999 Xx., xx mění xxxxx:

§49 x 50 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x změně xxxxxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zákona

§132

Zákon č. 238/1999 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 102/1963 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 130/1974 Xx., o státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1992 Sb., x ochraně přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxx xxxxx:

Xxxxxx XX xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx správě xx vodním hospodářství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§133

Xxxxx č. 23/1992 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 130/1974 Xx., o xxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 49/1982 Xx. x xxxxxx x. 425/1990 Sb., x zákon x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx takto:

Články I x XX se xxxxxxx.

XXXX XXXX

§134

§134 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

§135

Xxxxx č. 500/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx jiné právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 438/1991 Xx., xxxxxx x. 282/1992 Xx., xxxxxx x. 473/1992 Xx., zákona x. 170/1993 Xx., xxxxxx x. 155/1994 Xx., zákona x. 191/1994 Sb., zákona x. 218/1994 Xx., xxxxxx x. 161/1997 Xx., xxxxxx x. 164/1998 Sb., xxxxxx x. 269/1998 Xx., xxxxxx č. 21/2000 Xx. a xxxxxx x. 246/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:

X §15 xxxx. 2 xx tečka na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 2,5 mld. Xx xx zvláštní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx nezbytných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx děl xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1997, 1998 x 2000, a na xxxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX DESÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§136

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 114/1995 Xx., xxxxxx x. 14/1998 Xx. x zákona x. 58/1998 Xx.

2. Xxxxx č. 14/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 138/1973 Xx., x xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 130/1974 Sb., x státní správě xx xxxxxx hospodářství, xx znění xxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 240/2000 Sb. x xxxxxx x. 185/2001 Xx.

4. Xxxxx č. 58/1998 Sb., x poplatcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových.

5. Xxxxx č. 281/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 35/1979 Xx., x úplatách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 91/1988 Xx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 35/1979 Sb., x úplatách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. Nařízení xxxxx č. 91/1988 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 35/1979 Xx., x xxxxxxxx ve xxxxxx hospodářství.

8. Nařízení xxxxx č. 141/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 35/1979 Xx., o xxxxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Nařízení xxxxx č. 100/1999 Sb., x ochraně xxxx povodněmi.

10. Xxxxxxxx č. 42/1976 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 62/1975 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx některých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

12. Xxxxxxxx č. 6/1977 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx.

13. Xxxxxxxx č. 82/1976 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 422/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje vyhláška x. 82/1976 Xx., x úpravě užívání xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 99/1976 Sb., x xxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxx č. 81/1977 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx vyhláška o xxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxx č. 28/1975 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

18. Xxxxxxxx č. 63/1975 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy o xxxxxxxx podzemních xxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 176/1999 Sb., kterou xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hranice.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§137

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx §135, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 254/2001 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx látky náležející xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx biologicky xxxxxxxx xxxx xx rychle xxxx na látky xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředí,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx prokázány xxxxxxxxxxxx xxxx mutagenní xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx steroidů, xxxxxxx žlázu, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné endokrinní xxxxxx ve vodním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx prostředí,

5. xxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

7. persistentní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx uhlovodíky xxxxxxx xxxxxx,

8. persistentní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx ke dnu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vod.

Jednotlivé zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx považují xx nebezpečné xxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx látky náležející xx dále xxxxxxxxx xxxxxx:

1. Sloučeniny xxxxxxxxx x kovů:

1.

zinek

6.

selen

11.

cín

16.

vanad

2.

měď

7.

arsen

12.

baryum

17.

kobalt

3.

nikl

8.

antimon

13.

beryllium

18.

thallium

4.

chrom

9.

molybden

14.

bor

19.

tellur

5.

olovo

10.

titan

15.

uran

20.

stříbro

2. Biocidy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx chuť xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x sloučeniny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx těchto látek xx vodách.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx křemíku a xxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx těch, xxx xxxx biologicky xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx fosfor a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx minerální oleje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Fluoridy.

8. Xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rovnováhu, zejména xxxxxx soli x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinek xx dobrý xxxx xxxxxxxxxxx vod.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 254/2001 Xx.

X. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxx x Xx/x3
Xxx zásobování xxxxxx xxxxx
2,00
Xxx xxxxxxx xxxxx
3,00

X. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx povrchových

B.1. Xxxxx poplatek z xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx (Xx/x3)

xx 2019

0,1

B.2. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX
Xx/xx
XXXXX XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx
xx/xxx
xxxxxxxxxxxx
xx/x
1.
x) XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx 31.12.2004
16
20 000
40
od 1.1.2005
16
8&xxxx;000
40
x) XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx
8
10&xxxx;000
40
x) CHSK xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x výroby xxxxxxxx x xx zušlechťování xxxxxxxxxxxx a lnářských xxxxxxxx
3
10&xxxx;000
40
2. XXX
0,5
20&xxxx;000
1&xxxx;200
3. xxxxxxxxxxxx xxxxx 47)
2
10 000
30
4. xxxxxx xxxxxxx
xx 31.12.2004
70
13&xxxx;000
3
xx 1.1.2005
70
3 000
3
5. xxxxx amoniakální xx 31.12.2001
40
15&xxxx;000
15
6. dusík Xxxxxx xx 1.1.2002
30
20 000
20
7. XXX xx 1.1.2002
300
15
0,2
8. xxxx
20&xxxx;000
0,4
0,002
9. xxxxxxx
4&xxxx;000
2
0,01

Čl. II

Závěrečná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx záloh xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxx xxx 2004 podle §88 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Platnost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podzemních xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx individuální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx k vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx moci do 31.xxxxxxxx 2001, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxx xxxx kratší. Xxxxxxxxx (§8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx povolení xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x vykonávat další xxxxx x povinnosti x rozsahu těchto xxxxxxxx x xx 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1. ledna 2008 žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení, x xx xx do xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx, na xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2004. Ustanovení §9 xxxx. 4 vodního xxxxxx xxxxx bodem xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x) xxxx 6, 7, 9 až 12 xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2004.

4. Xxxx hlavních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2006.

5. Plány xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2009. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti na xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxx podle čl. X xxxx 30, xxxxx xxx x §25 xxxx. 2 xxxx. a) tohoto xxxxxx, xx 22. xxxxxxxx 2004.

6. Obce, xxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 2&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 31.prosince 2010, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a čištění xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády vydaným xxxxx §38 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx vodních xxx xxxxx §20 xxxx. 1 vodního xxxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx 2011 xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebné xxx zapsání xxxxxx xxxxxx x vyznačení xxxxxxxxxx pásem xxxxx §20 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx nemovitostí.

8. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových xx xxxxxxxxxx xxx 2003 vydají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2003 xxxxxxx xxxxx. Krajské xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx 30 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx výměry xxxxx xx xxxxxxxx xx vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 2004 xxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xx nabytí xxxxxx moci výměry xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2003.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinné xxxxxxxx plnící ohlašovací xxxxxxxxxx vymezené x §126 xxxx. 6 xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 166/2006 a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx životního prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ohlašují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí xxxxxx xx xxx 2009.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §126 xxxx. 6 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zároveň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx I nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 166/2006 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx podle xxxx 1, ohlašují povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2010. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2008 x 2009 xx postupuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §126 xxxx. 6 zákona x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx za xxx 2011. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů za xxx 2008 xx 2010 xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 25/2008 Xx. s účinností xx 12.2.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §61 odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx X až III, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxx §20 xxxx. 2 zákona č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do 1. xxxxx 2021.

2. Xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxx-xx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx projednání, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sloužících x xxxxxxx území xxxx, kraje nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

4. Xxxxxxx financí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odstranění xxxxxxxxxxx škod xxxxxxxxx x xxxx 2006 x xx nová xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx odstraňování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2006 xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dílech. X xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 181/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vody, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x odběru xxxxxxxx vody xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx požadavky xxxxx §9 odst. 4 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxx §30 odst. 1 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochranné xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 7 zákona x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx území nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 7 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Hodnocení povodňových xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2011. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2013.

5. Národní xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx rizik xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. prosince 2015.

6. Vodoprávní úřady xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx, vydávání vyjádření x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánů podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx povodích.

7. Generel xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §28a xxxx. 2 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 181/2008 Xx., xx xxxxxxxxxxx x aktualizuje x xxxxx národních xxxxx xxxxxx.

8. Řízení, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxx §105 xxxx. 2 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 150/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx ke koupání xxxxx §34 odst. 1 zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx vytvoří xx 24. března 2011.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

Čl. XVIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx předpisem č. 350/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté podle §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 331/1993 Xx., x státním xxxxxxxx České republiky xx xxx 1994 x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx xx opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx k nakládání x vodami xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx přikrmování xxx xxxx jsou xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxxx ryb xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 13 xxxxxx x. 254/2001 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 275/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

Xx. LV

Přechodné ustanovení

Nedojde-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vodního xxxx x dohodě x náhradě xx xxxxxxx xxxxxxx podle §59a xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo vodního xxxx x výši xxxxxxx soud.

Čl. LV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 61/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xx. XXXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 8 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předložit xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx na xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 254/2001 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související, vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §93 zákona x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xx poplatky xx poplatkové xxxxxx 2019.

5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kanalizace, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx osvobozuje xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových xx xxxxxxxxxxxx období xxxx 2022 včetně.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá účinnosti 15.6.2018

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 312/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx zemědělství a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 36 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx plán xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Hejtman xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx měřit xxxxxxxx xxxx, xxxxxx odebírá, xxxxxx v xxxx 2022 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. ledna 2023.

5. Xxxxx 6 xxxxxx stanovená x §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx vodní xxxx ohlášená xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměrů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 7 xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxxx účinném xx 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxx řízení, která xxxx zahájena xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 254/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx účinnosti 2.1.2007, a xxxxxxxxxx §135, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.7.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2003

20/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 23.1.2004, s xxxxxxxx §1 odst. 1, §12 xxxx. 1 písm. x), §21 xxxx. 3, §23x, 24, 25, 26, §35 odst. 1, §126b, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006 x xxxxxxxx §88 x 93, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 11.11.2005; x §88, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.6.2006

342/2006 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 12.2.2008

167/2008 Xx., x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x o xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2008

180/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 20/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., o vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.5.2008

181/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2008 s xxxxxxxx §28x, který xxxxxx účinnosti xxxx 1.7.2009

157/2009 Sb., o xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

150/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.8.2010

273/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb. publikované x xxxxxx x. 101/2010

77/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 25.3.2011

151/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

85/2012 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.4.2012

350/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

501/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014 x xxxxxxxx xx. V, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013

275/2013 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

61/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 350/2011 Xx., x chemických látkách x chemických xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2013 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

187/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/95 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

39/2015 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

113/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 388/91 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019 x xxxxxxxx čl. XX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15.6.2018 x část §38, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2021

312/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 23.12.2023

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

364/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

149/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

152/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx Směrnice Xxxx 75/440/EHS ze xxx 16. xxxxxx 1975 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxx x odběru xxxxx vody x xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx 76/160/EHS ze xxx 8. prosince 1975 x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx 76/464/EHS xx xxx 4. xxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Rady, Směrnice Xxxx 78/659/EHS xx xxx 18. xxxxxxxx 1978 o jakosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zlepšení xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, Xxxxxxxx Rady 80/68/EHS xx dne 17. xxxxxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnými látkami xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 90/656/XXX x 91/692/EHS, Xxxxxxxx Xxxx 91/271/EHS xx xxx 21. xxxxxx 1991 o xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxx, Xxxxxxxx Xxxx 91/676/EHS xx dne 12. xxxxxxxx 1991 x ochraně xxx xxxx xxxxxxxxxxx dusičnany xx zemědělských xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx 96/61/ES xx dne 24. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxx znečištění, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/ES ze xxx 23. xxxxx 2000 ustavující rámec xxx činnost Společenství x xxxxxxx vodní xxxxxxxx.
1a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Zákon č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) Například xxxxx č. 17/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 123/1998 Xx., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 344/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 8 xxxxxxxx x. 223/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7) Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.
7x) Zákon x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx a o Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx č. 275/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx balených xxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) §3 xxxx. 8 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).
8x) §4 xxxxxx č. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx a kanalizacích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §57 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
10) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
10x) Zákon č. 274/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10x) Xxxxx č. 157/2009 Sb., x nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
10x) §11 xx 13 xxxxxx x. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů.
12) Xxxxxxxx č. 126/1976 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12a) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 344/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
13) §7 xxxxxxxx č. 190/1996 Xx., kterou se xxxxxxx zákon č. 265/1992 Xx., o xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 210/1993 Xx. a xxxxxx x. 90/1996 Xx., a zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 89/1996 Xx., xx znění xxxxxxxx x. 113/2000 Xx.
13x) Čl. 8 x xxxxxxx X. Xxxxxxxx 2000/60/ES.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 344/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb.
14x) Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 365/2000 Sb.
15x) Xx. 4 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/60/ES.
16) Xxxxxxx č. 122/1999 Sb., o sjednání Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxx ochranu x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxx č. 2/2003 Sb. m. s., Xxxxxx x Mezinárodní xxxxxx xxx ochranu Odry xxxx znečištěním.
17) Xxxxx č. 305/2000 Sb., x xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18x) §33 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
19) §420a xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 62/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx.
21x) Vyhláška č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx komunikacích.
21x) Xxxxx č. 189/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx stavů ropné xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku státu xx jiné xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23x) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany České xxxxxxxxx.
25) §35 xxxxxx č. 289/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx §3 a 4 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §14 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §4 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 222/1999 Sb., ve znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.
30) Zákon č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx.
33) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 144/1978 Sb., x xxxxxxxxx vodovodech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 185/1988 Xx.
33x) Zákon č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34x) §4 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb.
§12 xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Sb.
§8 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 395/1992 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx.
35) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o integrovaném xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36x) §8 xxxxxx x. 274/2001 Xx.
36x) §6 xxxx. 2 zákona x. 531/1990 Xx., x územních finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
37) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §47 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Zákon č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §55 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
41) Xxxxx č. 71/1967 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §6 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách.
43) §35 xxxxxx x. 222/1999 Xx.
43x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
43x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43d) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
43x) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 439/2004 Xx.
44) Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci na xxxxxxxxxx xxxxxx.
Sdělení č. 66/1998 Sb., x sjednání Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství.
Vyhláška č. 57/1970 Sb., x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx socialistickou xxxxxxxxxx a Rakouskou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otázek xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Sdělení č. 94/2009 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hraničních xxxxxx.
44a) Xxxxxxxx č. 428/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §10 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.
45x) Zákon č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
45x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
46) Xxxxxxxx xxxxx č. 35/1979 Sb., o xxxxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxx xx tento ukazatel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro zpoplatnění XX, nebo
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx více NL, xxx činí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx CHSK.
48) §6g xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 151/2011 Sb.
49) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
50) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx.
51) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.
52) §2 xxxx. c) vyhlášky x. 501/2006 Xx.
53) §1 xxxxxx x. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx a kanalizacích), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
54) §6 xxxxxx x. 274/2001 Xx.

55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

56) Xxx 11 xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 114/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

57) §16 zákona x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) §21 xxxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxxxxx č. 590/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

62) ČSN 75 29 35 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx.

63) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 315/2014 Xx.

64) §2 odst. 2 xxxxxx č. 274/2001 Xx.