Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
254/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět zákona §1

Vymezení pojmů §2 §2a

Práva k vodám a právní povaha vod §3 §4

HLAVA II - NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Díl 1 - Základní povinnosti §5 §5a

Díl 2 - Nakládání s povrchovými vodami

Obecné nakládání s povrchovými vodami §6

Užívání povrchových vod k plavbě §7

Díl 3 - Povolení, souhlas a vyjádření

Oddíl 1 - Povolení

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami §8 §9 §10 §11

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami §12

Zánik povolení k nakládání s vodami §13

Povolení k některým činnostem §14

Stavební povolení k vodním dílům §15

Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav §15a

Ohlášení terénních úprav §15b

Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků §15c

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace §16

Oddíl 2 - Souhlas §17

Oddíl 3 - Vyjádření §18

Díl 4 - Vodoprávní evidence §19

Údaje zapisované do katastru nemovitostí §20

HLAVA III - STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD §21 §22

HLAVA IV - PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD §23

Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí §23a

Plány povodí §24

Zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik §25

Programy opatření §26

HLAVA V - OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ

Díl 1 - Ochrana vodních poměrů §27

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod §28

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod §28a

Díl 2 - Podzemní vody §29

Díl 3 - Ochrana vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů §30 §31

Citlivé oblasti §32

Zranitelné oblasti §33

Povrchové vody využívané ke koupání §34

Podpora života ryb §35

Díl 4 - Ochrana množství vod

Minimální zůstatkový průtok §36

Minimální hladiny podzemních vod §37

Díl 5 - Ochrana jakosti vod

Odpadní vody §38

Závadné látky §39

Havárie §40

Povinnosti při havárii §41

Opatření k nápravě §42

HLAVA VI - VODNÍ TOKY

Vodní toky §43

Koryta vodních toků §44

Změny koryta vodního toku §45

Ochrana vodních toků a jejich koryt §46

Správa vodních toků §47

Správci vodních toků §48

Oprávnění při správě vodních toků §49

Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků §50

Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků §51

Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi §52

Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnění §53

HLAVA VII - SPRÁVA POVODÍ §54

HLAVA VIII - VODNÍ DÍLA

Vodní díla §55 §55a

Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků §56

Užívání vodních děl jinými osobami §57

Ochrana vodních děl §58

Povinnosti vlastníků vodních děl §59

Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla §59a

Vstup na pozemky §60

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly §61

Povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu §62

HLAVA IX - OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Díl 1 - Ochrana před povodněmi §63

Povodně §64

Zvládání povodňových rizik §64a

Díl 2

Povodňová opatření §65

Záplavová území §66

Omezení v záplavových územích §67

Území určená k řízeným rozlivům povodní §68

Území ohrožená zvláštními povodněmi §69

Stupně povodňové aktivity §70

Povodňové plány §71

Povodňové prohlídky §72

Předpovědní a hlásná povodňová služba §73

Povodňové záchranné práce §74

Povodňové zabezpečovací práce §75

Dokumentace a vyhodnocení povodní §76

Díl 3 - Povodňové orgány §77

Povodňové orgány obcí §78

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností §79

Povodňové orgány krajů §80

Ústřední povodňový orgán §81

Díl 4 - Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Správci povodí §82

Správci vodních toků §83

Vlastníci vodních děl §84

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně §85

Díl 5 - Náklady na opatření na ochranu před povodněmi §86 §87

HLAVA X - ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY

Díl 1 - Vymezení pojmů §87a

Díl 2 - Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody §87b §87c §87d

Díl 3 - Orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody §87e §87f §87g §87h

Díl 4 - Předpovědní služba pro sucho §87i

Díl 5 - Vydávání opatření při stavu nedostatku vody §87j §87k §87l §87m

HLAVA XI - POPLATKY

Díl 1 - Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §88

Předmět poplatku §88a

Osvobození od poplatku §88b

Základ poplatku §88c

Sazba poplatku §88d

Výpočet poplatku §88e

Poplatkové období §88f

Rozpočtové určení poplatku §88g

Účelovost poplatku §88h

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §88i

Poplatkové přiznání §88j

Splatnost poplatku §88k

Úrok z prodlení §88l

Díl 2 - Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §89

Předmět poplatku §89a

Osvobození od poplatku §89b

Osvobození od dílčích poplatků §89c

Základ poplatku §89d

Dílčí základy poplatku §89e

Sazba poplatku §89f

Sleva na dílčím poplatku §89g

Výpočet poplatku §89h

Výpočet dílčích poplatků §89i

Poplatkové období §89j

Rozpočtové určení poplatku §89k

Účelovost poplatku §89l

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §89m

Povinnosti poplatníka §89n

Poplatkové přiznání §89o

Splatnost poplatku §89p

Úrok z prodlení §89q

Díl 3 - Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Oddíl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §90

Předmět poplatku §90a

Osvobození od poplatku §90b

Základ poplatku §90c

Sazba poplatku §90d

Výpočet poplatku §90e

Poplatkové období §90f

Rozpočtové určení poplatku §90g

Oddíl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §90h

Splatnost poplatku §90i §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100

HLAVA XII - PLATBA K ÚHRADĚ SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ A SPRÁVY POVODÍ A ÚHRADA VÝDAJŮ NA OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí §101

Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu §102

HLAVA XIII - MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD A ODBĚR A ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

Měření objemu odpadních vod §103

Odběr a rozbor vzorků odpadních vod pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových §103a

HLAVA XIV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §104

Obecní úřady a újezdní úřady §105

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §106

Krajské úřady §107

Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad §108

Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních §109

Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů §110

Vrchní vodoprávní dozor §111

Česká inspekce životního prostředí §112 §113

Výkon vodoprávního dozoru §114 §114a

Vodoprávní řízení §115

Opatření obecné povahy §115a

HLAVA XV - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky fyzických osob §116

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě §117

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami §118

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl §119

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení §120

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi §121

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami §122

Porušení povinností při haváriích §123

Porušení povinností správce drobného vodního toku §124

Porušení povinností poplatníka §125

Díl 2 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §125a

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě §125b

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami §125c

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl §125d

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízenl §125e

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi §125f

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami §125g

Porušení povinností při haváriích §125h

Porušení povinností správce vodního toku a správce povodí §125i

Porušení povinností obce §125j

Porušení povinností poplatníka §125k

Díl 3 - Společná ustanovení k přestupkům §125l

HLAVA XVI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §126 §126a §126b

Přechodná ustanovení §127

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §128

ČÁST TŘETÍ §129

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státním fondu životního prostředí České republiky §130

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě §131

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně trestního zákona, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o státní správě ve vodním hospodářství, zákona o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona §132

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o změně zákona o státní správě ve vodním hospodářství a kompetenčního zákona §133

ČÁST OSMÁ §134

ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby §135

ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §136

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST §137

Příloha č. 1 - Zvlášť nebezpečné závadné a nebezpečné závadné látky

Příloha č. 2 - Sazby

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 20/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 25/2008 Sb. - §14

č. 181/2008 Sb. - Čl. II

č. 150/2010 Sb. - Čl. II

č. 151/20011 Sb. - Čl. IV

č. 350/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 501/2012 Sb. - Čl. V

č. 275/2013 Sb. - Čl. IV

č. 303/2013 Sb. - Čl. LV

č. 61/2014 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXXI

č. 113/2018 Sb. - Čl. II

č. 312/2019 Sb. - Čl. V

č. 544/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

254
ZÁKON
ze xxx 28. xxxxxx 2001
o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXX O XXXXXX (XXXXX XXXXX)

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Účel a xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x nenahraditelné xxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx využívání vodních xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povodní x sucha a xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxx x souladu x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx též x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx ekosystémů x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx upravuje xxxxxx vztahy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod, xxxxx x xxxxxx x pozemkům a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxx trvale udržitelného xxxxxxx těchto xxx, xxxxxxxxxxx vodních xxx x ochrany xxxx xxxxxx povodní a xxxxx. X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx bere x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx platí.

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx charakter neztrácejí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přirozenými xxxxxxxx xxx xxxxxxx povrchem xxxx x nadzemních xxxxxxxx.

(2) Podzemními vodami xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx povrchem v xxxxx nasycení v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xx považují xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy x xxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx útvarem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx útvary xxxxxxxxxxx vod a xxxxxx podzemních xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx soustředění xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí, například x jezeru, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx vodního toku.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x důsledku xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx útvar xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vymezené xxxxxxxxxxx podzemní xxxx x xxxxxxxxxx kolektoru xxxx kolektorech; kolektorem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvrství xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožňující významnou xxxxxxxx xxxxxxxxx podzemní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxx xxx, využívání xxxxxx energetického xxxxxxxxxx, xxxxxx využívání x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxx xxxx xxxxx drůbeže, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx odpadních xxx xx nich x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx využívat xxxxxx vlastnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xx xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vodních xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx vodního xxxx.

(11) Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odtok xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x jezer xx xxxxxxxx xxxxx vodního xxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxx soutok řek).

(12) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vody.

(13) Xxxxx xxxxx xx kontinuálně xxxxxxxxx xxx vodních xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx linií, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úseků, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kde xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tekoucí xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx xxxxxxxxxxxxxx definici xxxxxxx xxxx xxxxx §43.

(15) Pověřenou osobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba pověřená xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vodními xxxx, xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, x xxxxxxx svého xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství udělující xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx díly, xxxxxx xxxxxxxxxx programu technickobezpečnostního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, x ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vodních děl xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stavem, xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx.

(2) Stavem xxxxxxxxxx xxx se rozumí xxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx struktury x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povrchové xxxx.

(4) Xxxxxx stavem xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxx stav xxxxxx povrchové xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx podzemních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx útvaru xxxxxxxxxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx stavem povrchových xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potřebný xxx dosažení xxxx xxxxxxx vod xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí (§23a), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx environmentální xxxxxxx.

(7) Xxxxxx chemickým xxxxxx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§23a), xxx kterém koncentrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nepřekračují xxxxx environmentální xxxxxxx.

(8) Xxxxxx environmentální kvality xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xxxx xxxxxxx látek xx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí.

(9) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx vod xxxxxxx x xxxxxxxxx odběry.

§2a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 150/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

§3

Práva x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx

(1) Povrchové x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví a xxxxxx součástí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx nebo xxx xxxx xx vyskytují; xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx tento xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx x podzemní vody xx nepovažují xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx vod xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

(1) Xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1a) vyhrazenými xxxxxxx, x xx xxxxxxxx léčivé xxxxxx x zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,2) se xxxxx xxxxx vztahuje, jen xxxxx xxx výslovně xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx ně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx1a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§5

(1) Xxxxx, kdo nakládá x povrchovými nebo xxxxxxxxxx vodami, xx xxxxxxx xxxx o xxxxxx ochranu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx hospodárné x účelné užívání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x to, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxx4) nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxx xx stavebník povinen xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodou a xxxxxxxxx odpadních vod xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Není-li kanalizace x xxxxx x xxxxxxxxx, odpadní vody xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x následným xxxxxxxxxxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxx první x xxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx)4) x xxxxxxxxx vyvážením xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx zneškodnění. Xxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod vzniklých xxxxxxx atmosférických srážek xx tyto xxxxxx (xxxx jen "srážková xxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využitím, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx-xx xxxxx z těchto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx dostatečný, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo kombinací xxxxxx způsobů. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být povolena xxxxxx, změna stavby xxxx xxxxx dokončením, xxxxxxx stavby ani xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx v užívání xxxxxx.

§5a

Vodoprávní xxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanoviscích k xxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nepříznivých xxxxxx xxxxxxx x sucha x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx poskytují orgánům xxxxxxxx plánování xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx srážkových xxx x realizaci xxxxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

Díl 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami

§6

Obecné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami

(1) Xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x nimi xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x zachycování xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stavbách xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vod xx účelem xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx těchto vod.

(3) Xxx obecném nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zhoršovat xxxxxxxx poměry, poškozovat xxxxx, vodní xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx chráněné xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx obecné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx náhrady upravit, xxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podmínek k xxxxxxx xxxxxx vod xx koupání5) není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxx povrchových vod x xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx vodoprávního úřadu.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx zabránit xxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxx látek x xxxxxxxx xx xxx povrchových.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx56) x speciálních xxxx6) určených k xxxxxxx pohonných xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx látek x plavidel v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx obslužních lodí xxx, aby xxx xxx nedocházelo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx látek x xxxxxxxx x zásobování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmotami xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx objem xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx větší než 50 xxxxx xxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obslužní xxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx a xx nádržích určených xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. a) bodu 4 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx motory xxxxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cesty,7) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x vodních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povrchové xxxx xxx xxxxxx x plavbě xxx xxx, xxx při xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, bezpečnosti xxxx x xxxxxxx xxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx k plavbě xxxxxxx Ministerstvo dopravy x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx plavby xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx na plavidla Xxxxxx xxxxxxxx správy, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx policie, xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vodních xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx děl nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx při xxxx, plavidla xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx povodněmi. Xxxxx plavby xxxxx xxxxxxxx 5 xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro chov xxx.

(7) O xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 rozhoduje v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxx po projednání xx Státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx plavby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x plavbě x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonává Xxxxxxx České republiky x Státní xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx, xxxxxxx x vyjádření

Oddíl 1

Xxxxxxxx

§8

Xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx") je xxxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx x nejde-li xxx tom o xxxxxx nakládání x xxxx

1. x xxxxxx xxxxxx,

2. k jejich xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx chov ryb xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxx

1. x jejich xxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxxx,

3. k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hladiny,

4. x umělému obohacování xxxxxxxxxx xxxxxx vod xxxxxxxxxx xxxxx,

5. x xxxxxx nakládání x xxxx,

x) x vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových nebo xxxxxxxxxx,

x) x čerpání xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud nejde x xxxxxxx prováděnou xx základě povolení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx7b),

x) x xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1a).

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám k xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx platné xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxx x xxxxxxx a k xxxxx po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hydrogeologického průzkumu xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx méně xxx 14 xxx a xxxxx vody x xxxx xxxx xxxxxxxxxx 1 x/x,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx (§21),

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx cvičení x zásahu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jednotek xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, obecní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx České republiky; xxxx nakládání musí xxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadem,

e) x xxxxxxxxx energetického potenciálu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx nedochází x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vlastní potřebu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx1a),

x) x xxxxxxxxx odpadních xxx x odlehčovacích xxxxx do xxx xxxxxxxxxxx.

(4) X pochybnostech x tom, zda xx jedná x xxxxxxxxx x povrchovými xxxx xxxxxxxxxx vodami x x jaký xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

§9

(1) Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx omezenou xxxx. X xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xx stanoví xxxx, xxxxxx, povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxx x podzemními xxxxxx xx vyjádření xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak8).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod nemůže xxx vydáno xx xxxx xxxxx xxx 10 xxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečnými závadnými xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xx dobu xxxxx xxx 4 roky.

(3) Xxxxxxxx-xx vodoprávní xxxx xxxxx povrchových nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (hlava XX xxx 1 x xxxxx XXX) xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxx výroby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na jakost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xx jakost a xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx8a); x xxxxxxx, že xxx podzemní xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x ukazatelích, xx xxxxxxx xx xxx upravovat, xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx užíváním xxxxxxx xxxx, xx možné xxxxx xxx xxxxxxxx xx stavebním xxxxxxxxx x takovému xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vodoprávní xxxx. X xxxxxxx vydávání xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodního díla xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx napadena xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx s vodami, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx kratší xxx 30 let. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx se vydává xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nakládání s xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxx ryb xxxx xxxxx drůbeže, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx živočichů [§8 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4 a 5], xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x povolení podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxxxx x §39 xxxx. 12 x x xxxxxx povrchových xxx xx nádržích xxxxxxxx xxx xxxx xxx. X případě, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 4 xxxx. Na xxxxxxxxxxx, xxxxx zachází se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx tento xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxx §23a pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxx §23a pro xxxxx xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx vydané jako xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a stavební xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx4) pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společné xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4).

§10

(1) Měřit xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, x předávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 1 000 x3 vody x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 100 x3 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) oprávněný, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 písm. x) xxxx 5, §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx 5 xxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx f) v xxxxxxxx množství xxxxxxx 6 000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo 500 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 6 000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 500 x3 vody x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přírodním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx vyhrazeným nerostem.".

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x akumulaci xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx dílem akumulované 1&xxxx;000&xxxx;000 x3, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x tom xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx akumulované xxxx vzduté xxxxx xxxxxxxx 2 stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví vyhláškou.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx v xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami, x xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§11

(1) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxx pro xxxx spojený x xxxxxxxxxxxx k pozemkům x nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx účelu xxxxxxxxx x povolení. Xx platí x xxx jejich xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxx, vyplývajícího xx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nebo xxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx nebo přechodu xxxxxxx nebo xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xxxxxxx, x xx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx nezakládá xxxxx x cizím xxxxxxxx x stavbám xxx xxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx toku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněným xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx množství x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx úřad xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon svého xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vodami xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx dobu xxxxxxxx xxxxxx nebo do xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Změna x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx jej xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx než 2 roky; xx xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxxxx odpadních xxx do vod xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na kanalizaci xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8b),

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx-xx dosud xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx.

(2) Vodoprávní xxxx xxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx doložit, xx je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx-xx xx nezbytné

a) x xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (§24 x 26),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (§34 xxxx. 2 x §35 xxxx. 1),

x) ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a podzemních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkami (§39 xxxx. 3),

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8c).

(4) Xxxxxx-xx oprávněný x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx není xxxxxxxxxx rozhodnuto; xxxxxx xx xxxxx podat xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxx s vodami.

(5) Xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §9 xx 11 xxxxxxx.

§13

Zánik xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§55) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřad xx 1 xxxx xx xxxxxx díla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx marným xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx uděleno, xxxxx xxxxxxx x přechodu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

§14

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx činnostem xx xxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx keřů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ovlivňujícím xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx. (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx") z xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§66) x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x vrácení vodního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§45),

f) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx10b).

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx x) xx xxxxxxxxxx, vykonává-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§48) x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx není xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx-xx je vlastník xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vyplývá-li xx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky i xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x jejich změnám x změnám xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Povolení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx sloužit x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §8, xxxx xxx xxxxxx xxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx současně s xxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 5). V případě xxxxx §126 xxxx. 5 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx vodního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x integrované xxxxxxxx; xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x povolení x provedení, změně xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxx x kanalizací, xxxxx xx nemění xxxxxx xxxxx.

(3) Vodoprávní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vodárenských xxxxxxx, xxxxxxx vody, xxxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx54).

(5) Xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.10)

(6) Xxxxx dílo xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx4), nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx úřad může xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx vlny xxxxxxxx xxxxxxx, x to x vodních děl xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx, změn xxxxxx užívání a xxxxxx odstranění xxxx xxx zohledněno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx splutím v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx a musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x rybníky xxxx vodní xxxxxx xxx chov xxx xxxx o stavby x hrazení xxxxxxx x strží,

b) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx&xxxx;xxxxxxxxx díla nebo xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx směrech xxxxxxx xxxx nelze zajistit x důvodu technické xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo neúměrných xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx trvání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx zastavení prací xx stavbě xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxx prováděné mimořádným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu obce, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje. Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxx jsou nezpůsobilá x xxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx; xx neplatí x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx díla xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

§15x

Xxxxxxxx vodních xxx x vodohospodářských úprav

(1) X provedení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod xx kapacity 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx CE xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10c), postačí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) kategorii výrobku xxxxxxxxxx XX,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxx získala xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10d),

x) xxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx xxxx xx vod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx z xxxxxxx xxxx přes xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxx 20 000 x2 x xxxxxx xxxxx xx 2,5 x, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx IV. kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) x xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §96b xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx chráněném xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovanou osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx10d), která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, situační xxxxxxx, dokumentaci xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxx, návrh xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61 xxxx. 6), xxxxx x xxxxxxxxx hladině xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, normální xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx vzduté x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx hladině,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61 odst. 6),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vodním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx dílem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx projektová dokumentace xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxx xxxx měření (§36 xxxx. 2).

(6) Xxxxxxxxx práce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxxx stabilitu xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohromou nebo xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxx terénu x xxxxxxxxxxx korytech xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, jimiž xx podstatně xxxxxx xxxxxxxxx koryta xxxxxxx xxxx, nevyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx podle xxxx první x xxxxx činí lhůta xxx xxxxxxx vodoprávního xxxxx, že nemá xxxxxxx, 15 xxx; x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zakázat.

(7) Xxxxxxxx vodoprávní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. c); ustanovení §9 xxxx. 2 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx, xx xx xx povolené x xxxxxxxxx x xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povrchovými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto vodního xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx vod xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx platí xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(9) Souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, správci xxxxxxx toku. Xxx xxxx xxxxxxx doručování xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§15b

Ohlášení xxxxxxxxx xxxxx

(1) X provedení xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx 1,5 x hloubky x xxxxxx nad 300 x2 nejvíce xxxx xx 20 000 x2 x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hranici x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) a xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96b stavebního xxxxxx, xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v území xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx čtvrté xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx terénních xxxxx xx okolí, xxxxxxxxx popis xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx o násypných xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx zhutňování x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx výkres na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) situační xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, na nichž xx projeví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx terénních xxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2019 Xx. s účinností xx 1.2.2020

§15x

Xxxxxxxxxx vodních děl xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxxx vodního díla, xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx drobného xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx před xxxxx 2002, které xxxx xxxxxx již xxxxxx xxxx xx xxxx jen částečně xxxxx pozbylo svého xxxxx x xxxxx xx nachází na xxxxxxx xxxx zastavěné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxx přirozeného xxxxxx drobného xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odstraněním xxxxxxx díla na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku xxxx x významnému xxxxxxx xxxx x oprávněných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koryto xxxx xxxxxxxxxxx s xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx díla podle xxxxxxxx 1 obsahuje:

a) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce vodního xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx správce vodního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx vodoprávní xxxx s ohlášením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, považuje xx xxxxxx drobného xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx přirozené xxxxxx drobného xxxxxxx xxxx.

(5) Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx díla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx o následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx lhůtě. Dojde-li xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx splněny podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodoprávního řízení x povolení odstranění xxxxxxx xxxx xxxxx §15; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx díla x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§16

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxxx odpadních xxx, x xxxxx xxx xxx důvodně xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xx kanalizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo prioritní xxxxxxxxxx látky x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vymezených xxxxx, xx třeba xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx areálu, x xxxx-xx čištěny v xxxxxxxx určeném x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §38 xxxx. 10 až 12 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx uloží x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx xxx vypouštěných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinností xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Souhlas

§17

(1) Souhlas xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx není xxxxx povolení xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxx poměry, x xx

x) ke xxxxxxx x zařízením xx xxxxxxxxx, na nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sousedících, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx umožňujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx, skládkám, popřípadě xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod,

c) xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úpravám x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 tím xxxx xxxxxxx,

x) ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 15 x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx x ochranných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10b),

x) x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxxxxx xxx, z nichž xx neodebírá xxxx xxxxxxx xxxxxxxx voda; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx v řízení x udělení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx způsobilostí8),

h) x xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xx přírodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49), xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx stavbu x xxxxxx podzemní xxxx xxxx pro vrty xxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx pracím xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx8).

(3) Vyplývá-li xx z xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx kterou xx souhlas xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx postupu xxxxx xxxxxxxxxx zákonů4),7b),10b) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(5) Souhlasu xxxxx odstavce 1 xxxx třeba x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jednotek xxxxxxx xxxxxxx, Báňské xxxxxxxxx služby, Policie Xxxxx republiky, obecní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx vody nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx provedením xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx fyzikálních xxxxxx, xxxxx xx vedla xx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx provedení záměru xxxx vést ke xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxx stavu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx povrchové vody xxxx dobrého xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provést x xx bez xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxx, xxx hodlá xxxxxxx, xxxxxxx, změnit nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nebo xxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx takový xxxxx xxxx xxxxxxxx vodní xxxxxx, energetický xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx právo, xxx xx dostatečném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx chráněných podle xxxxxx xxxxxx možný, xxxxxxxxx za jakých xxxxxxxx.

(2) Vodoprávní úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx minerální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.2)

(3) Xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxx povinny vést xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx souhlas xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx částí xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozsah x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxx a způsob xxxxxx ukládání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx11) a způsob xxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vodohospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxx vodohospodářské xxxxxxxx12) do tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx vydávaná xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy (§22 xxxx. 3 x 4) x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx čtvrtletí vždy xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, x opatření xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxx zapisované do xxxxxxxx nemovitostí

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x korytech xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx základem, se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.12a) Podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx vodních xxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx úřadem zeměměřickým x katastrálním xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyznačují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx (§58 xxxx. 3) xxxxx odstavce 1 x ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§30) xxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.13)

(3) Vodoprávní xxxx je povinen xxxxxx příslušnému katastrálnímu xxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx ochrana xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX III

STAV XXXXXXXXXXX X PODZEMNÍCH XXX

§21

(1) Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xxxxxx x xxxxxxxxxxx podkladů xxx výkon veřejné xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx vod a x poskytování informací xxxxxxxxxx x provádí xx xxxxx povodí xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx lidskou činností x zjišťování xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silně xxxxxxxxxxx x umělých xxxxxxx útvarů,

b) vedení xxxxx xxxxxxx (§22 xxxx. 1),

c) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx linií x objektů na xxxx, hydrologických xxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx útvarů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, stavu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx odpadních x xxxxxxx vod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nádržích,

5. xxxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§24),

6. xxxxxxxxxx xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx (§28),

7. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§30),

8. zdrojů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou využívány xxxx x kterých xx předpokládá xxxxxx xxxxxxx jako zdroje xxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx (§32),

10. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§33),

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx využívaných xx xxxxxxx (§34),

12. xxxxxxxxxxx vod, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx trvale xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxx živočichů (§35),

13. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56),

14. záplavových xxxxx (§66).

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evidencích, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dat, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx (§22 xxxx. 3 a 4) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vymezení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu silně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx útvarů (§23a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx (§26 xxxx. 4) stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx za xxx xxxxxx pověřuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"). Správci xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxx jsou povinni xx xxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Správci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx toho, xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx vedou xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;14) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sdělovat data xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektům, xxxxxxxxx xx správci xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

(6) Správci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx; xxxxxxx bezplatně poskytují Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodami v xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx činnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pozemky x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostor užívaných xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x tomu není xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxx xx cizí xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přírůstky a xxxxxx vody x xxxxx vodních zásob xxxxxx, území xxxx xxxxxxx útvaru xx xxxx xxxxxx interval. Xxxxxxxxxxxxxxx bilance porovnává xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx kapacitou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxx bilance x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxx bilance xx xxx, kdo xx xxxxx §10 odst. 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxx, xxx má xxxxxxxx k vypouštění xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních x xxxxxxxx přesahujícím x xxxxxxxxxxx xxxx 6 000 x3 xxxx 500 x3 x xxxxxxxxxxx měsíci, povinen xxxxxx ročně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx linií x xxxxxxx xx nich x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, vypouštění xxxxxxxxx x důlních xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) mezinárodních xxxxxxx povodí xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§24),

x) zdrojů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou využívány xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) hlavních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (§56).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx informační systém xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxx

x) objektů xx xxxxxxx liniích hydrologických xxxxxx vodních xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx útvarů xxxxxx xxxxx ovlivněných vodních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) množství x xxxxxxx povrchových x podzemních xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x ekologického xxxxxxxxxx xxxxx ovlivněných a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

e) ochranných xxxxx vodních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povrchových xxx využívaných ke xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx území,

j) xxxxxxxxxxx vod, které xxxx nebo se xxxx stát trvale xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c) registr xxxxxxxxxx oblastí, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx vodní xxxxxx xxxxxxxxx nebo podzemní xxxx xxxxxxx oblasti x xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx14a).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxx správě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15) Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx §21 xxxx. 1, §23 xx 26, §54 a §108 xxxx. 3 xxxx. x).

HLAVA IV

PLÁNOVÁNÍ X XXXXXXX XXX

§23

(1) Xxxxxxxxx x oblasti xxx xx xxxxxxxxx koncepční xxxxxxx, kterou zajišťuje xxxx, xxxx účelem xx vymezit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) ochrany vod xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodních zdrojů, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx pořizují xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx. Xxxx plány xxxx podkladem xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a vodoprávní xxxxxx.

§23a

Cíle ochrany xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Cíli xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx15a) (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxx") xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx

1. zamezení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx těchto xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v bodu 3,

3. zajištění xxxxxxx, xxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ekologického potenciálu x dobrého xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prioritními xxxxxxx x zastavení nebo xxxxxxxx odstraňování xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek,

b) xxx xxxxxxxx vody

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx, xxxxxx nebezpečných závadných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx, zlepšení xxxxx x xxxxxx xxxxx útvarů těchto xxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx podzemní xxxx x jejím xxxxxxxxxxx, x cílem dosáhnout xxxxxxx stavu xxxxxx xxx,

3. xxxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxx a trvajícího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxx činnosti, xx xxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §28 xxxx. 1, §30 xxxx. 1, §32 xxxx. 2, §33 xxxx. 1, §34 xxxx. 1 x §35 xxxx. 1 x ve zvláště xxxxxxxxxx územích podle xxxxxxxxxx xxxxxx31) dosažení xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a) a xxx podzemní xxxx xxxxx písmene b), xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xxxxxx 2 x 3, písm. x) xxxx 2 x xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxxx xx 22. prosince 2015.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxx xxxx než xxxxx cíl xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx útvary xxxxx xxx v xxxxxxx povodí (§24) xxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x prodloužení xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xx xxxxxx postupného xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxx xxx xxxxx útvary xxxx xx stanovení xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zhoršení xxxxx xxxxxxxxx vodního xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) není-li xxxxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxx xxx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxxx zlepšení xxxx xxx z xxxxxx technické proveditelnosti xxxxxxxx xxxxx postupnými xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včasné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx útvaru v xxxxx tímto zákonem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx prodloužení xxxxx xxxxxxxxx uvedeny a xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx omezeno xx xxxxxx maximálně xxxx xxxxxxxxxxxxx aktualizací xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod xxxxxxx xxx v xxxxxx obdobích dosaženy.

(6) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx být stanoveny xxxxx tehdy, pokud xxxx xxxx vodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxx 2, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky takové, xx xx xxxxxxxx xxxxxx cílů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx x sociálně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lidskou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lepší a xxxxxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x chemického xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx znečištění,

c) xxx xxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podzemní vody xxx daných xxxxxxx, xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lidské xxxxxxxx xxxx znečištění,

d) nedojde x dalšímu zhoršení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx povodí x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxxx.

(7) Dobrého stavu xxxxxxxxxx vod, dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxx, dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změn hladin xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx dobrého xx dobrý xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxx.

(8) Zhoršení stavu xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx podle odstavce 7 xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nepříznivých xxxxx xx xxxx xxxxxxx útvaru,

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx dosahování xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx přínosy nových xxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx udržitelný xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxx změn xxxx xxxxx vodního xxxxxx xxxxxxxxx, nelze x xxxxxx technické neproveditelnosti xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 8 nelze xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxx vod povolit xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx být uvedeny x xxxxxxxxxx v xxxxxxx plánu povodí xxxxx §24 xxxx x xxxx nejbližší xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxx, méně přísné xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx xxxxxx, pouze pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ležících v xxxx oblasti xxxxxx x xxxxxx použití xx x xxxxxxx x cíli xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§24

Plány xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx republiky náleží xx xxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxx, x xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí Xxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxx Dunaje.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx úrovních pro xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx"), části xxxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx plány xxxxxx") x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx16) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro zvládání xxxxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx plánů pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx povodí xxxxxxx xxxx:

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxxx x xxxxx,

x) xxx hospodaření x xxxxxxxxxxx x podzemními xxxxxx x udržitelné xxxxxxx xxxxxx vod xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajiny.

Dále xxxxxxxx xxxxxxx programů xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx strategii xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Národní xxxx xxxxxx Labe xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx povodí Xxxxxxx x středního Xxxx, dílčí xxxxxx Xxxxx Vltavy, dílčí xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Dolní Xxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Labe x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

(6) Národní xxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxx povodí xxx dvě dílčí xxxxxx, a to xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Odry, xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx přítoků Xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povodí xxx xxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(8) Xxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx nutné x xxxxxxxx cílů pro xxxx dílčí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod, hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx, x xxxxxx plán xxxxxx uskutečnění.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxx jednotlivých částí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx kterých xxxxxxxxx xxxxxx krajů a xxxxxxxxx obvodů xxxx x rozšířenou působností x xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx pořizuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx úřady. Xxxxxxx xxxxx povodí xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskými xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxx.

(12) Národní plány xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(13) Xxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx své působnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxxxxxx x ústředními xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx schvalují xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Zpracování xxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx povodí a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve třech xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. předběžné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx zveřejnit a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx 4 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. xxxxxx plán x xxxxxxx prací xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x připomínkám, x xx xxxxxxx 3 roky xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx lidské xxxxxxxx xx stav xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx oblasti xxxxxxxx xxxxx bodu 1, ekonomickou xxxxxxx xxxxxxx vody, x xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx silně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x návrhů zvláštních xxxx ochrany xxx, xxxxx xx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx 2 roky xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx budou plány xxxxxx a plány xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povodí x xxxxxx plánů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zpracovány xxxxx xxxxxxxx přípravných xxxxx x obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxx podle §24 xxxx. 4, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uživatelům xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok před xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx týkat,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxx upravených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plánů xxxxxx x plánů xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx etap xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx způsobu x xxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxxx nebezpečí x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a formy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik pro xxxxxxx zapojení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx povodí a xxxxx pro zvládání xxxxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx povodí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ochrany xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx schválení plánů xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, kde xx xx xxxxx, x doplňková opatření. Xxxxxxxx xxxxxx základních x doplňkových opatření x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx přijatá x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dopadem významně xxxxxxxx povodňová rizika xx proudu xx xxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxx x dohodnuta x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx oblastí povodí.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních vod xxxxx §21 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23a nebudou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx

x) xxxxxxxxx příčiny xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx §12 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx x upraveny xxxxxxxx pro zjišťování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) přijata xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cílů xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx okolnostmi xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, jako x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx déletrvajícího xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx splnit xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §23a odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neovlivněných xxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepředpověditelné, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx příslušných ukazatelů, x plánu povodí,

c) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx opatření a xxxxxxx oslabovat obnovu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx přezkoumají a x xxxxxxx na xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx x §23a xxxx. 5 a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x §23a xxxx. 6 se xxxxxxx všechna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem x xx možná xxxxxxxxxx čase obnovit xx vodním xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx důsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx x) x x), xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nesmí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x moří xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx neuplatní, xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve spolupráci x Ministerstvem životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3 xxxx vládě xxxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX A VODNÍCH XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx vodních xxxxxx

§27

Xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,18) xxxxxxxx xxxx o xx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx zhoršování xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx půdy xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx o zlepšování xxxxxxxx schopnosti xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx oblasti přirozené xxxxxxxxx vod

(1) Xxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxx

x) zmenšovat xxxxxx lesních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx provádět jiné xxxxx práce, které xx vedly k xxxxxxx xxxxxxxx hladiny xxxxxxxxxx xxx,

x) těžit x xxxxxxxxxxx radioaktivní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx radioaktivní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx49) do xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx využívanými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xx předchozím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxx zákazem xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx nárok xx xxxx xxxxxx.

§28x

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx povrchových xxx

(1) Xxxxxx morfologicky, geologicky x hydrologicky vhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinků povodní x xxxxx xxx x xxxxxx územní xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx vymezit x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx povrchových xxx. X těchto územích xxx měnit dosavadní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x provádět další xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že neznemožní xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povrchových xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx zásady využití xxxxxx území xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx podkladem pro xxxxx politiky územního xxxxxxx18a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zásobování xxxxxxxxxxxx xxxxxx vodou a xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.5) X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx není-li xx xx úkor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx49) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx struktur s xxxxxxxxxx zásobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zásobování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx způsobí xxx xxxxxxxx činnosti19) xxxxxx podzemní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx podzemních xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx odebírat xxxxxxxx xxxx z xxxxxx vodního xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx původního stavu. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx povinna poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx o náhradu xxxxx nebo x xxxx výši rozhoduje xxxx. Tím nejsou xxxxxxx xxxxxx předpisy x náhradě xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx jiné xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx20) na něm xxxxxx xxxxxx podzemních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx množství, xxxxx xx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx apod.) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x napjatou xxxxxxxx (artézské xxxx), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx

(1) K xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou s xxxxxxxxx odběrem xxxx xxx 10 000 x3 xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx úřad stanovit xxxxxxxx pásma x xxx vodní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx větě. Xxxxxxxxxx úřad může xx závažných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx ochranných pásem xx xxxx veřejným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pásma xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, a xxxxxxxx xxxxx II. xxxxxx, xxxxx slouží x ochraně xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby nedocházelo x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, jakosti xxxx xxxxxxxxx nezávadnosti.

(3) Ochranné xxxxx I. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx území

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zásobování xxxxxx xxxxx minimálně xxx xxxxx plochu xxxxxxx xxxxxx při maximálním xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx s vodárenským xxxxxxxx než xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) x minimální vzdáleností xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx nádrže 100 m od xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 200 x xxx místem xxxxxx proti proudu, xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx 100 x xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx objektu x xxxxx ochranného xxxxx 15 x, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx šířky v xxxxx odběru,

2. bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x délce 200 x xxx místem xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 50 x xx xxxxx odběru x xxxxx ochranného xxxxx 15 x, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx odběru,

d) x zdrojů podzemní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx 10 m xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úřad xxxx stanovit v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxx I. xxxxxx x xxxxxxx menším, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x).

(5) Ochranné xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx; xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx pásmo II. xxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu. Xxxxxxxx-xx xxxxx na jejich xxxxxxxxx xx, kteří xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx, xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x vodárenských xxxxxx xxx ti, xxxxx xxxxxxx vodní xxxx sloužící xx xxxxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx jejich stavebníky, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu x xxxxxxxxxx podklady vodoprávní xxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty se xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxx; xx neplatí xxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx odebírat, x u vodárenských xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx tato vodní xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

(8) X ochranném xxxxx X. a XX. xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx nebo ohrožující xxxxxxxxx, jakost nebo xxxxxxxxx nezávadnost vodního xxxxxx, jejichž xxxxxx xx vymezen x xxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx důvod xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx zruší.

(10) V xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx xxxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 12, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx užívání pozemků x staveb v xxxxx pásmu xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemků a xxxxxx x ochranných xxxxxxx vodních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx vody, x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx (§8) x xxxxxx vody z xxxxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx povoleného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nedojde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, jakosti x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx oprávněni xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odebírat, xxxxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx nádrží xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nádrží x zásady xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxx.

§31

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

§32

Xxxxxxx oblasti

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx povrchových vod,

a) x nichž xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jakosti xxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pitné xxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx/x, xxxx

x) x nichž xx z hlediska xxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx odpadních xxx.

(2) Citlivé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx oblastí xxxxxxx přezkoumání x xxxxxxxxxxxx intervalech nepřesahujících 4 roky.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx ovlivňujících jakost xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx x jejich xxxxxxx.

§33

Zranitelné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou území, xxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určené xxxx xxxxxx xxxxx vody, x xxxxx koncentrace xxxxxxxxx přesahuje xxxxxxx 50 xx/x xxxx xxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dusičnanů ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx dochází xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hnojiv, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (xxxx xxx "akční xxxxxxx"). Xxxxx program x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x intervalech xxxxxxxxxxxxxxx 4 xxxx. Xxxxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Správci xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem životního xxxxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hygienickými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přezkoumávají x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uvedených v xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxx xxx očekávat, že xx x xxxx xxxx koupat velký xxxxx xxxx48). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx koupání xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví48). Xxxxxx povrchových xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx několik xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxx využívaných xx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x aktualizace x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví vyhláškou.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxx xxx xxxxx povolování xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx48) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x seznamu sestaveném xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx48) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídat xxxxxxxxxx xx jakost xxxx xxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem nebo x nařízení xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přijatelnou xxxxxxx xxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxx ryb

(1) Xxxxxxxxx vody, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx stát xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ryb x xxxxxxx vodních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx lososové x xxxxxxx, ukazatele x xxxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, způsob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jakosti xxxxxx xxx a program xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nádrží xxxx xx úsecích vodních xxxx xxxx vodoprávní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx populací xxxxxxxxxxx xxxxx xx vodních xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xx zakázáno. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny14a).

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtok

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průtokem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zůstatkový xxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx. Xxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx toku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §26. Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx vodního xxxx xxxxx §15a odst. 3, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlasem vodoprávního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x projektové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Minimální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx x nakládání x vodami, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxx přitom vychází x plánů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zjištěnému stavu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vodoprávní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx schválení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hladinu podzemních xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxx.

Díl 5

Ochrana xxxxxxx xxx

§38

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud mají xx použití xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx) a xxxxxx xxxxx xx srážkovými xxxxxx, jakož x xxxx xxxx z xxxxxx staveb, zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx povrchových xxxx podzemních xxx. Xxxxxxx vody jsou x průsakové xxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx x odkališť xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx, x výjimkou xxx, xxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx organizace, x xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zneškodňované xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platnému xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx odpadní voda x srážková xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kanalizací10a), xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vtokem xx xxxx kanalizace xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxx systémů odvodňovaných xxxxxxxxxxxx pozemků, chladící xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, u xxxxx došlo xxxxx xx xxxxxxx teploty, x nepoužité minerální xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxx xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxx xxxxxxxxx látkami xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx21a).

(5) Zneškodňováním xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx čistírnu xxxxxxxxx xxx podle odstavce 8. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zneškodňování x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kterými se xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zneškodňování xxxx čištění xxxxxxxxx xxx, vyvinuté x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přijatelných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro ochranu xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx1a), xxxx tak činit xxxxx způsobem x xx podmínek, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx odpadní xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předávat xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, příslušnému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxx měření xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a rozbory xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx provádět xxx xxxxxxx způsobilé xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx xxxxxx vzorků xx xxxxxxxxx osvědčením x akreditaci vydaným xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx57), xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx autorizací k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx58), xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelů a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(7) Na toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím vodního xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášeného xxxxx §15a, xxxxx xxxxxxxxxx součástí je xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx x klasifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX xxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX x procentech stanoví xxxxx nařízením.

(8) Kdo xxxxxxxxx odpadní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zneškodňování odvozem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx23). Xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx odpadní vody x bezodtokové xxxxx, xxxxx doklad, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxx jímce, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx odvozu, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx, xx které xxxxx odpadní xxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Vypouštění odpadních xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx (§39 odst. 3) x jedné xxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxxx staveb pro xxxxxxx50), xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci51) nebo x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby52), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lidského xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx půdní xxxxxx xx vod xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx podzemních xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8), která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxx podzemních xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod vypouštěné x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx souvisejících xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 x3/xxx.

(10) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění (xxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vod. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stav xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ukazateli x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, ukazateli x nejvýše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx vod (xxxxxx xxxxxxxxx) stanovenými xxxxxxxxx xxxxx x náležitostmi x podmínkami xxxxxxxx x vypouštění odpadních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx technikami59) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx vázán ukazateli xxxxxxxxxxxxx stav podzemní xxxx x příslušném xxxxxx podzemní vody, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotami znečištění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx k vypouštění xxxxxxxxx vod do xxx podzemních, xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x na vodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx normy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxxxxx xxxx x povolení xxxxxxxxx emisní xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10, xxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx limity. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx emisní xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx než hodnoty xxxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod59). Uvedený xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx případy xxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §31, 34 a 35.

(13) Vodoprávní úřad xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x průmyslových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadních xxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxx může xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx, které omezí xxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx vod, vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx než hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx §31.

(15) X xxxxxxxxxxxxx o xxx, zda xx xxxxx x odpadní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§39

Xxxxxxx xxxxx

(1) Závadné xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx odpadními xxx důlními xxxxxx x xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxx přiměřená xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx x neohrozily xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxx x xxxxxx látkami xx větším rozsahu xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx je xxxxxxx se zvýšeným xxxxxxxxxx xxx povrchové xxxx xxxxxxxx vody, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; může-li xxxxxxx ovlivnit xxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxx předložením ke xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx předá xxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx opatřeních x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx látek x xxxxxxx látek xxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znepokojení, je xxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx; xxxxx seznam xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkami x zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Program xx xxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkami.

(4) Každý, xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zachází se xxxxxxxxx látkami xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobního xxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxx

x) umístit xxxxxxxx, x němž se xxxxxxx látky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx dopravují, tak, xxx xxxx zabráněno xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx srážkovými vodami,

b) xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami, které xxxx xxxxxx x x hlediska xxxxxxx xxxxxxx vod,

c) xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx sklady x skládky, xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjišťování xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opravy; xxxxxx musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) nejméně xxxxxx xx 5 let, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výrobcem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx zkoušet těsnost xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro skladování x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včasné xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ropných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 000 x3 xxxx používaných pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nouzových xxxxxxxx xxxx21b), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx látek xx podzemních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x uchovávány xx xxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx těsnosti, xxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxx, zkoušet xxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx; v případě xxxxxxxxxx hnojiv a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx vodu pitnou x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x nadzemních xxxxxxxx xxxxxxxxxx v záchytných xxxxxx x objemu xxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxx nádrže x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zkouška xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx obaly závadných xxxxx.

(6) Každý, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx se xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, o obsahu xxxxxx xxxxxxxx složek, x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx informace xx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx použití xxxxxxxxx látek xxxxxxx x ustanovení odstavce 1 xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx látky, x to x xxxxxxxx xxxxx míře, xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx jich xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x udržování koryta xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx ryb,

c) x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx způsoby xxxxxxx, xxxxxxxxx srážení anorganických xxxxx xxxxx xx xxxxxx toku,

e) k xxxxxxxxxx nežádoucí xxxxx xxxx fauny ve xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx měření, xxxx

x) x xxxxx schválených xxxxxxxxx technologií.

(8) Náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx závadnými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx závadných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. b), x) a x) x xxx xxxxxxxxx x vodami za xxxxxx chovu xxx xxxx vodní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rybníků x xxxxxxxx rybářského xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx látkami xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxx 2, 4 a 5 xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx49) xx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxxx.

(12) K přikrmování xxx xxxxxx rostlinného xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krmiv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x nedošlo xxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx výjimka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx účely nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx látky x xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx provádět xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx jakosti xxx. X případě xxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

§40

Havárie

(1) Havárií xx xxxxxxxxx xxxxxxx zhoršení xxxx mimořádné závažné xxxxxxxx jakosti povrchových xxxx podzemních vod.

(2) Xx havárii xx xxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxx zhoršení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx ropnými xxxxxxx, xxxxxx nebezpečnými závadnými xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních zdrojů.

(3) Xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx poruch x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx předcházejí.

§41

Xxxxxxxxxx při xxxxxxx

(1) Xxx, kdo způsobil xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx havárie"), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x následků xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx způsobí xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jednotkám požární xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Hasičský xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx havárii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx povrchových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34, xxxxxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Řízení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx havárií xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o havárii xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxxxx značné xxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx před xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx havárie je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx příčin a xxxxxxxx havárie s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx inspekci životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx škodlivých xxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) X odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami xxxx havárií (xxxx xxx "závadný xxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx původci havárie (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx stavu"), povinnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stavu (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náhradního odběru xxx, xxxxx xx xxxxxxxx povaha věci. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ten, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx, xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x hrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx náklady. Xxxxx x havárii došlo x xxxxxxxx zásahu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požární ochrany, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,22) který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx vázán. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxx xxxxxx s vědomím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx x xxx x tom xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu, jenž xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x případě, xxxxxxxx-xx xxxxx původce xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx uloženého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 přecházejí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,23) xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zřizuje xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx zvláštního xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nápravná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxxxxx podle xxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx23a). Xxxxxxxxx kraj xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x její nápravě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jeho žádosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx závadný stav xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu a xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodoprávním úřadem. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx umožnit xxxxx, popřípadě vjezd xx xxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svých pozemků x staveb.

(7) Pro xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx ozbrojených sil Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.24)

(8) Jestliže xx uložená xxxxxxxx x nápravě dotýkají xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníků dotčených xxxxxxx x xxxxxx; xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemků xxxx xxxxxx je xxxxx jim xxxxxx xxxxxxx, nehrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx, xxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx pozemky xxxx stavby do xxxxxxxxxxx stavu, pokud xx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx prováděna na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, hradí xxxx xxxxxxx příslušná obec, x to x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 hradí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx bylo opatření x xxxxxxx uloženo, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx ustanovením xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXX

§43

Xxxxx xxxx

(1) Vodní xxxx xxxx povrchové xxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x korytě xxxxxx xxxx xx převažující xxxx xxxx, x xx xxxxxx vod x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx tekoucích přirozenými xxxxxxxx xxx zemským xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X pochybnostech x xxx, xxx xxx x xxxxx xxx, rozhoduje xxxxxxxxxx xxxx. Může též xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona25) xxxxxxxx xx hrazení bystřin xxxxxx xxxxxxx.

§44

Koryta xxxxxxx toků

(1) Xxxxxxx-xx vodní xxx xx xxxxxxx, který xx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vodního xxxx xxxxx pozemek. Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako vodní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx toku xxxx xxxxxxx zahrnující xxx x xxxxx koryta xx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zpravidla xxxxx protékat tímto xxxxxxx, aniž se xxxxxx do přilehlého xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx vzniklo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tekoucích xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxx obnovy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toku x xxxxx xxxx měnit xxxx směr, podélný xxxxx x příčný xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x hranici xxxxxx xxxxxxx toku xxxx x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx.

§45

Změny koryta vodního xxxx

(1) Xxxxxx-xx vodní xxx vlivem přírodních xxx xxx povodni xxx xxxxxxxxx koryto x xxxxxxx-xx xxx xxxxxx nové, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stavem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Stát xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vodního toku xx xxxxxxx xxxxxxx (§102).

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx stav, xxxx xxxxxxx pozemek xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotčeného xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pozemky xx vlastnictví xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx vodoprávní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx třech xxxxxx xx xxxx, x xxxx došlo xx xxxxx.

§46

Ochrana vodních xxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, podélný xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x koryt xxxxxxx xxxx zeminu, písek xxxx nerosty a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vod, xxxxxx xxxx bezpečnosti, jakož x xxxxxxx takové xxxxxxxx xx místech, x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx případy, xxx xx xxxxxxxx x něm xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx.

§47

Správa xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Člení xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vodní toky. Xxxxxx významných xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povinnost

a) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx vodních xxxx xxxx xx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx §49 odst. 2 tak, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynulý xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx, aby jejich xxxxxxx skladba xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přírodním xxxxxxxxx daného místa; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxx x plnění funkcí xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x korytech xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,26) xxxxxxxxx vodnímu xxxx xxxxxxxx sloužící, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastní, případně xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud slouží x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku,

e) vytvářet xxxxxxxx umožňující oprávněná xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx mimořádných xxxxxxxxx xx vodním xxxx xxx pokud xx umožňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx závady, xxxxx xxxxxx xx vodním xxxx x xxxx xxxxxx, způsobené přírodními xxxx xxxxxx vlivy; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx chráněných xxxxxxx27) x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,28)

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koryt vodních xxxx,

x) xxxxxxxxx přirozená xxxxxx xxxxxxxx vodních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jimiž byla xxxx xxxxx 2002 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vodních toků.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toků podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vodních xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněná nakládání x xxxxxxxxxxx vodami, xxxxx správci významných xxxxxxx xxxx vlastní, xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx splavnost xxxxxxxxxxx dopravně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx ledových celin xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx7); Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) udržovat x řádném stavu x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx díla xx xxxxxxx tocích, xxxxx xxx rozhodne xxxxxxxxxx xxxx (§59 xxxx. 3),

x) xxxxx x ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx x vodami x xxxxxxxx vodních xxxxxx,

x) podávat xxxxxxx xx zpracování, xxxxxxx x xx koordinaci xxxxxxxxxxxxx řádů xxxxxxx xxx jiných vlastníků,

f) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vody ve xxxxxxxxxx vodních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx jeho výzvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxxxx manipulační xxxx xxxxxxxxxxxx vodních xxx tvořících xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadům xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami, xxxxx xxxx schváleným xxxxxxxxxxxx řádem xxxxxxx; xxxxxxxxxx úřad je xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxx x celé oblasti xxxxxx.

(5) Xxxxxx vodních xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx vázané xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §23a odst. 1 písm. a) xxxx 2 x 3.

§48

Správci vodních toků

(1) Xxxxxx významných xxxxxxx xxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx zákona17) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"); xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správu xxxxxxxx xxxxxxx toků nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vodní xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxxx souvisejí, xxxx xxxxxx podniky xx xxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx určení xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo předmětem xxxxxxxx xx správa xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx organizační složku xxxxx xxxx státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx drobného vodního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx takového xxxxxxx xxxx, xxxxx díla x xxxxxxx xxxxxx xxxxx související a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx díly, xxxxx xxxx xxxx nemovitosti xx vlastnictví xxxxx.

(3) Xx území vojenských xxxxxx29) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany. Na xxxxx národních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Správy xxxxxxxxx xxxxx;14a) pro xxxxx xxxxxx zákona xx Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx vodních toků.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x to xx xx doby, xxx xxxx správce určen xxxxx xxxxxxxx 2. Xx platí i x xxxxxxx, xx-xx xx drobném xxxxxx xxxx, ke kterému xxxxx určen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx drobného xxxxxxx toku, ke xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx drobného xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(6) Xxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§49

Oprávnění xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vstupovat x xxxxxxx x nezbytném xxxxxxx na xxxx xxxxxxx x stavby, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxx komplexního xxxxxxxxxxxxx xxxx soustavy xxxxxxx nádrží xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.31)

(2) Xxxxxxx xxxxxxx toků mohou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku, pokud xx xx xxxxxxxx xxxxx a po xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vodního toku, x to

a) x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vodními xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x šířce xx 10 x xx xxxxxxx čáry,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx v xxxxx xx 8 x xx břehové xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx do 6 x xx xxxxxxx xxxx.

(3) Vodoprávní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx potřeby x xx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx vodního xxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxx ji xxxxxxxx. X náhradě xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§50

Povinnosti xxxxxxxxx pozemků, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nacházejí xxxxxx vodních xxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x obecné xxxxxxxxx x vodami ve xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vodního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předměty xx xxxxxx toku, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strpět xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vodního toku xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx svém xxxxxxx bez náhrady xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx apod.,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx toků; výjimku x této xxxxxxxxxx xxxx povolit vodoprávní xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx na xxxxxxxxx x zastavěném xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§51

Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx vodních toků xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jeho oprávnění,

b) xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx náhrady xxxxxxxx zařízení ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxx toku, umístění xxxxxxxxxx znaků apod.,

c) xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s nimi, xx xxxx xxxxxxx xxxx; to xxxxxxx xx pozemcích x xxxxxxxxxx území x xx oplocených pozemcích,

d) xxxxxx xx svém xxxxxxx přirozené xxxxxx xxxxxxx toku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kácet stromy x xxxx zabezpečující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vznikne xxxxxxxxxxx pozemku škoda, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odstraňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na těchto xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.32)

(2) Xxxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx dbát x xxxxxx statickou bezpečnost x celkovou xxxxxx, xxx neohrožovaly plynulý xxxxx povrchových vod, x xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxx plynulého odtoku xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tyto xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obnovit; jinak xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§53

Pochybnosti x rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oprávnění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx toků xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx rozhodne i x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx x koryty xxxxxxx toků x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x korytu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo právech xxxxxxxxxx vznikla, rozhodne xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXXX VII

SPRÁVA XXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx toků (§47 xxxx. 4), některé xxxxxxxx spojené se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod x xxxx xxxxxxx xxxxxx (§21) x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx povodí podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx povodí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §112, xx xxxxxx žádost, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx je xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx povodí x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxx úřadům z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vod x x xxxxxxxx dalších xxxxx sledovaných zákonem, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zůstatkových xxxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody. Xxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx zejména xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)], xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxx x §38 xxxx. 10, xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)], pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dílům (§15), x xxxxxxxx xxxxxxx xxx (§15a), pro xxxxxxx xxxxxxxx (§17), xxxxxxxxx stanoviska (§104 xxxx. 9) x xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§23a xxxx. 7), x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ohrožení [§17 xxxx. 1 xxxx. x)] a xxx xxxxxx xxxxxxxxx (§18), xx kterých posuzují xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx stavbu, zařízení xxxx provádět xxxx xxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vodní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod.

(5) Správci xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx vodních xxxx x pověřenými xxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Správci povodí xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx oblasti xxxxxx xxxxxxxxx retenčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx32a), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx, x při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změn x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXX DÍLA

§55

Vodní xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchových xxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxx, k xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vod, k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx x zdrže,

b) stavby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx řadů x vodárenských objektů xxxxxx úpraven xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, kanalizačních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx i xxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx,

x) stavby na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavby, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx stavu povrchových xxxx podzemních xxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx k xxxxxxx bystřin x xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx25) nestanoví xxxxx,

x) xxxx xxxxxx potřebné x xxxxxxxxx x xxxxxx povolovanému xxxxx §8.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxx x změny xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx pozemcích sousedících x nimi, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx funkcí vodních xxxx.

(3) Xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx zákona nepovažují xxxxxxx jednoduchá zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx, vodohospodářské xxxxxx, xxxxxxx úpravy, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vodovody x vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8) a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx podzemních vod.

(4) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx jde x vodní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§55a

Práva x xxxxxxxx x stavbám, potřebným xxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxx x vyvlastnění.

§55a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 181/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

§56

Stavby x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxx k vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby

a) x závlaze a xxxxxxxxx pozemků,

b) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx člení na xxxxxx odvodňovací xxxxxxxx x xxxxxxxx odvodňovací xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx drény, drenážní xxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx nich.

(3) Xxxxxxxx vymezení xxxxxx x vodohospodářským melioracím xxxxxxx a jejich xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, která xxxxxxx x více xxxxxxx xxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xx xxxx pozemku,

b) xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) ohlašovat xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím pozemků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závady xx xxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx k vodohospodářským xxxxxxxxxx nebo její xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, popřípadě o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx funkce stavby x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx v majetku xxxxx, vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud se Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx stavbami x xxxxxxxxxxx osobami, jimž xxxx xxxxxx slouží xxxx x jejichž xxxxxxxx souvisejí.

§57

Užívání xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx díla xxxx xxxxxxxxx (§8) xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx xx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx díla x oprávněným x xxxxxx x výši x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodne soud. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 x tomto xxxxxx xxxx xx povinna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx správy xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx podle §101, x x xxxxxxx, xx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxxx xxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx instalovaného xxxxxx xxxxxxx 10 XXx.

§58

Ochrana xxxxxxx xxx

(1) Xx zakázáno poškozovat xxxxx xxxx a xxxxxx funkce.

(2) Zejména xx zakázáno

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jezdit po xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vodočty, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx velkých xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx pásma podél xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činností. Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mají xxxx xxxxxxxxxxx vodního xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx uvedeným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x výši náhrady, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx.

§59

Povinnosti vlastníků xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx vodní dílo xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x schválený xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x předkládat vodoprávnímu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxxx řádu tak, xxx byl x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 odst. 4 xxxx. x); náležitosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) udržovat xxxxx xxxx x xxxxxx stavu xxx, xxx nedocházelo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx díla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx dohledu xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x odstranění xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxx dozoru,

e) xxxx xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx předměty x xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,32)

x) xxxxxx xx xxxxxx díle xxxxx, xxxxx značku xxxx vodočet, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výpusti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osadit na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx toku xxxxxxxx xx vlastní xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x břehy x oblasti vzdutí x starat xx x něm o xxxxxxx průtok xxxx, xxxxxxx odstraňovat xxxxxx x xxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, vytvářet podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stromů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ptáků, xxxxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx14a). Xxxx xxxxxx odstraněním, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx záměr xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx jeho zprovoznění x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxx §15a x výsledky xxxxxx xxxxxx předávat xx 30 pracovních xxx xx xxxxxxxxx revize xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zjištěné xxxxxx ve lhůtě xx 60 xxx xx provedení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §15a lze xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, administrativní a xxxxxxxxxxx zázemí a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxx stanovit xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x lhůtu x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx manipulačnímu řádu xxxxxx provést xxxxxxxx xxxx xxxx úpravy. Xxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx omezenou xxxx.

(4) Xxxxxxxx vodního díla xxxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxx manipulační xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx díle xx xx, že nemůže xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx povoleném xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx x jestliže ten, xxx xx x xxxx povinen, xxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxx úřad může xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx děl. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx určená xxxxx xx náklady toho, xxx xxx povinen xxxx xxxxxxxxxx plnit; xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobených xxxxxxx díly vybudovanými xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§59x

Xxxxxxxxx vlastníků pozemků, xx xxxxx se xxxxxxx vodní xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx pozemku xxxxx xxxx vybudované xxxx 1. xxxxxx 2002 x jeho xxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§60

Vstup xx pozemky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vodním dílem xxxx povinni po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx své xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx děl.

(2) Pokud xxxxxxx xx pozemky xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxx, má nárok xx xxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled") se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vodního díla, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jejich poruch. Xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, měřením xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozorování a xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Jedná se x

x) xxxxxxxx, hráze x xxxx, s xxxxxxxx příčných staveb x korytech xxxxxxx xxxx a přilehlých xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx paty hráze xx korunu xx xxxxx xxx 1 x x celkový xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1 000 x3, xxxx pevných x xxxxxxxxxxxxx příčných xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vodních toků, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dnem x xxxxxxx méně xxx 1,5 x,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx k plavebním xxxxxx zřizují x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) stavby k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx příčných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a

e) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zadržování xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxxx x xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, vodovodních xxxx x xxxxxxxx, kanalizačních xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vodní xxxx rozdělují xx X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx škod xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x omezení funkcí x užitků xx xxxxxxxx zájmu.

(5) Stanovení xxxxxxxx a postupu xxx xxxxxxxx vodních xxx xx kategorií, xxxxxx a četnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu a xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx x měření stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(6) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo změny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařazení vodního xxxx xx kategorie x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 11. Posudek xxx xxxxxxxx xxxxxxx díla xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxxxxxx a výpustných xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61),62).

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled, x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o podmínkách xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx vodního xxxx do kategorie X. až IV., xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx podle předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejích xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx děl xxxxxxxxxxxxx xxxx dopadem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství.

(8) Xxxxx-xx xx o xxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx dílo xx xxxxxxxx xx XX. kategorie xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohlášení. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, se xxxx souhlasem vodoprávního xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx díla, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx významně xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx I. až XX. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rozsah xxxxx a způsob xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx díly X. xx III. kategorie, xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařazení xxxxxxx xxx xx X. xx XX. xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx pověřená osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. xxxx XX. xxxxxxxxx, nesmí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sama x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x potřebném xxxxxxx x personálním xxxxxxx, x xx x x době xxxxxxx, živelních xxxxxx x krizových situací,

b) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x změnu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx po realizaci xxxx xxxxx,

x) provádět xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příčin poruch,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x vodních xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx děl, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou,

e) xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy do 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou.

(13) Xxxxxxxxxx úřad je xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxx x vodních xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx děl XX. kategorie, xxx xxxxxxx neprovádí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxx vedené evidence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxx x) Ministerstvu xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxx v rozsahu x způsobem stanoveným xxxxxxxxx.".

(14) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 11 věty xxxxx xxx udělit xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx má odborné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x splňuje xxxxxxxxxxx pro kvalifikovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(15) Ministerstvo xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 12,

x) technickobezpečnostní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxx vodními díly XXX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vodními xxxx X. x XX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx vykonáváno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx do X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx.

(16) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 12 x 13.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodních děl xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto dohledu.

(2) X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx X. xx III. xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technickobezpečnostní dohled xxxxxxxxxxxxxxx pověřené xxxxx x xxxxxxxx se xxxx provádění x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx XXX. xxxxxxxxx xxxx technickobezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx sám, xxxxx xx pověřenou xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxx XX. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxxxx vlastník, případně xxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do X. až XXX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřené xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství. Xxxxx xxxxx xxx vodní xxxx IV. xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastník, xxxxxxxx stavebník sám, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařazeného xx I. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx její jméno, xxxxxxxx, adresu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxxx xxx XX. xxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx díla, xxxxx xxxxxxx jinou xxxxx,

x) přizvat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §61 xxxx. 1, x xx x xxxxxx X. xxxxxxxxx jedenkrát xxxxx, x staveb XX. xxxxxxxxx xxxxxxxxx za 2 roky, x xxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4 xxxx x x xxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x termínech xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx X. xx XXX. xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx, xxxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx díla, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx děl X. xx XXX. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx program xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX IX

OCHRANA XXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§63

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x opatření x předcházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx území. Xxxxxxxxx xx systematickou xxxxxxxx x operativními xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečována xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx34).

(3) K xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup, xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx řídí, xxxxxxxxxx x provádějí xxxxxxxxxxxxx x záchranné xxxxx, přispět xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx příkazy xxxxxxxxxxx orgánů.

(4) Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx náhradu.

§64

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxx zaplavuje xxxxx xxxx koryto xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx i xxxx, xxx voda xxxx xxxxxxxx xxxxx tím, xx x xxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx její xxxxx xx nedostatečný, případně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx srážkových xxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxx vlivy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx (protržení) xxxx nouzovým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx).

(2) Xxxxxxx začíná xxxxxxxxxx druhého nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§70) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povodňové xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášen xxxxx xxxxxx povodňové xxxxxxxx. V xxx xxxxxxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povodní xx rovněž xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxx níž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx některá x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úřad.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx situace xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx průtoku xx xxxxxx toku a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prognóze xxxxxxxxx intenzivních dešťových xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, nebezpečném xxxxx xxxx xxxx při xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx jeho poruchy.

§64x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx povodňových rizik xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnost, x xxxxx se xx považuje za xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx snížení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu povodní x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zdraví, xxxxxxx xxxxxxxxx, kulturní xxxxxxxx x hospodářskou činnost.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povodňových xxxxx xx podkladem xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx rizik x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik.

(4) Mapy xxxxxxxxxxx nebezpečí vymezují xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zaplavena xxxxx různých xxxxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxx. Na mapách xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx povodní, retenční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ochrany xxx xxxxx §23a odst. 1, xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, využití xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, lodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx povodňových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, připravenost, xxxxxx xxxxxxxxxxx předpovědí x xxxxxxx xxxxxxxx varování, x xxxxxxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx povodí nebo xxxxxxx xxxxxx. Plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a kontrolované xxxxxxxxx určitých xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§64x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxx 2

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx prováděná xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) stanovení xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity,

c) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídky,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povodňové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x technická xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) příprava xxxxxxxxx povodňové ochrany.

(3) Xxxxxxxx xxx nebezpečí xxxxxxx x xx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx povodňové xxxxxx,

x) varování xxx xxxxxxxxx povodně,

d) xxxxxxx x xxxxxxx hlídkové xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) povodňové xxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečení xxxxxxxxxx funkcí x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx povodňové xxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx území xx xxxxxxx.

(5) Povodňová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 nejsou xxxxxxxx, údržba a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxxx povodněmi.

§66

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Záplavová xxxxx xxxx administrativně xxxxxx území, xxxxx xxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povodně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na návrh xxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx takový návrh x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx povodí x x xxxxx xxxxxxx povodí.

(2) X xxxxxxxxxxx územích, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx podle potřeby x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vodoprávní úřad xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxxxx povodňových xxxxxxx.

(3) Způsob x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxx činnosti vycházet xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx správců xxxxxx x správců xxxxxxx xxxx x pravděpodobné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podkladů xxxxxxx vodních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záplavových xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx jejich evidenci x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxx se odstavce 1 xx 4 xxxxxxx přiměřeně.

§67

Xxxxxxx x záplavových xxxxxxx

(1) V aktivní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, převádějí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx jímání xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x odvádění xxxxxxxxxx xxx a dále xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chmelnic, xxxx-xx zřizovány v xxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx současně budou xxxxxxxxx taková xxxxxxxx, xx xxxx minimalizován xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x stavební xxxxxx, xxxxx nedojde xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů.

(2) X xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx tábory, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx táborů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stanů, xxxxx byly před xxxxxxxxxx aktivní zóny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zřizovány x xxxxx xxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně odstranit.

(3) Xxxx xxxxxxx zónu x záplavovém xxxxx xxxxxxx vodoprávní úřad xxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxxx podmínky. Xxx xxxxx xxxxxxxx je xxxx stejným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx postupuje i x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§68

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozlivům xxxxxxx

(1) Xx xxxxx určená x řízeným xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nimž xxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §55a.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx řízeným xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v území xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx poškozenému xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výši nákladů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx původního stavu, xxxxxx nákladů na xxxxxxxxxx nežádoucích naplavenin, xxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plodinách x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plodin x xxxx rozlivu, xxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona33a). Xxxxxx xxx zjišťování x xxxxxxxxxxx náhrady xxxxx x postup při xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vláda nařízením.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dotaci, poskytovanou xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pozbyl x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxxx postiženého xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxx.

(5) Poškozenému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozlivu xxxxxxx.

§69

Xxxxx ohrožená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohrožený zvláštními xxxxxxxxx výrazně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jejich rozsah x xxxxxxxx xxxxx. Xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.34)

§70

Xxxxxx povodňové xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx směrodatné xxxxxx, jimiž jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx profilech xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx mezní nebo xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx povodňovém xxxxx.

(2) Xxxxxx operativních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povodní xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vývojem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity, xxxxxxx xxxx:

x) xxxxx stupeň (xxxx bdělosti) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zaniká, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx zdroji povodňového xxxxxxxxx, xxxxxxxx činnost xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx při dosažení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x hlediska bezpečnosti xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx mohly xxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx (xxxx pohotovosti) xx vyhlašuje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povodně xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxx rozlivům a xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x skutečností na xxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) třetí xxxxxx (xxxx ohrožení) se xxxxxxxxx xxx bezprostředním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozsahu, xxxxxxxx životů a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx xxxx x skutečností xx xxxxxx díle x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření; xxxxxxxxx se povodňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx xxxx evakuace.

(3) Xxxxx a třetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx územním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx předpověď xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hladin xxxx průtoků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx povodňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, případně xxxxx xxxxxxxxxxx charakterizující xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx aktivity xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgán.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů.

§71

Povodňové xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumenty, xxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o vývoji xxxxxxx, možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, organizaci x přípravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povodňových xxxxxx, xxxxxxxxxxx hlásné x xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záchranných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx narušených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxx x xxxxxxxxx směrodatné xxxxxx stupňů povodňové xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xx

x) xxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx celku, xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx seznamy, xxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx služby,

c) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx územních xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgány obcí, x xxxxxxx územních xxxxxxxx xxxx xxxxx x povodni,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zpracovávají xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plány xxxxxxxxx obvodů krajů, xxxxx zpracovávají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) Povodňový xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x povodňovým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X pochybnostech x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxx, xxxxx stavby xxxxx zhoršit xxxxxx xxxxxxx, rozhodne vodoprávní xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxxx pozemků, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxx územních xxxxx (odstavec 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aktuálnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx podstatných xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplyne xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx celků x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předkládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plánem vyšší xxxxxx. X povodňových xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx-xx x stavbu xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxx vlivem na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nižší povodňové xxxxxx o xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx souladu xx stává xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu závaznou. Xxxxxxxxxxx xxxx povodňového xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi x využití, xxxxx xxx není xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx prohlídky

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nejsou závady, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Povodňové xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ucpání xxxxxx níže xx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neuposlechnou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Předpovědní x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba informuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx povodněmi, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx vývoji, x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prvcích xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a vývoj xxxxxxx, zejména x xxxxxxxx, vodních xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx očekávané xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx níže na xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx x vývoji xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx povodňovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí a xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxx obvody xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx povodňové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx oznamují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlásné xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx operačních x xxxxxxxxxxxx středisek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx35).

§74

Xxxxxxxxx záchranné práce

(1) Xxxxxxxxxxx záchrannými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ohrožených xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x záchraně xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x evakuace xxxxxxxxxxxx z těchto xxxxx, xxxx x xx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx životy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx doprava, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx zabezpečovací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracemi xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zejména

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vodním xxxx x x xxxxxxx objektů (propustky, xxxxx) znemožňujících plynulý xxxxx vody,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ve vodním xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtokem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxx protržení xxxxxxxxxx hrází,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hrází vodních xxx zadržujících vodu,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protržených xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) opatření xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxx do kanalizací,

i) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stabilizaci území xxxx xxxxxx.

(3) Povodňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxxx podle povodňových xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x průběh xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx toku xxxx x celém xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do I. xxxx XX. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu (§61 xxxx. 11), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx průkazných x xxxxxxxxxxxx záznamů x průběhu xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx a velikosti xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. K xxxx zejména xxxxxx xxxxxxx x povodňové xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rychlostí x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx vodních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nejvýše dosažené xxxxxxx vody, xxxxxxxxxx x zakreslování záplavy, xxxxxxxxxxxx kvality xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx terénní průzkum x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx před povodněmi, xxxx je to xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povodňová xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povodňové xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozsah a xxxxxxx odhad xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povodně. Xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx povodně, x xxxxxxx xxxxxxx rozsáhlejších xxxxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xx šesti měsíců xx xxxxxxxx povodně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zprávy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x využití vyššímu xxxxxxxxxxx orgánu x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečují xxxxxxxxx xxxxxx. Řízení xxxxxxx xxxx povodněmi zahrnuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, řízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx povodně a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povodni xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi. Povodňové xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány

a) xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Statutem hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.34)

(3) Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) povodňové xxxxxx xxxx x x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxx komise xxxxx,

x) Ústřední xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povodňové xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi, x xxxxxxxxxxxx případech x nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Všechna xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx přístupné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášením xxxxxxx xxxx třetího xxxxxx povodňové xxxxxxxx x xxxxx odvoláním xxxxxx xxxxxx.

(5) Povodňové xxxxxx xxxx jiné xxxxx xx jejich xxxxxx xxxx při xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněni xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx nižšího xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx silami xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx převezme xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx povodňového orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx nižším povodňovým xxxxxxx datum a xxx xxxxxxxx, rozsah xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x provést x xxx zápis x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x koordinaci x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx34), zasedá xxxxxxxxx krizový xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx orgány xxxx

(1) Xxxxxx rada xxxx x plnění xxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx, je-li v xxxxxx územních obvodech xxxxxxx xxxxxxx, zřídit xxxxxxxxxx komisi, xxxxx xxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx starosta xxxx. Xxxxx členy xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx zastupitelsva x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povodňovému orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Povodňové xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx obvodech x xxxxx zabezpečení xxxxx xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx

x) potvrzují soulad xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx x staveb, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§71 xxxx. 4), x xxxxxxxxxx plánem xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx povodňový xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxx, x případě xxxxxxxx vodních xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťují xxxxxxxx xxxx x věcné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí x území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodňovou xxxxxx x hlídkovou xxxxxx, xxxxxxxxxxx varování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x xxxxxxx obvodu xxxx s využitím xxxxxxxxxx xxxxxxx varování,

g) xxxxxxxxx x nebezpečí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x ukládají xxxxxxxx xx ochranu před xxxxxxxxx podle povodňových xxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x věcnou xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx evakuaci x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zajišťují xxxxx xxxxxxxxx práce,

k) xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx hygienickou x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkce x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx rozsah x xxxx xxxxxxxxxxx škod, xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxx a podávají xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšřířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx knize.

§79

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizuje xxxxxxxxxx komisi xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx členy xxxxxx jmenuje xx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgánů x právnických xxxx, xxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx před povodněmi. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx starosta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx člena komise. Xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje.

(2) Povodňové xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx územních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ochraně xxxx povodněmi

a) potvrzují xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx a předkládají xxx správci povodí x xxxxxxxxx stanovisku,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxx vlastníkům xxxxxxx xxx xxxxxx manipulačních xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

g) xxxxxxxxxx x xxxx hlásnou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx x nebezpečí a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) organizují, řídí, xxxxxxxxxx a ukládají xxxxxxxx na ochranu xxxx povodněmi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx vyžadují xx xxxxxx, právnických x fyzických osob xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx řízení záchranných xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x místy záchranných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx svolána xxxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxx povodí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulačních xxxx x možným dosahem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxx při zajišťování xxxxxxxxxx x zdravotnické xxxx, organizují xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx narušené xxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x zpracovávají souhrnnou xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x povodňové knize.

§80

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxx kraje x je jejím xxxxxxxxx. Xxxxx členy xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx z řad xxxxxxxxxxx kraje zařazených xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx správců xxxxxx x zástupců orgánů x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx způsobilé x provádění xxxxxxxx, xxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxx xxxx povodněmi. Xxxxxxxxx xxxxx kraje xx podřízen ústřednímu xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Povodňové xxxxxx krajů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při ochraně xxxx xxxxxxxxx

x) potvrzují xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kraje,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxx §71 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx povodňových xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx manipulačních xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) organizují xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x nebezpečí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) organizují, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu před xxxxxxxxx podle povodňových xxxxx, řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivity x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vodních xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, s příslušnými xxxxxxx povodí x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxx mimořádnou manipulací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx tocích x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xx správci xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx, které xxxx mohou být xxxxxxx, x koordinují xxxxxx provádění,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx provedených xxxxxxxx,

x) xxxxx záznamy x povodňové knize,

m) xxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx republiky.

§81

Ústřední povodňový xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povodňový xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx před povodněmi

a) xxxx ochranu před xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nad xx x výjimkou řízení xxxxxxxxxxx záchranných prací, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) metodicky řídí xxxxxxxx opatření na xxxxxxx xxxx povodněmi, xxxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx komisi,

d) xxxxxxxxx xxxxxx povodňových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, připravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx převzetí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx informace sdělovacím xxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje průzkumné x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, snímkování x xxxxxxx),

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx orgánů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxx, xxxxx též xxxxxxxxx xxxx statut. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx povodňové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxxxx ministr xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi x době xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxx xxxxx při ochraně xxxx povodněmi

a) informuje x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx po projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxx povodí podle §25 xxxx. 2,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxx,

x) vede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx účastníci xxxxxxx před povodněmi

§82

Správci xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx úkolů xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxx plánům xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností,

b) xxxxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dávají xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx potřebných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hydrologickou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx informace povodňovým xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx hydrometeorologickým ústavem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správců xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za povodí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupracují s xxxxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovávají xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zlepšení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxxx xxxxxxx toků

Správci xxxxxxx toků v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) provádějí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx tocích,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxx nebo jiných xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx před povodněmi,

d) xxxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx provádění nejnutnějších xxxxxxxxxxxxxxx prací na xxxxxxx tocích,

e) v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů,

f) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x průběh xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zamrzání, tvorbu xxxxxxxxxxxx ledových xxxx x nápěchů, xxxxxx xxxx x xxxx xxxx, vodní stavy x průtoky, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx hlásné xxxxxxxxx služby, informují x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, příslušné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Hasičský záchranný xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxx povodňovým xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx plánů,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průběhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx provádějí xx xxxxxxxxxx s xxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x pracovišti Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavu,

m) odstraňují xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx vodních xxxx, xxxxxxx zabezpečují xxxxxxxx xxxxx xxx případ xxxxx xxxxxxx, obnovují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku; na xxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;34a) zahájení xxxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxx toku 10 xxxxxxxxxx dní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§84

Vlastníci xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx vodních děl, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx

x) provádějí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx prověřují xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povodněmi x odstraňují xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a věcné xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx vodních xxxxxx všechny jevy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povodně, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, tvorbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zácp x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x chod ledů, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plovoucích xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx povodňové xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxxxx správce povodí, xxxxxxxxxx Xxxxxxx hydrometeorologického xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor České xxxxxxxxx,

x) manipulují xx xxxxxxx dílech v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, aby xx snížilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx vodohospodářského xxxxxxxxxx příslušného správce xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulačních xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx,

x) po xxxxxxx provádějí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, posuzují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytují povodňovému xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, správci xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxxxxxx pro zprávu x xxxxxxx,

x) odstraňují xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zabezpečují pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vodních xxx X. xx III. xxxxxxxxx (§61), xxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx34) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému35) xxxxx x xxxxxxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povodňových xxx x xxxxxx ohroženého xxxxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx povinnosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavů xxxxxxxxxxx a ohrožení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povodní, xxxxx xxxxx x předpovědí xxxxxxx vývoje,

c) xxx xxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx podle povodňových xxxxx xxxxxxxx celků, Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx nebezpečí x prodlení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx rozestavěných xxxxxxx xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxx vodního xxxx (xxxxxxxx 1 a 2) xxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v záplavovém xxxxx nebo zhoršují xxxxxx povodně

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a průběh xxxxxxx, xxx tom

a) xxxxxxxxxxxx povodňové xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx xxx xxxx xxxxxxx vodoprávním xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx objektů x xxxxxxxxxx území z xxxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zhoršení odtokových xxxxxx xxxx ucpání xxxxxx xxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zhoršení odtokových xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovníků x dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jevy xxxxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx povodňové služby, xxxxxxxxx x nebezpečí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, správce xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťují xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx předčasné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sloužících x plavbě, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxx pokyny orgánů xxxxxx plavební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx náspů, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb, xxxxxxxx rozsah a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zabezpečují kritická xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vlastníci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx územích xxxx xxxxxxx dbát x xxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx odtoku xxxxxxx vod, případně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Náklady na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povodněmi

§86

(1) Xxxxxxxxxx xxxx mohou činit xxxxxxxx x přímé xxxxxxx majetku xx xxxx xxxxx. Stát x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx vlastníky xxxxxxx, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx.

(2) Právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, které jim xxxxxxxx vlastními xxxxxxxxxx x ochraně jejich xxxxxxx xxxx povodněmi.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vodních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx vodních xxx hradí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx práce xx těchto vodních xxxxxx.

(4) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx, xxxxx a stát x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx v systému xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.36)

§87

Majetkovou újmu xxxxxxxx x důsledku činnosti xxxx opatření xxxxxxxxx x době povodně

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) povodňovou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hradí xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hradí xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

ZVLÁDÁNÍ XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§87x

(1) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výkyv hydrologického xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x hladiny xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx vody xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dočasný xxxx x možným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x životní xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vodou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

Díl 2

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vody

§87b

(1) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "plán pro xxxxx") se xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřad podle §6 xxxx. 4, §59 odst. 5 xxxx §109 odst. 1 při xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxx nedostatku xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx sucho"),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx nedostatku xxxx.

(3) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx

x) základní xxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx vody x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx technických xxxxxxxx využitelných k xxxxxx stavu nedostatku xxxx, xxxxxx uživatelů xxxx významných xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody,

b) xxxxxxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx podílejících xx xx zvládání xxxxx x xxxxx nedostatku xxxx, popis činností, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx informací, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, návrh postupů xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrožená xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x úpravny vody x uživatelé xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(4) Stanovení jednotlivých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plánu xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobu xxxxx xxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx vody se xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxx63) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx vody,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nespadající xxx xxxxxxx a) až x) a xxxx xxxxxxx x vazbou xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xx pořadí významnosti xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x) xxxxxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

(1) Xxxx pro xxxxx pořizuje x xxxxxxxx aktualizuje xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, a to xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx aktualizace krajský xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxx správním xxxxxx, krajskými úřady xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem kraje, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx významnými xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nachází-li xx xx území xxxxx xxxxx cesta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x jeho aktualizace xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Státní xxxxxxxx xxxxxxx. Plán xxx xxxxx x xxxx aktualizace xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxx a Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

(1) Xxxx pro xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Ministerstvo životního xxxxxxxxx.

(2) Návrh plánu xxx sucho x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx povodí, Českým xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Ministerstvem xxxxxx. Xxxx pro xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo zemědělství x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxx 3

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vody

§87e

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxx") xx

x) xxxxxxxxxx xxxx podle §104 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx komise xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho je Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tímto xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxx pro sucho x xx jejím xxxxxxxxx. Xxxxx členy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenuje xx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx správců xxxxxx, Xxxxxxx hydrometeorologického xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx x krajské xxxxxxxxxx stanice. Xxxxxxx-xx xx xx území xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx významná xxxxxxxxx, xxxxxxx hejtman kraje xxxxxx krajské xxxxxx xxx sucho x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

(2) X jednání xxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxx. Přizvané osoby xxxxxx xxxxx krajské xxxxxx pro xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§87g

Ústřední xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx komisi xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§87g vložen xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87x

Xxxxx xxxxx v xxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx k vyhlášení xxxxxxxxx stavu podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu34), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Pravomoci komisí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxxxx.

§87x vložen právním xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

§87x

Xxxxxxxxxxx služba xxx xxxxx informuje xxxxxx xxx sucho x nebezpečí vzniku xxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx službu zabezpečuje Xxxxx hydrometeorologický xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povodí.

§87i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Díl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nedostatku xxxx

§87x

(1) Krajský xxxx xx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx vyhodnotí, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx hrozí xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx kraje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho. Xxxxxxx xxxxx xxxxx krajskou xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, zda xx třeba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vody. Xxxx xxxxxxxxxx vody xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx vyvěšení xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vody považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xxx je vyhlášen xxxx nedostatku xxxx, xx §6 odst. 4, §59 xxxx. 5 a §109 xxxx. 1 xx xxxxxx zvládání sucha xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx účinnosti opatření xxxxxxx komise pro xxxxx xxxxx §87k xx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 5 x §109 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Dnem xxxxxxxxxxxxxx nebo účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxx §87k xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svolá xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxxxx vody xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxx x koordinuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxx xxx sucho xxxxx §87k, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx krajů, a x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87k.

§87x vložen právním xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§87k

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydává xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xx kterých

a) xxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx vodami xxx xxxxxxx upraví, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) povolená xxxxxxxxx x xxxxxx xxx náhrady xxxxxx, xxxxx nebo zakáže,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx z vodovodu xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mimořádnou manipulaci xx xxxxxx díle xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxx slouží xxx xxxxx ze záložního xxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxxxxx, pokud je xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx minimální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxx x povolení x nakládání x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hladinu xxxxxxxxxx vod,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zprovoznění x xxxxxxxxxx x xxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx, pokud je xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 formu xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán o xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Krajská xxxxxx pro sucho xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaná příslušnou xxxxxx pro xxxxx.

(6) Xxxxxxx x ústřední xxxxxx xxx sucho xxxx knihu činností. Xx této xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) hradí xxxx nebo stát xxxxx působnosti xxxxxx xxx xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2021

§87x

(1) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx součinnost a xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro sucho xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx komise xxx sucho.

(2) Na xxxxx xxxxxx xxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx mít vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxx xxxx xxxxxxx xxxx uznána jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2021

§87x

Xxxxxxx xxxx zpracuje xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx odvolání xxxxx nedostatku vody. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 544/2020 Sb. x účinností od 1.2.2021

XXXXX XX

XXXXXXXX

Xxx 1

Poplatek xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§88

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatníkem poplatku xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podzemní xxxx.

(2) X případě, xx oprávněný xxxxx xxxxxxxx 1 umožnil xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx poplatníkem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

§88a

Předmět poplatku

Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx vody xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1.

§88x vložen xxxxxxx předpisem č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nepřekračuje 6 000 m3 xx xxxxxxxxxx rok nebo xxxxxxxxxxxx 500 x3 x každém měsíci xxxxxxxxxxxx xxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx odebrané xxxx x m3.

§88c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxx poplatku

Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

§88d xxxxxx právním předpisem x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88e

Výpočet poplatku

Poplatek za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx.

§88x vložen právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx podzemní vody xx xxxxxxxxxx rok.

§88f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88g

Rozpočtové xxxxxx poplatku

Výnos xxxxxxxx za odebrané xxxxxxxx podzemní xxxx xx x

x) 50 % xxxxxxx rozpočtu xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxxx, x

x) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx podporu xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury, x xx xxxxxxx xxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 4.

(2) Xxxx xxxxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x sledování xxxxxxxx x kvality vod.

§88h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností od 1.1.2019

Oddíl 2

Xxxxxx poplatku

§88i

Správce xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx odebrané množství xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxxxxxxxx přiznání

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, je-li odebírání xxxxxxxx xxxx osvobozeno xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88k

Splatnost poplatku

Poplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je splatný xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx platebního xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§88x

Xxxx z prodlení

U xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z prodlení.

§88l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxx 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§89

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx je xxx, xxx vypouští odpadní xxxx do vod xxxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx povrchových je xxxxxxxxxx odpadních vod x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx vojenského xxxxxx, průmyslový xxxxx, xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx se x xxxx vypouštějí samostatně xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxx.

§89x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) minerálních xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx léčivý xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx lázeňské xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody, pokud xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx minerálních xxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx turbín,

e) xxxxxxxxx xxx vzniklých využitím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

f) xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx komor jednotné xxxxxxxxxx64) xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxxxxx xx dílčích xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx nepřekračuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 100 000 m3.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx koncentrační xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx xx skládá x dílčích základů xxxxxxxx.

§89x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§89e

Dílčí xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxx základy poplatku xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx x x3 x případě dílčího xxxxxxxx z xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu xxxxxxxxxx x odpadních xxxxxx x xx x xxxxxxx dílčího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx základ xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znečištění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vodě, xx xxxxx se xxxxx vypouštěná odpadní xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vodách x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) průměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx vodách x xx/x3 a

b) xxxxxx xxx v x3.

(4) Xx-xx provoz xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx přírodní xxxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 za xxxxxx, xxx xxx provoz xxxxxx xxxx přerušen, xxxxxx

x) xxxxx dní, xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období.

§89e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních vod xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx odpadní xxxx.

(3) Xx čištěné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx považují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emisních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlády xxxxx §38 odst. 10; xxxx-xx emisní xxxxxxxx xxxxxxxx, emisní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxx v xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x).

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§89g

Sleva xx dílčím xxxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x trvalým účinkem xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxxxx předcházejícímu poplatkovému xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) dílčího xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx,

x) podílu

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poplatkovém xxxxxx x

x) koeficientu 2,5.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 činí nejvýše xxxxxx xxxxxxx základu xxxxxxxx a xxxxx xxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Slevu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) nižší než 0,1.

§89x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod povrchových xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku x objemu a xxxxxxx poplatků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxx dílčích xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx dílčí základ xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxxx období

Poplatkovým obdobím xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

§89k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89l

Účelovost poplatku

Výnos xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx může být xxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx laboratoře xxxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx laboratoř") x xxxxxxx způsobilých osob xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x autorizovaných x xxxxxx úředního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hladinou xxxxx xxxxxx o metrologii.

§89l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

Oddíl 2

Správa xxxxxxxx

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx nebo místa xxxxxx poplatníka.

§89m vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Poplatník xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx výše xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vedení provozní xxxxxxxx xx dobu 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx koncentraci xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx ukazatelích podle přílohy č. 2 části X, xxxxxxxxx xxxxxxxxx koncentraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx objem xxxxxxxxx xxx vypouštěných xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Poplatník xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Poplatník xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx x obnovení xxxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxx snižuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vodě, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxx §89x xxxx. 1,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxx x odpadních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx objemu u xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx voda podle xxxxxxxx 4.

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx poplatkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatkového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx přiznání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx je vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatkového xxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx.

§89x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§89x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx výměru.

§89p xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§89x

Xxxx x xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x prodlení.

§89q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxx 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§90

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních vod xx vod podzemních xx oprávněný, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx.

§90x

Xxxxxxx poplatku

Předmětem xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx podzemních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x čištění odpadních xxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx podzemních xx osvobozuje vypouštění

a) xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jedné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx stavby xxx xxxxxxxx rekreaci,

b) xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroj, xxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx péči,

c) přírodních xxxxxxxxxxx xxx odebíraných xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx použity xxx výrobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod,

d) xxxxxxxxx xxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [§8 xxxx. 1 písm. x)] a

e) znečištěných xxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx sníženo [§8 xxxx. 1 písm. x)].

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§90x

Xxxxxx poplatku

Základem xxxxxxxx xx povolené vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x čištění odpadních xxx, ze xxxxxxx xxxx odpadní vody xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 x XXX5 za xxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx 350 Xx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90e

Výpočet xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx obyvatele xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90f

Poplatkové období

Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx kalendářní rok.

§90f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90g

Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxx, na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Oddíl 2

Správa xxxxxxxx

§90x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx obecní xxxx obce, xx xxxxxx území k xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§90i

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§92

§92 zrušen právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§93

§93 zrušen právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§96

§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§97

§97 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§98

§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§99

§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

§100

§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXX X XXXXXX XXXXXX VODNÍCH XXXX X XXXXXX XXXXXX X ÚHRADA XXXXXX XX XXXXXXXX XX VEŘEJNÉM ZÁJMU

§101

Platba x úhradě xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx vodu x vodního toku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxx vodních toků x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x ostatních xxxxxxxxxxx xxx také x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx v Xx/x3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxx x prodlení xx xxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx i xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neplatí za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (případně xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx toku, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dochází) xxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 4), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.42) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx zpoplatnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxx.

(3) Xxxx za xxxxx xxxxxxxxx vody se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx užití

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx turbín,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prohlubní xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx po xxxxx xxxxxxx) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čerpání xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx toku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx, xxxxx odebrané xxxxxxxx povrchové xxxx xx xxxxx nebo xxxxx 6 000 m3 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx menší xxxx xxxxx 500 x3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx povrchových xxx xxx provoz xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx rybníků a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx, zatápění xxxxxxx prohlubní xxxxxx (xxxxxxxxxx jam xx xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo převádění xxxx xxxxxxxx vodního xxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumných jaderných xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx, napouštění veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ramen xxxxxxx xxxx a xxxxxx tvořících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxxxx skladovaného xxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zemědělskou xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx odběr xxx vyrovnání vláhového xxxxxxxx zemědělských xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a školkařských xxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x lesní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxx závlahy xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx měsíčně do xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému správci xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx odběrů xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí, xxxxx x ním nedohodne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x této dohodě xxxx nelze smluvit xxxxx xxxxx xxx xx 25. ledna xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxx, xxx xxxxxxx povrchovou xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vodního xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx místa ostatního xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxxx xxxxxxx xx xx, včetně úroku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, u xxxxx.

§102

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Stát xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx

x) činnosti správy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx drobných xxxxxxx toků,

c) zjišťování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx vod,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vodních xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx a provoz xxxxxxx xxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx povodněmi a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vodních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím pozemků,

j) xxxxxx, odbahnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obnovu x xxxxxx vodních xxxx,

x) xxxxxx vodních xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§26),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx povodni (§45 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vsakování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx srážkových xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranných pásmech xxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx pásmech vodárenských xxxxxx.

(2) Finanční prostředky xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxx xxxxxxxx povodí, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vlastníkům vodních xxx x pověřeným xxxxxxxx subjektům (§21 xxxx. 3) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX VOD X XXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX VOD XXX XXXXX STANOVENÍ XXXXXXXX ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXX POVRCHOVÝCH

§103

Měření xxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx vod x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úředního xxxxxx xxxxxxx měřidly x xxxxxx hladinou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx do vod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 zveřejní Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x kontrolou správnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx odpadních vod xx vod povrchových xxxxx Státní xxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx, xxx xxxxxxxx odpadní xxxx xx vod xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§103x

Xxxxx x rozbor xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových

(1) Xxxxx x rozbor xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vypouští xxxxxxx vody, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodách xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx poplatku xx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vod xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx laboratoře xxxxx do xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx výpustí xxxxxx xxxxxxxxxx.

§103x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

HLAVA XXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§104

(1) Státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady x Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) újezdní xxxxx43) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady,

e) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (§108).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x orgánech xxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny14a), xxxxxxx xxxxxx1a) a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx7b) x xxxx xxx postupu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) xxx xxxxxxxxxx, povolování, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vydat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxx ustanovení xx vydává xxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx xx nemožnost xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx dobrého xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx provedení xxxxxx xxxx vést ke xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx xx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx, upozorní žadatele, xx bez xxxxxxx xxxxxxx podle §23a xxxx. 8 není xxxxx záměr xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx nelze vydat xxxxxx xxxxxxx stanovisko. Xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxxxx úřady v xxxx věci xxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x kterými xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx správního xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

§105

Obecní xxxxx x xxxxxxx úřady

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, omezují, xxxxxxxxx zakazují xxxxx §6 odst. 4 xxxxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx toky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §105 xx 107, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XI x XX tohoto xxxxxx.

§106

Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

(1) Xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jiným orgánům.

(2) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx plánů xxxxxx obcí.

§107

Krajské xxxxx

(1) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx se xxxxx §18 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxx povodním x xxxxx xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx hraničních xxx, s výjimkou xxxxxxxx vydávaných xxx xxxxx nedostatku vody xxxxx §87k odst. 1, po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství x Ministerstvem životního xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; týká-li xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x blízkosti státních xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx2), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxx, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx44),

x) činit xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xx v případech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodoprávními xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx plánech oblastí xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sdružení xxxxxx působících xx xxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, rybářství, vlastníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů,

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8 a xxxxxxx xxxxxxxx, která stanoví xx veřejném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 odst. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx nad xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o zařazení xxxxxxx díla do xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx způsob a xxxxxxxx xxxxxxxxxx důlních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx,

x) povolovat xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx energetického xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) bodu 3 xx významných xxxxxxx xxxxxx v případech, xxx si to xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo více,

l) xxxxxxxxx vypouštění odpadních xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jaderných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx xxxxx přílohy č. 1 xx xxx xxxxxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx (§16) s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instalováno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx znečištění x xxxxxx xxxxxxxx vypouštění xx těchto vod, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x nádržích x xxxxxxxx objemem xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 m3 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 10 x xxx dna xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx správce xxxxxx xxxxxx záplavových území xxxxxxxxxx xxxxxxx toků x xxxxxx aktivní xxxx, ukládat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stanovovat x xxxxxx záplavových xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 3,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, x xxxx nakládání s xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxx tok podle §43 xxxx. 2, xxxxx i x xxx, že vodním xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

s) vydávat xxxxxxxxx podle §18 x xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx vydávat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx látek (§39 xxxx. 7) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vodami za xxxxxx xxxxx ryb xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx živočichů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxxxxxxx xxxxx k vodním xxxxx umožňujícím nakládání x vodami xxxxx xxxxxx l) až x),

x) rozhodovat x xxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, též o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vodních xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx X. stupně x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) schvalovat xxxxxxxxxxx xxxx vodních xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nich a xxxxxxxxx manipulační řády, x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxx, xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxx písmene x), x xxxxx xx to xxxxxxx x k dalším xxxxxx xxxxx s xxxxx nakládáním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx od vlastníků (xxxxxxx) xxxxxxx děl X. xx XXX. xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx povinnost zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ohroženého xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povodňovým xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x složkám integrovaného xxxxxxxxxxx systému,

z) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §53.

(2) Xxxxxxx úřady jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 9 x vydávají závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

§108

Xxxxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávního úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xx věcech

a) xxxxxxx xxxxxxxx a jakosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, x xx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

2. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx x x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 písm. x)],

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x obsahem zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (§16),

4. xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osadit xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x povinnosti pravidelně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxx (§36),

6. xxxxxxxxx minimální xxxxxxx podzemních vod x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hladinu xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxx (§37),

7. činnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx znečištění (§38),

8. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (§31, 32, 33, 35 x 38),

x) xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§21 x 22),

x) zjišťování x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx prostřednictvím xxx xxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx xxxxxxxx (§21),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§19 x 22),

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství (§24 xx 26),

f) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§24 x 25),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (§28),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§29 x 30),

x) citlivých xxxxxxx (§32),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx přezkoumávání xxxxxxx programu (§33),

x) xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ke koupání (§34 odst. 2),

l) xxxxxxxxx povrchových xxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx život x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvem zemědělství (§35),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxx závadnými xxxxxxx (§39),

x) zneškodňování xxxxxxx (§41) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§42),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§63 xx 87),

x) řízení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§73),

x) xxxxxxxx sucha x xxxxx nedostatku xxxx společně x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství (§87a xx 87m),

x) xxxxxxxx xx odběr podzemních xxx společně x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx XX xxx 1),

x) xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových a xxxxxxxxxx (xxxxx XI xxxx 2 x 3),

x) xxxxxxxxxx s xxxxxx krajů v xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (§107),

x) řízení Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§112),

v) řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vod,

w) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zavádění xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti vod xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx koordinace xxxxx x xxxxxxx xxx x programů xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx Labe, Dunaje x Odry.

(4) Ministerstvo xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx věcech užívání xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (§7).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx újezdních xxxxx xxxxx §105 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx55) x xxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx-xx ohroženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodou xxxx došlo-li k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pitné xxxx x vodovodní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, požárech x xxxxxx živelních xxxxxxxxx, zásahu Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vodoprávní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxx xxxxxxx upravit xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povolená xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezit xxxx x zakázat. Xxxx opatření xxxxxxx xx projednání s xxxxxxxxx subjekty, pokud xx mimořádnost xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolených odběrů xxxxxxxxx nebo podzemní xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odběru xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tom, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odběrů xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110

Vodoprávní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxxx podle xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx v rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx dodržována xxxx xxxxxx rozhodnutí x opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx úřady xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komisemi xxx xxxxx. Krajské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Vodoprávní xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, subjektů sledujících xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rybářství, xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx úřady jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx xxxx uživatelé xxxxxx staveb xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bezpečnosti.

§111

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vodoprávní xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů, jak xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx potřebná opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx vodoprávního xxxxxx.

§112

Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovat, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx dodržují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx úseku

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodami,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxx provozování plavby,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx,

4. xxxxxxx xxx určených ke xxxxxxxxxxxxx znečištění v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxxx xx kanalizací,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu, zastavení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prostředí, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) spolupracovat x xxxxxxxxxxxx úřady x Xxxxxxx fondem životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §40 x násl.,

f) kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolní zjišťování xxxxxxx x množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxxxxxx §115.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2011 Sb.

§114

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx při výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx pověření xx xxxxxxxx.

(2) Za odebrané xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

§114x

§114x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§115

Xxxxxxxxxx řízení

(1) Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení x věcech xxxxxxxxxx xxxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxxx zákona,4) jde-li x xxxxxxxxxxx týkající xx vodních děl x vodohospodářských xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx vydané v xxxxx xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx řízení4), xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx zdroje xxxx vyjádření x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx náležitosti žádosti x jejích příloh x náležitosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxxxx stanovisek xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx4), xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vodní xxxxxx x územních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Účastníkem xxxxxx xxxx xxx xxxx, v jejichž xxxxxxx obvodu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x ovlivnění xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vodního xxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx stanov ochrana xxxxxxxxx prostředí, je xxxxxxxxx xxx informováno x zahajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx, x xxxxxxxx stavebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí; xxxxxx musí být xx xx předmětu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx platná xxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 x xxxxxx navazujících xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 písm. g) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx písemně xxxxxx o postavení xxxxxxxxx xxxxxx do 8 dnů xxx xxx sdělení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx první xxx xxxxxx zveřejnění xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(8) Vodoprávní xxxx x písemnosti, xxxxxx nařizuje xxxxxx x předmět xxxxxxx xxxxxxx, upozorní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, xxxxx x xxx nebude xxxxxxxxxxx. Upustí-li xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxx, určí lhůtu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx, do xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska x účastníci řízení xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx nevydává xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx děl, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx se oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx vodoprávní xxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zahájení xxxxxx veřejnou vyhláškou, xx xxxxx xxxx xxxxx, která nesmí xxx kratší než 30 xxx xx xxxxxxxx vyhlášky, xx xxx xxxx každý xxxxxxxx své xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx dílo, x xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx úřady, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx týká.

(11) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §36 x 47 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx do 60 xxx xx zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxx xx 3 xxxxxx.

(12) Xxxxx xx xxxxxxx některá x xxxxxxxx podle §140 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(13) Vyskytnou-li xx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x novém xxxxxxxxxxx řízení měnit, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x povolením, xxxxx xxxx změněno xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x povolení, xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, hradí xxxxxxx.

(15) Xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí vodoprávního xxxxx xxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §12 x 13 xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x odběru podzemní xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 7. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx správce drobného xxxxxxx xxxx, správce xxxxxx x xxxx, xxxxxxx územím xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxx rozhodnutí xx vyjadřují příslušné xxxxxxxxxx úřady (§106 xxxx. 1).

(17) Xxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nakládat x xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §8, xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím.

(19) Zasahuje-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí nakládání x vodami, xxxxxxxx xxxxxxx x §14 x další činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nimž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vodního díla xx xxxxxxxxxx úřad, x jehož správním xxxxxx leží xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxx.

(20) Xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodních smluv, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, lhůty xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(21) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1, 2, 3 x 5, §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, 3 x 5, §14 xxxx. 1 xxxx. b), x), x) x x) x xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu útvaru xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo dobrého xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Dojde-li x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní vody xxxx znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové vody xxxx dobrého xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx podle §23a odst. 8 xxxx xxxxx záměr xxxxxxx xxx provést.

§115a

Opatření obecné xxxxxx

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §87k x §109 xxxx. 1 xx vydává xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx odstavce 1 xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadů x obcích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy podle §25 xxxx. 4 x 5 a §66 xxxx. 7 xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxx nebo zrušení xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

HLAVA XV

PŘESTUPKY

Díl 1

Přestupky xxxxxxxxx osob

§116

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx obecného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami,

c) xxxxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 1 bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx prioritní xxxxxxxxxx látky,

e) xxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxx xxxxx podle §28 xxxx. 2,

g) xxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 xxxx 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo užívá xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §30 odst. 10,

x) nedodrží akční xxxxxxx xx zranitelné xxxxxxx podle §33 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 odst. 8,

x) v rozporu x §39 xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx xxxxx podle §58 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx podle odst. 3,

x) nesplní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 odst. 3,

x) xxxxxx xxxxx činností x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx §67 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §87k xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx vody,

s) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87l xxxx. 2,

t) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx podle §109 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxx §109 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §110 odst. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx a), x), x), m), x), x), q) nebo x),

x) do 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx písmene x), j), n), x), x) xxxx x),

x) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), d), x), x) xxxx x), xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxx 40 Xx za 1 x3 xxxxxxxxxx odebraných xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx množství xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xx xxxxx pokuta xx xxxx xxxxxxx xxxxx 70 Kč xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxx, xxxxxxx však xx xxxx 500&xxxx;000 Kč.

(5) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx 3 xxx předcházejících xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxx vody xxxxxxx. Sazbu xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxx xxxxxx, jsou-li xxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx. Pokuta xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx xxxxx xxx vyměřena x xxxxx nižší xxx 10 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx než 15 Xx za 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k nakládání x xxxxxx nebo x xxxxxxx x xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pokutu množství xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx roční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx a kanalizacích44a). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxx xxxxxxx postupem, xxxxxxx xx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podmínek.

§117

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 2 xxxxxxxx plavidlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx k akumulaci xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx odpadní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmotami x rozporu x §7 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vůdce plavidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) užije xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx vodě x xxxxxxx x §7 xxxx. 5, nebo

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit pokutu

a) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a); dojde-li xxxx k úniku xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx látek do xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx pokutu do 200&xxxx;000 Xx,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§118

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo podzemními xxxxxx podle §8 x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxx údaje příslušnému xxxxxxx povodí podle §22 xxxx. 2, xxxx

x) x rozporu x §38 odst. 6 nezměří objem xxxxxxxxxxxx odpadních vod xxxx míru jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako nabyvatel xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 6 000 x3 ročně xxxx 500 x3 měsíčně, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx podle §11 odst. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx vod xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 odst. 5 xxxxx do xxxxxxxx, xxx se nachází xxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxx poskytnutí podkladů xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 5 xxxxx xx xxxxxxxx, kde se xxxxxxx zdroj znečišťování, xxxx nezajistí xxxxxxxx x xxxxxx vzorků xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx.

(4) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

b) do 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx odběrem xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §116 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx §116 odst. 5 x 6 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx v xxxxxxx x povolením x xxxxxxxxx s xxxxxx xx uloží xxxxxx xx xxxx stanovené xxxxx §116 xxxx. 4. Ustanovení §116 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodních xxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neudržuje xxxxx xxxx x xxxxxx stavu xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx díla X. až IV. xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 4 a 5.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vodního xxxx I. nebo XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacích xxxxx x osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §75 xxxx. 3.

(4) Fyzická xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx vodního xxxx x případě mimořádných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx toku xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neosadí xxxxx, xxxxx značku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přenos dat x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revizi xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. k),

h) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx manipulační xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle §59 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx před povodněmi xxxxx §84.

(5) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx sloužící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx náletové xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx vody xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx a xxxxx xxxxxxx toku x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevaruje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §73 xxxx. 3.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), i),

b) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), c), x), x), odstavce 5 xxxx xxxxxxxx 6 písm. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 3, xxxx

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 4 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x).

§120

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx koryto xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx vodního toku xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §52 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx v korytě xxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §52 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odtoku xxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx pozemky xxxx xxxx xxxxxxx xx veřejném zájmu, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §56 xxxx. 4 xxxx. x) nestrpí xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x rozporu x §56 xxxx. 4 xxxx. x),

x) x rozporu s §56 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx její xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. x) nestrpí xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sousedícího x vodním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostor xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx vstup xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. a).

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 5&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 6 písm. x) nebo xxxxxxxx 8,

x) xx 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx 5, xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x) xxxx odstavce 7, xxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§121

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx před povodněmi

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx vlastník pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §63 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx na své xxxxxxx nebo xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x záplavovém xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §71 odst. 4 xxxx 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zamezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dotčeného objektu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavce 4, xxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3.

§122

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx vody x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx prioritní nebezpečné xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxxxx §16 odst. 1 nebo 2, xxxx

x) x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkami nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx zachází xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx x nimi xx spojeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx havarijního xxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx závadnými xxxxxxx xx větším xxxxxxx xxxx zacházení x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zachází xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informace xxxxx §39 odst. 6.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx přikrmuje xxxx krmivy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §39 odst. 12.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6,

x) xx 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. b) xxxx xxxxxxxx 4; xx-xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx pokutu xx 500&xxxx;000 Xx,

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 3.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k okolnostem, xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx nakládání xxxxx, x tomu, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o odstranění xxxx zmírnění škodlivých xxxxxxxx, k množství x charakteru xxxxxx xxxxx, k xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x možnostem jejich xxxxxxxxxx a x xxxxx závadné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx a ke xxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxx.

§123

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx havárie xxxx xx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx vodoprávního xxxxx xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx havárii xxxxx §41 xxxx. 2, xxxx

x) nevyhoví xxxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příčin xxxx následků havárie xxxxx §41 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §41 odst. 6, xxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, neuvede xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx závadného xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) do 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), c), nebo

c) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§124

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vodního xxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxx správce drobného xxxxxxx toku xxxx xxxx úseku dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §75 xxxx. 3, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx x ochraně xxxx povodněmi xxxxx §83.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxx x) a c).

§125

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx laboratoře xxxxxxxxx vzorky xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxx B, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo neměří xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx zdroje xxxxxxxxxx podle §89n xxxx. 2.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§125x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úpravy, xxxxxxx nebo zákazu xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 4,

x) xxxxxxx s povrchovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) provede činnost xxxxx §14 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu nebo x xxxxxxx s xxx,

x) v rozporu x §16 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx,

x) xxxxxxx stavbu, xxxxxxxx nebo činnost xxxxx §17 odst. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx x xxx,

x) poruší xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §30 odst. 7 xxxx 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2,

x) vypustí xxxx xxxx xxxx vodní xxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx toku xxxx xxxxx nádrže v xxxxxxx s §35 xxxx. 3,

k) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §38 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x odvozu xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx s §39 xxxx. 1 neučiní xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx, xxx nevnikly xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vod, a xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 9,

x) poruší xxxxx xxxxx §46 xxxx. 1,

x) poruší zákaz xxxxx §58 xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxx §58 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx §67 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §87k xxxx. 1 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vody,

t) neposkytne xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podle §87l xxxx. 2,

u) xxxxxxx xxxxx vody xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x rozporu x xxxx,

x) nakládá s xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx neprovede xxxxxxxx uložené podle §109 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §110 xxxx. 1 xxxx §112 xxxx. 1 xxxx x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x) xxxx q),

b) xx 50 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx písmene t),

c) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx písmene x), x), x), k), x), x), r), x) xxxx x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxx x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x), xxxx

x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez povolení x nakládání x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchaný xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s vodami xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx 40 Kč xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a celkového xxxxxxxx xxxxxx vod, xxxxxxx však xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx 70 Kč xx 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx množství xxxxxx vod, nejvýše xxxx ve výši 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxx xxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 však nesmí xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx 10 Xx xx 1 m3 nedovoleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx v sazbě xxxxx xxx 15 Xx xx 1 x3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bez povolení x nakládání s xxxxxx nebo x xxxxxxx x xxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích44a). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxx x účelu použití xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx podmínek.

§125b

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plavidla dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxx k akumulaci xxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo nezabrání xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) nezabezpečí xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxx vodu nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx hmotami x xxxxxxx x §7 xxxx. 4,

x) užije xxxxxxxx se spalovacím xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx vodě x xxxxxxx x §7 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxx plavidlo x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx x plavbě podle §7 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, speciálního xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx lodi xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení obslužních xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu

a) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a); xxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vod nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxx povrchových, xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx,

x) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) do 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), e) xxxx xxxxxxxx 2.

§125x

Xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo podzemními xxxxxx podle §8 x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2, anebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxxxx x §38 odst. 6 xxxxxxx xxxxx vypouštěných xxxxxxxxx vod nebo xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 6 000 x3 xxxxx nebo 500 x3 xxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, x nimiž xx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) neumožní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 5 vstup xx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx pracovníkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 5 xxxxx xx prostorů, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a).

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) spáchaný odběrem xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx x povolením x xxxxxxxxx x xxxxxx lze uložit xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx podle §125a xxxx. 4. Xxxxxxxxxx §125a xxxx. 6 x 7 se xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xxx xxxxxx pokutu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §125a xxxx. 5. Ustanovení §125a xxxx. 6 a 7 se xxxxxxx xxxxxxx.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neudržuje xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxx xxxx I. xx IV. xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx technickobezpečnostní xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vodního xxxx X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx při provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §62 xxxx. 4 x 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx I. xxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 odst. 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) provozuje xxxxx xxxx x xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) nedbá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx vodním xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx předměty xxxx xxxxx ulpělé xx xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx značku xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx průběžný xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx vodním xxxx xxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neosadí xxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neprovede xxxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. k),

h) xxxxxxxxxx xx nepředloží xx schválení xxxxxxxxxxx xxx vodního díla xxxx xxxxx na xxxx doplnění, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §84.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx hráze xxxxxxxx ochraně xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(7) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx díla sloužícího xx vzdouvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neudržuje x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx vodního xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 3.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxx 5 písm. x), g), x),

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b), x), x), x), x), xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxxx 7 písm. x),

x) do 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nebo xxxxxxxx 4, xxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx odstavce 7 xxxx. x).

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50.

(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x korytem xxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §52 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx stavbě nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx dílem, nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §52 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odtoku povrchových xxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx stavba x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxx, která souvisí x více xxxxxxx xxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx před účinností xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx k vodohospodářským xxxxxxxxxx pozemků nebo xxxx xxxx,

x) užívá xxxxxxx x xxxxxxx x §56 odst. 4 xxxx. b),

c) x xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. c) neohlásí xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx závady xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 4 xxxx. x) nestrpí xxxxx xxxxxxx x údržbě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxx x vodním dílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §60 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostor xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neumožní xxxxx xxxxx §21 odst. 7 xxxx. x).

(9) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) nebo odstavce 8,

x) do 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. b),

c) xx 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 5, odstavce 6 xxxx. x), x) xxxx xxxxxxxx 7, xxxx

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §63 odst. 3 xxxxxxxx vstup nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, které se xxxxxxxxx x záplavovém xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx průběh povodně, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průběhu povodně xxxxx §85.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx dotčeného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nedbá x umístění nebo xxxxxxx movitého xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxxxxx 4, nebo

b) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3.

§125g

Porušení povinností xxx xxxxxxxxx xx závadnými xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) vypustí xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zachází xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nimi xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

b) nevede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx se zvlášť xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závadnými xxxxxxx nebo zachází xx závadnými xxxxxxx xx větším rozsahu xxxx xxxxxxxxx s xxxx xx spojeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zachází xx xxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 6.

(5) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7.

(6) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §39 xxxx. 12.

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 30 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xx 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

c) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4,

d) do 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

e) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(8) Při xxxxxxxxx výše pokuty xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, jak xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxxx zmírnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx x charakteru uniklé xxxxx, k xxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x charakteru xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod, xx xxxxxxxxx následkům x možnostem jejich xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx a xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx.

§125h

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxx xxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx příčin nebo xxxxxxxx havárie xxxx xx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx ke spolupráci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxxx havárie xxxxx §41 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx při havárii xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2,

x) neposkytne xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §41 odst. 6, xxxx

x) jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nutno xxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c), xxxx

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x).

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku x xxxxxxx povodí

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx drobného vodního xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §47 xxxx. 2,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxxx §75 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §83.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §75 odst. 3, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx jako správce xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx xxxxx §82.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), nebo

d) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx xxxxxxxx 3.

§125x

Xxxxxxxx povinností obce

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v čl. II xxxx 6 xxxxxx č. 20/2004 Xx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§125x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx neodebírá xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxx X, xxxxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xxxx xxxxxx xxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx znečištění xxxxx §89x xxxx. 2.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

Xxx 3

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§125x

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, a uložení xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxx x nákladům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nepřiměřené xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, xxxxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxx 1 xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx nebo x xxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxx ukládající xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx §125j xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 2 x §125b xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx správa. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx příkazem na xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx projedná xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxx zahájil řízení, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx v týž xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Státní xxxxxxxx správa.

(5) Xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx xx vodních xxx ukládají x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxx zákona4).

(6) Xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx x 50 % příjmem xxxxxxxx xxxx, x jejímž xxxxxxx obvodu xxx xxxxxxxxx spáchán, x x 50 % xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XVI

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§126

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx se x xxxxx zákoně xxxxx xxxxx "xxxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx", xxxxxx se xxx x xxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vodních toků, xxxx-xx xxxxxxxx organizacemi, xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizačních složek xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx tocích x xxxxxxx tvořící xxxxxx xxxxxxx xxxx x úsecích, xxxxx xxxxxxxx, od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx hospodařit, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ani státní xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.45) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx správce Ministerstvo xxxxxxxxxxx; xxxx určení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavbou x xxxxxxxx odvodňovací zařízení xxxxxxxxxx státem xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezúplatně spolu x pozemkem, pokud xxxxxxxx xx 24 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xx x xxxxxxxxx nesouhlasí. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dochází xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

(4) Působnost xxxxxxxxxxxx xxxxx výslovně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1, §16 odst. 1, §17 xxxx. 1, §39 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx, xxx nejsou xxxxxxx x xxxx xxx při postupu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5. Ten, xxxx xxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx oprávněného xxxxx xxxxxxx zákona (§8 xxxx. 2). Vydání xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxx4).

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1, §22 xxxx. 2, §38 xxxx. 6 x zdrojů znečištění x povoleným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxx xxx 6 000 x3/xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x nápravě podle §42, §110 xxxx. 1, §111 xxxx. 2 xxxx §112 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx ekologické újmy xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodách xxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x její xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx45a). Zahájené xxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §42, §110 xxxx. 1, §111 xxxx. 2 xxxx §112 odst. 1 xxxx. x) vodoprávní xxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x o její xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx45a).

(8) X xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3, §8 xxxx. 4, §12 odst. 1, §38 odst. 15, §43 xxxx. 2, §44 odst. 3, §53, §55 xxxx. 4, §56 odst. 5, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2 x §71 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(9) Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4).

§126x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo obecnímu xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxx, xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§126b

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 xxxx. 6 nebo §103a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §103 odst. 1 x 2 xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx45b) provádět xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 6, §103 xxxx. 1 x 2 xxxx §103a xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx odpadní xxxx do xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§127

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Práva x povinnosti založené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pokuty xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uložené xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxx vodních děl xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu (§61) xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x platnosti.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxx za xxxxxxxx udělené x xxxxxx technickobezpečnostního dohledu xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx pověření xxxxxxx.

(5) Vlastnická xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vodních xxxx, které nejsou xxxxx vedeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x druhem xxxxxxx vodní xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx zákona č. 138/1973 Sb., x vodách (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx vlastnictvím, xxxxxxxxxx xx vlastníky xxxxxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx do 6 měsíců xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx vodoprávnímu úřadu, xx x přechodem xxxxxxxxxx. X přechodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Pokud xxxx v xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx, může jim xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydat xxxx povolení x xxxxxxxxxx odpadních vod, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx dosaženo ukazatelů x xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxx budou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vodoprávní xxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxx upustí xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od ukládání xxxxx xxxxx §116 xxxx. 1 písm. x) xx předpokladu, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přiměřenou lhůtu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx x předpisy xxxxx xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zdrojů xxxxxxxxxx xxx 2 000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxx xx 31. xxxxxxxx 2010.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx povrchových xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxx zákona.

(8) Xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx správy xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx orgánům xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se stává xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx úřadů xxxxx §19.

(10) Xxxxxxxxxx xxx xx veřejných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a stočné xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx §24, 30 a 46 xxxxxx x. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx doby xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx vypočtené podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx xx xxx 2002 xxxxx xxx xx výši 80 %.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx se za xxx 2002 xxxxx xxx účel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx účely xxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx46) xx xxxx 35 % a xx rok 2003 xx výši 70 %.

(13) Xx vodní xxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx povolená xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojem "xxxxxxxxxxxxxxx dílo", rozumí xx xxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(14) Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x úplat xx xxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx směrného vodohospodářského xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx povodí.

(16) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §66.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§128

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odstavec 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 7) xxx:

"(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx laboratoři7) xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83a). Xxxxxx x četnost kontroly xxxx na žádost xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon x. 22/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

2. X §80 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx čárka a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. Za §83 xx xxxxxxxx xxxx §83x xx 83x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 47x) xxxxx:

"§83x

(1) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jakosti x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (§3 xxxx. 1), xxxx x koupalištích x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny (§6),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx staveb (§13 xxxx. 1),

x) odběr xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hracích xxxxx (§13 odst. 2),

x) xxxxx vzorků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přicházejících xx xxxxxxx styku x xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx stavebních výrobků (§5), a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx (§25),

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§17),

x) odběr xxxxxx x vyšetření xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxx [§24 odst. 1 xxxx. e)],

g) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxxx a pracovním xxxxxxxxx (§30 xx 35),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx škodlivin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§37 odst. 3),

i) xxxxxxxxxx expoziční xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx toxikologie, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx, zřízenou x xxxxxx xxxxx x xxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba"). Toto xxxxxxxx je nepřevoditelné. Xx vydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx autorizující xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, na xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx úkonům x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx šetření,

c) xxxxxxxxx nezbytného počtu xxxxxxxxxxx x odborným xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mlčenlivosti x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx ovlivnit xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bezúhonnost xxxxxxxx o autorizaci.

(2) Xxxxxxxxxxx finančních xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bezúhonnost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce a xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Fyzická osoba xxxxxxxxx bezúhonnost výpisem x Xxxxxxxxx trestů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a dále xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Zahraniční xxxxx47x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobytu x Xxxxx republice, xxxxx xxx xxxxx povolen, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x příjmení xxxxxxxxx organizační složky x xxxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxx údaj xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83a odst. 1

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx přístup k xxxxx činnostem a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx,

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zejména v xxxxxxx zdraví, bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x ochrany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §83a xxxx. 1.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavků podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ukončeno xxxxxxxxxx xx 4 měsíců xx předložení xxxxx xxxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxx xxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozsah x podmínky činnosti x dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neplatí xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx x neudělení osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx hradí žadatel. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uděluje xx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxxx. Autorizace xxxx xxx prodloužena xxxx x xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci, xxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxx autorizace") xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Seznam držitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x identifikačního čísla xxxxx §83x xxxx. 4, xxxxx x xxxxx x těchto xxxxxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autorizující osoba.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastnit xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 let. Náklady xxxxxxx x mezilaboratorními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace x výsledků xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za tím xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ověřovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x požadovat předložení xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přizvat xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx. Odejmutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx odejmutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx ode dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví x námitkách se xxxxx odvolat.

§83d

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §83x xxxx. 5 xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxx x autorizaci; xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx, xxx bylo doručeno xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osob smrtí xxxx prohlášením držitele xxxxxxxxxx za mrtvého,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx autorizace,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx prohlášení konkursu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx do likvidace.

(2) Xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x podle §83x xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §83c odst. 3 x datu xxxxxx autorizace.

47a) §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §92 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx autorizující xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx.".

5. Xx §100 xx xxxxxx nový §100x, xxxxx zní:

"§100a

Pokud z xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx překladu, xxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx. Pravost xxxxxxx x otisku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předkládaných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

§129

§129 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

§130

Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2) xxx:

"x) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx,2)

2) §89 až 99 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx).".

2. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 6) xxx:

"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx6) xx xxxx 50 % xxxxxx celkového xxxxxx,

6) §88 xxxxxx x. 254/2001 Xx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x vnitrozemské xxxxxx

§131

Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 358/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

§49 x 50 xx xxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxx trestního xxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§132

Xxxxx č. 238/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/1963 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 130/1974 Xx., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 289/1995 Sb., o xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxx xxxxx:

Xxxxxx XX se xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x změně xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákona

§133

Zákon č. 23/1992 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 130/1974 Xx., o státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 49/1982 Xx. x xxxxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

Xxxxxx I x XX xx xxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

§134

§134 (část xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů vlastnictví xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

§135

Xxxxx č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, xx znění xxxxxx x. 438/1991 Xx., xxxxxx x. 282/1992 Xx., xxxxxx x. 473/1992 Xx., xxxxxx x. 170/1993 Xx., xxxxxx č. 155/1994 Xx., xxxxxx x. 191/1994 Xx., zákona x. 218/1994 Xx., xxxxxx x. 161/1997 Xx., xxxxxx č. 164/1998 Xx., xxxxxx x. 269/1998 Xx., xxxxxx č. 21/2000 Xx. a xxxxxx x. 246/2000 Xx., xx xxxx takto:

V §15 xxxx. 2 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx ve výši 2,5 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx finančních prostředků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obnovy koryt xxxxxxx toků a xxxxxxxxxxxxxxxxx děl xx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x důsledku povodňových xxxxxxxxx v letech 1997, 1998 x 2000, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx tocích x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§136

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 114/1995 Sb., xxxxxx x. 14/1998 Xx. a xxxxxx x. 58/1998 Xx.

2. Xxxxx č. 14/1998 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon č. 138/1973 Xx., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Zákon č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hospodářství, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 240/2000 Xx. a xxxxxx č. 185/2001 Xx.

4. Xxxxx č. 58/1998 Sb., x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 281/1992 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 35/1979 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 91/1988 Xx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 35/1979 Sb., x úplatách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. Nařízení xxxxx č. 91/1988 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx nařízení xxxxx x. 35/1979 Xx., x úplatách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Nařízení xxxxx č. 141/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 35/1979 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 100/1999 Sb., o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 42/1976 Sb., x vodohospodářích.

11. Xxxxxxxx č. 62/1975 Sb., x xxxxxxxx technickobezpečnostním dohledu xx některých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx národních xxxxxx xxx xxxx.

12. Xxxxxxxx č. 6/1977 Sb., x ochraně xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod.

13. Vyhláška č. 82/1976 Sb., o úpravě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x plavbě motorovými xxxxxxxx.

14. Vyhláška č. 422/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 82/1976 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx plavidly.

15. Xxxxxxxx č. 99/1976 Sb., o xxxxx stráži.

16. Xxxxxxxx č. 81/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx vyhláška o xxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxx č. 28/1975 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povodí x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx.

18. Xxxxxxxx č. 63/1975 Sb., x xxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x oznamovat xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 176/1999 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hranice.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§137

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2002, x xxxxxxxx ustanovení §20 odst. 1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 5 letech xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x ustanovení §135, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Klaus x. x.
Xxxxx v. r.
Zeman x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 254/2001 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx látky

I. Xxxxxx xxxxxxxxxx závadné látky

Zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx látky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx látek, x xxxxxxxx těch, xxx xxxx biologicky neškodné xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx neškodné:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. organocínové sloučeniny,

4. xxxxx xxxx produkty xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx byly prokázány xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx steroidů, xxxxxxx žlázu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx endokrinní xxxxxx ve vodním xxxxxxxxx nebo zprostředkovaně xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ropného xxxxxx,

8. persistentní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x suspenzi xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do jakéhokoliv xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uvedeny pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupin, ale x xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx nebezpečné xxxxxxx xxxxx.

XX. Nebezpečné xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx závadné látky xxxx látky xxxxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kovů:

1.

zinek

6.

selen

11.

cín

16.

vanad

2.

měď

7.

arsen

12.

baryum

17.

kobalt

3.

nikl

8.

antimon

13.

beryllium

18.

thallium

4.

chrom

9.

molybden

14.

bor

19.

tellur

5.

olovo

10.

titan

15.

uran

20.

stříbro

2. Xxxxxxx x xxxxxx deriváty xxxxxxxxx x seznamu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vodního xxxxxxxxx, x sloučeniny xxxxxx schopnost xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxxxxxxx křemíku x xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vodách, xxxxx xxxx, xxx xxxx biologicky xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx neškodné xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx fosfor x xxxxxxxxxxx sloučeniny xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx minerální oleje x nepersistentní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Fluoridy.

8. Xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx.

10. Sedimentovatelné xxxx látky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobrý xxxx xxxxxxxxxxx vod.

Příloha x. 2 x zákonu x. 254/2001 Sb.

A. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody

Účel užití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxx x Xx/x3
Xxx zásobování xxxxxx vodou
2,00
Pro xxxxxxx xxxxx
3,00

X. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových

B.1. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx (Xx/x3)

xx 2019

0,1

X.2. Dílčí xxxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxx

XXXXXXXX ZNEČIŠTĚNÍ
SAZBA
Kč/kg
LIMIT XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx
xx/xxx
xxxxxxxxxxxx
xx/x
1.
x) XXXX nečištěné odpadní xxxx
xx 31.12.2004
16
20&xxxx;000
40
xx 1.1.2005
16
8&xxxx;000
40
x) XXXX čištěné xxxxxxx xxxx
8
10&xxxx;000
40
x) XXXX pro xxxxxxx xxxx čištěné x xxxxxx buničiny x ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
3
10&xxxx;000
40
2. XXX
0,5
20&xxxx;000
1&xxxx;200
3. nerozpuštěné xxxxx 47)
2
10&xxxx;000
30
4. xxxxxx xxxxxxx
xx 31.12.2004
70
13&xxxx;000
3
xx 1.1.2005
70
3&xxxx;000
3
5. xxxxx xxxxxxxxxxx do 31.12.2001
40
15&xxxx;000
15
6. xxxxx Xxxxxx xx 1.1.2002
30
20&xxxx;000
20
7. XXX xx 1.1.2002
300
15
0,2
8. rtuť
20 000
0,4
0,002
9. xxxxxxx
4&xxxx;000
2
0,01

Xx. II

Závěrečná x xxxxxxxxx ustanovení

1. Poplatkové xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poplatku xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxx xxx 2004 xxxxx §88 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Platnost povolení x xxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zdrojů xxxxxxxx pro individuální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx povrchových nebo xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx moci xx 31.xxxxxxxx 2001, zaniká xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx (§8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x vodami x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx x po 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1. ledna 2008 xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx doba, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxx udělena, xxxxxxxx xxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, prodlužuje xx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2004. Ustanovení §9 xxxx. 4 vodního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6, 7, 9 xx 12 xxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vytvořena xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2004.

4. Plán hlavních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 22. xxxxxxxx 2006.

5. Plány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. prosince 2009. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx povodí xxxx xxx zpracována xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zhodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx čl. X xxxx 30, xxxxx xxx x §25 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx xxxxxx, xx 22. xxxxxxxx 2004.

6. Obce, xxxxxxx xxxxxxxx zastavěné xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 2 000 ekvivalentních xxxxxxxx, nebo xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31.prosince 2010, xxxx povinny xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a čištění xxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 xxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Vlastníci xxxxxxx xxx xxxxx §20 xxxx. 1 vodního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 2 xxxxxxx zákona, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní rok 2003 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2003 xxxxxxx úřady. Krajské xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výměry xxxxx xx poplatky xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx pro xxx 2004 včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx předají Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxx xxxxxx moci výměry xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xx xxx 2003.

§14

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Povinné xxxxxxxx plnící ohlašovací xxxxxxxxxx vymezené x §126 xxxx. 6 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 166/2006 x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xx xxx 2009.

2. Povinné xxxxxxxx xxxxxx ohlašovací povinnosti xxxxxxxx x §126 xxxx. 6 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx zároveň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 166/2006 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x oblasti životního xxxxxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí poprvé xx xxx 2010. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxx 2008 x 2009 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §126 xxxx. 6 zákona x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2, ohlašují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2011. Xxx ohlašování xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2008 xx 2010 xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 25/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx X až XXX, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodních děl xxxxx §20 odst. 1 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx splnit tuto xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021.

2. Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxx náhradu škody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nádrží xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, obdobně.

4. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x roce 2006 x na nová xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2006 xx vodních tocích x xxxxxxx xxxxxx. X toto použití xx zvyšují celkové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a snižují xxxxx xx účtech xxxxxxxx finančních xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/2008 Xx. s účinností xx 1.6.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vody, která xx využívá k xxxxxx balené kojenecké xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx považují xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 4 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikají.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxx §30 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxx změny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranného xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 zákona x. 254/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 7 zákona x. 254/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 7 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx provedeno xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2011. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2013.

5. Národní xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxxx rizik xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. prosince 2015.

6. Vodoprávní xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vydávání xxxxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vycházet xx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxx §28a xxxx. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve xxxxx zákona x. 181/2008 Xx., xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx povodí.

8. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Pověřené vodoprávní xxxxx xxxxxxxxx podle §105 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx x pravomocně neskončená xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx vytvoří do 24. xxxxxx 2011.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

Čl. XVIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 350/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 331/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1994 x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx §102 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx podporu xxxxxxxx a obnovy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xx xxxxxx chovu xxx xxxx vodní xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných živočichů xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx použít x lze xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 13 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 275/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

Xx. LV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx vlastníkem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §59a xxxxxx č. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo vodního xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

Xx. LV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 61/2014 Sb. x účinností xx 7.4.2014

Čl. XXXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 8 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx za xxxxxx posledních 2 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx práva a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 254/2001 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxx §93 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nepoužije pro xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období 2019.

5. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx, xx osvobozuje xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod povrchových xx xxxxxxxxxxxx období xxxx 2022 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnosti 15.6.2018

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx správním řízením, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx právním předpisem x. 312/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx zemědělství a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 36 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Krajský xxxx xxxxxx x xxxxxxxx plán xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx krajskou xxxxxx xxx sucho xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx měřit množství xxxx, kterou xxxxxxx, xxxxxx x roce 2022 a xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

5. Lhůta 6 xxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 254/2001 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx vydaných Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 7 zákona x. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném do 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nebyla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 544/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 254/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2.1.2007, x ustanovení §135, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.7.2001.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x omezování znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

274/2003 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

20/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 23.1.2004, s xxxxxxxx §1 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 písm. x), §21 xxxx. 3, §23x, 24, 25, 26, §35 xxxx. 1, §126x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx utajovaných informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 x xxxxxxxx §88 x 93, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 11.11.2005; x §88, xxxxx xxxxxx účinností 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím stavebního xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

167/2008 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.8.2008

180/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 20/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.5.2008

181/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2008 x xxxxxxxx §28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009

157/2009 Xx., x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

150/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2010

273/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx. publikované x xxxxxx x. 101/2010

77/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 25/2008 Xx., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.3.2011

151/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.6.2011

85/2012 Xx., x ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx horninových struktur x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.4.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

501/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2014 s xxxxxxxx čl. X, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2013

275/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

61/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 279/2013 Xx., x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2014

64/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

187/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/95 Xx., x vnitrozemské xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 254/2001 Sb., x vodách a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

39/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

113/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 388/91 Sb., o Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019 x výjimkou xx. XX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15.6.2018 a část §38, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021

312/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

403/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 23.12.2023

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

364/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů

s účinností xx 1.1.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx Směrnice Xxxx 75/440/EHS xx xxx 16. xxxxxx 1975 o xxxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx xxxxxxxx x odběru xxxxx xxxx v xxxxxxxxx státech, Xxxxxxxx Xxxx 76/160/EHS ze xxx 8. xxxxxxxx 1975 o jakosti xxxx xxx koupání, Xxxxxxxx Xxxx 76/464/EHS xx dne 4. xxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx způsobeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vodního prostředí Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx 78/659/EHS xx xxx 18. července 1978 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zlepšení xxx xxxxxxx života xxx, Xxxxxxxx Xxxx 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 x ochraně podzemních xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 90/656/XXX a 91/692/EHS, Xxxxxxxx Rady 91/271/EHS xx dne 21. xxxxxx 1991 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxx Xxxx 91/676/EHS xx dne 12. prosince 1991 x xxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxxxx dusičnany xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Rady 96/61/ES xx xxx 24. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/60/ES xx xxx 23. xxxxx 2000 xxxxxxxxxx rámec xxx činnost Společenství x xxxxxxx vodní xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 164/2001 Sb., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
3) Například xxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 123/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 344/1992 Sb., x ochraně zemědělského xxxxxxx fondu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 8 xxxxxxxx č. 223/1995 Xx., x způsobilosti xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx.
7) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 358/1999 Sb.
7x) Xxxxx x. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx a o Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx č. 275/2004 Sb., o požadavcích xx xxxxxx a xxxxxxxxx nezávadnost balených xxx a x xxxxxxx xxxxxx úpravy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8b) §3 xxxx. 8 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).
8c) §4 xxxxxx č. 274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §57 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 83/1998 Xx.
10) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
10x) Xxxxx č. 274/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
10b) Zákon č. 157/2009 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadem x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10c) §11 xx 13 xxxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10d) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů x xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.
12) Xxxxxxxx č. 126/1976 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12a) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 344/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
13) §7 xxxxxxxx x. 190/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx č. 90/1996 Xx., x xxxxx Xxxxx národní rady x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 113/2000 Xx.
13x) Xx. 8 x xxxxxxx X. Xxxxxxxx 2000/60/ES.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 344/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb.
14x) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 365/2000 Sb.
15a) Xx. 4 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/60/ES.
16) Xxxxxxx č. 122/1999 Sb., x sjednání Xxxxxx o spolupráci xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Dunaje.
Xxxxxxx č. 2/2003 Sb. m. s., Dohoda x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ochranu Odry xxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 305/2000 Sb., x xxxxxxxx.
18) Například xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (lesní xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18x) §33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
19) §420a xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Zákon č. 62/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 254/2001 Xx.
21x) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
21x) Zákon č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x její nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx.
25) §35 xxxxxx x. 289/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx §3 a 4 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §14 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §4 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 222/1999 Sb., xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx.
30) Zákon č. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 183/2006 Sb.
33) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 144/1978 Sb., x xxxxxxxxx vodovodech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 185/1988 Xx.
33x) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34x) §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx.
§12 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx.
§8 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 395/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ČNR č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
35) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o integrovaném xxxxxxxxxx systému a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36x) §8 xxxxxx x. 274/2001 Xx.
36b) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
37) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §47 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou podnikateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 102/1963 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40) §55 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
41) Zákon č. 71/1967 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) §6 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
43) §35 xxxxxx x. 222/1999 Xx.
43a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
43c) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §4 xxxx. e) zákona x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
43e) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.
44) Xxxxxxx č. 7/2000 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx vodách.
Xxxxxxx č. 66/1998 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství.
Xxxxxxxx č. 57/1970 Sb., x Smlouvě xxxx Československou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 94/2009 Sb. m. s., o sjednání Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky a xxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hraničních xxxxxx.
44a) Xxxxxxxx č. 428/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x vodovodech a xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) §10 xxxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx.
45x) Xxxxx č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě a x její nápravě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
45x) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x službách xx xxxxxxxx xxxx.
46) Xxxxxxxx xxxxx č. 35/1979 Sb., x xxxxxxxx ve vodním xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
47) Poplatek xx tento xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, xxx znečištění xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx XX, xxxx
b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX, xxx činí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX.
48) §6g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 151/2011 Sb.
49) Xxxxx č. 85/2012 Sb., o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
50) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx.
51) §2 xxxx. b) xxxxxxxx x. 501/2006 Sb.
52) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.
53) §1 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §6 xxxxxx x. 274/2001 Xx.

55) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

56) Bod 11 xxxxxxx č. 1 x zákonu č. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) §16 xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) §21 xxxxxx x. 505/1990 Xx., x metrologii, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §2 písm. x) xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci, xx xxxxx pozdějších předpisů.

61) Xxxxxxxx č. 590/2002 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xxx xxxxx díla, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

62) XXX 75 29 35 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodních xxx při xxxxxxxxx.

63) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 432/2010 Sb., x kritériích xxx xxxxxx prvku xxxxxxxx infrastruktury, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 315/2014 Xx.

64) §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 274/2001 Sb.