Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
309/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

HLAVA I - POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

Úvodní ustanovení §1

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí §2

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi §3

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení §4

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy §5

Bezpečnostní značky, značení a signály §6

HLAVA II - PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ

Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma §7

Zákaz výkonu některých prací §8

HLAVA III - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Odborná způsobilost §9 §10 §10a §10b

Zvláštní odborná způsobilost §11

ČÁST DRUHÁ - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY §12 §13

ČÁST TŘETÍ - DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI §14 §15 §16 §17 §18

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §19 §20 §21

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §22 §23

Účinnost §24

č. 223/2009 Sb. - Čl. LXIII

č. 365/2011 Sb. - Čl. XVII

č. 225/2012 Sb. - Čl. II

č. 88/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

309
XXXXX
xx xxx 23. xxxxxx 2006,
kterým se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci)

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX POŽADAVKY XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX PRÁCI X PRACOVNĚPRÁVNÍCH XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX X PRACOVNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXX PRÁCE X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní vztahy xxxxx §3 xxxxxxxx xxxxx.

§2

Požadavky na pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx prostorově x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xxxxxx, schodiště x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a byly xxxxxxxx pro činnosti xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mikroklimatické xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxx xxxxxxx, větrání, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) únikové xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx d) byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údržba, xxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx vybavena x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vybavena xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Zaměstnavatel, xxxxx provádí xxxxxx xxxx se xx xxxxx provádění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebních, xxxxxxxxxx, stavebně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo udržovacích xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedení, použité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") pro xxxxx fyzickou osobu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx") xx jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zadavatelem stavby xxxxxxxx xxx bezpečný x zdraví neohrožující xxxxx xxxxx. Práce xxxxx věty první xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx náležitě xxxxxxxxx x vybaveno. Xxxxxxxxxxxx může být x zadavatel xxxxxx, xxxxx stavbu provádí xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx přípravě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx staveništi,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) umístění xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro příchod x xxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prvním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxx, technických zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx odstranit xxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx nebezpečných odpadů,

j) xxxxxxxxxxxx, manipulace, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx etapy xxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxxxxx osob, xxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx staveništi,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx, xxxxx budou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx minimální požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx na staveništích x xxxxxx vymezení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx je nezbytná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx na výrobní x pracovní prostředky x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxx, technická xxxxxxxx, xxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxx x hlediska bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx život x zdraví zaměstnanců,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx udržovány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strojů, technických xxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx x nářadí stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx organizovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx

x) nevykonávali xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx vyloučit, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2); v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx materiály,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ohroženi dopravou xx xxxxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx ruční manipulaci x břemeny, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx páteř.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx, na kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nichž může xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umístit bezpečnostní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instrukce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, x seznámit x xxxx zaměstnance. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, značení x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo světelné.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX OHROŽENÍ XXXXXX A XXXXXX

§7

Xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx faktory, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x dále bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich hodnoty x xxxxxxxxxx, xxx xxxx vyloučeny nebo xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx rozumně dosažitelnou xxxx. Xxx zjišťování, xxxxxxxxx x přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx), chemické (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), biologické xxxxxxxx (xxxxxxxxx viry, bakterie, xxxxxx), xxxxx, fyzická xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zátěž x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx chlad, xxxxx x xxxxxxx). Xxxxx-xx xxxxxx biologických xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doba xxxxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx osobních ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx práci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") biologickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu4) xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavu. Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx činitelů xxxxxxxxx nebo hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx snížit xxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx riziko xxx zaměstnance, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 zákoníku xxxxx. Současně je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxxxxxxxx povinen zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx-xx xx možné, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx práce s xxxxxxxx, s chemickými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx s rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásmech, která xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, údržbu, zkoušky, xxxxxx, kontrolu nebo xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxx, při xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx třeba x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X kontrolovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zde xxxxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx evidenci a xxxxxxx ji po xxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem5). Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, den xxxx xxxxxxx x zrušení,

c) xxxxxxxxxxxxxxx vykonávané xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x přípravků, xx xxxxxxx xx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x mimořádných situacích x změnách xxxxx xxxxxxxxx v evidenci x datem xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zakázáno xxxx, xxx x xxxxxx; pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vstupovat xx xxxxxxxxxxxxxx pásma xx xxxxx xxx x osobními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx práce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X kontrolovaném pásmu xxxxxxx pracovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxx z xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxx těhotné zaměstnankyně, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx členění, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx zaměstnance stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxx některých xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x 2-xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx, benzidinem x xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x polychlorovanými xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx- x dichlorovaných xxxxxxxx, x práce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 0,1 % 2-xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, 4-xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx, benzidinu x jeho solí xxxx 4-xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx než 0,005 % polychlorovaných xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, práce xxx xxxxxxxxx nepotřebných xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx látky x xxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průvodní xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx těchto prací xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx práce, práce xxx likvidaci zásob, xxxxxx a zařízení, xxxxx obsahují xxxxxx, x práce při xxxxxxxxxxxx staveb a xxxxx staveb xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx x udržovací práce xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x ojedinělou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Aplikace xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s hustotou xxxxx než 1 x/xx3 obsahujících xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§9

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajišťovat x provádět xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx") x ohledem xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti zaměstnanců,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx připravenost x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx zajišťovat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx-xx x tomu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx, jinak xx povinen zajistit xxxx xxxxx odborně xxxxxxxxxx zaměstnancem, xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx6). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx, může zajišťovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx, xx-xx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 26 až 500 xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rizik xxx, xx-xx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx, zajišťuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě k xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxxx prostředky x xxxx potřebnou x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx7), mladistvým xxxxxxxxxxxx8), těhotným zaměstnankyním, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx xx konce devátého xxxxxx po porodu x zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx9) dočasně xxxxxxxxxx x výkonu práce x jinému zaměstnavateli,

b) xxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. x všech xxxxxxxxxxxxx a okolnostech, x nichž xx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx obdrželi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci,

d) zajistit x případech xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. b) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x radou zaměstnanců, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x s xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou osobou x zajišťování úkolů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatele, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a

f) zajistit xxxxxxxxxx odborně způsobilé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx §12 x x poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(5) Xxx zajišťování xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odborně způsobilá xxxxx x součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx11).

(6) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx součinnost

a) při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx12) x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx ohrožením xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) při výběru x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x prevenci xxxxx xxxx xxx 2 odborně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx písemně xxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

§10

(1) Předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rizik xx

x) alespoň xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx13),

x) odborná xxxxx x xxxxx xxxxxxx 3 let, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx x xxxxx alespoň 1 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxx vykonávané x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx zkoušce x xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx hornické xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem.

(2) Předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xx

x) xxxxxxx střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odborná xxxxx x délce xxxxxxx 3 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx zkoušce z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkoušce x

x) xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z odborné xxxxxxxxxxxx. Každá xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx žadatel x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx úspěšně vykonal xxxxxxx z odborné xxxxxxxxxxxx, xx posuzována xxxx xxxxxxxxxx zkouška. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx zkoušce z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x úspěšně vykonané xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx platnost 5 xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxxx x výkonu xxx činnosti jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a koordinátora, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpracované xxxxxxxxx související x xxxxxxx své xxxxxxxx, xxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, svým xxxxxx x vlastnoručním xxxxxxxx x

x) oznamuje Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") změny údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxxxxxxx xxxx k zajišťování xxxxx v prevenci xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxx") xx 15 xxx xx xxxxxx vzniku.

(5) Xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx14). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobnou xxxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, jiném xxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxx15).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xx vydání xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxx.

§10a

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx údajů x počtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rizik x koordinátorů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx informací xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Správcem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x prevenci rizik x koordinátorů,

b) adresa xxxxxxxx xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkoušky,

d) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 5, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxx,

x) xxxxxx bydliště nebo xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxx úspěšného vykonání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo periodické xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxx §10 odst. 3,

x) číslo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx držitelem,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 5.

(5) Evidence xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x) a x).

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xx x xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx osob uchovávají xx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10b

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyznačí xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx x xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo v xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxx vyznačí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případech, xxx xxxxxxx xxxxx

x) x xx xxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním předpisem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§11

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx opravy, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx obsluhovat xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než 18 let,

c) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx na trh xxxx distribuuje, popřípadě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx17),

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ XXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXX SLUŽEB MIMO XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

Xx právní xxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo poskytování xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx18) a xxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx samostatně výdělečnou xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) nebo x),

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx zadavatelem xxxxxx xxxx jejím zhotovitelem, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx rodiny, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33),

se xxxxxxxx §101 odst. 1, 2 a 5, §102, 104 a 105 xxxxxxxx xxxxx x §2 xx 11 x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx.

§13

Tam, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx uvádí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx osoba xxxxxxx v §12.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX, POPŘÍPADĚ XXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXX XX ZHOTOVENÍ XXXXXX, A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A OCHRANY XXXXXX XXX PRÁCI XX STAVENIŠTI

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx x velikosti xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx na koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Koordinátor podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prací xx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx stavební xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Koordinátorem je xxxxxxx xxxx právnická xxxxx určená zadavatelem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxx xx staveništi. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti (§10). Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxxx. Koordinátorem nemůže xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby20).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx neurčí, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace xxx jeho xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx"), včetně xxxxxxxxx o fyzických xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxx zdržovat na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx celou xxxx přípravy a xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x nichž xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx sdělovat xxxxxx osobám, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x) x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21), xxxx

x) nevyžadujících xxxxxxxx xxxxxx podle stavebního xxxxxx,

xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neurčuje.

§15

(1) V xxxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxx xxxxxx

x) celková předpokládaná xxxx trvání xxxxx x činností je xxxxx než 30 xxxxxxxxxx dnů, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x bude na xxxx pracovat současně xxxx xxx 20 xxxxxxxxx xxxx xx xxxx delší xxx 1 xxxxxxxx den, xxxx

x) celkový plánovaný xxxxx prací a xxxxxxxx xxxxx realizace xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxxxx dnů v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobu,

je xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx23) xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxxx xxxxxxxx staveniště xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx doručeno x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx zadavatel xxxxxx xxxxxxx provést xxx xxxxxxxxxx odkladu jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení prací xxxx být xxxxxxx xx viditelném xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xx xx ukončení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Rozsáhlé stavby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx údaje xxxxx xxx součástí xxxxxx xxxx xxxxxx umisťované xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx na xxxxxxxxxx vykonávány práce x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxx xxxxxxxx xxxxxx zpracován xxxx xxxxx xxxxx x velikosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx práce, a xxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx zpracovává koordinátor. X xxxxx xxxx xxx xxxxxxx základní xxxxxxxxx x stavbě x staveništi, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx provádění, jejich xxxxxxxxxxxxx časové trvání x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx skutečnému stavu x podstatným změnám xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší požadavky xx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx do 8 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxxx, xxxxx xxx realizaci xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx koordinátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx potřebné pro xxxxxxxxx plánu x xxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se zpracování xxxxx, xxxxx plán xxxxxxxxx, zúčastňovat se xxxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, způsobem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§17

(1) Jiná fyzická xxxxx, která xx xxxxxx podílí na xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance (xxxx jen "xxxx xxxxx"), xx povinna xxxxxxxxxx zhotoviteli x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost x postupovat xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx. Xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxx převzetím xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx zhotovitele.

(2) Xxxx xxxxx

x) je xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. používat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx24), xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx25),

x) xxxxx vyřazovat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx podmínek, pro xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxx je xxx přípravě stavby xxxxxxx

x) x dostatečném xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxx při realizaci xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx na práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx podklady xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx zřetel x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zhotoviteli, xxxxx xxx xxx určen, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx další informace x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx mu známy x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx realizaci xxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. informovat všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která vznikla xx staveništi během xxxxxxx xxxxx,

2. upozornit xxxxxxxxxxx na nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zjištěné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2, nebyla-li zhotovitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xx základě xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx stavby povinen xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxxx xxxxx působnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§19

Tímto zákonem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx26), xxxxxxxx požadavky xx pracoviště27), xx xxxxxxx výrobků xx xxx x xx xxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx28), xx xxxxxxx ochranu27) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prevencí závažných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx29).

§20

(1) O udělení, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx prodloužení akreditace xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, periodické xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "akreditace") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx marným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2830 xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx. Xxxxxxxxxx se uděluje xx dobu 3 xxx. Xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 10 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděl. Držitel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x udělení nebo xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx dokumentace x xxxxxxx provádění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx akreditace xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx prodloužení, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx udělena, xxxx smrtí fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx akreditace xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx oprávnění x xxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x právní předpisy xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx30) dodržování xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 uděleny.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přiloží xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o udělení xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. c), §10 odst. 2 xxxx. x) xxxx §11 odst. 2 xxxx. f), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uhradí xxxxxxx x vykonání xxxxxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. 2, §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 7, §15 x §18 odst. 1 písm. c) x xxxx. 2 xxxx. x),

x) stanoví xxxxxxxxx

1. xxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11, pokud jde x jejich xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx kontrolu,

2. požadavky xxx udělení, pozastavení, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, periodických xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxxx dovedností xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x zkoušky xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, hodnocení x xxxxxxxx pro opravu xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. vedení xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx termínech xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxx výsledku.

HLAVA II

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007, xxxx-xx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a zvláštní xxxxxxx způsobilost získaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx pěti xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) X staveb, x kterých bylo xxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007.

§23

Do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. 2, §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 2 x §7 xxxx. 7 xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx č. 362/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx č. 101/2005 Sb., o podrobnějších xxxxxxxxxxx xx pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vlády č. 378/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, technických xxxxxxxx, přístrojů x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx vlády č. 28/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx v lese x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru,

f) nařízení xxxxx č. 406/2004 Sb., x xxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výbuchu,

g) xxxxxxxx xxxxx č. 168/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx organizace xxxxx x pracovních xxxxxxx, xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx zajistit při xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravními xxxxxxxxxx,

x) nařízení xxxxx č. 11/2002 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 405/2004 Xx.,

x) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 523/2002 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 441/2004 Xx.

§24

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xx. LXIII

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Odborná xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx do 30. xxxxxx 2008 xxxxx xxxxxx č. 309/2006 Xx. xx dobu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, prodloužení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx oprávnění x provádění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 309/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditace zahájené x xxxxxxxxxx neskončené xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 88/2016 Xx. s účinností xx 1.5.2016

Informace

Právní xxxxxxx x. 309/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

362/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

223/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

365/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx službě

s účinností xx 1.4.2012

225/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., kterým se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

88/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

250/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 89/391/EHS xx dne 12. xxxxxx 1989 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci.

Směrnice Xxxx 89/654/EHS ze xxx 30. listopadu 1989 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezpečnost x ochranu xxxxxx xx pracovišti (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Rady 90/269/EHS xx dne 29. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro ruční xxxxxxxxxx s břemeny xxxxxxxx s rizikem, xxxxxxx xxxxxxxxx páteře, xxx xxxxxxxxxxx (čtvrtá xxxxxxxxxx směrnice ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 směrnice 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Rady 90/270/EHS xx xxx 29. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Směrnice Xxxx 92/57/EHS xx xxx 24. června 1992 x minimálních xxxxxxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxx zdraví na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (osmá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxx 92/58/EHS xx xxx 24. xxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx značky xx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 směrnice 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Rady 92/85/EHS xx dne 19. xxxxx 1992 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx krátce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxx 94/33/ES xx xxx 22. června 1994 o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 98/24/ES xx dne 7. xxxxx 1998 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví zaměstnanců xxxx xxxxxx spojenými x chemickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 1999/92/ES xx xxx 16. prosince 1999 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/54/ES xx xxx 18. xxxx 2000 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxx spojenými x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2002/44/ES xx xxx 25. xxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxxxxxxx samostatná xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/37/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 směrnice 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/104/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/148/ES xx dne 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx azbestu xxx xxxxx.

2) §89 xxxxxxxx xxxxx.
3) Například §3 zákona x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/2000 Sb.
4) §41 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb.
5) §39 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 13/2002 Xx. x xxxxxx x. 356/2003 Xx.
6) §3 xxxxxxxx xxxxx.
7) §40 xxxxxxxx xxxxx.
8) §343 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
9) §2 xxxx. 5 zákoníku xxxxx.
10) Například §83a xxxx. 1 xxxx. g), x) x x) zákona x. 258/2000 Sb., xx znění zákona x. 254/2001 Sb. x xxxxxx x. 274/2003 Sb., §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické činnosti, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxx x. 542/1991 Sb., §17 zákona č. 18/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 13/2002 Xx. x xxxxxx x. 310/2002 Sb., §9 xxxxxx x. 356/2003 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, §11 xxxxxx x. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.
11) §15 x 108 xxxxxxxx xxxxx.
12) §102 xxxxxxxx xxxxx.
13) §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx).
14) Xxxxx č. 18/2004 Sb.,, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §36b xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 189/2008 Xx.
16) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §10 xxxxxxxx práce.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §160 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
21) §160 xxxx. 3 stavebního xxxxxx.
22) §103 xxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.
24) §104 xxxxxxxx práce.
25) Nařízení xxxxx č. 21/2003 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, vyhláška č. 369/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace.
27) Zákon č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Xxxxx č. 18/1997 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií způsobených xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
30) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

33) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.