Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2016.


Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
309/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

HLAVA I - POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

Úvodní ustanovení §1

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí §2

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi §3

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení §4

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy §5

Bezpečnostní značky, značení a signály §6

HLAVA II - PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ

Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma §7

Zákaz výkonu některých prací §8

HLAVA III - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Odborná způsobilost §9 §10 §10a §10b

Zvláštní odborná způsobilost §11

ČÁST DRUHÁ - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY §12 §13

ČÁST TŘETÍ - DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI §14 §15 §16 §17 §18

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §19 §20 §21

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §22 §23

Účinnost §24

č. 223/2009 Sb. - Čl. LXIII

č. 365/2011 Sb. - Čl. XVII

č. 225/2012 Sb. - Čl. II

č. 88/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

309
XXXXX
xx dne 23. xxxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A OCHRANY XXXXXX PŘI XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX NA XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZAŘÍZENÍ, XXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXX ZNAČKY

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx v pracovněprávních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx xxxxx.

§2

Požadavky na xxxxxxxxxx x pracovní prostředí

(1) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx, aby pracoviště xxxx prostorově x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx, aby

a) xxxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx, schodiště a xxxx komunikace xxxx xxxxxxxxx rozměry x xxxxxx x byly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx vykonávané,

b) xxxxxxxxxx xxxx osvětlena, xxxxx xxxxx xxxxxx světlem, xxxx xxxxxxxxx mikroklimatické xxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x objem xxxxxxx, větrání, vlhkost, xxxxxxx a zásobování xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) únikové cesty, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nim xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stále xxxxx,

x) x prostorách xxxxxxxxx x písmenech a) xx x) xxxx xxxxxxxxx pravidelná xxxxxx, xxxxx x čištění,

f) xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Zaměstnavatel, xxxxx provádí xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zhotovitel xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx montážních, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bez ohledu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, použité xxxxxxxx výrobky, materiály, xxxxxxxxxx, účel jejich xxxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx vymezeném xxxxxxx x realizaci stavby (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Práce xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx zahájeny xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vybaveno. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxx stavbu xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinen dodržovat xxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx přípravě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jimiž jsou

a) xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dostupnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro příchod x xxxxx fyzických xxxx, výrobních x xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx,

x) zajištění požadavků xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxx xxx xxxxx x břemeny,

f) provádění xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, během používání, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, technických xxxxxxxx, xxxxxxxxx x nářadí xxxxx používání x xxxxx odstranit nedostatky, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxx ovlivnit bezpečnost x xxxxxxx zdraví,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxx práce na xxxxxxxxxx,

x) určení x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) splnění podmínek xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx nebezpečných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, manipulace, xxxxxxxxxxxx x xxxxx odpadu x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx času xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxxxxx xxxx, které xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou zdržovat xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) předcházení rizikům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxxxxxxx vykonávány xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bližších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšenému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx jejichž xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx na výrobní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prostředky x xxxxxx byly x hlediska bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxx xxx xxxxx, při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx chrání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx upraveny xxx, xxx odpovídaly xxxxxxxxxxxx požadavkům a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx strojů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismus. Nelze-li xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxxxx2); v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ohroženi xxxxxxxxxx xxxx vymrštěnými xxxxxxxx nebo materiály,

c) xxxx chráněni xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx se zvýšeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx manipulaci x břemeny, xxxxx xxxx poškodit zdraví, xxxxxxx xxxxx.

(2) Bližší xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x signály

(1) Xx xxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxx práce, xxx xxxxx může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxx instrukce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx značky, xxxxxxx x signály xxxxx xxx zejména xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx světelné.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX OHROŽENÍ XXXXXX X XXXXXX

§7

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolovaná xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxxxxx faktory, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zabezpečit, xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx omezeny na xxxxxxxx xxxxxxx dosažitelnou xxxx. Při zjišťování, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných hodnot xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Rizikovými faktory xxxx zejména faktory xxxxxxxxx (xxxxxxxxx hluk, xxxxxxx), chemické (například xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx činitele (xxxxxxxxx viry, xxxxxxxx, xxxxxx), xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx extrémní xxxxx, xxxxx x xxxxxxx). Xxxxx-xx xxxxxx biologických xxxxxxxx x překročení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doba xxxxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx až xxxxxx uvedeným xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příčiny xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxx xxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx zdraví zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a xxxx-xx xx možné, xxxxx zastavit.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx práce x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byly x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx práci, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kontrolu xxxx xxxxx. Xx kontrolovaných xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxxxx zařazeny x xxxxx práce, xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnancích, kteří xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5). Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx vykonávané xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu,

e) počet xxxxxxxxxxxxx směn,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a přípravků, xx xxxxxxx se x kontrolovaném xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x změnách xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x datem jejich xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, pít x xxxxxx; pro xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vstupovat xx kontrolovaného xxxxx xx xxxxx xxx x osobními ochrannými xxxxxxxxxx prostředky určenými xxx xxxxx práce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X kontrolovaném pásmu xxxxxxx xxxxxxxx mladiství xxxxxxxxxxx, x to xxx x důvodu xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxx těhotné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx porodu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení x xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnance stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

Zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x 2-xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, benzidinem x xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x polychlorovanými bifenyly, x xxxxxxxx xxxx- x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx s xxxxxxxxx obsahujícími více xxx 0,1 % 2-xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, 4-xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx, benzidinu x jeho solí xxxx 4-xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx než 0,005 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, práce xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx látky xxxx xxxxxxxxx.

(2) Zakázány jsou xxxxx s xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx práce, práce xxx xxxxxxxxx zásob, xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx staveb xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x ojedinělou xxxxxxxxxxx expozicí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxx zvukově izolačních xxxxxxxxx s hustotou xxxxx xxx 1 x/xx3 xxxxxxxxxxxx azbest, xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§9

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x hodnocení x xxxxxxxx xxxxx možného xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "zajišťování xxxxx x prevenci xxxxx") x xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx zaměstnanců xxx práci ve xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx vykonávanou práci.

(2) Xxxxxxxxxxxxx může zajišťovat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rizik, xx-xx x tomu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx, xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxx xxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx6). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx způsobilý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx způsobilá xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx

x) nejvýše 25 xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx, xx-xx x xxxx potřebné xxxxxxxx,

x) 26 až 500 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx sám, xx-xx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx než 500 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x prevenci xxxxx xxxx jednou xxxx xxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxx.

(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxx

x) poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rizik zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x zaměstnancům x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou7), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xxxx zaměstnankyním-matkám xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx9) dočasně xxxxxxxxxx x xxxxxx práce x jinému xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

1. o xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x nichž xx xx známo, xx xxxx xxxx xx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx jejich zdraví,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx obdrželi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci,

d) zajistit x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx součinnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x radou xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxxxxxxx zvoleni, x s odborně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x prevenci xxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxx §12 x x poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, se xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(5) Xxx zajišťování xxxxx x xxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilá xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilými xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů10), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx11).

(6) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x povolání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) při xxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxx12) s xxxxxxx xx povahu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxx-xx x práce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx výběru x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xx xxxxxx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v prevenci xxxxx xxxx xxx 2 xxxxxxx způsobilé xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

§10

(1) Předpokladem odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rizik xx

x) xxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 3 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx x délce alespoň 1 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx získala xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; xx odbornou xxxxx xx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx x xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx úkoly v xxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,

x) osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "periodická xxxxxxx") x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx hornické xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxx hornickým způsobem, xxxx-xx zajišťovat úkoly x prevenci xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx xx staveništi (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx x délce xxxxxxx 1 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměření; za xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx prováděné hornickým xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx koordinátora xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx.

(3) Osvědčení x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xx vydáváno na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Každá xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlásí, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z odborné xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x úspěšně xxxxxxxx zkoušce x xxxxxxx způsobilosti xxxx x xxxxxxx vykonané xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx dne jejího xxxxxxxx platnost 5 xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x prevenci xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpracované xxxxxxxxx související x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob") xx 15 xxx xx jejich vzniku.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx14). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx výkonu činnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověří15).

§10a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx vedení údajů x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxx xxxxx x koordinátorů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx zákonů. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zapisují xxxx xxxxx:

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkoušky,

d) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Evidence xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxx 15 let xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx.

§10x

(1) Ministerstvo x xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4 xxxx. c) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyznačí xxxxxxxxxxx xxxx x skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx

x) x xx požádá,

b) xxxxx,

x) xxxx prohlášena xx xxxxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxx svéprávnost.

§10b xxxxxx právním předpisem x. 88/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§11

Xxxxxxxx odborná způsobilost

(1) Xx technických xxxxxxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx a samostatně xx obsluhovat xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti zaměstnance xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx věk xxxx xxxxx být xxxxx než 18 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x délce a x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohly xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx17),

x) xxxxxxxxx x úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zácvik, x xxxx xxxxxxx xxx dohledem xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x), xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxx x odstavci 2 písm. e), xxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zkouška xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx každých 5 xxx.

(5) Ustanovení §10 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX BEZPEČNOSTI X OCHRANY XXXXXX XXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXX MIMO XXXXXXXXXXXXXX VZTAHY

§12

Na právní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx18) x xxx též pracuje,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dítě xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) nebo x),

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx zadavatelem stavby xxxx jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zúčastněni xx xxxxxxx rodinného xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33),

se xxxxxxxx §101 odst. 1, 2 x 5, §102, 104 a 105 zákoníku práce x §2 xx 11 x xxxxxxxxxxxx x podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxx, xxx xx x zákoníku xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxxx x §12.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX FYZICKÉ XXXXX, KTERÁ SE XXXXXX NA ZHOTOVENÍ XXXXXX, X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXX XX XXXXXXXXXX

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zhotovitele, je xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx určit xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx musí xxx určen xxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx prací xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stavební řízení xx xxxxxx předání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx realizaci stavby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx toutéž xxxxxx.

(2) Koordinátorem xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností při xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx stavby xx staveništi. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti (§10). Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Koordinátorem nemůže xxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx20).

(3) Xxxx-xx zadavatel stavby xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx přípravě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vymezí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zadavatel xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sám.

(4) Zadavatel xxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx xx staveništi (dále xxx "xxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxx součinnost a xxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx přípravy a xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž se x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Při přípravě x xxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sám pro xxxx svépomocí podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21), xxxx

x) nevyžadujících stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx22),

xx koordinátor podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§15

(1) V xxxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx než 30 xxxxxxxxxx dnů, xx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 20 xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) celkový xxxxxxxxx xxxxx prací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přesáhne 500 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx na jednu xxxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxxx xxxxxx povinen doručit xxxxxxxx x zahájení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, oblastnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx staveniště23) xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; oznámení xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dojde-li k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx provést bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx oznámení x zahájení prací xxxx xxx vyvěšen xx viditelném místě x vstupu na xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx stavebníkovi x xxxxxxx. Xxxxxxxx stavby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx štítku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vykonávány xxxxx x xxxxxxxx vystavující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx v případech xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zpracován xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx aktualizován. Xxxx zpracovává xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxx xxxxxxx základní xxxxxxxxx x stavbě x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx časové xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx; musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx změnám xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx je povinen

a) xxxxxxxxxx do 8 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx o pracovních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx vznikajících xxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx koordinátorovi součinnost xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx po xxxxx dobu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x realizace stavby, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny, xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, tento plán xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x plánu.

§17

(1) Jiná xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance (xxxx jen "jiná xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději do 5 pracovních xxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bez zbytečného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx její xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a poškození xxxxxx dalších fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx

x) xx povinna

1. xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx koordinátora,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky24), xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx25),

x) xxxxx vyřazovat, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxx x účelům x xx xxxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Koordinátor je xxx přípravě xxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předat xxxxxxxxxx stavby plán xxxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxx v §15 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx x činnosti vystavující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxxxx zdraví, x xxxxx xxxxxxxx nutné xxx zajištění xxxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx práce, xx xxxxx xx xxxxx vzít zřetel x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx realizaci,

b) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zhotoviteli, xxxxx xxx již určen, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx x bezpečnostních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxx jejich činnosti,

c) xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx realizaci xxxxxx xxxxxxx

x) xxx zbytečného xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx nápravy; k xxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

3. xxxxxxx zadavateli stavby xxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijata xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjednání xxxxxxx; xx základě xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytýkaných xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§19

Tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx26), xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx27), xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x do xxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využíváním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx28), xx xxxxxxx xxxxxxx27) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx29).

§20

(1) X xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, změně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, periodické xxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "akreditace") rozhoduje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vzniká xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2830 xxxxxx o xxxxxx pohybu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx uděluje xx dobu 3 xxx. Tato doba xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prodloužena x 10 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Držitel xxxxxxxxxx nebo oprávnění xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx prodloužením akreditace xxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zkoušek, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Neplní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu, pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx akreditace, xxxx xxxxx x xx sám požádá, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx zaniká uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx udělena.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx x fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx xx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxxxx zákon x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho provedení. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolovat30) xxxxxxxxxx podmínek, na xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akreditace x prodloužení oprávnění xxxxx odstavce 1 x udělení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx žádosti x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx oprávnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx správního poplatku.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x), §10 xxxx. 2 písm. x) nebo §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uhradí xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx akreditace nejpozději x xxx xxxxxx xxxxxxx před jejím xxxxxxxxx.

§21

Xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. 2, §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 7, §15 x §18 odst. 1 písm. c) x xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. která xxxxxxxxx xxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx života x zdraví zaměstnanců, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxx udělení, pozastavení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx způsobilosti, periodických xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušku x zkoušku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, hodnocení a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zkoušek, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek,

5. vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx, o jejich xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA II

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§22

(1) Tímto xxxxxxx xx řídí xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2007, xxxx-xx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxx xxxx zahájeny xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2007.

§23

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 odst. 2, §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 2, §6 odst. 2 x §7 xxxx. 7 xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx č. 362/2005 Sb., x xxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx pracovišti x xxxxxxxxxx pádu x xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx č. 101/2005 Sb., x podrobnějších xxxxxxxxxxx xx pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx č. 378/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx strojů, technických xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx,

x) nařízení xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx práci související x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx č. 28/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x lese x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx č. 406/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x prostředí x xxxxxxxxxx výbuchu,

g) xxxxxxxx xxxxx č. 168/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx organizace práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx dopravy dopravními xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx č. 11/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx vzhled x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zavedení xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 405/2004 Xx.,

x) xxxxxxxx vlády č. 178/2001 Sb., kterým se xxxxxxx podmínky ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 523/2002 Sb. x xxxxxxxx vlády x. 441/2004 Xx.

§24

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx x prevenci xxxxx x odborná způsobilost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2008 xxxxx xxxxxx č. 309/2006 Xx. xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx akreditace, prodloužení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x odborné způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 309/2006 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 225/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 5 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx zkoušek z xxxxxxx způsobilosti nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 309/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

362/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2008

189/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2009

365/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

225/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní vztahy (xxxxx x zajištění xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

88/2016 Xx., kterým se xxxx zákon č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx v pracovněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 89/391/EHS xx dne 12. června 1989 x zavádění opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx při xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 89/654/EHS xx xxx 30. listopadu 1989 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (první xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxx 90/269/EHS xx xxx 29. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s rizikem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zaměstnance (čtvrtá xxxxxxxxxx směrnice ve xxxxxx čl. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Rady 90/270/EHS xx dne 29. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxxxxx jednotkami (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 odst. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxx 92/57/EHS xx dne 24. června 1992 x xxxxxxxxxxx požadavcích xx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo mobilních xxxxxxxxxxxx (xxxx samostatná xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxx 92/58/EHS ze xxx 24. xxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezpečnostní xxxx xxxxxxxxx značky xx pracovišti (devátá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Rady 92/85/EHS xx xxx 19. xxxxx 1992 x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx krátce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxx 94/33/ES ze xxx 22. června 1994 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 98/24/ES xx xxx 7. xxxxx 1998 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx spojenými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxx čl. 16 odst. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 1999/92/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 x minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vystavených riziku xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 směrnice 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/54/ES xx xxx 18. xxxx 2000 o xxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 směrnice 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/44/ES xx dne 25. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikům xxxxxxxx x fyzikálními činiteli (xxxxxxxxx) (xxxxxxxxx samostatná xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 odst. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/37/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mutagenům xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/104/ES xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxx čl. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/148/ES xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxx spojenými x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx.

2) §89 xxxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxxxxxx §3 xxxxxx č. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 150/2000 Xx.
4) §41 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb.
5) §39 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 13/2002 Xx. x xxxxxx x. 356/2003 Sb.
6) §3 xxxxxxxx xxxxx.
7) §40 xxxxxxxx práce.
8) §343 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
9) §2 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx.
10) Například §83a odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx. x xxxxxx č. 274/2003 Sb., §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 542/1991 Sb., §17 zákona č. 18/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 13/2002 Xx. x zákona x. 310/2002 Xx., §9 zákona č. 356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, §11 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx.
11) §15 x 108 xxxxxxxx xxxxx.
12) §102 xxxxxxxx práce.
13) §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
14) Xxxxx č. 18/2004 Sb.,, o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §36b xxxxxx č. 18/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 189/2008 Xx.
16) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §10 xxxxxxxx xxxxx.
19) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §160 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební zákon).
21) §160 xxxx. 3 stavebního xxxxxx.
22) §103 xxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx práce.
24) §104 xxxxxxxx xxxxx.
25) Xxxxxxxx xxxxx č. 21/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon, xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, vyhláška č. 369/2001 Sb., x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečujících užívání xxxxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace.
27) Xxxxx č. 133/1985 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx některých zákonů x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
30) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.