Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
182/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých základních pojmů §2

Úpadek §3

Způsob řešení úpadku §4

Zásady insolvenčního řízení §5

Výjimky z působnosti zákona §6

Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních §7

Věcná příslušnost §7a

Místní příslušnost §7b

Účast státního zastupitelství §7c §8

HLAVA II - PROCESNÍ SUBJEKTY

Díl 1 - Procesní subjekty §9

Insolvenční soud §10 §11 §12

Asistent soudce insolvenčního soudu §13

Díl 2 - Účastníci řízení §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Díl 3 - Insolvenční správce a další správci §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Odvolání insolvenčního správce §31

Zproštění insolvenčního správce §32

Zástupce insolvenčního správce §33

Oddělený insolvenční správce §34

Zvláštní insolvenční správce §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a

Úvěrové financování §41 §42 §43 §44 §45

Díl 4 - Věřitelské orgány

Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů §46

Schůze věřitelů §47 §48

Hlasovací právo §49 §50 §51 §52 §53

Postup insolvenčního soudu §54 §55

Věřitelský výbor §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Insolvenční soud jako věřitelský výbor §66

Účast odborové organizace ve věřitelském výboru §67

Zástupce věřitelů §68

Díl 5 - Další procesní subjekty

Státní zastupitelství §69

Likvidátor dlužníka §70

HLAVA III - USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Doručování §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §80a

Pořádková pokuta §81 §82 §83

Spojení věci §83a §84

Jednání §85

Dokazování §86 §87

Rozhodnutí §88 §89 §90

Opravné prostředky §91 §92 §93 §94 §95 §96

HLAVA IV - PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM

Díl 1 - Zahájení insolvenčního řízení §97 §98 §99 §100

Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem §100a

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení §101 §102

Díl 2 - Insolvenční návrh §103 §104 §105 §106 §107

Záloha na náklady insolvenčního řízení §108

Díl 3 - Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení §109 §110

Nakládání s majetkovou podstatou §111 §112 §113 §114

Díl 4 - Moratorium §115

Návrh na moratorium §116

Rozhodnutí o návrhu na moratorium §117

Vyhlášení moratoria §118

Účinnost moratoria §119

Účinky moratoria §120 §121

Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria §122 §123

Zánik moratoria §124 §125 §126 §127

Mimořádné moratorium §127a

Díl 5 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm §128

Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost §128a §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135

Rozhodnutí o úpadku §136 §137 §138 §139

Účinky rozhodnutí o úpadku

Předběžná opatření a započtení §140

Přerušení řízení §140a

Zákaz vydání rozhodnutí §140b

Nové zahájená řízení §140c

JIná řízení §140d

Výkon rozhodnutí a exekuce §140e

Odvolání proti rozhodnutí o úpadku §141

Právní moc rozhodnutí o úpadku §141a

Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu §142 §143 §144 §145 §146 §147

Díl 6 - Stanovení způsobu řešení úpadku §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157

Díl 7 - Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku §158

Díl 8 - Incidenční spory §159 §160 §161 §162 §163 §164

HLAVA V - VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK

Díl 1 - Postavení věřitelů a jejich pohledávek §165 §166 §167

Pohledávky za majetkovou podstatou §168

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou §169 §170 §171 §172

Díl 2 - Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání

Podání přihlášky §173

Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky §173a

Náležitosti přihlášky §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §182a §183 §184 §185 §186 §187

Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem §188

Seznam přihlášených pohledávek §189

Přezkoumání přihlášených pohledávek

Přezkumné jednání §190 §191

Popření přihlášených pohledávek §192

Popření pravosti pohledávky §193

Popření výše pohledávky §194

Popření pořadí pohledávky §195

Účinky popření pohledávky §196 §197

Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §198

Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §199

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem §200 §201 §202

Díl 3 - Jiné způsoby uplatňování pohledávek §203 §203a §204

HLAVA VI - MAJETKOVÁ PODSTATA

Pojem a rozsah majetkové podstaty §205

Obsah majetkové podstaty §206 §207 §208

Zjišťování majetkové podstaty §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

Soupis majetkové podstaty

Pořízení soupisu §217

Označení majetku v soupisu §218

Ocenění položek soupisu §219

Důvod soupisu §220

Prohlášení o správnosti soupisu §221

Zveřejnění soupisu §222

Upuštění od soupisu nebo ocenění §223

Vyrozumění o soupisu §224

Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty §225 §226 §227

Nakládání s majetkovou podstatou a její správa §228 §229 §230

HLAVA VII - NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ

Díl 1 - Neplatnost právních úkonů §231 §232 §233 §234

Díl 2 - Neúčinnost právních úkonů §235 §236 §237 §238 §239

Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění §240

Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů §241

Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů §242 §243

ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU

HLAVA I - KONKURS

Díl 1 - Prohlášení konkursu a jeho účinky §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252

Smlouva o vzájemném plnění §253

Fixní smlouvy §254

Výpůjčka §255

Nájemní a podnájemní smlouvy §256 §257 §258

Leasingové smlouvy §259

Výhrada vlastnictví §260 §261 §262

Díl 2 - Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení §263 §264 §265 §266 §267

Díl 3 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

Díl 4 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu §277 §278 §279 §280 §281 §282

Díl 5 - Zpeněžení majetkové podstaty §283

Předkupní právo §284 §285 §286 §287 §288 §289 §289a §290 §291 §292 §293 §294 §295

Díl 6 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení §296 §297 §298 §299

Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty §300 §301

Díl 7 - Konečná zpráva a rozvrh §302 §303 §304 §305 §306 §307

Díl 8 - Zrušení konkursu §308 §309 §310 §311 §312 §313

Díl 9 - Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu §314 §315

HLAVA II - REORGANIZACE

Díl 1 - Přípustnost reorganizace §316

Díl 2 - Návrh na povolení reorganizace §317 §318 §319 §320 §321 §322 §323 §324

Díl 3 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace §325 §326 §327 §328 §329 §330 §330a §331 §332 §333

Díl 4 - Věřitelé při reorganizaci §334 §335 §336 §337

Díl 5 - Reorganizační plán §338 §339 §340 §341 §342

Zpráva o reorganizačním plánu §343 §344 §345

Hlasování mimo schůzi věřitelů §346 §347 §348 §349 §350 §351

Díl 6 - Provádění reorganizačního plánu §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361

Díl 7 - Skončení reorganizace §362 §363 §364

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA §365 §366

HLAVA IV - ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Díl 1 - Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §367

Oddíl 2 - Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v §367 odst. 1 písm. c)

Insolvenční návrh, úpadek obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v §367 odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v §367 odst. 1 písm. g) §368 §368a §368b §368c §368d §368e §369

Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti §370

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §371

Insolvenční správce §372

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §373

Pořadí některých pohledávek za bankami a spořitelními a úvěrními družstvy §374

Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize §374a

Pohledávky z nepreferovaných dluhových nástrojů §374b

Pohledávky z odepisovatelných kapitálových nástrojů §374c

Kryté dluhopisy a hypoteční úvěry §375

Majetek zákazníka §375a §376

Oddíl 3 - Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry §377 §378

Díl 2 - Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §379

Oddíl 2 - Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení §380 §381

Informování orgánu dozoru a veřejnosti §382

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §383

Insolvenční správce §384

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §385

Zvláštní ustanovení o rozvrhu §386

Oddíl 3 - Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky §387 §388

Díl 3 - Úpadek podílového fondu a úpadek podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem §388a §388b §388c

Díl 4 - Informování České národní banky insolvenčním soudem §388d §388e

HLAVA V - ODDLUŽENÍ §389 §390

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu §390a

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení §391

Přílohy k návrhu na povolení oddlužení §392 §393 §394

Společný návrh manželů na povolení oddlužení §394a

Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení §395 §396 §397 §397a

Způsoby oddlužení §398

Zpráva pro oddlužení §398a

Splátkový kalendář fyzické osoby - podnikatele §398b §399 §400

Hlasování mimo schůzi věřitelů §401 §402 §403

Rozhodnutí o schválení oddlužení §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení §412

Splnění oddlužení §412a

Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení §412b

Rozhodnutí o splnění oddlužení §413

Osvobození dlužníka od placení pohledávek §414 §415 §416 §417

Zrušení schváleného oddlužení §418

ČÁST TŘETÍ - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ

HLAVA I - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ §418a

Podmínky pro udělení akreditace §418b

Žádost o akreditaci §418c

Rozhodnutí o udělení akreditace §418d

Změna a prodloužení akreditace §418e

Zrušení a zánik akreditace §418f

Povinnosti akreditované osoby §418g

Seznam akreditovaných osob §418h

HLAVA II - DOHLED

Dohled ministerstva §418i

Přestupky právnických osob §418j

Přestupky fyzických osob §418k

Společná ustanovení §418l

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK §419 §420 §421 §422 §423 §424

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků §425

HLAVA II - VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE §426

Mezinárodní příslušnost §427

Insolvenční správce §428

Zveřejnění některých rozhodnutí §429

Známí věřitelé §430

Jednostranný příslib §430a

HLAVA III - FORMULÁŘ §430b

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §431

Přechodné ustanovení §432

Zrušovací ustanovení §433

Účinnost §434

Nález Ústavního soudu - č. 163/2009 Sb.; č. 241/2010 Sb.; č. 260/2010 Sb.; č. 268/2017 Sb.; č. 283/2017 Sb.; č. 422/2017 Sb.; č. 223/2019 Sb.; č. 254/2022 Sb.

č. 217/2009 Sb. - Čl. II

č. 69/2011 Sb. - Čl. II

č. 334/2012 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXIX

č. 294/2013 Sb. - Čl. II

č. 64/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. XII

č. 31/2019 Sb. - Čl. II

č. 80/2019 Sb. - Čl. XVIII

č. 230/2019 Sb. - Čl. II

č. 191/2020 Sb. - §33

č. 349/2023 Sb. - Čl. LXXI

č. 462/2023 Sb. - Čl. XI

INFORMACE

182
XXXXX
xx dne 30. xxxxxx 2006
x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) řešení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudním xxxxxxx některým xx xxxxxxxxxxx způsobů xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poměrnému xxxxxxxxxx dlužníkových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Vymezení některých xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx nímž xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů,

f) osobou x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávnění, xx kterých xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx jen xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx postoupením pohledávky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právní xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx,

x) přihláškou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) společným zájmem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpadku xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx investičním xxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x některé xxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxx, jestliže xx

x) xxxx xxxxxxxx x

x) peněžité závazky xx dobu xxxxx 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxx závazky xxxx xxxxxxx xxxxx

(xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Má xx xx to, xx dlužník xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžitých xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx po dobu xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §104 xxxx. 1, kterou xx uložil xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Má xx xx xx, že xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x vede xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx prostředků (xxxx xxx "mezera xxxxx") xxxxxxxxx ve výkazu xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sestavený xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx osvědčuje, xx xxxxxx krytí xxxxxx x období, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx sestavené x xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ekonomickým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx insolvencí x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, je v xxxxxx x xxxxx, xx-xx předlužen. X xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx také x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně k xxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx, xxx-xx se xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxx xxxx ve správě xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X hrozící xxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dlužník xxxxxx xxxxxxx řádně x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Obsah, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výhledu vývoje xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx oprávněny x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx řešení úpadku

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx hrozícího úpadku xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxx řešení xxxxxx") xx xxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) oddlužení x

x) xxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx tento xxxxx stanoví pro xxxxxx subjekty xxxx xxx určité xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx nebo o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx reorganizace x

x) xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení

Insolvenční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx těchto zásadách:

a) xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x aby xx dosáhlo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx postavení, mají x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx možnosti;

c) nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx omezit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx;

x) věřitelé xxxx xxxxxxx zdržet se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx jejich pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxx x působnosti xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x

x) xxxx,

x) územní xxxxxxxxxxx celek2),

c) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx trhu x xxx spravované xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx školu, xxxx

x) xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx2) xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx její xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx její xxxxxxx; xxxx xx nevztahuje xx obchodníka x xxxxxxx papíry,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3), xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxxxxxxx stranu nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx voleb xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Použití občanského xxxxxxxx xxxx x zákona x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx postup x xxxxxxx xx zásadami, xx kterých spočívá xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx4) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních soudních; xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže na xx tento xxxxx xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx o náhradu xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatými x jeho průběhu,

e) xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x vložen právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§7b

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx dlužníka. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníku, který xx zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxx dlužníka xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení; xxxx-xx xxxxxx soud, xx xxxxxxxxx soud xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x insolvenční řízení, x xxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x touto xxxxxx xxxxx koncern.

(3) Xxx-xx x insolvenční řízení, x němž se xx řešit xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx tomu přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájit x u xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx umístěn xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xx příslušný ve xxxxxx xxxxxxxxx x §7a písm. b) xx x).

(5) Insolvenční xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x před xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxx o odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§8

Xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinak.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx subjekty

§9

Procesními xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) insolvenční soud,

b) xxxxxxx,

x) věřitelé, xxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vstoupilo do xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxx xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx procesních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

§11

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, činí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx povinnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx účtů x xxxxx potřebná xxxxxxx. Xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mu, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx otázkám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx).

(2) Zákon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státního zastupitelství xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13

Asistent soudce insolvenčního xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípustné; ustanovení §16 xxxx. 2 xxx xxxx dotčeno.

§15

Nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx jen xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§16

(1) Účastníky xxxxxx x incidenčních xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přípustné.

§17

Xxxxx do xxxxxx7) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx8) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx věřitel xxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx věřitele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx pohledávky. Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx věřitele, xxxxx lze podat xxxxx xx formuláři, xxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, x po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Převod nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxx9) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu se xxxxxxxxx. K xxxxxx, xxxxx xxxxxx podán xx formuláři xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx povinen x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x má xx xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx x nabyvatel xxxx xxxxxxxxxx do protokolu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1; odstavec 2 platí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud však xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§19

(1) Nabyvatel xxxxxxxxxx xx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakmile xxxxxxxxxxx xxxx podle §18 xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení, a xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx incidenčních sporů, xxxxx se xxxxxx xxx nabyté xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §177 odst. 2 xx 6 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx od xxxxxx xx insolvenčního xxxxxx.

§20

(1) Ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zastoupení xxxxxxxxx xxxxxx, platí obdobně xxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx organizace může x insolvenčním xxxxxx x x incidenčních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje do xxx zapisované, xxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx zápisu xx xxx x xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9a).

(3) Xxxxxxxxxxxx správcem xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí x hostující insolvenční xxxxxxx.

§22

(1) Osoba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx má-li xxx to xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavře xx xxxx náklad xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx funkce.

§24

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx x insolvenčního xxxxxx vyloučen, jestliže xx xxxxxxxx na xxxx poměr x xxxx xxxx x xxxxxx účastníků xx xx xxxxx pochybovat x jeho xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §34. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Jakmile se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx důvody xxx xxxx vyloučení, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx; odstavec 1 xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25

(1) Insolvenčního xxxxxxx xxx insolvenční řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xx-xx x xxxxxxxxxxx x úpadku spojeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §148 xxxx. 2 x xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §21 xx 24 x xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx §29 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx provozovny xx příslušné xxxxx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xxxxxx

x) pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx insolvenčním soudem xxxxxxxx, je-li x xxxx xxxxxx podán xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxx není-li x době xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx řešení xxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a),

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxx xxxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ustanoví xxxxxxxxxxx xxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxx xx zvláštní xxxxx seznamu insolvenčních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx koncern, xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníků, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx xx nezbytné xx zřetelem x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x osobě xxxxxxxx a k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx způsobilosti insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčního správce xxxx xxxxxxxxx pořadí; xxxxxx postup xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx insolvenčním správcem. Xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxx xxx insolvenční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx části xxxxxxx postupem, xxxxx xx x xxxxxxx xx zásadou dočasnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, je-li xx vhodné se xxxxxxxx k dosavadnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x osobě dlužníka x k xxxx xxxxxxxxxx poměrům, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx.

§26

Proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx, že ustanovený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úpadku. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx jen "předběžný xxxxxxx"); toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x úpadku.

(2) Předběžný xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx insolvenčním xxxxxx a má xxxxx a povinnosti, xxxxx mu xxxxx xxxx xxxxxx. Tato xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v širším xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po rozhodnutí x xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x úpadku, stává xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřeně x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodují x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgány; xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx §21 xx 24 x §25 xxxx. 3 xxxxxxx.

§29

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přezkumném xxxxxxx, xx mohou xxxxxxxx usnést, xx xxxxxxxxxxxx soudem ustanoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxx určená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx §25 xxxx. 1, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schůze xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx usnesení přijato, xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přihlášených xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky počítané xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Usnesení x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx je xxxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xx 24 a §25 xxxx. 3; §54 xxxx. 1 xx nepoužije.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx odvolání xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; §55 odst. 1 xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvolanému xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 insolvenční xxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx činnosti, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výdaje x xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx x souvislosti xx správou x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Přijme-li schůze xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odvolán x xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2, ustanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx.

(2) Jestliže v xxxxxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx x odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojde x xxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 přijmout x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§31

Odvolání insolvenčního správce

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemají původ x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Učiní tak xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx 3 insolvenční xxxx xxxxxx x xxxxxx i tehdy, xxxxxx-xx x xx xx 3 xxx xxxx, xx xx x xxxx ustanovení xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx xx zákona právo xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x funkce. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kterému xxxxxxx xxxx právo dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a), xxxxxxxxxxx xxxx odvolá x funkce. Insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaniklo-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 zákona x insolvenčních xxxxxxxxx9a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona x insolvenčních xxxxxxxxx9a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích9a) x insolvenční xxxxxxx xxxxx ustanoven xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx ho xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, ustanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx výroku x xxxxxxxxxx nového insolvenčního xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §26.

(6) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§32

Zproštění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx správce, který xxxxxx řádně své xxxxxxxxxx xxxx který xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx péčí anebo xxxxx xxxxxxx porušil xxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo x xxx tohoto návrhu xxxx funkce xxxxxxxx. Xxxxx xxx zpravidla xx slyšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; o podaném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx odvolat insolvenční xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx §29 odst. 4 x §31 xxxx. 5 x 6 platí obdobně.

§33

Zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zástupce xxx xxxxxx, že xx ze xxxxxxxxx xxxxxx nemohl přechodně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx §29 xx 31 xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx svůj xxxxx jen x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jen x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vztah xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx společnému xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byl rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční soud xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx §29 z xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odděleným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporů x uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx vůči věřiteli, xxxxx hlasoval xxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce

(1) X případech, kdy xx xxxxx x xxxxx insolvenčního řízení xxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx specializace, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x insolvenčnímu správci. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx důvodem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zástupce insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro výplatu xxxxxx uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz postupem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxx o podnikání xx kapitálovém xxxx.

§36

(1) Insolvenční správce xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx péčí; xx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xxx xx něm spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dát xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx funkce; xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx, předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelskému xxxxxx x insolvenčnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; písemnou xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx-xx xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodňujících zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) xxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zejména §407 odst. 3); x této xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx například xxxxx, xxx doporučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřizuje v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, §31 odst. 6, §136 xxxx. 5, §246 odst. 1, §313 xxxx. 2, §371, §373 odst. 2, §383 xxxx. 1, §385 xxxx. 2 x §430a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§37

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxx své xxxxxx porušil xxxxxxxxxx, xxxxx jsou mu xxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx x xxx, že xxx jejím výkonu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Této odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx, jen xxxx xxxxxxx, že škodě xxxx jiné xxxx xxxxxx zabránit xxx xxx vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxx nebo xxxxx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §40 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx své xxxxxx. Xx xxxxx x xxx zaměstnance xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx újmu, xxxxx xxxxxxxx x pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx pohledávka xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprostí, xxx když xxxxxxx, xx v xxxx, xxx tento xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x úhradě xxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx jiné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx promlčí xx 2 xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx, x jde-li x škodu způsobenou xxxxxxxx trestným xxxxx, xx který xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odměny xxxx x počtu přezkoumaných xxxxxxxxx pohledávek x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx věřitele. V xxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek 25 % výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx pro xxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xx k xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen x odměny a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(2) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se uspokojují x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x pokud k xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení; xxxx-xx xxxxxx uspokojení z xxxxxx xxxxxx možné, xxxxx xx stát, xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx, xx zprávě x xxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx případu xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx porušil xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z funkce xxxx zproštěný xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a hotových xxxxxx xx xxxxxx x své xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §304. Umožňuje-li xx xxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxx insolvenční soud x schválení xxxx xxxxxx již v xxxx xxxxxxx; jde-li x hotové výdaje xxxxxxxxxxxxx správce, náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxxxxx a vyúčtování xxxxxxxxxxx xxxxx, učiní xxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx splátek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odměně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx jako xxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 odst. 5.

(7) Způsob určení xxxxxx, xxxxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§39

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx rozhodnutí věřitelského xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zálohu x xxxxxx xxxx výdajů, x to x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx jejího vyúčtování; xxxxx lze též xxxx, xx který xx být záloha xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxx, xx xxxxxx xx insolvenční správce xxxxxxx podle xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxx xx xx svého. Xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxx činností jinými xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 hradit x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x věřitelského xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právních, ekonomických x xxxxxx specializovaných xxxxxxxxx lze hradit x majetkové xxxxxxxx, xxx je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jsou-li předem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výborem.

§40

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxx. Xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vykonávat prostřednictvím xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx specializovaných odborníků; xxx xxxxxx dotčeny xxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx, x něhož xx xxxxxx, že xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního správce; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x nezaměnitelné xxxxxxxx dlužníka, x xxxxx xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ní xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x v dalších xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx místo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx za xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§40x

Xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx práva, která xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobil xxxx xxxxxxxxx nebo které xxxxxxx náhodou, xxxxx xx xx přihodila.

§40a xxxxxx právním předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, uzavřít za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx x úvěru x smlouvy xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx11) x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx o zajištění xxxxxxx těchto xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx-xx horší xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx věřitele xx smluv xx xxxxxxx energií x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§42

(1) Xxxxxxx získaný x xxxxxxxxxx poskytnutých x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smluv.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x úvěrovém financování.

(3) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužník xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx evidující xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx správní xxxxx, xxxxx x notáři, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásilek, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Součinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v tom, xx xxxxxx x xxxxx v něm xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx správy, x to xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx spočívá xxxx x tom, xx uvedené xxxxxx x xxxxx, které xxxx u xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx orgány x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx k xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxx přístup. Součinnost xx poskytuje bezplatně; xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přísluší xxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s tím xxxxxxxxx hotových xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxx exekuce x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx tak, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx údaje o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x exekučním řízení. Xx písemnou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx vypracovaný x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou, xxxxxxxx nebyly x xxxxxxxxx xxxxxx uhrazeny.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx zákona, případně xxxxx ustanovení zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dotčena.

§44

(1) Xxxxxxxxxx podle §43 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx x stavech těchto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxx osoby, xxxxx xx zabývají přepravou xxxxxxx, xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místech, rozsahu x xxxxxx doručovaných xxxxxxx x úhrnu xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx přijímá jejich xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dlužníkových xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, telefaxových a xxxxxx elektronických stanicích x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, která se xxxx majetkové podstaty,

g) xxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich příjemci.

(2) Xx žádost xxxxxx x xxxx, od xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ustanovení xx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, odpovídají xx škodu xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx tuto součinnost xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

§45

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxx, a xx i po xxxxx xxxxxxxx; této xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx výkonu této xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x jehož xxxxx ji xx, xxxx insolvenční xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx, prostřednictvím kterých xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx funkci.

Díl 4

Věřitelské xxxxxx

§46

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výbor x xxxxxxxx věřitelů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx přísluší volba x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx x xxx, xxx ponechá ve xxxxxx prozatímní věřitelský xxxxx. Schůze věřitelů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx patří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení, jímž xx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx hlasovala xxxxxxx xxxxxxx nejméně dvěma xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx pohledávek. Xxxx-xx ustanoven xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx působnost.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx desetinu přihlášených xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxxx ji na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx počítané xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx schůzi xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx do 30 xxx xxxx, xx xxx x její xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx pozdější termín xxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxx xx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Má-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizace, která x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx u dlužníka xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jinak.

§48

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 3), x níž xxxx xxx uveden xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxx konání xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx věřitelů xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §47 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jednání xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx svolání. Xxxx-xx přítomni xxxxxxx xxxxxxxx, mohou xx xxxxxx x xx xxxxxx předmětu xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx se xxx tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 2). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx dosavadní xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxxxx prozatímní věřitelský xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxx o způsobu xxxxxx dlužníkova xxxxxx, xx předmětem jednání xxxxx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku.

(3) Xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxx schůze xxxxxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx účastí xx xxxxxx věřitelů, konané xx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x paušální částku xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x projednáním xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx; zaplacení xxxx xxxxxxxx částky, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§49

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx většina xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx pohledávek; xxxxxx xxxxx, xx na xxxxxx 1 Xx xxxxxxxxxx připadá xxxxx xxxx.

(2) Náleží-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx práva x xx spojená. Xxxxxxxxxx-xx se, xxxxxxxxxx xxxx práva xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx x těchto xxxx xxxxxx stejný xxx pohledávky. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§50

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx je vázán xx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx, xxxxxxx výslovně xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx hlasovali, x xx kterém je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpisu. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxx x xxx předcházející xxxxxx xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(3) Náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx popřena, xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx, usnese-li xx na xxx xxxxxx věřitelů. Xxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx právo věřitelům, xxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právu xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx soud.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxx věřitelů, xxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávka xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §52 xxxx. 2.

(4) Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitelé x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx x pohledávkami xxxxxxxxxxx xx xxxxx pohledávkám xx majetkovou xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx úpadku (§170), věřitelé s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§172) x xx doby xxxxxxx odkládací podmínky xxxxxxxx, xxxxx přihlásili xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podmínku.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx odlišně xx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx, xxxx xxx doručen xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx 7 dní xxxx xxxxxx věřitelů; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx právo xxx xxxxxxx x xxxxxx x jejich osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 pracovní xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx vyhlášce o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hlasovacím xxxxx věřitelů není xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů; to xxxxx xxx pro xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právu věřitelů.

§53

(1) Xxxxxxx, xxxxx x dlužníkem tvoří xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx plánu předloženém xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx věřitelem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může.

(2) Xxxxxxx xxxxx hlasovat xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxxxx, xxxxx xx týkají

a) xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx věřiteli xxxxxxx xxxxx x ním xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x nehrozí-li střet xxxxx, xx návrh xxxxx §52 odst. 2 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasovat x v xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 x xx slyšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zakázat xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Odstavce 1 xx 6 xx xxxxxxx obdobně, hlasují-li xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zrušit; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §29 xxxx. 1, §51 xxxx. 1 x pro usnesení xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxx přijala, x xxxx tak xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx, xxxxx hlasoval xxxxx xxxxxxx usnesení xxxxxx věřitelů.

§55

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří hlasovali xxx xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx poučí, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx podat. Vyjádření xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x protokolu x xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx proti xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxx, uplatní postup xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx usnesení. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx

§56

(1) Je-li xxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxx 50, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věřitelský xxxxx. Xxxxx věřitelského xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx 3 a xxxxxxx 7 xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx schůze xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx náhradníků xxxxx věřitelského xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Ve věřitelském xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věřitelé. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx nejméně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo nejsou xxxxxxx z jiných xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajištěnými věřiteli xx volí xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx schůze věřitelů xxxxx §62 odst. 2 platí věta xxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxx přispívá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Věřitelský výbor xxxxxxx

x) dohlíží xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dlužníku x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13),

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx,

x) xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce,

h) xxxx xxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx návrhů na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx schůze. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ho x xxx členů věřitelského xxxxxx insolvenční xxxx. Xxxxxxxxxx výbor xx xxxxxx z vlastní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; má-li xxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxx (§56 xxxx. 2), zastupují xxx x pořadí určeném xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx volbě. Xxx xxxxxxxx hlasů rozhoduje xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx věřitelský výbor xxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členů xxxx xxxxxx náhradníků. Ustanovení §53 odst. 1 xx 6 xx xx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx §53 xxxx. 6 xxxxxxx přiměřeně. Připouští-li xx xxxxxx xxxxxxx x činností, může xxxxxxxxxx xxxxx jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členů xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xx xxxxx xx věřitelském xxxxxx xxx na své xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, která xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx, může xxxxx zástupce jednat xxxxxx osobně. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxx.

§59

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednat.

(2) Xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x dlužníkovi důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx lze xxxxxxxx zejména, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle §33 xxxx. 3 a §73 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo jiné xxx vydané účastnické xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx hodnotě více xxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx náhradníka xxxxxxxxxxxx výboru, xx-xx xx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxx funkce způsobilí. Xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx, na xxxxx x xxxxx došlo.

(4) Xx vyhlášení rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, současně xx xxxxx, xx xxxxxxxx, které nebude xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx podat. Vyjádření xxxxxxxx x jejich xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx proti xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského výboru xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxxx x odbornou xxxx x odpovídají xx škodu xxxx xxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx i před xxxxx jiných osob. Xxxxxxx majetek z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx funkce x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž výši xxxx insolvenční xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxx své činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx členům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zkoumá xxxxxxxx vynaložených nákladů, xxxxxx rozsah x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, jde x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx nutných xxxxxx x xxxxxx členů x náhradníků věřitelského xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§61

(1) Xx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx x náhradníků, xxxx xxxxxxxxxxx soud, x xx i xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx; xxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správce, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx. Xxxxx schůzi xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§47 odst. 1).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prozatímní věřitelský xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx xxx, xxx x xxx byli xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) První xxxxxx věřitelů xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský výbor. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nezajištěných věřitelů xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx. První xxxxxx věřitelů xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx některého x xxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx člena x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jakmile xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovený xxxxxx xxxxxxxx. Xx okamžiku, xxx insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx věřitelský výbor xxxxxxxxxx schůzí věřitelů.

§63

(1) Xxxxxx člena xxxx náhradníka věřitelského xxxxxx zaniká jeho xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x funkce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx skončí xxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členství xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výboru; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob.

(3) X důležitých důvodů, xxxxxxx při porušování xxxx zanedbávání xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx věřitelský výbor xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx i xxx xxxxxx.

§64

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x funkce zamítá, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§65

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx ze xxx funkce odstoupit. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výbor xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx schůzí xxxxxxxx, svolá xxxxxxxxxxx xxxx schůzi věřitelů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zanikne-li xxxxxx člena věřitelského xxxxxx, nastoupí na xxxx místo xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx určen xxxx náhradník. Jde-li x prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx nový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x jeho xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x průběhu insolvenčního xxxxxx poklesne xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx než 3 nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xx xx potvrzení xxxx xxxxx xxxx doplňující xxxxx členů věřitelského xxxxxx do počtu xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx chybějící xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx nejméně 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx účelu svolaná, xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; §61 xxxx. 2 xxxx druhá x §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

(3) Úkon, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx.

§67

Účast xxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx zúčastnit xx xxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největším xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxxxxxx jinak.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx místo něho xxxxxx zástupce xxxxxxxx x xxxx náhradníka.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx platí pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Další procesní xxxxxxxx

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xx proti xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx moratoria.

§70

Xxxxxxxxxx dlužníka

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx v rozsahu, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, x xxx-xx x insolvenční xxxxx věřitele, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) X souvislosti xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx

§71

(1) Soudní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), ledaže xxxxx xxxxxxx xxx určité xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; okamžikem zveřejnění xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejnit xxxxxxxxx různé xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§72

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx zveřejnit i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li to xxxxxx vzhledem k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx věci; toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Předvolání účastníků x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zveřejněno nejméně 15 dnů xxxxx xxxx, xxx se xx jednání nebo xxxx xxxx insolvenčního xxxxx xxxxx.

§73

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, doručuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumění xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkonu, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx poučen.

§75

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx, xxx písemnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osobám, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, a osobám, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx.

(3) Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeny x xxxxxxxxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx postup xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§76

(1) Doručuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx písemnosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, osobně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxx požádat x xxxxxxxx insolvenční xxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxx určenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx16a). Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx písemnost doručujícímu xxxxxx x doručení xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčních správců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x to xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxxx do datové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§78

(1) Xx-xx insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, a xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16a) xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x doručení tímto xxxxxxxx; §77 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx doručujícímu xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce dodatek "xxxxxxxxxxx správce".

§79

(1) Písemnost určenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doručuje xx xxxxxx schránky jeho xxxxxxxx16a). Není-li xxxxx xxxxxxx písemnost xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx věřitelský xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx doručovat xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxxxxx.

§80

(1) Jestliže se xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx doručit písemnost xx adresu xxxxxxxx x podání, které xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx adresa xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo jako xxxxxx x České xxxxxxxxx, na kterou xx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, doručí xxxxxxxxxxx soud písemnost xxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §74 odst. 2 xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo na xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx písemnost xxxxxxxxxx, xxxxxx uvedla x posledním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§80a

(1) Xxxxx, xxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx příloh v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx učinit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx výjimečně x s uvedením xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx pro podání xxxx přílohy, xxxxx xx xxxxx opatřit xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx učiněno na xxxxxxxxxx formuláři, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud podle §43 občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Odstavce 1 x 3 xx použijí také xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schránka xxx žádosti pouze xxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx dlužníka xxxxxx osoba podle §390a xxxx. 1.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo jinak xxxxxx xxx povinnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx správci, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x opakovaně, xxxxxxx však do xxxxxx xxxxxx 200 000 Xx.

§82

(1) Předběžné xxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i bez xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx jistotu. Povinnost xxxxxx jistotu jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx dlužník.

(2) Předběžným xxxxxxxxx může insolvenční xxxx x xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §109 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxxxxxx nárocích, xxx složil xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x opatřeními xxxxxxxxx x xxxx průběhu.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věřitele x po okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo

c) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek dlužníka x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx uložením xxxxxxxxxx xxxxxx jistotu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy, xxxxx xx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx průběhu, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx dlužníka podaný xxx prvním úkonu, xxxxx dlužníku přísluší xx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx, jestliže dlužník xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx úpadek xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx použijí xxxxxxxxxx §202 odst. 5 x 6 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx osoby, xxxxx xx xxx má xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Předběžné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xxxxxx návrh xxxxxx, x v případě, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx.

§83

Prominutí xxxxxxxx lhůty x insolvenčním xxxxxx xxxx přípustné; xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x

Xxxxxxx xxxx

Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, není x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojení xxxx xxxxxxx dlužníků xx xxxxxxxxxx řízení.

§83a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§84

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustné; xx xxxx, po xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu18), však xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x insolvenčního xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předběžného xxxxxxx; §108 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx jednání jen xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxx, nebo jestliže xx považuje za xxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ni xxxxx xxx xxxx, xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx obrátil xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx-xx jednostranné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx spisu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx úkony, xxxxx xxxx xxx provedeny xxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx schůzi xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx nedostavily, ač xxxx xxxxx obeslány.

Xxxxxxxxxx

§86

X insolvenčním řízení xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účastníky navrhovány.

§87

(1) X v xxxxxxx, že podle xxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx soud vydat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx úkon x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x cizině x xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx blízkou.

(2) Xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odstavec 1 přiměřeně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx jednat.

Xxxxxxxxxx

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení vydaného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dlužníka x xxxx zástupce, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x jejího xxxxxxxx x xxxxxxxx věci. Xx-xx xx možné, xxxxx xx x xxxxxxxx dlužníka též xxxx datum xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§89

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx skončení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxx, jakmile jsou xxxxxxxxx účastníkům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx případě xxxxx xxxx účastníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejně.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx konce pracovního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyhlášeno. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx takto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zkrácené xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxx, co bude xxxxxxxxxx xxxxxxx, tím xxxx dotčena. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx; xxxxxx zveřejnění xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx a xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx vydaná v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužijí.

Opravné xxxxxxxxxx

§91

Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx insolvenční soud xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§92

Odvolací xxxx xx xxxxxxx projednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejprve xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§93

(1) Jde-li o xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, proti xxxxxxxxxx x úpadku, proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx věc odvolacímu xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplyne lhůta x xxxxxx xxxxxxxx; xx uplynutí xxxx xxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx odvolání ostatním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odvolací xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prvního stupně; xxxxxxxxxx §92 xxx xxxx xxxxxxx.

§94

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) odvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §219a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

e) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokazování.

§95

Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx změnit xxxx xxxx prvního xxxxxx, pokud xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§96

(1) Xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydanému x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx §235 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx bylo na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydané x insolvenčním xxxxxx, xx účinné xxx xxx xxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX X ROZHODNUTÍ X XXX

Xxx 1

Zahájení insolvenčního xxxxxx

§97

(1) Insolvenční xxxxxx xxx zahájit xxx xx návrh; xxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxxx xxxxxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx; xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx podepsán xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx procesní xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moc. Xx xxxxx obdobně, jedná-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxx tím xxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx, nebo xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 na xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx.

(4) K xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(5) X insolvenčnímu návrhu xxxxxxxx podle §390 xxxx. 1, který xxxx xxxxxx a xxxxx osobou xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx 2, xx xxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitele, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x preventivní restrukturalizaci, xx nepřihlíží.

(7) X xxx, že xx x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx x, xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx podán xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx osobu, xxxxx xxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a odst. 1, xxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxx opravné prostředky xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn podat xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx; jde-li x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx návrh podat xxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pečlivosti xxx dozvědět x xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx x xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu4) xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x zákonní xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx statutární xxxxx x xxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x likvidaci. Xx-xx xxxxxx osob xxxx a jsou-li xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxx samostatně, xx xxxx xxxxxxxxx každá x xxxx. Insolvenční xxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx splněna, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zastaveno xxxx xxx-xx xxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxx, xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §98 nepodala xxxxxxxxxxx návrh, odpovídá xxxxxxxx xx škodu xxxx jinou xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Škoda xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zjištěnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx, kterou xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx uspokojení xxxx xxxxxxxxxx obdržel.

(3) Osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, nebo že xxxx povinnost nesplnila xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x které xxxxxxx xxxxxxxx ani při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100

(1) Xx-xx již x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xxxxxxx škoda xxxx xxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx na náhradu xxxx xxxxx xxxx xxxx újmy složila xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx peněžitou xxxxxx19). Učiní xxx xxx na návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebrání, xx xxxxxxxx výši xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Výši xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx tak, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxx skončit xxxxx, xxx skončí xxxxxxxxxxx xxxxxx, podal x xxxxxxxxxxx xxxxx žalobu x náhradu xxxxx xxxx xxxx xxxx; xxxxxx x xxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy podle xxxxxxxx 2, xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§100a

Předběžné posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§128a), xxxxxxxx, xx insolvenční xxxxx xxx jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxxxxx rejstříku nezveřejňují; xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx následujícího pracovního xxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxx poznamená xx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx ani jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx právo xxxxxxxx xx spisu a xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx navrhovatel.

(5) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x tom xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 záznam xx spisu.

(6) Xxxxxxxxxx §128a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§101

Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení oznámí xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxx zveřejní nejpozději xx 2 hodin xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxx učiněn xxxxxx xx xxxxx xxxxx §100a odst. 5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dojde xxxx xx záznam xx spisu xxxxx §100a xxxx. 5 xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 2 xxxxxx, xxxx xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx, zveřejní xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku,

e) xxxxx x příjmení osoby, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxx vydání.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx oznamující zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 činí 3 xxxxxxxx dny xxx xxx, xxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx spojený s xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxx přípustné.

(4) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx §100a odst. 1 x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxxx, xxxxxx spolu x insolvenčním návrhem x xxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx nejpozději xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx úředních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §128a odst. 1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxx bezdůvodnost, xxxxxx zahájení insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxx x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku nejpozději xx 2 hodin xx xxxxxxxx úředních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

§102 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

Xxx 2

Insolvenční návrh

§103

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxx navrhovatele x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x bydlištěm (xxxxxx) a x xxxxxxx, že jde x xxxxxxxxxxx, též xxxxxxxxxxxxxx číslem. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxx číslem. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx stát, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stát xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X insolvenčním xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx rozhodující xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úpadek, xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx xxx patrno, xxxx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxx předložit s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx jeden xxxxxxxxx zůstal x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx každý, xxxx xx xxxxxxxx, dostal xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dovolává; xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Stejnopis xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx doručuje xxxxx xxxxxxxx, x to xx vlastních xxxxx. Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Podá-li insolvenční xxxxx dlužník, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx svého xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "seznam majetku"),

b) xxxxxx xxxxx závazků x uvedením xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"), nespojil-li x insolvenčním návrhem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) listiny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxx xxxx majetek, xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx stručně uvede xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx jejich xxxx; xxxxxxxx xx dále xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. X majetku, xxxxxx pohledávek, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xx vůči němu xxxx pohledávky xxxx xxxx majetková xxxxx, xxxx xxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx majetková xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx věřiteli xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tvoří s xxxxxxxxx koncern21), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvede, které x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx výše x xxxx. Xx-xx xxxxxxx věřitele, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx proti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odděleně. U xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx označí xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, včetně údaje x tom, které xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx zajištění x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx uvede, xxx x x xxxxx rozsahu právo xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, uvede xx v seznamech xxxxxxxx. Xxx označení xxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 obdobně. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx jsou xxxxxxx x xxxxx.

§105

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx65), xxxxxxx doložit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx potvrzením xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx66), soudního znalce xxxx daňového xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxxxxx, xxxxx xx do insolvenčního xxxxxx xxxxx nepřihlašuje, xxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x úpadku xx uplatněnou podle §203.

(2) Xx-xx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx ověřeným xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx x uznáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx zápisem se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxx účtuje podle xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x potvrzením xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx poradce podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §177 xxxx. 2 x 3, xxxxx, xx pohledávku xxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxx xxxxx §177 xxxx. 4 nebo 6.

§106

(1) Xxxxxxx, který xxxxx řešit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X insolvenčním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxx případech musí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx návrhy x musí x xxxx být xxxxxxxxx xxxxx pro xx xxxxxxxxxx přílohy.

(2) X xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx x xxx být uvedeno, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dlužníka.

§107

(1) Xxxxx insolvenční xxxxx podaný xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx insolvenční xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení. Xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxx dojde xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx insolvenčním návrhu, xx xxxxx, xxxxx xxx podala, xxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx řízení x xxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 xx nepostupuje, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podán x xxxx, xx kterou xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 1 insolvenční xxxxx dříve xxxxxx xxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx považuje za xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x odstavec 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxx rozhodnutím o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx doručení xxxxxxxxxx x původním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx poslednímu z xxxx účastníků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolání; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli xxx dříve xxxxxxxx.

(5) X dalšímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, se nepřihlíží. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xx doručuje xxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx do xxxxxxxxx xxxxx.

§108

Záloha xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxxx xx náklady insolvenčního xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věřitele proti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx 10&xxxx;000 Xx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. To xxxxxxx, xx-xx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx spočívá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x x xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to nutné xx xxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxx jinak; xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx nemá žádný xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku, s xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx insolvenční xxxx určit xx xx částky 50 000 Xx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a nerozdílně.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu insolvenční xxxxxx zastavit, x xxxxxxx-xx xxx, může xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx o xxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohledávku xx majetkovou podstatou.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 6, považuje xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx částku xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

Díl 3

Účinky xxxxxxx xx zahájením insolvenčního xxxxxx

§109

(1) Se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxx účinky:

a) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemohou xxx uplatněny xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uplatnit x xxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx exekutorského xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; právo xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx náleží x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky, xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxx zajištěné budoucí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx však provést. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx jim xx roveň xxxxxxxxx (§169) však xxx xxxxxxx nebo vést xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5 x x omezeními tímto xxxxxxxxxxx založenými. Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlužníka xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx jiných xxxxxx, x nimiž xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely jeho xxxxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx nebo exekucí. Xx zahájením insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx práv, xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx přihláškou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxx.

(4) Účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx, xxxxxx xx oznamuje xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxx, xxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx řízení, a xxx-xx o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.

(6) X rozhodnutím x opatřením xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx kdykoli x xxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx také xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x omezením xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx věty druhé xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx přijala xxxx xxxxxxxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxx dlužníka xxxx od zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx pohledávky xxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výzvu x xxxxxxxx přihlášek.

(2) Insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxx xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxx samostatně xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx způsobem, xxxxx xx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 mohou xxxxxxxx xxxxxxx až do xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxx lhůtu není xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§111

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, xx xxxxxxx xxxxxxx zdržet xx xx okamžiku, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s majetkem, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx jít x xxxxxxxxx změny xx skladbě, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo x xxxx xxxxxx zanedbatelné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx22), x xxxxxxxxxxx podniku x xxxxx obvyklého xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx x ke xxxxxxx procesních sankcí. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxxx xx roveň (§169); xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými x důsledku účinků xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si x xxx dlužník xxxx xxxx xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxx návrhu, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxx x §111.

(2) Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, anebo xxxx-xx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx důvody.

(3) Xxxxxxxxxx předběžného xxxxxxx xx provést opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu13).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxx zruší předběžné xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vznikly. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§113

(1) Xx-xx nutné xxxxxxxx v době xx vydání rozhodnutí x xxxxxx změnám x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxx i bez xxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nenakládal x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx, xxx osoby, xxxxx xxxx závazky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx rukou dlužníkovi x xxxxxxxxxxx správci.

(3) Xxxxxx-xx xx omezení xxxxxxx xxxxxxxx té xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálních xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx seznam.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx dlužník. Xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xx osobou xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx kterou mělo xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142, neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx moratoria, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zruší, xxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx nařízeno.

(6) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx i xxx xxxxxx. Xxx jeho xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 a 3 xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx němu xxxx xxxxx osoba, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx navrhla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§114

Jestliže osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, plní tento xxxxxxx po zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci, x xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vědět.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§115

Xxxxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxxx xx 7 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx-xx x insolvenční xxxxx xxxxxxxx, xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx insolvenčním soudem, xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx na xxxxxxxxxx

§116

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx18) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxx seznamů x listin, xxxxx xx povinen xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, počítané xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx ověřeny.

§117

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xx moratorium rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; §43 občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §115 a 116 x xxxxxx-xx dosud xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx návrh xx moratorium odmítá, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Moratorium xx xxxxxx xx xxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxx vyhlášení x insolvenčním xxxxxxxxx x xxxx po xxxx uvedenou v xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx prodloužit xxxxxxxxxx xxxxxxx x 30 xxx, jestliže xxxxxxx x xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx aktualizovaný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx věřitelů na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx.

Účinky xxxxxxxxx

§120

(1) Xx xxxx xxxxxx moratoria xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) X x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účinky těchto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelé x osoby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§122

Nakládání x majetkovou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisící xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxx moratoria oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a surovin, xxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x služeb, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trvaly xxxxxxx po dobu 3 měsíců, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx vypovědět nebo xx xxxx odstoupit xxx prodlení dlužníka x placením xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, ke kterému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, hradí-li xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx řádně x xxxx xxxxxxx závazky xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx vzájemných pohledávek xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx moratoria xxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x vyhlášení moratoria xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předběžného xxxxxxx xxx na xxxxx věřitele xxxx xxxxxxxx dlužníka, kteří xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx §116 xxxx. 2 x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxx výše, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedl x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejde-li x xxxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx zaplatil xxxxxx na náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx; §108 xx xxxxxxx přiměřeně.

§124

Xxxxx moratoria

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou bylo xxxxxxxxx; xxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx o xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxx moratorium

a) xx xxxxx většiny věřitelů, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, uvedené x seznamu závazků,

b) x xxx xxxxxx, xxxxxxxx dlužník xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx za xxxxxx xxxxxxxxx najevo, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sledoval nepoctivý xxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) vydá xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, předběžného xxxxxxx, xxx-xx ustanoven, x xxxxxxxxx xxx xx vyjádření alespoň 3 věřitelů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §116 xxxx. 2.

(4) X xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx xxxxxxx moratorium x xxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x něm xxxxxxx.

§125

Xxxxxxx xxxxxxx x §115 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx moratorium x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro řízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx §115 xx 124.

§126

(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxx xx z xxxx výpisy a xxxxx, xx xx xxxx xxxx pouze xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §122 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxx vyrozumění x xxxxxxxxx moratoria xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxx, xx dlužník xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§127

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx poruší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu, xxxxxx xxx tím xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx zabránit xxx při vynaložení xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxx do 30. xxxxxx 2021 může xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a který xxxxx x 5. xxxxx 2020 x xxxxxx, podat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x návrhu xxxx xxxxx, návrh xx xxxxxxxxx moratorium. Xxx-xx o xxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx být podán xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx řízení o xxxxx xxxxxx x xxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §117 xx 124, §126 xxxx. 1, 3 x 4 x §127. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1, §119 xxxx. 2, §120 xxxx. 2 a §122 xxxx. 1 a 3 xx nepoužijí.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx:

x) okolnosti, xx xxxxx xx zakládá xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §7b,

x) xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavních xxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního soudu,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) výši dlužníkova xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx období,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x. xxxxxxxxx moratorium je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx §1 zákona x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx účastnící xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, oběti trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

xx. x 5. xxxxx 2020 nebyl x xxxxxx x xx xxxxxxx v návrhu xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x

xxx. x xxxxxxx dvou xxxxxx xxxx 12. xxxxxxx 2020 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, společníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jimi xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx že xxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx o insolvenčním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx moratorium; xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spojují účinky xxxxx §109 odst. 1 písm. x) x x), odst. 2 a 6 x §111. Xxxxxxxxxx §112 a 113 xx použijí obdobně. X xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyvinout xxxxxxx xxxxx, které xxx po xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx byli uspokojeni x co xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dát xxxxxxxx xxxx xxxxx vlastními x xxxx zájmy xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx §111 x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxxx moratoria xx xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §122 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx po xxxx xxxxxx mimořádného moratoria xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx pokračování xxxxxxxx xxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxx důvodu, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxx závazků, x kterém čestně xxxxxxxx, že xx x xxxx podání xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx prohlášení věřitele xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxxxx x datové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx podpis xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ověřen. Xxxxxxxxxx §53 xx nepoužije. Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty první xx xxxxxxxxxx, podal-li xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020.

(9) Xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx podle §126 xxxx. 4 insolvenční xxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b), xxxx. 3 x 4. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 5 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 2 písm. x) xx použije xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx skončení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §115. Xxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, vyškrtne xxxxxxxxxxx soud dlužníka xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx a údaje x něm x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §127 xx xxxxxxxx x xx xxxxx nebo xxxxx xxxx vzniklou nepravdivým xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.

(12) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, všude xxx, xxx tento xxxxx používá označení xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; učiní tak xxxxxxxxxx, nejpozději xx 7 xxx poté, xx xxx insolvenční xxxxx xxxxx. Ustanovení §43 občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy nebo xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti, xxxx xxxxxxxxxxx soud navrhovateli xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx podle §390a xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxx xxxxxx lhůtě x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužníku. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390x xxxx. 1, nezačne tato xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jak dlužníku, xxx xxxxx xxxxx §390a odst. 1. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 7 xxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx návrh podle §98 odst. 1. Xxxxxx-xx insolvenční návrh xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxx rozhodnout, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1&xxxx;x xxxxxxxx xxx výkaz xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předložil x xxxxxxx, xxxxx xxxx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx, výkaz xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xx po xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Osobou xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx insolvenční xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx přípustné.

§128a

Odmítnutí xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx zjevně bezdůvodný; xxxxx tak neprodleně, xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxx, co xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokládá xxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxx,

x) jde o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx povinnosti xxxxxxx xx případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxx zneužití svých xxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx insolvenční xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určenou do xxxx 500&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podání x jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po podání xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx snaze nahradit xxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx navrhovatel, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx k xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx složena xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Bylo-li dříve xxxxxxxxxx podle §100a xxxx. 1, insolvenční xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx němu, xxxxxx zvlášť xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§129

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpět až xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx vzal xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx pro tutéž xxxxxxxxxx znovu podat xx po 6 xxxxxxxx ode dne xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nabyla.

§130

(1) Xx-xx insolvenční xxxxx vzat zpět, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx x něm xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jinak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x právní xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jen xxxxxxx x nich, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx zpět.

(3) Xxx-xx insolvenční xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx, co jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx již nabylo xxxxxx moci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatel.

(5) Xxx-xx insolvenční návrh xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, má se xxx rozhodování o xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§131

(1) Skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při projednání xxxxxxxxxxxxx návrhu podaného xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxx xxxxxxxxxxx soud xx žádost xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§132

(1) U xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postačí, xxxx-xx rozhodné skutečnosti xxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx statutárních xxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, oprávněných xxxxxx xxxx jménem xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx až xxxx, xx se xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx uplynula xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx dlužník více xxxxxxxxx zástupců oprávněných xxxxxx xxxx jménem xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx postupovat, xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx připojených k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx, xx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxx x xxx zastaveno, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx soud xxxx vyhoví xxxxxx, xxxxxxx xxxxx neodporoval, xxxx

x) x xxx xxx rozhodnout xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx vzdali, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné osoby xxx dlužníka, závisí-li xxxxxxxxxx na zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx dlužník xx v xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxx možnost, xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím x úpadku vyjádřil.

§134

Xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci. X xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x případě xxxxxxxx x §132 xxxx. 1 xxxxxxxxxx do 15 dnů xx xxxx podání; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx lhůta dříve xxx xxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§135

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxx práva x povinnosti jako xxxxxxxxxxx navrhovatel; jednají xxxx xxxxx xxxx xx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Rozhodnutí x xxxxxx

§136

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx že xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) výrok x xxx, že xx xxxxxxxx úpadek xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

c) xxxx x tom, xxx nastávají xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxxx ve xxxxx 2 xxxxxx, s xxxxxxxx x následcích xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx věřitelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělili, xxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, pohledávkách xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x poučením, xx jinak xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dlužníka sloužící x zajištění, nebo xxx, xx nebudou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx seznamu,

f) xxxx-xx x rozhodnutím o xxxxxx spojeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx schůze xxxxxxxx x přezkumného xxxxxxx; je-li s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx oddlužení, výrok, xxxx xx uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxx xx 30 xxx xx uplynutí xxxxx x přihlášení xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, zprávu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty,

g) xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx dosud xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, seznam xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxx,

x) je-li x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, výzvu, xxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx, xx xxxx zájem x xxxxx funkce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx spojeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxx §399 xxxx. 1 xxxx xxx v xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx §400, x xxxxxxxx x následcích xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx-xx x rozhodnutím x úpadku spojeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovisko xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §397 xxxx. 1.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x žádosti xxxxxxxx x prodloužení lhůty x předložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§316 xxxx. 5 a 6). X xxxxxxxxxx x xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dlužníku, aby xxxxxx xxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxxxx x své xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx mu xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, které má x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx potřebnou xxxxxxxxxx.

§137

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxxx insolvenční soud xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx x úpadku.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx pohledávek, xx xxxx dříve xxx xx 7 xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx před přezkumným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx věřitelů xx xxx, xxx xx xx xxxxx přezkumné xxxxxxx, x xx xxx, xxx xx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§138

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§139

§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx

§140

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) X xx xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním soudem; xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxx i xxx xxxxxx změnit své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetkovou podstatou, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx a věřitele xx po xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx. Započtení xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx x věřitele v xxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxx xxxxx §2254 občanského xxxxxxxx xx přípustné x xxxxx, xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx věřitel

a) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky věděl x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx neuhradil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, v xxxx převyšuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věřitele.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxx xxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§140x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutím x xxxxxx xx přerušují xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx mají xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, anebo x pohledávkách, které xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx nelze pokračovat xx dobu, po xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx-xx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x neběží xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účastníky xxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx straně xxxx xxxxxxx, jen jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) xxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx38).

(4) Xxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, vyrozumí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx vydaná xx x xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx, nedoručují, ledaže xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; bylo-li xxxxxx přerušeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxx předtím, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí xx doručuje znovu.

§140a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

§140b

Zákaz vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §140a, xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx se majetkové xxxxxxxx, které mají xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170); xx neplatí, jde-li x pohledávky věřitelů xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx dlužníka. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx řízení nepřihlíží.

§140b xxxxxx právním předpisem x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140x

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx, po xxxxxx xxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx být x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněny xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohlíží xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, ani řízení x pohledávkách, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170).

§140x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

§140x

Xxxx řízení

(1) Jiná xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx; x xxxxxx řízeních xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx rozhodnout o xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy. X xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží. Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xx účastníkem xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x jiných řízení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) řízení xx xxxxxx vkladu práva x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x dlužných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx39),

x) xxxxxx o xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx40).

§140x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140e

Výkon rozhodnutí x xxxxxxx

(1) V době, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, nelze nařídit xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxx, jakož i xxxx majetek, který xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx; to neplatí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §109 xxxx. 6 xxxxxxx.

§140x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§141

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x úpadku

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx pouze dlužník; xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxx xx, xx rozhodnutí x xxxxxx nemělo xxx xxxxxx proto, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx brání překážka xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xx skutečnostem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, skutečnost, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxxx, xx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu odvolacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení.

§141x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx zastaví xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx §140c.

§141x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx návrhu

§142

Jinými rozhodnutími x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxx, xxxx xxx zpětvzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh zamítne, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel x xxxxxxx jedna další xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx část v xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxx jednající x xxxxx víře, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx se zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx odvrátí x době xx 3 měsíců xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx převzal xxxxxxx xxxx dluhy xxxx xx za ně xxxxxxx.

§144

Insolvenční xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x když je xx xxxxxx.

§145

Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146

(1) Účinností xxxxxxxxxx xxxxx §142 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaniknou až xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §142 xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxxxx po vydání xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

(3) Je-li xxxx xxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zapotřebí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx §142 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; §38 a 39 xxxxx xxxxxxx.

§147

(1) Xxxx-xx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx byl-li xxxxxxxxxxx návrh odmítnut xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatými x jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, právo xx xxxxxxx takové xxxxx xxxx jiné xxxx vůči insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zavinil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh zamítnut; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xx xxxx xxxxxx splnil xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §143 odst. 3.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx důvodně, xxxx x xxx, že xxxx splněn xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(4) Žalobu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx dlužník xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, kdy mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx, x jiná xxxxx nejpozději xx 6 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnout před xxxxxx mocí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx podána xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx odstavce 3 xxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení x opatřeními xxxxxxxxx x jeho průběhu xxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařídit předběžné xxxxxxxx, kterým povinné xxxxx uloží, xxx xx xxxxxxx této xxxxx nebo jiné xxxx složila xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx19). Xxxxx xxx jen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podaný xx 30 xxx xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;&xxxx;xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §128a, xxxxx předběžné opatření xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx. Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebrání, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx dále insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 odst. 2 a 3.

Díl 6

Xxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx

§148

(1) Insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx, xx-xx dlužníkem xxxxx, x které xxxxx xxxxx vylučuje xxxxxx xxxxxx reorganizací xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx společně s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, předloží reorganizační xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x alespoň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle výše xxxxxxxxxx, spojí insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§149

(1) Nejde-li o xxxxxx podle §148, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx po rozhodnutí x xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dříve xxx xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) dlužník xxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné osoby; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatným rozhodnutím xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx reorganizací xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x úpadku; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku konkursem xxxx termínem konání xxxxxx xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx dosavadní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx více, vyjádří xx xxxxxxxxxxx správce x xxxx, který x nich považuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

§150

Xx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxx §149 xxxx. 1 x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přípustná reorganizace, xxxxxx xxxxxxxx svolaná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§151

(1) Xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxx §150 xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx polovina xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx pohledávek, xxxx

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počítáno xxxxx xxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxx §150 přijato, xxxxxxxx x věřitelů xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§152

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §150, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx x době xxxxxxx usnesení x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx zákon xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xx rozhodnutí x úpadku; §54 xxxx. 1 se xxxxxxxxx.

§153

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx schůze věřitelů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §290.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedle xxxxxxxx o způsobu xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx doporučuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §290, xxxx xxx xxxxxxxx usnesení, xxxxxx určí osobu xxxxxx podle xxxxxxxx 1; v xxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx přihlášených ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výše pohledávek.

§154

(1) Odměna znalce xxxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxx §153 xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odměňování xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx23).

(2) Xxxx xxxxxx znalce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx věřitelský výbor; xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§155

(1) Pro xxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §153 platí, xx xxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ocení x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx posudek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalec xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neprodleně xxxx xxxxx za xxxxxx xxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx, kdy xx xx schůze xxxxxxxx xxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, zda xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxx xx hlasovaly xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávek.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx majetkové xxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neschválí, xxxx přijmout usnesení, xxxxxx určí xxxxx xxxxxx znalce; xxxxxxxxxx §153 xx 155 xxxxx obdobně.

§157

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odměny x hotových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xx vypořádají xxxxx poměru hodnot xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, po kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodlení xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx

§158

(1) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxx §149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxxx není x xxxxxx, xxxxxx-xx, xx

x) xxx xx rozhodnutí x úpadku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx není xxxxx přihlášený xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx úpadku podle §149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x tomuto návrhu xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ověřena pravost xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podepsaly.

(3) Rozhodnutí xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx nabude xxxxxx xxxx. Xxxxxx mocí xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx končí.

(4) Xxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxx 8 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx; xxxxxx xxxx usnesení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, však xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

Xxx 8

Incidenční xxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx x pravost, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx §225 xxxx. 5,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx manžela,

d) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx došlo xx xxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxx tu xx xx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx dlužníka, xx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx,

x) další spory, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx spory xxxxxxxxxx.

(2) Xxx jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxxxx o incidenčních xxxxxxx xxxxxx, x xxxx probíhají xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x incidenčních xxxxxxx nelze pokračovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) x x) xx g) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §308 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Incidenční xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x určení xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x incidenční xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b), x xxxxxxxx sporů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §225 xxxx. 5, xx xxxxx x určení, xxx xxx, právo, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx incidenčních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x x) x x), x xxxxx xxx pokračovat xxxxx odstavce 4, xx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stává xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušením xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx rozhodnutím, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vezme xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxx x xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podaný xx 30 xxx xx přerušení xxxxxxxx xxxxx. Xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xx xxxxx takový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx-xx takový xxxxx xx stanovené lhůtě xxxxx x věřitelů, xxxxxxxxxxx soud řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§160

(1) Xxxxxxxxxx spor xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenčního xxxxx; xxxxx návrh xx povahu xxxxxx24).

(2) Xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx soudce insolvenčního xxxxx.

(3) V xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx se rozhodnutí xx xxxx samé xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx; ustanovení §75 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Žalobu podanou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx odmítne. Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx žaloba xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx odstranit a xxxxx xx xxxxx x řízení x xx xxxxxxxxxx25).

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční soud xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, výši nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pokračovat xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dnem, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx incidenčního xxxxx xxxxx popírajícího xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxx xx lhůtě, xxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje insolvenční xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx; o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§163

X nákladech incidenčního xxxxx x jejich xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x incidenčním xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu je xxxxxxxx pohledávkou, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx §170 xxxx. x).

§164

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaný x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx subjekty.

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Postavení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§165

(1) Věřitelé, xxxxx xxx pohledávky uplatňují xxxxxxx přihlášky, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx způsobu řešení xxxxxx, a to xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx může stanovit, xx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx tak xxxxxxx tento xxxxx; xxxxxxxxxx jiných pohledávek xx vyloučeno.

(4) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx započte xxxxxxx xx xxxxxxx, pak xx xxxxx, poté xx úroky x xxxxxxxx a nakonec xx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přihláškou xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zajištění, uvést xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx týkají. Xx xxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x).

§167

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, práva xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx uspokojení xx xxxxxxxxxxx doba vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx x §2 písm. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené trestným xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xx uspokojují xx xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podána x době, xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx takový xxxxxxx xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu. Ustanovení xxxxxxxx se postavení xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxx xxxx věřitele xxxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx hodnota zajištění xxxxx než výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pohledávka xx xx takto xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů s xxxxxxxxx xxxxxxx xx x takovém případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx věty první xx xxxxxxxxx, dokud xxxxxxx ke zpeněžení xxxxxxxxx.

(4) Zpeněžením xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, x xx i v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx své pohledávky.

(5) Xx-xx zajišťovací xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xx veřejném xx xxxxxxxxxx seznamu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx, pohledávce, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyvateli xxxxxxxxx věci, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty neprodleně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pohledávkami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx moratoria, xxxx

x) xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nutných xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovaného xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnutou předběžnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odměna xxxxx a náhradníků xxxxxxxxxxxx výboru,

d) xxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaplatila xxxx xxxxx xxx dlužník,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx xx smluv xxxxx §122 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxxx vznikly xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) hotové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené x udržováním a xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nutných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odpovědného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxxx plnění, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxxx oprávněními, x xxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxxxx po schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smluv, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, jejichž splnění xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx plnění xx smluv, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx,

x) xxxxx podle §171 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost,

k) xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx tak stanoví xxxxx xxxxx.

(3) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§169

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xx xxxxxx,

x) pohledávky xxxxx - Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x pohledávky státu - správce daně xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx reorganizace nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné pohledávky xxxxx zákona upravujícího xxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx ze xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mají-li x xxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení,

g) pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 1 roku xx zániku xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na roveň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx restrukturalizaci, xxxx

x) xxxxxxxxxx x poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx restrukturalizaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, služeb, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx plnění, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x době, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx účinky všeobecného xxxx individuálního moratoria.

(3) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx roveň pohledávkám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uspokojují x xxxx xxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx.

§170

V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx žádným xx xxxxxxx řešení xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x prodlení x xxxxxxxx x xxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx v době xx xxxxx rozhodnutí,

b) xxxxx, úroky z xxxxxxxx x poplatek x prodlení z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x darovacích xxxxx,

x) mimosmluvní sankce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx nezaplacení xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx penále xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx uplatnění xxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení.

§171

(1) Xxx-xx sjednán xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení úpadku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xx xxxxxxx dostal xx prodlení; xx xxxxxxx, jde-li x xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konkurs x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §290, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného věřitele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxx §290, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx reorganizace, xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx k pohledávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx následujícího po xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx.

§172

(1) Po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §170, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podřízené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pohledávkou xx pohledávka, xxxxx xx být xxxxx xxxxxxx uspokojena xx xx uspokojení jiné xxxxxxxxxx případně ostatních xxxxxxxxxx dlužníka, zejména xx-xx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka; xx xxxxxxxxxx pohledávku xx považuje xxxx xxxxxxxxxx z podřízeného xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx práva xxxxxx xxxxx. Je-li způsobem xxxxxx úpadku oddlužení, xx xxxxxxxxx pohledávky xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §170 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxx x smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxx případ xxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xx výši, xx xxxxx x souhrnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzniku.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx stanovené míře xxxxxx podřízenosti; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx poslední se xxxx uspokojují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účasti ve xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx, x to xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx společníků xxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx evidenci.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx

§173

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Věřitelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx uplatněné xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx činem xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx kdykoli x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx x trestním xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přihláška xxxxxxxxxx xxxx podána x xxxx, xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se x pohledávky, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těch, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx nepodmíněné, xxxxx rozvazovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odkládací xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx pohledávky xx xxx běh lhůty x xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx, a xx xxx xxx, xxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, postoupí tento xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxx, aniž x xxx xxxxxx rozhodnutí; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přihlášky xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx dojde insolvenčnímu xxxxx.

§173a

Účinky uplynutí xxxxx x xxxxxx přihlášky

Uplynutím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxx spojený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x §109 xxxx. 3.

§173a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§174

(1) Přihlášky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přihláška xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxx vzniku x výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x pohledávku xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx právo na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a označit xxxx xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx; xxxxxxx-xx se tak, xx xx xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx věřitel v xxxxxxxxx uvést i xxxxxxxxxxx, o které xxxxxxxxxxxxx opírá.

§175

Pohledávku je xxxxx xxxx vyčíslit v xxxxxxxx, x když xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dříve, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx přepočet xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kurz xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x euru. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxx x penězích xx xxxxxxx xxxxxx xxxx hodnoty.

§176

Xx správnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx formuláři; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§177

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pohledávky se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxx x příloze xxxxxxxxx pohledávky čestné xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xx obchod xxxxx xxxxxxxxxx zákona67), x xxxxx pohledávka xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx67) x xxxxxxxxx, nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx67). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ani v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věřitelem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxx, xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX. Xxxxx, pro xxxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, uvede xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předloží x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pohledávkou.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx věřitele xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx doložit xx xxxxx odstavce 2 xxx doložit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§178

(1) Bude-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx přihlášená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činí xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx soudu. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx, xxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatil xxxxxx, kterou xxxx xx zřetelem ke xxxx okolnostem přihlášení x xxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx však xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx spor.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx účinně xxxx předtím, než xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx kterého se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§179

(1) Xxxx-xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xx právo na xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 50 % xxxx výše xxxx xx má právo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pořadí xxxxxx, než uvedl x xxxxxxxxx pohledávky, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze zajištění xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx soudu. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásil, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přihlásili pohledávku xx zajištěním ke xxxxxxxx majetku, xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xx zřetelem ke xxxx okolnostem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, x kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx x incidenční xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v přihlášce xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, než nastal xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x popřené části xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§180

Povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §178 xxxx 179 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x nezjištěnou xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§181

Xxxxx, xxxxx přihlášku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §178 xxxx 179; x případě, xx xxx x zástupce xx základě xxxx xxxx, však xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xx neplatí, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§182

Xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx pohledávky zjištěné x xxxxxxx uvedeném x §178 xxxx 179 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žádný xxxx xx xxxxxx xxxxx §178 odst. 1 xxxx §179 xxxx. 1.

§182x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx stanovené lhůtě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníkům xxxxxx. Xxxxxxxxxx §202 odst. 4 xx použije xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx jistoty xxxxx xxxxxxxx 1 zamítnut, xx může odvolat xxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx jistotu xx xxxxxxxxx lhůtě, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Povinnost xxxxxx jistotu podle xxxxxxxx 1 nemá xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xx jistotu bez xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx tu nebezpečí x prodlení, x xxxxx xxxxxxxx xx xx mohla vzniknout xxxx.

(4) Xxxxxxxxx složit xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx řízení ani xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx uložit

a) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx od státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx věřitel x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§183

(1) Xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx zajišťují xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx majetkové hodnoty xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přihláškou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a nerozdílně x xxxxxxxxx; x xxxxx věřitele xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx a zvláštních xxxxxxx xxxxxx27), xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Osoby, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, mohou xxxxxxxxxx, která by xxx xxxxx dlužníku xxxxxxx uspokojením xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx osoby x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx něj xxx xxxxxxx k xxxx, zda ji xxxxxxxxxx, x xxx, xx xxx jejich xxxxx xx xxxxxx xxxxx přiměřeně §18; xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na něhož xx xxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpětvzetí xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutím xxxxx kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx podala xxxxx xx vstup do xxxxxx xx místo xxxxxxxx (§183 xxxx. 2). Xxxxxx mocí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v řízení xxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx uspokojila některá x osob, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2, to uvede xx zpětvzetí xxxxxxxxx; xxxxxxxx tak neučiní, xxxxxxxx xxxxxx osobě xx škodu xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx věřitele; o xxxxxxxxx přihlášky rozhodne xxxxxxxxxxx soud xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. V rozsahu, x xxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§185

Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterému xxxx xxxxx odvolání xxx xxxxxxxxxx věřitel. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věřitele x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx; o xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvědomí xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§186

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x průběhu insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soud jeho xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ukončí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x proti kterému xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx věřitel, xxxxx tvrdí, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xx xxxx žalobou xxxxxxx u insolvenčního xxxxx xxxxxxx určení, xx xxxx pohledávka xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, x xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxx věřiteli bylo xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1. Xxxxx xx zachována, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxx. Xxxxxx-xx žaloba xxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Totéž xxxxx, jestliže insolvenční xxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx xxxx žalobě vyhoví, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx obnovuje. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§187

Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí postup xxxxx §184 xx 186 xxxxxxx.

§188

Přezkoumání přihlášek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxx xxxxx dlužníka, xxx xx x přihlášeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nezbytná xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx součinnosti xxxxxx, xxxxx mu xx jsou povinny xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitele, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx 15 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx o xxx, xx xx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx; x xxxxx následku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§189

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x pohledávek, xxxxx xxxxxx, to xxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojení a xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx to xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé xx v seznamu xxxxxxx zvlášť. U xxxxxxx věřitele xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx a údaje xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx věřitelů xx navíc xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx, od kterých xxxx věřitel xxxxxxxxx xxxxxx podle §183 xxxx. 1 a 2. V seznamu xx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, 3 x 5, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx x doplňuje xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx x x dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou oprávněni x insolvenčního správce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxx xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx přede dnem, xxx se o xxxx má konat xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 xxx přede xxxx, xxx xx x nich xx xxxxx přezkumné xxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x přezkumu. Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předkládá xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek

§190

Přezkumné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx oddlužení, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx rukou, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxxxx x na xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) dát xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x změně termínu xxxx xxxxx konání xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx, xxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, x určit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxxxx pohledávek xxx xxxxxxxxxx jednání xx děje podle xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx §183 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přihlášenou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx jednání se xxxxxxx xx vykonatelnou xxxxx přihlášená xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že se xxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxxxx xxx usnesením, xxxxx xx nedoručuje a xxxxx němuž není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§192

Popření xxxxxxxxxxxx pohledávek

(1) Xxxxxxx, výši x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, dlužník x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx pohledávky xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxx účinkem xxxx xxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx popřel xx xx její xxxxxxxx xxxx výše, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx upravený seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx do skončení xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxx pohledávka xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přihlášenou pohledávku xxx nařízeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, nařídí xxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věřitelům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxx pravosti pohledávky

O xxxxxxx xxxxxxxxxx co xx xxxx pravosti xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx, že pohledávka xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx zanikla xxxxx xx xx xxxxx promlčela.

§194

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx co xx xxxx výše xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx částka. Xxx, xxx popírá xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxx pohledávky.

§195

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx méně výhodné xxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx popíráno právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx pořadí xxxxxxxxxx, xxxx současně xxxxx, x jakém xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx pohledávky xxxx vliv xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx pohledávky nemá xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx má xxxx x xxxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze z xxxxxxx poskytnutého k xxxxxxxxx, tytéž xxxxxx xxxx xxxxxxx pravosti xxxxxxxxxx, a bylo-li xxxx právo popřeno xxx xxxxxx, tytéž xxxxxx xxxx popření xxxx xxxxxxxxxx.

§197

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; takto xxxxxxxx seznam tvoří xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Věřitele, xxxxx nevykonatelná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx popřena xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednání x dalším postupu; xxxxxxxx, který se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x tom insolvenční xxxxxxx xxxxxxx vyrozumí, x to i xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přihlášených pohledávek.

§198

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx určení u xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 písm. a); xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx vyrozumění xxxxx §197 xxxx. 2 xxxx §410 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx pravosti xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx co xx xxxx xxxx pořadí xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx pořadí xxxxxxxx xxx jejím xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx dozvěděl xxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx to xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, žalovaný xx xxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §199.

§199

Popření vykonatelné pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku, xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x přezkumu xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásil. Lhůta xx xxxxxxxxx, dojde-li xxxxxx nejpozději posledního xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx důvod xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uplatněny xxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx popření xxxx xxxxxx xxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx žalobce proti xxxxxxx pohledávce xxxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§200

Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Věřitel xx xxxxxxxx xxxxxxx popřít xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x musí z xxx být xxxxxx, xxx xx popírá xxxxxxx, výše nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na formuláři, xxxxx náležitosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní dny xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohledávce x, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí lhůty x přihlašování pohledávek; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužením xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx této xxxxx již nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x popřené xxxxxxxxxx vyžaduje jeho xxxxxxx doplnění, xxxxxxxxxx xxxx originálu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxx xxxxxxxx znění, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx x popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, odmítne xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §410.

(4) Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxxxx, jímž xxxxxxxxxx věřitel popřel xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání a, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, po xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx, xx žalobu, xxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Jako xxxxx popření pravosti xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uplatnit xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx dlužníkem x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí; xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxx xxx xxxx xxxxxx posouzení věci.

§201

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x insolvenční xxxx odmítl její xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věřitel, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištěna také xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodal včas xxxxxx x její xxxxxxx xxxx byla-li xxxxxx xxxxxx zamítnuta xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutím ve xxxx samé.

(3) Výsledek xxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxx insolvenčnímu xxxxx; xxxxx tak x xxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx vůči všem xxxxxxxxx subjektům.

§202

(1) Ve sporu x xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x účastníků právo xx náhradu nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x kterou xx vedl xxxx. Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx vznikly xxxxxxxxxxxxx správci, xx xxxxx x majetkové xxxxxxxx; xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení přiznaná xxxxxxxxxxxxx správci.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx sám x xxxxxxxx účastníkům xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx složit xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx incidenčního xxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Kč. Xxxxxx-xx x xxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohledávce xxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx, neskončí xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 10 xxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který popřel xxxxxxxxxx, aby v xxxxxxxxxxx sporu složil x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tak xxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx škody xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx složení xxxx xxxxxxx zamítne. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx u předběžného xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx jistota xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xx povinnost složit xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, insolvenční soud xxxxxx, kterou přihlášený xxxxxxx uplatnil popření xxxxxxxxxx, odmítne.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx jistotu podle xxxxxxxx 3 x 4 nemá přihlášený xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx nemohl xxxxxx a že xx tu nebezpečí x xxxxxxxx, x xxxxx důsledku by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx věřitel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xx xxxx, xx xxxxxx xxxx popření xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky.

Xxx 3

Jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§203

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči osobě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx současně xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v §169 odst. 1 xxxx. x) v xxxx výši, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vedené xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(3) Osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Neuspokojí-li xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxx x včas, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Náklady, xxxxx x tomto xxxxx vznikly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se hradí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nevznikly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xx xx přihodila.

(5) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x žalobě podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx k uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příslušenství svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx majetkové podstaty xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§203a

(1) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxx uplatněná xxxxxxxxx xxxxx §203 je xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx (§170), uloží xxxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, aby xx 30 dnů xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx uplatněné xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxx vždy. Xxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx postavená na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě insolvenčnímu xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx podání, jímž xxxxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za přihlášku xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky postavené xx xx xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx. Nedojde-li xxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojuje, xx xxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §159 xxxx. 1 xxxx. x); ustanovení x xxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí obdobně.

§203a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§204

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zajištění xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxx. Pokud jim xxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyhoví, xxxxx xx nápravy xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx jde x xxxxxxxxx věřitele x xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištění, přitom xxxxx xxxxx.

(2) Věřitelé, xxxxx xx domáhají xxxx, xxx věc, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx podstaty, xxx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX PODSTATA

§205

Pojem x xxxxxx majetkové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx insolvenční xxxxx podal dlužník, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxxxxx patřil x xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl x průběhu insolvenčního xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxx, náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx nastaly účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx omezil xxxxx dlužníka xxxxxxxx x xxxx majetkem, xxxxxxx, xxxxx dlužníkovi xxxxxx x okamžiku, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x majetek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx poté, xx xxxxxxx účinky těchto xxxxxxxxxx.

(3) Je-li dlužník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty podíl xxxxxxxx na tomto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx, xx-xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx osob xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx

§206

(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxx podstatu podle §205 tvoří zejména

a) xxxxxxx prostředky,

b) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxx hromadné,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx, šeky xxxx xxxx xxxxx papíry xxxxx xxxx listiny, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x uplatnění xxxxx,

x) xxxxxxxx podíl,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx podmíněných a xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx xxxxxxxx odměna xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, zejména xxxxxx, nemocenské, xxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxxx, xxxxxxx ucházejícího xxxxxxx, náhrady xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podpora x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx hodnoty, mají-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, plody x xxxxxx majetku uvedeného x odstavci 1.

§207

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí28); xxxx xxxxxxxx x podnikání xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučeny xxxxxx.

(2) Příjmy xxxxxxxx xxxxxx do majetkové xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxx mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).

(3) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, závislé xx xxxxxxxxxx soudu, pro xxxxx insolvenčního řízení xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

§208

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, do majetkové xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu naložit xxxxx způsobem, x xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x návratné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů30), xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xx xxxxxxx zvláštních xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx propuštěné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x majetek xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx31).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§209

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxx oprávněními. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxx a x xxxxxxx jejich provedení.

§210

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty všestrannou xxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předběžného správce.

(2) Xx-xx dlužníkem právnická xxxxx, xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx statutární xxxxxx x xxxxxx členové xxxx likvidátor, jde-li x xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx samostatně, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinností podle xxxxxxxx 1 x 2 také xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx dlužníkem xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem, případně xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo předběžný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepatří i xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxx uvedl x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx součinnost mu xxxx xxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx podstaty xxxxx, xx xx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

(1) Dlužník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na všechna xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx neposkytuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci součinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nařídit xxxxxxxxx bytu, sídla x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxx skříní nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx dlužník xxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné schránky xxxxxxx.

(3) Písemné vyhotovení xxxxxxxxxx podle odstavce 2 nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx. Rozhodnutí se xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxx týká. Xxxxxxxx-xx se insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Každý, v xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx svůj xxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soupis xxxx xxxx xxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxxxxx x správě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx možnosti xxxxxxxx orgánu xxxx. X xxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxxxx xxxxxxx protokol, x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxx xxx prohlídce xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx s xxx, xx si xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud doručí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§213

Ten, kdo xx x xxxx dlužníkův xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx správci, jakmile xx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxx x xxxx. Na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxx xxxxxxx.

§214

(1) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x majetku. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx xxxx výslechu x poučení x xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxxxx xxxx uvedení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, x to xxxxxxx 10 dnů xxxx xxxxxxxxx.

(2) Předvolaný je xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x důvodné omluvy, xxxx xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zopakuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. X prohlášení x xxxxxxx xxxx předvolaný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.

§215

(1) X xxxxxxxxxx x majetku je xxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postižitelného xxxxxxxx xx mzdy x xxxx této xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž xx dlužník xxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a hodnotu,

e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spoluvlastnický xxxxx xx xxxx, x xxx, xxxxxxxxx u xxxx xx nacházejí; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx knížkách, xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx, akciích, xxxxxxxx, šecích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx práva, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxx,

x) xxxxxx dlužníka x xxxx xxxxx, x kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx práva x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mají-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

§216

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx sepíše xxxxxxxxxxx xxxx protokol; xxxxxxxx-xx předvolaný xxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx předvolaný x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx do xxxxxxxxx doplní. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §214 a xxxxxxxx xxxxxxxxxx předvolaného x tom, že x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zapisovatel x předvolaný. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx xxxxx. Insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§217

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx majetkové xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") je listinou, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx soupisu, xxx xx zapsanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx; učinit xxx může jen xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru. Tato xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyřadí xx xxxxxxx majetkové xxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xx x xxxx vyřazení se xxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; tím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx podstaty.

§218

Označení xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatnými xxxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxx povahou, musí xxx sepisovaný xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx32) xxxx jiná xxxxxxxx xxx x soubory xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx však xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx podniku xxxx xxxxxxx věcí xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§219

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx z xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13) x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx nepromítá xx xxxxxxxxxx dlužníka.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx výbor, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx předpokladu, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx finančně zajistí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx znalci x bez žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, lze-li důvodně xxxxxxxxxxxx, že náklady xx ocenění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyšší xxx přínos pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx nebo xx-xx xxx majetková xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §290 xxxx 292, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx §290 nebo 292 ocenění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxx; xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenou. Xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxx, byl-li ustanoven xxxxxx podle §153 xxxx. 1.

§220

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx a xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vždy uveden x důvod xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xx za xx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ji ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx úplnost x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx odmítnout, jen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx soupis xxxx xxxx xxxx nepovažuje xx xxxxxxx.

§222

Zveřejnění soupisu

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Soupis x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx nebo doplnění.

§223

Xxxxxxxx od soupisu xxxx xxxxxxx

X případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu upustit xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx sepsaného xxxxxxx. Xx právní xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.

§224

Vyrozumění x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx x jiné majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx poznamená, xxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxx, nebo xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx právo. Tuto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx důvodu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetek xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx zmeškání lhůty x podání xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xx soupisu sepsána xxx, která xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx správce Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx platí x xxxxxxx uvedeném x jiných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Vyloučení x xxxxxx x majetkové podstaty

§225

(1) Xxxxx, xxxxx tvrdí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx že xx je xxxx xxxxx, xxx který xxxxx xxx zahrnut xx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx rozhodnutí, xx xx xxxxx majetek xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, a xx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx doručeno xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Lhůta xx xxxxxxxxx, dojde-li xxxxxx nejpozději xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx žaloba xxxxxx včas, platí, xx xxxxxxxx majetek xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Totéž xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx zastavil xxxx xx xxxxxx.

(4) Od xxxxxxx běhu xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx řízení x xxxxxx xxxxxx až xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxx nakládat, xxxxxx xxx odvrací xxxx tomuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx souhlasem žalobce. Xxxxxxxxxx §217 tím xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx, jestliže xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x ní xxxxxxxx xxxx ji xxxxxx. X výtěžku xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x žalobě.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§226

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxx-xx x xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx majetkové podstaty xxxxxxx xxxxx §207 x 208; xxxxx xxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pečlivosti xxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx20) xxxxxxx věc, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádá, a xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, že xxxxx majetek xxxxx xxx xxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx-xx xxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jej xxxxxxx nebo doplnil. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poučí, xxx xx nutné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxx xx-xx xx xx, xx návrh xx xxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx soud xx potřebné, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x odstavci 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výbor, xxx xx x xxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxx; dospěje-li xx xxxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx právo xx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxx xxx dohlédací činnosti. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx odvolání xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx od podání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx návrh xxxx; §225 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§227

Insolvenční xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetek, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x jehož xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

§228

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx

x) xxxxxx úkony, xxxxx xx týkají xxxxxxx náležejícího do xxxxxxxxx podstaty,

b) xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně práva xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podílem xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hromadě obchodní xxxxxxxxxxx34),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx družstva,

e) rozhodování x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkon xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) rozhodování x xxxxxxxxx tajemství x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinností xxxxx předpisů o xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx i xxxxx předpisů o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění,

j) xxxxxx účetnictví,

k) xxxxxx xxxxxxxxxxx povinností,

l) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§229

(1) Xxxxx stanoví x závislosti xx xxxxxxx xxxxxx, způsobech xxxxxx úpadku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxxx oprávněními, případně xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx dlužníka, xxx xxxxx xxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení úpadku,

c) xxxxxxxxxxx správce x xxxx od prohlášení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx x době xx xxxxxxxx oddlužení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 nejsou xxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx oprávnění jiná xxxxx xxx dlužník, xxxxxx tím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Od xxxxxxxxxx o úpadku x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx xxx stal, platí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxxxx §36 x 37 xxxxxxxxx.

§230

(1) Správou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x právní xxxxx x xxxxxxxx z xx vyplývající, xxxxx xxxxxxx x tomu, xxx

x) nedocházelo xx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx, xxxxx xx xx náleží,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx určením, pokud xxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxx rozumně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obvyklým xxxxxxxxx příležitostem,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxxxxx plnění x xxxxxxxxxx a neúčinných xxxxxxxx xxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky, xx xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx vázána xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxxxx x řádné správě; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věřitel, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má právo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož pohledávka xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pořadí; xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx dohlédací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může odmítnout xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokynu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx věřitel xx svého.

(4) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx uspokojuje ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx rozhodne o xxx, xxx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx jednání xxx xxxxxxxxx pouze námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí.

(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX PRÁVNÍCH ÚKONŮ

Díl 1

Xxxxxxxxxx právních xxxxx

§231

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx rozhodnutím jiného xxxxx či jiného xxxxxx, kterým v xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Je-li x xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxx, aby xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx dotčen, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) V insolvenčním xxxxxx nelze zjistit xxxxxxxxxx právního úkonu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx právní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxxxx o xxxxxxxxxxx restrukturalizaci; to xxxxx x xx xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§232

Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajícího se xxxxxxx nebo závazků xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx týká, xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§233

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu týkajícího xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xx však xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx x obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx toto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx domáhat vylučovací xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, která musí xxx podána xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx, xxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxx xxxxxxx; právo xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Platnost xxxxx, xxxxxxx došlo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxx právní úkon, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podanou u xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx o xxxxxxxxxx spor.

§234

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xx majetku xxxx xxxxxxx dlužníka, xxxxx xxx xxxxxxxx považovat xx neúčinný, xxxxxxxxx xx xxxxx §233.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§235

(1) Neúčinnými xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zkracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx právní úkon xx považuje též xxxxxxxxxx opomenutí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních úkonů, xxxxxx těch, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx xxxx odporováno xxxxxxxxxxx právním úkonům (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx označit xxx právní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dalších xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx restrukturalizací, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxx úkonu.

§236

(1) Neúčinností xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx právních úkonů xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xx majetkové xxxxxxxx původní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx rovnocenná xxxxxxx.

§237

(1) Povinnost vydat xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxx prospěch byl xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo které x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Dědici nebo xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x neúčinných xxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxx je xx xxxxxxxxx podstaty,

a) xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx toto xxxxxx xxxxxx, xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx neúčinnosti vůči xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x osoby dlužníku xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx právního xxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xx mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jen xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povoleným xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx tyto xxxxx xxxxxx dlužníkovo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx těmito osobami x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx x ní nenachází, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx stejně xxxx xxxx pohledávky.

§238

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Odporovat právním xxxxxx dlužníka může x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx správce, x xxxx xxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx plnění x neúčinných právních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže x xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx v xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x tom xxxxxxxxxx xxxxx, podá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Nejsou-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky potřebné xx krytí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správce podmínit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tím, xxx xx věřitelé xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx věřitelé, xxxxx zálohu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx náhradu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxx-xx xx v xxxx xxxxx, odpůrčí xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx právo insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx plnění nebo xx xx xxx x peněžitou náhradu xx poskytnuté xxxxxx, xxxxxxxxx odpůrčí žalobou xxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx peněžitou xxxxxxx xxxxxx. Vylučovací xxxxxx xxxx přípustná.

§240

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx protiplnění

(1) Xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx právní xxxx, xxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx poskytnutí se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx přiměřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx úkon, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx x xxxxxx, xxxx právní xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úpadku. Xx xx xx to, xx xxxxxx xxxx xxx přiměřeného protiplnění xxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x dlužníkem xxxxxxx21), je xxxxxx, xxxxx dlužník učinil x xxxx, xxx xxx x úpadku.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, byl-li xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo x době 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx úkonem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není

a) xxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxx, x kterém xxxxxxx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládal, xx x něj bude xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x úkon xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx koncern, x xx osoba, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx učiněn, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poznat, xx xxxxxxx je x xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx vést x xxxxxx xxxxxxxx.

§241

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věřiteli xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx dlužník xxxxxx x xxxx, xxx xxx v xxxxxx, nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úpadku. Xx se za xx, xx zvýhodňující xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx koncern21), xx úkonem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx, kdy byl x úpadku.

(3) Zvýhodňujícími xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx dluh xxxxx, než xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx svému xxxxxxxx xxxxxxx dluhu xxxx jinak xxxxxx xxxxx xxxxxxx zánik xx nesplnění xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx svůj xxxxxxx x zajištění xxx existujícího závazku, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Zvýhodňujícímu xxxxxxxx xxxxx xxx odporovat, xxx-xx učiněn v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s dlužníkem xxxxxxx, xxxxx x xxxx 1 roku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxx.

(5) Zvýhodňujícím xxxxxxx úkonem xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku, xx xxxxxxx xxxxxxx dlužník xxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx nešlo x xxxx učiněný ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx při náležité xxxxxxxxxx poznat, xx xxxxxxx xx x xxxxxx, xxxx že xx xxxxx xxxx xxxx vést x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§242

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Odporovat xxx rovněž xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkrátil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jí xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx znám.

(2) Má xx xx xx, xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21), xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxx.

(3) Xxxxxxx zkracujícímu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx x posledních 5 xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§243

Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx žaloby4) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx plnění nemusí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZPŮSOBY XXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxx

§244

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx základě xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nezanikají, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

§245

(1) Účinky prohlášení xxxxxxxx nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu x xxxxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx nucená správa, x xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx nařízeno.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx dlužníkovu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxx návrhu xxxxxx xxx předběžné xxxxxxxx.

§246

(1) Prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxx na insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které přísluší xxxxxxxx, pokud souvisí x xxxxxxxxxx podstatou. Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx akcionářská xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx mlčenlivosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, zajišťuje xxxxxx dlužníkova xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňových xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx oprávnění nakládat x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx věřitelům xxxxxxxx xx zákona; §235 xxxx. 2 se xxxxxxxxx.

(3) Nakládal-li xxxxxxx x majetkovou podstatou x xxx, kdy xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx účinným, xx se x xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx tak xxxxxx xxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxxx s majetkovou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu odmítne xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu insolvenčního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx.

§247

§247 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 462/2023 Sb.

§248

(1) Dlužníkovi xxxxxxxx xxxxx po prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx i xxx ty xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §167 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx účinky xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx majetek xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx době xxxx xxxxxxxx, náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jej xx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nastaly xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx oprávněnou k xxxxxx žaloby xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nároku dlužníka xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxx podstaty, po xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zamítne.

(2) Jestliže xxxxx, která má xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx závazek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx prokáže, xx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx dlužník xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§250

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se prohlášením xxxxxxxx považují xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§251

§251 zrušen právním xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§252

(1) Prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednostranné xxxxxx xxxxx dlužníka, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx plnou xxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx xxxx xxxx úkony xxxxxx, a to xx xx doby, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ujme xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxx této osoby x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx její xxxxxxx xx pohledávkou xx xxxxxxxxxx podstatou.

(3) Xxxxxxxxxx konkursu není xxxx o xxxx xxxxxxx zániku xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pohledávky xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud nejde x xxxxxxxxxx pracovněprávní.

(4) Xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty, dosud xxxxxxxxx dlužníkovy návrhy xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluv, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, může přijmout xxx xxxxxxxxxxx správce.

§253

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx od druhého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xx 30 xxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, že xxxxxx xxxxxx; xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx druhý účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx své xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx, xxx xxxx poskytnuto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníkem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce plnění, xxxx druhý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx způsobené škody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx plnění. Xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníka x pokračování smlouvy xx prohlášení xxxxxxxx xxxx pohledávkami xx xxxxxxxxxx podstatou.

(5) Druhý xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, x xxxxx došlo před xxxxxxxxxxx o úpadku, xxxxx, že xx xxxx xxxxxx neobdržel xx dlužníka vzájemné xxxxxx.

§254

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx předmět xxxxxx, xxxxx xx xxxxx cenu, bude xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx tato lhůta xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nýbrž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx závazek xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx x xxxxx určeném xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, x xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx prohlášení xxxxxxxx.

§255

Xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx dlužník xxxxxxx x výpůjčce, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zapůjčení.

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

§256

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx x x případě, xx xxxx xxxxxxxx xx dobu určitou; xxxxxxxxx lhůta xxxx xxxxx xxx delší xxx 3 měsíce. Xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x tom, x xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pronajímatel vypovědět xxxxx bytu, tím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx výpovědí xxxxxxx xxxxxxx sjednané xx xxxxxxx dobu, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčen xx xxxxx oprávněných zájmech xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx výpovědi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu zrušení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, vyhoví xxxxxxxxxxx xxxx takovému návrhu xxxx.

(3) Právo xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx za xxxx xxxx prohlášením konkursu xxxx xxxxx účastník xxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxxx pohledávky. Totéž xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zaplacenou xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Nájemní xxxx podnájemní xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnájemce, nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné úhrady, xx xxxxxxx došlo xxxx rozhodnutím x xxxxxx, anebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§258

Xxxxx-xx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nájmu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx účastník xxxxxxx od smlouvy xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx druhý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxxx, co x xxxx byla vyzvána, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx od smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zaniká.

§259

Leasingové xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §256 xx 258 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o koupi xxxxxx xxxx.

§260

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášením xxxxxxxx věc xxxxxx x xxxxxxxx vlastnictví x kupujícímu ji xxxxxx, může kupující xxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dlužník před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx koupil x převzal věc x výhradou vlastnictví, xxxx by k xx xxxxx vlastnické xxxxx, xxxxxx prodávající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx x tomu byl xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§261

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx35).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaným xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx, byl-li xxx xxxxxx nebo jmenován; xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zveřejňuje xx xxxxxxxxx; odvolání xxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

§262

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx36).

Xxx 2

Xxxxxx prohlášení xxxxxxxx na probíhající xxxxxx

§263

(1) Xxxx-xx v xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx které xxxx xxx uspokojeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx řízeních xxx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx; xxxxxxx postupovat xxxxx ustanovení §141a xxx není xxxxxxx.

(2) Xx-xx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Přerušení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, kteří x xxxxxx vystupují na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx38).

(4) Xxxxxxx se xxxx, rozhodce nebo xxxxx rozhodčí soud xxxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx se v xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx přerušeno xx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx ještě xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx znovu.

§264

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x dalších xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx návrh insolvenčního xxxxxxx; xxxx, kdy xxxxx, rozhodci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx vedeno, došel xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x řízení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx určené xx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx soudem, x kterého je xxxxxx vedeno, xxxxxxx xxxxx xx pokračování x xxxxxx, mohou xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§265

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx x době prohlášení xxxxxxxx věřitelé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná práva, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx z majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podstaty, x xxxxxxxx sporů x xxxxxxxxx xxxxxxx z xx, xxxx xxx-xx x řízení x xxxxxxxx x právem xx uspokojení xx xxxxxxxxx anebo x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jim xx xxxxx. Xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx rozhodčímu xxxxx, x kterého xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x řízení, se xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx mají xxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx jako na xxxxxxxxxx, xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx o xxx na xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx uplatňuje, xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx to xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §263, kterých xx xxxxxx úprava xxxxxxxx x §264 x odstavci 1. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, který xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx; v xxxxxx xxxx lze pokračovat xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§266

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ze xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx k xxxx, xxx x něm xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx ochrany xxxxx x dobré xxxxxxx právnické osoby; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx ve xxxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx kapitálového xxxx,

x) xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx nebo exekuce,

i) xxxxxx, xx xxxxxxx xx dlužník jediným xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, účastníkem xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xx x nadále dlužník.

(3) Xxx-xx x řízení xx xxxxxx kapitálového xxxx xxxx o xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, který xx xxxx, xxxx i xxx xxxxxx po xxxxxxxxx povahy předmětu xxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení místo xxxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx §140a§140e.

§267

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx se i xxxxxx podává xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §140e tím xxxx dotčeno.

(2) Xxx-xx x řízení o xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněným xxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Účinky prohlášení xxxxxxxx na společné xxxxx xxxxxxx

§268

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxx manžela; byl-li xxxxx společného xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx manželství, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetkoprávní xxxxxx xxxx xxxxx manželství.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zúženo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. b) x c) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx.

§269

(1) Xxxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu dlužníkem, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx věřitele xxxx, co xxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx,

x) smlouvy x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xx xxxx xxxxxxxxxx xxx dlužníku,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx základě xxxxx xxxxxxxx společného jmění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx té xxxx xxx manželu xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx schváleného xxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx konkursu již xxxxxxxx lhůta k xxxxxxxxxx společného jmění xxxxxxx, aniž byla xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx společného jmění xxxxxxx xx xx 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu, xx xx doby lze xxxxxxx novou xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx nabytá x xxxxx xxxx tím xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx odstavce 1 dochází xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, x jaké xxxxx xxxx xxxxx.

§270

(1) Xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x soudu. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění manželů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx použil xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271

(1) Dohoda o xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Insolvenční xxxx dohodu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neschválí, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x schválení xxxxx.

§272

Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx neschválí, xx xxxxx xxxxxxx xxx účastníci xxxxxx.

§273

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx.

§274

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společného jmění xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, které x něj xxxxx xxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxx než majetek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxx xx celý xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka x insolvenční řízení xxxx manžela xxxx xxxxxxxx manžela, xxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zpeněžení xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxx xx xxxx vypořádá xxxxxxx xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pohledávky.

§276

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx společné xxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx odporují xxxxxxxx 1 nebo xxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx.

Díl 4

Procesní úkony xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§277

(1) Neprodleně poté, xx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx činností, které x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxx a soupisu, x dokončení seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx věřitelů.

(3) Xxx-xx x dlužníka, který xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxx předcházejícímu xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx závěrku nebo xxxxxxx o příjmech, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx.

§278

§278 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§279

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx, osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xx 15 xxx xx prohlášení xxxxxxxx; tuto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen x důvodů hodných xxxxxxxxxx zřetele.

(2) Jestliže xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nejsou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§280

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku.

§281

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx přihlášených pohledávek x xxxxxxx x x xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetkovou podstatu xx závazky dlužníka x xxxxxxx xx x možnosti dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejméně 10 xxx přede dnem xxxxxx první schůze xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§282

(1) Xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu správci xxx jeho xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x x jakém xxxxxxx se xx xxxxxxxx, který je xxxxxxxx osobou, x xxxx xxxxxx poskytovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx některého x xxxxx jeho xxxxxx.

Xxx 5

Zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx

§283

(1) Zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx do xx xxxxxx, xx peníze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x úplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, není insolvenční xxxxxxx omezen.

(2) Ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxx xxxxxxxxx teprve xx právní moci xxxxxxxxxx o prohlášení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, který x zajištění xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zbytek xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx písemností, xxxxx dokládají zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx insolvenční správce xxxxxxxxxxxxx soudu k xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx dále xxxxxxx xxxxx, nepřecházejí xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx.

§284

Předkupní právo

(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxx41), xx xxx xxxxxx zpeněžení předkupní xxxxx stát.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx vázán.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx osoba, x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx prvním xxxxxxx xxxxx §1187 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx při zpeněžení xxxxxxxxx podstaty vázán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnuté do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x §1188 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx dále při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předkupním právem xxxxxxxx xxxxx nájemců xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxx úkonů, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx; xx xx xx od xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 práva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§285

(1) Xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxx x účinky xxxxxxxx exekučních příkazů,

b) xxxxxxx závady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkupních xxxx xxxxx §284 xxxx. 3 x 4 a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx seznamu, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dlužník xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, anebo xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx; nejde x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 přísluší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náhrada xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx hrubé xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x nájmu xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxx zpeněženého xxxxxxx, xxxxxxxxxx služebnosti x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neúčinné.

§286

(1) Majetkovou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) veřejnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) prodejem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x výkonu rozhodnutí,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) x dražbě xxxxxxxxx soudním exekutorem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§287

(1) Xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výbor.

§288

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx x nemovitostí xx xxxxxxxxx okresní soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Návrh xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx soud nařídí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx způsobem zpeněžení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxx může xxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uskutečnit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx výboru. Xxx udělení xxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx udělen, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x věřitelského xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocením, jakož x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

(2) Xxx xxxxxxx mimo xxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxx odhadní. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx by jinak xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zpeněžovaného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx došlo ke xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx, xxx napadnout xxx xxxxxxx podanou x insolvenčního soudu xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dražbu, xxx xxxxxxxxx žalobou xxxxxxx x insolvenčního xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx, nebyl-li nabyvatel x xxxxx xxxx.

§289x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dražbu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx ji schválí xxxxxxxxxx výbor.

§289a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

§290

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx jedinou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikem.

§291

(1) Xxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na nabyvatele xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, na které xx prodej vztahuje, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, použijí se xx smlouvu xxxxx §290 obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§292

Xxxxxxxxxx §290 a 291 xxxxx obdobně, xx-xx xxx jedinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§293

(1) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokyny xxxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx pokyny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx právo je xxxxxx zajištěný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §230 xxxx. 3 xx 5 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §286 xxxx. 2, §287 xxxx. 2 x §289 xxxx. 1 xx použije xxx xxxxx, není-li xxx xxxxxx zajištěného xxxxxxxx.

§294

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx uplatnit x vymáhat xx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxx vysoké xxxx je xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§295

(1) Dlužník, osoby xx blízké a xxxxx, xxxxx s xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nabývat majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx v případě, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx majetek xxxxx xxx na xx xxxxxxxx xxx ve xxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x když xxx xxxxxx xxxxxxx předkupní xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neplatné; považují xx xxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxx, xxx je xxxx dotčen, neplatnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx ji sám xxxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §33 xxxx. 3 x §73 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, x osoby xxx xxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx po jeho xxxxxxxx rozhodující xxxx xx provoz dlužníkova xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovlivňovaly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx desetině xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nabytím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) blízké.

(3) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x po vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majetku z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx až xx skončení konkursu, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tuto xxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě xxxxxxx x osobám xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x); xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx.

Díl 6

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§296

(1) Xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx provozu dlužníkova xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §296 odst. 1, xxx ke xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2, xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxx na náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1, rozhodne x xxxxxx úhrady xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §305 xxxx. 2.

§298

(1) Zajištění věřitelé xxxx právo, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištěna.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x zpeněžením xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx částky připadající xx odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a částky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx věřitelé x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx námitkám xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx včas podaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx jednání, při xxxxxx rozhodne o xxx, xxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx odečíst xxxxxxx x xxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4 % xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx souhlasem zajištěného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx povinnost xxxxx §157 xxxx. 1, xx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx po odečtení xxxxxx připadající na xxxxxxx xxxx povinnosti.

(6) Xxx xxxxxxxxx podle §293 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxx nesplnil xxxxxxxxx podle §230 xxxx. 3.

(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku zpeněžení xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, který xxxxx xxxx podal námitky.

(8) X xxxxxxx, xx xx zpeněžena jednotka x xxxx a xxxxx odpovědná za xxxxxx domu x xxxxxxx72) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se správou xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx podle odstavce 1, a to xx výše jedné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx, a po xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§300

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty

Insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávy o xxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X zpeněžení majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx neprodleně xxxx xxxx, správce daně, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpeněženého xxxxxxx, xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty zanikají xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správce nabyvateli xxxxxxxxxxx majetku neprodleně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§301

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx částečný xxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X návrhu xxxx uvést, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x částečném xxxxxxx xxxxxxxxxx x do xxxx xxxx.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže jej xxxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxx po konečné xxxxxx a xxxxxxxx xx navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(4) X pohledávkách zahrnutých xx xxxxxxxxxx rozvrhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx osoby mohou xxxxx xxxx podat xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx také xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

§302

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebrání, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxx xxxxxxx zprávy,

b) xx nepodařilo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dosud nezpeněžený xxxxxxx může být x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx. Xxxxxxx zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx pohledávek za xxxxxxxxxx podstatou a xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx uspokojit xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx obvyklé,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bylo dosaženo,

d) xxxxxxx majetku, který xxxxx zpeněžen, s xxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s promítnutím xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx věřitele, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx částce.

(4) Ke xxx sestavení xxxxxxx xxxxxx sestaví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrku.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxxxxx formuláři, jehož xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§303

(1) Současně x xxxxxxxx zprávou xxxxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Vyúčtování xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx rozdílnými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odměna xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx.

§304

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx konečnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vyúčtování a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx x nejasnosti v xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxx xxx, že ji xxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxx x xxx, xx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx konečné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proti ní xxxxx xxxxxxx; námitky xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxx vyhotovení xx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx x vyjádření.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou.

(4) Xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx toho xxxxxxxx buď xxx, xx

x) xxxxxxx předloženou xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxx nim důvodné,

b) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obsah,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxx-xx xx námitky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zpochybňují xxxxxx xxxx xxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxx xxxxxxxxx xxxxx konečnou xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávě, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 i xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 doručí xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlužník, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§305

(1) Xxxx rozvrhem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávky x rozsahu xxxxxxxxxx x §167 x 298.

(2) Xxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, uspokojí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdaje insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx financování, xxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona x poté pohledávky xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xx xxxxxx; xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §298 xxxx. 2 xxx xxxx použít x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx rozvrhem xxxxxx xx předpokládané xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§306

(1) Po právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xx každou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx částky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozvrhu xx uspokojují xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx pohledávky xxx, xxx xxxx zjištěna.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx splněny podmínky xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx x pohledávku xxxxxxx; xxx zejména x xxxxxxxxxx,

x) kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx incidenční spor.

(5) Xxx zařazení do xxxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení.

§307

(1) Xxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx týká; xxxx xxxxx mohou proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx určí insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxx nesmí xxx delší xxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) Částky určené xxx xxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 500 Xx xxxx xxxxxx do xxxxxxx u soudu x věřitele o xxx písemně xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x proplacení xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx věřitele xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na jejich xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx v §306 xxxx. 4, složí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx u insolvenčního xxxxx. Xxxxxxx odpadnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, vydá x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx další xxxxxxxxx usnesení. Pokud xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výlohy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx.

Díl 8

Zrušení konkursu

§308

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx-xx, xx xxxxx xxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podstaty,

b) xxxxxx-xx, xx zde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xxxxxxxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxxxx věřitelů je xxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučeným x majetkové podstaty.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx konkursu xxx xx návrh xxxxxxxx, jestliže dlužník x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx všichni xxxxxxxx x insolvenční správce xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ověřena pravost xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§309

(1) Xxx xxxxxxxx x zveřejnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xx konkurs xxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení konkursu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx vykonatelné x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx právní moci.

(4) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§310

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konkursu xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x není-li xxxx, xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxx x již xxxxxxxxxxxx výloh. Insolvenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ní; §304 xxxxx přiměřeně.

(3) Po xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx soudu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §309; xxxxxxxx proti xxxx však xxxx xxxxxxxxx.

§311

Dojde-li v xxxxxxxx xxxxxxx konkursu xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. c) x x) ke zrušení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx právního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxxx xx stavu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx a účinnost xxxxxxxx úkonů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxxxxx.

(2) Xx dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx statutární xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx lze po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou dlužník xxxxxxxx; toto xxxxx xx promlčí za 10 xxx od xxxxxxx konkursu. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx pohledávku xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §311.

§313

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zrušením xxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zbývající xxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxx dispoziční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx61) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx konkursu. Nevede-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, týkají xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprostí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x výdajích, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx konkursu, x x způsobu xxxxxx xxxxxx.

Xxx 9

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§314

(1) X nepatrný xxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrat dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xx xxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahující 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxx, xx jde o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x bez xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx konkursu xxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx najevo, že xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx nepatrný, xxxxxxxxxxx xxxx přijaté xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx zruší.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx odvolání xxxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx věřitelského xxxxxx xxxxx věřitelé xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx,

x) x účinnosti dohody x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxx nedobytných pohledávek x věcí, xxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx věřitelského xxxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx jednání,

e) xxx přezkumném xxxxxxx xxx xxxxxxxx projednat xxxxxxx otázky, x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx schůze xxxxxxxx, x je-li to xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx,

x) předloží-li insolvenční xxxxxxx společně x xxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxx spojit xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx nepatrný xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odchylky od xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; těmito xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx později.

HLAVA II

REORGANIZACE

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§316

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ozdravění xxxxxxxxxxx tohoto podniku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx řešit úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx jeho podniku.

(3) Xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, jestliže celkový xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhl alespoň xxxxxx 50 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 50 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxx xxxx přijatý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, omezení xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx požádá x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxx odstavce 5, xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o 30 xxx.

Xxx 2

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§317

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx podat pouze xxx, kdo xx x dobré xxxx, xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

§318

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx povolení reorganizace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku. V xxxxxxxxx případech xxx xxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které doručí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§319

(1) Návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podaný xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx20) xxxxxxxxx

x) označení dlužníka x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x kapitálové struktuře x xxxxxxx osob, xxxxx dlužníka xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x dlužníkem xxxxxxx21), xxxxxx údaje o xxx, zda xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxxx reorganizace musí xxxxxxx připojit seznam xxxxxxx x seznam xxxxxxx, xxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx, ke xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x porovnání xx xxxxxxx, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelem xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx20) obsahovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) a c). Xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx známy.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxx připojených platí §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx reorganizace, obsaženým x návrhu xx xxxxxxxx reorganizace, nejsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.

§320

(1) Xxxxxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx vyzve xxxxx, xxxxx jej podala, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 7 xxx. Xxxxxxxx ji xxxxx, xxx xx opravu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxx, xxxxxx-xx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxx xxxx neobsahují-li tyto xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx, není-li přes xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxx pro tento xxxxxxxxxx pokračovat xxxx xxxxxx-xx k xxxx xxxx xxxx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci, věřitelskému xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podala; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podat xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx se nepřihlíží, xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxx insolvenční xxxx povolil xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx.

§321

(1) Jestliže xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx reorganizace, xxxx xxxxx xxxxx i xxxxx xxxxx, považuje xx xxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je reorganizace; §107 xx použije xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 30 xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a vyrozuměly xxx x společném xxxxxxxxxx. Nestane-li se xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x návrhu, xxxxx podal xxxxxxx, x xxxx-xx jej, xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxx.

§322

(1) Xxxxx, která xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx vzít zpět xx doby, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx reorganizace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx se doručuje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, dlužníku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx; odvolání xxxxx xxxx xxxx přípustné. Xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx zpět xx xxxx, xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž není xxxxxxxx přípustné, xx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx podala, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxx další xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx, xxx mu xx 15 dnů xxxxxxx, zda xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx tak, x projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepokračuje.

§323

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci dlužníka.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx upozorní xxxxxxxxxxx xxxxxxx na jemu xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele.

§324

(1) Po xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x před xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx osoby oprávněné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinny xxxxxx xx právních úkonů, xxxxx xx xxxxx xxx zmařena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx může xx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatřením. Xx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx

§325

Xxx projednání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx §148 xx 152.

§326

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) který xxxxx podala osoba, x jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx neschválí xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx nepoctivý xxxxx sledovaný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx člena xxxx kolektivního xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx probíhalo xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx řízení xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx takového xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx x rejstříku xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení proběhlo xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzením xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxx, xxxxx návrh podala, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx návrh podala.

§327

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odmítne, xxxxx xx vědomí xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Účinky xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx reorganizace xxxxx xxxxxxxxxxx zanikají.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxxxxx xxxx odmítne, xxxxx xx vědomí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx §147.

§328

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx ani k xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx povolí. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx němu xxxx přípustné.

§329

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxx

x) xxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, kdo je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) výzvu, xxx xxxxxxx ve xxxxx 120 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nehodlá,

d) informaci x xxx, xx xxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxx reorganizační xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník před xxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámil, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx a nezbytných x zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§330

(1) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxx insolvenční soud xxxxxxxx xxxxx §332 xxxxx.

(2) Právní xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Porušení xxxx povinnosti xx xx následek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx míra xxxxxxxxxx věřitelů.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx x dispozičními oprávněními, xxxxx §33 odst. 3 x §73 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výše, xxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxx předcházejícímu xxx, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxx reorganizace, sestaví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§330x

(1) Xx trvání xxxxxxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §246 odst. 4 x §253 xx 260. Xxxxx xxxxxxxxxx podle těchto xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx; o porušení xxxx povinnosti xxxxx §330 xxxx. 2 xxxx druhá.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx x dispozičním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx 30 xxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx splnění, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§330x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§331

Insolvenční xxxxxxx vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx incidenční xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxxxx xxxxxx věřitelskému xxxxxx. Xxxxx toho xxxx i xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx činnosti, které xx xxxxxx insolvenční xxxx.

§332

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx x xxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezit. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx pochybnosti o xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxx odstavce 1 více, xxxxxxxxxxx xxxx x nich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 podat xx xx uplynutí 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx kdykoli xxxx xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx zakáže xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx oprávnění k xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§333

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx schůzi xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace xxxxxxx zachováno právo xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka x dozorčí xxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx právo xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu dlužníka x xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx všech členů xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx nebo xxxxxx xx 30 xxx xxxx nový xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx

§334

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x věřitelé s xxxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x věřitelé xxx na xxxxx xxxxxxxxx.

§335

(1) Xxx reorganizaci xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx účasti xx společnosti xxxx x xxxxxxxx.

(2) Platí, xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účasti xxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §347 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§336

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §190202.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má x xxxxxxxxxxxx tytéž xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem, ustanovení §51 odst. 2 xxx však není xxxxxxx; xxx toto xxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx přezkumném xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx povolení reorganizace; xxxxx xxx je xxxxxxxx x pro xxxxxxx běhu lhůt x podání žaloby x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxx popření xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxx, xx pohledávka xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx.

(4) Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx.

§337

(1) Xxx potřeby xxxxxx rozsahu uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxx reorganizačního plánu xx xxxxxxxx dlužníka xxx xxxxxxxxxxxx rozdělují xx xxxxxx, a xx xxx, xxx x xxxxx skupině xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx shodnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, x xxxx se xxxx xxxxx, podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) každý zajištěný xxxxxxx,

x) xxxxxxxx uvedení x §335,

x) věřitelé, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx nedotčenou reorganizačním xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx další její xxxxxxxxxx x xxxxx x xx spojená xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčena.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxx, x xxxxx x důsledku prodlení xxxxxxxx došlo ke xxxxxx xxxxxxxx výhody xxxxxxx, jestliže reorganizační xxxx

x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx dlužníka,

b) xxxxxx xxxxx další xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojených s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanoví, xx xxxxxxx splátky jistiny x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx neprodleně po xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x vhodnost xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx reorganizačního plánu.

(6) Xx základě návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx; učiní xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Proti jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Reorganizační xxxx

§338

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx sledujících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku x uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx věřiteli.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx předložení xxxxx nikdo až xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přijetí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx se xxxxx činností, xxxxx xxxx v xxxxxxx x reorganizačním plánem xxxx xxxxx jinak xxxxxxxxx jeho splnění.

(3) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx odchýlit xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xxx x uspokojení věřitelů xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx společníci a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx.

§339

(1) Přednostní právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxx xx lhůtě 120 dnů od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tuto lhůtu xxxx insolvenční xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 120 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reorganizační plán xxxx xxxx dlužník, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že reorganizační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx na schůzi xxxxxxxx. Schůze věřitelů, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, že nehodlá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx této xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx. Vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu řádně xxxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxxx x zkrácení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxx zpravidla xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výboru.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx odstavců 1 x 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu podle xxxxxxxx 4, xxxx x xxx, xxx xx přednostní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx další osoby, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx které xx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 platí xxx tyto xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prodloužení platí xxx tyto osoby xxxxxxxxx.

§340

(1) Reorganizační plán xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx, x určením, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) určení xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x určením xxxx, které s xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x nakládání x xx,

x) xxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části x xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx podílet xx financování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx převezmou xxxxxxx dlužníkovy xxxxxxx xxxxx zajistí jejich xxxxxxx, včetně určení xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx tak xxxxxx,

x) xxxx o xxx, zda x xxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x jaké xxxxxxx xxxx věřitelům xxxx xxx dlužník xx skončení xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být též xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx skončen xxxxxxxxxx xxxx, x pohledávek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká je xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx částky xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§341

(1) Xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření:

a) restrukturalizací xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx dlužníkových xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxx založenou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účast,

d) fúzí xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx jmění na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx změnou xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx47),

x) xxxxxxx akcií xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokumentu xxxx stanov anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x více xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxx, xx xxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx částku je xxxxxx xxxxxxxxxx snížena xxxx xx jakou xxxx bude xxxxx xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Má-li xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx z xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx zapsány.

§342

X xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx být x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx upravujícího xxxxxxx poměry xxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxx xxxxx,

x) prohlášení xxxx xxxxxxxxx financovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx převzít xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx závazků xxxxx je xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx prohlášení xxxx; xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx podepsáno x pravost podpisu xx něm xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx být xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx majetek použit; xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužník, xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x ochotě xxxxxxxxxx v provozu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravost xxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx předložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mají-li být xxxxxxxx uspokojováni x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx smluv, které xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§343

Zpráva x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x reorganizačním plánu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx xxxx zprávy xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxx xxxx shrnutí x zhodnocení jeho xxxxxx na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx informace, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx reorganizační xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, jaké xxxxxx, x jaké xxxxxxx xx jednotlivým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se předkládá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Náležitosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§344

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x hlasování x xxxx xxxxxxx dochází xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu se x takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx reorganizačním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx schůzi věřitelů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx rukou x poučením x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu insolvenční xxxx nesvolá nebo xxx svolanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx každá xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx bez xxxxxxxxx.

§345

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx schůzi věřitelů, x xx x xxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, které svým xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být obsaženy xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx18).

(2) Xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na schůzi xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx hlasováním věřitele xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

§346

Xxxxxxxxx mimo schůzi xxxxxxxx

(1) Hlasují-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, podáním xxxxxxxx označeným xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx obsahovat xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, x na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpisu, x xxxx-xx xxxx xxxxxx obsahující všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, jak hlasovali, x na kterém xx úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpisu, x bylo-li xxxx xxxxxx obsahující všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) X xxx, že k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů nelze xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§347

(1) Xxxxxxxx xx xxx přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyslovila většina xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx věřitelů této xxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335, platí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx základním xxxxxxxxx xxxx souhrnný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx skupin, xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx zvlášť.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přijala; obdobně xx platí xxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx hlasující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jej xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, i xxx xxxxxx x xx jednání, xx xx k xxxxx xxxxxx věřitele xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx reorganizačního plánu.

§348

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx reorganizační xxxx, xxxxxxxx

x) xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lze-li xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx jím xxxx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx §347 xxxx. 4 xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx věřitel podle xxx získá xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx hodnota xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx, kdyby xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasí x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x pohledávky xxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx reorganizační xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x), jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335. Xxxxx xxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x každou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxx xxx nepřijala, xx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxxx.

§349

(1) Xxxxxxxxxxxxx plán xx považuje xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, mají-li xxxxx něj xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zajištění, x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bude xxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx skupině xxxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx nižší xxx xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx pohledávka xx podřízena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Reorganizační xxxx se považuje xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §335, xxxxx ho xxxxxxxxx, xx spravedlivý, xx-xx xxxxx xxx každý x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx se xx zřejmě dostalo, xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byl dlužníkův xxxxxx xxxxx konkursem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx některá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx celková xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti reorganizačního xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx pohledávkám xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§350

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ti x věřitelů, kteří xxxxxxxxx xxx odmítnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jej xxxx xxxx předkladatel xxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx rozhodnutí x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx věřitelů, která xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxx poté, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§351

(1) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx přijetí.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx, xxx může xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx prodloužit x rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx reorganizační plán.

Xxx 6

Xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx

§352

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho účinnost xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx nerozhodl-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx pro všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x pro xxxxx xxxxx, jejichž xxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávek uvedený x §324 odst. 3.

§353

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu je xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx došlo xx zákona xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x dosavadním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikají.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx něco jiného. Xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxx stanovených; pokud x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx splněny, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx náležela.

(3) Xx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx mění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx upravující vnitřní xxxxxx dlužníka x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právnických osob, x to xxxxxxxx, xxxxx xx uveden x reorganizačním plánu. Xxxx skutečnosti xx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx upravují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§354

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx x účinností xxxxxxxxxxxxxxx plánu. Dlužníku x dispozičními oprávněními xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provede další xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx x závazků xxxxx stavu xxxxxx x xx evidování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx insolvenční xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx oprávněními je xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx x zprávy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se činností xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx tyto úkony xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx dispozičních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x katastru nemovitostí, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště.

§355

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx si xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zásadní xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zjistil při xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§356

(1) Není-li xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx všech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x x případě, xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují osoby xxxxxxx x reorganizačním xxxxx xx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jejich xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx. Xxxxx třetích xxxx xx vyloučení xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx tím není xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx spoludlužníkům x xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nedotčena.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dojít xx xxxxxx, změně xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx vůle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jsou-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx x reorganizačním xxxxx přesně xxxxxxxx.

§357

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx pohledávkou xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx z úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2, má xxxx xxxxxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxx pořadí xxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx svého xxxxx podle §41 xxxx. 2 nevyužili. Xxxx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx svého xxxxx xxxxx §41 odst. 2 xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělí x poměru, v xxxx xxxx xx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a pohledávek xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěných věřitelů, xxxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uhrazeny až xx skončení xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úpadek dlužníka, xxxxx xxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx reorganizace, mají x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stejné postavení xxxx x původním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§358

Osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxx xxxx osoby, xxxxx xx taková xxxxx xxxx.

§359

Xxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), přijetím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výše, odkladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu uvedena xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§360

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nařídit x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx reorganizačním plánem. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx popřena, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx proti třetí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§361

(1) Xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx může navrhnout xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx splnitelný. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx věřitele.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xxxxxxx věřitelům xxxxx, ve které xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx být kratší xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednání, x to xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx uplynutí xxxxx podle xxxxxxxx 2, ne xxxx xxxxx xxx x xxx následující xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx schválení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu se xxxxxxxx souhlas

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxxx, a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx majetek dlužníka.

Ustanovení §347 se použije xxxxxxx.

(5) Xxxxx, že xxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxxxx odstavce 2 ani xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nevyjádřili nesouhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Změněný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věřitelé xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx změněný insolvenční xxxx xxxxxxxxx, zůstává xxxxxx xxxxx schválený xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 7

Skončení reorganizace

§362

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx od xxxx účinnosti, xxxxxx-xx, xx některému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx věřitelé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx 3 xxx od xxxx účinnosti, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx trestný xxx, xxxxxx dosáhl schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, která xxxx před xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxx reorganizačním xxxxxx xxxxxx dotčena; xx-xx xx nutné, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§363

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkurs, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx přeměnu x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx navrhl,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx schůzí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxx předložený xxxxxxxxxxxxx xxxx vezme xxxx, x xx 30 dnů poté xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxx xx přednostní právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě reorganizační xxxx xxxx xxx xxxxx zpět,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx předložení,

d) x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužník xxxxxx xxx podstatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxx ukáže-li xx, xx podstatnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx neplatí řádně x xxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 4, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podnikat xxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx podle §348 odst. 1 xxxx. x).

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx insolvenční xxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx mohou xxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(4) X přeměně xxxxxxxxxxxx x konkurs xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx splněn.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nastávají xxxxxx xxxxxxx x prohlášením xxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx xx svém xxxxxxxxxx nestanoví podmínky xxxx xxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx ruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §324 odst. 3.

§364

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x věřitelského xxxxxx o xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx x formát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podstatných xxxxx xxxxx insolvenční xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx o odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nákladech.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ÚČINKŮ XXXXXX

§365

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemají vliv xx platnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx závazků dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§366

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx

x) xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, centrální xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx a splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zajištění xxxx srovnatelného zahraničního xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poté, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečnosti věděl xxxx xxxxx xxx x xxxx; skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxx vědět xxx a xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx50), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxx 1 xxxx. x) a odstavcem 2 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx protiplnění, xxxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxxxxxxx, právních úkonů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v rozporu x omezeními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

XXXXX IV

ÚPADEK FINANČNÍCH XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§367

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zapracovávají xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx51) x použijí xx xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxx uvedené x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investiční služby xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx62),

x) pobočky xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxxx xxx uvedeného x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e) xx x xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxx majetku pod xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx ukončena xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je uchovat xxxx xxxxxxx zdravou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pozastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx a xxx-xx x xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) x x) x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx xxx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx trhu (xxxx xxx "opatření x xxxxxx krize"), xxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxx zákona x xxxxxxxxxx ostatních xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx odnětí xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x)

§368

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Insolvenční návrh xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §367 xxxx. 1 (dále xxx "orgán xxxxxx xxxx dohledu") x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx (dále jen "xxxxx příslušný x xxxxxx krize"). Xxx xxxx dotčeno ustanovení §97. V xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx nebo orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka, a x návrhu připojí xxxxxxx x doložení xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se orgánu xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení krize xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx uvedené x §367 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx uvedené v §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx nim uplatněno xxxxxxxx k řešení xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§368x

Xx insolvenční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX") xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 písm. x) xx §97 xxxx. 1 část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§368b

Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kapitálem 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), insolvenční soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §367 xxxx. 1 nejpozději xx 2 xxxxx xxxx, xxx mu xxxxx insolvenční xxxxx. Xxxxxxxx insolvenční návrh xxxxx insolvenčnímu xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než 2 xxxxxx, nebo xx xxxxx pracovního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx krize x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§368x

Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §368b písemně sdělí, xxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize. Insolvenční xxxx x xxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx.

§368x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x účinností od 1.1.2016

§368x

Xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x počátečním xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx podle §367 xxxx. 1 xxxx. g), xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx příslušnému xxxxx x

x) orgán xxxxxxxxx x řešení krize xxxxx xxxxx §368c xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX nebo xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx podmínky xxx uplatnění opatření x řešení xxxxx, xxxx

x) uplynula-li xxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §368b x xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§368x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovního xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náležitosti podle §101 xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; odvolání proti xx xxxx xxxxxxxxx.

§369

(1) Xxxxxxxxxxx řízení xxxx vliv xx xxxxx xxxxx věřitelů xxxx xxxxxxx osob x hmotnému či xxxxxxxxxx, movitému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícímu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž složení xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor; xxxxxxx xxxx dotčeno

a) právo xxxxxxxx majetek xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x uspokojit xx x xxxxxx xxxx xxxxxx plynoucího x xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxxx zástavního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx zajištění zástavním xxxxxx x pohledávce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx majetkovou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx vůli xxxxxxxxx xxxxx,

x) právo xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxx vlastnického xxxxx vůči dlužníkovi xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx x okamžiku xxxxxxxxxx konkursu majetek, xxxxx se výhrada xxxx, nachází xx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxx důvodem xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx kupujícímu, xxxx pro ukončení xxxxxx xxxxx smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x okamžiku prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx započtení xxxxx xxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxx započtení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

(3) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx právo xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúčinnosti xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx, x xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.

§370

Xxxxxxxxxxx orgánů dozoru xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Insolvenční soud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dohledu informuje x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. x), bylo-li xxxx ní uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx dozoru xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx53), a xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Xxxxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx a x xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxxxxxx správce bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o úpadku x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx jehož území xxxxxxx podnikal xxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu53).

(2) Výtah xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnými x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zjistil xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx konkurs na xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx a x xxxxxxxxxx konkursu,

d) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxx, xx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x čemž xxxxx věřitelé jednotlivě xxxxxxxxxxx do 60 xxx xx prohlášení xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxx §373 odst. 4 x 5 xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx uplynou,

e) označení xxxxx insolvenčního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x českém xxxxxx x xxxx být xxxxxxx xxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" x "Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxxx xx všech úředních xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně účinků xx xxxxx x xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx státech Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx konkursu xx majetek xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x takovém xxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx organizační xxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, neprodleně xxxx; tato informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xx kterých xx xxxxxxx organizační složku.

(7) Xxxxx dozoru xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx insolvenčního správce xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§371

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, uveřejňovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x veřejnost x postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zpráva xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§372

Insolvenční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx ustanoví xx xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidátora xxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxxxxx povolením. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxx xxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxx. Totéž xxxxx přiměřeně pro xxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prokazuje úředně xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx x překladem xx xxxxxxxx jazyka xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx možností xxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx území xxxxxxx států.

(5) Při xxxxxx svých xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právním xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx prodeji majetku x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům.

(6) Jestliže xx xxxxxx předpisy xxxxxx státu xxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zapsán v xxxxxxxx nemovitostí, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx pořízení xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

§373

Zjištění pohledávek x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokládají xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky je xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx je povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx

x) že xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx prohlášen konkurs,

b) xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx této výše xx xxxx pohledávka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, věřitele x xxxxxxxxxx pohledávkou (§172 odst. 2) xxxx xxx xx xxxxxxxxxx spojena s xxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx nárok xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx Zajišťovacího xxxxx xxxxxxxxxxxx záložen xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxx osobám xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx již došlo,

c) xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxx námitku xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jaké xxxx následky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx, xx nedojde x xxxxxx o výši xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx opatření.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, ústředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx hlavičkou "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx lhůty!" xxxxxxxxxx xx xxxxx úředních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx x výší xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxx, že s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 3 měsíců xxx dne zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxxxx x prohlášení konkursu x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx mu nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tvrzenou xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx x pohledávku za xxxxxxxxxx podstatou (§168), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§172 odst. 2), a uvede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx má xxxxx, xxxxxxx, bydliště xxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx, x členském státě Xxxxxxxx unie nebo xxxxx státě tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxx jazyce xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx větě odstavce 4 xxxx xxx xxxxxxx opatřena xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky" v xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx uvedeném xx xxxxx xxxx odstavce 4 musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx. Je-li xx xxxxx námitky xxxxxx, insolvenční xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx. X později uplatněné xxxxxxx nemusí insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Insolvenční správce xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xx do 2 měsíců xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nebo charakteru xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx určení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x písemné xxxxxx; xxx o xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x xxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhověl žalobě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxxxxx správce povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx této povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx insolvenční správce xxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx vědět xxxxxx.

(8) Xx Xxxx xxxxxxxxx vkladů, Xxxxxxxxxxx xxxx družstevních xxxxxxx x Garanční fond xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx zahraniční osoba, xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxx obdobného xxxxxxxxx vkladů nebo xxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx.

§374

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xx xxxxx xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx63), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojištění podle §41e odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx pojištěnými xxxxxx xx smyslu §41c xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

c) x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §41e odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx x

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxx §41h odst. 2 zákona x xxxxxxx nebo xxxxx §221 xxxx. 6 xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

(2) Pohledávky xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a d) xxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) x b).

§374a

Pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx krize xxxxxxxxxxx x úvěrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx x pohledávky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx úhradu nákladů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, xx považují xx xxxxxxxxxx postavené na xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou.

§374a vložen xxxxxxx předpisem č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§374x

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů

(1) Xx xxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dluhového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx vložený xxxxxxx x sám xxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx dluhový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx základ xxx xxxxxxx úroku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úroková xxxxx, xxxx xxx proto, xx dluhový nástroj xx xxxxx x xxxx xxx domácí xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx a úrok xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dluhu x nástroj vytvářející xxxx uznávající dluh.

§374b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 4.1.2019

§374c

Pohledávky z odepisovatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podřízených xxxxxxxxxxxx

§374x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 298/2021 Xx. s účinností xx 14.8.2021

§375

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dluhopisech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx portfolia, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 4 xxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §250 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x krytých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Doručí-li xxxxx §32b odst. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávek vlastníků xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhům xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souvisejícímu xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx §32b xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx lhůtě 1 roku xxx xxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx přestala xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32e xxxx. 1 xxxx 4 zákona x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §31a xxxx. 3 xxxxxx x dluhopisech, xxxxx xxxxxxxx být součástí xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32e xxxx. 1 nebo 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx souvisejícímu dluhu xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Insolvenční správce xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x je povinen xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxxx krytých bloků xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx správce xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§375x

Xxxxxxx zákazníka

Majetek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§375x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§376

Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, obchodník x cennými xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx vůči ní xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 písm. x) xxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx státu.

Xxxxx 3

Xxxxxx zahraniční xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

§377

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 odst. 2 xxxx xxxxx příslušný xxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx banka, xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x §367 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx oprávnění, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx. Xxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx osob, se xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§378

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxx správce") doloží xxx xxxxxxxxxx úředně xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyšší ověření xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx požadovat xxxx xxxxxxx do xxxxxxx jazyka.

(2) Zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx pravomocí xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona jmenovat xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §377 xxxx žádat, xxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x rozhodnutí x způsobu xxxxxx xxxxxx xxx zapsán x katastru xxxxxxxxxxx, x obchodním rejstříku xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Úpadek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zajišťoven xxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§379

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx dílu xxxxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxxxx společenství54) x xxxxxxx xx na xxxxxx

x) xxxxxxxx pojišťovny x tuzemské zajišťovny xxxx, co xxx xxxx odejmuto povolení xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx pojišťovny x xxxxxxx státu xxxx, xx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55),

x) pobočky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx státě xxxxxx xxxxx56).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x úpadku, xxxxxxxx xx prováděno

a) xxxxxxxxxx řízení, jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx společníky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních nebo xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případů, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oddlužením xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx platební neschopností xxxx zda xx xxxxxxxxxx xxxx povinné,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxx nebo xxxxxxx zdravou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx může mít xxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost pozastavení xxxxxx, pozastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávek.

(3) Xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx, též xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx-xx x úpadek xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x), xxx x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx moratorium, reorganizaci x oddlužení.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

§380

(1) Insolvenční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §379 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) (xxxx jen "xxxxx xxxxxx"). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §97. X xxxxxx xxxxx xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx neukládá.

§381

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x hmotnému xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně souborů xxxxxx neurčených majetkových xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxx, xxxxx xx x okamžiku xxxxxxxxxx x xxxxxx nachází xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; zejména xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx plynoucího x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx zástavního xxxxx,

x) výhradní právo xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k pohledávce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx vůli xxxxxxxxx xxxxx,

x) právo xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dlužníkovi xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, u níž xx dlužník prodávajícím x zboží xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxx se x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx prodeje, xxxxxxx na území xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povoluje xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

(3) Ustanovením xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právo podat x důvodů poškozování xxxxxxxx žalobu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx ustanovení odstavce 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx registru x xxxxxx xxxx třetím xxxxxx.

§382

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §379 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x všech xxxxxxx státech xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na možné xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx identifikaci,

b) informaci x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zjistil xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx konkurs na xxxxxxx dlužníka,

c) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx insolvenčního soudu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx identifikaci.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xx třetího xxxxx xxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx konkursu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx usilují x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§383

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, uveřejňovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx věřitele x xxxxxxxxx o postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zpráva xxxx být odsouhlasena xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx poskytl xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§384

Xxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidátora xxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta xxxxx se použije xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx státu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx i xx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx užití xxxx a pravomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxx soudy xxxx xxxxxxx xxxxxx daného xxxxx. Totéž xxxxx xxxxxxxxx xxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxx ustanovení s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx i xx území xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx výkonu xxxxx pravomocí na xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prosazení xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádat, xxx xxxx x xxxxxxxxxx x úpadku xxxx o xxxxxxxxxx x prohlášení konkursu xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx veřejném xxxxxxx xxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx.

§385

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokládají xx přihlášené podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxxx každému věřiteli xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) že na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §379 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) byl xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx dotčeného věřitele xx xxxxx osobou, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx výše se xxxx xxxxxxxxxx považuje xx přihlášenou, a xxxxxxxx charakter jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxxx x pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pohledávkou jinak xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2) nebo xxx xx pohledávka xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx způsobem, x jaké xxxxx x x xxxx xxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx, x informaci x xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxx charakteru xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pojistnou xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx datum xxxxxx xxxxxxxxx pojistné smlouvy, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx vyplývajících xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx schůze xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx.

(3) Věřitelům, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx obvykle xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxx xx všech úředních xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Jde-li xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaslat věřiteli xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx států tvořících Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, ustředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zdržuje.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nesouhlasí x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx charakterem xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx proti xxxx xx lhůtě 4 xxxxxx xxx xxx prohlášení konkursu xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, platí, xx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 3 xxxxxx ode xxx zveřejnění výtahu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2. X námitce xxxxx výši xxx xxxxxxxxxx xx osobou xxxxxxxx x §379 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxx úředně ověřené xxxxx případných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx jde x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x podřízenou pohledávku (§172 xxxx. 2), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x pohledávku xxxxx §386, xxxxxx xxxxxxx xxxx x přednostním xxxxxx xxx uspokojení xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiném státě xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x úředním xxxxxx xxxxxx xxxxx. X případě uvedeném x xxxxx větě xxxxxxxx 4 xxxx xxx námitka xxxxxxxx xxxxxxxxx "Podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx jazyce. X případě xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 musí xxx námitka opatřena xxxxxxxxx "Přihláška xxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X později xxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlédnout, xxxxxx je zřejmé, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx povinnost xx xxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx předložil xxxxxxx námitky xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx uplatnil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx se xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 4 nedohodl x xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx žalobou xx xxxxxx x insolvenčního xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k písemné xxxxxx; jde o xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx se xxx rámec xxxxx xxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, může xx splnění xxxx xxxxxxxxxx domáhat xxxxxxx xxxxxxxxx x věřitelů. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x xxx při xxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxx xxxxxx.

§386

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jakýmikoli xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výdajů x odměny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx provozující svoji xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pobočky

§387

Opatření xxxxx §379 odst. 2 xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx osoba xxxxxxx x §379 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx. Účinky opatření xxxxxx xxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§388

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §379 xxxx. 2 a xxxx případný zástupce (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny") xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx licence xxxx vydáno xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgány České xxxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx pomáhají nebo xxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x němž xxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, aby údaj x xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x obchodním xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx

§388x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx

x) podílového xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§388x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

§388b

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx být xxxxx, xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahajuje xxxxx xxxxxx podílovému xxxxx.

(2) Omezení x xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx podílový xxxx, xxxxx xxxxxx xx hrozící xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhům xxxxxxxxxxx xx jmění, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx hrozící xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx fondu se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Věřitelé, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xx řešen, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náležejícího xx jmění takového xxxxxxxxxx xxxxx.

§388x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§388x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx podfond, xxxxx úpadek či xxxxxxx xxxxxx xx xxx řešen, způsobilost xxx účastníkem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx řešen, xxxxxxxxx. Insolvenční řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podfondu.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx pouze na xxxxxxx, jehož úpadek xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx pouze xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx hrozícího úpadku xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx podfondu.

(5) Xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx úpadek xx řešen, se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vlastník xxxxxxxxxx akcie xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§388x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

Xxx 4

Informování Xxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčním xxxxxx

§388x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §367 odst. 1, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§388x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§388x

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, insolvenční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 xxxx §113 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx moratoria,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§388x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 462/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXXX X

XXXXXXXXX

§389

(1) Dlužník xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úpadek xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xx podnikatele x současně nemá xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spolu x přihláškou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx oddlužením xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zůstala xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dlužníka xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), anebo

c) xxx x pohledávku zajištěného xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§390

(1) Xxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx podat xxxxx x insolvenčním návrhem. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxx musí xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx účinky spojené x nařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx někým, xxx x tomu nebyl xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x věřitelskému výboru. Xxxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podala.

§390x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxx a xx dlužníka podán

a) xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správcem, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x), xxxxx xx xxxxxxxxx zmocněna, xxx xxx sepsala x x xxxx zastoupení xxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx zástupcem dlužníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxxxx během xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx dlužníkem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx x §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, která xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxxxx správce.

(3) Osobě xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx podala xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 4&xxxx;000 Xx bez xxxx x xxxxxxx hodnoty x v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6&xxxx;000 Xx bez xxxx z xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x podáním xxxxxx podle xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 odst. 1 x xxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, jiné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §390 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx poskytované x xxxxxxx oddlužení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), která xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 uplatnit xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 3; xxxx pohledávka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx exekutor xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) sepsat a xxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx jehož xxxxxxx xxxx exekuční xxxxxx.

(7) Xxxxx není xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zvýhodnění xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx obstarání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§391

Náležitosti návrhu xx xxxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx jednat,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sdělení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nevznáší.

(2) Dlužník, xxxxx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxx xxxx x stanovení xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splátek. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíčních splátek xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §395 xxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§392

Xxxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx připojit

a) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, ke xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx seznamy, které x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dříve xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx x dlužníkem dohodl, x xxx, xx xxxxxxx plnění, které xxx oddlužení xxxxxx, xxxx xxxxx než xxxx uspokojení xxxxx §412a xxxx. 1 xxxx. b) nebo x),

x) čestné xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx vynaloží xxxxxxx xxxxx, které xx něm xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx plnému xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto zákona x z rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx veškeré své xxxxxx v xxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) musí xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx dlužníkova xxxxxxx xx xxxxxx xx povolení oddlužení xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 obdobně.

§393

(1) Xxxx-xx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx podal, xxxx, xxx-xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390a odst. 1, xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx opravě xxxx xxxxxxxx x určené xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 7 dnů. Xxxxxxxx xxx xxxx osobu xxxxx §390a odst. 1 xxxxx, xxx xx opravu nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; lhůta podle xxxx xxxxx nezačne xxxxx xxxxx, než xx usnesení doručeno xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx podle §390a xxxx. 1.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, nejsou-li x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx připojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud odmítne, xxxx-xx&xxxx;xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx o xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému výboru; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podat jen xxxxxxx.

§394

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx vzít xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vědomí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému výboru. Xxxx-xx xxxxxxxxx právo xx odměnu xxxxx §390a odst. 5, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx osobě podle §390a odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xx sepis x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx §390a odst. 3; xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxx není xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx povolení oddlužení xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(4) Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzat xxxx xx poté, co xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx není xxxxxx; xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, se doručuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru.

§394x

Xxxxxxxx návrh manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, zda xxx x osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx jde x manžele ke xxx, xxx takový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxx, xx souhlasí x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx majetek xx xxxxxxxxx xxxxx manželů; xxxxxxx obou manželů x xxxxxx prohlášení xxxx xxx úředně xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o návrhu xx povolení oddlužení

§395

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx jím xx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxx schopen xxxxxxx x plné xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx xxxx splátky xxxxxxxx věřitelům xxxxxx xxxxxxxx pohledávek za xxxxxxxxxx podstatou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 odst. 1 xxxx. x) x §390a xxxx. 5.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení x xxxxx, xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx dokládají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx návrhu bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xx oddlužení, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx nepoctivý záměr, xxxx jestliže x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Insolvenční soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže v xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx-xx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx výrazný nepoměr xxxx výší xxxxx x poskytnutého xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxx.

§396

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nezjistí, xx xxxxxxx dlužníka, aniž xx přihlíží x xxxxx, právům x xxxxx majetkovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxx podán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x insolvenční soud xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučeným x xxxxxxxxx podstaty, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx konkurs, x zaplatil xxxxxx xx náklady insolvenčního xxxxxx, stanovil-li mu xxxx xxxxxxxxx x xxxx úhradě xxxxx §108 odst. 2 x 3.

(2) Nepostupuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §390a odst. 3, xxxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx rozhodnutí xx insolvenční xxxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 10 xxx xx zastavení řízení xxxxx xxxxxxxx 2.

§397

(1) Nedojde-li xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X pochybnostech x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx přijetí. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx předloží xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx x xx doručuje xxxxx dlužníku. Odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxx odůvodní x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §404 nebo 405; xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §389 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxxxxxx x věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je dlužník xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §404, xxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení x xxx xxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§397a

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §253 xx 260. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§397x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§398

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oddlužení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx majetkové podstaty x xxxxxxxx. Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxx tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poté, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxx ustanovení x zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x dále do xxxx podání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splácet nezajištěným xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, x xxxxx x nich xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx exekuci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, uspokojí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx věřitelů na xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx podle §390a xxxx. 5, xxxx záloha xx xxxxxx odměny a xxxxxxxx výdajů insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů na xxxxxxxx xx zákona, xxxx xxxxxxxxxx státu xx náhradní výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx nezajištěné xxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxx pohledávek způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x výtěžku xxxxxxxxx zajištění; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx v konkursu.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx v xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcem podle §410 xxxx. 2, xxxx insolvenční soud xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx. Učiní xxx jen xxxxx, xxx-xx se xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx že míra xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x při jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx přihlédne x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x dlužníkově xxxxxx, x celkové xxxx xxxxxxxxxxxx závazků, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x zachování x xxxxxxx svých příjmů x ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx věřitelů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx měsíčních xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx požádá xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx jen tehdy, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxx xx míra xxxxxxxxxx pohledávek nezajištěných xxxxxxxx xxxx vyšší x xxx jiné xxxx xxxxxxxxx splátek. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vět xxxxx x šesté xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xx zpeněžením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dlužník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zpeněžení xxx xxxxxx, ledaže ze xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx nastaly účinky xxxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxxx §409 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 100 hodin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §315 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§398x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu x xxxxxxxxxx xxxx zálohové xxxxxxx xxxxx §398b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxx se xxxxxxx x přezkumu xxxxx §410 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxx. f).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xx znalecký xxxxxxx, xx-xx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxx rovněž propočet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 4.

(3) Insolvenční soud xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x zprávu xxx oddlužení a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx řízení tím, xx xxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, že xx 7 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; námitky nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Stejnopis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či k xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx nebo x xxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxx, která není xxxxx xxx 10 xxx; odstavce 1 x 2 x §410 odst. 2 xx použijí xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx insolvenčnímu xxxxx xx xxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx podle §404 nebo 405; xx xxxxxx projednání xxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x věřitele, kteří xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxx §185 a 186 xxxx rozhodnutími x pravosti, xxxx xxxx xxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ustanovení §202 xxxx. 1 xxxx xxxxx,

x) zjištěním pohledávky xxxxx §198 odst. 1 xxxx poslední x xxxxx §201 xxxx. 1 xxxx 2,

x) zpětvzetím přihlášky xxxxxxxxxx podle §184 x 187,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18, xxxx

x) xxxxxxxxx zvláštního přezkumného xxxxxxx

xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx odstavců 1 xx 6; insolvenční xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx doby rozhodnutí x námitkách xxxxxxxxx xxxxxx uložit na xxxxxxxx účet podle §36 xxxx. 5.

§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezajištěným xxxxxxxxx xx svých xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §398 xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxxx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevratnou xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx splátka").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se určí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuci xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po celé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxx, xx kterou xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, určí se xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycházejícím x xxxxxxx jeho reálně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx zálohovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxxxxxxx splátka x xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Dlužník xx povinen xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetnictví xx xxxxxxx xxxxxxxx, přiznání x xxxx z xxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vezme insolvenční xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx následně určí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zjištěného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx srážka").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx měsíců, xx xxx v daném xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx součet xxxxxxxxxx xxxxxxx splacených xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážky x počtu xxxxxx, xx něž v xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud na xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx splátky; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx zvlášť pouze xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Insolvenční soud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx výše dosavadních xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxx x xxx xxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x podnikání také xxxxx příjmy, x xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxx zálohové nebo xxxxxxxxxx srážky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesmí být xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x úvahu xxxxxxx výši x xxxxxxxxxxxx dosahování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§398x vložen právním xxxxxxxxx x. 31/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§399

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx §49 xx 53. X xxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) činí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 7 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x přezkumu x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx schůzi xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx hlasování xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dlužníku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx vlastních xxxxx x xxxxxxxx x nezbytnosti jejich xxxxxx. Insolvenční správce xx xxxxxxx xx xxxxxx věřitelů podle xxxxxxxx 1 osobně xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx schůze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů.

(3) Schůzi xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesvolá xxxx xxx svolanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §402 odst. 3; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§400

(1) X přijetí xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx schůzi xxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx informacím, které xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení a x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx xx připočtou x xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx. Xx-xx rozpor xxxx hlasováním věřitele xxxx schůzi věřitelů x xxxx hlasováním xx schůzi xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§401

Hlasování xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Hlasují-li věřitelé x xxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, podáním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx obsahovat xxxxx xxxx xxxxxxxx úkon, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx, x na kterém xx xxxxxx ověřena xxxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxx-xx toto xxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx; §43 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Hlasují-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx písemně, podáním xxxxxxxx xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", které xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx hlasovali, x na kterém xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxx obsahující všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx, kterou xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxx a známým xxxxxxxxx xxxxxxx oznámil; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 xxx.

(3) X xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx uplatní xxx xxxxxxxxx věřitelů x xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx majetkové podstaty.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§402

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nezajištění xxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxx xxxx pohledávku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx nehlasují xxx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxx zajištěné pohledávky. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx blízké x osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(2) Svůj xxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věřitelů o xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx splátek xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx ani jeden xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení (§406) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§403

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx na xx xx zprávě xxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Věřitelé, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx namítat, že xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, do 7 xxx xx xxxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx námitkám a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx včas neuplatnili xxxxxxx podle xxxx xxxxx, souhlasí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xx dluhy x xxxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405; xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednání, xx xxxxxxx předvolá dlužníka, xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxx xxxxx a věřitele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Rozhodnutí o schválení xxxxxxxxx

§404

X xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud neprodleně xx xxxxxxxx jednání, xxx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §403 xxxx. 3, x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neuplatnili xxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprodleně xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§405

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx

x) návrh na xxxxxxxx oddlužení nebyl xxxxx společně x xxxxxxxxxxxx návrhem a xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučeným x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení věřitelů xxxxx nepostačující,

b) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx majetek xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xx pro uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx majetek xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 požádal, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx konkurs, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanovil-li mu xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, insolvenční xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x odměně xxxxxxxxxxxxx správce x xxxx nákladech x xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx funkce. Xxxxxx-xx xxxxx podle §390a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx vyplacena xxxxxx za sepis x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx také insolvenčního xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxx, byla-li uplatněna xxxxx §390x odst. 5. Proti rozhodnutí x zastavení řízení xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(4) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zjištěnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx promlčí xx 10 xxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x neschválení xxxxxxxxx xxxx podat xxxxx xxxxxxx.

§406

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx x vydání rozhodnutí xxxxx §405, xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx věřitelé, včetně xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx označí xxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx, který xx xxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 1 xxxx. x), pokud xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neuvedl x xxxxxxx xxxxxxx, ač xxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx získané x neúčinného právního xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx, insolvenční xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx x splnění oddlužení xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxxxxxxxxxx insolvenčního správce xxxx x xxxxxxxx xxx měsíce xxxxxx xxxxxxxxxx podle §398 xxxx §398b z xxxxxx, xxxxx získá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx tak, xxx xxxx uhrazena xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx dlužník xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx uhradit xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nezajištěné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx obdrží, xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), x uvede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxx věřitelé x xxxxxxxxx dohodli,

d) přikáže xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx xxxxxxxx"), xxx xx doručení rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxx xxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxxxxxxx srážky x xxxxxxxxxx sražené xxxxxx xxxxxxxx,

x) uloží xxxxxxxx povinnost vydat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx majetek náležející xx majetkové podstaty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b),

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení může xxxxx pouze věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx také dlužník, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek insolvenční xxxx xxxxxxxxx, dlužník, xx-xx důvodem odvolání xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx stanovením xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx soudního řádu x plátci mzdy xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxx insolvenčnímu správci, x xx xxx xxxxxxx x xxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx moci.

§407

(1) Xxxxxx schválení xxxxxxxxx nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dispozičních xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxx není xxxxxxx. Pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a účinky xxxxxx rozhodnutí platí xxxxx xx x xxxxxxxx, zveřejnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx oddlužení. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxx, který podle xxx xxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§408

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxx manžela. Jde-li x xxxxxxxxx povolené xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§394a), xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx za majetek xx společném xxxxx xxxxxxx, které nezaniká.

(2) Xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx poté, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nastanou účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx, ledaže zajištěný xxxxxxx požádá, xxx xxxxx xxxxxxx zpeněžen xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku dojde x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných věřitelů xxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Poté, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

§409

(1) Od xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xx schválení xxxxxxxxx, xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx xx zpeněžení, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečné xxxxxx x xxxxxxxx, a xxxx xx postupuje xxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, náležejícímu xx majetkové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění xxxx který insolvenční xxxx xxxxxx vydat xx zpeněžení. Majetek, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení, x té xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxx podstaty. Výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x provést jen xxx pohledávky, které xxxxxx být xxxxxxxxxx xxx oddlužení a xxxxxxxx které xxxxxxxx xxxx, co nastanou xxxxxx schválení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však po xxxxxxxx xxxxxxxx výše x pořadí zajištěné xxxxxxxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxxx věřitel. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věřiteli; xxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§410

(1) Není-li dále xxxxxxxxx jinak, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx §190202.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zda xx xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx dlužníka; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobním xxxxxxx x dlužníkem, xxxxx datum x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 7 xxx předem. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyrozumí x xxxxx jej x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vypracuje xxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o jednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x písemném vyrozumění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxx.

(3) O zprávě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §404 xxxx 405 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx žádné xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 xxxx podané xxxxxxx nejsou xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zprávy x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx podle §398a xxxx. 4 xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 proti xx xxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx a předložil xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nemusí xxxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podány xxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx.

(5) Popření pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxx xxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 odst. 2 xxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; tento xxx xx xxxxxxxx i xxx počátek běhu xxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxxxxxx pohledávky, která xxxx popřena xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx důvod xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxx xxx skutečnosti, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx pohledávka xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§411

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx oddlužení.

(2) Xxxx-xx některá z xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx uspokojeny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxx splátkového xxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx x určených xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx věřiteli xxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zjištění xxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určené xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412

Povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx příjem xxxxxxxx,

x) hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx, darem a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxxxxxxx x výtěžek, xxxxxx xxxx jiné xxx xxxxxxxxx příjmy x část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, použít x xxxxxxxxxx splátkám xxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře; xx xxxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxx x 15. xxxxxx x x 15. září xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 kalendářních měsíců, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxx předkládání; xxxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx, že přehled xxxxxx xxxx dlužník xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádný xx xxxxx xxxxxx x xx žádost xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věřitelů xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) nepřijímat xx xxxx xxxx xxxxxxx, které by xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx svých věřitelů.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx dlužníka. X xxxxxxxxxx své činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x věřitelský výbor.

(3) Xxxxxx úkon, xxxxxx xxxxxxx za trvání xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxx méně, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xx xx xx, že xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v plné xxxx,

x) xxxxxxx x xxxx 3 let xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx nezajištěným věřitelům xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po něm xxxx možno spravedlivě xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; má se xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x této xxxx splatil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx splněno xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník xxxxx xxxxxx všechny povinnosti xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxx splnění oddlužení xxxxx odstavce 1 xxxx. b) x x) xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx oddlužení nebo xx-xx xxxxxxx invalidní xx druhém xxxx xxxxxx stupni74), je xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebylo zrušeno xx xxxx 3 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx předloží insolvenčnímu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxx, xx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pohledávka, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx od dosažení 18 let xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dlužník alespoň xx dvou třetin xxxx výše využil x úhradě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxx oddlužení xx xx 1 xxx. Xxxxx tak z xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Průběh xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx průběhu oddlužení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splácet xxxxx §398 odst. 3; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x oddlužení x xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné. X xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx nerozhoduje, jestliže xxxx oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxx určenou xxxx xx xx xxxxxxxx dne.

(4) Doba, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx oddlužení, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §412a xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx může rozhodnout, xx xx doba, xxxxx xx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1, xxxxxxxxx xx o 6 xxxxxx. Učiní xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx.

§412x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§413

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vědomí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x zprostí xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dlužník, insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nabytím xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx insolvenční xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedoporučil xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx podání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uloží xxxxxxxx povinnost xx xxxx podání nové xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §398 xxxx. 3. Proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.

§414

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxxxxx soud rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splní xxxxx a včas xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud x rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do oddlužení, x xxxxxxx, v xxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xx pohledávky xxxxxxx po rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx pohledávkám xx x insolvenčním řízení xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlásili, ač xxx měli učinit.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx vztahuje x xx xxxxxxxx x xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx tyto pohledávky xxxxx postihu.

(4) Xxx xxxxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), xx může takto xxxxxxx xxx xx xxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§415

§415 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

§416

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §414 se nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx sankce, xxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, pohledávek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, se xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníku osvobození xxxxx §414, se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebyla x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx namítat xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxx osvobození xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§417

(1) Osvobození xxxxx §414 insolvenční xxxx xxxxxxxx odejme, xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx některým x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 let xx xxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx, xxxxx že xxxxxxx poskytl zvláštní xxxxxx některým věřitelům; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatnit před xxxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká, xxx-xx xxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxx xxxxxxxxx podvodných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 může podat xxxxx dlužník x xxxxxxx, jehož se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§418

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší a xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníku xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx závazek po xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx schválení oddlužení xxxxxx okolnosti, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr.

(4) Insolvenční xxxx xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující, xxxxxx

x) xxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxx společně s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx konkurs, x

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx soud xxxxxxxxx k její xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(5) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx nerozhodne o xxxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; současně rozhodne x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 písm. x) xxxxx vyplacena xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx, xxxx-xx uplatněna xxxxx §390a xxxx. 5.

(6) Xx základě upraveného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx neuspokojenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx promlčí za 10 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx dokud xxxxxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx jednání, které xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxx xxxx trvá-li xx xxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx netrvá, xxxxxxxx se tak xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx. K xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx.

(8) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 3 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7 x přihlášení věřitelé; xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX ODDLUŽENÍ

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB X OBLASTI XXXXXXXXX

§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx podle §390 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx s xxx nezbytně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx návrhu.

§418a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) O udělení xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxx právnické xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx je

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx právo právnické xxxxx x prostorám, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti oddlužení,

b) xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx poskytuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, členů, xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů jejího xxxxxxxxxxx orgánu a xxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vykonáváním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nehledí, xxxx xx xxxxx odsouzen,

c) xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebyla právnické xxxxx xxxxxxx akreditace xxxxx §418f xxxx. 2,

x) xxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx smluvním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ekonomie xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx vzdělání uznáno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, která xx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx oddlužení,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby.

§418b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§418x

Xxxxxx o akreditaci

(1) Xxxxxx o akreditaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx adresu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx poskytovány služby x xxxxxxx oddlužení.

(2) X žádosti podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) seznam xxxx xxxxx §418b xxxx. x) x, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxx bezúhonnosti, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx žádosti starší 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx starší xxx 1 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických osob,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objekty xxxx xxxxxxxx užívat,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §418b xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx,

x) jehož xx xxxxxxx osoba xxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x posledních 3 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxx bydliště v xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxxx výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) v xxxx xx nebo x posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx i cizím xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx organizační složku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx tohoto xxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx cizí xxxx xxxxx x evidence xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pro předložení xxxxxx x evidence xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před notářem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx opatří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu69) xxxxxx xxxxxxx elektronický xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70) x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx70), xxxx-xx xx xxxxxxxx rejstříku podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx71).

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti ministerstvo. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x nepřechází xx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xx nacházejí xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx se xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx k xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx za žádost.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxx koncem xxxx platnosti akreditace. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx prodloužení xx xxxxxxxx xxxxx §418c, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditace xxxxxxxxx vždy x 5 xxx. Akreditace xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2017 Sb. x účinností xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx poškození xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškodí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejdéle po xxxx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Akreditace xxxxxx také xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx dlužníka, xx xxxx xxxxxx neodůvodňují xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxx že xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka, nebo xx sepíše x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh x vadami, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo že xxxxxxx pozdním sepsáním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby x oblasti oddlužení, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v prostorách xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 1.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxx akreditovaných xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(2) Xx xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xx přidělené rejstříkovým xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti oddlužení,

d) xxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx byl xxxxxxxx zápis xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx který xx xxxx uložena xxxxxx xxxxxxx xx výši 5&xxxx;000 Kč nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx seznamu xxxxxxx xxxx byla xxxxxxx.

(3) Údaj x xxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx

x) po xxxxxxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx akreditované xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx částku 10&xxxx;000 Xx,

x) xx uplynutí 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx akreditované xxxxx xxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxxx 10&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 75&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxx činnosti x délce xxxxxx xxxxxxx 2 xxx, x

x) po xxxxxxxx 8 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx pokuta xxxxxxxxxxx xxxxxx 75&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx více xxx 2 roky;

rozhodnutím x xxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx správním soudnictví.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 3 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx rozhodnutí o xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, zrušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu.

§418h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXX

§418x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx v přiměřené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) poruší povinnost xxxxx §418g xxxx. 1,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx označeny xxxxx xxxxx §418g xxxx. 2,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxx x xxxxxxx x §390a xxxx. 4, xxxx

x) v xxxxxxx x §418g xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx akreditace xxxxx §418f xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxx x oblasti oddlužení xxx xxxxxxxxxx.

(3) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §390a xxxx. 7 xxxx nebo prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zvýhodnění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx oddlužení.

(4) Xx xxxxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx oddlužení xx xx 5 let,

b) xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč.

§418x

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx nabídne xxxx xxxxxxxx služby x oblasti oddlužení.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §390a xxxx. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zprostředkuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování služby x oblasti xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.

§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle §418j x 418k xxxxxxxxxx ministerstvo.

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§419

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx každého xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spis.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Každý xx právo xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx z xxx xxxxx x xxxxxx. Soudce insolvenčního xxxxx xx xxxxxxx xx všem údajům xxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx výstup z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x insolvenčního xxxxxxxxx xxxx informaci o xxx, xx požadovaný xxxx není xxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku.

§420

(1) Xx-xx dlužník xxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xx do seznamu xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a nemá-li xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se do xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx dlužníků vedle xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xx bydliště, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační číslo.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx insolvenční soud xx xxxxxxx dlužníků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx do 7 xxx xx xxxxx xxxxxxxx; není-li mu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx znám, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx soud xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx správce fyzickou xxxxxx, zapisuje xx xx seznamu xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, identifikační číslo, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xx-xx insolvenční správce xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§421

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx chronologicky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaná v xxxxxxxxxxxx řízení a x xxxxxxxxxxxx sporech,

b) xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Podání xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu v xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx přenesením jejich xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§422

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x podání, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně přístupné. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx insolvenčního xxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx podání, zveřejní xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxx jméno x xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xx vkládanému podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx.

§423

(1) Do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevkládají xxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Skutečnost, xx se x xxxxxxx xxxxx nachází xxxxxx, které x xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, však musí xxx v insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx insolvenčního xxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mařilo xxxx insolvenčního xxxxxx.

§424

(1) Stanoví-li xxxxx xxxxx, že se xxxxxxxxx doručuje zveřejněním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxx být v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxx.

§425

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxx rozhodnutím xxxxx §142, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx oprávněn požádat x xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58).

(3) Xx-xx podán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pravomocnému xxxxxxxxxx xxxxx §142, xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx projednání xxxxxxxxx prostředku.

HLAVA II

VZTAH XX XXXXXX XXXXXXXX XXXX

§426

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem xxxxx Xxxxxxxx unie59) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, na xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx odkazuje.

(2) Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx59) skutečnost, xx xxxxxx zájmy dlužníka xxxx soustředěny x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§427

Xxxxxxxxxxx příslušnost

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie59) xxxxx x xxxxxxx xx ustanovení, xxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x insolvenční řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Dlužník x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx odvolání x xxxxxx nesprávného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§428

Insolvenční xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie x výjimkou Dánska xx na území Xxxxx xxxxxxxxx prokazuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx; xx-xx x xx požádán, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§429

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce vydané x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu xxxxx Xxxxxxxx xxxx59) xxxx dlužníku, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxx dlužníka s xxxxxxxxxxx oprávněním. Na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxx a o xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxx členském xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§430

Xxxxx věřitelé

(1) Známé xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx své xxxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxx, xx jim xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx oznamuje xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zkrácené xxxxx, standardní xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

§430a

Jednostranný xxxxxxx

(1) Učinil-li xxxxxxxxxxx správce v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropské xxxx59), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx od jejího xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx59).

(3) Námitky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxxxxx xxxxx §304 xxxx. 2 xx xxxxxxx o xxxxxxx zprávě a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X případech xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx věřitelé v xxxxx xxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

(5) X řízení x jednostranném příslibu x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§430x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§430x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§430x vložen xxxxxxx předpisem x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§431

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věřitele, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v oddlužení, xxxxxx x přezkumu, xxxxxx xxx oddlužení, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx oddlužení, popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem, xxxxxxx zprávy x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §85, výzvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o soupisu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o reorganizačním xxxxx x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx jejich úschovu x nahlížení xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výši x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx odměny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx určení nutných xxxxxx x odměny xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípustnou xxxx,

x) jednací xxx xxx insolvenční xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x druhy formátů,

f) xxxxx, rozsah a xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek majetku, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a výdajů xx xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx které xx sestavuje xxxxxx xxxxxx likvidity, xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §31, 36, 45, 136, 294, 313, 371, 373, 383, 385 x §430a,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydat xx xxxxxxxxx.

§432

Přechodné ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dosavadní xxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx x xxxx do 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx, pak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx oznamuje zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§101 xxxx. 1), xxxxxxx xx splněnou x xxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx rozvržené pracovní xxxx.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2008 obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x insolvenčního xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §422 xxxx. 1 a 2 se xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx osobního údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§433

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx a vyrovnání.

2. Xxxxx č. 122/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x vyrovnání.

3. Xxxxx č. 12/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 214/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 328/1991 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 368/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 530/1990 Xx., x dluhopisech, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 476/1991 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§434

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2008.

Zaorálek v. x.
Xxxxx x. r.
Paroubek x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 217/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x nich xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x insolvenčním řízení xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §178 x 179 xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx řízení zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x nich xxxxx nebyla zjištěna xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §16, §160 odst. 3, §336 xxxx. 2 x §410 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení nastaly xx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx uplatní x xxx spory o xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, x xxxxx dosud xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §394 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se uplatní x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jestliže x xxxx dlužník xxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.3.2011

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx. xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx účinky úkonů, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 334/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §285 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x exekučním xxxxxxx vedeným xxxxx xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.

Čl. XXIX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nastaly xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu 6 měsíců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xx smyslu §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxx §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 12 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §390a xxxx. 4, §418g xxxx. 1 až 3 x xxxxxxxxxx xxxxx II xxxxx xxxxx zákona č. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx. K vadě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, který xxx xxxxx x xxxx 12 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxx nebyl xxxxxx a za xxxxxxxx podán právnickou xxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx §390a odst. 1 xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x označí osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Ve xxxxxx x hypotečním xxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jejichž xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx se nepovažují xx xxxxx dluhopisy xxxxx xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §375 xxxxxx č. 182/2006 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x x xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2019

Xx. XVIII

Přechodné ustanovení

Insolvenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxxx xxxx zahájena a x nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxx 2019, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§33

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2020

Čl. LXXI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uložených xx xxxxxxxxx xxxxx §418j x 418k xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x nebyly xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx úřadu.

3. Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30. xxxxxx 2024, xxxxx nebyla xxx xxxx pohledávky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; jinak xx xxxxx xx 31. prosince 2024.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Čl. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx přihlášené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 462/2023 Sb. x účinností od 1.1.2024

Informace

Právní předpis x. 182/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

108/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx zákona x. 312/2006 Xx., x xxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.5.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

362/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

56/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx. publikované x xxxxxx x. 17/2008

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů

s xxxxxxxxx od 1.7.2009

458/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2009

7/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

163/2009 Sb., xxxxx XX xx xxx 21.4.2009 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27.5.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §394 xxxx. 2 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x §93 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 9.6.2009

217/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009 x xxxxxxxx části §98, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012

227/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

241/2010 Xx., xxxxx XX xx dne 1.7.2010 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.3.2011

260/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.7.2010 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx části xxxxxxxxxx §399 odst. 2 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 10.9.2010

409/2010 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

69/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.3.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.7.2011

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

466/2011 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxx x. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x mění xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2012

334/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

396/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx důchodové spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx činů a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx od 1.8.2013

185/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2013

294/2013 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., kterým se xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a řešení xxxxx xx finančním xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

64/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

268/2017 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 27.6.2017 sp. xx. Xx. XX 22/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §160 odst. 2 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 6.9.2017

283/2017 Xx., xxxxx XX ze xxx 11.7.2017 sp. xx. Xx. XX 23/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §61 xxxx. 2 věty xxxxx x §66 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 294/2013 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.9.2017

291/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

422/2017 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 7.11.2017 xx. xx. Xx. XX 33/15 ve xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 26.12.2017

182/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 374/2015 Xx., x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2018

307/2018 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.1.2019

31/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Xx., o soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019 x xxxxxxxx §102 x 139, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.6.2022

80/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

223/2019 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 2.7.2019 sp. xx. Xx. ÚS 2/19 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx znění účinném xx 30.6.2017 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.9.2019

230/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

119/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2020

191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx účastnící se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x právnické xxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx soudního řádu

s xxxxxxxxx xx 24.4.2020

460/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, a xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.2020

527/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákon x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 24.7.2021 x 1.1.2022

298/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 374/2015 Sb., x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx finančním xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

96/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

254/2022 Sb., xxxxx XX xx xxx 28.6.2022 xx. zn. Xx. XX 104/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §108 xxxx. 1 zákona x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 31.8.2022

416/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x využíváním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

285/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.9.2023

349/2023 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x konsolidací xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

430/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 471/2022 Xx., x xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2024

462/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx zajištění xx stáří

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

29/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí svobody x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 293/1993 Xx., o xxxxxx vazby, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích a xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x platebním xxxxx), xx xxxxx zákona x. 257/2004 Xx. x zákona x. 377/2005 Xx.
2) Čl. 99 xxxxxxxxx zákona č. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx.
2x) Xxxxx č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 483/2006 Xx.
3) Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §9 xxxx. 4, §11, 84 xx 89 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
6) Xxxxx č. 189/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx úřednících, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §92 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.
8) §92 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx řádu.
9) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
9x) Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §137 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §9 xxxx. 3 a §27 odst. 3 xx 5 zákona x. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §35 xxxxxxxxxx soudního řádu.
16) Xxxxxxxxx §38i odst. 1 xxxx. h) obchodního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16a) Zákon č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §53 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
18) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §76 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
20) §42 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
21) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) §29 xxxxxxxx x. 37/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 77/1993 Sb.
24) §79 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx řádu.
25) §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
26) Xxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) Xxxxxxxxx §321, §322 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
29) §279 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
30) Xxxxxxxxx §31 xxxx. 6 x §37a xxxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx péči.
34) §58 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Například §7b xxxx. 1 xxxx. e) a x) xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §8 xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §91 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx.
38) §93 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
39) Xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx.
40) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §8 xxxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§28 xxxxxxxx x. 222/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx provozu v xxxxxxxxxx, společné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
42) §22, §23 xxxx. 1 x 3 x §27 xxxxxx x. 72/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx bytů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §23 xx 28 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
44) §22 xxxxxx č. 72/1994 Xx.
45) Xxxxx č. 26/2000 Sb., o veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx c) xxxxxx x. 124/2002 Xx.
49) §29 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. 5 zákona x. 124/2002 Sb.
50) §193 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Xx.

51) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/24/ES ze xxx 4. dubna 2001 x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2399 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2014/59/XX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

52) §5a xx 7a zákona x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/ES xx xxx 20. xxxxxx 2000 x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx xxxxxx.
54) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/17/ES xx xxx 19. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťoven.
55) §5c xxxxxx č. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 39/2004 Xx.
56) §5a xxxx. 1 zákona x. 363/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Sb.
57) Xxxxx č. 363/1999 Sb.
58) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

59) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/848 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
60) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §2 xxxx. k) xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx.

62) §24 xx 27 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX xx xxx 6. května 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x středních podniků, Xx. xxxx. X 124, 20. 5. 2003, x. 36.

64) §3 a 9 zákona x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Například §7b xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

66) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x auditorech a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

69) Zákon č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 87/2015 Xx.

70) §3 odst. 1 zákona č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

71) §3 odst. 2 a 3 xxxxxx č. 304/2013 Xx.

72) §1190 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník.

73) §16b xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

75) §12a xxxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.