Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2022.


Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
182/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých základních pojmů §2

Úpadek §3

Způsob řešení úpadku §4

Zásady insolvenčního řízení §5

Výjimky z působnosti zákona §6

Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních §7

Věcná příslušnost §7a

Místní příslušnost §7b

Účast státního zastupitelství §7c §8

HLAVA II - PROCESNÍ SUBJEKTY

Díl 1 - Procesní subjekty §9

Insolvenční soud §10 §11 §12

Asistent soudce insolvenčního soudu §13

Díl 2 - Účastníci řízení §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Díl 3 - Insolvenční správce a další správci §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Odvolání insolvenčního správce §31

Zproštění insolvenčního správce §32

Zástupce insolvenčního správce §33

Oddělený insolvenční správce §34

Zvláštní insolvenční správce §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a

Úvěrové financování §41 §42 §43 §44 §45

Díl 4 - Věřitelské orgány

Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů §46

Schůze věřitelů §47 §48

Hlasovací právo §49 §50 §51 §52 §53

Postup insolvenčního soudu §54 §55

Věřitelský výbor §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Insolvenční soud jako věřitelský výbor §66

Účast odborové organizace ve věřitelském výboru §67

Zástupce věřitelů §68

Díl 5 - Další procesní subjekty

Státní zastupitelství §69

Likvidátor dlužníka §70

HLAVA III - USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Doručování §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §80a

Pořádková pokuta §81 §82 §83

Spojení věci §83a §84

Jednání §85

Dokazování §86 §87

Rozhodnutí §88 §89 §90

Opravné prostředky §91 §92 §93 §94 §95 §96

HLAVA IV - PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM

Díl 1 - Zahájení insolvenčního řízení §97 §98 §99 §100

Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem §100a

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení §101 §102

Díl 2 - Insolvenční návrh §103 §104 §105 §106 §107

Záloha na náklady insolvenčního řízení §108

Díl 3 - Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení §109 §110

Nakládání s majetkovou podstatou §111 §112 §113 §114

Díl 4 - Moratorium §115

Návrh na moratorium §116

Rozhodnutí o návrhu na moratorium §117

Vyhlášení moratoria §118

Účinnost moratoria §119

Účinky moratoria §120 §121

Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria §122 §123

Zánik moratoria §124 §125 §126 §127

Mimořádné moratorium §127a

Díl 5 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm §128

Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost §128a §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135

Rozhodnutí o úpadku §136 §137 §138 §139

Účinky rozhodnutí o úpadku

Předběžná opatření a započtení §140

Přerušení řízení §140a

Zákaz vydání rozhodnutí §140b

Nové zahájená řízení §140c

JIná řízení §140d

Výkon rozhodnutí a exekuce §140e

Odvolání proti rozhodnutí o úpadku §141

Právní moc rozhodnutí o úpadku §141a

Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu §142 §143 §144 §145 §146 §147

Díl 6 - Stanovení způsobu řešení úpadku §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157

Díl 7 - Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku §158

Díl 8 - Incidenční spory §159 §160 §161 §162 §163 §164

HLAVA V - VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK

Díl 1 - Postavení věřitelů a jejich pohledávek §165 §166 §167

Pohledávky za majetkovou podstatou §168

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou §169 §170 §171 §172

Díl 2 - Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání

Podání přihlášky §173

Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky §173a

Náležitosti přihlášky §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §182a §183 §184 §185 §186 §187

Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem §188

Seznam přihlášených pohledávek §189

Přezkoumání přihlášených pohledávek

Přezkumné jednání §190 §191

Popření přihlášených pohledávek §192

Popření pravosti pohledávky §193

Popření výše pohledávky §194

Popření pořadí pohledávky §195

Účinky popření pohledávky §196 §197

Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §198

Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §199

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem §200 §201 §202

Díl 3 - Jiné způsoby uplatňování pohledávek §203 §203a §204

HLAVA VI - MAJETKOVÁ PODSTATA

Pojem a rozsah majetkové podstaty §205

Obsah majetkové podstaty §206 §207 §208

Zjišťování majetkové podstaty §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

Soupis majetkové podstaty

Pořízení soupisu §217

Označení majetku v soupisu §218

Ocenění položek soupisu §219

Důvod soupisu §220

Prohlášení o správnosti soupisu §221

Zveřejnění soupisu §222

Upuštění od soupisu nebo ocenění §223

Vyrozumění o soupisu §224

Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty §225 §226 §227

Nakládání s majetkovou podstatou a její správa §228 §229 §230

HLAVA VII - NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ

Díl 1 - Neplatnost právních úkonů §231 §232 §233 §234

Díl 2 - Neúčinnost právních úkonů §235 §236 §237 §238 §239

Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění §240

Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů §241

Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů §242 §243

ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU

HLAVA I - KONKURS

Díl 1 - Prohlášení konkursu a jeho účinky §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252

Smlouva o vzájemném plnění §253

Fixní smlouvy §254

Výpůjčka §255

Nájemní a podnájemní smlouvy §256 §257 §258

Leasingové smlouvy §259

Výhrada vlastnictví §260 §261 §262

Díl 2 - Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení §263 §264 §265 §266 §267

Díl 3 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

Díl 4 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu §277 §278 §279 §280 §281 §282

Díl 5 - Zpeněžení majetkové podstaty §283

Předkupní právo §284 §285 §286 §287 §288 §289 §289a §290 §291 §292 §293 §294 §295

Díl 6 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení §296 §297 §298 §299

Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty §300 §301

Díl 7 - Konečná zpráva a rozvrh §302 §303 §304 §305 §306 §307

Díl 8 - Zrušení konkursu §308 §309 §310 §311 §312 §313

Díl 9 - Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu §314 §315

HLAVA II - REORGANIZACE

Díl 1 - Přípustnost reorganizace §316

Díl 2 - Návrh na povolení reorganizace §317 §318 §319 §320 §321 §322 §323 §324

Díl 3 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace §325 §326 §327 §328 §329 §330 §330a §331 §332 §333

Díl 4 - Věřitelé při reorganizaci §334 §335 §336 §337

Díl 5 - Reorganizační plán §338 §339 §340 §341 §342

Zpráva o reorganizačním plánu §343 §344 §345

Hlasování mimo schůzi věřitelů §346 §347 §348 §349 §350 §351

Díl 6 - Provádění reorganizačního plánu §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361

Díl 7 - Skončení reorganizace §362 §363 §364

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA §365 §366

HLAVA IV - ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Díl 1 - Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §367

Oddíl 2 - Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v §367 odst. 1 písm. c)

Insolvenční návrh, úpadek obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v §367 odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v §367 odst. 1 písm. g) §368 §368a §368b §368c §368d §368e §369

Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti §370

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §371

Insolvenční správce §372

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §373

Pořadí některých pohledávek za bankami a spořitelními a úvěrními družstvy §374

Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize §374a

Pohledávky z nepreferovaných dluhových nástrojů §374b

Pohledávky z odepisovatelných kapitálových nástrojů §374c

Kryté dluhopisy a hypoteční úvěry §375

Majetek zákazníka §375a §376

Oddíl 3 - Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry §377 §378

Díl 2 - Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §379

Oddíl 2 - Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení §380 §381

Informování orgánu dozoru a veřejnosti §382

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §383

Insolvenční správce §384

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §385

Zvláštní ustanovení o rozvrhu §386

Oddíl 3 - Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky §387 §388

Díl 3 - Úpadek podílového fondu a úpadek podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem §388a §388b §388c

HLAVA V - ODDLUŽENÍ §389 §390

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu §390a

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení §391

Přílohy k návrhu na povolení oddlužení §392 §393 §394

Společný návrh manželů na povolení oddlužení §394a

Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení §395 §396 §397 §397a

Způsoby oddlužení §398

Zpráva pro oddlužení §398a

Splátkový kalendář fyzické osoby - podnikatele §398b §399 §400

Hlasování mimo schůzi věřitelů §401 §402 §403

Rozhodnutí o schválení oddlužení §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení §412

Splnění oddlužení §412a

Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení §412b

Rozhodnutí o splnění oddlužení §413

Osvobození dlužníka od placení pohledávek §414 §415 §416 §417

Zrušení schváleného oddlužení §418

ČÁST TŘETÍ - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ

HLAVA I - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ §418a

Podmínky pro udělení akreditace §418b

Žádost o akreditaci §418c

Rozhodnutí o udělení akreditace §418d

Změna a prodloužení akreditace §418e

Zrušení a zánik akreditace §418f

Povinnosti akreditované osoby §418g

Seznam akreditovaných osob §418h

HLAVA II - DOHLED

Dohled ministerstva §418i

Přestupky právnických osob §418j

Přestupky fyzických osob §418k

Společná ustanovení §418l

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK §419 §420 §421 §422 §423 §424

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků §425

HLAVA II - VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE §426

Mezinárodní příslušnost §427

Insolvenční správce §428

Zveřejnění některých rozhodnutí §429

Známí věřitelé §430

Jednostranný příslib §430a

HLAVA III - FORMULÁŘ §430b

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §431

Přechodné ustanovení §432

Zrušovací ustanovení §433

Účinnost §434

Nález Ústavního soudu - č. 163/2009 Sb.; č. 241/2010 Sb.; č. 260/2010 Sb.; č. 268/2017 Sb.; č. 283/2017 Sb.; č. 422/2017 Sb.; č. 223/2019 Sb.

č. 217/2009 Sb. - Čl. II

č. 69/2011 Sb. - Čl. II

č. 334/2012 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXIX

č. 294/2013 Sb. - Čl. II

č. 64/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. XII

č. 31/2019 Sb. - Čl. II

č. 80/2019 Sb. - Čl. XVIII

č. 230/2019 Sb. - Čl. II

č. 191/2020 Sb. - §33

INFORMACE

182
XXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2006
x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x hrozícího xxxxxx dlužníka soudním xxxxxxx některým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úpadkem x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dlužníka.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxx xxxxxx,

x) insolvenčním xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sporem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jen xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx právem, xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx xxxx postoupením pohledávky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy; xxxxxxxxxx věřitelem xx x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx zákona x dluhopisech,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesní úkon, xxxxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení,

i) xxxxxxxxxxxx rejstříkem xxxxxxxxxx xxxxxx, který obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zájmem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx ně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx způsoby řešení xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx institucí xxxxx, spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx 1 xxxx 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 o xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx instituce a xxxxxxxxxx podniky (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxx x zajišťovna, a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x některé další xxxxx.

§3

Úpadek

(1) Dlužník je x xxxxxx, jestliže xx

x) xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx závazky není xxxxxxx plnit

(dále xxx "xxxxxxxx neschopnost").

(2) Xx xx za to, xx dlužník xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx závazky, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx po dobu xxxxx 3 měsíců xx xxxxx splatnosti, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1, xxxxxx xx uložil insolvenční xxxx.

(3) Xx se xx xx, xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx a vede xxxxxxxxxx, je schopen xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčuje, xx xxxxxx krytí xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx výhled xxxxxx likvidity xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výkaz xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity xxxx xxx sestavené x souladu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou - xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx x tehdy, xx-xx předlužen. X xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a souhrn xxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxxx xxxx majetku. Xxx stanovení hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx také x xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxx xx správě xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx úpadek xxx xxxxx, lze-li xx zřetelem ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x včas splnit xxxxxxxxxx část svých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Obsah, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazu stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx období, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxxxxxx, a požadavky xx osoby, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§4

Způsob řešení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx řešení úpadku") xx xxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx subjekty nebo xxx určité xxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutím insolvenčního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx"),

x) jde-li x xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

c) xxx-xx x oddlužení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Zásady xxxxxxxxxxxxx řízení

Insolvenční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxx rychlého, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx stejné nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení omezit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xx dovoluje xxxxx.

§6

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x

x) stát,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx2),

x) Xxxxxx xxxxxxx banku,

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx vysokou xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxx stát nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx2) před zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xx zaručil.

(2) Xxxxxx xxxxxx nelze xxxx xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx její xxxxxxx; xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu3), xx xxxx, po xxxxxx xx nositelem xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí x xxxx vyhlášených voleb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zásadami, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx4) xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních soudních; xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx zákon xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx příslušnost

Krajské soudy xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx stupně

a) x xxxxxxxxxxxx řízení,

b) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx o náhradu xxxxx xxxx xxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx, která vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatými x xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§7x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx soud dlužníka. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníku, xxxxx xx zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx dlužníka xx dni, xxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxxxx okamžik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení; není-li xxxxxx soud, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první.

(2) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tvořící x xxxxxxxxx koncern, xx xxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x řízení xxxxxxxxx xxxx insolvenční soud, x něhož xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řešící xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx osobou xxxxx xxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx se xx xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x insolvenčního xxxxx, v xxxxx xxxxxx je x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xx příslušný xx xxxxxx xxxxxxxxx x §7a xxxx. b) xx x).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx probíhá, xxxxx i před xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx odkladu, x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx se insolvenční xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxxxx zastupitelství

Státní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx incidenčních xxxxx, a xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§8

Xxxxxxxxxx xxxxx první x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx tento xxxxx x části xxxxx xxxxxxx některého xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinak.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx subjekty

§9

Procesními subjekty xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx soud,

b) xxxxxxx,

x) věřitelé, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx dlužníku,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vstoupilo do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx sporu, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Insolvenční xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x insolvenčním xxxxxx

x) xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxx xxxxx ukládá xxxx předpokládá,

b) průběžně xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx a činností xxxxxxxxx procesních xxxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

§11

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx účelu a xxxxxx povinnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Insolvenční xxxx je oprávněn xxxxxxxxx od insolvenčního xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxx účtů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

§12

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jediný xxxxxx (samosoudce).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxx a vyšší xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx soudce xxxxxxxxxxxxx soudu.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx vůči xxxxxxxx.

(2) Vedlejší účastenství xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípustné; xxxxxxxxxx §16 odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx uplatňující své xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxxx xxxxxx jen po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§16

(1) Účastníky řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je přípustné.

§17

Xxxxx xx xxxxxx7) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx8) nejsou x xxxxxxxxxxxx řízení přípustné.

§18

(1) Xxxxxxx-xx v xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitele na xxxxxxxxxx pohledávky, aniž xxxxxxx xxxxxxx ztrácí xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, insolvenční soud xxxxxxxx, že místo xxxxxx xxxxxxxx vstupuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis, x po xxxxxxxx xxxxxxxx nabyvatele xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přímo z xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx doložit xxxxxxxx xxxxxxxx9) nebo listinou, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy mu xxxxxx xxxxx došel; xxxxxxxxxx §43 občanského xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx. K xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx formuláři podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx již xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodnout x xx se xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx věřitel x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; odstavec 2 xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Odvolání proti xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud však xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §18 rozhodne x xxxx vstupu xx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Nabyvatel xxxxx xxxxxxxx xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx incidenčních sporů, xxxxx se týkají xxx xxxxxx pohledávky.

(2) Xxxxxxxxxx §177 xxxx. 2 až 6 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě 15 dní od xxxxxx do insolvenčního xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx samosprávní xxxxx x xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spory.

(2) Xxxxxxxx organizace může x insolvenčním xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x další správci

§21

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxx zapisované, jeho xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx zápisu xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9a).

(3) Insolvenčním správcem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

(1) Osoba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx-xx xxx xx důležité xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x kvalifikační xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx seznamu a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx správce xxxxxx xx svůj náklad xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx celou dobu xxxxxx xxxx funkce.

§24

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx důvod xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §34. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenční správce xxxxx, že jsou xxx důvody pro xxxx vyloučení, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx, xxx x jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat; odstavec 1 xxxxx xxx xxxxxx společníka xxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 x xx-xx x předloženém xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xx 24 x xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx §29 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, insolvenční soud xxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx určeného xxxx zápisu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xxxxxx

x) pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx, je-li x xxxx xxxxxx podán xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx nebo není-li x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx způsob řešení xxxxxx a není-li xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx9a),

x) pro obvod xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxx určení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx osobou xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zápisu jejího xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx okolnosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx to xxxxxxxx xx zřetelem x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx poměrům, xxxxx x k xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pořadí; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxxx x případě xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx insolvenční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x příslušné xxxxx xxxxxxx postupem, xxxxx xx v souladu xx zásadou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx vhodné xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, x xxxxx dlužníka x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x odborné xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem.

§26

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odvolání xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx pouze xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení xxxx xx není xxxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "předběžný xxxxxxx"); xxxx xxxxxxxxxx xx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x má xxxxx x povinnosti, xxxxx xx tento xxxx vymezí. Xxxx xxxxx a povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení x insolvenčním xxxxxxx xxxxx přiměřeně i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Za podmínek stanovených xxxxx zákonem xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgány; xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §21 xx 24 a §25 xxxx. 3 xxxxxxx.

§29

(1) Xx schůzi xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se mohou xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce odvolávají x funkce x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §148 odst. 2 xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 odst. 1, a x xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxx usnést xxxx xx schůzi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je přijato, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx nejméně polovina xxxxx xxxxxxxx přihlášených xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxx hlasovat. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xx xxxx xxxxxxxx přijato, xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx věřitelů xxxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Usnesení x ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 potvrzuje xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce podmínky xxxxxxx x §21 xx 24 x §25 xxxx. 3; §54 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx; odvolání je xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepotvrdí. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx věřitel, který xx schůzi xxxxxxxx xxxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx; §55 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx mu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx spravoval, x xxx vyúčtoval xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxx-xx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ustanoveného insolvenčního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového, xxxx byl-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §31 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o odmítnutí xxxxxxxxx pohledávky xxxxx x xxxxxx změně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, která by xxxx xxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx insolvenčního správce xxxx věřitelského xxxxxx xxxxx i bez xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Učiní xxx xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29 odst. 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxx odvolá x xxxxxx x tehdy, xxxxxx-xx o xx xx 3 dnů xxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích9a), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx návrhu xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x podaném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kterému zaniklo xxxx právo dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xx zrušeno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích9a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanoven xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3, xxxxxxxx x xxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx však xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §26.

(6) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce; xxxx odpovědnost xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx anebo xxxxx závažně porušil xxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx návrhu xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx podat návrh xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 4 a §31 xxxx. 5 x 6 xxxxx obdobně.

§33

Xxxxxxxx insolvenčního správce

Je-li xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechodně xxxx xxxxxx vykonávat. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xx 31 xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce

(1) Xx-xx insolvenční správce xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x některému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů x xxxx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob výkonu xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního správce xxxx.

(3) Byl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 z xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odděleným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X případech, kdy xx nutné x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštní problematiku xxxxxxxxxx odborné specializace, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vztah x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty.

(2) Pro xxxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxx x zprošťování xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanoví xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.

§36

(1) Insolvenční správce xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx; je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx věřitelé xxxx xxxxxxxxxx v xx nejvyšší xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů xx xxxxxxx dát xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx jiných osob.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jejich funkce; xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, předkládá insolvenční xxxxxxx věřitelskému orgánu x insolvenčnímu soudu xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx písemnou xxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; písemnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oddlužení.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, lze-li xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodňujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx průběh xxxxxxxxxxxxx řízení (xxxxxxx §407 xxxx. 3); x této xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda doporučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

(4) V písemné xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřizuje v xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, §31 xxxx. 6, §136 odst. 5, §246 odst. 1, §313 xxxx. 2, §371, §373 odst. 2, §383 odst. 1, §385 odst. 2 x §430a xxxx. 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx x tím, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x odbornou xxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jen když xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx újmě xxxxxx zabránit xxx xxx vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, které po xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §40 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxx. Xx platí x xxx zaměstnance dlužníka, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx xxx jiné xxxxx xx smluvním xxxxxx s xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx škodu xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxxxx x pohledávkou xx xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxx xxx, že xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx pohledávka xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx v xxxx, xxx tento právní xxxx xxxxx, nemohl xxxxxx, že majetková xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx promlčí do 2 xxx xxxx, xxx xx poškozený xxxxxxxx o xxxx xxxxx a odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx, a xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem, xx který byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxx x náhradu xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx určí x xxxxx přezkoumaných xxxxxxxxx pohledávek a x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 % výše xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx pro odměnu x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx k xxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen x odměny x x náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10).

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se uspokojují x majetkové xxxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxxx, ze xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení; xxxx-xx xxxxxx uspokojení z xxxxxx xxxxxx možné, xxxxx je xxxx, xxxxxxx však 50 000 Xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v konečné xxxxxx, a není-li xx, xx zprávě x své činnosti. Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxxx případu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výborem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo snížit. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zálohy xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, x xx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx zproštěný funkce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hotových xxxxxx xx xxxxxx x xxx činnosti; xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx §304. Umožňuje-li to xxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx již x xxxx xxxxxxx; xxx-xx x hotové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkové xxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxxxxx záloh, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zprávu xxxxx, xxxxxxxxxx insolvenční správce x xxxxxxxx a xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx řešení úpadku xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odměně x náhradě hotových xxxxxx za xxxx 6 měsíců jako xxxxxx xx úhradu xxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.

(7) Xxxxxx určení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce x způsob jejich xxxxxx státem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§39

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zálohu x xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx i xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx určí xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxx xxxx, xx který xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a nese xx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x věřitelského xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxx právních, ekonomických x xxxxxx specializovaných xxxxxxxxx lze xxxxxx x majetkové podstaty, xxx je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x jsou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výborem.

§40

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx specializovaných xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Insolvenční správce xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nakládat x majetkovou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx majetkovou podstatu xxxx x xx xxxxx xxxxxxx, a xxxx úkony x xxxxxxxxxxxx sporech, jakož x x xxxxxxx xxxxxxx, kterých se xxxxxxx místo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx správce může xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x zaměstnance dlužníka, xxx xx něho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx; tím není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40x

Xx základě rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx práva, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxxxxx správci uloženo xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxx které xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Úvěrové xxxxxxxxxxx

§41

(1) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podniku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxx obchodních podmínek xxxxxxx x úvěru x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i smlouvy xx dodávky xxxxxxx11) x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxx smluv (xxxx xxx "úvěrové xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxx nejlepší xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelé přednostní xxxxx, aby smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx uzavřeny x xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx věřitele xx xxxxx xx xxxxxxx energií a xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42

(1) Majetek získaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smluv.

(2) Prostředky xxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxxx lze použít xxx x účelu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úvěrovém financování.

(3) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx financování xx oprávněn xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxx správní xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx, finanční instituce, xxxxxxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxx, vydavatelé xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xx jeho písemnou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx x xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx údaje x xxxxxxx dlužníka a xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx výkon xxxxxx, x xx ve xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx je xxxxxxxx xxxxx dlužníku. Xxxx xxxxxxxxxx spočívá xxxx x tom, xx xxxxxxx orgány x xxxxx, které xxxx x sebe xxxxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zapůjčí xxxxxxxxxxxxx správci. Jde-li x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx k xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Součinnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx x orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, právo xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx hotových xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx exekuce x xxxxxx, kde je xxxxxxxx dlužník, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx tak, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka získané x exekučním řízení. Xx xxxxxxxx žádost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci také xxxxxxxx xxxxxxx vypracovaný x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postavenou xx roveň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uhrazeny.

(4) Xxxxxxxxx orgánů x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tím xxxx dotčena.

§44

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §43 xx poskytuje xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tam xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx,

x) banky, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx těchto xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxx x podají xx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, informují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx doručovaných xxxxxxx x úhrnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx komunikací oznámí xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx x xxxxxxxxxxxx telefonních, xxxxxxxxxxxx, telefaxových x xxxxxx elektronických xxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxx uvedeny v xxxxxxxxxx seznamech,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx x dlužníkových xxxxxxxxxx smlouvách a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx žádost orgánů x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx.

(3) Osoby a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádně x xxxx.

§45

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x kterých zvláštní xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, x xx x xx xxxxx xxxxxxxx; této xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zprostit xxx, x jehož xxxxx ji xx, xxxx insolvenční xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx, prostřednictvím kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx orgány

§46

Schůze xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výbor nebo xxxxxxxx věřitelů.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věřitelů; xxxxxxxxx xxx x xxx, xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx věřitelů xx xxxx vyhradit xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení, xxxx xx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx hlasovala většina xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxx řádně zastoupených xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx působnost.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx věřitelů

(1) Xxxxxx xxxxxxxx svolává x xxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxxx xx z xxxxxxx iniciativy, xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, věřitelského xxxxxx xxxxx, xxxx-xx způsobem xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítané xxxxx výše (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx desetinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx schůzi věřitelů xxx, xxx xx xxxxxx xx 30 xxx xxxx, co xxx o xxxx xxxxxxx požádán, xxxx-xx xxxxxxx pozdější termín xxxxxx.

(2) Právo zúčastnit xx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zastupitelství, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Má-li xxxxxxx zaměstnance, má xxxxx zúčastnit se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx působí. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx organizací, má xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací x největším počtem xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx organizace xxxxxxxx x xxxxxxxx jinak.

§48

(1) Oznámení x xxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 3), x xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x místo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx schůzi xxxxxxxx xx xxxxx osoby xxxxxxx v §47 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud jako xxxxxxx xxxxxxx vždy x záležitost, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxx v xxxxxxxx x jejím xxxxxxx. Xxxx-xx přítomni xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxx jednání; xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 2). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxx schůze xx xxxxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x jeho dosavadní xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxxxx prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx schůze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen uhradit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim vznikly x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jeho xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x paušální částku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výši 5 000 Xx; xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx, která xx příjmem xxxxx, xxxxx prominout.

Xxxxxxxxx právo

§49

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxxxxx se x xxxxxxxxx usnesení schůze xxxxxxxx prostá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxx, xx na xxxxxx 1 Xx xxxxxxxxxx připadá xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx osobám, xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx práva x ní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx, vykonávají xxxx xxxxx xxx xxxxxxx svého dílu xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx platí, xx xxxxx x těchto xxxx xxxxxx stejný xxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx12) o xxxxxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx.

§50

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx přítomní xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx splnění podmínky, xx xxxxxxxxxx.

(2) Věřitelé xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx, podáním výslovně xxxxxxxxx xxxx "Hlasovací xxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, ze xxxxxxx xx nepochybné, xxx xxxxxxxxx, x xx kterém xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxx podpisu. K xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx bylo-li xxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxxxxx doručeno insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxx věřitelů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřizná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx právu xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx pohledávky přihlášeným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx právo věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx.

(3) Nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxx na návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §52 xxxx. 2.

(4) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitelé x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou (§169), xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx (§170), věřitelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§172) x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podmínku.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivě.

(2) Návrh, xxx insolvenční xxxx xxxxxxx o hlasovacím xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději 7 dní xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxxx než 5 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právo xxx xxxxxxx x důkazy x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 pracovní xxx xxxx schůzí xxxxxxxx; xxxx x xxx věřitele xxxxx xx vyhlášce x xxxxxxx schůze xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hlasovacím xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx opravný prostředek. Xxxxx rozhodnutím není xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx schůzi věřitelů xxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závislé jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přípustné, lze x mezích xxxxxxxx xxxxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxx xxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx právu xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx blízkou, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak; o xxxxxxxxxxxxxx plánu předloženém xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxx, kterých xx účastní nebo xxxxxxx xx nebo xx xxx stranou, xxxxx xx týkají

a) xxxxxxxx majetku anebo xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právního xxxxxxx ohledně xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) incidenčního xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x hlasovacím právu.

(3) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx-xx xx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s ním xxxxx xxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, není-li to x rozporu se xxxxxxxxx zájmem věřitelů x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 a po xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Insolvenční xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx společného zájmu xxxxxxxx x hrozí-li xxxxx zájmů, xx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx, hlasují-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxxx xxxx zrušit; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §29 odst. 1, §51 xxxx. 1 x xxx usnesení xxxxxx věřitelů x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo o xxxxxxx oddlužení.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů.

§55

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z přítomných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, zda se xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx doručí pouze xxxxxx, které xxxxx xxxx podaly xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uplatní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxx, která xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx výbor

§56

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx věřitelů více xxx 50, xx xxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx náhradníky xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx výbor xx xxxxxxx 3 a xxxxxxx 7 xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxx věřitelského výboru.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xx věřitelském xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx nenavrhnou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Členové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřiteli xx volí x xxxxxxxxxx hlasy nezajištěných xxxxxxxx. Členové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřiteli xx volí xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx schůze věřitelů xxxxx §62 xxxx. 2 xxxxx věta xxxxx obdobně.

§58

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x úvěrovém xxxxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx xxxx a správnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxx účetnictví xxxx evidence xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx dlužníkových písemností xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí.

(3) Xxxxxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxx činnost jako xxxx; ze svého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx věřitelský výbor xxxxxxx xxxxxxxx ani xxx opakované xxxxx, xxxx ho z xxx členů věřitelského xxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx většinou hlasů xxxxx členů x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx výboru více xxxxxxxxxx (§56 xxxx. 2), xxxxxxxxx jej x pořadí určeném xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx volbě. Při xxxxxxxx hlasů rozhoduje xxxx předsedy. Usnášet xx xxxxxxxxxx výbor xxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx náhradníků. Ustanovení §53 xxxx. 1 xx 6 se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xx xxxxxxx se §53 odst. 6 xxxxxxx přiměřeně. Připouští-li xx povaha xxxxxxx x xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx výbor jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členů xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Členové x náhradníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx se mohou xx xxxxxxxxxxx výboru xxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kteroukoliv xxxxxxxx osobou, která xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx; nejde-li x advokáta, xxxx xxxxx zástupce xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Náklady, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

§59

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jen xxxxxxxxxx věřitelé, kteří xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx. Stane-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednat.

(2) Xxxxx xxx náhradníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxx xx vzhledem x jejich vztahu x xxxxxxxxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx zejména, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx, xxxxx §33 xxxx. 3 x §73 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x orgánech dlužníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx koncern.

(3) Insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xx-xx xx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhlásit xx skončení xxxxxx xxxxxxxx, xx které x xxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx zvolení, aby xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx poučí, že xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx podat. Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx škodu xxxx xxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx porušením svých xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zájmy xxxxxxxxx x před xxxxx jiných osob. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx se souhlasem xxxxxx xxxxxxxx. Odpovídají x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a náhradníci xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxx na náhradu xxxxxxx výdajů spojených x výkonem xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výši xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odborníků. Xxxxxxx, xxxxx xxx členům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx x majetkové xxxxxxxx pouze se xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x náhradníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípustnou xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§61

(1) Xx doby, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxx xxxx členů x náhradníků, může xxxxxxxxxxx xxxx, x xx i před xxxxx xxxxxx věřitelů x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jmenovat xxxxxxxxxx věřitelský výbor; xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, učiní xxx neprodleně.

(2) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů k xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po jejím xxxxxxxx působnost věřitelského xxxxxx insolvenční xxxx; xx platí obdobně, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx věřitelů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx svolá xxxxxxxxxxx soud xxx xx návrh oprávněné xxxxx (§47 odst. 1).

(3) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xx-xx xx xxxxx, jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věřitelé.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx konaná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx ve funkci xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítaná xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx x většina xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prozatímního xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se postupuje xxxxx §57 odst. 2.

(3) Prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrdí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx ponechá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor xx xxxxxx, se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx věřitelský xxxxx xxxxxxxxxx schůzí xxxxxxxx.

§63

(1) Funkce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x funkce, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukončením xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx účast xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i členství xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx porušování xxxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx výbor xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Může xxx xxxxxx i xxx xxxxxx.

§64

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx každá z xxxxxxxxxx osob.

(2) Proti xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx.

§65

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kdykoli ze xxx xxxxxx odstoupit. Xxxx xxx podáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx, xx věřitelský xxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxx xxxx náhradníků nemůže xxx zánik xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx nemá xxxxx xxxxx ustanovený schůzí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxx volby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx x doplňující xxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Jde-li x prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx schůze věřitelů, xxx xxxx prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

§66

Insolvenční soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Jestliže x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xx méně xxx 3 xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx většiny xxxxx insolvenční soud.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů k xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx působnost věřitelského xxxxxx xxxxxxxxxxx soud; §61 xxxx. 2 xxxx druhá x §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

(3) Úkon, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxx xxxx xxx xxxxxxx.

§67

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věřitelském xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx vedle xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxx xxxxx odborová organizace x xxxxxxxxx počtem xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx věřitelů

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx něho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o věřitelském xxxxxx platí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx obdobně.

Díl 5

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek, xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx moratoria.

§70

Xxxxxxxxxx dlužníka

(1) Likvidátor xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx nepřešla xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx jeho působnosti xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx likvidátor xxxxxxxx od podání xxxxxxxxxxxxx návrhu, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, od xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx se xxxx činností v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nutných xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx určí xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx v postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx

§71

(1) Soudní xxxxxxxxxx, předvolání, vyrozumění xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx písemnosti x insolvenčním xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), ledaže xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx způsob doručení.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx okamžikem jejího xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx; xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti x xxxxxxxxxxxx rejstříku; xxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§72

(1) Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx hromadných sdělovacích xxxxxxxxxx anebo sítě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx účastníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, kdy xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx insolvenčního xxxxx xxxxx.

§73

Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou také xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení nebo xx jeho xxxxxxxx; xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladem x xxxxxxxx i při xxxxxxxxx xxxxxxx doručení xxxx písemnosti.

(2) Je-li x xxxxxxxxx písemnosti, xxx xxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx začátek xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx x jinému xxxxxxxxxx úkonu, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže zákon xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx xx písemnost x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx, osobám, xxxxx xxxx právo xxxxxx opravného prostředku, xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxxx.

(3) Xxxxx doručení xxxxxxxxx mohou xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeny x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx postup xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx písemnosti týkající xx insolvenčního xxxxxx xxxxxx, xx přitom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx doručované prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx správce zasílá, xx-xx pro insolvenční xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx poštovní xxxxxxx x dodejkou xxxx xxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x doručení insolvenční xxxx.

§77

(1) Písemnost určenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16a). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx písemnost doručujícímu xxxxxx x doručení xx xxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x to xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx adresu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sdělil insolvenčnímu xxxxx. Xx jinou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx doručovat xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx do datové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx doručované xx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx také jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§78

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního správce16a) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; §77 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1, insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

§79

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx16a). Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělil xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx do datové xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx doručuje zvlášť, xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud písemnost xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §74 xxxx. 2 xx v xxxxxxx xxxxxxx nepoužije. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx adresáta, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Učinila-li osoba, xxxxx xx písemnost xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx řízení více xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxx písemnost xxxxxxxxxx, xxxxxx uvedla x posledním podání xxxxxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxx, xxxxx bylo rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx doručeno xxxxxxxxx nebo které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx bezplatné vyhotovení xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx žádost.

§80a

(1) Xxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podání xxxxx věty první, xxx xx xxxxxxxxx x x uvedením xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx třeba opatřit xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx učiněno na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud podle §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Odstavce 1 a 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxx, zřizuje-li xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schránka xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx podání, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1.

§81

Pořádková xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxxxx xx bez xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx soudem xxxx xxxxx neplní xxxx xxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 200 000 Xx.

§82

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxx x bez xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx mohl xxxxxxx x bez xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dlužník.

(2) Předběžným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx z důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účinků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §109 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, xxxx

x) uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx dlužníka x xxxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxxx nespočívá xxxxx x pracovněprávních nárocích, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx nedůvodným xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx to společnému xxxxx věřitelů, může xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx

x) udělit xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxx xxxxxx moratoria, xxxx

x) xxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx jistotu x xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nedůvodným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx na xxxxx dlužníka xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx dlužníku přísluší xx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jen xxxxx, xxxxxxxx dlužník xxxxxx, xx xx xxxxx takové xxxxx xxxx xxxx újmy xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx úpadek bude xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx použijí xxxxxxxxxx §202 xxxx. 5 x 6 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o jistotě x předběžného opatření. Xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx započtení xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vlastních rukou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, která takový xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 doručí insolvenční xxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx, x v případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje na xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 současně x xxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxx přezkumného xxxxxxx.

§83a

Spojení věcí

Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, není x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxx dlužníků xx xxxxxxxxxx řízení.

§83a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§84

(1) Přerušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustné; xx xxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pozastavila obchodování xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podnikatelem.

(2) Xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx věřitel, xxxxxxxxxxx xxxx ustanoví dlužníku xxxxxxxxxxx správce. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx; §108 xx xxxxxxx přiměřeně.

§85

Jednání

(1) X insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jen xxxxx, stanoví-li xx xxxxx, nebo xxxxxxxx xx považuje xx xxxxx. X xxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxxxxx xxxx jedná s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx, xx vždy sepisuje xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx vzhledem ke xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obrátil xx insolvenční soud x xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xx společném zájmu xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx přijaté xxxx xxxxxxxxxx informaci vždy xxxxxxx záznam xx xxxxxxxxxxxxx spisu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx být provedeny xxx jednání, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx řádně obeslány.

Dokazování

§86

V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx důkazy xxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§87

(1) X x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx po xxxxxxx xxxxxxxx, lze od xxxxxxx dlužníka xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxx; xxxxx platí, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 přiměřeně xxx xxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ni xxxxxx.

Rozhodnutí

§88

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, x záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx rozhoduje, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věci. Xx-xx xx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "identifikační xxxxx").

§89

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nebo hned xx xxxxxxxx jednání, xxxx proti všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenčnímu správci xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxx jednání xxxxxxxx; xxxxxxxxxx ve xxxx samé jsou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zákon xxxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejnit xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxx xxx nejblíže xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx znění vyhlášeného xxxxxxxxxx lze takto xxxxxxxxx vhodně zkrácené xxxxx xxxxxxxxxx. Zkrácené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx dotčena. Xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§90

Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o odkladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x odkladu právní xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky

§91

Proti rozhodnutím, xxxxx insolvenční soud xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přípustné, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§92

Odvolací xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx urychlením, x xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, proti xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§93

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, proti xxxxxxxxxx x xxxxxx, proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx této xxxxx úkony xxxxxxxxx x odstranění xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obdobná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx projedná x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §92 xxx xxxx xxxxxxx.

§94

(1) X projednání xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaným x insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednání.

(2) Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx odvolání,

b) xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) odvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterým xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §219a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

e) xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxxx vydaná v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxx xxxxxxx změnit xxxx xxxx prvního xxxxxx, pokud odvolání x xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§96

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustná.

(2) X řízení x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx §235 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx na xxxxxxx žaloby pro xxxxxxxxxx zrušeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xx účinné xxx xxx xxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX ÚPADKU X ROZHODNUTÍ O XXX

Xxx 1

Zahájení insolvenčního xxxxxx

§97

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx návrh musí xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxx; xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxx xxxxxxxxx procesní xxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxxxx (xxxx), který tím xxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx, nebo byl-li xxxxxxxxxxx návrh podle §390 xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) K insolvenčnímu xxxxxx, xxxxx není xxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X insolvenčnímu návrhu xxxxxxxx podle §390 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx 2, xx xxxxxxxxxx.

(6) X xxx, xx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží, xxxxxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x, xxx-xx insolvenční xxxxx xxxxx podle §390 xxxx. 1, xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx insolvenčního navrhovatele xxxxxx podle §390a xxxx. 1, xxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx věřitel; xxx-xx o hrozící xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jen xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx podat insolvenční xxxxx bez zbytečného xxxxxxx poté, xx xx dozvěděl xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dozvědět x xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx x xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx exekuce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nepřevyšuje výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx ještě xxxx podnik.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx každá x nich. Insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 není xxxxxxx, xxxx-xx řízení x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx odmítnut.

§99

(1) Xxxxx, která x rozporu x xxxxxxxxxxx §98 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxx xx škodu xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx způsobí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Škoda xxxx xxxx újma xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výší xxxxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x insolvenčním řízení xx uspokojení této xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se odpovědnosti xx xxxxx nebo xxxxx újmu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nezávisle xx její xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx po xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100

(1) Xx-xx xxx x průběhu insolvenčního xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxx osobě uloží, xxx na xxxxxxx xxxx škody nebo xxxx újmy složila xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx19). Xxxxx xxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx celkovou xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Výši xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx tak, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx x která xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx skončí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx jiné xxxx; xxxxxx x této xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§100a

Předběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx věřitelem (§128a), xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovního xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 není odvolání xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(3) X odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se insolvenční xxxxx xxx jiné xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx právo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx si x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx navrhovatel.

(5) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx o tom xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 záznam xx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §128a xxxx předběžným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§100x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§101

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx spisu xxxxx §100a xxxx. 5. Xxxxxxxx insolvenční xxxxx podaný dlužníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx záznam xx spisu xxxxx §100a xxxx. 5 xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovního dne xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který ji xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx dny xxx xxx, xxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx spojený s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxx se zveřejní x insolvenčním rejstříku xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx není přípustné.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §100a xxxx. 1 a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx bezdůvodnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 hodin po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx lhůta xxxxx §128a xxxx. 1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx insolvenční xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změněno.

§102

§102 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxx

§103

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx20) obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx týká, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a bydlištěm (xxxxxx) x v xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Právnická xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx názvem, xxxxxx x identifikačním xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx stát, xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stát xxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx uvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka nebo xxxx hrozící xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, označeny xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx předložit s xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisů xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx, komu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx stejnopis. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy x listinné xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxxxx a listiny xxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx doručuje xxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nedoručuje.

§104

(1) Podá-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x němu xxxxxxxx

x) seznam svého xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx závazků x uvedením xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx závazků"), nespojil-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úpadek nebo xxxxxxx úpadek.

(2) X xxxxxxx majetku je xxxxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx stručně uvede xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx výši; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx řízení, xxxx ohledně xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx označit xxxxxxx xxxxx, x kterých xx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx práva, xxxx xxxxx xxxx xxxx pohledávky nebo xxxx majetková práva xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníkovi xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tvoří x xxxxxxxxx koncern21), musí xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvést. Xxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxx údaj o xxxx a splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvede, xxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxx xx xx důvodu xxxx xx xx xxxx x xxxx. Má-li xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx mají xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx věci, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxx, které xxxxxx věci xx xxxxxxxxx x držení xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx a x xxxxx rozsahu xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 obdobně. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxx.

§105

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx věřitel, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxx připojit xxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xx insolvenční navrhovatel, xxxxx vede účetnictví xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona65), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka s xxxxxxxx podpisem nebo xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx66), xxxxxxxx xxxxxx xxxx daňového poradce, xx navrhovatel o xxxxxxxxxx účtuje. Xxx-xx x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, která xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se po xxxxxxxxxx o xxxxxx xx uplatněnou podle §203.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx s uznáním xxxxxxxxxx dlužníkem x xxxx ověřeným podpisem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x vykonatelnosti, xxxx xxxxxxxx x xxx, že o xxxxxxxxxx účtuje podle xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x potvrzením auditora, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxxxxx návrh, xxxxxxxxx xxxxx §177 xxxx. 2 a 3, xxxxx, že pohledávku xxxx dlužníkovi neosvědčil, xxxxxx jde o xxxxxx xxxxx §177 xxxx. 4 nebo 6.

§106

(1) Dlužník, xxxxx xxxxx xxxxx svůj xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oddlužením, musí x insolvenčním návrhem xxxxxx i xxxxx xx povolení xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxx xxxx návrhy x musí k xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx přílohy.

(2) X xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může v xxx xxx uvedeno, xxx xx být xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dlužníka.

§107

(1) Další xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxx vydá rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx. Xx xxxxxxxx, kdy takový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx osoba, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx přistoupení x řízení.

(3) Podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podán v xxxx, po xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 1 insolvenční xxxxx xxxxx podaný xxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku. Dříve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jinak xxx rozhodnutím x xxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx insolvenčnímu navrhovateli. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxxx, než toto xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od jeho xxxxxxxx poslednímu z xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx rozhodnutí odvolání; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli xxx dříve xxxxxxxx.

(5) X dalšímu insolvenčnímu xxxxxx podanému xxxx, xx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx, xxx insolvenční xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxx, zůstávají účinky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Stejnopis xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu podaného xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dlužníku, x to xx xxxxxxxxx rukou.

§108

Záloha xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, x xx-xx xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxx xxxxx fyzické osobě, xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx 10 000 Xx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx-xx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spočívá xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx, xx-xx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x x xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx-xx xx nutné xx krytí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxx jinak; xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neuloží insolvenční xxxx dlužníku, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xx xxxx rozhodnutí x xxxxxx, x xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx zálohy podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx až xx xxxxxx 50 000 Xx. Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx zaplatit zálohu xxxxxxxx a nerozdílně.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx tak, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; o xxx xxxx insolvenčního navrhovatele xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx o xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohledávku xx xxxxxxxxxx podstatou.

(6) Xx-xx xxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 6, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx.

Díl 3

Účinky spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§109

(1) Se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x jiná xxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze uplatnit x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení; právo xx uspokojení xx xxxxxxxxx přitom xxxxxx x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xx postihovala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx majetek, který xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nařídit xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx jim xx xxxxx postavené (§169) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5 x x omezeními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx i xxxxxx nařizuje nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx dohodou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ze xxxx xxxx xxxxxx příjmů, x xxxxx xx xxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx učiněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx spojují xxxx xxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx práv, xxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx přihláškou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního řízení, x insolvenčním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx u xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpadku jinak, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxxx, xx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, může insolvenční xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx pozastavit xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx xxxx zakázat xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvlášť také xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx při provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx přihlášek.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věřitele, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx přihlášku pohledávky. Xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxx samostatně xx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx způsobem, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx věřitelé xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx lhůtu není xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx. Náležitosti této xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx

§111

(1) Nerozhodne-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zdržet xx od xxxxxxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx do ní xxxx náležet, pokud xx xxxx xxx x xxxxxxxxx změny xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy22), x provozování podniku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx škody, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx procesních xxxxxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxxx xx roveň (§169); xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x omezeními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účinků xxxxxxxxx se zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx věřitelům xxxxxxxx, xxxxxx xx k xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxx návrhu, xxxxxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxxx omezil dlužníka x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxx xxxxxxx, než xx uvedeno x §111.

(2) Insolvenční soud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx moratorium xxxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vhodné x xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxxx, anebo xxxx-xx zde xxxx, xxxxxx závažné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx provést xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx zajištění, jakož x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx činnosti, zejména x stavu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx změní xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx, xxxxxx xxx o xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

§113

(1) Xx-xx nutné xxxxxxxx x době xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx změnám x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nenakládal x určitými věcmi xxxx právy náležejícími xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce. Xxxx xxx nařídit, xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doručí xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníkovi x předběžnému správci.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x Rejstříku xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx seznamech, xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčují xxxxxxxxxxx xxxx xxxx věcná xxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných katastrálních xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orgánu nebo xxxxx, která vede xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx současně s xxxx zveřejněním v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx dlužník. Xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření zamítl, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx.

(5) Předběžné xxxxxxxx xxxxxxx

x) uplynutím doby, xx xxxxxx mělo xxxxx,

x) vydáním xxxxxxxxxx xxxxx §142, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zanikne xx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx nařízeno.

(6) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx i xxx xxxxxx. Pro xxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx; odvolat xx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podala, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxx, která xx závazek vůči xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předběžnému xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx prokáže, že x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§115

Xxxxxxx, xxxxx xx podnikatelem, může xx 7 xxx xx podání insolvenčního xxxxxx, a jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, do 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx moratoria; xxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx

§116

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání18) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxx, xxxxxxx připojit xxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, že s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasí; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx prohlášení musí xxx úředně xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx moratorium

O xxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, kdy mu xxxxxx xxxxx došel; §43 občanského soudního xxxx xx nepoužije.

§118

Xxxxxxxxx moratoria

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §115 a 116 x nebylo-li dosud xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odmítá, xx xxxx odvolat xxxxx dlužník.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností zúčtování, xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Moratorium xx účinné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trvá po xxxx uvedenou x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 3 xxxxxx.

(2) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 30 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx x takovému xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx prohlášení většiny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx věřitelů na xxxxx prohlášení musí xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

§120

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovány xxxxxx spojené se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) X v xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx přihláškou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx však xxxxxxxxx xx zánikem moratoria, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx moratoria xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelé x osoby xxxxxxx x seznamu xxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx moratoria

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 30 dnech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x další xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x služeb, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx, nemůže xxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx odstoupit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úhrady xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx kterému xxxxx xxxx vyhlášením xxxxxxxxx, nebo pro xxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xx základě těchto xxxxx xxxxx a xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věřitele xxxx po xxxx xxxxxx moratoria přípustné, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx předběžným xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx vyhlášením xxxxxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, ustanoví insolvenční xxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx ustanoví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx věřitele xxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §116 odst. 2 x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx desetinu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxx nebo navrhovatelům xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na náklady xxxxxxxxxxx správce; §108 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§124

Zánik xxxxxxxxx

(1) Moratorium xxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; před xxxxxxxxx xxxx xxxx zaniká xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx moratorium

a) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uvedené x seznamu xxxxxxx,

x) x bez xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uvedl x návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx xxx některých xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) vydá xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx ustanoven, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávkami, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §116 xxxx. 2.

(4) X návrhu na xxxxxxx moratoria xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx soud zamítne xxxx xxxxxxx insolvenční xxxxx xxxxx řízení x něm xxxxxxx.

§125

Dlužník xxxxxxx x §115 xxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu podat xxxxx xx xxxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx řízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx §115124.

§126

(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx informace x xxxxxxx řízení; xxxxx xxxxxxxx do spisu, x výjimkou protokolu x hlasování, a xxxxx xx x xxxx xxxxxx a xxxxx, xx xx xxxx dobu pouze xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxxxxxxxxx moratoria účinky xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení; xxxxxxxxxx §122 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx, xx xxxxxxx podá xxxxxxxxxxx xxxxx.

§127

(1) Dlužník, xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx věřitelům xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx tím způsobí. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jen xxxx xxxxxxx, že xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx vzniklou podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx a nerozdílně xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxx xx 30. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x 5. xxxxx 2020 x xxxxxx, podat x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiné osoby, xxxx xxx xxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx §117124, §126 odst. 1, 3 x 4 a §127. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1, §119 odst. 2, §120 xxxx. 2 a §122 xxxx. 1 x 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §7b,

x) xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx zakládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x datu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxx §1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

xx. x 5. říjnu 2020 nebyl x xxxxxx x xx xxxxxxx v návrhu xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx a

iii. x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 12. xxxxxxx 2020 ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, společníkům xxxx akcionářům xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podíly na xxxxx, ani xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx mimořádné moratorium xxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dříve xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx; xxxxx návrh xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxx. X rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxxxx, insolvenční soud xxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria x insolvenčním rejstříku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. b) x x), xxxx. 2 x 6 x §111. Ustanovení §112 x 113 xx použijí xxxxxxx. X době xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyvinout xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx zájmy xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §111 v xxx, xxx využil xxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(6) Závazky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx splatnými závazky. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §122 odst. 2 oprávněny ukončit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx odepřít xxxxxx xxxx pokračování xxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx případu porušení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x uplatnění xxxx xxxx dlužníku po xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx dlužníka prodloužit xxxxxxxxx moratorium nejdéle x 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx připojí xxxxxx xxxxx závazků, x kterém xxxxxx xxxxxxxx, xx je x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, počítané podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x prodloužením xxxxxxxxxxx moratoria xxxxxxxx. Xxxx-xx prohlášení věřitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x elektronické podobě xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx podpis xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §53 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx, podal-li xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xx 31. srpna 2020.

(9) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postupem xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b), xxxx. 3 x 4. Ustanovení §124 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx skončení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §115. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx návrh, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx x údaje x xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znepřístupní.

(11) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §127 se xxxxxxxx x xx xxxxx nebo xxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. e) x ohledně seznamu xxxxxxx předloženého podle xxxxxxxx 8.

(12) Xxxx-xx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, všude xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx a rozhodnutí x xxx

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; učiní xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx poté, xx byl insolvenční xxxxx xxxxx. Ustanovení §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx připojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy nebo xxxxxxxxxx-xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x toto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx podán xx xxxxxxxx osobou xxxxx §390x xxxx. 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dříve, xxx je usnesení xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 7 dnů; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98 odst. 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx odmítne.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx, xxx xx seznamy xxxxxxx v §104 xxxx. 1&xxxx;x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlužník, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx-xx insolvenční navrhovatel xxxx xxxxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vždy. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx stavu xxxxxxxxx a výhled xxxxxx xxxxxxxxx zveřejní x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx rozhodnutí x úpadku.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx navrhovatel. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128x

Xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx návrh podaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx také tehdy, xx-xx zjevně xxxxxxxxxx; xxxxx xxx neprodleně, xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxx, co xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Insolvenční xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podaný xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx,

x) jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxxxx xxxx xx úkor xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx splatná s xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx insolvenční xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx podání zaplatil xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního návrhu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a případné xxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx následky.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, může xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx spolu x insolvenčním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx zvlášť xxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli x xxxxxxxx.

§129

(1) Insolvenční navrhovatel xxxx vzít xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx vzal xxxx xxxxxxxxxxx návrh, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx znovu xxxxx xx xx 6 xxxxxxxx ode xxx xxxx zpětvzetí. Xxxxx xxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§130

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx poté, co x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x právní moci, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vezme xxxx xxx některý x nich, insolvenční xxxx xxxxxx zastaví xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx nebo xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxx účinné.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx insolvenční xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx zavinil zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§131

(1) Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx rozhoduje, xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx stavu xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 14 dní xx zveřejnění vyhlášky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx insolvenční soud xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§132

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx dlužník xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, oprávněných xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx insolvenční návrh xxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx až xxxx, xx xx xxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx se postupuje, xx-xx xxxxxxx více xxxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx odstavce 1 nelze postupovat, xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx, že další xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxx-xx insolvenční xxxxx odmítnut xxxx xxxxxx-xx řízení o xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx rozhodnout xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx návrhu, xxxxxxx nikdo xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxx xxx rozhodnout jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinných xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx bez nařízení xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx dlužníka, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx v úpadku. Xxxxxxx-xx dokazování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxxx, xxxxxx jednání x x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§134

Insolvenční soud je xxxxxxx učinit xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx věci. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, x xxxxxxx uvedeném x §132 xxxx. 1 xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx moratorium, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 10 xxx od zániku xxxxxxxxx.

§135

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx stejná xxxxx x povinnosti jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx pouze sami xx xxxx. Odporují-li xxxxxx úkony xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx insolvenční soud xx uvážení všech xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

§136

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx x úpadku, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zjištěno, xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx hrozí.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úpadek,

b) xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx nastávají účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepřihlásili xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx věřitelé insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělili, xxxx zajišťovací xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, právech, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za škodu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxx, že nebudou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxxx zřejmá z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) není-li x rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, jímž se xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxxx xx uloží xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx x předložit xxxxxx xxxxxxxxx podstaty,

g) xxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx dosud xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, seznam závazků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) je-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx, xx xxxx zájem x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx s rozhodnutím x úpadku spojeno xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx soudu xx xxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx podle §399 xxxx. 1 xxxx xxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx §400, x xxxxxxxx o následcích xxxxxxxx této xxxxx.

(3) Xx-xx s xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx odůvodnění, jestliže xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §397 xxxx. 1.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§316 odst. 5 x 6). X xxxxxxxxxx o xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení oddlužení, xxxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovený x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx dříve xxxxxxxxx. Xxxxx-xx o stejnou xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxxxx o své xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§137

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx termín xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx konalo xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxx lhůty x přihlášení pohledávek, xx však xxxxx xxx xx 7 xxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, svolá xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxx věřitelů na xxx, xxx xx xx xxxxx přezkumné xxxxxxx, x xx xxx, aby xx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx jednání.

§138

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastních xxxxx.

§139

§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx

§140

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx insolvenčním soudem; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx i xxx xxxxxx změnit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rozsahu, xx kterém xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx insolvenčního správce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. Započtení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxx xxxxx §2254 občanského xxxxxxxx xx přípustné x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx započtení xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitel

a) se xxxxxxx své započitatelné xxxxxxxxxx xxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx, xxxx

x) získal xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neúčinným xxxxxxx úkonem, xxxx

x) x xxxx nabytí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxx xxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

§140x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a rozhodčí xxxxxx o pohledávkách x xxxxxx právech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx x insolvenčním xxxxxx uplatněny xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xx přihlášené, anebo x pohledávkách, které xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170). Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x neběží stanovené xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxx.

(3) Přerušení xxxxxx xxxxxx xx účastníky xxxxxx, kteří v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx38).

(4) Jakmile se xxxx xxxx xxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxx účastníky xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxx pokračovat xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx v době, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx, nedoručují, ledaže xx týkají x xxxxxx pohledávek; xxxx-xx xxxxxx přerušeno po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, právní xxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx.

§140x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140b

Zákaz vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxx uvedená x §140a, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právech xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx mají xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170); xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení získaného xxxxxxxx činem, pokud x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§140x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§140x

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx řízení uplatněny xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x incidenční xxxxx, ani xxxxxx x pohledávkách, xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170).

§140x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140x

Xxxx xxxxxx

(1) Jiná xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxxx i v xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku; v xxxxxx řízeních xxxx xx xxxx, po xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xx účastníkem xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutím x úpadku se x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x nemovitostem,

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),

x) řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx40).

§140x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140x

Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx

(1) X době, xx kterou xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx nařídit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx nařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §203 xxxx. 5.

(2) Xxx výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §109 xxxx. 6 obdobně.

§140e vložen xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§141

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx však xxx xxxxxxx pouze to, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx proto, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx překážka xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxxxxx řízení nepřihlíží.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x tomu, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel x xxxxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem řízení.

§141x

Xxxxxx moc xxxxxxxxxx x úpadku

Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx zastaví soud xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pohledávkách xxxx jiných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx §140c.

§141x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Jiná rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx návrhu

§142

Jinými rozhodnutími x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vady xxxx pro zjevnou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§143

(1) Insolvenční soud xxxxxxxxxxx návrh zamítne, xxxxxx-xx splněny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx zamítne, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel x xxxxxxx jedna xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx některá x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx část x xxxx 6 měsíců xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx pro předlužení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx osoby x xx xx xxxxxxxx xx všem okolnostem xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx ji odvrátí x xxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxxxxxxxx xxxxx podaný xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dluhy xxxx xx xx xx xxxxxxx.

§144

Insolvenční xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx zřejmé.

§145

Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §142 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vydaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §142 se xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx po vydání xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zapotřebí, rozhodne xxxxxxxxxxx soud po xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx §142 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předběžného xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; §38 a 39 xxxxx xxxxxxx.

§147

(1) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx odmítnut xxxxx insolvenčního navrhovatele, xx xxxxx, které xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újma, právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx. V pochybnostech xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zavinil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh zamítnut; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx proto, xx se x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §143 odst. 3.

(3) Xx-xx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 společně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, ledaže xxxxxxx, xx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx návrh není xxxxx důvodně, xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Žalobu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx doručeno xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx, x jiná xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnout před xxxxxx mocí tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx spor.

(5) Xxxxxx-xx xxxx podána xxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xx náhradu škody xxxx jiné újmy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx žaloba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, právo xxxxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxx nebo xxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 podle odstavce 3 xxx zaniká.

(6) Xx-xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx průběhu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x soudu xxxxxxxxxx peněžitou xxxxxx19). Xxxxx tak jen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí x odmítnutí insolvenčního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;&xxxx;xxxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxxxx §128a, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx. Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §100 xxxx. 2 a 3.

Xxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§148

(1) Insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oddlužením.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, předloží reorganizační xxxx přijatý alespoň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich pohledávek, x xxxxxxx polovinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spojí insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spojí xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutím x xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§149

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §148, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx; nesmí xxxx xxxxxxxxxx dříve xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) dlužník xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, u které xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx úpadku reorganizací xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x úpadku; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx termínem konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyjádří xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, který x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxx.

§150

Xx-xx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §149 xxxx. 1 x je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx svolaná xxxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx xxxx reorganizací.

§151

(1) Usnesení schůze xxxxxxxx xxxxx §150 xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni předcházejícímu xxxxxx xxxxxx věřitelů

a) xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxxx polovina všech xxxxxxxxxx nezajištěných věřitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx zúčastní xxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx konání schůze xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xx přítomného podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§152

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xx neplatí, xx-xx x době xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx řešení úpadku xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x reorganizačním xxxxxx přijatým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx; §54 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

§153

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x tímto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ocenění majetkové xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně. Obdobně xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx §290.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx přijme x xxxxxxxx, xxxxxx doporučuje xxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxx §290, může xxx xxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx osobu xxxxxx podle xxxxxxxx 1; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxx věřitelů xxx xx hlasovaly nejméně xxx třetiny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§154

(1) Xxxxxx znalce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §153 xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx23).

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx schválení xxxxxx xx 15 xxx xx ustanovení xxxxxx, schvaluje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

§155

(1) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §153 xxxxx, xx xxxxxx dlužníkova podniku xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xx ve znaleckém xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx svolá xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx posudek musí xxx zveřejněn v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 15 xxx přede xxxx, xxx xx xx schůze xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx projednání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxx, zda jej xxxxxxxxx; xxxxxxxx schůze xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx přihlášených xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počítáno xxxxx výše xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx určí osobu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §153 xx 155 xxxxx xxxxxxx.

§157

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx polovinu odměny x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx znalci, x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; mezi xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx poměru hodnot xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxxxx pohledávka xxxxxxx.

Xxx 7

Rozhodnutí x xxx, že xxxxxxx xxxx v úpadku

§158

(1) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx návrhu, xx xxxxxxx není x xxxxxx, xxxxxx-xx, xx

x) xxx xx xxxxxxxxxx x úpadku nebyl xxxxxxxx dlužníkův úpadek, xxxx

x) zde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitel x všechny pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou x pohledávky jim xxxxxxxxx na roveň xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §149 xxxxxxxx insolvenční xxxx, xx xxxxxxx xxxx x úpadku, xxx xx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx nastávají xxxx, xxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxx mocí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx končí.

(4) Pro xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně.

(5) Xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxx zrušil rozhodnutí x úpadku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx mocí usnesení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

Díl 8

Incidenční xxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxx x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x vyloučení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §225 xxxx. 5,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x náhradu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo dražbu,

g) xxxxx o určení, xxx xx xx xx není xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx takovém xxxxxx naléhavý xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx účastníkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o incidenčních xxxxxxx xxxxxx, i xxxx probíhají xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokračovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) x x) xx x) xxx pokračovat po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkursu podle §308 xxxx. 1 xxxx. c) nebo xxxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx vezme xx xxxxxx xxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx na vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o určení xxxxxxxx, výše xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, po xxxxxx trvalo insolvenční xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x xxxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §225 xxxx. 5, xx xxxxx x xxxxxx, xxx věc, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx náležela xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporů xxxxx odstavce 1 xxxx. a) až x) a x) x x), x xxxxx lze pokračovat xxxxx odstavce 4, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx spory xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušením xxxxxxxx podle §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx vědomí xxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxx v nich xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dnem, xxx xxxx xxxxx došel xxxxxxxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx věřitel xxxxx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx x věřitelů, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx sporu xxxxxxx.

§160

(1) Xxxxxxxxxx spor xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxx u insolvenčního xxxxx; xxxxx xxxxx xx povahu žaloby24).

(2) Xxxxxxx-xx xxx rozvrh xxxxx, xxxxxxxxxx spor xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx použijí xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxx podle §80 xxxx. 1, účastníkům xxxxxx se xxxxxxxxxx xx věci samé xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu, insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §75 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Žalobu podanou xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Stejně xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx o xx xxxxxxxxxx25).

(5) Brání-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x jednání v xxxxxxxxxxxx řízení. K xxxxxx jednání předvolá xxxxxxxxx x osoby, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx jednání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v případech, xxx to připouští xxxxxxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, kdy xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx incidenčního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx poté xxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za tím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) X incidenčním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx; x xxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§163

O nákladech xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sporu, x xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §170 xxxx. f).

§164

Xxxxxxxxxx rozsudek vydaný x incidenčním sporu xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx subjekty.

XXXXX V

VĚŘITELÉ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§165

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx, x to xxxxxxxx při konkursu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx x xxxxxxx věřitelé, xxxxx xxxxxxxxxx přihlášku xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x insolvenčním řízení xxxxxxxxx z majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xx rozhodnutí x xxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jeho pohledávky xx xxxxxxx nejprve xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zajištění, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, a připojit xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. To xxxxx i xxxxx, xxx-xx x zajištěné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx poskytnutého k xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x).

§167

(1) Zajištění xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx věci, práva xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Pro pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx podmíněných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx byla zastavena xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx x §2 písm. x).

(2) Xxxxxxxx vykonatelných xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uspokojují xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxx-xx xxxx hodnoty xxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxx věřitel xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu trvalo. Xxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozhodující xxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx řádu. Ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx věřitele xxxxxxx.

(3) Je-li podle xxxxxxxxxx xxxxxxx vypracovaného x insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx zjištěného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nezajištěné x plném xxxxxxx. Xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaniklo xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx neveřejném xxxxxxx, xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčoval xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, pohledávce, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pohledávkami za xxxxxxxxxx podstatou, pokud xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx vyhlášení xxxxxxxxx, xxxx

x) náhrada xxxxxxxx xxxxxx x odměna xxxxxxxxxxx správce; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a odměna xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) náhrada xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xx xxxxxx moratoria xx xxxxx podle §122 odst. 2,

f) xxxxxxxxxx věřitelů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxxx vznikly po xxxxxxxxxx x úpadku, xxxx

x) hotové výdaje x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené x udržováním x xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrada nutných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem xx xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daně, poplatky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky věřitelů xx xxxxx, které xx xxxxx tohoto xxxxxx považují za xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neodmítla, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; xx neplatí xxx pohledávky, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právu xx xxxxxxx plnění xx smluv, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníku x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdy xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) úroky podle §171 xxxx. 4,

j) xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxx, xxxxx poskytly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost,

k) xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx výši xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§169

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxx xx náhradu xxxxx způsobené na xxxxxx,

x) pohledávky státu - Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx x xx xxxxxxxxxx odvedené podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x pohledávky státu - správce daně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona,

f) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx důvodu proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluv xxxxx §122 xxxx. 2, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xx zániku moratoria,

h) xxxxx pohledávky, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pohledávkám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v plné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o úpadku.

§170

X insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx,

x) úroky, xxxxx z prodlení x xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx v době xx tomto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x poplatek x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx věřitelů, které xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x darovacích xxxxx,

x) mimosmluvní sankce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx penále xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x úpadku,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§171

(1) Byl-li xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx zajištění xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx x prodlení.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konkurs x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §290, xxxxxxx xx přihlášená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úroky přirostlé xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx konkurs x xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §290, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx reorganizace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx úpadku x splatné xxxx xxxxxxx, xxxxxxx znalec xxxxx xxxxxxx zajištění.

§172

(1) Po xxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx týká xxxxxxxxxxx řízení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §170, xxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx rovněž podřízené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo členů xxxxxxxx vyplývající z xxxxxx účasti ve xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxx, která xx být xxxxx xxxxxxx uspokojena až xx uspokojení jiné xxxxxxxxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxx xx-xx vydáno rozhodnutí x xxxxxx dlužníka; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26). Je-li xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, za podřízené xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §170 xxxxxxxx xxxx xxxxx, úroky x xxxxxxxx a xxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x smluvní xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx prodlení s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx taková xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx výši, xx které x xxxxxxx převyšují xxxx xxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pohledávky xx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 uspokojují x závislosti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podřízenosti; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společníků xxxx xxxxx dlužníka vyplývající x jejich účasti xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo členů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx se v xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuplatňují, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

§173

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené rozhodnutím x úpadku. K xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx uplatněné xxxxxxxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx u insolvenčního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx činu xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx podstatě xxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx uplatněny x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí.

(3) Xxxxxxxxx lze i xxxxxxxxxx nesplatnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxx na splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podmínka xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx.

(4) Xxxxxxxxx pohledávky má xxx běh xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx práva xxxxxx účinky xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx, a xx xxx xxx, kdy xxxxx insolvenčnímu soudu. Xxxxxxxxx pohledávky, která xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxx, aniž x xxx xxxxxx rozhodnutí; xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§173x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 3.

§173x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Náležitosti přihlášky

§174

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x její přílohy xxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx správci.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx důvod xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxxxxx skutečností, xx nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx právo na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x označit xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx vzniku; xxxxxxx-xx xx xxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebylo.

(4) Jde-li x pohledávku xxxxxxxxxxxx, xxxx věřitel x xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx opírá.

§175

Xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, i xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pohledávka x xxxx měně musí xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x stala-li se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x den její xxxxxxxxxx. Pro přepočet xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx něž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx centrální xxxxx příslušné země, xxxxxxxxx aktuální kurz xxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx. Jde-li x pohledávku nepeněžitou xxxx pohledávku neurčité xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě odhadu xxxx xxxxxxx.

§176

Za xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x přihlášce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Přihlášku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§177

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxx dovolává. Xxxxxxxxxxxxx pohledávky se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx nabyl xxxxxxxxxx postoupením nebo xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxx x posledních 6 měsících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx informaci o xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů, x údaje x xxxxxxxxxxxxx zakládajících postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Věřitel xxxx povinnost podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx na obchod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx67), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona67) x xxxxxxxxx, nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx67). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx plnění x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxx věřitelem a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX. Xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prohlášení, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx 2 x 3 xx nepoužijí.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva spojená x xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx povinnost xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

§178

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna tak, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxx, x přihlášené pohledávce xx xxxxxxxxxx xxx x rozsahu, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na znaleckém xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uložit, xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xx zřetelem ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převýšila xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx; jde x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx nepovažuje xx přihlášenou ta xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předtím, xxx xxxxxx účinek, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx pohledávky.

§179

(1) Xxxx-xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přihlášená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna xxx, xx xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky x rozsahu xxxxxx xxx 50 % xxxx výše xxxx xx má xxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávky, x xxxx právu xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx ze zajištění xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží; xx xxxxxxx, záviselo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx. Ustanovení §167 odst. 4 xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přezkoumání xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nejvýše však xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přihlášce převýšila xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx x incidenční xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zpět xxxxxxx, xxx nastal xxxxxx, xx základě xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx na uspokojení xx xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §178 xxxx 179 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx s nezjištěnou xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§181

Xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx splnění povinnosti xxxxxxxx xxxxxx podle §178 xxxx 179; x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xx základě plné xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx pracovnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§182

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné x rozsahu xxxxxxxx x §178 xxxx 179 učinil xxxxxxx x insolvenčním řízení xxxx, xxxxx zhoršil xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx v xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dobré xxxx, xxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §178 odst. 1 xxxx §179 xxxx. 1.

§182a

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx pobytem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx správce, xxx xx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které mohou xxxxxxxxx účastí věřitele x insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §202 xxxx. 4 se použije xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx uloží xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xx může xxxxxxx xxxxx věřitel, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxx xxxxxxxx 1 uložena. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx jistoty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx podala.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxxxx xxxxxx jistotu podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx tu nebezpečí x xxxxxxxx, v xxxxx důsledku by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx složit xxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx je občanem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx sídlo,

b) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice jistota xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxx v hodnotě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§183

(1) Přihláškou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx xxxxxxx xxxxx věřitele xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přihláškou pohledávky xxxx dotčeno xxx xxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxx a nerozdílně x xxxxxxxxx; x xxxxx věřitele požadovat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ručení27), xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx tyto xxxxx x xxxxxxx, v xxxx pohledávku xxxxxxxx, x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx zřetele x xxxx, xxx ji xxxxxxxxxx, x tím, xx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx přiměřeně §18; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx přihlášku xxxxxxxxxx xxxx xx něhož xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx přihlášku xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpětvzetí přihlášky xx xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xx xxxxx xx xxxxxx xx místo xxxxxxxx (§183 xxxx. 2). Právní mocí xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx některá x xxxx, xx xxxxxxx xxxx požadovat xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx škodu nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 vyrozumí insolvenční xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx lhůtu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx věřitele; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. V xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která pohledávku xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx místo xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§185

Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterému může xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx věřitele x insolvenčním xxxxxx xxxxx; o xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

§186

(1) Xxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxxx věřitele byla x průběhu insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx x přihlášený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ukončí xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx kterému xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx nebyla x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx u insolvenčního xxxxx domáhat xxxxxx, xx jeho pohledávka xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to ve xxxxx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xx zachována, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx včas xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Totéž xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxx žalobu xxxxxxx, xxxxxxx ji xxxx xxxxxx o xx xxxxxxx. Právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obnovuje. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§187

Xxx xxxx přihlášené xxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxx §184 xx 186 xxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxx xxxxx dlužníka, xxx xx x přihlášeným xxxxxxxxxxx vyjádřil. Xx-xx xx třeba, provede x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx součinnosti xxxxxx, xxxxx mu xx jsou povinny xxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li přihlášku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx vady xxxx xxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 15 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx opravu x xxxxxxxx xxxxxxx. Přihlášky xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx opraveny, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xx xx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx.

§189

Xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x pohledávek, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx. Xx seznamu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxx, pohledávky vyloučené x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx stanoví xxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, výše x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x zajištěných věřitelů xx navíc xxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonatelnéca pohledávky xxxxxxxxxx jako podmíněné xxxxxxx, od kterých xxxx věřitel požadovat xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 a 2. V seznamu xx xxxxxxx návrh xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx právu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přezkoumány, x xxxx o existenci xxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1, 3 x 5, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx jej mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx přezkumného jednání. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní insolvenční xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx nejpozději 15 xxx přede xxxx, xxx se x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jednání, x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx konat do 30 dnů xx xxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx, xxx xx x xxxx má xxxxx přezkumné jednání. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každou xxxxx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§190

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se děje, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x místo konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se insolvenční xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx konání xxxxxxxxxxx jednání doručí xxxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx, x určit povahu xxxx xxxxxxxxxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxxxx pohledávek xxx přezkumném xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx přihlášených pohledávek. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňuje xxxx dlužníku přihlášenou xxxxxxxxxx věřitel.

(2) Xxx xxxxxxxxxx jednání xx xxxxxxx xx vykonatelnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx které xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx xx nevykonatelnou z xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jejího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; učiní xxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§192

Xxxxxxx přihlášených pohledávek

(1) Xxxxxxx, xxxx x xxxxxx všech přihlášených xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dlužník x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zpět.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx; jeho účinkem xxxx vždy xx, xx xxx pohledávku, xxxxxx dlužník popřel xx xx její xxxxxxxx nebo výše, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dokud xxxx pohledávka xxxx xxxxxxxx, xxxxx výši xxxxxxxxxxxx pohledávky. Jestliže x důsledku xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přezkumném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx. Věřitel xx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxx, xxxxx xxx vznikly x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

§193

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx pohledávky xx xx její xxxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx.

§194

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx její xxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx pohledávky, xxxx xxxxxxxx uvést, jaká xx ve xxxxxxxxxxx xxxx pohledávky.

§195

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx pohledávky xx xx xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jakém xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

Účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx pohledávky xxxx vliv xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx pohledávky nemá xxxx na xxxxxxx xxxx xxxx pohledávky.

(2) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x zajištěného xxxxxxxx, xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx popření xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x bylo-li xxxx právo xxxxxxx xxx zčásti, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§197

(1) Xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, vydá insolvenční xxxx z tohoto xxxxxxx výpis.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášená xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx přezkumném jednání, xxxxx insolvenční správce xxxx insolvenční xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx; xxxxxxxx, který se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezúčastnil, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxx, je-li popření xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§198

Popření nevykonatelné pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxxx jednání nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §410 odst. 3 písm. a); xxxx lhůta xxxx xxxxxxxx dříve než xxxxxxxxx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §197 odst. 2 xxxx §410 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nedojde-li xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx nepřihlíží; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx pořadí xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx při jejím xxxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx, a dále xxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx dozvěděl xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x zamítnutí xxxxxx, xxxxxxxx je xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxx popření xxxxx §199.

§199

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxxxxx, který popřel xxxxxxxxxxxx pohledávku, xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 písm. a) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx popření xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx popření xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx posouzení xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohledávce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§200

Xxxxxxx pohledávky přihlášeným xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx popřít xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x musí x xxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx pohledávky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx obsahuje-li xxxxxx xxxxxxx náležitosti x je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní dny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx řešení xxxxxx oddlužením xxxxx xxxxxxxx xxxxx než 7 dní ode xxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx postupu xxxxx věty první xx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, která x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doplnění, xxxxxxxxxx xxxx originálu, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znění, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx x popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §410.

(4) Xxxxxx oprávněnou x podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxx pohledávku.

(5) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neodmítne, xxxxxxxx xx xxxxxx, jímž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdříve však xx xxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx své popření xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vykonatelné xxxxxxxxxx přiznané pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uplatnit jen xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx dlužníkem x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§201

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přihlášený xxxxxxx, xxxxx xx popřel, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, výši nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodal xxxx xxxxxx o její xxxxxxx xxxx byla-li xxxxxx xxxxxx zamítnuta xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx samé.

(3) Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxx x xxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§202

(1) Xx xxxxx x pravost, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádný x xxxxxxxxx xxxxx xx náhradu nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx se pokládá xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxx spor. Xxxxxxx, xxxxx v xxxxx sporu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznaná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xx mu xxxxxxxxx, xxxx on sám x xxxxxxxx účastníkům xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pohledávku, xx xxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxx-xx x době konání xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxx pohledávce xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxxxxx 10 xxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx přihlášenému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx sporu xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady škody xxxx jiné xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx jen xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky, který xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věřitele xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nebude-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinnost xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou přihlášený xxxxxxx xxxxxxxx popření xxxxxxxxxx, odmítne.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 nemá xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osvědčí, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx nemohl xxxxxx a že xx tu nebezpečí x prodlení, x xxxxx xxxxxxxx by xx xxxxx vzniknout xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx zjištění xxxxxxx pohledávky.

Xxx 3

Xxxx způsoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§203

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx postavené na xxxxx xx uplatňují xxxxxxx xxxx osobě x dispozičními xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx současně xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; náležitosti tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §169 odst. 1 xxxx. x) x xxxx xxxx, pokládá xx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 z xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Neuspokojí-li osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxx xxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podanou proti xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx; xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx. Náklady, xxxxx x xxxxx xxxxx vznikly insolvenčnímu xxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nevznikly zaviněním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xx přihodila.

(5) Po xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Učiní xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§203x

(1) X pochybnostech x xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelem xxxxx §203 xx xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), uloží insolvenční xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx 30 xxx xxxxx x insolvenčního xxxxx žalobu na xxxxxx xxxxxx uplatněné xxxxxxxxxx; xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vždy. Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uplatněné xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx pohledávce za xxxxxxxxxx podstatou ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vyhověno, xxxxxxxx xx podání, jímž xxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxxx, xx přihlášku xxxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxxxxxxxx postavené xx na roveň xx x insolvenčním xxxxxx vyloučeno. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx takové pohledávky x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §159 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xxxxx obdobně.

§203a xxxxxx právním předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§204

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, zajištění xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uspokojena x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx jim xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx u insolvenčního xxxxx v rámci xxxx dohlédací činnosti; xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx věřitele x zda x x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx domáhají xxxx, aby xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx majetková xxxxxxx xxxx vyloučena x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

§205

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Jestliže insolvenční xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx patřil k xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podal-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dlužníkovi xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx účinky těchto xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, náleží do xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty x xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dlužníka xxxxxx xx majetkové podstaty, xxxxxxx-xx xx zákon, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx majetek xxxxxxx jako na xxxxxxx dlužníka.

Xxxxx xxxxxxxxx podstaty

§206

(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §205 xxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxx hromadné,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiné xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx papíry xxxxx jiné xxxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx podmíněných x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx splatné,

i) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx člena družstva x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměnu xx práci, zejména xxxxxx, xxxxxxxxxx, peněžitá xxxxx x mateřství, xxxxxxxxx, náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, náhrady xxxxxxxxxxx xx xxxxx společenských xxxxxx, podpora x xxxxxxxxxxxxxxx x podpora xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) další xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mají-li xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x příslušenství, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§207

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxx nepatří xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx exekucí28); xxxx xxxxxxxx k podnikání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do majetkové xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x jakém x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29).

(3) Xx-xx podle xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§208

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepatří xxx xxxxxxx, se xxxxxx xxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx určen, xxxxxxx účelové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vytvářené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xx základě zvláštních xxxxx xxxxxx do xxxxxx jiné xxxxx, xxxxx propuštěné xxxxxx xxxxxx x dočasnému xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx31).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty

§209

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx nejde x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx pokyny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx provedení.

§210

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx nebo předběžnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všestrannou xxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxx statutární xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx více xxxx xxxxxxxxxxx jednat samostatně, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z nich. Xxxxxxx xxxxx mají xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 také od xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx dlužníkem xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx splnění těchto xxxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xx majetkové xxxxxxxx nepatří x xxxx věci, xxxxx, xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxx než xx, xxxxx dlužník xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx součinnost xx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předběžný xxxxxxx xxxxxxxxx úplného zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx požadovaná xxxxxxxxxx, xxxxxx xx insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx neposkytuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx správce nařídit xxxxxxxxx bytu, sídla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx tím xxxxxx xx insolvenční xxxxxxx oprávněn zjednat xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx skříně xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx x dlužníku. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx se insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tomto xxxxx, vrátí xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Každý, x xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxx byt, xxxxx xxxx jiné xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx strpět, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxx prohlídku xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x prohlídce xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obce. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx musí xxx xxxxxx majetek, xxxxx byl při xxxxxxxxx zjištěn, a xxxxxxx, který byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx x tím, xx xx ponechá xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a věřitelskému xxxxxx.

§213

Xxx, kdo xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležející do xxxxxxxxx podstaty, xx xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správci, jakmile xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, x uvést xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx ocenění.

§214

(1) Insolvenční soud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předvolat xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x výslechu x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxxxx xxxx uvedení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Předvolání xx xxxxxxxx předvolanému xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejméně 10 xxx před xxxxxxxxx.

(2) Předvolaný xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx x důvodné xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx poučen.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X prohlášení x xxxxxxx xxxx předvolaný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx do majetkové xxxxxxxx.

§215

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy x xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) banky, pobočky xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx pohledávek x xxxxx xxxx,

x) dlužníky, x xxxxx má xxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, vůči nimž xx xxxxxxx jiná xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx a hodnotu,

e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxx, x xxx, xxxxxxxxx u xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, šecích xxxx xxxxxx listinných cenných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x uplatnění xxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech dlužníka,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x jeho části, x kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x jiné majetkové xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx osob v xxxxxxxxxx x majetku xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

§216

(1) X prohlášení x xxxxxxx sepíše xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx předvolaný xxxxxx xxxxxxx, tvoří tento xxxxxx xxxxxxx protokolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx doplní. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčním soudem xxxxx §214 x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x prohlášení xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx dlužníka. Protokol xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Soupis xxxxxxxxx xxxxxxxx

§217

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxx podstaty. Xxxxxxx dojde x xxxxxx do soupisu, xxx xx zapsanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; učinit xxx xxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx provádí x soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx insolvenčního řízení, x to xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyřadí xx xxxxxxx majetkové xxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx najevo, xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxx zřetele x xxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xx xxx osoba, xxxxx xx x vyřazení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; tím xxxx vyloučena možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx vyřazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§218

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatnými xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx vyloučeno xxxx xxxxxxx, musí xxx sepisovaný xxxxxxx x soupisu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx identifikaci; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx nepatrné xxxxxxx. Xx-xx zde xxxxxxxx xxxxxxx povahy bránící xxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podnik32) xxxx jiná hromadná xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx věcí xxxxxx x xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx.

§219

Ocenění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13) x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ocenění xx nepromítá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Požaduje-li xx xxxxxxxxxx výbor, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajistí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx znalci x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru; xx xxxxxxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyšší xxx přínos xxx xxxxxxxxxx podstatu xxxxxxx xxxxx způsobem jeho xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxx majetková xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §290 xxxx 292, insolvenční xxxxxxx xxxx znalci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx §290 xxxx 292 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku vždy; xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

(5) Při xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx oceňuje xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven xxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1.

§220

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být x xxxxxxx vždy xxxxxx x důvod soupisu, xxxxxxxx den x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx soupisu. X xxxxxxxxxxxxx xx xx za to, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx oznámil xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrdit xxxxxxx x správnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxx důvody, pro xxxxx soupis xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§222

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx předkládá xxxxx xx elektronickém xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti x xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x doplněný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§223

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem lze xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx upustit xx soupisu nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x stavu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§224

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do soupisu xxxx, práva, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejichž xxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx proto, xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx poznamená, xxxx sepisovaný xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx žádost xx x xxx vydá xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx důvodu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetek sepsal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx zmeškání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxx sepsána xxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxx správce Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x majetku xxxxxxxx x jiných veřejných xx neveřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů osvědčují xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxxx kultury.

Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx, xx označený majetek xxxxx být do xxxxxxx xxxxxxx proto, xx xx vylučuje xxxxxx právo x xxxxxxx nebo xx xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx zahrnut xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o soupisu xxxxxxx, k němuž xxxxxxxxx xxxxx. Lhůta xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx posledního xxx lhůty insolvenčnímu xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx včas, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx do soupisu xxxxx oprávněně. Totéž xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zamítl, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Od xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžit majetek, xxxxx xx předmětem xxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tím xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozící nebo xxxxxxxx tak xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §217 tím xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x žalobě xxx xx zpeněžení nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 přistoupit, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zamítl, xxxxxx x ní xxxxxxxx nebo xx xxxxxx. X výtěžku xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx x takovým xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx pravomocném skončení xxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx neměla být xxxxxx xx xxxxxxx, xx její vlastník xxxxx na vydání xxxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxx na náhradu xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§226

(1) Dlužník xxxx xxxxxxxx vynětí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x věc, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §207 x 208; xxxxx xxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dozvědět, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx20) xxxxxxx xxx, právo, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx skutečnosti, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sepsán. Xx-xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx a nelze-li xxx pro tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x něm, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X opravě nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxx opravu xxxx xxxxxxxx provést. Xxxxx xxx xxxxxx, xx návrh, xxxxx xxxxxx přes xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Nezdaří-li se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x neúplnost xxxxxxxxxx návrhu xxxx xx-xx xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx insolvenční soud xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx výzvu k xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxxxxx nebo vydat xxxxx novou.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxx vyhovět, xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx vyjádřením věřitelského xxxxxx x se xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, insolvenčnímu soudu; xxxxxxx má xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xx odvolání přípustné, xx doručuje dlužníku, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o něm xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx týká; §225 xxxx. 4 x 5 platí xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x majetkové podstaty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení vyjmout xxxx, práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a x jehož zpeněžení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu věřitelského xxxxxx x insolvenčního xxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx

§228

Xxxxxxxxxx s majetkovou xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx

x) právní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkon xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx práv x xxxxxxxxxx společníka jiné xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahrnutým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx34),

x) výkon xxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxx družstva,

e) rozhodování x výrobních, provozních x obchodních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku,

f) xxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkon xxxxxxxxxxxx práv,

h) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx zdravotním pojištění,

j) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plnění xxxxxxxxxxx povinností,

l) výkon xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx majetkové podstaty.

§229

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx majetku náležejícího xx majetkové xxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními, případně xxxx přísluší xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně části xxxxxx oprávnění xxxx xxxxx xxxxxxx některých x nich.

(2) Je-li xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx, lze xxxxx xxxx xxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx x majetkové podstatě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx správce x xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx x

x) dlužník x době xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx oprávnění jiná xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxx zákonem.

(5) Xx xxxxxxxxxx o xxxxxx x je-li dlužník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, kdy se xxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 x 37 xxxxxxxxx.

§230

(1) Správou majetkové xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx aby xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx určením, xxxxx xxxx nebrání xxxx xxxxxxxxx,

x) se majetková xxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů.

(2) Jde-li x správu xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vázána xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele směřujícími x řádné správě; xx-xx zajištěných xxxxxxxx xxxx, uděluje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx první x xxxxxx. Xxxxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxx xx xxxxx určené xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx zajištěný xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx uspokojuje xx xxxxxxxxx jako další x pořadí; jinak xxxxxx udělí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xx-xx xx to, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx přezkoumání x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx věřitel xx xxxxx.

(4) Xxxx-xx x pokynům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ostatních zajištěných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx. Insolvenční xxxx x xxxxxxx případě xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx o xxx, zda pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx jednání lze xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx zveřejnění těchto xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 není xxxxxxxx přípustné.

XXXXX VII

NEPLATNOST A XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů

§231

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx závazků dlužníka, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x insolvenční xxxxxxx.

§232

Xxxx-xx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jehož se xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx řízení.

§233

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx vydán majetkový xxxxxxxx xxxxxxx plněním x xxxxxxxxxx právního xxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo je-li xxxxxxxxxx více, xxx xxxx xxxx obohacení.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx žádost x xxxx vydání x přiměřené xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx podána xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu žádá, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; právo xx xxxxxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, kterými xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx úkon, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podanou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skončení insolvenčního xxxxxx; jde x xxxxxxxxxx xxxx.

§234

Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neúčinný, postupuje xx podle §233.

Díl 2

Neúčinnost xxxxxxxx xxxxx

§235

(1) Neúčinnými xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zkracuje možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiných. Xx právní úkon xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těch, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx dlužník xxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním úkonům (xxxx xxx "odpůrčí xxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§236

(1) Xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx dotčena xxxx platnost; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx rovnocenná xxxxxxx.

§237

(1) Povinnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx prospěch byl xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx x něho xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx které xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx dovolávat xx neúčinnosti xxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx dlužníku xxxxxx.

(3) Osoby, xxxxx xxxxxx dlužníkovo plnění x xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx domáhat xxxx xxxxxxx, jen xxxxxx-xx xxxxxxx x uspokojení xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x ním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx tyto xxxxx xxxxxx dlužníkovo plnění x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podstaty. Xxxx-xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo se x ní xxxxxxxxx, xxxxxxxx se pohledávka, xxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxxx plnění dlužníku xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojí xx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxx.

§238

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx právního xxxxx xx majetkové xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Xxxxxxxxx právním xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx insolvenční xxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx odpůrčí xxxxxxx xxxxxxx proti osobám, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxx xx majetkové xxxxxxxx. Jestliže v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx věci xxxxxx xx xxxxxxx odpůrčí xxxxxx jiné xxxxx, xxxxx v xxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x tom xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpůrčí xxxxxx xxxx. Nejsou-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správce podmínit xxxxxx odpůrčí žaloby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tím, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxx nákladů přiměřenou xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zálohu xxxxxxxx, xxxxxxxxx její náhradu xxxx pohledávku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx účinky rozhodnutí x úpadku. Nepodá-li xx v této xxxxx, odpůrčí nárok xxxxxxx.

(4) Dlužníkovo xxxxxx x neúčinných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx x případě, xx xxx o xxxxxxxx plnění xxxx xx má xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§240

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkon, xxxx xx dlužník xxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx poskytnutí se xxxxxxx dlužník.

(2) Xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx dlužník učinil x době, xxx xxx v úpadku, xxxx xxxxxx úkon, xxxxx vedl x xxxxxxxxxx úpadku. Xx xx za to, xx xxxxxx úkon xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21), je úkonem, xxxxx dlužník xxxxxx x době, xxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xxx-xx učiněn x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx koncern, xxxxx x xxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxx osoby.

(4) Xxxxxxx úkonem bez xxxxxxxxxxx protiplnění xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dar x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx vyhověno xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) právní xxxx, x kterém xxxxxxx xx zřetelem xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x něj xxxx xxx přiměřený xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x dlužníkem xxxxxxx, x xx osoba, x jejíž prospěch xxx xxxx učiněn, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je x xxxxxx, xxxx xx xx tento xxxx mohl xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§241

Neúčinnost zvýhodňujících xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx úkor ostatních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx dlužník xxxxxx v xxxx, xxx byl x xxxxxx, nebo právní xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úpadku. Xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, která tvoří x xxxxxxxxx koncern21), xx úkonem, xxxxx xxxxxxx učinil x xxxx, xxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxx, než se xxxx splatným,

b) xxxxxx xxxxx xxxx nahrazení xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhu xxxx jinak xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx svého xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx k zajištění xxx xxxxxxxxxxxx závazku, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Zvýhodňujícímu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxx xxxx osoby, která xxxxx x dlužníkem xxxxxxx, xxxxx x xxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve prospěch xxxx osoby.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není

a) xxxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxx, xxxxxxx-xx za xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxxxxx protihodnotu,

b) xxxxxx xxxx učiněný za xxxxxxxx obvyklých x xxxxxxxxx styku, xx xxxxxxx xxxxxxx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx protiplnění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za předpokladu, xx xxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx osoba, x xxxxx xxxxxxxx byl xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx náležité xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je x xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx dlužníka,

c) právní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx trvání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§242

Neúčinnost xxxxxxx zkracujících xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dlužník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx druhé straně xxxx xxxx xx xx zřetelem ke xxxx okolnostem musel xxx xxxx.

(2) Xx xx za to, xx x úmyslně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, která xxxxx s dlužníkem xxxxxxx21), xxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx zkracujícímu xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§243

Xxxxxxxx dlužníkův xxxxxxx xxxxxx xx základě xxx xxxxxxx žaloby4) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx moci xxxx právní mocí xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx domáhat xxxx, aby mu xx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ŘEŠENÍ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

§244

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx spočívající x tom, xx xx základě xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poměrně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxx, xx xxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxx části nezanikají, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§245

(1) Xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxx-xx nařízeno.

(3) Prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxx způsobilost.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx změnit xxx předběžné xxxxxxxx.

§246

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxx tajemství x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel, zajišťuje xxxxxx dlužníkova xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 1, které xxxxxxx učinil poté, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkovou podstatou xxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx, xxxx proti xxxx věřitelům neúčinné xx zákona; §235 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(3) Nakládal-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x den, kdy xx rozhodnutí o xxxxxx xxxxx účinným, xx xx x xxxxxxxxxxxxx za xx, xx xxx učinil xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Právní xxxx, xxxxxx dlužník xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odmítne xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, je xxxxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uzavře xxx souhlasu insolvenčního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx má x xxxxxxxx xxxxxxx méně, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§247

Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§248

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xx platí x xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §167 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx majetkové podstaty x která xxxxxxxxxx xxxxxxxx získali xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na nemovitostech. Xxx-xx xxxxxxx sloužící x zajištění x xxxx době xxxx xxxxxxxx, náleží do xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxxxx zpeněžením x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx břemena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek poté, xx xxxxxxx účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

(1) Xxxx-xx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxx oprávněnou x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx jinou xxxxxx xxxx zamítne.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxx tento závazek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx nedostane xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx o prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx vědět xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zřejmé, xx dlužník xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§250

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

§251

§251 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§252

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx dlužník xxxxxx příkaz, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxx v případě, xx je nebezpečí x xxxxxxxx, pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xx doby, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx odměna xx xxxx xxxx xxxxxxx xx pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxx x sobě xxxxxxx xxxxxx pověření x xxxxxx mocí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pohledávky xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x pohledávky pracovněprávní.

(4) Xxxxxxxxxxx konkursu zanikají, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx přijetí xxxxxx smluv, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxx smlouva xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx insolvenční xxxxxxx.

§253

Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nebyla-li xxxxxxx x vzájemném plnění xxxxxx smlouvy x xxxxxxx budoucí v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxx správce může xxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx odmítnout plnění.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx; xx xx xxxx nemůže xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx druhý účastník xxxxxxx povinen plnit xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx své xxxxxx xxxxxxx xx xx té xxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxxx x úpadku.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatňovat náhradu xxx xxxxxxxxx škody xxxxxxxxxx pohledávky, a xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx plnění. Xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzájemné xxxxxx.

§254

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx předmět xxxxxx, xxxxx xx xxxxx cenu, xxxx xxxxx v přesně xxxxxx době xxxx x xxxxx určené xxxxx, a nastane-li xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx tato xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nýbrž xxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx. Druhý účastník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx přihláškou xxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 30 dnů xx prohlášení xxxxxxxx.

§255

Xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx věci x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zapůjčení.

Nájemní a xxxxxxxxxx xxxxxxx

§256

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx po prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx lhůta xxxx xxxxx xxx delší xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx případech x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pronajímatel vypovědět xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sjednané xx xxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčen xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx mohl xxxxxx značnou škodu, xxxx xxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx výpovědi navrhnout xxxxxxxxxxxxx soudu zrušení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx předmět nájmu xxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx takovému xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xx dobu xxxx prohlášením konkursu xxxx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx zaplacenou předem; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odkládací xxxxxxxx.

§257

Nájemní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou dlužník xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx podnájemce, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxx, anebo pro xxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxx.

§258

Xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nájmu, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxxxxx x druhý xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx domáhat náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx ze smluvních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účastníku xxxxxxx xx 10 dnů xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx zaniká.

§259

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §256 xx 258 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx.

§260

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx kupující xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx koupil x převzal xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by k xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nemůže prodávající xxxxxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§261

(1) Xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx35).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxxxx

x) prodejem podniku xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; odvolání xxxxx xxxx xxxx přípustné.

§262

Zvláštní xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx36).

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx probíhající xxxxxx

§263

(1) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx x rozhodčí xxxxxx, xxxxx se xxxxxx majetkové podstaty xxxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; možnost xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §141a xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx x neběží xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx vystupují xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) xxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx38).

(4) Xxxxxxx xx xxxx, rozhodce nebo xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx podmínek xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx v xxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxx, nedoručují; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ještě předtím, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxx xx x xxxxxx pokračuje, rozhodnutí xx xxxxxxxx znovu.

§264

(1) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žalobce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; dnem, xxx xxxxx, rozhodci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudem, x kterého xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, mohou xxxxx xx pokračování x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§265

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx prohlášení xxxxxxxx věřitelé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx práva, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xx, xxxx xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pohledávkách xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx vedeno, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx právech týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přihláškou, xxxx xx které se x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx konkursu pokračovat, xxx rozhodl-li x xxx na návrh xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx prohlášením konkursu xxxxx §263, kterých xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §264 x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x vyjasnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu. Xxxxx rozhodnutím se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx; v řízení xxxx lze xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§266

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) trestní xxxxxx,

x) xxxxxxx řízení x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx k xxxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněná nebo xxxx xxxxx povinná,

e) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x dobré xxxxxxx právnické xxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx podnikatelem xxxx xx-xx požadováno xxxxxxxx xxxxxx,

x) řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce,

i) xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx jediným xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx x nadále xxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx, xx xxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxx i xxx návrhu po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx správce stává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úpravou podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §140a§140e.

§267

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xx-xx xxx povinným dlužník. Xxxxxxxxxx §140e tím xxxx dotčeno.

(2) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, kde xxxxxxxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx, stává se xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněným místo xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xx společné xxxxx xxxxxxx

§268

(1) Prohlášením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx manželství, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinky xxxx zánik xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxx

x) zaniklo xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nebylo xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zúženo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxxx konkursu staví xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§269

(1) Smlouvy xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx podání xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx stávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxx x xxxxxx rozsahu společného xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xx doby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx staly xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx doby xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx schváleného xxxxx.

(2) Jestliže v xxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxxx konkursu xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx společného jmění xxxxxxx až xx 6 xxxxxxxx od xxxxxxxxxx konkursu, do xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx dohodu x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx návrh na xxxx vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluv mezi xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dochází ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxx, k xxxx xxxxx práv došlo.

§270

(1) Prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x soudu. Xxxxxx o vypořádání xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxx dlužníkem xx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxx.

(2) Část xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx použil se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271

(1) Dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx xxxxxx pravomocného xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x schválení xxxxx.

§272

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohody.

§273

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx x vypořádání společného xxxxx manželů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkem xxxxxx řízení místo xxxxxxxx. Xxxxxx-xx účinky xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx přeruší xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§274

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx proto, xx xxxxxxx dlužníka, xxxxx x xxx xxxxx xxx uspokojeny, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx celý xxxxxxx náležející do xxxxxxxxxx jmění manželů xx xxxxxxxxx podstaty. Xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů.

(2) Xxxxx xxxx vedena xxxxxxxxxxx řízení dlužníka x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx manžela xxxx xxxxxxxx manžela, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich společného xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zpeněžení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění; v xxxxx xxxxxx se xxxx vypořádá výtěžek xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pohledávky.

§276

(1) Po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniknout xxxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx; uzavře-li dlužník xxxx manželství, odkládá xx xxxxx společného xxxxx manželů xx xxx zániku xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx úkony xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§277

(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání x k přípravě xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x dlužníka, který xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx.

§278

§278 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§279

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xx prohlášení xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxx insolvenční soud xx návrh insolvenčního xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

§280

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx opravňuje ke xxxxxxxxx zapsaného xxxxxxx.

§281

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx prohlášení konkursu. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x možnosti dalšího xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejméně 10 xxx přede xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Věřitelé xxxx právo xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu nahlížet.

§282

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xx xxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxx xxxx další xxxxxx.

(2) Schůze xxxxxxxx xxxx rozhodne, xxx x x jakém xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx rodině xxxxxxxxxx xxxxxx x majetkové xxxxxxxx x úhradě xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx dlužníka xxxx některého x xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx

§283

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx veškerého xxxxxxx, xxxxx do ní xxxxxx, xx peníze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx x tomuto xxxxx považuje i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx hotovosti. Zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx teprve xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx schůzi xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx bezprostředně xxxxxxxx zkázou xxxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zpeněžení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx provést xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxx xxxxx částku xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx vztahuje x xx zbytek xxxxxxx, xxxxxxx xx x rozdělení mezi xxxxxxxx.

(4) Kopie písemností, xxxxx dokládají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx zpeněžení došlo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně poté, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx.

§284

Xxxxxxxxx právo

(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx část veřejného xxxxxxxx41), xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Zákonnými xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právem xxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx převodu xxxxx §1187 občanského xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vázán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převod xxxxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §1188 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxxxx; za to xx xx osob xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxx-xx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 měsíců ode xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§285

(1) Xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx týkají zpeněženého xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazů,

b) xxxxxxx xxxxxx váznoucí xx zpeněžovaném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkupních xxxx xxxxx §284 xxxx. 3 x 4 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bydlení xxx xxxxxx, anebo xxx xx vlastnictví dlužníka, xx dlužník povinen xx vyklidit. Xxxxxxx-xx xxx dobrovolně, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žalobou x xxxxx; nejde x xxxxxxxxxx spor.

(3) Xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 přísluší dlužníku xxxxxx bytová náhrada xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx bytu xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x nájmu xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezanikají xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§286

(1) Majetkovou xxxxxxxx xxx zpeněžit

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) prodejem xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x výkonu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx.

§287

(1) Zpeněžení xxxxxxxx xxxxxxx se provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx dražby xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účinnou xxxx, xxx xx schválí xxxxxxxxxx výbor.

§288

(1) Xx zpeněžení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nemovitostí je xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Návrh xx tento prodej xxxxxx insolvenční správce, xxxxx je jediným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxx podle xxxxxxxx 1, je-li k xxxxxx přiloženo xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx zpeněžení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx může xxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prodeje. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výborem xxxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxx xxxx dražbu xxxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx stanovit xxx xxxx odhadní. Insolvenční xxxxxxx xxxxxx přihlédne x k xxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxx nutné xxxxxxxxx xx správu zpeněžovaného xxxxxxx.

(3) Platnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx prodejem mimo xxxxxx, xxx napadnout xxx xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního soudu xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx došlo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního soudu x xx xxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx, nebyl-li xxxxxxxxx x xxxxx víře.

§289x

(1) Xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx xx provede xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dražbu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účinnou xxxx, xxx ji schválí xxxxxxxxxx xxxxx.

§289x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§290

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prodávaným xxxxxxxx.

§291

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jedinou smlouvou xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx které xx prodej xxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů k xxxxxxxxxxxx dlužníkova podniku, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xx smlouvu xxxxx §290 obdobně příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§292

Ustanovení §290 x 291 xxxxx obdobně, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podniku.

§293

(1) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokyny xxxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxxxx xx zpeněžení; xx-xx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx zajištěný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Insolvenční správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, má-li xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §230 xxxx. 3 xx 5 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §286 xxxx. 2, §287 xxxx. 2 x §289 odst. 1 xx použije xxx xxxxx, není-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§294

(1) Insolvenční správce xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky. Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx dlužníkovy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ocenitelné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx uplatnění x xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x majetkové xxxxxxxx.

§295

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx a xxxxx, xxxxx s xxx tvoří koncern, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx v xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx došlo xxxxxxx; xxxxx majetek nesmí xxx xx xx xxxxxxxx xxx ve xxxxx 3 xxx xx skončení konkursu, x xxxx jim xxxxxx zákonné xxxxxxxxx xxxxx. Právní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx, kdo xx xxxx xxxxxx, neplatnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx dovolávat ten, xxx xx sám xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahuje xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §33 xxxx. 3 x §73 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, x osoby jim xxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxxxxxxxx x posledních 3 letech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx po jeho xxxxxxxx rozhodující xxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxx xxxx obchodní xxxxxxxxxx než akciová,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx společnost, xxxxx jim xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prokuristy xxxxxxxx,

x) xxxxx a náhradníky xxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neudělila xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z majetkové xxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) blízké.

(3) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) až e) x xx vyjádření xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty. Má-li x nabytí tohoto xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx konkursu, xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x tuto xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x); proti xxxx xxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxx podala.

Xxx 6

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§296

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x pohledávky xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx souvisí xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xx hradí x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx výdělečné xxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx tomu, xxx x xxxxx výtěžkem xxxx xxxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxx §296 xxxx. 1, xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2, pohledávek xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx poskytnutou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx nepostačují xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §305 xxxx. 2.

§298

(1) Xxxxxxxxx věřitelé xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx věci, práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxx zajištěna.

(2) Výtěžek xxxxxxxxx xx odečtení xxxxxxx spojených xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx, a po xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxx zajištěnému xxxxxxxx.

(3) Xxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx ostatní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx návrhu v xxxxxxxxxxxx rejstříku; k xxxxxxx xxxxxxx námitkám xx nepřihlíží. K xxxxxxxxxx xxxx podaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 30 xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxxx; náklady xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4 % xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx rozsahu.

(5) Zajištěnému xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §157 xxxx. 1, xx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx podle §293 xx odstavec 2 použije jen xxxxx, xxxxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 3.

(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx podat xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) X případě, xx xx zpeněžena jednotka x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxx72) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxx pohledávek zajištěných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xx xxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odečtení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

§299

§299 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§300

Xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x x xxxxxxxxx s výtěžkem xxxxxx zpeněžení. Xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx podnětu xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxx xxxx, správce xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpeněženého majetku, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zanikají xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx majetku, vydá xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práv.

§301

(1) Umožňuje-li to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx rozvrh; x xxxx návrhem xxxx souhlasit věřitelský xxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx povolí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zajištěných xxxxxxxx, jestliže jím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zahrnutých do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X pohledávkách zahrnutých xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x všem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx něho zahrnuti. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxxx. Odvoláním xxx xxxxxxx xxxx to, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Konečná zpráva x rozvrh

§302

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx insolvenční správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory, xxxxx xxxxxx výsledek xxxxxx podstatně xxxxxxxx xxxxx konečné xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Konečná zpráva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx celkovou charakteristiku xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zbývá,

b) xxxxxxx xxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxx obvyklé,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx došlo,

e) výsledky xxxxxxxxxx rozvrhu, pokud x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, významných xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyústit xx vyčíslení xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxx věřitele, x x xxxxxxxx xxxxxx věřitelů, x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xx xxx xxxxxxxxx konečné xxxxxx sestaví xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetní závěrku.

(5) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§303

(1) Současně x xxxxxxxx zprávou insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a výdajů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx.

§304

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxx uvědomí xxxxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, že xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proti ní xxxxx xxxxxxx; námitky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx dvojmo x tím, xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx x vyjádření.

(3) X xxxxxxxxxx konečné zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vyúčtování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ní xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx buď tak, xx

x) schválí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx námitky xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, že některé x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) odmítne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx vznesené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; v xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx konečnou xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx.

(5) Nebyly-li xxxxxx námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx a dlužník, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§305

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x zajištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §167 x 298.

(2) Xxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, uspokojí se xxxxxxxx odměna a xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle §122 xxxx. 2, poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poté xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxxxxx o xxxxxx a poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxx x poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx na náhradu xxxxx způsobené na xxxxxx; ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §298 xxxx. 2 xxx však xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvrhem xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, spojené x xxxxxxxxx řízení.

§306

(1) Po právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, kolik xx xxx vyplaceno xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správnost návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx věřitelé xxxxxxxx do rozvrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx xxxx jde-li xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§307

(1) Rozvrhové usnesení xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx delší xxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx určené xxx jednotlivé xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na jejich xxxxxx zpravidla xx xxxx sídle. Částky xxxxxxxxxxxxx 500 Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x soudu x xxxxxxxx o xxx písemně vyrozumět. Xxxxxxx postupuje, xxxxxxxx xxxxxxx k proplacení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu.

(4) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx pohledávky xxxxxxx x §306 xxxx. 4, složí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x insolvenčního xxxxx. Jakmile xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení; xxxxxxxxxx o rozvrhovém xxxxxxxx platí xxxxxxx x xxx další xxxxxxxxx usnesení. Pokud xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, vyloučí xx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ohledně částek xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s ukončením xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxxx konkursu

§308

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x zrušení konkursu

a) xxxxxx-xx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xxxxxxxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxxxx věřitelů je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx věřitelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se zrušením xxxxxxxx souhlas x xx xxxxx xx xxxxxx ověřena pravost xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§309

(1) Pro xxxxxxxx x zveřejnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, platí totéž xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx doručuje do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx konkurs xxxx, je xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx právní xxxx.

(4) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xx konkurs xxxx, insolvenční xxxxxx xxxxx.

§310

(1) Xxxxxxxx dlužník x xxxxxxx konkursu xxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, a není-li xxxx, xxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Insolvenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx; §304 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx soudu, který xxxxxxxxxx dědictví. X xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309; odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§311

Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uspokojeny xx zajištění.

§312

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x kterých xx možné jejich xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou osobu x likvidaci; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx.

(3) Zrušení xxxxxxxx xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) xx podkladem xxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dlužník xxxxxxxx; xxxx právo xx xxxxxxx xx 10 let xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxx §311.

§313

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nekončí xxxxxxxx xxxxxxxx, x když xxxx oprávnění nakládat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podstaty a xxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, sestavit xxxxxx závěrku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňovými xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek, xxxxxxxx xxxxxxxx evidenční x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx61) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nevede-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tyto povinnosti xxxxxxxxx jeho daňové xxxxxxxx.

(3) Po provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprostí xxxx funkce. Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepatrném xxxxxxxx

§314

(1) X xxxxxxxx konkurs xxx, xxxxxxxx

x) dlužníkem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není podnikatelem, xxxx

x) nebyl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xx poslední xxxxxx období předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahující 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxxxxxx nemá více xxx 50 xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o tom, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x bez návrhu x xxxxxx xx x prohlášením konkursu xxxx xx xxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx najevo, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx nepatrný, xxxxxxxxxxx soud přijaté xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx odvolání xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxxx-xx schůze xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) místo věřitelského xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx souhlas insolvenčního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx rozhodnout x xxx nařízení xxxxxxx,

x) xxx přezkumném xxxxxxx xxx současně projednat xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx jinak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx schůze xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxx,

x) xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zprávou návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy s xxxxxxxxxx usnesením, přičemž xxxxxxxxx usnesení nabude xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx x rozporu x rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx, insolvenční soud xxxx xxx nepatrný xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx; těmito xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkursu xxxx xx může xxxxx kdykoli xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§316

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto podniku xxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x průběžnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx hrozící úpadek xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx; reorganizace xx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v likvidaci, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx burze xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx čistého xxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx 50 000 000 Xx, xxxx zaměstnává-li xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním návrhem xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx polovinou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítanou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítanou podle xxxx pohledávek, omezení xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx.

(6) Jde-li x insolvenční návrh xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x 30 xxx.

Xxx 2

Návrh xx xxxxxxxx reorganizace

§317

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věřitel.

(2) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx, kdo xx x dobré xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§318

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxxxx do rozhodnutí x xxxxxx. V xxxxxxxxx případech xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a věřitelskému xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxx xxxx podat xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx.

§319

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xx něho xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxx struktuře x xxxxxxx osob, xxxxx dlužníka xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21), xxxxxx údaje o xxx, xxx ohledně xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) údaj x xxxxxxx navrhované xxxxxxxxxxxx.

(2) X návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx připojit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx seznamy, xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x). Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede xxxxxxx, jen xxxxx xxxx mu xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx x návrhu xx xxxxxxxx reorganizace a x seznamech x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx reorganizace, obsaženým x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx reorganizační xxxx, ani osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.

§320

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, insolvenční soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxx, x xxxx opravě xxxx xxxxxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 7 dnů. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x tehdy, xxxxxx-xx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy xxxx neobsahují-li tyto xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxx řádně xxxxxxx a x xxxxxx x xxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx pokračovat nebo xxxxxx-xx k němu xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx přílohy přes xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 doručí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxx reorganizace podala; xxxxxxxx proti němu xxxx xxxxx xxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží, xxxxxxxx xxxx rozhodnutím x něm xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx návrh xxxx xxxxx.

§321

(1) Jestliže poté, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podá xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx další xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx reorganizace; §107 xx použije xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 30 xxx, xxxxxxxxxx odlišnosti svých xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx o společném xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxx.

§322

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx zpět xx doby, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx insolvenční soud xx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zpět xx xxxx, co x xxx xxxx rozhodnuto, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx není xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx podala, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxxxx výboru.

(4) Osobu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx 15 xxx xxxxxxx, xxx xxxx xx jeho projednání; xxxxxxx-xx xx tak, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§323

(1) Xxxxx na xxxxxxxx reorganizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx schválit xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jemu xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§324

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x úpadku xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinny xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xx podání návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx určí xxxxx xxxxxxxxxx opatřením. To xxxxx x tehdy, xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxx započtení xxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§325

Xxx projednání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §148 xx 152.

§326

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace,

a) xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jím xx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx podala osoba, x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, anebo

c) xxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx sledovaný xxxxxxx xx povolení reorganizace xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx, xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx člena xxxx kolektivního xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx probíhalo xxxxxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxx řešící xxxxxx, a xx x závislosti xx xxxxxxxx takového řízení, xxxx

x) xxxxx xxxxxx x rejstříku trestů x posledních 5 xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzením xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§327

(1) Jestliže insolvenční xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zamítne, pokračuje xxx dalšího x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odmítne, xxxxx xx xxxxxx xxxx zpětvzetí xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx §147.

§328

Xxxxxxx-xx xx zpětvzetí xxxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x povolení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§329

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx správcem, x xxxxx-xx dosud xxxxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxx xx lhůtě 120 dnů předložil xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nehodlá,

d) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxx.

§330

(1) Právní mocí xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xx ruší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx, xx kterým xxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx §332 xxxxx.

(2) Xxxxxx úkony, xxxxx mají z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, činí dlužník x dispozičními xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx třetím osobám xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx, xxxxx §33 odst. 3 x §73 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspokojit xxxxx xx výše, xxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sestaví xxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx.

§330a

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §246 xxxx. 4 x §253 xx 260. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §330 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx x vzájemném xxxxxx platí, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx 30 xxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxx.

§330x vložen xxxxxxx předpisem č. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§331

Xxxxxxxxxxx správce vykonává xxxxxx nad činností xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxx, xxxx incidenční spory, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx věřitelskému xxxxxx. Kromě xxxx xxxx x xxxxx xxxxx x provádí xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx insolvenční xxxx.

§332

(1) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxxx x majetkovou podstatou xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Učiní xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 více, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx jedním rozhodnutím, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx zrušit xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakáže xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx oprávnění k xxxx xxxxx, přecházejí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx insolvenčního správce.

§333

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx valné hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace xxxxxxx zachováno právo xxxxxxxx nebo xxxxx x odvolávat členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx dlužník xxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxx xxxx, náleží xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxxxx všech xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx výbor.

Xxx 4

Věřitelé při xxxxxxxxxxxx

§334

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxx.

§335

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx považují x xxxxxxxxxx a členové xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx osob se xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx x xxxxxx účasti xx společnosti xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxx pohledávky xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx společnosti xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nule; xxxxxxxxxx §347 odst. 2 xxx není xxxxxxx.

§336

(1) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §190 xx 202.

(2) Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx správcem, ustanovení §51 odst. 2 xxx však není xxxxxxx; pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx správce. Jestliže xxxxxxx popřel xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx konalo xxxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx nastaly xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx; xxxxx den xx xxxxxxxx x pro xxxxxxx běhu xxxx x xxxxxx žaloby x xxxxxx pravosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, podávají xxxxxx vždy xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx dlužník xxxx xxxxx popření xxxx pravosti xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx zastavení výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem nemá xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx.

§337

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx věřitelé xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xx xxx, xxx x xxxxx skupině xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Rozdělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, x xxxx xx xxxx uvede, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx věřitelů xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x §335,

c) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx plánem dotčeny.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x ní spojená xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx věřitel xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reorganizačním xxxxxx xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx reorganizační xxxx

x) stanoví splatnost xxxxxxx xxxxxx úroků xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dlužníka,

b) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojených s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx splátky jistiny x xxxxx, xxxxx xxx dlužník zaplatit xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

(5) Xxxxxxxxxxxx x vhodnost xxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; učiní xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxxxxx plán

§338

(1) Xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužníkem x xxxx věřiteli.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx. Xx xxxx předložení xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přijetí nebo xxxxxxxxx. Předkladatel xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x reorganizačním xxxxxx xxxx xxxxx jinak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x uspokojení xxxxxxxx xxxxxx zajištěných věřitelů x xxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x závazky xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxx xxxxxx reorganizace nesmí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánem, xxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx k xxxx xxxxx.

§339

(1) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx reorganizační plán xx xxxxxxx, i xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 120 dnů od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tuto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 120 xxx.

(2) Přednostní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nemá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že reorganizační xxxx xxxxxxxxx nehodlá.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Schůze xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx takové usnesení xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx nehodlá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxx xxxxx; pravost xxxxxxx xxxx, xxxxx oznámení xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu řádně xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx návrhu xxxxxxxxxx x zkrácení xxxx ukončení xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx xxx zpravidla xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxx xxxxxxxx přípustné.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx xxxx xxxxxxx-xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, může x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx, xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx schůze xxxxxxxx xxxxx věty první, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x předložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx které se x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§340

(1) Reorganizační xxxx xxxxxxxx vždy

a) rozdělení xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x s xxxxxxx xxxx, xxxxx s xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsahu jejich xxxx k xxxxxxxxx x xx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxx pokračovat provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závazky xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku, x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x jaké xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx xxx dlužník xx skončení xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx být též xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odkládací xxxxxxxx, jaká xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx věřitelů, do xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x něm xxxxxxxx xxxxx zobrazovaly xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxx dlužníka.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§341

(1) Xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření:

a) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx,

x) xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx aktiv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxx účast,

d) fúzí xxxxxxxx - právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx převodem xxxx jmění na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soutěži47),

e) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx zakladatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx ze xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx v reorganizačním xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx snížena xxxx po jakou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx splatnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x čem spočívají xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Má-li xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxx x reorganizačního xxxxx xxxxxx, jaké údaje xxxx xxx z xxxxxxxxxx rejstříku vymazány x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§342

K reorganizačnímu xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx na navrhovaném xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady:

a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka, xx-xx xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx k xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financovat xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dlužníkových závazků xxxxx xx xxxxxxxx, x uvedením xxxxxxx, xxxxx xx prohlášení xxxx; xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx souhlasí x xxxxxxxx xxxxxxx xx společném xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx majetek použit; xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx podepsáno x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx úředně xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx dlužník, prohlášení xxxxxxxx - fyzické xxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx společníků xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x ochotě xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předpokládá xxxxxxxxxxxxx plán; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx něm xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx dlužníka xx xxx xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, mají-li být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x popis xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§343

Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracuje zprávu x reorganizačním xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx informace o xxxxxx reorganizačního xxxxx. Xxxxxxxx této zprávy xx reorganizační plán xxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx, xxx xx xxxx rozhodnout, xxx xxxxxx reorganizační xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx skupinám xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx xxx předkladatele.

(3) Xxxxxx x reorganizačním xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xx schválil xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx zprávy x reorganizačním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§344

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx, xxxxx xx svolána xxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx x xxxxxxx případě xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx schůzi věřitelů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesvolá nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx stanovená skupina xxxxxxxx xxxx považuje-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§345

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxx podáním xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx18).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx x jeho hlasováním xx schůzi věřitelů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitele xxxxxxxxxx vyrozumí.

§346

Xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx

(1) Hlasují-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx hlasu se xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx lístek", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx, x na xxxxxx xx úředně xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxx-xx toto xxxxxx obsahující všechny xxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději x xxx předcházející xxxxxx xxxxxxxx; §43 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Hlasují-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx hlasu xx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx obsahovat žádný xxxx xxxxxx xxxx, xx kterého je xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx, x na kterém xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxx obsahující všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, kterou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámil; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů.

(3) X xxx, xx x xxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, tohoto xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§347

(1) Jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyslovila většina xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx představují xxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335, xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxx xxxx xxxxxxx vyslovila xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; u dlužníka xx xxxxxxxxx kapitálem xxxx souhrnný podíl xxxxxx společníků xxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx skupin, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx skupinách zvlášť.

(4) Xxxxxxx věřitelů, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx reorganizačním xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx reorganizační xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx.

(5) Xxxxx hlasující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx reorganizační xxxx x xxxxxxxx jednání, xxxxx xx x xxxxxxx xx zákonem xxxx jej xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, i xxx návrhu x xx jednání, že xx k hlasu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx insolvenční soud xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

§348

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jím xxxx sledován xxxxxxxxx xxxxx,

x) jej xxxxx xxxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxx se podle §347 xxxx. 4 xxxxxxxx xx skupinu, xxxxx xxx přijala,

d) xxxxx věřitel podle xxx získá xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ke xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které by xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nižším plněním,

e) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx mají xxx xxxxx reorganizačního plánu xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx stane xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335. Učiní xxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zacházení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxx jej nepřijala, xx-xx xx xxxxxx xx každé xxxxxxxx xxxxxxx reorganizační xxxx xxxxxxxxxxx x lze-li xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nepovede x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx reorganizačním xxxxxx xxxxxxxxxx.

§349

(1) Xxxxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx ve xxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx ho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, mají-li xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx stejný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xx stejnému nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx k jinému xxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stanovené xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnota xx xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx ve vztahu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nepřijala, za xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx získat xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx reorganizačního plánu, xxxx jestliže podle xxx xxxxx x xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny, xxxxxxxx xxxxx plnění.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx něj každý x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové plnění, xxxxxxx by se xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxx dlužníkův xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx uvedená x odstavci 3 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx některá skupina xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxx, jehož celková xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je alespoň xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx včetně xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

§350

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx odmítnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu jej xxxx xxxx předkladatel xxxx zpět. V xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Předkladatel xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xx do rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx po jeho xxxxxxxx xxxx změně. Xxxxxx xxxxxxxx, která xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnout, se xxxx konat xxxxxxxx 15 xxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znění navrhovaných xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§351

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxx předložení. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím xxxxxxxxxx x rozhodnutí, kterým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§352

(1) Xxxxxxxxxxxxx plán xx účinný, jakmile xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx nerozhodl-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pro další xxxxx, jejichž xxxxx x povinnosti jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx ruší xxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx x §324 odst. 3.

§353

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxx xxxxx reorganizačním xxxxxx; xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, účinností xxxxxxxxxxxxxxx plánu zanikají.

(2) Xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podílem, xxxxxxx papíry nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxx stanovených; pokud x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo stanovené xxxxxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx náležela.

(3) Xx účinnosti reorganizačního xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx dokument nebo xxxxxxx anebo jiné xxxxxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xx uveden x reorganizačním xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skutečností, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§354

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx procesní xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provede xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svá xxxxxxxxx.

(2) X průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xx doplňování seznamu xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxx řízení x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxxx oprávněními. X xxxxxxxxxx své činnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Dlužník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x svých xxxxxxxx úkonech, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx činnosti podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úseky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka omezena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li reorganizační xxxx právní xxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx bez tohoto xxxxxxxx. Týká-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitostí zapsaných x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§355

(1) Xxxxxxxxxx výbor xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx si může xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx dlužník x dispozičními oprávněními xxxxxxxxxx jen s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Věřitelský xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zjistil při xxx kontrolní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx.

§356

(1) Není-li xxxxx xxxxxxx nebo reorganizačním xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dlužníkovi, x xx x x případě, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x reorganizačním xxxxx xx xxxxxxxx x xxx stanovených, xxxxxx rozsahu xxxxxx xxxx.

(2) Účinností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikají xxxxx xxxxxxx osob k xxxxxxx, xxxxx náleží xx majetkové xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, není-li x xxxxx zákoně xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx majetek, který xxxxx reorganizačního xxxxx xx připadnout xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx. Xxxxx třetích osob xx vyloučení věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx spoludlužníkům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx účinností reorganizačního xxxxx xxxxx ke xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vůle jednajících xxxx zahrnout do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jsou-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxx tato xxxxx v reorganizačním xxxxx přesně xxxxxxxx.

§357

(1) Xxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace x dosažení xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou, xxxxx xx uspokojí xxxx všemi xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx právo x jeho poskytnutí xxxxx §41 xxxx. 2, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejné xxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nevyužili. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nevyužili, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx financování rozdělí x xxxxxx, v xxxx jsou xx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a pohledávek xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx, xxxxxxxxx znaleckým posudkem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uhrazeny xx xx skončení xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do 2 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mají x novém xxxxxxxxxxxx xxxxxx stejné postavení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§358

Xxxxx vedoucí evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§359

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxx není-li x reorganizačním xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxx týkat xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedena xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§360

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nařídit x xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuci x vymožení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem. Xxxx-xx však xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pouze x případě xxxxxx xxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx o xxxxxxxx xxxx pohledávky; toto xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x pro xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxx třetí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vedle xxxx.

§361

(1) Xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změnu, v xxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, navrhovaný způsob xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx původních xxxxxxxx x xx xxxx věřitele.

(2) Xxxxx xxxxx reorganizačního plánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx věřitelům xxxxx, ve které xxxxx xxxxxxx plán xxxxxxxxx. Tato lhůta xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx změn.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud jednání, x to tak, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxx než v xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx původních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nových věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nových xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §347 xx použije xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xx xxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ani při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Změněný xxxxxxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxxx-xx, xx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxx insolvenční xxxx změněný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx schválený xxxxxxxxxxxxx plán.

Xxx 7

Xxxxxxxx reorganizace

§362

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxxxx věřiteli xxxx poskytnuty xxxxxxxx xxxxxx, aniž x xxx xxxxxxx věřitelé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx 3 let xx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx dosáhl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věřitele.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věřitelé xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, která xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Práva xxxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§363

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx o přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx a xxx xxxx přeměnu v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) oprávněná xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx reorganizační xxxx xxx xx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x do 30 xxx xxxx xxxxxx podán xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxxxx jiná osoba xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě reorganizační xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx,

x) insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x oprávněným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx, xx podstatnou xxxx xxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx neplatí xxxxx x včas xxxxx xxxxx §171 xxxx. 4, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou a xxxxxxxxxx postavené jim xx xxxxx xxxxx §348 xxxx. 1 xxxx. e).

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxxxxxxxx reorganizace, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkurs xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po jednání, x němuž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2; xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx mohou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxxxx reorganizační xxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nastávají účinky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx ve svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ruší zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §324 xxxx. 3.

§364

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxxxxxxx soud xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelského xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování reorganizačního xxxxx, provádí xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož náležitosti x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nákladech.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX ÚČINKŮ XXXXXX

§365

(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx nemají xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vymahatelnost xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx platební styk.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxx, účinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

§366

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nemají vliv xx

x) právo na xxxxxxxxx, které dlužník xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance, xxxxxxxxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx bance státu xxxxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkon xxxx x splnění xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx poté, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x mohl; xxxxxxxxxx, xx zahájení insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx a mohl.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx50), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx právních xxxxx x o xxxxxxxxxxx právních úkonů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úkonů úmyslně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x omezeními stanovenými x xxxxxxxx účinků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX FINANČNÍCH XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, obchodníků x xxxxxxx papíry a xxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§367

(1) Ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx51) x xxxxxxx se xx xxxxxx

x) banky x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx družstva poté, xxx zanikla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52),

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx b),

d) xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investiční služby xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu62),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxxx xxx uvedeného x xxxxxxx e),

g) povinných xxxx podle §3 xxxx. b) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) x e) je x xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo soudními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxx dohledem xxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx ukončena xxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx plateb, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x), x) x x) a xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g), bylo-li xxxx nim xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx"), xxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxx zákona a xxxxxxxxxx ostatních xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx moratorium, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Úpadek banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx po odnětí xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x), xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x)

§368

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Insolvenční xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx činností xxxx xxxxxxxxx v §367 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxx dohledu") x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx"). Xxx xxxx dotčeno ustanovení §97. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxx dlužníka, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x doložení xxxxx tvrzení.

(2) Záloha xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx orgánu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx uvedené v §367 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx uvedené x §367 odst. 1 xxxx. g), xxxx-xx xxxx xxx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§368x

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kapitálem 730&xxxx;000 XXX") xxxx xxxxxx xxxxx §367 odst. 1 xxxx. g) xx §97 xxxx. 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§368x

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx obchodníkem x xxxxxxx papíry x počátečním xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), insolvenční xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §367 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx insolvenční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, kdy xx skončení xxxxxxxx xxxxx insolvenčního soudu xxxxxxx xxxx než 2 xxxxxx, xxxx xx dnech pracovního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx krize x xxxxx xxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxxxx xx 2 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejbližšího xxxxxxxxxx xxx insolvenčního xxxxx.

§368x

Xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §368b písemně sdělí, xxx xxxxxxx, který xx obchodníkem s xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX nebo xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§368x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x účinností od 1.1.2016

§368x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 EUR xxxx osobou xxxxx §367 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dojde xxxxx příslušnému xxxxx x

x) xxxxx příslušný x řešení xxxxx xxxxx xxxxx §368c xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je obchodníkem x xxxxxxx papíry x počátečním kapitálem 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx lhůta 7 xxx ode xxx vyrozumění xxxxx §368b a orgán xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx se x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx.

§368x

(1) Xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx není xxxxxxxxx.

§369

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx věřitelů xxxx třetích xxxx x hmotnému xx xxxxxxxxxx, movitému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; zejména xxxx dotčeno

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se x výnosu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k pohledávce xxxx postoupením xxxxxxxxxx,

x) xxxxx požadovat vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx majetkovou xxxxxxx xxxx xxxx užívá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) právo xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx řízení

a) xxxx vliv xx xxxxx prodávajícího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx v okamžiku xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,

b) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, u xxx xx dlužník xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx dodáno xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx kupní smlouvy, x xxxxxxx kupujícímu x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x okamžiku prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nachází xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx,

x) xxxx vliv xx xxxxx věřitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx pohledávka xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dotčeno xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů žalobu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejném xxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto práva, x xxxxxx xxxx xxxxxx osobám.

§370

Xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodníka x xxxxxxx papíry xxxx xxxxx xxxxxxx v §367 xxxx. 1 xxxx. g), xxxx-xx xxxx xx uplatněno xxxxxxxx k řešení xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx53), x xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx důsledky xxxxxxxxxx x úpadku x x prohlášení konkursu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úpadku x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx") v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x nejméně ve 2 celostátních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svou činnost xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu53).

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka,

c) xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x o xxxxxxxxxx konkursu,

d) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x informaci x xxxxxxxx postupu xxxxx §373 odst. 4 x 5 xxxxxx xxxxxxx xxxx x dne, xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x musí být xxxxxxx xxxxx "Výzva x přihlášení pohledávky. Xxxxxxx xxxxx!" a "Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně pohledávky. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Účinky vyhlášení xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx třetích osob, xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx všech xxxxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xx okamžiku, xxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu xx majetek xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. x) xxxx pobočky zahraničního xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx své xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx státech xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx organizační složku.

(7) Xxxxx dozoru xxxx xxxxxxx je oprávněn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx.

§371

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a veřejnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx musí xxx odsouhlasena xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§372

Xxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prvního insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidátora xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním povolením. Xxxx první xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxx správce.

(2) Insolvenční xxxxxxx může se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx své pravomoci xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x xxxxxxx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx užití síly x xxxxxxxxx závazně xxxxxxxxxx spory xxxx xxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgány xxxx xxxx orgány xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prokazuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx svých pravomocí xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx se insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx postupů xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx poskytování xxxxxxxxx zaměstnancům.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx stanoví xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx x úpadku xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zapsán v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiném veřejném xxxxxxx nebo rejstříku. Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

§373

Zjištění pohledávek x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pohledávky věřitelů xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokládají xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx konkursu.

(2) Insolvenční xxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxxxx konkursu, xxxxxx každému xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) xx na xxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xxx prohlášen xxxxxxx,

x) xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx touto xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xx jeho pohledávka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, především, xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou (§168), xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zajištěnou, xxxxxxxx x podřízenou xxxxxxxxxxx (§172 odst. 2) xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxx pojištění xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx Zajišťovacího xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx plnící xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osobám xxxx xxxx být z xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx došlo,

c) xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x x koho lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jaké xxxx xxxxxxxx marného xxxxxxxx této xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx, xx nedojde x xxxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů,

e) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x českém xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x výší xxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x oznámení podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx 4 měsíců xxx xxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx správce písemnou xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souhlasí. Xx xxxxx 3 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx uplatnit xxxxxxx, xx mu nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. V xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx doloží xxxxxx xxxxxxx xxxxx případných xxxxxx, xxxxx osvědčují x námitce xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x charakter xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou (§168), xxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx pohledávce za xxxxxxxxxx podstatou (§169), xxxxxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§172 odst. 2), a uvede xxxxxxxxx výhradu xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, bydliště xxxx xxxxx, xxx xx obvykle zdržuje, x členském státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx námitku xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx jazyce xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx" v xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx odstavce 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavičkou "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx obsah námitky xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ní xxxxxxxxx, x xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx hlavičkou. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx včas xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xxxx požadovat, aby xxxxxxx xxxxxxxxx překlad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxx xx xx 2 měsíců xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xx xxxx nebo charakteru xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x insolvenčního xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x xxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx soudu, k xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx insolvenční xxxx vyhověl xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sporu, které x ní xxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x věřitelů. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx, jestliže prokáže, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vědět xxxxxx.

(8) Na Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx družstevních xxxxxxx x Garanční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx xx dlužníka x titulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§374

Pořadí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bankami x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxx uspokojovány pohledávky

a) x xx části xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx x středních xxxxxxx63), která xxxxxxxxx xxxxx pojištění xxxxx §41e xxxx. 2 xxxxxx x bankách,

b) x vkladů fyzických xxxx, malých x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx pojištěnými xxxxxx xx smyslu §41c xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle §41e odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx x

x) Garančního systému xxxxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxx §41h xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxx podle §221 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx uspokojovány xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§374a

Pohledávky xxxxxx příslušného x řešení xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxx poskytnutých xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z nároku xx úhradu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

§374a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§374b

Pohledávky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl vyhotoven, xxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dluhový xxxxxxx xx pro účely xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vložený xxxxxxx xxx proto, že xxxx základ xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx široce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx emitenta x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dluhu x xxxxxxx vytvářející xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§374x xxxxxx právním předpisem x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 4.1.2019

§374x

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů

Pohledávky z xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§374x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§375

Kryté dluhopisy x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx krytých dluhopisů. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx být součástí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 4 xxxx 5 zákona x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §250 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkem, xxx xxx související xxxxx, k jejichž xxxxx xxxxxx krycí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx krytých dluhopisů xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx dluhů, xxxxx xxxx součástí tohoto xxxxxxx bloku. X xxxxxxxxx ujednání, xxxxx xx x xxx x rozporu, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx podle §32b xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx x věřitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x dluhopisech xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32b xxxx. 8 zákona x dluhopisech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx uplynutí xxxxx x přihlašování xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx součástí xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxx podle §32e xxxx. 1 xxxx 4 zákona x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §31a xxxx. 3 zákona x dluhopisech, která xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32e xxxx. 1 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxxxxxx věřitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhu xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx bloků x je povinen xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§375x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx.

§375x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 4.1.2019

§376

Xxxxxx nebo správní xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož území xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx vůči xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na finančním xxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx podle §367 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Úpadek xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

§377

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 xxxx pouze příslušný xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx banka, xxxxxxxxxx banka uvedená x §367 xxxx. 1 písm. b) x zahraniční xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx v §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx oprávnění, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx a povinnosti xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx účinnosti xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností.

§378

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §367 xxxx. 2 a xxxx případný xxxxxxxx (xxxx jen "zahraniční xxxxxxxxxxx správce") xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx. Xxxxx ověření xxxxx se nevyžaduje, xxx však xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x pravomoc xxxxxxx rozhodovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudy, xxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx s xxxxxx právními xxxxxxxx xx zahraniční insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx pravomocí na xxxxx České xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx kterýkoli xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §377 xxxx xxxxx, xxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x obchodním xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§379

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx dílu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství54) a xxxxxxx xx na xxxxxx

x) tuzemské xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx jim xxxx odejmuto povolení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx upravujících jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx pojišťovny x třetího státu xxxx, co xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx55),

x) xxxxxxx pojišťovny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zřizovat xxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování pojišťovací xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxx56).

(2) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx v xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nevyhnutelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oddlužením xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxxxxxx neschopností xxxx xxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zahrnující jakoukoliv xxxxxxxxxx správních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xx již xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx, xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx vymahatelnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx postupu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx zákona; xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), pak x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, reorganizaci x xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxx tuzemské xxxxxxxxxx x pobočky xxxxxxxxxx x třetího xxxxx po odnětí xxxxxxxx

§380

(1) Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx osob xxxxxxxxx x §379 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §97. X xxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx se xxxxxx xxxxxx neukládá.

§381

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxx xxxxx věřitelů xxxx třetích osob x hmotnému xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícímu xxxxxxxx, včetně souborů xxxxxx neurčených majetkových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor; xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x výnosu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxxx zástavního xxxxx,

x) výhradní xxxxx xx xxxxxx, zejména xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx postoupením pohledávky,

c) xxxxx požadovat vydání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx oprávněné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dlužníkovi xxxx kupujícímu, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, u xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zboží již xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x okamžiku prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx, který xx předmětem xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx na xxxxx věřitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovením xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx neplatnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx za xxxxx xxxxx považuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx třetím xxxxxx.

§382

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejnosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx xxxxx uvedené x §379 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x všech xxxxxxx xxxxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku, x xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxxx poté. Xxxxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx konkursu x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

(3) Výtah xxxxxxxx

x) xxxxxxxx dlužníka xxxxx potřebnými x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu,

d) xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xx třetího xxxxx xxxxxx dozoru všech xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a všech xxxxxxx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku, x xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státu xxxxxxx.

(5) Xxxxx dozoru xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§383

Xxxxxx x postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně však xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxx věřitele a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, orgánu xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§384

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx ustanoví xx xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxx zajišťovny xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta xxxxx xx použije xxxxxxx xxx předběžného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x dalších států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spory xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx platí xxxxxxxxx xxx osoby xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx daného státu, xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx vykonává xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxx třetích xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx pravomocí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád daného xxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx povinen xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx x úpadku xxxx o xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx rejstříku nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§385

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pokládají xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 60 xxx ode xxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx kterém xxxxx

x) xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §379 odst. 1 písm. x) xxxx x) byl xxxxxxxxx konkurs,

b) xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxx xx touto xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx výše se xxxx pohledávka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxxx x pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), věřitele x pohledávkou x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, věřitele x pohledávkou xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2) xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, x jaké xxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výši pohledávky, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplynutí xxxx xxxxx, x informaci x postupu xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x dohodě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu, xx jejímž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vznikla, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistné smlouvy, xxxxxx práv a xxxxxxxxxx vyplývajících pojištěné xxxxx xxxx pojištěným xxxxxx z xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) případná další xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, zasílá insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx jazyce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx x předložení xxxxxxx ohledně pohledávky. Xxxxxxx lhůty!" xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li však x pohledávku x xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxx x úředních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxx má věřitel xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který nesouhlasí x výší své xxxxxxxxxx xxxx charakterem xxxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxx xx lhůtě 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, platí, xx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxx 3 měsíců xxx xxx zveřejnění výtahu x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx námitku, xx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §379 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. X námitce xxxxxx xxxxxx ověřené xxxxx případných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tvrzenou výši, xxx vzniku a xxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx (§169), pohledávku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zda xxx x xxxxxxxxxx pohledávku (§172 odst. 2), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x pohledávku podle §386, nemusí věřitel xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx při uspokojení xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podat xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x úředním xxxxxx daného xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx větě xxxxxxxx 4 musí xxx námitka opatřena xxxxxxxxx "Podání xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx" x xxxxxx jazyce. X xxxxxxx uvedeném xx druhé větě xxxxxxxx 4 musí xxx námitka xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx mu xxxxx xxxxxxx zřejmý, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ní xxxxxxxxx, i xxxx xxxx opatřena xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx odevzdána xxxxxx, xxxxx měl povinnost xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx se xx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 nedohodl s xxxxxxxxxxxx správcem písemně xx výši xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx uplynutí xxxxx k písemné xxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x pohledávce se xxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřihlíží.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx vyhověl xxxxxx na xxxxxx xxxxx odstavce 6, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x ní xxxx hrazeny; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobou xxxxxxxxx x věřitelů. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx insolvenční xxxxxxx zprostí, xxxxxxxx xxxxxxx, že o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§386

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxx jakýmikoli xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidátora xx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx pojišťovny x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

§387

Xxxxxxxx podle §379 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx orgán státu, x xxxx osoba xxxxxxx v §379 xxxx. 1 xxxx. x) obdržela oprávnění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx nabyly účinnosti xx státě, xx xxxxxx bylo opatření xxxxxxx.

§388

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §379 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provozuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nevyžaduje, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zahraniční insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx ustanoven; xxxxx xxxxxx pravomocí xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spory xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. V souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pomáhají xxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxx pravomocí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx kterýkoli xxxxxxx xxxx soudní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xxxx byla xxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, aby xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxx rejstříku. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úpadek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx

§388x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx úpadek

a) podílového xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"),

x) podfondu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§388x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

§388b

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx podílový xxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahajuje xxxxx xxxxxx podílovému xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhům xxxxxxxxxxx xx jmění, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx fondu"), nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx jmění xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx tvoří xxxxx tohoto podílového xxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx uspokojují pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

§388b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§388c

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx podfond, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx má xxx řešen, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx jedná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podfond, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx je řešen, xxxxxxxxx. Insolvenční řízení xx zahajuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Omezení x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx úpadek xx hrozící xxxxxx xx xxxxx; nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxx je řešen.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrn xxxxxxx x dluhů x tomto podfondu.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx úpadek xx xxxxxxx xxxxxx xx řešen, se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx úpadek xx xxxxxxx xxxxxx xx řešen, xxxxxxxxx, xx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze vlastník xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxxx.

§388x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

XXXXX V

ODDLUŽENÍ

§389

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxx osobu, která xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx podnikatele x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx osobu.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x tím souhlasí xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx x řešením xxxxxx oddlužením xxxxxxxxxx, x xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zůstala xxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx insolvenční soud xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 odst. 1 xxxx. c) xxxx x), anebo

c) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení podat.

§390

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx insolvenční xxxxx xxxx osoba, xxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účinky spojené x xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx insolvenčním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxx podaný xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx rozhodnutím, které xxxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x věřitelskému xxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podala.

§390a

Podání návrhu xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx být návrh xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, insolvenčním xxxxxxxx, xxxx

x) akreditovanou xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

xxxxx podle xxxxxx x) x x), která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxx xxxxxxx x x xxxx zastoupení xxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení. Xxx sepisu xxxxxx xxxxx §390 odst. 1 dlužníka xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx povinnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu nebo xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx x jedná-li xx xx osoba xxxxxxx x §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx vykonala xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), která xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx podle §390 xxxx. 1, náleží xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 4&xxxx;000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx manželů 6&xxxx;000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xx zahrnuta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x podáním xxxxxx podle xxxxx xxxx před středníkem. Xx xxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 odst. 1 a xxxxx xxxxxxxx s tím xxxxxxxx spojené, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxx, jiné xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx ani xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx nenáleží.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §136 odst. 3; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pohledávku xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx oprávněn xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx úplatu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§391

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podání20) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oprávněných xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následujících 12 xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) návrh xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx dlužník xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx měsíčních xxxxxxx. X takovém případě xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx také xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vysvětlit xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x důvody, xxxxx vedly x xxxx úpadku. Xxxxxxxxxx §395 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; náležitosti formuláře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§392

Přílohy x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení musí xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x mezidobí xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které x insolvenčním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxx x dlužníkem xxxxxx, x tím, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx oddlužení obdrží, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) čestné xxxxxxxxxx, xx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x svých xxxxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx, xx x xxxxxxxxx bude řádně xxxxxx pohledávky svých xxxxxxxx, že vynaloží xxxxxxx xxxxx, které xx něm lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx plnit xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x že bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plnění, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, podpis dlužníkova xxxxxxx na návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

§393

(1) Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neobsahuje-li všechny xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neurčitý, xxxxxxxxxxx xxxx usnesením xxxxx dlužníka, xxxxx xxx xxxxx, nebo, xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, osobu, která xxx x zastoupení xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 7 xxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 poučí, xxx xx opravu nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podán podle §390a xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tak xxxxx podle §390a xxxx. 1.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud i xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx připojeny zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx tyto přílohy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxx x podán xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 nebo 2 xxxx není-li xxxx xxxx výzvu xxxxx doplněn a x xxxxxx o xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejsou-li k xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxxxxxx-xx tyto přílohy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxx jen xxxxxxx.

§394

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx insolvenční xxxx xx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §390a odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xx sepis x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3; xx její xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx není přípustné.

(3) Xxxx-xx dlužník xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpět xx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx rozhodnutí, proti xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§394x

Xxxxxxxx xxxxx manželů xx povolení oddlužení

(1) Xxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxx xxxxx xxxxx společně. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxx x osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx dojde xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxx jejich majetek xxx xxx účely xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx obou xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x považují xx xx jednoho xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x návrhu xx povolení xxxxxxxxx

§395

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v plné xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx nižší xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx §169 odst. 1 písm. x) x §390a xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedbalý xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx x posledních 10 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxx schváleno nebo xxxx schválené oddlužení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx podáním insolvenčního xxxxxx vzal dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx nepoměr xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxx.

§396

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx podán xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx majetek xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro uspokojení xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx nepostačující, x dlužník v xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx zálohu xx náklady insolvenčního xxxxxx, stanovil-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, insolvenční xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, xxxxxxxxxxx xxxx současně xxxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx podle §390a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx za xxxxx a xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo také xxxxxxxxxxxxx návrhu podle §390a odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx podat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 10 xxx xx zastavení xxxxxx xxxxx odstavce 2.

§397

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jeho odmítnutí xxxx zamítnutí, xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx o xxx, zda dlužník xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx prozkoumá x xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxxxx xx xxxx, než xx xxxxxxx předloží xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx dlužníku. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxx odůvodní x rozhodnutí o xxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tom, xxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405; xxxx se xxxxxx vypořádat se xxxxxxxxxxx věřitele xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. a). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanovisko xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §404, xxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§397x

X průběhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §253 xx 260. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§397x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§398

Xxxxxxx oddlužení

(1) Oddlužení xxx provést zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx a xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxx oddlužení má xxxxx účinky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetek náležející xx xxxxxxxxx podstaty xx zpeněžení xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx do xxxx xxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx částku xx xxxxxxx rozsahu, x xxxxx x nich xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxxx xx roveň, xxxxxxxx xx nejdříve odměna x hotové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx pohledávka podle §390a odst. 5, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x pohledávky jim xxxxxxxxx xx roveň xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx uspokojení těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se uspokojí xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, který o xx xxxxxxx v xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcem xxxxx §410 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxx, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx splátek xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxx vyšší x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dále xxxxxxxxx x důvodům, xxxxx xxxxx k dlužníkově xxxxxx, x celkové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dlužníkových xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x zachování x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx. X opožděné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výši měsíčních xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xx požádá xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Soud xxx xxxxx jen xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat, že xx xxxx dosavadních xxxxxxx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx jiné xxxx měsíčních xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx první x šesté není xxxxxxxxx.

(6) Dlužník xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, vyplývá-li xx xxxxxx pro xxxxxxxxx, že xx xx zpeněžením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxx xx zpeněžení xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x dlužníkově xxxxxxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nenáleží xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §409 odst. 4 xxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx budoucímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 100 hodin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxx služba xx xxxxxxxx poskytuje xxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxx postupovat x odchylkami podle §315 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx věřitelů xxxxx.

§398x

Xxxxxx pro oddlužení

(1) Xxxxxx xxx oddlužení x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu x xxxxxxxxxx xxxx zálohové xxxxxxx xxxxx §398b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 odst. 2 xx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxx realizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx položek xxxxxxx x připojí x xx znalecký posudek, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx propočet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx dlužníka xxxxx §398 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx x zprávu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nich obsažené.

(4) X xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení tím, xx xxxx zprávy xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxx, xx do 7 xxx xx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nim xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx popěrnému xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxx zprávy pro xxxxxxxxx a xxxx xx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx 10 xxx; xxxxxxxx 1 x 2 a §410 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §404 nebo 405; xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx, věřitelský výbor x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx námitky. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxx x xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyvolané

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §185 x 186 xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx pohledávek xxxxxx zohlednění xxxxxxx xxxxxxx řízení přiznaných xxxxxxxxx věřiteli x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ustanovení §202 xxxx. 1 xxxx xxxxx,

x) zjištěním pohledávky xxxxx §198 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxx §201 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §184 x 187,

x) xxxxxx x osobě věřitele xxxxx §18, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xx doby rozhodnutí x námitkách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 5.

§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou - podnikatelem, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx příjmů xxxxxx, která xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §398 xxxx dotčeno.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxx zisku dlužníka xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ve výši, x jaké xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx podnikatelská činnost xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období, určí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xx kterou xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nelze-li zálohovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, určí se xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjmům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Nelze-li zálohovou xxxxxxx xxxxxxxx určit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, určí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx evidenci, xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x účtů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx následně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxxx období x xxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx srážka").

(7) Je-li xxxxxx zálohových splátek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx součin xxxxxxxxxx srážky x xxxxx xxxxxx, xx xxx x daném xxxxxxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx rozdílu xxxx xxxxxx částkami; xxxxxxx xx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx může xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx součet xxxxxxxxxx xxxxxxx splacených xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx referenční xxxxxx x počtu xxxxxx, xx xxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx dlužníka pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxx splátky; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže x xx xxxxxx xxxxxxx xxx změnu xxxxxx. Soud xxx xxxxx xxx tehdy, xxx-xx se xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splátek způsobilá xxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxx i xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxx také xxxxx příjmy, x xxxxx splácí xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §398 xxxx. 3, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srážky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sražena x xxxxxxx mzdy, xx-xx xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx splátky x xxxxxx příjmu. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x příjmů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vezme xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§398x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§399

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx §49 xx 53. X xxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení x hlasování x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx věřitelů xxxxxxx xx xxx xxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítané xxxxx výše (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx, xx 7 xxx xx zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx doporučují xxxxxxx xxxxxxx dlužníka o xxxxxxxxx jiné výše xxxxxxxxx splátek při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx povinen se xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx. Dlužník xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schůze xxxxxx x zodpovědět xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesvolá xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zruší, jestliže x xxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů x některý xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §402 odst. 3; xxxxxxx xx xxxxx xxx hlasování věřitelů x xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx při oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§400

(1) O xxxxxxx xxxxxxx oddlužení mohou xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxx věřitelů, x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx oddlužení a x jeho přílohách. Xxxxxxx xx platí xxx hlasování xxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxx vyhovět žádosti xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx splátkového kalendáře xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx hlasováním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; x tom insolvenční xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

§401

Hlasování xxxx schůzi xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx písemně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx obsahovat žádný xxxx procesní úkon, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx, x na xxxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxx podpisu, x xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx; §43 občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x přijetí způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxx lístek", které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx, xxx hlasovali, x xx xxxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx jejich podpisu, x xxxx-xx toto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx dlužník x tomuto xxxxx xxxxxxxx x známým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) X xxx, že k xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx uplatní xxx xxxxxxxxx věřitelů x xxx, zda doporučují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§402

(1) Xxxxx xxxxxxxx x způsobu oddlužení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxxx xxxxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxxx blízké x xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(2) Xxxx xxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxx xxxx věřitel oprávněn xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx věřitelů mimo xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx jeden xx způsobů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx oddlužení (§406) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx.

§403

(1) Xx-xx insolvenční xxxxxxx za xx, xx xxx jsou xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a hlasování x jeho xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Věřitelé, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobu oddlužení, xxxxx xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx schůze věřitelů xxxxxxx xxxxxx, xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x námitkám uplatněným xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx zřetele x xxxx, xxx xxxxxxx xx dluhy x podnikání.

(3) O xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §404 nebo 405; xx xxxxxx xxxxxx projednání xxxx xxxxxxx jednání, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxx xxxxx x věřitele, xxxxx podali námitky. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

Rozhodnutí o schválení xxxxxxxxx

§404

X xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §403 xxxx. 3, a x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podání. Xx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx svolána xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nerozhodne xxxxx xxx po jejím xxxxxxxx.

§405

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx x způsobu xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx

x) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka, xxxx se xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučeným z xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx uspokojení věřitelů xxxxx nepostačující,

b) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx společně x insolvenčním návrhem x insolvenční soud xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx a jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx přihlíží x xxxxx, právům x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx jednání x insolvenčním xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 xxxxxxx, xxx xxx způsobem xxxxxx xxxx úpadku xxxxxxx, x zaplatil xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx mu xxxx povinnost x xxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 2 x 3.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxx xxxxxx zastaví; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx funkce. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. x) dosud vyplacena xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx také insolvenčního xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx uplatněna xxxxx §390a xxxx. 5. Xxxxx rozhodnutí x zastavení xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx základě xxxxxxxxxx seznamu pohledávek xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro zjištěnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxx xx xxxxxxx xx 10 let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§406

(1) Neshledá-li důvody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405, xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení schválí. Xxxxxxxxxx oddlužení jsou xxxxxx xxx dlužník, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxx nehlasovali.

(2) X rozhodnutí, jímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx dni vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 1 xxxx. x), pokud xxx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx povinnost xxx, x hodnoty získané x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx podání xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §398 xxxx §398b x xxxxxx, xxxxx xxxxx xx schválení oddlužení, x to podle xxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx tak, xxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx konce měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení,

b) xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxx vydání rozhodnutí xxx xxxxxxx první xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx uspokojení podle §412a xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxx věřitelé x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx mzdy dlužníka, xxxx plátci jiného xxxxxx dlužníka postižitelného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx dlužníka"), aby xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx jiného příjmu xxxxxxxx stanovené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x označí xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poradenství.

(4) Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx také dlužník, xxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx-xx důvodem odvolání xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zpeněžení xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, který nesouhlasí xx xxxxxxxxxx jiné xxxx měsíčních splátek x xxxxx proti xxxx hlasoval.

(5) Rozhodnutí x schválení oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx doručí insolvenční xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx sražené x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plátce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx.

§407

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx dispozičních xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákona xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx změní, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x účinky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx, zveřejnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§408

(1) O účincích xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležícího xx xxxxxxxxx podstaty x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx společného xxxxx dlužníka a xxxx manžela. Xxx-xx x xxxxxxxxx povolené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§394a), xxxxxxxx se xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx společném xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx účinky schválení xxxxxxxxx, xx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxx, lze za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jen pro xxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Majetek, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x zpeněžením xxxxxxxxx majetku xxxxx x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněží xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

§409

(1) Od schválení xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx. X takto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se pro xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §408 xxxx. 1 obdobně. Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněží xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx insolvenčního řízení, xxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xxxx xx postupuje xxxxxxx podle ustanovení x xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, náležejícímu xx xxxxxxxxx podstaty x době schválení xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx majetku, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x majetek, xxxxx xxxxxx x zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložil xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx nastanou xxxxxx schválení oddlužení, x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuci, xxxxx xx postihovala xxxxxx xxxxxxx, lze xx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx pohledávky, xxxxx xxxxxx xxx uspokojeny xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vzniknou xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který slouží x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, požádá-li x xx zajištěný xxxxxxx. Xxxxxxx zpeněžení xxxx xxxxxxxxxxx věřiteli; přitom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§410

(1) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §190202.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 x každé x xxxxxxxxxx výslovně xxxxx, xxx xx xx xxx, xxxxxxx xxxx věřitel xxxxxx xxxx nepopírá, přičemž xx stanovisku dlužníka xxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyrozumí a xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxx součástí xx xxxxxx o jednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X zprávě x xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx podle §404 xxxx 405 xxx, xx

x) xxxxxxx předloženou xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 xxxx podané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zprávy o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 proti xx xxxx xxxxxxx, xxxxx nemění její xxxxxxxx obsah, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x novou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 nemusí xxxxxxxxx odůvodnění, jestliže xxxxx zprávě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako popření xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 tím však xxxx xxxxxxx; pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního správce. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx popření xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx xx xxxxxxxx i xxx počátek xxxx xxxx x podání xxxxxx o určení xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx popřena xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx xxxx důvod xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx skutečnosti, které xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§411

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx majetek ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle splátkového xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x určených xxxxxxx k rukám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx věřiteli xxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o zjištění xxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určené xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poměrně.

§412

Povinnosti dlužníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že je xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; nesmí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxxx x seznamu xxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společného jmění xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře; xx xxxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx x škodovém xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx každou změnu xxxxx bydliště xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx k 15. xxxxxx a k 15. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, přehled xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxx-xx insolvenční soud x usnesení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxx předkládání; insolvenční xxxx může v xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit i xx, xx přehled xxxxxx bude dlužník xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předložit k xxxxxxxxxx xxx daňová xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účinků schválení xxxxxxxxx,

x) neposkytovat xxxxxx x věřitelů xxxxx xxxxxxxx výhody,

g) nepřijímat xx xxxx nové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx splatnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých věřitelů.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odmítne xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, je neplatný. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uzavře xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle které xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Má se xx xx, že xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx neodmítne dědictví, xxxxxxxx výhradu xxxxxxx.

§412a

Splnění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx v xxxx xxxx,

x) xxxxxxx v xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezajištěným věřitelům xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx x dlužník xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx xxxx možno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx; xx se xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v této xxxx splatil nezajištěným xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % jejich pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) postačí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Vznikl-li xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx trval xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx druhém nebo xxxxxx stupni74), xx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splněno, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx xx schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxx dlužník xx xxxxxx podání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx oddlužení podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznáno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx uspokojeny, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx.

(6) Xxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx věřitelů vznikly xxxxxxx xx xxxx xxxxxx jejich xxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxx, xx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebylo xxxxxxx xx dobu 3 xxx od xxxxxxxxx oddlužení. Xx xxxxxxxxxx vzniklou xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vzniklá xx xxxxxxx stejné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pohledávka, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxxxxx 3 xxx od xxxxxxxx 18 let xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx třetin xxxx výše využil x úhradě xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx až xx 1 xxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů xx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splácet xxxxx §398 odst. 3; ustanovení §418 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpadne důvod xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x oddlužení x xxx návrhu. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx v oddlužení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přerušeno xx přesně určenou xxxx xx do xxxxxxxx dne.

(4) Xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx průběh xxxxxxxxx, xx nezapočítává xx xxxx xxxxx §412a xxxx. 1.

(5) Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx doba, xxxxx je rozhodná xxx posouzení splacení xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1, xxxxxxxxx xx x 6 xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a odst. 1. Xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx průběhu oddlužení xxxx xxxxxxxxx.

§412x vložen xxxxxxx předpisem x. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§413

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Odvolání proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx nabytím xxxxxx xxxx, jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedoporučil xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx oddlužení xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx částku xxxxxxx podle §398 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx dlužník x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uloží xx xxxxxxxx účet podle §36 xxxx. 5.

§414

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx pohledávek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x splnění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x včas xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxx xx oddlužení, x rozsahu, v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx také xx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlásili, xx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xx zpeněžení xxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zachováno xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx zpeněžení xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx, které xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), xx může xxxxx xxxxxxx xxx za xxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§415

§415 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

§416

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §414 xx nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx majetkové xxxxxx, xxxxx byla dlužníku xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx, pohledávek xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xx výživném xx xxxxxx x pohledávek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxx §414, se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx. Odvoláním xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx splněny předpoklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 xx účinné xxxxxxxx účinností xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení.

§417

(1) Osvobození xxxxx §414 insolvenční xxxx xxxxxxxx odejme, jestliže xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 let xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx podvodného jednání xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xxxxx návrh xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníku.

(2) Přiznané xxxxxxxxxx zaniká, xxx-xx xxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osvobození, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zánik osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří se xxxx účastnili xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx nedovolených xxxxx; x xxx musí xxx rozhodnuto výrokem xxxxxxxx.

(4) Odvolání proti xxxxxxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, jehož se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§418

Xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx neplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle schváleného xxxxxxx oddlužení, xxxx

x) x důsledku zaviněného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazek po xxxx xxxxx 30 xxx po lhůtě xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx delší xxx 3 měsíce xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) to xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Má xx za xx, xx dlužník zavinil xxxxx xxxxxxxxxx závazku xxxxx odstavce 1 xxxx. c), xxx-xx x xxxx vymožení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx sledován xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Insolvenční xxxx nerozhodne spolu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem, xxxxxx-xx, že majetek xxxxxxxx, aniž se xxxxxxxx x věcem, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové podstaty, xx pro uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dlužník xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx konkurs, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx mu xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(5) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx nerozhodne o xxxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx; současně xxxxxxxx x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx, xxxx-xx uplatněna xxxxx §390a xxxx. 5.

(6) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx zjištěnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxx xx xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxxxxxx soud vydat, xxx xxxxx nevezme xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Učiní xxx xx jednání, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxxx do 10 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx zrušení oddlužení xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx i bez xxxxxx.

(8) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 mohou xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXX X XXXXXXX ODDLUŽENÍ

§418a

Službami xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x podání xxxxxx xx povolení oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 x xxxxx činnosti s xxx nezbytně xxxxxxx, xxxxxxx porada s xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§418x vložen xxxxxxx předpisem č. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právnické xxxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx oddlužení; za xxxxxxxxxx osobu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxx nehledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 2,

x) odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xx smluvním xxxxxx x právnické xxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k poskytování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx oborů xxxxx xxxx ekonomie xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice nebo xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vzdělání x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx uznáno xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x pojištění odpovědnosti xx škodu, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx oddlužení,

f) veřejná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§418x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx poskytovány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxx osob xxxxx §418b xxxx. x) x, nejde-li x případ xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1 měsíc, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 6,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

d) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, x nichž budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx vyplývá oprávnění xxxxxxxx tyto objekty xxxx prostory xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §418b písm. x) xx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx státem,

a) xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx x xxxxx státem, ve xxxxxx xx fyzická xxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; xx účelem xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxx odsouzeních xx xxxxxxx xxxx x x navazujících xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx státu,

b) x xxxx xx xxxx x posledních 3 xxxxxx měla zahraniční xxxxxxxxx osoba xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxx tohoto xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, předloží právnická xxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) fyzické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b).

(6) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu69) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70) x údajů x xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70), jsou-li ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx71).

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Akreditace je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx poskytovány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx x xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx za xxxxxx.

(3) X prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xx základě xxxxxxx xxxxxx před koncem xxxx platnosti xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx prodloužení xx xxxxxxxx xxxxx §418c, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditace xxxxxxxxx vždy x 5 let. Akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx platnou až xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx akreditace.

§418e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxx akreditované xxxxx, xxxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx posledním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx činnosti xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, kterým jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškodí xxxxx xxxx xxxxx xxxx druhé, xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 20 xxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, a xx nejdéle po xxxx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxx podána, x xxxxxxx xxxxxx. Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§418x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx akreditované xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxx první xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx sepisu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxx, nebo xx sepíše x xx dlužníka podá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx pozdním sepsáním x xxxxxxx takového xxxxxx dlužníkovi xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxx x oblasti oddlužení, xxxx xxx trvale x zvenčí viditelně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxx x oblasti oddlužení xxxxxxxxx v prostorách xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 1.

§418x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob (xxxx xxx "seznam"), xxxxx xx uveřejněný způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xx seznamu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx x identifikační číslo xx xxxxxxxxx rejstříkovým xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx akreditované xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa, xxx xx nacházejí xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akreditace,

e) xxx, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopustila přestupku, xx který jí xxxx uložena xxxxxx xxxxxxx ve xxxx 5&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, výše uložené xxxxxx xxxx délky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx o xxx, že se xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx akreditované xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx částku 10&xxxx;000 Xx,

x) po uplynutí 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx akreditované osobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 10 000 Xx x nepřesahující částku 75&xxxx;000 Kč nebo xxxxxx zákazu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx, x

x) po xxxxxxxx 8 let ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx který xxxx akreditované xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75&xxxx;000 Xx xxxx sankce xxxxxx xxxxxxxx x délce xxxxxx xxxx než 2 roky;

rozhodnutím o xxxxxxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx odstavce 3 xx xx xxxxxxx vyřadí xxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, zrušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx soudu.

§418h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Sb. a 183/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX II

DOHLED

§418i

Dohled xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx povinnost xxxxx §418g xxxx. 1,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx označeny xxxxx xxxxx §418g xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xx poskytnutí služby x xxxxxxx oddlužení xxxxxx nebo xxxx xxxxxx v rozporu x §390a xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx s §418g xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxx xxxxxxxxxx.

(3) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §390a odst. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zprostředkuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx oddlužení.

(4) Za xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) lze xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx až xx 5 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Kč.

§418k

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx nabídne xxxx poskytne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §390a odst. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obstarání xx xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§418x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §418j a 418k xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx ministerstvo.

§418l vložen xxxxxxx předpisem č. 64/2017 Xx. a 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§419

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné správy, xxxxx správcem xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Insolvenční xxxxxxxx obsahuje seznam xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx insolvenční xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx rejstřík xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tak stanoví xxxxx zákon. Xxxxx xx právo xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx z xxx kopie x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx přístup xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku.

§420

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx osobou, zapisuje xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, a xxxx-xx xxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx její firmu, xxxxxxx-xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační číslo.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxx insolvenční soud xx seznamu dlužníků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xx 7 xxx xx xxxxx xxxxxxxx; není-li xx xxxxxxx x těchto xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníků, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx přidělí bezvýznamový xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx dlužníků. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zapisuje xx xx seznamu xxxxxxxx jeho jméno, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx se do xxxxxxx dlužníků xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Sdílení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx užití k xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§421

(1) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx okamžiku vložení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x incidenčních sporech,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vkládají xx xxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkládají xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Ostatní písemnosti x xxxxxx xx xxxxxxxx přenesením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

§422

(1) Na žádost xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku zveřejní xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zveřejní xx u xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vkládanému xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§423

(1) Xx insolvenčního xxxxxxxxx xx nevkládají xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx se x xxxxxxx spisu nachází xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společně x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx zahájením insolvenčního xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x návrhu xx vyhlášení xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, jejichž okamžité xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§424

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejněním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx doručenou x xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxx.

§425

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníků

(1) Po xxxxxxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyškrtne xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §142, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka xx xxxxxxx dlužníků x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx znepřístupněných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx58).

(3) Xx-xx xxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142, xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXX

§426

(1) Xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx mezinárodním prvkem x xxxx xxxxxx xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx59) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx použitelný xxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvkem se xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropské xxxx59) skutečnost, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

§427

Xxxxxxxxxxx příslušnost

(1) X xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvkem xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx výrok x xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie59) xxxxx x odkazem xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x evropským mezinárodním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nesprávného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Údaj x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx soudu založena, xx zveřejní v xxxxxxxxxxxx rejstříku.

§428

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x výjimkou Dánska xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xx-xx x xx požádán, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§429

Xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydané x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx59) xxxx dlužníku, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx zveřejněno x České republice. Xxxxxxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx také xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxx x ustanoveném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

§430

Známí xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx obvyklé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitele xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxx, že jim xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o úpadku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

§430a

Jednostranný příslib

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příslib xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxxxxxxx místní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx x zprávě x xxxxxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx proti xxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxxxxx xxxxx §304 xxxx. 2 xx jednání x xxxxxxx zprávě x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx59).

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příslibu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx příslibu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§430x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§430x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§430x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§431

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx věřitele, soupisu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx nebo pohledávky xx xxxxxxxxx xx xxxxx, seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, návrhu xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx manipulace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxx insolvenční řízení,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x druhy xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uspořádání, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, nákladů, xxxxxx, xxxxxx x výdajů xx výkazu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxx likvidity, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §31, 36, 45, 136, 294, 313, 371, 373, 383, 385 x §430a,

x) xxxxxx xxxxxx hodnoty obydlí, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydat xx xxxxxxxxx.

§432

Přechodné ustanovení

(1) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx x xxxx do 31. prosince 2008 xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhlášku, xxxxxx xx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§101 xxxx. 1), pokládá xx splněnou x xxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X případě xxxxxxx podle §422 xxxx. 1 x 2 xx xx 31. prosince 2008 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx 31. prosince 2022 je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kombinace xxxxx, příjmení, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, x xxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx xxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx 2023 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o dlužnících xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, bydliště, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx75); xxxxxx zpřístupnění služby xxxxxxxx ministerstvo 30 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§433

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 122/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 12/1998 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Zákon č. 214/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 368/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 476/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§434

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008.

Zaorálek v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i pro xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x nich xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §178 x 179 xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx zjištěna xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Ustanovení §16, §160 xxxx. 3, §336 odst. 2 x §410 odst. 2 xxxxxx x. 182/2006 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx x nich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 zákona x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxx spory o xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx dosud xxxxxx vůči dlužníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §394 odst. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx návrh na xxxxxxxx oddlužení zpět xx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 69/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.3.2011

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx. xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx účinky xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 334/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2012

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §285 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vedeným xxxxx xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx účinky xxxxx, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx č. 182/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxx insolvenční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají zachovány.

2. Xxxxxxxxx osoba, která xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx nikoliv za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců činnost xxxxxxxxxxxx některé z xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx mezi xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xx xxxxxx §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §390a xxxx. 4, §418g xxxx. 1 až 3 x ustanovení xxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx nebo xxxxx §390a xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxx xxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx osobu, xxxxx takový xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně ukončeno, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, jejichž xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx nepovažují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §375 xxxxxx č. 182/2006 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx uspokojování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. s účinností xx 4.1.2019

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/2019 Xx. x účinností xx 1.6.2019

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XVIII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a x nichž bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka po 31. květnu 2019, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 230/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§33

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx č. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nastaly přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 182/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

108/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 312/2006 Xx., x zákon x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.5.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

362/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

56/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx. publikované x xxxxxx x. 17/2008

301/2008 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

458/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx xx 1.1.2009

7/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

163/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 21.4.2009 ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 27.5.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §394 xxxx. 2 xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx x §93 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 9.6.2009

217/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009 x xxxxxxxx části §98, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2012

227/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2009

241/2010 Xx., nález XX xx dne 1.7.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2011

260/2010 Xx., xxxxx XX ze xxx 27.7.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části ustanovení §399 odst. 2 xxxxx věty druhé xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 10.9.2010

409/2010 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

69/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 31.3.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2011

458/2011 Xx., o změně xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

466/2011 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a mění xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 30.12.2011

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

334/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.11.2012

396/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx důchodové spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů)

s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

185/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.8.2013

294/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 312/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

375/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2016

64/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

268/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.6.2017 sp. xx. Xx. XX 22/16 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §160 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční zákon) (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.9.2017

283/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 11.7.2017 xx. zn. Xx. XX 23/14 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §66 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 294/2013 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

291/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

422/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 7.11.2017 sp. xx. Xx. ÚS 33/15 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 26.12.2017

182/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx finančním xxxx, xx xxxxx zákona x. 183/2017 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.10.2018

307/2018 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

31/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019 s xxxxxxxx §102 x 139, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2022

80/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

223/2019 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.7.2019 xx. xx. Pl. XX 2/19 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxx §410 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2017 (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 20.9.2019

230/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

119/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx regulace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2020

191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 na xxxxx účastnící xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx trestných činů x xxxxxxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2020

460/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.11.2020

527/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx související x přijetím zákona x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

588/2020 Xx., x náhradním xxxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 24.7.2021 a 1.1.2022

298/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

96/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 124/2002 Sb., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 257/2004 Xx. x xxxxxx x. 377/2005 Sb.
2) Čl. 99 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx.
2a) Xxxxx č. 245/2006 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 483/2006 Xx.
3) Xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §9 xxxx. 4, §11, 84 xx 89 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
6) Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších xxxxxxxx úřednících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §92 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.
8) §92 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
9) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
9x) Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §137 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
13) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §9 xxxx. 3 x §27 odst. 3 xx 5 zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §35 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
16) Xxxxxxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16a) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §53 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
18) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §76 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx soudního xxxx.
20) §42 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
21) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §29 xxxxxxxx x. 37/1967 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx x znalcích x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 77/1993 Xx.
24) §79 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
25) §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
26) Xxxxx č. 190/2004 Sb., x dluhopisech.
27) Například §76 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxxxxxx §321, §322 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
29) §279 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
30) Xxxxxxxxx §31 xxxx. 6 x §37a xxxxxx x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
34) §58 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Například §7b odst. 1 xxxx. e) a x) zákona č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §91 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx řádu.
38) §93 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
39) Xxxxx č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx.
40) Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §8 xxxxxx x. 114/1995 Xx., x vnitrozemské xxxxxx.
§28 vyhlášky x. 222/1995 Xx., x xxxxxxx cestách, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
42) §22, §23 xxxx. 1 x 3 x §27 xxxxxx x. 72/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §23 xx 28 zákona x. 72/1994 Sb.
44) §22 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
45) Zákon č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské soutěže, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §24 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx č. 124/2002 Xx.
49) §29 xxxx. 4 xxxx. x) x odst. 5 xxxxxx x. 124/2002 Sb.
50) §193 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx zákona x. 409/2010 Sb.

51) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/24/ES ze xxx 4. xxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2399 xx xxx 12. prosince 2017, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2014/59/XX, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenční xxxxxxxxxx.

52) §5a xx 7a xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/12/ES ze xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx xxxxxx.
54) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/17/ES ze xxx 19. března 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
55) §5c xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Sb.
56) §5a xxxx. 1 zákona x. 363/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 39/2004 Xx.
57) Xxxxx č. 363/1999 Sb.
58) Xxxxx č. 499/2004 Sb., o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/848 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x insolvenčním xxxxxx.
60) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 190/2009 Xx.

62) §2427 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

63) Čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/ES xx xxx 6. května 2003 o definici xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x středních xxxxxxx, Xx. xxxx. X 124, 20. 5. 2003, x. 36.

64) §3 x 9 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

65) Xxxxxxxxx §7b xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 87/2015 Xx.

70) §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx.

71) §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 304/2013 Xx.

72) §1190 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník.

73) §16b zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

75) §12a xxxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.