Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2022.


Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
182/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých základních pojmů §2

Úpadek §3

Způsob řešení úpadku §4

Zásady insolvenčního řízení §5

Výjimky z působnosti zákona §6

Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních §7

Věcná příslušnost §7a

Místní příslušnost §7b

Účast státního zastupitelství §7c §8

HLAVA II - PROCESNÍ SUBJEKTY

Díl 1 - Procesní subjekty §9

Insolvenční soud §10 §11 §12

Asistent soudce insolvenčního soudu §13

Díl 2 - Účastníci řízení §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Díl 3 - Insolvenční správce a další správci §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Odvolání insolvenčního správce §31

Zproštění insolvenčního správce §32

Zástupce insolvenčního správce §33

Oddělený insolvenční správce §34

Zvláštní insolvenční správce §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a

Úvěrové financování §41 §42 §43 §44 §45

Díl 4 - Věřitelské orgány

Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů §46

Schůze věřitelů §47 §48

Hlasovací právo §49 §50 §51 §52 §53

Postup insolvenčního soudu §54 §55

Věřitelský výbor §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Insolvenční soud jako věřitelský výbor §66

Účast odborové organizace ve věřitelském výboru §67

Zástupce věřitelů §68

Díl 5 - Další procesní subjekty

Státní zastupitelství §69

Likvidátor dlužníka §70

HLAVA III - USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Doručování §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §80a

Pořádková pokuta §81 §82 §83

Spojení věci §83a §84

Jednání §85

Dokazování §86 §87

Rozhodnutí §88 §89 §90

Opravné prostředky §91 §92 §93 §94 §95 §96

HLAVA IV - PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM

Díl 1 - Zahájení insolvenčního řízení §97 §98 §99 §100

Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem §100a

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení §101 §102

Díl 2 - Insolvenční návrh §103 §104 §105 §106 §107

Záloha na náklady insolvenčního řízení §108

Díl 3 - Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení §109 §110

Nakládání s majetkovou podstatou §111 §112 §113 §114

Díl 4 - Moratorium §115

Návrh na moratorium §116

Rozhodnutí o návrhu na moratorium §117

Vyhlášení moratoria §118

Účinnost moratoria §119

Účinky moratoria §120 §121

Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria §122 §123

Zánik moratoria §124 §125 §126 §127

Mimořádné moratorium §127a

Díl 5 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm §128

Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost §128a §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135

Rozhodnutí o úpadku §136 §137 §138 §139

Účinky rozhodnutí o úpadku

Předběžná opatření a započtení §140

Přerušení řízení §140a

Zákaz vydání rozhodnutí §140b

Nové zahájená řízení §140c

JIná řízení §140d

Výkon rozhodnutí a exekuce §140e

Odvolání proti rozhodnutí o úpadku §141

Právní moc rozhodnutí o úpadku §141a

Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu §142 §143 §144 §145 §146 §147

Díl 6 - Stanovení způsobu řešení úpadku §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157

Díl 7 - Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku §158

Díl 8 - Incidenční spory §159 §160 §161 §162 §163 §164

HLAVA V - VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK

Díl 1 - Postavení věřitelů a jejich pohledávek §165 §166 §167

Pohledávky za majetkovou podstatou §168

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou §169 §170 §171 §172

Díl 2 - Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání

Podání přihlášky §173

Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky §173a

Náležitosti přihlášky §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §182a §183 §184 §185 §186 §187

Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem §188

Seznam přihlášených pohledávek §189

Přezkoumání přihlášených pohledávek

Přezkumné jednání §190 §191

Popření přihlášených pohledávek §192

Popření pravosti pohledávky §193

Popření výše pohledávky §194

Popření pořadí pohledávky §195

Účinky popření pohledávky §196 §197

Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §198

Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §199

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem §200 §201 §202

Díl 3 - Jiné způsoby uplatňování pohledávek §203 §203a §204

HLAVA VI - MAJETKOVÁ PODSTATA

Pojem a rozsah majetkové podstaty §205

Obsah majetkové podstaty §206 §207 §208

Zjišťování majetkové podstaty §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

Soupis majetkové podstaty

Pořízení soupisu §217

Označení majetku v soupisu §218

Ocenění položek soupisu §219

Důvod soupisu §220

Prohlášení o správnosti soupisu §221

Zveřejnění soupisu §222

Upuštění od soupisu nebo ocenění §223

Vyrozumění o soupisu §224

Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty §225 §226 §227

Nakládání s majetkovou podstatou a její správa §228 §229 §230

HLAVA VII - NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ

Díl 1 - Neplatnost právních úkonů §231 §232 §233 §234

Díl 2 - Neúčinnost právních úkonů §235 §236 §237 §238 §239

Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění §240

Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů §241

Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů §242 §243

ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU

HLAVA I - KONKURS

Díl 1 - Prohlášení konkursu a jeho účinky §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252

Smlouva o vzájemném plnění §253

Fixní smlouvy §254

Výpůjčka §255

Nájemní a podnájemní smlouvy §256 §257 §258

Leasingové smlouvy §259

Výhrada vlastnictví §260 §261 §262

Díl 2 - Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení §263 §264 §265 §266 §267

Díl 3 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

Díl 4 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu §277 §278 §279 §280 §281 §282

Díl 5 - Zpeněžení majetkové podstaty §283

Předkupní právo §284 §285 §286 §287 §288 §289 §289a §290 §291 §292 §293 §294 §295

Díl 6 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení §296 §297 §298 §299

Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty §300 §301

Díl 7 - Konečná zpráva a rozvrh §302 §303 §304 §305 §306 §307

Díl 8 - Zrušení konkursu §308 §309 §310 §311 §312 §313

Díl 9 - Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu §314 §315

HLAVA II - REORGANIZACE

Díl 1 - Přípustnost reorganizace §316

Díl 2 - Návrh na povolení reorganizace §317 §318 §319 §320 §321 §322 §323 §324

Díl 3 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace §325 §326 §327 §328 §329 §330 §330a §331 §332 §333

Díl 4 - Věřitelé při reorganizaci §334 §335 §336 §337

Díl 5 - Reorganizační plán §338 §339 §340 §341 §342

Zpráva o reorganizačním plánu §343 §344 §345

Hlasování mimo schůzi věřitelů §346 §347 §348 §349 §350 §351

Díl 6 - Provádění reorganizačního plánu §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361

Díl 7 - Skončení reorganizace §362 §363 §364

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA §365 §366

HLAVA IV - ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Díl 1 - Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §367

Oddíl 2 - Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v §367 odst. 1 písm. c)

Insolvenční návrh, úpadek obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v §367 odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v §367 odst. 1 písm. g) §368 §368a §368b §368c §368d §368e §369

Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti §370

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §371

Insolvenční správce §372

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §373

Pořadí některých pohledávek za bankami a spořitelními a úvěrními družstvy §374

Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize §374a

Pohledávky z nepreferovaných dluhových nástrojů §374b

Pohledávky z odepisovatelných kapitálových nástrojů §374c

Kryté dluhopisy a hypoteční úvěry §375

Majetek zákazníka §375a §376

Oddíl 3 - Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry §377 §378

Díl 2 - Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §379

Oddíl 2 - Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení §380 §381

Informování orgánu dozoru a veřejnosti §382

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §383

Insolvenční správce §384

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §385

Zvláštní ustanovení o rozvrhu §386

Oddíl 3 - Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky §387 §388

Díl 3 - Úpadek podílového fondu a úpadek podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem §388a §388b §388c

HLAVA V - ODDLUŽENÍ §389 §390

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu §390a

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení §391

Přílohy k návrhu na povolení oddlužení §392 §393 §394

Společný návrh manželů na povolení oddlužení §394a

Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení §395 §396 §397 §397a

Způsoby oddlužení §398

Zpráva pro oddlužení §398a

Splátkový kalendář fyzické osoby - podnikatele §398b §399 §400

Hlasování mimo schůzi věřitelů §401 §402 §403

Rozhodnutí o schválení oddlužení §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení §412

Splnění oddlužení §412a

Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení §412b

Rozhodnutí o splnění oddlužení §413

Osvobození dlužníka od placení pohledávek §414 §415 §416 §417

Zrušení schváleného oddlužení §418

ČÁST TŘETÍ - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ

HLAVA I - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ §418a

Podmínky pro udělení akreditace §418b

Žádost o akreditaci §418c

Rozhodnutí o udělení akreditace §418d

Změna a prodloužení akreditace §418e

Zrušení a zánik akreditace §418f

Povinnosti akreditované osoby §418g

Seznam akreditovaných osob §418h

HLAVA II - DOHLED

Dohled ministerstva §418i

Přestupky právnických osob §418j

Přestupky fyzických osob §418k

Společná ustanovení §418l

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK §419 §420 §421 §422 §423 §424

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků §425

HLAVA II - VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE §426

Mezinárodní příslušnost §427

Insolvenční správce §428

Zveřejnění některých rozhodnutí §429

Známí věřitelé §430

Jednostranný příslib §430a

HLAVA III - FORMULÁŘ §430b

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §431

Přechodné ustanovení §432

Zrušovací ustanovení §433

Účinnost §434

Nález Ústavního soudu - č. 163/2009 Sb.; č. 241/2010 Sb.; č. 260/2010 Sb.; č. 268/2017 Sb.; č. 283/2017 Sb.; č. 422/2017 Sb.; č. 223/2019 Sb.; č. 254/2022 Sb.

č. 217/2009 Sb. - Čl. II

č. 69/2011 Sb. - Čl. II

č. 334/2012 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXIX

č. 294/2013 Sb. - Čl. II

č. 64/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. XII

č. 31/2019 Sb. - Čl. II

č. 80/2019 Sb. - Čl. XVIII

č. 230/2019 Sb. - Čl. II

č. 191/2020 Sb. - §33

INFORMACE

182
XXXXX
xx dne 30. xxxxxx 2006
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) řešení xxxxxx a hrozícího xxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpadkem nebo xxxxxxxx xxxxxxx a x co xxxxxxxxxx x xxxxxxx poměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dlužníka.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soudní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrozící úpadek x způsob xxxx xxxxxx,

x) insolvenčním xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx i soud, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení,

c) insolvenčním xxxxxxx x insolvenčního xxxxx podaný návrh xx zahájení insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věřitelem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěna xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx právem, xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx věřitelem xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesní úkon, xxxxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) společným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxxx, xx-xx xxxx cílem, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpadku xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx družstvo, obchodník s xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "obchodník x xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxx stanovených xxxxxxxx tohoto xxxxxx x některé další xxxxx.

§3

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x úpadku, xxxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plnit

(dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xx xx xx xx, xx dlužník xxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx platby podstatné xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xx xxxx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

d) nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamy xxxxxxx v §104 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx se xx xx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x vede xxxxxxxxxx, xx schopen xxxxx své peněžité xxxxxxx, xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxx x výší xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx ve výkazu xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx výše jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx krytí xxxxxx x období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx likvidity sestavuje, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků. Výkaz xxxxx likvidity anebo xxxxxx xxxxxx likvidity xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, která se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou - xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxx, xx-xx předlužen. X xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx více xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku se xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx důvodně předpokládat, xx xxxxxxx bude xxxx ve správě xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pokračovat.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxx-xx xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že dlužník xxxxxx schopen řádně x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx výkazu stavu xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, závazků, xxxxxxx, xxxxxx, příjmů x výdajů xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx, xxxxx období, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxx výhledu xxxxxx likvidity, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§4

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx řešení xxxxxx") xx xxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx určité druhy xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx"),

x) xxx-xx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx z xxxxxxxxx nebyl nespravedlivě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a aby xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x co xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, kteří mají xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx práva věřitele xxxxxx x dobré xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, směřujícího k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx insolvenční řízení, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§6

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x

x) xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx celek2),

c) Českou xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx spravované xxxxx,

x) Xxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

g) xxxxxxxx xxxxxxx školu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stát xxxx xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx2) xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dluhy xxxx xx za xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxx, po xxxxxx xx nositelem licence xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx činnost; xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3), xx dobu, xx xxxxxx xx nositelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zásadami, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního xxxx4) xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xx tento xxxxx xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxx x náhradu xxxxx xxxx xxxx xxxx, která vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníkovy xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§7x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx insolvenční řízení xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxxxx okamžik zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x insolvenční xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx soudu xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx osobou xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx řízení, x němž se xx řešit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie59), xxx xxxxxxxxxxx řízení zahájit x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xx příslušný xx xxxxxx xxxxxxxxx x §7a xxxx. b) xx x).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxxxx x před xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx odkladu, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx, x jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx nezveřejňují, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx bezdůvodnost.

§7c

Účast státního zastupitelství

Státní xxxxxxxxxxxxxx xxxx vstoupit xx zahájeného insolvenčního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x moratoria.

§7c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§8

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x čtvrté xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx některého xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX SUBJEKTY

Díl 1

Xxxxxxxx subjekty

§9

Procesními subjekty xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx svá práva xxxx dlužníku,

d) insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) likvidátor xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxxxx,

x) průběžně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx procesních subjektů x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx").

§11

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx povinnosti, xxxxxxxx xx činnosti jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx zprávy a xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, nahlížet xx xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx šetření. Xx oprávněn dávat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uložit mu, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx otázkám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

§12

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx xxxxxx (samosoudce).

(2) Zákon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x insolvenčním řízení xxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Účastníci xxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx uplatňují xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Vedlejší xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §16 odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jiné xxxxx uplatňující xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxxx xxxxxx jen xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud o xxxxx xxxxx jedná x rozhoduje.

§16

(1) Xxxxxxxxx řízení x incidenčních xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vedlejší xxxxxxxxxxx x incidenčních xxxxxxx je xxxxxxxxx.

§17

Xxxxx xx xxxxxx7) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx8) nejsou v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxxxxxxx věřitele xx xxxxxxxxxx pohledávky, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx věřitele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tak na xxxxxxx návrhu věřitele, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, x xx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Převod nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx doložit xxxxxxxx xxxxxxxx9) nebo listinou, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravost xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podepsaly.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxx návrh xxxxx; xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu se xxxxxxxxx. K xxxxxx, xxxxx xxxxxx podán xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx ve lhůtě xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodnout x xx xx xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx protokolu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxx 2 platí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účastníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §18 xxxxxxxx o xxxx vstupu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x době, kdy xx stal jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx incidenčních xxxxx, xxxxx se týkají xxx nabyté pohledávky.

(2) Xxxxxxxxxx §177 odst. 2 až 6 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Ustanovení části xxxxx hlavy třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx celky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, platí obdobně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x incidenční xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Insolvenční správce x xxxxx xxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx Ministerstvo spravedlnosti (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx zápisu do xxx x xxxxx xxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9a).

(3) Xxxxxxxxxxxx správcem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hostující xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx zapsaná xx seznamu insolvenčních xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx insolvenčním správcem xxxxxxxxx, jen má-li xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybrat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x fyzickou xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx správce xxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx celou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxx xxxxx k xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx; xx neplatí v xxxxxxx xxxxxxxx v §34. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxx jejím xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx vykonávat; xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 a xx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčního správce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx správcem tuto xxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xx 24 x xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx §29 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Nejde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, insolvenční soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx určeného xxxx xxxxxx jejího xxxxx nebo provozovny xx xxxxxxxxx části xxxxxxx insolvenčních správců xxxxxx

x) pro xxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx v xxxx určení podán xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxx určení xxxxx xxxxx xx xxxx způsob xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx o insolvenčních xxxxxxxxx9a),

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx určení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx v xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxx, kterou určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx pořadí xxxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx manžely.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu insolvenčního xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x k xxxx majetkovým xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosavadní xxxxxxxx x x xxxx zatížení, může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx pořadí; xxxxxx postup xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobu insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem, x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx, který xx x souladu xx zásadou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x dosavadnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx poměrům, xxxxx x x odborné xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přípustné. X xxxxxxxx xxx xxxx namítat xxxxx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může insolvenční xxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"); xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

(2) Předběžný xxxxxxx vykonává před xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx stanovené x xxxxx zákoně x xxxxxxx mu insolvenčním xxxxxx x xx xxxxx x povinnosti, xxxxx mu xxxxx xxxx xxxxxx. Tato xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rozhodnutí x úpadku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx působností.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §2124 x §25 xxxx. 3 obdobně.

§29

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejblíže xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx usnést, xx xxxxxxxxxxxx soudem ustanoveného xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx x funkce a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. O odvolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx povolené podle §148 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 odst. 1, a x xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx usnést xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přeměně xxxxxxxxxxxx x konkurs. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx pro ně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věřitelů xxxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) zároveň xxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x ustanovení insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx insolvenční xxxx; nepotvrdí xx xxxxx tehdy, nesplňuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §21 xx 24 a §25 xxxx. 3; §54 odst. 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxx, jen jestliže xxxxxxxxxxx soud usnesení xxxxxx xxxxxxxx nepotvrdí. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx věřitel, xxxxx xx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; §55 xxxx. 1 platí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 insolvenční xxxx xxxxx, xxx mu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx spravoval, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výdaje x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx, xxxx xxx-xx touto xxxxxx ustanovený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §31 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se §29 odst. 1 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx o odmítnutí xxxxxxxxx pohledávky xxxxx x takové xxxxx x osobách xxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx usnesení xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X důležitých důvodů, xxxxx xxxxxx původ x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx insolvenčního správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce z xxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x xx xx 3 xxx xxxx, co se x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlasil.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx nebo mu xxxx xxxxx pozastaveno xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích9a), může xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxx anebo x xxx xxxxxx návrhu xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx okolnosti xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně.

(4) Xxxxxxxxxxxxx správce, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právo dočasně xxxx příležitostně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx9a), xxxxxxxxxxx xxxx odvolá x xxxxxx. Insolvenčního xxxxxxx ustanoveného xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxxxxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx x tehdy, xxxx-xx xx zrušeno xxxxxxxx xxxxxxxx nebo zaniklo-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x insolvenčních xxxxxxxxx9a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dlužník xx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx9a) x insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, vyrozumí o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, ustanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx odvolat xxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §26.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx výkonu funkce xxxxxxxx.

(7) Ustanovení §29 xxxx. 4 platí xxxxxxx.

§32

Zproštění insolvenčního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx řádně své xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zákonem nebo xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx na návrh xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx funkce xxxxxxxx. Xxxxx xxx zpravidla xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxxxx §29 odst. 4 x §31 xxxx. 5 x 6 platí obdobně.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zástupce xxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xx 31 přiměřeně.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x některých xxxxx xxx svůj xxxxx jen k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx dlužníkových xxxxxxxx x není-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx pochybovat, xx xxxxx xxxxx ovlivní xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud ustanovit xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x některých xxxxx proto, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním správcem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx.

(3) Xxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 z xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx svým odvoláním xxxxxx, a k xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx incidenčních xxxxx x xxxxxxxxxxx majetkových xxxx xxxx věřiteli, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx odvolání z xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx jinak.

§35

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx, kdy xx nutné x xxxxx insolvenčního řízení xxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxx xxxxxxx specializace, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx vztah x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zvláštního xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výplatu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§36

(1) Insolvenční správce xx povinen xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinen dát xxx xxxxxx funkce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x před xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce poskytuje xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx jejich funkce; xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, předkládá insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 měsíce xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce neprodleně xxxxxxxx zprávu o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zejména §407 xxxx. 3); x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx oddlužení.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náležícího xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx požadavků na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, §31 odst. 6, §136 xxxx. 5, §246 xxxx. 1, §313 odst. 2, §371, §373 odst. 2, §383 odst. 1, §385 xxxx. 2 a §430a xxxx. 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§37

(1) Insolvenční správce xxxxxxxx xx xxxxx xxxx jinou újmu, xxxxxx xxxxxxxx, věřitelům xxxx třetím osobám xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tím, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx bylo možné xxxxxxxxxxx požadovat se xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx i xx škodu nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §40 xxxx. 2, xxxxxxx použil xxx xxxxxx své xxxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xx škodu nebo xxxxx újmu, xxxxx xxxxxxxx x pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx být uspokojena xxxx pohledávka vzniklá xx základě xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx; xxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx v xxxx, xxx xxxxx právní xxxx činil, xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx náhradu škody xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxxxxx do 2 let xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx, x xxx-xx x xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§38

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x náhradu xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx konkursu xx xxxx odměny určí x počtu přezkoumaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx věřitele. V případě xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek 25 % výše xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxx odměnu x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zdrojů xxxxx, xxxxx xx stát, xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx na odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a 50&xxxx;000 Kč xx xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x konečné xxxxxx, x xxxx-xx xx, xx xxxxxx x své činnosti. Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výborem odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx některou xx xxxxx povinností xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to stav xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení rozhodnout x vyplacení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxx a hotových xxxxxx xx zprávě x své činnosti; xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §304. Xxxxxxxx-xx xx xxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx již x xxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, náklady xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx insolvenční správce x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx námitkám xxxxx xxxx zprávě xxxxxx vyhověno.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx uloží x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x náhradě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx hotových výdajů xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 odst. 5.

(7) Způsob určení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§39

(1) Věřitelé xxxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zálohu k xxxxxx xxxx výdajů, x to i xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se určí xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx; xxxxx lze xxx xxxx, na xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x nese xx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §40 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x věřitelského xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx specializovaných xxxxxxxxx xxx hradit x majetkové xxxxxxxx, xxx xx-xx jejich xxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x jsou-li předem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, ekonomických x xxxxxx specializovaných odborníků; xxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx dlužníka, xxxxx xx něho xxxxxx xxxxxxxxx nakládat x majetkovou podstatou. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxx xxx výkonu xxxxxx insolvenčního xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x nezaměnitelné xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx nakládá, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx místo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40x

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčnímu správci xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx práva, xxxxx xx xxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx která xxxx být xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx11) x surovin, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx (xxxx jen "úvěrové xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx-xx horší xxxxxxxx xxx nejlepší xxxxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro věřitele xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42

(1) Majetek získaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X uzavření xxxxx x xxxxxxxx financování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužník xx xxxx trvání xxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx katastrální xxxxx, orgány evidující xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx správní xxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb x xxxx osoby, xxxxx xx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxx, vydavatelé xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxx způsobem.

(2) Součinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxx poskytují insolvenčnímu xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx výkon xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx dlužníku. Xxxx součinnost spočívá xxxx x tom, xx uvedené xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx majetku, xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx doručení žádosti xxxxxx nebo zapůjčí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x údaje vedené x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxx x xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxx, xx k xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezplatně; xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx součinnost xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů.

(3) Xxxxxx exekutor xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx dlužník, poskytne xxxxxxxxxxxxx správci součinnost xxxxx odstavce 1 xxxx tak, že xx jeho xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x závazcích x x jiných xxxxxxxxxx k hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx získané x exekučním řízení. Xx písemnou xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypracovaný x xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávkou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebyly x xxxxxxxxx řízení uhrazeny.

(4) Xxxxxxxxx orgánů x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxx jiných ustanovení xxxxxx xxxxxx, případně xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, tím xxxx dotčena.

§44

(1) Xxxxxxxxxx podle §43 xx xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx

x) xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx správci údaje x tam xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x pobočky zahraničních xxxx sdělí insolvenčnímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx a pohybech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x podají xx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx přepravou xxxxxxx, informují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místech, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx elektronických stanicích x xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx seznamech,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx údaje o xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx podstaty,

g) xxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příjemci.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxx, od xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osoby x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx škodu xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx součinnost xxxxxxxxxxx řádně a xxxx.

§45

Xxxxxxxxxxx správce zachovává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx při výkonu xxx xxxxxx, x xx x xx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx výkonu této xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x jehož xxxxx xx má, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce vykonává xxxx xxxxxx.

Díl 4

Věřitelské orgány

§46

Schůze xxxxxxxx, věřitelský xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výbor nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx přísluší xxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx o tom, xxx xxxxxxx ve xxxxxx prozatímní věřitelský xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx může vyhradit xxxxxx, co patří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx hlasovala xxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx pohledávek. Xxxx-xx ustanoven věřitelský xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx věřitelů i xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxx si schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítané xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx desetinu přihlášených xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx zároveň xxxxxxxxxxxx většinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx xx 30 xxx poté, co xxx o xxxx xxxxxxx požádán, není-li xxxxxxx xxxxxxxx termín xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx zaměstnance, xx xxxxx zúčastnit xx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxx organizace, xxxxx x dlužníka xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x největším xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x dlužníka xxxxx.

§48

(1) Oznámení o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 3), x xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x místo a xxxxxx konání xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §47 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx tento xxxxx podán.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx všichni xxxxxxxx, mohou xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx přítomného xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 2). Xxxx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx volba xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx věřitelů podle §29 xxxx. 1, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a koná-li xx tato xxxxxx xx xxxxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, a byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx o jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxx x způsobu xxxxxx dlužníkova xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsob řešení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen uhradit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost náklady, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx věřitelů, xxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částky, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§49

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx usnesení schůze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxx, xx na xxxxxx 1 Kč xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Náleží-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; pro xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx stejný xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx12) o xxxxxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx.

§50

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ke hlasu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako "Hlasovací xxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxx xxxxxxxx xxxx, ze xxxxxxx je nepochybné, xxx hlasovali, x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravost xxxxxx podpisu. X xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doručeno insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxx x xxx předcházející xxxxxx xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x rozsahu xxxxxxx hlasovat, xxxxxx-xx xx na tom xxxxxx věřitelů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřizná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx právu xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xx jejich návrh xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx xxxx dlužníkem xxxx vliv xx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx.

(3) Nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx některého x věřitelů xxxxx §52 xxxx. 2.

(4) Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx x pohledávkami xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§169), věřitelé x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§170), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávkami (§172) x do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přihlásili xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podmínku.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx jednotlivě.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx o hlasovacím xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx věřitelů; xxxx xxxxx xxxx neskončí xxxxx než 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx právo xxx xxxxxxx a xxxxxx x jejich osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 pracovní xxx před xxxxxx xxxxxxxx; xxxx o xxx xxxxxxxx poučí xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x hlasovacím xxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxx opravný prostředek. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze x mezích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx jen pro xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxx, který x xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx anebo je xxxxxx dlužníkovi xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx předloženém xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx věřitelem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx hlasovat xxxx.

(2) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx majetku anebo xxxxxx plnění x xxxxxxxxx podstaty,

b) xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty,

c) incidenčního xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx x hlasovacím xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx věcech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx blízkou xxxxx x ním xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x nehrozí-li střet xxxxx, xx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasovat x x případě xxxxx odstavců 1 xx 3.

(5) Insolvenční xxxx může x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 x xx slyšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 se xxxxxxx obdobně, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxx x §29 odst. 1, §51 xxxx. 1 x xxx usnesení xxxxxx věřitelů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x reorganizačním xxxxx nebo o xxxxxxx oddlužení.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx do skončení xxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxx, který hlasoval xxxxx xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx.

§55

(1) Xx vyhlášení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx, zda xx xxxxxx odvolání; současně xx poučí, že xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, již xxxxx podat. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx podala.

(3) Osobou xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

Věřitelský xxxxx

§56

(1) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxx 50, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věřitelský výbor. Xxxxx věřitelského xxxxxx x jejich náhradníky xxxx schůze xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx 3 x xxxxxxx 7 xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx způsobem řešení xxxxxx xxxxxxxx konkurs xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx věřitelé. Členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřiteli; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx osoby x tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx hlasy xxxxxxxxxxx věřitelů.

(3) Volbu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx nedoručuje. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 2 xxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přispívá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx insolvenčnímu správci xxxxxxx při xxxx xxxxxxxx,

x) uděluje insolvenčnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uzavírání xxxxx x úvěrovém xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a správnost xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x udržováním x správou majetkové xxxxxxxx,

x) xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxx účetnictví xxxx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13),

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx,

x) xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxx písemností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxx; xx svého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx věřitelský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ho x xxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx výbor xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jej xxxxx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx zastupují jejich xxxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxx (§56 xxxx. 2), zastupují jej x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů xxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedy. Usnášet xx věřitelský výbor xxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členů xxxx xxxxxx náhradníků. Ustanovení §53 xxxx. 1 xx 6 se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xx usnášet xx §53 odst. 6 xxxxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prováděním xxxxxxx některého xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x náhradníci věřitelského xxxxxx se mohou xx věřitelském výboru xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu; xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxx.

§59

(1) Členy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zvolením xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx náhradníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jménem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x jejich vztahu x dlužníkovi důvod xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Takto xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x osoby xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx, podle §33 xxxx. 3 x §73 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x orgánech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxx hodnotě více xxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxxxxxxx volbu xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxx funkce způsobilí. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud vyhlásit xx skončení xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x přítomných xxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxx zvolení, xxx xxxxx, zda se xxxxxx odvolání, současně xx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx nebude xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů, již xxxxx podat. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doručí pouze xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§60

(1) Členové a xxxxxxxxxx věřitelského výboru xxxx povinni xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxxx x odbornou xxxx x odpovídají xx xxxxx nebo xxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx neodborným xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx dát xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx věřitelů. Xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx či měli xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx náhradu xxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x výkonem funkce x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx své činnosti xxxxxxxx služeb xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odborníků. Xxxxxxx, xxxxx tím xxxxxx xxxx náhradníkům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Xxx udělování souhlasu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx udělen, xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

(4) Způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odměny členů x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípustnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§61

(1) Xx xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x x potvrzení xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud, a xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx dlužník, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx neustanovila xxxxxx věřitelů k xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xx platí xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolána. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru svolá xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx oprávněné xxxxx (§47 odst. 1).

(3) Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xx-xx xx xxxxx, jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx prozatímní věřitelský xxxxx xxx, aby x něm byli xxxxxxxxxx zajištění i xxxxxxxxxxx věřitelé.

(2) Xxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx věřitelský výbor. Xxxxxxxx xx přijato, xxxxxxxx pro ně xxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxx řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxx xxxxxxx některého x jeho xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx náhradníka; xxxxxx xx postupuje xxxxx §57 xxxx. 2.

(3) Prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx schůzí xxxxxxxx. Od okamžiku, xxx insolvenční soud xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů.

§63

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx náhradníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x funkce xxxx ukončením jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže účast xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx skončí xxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxxx xx nabyvatele xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výbor xxxx některého x xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Může xxx xxxxxx x xxx xxxxxx.

§64

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání z xxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx na xxxxxxxx x funkce xxxxxx, xxxx podat xxxxxxxx xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx.

§65

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx ze xxx xxxxxx odstoupit. Xxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dojde-li k xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x jeho členů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx ustanovený xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů xx xxxxxx provedení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx věřitelského xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z jeho xxxxx anebo náhradníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§66

Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx než 3 xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru až xx potvrzení nové xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx do počtu xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenční soud.

(2) Xxxxxxxx chybějící xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx počtu xxxxxxx členů nezvolila xxxxxx xxxxxxxx x xxxx účelu xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx insolvenční soud; §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx insolvenční soud xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelského výboru, xxx xxxx xxx xxxxxxx.

§67

Xxxxx xxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxxxx výboru

Má-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x dlužníka xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx odborová xxxxxxxxxx x největším počtem xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se odborové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx věřitelů

(1) Není-li xxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxx, xxxx schůze xxxxxxxx xxxxx něho xxxxxx xxxxxxxx věřitelů x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o věřitelském xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx náhradníka obdobně.

Xxx 5

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opravný prostředek, xxxx jej xxxxx x xxxxxx zastupitelství, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Likvidátor xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx nepřešla xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x součinnost x xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podání xxxxxxxxxxxxx návrhu, a xxx-xx x insolvenční xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nutných xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxx insolvenční xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení likvidátora xxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Doručování

§71

(1) Soudní xxxxxxxxxx, předvolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx se v xxxxxxxxxxxx xxxxxx doručují xxxxx xxxxxxxxxxx písemnosti x xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), ledaže xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx vyhláškou xx písemnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; okamžikem zveřejnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx, hodina a xxxxxx zveřejnění.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx různé údaje, xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti x insolvenčním xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním rejstříku xxxxx odstavec 2 xxxxxxx.

§72

(1) Vedle doručení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účastníků a xxxxxx věci; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx, kdy xx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx insolvenčního xxxxx xxxxx.

§73

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, doručuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx jeho skončení; xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné písemnosti, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemnosti.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx písemnosti, xxx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx začátek xxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, začíná xxxxx běžet ode xxx, kdy byla xxxxxxxxx xxxxxxxx adresátu xxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxx xxxx xxx xxxxxxx poučen.

§75

(1) X zvláštní xxxxxx doručení jde xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvlášť xxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx se písemnost x insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a osobám, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx případech xxxxxx doručeny x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x principem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručovatele.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx nutný doklad x doručení písemnosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zásilku xxxxxxx x dodání xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x doručení insolvenční xxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16a). Xxxx-xx možné xxxxxxx písemnost tímto xxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x to požádá, xxxxxxxxxxx soud předá xxxxxxxxx x doručení xx xxxxx adresu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na jinou xxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx určenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx také jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx správce zmocnil.

§78

(1) Xx-xx insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx16a) xxxxx insolvenční soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x doručení xxxxx xxxxxxxx; §77 xx xxxxxxxxx.

(2) Nejde-li o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxx x písemnosti, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx doručujícímu xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

§79

(1) Písemnost určenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx do xxxxxx schránky xxxx xxxxxxxx16a). Není-li možné xxxxxxx písemnost xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx doručování jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xx věřitelský xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písemnost x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělil xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx jinou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru platí §78 xxxx. 1 xxxxxxx.

§80

(1) Jestliže xx xxxxx, které xx xxxxxxxxx doručuje xxxxxx, xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, jako adresa xxxxxx bydliště nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xx být xxxxxxxxx doručována, doručí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhláškou; ustanovení §74 xxxx. 2 xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ji insolvenční xxxx xxxx doručením xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxx, xxxxxxxx xx xx písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, na kterou xx xxx písemnost xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxxx, má právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Insolvenční xxxx tak xxxxx xx xxxx žádost.

§80x

(1) Xxxxx, xxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podání xxxxx věty xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx formulářích, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx pro podání xxxx přílohy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud podle §43 občanského soudního xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx datová xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podání, xxxx xxxx-xx xx dlužníka xxxxxx osoba xxxxx §390a xxxx. 1.

§81

Pořádková xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx17) může insolvenční xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxx náhradníkům xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx neplní xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu, a xx i xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 Xx.

§82

(1) Předběžné opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, není povinen xxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §109 xxxx. 1 xxxx. x) x x), neodporuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx nedůvodným xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatými x jeho průběhu.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x době xxxxxx moratoria, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx započtení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné újmy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přísluší xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, a jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx mu xxxxx xxxxxx škody xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx očekávat, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §202 xxxx. 5 x 6 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx, jehož xx započtení xxxx, xxxx osoby, která xx xxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx navrhovateli. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 doručí xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníkovi, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx, x x xxxxxxx, xx se předběžné xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx jednotlivých věřitelů, x xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 současně x xxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§83

Prominutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83a

Spojení xxxx

Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dlužníků ke xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§84

(1) Přerušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodování xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18), však xxxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podnikatelem.

(2) Xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxx ustanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předběžného xxxxxxx; §108 xx xxxxxxx přiměřeně.

§85

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednání xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxx, xxx xxxxx insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x skutkové podstatě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; není-li xx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx, jakým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společném zájmu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxxx záznam do xxxxxxxxxxxxx spisu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx jednání, xxx xxxxx xxxxxxx úkonu xxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, které xx nedostavily, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§86

X insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx úpadku, xxx xxxx xxxxxxxxx navrhovány.

§87

(1) X v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx dlužníka upustit, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxx; xxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx soud v xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx blízkou.

(2) Xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx pro xxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xx jednat.

Xxxxxxxxxx

§88

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dlužníka a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x jejího zástupce x xxxxxxxx xxxx. Xx-xx to možné, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxx datum xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§89

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x insolvenčním řízení xxxx účinná xxxxxxxxx xxxxxx zveřejnění v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx hned xx skončení xxxxxxx, xxxx proti všem xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx; rozhodnutí ve xxxx xxxx jsou x takovém případě xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účinná, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x insolvenčním xxxxxxxxx, xxxxx xxx nejpozději xx konce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni jednání, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx; takové xxxxxxxxxx xxxx xxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x odkladu právní xxxx xxxxxxxxxx xx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužijí.

Opravné xxxxxxxxxx

§91

Xxxxx rozhodnutím, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§92

Xxxxxxxx soud xx xxxxxxx projednat a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejprve odvolání proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx bezdůvodnost, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.

§93

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odvolání, x xxxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxx, xx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně; xxxxxxxxxx §92 tím xxxx xxxxxxx.

§94

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx odvolání,

b) xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) odvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx rozhodnutí podle §219a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx také tehdy, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx opakuje xxxx xxxxxxxx dokazování.

§95

Rozhodnutí xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může na xxxx xxxxxxx změnit xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx.

§96

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx pro zmatečnost xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydanému x insolvenčním řízení xx xxxxxxxxx §235 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xx účinné xxx xxx xxxxxx moci.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX X XXX

Xxx 1

Xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx

§97

(1) Insolvenční xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx; xxxxxxxx xx dnem, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dojde xxxxx příslušnému xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxx podala; xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxxx návrh podepsán xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xx základě xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 splněna xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx připojená xxxxxxxx xxxx moc. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx je právnická xxxxx, jeho xxxxxxxxxxx (xxxx), který tím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx podle §390 xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) K insolvenčnímu xxxxxx, xxxxx není xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, který xxxx sepsán x xxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx 2, se xxxxxxxxxx.

(6) X xxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx návrhu nepřihlíží, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x, xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, také xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podat dlužník xxxx jeho xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx, může insolvenční xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxx - podnikatelem, je xxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx úpadku. Xxxx xxxxxxxxx má x xxxxx, byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx exekuce podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx podnik.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx i xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka x xxxx statutární xxxxx x xxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x likvidaci. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxx povinnost xxxxx x nich. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost podat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 není xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxx, která x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §98 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx za škodu xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx způsobí porušením xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojení a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxx xxxxx újmu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx rozsah xxxxxx určené x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xxxx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x které xxxxxxx xxxxxxxx ani při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx lze xx xx xxxxxxxxxxx požadovat.

§100

(1) Xx-xx xxx x průběhu insolvenčního xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx vznikla xxxxx xxxx jiná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx náhradu xxxx xxxxx nebo xxxx újmy xxxxxxx xx úschovy x xxxxx xxxxxxxxxx peněžitou xxxxxx19). Xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitele. Nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xx celkovou výši xxxxx xxxx jiné xxxx dosud xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxx, xxx xxxxx podstatnou xxxx xxxxxxxxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxx, xxxxxx mu xxxx x xxxxx xxxxx skončit dříve, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx žalobu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx; xxxxxx o xxxx xxxxxx není incidenčním xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxx.

§100a

Předběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§128a), xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx se v xxxxxxxxxxxx rejstříku nezveřejňují; xxxxx xxx neprodleně, xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx odvolání xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx ani jiné xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxx nezveřejňují x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx pouze xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §128a není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x účinností od 1.7.2017

§101

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §100a xxxx. 5. Xxxxxxxx insolvenční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx je xxxxxx xx xxxxx podle §100a xxxx. 5 xxxxxx v době, xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx, zveřejní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 hodin po xxxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx, xxxxx ji xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxx x okamžiku xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx rejstříku,

e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxx vydání.

(2) Je-li xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx povolení oddlužení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 činí 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx není xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx §100a odst. 1 x neodmítne-li xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxxx, kterou spolu x insolvenčním návrhem x jinými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §128a xxxx. 1. Odmítne-li xxxxxxxxxxx xxxx x této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxx nejbližšího xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx pro zjevnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

§102 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

Díl 2

Insolvenční xxxxx

§103

(1) Xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxx20) obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele a xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a bydlištěm (xxxxxx) x x xxxxxxx, že xxx x podnikatele, xxx xxxxxxxxxxxxxx číslem. Právnická xxxxx xxxx být xxxxxxxx obchodní firmou xxxx xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxx číslem. Xx-xx navrhovatelem stát, xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx, není-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx xxx patrno, xxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx domáhá.

(3) Xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxx předložit s xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisů xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx soudu a xxx každý, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx stejnopis. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx důkazy, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx svého xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) listiny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpadek.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx stručně xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx výši; xxxxxxxx se dále xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxxx pohledávek, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx ohledně xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dlužník xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx je dlužník xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetková xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníkovi xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21), xxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx uvést. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaj o xxxx x splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x pohledávek svých xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx do xxxx x proč. Má-li xxxxxxx věřitele, o xxxxxxx xx xx xxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, nebo kteří xxxx xxxxx xxxxx xxxx uplatňují, xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx, x kterých se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, které xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, dále označení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vzniku. Xxxx dlužník uvede, xxx a x xxxxx rozsahu právo xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx popírá a xxxx.

(4) Xxxx-xx dlužník xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx dlužníky, uvede xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx označení xxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dlužník xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx uvést, xx xxxx xxxxxxx x xxxxx.

§105

(1) Xxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx doložit, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku, x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx přihlášku; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovou xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx65), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx66), soudního xxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtuje. Xxx-xx x případě pohledávky xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx do insolvenčního xxxxxx jinak nepřihlašuje, xxxxxxxx se po xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §203.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věta první xx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx doložit xxxx xxxxxxxx ověřeným xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápisem se xxxxxxxx x vykonatelnosti, xxxx xxxxxxxx x xxx, že o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx x potvrzením xxxxxxxx, xxxxxxxx znalce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Nesplní-li xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §177 xxxx. 2 x 3, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxx xxxxx §177 xxxx. 4 nebo 6.

§106

(1) Dlužník, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxxxx, musí x insolvenčním návrhem xxxxxx i xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X insolvenčním xxxxxxx xx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxx xxxx návrhy x xxxx x xxxx být přiloženy xxxxx xxx ně xxxxxxxxxx přílohy.

(2) X xxxx s insolvenčním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může v xxx být uvedeno, xxx má xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dlužníka.

§107

(1) Další xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx vydá rozhodnutí x úpadku, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx takový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u kterého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx další xxxxxxxxxxx xxxxx podán v xxxx, xx kterou xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §100a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dříve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx později xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 věta xxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx další xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx soud již xxxxxxx x původním xxxxxxxxxxxx návrhu jinak xxx rozhodnutím x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx, může další xxxxxxxxxxx navrhovatel podat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx poslednímu x xxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí odvolání; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx o původním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) X dalšímu insolvenčnímu xxxxxx podanému xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníkova úpadku, xxxxx xxx xxxxx xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Stejnopis xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu podaného xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx rukou.

§108

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 50&xxxx;000 Xx, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 Xx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spočívá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x x případech xxxxx §107 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx-xx to xxxxx xx xxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx nelze xxxxxxxx xxxxx; to xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx nemá žádný xxxxxxx. Xxxx zálohu xxxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost zaplatit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx, s xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx určit xx xx xxxxxx 50 000 Xx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx záloha xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx tak, xxxx xxxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx; o tom xxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx o xxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx zálohu xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 6, považuje xx xxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§109

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tyto účinky:

a) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx uplatněny xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxx uplatnit x xxxx xxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx i xxx zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; právo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přitom xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx postihovala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx zahájit, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§169) však xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové podstaty xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5 x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx založenými. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx se x xxxxxx nařizuje xxxx xxxxxxxx x provádí xxxxx povinnému,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ze xxxx xxxx xxxxxx příjmů, x nimiž se xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí. Xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Lhůty x uplatnění práv, xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.

(4) Účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x insolvenčním rejstříku.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinak, xxxxxx účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, a xxx-xx o reorganizaci, xx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) K rozhodnutím x opatřením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odložit xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu s xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. c); xxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx exekuce x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přijala nebo xxxxxxxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení oprávněni xxxxxxxx v xxx xxx xxxxxxxxxx přihláškou, x to x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx vyzve věřitele, xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxx xxxxx xxx xxxxxx s oznámením x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Přihlášky xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx věřitelé xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxxxxxx s majetkovou xxxxxxxxx

§111

(1) Nerozhodne-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx okamžiku, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou x x majetkem, xxxxx do ní xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx jít x xxxxxxxxx změny xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo x xxxx xxxxxx zanedbatelné xxxxxxxx. Peněžité xxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x odvrácení xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ke xxxxxxx procesních xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na uspokojování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx roveň (§169); xxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx stavu majetkové xxxxxxxx možné.

(3) Právní xxxxx, které dlužník xxxxxx v xxxxxxx x omezeními stanovenými x xxxxxxxx účinků xxxxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx neúčinné, xxxxxx si k xxx dlužník nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx návrhu, xxxxxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxxx omezil xxxxxxxx x nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x §111.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx vyhlásil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vhodné x předběžně xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx zde jiné, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx předběžného xxxxxxx xx provést xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx zajištění, xxxxx x x přezkoumání xxxxxxxxxx účetnictví nebo xxxxxxxx vedené podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx zruší předběžné xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx předběžný správce, xxxxx mu současně, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolací soud, xxxxxx xxx x xxxxx, které se xxxxxxxx osoby předběžného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§113

(1) Je-li nutné xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx x rozsahu majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým dlužníkovi xxxxx, xxx nenakládal x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodne, xx dlužník xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pouze se xxxxxxxxx předběžného xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx závazky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx dlužníkovi, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx neučinil xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníkovi x xxxxxxxxxxx správci.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx té xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx osvědčují vlastnictví xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx katastrálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx pracoviště"), Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx současně s xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízenému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx dlužník. Xxx-xx x xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odvolání xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx.

(5) Předběžné xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx mělo xxxxx,

x) vydáním xxxxxxxxxx xxxxx §142, neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx moratoria, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x vyhlášení moratoria xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo nařízeno.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx i xxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx platí odstavce 2 x 3 xxxxxxx; xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx totožná x xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx předběžného opatření.

§114

Xxxxxxxx xxxxx, která xx závazek vůči xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, není xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vědět.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§115

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx 7 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx, do 15 xxx xx jeho xxxxxxxx insolvenčním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx v likvidaci.

Návrh xx xxxxxxxxxx

§116

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx18) xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx seznamů x xxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx většiny xxxx věřitelů, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx moratoria xxxxxxxx; xxxxxxx věřitelů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx moratorium

O xxxxxx xx moratorium rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xx xxxxxx xxxxx xxxxx; §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §115 x 116 x nebylo-li dosud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx odmítne.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odvolání xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odmítá, xx xxxx odvolat xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx provozovatelem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování, xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zveřejněním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx účinné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x jeho xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x trvá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 3 xxxxxx.

(2) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 30 xxx, jestliže xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx aktualizovaný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxxx moratoria souhlasí; xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx moratoria

§120

(1) Po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x úpadku.

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) X x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx k xxxxxx x věřitelé uplatnit xxx práva přihláškou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx věřitele xxxxxxxx xx po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxx přihlášení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxx s majetkovou xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx moratoria xxxx xx něm je xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x služeb, xxxxx xx dni xxxxxxxxx moratoria trvaly xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx, xxxxxx xxxxx účastník smlouvy xx xxxx trvání xxxxxxxxx vypovědět nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dlužníka x placením xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, ke kterému xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xx základě těchto xxxxx xxxxx a xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx moratoria xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx předběžným xxxxxxxxx. Xx platí x xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123

(1) Navrhne-li xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předběžného xxxxxxx též xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §116 odst. 2 x jejichž xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxx, xxxx xxxxxxx desetinu xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxx uvedl x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxx navrhovatelům xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxx správce; §108 xx použije přiměřeně.

§124

Zánik xxxxxxxxx

(1) Moratorium xxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx uplynutím xxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxx většiny xxxxxxxx, xxxxxxxx podle výše xxxxxx pohledávek, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x bez návrhu, xxxxxxxx dlužník uvedl x xxxxxx na xxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dlužník vyhlášením xxxxxxxxx sledoval nepoctivý xxxxx, xxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx ustanoven, x zpravidla xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx s xxxxxxxxxx pohledávkami, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §116 xxxx. 2.

(4) X návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x něm xxxxxxx.

§125

Xxxxxxx xxxxxxx v §115 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx §115 xx 124.

§126

(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xx moratorium xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nezveřejňuje xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx informace x xxxxxxx řízení; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx si z xxxx xxxxxx x xxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §122 tím xxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx vyhlášené xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§127

(1) Xxxxxxx, který x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx nebo jinou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxx do 30. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x 5. xxxxx 2020 x xxxxxx, podat u xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx po jeho xxxxxxxx x návrhu xxxx xxxxx, návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx osoby, xxxx xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx §117 xx 124, §126 xxxx. 1, 3 a 4 a §127. Xxxxxxxxxx §118 odst. 1, §119 odst. 2, §120 xxxx. 2 a §122 xxxx. 1 x 3 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) okolnosti, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §7b,

x) xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru x xxxx podání xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka, xx

x. xxxxxxxxx moratorium je xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx §1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx SARS XxX-2,

xx. x 5. říjnu 2020 xxxxx x xxxxxx a že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje jsou xxxxxxxx x

xxx. x xxxxxxx dvou xxxxxx xxxx 12. březnem 2020 ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je ovládajícím xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx takto poskytnuté xxxxxx vráceno.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx předepsané náležitosti x xxxxxx-xx dosud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítne. X rozhodnutí, kterým xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx moratorium.

(4) Se xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 odst. 1 xxxx. x) x c), xxxx. 2 a 6 x §111. Ustanovení §112 x 113 xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, x společnému xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx přednost xxxx zájmy xxxxxxxxx x xxxx zájmy xxxxxx osob.

(5) Xx xxxx trvání mimořádného xxxxxxxxx nebrání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §111 v xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx onemocnění COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(6) Závazky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria xx xxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxx xxxxx splatnými xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx nejsou xxxxx §122 xxxx. 2 xxxxxxxxx ukončit xxxxxxx x dlužníkem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx čerpání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx plnění v xxxxxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria.

(7) Xxxxx x uplatnění xxxx xxxx dlužníku xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezačínají nebo xxxx neběží.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx dlužníka prodloužit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx připojí xxxxxx xxxxx závazků, x kterém xxxxxx xxxxxxxx, xx je x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, a písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, počítané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx s prodloužením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasí. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z datové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §53 xx nepoužije. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx nevyžaduje, podal-li xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020.

(9) Xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §124 odst. 2 xxxx. b), xxxx. 3 a 4. Ustanovení §124 xxxx. 5 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxxxxxx moratorium xxxx prodlouženo xxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx insolvenční xxxx na xxxxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx moratorium xxxxx §115. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx, nebo rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a údaje x xxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku znepřístupní.

(11) Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx §127 xx xxxxxxxx i na xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

(12) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx x něm

§128

(1) Insolvenční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 dnů poté, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx přílohy xxxxxxxxx náležitosti, xxxx xxxxxxxxxxx soud navrhovateli xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx insolvenční xxxxx xxxxx xx dlužníka xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxx xx insolvenční xxxx xxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxx určené xxxxx x toto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dlužníka xxxxxx xxxxx §390x odst. 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx je usnesení xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxx dlužníku, xxx osobě podle §390a xxxx. 1. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 7 dnů; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx návrh xxxxx §98 xxxx. 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx odmítne.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout, xxx mu xxxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1&xxxx;x případně xxx xxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zveřejní x xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x úpadku.

(4) Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 není xxxxxxxx přípustné.

§128x

Xxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxx zjevnou bezdůvodnost

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx podaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxx, xx-xx xxxxxx bezdůvodný; xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx poté, xx xxx insolvenční návrh xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxx bezdůvodný xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxx xxxxxx nedoloží, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předchozím xxxxxxxxxxx o insolvenčním xxxxxx,

x) jeho podáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjevně xxxxxxx zneužití xxxxx xxxx na úkor xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx splatná x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x včas xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx, xxxx odmítá xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx, aby za xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx x případné xxxxxx snaze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx škodlivé následky.

(4) Xxxxxxxxxxx navrhovatel, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx nový xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx 6 měsících od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx. Xx neplatí, byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x insolvenčním xxxxxxx xxxxxx složena xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxx xxxxxxxxxx podle §100a xxxx. 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx němu, xxxxxx zvlášť xxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli x xxxxxxxx.

§129

(1) Insolvenční xxxxxxxxxxx xxxx vzít insolvenční xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu.

(2) Xxxxxxx, xxxxx vzal xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jej xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx 6 xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx osobu, xxxxx pohledávku xx xxxxxxxx nabyla.

§130

(1) Xx-xx insolvenční xxxxx vzat xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět xx xxxx, xx x něm xxxxxxxxxxx xxxx rozhodl xxxxx xxx vydáním rozhodnutí x xxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxx dosud x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soud rozhodne xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx, insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxx x navrhovateli, který xxxx návrh xxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx xx xx vydání rozhodnutí x úpadku nebo xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx insolvenční xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx insolvenční návrh xxxx xxxx proto, xx dlužník xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§131

(1) Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje, musí xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx.

(2) Xxx projednání xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx se k xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx pouze, předloží-li xxxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxxxx hodných přiměřeně xxxxxxxxxx.

§132

(1) X insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx statutárních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx vydá rozhodnutí x xxxxxx xx xxxx, xx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu vyjádřila xxxx jí xxxxxxxx xxxxx x vyjádření. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx více xxxxxxxxx zástupců oprávněných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxx, xx xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx x xxx zastaveno, xxx x insolvenčním návrhu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx neodporoval, xxxx

x) o xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinných xxxxxx x účastníci xx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxx xxx dlužníka, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx dokazování xx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka.

(3) Xxxxxxxx xxxx být vždy xxxx xxxxxxx, xxx xx x insolvenčnímu xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxx vyjádřil.

§134

Insolvenční soud je xxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxx návrhu rozhodne xxx zbytečného xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x §132 xxxx. 1 nejpozději xx 15 xxx od xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neskončí xxxx xxxxx xxxxx xxx uplynutím 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§135

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx účastníci xxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jednají xxxx xxxxx xxxx xx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx úkonům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Rozhodnutí x úpadku

§136

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o úpadku, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zjištěno, že xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx nastávají xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku,

d) xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepřihlásili xxx pohledávky, xxx xxxxxxx ve xxxxx 2 xxxxxx, s xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) výzvu, xxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dlužníkových xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxxxxx, x poučením, xx xxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxxxxxxx xxx, xx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxx včas sepsán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajišťovací xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx tato zajišťovací xxxxx zřejmá z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx se xxxx xxxxx x xxxxxx konání schůze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx s xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x předložit xxxxxx xxxxxxxxx podstaty,

g) xxxxx, xxxx se xxxxx dlužníku, který xxx dosud xxxxxxxx, xxx xx stanovené xxxxx sestavil a xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx s xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx přihlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělili, xx xxxx zájem x výkon xxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu,

i) xx-xx x rozhodnutím x xxxxxx spojeno xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx, xxxxx nezajištěným xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů podle §399 xxxx. 1 xxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §400, s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty.

(3) Xx-xx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §389 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxx zde pochybnosti xxxxx §397 xxxx. 1.

(4) V xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také x xxxxxxx xxxxxxxx x prodloužení lhůty x předložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§316 xxxx. 5 x 6). X xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení oddlužení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dlužníku, aby xxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovený x rozhodnutí x xxxxxx navazuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, xxx-xx dříve xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x stejnou xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxxxx x své xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§137

(1) Xxxx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxx insolvenční soud xxxxxx věřitelů xxx, xxx se konala xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx od rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, určí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkumného xxxxxxx xxx, aby xx konalo xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek, xx xxxx dříve xxx po 7 xxxxx xx uplynutí xxxx lhůty; z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx věřitelů xx xxx, xxx xx xx konat přezkumné xxxxxxx, a xx xxx, xxx xx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§138

Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

§139

§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx

§140

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) X po xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rozsahu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx x věřitele xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx přípustné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x způsobu xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx §2254 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxx započtení xxxx splněny xx xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx přípustné, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxx započitatelné xxxxxxxxxx xxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věděl x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) dosud xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku dlužníka x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto věřitele.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále tímto xxxxxxx nebo předběžným xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx.

§140x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutím o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohlíží xxxx xx přihlášené, xxxxx x pohledávkách, xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx neuspokojují (§170). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přerušeno, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Přerušení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, kteří x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) xxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx38).

(4) Xxxxxxx se xxxx xxxx jiný xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxx nelze pokračovat xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx již vydaná xx v xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ledaže xx týkají x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, nenabývá xxxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx moci. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx doručuje znovu.

§140a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§140x

Xxxxx vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxx uvedená x §140a, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněny přihláškou, xxxx xx xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx pohlíží xxxx xx přihlášené, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170); xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx trestným činem xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx vydaným v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§140x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§140x

Xxxx xxxxxxxx řízení

V xxxx, po kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo na xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohlíží xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o incidenční xxxxx, xxx xxxxxx x pohledávkách, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170).

§140c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140x

Xxxx xxxxxx

(1) Jiná xxxxxx než xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx nepřerušují x xxx xx xxxx xxxxxxx i x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxx řízeních xxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy. X xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx s tímto xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx účastníkem xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx dlužník.

(2) Rozhodnutím x xxxxxx se x jiných řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x dlužných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx39),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx40).

§140x vložen právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

§140x

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx

(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by postihovala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx exekuce na xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxx podle §203 odst. 5.

(2) Xxx výkon rozhodnutí xxxx exekuci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §109 odst. 6 obdobně.

§140e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§141

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx dlužník; xxxxxxxxx však xxx xxxxxxx xxxxx xx, xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx proto, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx brání překážka xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvodem x tomu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx změnil xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ztratil xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§141a

Právní xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pohledávkách xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. x) a podle §140c.

§141x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Jiná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx návrhu

§142

Jinými rozhodnutími x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro zjevnou xxxxxxxxxxxx,

x) zastavení xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstranit, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx navrhovatel a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku. Xx další xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx v xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx dlužník x xxxxxx xxx předlužení, xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx odvrátí x xxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, insolvenční xxxx zamítne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, jestliže xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx za xx xxxxxxx.

§144

Insolvenční návrh nelze xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx dlužníka nebude xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xx xxxxxx.

§145

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxx odvolat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142 xxxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vydaná xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení a xxxxx xxxxxx předběžná xxxxxxxx xxxxxxxx až xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §142 xx xxxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

(3) Xx-xx toho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142 x xxxxxxxx výdajích x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx úhrady; §38 x 39 xxxxx xxxxxxx.

§147

(1) Xxxx-xx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx osoba, xxxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx průběhu xxxxxxx škoda xxxx xxxx újma, právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo jiné xxxx vůči insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx má xx xx, že insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uplatnit xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx způsobu plnění xxxxxx xxxxxxx, anebo x xxxxxx xxxxxxxxx x §143 xxxx. 3.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx za splnění xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 společně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxx, že bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tom, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx důvodně, nebo x tom, že xxxx splněn xxxxxxx x xxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnout xxxx xxxxxx mocí xxxxxx xxxxxxxxxx. Nejde x xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx x uplatnění práva xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 tím xxxxxx. Xxxxxx-xx včas xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx 3 tím zaniká.

(6) Xx-xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx x xxxx průběhu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku19). Xxxxx xxx xxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxx podaný do 30 dnů xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx;&xxxx;xxxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx §128a, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §100 odst. 2 a 3.

Díl 6

Stanovení způsobu xxxxxx xxxxxx

§148

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx dlužníkem xxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxx vylučuje xxxxxx xxxxxx reorganizací xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx reorganizační xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxx zajištěných xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spojí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x úpadku i xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku.

§149

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §148, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx; nesmí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx po skončení xxxxxx věřitelů svolané xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeném xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx samostatným rozhodnutím xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxx

x) xx dlužník xxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx zákon vylučuje xxxxxx xxxxxx reorganizací xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční soud xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx konkursem xxxx xxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxx jednání schůze xxxxxxxx svolané rozhodnutím x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxx; xx-xx takových xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, který x xxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

§150

Má-li insolvenční xxxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx úpadku xxxxx §149 xxxx. 1 x je-li dlužník xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přípustná reorganizace, xxxxxx xxxxxxxx svolaná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§151

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xx hlasovala xxxxxxx polovina xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx polovina xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xx hlasovalo xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 přijato, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx konání schůze xxxxxxxx xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxx přítomných hlasujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek.

(3) Xx přítomného xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§152

Xxxxxx-xx schůze věřitelů xxxxxxxx xxxxx §150, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxx usnesení x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxx předložil xxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku; §54 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

§153

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne, xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xx reorganizace, xxxxx x xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalce xx xxxxxx ocenění majetkové xxxxxxxx; současně znalci xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxxx soud postupuje, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §290.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx usnesení o xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedle xxxxxxxx o způsobu xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxx §290, může xxx xxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

(3) Usnesení schůze xxxxxxxx x určení xxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx přihlášených xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xx hlasovaly xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx.

§154

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxx §153 xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odměňování xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx23).

(2) Xxxx odměny xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx ustanovení xxxxxx, schvaluje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§155

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §153 xxxxx, xx xxxxxx dlužníkova podniku xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx znaleckém xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxx, xxxxx neprodleně xxxx svolá xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx posudek musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx věřitelů xxxxx.

(3) Xx projednání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx schůze xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx přihlášených xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počítáno xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud rozhodnutí x xxxx majetkové xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx určí xxxxx xxxxxx znalce; ustanovení §153155 xxxxx obdobně.

§157

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx xxxxxxxx odměny x hotových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; xxxx xxxxx se vypořádají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem.

(2) Po xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 7

Rozhodnutí x xxx, xx dlužník xxxx x úpadku

§158

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxx, zjistí-li, xx

x) xxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) zde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx uspokojeny.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx podle §149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx dlužník xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník x xxxxxx návrhu xxxxxxxx listinu, na xxxxx xxxxxxx věřitelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx pravost xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx právní xxxx. Právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 xxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Tytéž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx; xxxxxx mocí usnesení, xxxxxx odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxxxxxx xxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spory x xxxxxxxxx věci, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §225 xxxx. 5,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) spory x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem,

f) xxxxx x platnost xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx, xxx xx je xx xxxx právní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx označí xxxx xxxxx incidenční.

(2) Xxx jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce, nelze xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního řízení.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) x x) xx x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkursu podle §308 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x xxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxx o určení xxxxxxxx, výše xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x výjimkou sporů x vydání výtěžku xxxxxxxxx xxxxx §225 xxxx. 5, xx xxxxx x určení, xxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a x) x x), x xxxxx xxx pokračovat xxxxx odstavce 4, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení stává xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Incidenční spory xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) se xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) nebo rozhodnutím, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vědomí splnění xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx x nich xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx některého x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx, xxx xxxx xxxxx došel xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx takový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x věřitelů, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x incidenčním xxxxx xxxxxxx.

§160

(1) Xxxxxxxxxx spor xx projedná x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby, podaný x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u insolvenčního xxxxx; xxxxx xxxxx xx povahu žaloby24).

(2) Xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxx, incidenční xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx.

(3) X xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx části xxxxx hlavy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxx podle §80 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx se rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Insolvenčního xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutích x tomto xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §75 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx podanou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mu brání x xxxxxx o xx xxxxxxxxxx25).

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o této xxxxxx xxxxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednání, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx účasti je xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v případech, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dnem, kdy xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx dojde, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu xxxxx popírajícího věřitele; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx popírajícímu věřiteli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx xx lhůtě, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx samé; o xxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) Smír uzavřený x incidenčním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx schválit, xxx xxxxxxxx x xxx souhlasí věřitelský xxxxx.

§163

X xxxxxxxxx incidenčního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx §170 písm. f).

§164

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaný x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx subjekty.

HLAVA V

VĚŘITELÉ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§165

(1) Xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxx reorganizaci xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepodávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jinak xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx započte nejprve xx jistinu, xxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx a nakonec xx náklady spojené x uplatněním xxxxxxxxxx.

§166

Zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xx xxxx dovolat xxxxx zajištění, uvést xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx x tehdy, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx věc, právo, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x).

§167

(1) Xxxxxxxxx věřitelé xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, práva xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx práva xxxx xxxx vzniku zajištění, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx podmíněných xxxxxxxxxx xxxx pohledávek xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx byla zastavena xxx, xxxxx, pohledávka xxxx xxxx majetková xxxxxxx xxxx zřízeno xxxx xxxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx vykonatelných xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xx uspokojují ze xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, byly-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx doba xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pohledávky, považuje xx pohledávka co xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx pořadím xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nezajištěné x xxxxx rozsahu. Xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx věřitele, a xx x x xxxxxxx, xx nepodal xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx právo, xxxxx zaniklo zpeněžením xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx vyhlášení moratoria, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrada xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovaného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předběžnému xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaplatila jiná xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věřitelů vzniklé xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx po rozhodnutí x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx znalce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daně, poplatky x jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx oprávněními, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx splnění xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx týkají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníku xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jejichž splnění xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx x době xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx podle §171 odst. 4,

j) xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost,

k) xxxxx pohledávky, x xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx.

(3) Není-li xxxx stanoveno jinak, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x plné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§169

Xxxxxxxxxx postavené xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na roveň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx odvedené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx státu - xxxxxxx daně xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx nedobytné pohledávky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx účastníků x penzijního xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxx vynaložily xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx důvodu xxxxx xxxxxxxx pohledávku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluv xxxxx §122 xxxx. 2, xxxx-xx insolvenční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 1 roku xx zániku xxxxxxxxx,

x) xxxxx pohledávky, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx postavené xx xxxxx pohledávkám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x plné xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§170

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neuspokojují žádným xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxx, pokud přirostly xx x době xx tomto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx penále xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistného za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx vzniklo xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účastí x xxxxxxxxxxxx řízení.

§171

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pohledávka xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx sazbou xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xx dlužník xxxxxx xx xxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxx z prodlení.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §290, xxxxxxx xx přihlášená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přirostlé xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §290, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx rozhodnutí o xxxxxxx řešení úpadku x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxx xxxxxxx zajištění.

§172

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §170, lze x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx podřízené xxxxxxxxxx a pohledávky xxxxxxxxxx nebo členů xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Podřízenou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §170 xxxxxxxx xxxx úroky, xxxxx x prodlení x xxxxxxxx x prodlení x pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prodlení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx taková smluvní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, ve výši, xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxx přihlášené pohledávky x xxxxxxxx jejího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podřízenosti; xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dlužníka vyplývající x jejich účasti xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xx poměrně.

(4) Pohledávky xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx, xxx pouze xx xxxxxxxx insolvenčnímu správci, xxxxx vede xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich přezkoumání

§173

Podání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx podávají xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx činem xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného trestným xxxxx podávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxx x trestním xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx majetek v xxxxxxxxx podstatě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, kdy zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx x pohledávky, xxxxx xxx xxxx uplatněny x xxxxx, xxxxx x pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx vymáhány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí.

(3) Xxxxxxxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vázanou xx xxxxxxxx. Pohledávky xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněna. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odkládací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx běh xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x to xxx dne, xxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx než insolvenčního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx.

§173x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpadku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x §109 xxxx. 3.

§173x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxxxx přihlášky

§174

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxx x její přílohy xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx správci.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výši přihlašované xxxxxxxxxx. Důvodem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx skutečností, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxxxx zajištěnou, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx uspokojení xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx, xx se xx xx, že právo xx xxxxxxxxxx přihlašované xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jde-li x pohledávku xxxxxxxxxxxx, xxxx věřitel v xxxxxxxxx uvést x xxxxxxxxxxx, x které xxxxxxxxxxxxx opírá.

§175

Xxxxxxxxxx xx nutné xxxx vyčíslit v xxxxxxxx, i když xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx přepočet xxxxxxxxxx x cizích xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxxxxx xxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx x xxxx. Xxx-xx x pohledávku nepeněžitou xxxx pohledávku xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x penězích xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§176

Xx správnost údajů xxxxxxxxx v přihlášce xxxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx formuláři; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§177

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx přihláška xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který nabyl xxxxxxxxxx postoupením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x údaje x xxxxxxxxxxxxx zakládajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

(3) Xxxxxxx xxxx povinnost podle xxxxxxxx 2, jestliže xx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx67), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikla, uzavřený xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona67) x věřitelem, nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx67). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxxx, kdy je xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx 10 000 XXX. Xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx, xxxxx věřitel x čestném prohlášení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přihlášky.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx věřitele xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx doložit xx xxxxx xxxxxxxx 2 ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§178

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx postupem podle xxxxxx xxxxxx přihlášená xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx skutečná výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx než 50 % xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx přihlášené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xx zřetelem ke xxxx okolnostem xxxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx, x kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převýšila xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx spor.

(2) Xxx xxxxx posouzení, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx pohledávky, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, než xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§179

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx menším xxx 50 % xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx. Ustanovení §167 xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx, xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xx zajištěním ke xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určí xx zřetelem ke xxxx xxxxxxxxxx uplatnění x přezkoumání xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nejvýše xxxx xxxxxx, o kterou xxxxxxx zajištění uvedená x xxxxxxxxx převýšila xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v přihlášce xx část práva xx uspokojení xx xxxxxxxxx, kterou vzal xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx nastal xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx §178 xxxx 179 nelze xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x nezjištěnou xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§181

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §178 nebo 179; x xxxxxxx, xx xxx x zástupce xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnily, xxxxx-xx x zastupování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxx xxxxxxx banka.

§182

Xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §178 xxxx 179 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx, xxxxx zhoršil xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitele xxxx vyjde-li x xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §178 xxxx. 1 xxxx §179 xxxx. 1.

§182x

(1) Věřiteli, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx jistotu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastí věřitele x insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §202 odst. 4 se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jistotě x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxx xxxxxxxx 1 uložena. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx může odvolat xxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxx podala.

(3) Xxxxxxx-xx věřitel xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x přihlášce xxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Povinnost xxxxxx jistotu podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx viny xxxxxx xxxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Povinnost xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) věřiteli, xxxxx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx právnických osob xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§183

(1) Xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx majetkové hodnoty xxxxxxx osob, xxxx xxxxxxx xxxxx věřitele xxxxxxx se uspokojení xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčeno xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bankovní xxxxxx x zvláštních xxxxxxx xxxxxx27), to xxxxx xxxxxxx.

(3) Osoby, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx osoby x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx něj xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, s xxx, xx xxx jejich xxxxx xx xxxxxx xxxxx přiměřeně §18; xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx hledí xxxx xx věřitele xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx přihlášky xx vědomí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xx vstup xx xxxxxx na místo xxxxxxxx (§183 xxxx. 2). Právní mocí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v řízení xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxx některá x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 a 2, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osobě xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx lhůtu k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx návrhu xxxxx, xxxxx pohledávku xxxxxxxxxx, xx vstup xx řízení xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx.

§185

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení nastala xxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xx podle xxxxxx zákona k xxxxxxxxx pohledávky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxx věřitel. Právní xxxx takového xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

§186

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx pohledávky, x proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxx pohledávka xxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx uspokojena xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx žalobou xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat určení, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx insolvenčnímu správci, x to ve xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Lhůta xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx soudu. Xxxxxx-xx žaloba xxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Totéž xxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx žalobu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x ní xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx žalobě xxxxxx, xx xxxxx přihlášeného xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§187

Xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postup xxxxx §184186 xxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxx, provede x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx povinny xxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx vady xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 15 xxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Současně xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Přihlášky xxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxx x řádně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x xxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x tomto následku xxxx xxx věřitel xxxxxx.

§189

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek; x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx. Xx seznamu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, pohledávky xxxxxxxxx x uspokojení x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx věřitele xxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx a údaje xxx posouzení xxxxxx xxxxxx, výše a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x zajištěných věřitelů xx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxx vyznačí xxxxxxxxxx vykonatelnéca xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, od kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §183 xxxx. 1 a 2. X xxxxxxx xx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, které zatím xxxxxx přezkoumány, x xxxx x existenci xxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1, 3 x 5, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx x x dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek x xx xxxxxxx, xx xxxxxxx základě byl xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem, xxx se x xxxx xx konat xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx konat do 30 dnů xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 xxx přede xxxx, xxx se x xxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x přezkumu. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zprávy x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek

§190

Přezkumné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx účasti. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx a na xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) dát xxxxxxxxx xxx přezkumném xxxxxxx jinou osobou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců.

(3) Xxxxxxxx x změně termínu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 za xxxxxxxx xxx stanovených.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uložit, xxx xx poskytl xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, x xxxxx xxxxxx xxxx součinnosti.

§191

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek. Xxxxxxxxxx přihlášené xxxx xxxxxxxxx osobami, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §183 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňuje xxxx xxxxxxxx přihlášenou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx které xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, zda se xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx jejího xxxxxxxxxxx xx vykonatelnou, do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxx usnesením, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§192

Xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, výši x xxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zpět.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může při xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaujal x jednotlivým xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx vždy xx, xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dlužník popřel xx do xxxx xxxxxxxx nebo výše, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx upravený seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x důsledku této xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nařízeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, nařídí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vznikly x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx přezkumném xxxxxxx.

§193

Xxxxxxx pravosti xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx její xxxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§194

Xxxxxxx xxxx pohledávky

O xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx výše xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xx dlužníkův xxxxxxx xx nižší xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx pohledávky, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx skutečnosti xxxx pohledávky.

§195

Xxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx jejího xxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky, xxxx xx-xx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, musí současně xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxxx uspokojena.

§196

Účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx pořadí. Xxxxxxx xxxxxx pohledávky nemá xxxx xx pravost xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx má xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a bylo-li xxxx právo xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§197

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, vydá insolvenční xxxx z xxxxxx xxxxxxx výpis.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx nevykonatelná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx přezkumném xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x tom insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx, xx-xx popření xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx.

§198

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx popřena insolvenčním xxxxxxxx, mohou uplatnit xxx xxxxx žalobou xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů od xxxxxxxxxxx jednání nebo xx právní xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. a); xxxx lhůta xxxx xxxxxxxx dříve xxx xxxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 2 xxxx §410 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x pohledávce xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; pohledávka xxxxxxx co xx xxxx xxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx nebo pořadí xxxxxxxx xxx jejím xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx žalobce xxxxxxxx xxxx důvod vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx, které jako xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx skončení přezkumného xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, žalovaný xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §199.

§199

Popření vykonatelné pohledávky xxxxxxxxxxxx správcem

(1) Insolvenční xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku, xxxx xx 30 xxx xx přezkumného xxxxxxx&xxxx;xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 odst. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx posledního xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx popření xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx skutečnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlužníkem x xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx posouzení xxxx.

(3) V xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx proti xxxxxxx pohledávce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx pohledávku popřel.

§200

Xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxx jiného věřitele. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x musí z xxx xxx xxxxxx, xxx xx popírá xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu nejpozději 3 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxxxx pohledávek; x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dříve xxx 7 dní ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx postupu xxxxx věty xxxxx xx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xxx nelze xxxxx uplatněný xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx originálu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nejpozději x xxxxxxxxxx xxxxx §410.

(4) Osobou xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx, který xxxxxx pohledávku.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx neodmítne, považuje xx xxxxxx, jímž xxxxxxxxxx xxxxxxx popřel xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x způsobu xxxxxx xxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxxxxx 10 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a, xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, za žalobu, xxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přihlásil.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx uplatnit xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§201

(1) Pohledávka je xxxxxxxx

x) jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxx žádný z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx nepopřel xxxxxxxxxxx xxxxxxx a insolvenční xxxx xxxxxx její xxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu ve xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx skončilo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poznamená x xxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx v upraveném xxxxxxx pohledávek x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu; xxxxx xxx x xxx návrhu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§202

(1) Xx sporu x pravost, xxxx xxxx pořadí přihlášených xxxxxxxxxx nemá žádný x xxxxxxxxx právo xx náhradu nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Náhrada nákladů xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx sporu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, o xxxxxx xx vedl xxxx. Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx sporu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx; do ní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení přiznaná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Náklady xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhodou, která xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxx účastníkům xx povinen xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věřitel, xxxxx popřel pohledávku, xx xxxxxxx složit xx 15 xxx xx xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx x popřené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 10&xxxx;000 Kč. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Insolvenční soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxx xxxxx složil x xxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady škody xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx popřením xxxxxxxxxx. Xxxxx tak xxx xx návrh věřitele xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx, xx mu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx očekávat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, insolvenční soud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nebude-li jistota xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx přihlášený xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xx povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx přihlášený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.

(6) Povinnost xxxxxx jistotu xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 nemá xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bez xxx viny xxxxxx xxxxxx x xx xx xx nebezpečí x prodlení, x xxxxx xxxxxxxx by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx věřitel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky.

Díl 3

Xxxx způsoby xxxxxxxxxxx pohledávek

§203

(1) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx současně xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Neuplatní-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x §169 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxx výši, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx uplatněnou ve xxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(3) Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxx x včas, xxxx se věřitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; nejde x xxxxxxxxxx xxxx. Náklady, xxxxx v tomto xxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx.

(5) Po xxxxxx xxxx rozhodnutí x žalobě xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkové podstaty xxxx xxx použita x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx oprávněními. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§203x

(1) X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx uplatněná xxxxxxxxx xxxxx §203 je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojuje (§170), uloží xxxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx 30 dnů xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx žalobu xx xxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vždy. Žaloba xxxx být xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pohledávce za xxxxxxxxxx podstatou ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo není-li xxxxxx vyhověno, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za přihlášku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xx xx roveň xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx. Nedojde-li xxxxxx x určení xxxxxx pohledávky, xxxxx xx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §159 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§203x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§204

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zajištění xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx, aby jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči insolvenčnímu xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyhoví, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx dohlédací xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zda a x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx majetková xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx žalobou podle xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

§205

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx věřitel, náleží xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxx zčásti omezil xxxxx dlužníka nakládat x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx dlužníkovi xxxxxx x okamžiku, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x průběhu insolvenčního xxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li dlužník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, náleží xx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxx xx tomto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty i xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka x jeho xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx jiných xxxx xxx dlužníka náleží xx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx majetek xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníka.

Xxxxx majetkové podstaty

§206

(1) Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podstatu xxxxx §205 xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx prostředky,

b) věci xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxx hromadné,

e) xxxxxxx xxxxxx, vkladní xxxxx x jiné xxxxx vkladů,

f) akcie, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx papíry xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxxxxxx podmíněných x xxxxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx splatné,

i) xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nahrazují xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, nemocenské, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) další xxxxx x xxxx xxxxxxxxx hodnoty, mají-li xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu.

(2) Xxxxxxxxxx podstatu tvoří xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx majetku xxxxxxxxx x odstavci 1.

§207

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxx nepatří xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx výkonem rozhodnutí xxxx exekucí28); věci xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příjmy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x nich xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, závislé xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx takové rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx.

§208

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, se kterým xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxx určen, xxxxxxx účelové dotace x návratné výpomoci xx xxxxxxxx rozpočtu, x Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů30), xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x majetek xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx31).

Xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx

§209

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předběžný správce, x xxxx xxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo předběžný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§210

(1) Dlužník xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předběžnému xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dbát xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx statutární orgány x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx x likvidaci. Jestliže xxxxxxxxx statutárního orgánu xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx splnění těchto xxxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx osoby mají xxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxx postavení xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 také xx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx dlužníkem xxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x nich.

§211

(1) Východiskem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx současně s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepatří x xxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx než ty, xxxxx dlužník uvedl x seznamu xxxxxxx. Xxxxxxxxx součinnost mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věřitelské xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx insolvenční správce xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx přijetí příslušného xxxxxxxx.

§212

(1) Dlužník musí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx na všechna xxxxx, xxx xx xxxxxxx majetek náležející xx xxxxxxxxx podstaty.

(2) Xx-xx to potřebné, xxxxxxx neposkytuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxx, sídla x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx tím xxxxxx je insolvenční xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx schránky xxxxxxx.

(3) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx dlužníku. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místností, kterých xx xxxxxxxx týká. Xxxxxxxx-xx xx insolvenčnímu xxxxxxx doručit rozhodnutí xxxxxxxx xxx tomto xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx svůj byt, xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soupis nebo xxxx xxxxx směřující x řádnému zajištění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx si x xxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obce. X prohlídce xxxxxx xxxxxxxxxxx správce protokol, x xxxx xxxx xxx uveden xxxxxxx, xxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Protokol xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx x tím, xx si ponechá xxxx. Opis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§213

Xxx, kdo má x sebe xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dozví o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx základě má xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xx výzvu xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§214

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepravdivých, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Předvolání xx xxxxxxxx předvolanému xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejméně 10 xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Předvolaný je xxxxxxx dostavit xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx včasné x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx; o xxx musí xxx xxxxxxxxxx poučen.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zopakuje xxxxxxxxxxx xxxx poučení xxxxx xxxxxxxx 1. X prohlášení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx majetek xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§215

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxx jiného xxxx příjmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx této xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx dlužník účty, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtů,

c) xxxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx pohledávek,

d) xxxxx, vůči xxxx xx dlužník xxxx xxxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a hodnotu,

e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spoluvlastnický podíl xx xxxx, x xxx, xxxxxxxxx u xxxx se xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx knížkách, vkladních xxxxxxx x jiných xxxxxxx vkladů, akciích, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx listinných xxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je nutné x xxxxxxxxx práva, xxxxx x o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dlužníka nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x kde xx xxxxxxx,

x) další xxxxx x xxxx majetkové xxxxxxx, xxxx-xx penězi xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

§216

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx protokolu, xxxxxxxx předvolaný o xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx úplné a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx jej xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčním soudem xxxxx §214 a xxxxxxxx prohlášení předvolaného x tom, xx x prohlášení xxxxx xxx úplné x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Protokol xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Úkony xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) X výslechu k xxxxxxxxxx o majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx majetkové xxxxxxxx

§217

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx majetkové xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") je xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxxxxx, xxx xx zapsanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx způsobem stanoveným xxxxx xxxxxxx; učinit xxx může xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx platí xxx xxxxxxx x xxxx, xx x xxxx vyřazení xx xxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§218

Xxxxxxxx majetku v xxxxxxx

(1) Xxxxxxx náležející xx majetkové xxxxxxxx xx zapisuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx to vyloučeno xxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx označen xxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty. Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odpadnutí.

(2) Podnik32) xxxx xxxx hromadná xxx x xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx položkou, ze xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, co xxxxxxx xx podniku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v den xxxxxx xx soupisu xxxxxxxx.

§219

Xxxxxxx xxxxxxx soupisu

(1) Xxxxxxxx soupisu xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) x x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dlužníka.

(2) Požaduje-li xx věřitelský xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xx předpokladu, xx xx věřitelský xxxxx finančně xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx ocenitelného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx znalci x xxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Je-li uplatněno xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx má-li xxx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxxx xxxxx §290 xxxx 292, insolvenční xxxxxxx xxxx znalci xxxxxxx hodnoty zajištění x x případě xxxxx §290 nebo 292 xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx majetku xxxx; xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenou. Xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §153 xxxx. 1.

§220

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx x uvedení xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx položka xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vždy uveden x důvod xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx sepsaného xxxxxxx ze soupisu. X xxxxxxxxxxxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ji ze xxxxxxx vyloučil x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx

Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxx nebo xxxx xxxxx může dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx soupis nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§222

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soupis xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx soupis xxxxxxxx insolvenční xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§223

Xxxxxxxx od soupisu xxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x stavu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§224

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx, práva, pohledávky x xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx nenáleží xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je sporné xxxxxxx proto, xx x xxx třetí xxxxx uplatňuje xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x němu xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx jí x tom xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxx obsahovat x xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx majetek sepsal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx zástav xxxx xx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx to xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury.

Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx majetek xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx právo x xxxxxxx nebo že xx xx jiný xxxxx, pro který xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx žalobou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx podána xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx 30 xxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx zachována, xxxxx-xx xxxxxx nejpozději posledního xxx lhůty xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx, platí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soupisu xxxxx xxxxxxxxx. Totéž xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Od xxxxxxx xxxx xxxxx x podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx o xxxxxx žalobě až xx jeho pravomocného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tím odvrací xxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx žaloby činí xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §217 tím xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx skončením xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx výroku rozhodnutí, xxxx žalobu zamítl, xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx x takovým xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxx-xx zpeněžena xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na vydání xxxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxx na náhradu xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§226

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxx, právo, xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §207 x 208; xxxxx xxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxxx xxx náležité pečlivosti xxx dozvědět, xx xxxxx k zahrnutí xxxxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dlužník xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, a xxxxx skutečnosti, ze xxxxxxx vyplývá, xx xxxxx xxxxxxx neměl xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx-xx xxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x něm, xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx provést. Xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx opraven xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odstranit xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx-xx xx to, xx návrh xx xxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx výzvu x xxxxxxxxxx vad návrhu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x případy xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výbor, xxx xx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx této xxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx vyjádřením věřitelského xxxxxx x se xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, insolvenčnímu soudu; xxxxxxx xx právo xx x těmto xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx dohlédací xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx od xxxxxx xxxxxx návrhu do xxxxxxxxxx x xxx xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx návrh xxxx; §225 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx nemohou xxxxxxx x uspokojení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení. Xxxxx tak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

§228

Xxxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx

x) právní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlasovat xx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx34),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodování x výrobních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záležitostech xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku,

f) xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx zaměstnavatele ohledně xxxxxxxxxxx dlužníka,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxx práv,

h) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinností xxxxx předpisů x xxxxxx, poplatcích x xxxxx, xxxxx x xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§229

(1) Zákon xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxx podstaty, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx oprávněními, xxxxxxxx xxxx přísluší xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx oprávnění xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nich.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx dlužníka, xxx xxxxx této xxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx ve vztahu x majetkové podstatě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx v xxxx xx rozhodnutí x xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx od xxxxxxxxxx o xxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx správce v xxxx od prohlášení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx x době xx xxxxxxxx oddlužení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Má-li xxxxxxxxxx oprávnění jiná xxxxx než dlužník, xxxxxx tím dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem.

(5) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, od xxxxxxxx, kdy xx xxx stal, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 a 37 xxxxxxxxx.

§230

(1) Správou xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx činnost, jakož x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx nedošlo x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využíván x xxxxxxx xx xxxx určením, xxxxx xxxx nebrání jiné xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozmnožila, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zřetelem xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxx a obvyklým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxx věci, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx pohledávky, je xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřujícími x xxxxx xxxxxx; xx-xx zajištěných xxxxxxxx xxxx, uděluje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx zajištěný xxxxxxx, xxxxx pohledávka xx uspokojuje ze xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx; jinak xxxxxx udělí v xxxxx dohlédací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx jeho pokynu. Xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx věřitel xx xxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uspokojuje ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx rozhodne x xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx jednání xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokynům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatní xxxxxxx u insolvenčního xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poskytne xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí.

(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx přípustné.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx právních xxxxx

§231

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx či jiného xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§232

Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§233

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plněním x neplatného právního xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx žádost x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxx podána nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zpeněžení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx právní xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx o xxxxxxxxxx xxxx.

§234

Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §233.

Xxx 2

Neúčinnost xxxxxxxx xxxxx

§235

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zkracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiných. Xx xxxxxx úkon xx považuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Neúčinnost xxxxxxxxxxxx právních xxxxx, xxxxxx těch, které xxxxx xxxxx označuje xx neúčinné a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"), xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§236

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dotčena xxxx platnost; v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§237

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, v xxxxxxx prospěch xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx měly xxxxxxxx.

(2) Dědici xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xx které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxx, xxxx povinnost xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx toto xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxx-xx x xxxxx, xxxxx tvoří x xxxxxxxxx koncern, anebo x osoby dlužníku xxxxxx.

(3) Xxxxx, které xxxxxx dlužníkovo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nebylo-li x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povoleným xxxxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx vzájemné, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx tyto osoby xxxxxx dlužníkovo xxxxxx x xxxxxxxx úkonu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se x ní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx stejně xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§238

Proti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobám, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx probíhá o xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx odpůrčí xxxxxx xxxx osoby, xxxxx x xxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx o xxx xxxxxxxxxx výbor, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx krytí nákladů xx podání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpůrčí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nákladů přiměřenou xxxxxx. Xxxxxx-xx incidenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou věřitelé, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pohledávku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx žalobu xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxx-xx xx v této xxxxx, xxxxxxx nárok xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x neúčinných xxxxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odpůrčí xxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx x případě, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx žalobou xxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx plnění. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§240

Neúčinnost právních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, jehož obvyklá xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx plnění, x xxxxx poskytnutí se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx úkon, xxxxx dlužník xxxxxx x době, xxx xxx v xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vedl k xxxxxxxxxx úpadku. Má xx xx to, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx protiplnění xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx21), je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x době, kdy xxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úkonu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, byl-li učiněn x posledních 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, xxxxx tvoří s xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo x xxxx 1 xxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx x přiměřené výši,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vyhověno xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) právní xxxx, o kterém xxxxxxx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládal, xx x xxx bude xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx nešlo x xxxx učiněný xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, xxxxx tvoří x dlužníkem xxxxxxx, x xx xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xxx úkon učiněn, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je x úpadku, xxxx xx by xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§241

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx věřiteli dostane xx xxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jaké by xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonem se xxxxxx xxxxx právní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx x xxxxxx, xxxx právní xxxx, který xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tvoří x dlužníkem xxxxxxx21), xx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx v xxxx, kdy xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, kterými xxxxxxx

x) xxxxxx dluh xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) prominul svému xxxxxxxx xxxxxxx dluhu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožnil xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx svůj xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx zajištění v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastavené věci xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx právnímu xxxxx xxx odporovat, xxx-xx učiněn x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx x dlužníkem xxxxxxx, xxxxx v xxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, obdržel-li xx xx xxxxxxx současně xxxxxxxxxx protihodnotu,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch, x xx xx předpokladu, xx xxxxx x xxxx učiněný ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx byl xxxx xxxxxx, nemohla xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poznat, xx xxxxxxx xx x xxxxxx, nebo xx xx xxxxx xxxx xxxx vést k xxxxxx xxxxxxxx,

x) právní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

§242

Neúčinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů

(1) Odporovat xxx xxxxxx právnímu xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkrátil uspokojení xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx druhé xxxxxx xxxx nebo xx xx zřetelem ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx.

(2) Xx xx za xx, xx u úmyslně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dlužníku blízké xxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21), byl xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxx.

(3) Úmyslně zkracujícímu xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx, byl-li učiněn x posledních 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§243

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxx xxxxxxx žaloby4) xxxxxxxxxx o neúčinnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, aby xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bylo vydáno xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZPŮSOBY XXXXXX XXXXXX

XXXXX I

KONKURS

Díl 1

Prohlášení xxxxxxxx a xxxx xxxxxx

§244

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xx základě xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxx zjištěné pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§245

(1) Xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxx správa, x pokud insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx-xx nařízeno.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx předběžné xxxxxxxx.

§246

(1) Prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcionářská xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel, xxxxxxxxx xxxxxx dlužníkova podniku, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňových xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx neúčinné xx xxxxxx; §235 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(3) Nakládal-li dlužník x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x den, kdy xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxx učinil xxxx, co oprávnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Právní xxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx xxxxxxx daru nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx dlužník uzavře xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dědictví, podle xxxxx xx x xxxxxxxx obdržet méně, xxx xxxx xxxx xxxxxxx podíl.

§247

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, zahraničního xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx konkursu současně xx zveřejněním usnesení x insolvenčním rejstříku Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§248

(1) Dlužníkovi xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xx xxxxx i xxx xx věřitele, xxxxx xx nestali xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dlužníkovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx i pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx době také xxxxxxxx, náleží do xxxxxxxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nabyvatel xx xxxxxxx xxx do xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(3) Xxxxx xxxxxxx zatěžující xxxxxxxxxx podstatu, xxxxx xxxxxxx xx nápadně xxxxxxxxxxx podmínek poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

(1) Není-li zákonem xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxx oprávněnou k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx návrhu k xxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxx podstaty, xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zamítne.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxxxxx x okolnostem plnění xxxxx bylo zřejmé, xx xxxxxxx plnění xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§250

Xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§251

§251 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§252

(1) Xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x plné xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx příkaz, pověření xxxx xxxxx moc, xxxx x xxxxxxx, xx je nebezpečí x prodlení, pokračovat x obstarávání xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx jeho úkony xxxxxx, x xx xx xx doby, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nutných xxxxxx této xxxxx x přiměřená xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxx x sobě xxxxxxx zániku xxxxxxxx x xxxxxx mocí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud nejde x xxxxxxxxxx pracovněprávní.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zanikají, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxx smlouva xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx v době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx přijmout xxx xxxxxxxxxxx správce.

§253

Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx x vzájemném xxxxxx xxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx splnit xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx odmítnout plnění.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx; do xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx, není-li x xx xxxxxxxx jinak.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx, xxx bude poskytnuto xxxx zabezpečeno plnění xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx druhým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Odmítne-li xxxxxxxxxxx správce xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xxx způsobené xxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx odmítnutí xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníka x pokračování smlouvy xx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx domáhat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx neobdržel xx dlužníka xxxxxxxx xxxxxx.

§254

Xxxxx smlouvy

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx předmět xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx x přesně xxxxxx době nebo x pevně xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx plnění xxxx xxxxxx-xx tato xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx závazek xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx dni xxxxxxxxx prohlášení konkursu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx. Xxxxx účastník xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§255

Výpůjčka

Uzavřel-li dlužník xxxxxxx x výpůjčce, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x podnájemní xxxxxxx

§256

(1) Insolvenční správce xx xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx vypovědět xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxx sjednána xx xxxx určitou; xxxxxxxxx lhůta xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypovědět xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, v xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx oprávněných xxxxxxx xxxx by tím xxxxxx xx xxxx xxxxxx značnou škodu, xxxx nájemce do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx, xx nájemce xxxxx xxxxxxx nájmu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za cenu xxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx návrhu xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatnit pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vázanou na xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

§257

Nájemní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx účastník xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx vypovědět xxxx xx ní odstoupit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x placením nájemného xxxx jiné úhrady, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§258

Nebyl-li x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předmět nájmu, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx účastník xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xx smlouvy. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účastníku xxxxxxx xx 10 xxx xxxx, co x xxxx byla xxxxxxx, xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxx; jestliže xxx neučiní, právo xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zaniká.

§259

Leasingové xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §256 xx 258 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx věci.

§260

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x výhradou vlastnictví x xxxxxxxxxx ji xxxxxx, může xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxx x převzal xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx x xx xxxxx vlastnické xxxxx, nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§261

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx35).

(2) Xxxxxx dlužníkova podniku xxxxxx

x) prodejem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx, xxx-xx již xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, dlužníku x xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx přípustné.

§262

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx další účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx36).

Xxx 2

Účinky prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx

§263

(1) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přerušují xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která se xxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xxxxx mají xxx uspokojeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jen za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §141a xxx xxxx dotčena.

(2) Xx-xx řízení podle xxxxxxxx 1 přerušeno, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Přerušení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx straně jako xxxxxxx, xxx xxx-xx x nerozlučné xxxxxxxxxxxx37) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx38).

(4) Xxxxxxx se xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx, xx xxxxxx podmínek xxx v řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx již xxxxxx se x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx znovu.

§264

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx navrhovatel, xxxxx x v dalších xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxx své pohledávky xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx, kdy xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, došel xxxx návrh xx xxxxxxxxxxx x řízení, xx insolvenční správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodčím xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na pokračování x xxxxxx, mohou xxxxx na pokračování x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx účastníkem xxxxxx.

§265

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxx pokračovat xx návrh těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podstaty, x xxxxxxxx sporů x xxxxxxxxx xxxxxxx z xx, xxxx xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx s právem xx uspokojení ze xxxxxxxxx anebo x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx vedeno, došel xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx x pohledávkách a xxxxxx právech xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx přihláškou, nebo xx které se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx o xxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x řízení xxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxx §263, xxxxxxx xx xxxxxx úprava xxxxxxxx x §264 x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx x řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízením xxxx x ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x řízení xxxx xxx pokračovat xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§266

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) trestní řízení,

b) xxxxxxx řízení a xxxxxx x pozůstalosti,

c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxx manžela,

d) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx x xxxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx povinná,

e) xxxxxx ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, je-li xxxxxxx podnikatelem xxxx xx-xx xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx,

x) řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx jediným xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, účastníkem xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, který xx xxxx, xxxx i xxx xxxxxx po xxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xx další xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §140a xx §140e.

§267

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuční xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx má-li xxx povinným xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §140e xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kde xxxxxxxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx, stává se xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na společné xxxxx xxxxxxx

§268

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx manžela; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx prohlášení xxxxxxxx xx provede vypořádání xxxxxxxxxx jmění manželů, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) do xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx, xxx xxxxxx vypořádáno, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) se xxxxxxxxxxx konkursu staví xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxxxxx xx skončit nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu.

§269

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které byly xxxxxxxx xx podání xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx spojené se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx stávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x

x) smlouvy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetek do xx doby náležející xxx xxxxxxxx,

x) smlouvy x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx staly xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx té doby xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxxxx xxxxxx schváleného xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lhůta k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx 6 měsících od xxxxxxxxxx konkursu, xx xx doby lze xxxxxxx novou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; práva třetích xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx nejsou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dochází xx xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx doloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, x jaké xxxxx práv xxxxx.

§270

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx navrhnout jeho xxxxxxxxxx u xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníkem xx xxxxxxxxxx konkursu jsou xxxxxxxx.

(2) Část společného xxxxx manželů, xxxxxx xxxxxxx použil se xxxxxxxxx manžela x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vždy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx dohodu o xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx schválená xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pravomocného xxxxxxxx. Xxx zrušení xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§272

Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxx společného jmění xxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx účastníci xxxxxx.

§273

(1) Xxxxxxx-xx řízení x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx. Trvají-li účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smírem.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění manželů, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx přeruší xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§274

(1) Nelze-li provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx dlužníka, xxxxx x xxx xxxxx xxx uspokojeny, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů.

(2) Xxxxx jsou vedena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zpeněžuje xx xxxxxxx náležející xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx dříve nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zpeněžení xxxxxxx, který slouží x zajištění; v xxxxx řízení xx xxxx vypořádá xxxxxxx xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxxxx manžela xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§276

(1) Xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniknout xxxx společné xxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, odkládá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xx xxx xxxxxx těchto xxxxxx.

(2) Smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx

§277

(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přípravě xxxxxx věřitelů.

(3) Xxx-xx x dlužníka, který xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mezitímní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx.

§278

§278 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§279

(1) Nestanoví-li tento xxxxx jinak, povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jednajícím xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx prodloužit xxx x důvodů hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§280

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, je soupis xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§281

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx přihlášených pohledávek x soupisu x x xxxxxxxx x xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxx insolvenční správce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx prohlášení konkursu. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetkovou xxxxxxxx xx závazky xxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníkova podniku.

(2) Xxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§282

(1) Xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které představují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Schůze věřitelů xxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx rodině xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x úhradě xxxxxx xxxxxxxxxxxx existenčních xxxxxx. Učiní xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx některého x xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§283

(1) Zpeněžením majetkové xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, na peníze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zpeněžení xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkových xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdříve však xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na který xx vztahuje rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx jen xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x této skutečnosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zajištění rozhodl. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x trestním řízení xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x rozdělení xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně poté, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx nabyvatele závazky xxxxxxxx na xxxx.

§284

Předkupní xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx část veřejného xxxxxxxx41), má xxx xxxxxx zpeněžení předkupní xxxxx xxxx.

(2) Zákonnými xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Smluvními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, kterým je xxxxxxx osoba, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx prvním xxxxxxx xxxxx §1187 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vázán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převod xxxxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x §1188 občanského xxxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázán xxxxxxxx předkupním xxxxxx xxxxxxxx právy nájemců xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx bytů.

(5) Insolvenční xxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxxxx; xx to xx xx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx a odměna xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nevyužije-li xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxx na xxxxxxxxx jednotky xx 3 měsíců ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§285

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účinky nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx exekučních xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx váznoucí xx zpeněžovaném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkupních xxxx xxxxx §284 xxxx. 3 x 4 a včetně xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx seznamu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx byt xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 přísluší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx bytu xxxx xxxxxxx pro hrubé xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxx bytu.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezanikají xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§286

(1) Majetkovou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) veřejnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu45),

b) xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) v dražbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§287

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§288

(1) Xx zpeněžení xxxxxxxx movitých věcí x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx soud nařídí xxxxxx podle odstavce 1, xx-xx x xxxxxx přiloženo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx potvrzený xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souhlas xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxx způsobem zpeněžení.

(3) Xxxxxxxxxx vydaná v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx může xxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Prodej mimo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uskutečnit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prodeje. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výborem xxxxxx, xxxxxxxx smlouva o xxxxxxx mimo dražbu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x věřitelského xxxxxx xxxx xxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožených xxxxxx xxxx znehodnocením, xxxxx x věcí xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx.

(2) Xxx prodeji xxxx xxxxxx xxx kupní xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx přitom přihlédne x x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Platnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxx, xxx napadnout xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx smlouvy v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xx zpeněžení xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podanou x insolvenčního soudu x xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx-xx nabyvatel x dobré víře.

§289a

(1) Xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx soudní exekutor xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účinnou xxxx, xxx ji schválí xxxxxxxxxx xxxxx.

§289x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§290

(1) Dlužníkův podnik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžení majetkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx souvisejících x prodávaným podnikem.

§291

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou pohledávek xxxxx dlužníku vzniklých xx xxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, použijí xx xx xxxxxxx xxxxx §290 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přešly xx xxxxxxxxxx, prodávající xxxxxx.

§292

Xxxxxxxxxx §290 x 291 xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx jedinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podniku.

§293

(1) Xxx-xx o xxxxxxxxx věci, práva, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx pokyny xxxxxxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pořadí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitel xxxxxxx příslušné xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem, xx xxxxx xx xxxxxx zajištěný věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx pokyny xxxxxxxxx, má-li za xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zpeněžit xxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxx §230 xxxx. 3 xx 5 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §286 xxxx. 2, §287 xxxx. 2 x §289 xxxx. 1 xx xxxxxxx jen xxxxx, není-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§294

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxx x vymáhat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky. Xx xxxxx přiměřeně x xxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxxxxxx ocenitelné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx neúměrně vysoké xxxx xx nelze xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§295

(1) Dlužník, xxxxx xx blízké a xxxxx, xxxxx x xxx tvoří xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx x xxxxxxx, xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx dražbou; xxxxx xxxxxxx nesmí xxx na xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx 3 let xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Právní úkony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neplatné; xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxx, kdo je xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx sám xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx vztahuje xxxx na

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §33 odst. 3 x §73 xxxx. 3 xxxxxxxx práce, x xxxxx jim xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx dlužníkova xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx ovlivňovaly jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx akciová,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx akciová xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx odpovídající xxxx xxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x náhradníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxxxx x nabytím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx f) xxxxxx.

(3) Xx xxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) až e) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx podstaty. Xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tuto xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x); xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxx osoba, xxxxx návrh xxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx zpeněžení

§296

(1) Pohledávky xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx postavené, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx, aby x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx se zhodnotí x xxxxx xxxx xxxx přírůstky.

§297

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §296 xxxx. 1, xxx ke xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávek xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx smluv xxxxx §122 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úvěrového financování x xxxxxxx xxxxxxxxx x udržováním x xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, rozhodne x xxxxxx úhrady xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §305 xxxx. 2.

§298

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Výtěžek xxxxxxxxx xx odečtení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx a částky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlužník xxxxx xxxxxxx do 7 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku; x xxxxxxx podaným námitkám xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx včas podaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 30 xxx jednání, při xxxxxx xxxxxxxx o xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu 5 % výtěžku xxxxxxxxx; náklady spojené xx správou nejvýše x xxxxxxx 4 % xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx povinnost podle §157 xxxx. 1, xx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxx §293 xx odstavec 2 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §230 xxxx. 3.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx podat odvolání xxx xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx, zajištěný xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podal xxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx jednotka x xxxx x xxxxx odpovědná za xxxxxx domu a xxxxxxx72) přihlásila do xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpeněžení xx odečtení xxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx částky připadající xx odměnu insolvenčního xxxxxxx.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§300

Xxxxxxxxxx o zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpeněžení majetkové xxxxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx podává x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxx xxxx, správce xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx orgán, u xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zanikají xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zániku xxxxxx xxxxxxx práv.

§301

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxx návrhem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx uvést, které xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx částečný xxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxx jím xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxxxx rozvrhu xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dlužníkovi, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, kteří jsou xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx osoby xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Odvoláním xxx xxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Konečná xxxxxx x xxxxxx

§302

(1) V xxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebrání, xxxxxxxx

x) dosud nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nezpeněžený xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce musí xxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx činnosti x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Konečná xxxxxx xxxx obsahovat zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim xx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx uspokojit xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx majetkové podstaty xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zpeněžení majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx zpeněžen, s xxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x němu xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx zajištěným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx rozvrhu,

g) xxxxxxx xxxxxxx x právních xxxxx, významných xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xx xxxxxxxxx částky, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxx věřitele, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx částce.

(4) Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetní závěrku.

(5) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§303

(1) Současně x xxxxxxxx zprávou xxxxxxxxxxx xxxxxxx předloží insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx své xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx.

§304

(1) Insolvenční soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vyúčtování a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx chyby x nejasnosti x xx obsažené.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx řízení xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxx x xxx, že do 15 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ní xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vyúčtování nařídí xxxxxxxxxxx xxxx jednání. Xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxx ní xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx buď xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx nim důvodné,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx konečné xxxxxx xxxx vyúčtování, jestliže xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx proti xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) odmítne xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxx-xx že námitky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zpochybňují zprávu xxxx celek; v xxxxx případě uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx novou xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě, xxxxxx určí.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávě, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxx xxxxxxxx jednání.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud insolvenčnímu xxxxxxx, dlužníku a xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti těmto xxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x dlužník, xxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxxx.

§305

(1) Před rozvrhem xx uspokojí dosud xxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xxxxxxxxxx kdykoli x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx; a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §167 x 298.

(2) Nestačí-li dosažený xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, uspokojí se xxxxxxxx odměna x xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2, poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx poměrně. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §298 xxxx. 2 xxx však xxxxxx x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před rozvrhem xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

§306

(1) Po právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx soudu návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx uvede, kolik xx být xxxxxxxxx xx každou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správnost návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx věřitelům xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx k xxxx xxxxxx pohledávky xxx, xxx xxxx zjištěna.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže ohledně xxxxxxx x xxxxxxxxxx x upraveného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxx odvolání xxxxx xxxxxxx zprávě,

b) ohledně xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxx incidenční xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx vázaných xx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xx dni vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§307

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dlužníku x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx; tyto xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx určí insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxx nesmí xxx xxxxx než 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx sídle. Částky xxxxxxxxxxxxx 500 Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x věřitele x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx k proplacení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na jejich xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxx.

(4) Částky, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §306 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x insolvenčního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, vydá x xxxx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně x pro xxxxx xxxxxxxxx usnesení. Xxxxx xx xxxxx, že xxxxxxx některé x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxx zařazení xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x ukončením xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxx xxxxxxxx

§308

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx návrhu x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx-xx, xx nebyl xxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx zde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxxxx věřitelů je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx x majetkové podstaty.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx všichni xxxxxxxx x insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx souhlas a xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravost xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§309

(1) Xxx xxxxxxxx x zveřejnění rozhodnutí, xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx x doručení x xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle §308 xxxx. 1 xxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelé.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx se konkurs xxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§310

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konkursu xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx poměrné xxxxxx x již xxxxxxxxxxxx výloh. Xxxxxxxxxxx xxxx předloženou zprávu xxxxxxxxx a rozhodne x xx; §304 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxx x xxxxxxxx xxx soudu, který xxxxxxxxxx dědictví. O xxxxxxxx x zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx platí §309; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§311

Xxxxx-xx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx podle §308 xxxx. 1 xxxx. x) a x) ke zrušení x zániku xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xx zajištění.

§312

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x účinnost xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, jednají xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgány xxxx likvidátor, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) xx podkladem xxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x právnickou osobu xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx upraveného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci xxx zjištěnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou dlužník xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx za 10 xxx xx xxxxxxx konkursu. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx část, xxxxx xxxxxx xxxxx §311.

§313

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx oprávnění nakládat xx zbývající xxxxx xxxxxxxxx podstaty a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dlužníka.

(2) Xxxxxxxxxxx správce je xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předat xxxxxxxx potřebné účetní xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek, xxxxxxxx xxxxxxxx evidenční x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx61) xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, týkají xx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx správce zprostí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x výdajích, xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx konkursu, x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 9

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§314

(1) X xxxxxxxx konkurs xxx, xxxxxxxx

x) dlužníkem xx fyzická xxxxx, xxxxx není podnikatelem, xxxx

x) nebyl zjištěn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46) xx poslední xxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč a xxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x tom, xx xxx x xxxxxxxx konkurs, může xxxxxxxxxxx xxxx vydat x xxx návrhu x xxxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je vydat xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení po xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vyjde-li xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxxx-xx schůze xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x těmito xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věřitelé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, práv xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodnout x xxx xxxxxxxx jednání,

e) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx schůze xxxxxxxx, x xx-xx to xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxx,

x) předloží-li insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx spojit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx usnesením, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy.

(2) Není-li xx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odchylky od xxxxxx, pokud povedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx průběhu insolvenčního xxxxxx; těmito xxxxxxxxxx xxxxx xxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nepatrném konkursu xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

REORGANIZACE

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§316

(1) Reorganizací xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčním soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx kontrolou xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx úpadek xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx komoditní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46) xx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxxxxx x pracovním poměru; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx polovinou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x alespoň xxxxxxxxx všech nezajištěných xxxxxxxx počítanou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, omezení xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx x dlužník xxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o 30 xxx.

Xxx 2

Xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace

§317

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxx, xxx xx x xxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§318

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx hrozící úpadek, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x úpadku. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat nejpozději xx 10 xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xx xxxxx po xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podaný návrh xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které doručí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§319

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podaný xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání20) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xx xxxx jednat,

b) xxxxxxxxxx známé xxxxx x kapitálové xxxxxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx které xxxxx x dlužníkem xxxxxxx21), xxxxxx xxxxx x xxx, xxx ohledně xxxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx takových xxxx,

x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a seznam xxxxxxx, xxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x porovnání xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c). Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxxxx, jen pokud xxxx mu známy.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace a x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

(5) Údajem x xxxxxxx reorganizace, obsaženým x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, ani xxxxx, xxxxx xxxxx podala, xxxxxx.

§320

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx jej podala, x jeho opravě xxxx doplnění x xxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 7 xxx. Xxxxxxxx ji poučí, xxx má xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x návrhu xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx x xxx xxxxx pro tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neobsahují-li xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace podala; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podat xxx xxxxx, která návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx se nepřihlíží, xxxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx reorganizaci xx xxxxx jiné xxxxx.

§321

(1) Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx návrh x xxxxx osoba, xxxxxxxx xx xxxxx další xxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxx xx reorganizace; §107 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 30 xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx a vyrozuměly xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx podal xxxxxxx, x xxxx-xx xxx, xxx x návrhu xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxx.

§322

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jej xxxx vzít xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Zpětvzetí návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx doručuje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, dlužníku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, co x xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; toto rozhodnutí, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx přípustné, xx xxxxxxxx osobě, která xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxx další xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx 15 xxx xxxxxxx, xxx xxxx xx jeho projednání; xxxxxxx-xx se xxx, x projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§323

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; učiní xxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce o xxxxxxxxxxx situaci dlužníka.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozorní xxxxxxxxxxx xxxxxxx na jemu xxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§324

(1) Po podání xxxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx právních xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zmařena xxxx xxxxxxxx navrhovaná xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku není xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx zákonné podmínky xxxxxx započtení xxxx xxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx.

Xxx 3

Rozhodnutí o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§325

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §148 xx 152.

§326

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) který xxxxx xxxxxx osoba, x xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx xxx dříve xxxxxxxxxx, anebo

c) který xxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx usuzovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx, xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx řízení řešící xxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxx výpisu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení proběhlo xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx nebo hospodářské xxxxxx.

(3) Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§327

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxx zamítne, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení. Účinky xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx reorganizace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxx, xxxxx xxxxx xx povolení reorganizace xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx zpětvzetí xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx §147.

§328

Nedojde-li xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx k xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§329

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx,

x) informaci o xxx, kdo je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, aby xxxxxxx xx xxxxx 120 xxx předložil xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 insolvenčnímu xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx reorganizace může xxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxx.

§330

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxx §332 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, činí dlužník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Porušení xxxx povinnosti má xx následek odpovědnost xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxx xxxx společně x xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dispozičními oprávněními, xxxxx §33 xxxx. 3 a §73 xxxx. 3 zákoníku xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspokojit xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

(5) Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxx reorganizace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§330a

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §246 xxxx. 4 x §253 xx 260. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxx xxxx povinnosti platí §330 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx x vzájemném xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx splnění, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§330x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§331

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx činností xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokračuje ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Kromě toho xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxx xx uložil insolvenční xxxx.

§332

(1) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx omezit. Učiní xxx v xxxxx xxxxxxxx zejména tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 více, insolvenční xxxx x nich xxxxxxxx jedním rozhodnutím, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, lze xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 podat xx xx uplynutí 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx změnit.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakáže xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx omezí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxxxxx správce.

§333

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x po rozhodnutí x xxxxxxxx reorganizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo volit x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx, náleží xxxxx xxxxxxxx xxxx volit x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady anebo xxxxxx všech členů xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 30 dnů xxxx nový statutární xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Věřitelé xxx xxxxxxxxxxxx

§334

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x věřitelé x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x věřitelé xxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§335

(1) Při xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x členové xxxxxxxx; xx pohledávku xxxxxx xxxx se xxxxxxxx právo vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účasti xxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx v družstvu xx rovna nule; xxxxxxxxxx §347 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§336

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, platí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §190 xx 202.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx popření pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 xxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxx popřel xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, než nastaly xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxxxxx v reorganizaci xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx reorganizace; xxxxx den je xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx lhůt x podání xxxxxx x určení xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Věřitelé nevykonatelné xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, podávají xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx důvod popření xxxx pravosti xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuce xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo je xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxx vliv na xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx.

§337

(1) Xxx potřeby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxx reorganizačního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx reorganizaci rozdělují xx xxxxxx, x xx xxx, aby x xxxxx skupině xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž se xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx kritérií x xxxxxxxxx xxxxxxxx došlo.

(2) Xxxxxxxxxxx skupinou xxxx xxxxxxx

x) každý xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx uvedení x §335,

x) věřitelé, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx nedotčenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx její xxxxxxxxxx x xxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx věřitel xxxxxxx xxxxx, že není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx i xxxxxxxxxx, u které x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx výhody xxxxxxx, jestliže reorganizační xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dlužníka,

b) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx prodlením xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jistiny x xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx prodlením xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zařazení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Proti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Reorganizační plán

§338

(1) Xxxxxxxxxxxxx plán vymezuje xxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Předkladatel xx xxxxxxx zdržet xx xxxxx činností, xxxxx xxxx x rozporu x reorganizačním plánem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X reorganizačním xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx x uspokojení xxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x věřitelů, xxxxx xxxx společníci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x majetkovou podstatou x x závazky xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§339

(1) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xx dlužník, x xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jej předložit xxxxxxxx s xxxxxxx xx povolení reorganizace xxxxx xx lhůtě 120 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx dlužníka xxxxxxxxx prodloužit, xxxxxxx xxxx o 120 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx reorganizační plán xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx právo sestavit xxxxxxxxxxxxx plán xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tak xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ukončení xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx oznámení xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x sestavování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úroky xxxxx §171 odst. 4, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x bez návrhu xxxxxxxxxx x zkrácení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx xxx zpravidla xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 není xxxxxxxx přípustné.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx xxxx zaniklo-li mu xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx věřitelů xxxxx xxxx první, xxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx další xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx tyto osoby xxxxxxxxx.

§340

(1) Xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxx

x) rozdělení xxxxxxxx do xxxxxx, x xxxxxxx, jak xxxx nakládáno x xxxxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxxx skupinách,

b) určení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) určení xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsahu xxxxxx xxxx x nakládání x ní,

d) xxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx a xx jakých podmínek,

e) xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx podílet xx xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovy závazky xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxxx, která xxxx být v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxx věřitelům xxxx mít xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx.

(2) X reorganizačním xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká xx xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx věřitelů, do xxxxx xxxx zařazeny, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx x xxx xxxxxxxx věrně zobrazovaly xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§341

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) restrukturalizací xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dlužníka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx věřitelům xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účast,

d) xxxx xxxxxxxx - právnické xxxxx x jinou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soutěži47),

e) xxxxxxx akcií xxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxx xxxx části,

g) xxxxxx zakladatelského dokumentu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dokumentů upravujících xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X reorganizačním xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xx xxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx plán zasahuje, xx v reorganizačním xxxxx xxxxx, o xxxxx částku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx věřitelů.

(4) Xx-xx xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx x jaké údaje xxxx xxxxxxx.

§342

X xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxxx zakladatelského dokumentu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx dlužníka, xx-xx podle reorganizačního xxxxx xxxxx x xxxx změně,

b) prohlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx převzít některé x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je zajistit, x xxxxxxxx rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x použitím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx být xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx podpisu xx xxx úředně xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx dlužník, xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společníků xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x ochotě xxxxxxxxxx v provozu xxxxxxx, xxxxx předpokládá xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxx být vlastnoručně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlužníka ke xxx xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx,

x) xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřeny.

§343

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx zprávu x reorganizačním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx věřitele.

(2) Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx věřitel xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx, aby se xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx plnění, x xxxx hodnotě xx jednotlivým xxxxxxxx xxxxxxxx nabízí. Takovými xxxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxx, které předkladatel xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx obtížemi, xxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než předkladatele.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx termínem xxxxxx konání. Tuto xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, co xx schválil xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§344

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x hlasování x xxxx xxxxxxx dochází xx schůzi xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx za tímto xxxxxx. X přijetí xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx vlastních rukou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx skupina xxxxxxxx xxxx považuje-li xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§345

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx hlasovat i xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx informacím, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx18).

(2) Výsledky hlasování xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx připočtou x výsledkům hlasování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx hlasováním xx schůzi xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx hlasování věřitele xx schůzi věřitelů; x xxx insolvenční xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§346

Xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx věřitelé x xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx písemně, podáním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx procesní xxxx, xx kterého je xxxxxxxxxx, jak hlasovali, x xx xxxxxx xx úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x bylo-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doručeno insolvenčnímu xxxxx nejpozději x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Hlasují-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx písemně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx lístek", které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx hlasovali, x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpisu, x bylo-li toto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tomuto účelu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámil; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) X xxx, xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů nelze xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, tohoto xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x hlasování xx xxxxxxxx insolvenčního řízení,

b) xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§347

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx polovinu xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §335, xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx pro jeho xxxxxxx xxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhrnný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx každé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zvlášť.

(4) Xxxxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx reorganizačním xxxxxx dotčeny, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přijala; xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx reorganizační xxxx x důsledku jednání, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, i xxx návrhu x xx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřihlíží. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

§348

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se podle §347 xxxx. 4 xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx hodnota xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úpadek xxx xxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx reorganizační xxxx xxxxx účinným, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx dohodnuto jinak.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx, x když není xxxxxxx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx jedna skupina xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §335. Učiní xxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxx zacházení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xx xxxxx takovéto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx-xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx nepovede x xxxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxxx.

§349

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx věřitelé xxxxxx xxxxxxx získat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pořadí, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx xxxx xxxxxx nejméně hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx plán se xxxxxxxx xx xxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů, která xx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx má každý xxxxxxx zařazený do xxxxxx skupiny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx dni xxxxxxxxx reorganizačního plánu, xxxx jestliže podle xxx žádný z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx považuje xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335, xxxxx xx nepřijala, xx spravedlivý, má-li xxxxx něj xxxxx x xxxxxx věřitelů xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové plnění, xxxxxxx xx xx xx zřejmě dostalo, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx splněna, jestliže xx xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxx skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xx xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx včetně xxxxx x xxxxx pohledávkám xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§350

(1) Proti rozhodnutí x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxx ti x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx odmítnutí xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx x podanému reorganizačnímu xxxxx nepřihlíží.

(3) Předkladatel xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxx změnit; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx jeho xxxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxx věřitelů, xxxxx xx x reorganizačním xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 15 dnů xxxx, xx xxxx věřitelům xxxxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změn xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

§351

(1) Nejsou-li splněny xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x zamítnutí reorganizačního xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx lhůta x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx reorganizační plán.

Díl 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§352

(1) Reorganizační xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinnost xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxx pozdější xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx, jejichž práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem dotčeny.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §324 xxxx. 3.

§353

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx omezeno xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx omezení, xx kterým xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, účinností xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx.

(2) Xx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za podmínek xxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby nejsou xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx je osoby, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx náležela.

(3) Xx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx anebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx upravují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§354

(1) Insolvenční správce xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu. Dlužníku x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provede xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx x dispozičními oprávněními xxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční správce xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx. Zaměřuje se xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stavu xxxxxx x na evidování xxxxxxxx dlužníka s xxxxxxxxxxxx oprávněními. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x věřitelský xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o svých xxxxxxxx úkonech, o xxxxxx reorganizačního xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx plánu. Zprávy x xxxxxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx dlouhodobých xxxx xxxxxxxxxxx xx činností xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx xxxx dispoziční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště.

§355

(1) Věřitelský xxxxx xxxxxxxxxx provádění reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Věřitelský xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxxx souhlasem, x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxxxx při xxx kontrolní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§356

(1) Není-li xxxxx xxxxxxx nebo reorganizačním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx i x případě, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlásili; xx xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x reorganizačním xxxxx za xxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikají xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx práva xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x reorganizačním plánu xx xxxxxxxx v xxx stanovených, není-li x tomto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx připadnout xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tím není xxxxxxx.

(3) Práva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx účinností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, změně xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx potřebné xxxxxxx xxxx jednajících xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx nebo do xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přesně xxxxxxxx.

§357

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povolení reorganizace x dosažení xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx jinými xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxx poskytnutí xxxxx §41 xxxx. 2, má xxxx xxxxxxxxxx z úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx podle §41 xxxx. 2 nevyužili. Xxxx xxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxxx práva xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování xxxxxxx x xxxxxx, v xxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, které podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx měly xxx uhrazeny xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx nedošlo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx reorganizace, mají x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§358

Osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x této evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx taková změna xxxx.

§359

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikají, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx postihující majetek xxxxxxxx nebo není-li x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první x xxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxx týkat xxxxxxx xxxxxx výše, odkladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zásahu xx xxxx věřitelů; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pohledávek xxxx být x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedena xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§360

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provést xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci x xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx reorganizačním plánem. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx pohledávky; xxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx převzala xx xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§361

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změnu, v xxxxxx xxxxxxxx xx xxx účel xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxx popíše xxxx xxxxx, navrhovaný xxxxxx xxxxxx provedení x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx věřitele.

(2) Xxxxx xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x insolvenčním rejstříku. Xxxxxxxx xxxxxxx věřitelům xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Tato lhůta xxxxx xxx kratší xxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednání, x xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx

x) všech xxxxxx původních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx reorganizačního plánu xxxxxx zajištěny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na kterou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §347 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxx věřitelé xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neschválí, xxxxxxx xxxxxx dříve schválený xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 7

Skončení xxxxxxxxxxxx

§362

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx od xxxx účinnosti, zjistí-li, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx podvodným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu do 3 xxx xx xxxx účinnosti, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxx dosáhl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud x zrušení reorganizačního xxxxx, xxxxx věřitelé xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Práva věřitelů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx reorganizačním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xx nutné, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxx oprávněných xxxxx věřitelů.

§363

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx o přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx nebo předložený xxxxxxxxxxxxx plán xxxxx xxxx, a xx 30 dnů xxxx xxxxxx podán xxxxx xx xxxxxxx schůze xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx jiná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jej xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a oprávněným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho předložení,

d) x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx své podstatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx neplatí řádně x xxxx úroky xxxxx §171 xxxx. 4, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx splatné xxxxxxxx závazky,

f) dlužník xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx reorganizačního xxxxx podnikat xxx, xxxx

x) dlužník xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx §348 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud bez xxxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxxxxxxxx reorganizace, insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) X přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přeměny jinak. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §324 xxxx. 3.

§364

(1) V průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vědomí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a věřitelského xxxxxx x xxxx xxxxxx. Jiná xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx dodržování reorganizačního xxxxx, xxxxxxx jen xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx vezme insolvenční xxxx xx vědomí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ÚČINKŮ XXXXXX

§365

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vliv xx platnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.

§366

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vliv xx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx, které dlužník xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx bance, Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, jestliže xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx, xx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx; skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kolaterálu xxxxx nebo xxxxx xxx a xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu50), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx 1 písm. x) x odstavcem 2 nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxx x o xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxx přiměřeného protiplnění, xxxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení.

HLAVA XX

XXXXXX FINANČNÍCH XXXXXXXXX

Xxx 1

Úpadek xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§367

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx51) x xxxxxxx se xx úpadek

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx zanikla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx banky podnikající xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx licence podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxxxx zahraniční banky xxxx xxx uvedené x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx62),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. b) x e) xx x xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx cílem je xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxx xx uchovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxx x které xxxx xxx xxxx na xxx existující práva xxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx a xxx-xx o xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) x x) x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení krize xx finančním xxxx (xxxx jen "opatření x xxxxxx krize"), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x úpadek xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedené x §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. g)

§368

Insolvenční xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněn vykonávat xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §367 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx"). Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §97. X xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se orgánu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému x řešení xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, úpadek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedené x §367 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), bylo-li xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx řešit xxxxx konkursem.

§368a

Na xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §3 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu (xxxx xxx "obchodník x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730 000 XXX") nebo osobou xxxxx §367 odst. 1 písm. x) xx §97 odst. 1 část xxxx xx středníkem xxxxxxxxx.

§368x

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x cennými papíry x počátečním kapitálem 730&xxxx;000 EUR xxxx xxxxxx podle §367 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxxx soud x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx činností xxxx xxxxxxxxx v §367 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x době, xxx xx skončení xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxx méně xxx 2 xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x orgán dozoru xxxx xxxxxxx nejpozději xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§368c

Orgán xxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §368b xxxxxxx xxxxx, xxx dlužník, xxxxx xx obchodníkem s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx osobou xxxxx §367 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Insolvenční xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§368x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§368x

Xxxxxxxxxxx řízení vůči xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x počátečním xxxxxxxxx 730 000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. g), xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxx příslušnému xxxxx x

x) xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §368c xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x cennými papíry x xxxxxxxxxx kapitálem 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění opatření x řešení xxxxx, xxxx

x) uplynula-li xxxxx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxxx podle §368b a xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx v xxxx lhůtě nevyjádřil.

§368e

(1) Zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neprodleně, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101 odst. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§369

(1) Insolvenční xxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxx věřitelů xxxx třetích osob x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx se x okamžiku xxxxxxxxxx x xxxxxx nachází xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx dotčeno

a) právo xxxxxxxx majetek xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x výnosu xxxx xxxxxx plynoucího x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě zástavního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xx kohokoli, xxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxx užívá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) právo xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plynoucí x výhrady vlastnického xxxxx vůči dlužníkovi xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v okamžiku xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx, xxxxx se výhrada xxxx, nachází na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,

b) xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx kupní xxxxxxx, u xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx kupní xxxxxxx, x nebrání kupujícímu x nabytí vlastnického xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nachází na xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx vliv xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dotčeno xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů žalobu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúčinnosti právního xxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§370

Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku a x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v §367 odst. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx xx uplatněno xxxxxxxx k řešení xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx dohledu ve xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx53), x xx xxxx zveřejněním xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu x xxxxxxxxxxxx rejstříku, x xxxx-xx to xxxxx, neprodleně xxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx důsledky xxxxxxxxxx x úpadku x x xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx o xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53).

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx konkurs xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx konkursu,

d) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, o čemž xxxxx věřitelé jednotlivě xxxxxxxxxxx do 60 xxx xx prohlášení xxxxxxxx, x informaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §373 xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx uplynou,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx identifikaci.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x českém xxxxxx x musí xxx xxxxxxx xxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx xxxxx!" x "Xxxxx x předložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" přeloženými xx xxxxx úředních xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §367 odst. 1 xxxx. x), informuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx zveřejněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x upozornění xx xxxxx důsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx x insolvenční xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx státech tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§371

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen pravidelně, xxxxxxx xxxx jednou xxxxx, uveřejňovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a veřejnost x postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zpráva musí xxx odsouhlasena xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§372

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx osobu, která xxxxxxxx xxxxxx likvidátora xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx likvidátora této xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x Evropského hospodářského xxxxxxxx.

(3) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx prostředků či xxxxxx xxxxx síly x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx přiměřeně xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x na xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx pravomocí xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx daného xxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx majetku x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxxxx x úspěšnému xxxxxxxxx práv xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jsou pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§373

Zjištění pohledávek a xxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx přihlášené podle xxxxxx zákona. Okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu.

(2) Insolvenční xxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx každému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx

x) xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxxx konkurs,

b) xxxx pohledávky dotčeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), věřitele x xxxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou (§169), xxxxxxxx x pohledávkou x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pohledávkou xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2) xxxx zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx vztahu; xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx nárok xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xx Zajišťovacího xxxxx družstevních záložen xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxx xxxx; výše xxxxxx věřitele vůči xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx zřejmá, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx již xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx a x xxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx následky xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx, xx nedojde x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky,

d) xxxxx x termín xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dále informováni,

f) xxxxxxxx xxxxx opatření.

(3) Xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx, ústředí, bydliště xxxx místo, kde xx xxxxxxx zdržují, x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx lhůty!" xxxxxxxxxx xx všech úředních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx tomu xx xxxxx 4 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 3 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx uplatnit námitku, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pohledávky xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osvědčují x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx jde x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2), x uvede xxxxxxxxx výhradu xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx má xxxxx, ústředí, xxxxxxxx xxxx místo, xxx xx xxxxxxx zdržuje, x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx podat námitku xxxxx odstavce 4 x úředním jazyce xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hlavičkou "Xxxxxx xxxxxxx proti xxxx pohledávky" v xxxxxx jazyce. V xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx větě xxxxxxxx 4 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, insolvenční xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavičkou. X později uplatněné xxxxxxx nemusí insolvenční xxxxxxx přihlédnout, xxxxxx xx zřejmé, že xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx předložil překlad xxxxxxx xx českého xxxxxx.

(6) Věřitel, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xx xx 2 měsíců po xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx uplynutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxx x incidenční xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x této lhůtě xxxxxxxxxxxxx soudu, x xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx vyhověl xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku odpovídající xxxxxxxx xxxxx, které x xx byly xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx, jestliže prokáže, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx.

(8) Xx Xxxx xxxxxxxxx vkladů, Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x na kterou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přešla.

§374

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bankami x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uspokojovány xxxxxxxxxx

x) x té části xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x středních xxxxxxx63), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §41e odst. 2 xxxxxx x bankách,

b) x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxxx xx byly pojištěnými xxxxxx xx xxxxxx §41c xxxxxx o xxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

c) x vkladů xx xxxx xxxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx x

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41h xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx §221 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§374a

Pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x pohledávky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx úhradu xxxxxxx, xxxxx orgán příslušný x xxxxxx krize xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pohledávkám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§374x vložen xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§374x

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů

(1) Po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dluhového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx vložený xxxxxxx x sám xxxx derivátem x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dluhový xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepovažuje xx xxxxxxx ani xx dluhový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx derivát xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úroková xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xx dluhový nástroj xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx emitenta x xxxxxxx xxxx jmenovitá xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uznávající xxxx.

§374x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/2018 Xx. x účinností xx 4.1.2019

§374c

Pohledávky z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových nástrojů xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx ostatních podřízených xxxxxxxxxxxx

§374x vložen právním xxxxxxxxx č. 298/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§375

Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx, xxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx součástí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §30b xxxx. 4 xxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §250 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxx slouží krycí xxxxxxxxx xxxxx zákona x dluhopisech.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxx bloky xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx dluhů, xxxxx xxxx součástí tohoto xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx ujednání, xxxxx xx x tím x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx §32b odst. 8 xxxxxx o dluhopisech xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx pohledávek vlastníků xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx. Vlastník krytého xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32b xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx přihlásit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx uplynutí lhůty x přihlašování pohledávek. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu, xx kterém přestala xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postupem podle §32e xxxx. 1 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §31a xxxx. 3 xxxxxx x dluhopisech, která xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32e xxxx. 1 nebo 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx souvisejícímu dluhu xxxxx §31a xxxx. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nucenému xxxxxxx krytých xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx správce xxxxx xxx povinnosti.

§375x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx zákazníka xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx.

§375x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§376

Xxxxxx xxxx správní xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. g), xxxx-xx vůči xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §367 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§377

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 xxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx zahraniční banka, xxxxxxxxxx banka uvedená x §367 xxxx. 1 písm. b) x xxxxxxxxxx obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxx v §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx nabyly xxxxxxxxx xx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§378

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 a xxxx případný zástupce (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxx správce") xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ověření xxxxx se xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx překlad do xxxxxxx jazyka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, ve xxxxxx xxx ustanoven; xxxxx těchto xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx rozhodovat spory xxxx jiná xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudy, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X souladu x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx pravomocí na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx nemovitostí, obchodního xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx státu xxxxx §377 může žádat, xxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx o rozhodnutí x xxxxxxx řešení xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x obchodním rejstříku xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Obecná ustanovení

§379

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx54) x xxxxxxx xx xx xxxxxx

x) tuzemské xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťovny xxxx, xx xxx xxxx odejmuto povolení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pobočky xxxxxxxxxx x třetího státu xxxx, xx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55),

x) pobočky xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx sídla56).

(2) Osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. c) xx x xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nevyhnutelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních nebo xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xx či xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neschopností xxxx xxx je xxxxxxxxxx nebo povinné,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních nebo xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxxxx účelem xx uchovat nebo xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxx xxxx xx již xxxxxxxxxx práva třetích xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, pozastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekucí xxxx krácení xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx, není-li stanoveno xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx-xx x úpadek xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x), pak x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx po odnětí xxxxxxxx

§380

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx x §379 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) (xxxx jen "xxxxx xxxxxx"). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §97. X návrhu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tvrzení.

(2) Záloha xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx neukládá.

§381

(1) Xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx věřitelů xxxx třetích xxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx souborů xxxxxx neurčených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx složení xx postupem xxxx xxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nachází xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxx plynoucího x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx plnění, xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx majetkovou xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx vůli xxxxxxxxx xxxxx,

x) právo xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vlastnického xxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxx kupujícímu, pokud xx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, u níž xx xxxxxxx prodávajícím x xxxxx xxx xxxx dodáno xxxxxxxxxx, xxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nebrání kupujícímu x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxx pohledávce xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx právo xxxxx x xxxxxx poškozování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.

§382

Xxxxxxxxxxx orgánu dozoru x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §379 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxx státech xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x x prohlášení konkursu x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Výtah xx xxxxxxxxxx v xxxxxx jazyce.

(3) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx konkurs xx xxxxxxx dlužníka,

c) den xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx konkursu,

d) xxxxxxxx xxxxx insolvenčního soudu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx potřebnými x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx a x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a všech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x koordinaci xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§383

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx věřitele x xxxxxxxxx x postupu xxxxxxxxxxxxx řízení. Zpráva xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

§384

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prvního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx států xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného užití xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx orgány daného xxxxx. Totéž xxxxx xxxxxxxxx pro osoby xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona i xx území xxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen žádat, xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xxx zapsán x xxxxxxxx nemovitostí, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx veřejném xxxxxxx xxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§385

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx přihlášené xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) xx na xxxxxxx osoby xxxxxxx x §379 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxx x věřitele x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou (§168), xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, věřitele x pohledávkou xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2) xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výhradou xxxxxxxxxxx k předmětu xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx způsobem, x xxxx xxxxx x u xxxx xxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplynutí xxxx xxxxx, x informaci x xxxxxxx pro xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx charakteru xxxxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxx z pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxx věřitelé dále xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, ústředí, xxxxxxxx xxxx místo, xxx se xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hlavičkou "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx lhůty!" přeloženou xx všech xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaslat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x úředních xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxx xx xxxxxxx xxxxx, ustředí, xxxxxxxx xxxx místo, kde xx obvykle xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxx své xxxxxxxxxx xxxx charakterem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx 4 xxxxxx xxx xxx prohlášení konkursu xxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx námitku; xxxxxxx-xx tak, platí, xx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Ve lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx konkursu v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx xxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxxx, že xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. X xxxxxxx xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x §379 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xx xxx prohlášení xxxxxxxx xx tuto xxxxx. X námitce xxxxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxx xxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), pohledávku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx pohledávku (§172 odst. 2), x xxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §386, xxxxxx xxxxxxx xxxx x přednostním xxxxxx xxx uspokojení xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx námitka xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx jazyce. X xxxxxxx xxxxxxxx xx druhé xxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx námitka opatřena xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx pohledávky" x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlédnout, xxxxxx xx xxxxxx, xx námitka byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx může xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx námitku xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xx xx 2 xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx žalobou na xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx z xx xxxx hrazeny; xxxxxxx-xx xxx dobrovolně, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobou xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se insolvenční xxxxxxx zprostí, xxxxxxxx xxxxxxx, že o xxxxxxxx výši xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§386

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxx xxxx dlužníku, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a odměny xxxxxxxxxxxxx správce a xxxxxxx nutných výdajů x xxxxxx likvidátora xx xxxxxxx prováděnou xx rozhodnutí o xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx svoji xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

§387

Xxxxxxxx xxxxx §379 xxxx. 2 xxxx přijmout xxxxx xxxxxxxxx orgán státu, x xxxx xxxxx xxxxxxx x §379 xxxx. 1 písm. x) obdržela xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx nabyly xxxxxxxxx xx státě, xx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxx.

§388

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §379 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním nebo xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx udělena xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení, xx xxxxxxx kterého xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxx kopie xx nevyžaduje, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx pravomocí na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků či xxxxxx užití xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spory nebo xxxx xxxxxx, ke xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx. X souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pomáhají xxxx xxx zastupují.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řídí xxxxxxx řádem České xxxxxxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx seznamu xxxx rejstříku, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx byl xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx veřejném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Úpadek xxxxxxxxxx xxxxx x úpadek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx

§388x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx

x) podílového xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x investiční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx dílu xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x ustanovení xxxxxxxxx xxxx části xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§388x xxxxxx právním předpisem x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§388x

(1) Xxx účely xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx podílový xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx účastník xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx úpadek xx hrozící xxxxxx xx xxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon jinak.

(3) Xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx odpovídající dluhům xxxxxxxxxxx xx jmění, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx úpadek xx hrozící úpadek xx xxxxx, xxxxxx (xxxx xxx "jmění xxxxxxxxxx xxxxx"), nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jmění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Věřitelé, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do jmění xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xx hrozící xxxxxx xx xxxxx, xx uspokojují xxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xx xxxxx takového xxxxxxxxxx fondu.

§388b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§388x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx či xxxxxxx úpadek má xxx xxxxx, způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx účastník xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podfond, jehož xxxxxx xx hrozící xxxxxx xx řešen, xxxxxxxxx. Insolvenční xxxxxx xx zahajuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Omezení x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhům x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx řešen.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxx podfondu.

(5) Xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jehož xxxxxx xx hrozící úpadek xx xxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx řešen, xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§388x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x účinností xx 1.5.2020

XXXXX V

ODDLUŽENÍ

§389

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, aby jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x podnikání, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx jde; xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x řešením xxxxxx oddlužením xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx odůvodní, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx insolvenční soud xxxxxx konkurs xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx.

(3) Jiná osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení podat.

§390

(1) Návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx; o xxx xxxx být xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu poučen.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčním soudem.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podaný xxxxxxxx xxxx někým, xxx x tomu xxxxx xxxxxxxx, insolvenční soud xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx podala.

§390x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxx a xx dlužníka xxxxx

x) xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správcem, xxxx

x) akreditovanou xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x), xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx a x xxxx zastoupení xxxxxx návrh xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxxxx během xxxxxx xxxxx x xxxx povinnostech v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x jedná-li xx xx osoba xxxxxxx x §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx vykonala xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx také insolvenční xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx činí 4 000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x v xxxxxxx xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx 6&xxxx;000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xx zahrnuta také xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x podáním xxxxxx podle xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx a xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §390 odst. 1 a další xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx s klientem x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx ani xxxx plnění za xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §390 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nenáleží.

(5) Osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě podle §136 odst. 3; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx a xxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx manželu xxxx exekuční řízení.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zvýhodnění xxxxxxxx, zprostředkovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx insolvenčního návrhu xxxxx §390 xxxx. 1 xxxx další xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx spojené.

§391

Náležitosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oprávněných xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx příjmech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmech xxxxxxxx xx posledních 12 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sdělení, xx dlužník xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx v návrhu xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vysvětlit xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxx úpadku. Xxxxxxxxxx §395 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§392

Xxxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx

(1) X návrhu xx xxxxxxxx oddlužení musí xxxxxxx připojit

a) seznam xxxxxxx, xxxxxxxxx prohlášení x změnách, ke xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx seznamy, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dříve xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx plnění, xxxxx xxx oddlužení xxxxxx, xxxx nižší xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxx prohlášení, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o svých xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx úsilí, které xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx plnému xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x tohoto zákona x x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxx veškeré xxx xxxxxx v xxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x němu xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

§393

(1) Není-li xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxx, xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx dlužníka, xxxxx xxx podal, nebo, xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podán xxxxx §390a odst. 1, osobu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx než 7 xxx. Xxxxxxxx xxx xxxx osobu xxxxx §390a xxxx. 1 xxxxx, xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §390a odst. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx nezačne xxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dlužníku, tak xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1.

(2) Podle xxxxxxxx 1 postupuje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx přílohy xxxx xxxxxxxxxx-xx tyto přílohy xxxxxxxxx náležitosti.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud odmítne, xxxx-xx&xxxx;xxxxxx a podán xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 nebo 2 xxxx není-li xxxx xxxx výzvu xxxxx xxxxxxx a x řízení o xxx xxxxx pro xxxxx nedostatek xxxxxxxxxx xxxx nejsou-li x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx-xx tyto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx němu xxxx podat xxx xxxxxxx.

§394

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zpětvzetí návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx insolvenční soud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému výboru. Xxxx-xx xxxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení anebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3; xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxx, nemůže xxx xxxxx xxxxx.

(4) Byl-li xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx vzat xxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§394x

Xxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, mohou tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx posouzení, zda xxx x osoby xxxxxxxxx xxxxx společný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx obou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§395

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx jím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plné xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 písm. a), xxxxxxx xxxx splátky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx postavených xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx pohledávky xxxxx §169 xxxx. 1 písm. x) x §390a xxxx. 5.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nedbalý xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx nepoctivý záměr, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxx schváleno xxxx xxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx nepoužije, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx-xx xx dlužník x xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výší dluhu x poskytnutého xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§396

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne, xxxxx xx vědomí xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující,

b) xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx přihlíží x xxxxx, právům x xxxxx majetkovým hodnotám xxxxxxxxxx z majetkové xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xx povolení oddlužení xxx podán společně x insolvenčním návrhem x xxxxxxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující, x xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx konkurs, x zaplatil zálohu xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx mu xxxx povinnost x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §390a xxxx. 5, xxxxxxxxxxx xxxx současně dlužníkovi xxxxx povinnost uhradit xxxxx podle §390a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xx insolvenční xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení zahájeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nepopřel; toto xxxxx xx xxxxxxx xx 10 let xx zastavení řízení xxxxx xxxxxxxx 2.

§397

(1) Nedojde-li ke xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxxxx xxxx zamítnutí, xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx prozkoumá x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx přijetí. Insolvenční xxxx xxxxxxxxx nepovolí xx xxxx, xxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění x se xxxxxxxx xxxxx dlužníku. Xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §395 odst. 6 xxxxxxxxxxx soud odůvodní x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne insolvenční xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405; xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx stanovisko podle §389 xxxx. 2 xxxx. a). Je-li xxxxxxxxxx x tom, xxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povolení oddlužení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §404, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx své předběžné xxxxxxxx.

§397x

X průběhu oddlužení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §253260. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§397x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§398

Způsoby oddlužení

(1) Oddlužení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx majetkové podstaty x xxxxxxxx a xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxx oddlužení xx xxxxx účinky xxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x konkursu. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx.

(3) Xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dlužník xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x dále xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx rozsahu, x xxxxx z xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x uspokojení xxxxx pohledávek za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx nejdříve odměna x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxx xx zákona, xxxxxxxx vznikly xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx pohledávka xxxxx §390a xxxx. 5, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona, xxxx xxxxxxxxxx státu xx náhradní výživné xxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xx majetkovou xxxxxxxxx x pohledávky jim xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx poměrně. Xx uspokojení těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oddlužení. Zajištění xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx x výtěžku xxxxxxxxx zajištění; xxx xxxxx zpeněžení se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkursu.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx jednání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx jen tehdy, xxx-xx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxxx pohledávek nezajištěných xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závazků, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx dlužník činí x xxxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxx x ke xxxxxxx xxxxx závazků, a x doporučení věřitelů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx. K opožděné xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat, že xx výše dosavadních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší x xxx jiné xxxx měsíčních xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x šesté není xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že by xx zpeněžením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx. Dlužník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx pro oddlužení xxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx v dlužníkově xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx podstaty nenáleží xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxxx §409 odst. 4 xxxx dotčeno.

(7) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx budoucímu xxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 100 hodin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx není přípustné. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §315 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§398x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxx x návrhem xx xxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zálohové xxxxxxx xxxxx §398b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odůvodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x připojí x xx xxxxxxxx posudek, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx propočet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx x nejasnosti x nich obsažené.

(4) X xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxx xx uvědomí x xxx, že xx 7 dnů od xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; námitky nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či x xxxxxx zprávy x xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x určí xx x xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxx 10 xxx; xxxxxxxx 1 x 2 x §410 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stejné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx podle §404 xxxx 405; xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyvolané

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §185 x 186 xxxx rozhodnutími x xxxxxxxx, výši xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx řízení přiznaných xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 věty xxxxx,

x) zjištěním pohledávky xxxxx §198 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x podle §201 xxxx. 1 xxxx 2,

x) zpětvzetím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §184 x 187,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx odstavců 1 xx 6; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxx xx xxxx rozhodnutí x námitkách příslušné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 5.

§398b

Splátkový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - podnikatele

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou - podnikatelem, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §398 xxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně splácet xxxxxxxxxxxx věřitelům x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx a xxxxxxx xx ve výši, x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období, xxxx xx zálohová xxxxxxx x podílu zjištěného xxxxx x xxxxx xxxxxx, po xxxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx zálohovou xxxxxxx dlužníka určit xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xx xx vyjádření insolvenčního xxxxxxx x očekávaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycházejícím z xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(5) Nelze-li zálohovou xxxxxxx xxxxxxxx určit xxx postupem xxxxx xxxxxxxx 4, určí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx roku.

(6) Dlužník xx povinen xx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dani z xxxxxx a výpisy x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx; xxxx povinnost xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o splnění xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx následně xxxx xxxxxxxxxxx správce z xxxxx dvanáctiny zjištěného xxxxx dlužníka xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xx xxxx, x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxx součin xxxxxxxxxx srážky a xxxxx měsíců, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nedoplatku xx xxxx rozdílu mezi xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze dlužníkovi x odvolání xxxxx xxxx není přípustné.

(8) Xx-xx xxxxxx zálohových xxxxxxx splacených dlužníkem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxx, xx xxx v xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx dlužníka xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxx není xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zálohové xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx požádá xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxx tehdy, xxx-xx se xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx nebo že xxxx uspokojení pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx i při xxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx příjmy, x xxxxx splácí pohledávky xxxxxxxx podle §398 xxxx. 3, nepoužije xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx snížení x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxxx být xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx při určení xxxxxxx splátky x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx kterého x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx, vezme xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dosahování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§398x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§399

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx o hlasovacím xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx §49 xx 53. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx zprávy x přezkumu x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx. Obdobně xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 do vlastních xxxxx s poučením x nezbytnosti jejich xxxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesvolá xxxx xxx svolanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x některý ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxx §402 odst. 3; xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxxx věřitelů x xxx, xxx xxxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§400

(1) O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx hlasovat i xxxx schůzi věřitelů, x to x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx, které svým xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx informacím, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení a x xxxx přílohách. Xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo schůzi xxxxxxxx se xxxxxxxxx x výsledkům hlasování xxxxxxxxxx na schůzi xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx hlasováním xxxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx x jeho hlasováním xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx xxxx tohoto věřitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§401

Xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx

(1) Hlasují-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx po zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxx-xx písemně, xxxxxxx xxxxxxxx označeným jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", které xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpisu, x bylo-li toto xxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; §43 občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx věřitelé x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, podáním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx", které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx kterého je xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x bylo-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, kterou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámil; xxxx lhůta xxxxx xxx kratší xxx 15 dnů.

(3) X xxx, že k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, tohoto xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x hlasování po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(4) Postup xxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, zda doporučují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení jiné xxxx xxxxxxxxx splátek xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové podstaty.

(5) Xxxxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§402

(1) Xxxxx hlasovat x způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxx nezajištění xxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxx svou pohledávku. Xxxxxxxxx věřitelé nehlasují xxx x rozsahu, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxx nižší než xxxx zajištěné pohledávky. Xxxxx xxxxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osoby, které xxxxx x dlužníkem xxxxxxx21).

(2) Svůj souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X způsobu xxxxxxxxx rozhodne schůze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxxx uplatní pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxx měsíčních splátek xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx ani jeden xx způsobů xxxxxxxxx xxxxxxx prostou většinu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§406) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx.

§403

(1) Xx-xx insolvenční xxxxxxx xx to, xx xxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Věřitelé, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx mohou uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 7 dnů od xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x námitkám uplatněným xxxxxxxx, xxxxx nehlasovali x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx věřitelé, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx, souhlasí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x tomu, zda xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) O xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §404 nebo 405; za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednání, xx xxxxxxx předvolá xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a věřitele, xxxxx podali xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx

§404

X xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxxxxx xxxxx §403 odst. 3, a x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neuplatnili xxxx soud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprodleně po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podání. Xx-xx x rozhodnutí o xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§405

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx najevo xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx

x) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx majetek dlužníka, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, právům x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx podstaty, je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx společně x xxxxxxxxxxxx návrhem x insolvenční xxxx xxxxxxxx, že majetek xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x věcem, xxxxxx a jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xx pro uspokojení xxxxxxxx zcela nepostačující, xxxx

x) návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka, xxxx se xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410 odst. 2 požádal, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx konkurs, x xxxxxxxx zálohu xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx povinnost x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; současně xxxxxxxx x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nákladech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Nebyla-li xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §390a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx, xxxx-xx uplatněna xxxxx §390x xxxx. 5. Xxxxx rozhodnutí x zastavení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx věřitelé; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 10 let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat pouze xxxxxxx.

§406

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405, insolvenční xxxx oddlužení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx věřitelé, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx označí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 1 písm. x), pokud xxx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx podání xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx měsíce částku xxxxxxxxxx xxxxx §398 xxxx §398b z xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx termín úhrady xxxxx xxxxxxx, x xx xxx, aby xxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx příjmy, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stavu ke xxx vydání rozhodnutí xxx uhradit první xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souhlasili x tím, xx xxxxxxx plnění, xxxxx xxx oddlužení obdrží, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), x xxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx, xx které se xxxx věřitelé x xxxxxxxxx dohodli,

d) xxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postižitelného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinného (xxxx jen "xxxxxx xxxx xxxxxxxx"), xxx xx doručení rozhodnutí x schválení oddlužení xxxxxxxx ze xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nevyplácel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetek náležející xx majetkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Odvolání xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx také dlužník, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jiné výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nevyhověl, xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zpeněžení xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxx vydat, xxxx xxxxxxx, xxxxx nesouhlasí xx xxxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx splátek x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx dlužníka. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužníka xx doručení rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x plátci mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx. Xxxxxx sražené x dlužníkovy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, x xx xxx xxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx není v xxxxxx xxxx.

§407

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx změní, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxx není xxxxxxx. Xxx doručení, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí platí xxxxx co x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§408

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně ustanovení xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka a xxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxx manželů (§394a), xxxxxxxx se xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx schválení oddlužení xxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za majetek xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci, která xx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxx, lze za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vzniknou poté, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx, ledaže zajištěný xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x zpeněžením xxxxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Poté, co xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněží xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v konkursu.

§409

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx uložil xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněží majetek, xxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx niž se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečné zprávě x xxxxxxxx, x xxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu x xxxxxxxx.

(3) Dispoziční oprávnění x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxx majetku, který xxx postižen x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, má xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zpeněžení. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx získá xxxx, co nastanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx části xxxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx, nenáleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zahájit x provést xxx xxx pohledávky, které xxxxxx xxx uspokojeny xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx které xxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx, zpeněží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však po xxxxxxxx pravosti výše x pořadí zajištěné xxxxxxxxxx, požádá-li x xx zajištěný xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§410

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení obdobně §190202.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx §189 xxxx. 1 x každé x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx popírá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připojen i xxxxxx xxxxxxxx; stanovisko xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxx při osobním xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxx. Skončením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx končí xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávka xxxx popřena, x xxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přezkumu; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x dlužníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxxx, seznam přihlášených xxxxxxxxxx x xxxxxx x písemném vyrozumění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X zprávě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405 xxx, xx

x) schválí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx ní xxxxxx xxxxx námitky xxxxx §398a xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx důvodné,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx některé x xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 xxxxx xx jsou xxxxxxx, xxxxx nemění její xxxxxxxx obsah, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 proti xx xxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zprávu o xxxxxxxx a novou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nemusí xxxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebyly xxxxxx xxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx dlužníkem xx xx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 xxx xxxx xxxx dotčeno; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxxxx dlužník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx den xx xxxxxxxx i xxx počátek xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxxxxxx pohledávky, která xxxx popřena xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx výše uplatnit xxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§411

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx povinnost dlužníka xxxxxxx x příjmy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře způsobem xxxxxxx x rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jež xxxx xxx uspokojeny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle splátkového xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o zjištění xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připadající podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412

Xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxx oddlužení

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx přiměřenou výdělečnou xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; nesmí xxxxxx odmítat splnitelnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx získané xxxxxxxxx, xxxxx x x neúčinného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x výtěžek, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, použít k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx mimořádný xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx x škodovém pojištění x xxxxxx z xxxxxx práva xx xxxxxxx majetkové a xxxxxxxxxxx újmy,

c) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx každou změnu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxx x 15. xxxxxx a x 15. xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xx přehled xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx svých příjmů x xx žádost xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx předložit x xxxxxxxxxx xxx daňová xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nikomu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhody,

g) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx splnit,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx po něm xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx insolvenční xxxx x věřitelský výbor.

(3) Xxxxxx úkon, kterým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxx xxxxxxxx xxx souhlasu insolvenčního xxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx jeho dědický xxxxx. Xx se xx to, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neodmítne dědictví, xxxxxxxx výhradu xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je splněno, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům jejich xxxxxxxxxx v xxxx xxxx,

x) dlužník x xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dlužník xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něm xxxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, k plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx se xx to, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx splatil nezajištěným xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení, xxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x schválení oddlužení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosaženo xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Vznikl-li xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nárok xxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxx invalidní xx druhém xxxx xxxxxx stupni74), je xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zrušeno xx dobu 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx dokládající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invaliditu dlužník xx xxxxxx podání xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže bylo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oddlužení podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx placení pohledávek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx jen z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxxxx 18 xxx věku xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 18 let xxxx dlužníka se xxxx považuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pohledávka x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx xx dosažení 18 xxx věku xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dlužník xxxxxxx xx xxxx třetin xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první.

§412b

Přerušení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx může po xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xx xx 1 xxx. Xxxxx tak x xxxxxxxxxx důvodů xx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přerušit xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splácet xxxxx §398 xxxx. 3; ustanovení §418 xxxx. 1 písm. x) xx nepoužije.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxx, rozhodne insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x oddlužení i xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx přípustné. X xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx nerozhoduje, jestliže xxxx oddlužení xxxxxxxxx xx přesně xxxxxxx xxxx či xx xxxxxxxx dne.

(4) Xxxx, xx niž xxx xxxxxxxx xxxxxx oddlužení, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §412a xxxx. 1.

(5) Insolvenční xxxx může rozhodnout, xx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1, xxxxxxxxx xx x 6 xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx pohledávek podle §412a odst. 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx.

§412x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2019

§413

Rozhodnutí x splnění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odměně insolvenčního xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x zprostí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí mohou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx nabytím právní xxxx, jeho právní xxxx insolvenční xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vědomí.

(3) Xxxxxxxx xx podání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podání xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí může xxxxx xxxxxxxx dlužník x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 odst. 5.

§414

Xxxxxxxxxx dlužníka od xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x splnění xxxxxxxxx x xxxxxxx splní xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx oddlužení rozhodnutí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x rozsahu, v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Osvobození podle xxxx první xx xxxxxxxxxx na pohledávky xxxxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku.

(2) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahuje xxxx xx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x na xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlásili, xx xxx měli xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx a xxxx osoby, které xxxx xxxx dlužníku xxx tyto pohledávky xxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ke zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojují (§170), xx může xxxxx xxxxxxx xxx za xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§415

§415 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

§416

(1) Osvobození xxxxx §414 xx nedotýká xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxxxxx sankce, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, pohledávek xx náhradu škody xxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xx výživném ze xxxxxx x pohledávek xxxxxxxx xx náhradu xxxxx způsobené na xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx odvolat pouze xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí, xxxx insolvenční soud xxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxx §414, se xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx. Odvoláním xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx splněny předpoklady xxx přiznání osvobození xxxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§417

(1) Osvobození xxxxx §414 insolvenční xxxx xxxxxxxx odejme, jestliže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxx xx xxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx najevo, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věřitelům; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká, byl-li xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx jinak poškodil xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx účastnili podvodných xxxxxxx x dlužníkem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxx musí xxx xxxxxxxxxx výrokem xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§418

Xxxxxxx schváleného oddlužení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx schválené xxxxxxxxx zruší x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx neplní podstatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) dlužník xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 písm. x), jestliže vznikly xx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx dlužník zavinil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), byl-li x xxxx xxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem xxxx tehdy, vyjdou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolu xx zrušením xxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx nepostačující, xxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dlužník xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx řešení jeho xxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxx-xx mu soud xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(5) Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx. Nebyla-li osobě xxxxx §390a odst. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení anebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uhradit, xxxx-xx uplatněna xxxxx §390a odst. 5.

(6) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx; toto právo xx xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 může xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xxx dokud nevezme xx vědomí splnění xxxxxxxxx. Učiní tak xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, navrhl-li to xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx xx jednání netrvá, xxxxxxxx xx tak xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x věřitele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx.

(8) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx o zastavení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx rozhodnutí xx insolvenční xxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

AKREDITACE XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X OBLASTI XXXXXXXXX

§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 a xxxxx činnosti x xxx xxxxxxxx spojené, xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx a odstranění xxx xxxxxx.

§418x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx

(1) O udělení xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") rozhoduje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení, xxxxxx xxxxxxxxxxx, členů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx nepovažuje xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činností x xxxx srovnatelných, xxxxx se xx xxx nehledí, jako xx xxxxx odsouzen,

c) xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 2,

x) xxxxxxx způsobilost xxxxxxx jedné fyzické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx osobě; xx odborně xxxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx oborů práva xxxx ekonomie na xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, vzdělání x xxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx pokud je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§418x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx adresu místa, xxx xx nacházejí xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx poskytovány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) seznam osob xxxxx §418b xxxx. x) x, xxxxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxx ke xxx xxxxxx žádosti starší 3 xxxxxx,

x) zakladatelské xxxxxx xxxxxxx x xxxxx z veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx starší xxx 1 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 6,

x) xxxxxxx prokazující odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x vlastnickém xxxx xxxxx užívacím xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby v xxxxxxx oddlužení, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx užívat,

e) xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx poskytování služeb x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §418b písm. x) xx ministerstvo vyžádá xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx68) xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx účelem xxxxxxxx bezúhonnosti osoby, xxxxx xx cizincem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx než 6 xxxxxx; za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx byla xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxx měla xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxx údajích x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxx,

x) x xxxx má nebo x posledních 3 xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nebo v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx tohoto xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx xxxx existují-li xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxx předložení xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx učiněné před xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx notářem xxxx xxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(6) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69) xxxxxx xxxxxxx elektronický xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70) x xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70), jsou-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx71).

§418x vložen právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx

(1) X udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx na dobu 5 let xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx právního nástupce.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx akreditované xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx se nacházejí xxxxxxxx, x nichž xxxxx poskytovány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§418x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Akreditovaná osoba xx povinna xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx x xxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx x změně rozhodnutí x udělení akreditace xx xxxxxx akreditované xxxxx; xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platnosti akreditace. Xxxx-xx splněny podmínky xxx udělení xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §418c, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy x 5 xxx. Akreditace xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§418x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx akreditované osobě, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx udělení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx posledním dnem xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doručena xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx činnosti xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx oddlužení. Je-li xxxxxx, xx ukončení xxxxxxxx xxxxx poškodí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději do 20 xxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxx akreditace xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejdéle xx xxxx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxx podána, a xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Akreditace xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx vydána, xxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx.

§418x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx akreditované osoby

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba postupuje xxx poskytování služeb x oblasti oddlužení xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx dlužníka, xx xxxx xxxxxx neodůvodňují xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx nezohlední xxx sepisu takového xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx podá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx takový xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podáním takového xxxxxx dlužníkovi škodu.

(2) Xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovány služby x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx trvale x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxx x provozní dobou xxxxxxx xxx styk x veřejností.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx zrušení akreditace xxxxx §418f xxxx. 1.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. s účinností xx 1.7.2017

§418h

Seznam xxxxxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob (dále xxx "xxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx x identifikační xxxxx xx přidělené rejstříkovým xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx akreditované osobě xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx poskytovány xxxxxx x xxxxxxx oddlužení,

d) xxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) den, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xx se akreditovaná xxxxx xxxxxxxxx přestupku, xx který jí xxxx xxxxxxx pokuta xxxxxxx xx výši 5&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uložené xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxx.

(3) Údaj x xxx, xx se xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx částku 10&xxxx;000 Xx,

x) xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx pokuta přesahující xxxxxx 10&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxxxx částku 75&xxxx;000 Xx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 let, x

x) xx xxxxxxxx 8 let ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx který xxxx akreditované xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx než 2 roky;

rozhodnutím o xxxxxxxxx se pro xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx x žalobě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xx xxxxxxx vyřadí xxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu xxxx xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2017 Xx. a 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXX

§418x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provede kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x přiměřené xxxxx odstranila xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. s účinností xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx povinnost xxxxx §418g xxxx. 1,

x) xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx, nejsou označeny xxxxx podle §418g xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti oddlužení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §390a xxxx. 4, nebo

d) x xxxxxxx x §418g xxxx. 4 neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx mohou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditace.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §390a odst. 7 xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za úplatu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zprostředkuje xxxx xxxxxxx obstarání xx xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx oddlužení.

(4) Xx xxxxxxxxx

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) lze xxxxxx pokutu do 200&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 5 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 2 nebo 3 xxx uložit xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§418x

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx nabídne xxxx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti oddlužení.

(2) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx x xxxxxxx x §390a xxxx. 7 sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx nabídne obstarání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx uložit xxxxxx do 500 000 Xx.

§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §418j a 418k projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§418x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. a 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§419

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, seznam xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spis.

(3) Xxxxxxxxxxx rejstřík xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx kopie a xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx má přístup xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx ministerstvo nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informaci x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx.

§420

(1) Xx-xx dlužník xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx jeho jméno, xxxxxxxx, bydliště, xxxxx xxxxx, x nemá-li xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, která xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx sídlo.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se do xxxxxxx dlužníků xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx jej xxx xxxx xxxxxxxxx, dále xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, x identifikační xxxxx.

(3) Xx-xx dlužník právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firma xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, nejpozději xxxx do 7 xxx xx tomto xxxxxxxx; není-li xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x uvedené xxxx xxxx, xxxxxx xxx insolvenční soud xx seznamu xxxxxxxx, xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx pomocí údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx zapsána x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx insolvenčního rejstříku.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce zapíše xxxxxxxxxxx soud xxxx x tom xx xxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zapisuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx.

(6) Sdílení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x jiným xxxxxx xxx k xxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx.

§421

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx vložení xxxx písemnosti x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx sporech,

b) xxxxxxx podání, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak,

c) xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Podání došlá xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§422

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podání, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx, že některé x osobních údajů xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v podání, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x příjmení xxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx rejstříku zveřejní xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx osobu, která xxxxxxx podání, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx jméno x xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zveřejňován.

§423

(1) Do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxx, xx se x xxxxxxx xxxxx nachází xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, však xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xx vyhlášení xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx rejstříku xx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§424

(1) Xxxxxxx-xx tento xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se písemnost xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxx.

§425

Vyškrtnutí dlužníka xx xxxxxxx dlužníků

(1) Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx. Skončí-li insolvenční xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §142, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx od doručení xxxxxxx dlužníka; xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx právní xxxx rozhodnutí.

(2) Xxx xxxxxxxxxx znepřístupněných údajů xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu58).

(3) Xx-xx xxxxx opravný xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v seznamu xxxxxxxx a údaje x něm přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

XXXXX II

VZTAH XX XXXXXX EVROPSKÉ UNIE

§426

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxxxx Xxxxxxxx xxxx59) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, na xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Evropským xxxxxxxxxxxx prvkem xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx59) skutečnost, že xxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§427

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obsahovat výrok x mezinárodní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropské xxxx59) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku najevo, xx se xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení x evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x xxx mezinárodní příslušnosti. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odkaz na xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx mezinárodní příslušnost xxxxxxxx.

(3) Dlužník a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx nesprávného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Údaj x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx založena, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§428

Insolvenční xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx; je-li x xx požádán, xx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§429

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx59) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx zveřejněno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx bude xxxxxxxx insolvenčním správcem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxx x ustanoveném insolvenčním xxxxxxx a o xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xxxxxxxx 1.

§430

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx své xxxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx z členských xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx známé věřitele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx insolvenční xxxx xxx, že xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, standardní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie59).

§430x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Učinil-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx59), xxxxxxxx místní věřitele x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx se jednostranný xxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx mohou proti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx59).

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud společně x námitkami xxxxx §304 odst. 2 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx věřitelé x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x schválení reorganizačního xxxxx z důvodů xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

(5) V řízení x xxxxxxxxxxxxx příslibu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení.

§430a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§430x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx formulářů xxx xxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§430x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§431

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx o uplatnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx, přihlášky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §85, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx plánu a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx úschovu x nahlížení xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx odměny a xxxxxxxx xxxxxx státem,

c) xxxxxx určení nutných xxxxxx x odměny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přípustnou xxxx,

x) xxxxxxx řád xxx xxxxxxxxxxx řízení,

e) xxxxxxxxx elektronických xxxxxx x druhy formátů,

f) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx x uspořádání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxx, nákladů, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, délku xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx oprávněny x xxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §31, 36, 45, 136, 294, 313, 371, 373, 383, 385 x §430a,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obydlí, xxxxx dlužník xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx.

§432

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx x xxxx xx 31. prosince 2008 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhlášku, kterou xx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 hodin poté, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§101 xxxx. 1), xxxxxxx xx splněnou x xxxxx, učiní-li xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 2 hodin xx xxxxxxxx rozvržené xxxxxxxx xxxx.

(3) Do 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, seznam xxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §422 xxxx. 1 x 2 xx do 31. prosince 2008 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zveřejňován.

(5) Xx 31. xxxxxxxx 2024 xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxx xxxxxxxx; xx tomto xxxx xxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx75). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadáním xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátoru75) v xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx klientského xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxx údajů, xxxxx xxxx o konkrétním xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxx přírůstků xx xxxxxxx dlužníků xx určitý xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx podle xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxx,

x) dálkového zpřístupnění xxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxx xxxx doplněné o xxxxxxxxxxxx směrový xxxxxxxxxxxxx75), xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§433

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 122/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 12/1998 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Zákon č. 214/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 368/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 476/1991 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkursu x xxxxxxxxx.

§434

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx v insolvenčním xxxxxx nastaly přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zákon x. 182/2006 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx insolvenční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jestliže x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány.

2. Xxxxxxxxxx §178 a 179 xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x nich xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §16, §160 xxxx. 3, §336 xxxx. 2 x §410 xxxx. 2 zákona x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx popření pohledávky xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nastaly xx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §394 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx uplatní x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 69/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.3.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx. xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 334/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2012

Čl. XXIX

Přechodné ustanovení

Ustanovení §285 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 182/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x exekučním xxxxxxx vedeným podle xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx účinky úkonů, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx č. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije x xxx insolvenční xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nikoliv xx xxxxxx dosažení zisku xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců činnost xxxxxxxxxxxx některé x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xx xxxxxx §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx poskytovat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákona xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §390a xxxx. 4, §418g xxxx. 1 xx 3 x ustanovení xxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx osobu xxxxx xxxx první xxxxxxx. K xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx podán x xxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx nebyl xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx podle §390a xxxx. 1 xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxx xxxx návrhu xxxxx xxxx třetí, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx x hypotečním zástavním xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx emise předchází xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx kryté xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 190/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje podle §375 zákona x. 182/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxx pořadí uspokojování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2018 Xx. x účinností xx 4.1.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/2019 Xx. x účinností xx 1.6.2019

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Insolvenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2019

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. 182/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, však xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 182/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx správcích

s účinností xx 1.1.2008

108/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 312/2006 Xx., x zákon x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 11.5.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

362/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

56/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 182/2006 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 17/2008

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů

s xxxxxxxxx od 1.7.2009

458/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2009

7/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

163/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 21.4.2009 xx xxxxx xxxxxxxxx usnesení xx xxx 27.5.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §394 odst. 2 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx a §93 xxxx. 2 zákona x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 9.6.2009

217/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009 x xxxxxxxx xxxxx §98, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.1.2012

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

241/2010 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 1.7.2010 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.3.2011

260/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.7.2010 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §399 odst. 2 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 10.9.2010

409/2010 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

69/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx práce XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, ve znění xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

466/2011 Xx., xxxxxx se zrušuje xxxxx x. 245/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 30.12.2011

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

334/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

396/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

45/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx činů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů)

s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

185/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx správcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2013

294/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

375/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

64/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

268/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.6.2017 xx. xx. Xx. XX 22/16 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §160 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.9.2017

283/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 11.7.2017 xx. xx. Xx. XX 23/14 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx a §66 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 294/2013 Xx. (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

291/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2017

422/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 7.11.2017 sp. xx. Pl. XX 33/15 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 26.12.2017

182/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx finančním xxxx, xx znění zákona x. 183/2017 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

307/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.1.2019

31/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 296/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.6.2019 s xxxxxxxx §102 a 139, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2022

80/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

223/2019 Xx., xxxxx XX ze xxx 2.7.2019 xx. xx. Xx. XX 2/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 xxxx první xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx účinném xx 30.6.2017 (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 20.9.2019

230/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

119/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx finančním trhu

s xxxxxxxxx od 1.5.2020

191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx soudního řádu

s xxxxxxxxx xx 24.4.2020

460/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti trestných xxxx a právnické xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, x zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.2020

527/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x zákon x. 186/2016 Sb., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

588/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 24.7.2021 x 1.1.2022

298/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx finančním xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 14.8.2021

96/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací předpisů Xxxxxxxx xxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

254/2022 Sb., xxxxx XX ze xxx 28.6.2022 xx. xx. Xx. XX 104/20 xx xxxx návrhu xx zrušení §108 xxxx. 1 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 31.8.2022

416/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 257/2004 Sb. x xxxxxx x. 377/2005 Sb.
2) Čl. 99 xxxxxxxxx zákona x. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx.
2x) Xxxxx č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx x. 483/2006 Xx.
3) Xxxxx č. 280/1992 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §9 xxxx. 4, §11, 8489 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
6) Xxxxx č. 189/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §92 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.
8) §92 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9x) Zákon č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §137 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §9 xxxx. 3 a §27 xxxx. 3 xx 5 zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §35 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
16) Xxxxxxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16a) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §53 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
18) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §76 xxxx. 1 xxxx. x) občanského soudního xxxx.
20) §42 xxxx. 4 občanského xxxxxxxx xxxx.
21) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) §29 xxxxxxxx č. 37/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 77/1993 Sb.
24) §79 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
25) §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
26) Xxxxx č. 190/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) Xxxxxxxxx §321, §322 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
29) §279 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx.
30) Xxxxxxxxx §31 xxxx. 6 x §37a xxxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
34) §58 xxxxxxxxxx zákoníku.
35) Xxxxxxxxx §7b xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxxxx x. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §8 zákona č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §91 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
38) §93 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
39) Xxxxx č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 436/2004 Xx.
40) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §8 xxxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§28 xxxxxxxx x. 222/1995 Xx., x vodních cestách, xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx havárii x xxxxxxx nebezpečných xxxx.
42) §22, §23 xxxx. 1 x 3 x §27 xxxxxx x. 72/1994 Xx., o xxxxxxxxxxx bytů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §23 xx 28 zákona x. 72/1994 Xx.
44) §22 xxxxxx č. 72/1994 Xx.
45) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
46) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Například xxxxx č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 124/2002 Xx.
49) §29 xxxx. 4 xxxx. x) x odst. 5 zákona x. 124/2002 Xx.
50) §193 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění zákona x. 409/2010 Sb.

51) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES xx xxx 4. dubna 2001 x reorganizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2399 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2014/59/XX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

52) §5a xx 7a xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/ES xx xxx 20. xxxxxx 2000 x přístupu k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jejím xxxxxx.
54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/17/ES xx xxx 19. března 2001 x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
55) §5c xxxxxx č. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 39/2004 Sb.
56) §5a xxxx. 1 xxxxxx x. 363/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 39/2004 Xx.
57) Xxxxx č. 363/1999 Sb.
58) Zákon č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/848 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x insolvenčním xxxxxx.
60) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §2 xxxx. k) zákona x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 190/2009 Xx.

62) §24 xx 27 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX xx xxx 6. xxxxxx 2003 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, Xx. xxxx. L 124, 20. 5. 2003, x. 36.

64) §3 a 9 xxxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

65) Například §7b xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

67) Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

69) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx.

70) §3 xxxx. 1 zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx.

71) §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 304/2013 Xx.

72) §1190 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

73) §16b xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) §39 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

75) §12a xxxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx služby a x xxxxx některých xxxxxx.