Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2021 do 30.06.2021.


Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
182/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých základních pojmů §2

Úpadek §3

Způsob řešení úpadku §4

Zásady insolvenčního řízení §5

Výjimky z působnosti zákona §6

Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních §7

Věcná příslušnost §7a

Místní příslušnost §7b

Účast státního zastupitelství §7c §8

HLAVA II - PROCESNÍ SUBJEKTY

Díl 1 - Procesní subjekty §9

Insolvenční soud §10 §11 §12

Asistent soudce insolvenčního soudu §13

Díl 2 - Účastníci řízení §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Díl 3 - Insolvenční správce a další správci §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Odvolání insolvenčního správce §31

Zproštění insolvenčního správce §32

Zástupce insolvenčního správce §33

Oddělený insolvenční správce §34

Zvláštní insolvenční správce §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a

Úvěrové financování §41 §42 §43 §44 §45

Díl 4 - Věřitelské orgány

Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů §46

Schůze věřitelů §47 §48

Hlasovací právo §49 §50 §51 §52 §53

Postup insolvenčního soudu §54 §55

Věřitelský výbor §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Insolvenční soud jako věřitelský výbor §66

Účast odborové organizace ve věřitelském výboru §67

Zástupce věřitelů §68

Díl 5 - Další procesní subjekty

Státní zastupitelství §69

Likvidátor dlužníka §70

HLAVA III - USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Doručování §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §80a

Pořádková pokuta §81 §82 §83

Spojení věci §83a §84

Jednání §85

Dokazování §86 §87

Rozhodnutí §88 §89 §90

Opravné prostředky §91 §92 §93 §94 §95 §96

HLAVA IV - PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM

Díl 1 - Zahájení insolvenčního řízení §97 §98 §99 §100

Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem §100a

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení §101 §102

Díl 2 - Insolvenční návrh §103 §104 §105 §106 §107

Záloha na náklady insolvenčního řízení §108

Díl 3 - Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení §109 §110

Nakládání s majetkovou podstatou §111 §112 §113 §114

Díl 4 - Moratorium §115

Návrh na moratorium §116

Rozhodnutí o návrhu na moratorium §117

Vyhlášení moratoria §118

Účinnost moratoria §119

Účinky moratoria §120 §121

Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria §122 §123

Zánik moratoria §124 §125 §126 §127

Mimořádné moratorium §127a

Díl 5 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm §128

Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost §128a §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135

Rozhodnutí o úpadku §136 §137 §138

Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku §139

Účinky rozhodnutí o úpadku

Předběžná opatření a započtení §140

Přerušení řízení §140a

Zákaz vydání rozhodnutí §140b

Nové zahájená řízení §140c

JIná řízení §140d

Výkon rozhodnutí a exekuce §140e

Odvolání proti rozhodnutí o úpadku §141

Právní moc rozhodnutí o úpadku §141a

Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu §142 §143 §144 §145 §146 §147

Díl 6 - Stanovení způsobu řešení úpadku §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157

Díl 7 - Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku §158

Díl 8 - Incidenční spory §159 §160 §161 §162 §163 §164

HLAVA V - VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK

Díl 1 - Postavení věřitelů a jejich pohledávek §165 §166 §167

Pohledávky za majetkovou podstatou §168

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou §169 §170 §171 §172

Díl 2 - Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání

Podání přihlášky §173

Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky §173a

Náležitosti přihlášky §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §182a §183 §184 §185 §186 §187

Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem §188

Seznam přihlášených pohledávek §189

Přezkoumání přihlášených pohledávek

Přezkumné jednání §190 §191

Popření přihlášených pohledávek §192

Popření pravosti pohledávky §193

Popření výše pohledávky §194

Popření pořadí pohledávky §195

Účinky popření pohledávky §196 §197

Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §198

Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §199

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem §200 §201 §202

Díl 3 - Jiné způsoby uplatňování pohledávek §203 §203a §204

HLAVA VI - MAJETKOVÁ PODSTATA

Pojem a rozsah majetkové podstaty §205

Obsah majetkové podstaty §206 §207 §208

Zjišťování majetkové podstaty §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

Soupis majetkové podstaty

Pořízení soupisu §217

Označení majetku v soupisu §218

Ocenění položek soupisu §219

Důvod soupisu §220

Prohlášení o správnosti soupisu §221

Zveřejnění soupisu §222

Upuštění od soupisu nebo ocenění §223

Vyrozumění o soupisu §224

Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty §225 §226 §227

Nakládání s majetkovou podstatou a její správa §228 §229 §230

HLAVA VII - NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ

Díl 1 - Neplatnost právních úkonů §231 §232 §233 §234

Díl 2 - Neúčinnost právních úkonů §235 §236 §237 §238 §239

Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění §240

Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů §241

Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů §242 §243

ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU

HLAVA I - KONKURS

Díl 1 - Prohlášení konkursu a jeho účinky §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252

Smlouva o vzájemném plnění §253

Fixní smlouvy §254

Výpůjčka §255

Nájemní a podnájemní smlouvy §256 §257 §258

Leasingové smlouvy §259

Výhrada vlastnictví §260 §261 §262

Díl 2 - Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení §263 §264 §265 §266 §267

Díl 3 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

Díl 4 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu §277 §278 §279 §280 §281 §282

Díl 5 - Zpeněžení majetkové podstaty §283

Předkupní právo §284 §285 §286 §287 §288 §289 §289a §290 §291 §292 §293 §294 §295

Díl 6 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení §296 §297 §298 §299

Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty §300 §301

Díl 7 - Konečná zpráva a rozvrh §302 §303 §304 §305 §306 §307

Díl 8 - Zrušení konkursu §308 §309 §310 §311 §312 §313

Díl 9 - Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu §314 §315

HLAVA II - REORGANIZACE

Díl 1 - Přípustnost reorganizace §316

Díl 2 - Návrh na povolení reorganizace §317 §318 §319 §320 §321 §322 §323 §324

Díl 3 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace §325 §326 §327 §328 §329 §330 §330a §331 §332 §333

Díl 4 - Věřitelé při reorganizaci §334 §335 §336 §337

Díl 5 - Reorganizační plán §338 §339 §340 §341 §342

Zpráva o reorganizačním plánu §343 §344 §345

Hlasování mimo schůzi věřitelů §346 §347 §348 §349 §350 §351

Díl 6 - Provádění reorganizačního plánu §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361

Díl 7 - Skončení reorganizace §362 §363 §364

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA §365 §366

HLAVA IV - ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Díl 1 - Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §367

Oddíl 2 - Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v §367 odst. 1 písm. c)

Insolvenční návrh, úpadek obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v §367 odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v §367 odst. 1 písm. g) §368 §368a §368b §368c §368d §368e §369

Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti §370

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §371

Insolvenční správce §372

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §373

Pořadí některých pohledávek za bankami a spořitelními a úvěrními družstvy §374

Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize §374a

Pohledávky z nepreferovaných dluhových nástrojů §374b

Kryté dluhopisy a hypoteční úvěry §375

Majetek zákazníka §375a §376

Oddíl 3 - Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry §377 §378

Díl 2 - Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §379

Oddíl 2 - Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení §380 §381

Informování orgánu dozoru a veřejnosti §382

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §383

Insolvenční správce §384

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §385

Zvláštní ustanovení o rozvrhu §386

Oddíl 3 - Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky §387 §388

Díl 3 - Úpadek podílového fondu a úpadek podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem §388a §388b §388c

HLAVA V - ODDLUŽENÍ §389 §390

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu §390a

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení §391

Přílohy k návrhu na povolení oddlužení §392 §393 §394

Společný návrh manželů na povolení oddlužení §394a

Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení §395 §396 §397 §397a

Způsoby oddlužení §398

Zpráva pro oddlužení §398a

Splátkový kalendář fyzické osoby - podnikatele §398b §399 §400

Hlasování mimo schůzi věřitelů §401 §402 §403

Rozhodnutí o schválení oddlužení §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení §412

Splnění oddlužení §412a

Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení §412b

Rozhodnutí o splnění oddlužení §413

Osvobození dlužníka od placení pohledávek §414 §415 §416 §417

Zrušení schváleného oddlužení §418

ČÁST TŘETÍ - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ

HLAVA I - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ §418a

Podmínky pro udělení akreditace §418b

Žádost o akreditaci §418c

Rozhodnutí o udělení akreditace §418d

Změna a prodloužení akreditace §418e

Zrušení a zánik akreditace §418f

Povinnosti akreditované osoby §418g

Seznam akreditovaných osob §418h

HLAVA II - DOHLED

Dohled ministerstva §418i

Přestupky právnických osob §418j

Přestupky fyzických osob §418k

Společná ustanovení §418l

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK §419 §420 §421 §422 §423 §424

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků §425

HLAVA II - VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE §426

Mezinárodní příslušnost §427

Insolvenční správce §428

Zveřejnění některých rozhodnutí §429

Známí věřitelé §430

Jednostranný příslib §430a

HLAVA III - FORMULÁŘ §430b

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §431

Přechodné ustanovení §432

Zrušovací ustanovení §433

Účinnost §434

Nález Ústavního soudu - č. 163/2009 Sb.; č. 241/2010 Sb.; č. 260/2010 Sb.; č. 268/2017 Sb.; č. 283/2017 Sb.; č. 422/2017 Sb.; č. 223/2019 Sb.

č. 217/2009 Sb. - Čl. II

č. 69/2011 Sb. - Čl. II

č. 334/2012 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXIX

č. 294/2013 Sb. - Čl. II

č. 64/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. XII

č. 31/2019 Sb. - Čl. II

č. 80/2019 Sb. - Čl. XVIII

č. 230/2019 Sb. - Čl. II

č. 191/2020 Sb. - §33

INFORMACE

182
ZÁKON
ze xxx 30. xxxxxx 2006
o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudním xxxxxxx některým xx xxxxxxxxxxx způsobů xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpadkem nebo xxxxxxxx úpadkem x x co nejvyššímu x zásadně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx řízením xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dlužníkův úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, před xxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxx, xxxxx i soud, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) incidenčním sporem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, projednávané v xxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů,

f) osobou x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věřitelem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jen xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx právem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx převodem práva xxxx postoupením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) přihláškou xxxxxxxxxx procesní xxxx, xxxxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx rejstříkem xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx institucí xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, obchodník x xxxxxxx papíry, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx 1 xxxx 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce a xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"), pojišťovna x xxxxxxxxxx, x xx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxx, jestliže xx

x) více věřitelů x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plnit

(dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xx xx xx xx, xx dlužník xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx závazky, jestliže

a) xxxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx xx xxxx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx splatných peněžitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Má se xx to, xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx své peněžité xxxxxxx, xxxxxxxx rozdíl xxxx výší jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výší jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "mezera xxxxx") xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx likvidity xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sestavuje, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx likvidity anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxx ekonomickým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x restrukturalizací x xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx více xxxxxxxx a souhrn xxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxx xxxx k xxxxx správě xxxx xxxxxxx, případně k xxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx, lze-li se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X hrozící xxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx zřetelem ke xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, že dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxx závazků.

(6) Obsah, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx které se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx osoby, které xxxx oprávněny x xxxxxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxx hrozícího úpadku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx řešení úpadku") xx rozumí

a) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx druhy xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx xxxx o xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpadku, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx"),

x) xxx-xx o xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

c) xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx řízení musí xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x aby xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x co xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů;

b) xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx věřitele xxxxxx v dobré xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx postupem insolvenčního xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xx dovoluje xxxxx.

§6

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxx,

x) územní xxxxxxxxxxx xxxxx2),

x) Xxxxxx xxxxxxx banku,

d) Všeobecnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Garanční systém xxxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx školu, xxxx

x) xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxx stát xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx se xx xx zaručil.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx instituci, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízenou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Použití xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, použijí xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx4) týkající se xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx xx tento xxxxx xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxxxxx řízení,

b) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xx věcech vyplývajících x právních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§7b

Místní příslušnost

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx dlužníka. Xxx insolvenční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx soud, v xxxxx obvodu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dni, xxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx první.

(2) Xxx-xx x insolvenční řízení, x xxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx soudu xxxxxxxxx x odstavci 1 x řízení xxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx, x xxxxx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxx řešící xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x touto osobou xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájit x u insolvenčního xxxxx, v jehož xxxxxx je v Xxxxx xxxxxxxxx umístěn xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xx příslušný xx xxxxxx uvedených v §7a xxxx. x) xx x).

(5) Insolvenční xxxx, x něhož xxxxxxxxxxx xxxxxx probíhá, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx odkladu, x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, x jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxx jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezveřejňují, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx bezdůvodnost.

§7c

Účast xxxxxxxx zastupitelství

Státní xxxxxxxxxxxxxx xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx, a moratoria.

§7c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§8

Ustanovení xxxxx xxxxx x čtvrté xxxxxx xxxxxx se použijí, xxx xxxxxxxxx-xx tento xxxxx v části xxxxx ohledně xxxxxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx jinak.

HLAVA II

PROCESNÍ XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx subjekty

§9

Procesními subjekty xxxxx tohoto xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zastupitelství, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx incidenčního xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx dlužníka.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx soud x insolvenčním xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx ukládá xxxx předpokládá,

b) průběžně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

§11

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx účelu x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx řízení.

(2) Insolvenční xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx účtů x xxxxx potřebná xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokyny x xxxxxx xx, xxx si vyžádal x určitým otázkám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

(1) V insolvenčním xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

Díl 2

Účastníci řízení

§14

(1) Xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx vůči xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx účastenství xxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxx xxxx dotčeno.

§15

Xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x rozhoduje.

§16

(1) Xxxxxxxxx řízení x incidenčních xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vedlejší xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx.

§17

Xxxxx xx xxxxxx7) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx8) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení přípustné.

§18

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx spojují xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, insolvenční soud xxxxxxxx, xx místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tak na xxxxxxx návrhu xxxxxxxx, xxxxx xxx podat xxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx listinou, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravost xxxxxxx xxxx, které xx podepsaly.

(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xx xxxxxx xxxxx došel; xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx. K xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx formuláři podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x návrhu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xx se xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxxxxxx xxxx také xxxxx, xxxxx-xx věřitel x nabyvatel xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx prohlášení x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1; xxxxxxxx 2 xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §18 xxxxxxxx x xxxx vstupu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na místo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx sporů, xxxxx xx týkají xxx nabyté xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §177 xxxx. 2 až 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx od xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxx se týkají xxxxxxx za právnickou xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celky x zastoupení xxxxxxxxx xxxxxx, platí obdobně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může x insolvenčním řízení x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxx správce x xxxxx správci

§21

(1) Xxxxxxxxxxx správce se xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx9a).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x hostující xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx insolvenčním správcem xxxxxxxxx, xxx xx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybrat xx xxxxxxx insolvenčních správců, xx možné xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx ustanovením xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavře xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem na xxxx poměr x xxxx xxxx x xxxxxx účastníků xx xx důvod pochybovat x xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §34. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx insolvenční správce xxxxx, že jsou xxx xxxxxx xxx xxxx vyloučení, je xxxxxxx oznámit xx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxx obchodní společnost, xxxxx xx ustanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx, xxx x jejích xxxxxxxxxx prostřednictvím kterých xxxxxxxx činnost insolvenčního xxxxxxx60), xxxx xxxxx xxxxxx funkci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxxx správce xxx insolvenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xx-xx x rozhodnutím x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 a xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xx 24 x xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx §29 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Nejde-li x xxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xxxxxx

x) xxx obvod xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx určení podán xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxx určení xxxxx xxxxx xx xxxx způsob řešení xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a),

x) pro obvod xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxx, je-li x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx v xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) bez xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx, ustanoví insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osobu. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníků, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k osobě xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, jeho dosavadní xxxxxxxx a k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx postup vždy xxxxxxxx.

(6) Odstavce 2 x 3 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx. Xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx osobu insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx x souladu xx xxxxxxx dočasnosti xxxx příležitostnosti, je-li xx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x osobě dlužníka x x jeho xxxxxxxxxx poměrům, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx insolvenčním správcem.

§26

Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přípustné. X xxxxxxxx lze xxxx namítat pouze xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, se x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.

§27

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx může insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"); xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx stejným xxxxxxxx jako rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Předběžný xxxxxxx vykonává před xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a má xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxx vymezí. Tato xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rozhodnutí x úpadku, stává xx předběžný xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx působností.

(3) Ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xx 24 x §25 xxxx. 3 obdobně.

§29

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se mohou xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x funkce x xx ustanovují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X odvolání xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx povolené xxxxx §148 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx soudem ustanovena xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx reorganizačním plánu xxxxx §25 odst. 1, a x xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx se mohou xxxxxxxx usnést xxxx xx schůzi xxxxxxxx, xxxxx nejblíže xxxxxxxxx xx xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx. Toto xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx právo xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx usnesení xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx věřitelů přihlášených xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítané xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) zároveň xxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxxxxxxxxx pohledávek.

(2) Usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 potvrzuje insolvenční xxxx; nepotvrdí xx xxxxx tehdy, nesplňuje-li xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xx 24 a §25 xxxx. 3; §54 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx oprávněnou x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx; §55 xxxx. 1 xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx soud xxxxx, aby mu xx stanovené lhůtě xxxxx zprávu x xxx činnosti, xxxxxxx x xxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výdaje a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx správou x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Přijme-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, aniž xx xxxxxx na ustanovení xxxxxxxxxxxxx správce nového, xxxx byl-li xxxxx xxxxxx ustanovený xxxxxxxxxxx xxxxxxx odvolán x xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx §29 odst. 1 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x odmítnutí xxxxxxxxx pohledávky dojde x xxxxxx změně x xxxxxxx věřitelů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx usnesení xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemají xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx i xxx xxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xx 3 insolvenční xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x xx xx 3 xxx xxxx, xx xx x svém ustanovení xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlasil.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx xx zákona právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx právo pozastaveno xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx. Xxxxx xx okolnosti xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně.

(4) Xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kterému zaniklo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a), xxxxxxxxxxx soud odvolá x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §25 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx najevo, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx správcích9a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx výroku o xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §26.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx odpovědnost xx xxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxx řádně své xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxx funkce x xxxxxxxx péčí xxxxx xxxxx závažně xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost, uloženou xx zákonem nebo xxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx anebo x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx zpravidla xx slyšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx odvolat insolvenční xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 4 x §31 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx

Xx-xx xx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx ustanovit xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xx ze závažných xxxxxx xxxxxx přechodně xxxx xxxxxx vykonávat. Xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx §29 xx 31 xxxxxxxxx.

§34

Oddělený xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x některých xxxxx xxx xxxx xxxxx jen x xxxxxxxxx x dlužníkových xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pochybovat, xx xxxxx xxxxx ovlivní xxxxxxx způsob xxxxxx xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx proto, xx xxxxx xxxxxxxxx společnému xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odděleným xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx incidenčních xxxxx x uplatňování majetkových xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx hlasoval xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§35

Zvláštní xxxxxxxxxxx správce

(1) X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx v xxxxx insolvenčního řízení xxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxx vztah x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, není důvodem xxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xx funkce, xxxxxxxxxx a zprošťování xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx vydání majetku xxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.

§36

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx péčí; je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx uspokojeni x xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zájmy xxxxxxxxx x xxxx xxxxx jiných xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxxxxxx k řádnému xxxxxx xxxxxx funkce; xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jednán. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx odůvodňujících zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) xxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx §407 xxxx. 3); x xxxx zprávě xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx schválené xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

(4) X písemné xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxx plnil všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřizuje v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, §31 odst. 6, §136 xxxx. 5, §246 odst. 1, §313 xxxx. 2, §371, §373 odst. 2, §383 odst. 1, §385 odst. 2 x §430a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§37

(1) Insolvenční správce xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Této odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jen xxxx xxxxxxx, že škodě xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx vynaložení veškerého xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx možné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx škodu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §40 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx jiné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx správce odpovídá xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx právního xxxxx insolvenčního xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx prokáže, xx x xxxx, xxx xxxxx právní xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stačit x xxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Právo xx náhradu xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxx insolvenčnímu správci xx promlčí xx 2 let xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx, a xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xx 10 let xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxxxx správce xx právo xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxxx činí výše xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 % xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxx odměnu x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx plátcem daně x přidané hodnoty, xxxxxx xx k xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx správce povinen x xxxxxx x x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx možné, xxxxx je stát, xxxxxxx xxxx 50 000 Xx na odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50&xxxx;000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyúčtování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x není-li xx, ve xxxxxx x xxx činnosti. Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx okolností xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx ke snížení xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx některou xx svých povinností xxxx xx nenavrhl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrhu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx z funkce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x své xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §304. Xxxxxxxx-xx xx xxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxx insolvenční xxxx x schválení této xxxxxx již v xxxx xxxxxxx; xxx-xx x hotové výdaje xxxxxxxxxxxxx správce, náklady xxxxxxx x udržováním x správou majetkové xxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zprávu xxxxx, xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx námitkám xxxxx této xxxxxx xxxxxx vyhověno.

(6) Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, insolvenční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho odměně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxx 6 xxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxx xxx odměny x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, některých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx státem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx určí xxxxxxxx xxxxxx vyúčtování; xxxxx xxx též xxxx, na xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxx, xx xxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx soudu, jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx ze xxxxx. Xxxxxxxxx lze splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxxxx x majetkové xxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xxx xx-xx xxxxxx xxxxxxx účelné xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jsou-li předem xxxxxxxxx věřitelským xxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce ohlášeným xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx specializovaných xxxxxxxxx; xxx xxxxxx dotčeny xxxx povinnosti ani xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx oprávnění nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx způsobem, x xxxxx xx xxxxxx, že xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx i nezaměnitelné xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx majetkovou podstatou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetkovou xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx nakládá, a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx sporech, xxxxx x v dalších xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxxx dlužníka, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§40a

Na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx správci uloženo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxxxxx náhodou, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Úvěrové financování

§41

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx11) x xxxxxxx, včetně xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "úvěrové xxxxxxxxxxx").

(2) Nenabídnou-li xxxxx xxxxxxxx než nejlepší xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx uzavřeny s xxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx věřitele xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42

(1) Majetek xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx použít xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx financování.

(3) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx financování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxx veřejné xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx správní xxxxx, xxxxx x notáři, xxxxxx exekutoři, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx osoby, xxxxx xx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu správci xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem.

(2) Součinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x tom, xx orgány x xxxxx x něm xxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx výkon xxxxxx, x xx xx xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx je xxxxxxxx přímo xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, které xxxx x sebe xxxxxxx xxxx jiné xxxx, které mohou xxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx majetku, xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx doručení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci. Xxx-xx x údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx x nim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezplatně; xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx s tím xxxxxxxxx hotových výdajů.

(3) Xxxxxx exekutor xxxxxxxx xxxxxxxxxx exekuce x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxx odstavce 1 xxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka získané x exekučním xxxxxx. Xx xxxxxxxx žádost xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci také xxxxxxxx posudek vypracovaný x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postavenou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 poskytnout xxxxxxxxxxxxx správci součinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tím xxxx dotčena.

§44

(1) Xxxxxxxxxx podle §43 xx poskytuje xxxxxxx tak, xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tam xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx,

x) banky, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx x pobočky zahraničních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jej x stavech xxxxxx xxxx x pohybech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx, které xx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x adresách, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxxx seznamech,

e) xxxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, která se xxxx xxxxxxxxx podstaty,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx orgánů x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce doloží xxx ustanovení do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

§45

Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxx, x xx x xx xxxxx skončení; této xxxxxxxxxxxx jej x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx může zprostit xxx, x jehož xxxxx xx xx, xxxx insolvenční xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx, prostřednictvím kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Díl 4

Věřitelské xxxxxx

§46

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zástupce xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx náhradníků nebo xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx x xxx, xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Schůze xxxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx většina xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zastoupených xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx ustanoven xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů s xxxxxxxx xxxx, které xxxxx do působnosti xxxxxx věřitelů xxxx xxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx svolává x xxxx insolvenční xxxx. Xxxxx ji x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxxxx 2 věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítané xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) činí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx schůzi xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxx xx 30 xxx xxxx, co xxx o její xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx zúčastnit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věřitelé, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce x státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Má-li xxxxxxx zaměstnance, xx xxxxx zúčastnit xx xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x dlužníka xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 3), x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx osoby xxxxxxx v §47 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, pro xxxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Schůzí xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx x oznámení x xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx všichni xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxx tento účel xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx písemně (§50 xxxx. 2). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, předmětem jednání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1, xxx-xx ustanoven xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxx xxxxxx xx přezkumném jednání, xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxx dosavadní xxxxxxxx, a xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx jednání xxxxx schůze xxxxxxxx xxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxx věřitelům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vznikly x souvislosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, konané xx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx náhradu nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx; zaplacení xxxx xxxxxxxx částky, xxxxx xx příjmem xxxxx, xxxxx prominout.

Hlasovací xxxxx

§49

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostá xxxxxxx xxxxx přítomných xxxx xxxxx zastoupených xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx 1 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Náleží-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, musí xx dohodnout, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx, vykonávají xxxx xxxxx jen xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx platí, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxx stejný xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§50

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx hlasu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx, podáním výslovně xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx nepochybné, xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§51

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, usnese-li xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřizná xxxxxxxxx právo věřitelům, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 insolvenční xxxx.

(2) Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dlužníkem xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, rozhodne x xxxxxxxxxx právu xxxxxxxx, jejichž pohledávka xxxxxx ještě zjištěna xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx některého x věřitelů xxxxx §52 xxxx. 2.

(4) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx pohledávkám xx majetkovou xxxxxxxxx (§169), věřitelé s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§170), xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§172) x xx xxxx xxxxxxx odkládací xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Hlasovací xxxxx xxxxxx insolvenční soud x xxxxxxx z xxxxxxxx jednotlivě.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx o hlasovacím xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xx zveřejnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x důkazy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předložit xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx schůzí xxxxxxxx; xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx věřitelů.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx schůzi xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hlasovacím xxxxx xxxxxxxx závislé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx přípustné, lze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx právu xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxx, xxxxx x dlužníkem xxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na schůzi xxxxxxxx hlasovat, nestanoví-li xxxxx xxxxx; o xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx věty před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx plnění x xxxxxxxxx podstaty,

b) právního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxx součástí xxxxxxxxx podstaty,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxx ve věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, týkají-li xx xxxxx, xxxxx je xxxxxx věřiteli blízkou xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, není-li xx x rozporu xx xxxxxxxxx zájmem xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 x xx slyšení insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx neuvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxx určení xxxxxxx xxxxx potřebné xxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k hlasům xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx.

(7) Odstavce 1 xx 6 xx xxxxxxx obdobně, xxxxxxx-xx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx zrušit; xx neplatí x xxxxxxx uvedeném x §29 xxxx. 1, §51 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx, o reorganizačním xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx tak učinit xxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§55

(1) Xx vyhlášení xxxxxxxxxx, kterým zruší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxx z přítomných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx odvolání; současně xx xxxxx, xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, již xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx pouze xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx odvolání.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Osobou xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx usnesení. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx

§56

(1) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 50, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx náhradníky xxxx schůze xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 3 x xxxxxxx 7 členů. X xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřitelského xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepatrný konkurs xxxx oddlužení, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx věřitelé. Členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vždy nejméně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřiteli; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelé své xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx navržené xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx.

(2) Členové x xxxxxxxxxx věřitelského výboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřiteli xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nezajištěných xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx hlasy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx schůze věřitelů xxxxx §62 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Věřitelský výbor xxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx insolvenčnímu správci xxxxxxx při jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx nebo dlužníku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx průběžně xxxx x správnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) může nahlížet xx dlužníkova xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce,

h) xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx procesních sankcí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xxxx xxxx; xx svého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svolává a xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx věřitelský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ho x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z vlastní xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s xxx, xx nepřítomné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§56 xxxx. 2), xxxxxxxxx xxx x xxxxxx určeném xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx věřitelský xxxxx xxxx jen xxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxx §53 xxxx. 1 xx 6 se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xx xxxxxxx xx §53 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výbor jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx některého xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Členové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se mohou xx věřitelském xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu; nejde-li x advokáta, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Náklady, xxxxx xxx tím xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

§59

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx. Stane-li se xxxxxx nebo náhradníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výboru xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru nemohou xxx osoby, u xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx vztahu x dlužníkovi důvod xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx. Takto lze xxxxxxxx zejména, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §33 xxxx. 3 x §73 xxxx. 3 xxxxxxxx práce, společníky xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx x xxxxxxxx dlužníka xxxx nevlastní dlužníkovy xxxxx anebo xxxx xxx xxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxx k xxxxxx funkce xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x přítomných xxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxx zvolení, xxx xxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, již xxxxx xxxxx. Vyjádření xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxxx s odbornou xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx porušením svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx jiných osob. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x za své xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xx měli xxxxx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx tím členům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx. Xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozsah v xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxx majetkové podstaty x přínos xxx xxxxxxxxxx podstatu. Xx-xx xxxxxxx udělen, jde x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdajů x odměny xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§61

(1) Xx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského výboru x x potvrzení xxxxx xxxx členů x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx i xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx dlužník, xxxxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, učiní xxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xx platí xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx schůzi xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx oprávněné xxxxx (§47 xxxx. 1).

(3) Proti rozhodnutí, xxxx insolvenční soud xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby x xxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx věřitelé.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx konaná xx jmenování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxx xxxxx zastoupených xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx podle výše xxxxxx pohledávek. První xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jmenování prozatímního xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx odvolat některého x xxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx do něj xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx náhradníka; xxxxxx se postupuje xxxxx §57 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ukončí xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx okamžiku, xxx insolvenční xxxx xxxxxxx usnesení, xxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx náhradníka věřitelského xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx z funkce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v insolvenčním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx skončí xxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxxx xx nabyvatele xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zanedbávání povinností, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx některého z xxxx členů x xxxxxxxxxx. Může xxx xxxxxx x xxx xxxxxx.

§64

(1) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxx může podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx x funkce xxxxxx, xxxx podat odvolání xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx.

§65

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx xx xxx funkce xxxxxxxxx. Xxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, xxxxx nemusí obsahovat xxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxx, xx věřitelský xxxxx nebo některý x jeho členů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zánik funkce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx nemá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx místo xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx náhradník. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jmenovaný insolvenčním xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx.

§66

Insolvenční soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poklesne xxxxx xxxxx věřitelského výboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx méně xxx 3 nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx počtu xxxxxxx 3 nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenční soud.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nejméně 3 xxxx xx počtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx; §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx.

§67

Xxxxx xxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxxxx výboru

Má-li xxxxxxx zaměstnance, xx xxxxx zúčastnit se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x dlužníka vedle xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sdružení xxxxxxxxxx organizací s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx odborové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jinak.

§68

Zástupce xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx věřitelského výboru xxxxxxx, xxxx schůze xxxxxxxx xxxxx něho xxxxxx zástupce xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx věřitelů a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx, xxxx xxx podat x státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx sporu nebo xx moratoria.

§70

Likvidátor dlužníka

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx likvidátor xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, x xxx-xx x insolvenční xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(3) X souvislosti xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu, nutných xxxxxx x xx xxxxxxxxxx odměnu, xxxxx xxxx určí xxxxxxxxxxx xxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx

§71

(1) Soudní xxxxxxxxxx, předvolání, vyrozumění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx zveřejněním písemnosti x xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxx xxx "doručení xxxxxxxxx"), xxxxxx zákon xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebo pro xxxxxx osoby x xxxxxxxx způsob xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx a xxxxxx zveřejnění.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti x insolvenčním xxxxxxxxx; xxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§72

(1) Xxxxx doručení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx vzhledem k xxxxx účastníků a xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxx xxx zveřejněno xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx konat.

§73

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx skončení; xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx písemnosti, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemnosti.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx písemnosti, xxx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxx, spojen xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, začíná xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) X zvláštní xxxxxx doručení xxx xxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxxxx dlužníku, osobám, xxxxx mají právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x určitých případech xxxxxx doručeny x xxxxxxxxxx, o kterých xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu však xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručovatele.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx správce xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x doručení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx vlastních rukou xxxxxxxx.

(3) Nepodaří-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx schránky insolvenčního xxxxxxx16a). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx písemnost tímto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx písemnost doručujícímu xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx insolvenčních správců. Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxx. Xx jinou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx doručovat xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručované do xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx x tomu xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx.

§78

(1) Je-li insolvenčním xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než ostatním xxxxxxxx osobám, x xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16a) xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; §77 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx doručujícímu xxxxxx, xxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodatek "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

§79

(1) Písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx16a). Není-li možné xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže o xx věřitelský xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělil insolvenčnímu xxxxx. Xx jinou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru platí §78 xxxx. 1 xxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx se xxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx písemnost xx xxxxxx uvedenou x podání, které xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, jako xxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx být xxxxxxxxx doručována, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhláškou; xxxxxxxxxx §74 odst. 2 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx označení adresáta, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxx.

(2) Učinila-li osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx řízení více xxxxxx, doručuje se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uvedla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx doručeno xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx její xxxxxx.

§80x

(1) Xxxxx, xxxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx příloh x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx schránky xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učinit podání xxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx formulářích, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud podle §43 občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxx 1 a 3 xx použijí xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxx schránka xxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podání, xxxx xxxx-xx xx dlužníka xxxxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1.

§81

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx neúčastní jeho xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost uloženou xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxxx pokutu, x xx x opakovaně, xxxxxxx však do xxxxxx částky 200 000 Xx.

§82

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i bez xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxx jistotu jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dlužník.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x době xx rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx xxxxxx také

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx z důvodů xxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v §109 xxxx. 1 xxxx. b) a x), neodporuje-li xx xxxxxxxxxx zájmu věřitelů, xxxx

x) uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nespočívá pouze x pracovněprávních xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatými x xxxx průběhu.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx společnému xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx předběžným opatřením xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věřitele x xx okamžiku xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx pro určité xxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věřitele.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx nedůvodným zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx přijatými v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx, xx mu xxxxx takové škody xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx očekávat, xx xxxxxxxxx úpadek xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx nařízení xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §202 odst. 5 x 6 x xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx na xxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, věřitele, jehož xx započtení xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx tom xx xxxxxx xxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxx insolvenční xxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podala, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníkovi, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podala, x x případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů, x xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx dlužník xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 současně x jeho zveřejněním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx přípustné; xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zmeškání schůze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x

Xxxxxxx xxxx

Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x insolvenčním řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení.

§83a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§84

(1) Xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx přípustné; xx xxxx, xx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodování xx všemi investičními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18), však xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx dlužníka, xxxxx xx podnikatelem.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx ustanoví dlužníku xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uložit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; §108 xx xxxxxxx přiměřeně.

§85

Jednání

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx nařizuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jen xxxxx, stanoví-li to xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx procesními subjekty x skutkové podstatě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na ni xxxxx mít vliv, xx xxxx sepisuje xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxx obrátil xx xxxxxxxxxxx soud x je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podání xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxx záznam xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxx, které xxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx podány, x xxxxxxxx úkony, xxxxx xxxx být provedeny xxx xxxxxxx, při xxxxx soudním úkonu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§86

X xxxxxxxxxxxx řízení xx insolvenční xxxx xxxxxxx provést x xxxx důkazy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§87

(1) X x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiný úkon x insolvenčním xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx od xxxxxxx xxxxxxxx upustit, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx případě vyslechne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odstavec 1 přiměřeně pro xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xx jednat.

Rozhodnutí

§88

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx usnesením.

(2) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, x záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, jména x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxx xx rozhoduje, x xxxxxx zástupce x xxxxxxxx věci. Xx-xx xx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx narození xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§89

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x insolvenčním řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxx v insolvenčním xxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxx hned xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníkům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx všem účastníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx, xxxxxxx xx insolvenční xxxx vyhlásí veřejně.

(3) Xxxxxx-xx zákon xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nejblíže xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx vyhlášeno. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx vhodně xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx odůvodnění. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tím xxxx dotčena. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§90

Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí se xxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení nepoužijí.

Xxxxxxx prostředky

§91

Proti rozhodnutím, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§92

Odvolací soud xx xxxxxxx projednat a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaným x xxxxxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, proti xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx opatření, proti xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx úpadku x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.

§93

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxx, proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku a xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx reorganizačního plánu, xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx věc odvolacímu xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xx uplynutí xxxx xxxxx úkony směřující x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx odvolání ostatním xxxxxxxxxx, x vyšetření xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odvolací xxxx projedná x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxx, xx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §92 xxx xxxx xxxxxxx.

§94

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu vydaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx odvolání,

b) xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé,

d) xx xxxxxxx rozhodnutí podle §219a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonatelnosti.

(3) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxx-xx odvolání podáno xxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x účastníci xx práva xxxxxx xx projednání xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasí; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx opakuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxxx xx odvolání xxxxxxxxx, xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o odvolání xxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxx.

§96

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X řízení o xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxxx §235 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx, xxxx bylo xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu vydané x insolvenčním xxxxxx, xx účinné ode xxx xxxxxx moci.

XXXXX IV

PROJEDNÁNÍ ÚPADKU X ROZHODNUTÍ O XXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§97

(1) Insolvenční xxxxxx xxx zahájit jen xx xxxxx; xxxxxxxx xx dnem, kdy xxxxxxxxxxx návrh dojde xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx; xxxxx xx x xxxx nepřihlíží.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 splněna xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx procesní xxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxx, jedná-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx právnická xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx), který tím xxx pověřen xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx podle §390 odst. 1 xxxxx xx dlužníka xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx.

(4) K insolvenčnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx podle §390a xxxx. 1 xxxx 2, xx xxxxxxxxxx.

(6) O xxx, xx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a, xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx podle §390 xxxx. 1, xxxx xxxxx, xxxxx jej xx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, usnesením, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx návrh je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx x hrozící xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podat jen xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxx fyzickou xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dozvědět o xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx, byl-li pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podniku xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4) xxxxx, že cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx nepřevyšuje výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x likvidátor dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx osob xxxx a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samostatně, má xxxx xxxxxxxxx každá x xxxx. Insolvenční xxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Osoba, která x rozporu x xxxxxxxxxxx §98 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Škoda xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kterou věřitel x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xx škodu nebo xxxxx újmu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemělo xxxx na rozsah xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx, xxxx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx nastaly xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze po xx spravedlivě xxxxxxxxx.

§100

(1) Xx-xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx vznikla xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti podat xxxxxxxxxxx návrh, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx uloží, xxx na náhradu xxxx xxxxx xxxx xxxx újmy složila xx úschovy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx19). Xxxxx tak xxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx částky, xxxxx xx být xxxxxxx, určí xxxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxx podstatnou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, kterou mu xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx dříve, xxx skončí insolvenční xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx soudu žalobu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy; xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věřitelem (§128a), xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx ani jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezveřejňují; xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxx xxx po podání xxxxxxxxxxxxx návrhu.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 není odvolání xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx x tímto xxxxxx právní xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx nezveřejňují x xxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxx xxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxx xx spisu a xxxxx xx z xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x insolvenční xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §128a není předběžným xxxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeno.

§100a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§101

Oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §100a xxxx. 5. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxx podaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx je xxxxxx xx xxxxx xxxxx §100a xxxx. 5 xxxxxx x xxxx, xxx xx skončení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zbývají xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx úředních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jméno x příjmení xxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ke zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 činí 3 pracovní xxx xxx xxx, xxx xxxxxx návrh došel xxxxxxxxxxxxx xxxxx; insolvenční xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; odvolání xxxxx xx není xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx §100a odst. 1 a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxxx, kterou spolu x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx spise xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx úředních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §128a odst. 1. Odmítne-li xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx insolvenční xxxxx xxx xxxxxxx bezdůvodnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxx insolvenčního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro zjevnou xxxxxxxxxxxx změněno.

§102

(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxx xxxxxx dlužníkem, x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx §100a xxxx. 5, vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx celní xxxx, x jehož xxxxxx má dlužník xxx xxxxxxxx,

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočku xxx xxxxxx město Prahu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"), x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, který xx zaměstnavatelem, xxxxx xxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx64),

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, správce xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx exekuce xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Českou xxxxxxx banku, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx zahraničního vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx zahájení insolvenčního xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx insolvenčnímu xxxxx již x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx známo, xx xxxxxxx xx majetek, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx soudu, xxx xx obecný xxxx xxxxxxxx, vyrozumí o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxxxxx xx po xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vyrozumět xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx §100a xxxx. 1 a neodmítne-li xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx bezdůvodnost, vyrozumí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §128a xxxx. 1. Odmítne-li xxxxxxxxxxx xxxx x této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zjevnou bezdůvodnost, xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí insolvenčního xxxxxx pro zjevnou xxxxxxxxxxxx změněno. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx návrh

§103

(1) Xxxxxxxxxxx návrh musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dlužníka, kterého xx xxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx zástupců. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x bydlištěm (xxxxxx) x x xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx, též xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Právnická xxxxx musí být xxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxx xxxx insolvenčním soudem xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dlužník, xxxxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx, x xxxx x xxx xxx xxxxxx, xxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx, komu xx doručuje, xxxxxx xxxxx stejnopis. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předepsané přílohy x listinné důkazy, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx x listiny xxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Xxxx-xx insolvenční xxxxx dlužník, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "seznam majetku"),

b) xxxxxx xxxxx závazků x uvedením xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx závazků"), xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx návrhem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx pohledávek. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx, a xxxxx jejich xxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx probíhá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx je dlužník xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx mu xxxxx, xx vůči němu xxxx pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx které vůči xxxx pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby dlužníkovi xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tvoří x xxxxxxxxx xxxxxxx21), xxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxx co xx xxxxxx xxxx xx do výše x xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx mu xxxxx, xx proti xxxx mají xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, nebo kteří xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx věci, xxxxx, pohledávky nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty, x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxx věci xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx, xxxx označení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 odst. 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx a výslovně x nich uvést, xx xxxx xxxxxxx x úplné.

§105

(1) Xxxx-xx insolvenční xxxxx věřitel, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx dlužníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x návrhu xxxxxxxx xxxx přihlášku; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel, xxxxx vede účetnictví xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx65), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x vykonatelnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svolením x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx66), xxxxxxxx znalce xxxx daňového xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtuje. Xxx-xx x případě xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §203.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx středníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx bydliště nebo xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx ověřeným xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxx, že o xxxxxxxxxx účtuje xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x potvrzením xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §177 xxxx. 2 x 3, xxxxx, xx pohledávku xxxx xxxxxxxxxx neosvědčil, xxxxxx xxx o xxxxxx xxxxx §177 xxxx. 4 xxxx 6.

§106

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oddlužením, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X insolvenčním xxxxxxx xx xxxxxx možné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxx návrh obsahovat x xxxxxxxxxxx předepsané xxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxx přiloženy xxxxx pro ně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx x xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxx dlužníka.

§107

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx x úpadku, se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení. Od xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx osoba, xxxxx xxx podala, považuje xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxx xxxxxx v xxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx další insolvenční xxxxx podán x xxxx, xx kterou xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §100a xxxx. 1 insolvenční xxxxx dříve podaný xxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nezveřejňují v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dříve xxxxxx insolvenční xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx později xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhem zveřejněným x xxxxxxxxxxxx rejstříku; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podán x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxx nedoručil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručí i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu soudu xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, může další xxxxxxxxxxx navrhovatel podat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx odvolání; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx doručeno.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na způsob xxxxxx dlužníkova xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx insolvenční xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxx, zůstávají xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu podaného xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx se doručuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dlužníku, x to do xxxxxxxxx rukou.

§108

Záloha xx náklady xxxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč, x xx-xx podán insolvenční xxxxx věřitele proti xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitel, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vyplývajícím ze xxxxxxxxxxxxxx smlouvy, a x případech xxxxx §107 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zálohu na xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx-xx to xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x tomu nelze xxxxxxxx xxxxx; to xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx - zaměstnanci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, s xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx určit xx xx xxxxxx 50 000 Xx. Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zálohu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení stanovená xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, uplatnit xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 6, xxxxxxxx xx xxxxxxx záloha xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předběžného opatření.

Xxx 3

Xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx

§109

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx je uplatnit xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx platí i xxx zřízení soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx po zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxxxx náleží x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx zahájit, xxxxx xxx xxxx provést. Xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx jim xx xxxxx xxxxxxxxx (§169) však xxx xxxxxxx xxxx vést xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové podstaty xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5 x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx i xxxxxx nařizuje nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlužníka xxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxx xx mzdy xxxx xxxxxx xxxxxx, x nimiž xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, jímž se xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Lhůty x xxxxxxxxx práv, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx přihláškou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x reorganizaci, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) K xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuce x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx pozastavit xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c); xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx připravovaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c). Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvlášť také xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx x něm xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výzvu x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věřitele, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx přihlášku pohledávky. Xxxx výzvu xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx až x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oznamuje xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx věřitelé xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx soud oprávněn xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Nakládání x majetkovou xxxxxxxxx

§111

(1) Nerozhodne-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou x x majetkem, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx mělo jít x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx určení tohoto xxxxxxx anebo o xxxx xxxxxx zanedbatelné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oprávněn plnit xxx v rozsahu x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx netýká xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx22), x provozování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx omezení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx na uspokojování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx xxx postavených xx xxxxx (§169); xxxx pohledávky se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce i xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou v xxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxx x §111.

(2) Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vhodné x předběžně xxxxxxx x xxxxxxxx, anebo xxxx-xx xxx xxxx, xxxxxx závažné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13).

(4) Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zruší předběžné xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxx předběžný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx ve stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x stavu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu vznikly. Xxxxxx xx postupuje, xxxxxxxx na základě xxxxxxxx změní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§113

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx x době xx vydání rozhodnutí x xxxxxx změnám x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx i bez xxxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx x určitými xxxxx xxxx právy náležejícími xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodne, xx xxxxxxx může xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxx. Xxxx též xxxxxxx, xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxx, xxxxx xxx neučinil xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud do xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správci.

(3) Xxxxxx-xx xx omezení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v Rejstříku xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxx věcná xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také katastrálním xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orgánu xxxx xxxxx, xxxxx vede xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx současně s xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítl, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x podání odvolání xxxxx, která xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx kterou mělo xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142, neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zanikne xx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vydáním rozhodnutí, xxxxxx xx předběžné xxxxxxxx zruší, jakmile xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx podle odstavce 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx. Xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx němu xxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxx-xx totožná x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

§114

Jestliže osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx tento xxxxxxx po zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxxx má plnění xxxxxxxxxx předběžnému správci, x xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není tím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx vědět.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§115

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx 7 xxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx, xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx moratoria; xxxx xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

Návrh na moratorium

§116

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx18) obsahovat xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx jeho vyhlášení.

(2) X návrhu podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x listin, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx většiny xxxx věřitelů, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx moratoria xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx moratorium

O xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx následujícího xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx došel; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

§118

Vyhlášení moratoria

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx moratorium, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §115 x 116 x xxxxxx-xx dosud xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx; jinak xxxxx xx xxxxxxxxxx odmítne.

(2) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zveřejněním xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§119

Účinnost moratoria

(1) Moratorium xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx na moratorium, xxxxxxx však 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 30 xxx, jestliže xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx návrhu aktualizovaný xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx většiny xxxx věřitelů, počítané xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx prohlášení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

§120

(1) Po xxxx xxxxxx moratoria xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) X x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx x věřitelé xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx však xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx věřitele xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx.

§122

Nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Závazky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx, nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx odstoupit xxx prodlení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxx, hradí-li dlužník xx základě xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věřitele xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přípustné, xxxxxx insolvenční soud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx moratoria.

§123

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, ustanoví xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx moratoria xxxxxxxxxxx správce. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud předběžného xxxxxxx xxx na xxxxx věřitele xxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení podle §116 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle výše, xxxx xxxxxxx desetinu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx zaplatil xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce; §108 xx použije xxxxxxxxx.

§124

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím insolvenčního xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x bez návrhu, xxxxxxxx dlužník xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx nepravdivé údaje, xxxx vyjde-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dlužník vyhlášením xxxxxxxxx sledoval xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx xxx některých xxxx věřitelů.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §116 odst. 2.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxx moratoria rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx moratorium x xxx, xx xxxxxxxxxxx soud zamítne xxxx xxxxxxx insolvenční xxxxx xxxxx xxxxxx x něm xxxxxxx.

§125

Xxxxxxx xxxxxxx x §115 může x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx řízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx §115124.

§126

(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx na moratorium xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx do xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx, má po xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxxxxxxxxx moratoria xxxxxx xxxxxxx se zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §122 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Pro vyrozumění x vyhlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§127

(1) Xxxxxxx, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx újmu, xxxxxx xxx tím xxxxxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx prokáže, xx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, které xx xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx vzniklou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxx xx 30. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx x který xxxxx x 5. xxxxx 2020 v xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxx osoby, návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x návrh xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx jiné osoby, xxxx být podán xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §117124, §126 odst. 1, 3 x 4 a §127. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1, §119 xxxx. 2, §120 xxxx. 2 x §122 xxxx. 1 x 3 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §7b,

x) prohlášení o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx, xx nichž xx zakládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx x datu xxxxxx xxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka, že

i. xxxxxxxxx moratorium xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx ve smyslu §1 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx osoby xxxxxxxxx xx soudního řízení, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxx přijatých Českou xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2,

ii. x 5. xxxxx 2020 xxxxx x xxxxxx x že xxxxxxx v návrhu xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x

xxx. x xxxxxxx dvou měsíců xxxx 12. březnem 2020 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, společníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ovládaným xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx členům xxxxxx xxxxxxxxx podíly na xxxxx, xxx mezi xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje a xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxx takto poskytnuté xxxxxx xxxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti x nebylo-li xxxxx xxxxxxxxxx o insolvenčním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítne. X xxxxxxxxxx, xxxxxx xx mimořádné moratorium xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účinky xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx. 2 x 6 x §111. Xxxxxxxxxx §112 x 113 xx použijí obdobně. X době xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úsilí, které xxx xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, aby xxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx přednost xxxx xxxxx xxxxxxxxx x před xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxx trvání mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx §111 x xxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx koronavirem XXXX CoV-2.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria je xxxxxxx xx xxxx xxxx trvání oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, které xxxxxx xxxxx §122 xxxx. 2 xxxxxxxxx ukončit xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx odepřít xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx čerpání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx nastal xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.

(8) Insolvenční xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxx x 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx návrhu připojí xxxxxx xxxxx závazků, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek, xx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria souhlasí. Xxxx-xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věřitele, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §53 se nepoužije. Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx moratorium xx 31. xxxxx 2020.

(9) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postupem xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b), xxxx. 3 a 4. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 5 se xxxxxxxxx. Ustanovení §124 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že insolvenční xxxx xx dlužníkův xxxxx xxxxxxxx x xxxx skončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §115. Xxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud dlužníka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku znepřístupní.

(11) Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx §127 xx xxxxxxxx i xx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.

(12) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, xxx tento xxxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí se xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x něm

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti nebo xxxxx xx nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx; učiní xxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 7 dnů xxxx, xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx podán. Xxxxxxxxxx §43 občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx připojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx tyto přílohy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxx lhůtě x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx xx dlužníka osobou xxxxx §390x xxxx. 1, nezačne xxxx xxxxx xxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx jak xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1. Xxxx xxxxx xxxxx xxx delší xxx 7 xxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx návrh podle §98 xxxx. 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1&xxxx;x xxxxxxxx xxx xxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlužník, který xxxx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx, uloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Seznam xxxxxxx, výkaz stavu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zveřejní x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx rozhodnutí x xxxxxx.

(4) Osobou xxxxxxxxxx k podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zjevnou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tehdy, xx-xx zjevně bezdůvodný; xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx poté, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předchozím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx podáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svých xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx splatná s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx, xxxxx x včas xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxx podání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po podání xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, může xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po 6 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, byl-li xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx, že xxxxx x insolvenčním návrhem xxxxxx složena xxxxxx xx náklady insolvenčního xxxxxx.

(5) Bylo-li dříve xxxxxxxxxx podle §100a xxxx. 1, insolvenční xxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx proti němu, xxxxxx zvlášť pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§129

(1) Xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxx xxxx insolvenční xxxxx xxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Věřitel, xxxxx xxxx zpět xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx pro tutéž xxxxxxxxxx xxxxx podat xx xx 6 xxxxxxxx xxx dne xxxx zpětvzetí. Xxxxx xxxxx xxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§130

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzat xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx x něm xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jinak xxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x právní xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx o zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Je-li insolvenčních xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx návrh vezme xxxx xxx xxxxxxx x xxxx, insolvenční xxxx řízení zastaví xxx ve xxxxxx x navrhovateli, který xxxx návrh zpět.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxx xxxxxx xxxx, insolvenční xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinné.

(4) Osobou xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx proto, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, má xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx zavinil zastavení xxxxxxxxxxxxx řízení.

§131

(1) Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx xx x xxxxxx stavu xxxxxxxxx x výhledu vývoje xxxxxxxxx xxx účely §3 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 dní xx xxxxxxxxxx vyhlášky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx dlužníka x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx.

§132

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaji insolvenčního xxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Má-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxx xxxxxx samostatně nebo xx-xx xxxx osob, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, oprávněných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxx, xx se xxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřila xxxx xx uplynula xxxxx x vyjádření. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx dlužník xxxx xxxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x tvrzeními dlužníka xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesouhlasí.

§133

(1) Nebyl-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx řízení x xxx xxxxxxxxx, lze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx

x) insolvenční xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nikdo xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vzdali, xxxxxxxxx s rozhodnutím xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx souhlasí.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, závisí-li xxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jednání x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka.

(3) Xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxx možnost, aby xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§134

Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu, x xxxxxxx xxxxxxxx x §132 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§135

Xxx projednávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxx než xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx navrhovatel; xxxxxxx xxxx xxxxx sami xx xxxx. Odporují-li xxxxxx xxxxx úkonům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o úpadku

§136

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xx-xx osvědčením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) výrok x tom, že xx zjišťuje xxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku,

d) xxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxxx ve xxxxx 2 měsíců, s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx, xxxx zajišťovací práva xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, právech, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x poučením, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za škodu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dlužníka sloužící x xxxxxxxxx, xxxx xxx, xx nebudou xxxx zjištěna zajišťovací xxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zřejmá z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx x rozhodnutím x xxxxxx spojeno rozhodnutí x povolení oddlužení, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přezkumného xxxxxxx; je-li x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxxx xx uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do 30 xxx po uplynutí xxxxx k přihlášení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty,

g) xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx neučinil, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x uvedením svých xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, seznam xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxx,

x) je-li x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, výzvu, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx mají xxxxx x xxxxx xxxxxx xx věřitelském xxxxxx,

x) xx-xx x rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhli xxxxxx xxxxxx věřitelů podle §399 xxxx. 1 xxxx aby v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §400, x xxxxxxxx o následcích xxxxxxxx této lhůty.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §389 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxx xxx pochybnosti xxxxx §397 xxxx. 1.

(4) V rozhodnutí x xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx dlužníka x prodloužení lhůty x předložení reorganizačního xxxxx (§316 xxxx. 5 a 6). X rozhodnutí o xxxxxx, s xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinen podat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, které má x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§137

(1) Xxxx-xx způsobem xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx řešení úpadku xxxxxxxxx, určí xxxxxxxxxxx xxxx termín přezkumného xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek, xx xxxx xxxxx xxx po 7 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může insolvenční xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, svolá xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xxx se xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§138

Rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

§139

Xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx o úpadku

(1) X vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx

x) orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx dlužník xxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxx finanční xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; místo toho xxxxxxxx jiný finanční xxxx, x němž xx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx dlužník, který xx zaměstnavatelem, xxxxx xxxx bydliště, je-li xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx nemá xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx64),

x) obecný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, správce xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx orgán, x kterého podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx majetek xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam, xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména katastrální xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx, o němž xx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx, že náleží xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, která x Xxxxxxxxx zástav xxxxxxx xxxxxxx, o xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx; Středisko xxxxxxx papírů, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxx, xx jim xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§140

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X po xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx účinky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx soud však xxxx i xxx xxxxxx změnit xxx xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetkovou podstatou, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx x věřitele xx xx xxxxxxxxxx x úpadku přípustné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak. Započtení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx §2254 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přípustné i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx započtení xxxx splněny do xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) x době nabytí xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx neuhradil xxxxxxxx pohledávku dlužníka x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věřitele.

(4) Xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§140x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem jeho xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx. Rozhodnutím x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohlíží xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx nelze pokračovat xx xxxx, xx xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přerušeno, xxxxxxxx xx xxxxxxx x neběží xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Přerušení řízení xxxxxx na účastníky xxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx38).

(4) Jakmile xx xxxx xxxx xxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vyrozumí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx, xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x době, xxx xx řízení xxxxxxxxx, nedoručují, xxxxxx xx týkají x xxxxxx pohledávek; bylo-li xxxxxx přerušeno po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxx pokračuje, rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx.

§140x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxx uvedená x §140a, nelze x xxxxxx soudních xxxx xxxxxxxxxx řízeních xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx pohlíží xxxx xx xxxxxxxxxx, anebo x pohledávkách, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170); xx neplatí, xxx-xx x pohledávky věřitelů xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení získaného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tomto trestném xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx vydaným v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx se v xxxxxxxxxxxx řízení nepřihlíží.

§140b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140x

Xxxx zahájená řízení

V xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx soudní a xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx podstaty, které xxxx být x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněny xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x incidenční xxxxx, xxx xxxxxx x pohledávkách, xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170).

§140c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§140x

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x rozhodčí xxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx nepřerušují a xxx xx nově xxxxxxx x v xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxx řízeních xxxx xx dobu, po xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx újmy. K xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutím x xxxxxx se x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) daňové xxxxxx,

x) řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x dlužných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),

x) řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx40).

§140x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§140x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx postihovala xxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xx xxxxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx vydaného xxxxx §203 xxxx. 5.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci nařízenou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §109 xxxx. 6 obdobně.

§140e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§141

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx přípustné. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx vydanému xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx dlužník; xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx brání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx má xxxxx dlužníkovi splatnou xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilost xxx účastníkem řízení.

§141a

Právní moc xxxxxxxxxx x úpadku

Po xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx zastaví xxxx xxxx jiný k xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx x pohledávkách xxxx xxxxxx právech, xxxxx xxxx zahájena x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx §140c.

§141x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§142

Xxxxxx rozhodnutími x insolvenčním návrhu xxxx

x) xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx zjevnou xxxxxxxxxxxx,

x) zastavení řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu.

§143

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx, xxxxxx-xx splněny zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx splatnou pohledávku. Xx xxxxx xxxxx xx nepovažuje xxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx x xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx insolvenčního řízení.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx v xxxxxx xxx předlužení, xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxx návrh podaný xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xx všem okolnostem xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx xxxxxxx x době xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxx insolvenční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xx zahájení insolvenčního xxxxxx převzal všechny xxxx xxxxx nebo xx xx xx xxxxxxx.

§144

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního řízení, x xxxx je xx xxxxxx.

§145

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odvolat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142 zanikají xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vydaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx.

(2) X řízení o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142 se xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zapotřebí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §142 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předběžného správce, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; §38 x 39 xxxxx obdobně.

§147

(1) Xxxx-xx řízení x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxx byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx x jeho průběhu xxxxxxx škoda nebo xxxx xxxx, xxxxx xx náhradu takové xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xx má za xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxxxxx návrh zamítnut; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx návrh byl xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx po jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §143 xxxx. 3.

(3) Xx-xx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx splnění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx členové jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx insolvenční xxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, nebo x tom, xx xxxx splněn některý x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, musí dlužník xxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx ode xxx, kdy mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x insolvenčním rejstříku; x xxxxxx však xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx podána xxxxxx x uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx. Nebyla-li včas xxxxxx žaloba o xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx x jeho průběhu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo jiné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx peněžitou částku19). Xxxxx xxx jen xx xxxxx oprávněné xxxxx podaný xx 30 dnů xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;&xxxx;xxxxx-xx insolvenční návrh xxxxxxxx xxxxx §128a, xxxxx předběžné opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebrání, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §100 xxxx. 2 x 3.

Díl 6

Stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§148

(1) Insolvenční xxxx spojí x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li dlužníkem xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx vylučuje xxxxxx úpadku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxx přijatý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajištěných xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx jejich pohledávek, x xxxxxxx polovinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutím x úpadku x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx návrhem podá xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, spojí xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutím x úpadku x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§149

(1) Xxxxx-xx o xxxxxx podle §148, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx po skončení xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpadku.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxxxx x úpadku, xxxx

x) xx dlužník stal xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx vylučuje xxxxxx úpadku reorganizací xxxx oddlužením, po xxxxxxxxxx o xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpadku vždy xxxxxx insolvenčního správce x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu řešení xxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyjádří xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, který x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

§150

Xx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku podle §149 xxxx. 1 x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o úpadku xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§151

(1) Xxxxxxxx schůze xxxxxxxx podle §150 xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx přihlášených xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schůze xxxxxxxx

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx pohledávek, xxxx

x) xxx xx hlasovalo xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x věřitelů xxxxxxxxxx na schůzi xxxxxxxx xx zúčastní xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxx §150 xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich pohledávek.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hlasoval xxxxxxx.

§152

Přijme-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150, xxxxxxxx insolvenční soud x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx v xxxx xxxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxx usnesení v xxxxxxx x reorganizačním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx předložil xxxxxxxxxxxxx xxxxx po rozhodnutí x xxxxxx; §54 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

§153

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xx reorganizace, spojí x xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx znalce xx xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx schůze věřitelů xxxxx usnesení o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx §290.

(2) Xxxxxx věřitelů, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, která vedle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx §290, xxxx xxx xxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx znalce xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx hlasovaly xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počítáno xxxxx výše xxxxxxxxxx.

§154

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčním soudem xxxxx §153 xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx upravují xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx23).

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx věřitelský výbor; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx po ustanovení xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

§155

(1) Pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §153 xxxxx, že xxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx znaleckého posudku; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ocení i xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalec insolvenčnímu xxxxx, xxxxx neprodleně xxxx xxxxx xx xxxxxx jeho projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx posudek xxxx xxx zveřejněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxx, zda jej xxxxxxxxx; usnesení schůze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o schválení xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx majetkové xxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posudek neschválí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §153155 xxxxx obdobně.

§157

(1) Zajištění xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hotových výdajů xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; mezi xxxxx se vypořádají xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxx určených xxxxxxxxx posudkem.

(2) Po xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxx

§158

(1) Xxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxx §149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, zjistí-li, xx

x) xxx po rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx není xxxxx přihlášený xxxxxxx x xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx úpadku podle §149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx dlužník xxxx x xxxxxx, xxx na návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx listinu, xx xxxxx všichni věřitelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podepsaly.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 tohoto xxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 má x xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxx změnil xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx mocí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx soudem xxxxxxx stupně, však xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxxxxxx xxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x vyloučení věci, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx majetkové xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §225 odst. 5,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění dlužníka x jeho manžela,

d) xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx,

x) spory x xxxxxxx škody xx majetkové podstatě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem,

f) spory x platnost smluv, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx,

x) xxxxx x určení, xxx xx xx xx není xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxx xxxxxxx dlužníka, xx-xx na takovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) další spory, xxxxx zákon xxxxxx xxxx xxxxx incidenční.

(2) Xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxxxx x incidenčních xxxxxxx použít, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního řízení.

(3) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokračovat xx skončení insolvenčního xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x) xx g) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, výše xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 písm. b), x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx podle §225 xxxx. 5, xx xxxxx o xxxxxx, xxx věc, právo, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx incidenčních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) x g), x xxxxx xxx pokračovat xxxxx xxxxxxxx 4, xx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxx.

(6) Incidenční xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §308 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxxx xx vědomí xxxxxxx reorganizačního plánu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx věřitelů podaný xx 30 dnů xx přerušení takového xxxxx. Xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx takový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx takový návrh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§160

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx projedná a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podaný x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenčního xxxxx; tento xxxxx xx povahu xxxxxx24).

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a rozhodne xxxx soudce xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx použijí xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; nejde-li x xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx se rozhodnutí xx věci xxxx xxxxxxxx do vlastních xxxxx. Insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu, xxxxxxxxxxx xxxx vždy neprodleně xxxxxxxx x rozhodnutích x tomto xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §75 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Žalobu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx oprávněna, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, má-li žaloba xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx25).

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxx x této xxxxxx xxxxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx incidenční xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jednání x xxxxxxxxxxxx řízení. K xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx jednání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx účast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxx pokračovat jen xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dojde, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx mu insolvenční xxxx xx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx; o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Smír xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx věřitelský xxxxx.

§163

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx rozhodne insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx x incidenčním xxxxx, x xx podle xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx nevztahuje §170 xxxx. f).

§164

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaný x xxxxxxxxxxx sporu xx xxxxxxx pro xxxxxxx procesní xxxxxxxx.

XXXXX V

VĚŘITELÉ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§165

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx způsobu xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx stanovit, xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x někteří věřitelé, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxx pohledávky, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon; xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xx vyloučeno.

(4) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx úroky, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x nakonec xx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§166

Zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx dovolat xxxxx zajištění, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx i xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx poskytnutého k xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx věc, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx v §2 xxxx. x).

§167

(1) Xxxxxxxxx věřitelé xx v xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojují ze xxxxxxxxx xxxx, práva xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx práva xxxx xxxx vzniku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx věřitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávek xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetková xxxxxxx xxxx zřízeno xxxx zajištění uvedené x §2 xxxx. x).

(2) Věřitelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty, xxxx-xx xxxx hodnoty zajištěny x trestním řízení x tomto trestném xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podána x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx takový xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalo. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postavení xxxxxxxxxxx věřitelů platí xxx xxxx věřitele xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pohledávka xx xx takto zjištěného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx první xx postupuje, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx věci, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx neveřejném seznamu, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, pohledávce, xxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty neprodleně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odměna xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx předběžný xxxxxxx ustanoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nutných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dlužníka za xxxxxxxxxx poskytnutou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) náhrada xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx a náhradníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx řízení, jestliže xx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moratoria xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) náklady spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrada xxxxxxx xxxxxx x odměna xxxxxxxxxxx, osoby v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx po rozhodnutí x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx výdajů a xxxxxx znalce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daně, xxxxxxxx x jiná obdobná xxxxxxxx xxxxxx, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze smluv xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx oprávněními, s xxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxx, xxxxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx splnění xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právu xx xxxxxxx xxxxxx xx smluv, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, jejichž splnění xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníku x době xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdy xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx účinky odmítnutí; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) úroky xxxxx §171 odst. 4,

x) xxxxxxx hotových xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost,

k) xxxxx pohledávky, o xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§169

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkových xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx státu - Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pohledávky xxxxx - správce daně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vynaložily xx zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moratoria xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze smluv xxxxx §122 xxxx. 2, xxxx-xx insolvenční xxxxxx zahájeno xx xxxxx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx postavené na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§170

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neuspokojují žádným xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx,

x) úroky, xxxxx z xxxxxxxx x poplatek z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzniklých xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xx x xxxx xx tomto rozhodnutí,

b) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x poplatek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx staly splatné xx xx rozhodnutí x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx penále xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx uplatnění vzniklo xx xx rozhodnutí x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§171

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úročí v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxx z xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konkurs x xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxxx xxxxx §290, xxxxxxx se přihlášená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podstata je xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §290, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zajištění.

§172

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx pohledávek uvedených x §170, xxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pohledávky xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pohledávkou xx pohledávka, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx uspokojena xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx; xx podřízenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §170 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx z prodlení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx prodlení x xxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxx.

(3) Podřízené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx stanovené xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společníků xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo členů xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx, xxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vede xxxxxx xxxxxxxx.

Díl 2

Přihlášky xxxxxxxxxx x jejich přezkoumání

§173

Podání xxxxxxxxx

(1) Věřitelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx později, insolvenční xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojují. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v trestním xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx činu xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx podstatě dlužníka x xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxx v xxxx, kdy zajištění xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx.

(2) Přihlašují xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekucí.

(3) Xxxxxxxxx lze i xxxxxxxxxx nesplatnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za nepodmíněné, xxxxx rozvazovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vázané xx xxxxxxx odkládací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení vliv.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x promlčení xxxx xxx xxxxx práva xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, a xx xxx dne, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xxxxxx u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, aniž o xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přihlášky xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§173a

Účinky uplynutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x §109 xxxx. 3.

§173x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§174

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx přihlášky x její xxxxxxx xxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx správci.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx přihlašované xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxxxxx skutečností, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a označit xxxx xxxxxxxxx a xxxx jeho vzniku; xxxxxxx-xx se xxx, xx xx xx xx, že právo xx uspokojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze zajištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebylo.

(4) Xxx-xx x pohledávku xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx opírá.

§175

Pohledávku xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxx měně musí xxx přepočítána xx xxxxxx xxxx podle xxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx v den xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x stala-li se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizích xxxxxx, xxx něž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxxxxx kurz centrální xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx aktuální xxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x euru. Xxx-xx x pohledávku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§176

Za správnost údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat pouze xx xxxxxxxxx; náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§177

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pohledávky se xxxxxxxxx veřejnou listinou.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v němž xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x údaje o xxxxxxxxxxxxx zakládajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

(3) Xxxxxxx xxxx povinnost podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx67), x něhož pohledávka xxxxxxxx xxxxxxx, uzavřený xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx67) x věřitelem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx67). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxxx učiněného xxxx věřitelem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxx, xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX. Xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx, xxxxx věřitel x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předloží x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x pohledávkou.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§178

(1) Bude-li xx xxxxxxxxxxx postupem podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna xxx, xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx pohledávce xx xxxxxxxxxx ani x rozsahu, xx xxxxxx byla xxxxxxxx; xx xxxxxxx, záviselo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx přihlášené xxxxxxxxxx xx znaleckém xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Věřiteli, xxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatil xxxxxx, xxxxxx xxxx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxxxxx x přezkoumání pohledávky, xxxxxxx xxxx částku, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převýšila rozsah, xx kterém xxxx xxxxxxxx; xxx o xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx pohledávky, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx pohledávky.

§179

(1) Xxxx-xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona přihlášená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna xxx, xx věřitel xx právo xx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxx xxx 50 % xxxx xxxx xxxx xx má xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx v pořadí xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávky, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, záviselo-li rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx zajištěné přihlášené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Ustanovení §167 xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxxx, který takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx okolnostem uplatnění x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nejvýše xxxx xxxxxx, o kterou xxxxxxx zajištění uvedená x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1, xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx část práva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx vzal xxxxxxx účinně xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, na základě xxxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona nepřihlíží x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění.

§180

Xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxx §178 nebo 179 nelze xxxxxx xxxxxxxx, který práva xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§181

Osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ručí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku podle §178 xxxx 179; x případě, xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx této povinnosti xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxx xxxxxxx banka.

§182

Xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu uvedeném x §178 xxxx 179 xxxxxx věřitel x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §178 xxxx. 1 nebo §179 xxxx. 1.

§182x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx uložit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §202 odst. 4 se použije xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx soudního řádu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně.

(2) Proti xxxxxxxxxx, kterým insolvenční xxxx xxxxx složení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx může xxxxxxx xxxxx věřitel, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx návrh xx xxxxxxx jistoty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, x xxxxxxxxx pohledávky xx nepřihlíží. Xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě osvědčí, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx nemohl xxxxxx, x že xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xx mohla xxxxxxxxx xxxx.

(4) Povinnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx uložit

a) věřiteli, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxx x takovém xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§183

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx, není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx odpovídajících xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bankovní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx ručení27), xx xxxxx obdobně.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pohledávku xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx místo xxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxx ji xxxxxxxxxx, x xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xx řízení xxxxx xxxxxxxxx §18; xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§184

(1) Věřitel, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xx xxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může xxxxx odvolání jen xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podala návrh xx xxxxx do xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (§183 xxxx. 2). Xxxxxx mocí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proto, xx xx uspokojila některá x xxxx, xx xxxxxxx může požadovat xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2, xx xxxxx xx xxxxxxxxx přihlášky; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osobě xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx x zpětvzetí xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx podle zpětvzetí xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx návrhu na xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx této xxxxx. X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhoví návrhu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx.

§185

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nastala xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx přihlášku rozhodnutím, xxxxx kterému může xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxx věřitel. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx věřitele x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx; o tom xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

§186

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přihlášený věřitel xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx věřitel, xxxxx tvrdí, xx xxxx pohledávka xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspokojena xxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, x to ve xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx xxxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žalobu xxxxxxx, xxxxxxx ji xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx účast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx.

§187

Xxx část přihlášené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §184 xx 186 xxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx podané přihlášky xxxxxxxxxx zejména podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxx xxxxx dlužníka, xxx xx x přihlášeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x pohledávkách xxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xx xxxx povinny xxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat xxx xxxx vady xxxx xxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx opravil nebo xxxxxxx xx 15 xxx, xxxxxxxxx-xx lhůtu xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Přihlášky xxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxx x řádně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x tom, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx následku xxxx být xxxxxxx xxxxxx.

§189

Xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx výslovně xxxxx. Xx xxxxxxx xx nezařazují pohledávky, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx pohledávky, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeny xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx x údaje xxx posouzení xxxxxx xxxxxx, výše x xxxxxx jeho pohledávky; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx navíc xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. X seznamu xx zvlášť vyznačí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2. V xxxxxxx xx vyznačí návrh xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, 3 x 5, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx přezkumného xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, na xxxxxxx základě xxx xxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 15 xxx přede dnem, xxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jednání, x xx-xx xx přezkumné xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx pohledávek, nejpozději 10 dnů přede xxxx, xxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx v insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každou změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předkládá xxxxx xx elektronickém xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§190

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxx předvolání x xxxxxxxxxxx jednání do xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx účasti. Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na své xxxxxxxxx a xx xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) xxx xxxxxxxxx xxx přezkumném xxxxxxx jinou xxxxxx xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx místa konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxx stanovených.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx poskytl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x určit xxxxxx xxxx součinnosti.

§191

(1) Přezkoumání pohledávek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §183 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxxxxx xx přezkumné xxxxxxx xx xxxx, xx kterou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přihlášenou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx jednání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx věřitel xxxxxxx, že se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx rozhodnutí x úpadku. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx považuje pro xxxxx jejího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; učiní xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx není xxxxxxxxx opravný prostředek.

§192

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek

(1) Xxxxxxx, xxxx x xxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx popírat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelé; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem xxxx na xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxx je, xx xxx pohledávku, xxxxxx dlužník xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx x rozsahu xxxxxxx upravený seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pohledávka xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže x xxxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přihlášenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvláštní přezkumné xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx věřitelům na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx pohledávky xx xx její pravosti xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx že xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx.

§194

Popření xxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx její xxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx ve skutečnosti xxxx xxxxxxxxxx.

§195

Popření xxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění. Xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx. Popření xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxx xx pravost xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx pohledávky ze xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx účinky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x bylo-li xxxx xxxxx popřeno xxx zčásti, tytéž xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pohledávky.

§197

(1) Xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx zapíše insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Věřitele, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx insolvenční soud xxx přezkumném xxxxxxx x xxxxxx postupu; xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx.

§198

Popření nevykonatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx popřena insolvenčním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx žalobou xx určení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx jednání xxxx xx právní moci xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. x); xxxx lhůta xxxx xxxxxxxx dříve xxx xxxxxxxxx 15 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 2 xxxx §410 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci. Nedojde-li xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx popřené xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx zjištěna ve xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X žalobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx uplatnit xxxx důvod xxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatnil xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx kupující xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku.

(3) Xxxxx-xx x průběhu xxxxxx o žalobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §199.

§199

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx popřel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx 30 xxx xx přezkumného jednání nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o přezkumu xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. x) x insolvenčního soudu xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx uplatní xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásil. Xxxxx xx zachována, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx posledního xxx lhůty soudu.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx skutečnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx vydání tohoto xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxx právní xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx žalobce proti xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxxx skutečnosti, xxx xxxxx pohledávku xxxxxx.

§200

Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky musí xxx xxxxxx náležitosti xxxx žaloba xxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu x xxxx z xxx být xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxx všechny náležitosti x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek; x případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx.&xxxx;X případě xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx této xxxxx již xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doplnění, xxxxxxxxxx xxxx originálu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x popřené xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §410.

(4) Osobou xxxxxxxxxx x podání odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx podání, xxxx xxxxxxxxxx věřitel popřel xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 10 xxx od skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx oddlužení, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, za žalobu, xxxxxx xxxxx věřitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx popření xxxx věřiteli, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Jako xxxxx popření xxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznané pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx popření však xxxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§201

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx popření xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxx x její xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx.

(2) Vykonatelná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx byla-li xxxxxx žaloba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xx xxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutím ve xxxx samé.

(3) Xxxxxxxx xxxxx o pravost, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxx insolvenčnímu xxxxx; xxxxx xxx x xxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx pohledávek jsou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx subjektům.

§202

(1) Xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádný x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx. Xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx sporu vůči xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx se v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx v xxxxx sporu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; do xx xxxxxx i náhrada xxxxxxx řízení přiznaná xxxxxxxxxxxxx správci.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx přihodila, xxxx on sám x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věřitel, xxxxx xxxxxx pohledávku, xx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxx-xx x době konání xxxxxxxxxxx jednání o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx uplynutím 10 xxx od xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.

(4) Insolvenční soud xxxx uložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx sporu xxxxxx x jistotu x xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tak xxx xx xxxxx věřitele xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxx, xx mu xxxxx xxxxxx škody xxxx jiné újmy xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věřitele popřené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zamítne. Xxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, odmítne.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jistoty xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx nemohl xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx by xx mohla vzniknout xxxx. Xxxxxxxxxx věřitel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§203

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx postavené xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx x dispozičními oprávněními. X uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyrozumí insolvenčního xxxxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Neuplatní-li xxxxxxxxx zaměstnanec pracovněprávní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §169 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxx, xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxx vyplývající z xxxxxxxxxx dlužníka xxxx x evidence xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(3) Osoba x xxxxxxxxxxxx oprávněními uspokojí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 z xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxx a xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx vznikly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, která se xx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx moci rozhodnutí x žalobě xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx majetkové xxxxxxxx xxxx být použita x xxxxxxxxxx. Učiní xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§203a

(1) X pochybnostech x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §203 xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávkou xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx pohledávkou, xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx, xxx xx 30 xxx xxxxx x insolvenčního xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pořadí uplatněné xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxx xxxx. Žaloba xxxx xxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nedojde-li xxxxxx x xxxxxx pořadí xxxxxxxxxx uplatněné jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx přihlášku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx. Nedojde-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pohledávky, xxxxx xx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §159 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxxx x xxxxxxx pořadí přihlášené xxxxxxxxxx platí xxxxxxx.

§203x xxxxxx právním předpisem x. 294/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§204

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, uplatňují xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce nevyhoví, xxxxx xx nápravy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx dohlédací činnosti; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx věřitele x xxx x x jakém rozsahu xxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přitom xxxxx xxxxx.

(2) Věřitelé, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, aby věc, xxxxx, pohledávka xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyloučena z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

§205

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dlužník, xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxxxxx patřil x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx dlužník nabyl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx insolvenční xxxxx věřitel, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x průběhu insolvenčního xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Majetek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka x jeho manžela.

(4) Xxxxxxx jiných xxxx xxx xxxxxxxx náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx podstaty

§206

(1) Xxxx-xx x tomto xxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxxxxx podstatu xxxxx §205 xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx prostředky,

b) věci xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx věcí x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiné xxxxx xxxxxx,

x) akcie, xxxxxx, xxxx nebo xxxx cenné xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx, xxxxxxx předložení je xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx plat, xxxx xxxxxxxx odměna xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, zejména xxxxxx, nemocenské, xxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx společenských xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

j) xxxxx xxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x příslušenství, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§207

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxxxx podstaty nepatří xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx28); xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx dlužníka xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx, x xxxxx x nich xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29).

(3) Xx-xx podle xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx otázky, který xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§208

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx účelové xxxxxx x návratné výpomoci xx xxxxxxxx rozpočtu, x Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxx, xxxxx propuštěné xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx31).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty

§209

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx x osobu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Přitom xx povinen řídit xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není ustanoven, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxx provedení.

§210

(1) Dlužník xx xxxxxxx poskytnout insolvenčnímu xxxxxxx nebo předběžnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména dbát xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx předběžného xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx orgány x jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx více xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx samostatně, xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx požadovat od xxxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx postavení xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x její xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxx jménem samostatně, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxxx návrhem, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx předběžný xxxxxxx provede vlastní xxxxxxx o tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxx než xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx majetku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věřitelské xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost, xxxxxx to insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčnímu správci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx majetkové podstaty.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx, může insolvenční xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nařídit xxxxxxxxx bytu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxx skříní nebo xxxxxx schránek x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; za xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xx xx xxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dlužníku. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx xx stejnopisem xxxxxxxxxx, který xx xxx doručen xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxx místností, xxxxxxx xx xxxxxxxx týká. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, vrátí je x doručení insolvenčnímu xxxxx.

(4) Xxxxx, v xxxxx objektu má xxxxxxx xxxx byt, xxxxx xxxx xxxx xxx místnosti, xx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soupis xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x správě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dlužníka. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx insolvenční správce x prohlídce xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu obce. X prohlídce xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx, x xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zjištěn, a xxxxxxx, který byl xxx prohlídce zajištěn. Xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce insolvenčnímu xxxxx x xxx, xx xx ponechá xxxx. Xxxx protokolu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§213

Xxx, xxx xx x xxxx dlužníkův xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx to oznámit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a uvést xxxxxx xxxxx, xx xxxxx základě xx xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxx xxxxxxx a xxxx ocenění.

§214

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x prohlášení x xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx výslechu x xxxxxxx o xxxxxxxxxx odmítnutí prohlášení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx, x xx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Předvolaný xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx včasné x důvodné xxxxxx, xxxx předveden; x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X prohlášení o xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx do majetkové xxxxxxxx.

§215

(1) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx příjmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx této xxxxxxxxxx,

x) banky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, u kterých xx dlužník účty, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtů,

c) xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx jiné peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx jiná xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x hodnotu,

e) xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nich, a xxx, xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vkladů, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx listinných cenných xxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx,

x) xxxxxx dlužníka x jeho xxxxx, x xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x majetku xxxxx §103 xxxx. 1 obdobně.

§216

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx sepíše xxxxxxxxxxx xxxx protokol; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přílohu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxx §214 x xxxxxxxx prohlášení předvolaného x tom, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dlužníka. Protokol xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Úkony xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jen xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Insolvenční xxxxxxx x věřitelský xxxxx xx xxxxx xxxxx předvolanému otázky. Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx podstaty

§217

Pořízení xxxxxxx

(1) Xxxxxx majetkové xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xx listinou, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx dojde x xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem; xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx provádí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx insolvenčního soudu x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyřadí ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxx, že x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, která xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx vyrozumí xxxxxxxxxxx soud; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§218

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Majetek náležející xx majetkové podstaty xx xxxxxxxx do xxxxxxx samostatnými xxxxxxxxx. Xxxx-xx to vyloučeno xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx majetek x soupisu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx nepatrné xxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sepisovaného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx32) xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx se zapisují xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx věcí xxxxxx v den xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§219

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx soupisu xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vedené podle xxxxxxxxxx právního předpisu13) x z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ocenění xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx ocenění xxxxxxx, xx předpokladu, xx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx ocenitelného xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx přínos xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx nebo xx-xx xxx majetková xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §290 xxxx 292, xxxxxxxxxxx xxxxxxx zadá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx §290 xxxx 292 ocenění hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, byl-li ustanoven xxxxxx podle §153 xxxx. 1.

§220

Důvod xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx položka xxxxxxx, xxxx být x xxxxxxx xxxx uveden x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx sepsaného xxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx oznámil insolvenčnímu xxxxx.

§221

Xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx

Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x správnost soupisu. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§222

Zveřejnění xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti a xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§223

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxx. Po právní xxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x stavu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.

§224

Xxxxxxxxxx x soupisu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do soupisu xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx proto, xx x xxx třetí xxxxx uplatňuje práva, xxxxx to xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx sepisovaný majetek xxxxxx, nebo xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Tuto xxxxx insolvenční správce xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx a na xxxx žádost xx x xxx vydá xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxx obsahovat i xxxxxxx důvodu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx majetek sepsal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx zmeškání lhůty x podání xxxxxxxxxx xxxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(3) Xx-xx xx soupisu zapsána xxxxxxxxxx, která podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xx soupisu xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx zástav není xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx platí x majetku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx neveřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxx x xxxxxx majetku.

(4) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Vyloučení x vynětí x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx, xxxxx tvrdí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx to xxxxxxxx xxxxxx právo x xxxxxxx nebo že xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xx soupisu, se xxxxx žalobou podanou x insolvenčního soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z majetkové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o soupisu xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx právo. Xxxxx xx zachována, dojde-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx žaloba xxxxxx včas, platí, xx označený xxxxxxx xx xx soupisu xxxxx xxxxxxxxx. Totéž xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx odmítl.

(4) Od xxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx jejího xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxx o xxxxxx žalobě xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžit majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx s xxx jinak nakládat, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx činí xx souhlasem žalobce. Xxxxxxxxxx §217 tím xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 přistoupit, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx výroku xxxxxxxxxx, xxxx žalobu zamítl, xxxxxx x ní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx pravomocném skončení xxxxxx x žalobě.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx, xx xxxx vlastník xxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxx xx náhradu xxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§226

(1) Dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x věc, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx majetkové podstaty xxxxxxx xxxxx §207 x 208; učiní xxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xxxxxxxx xxxx xxx náležité pečlivosti xxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx20) xxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx žádá, x xxxxx skutečnosti, ze xxxxxxx vyplývá, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sepsán. Xx-xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx-xx xxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx nebo doplnil. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxxx lhůtu a xxxxxxxx xxxxx, xxx xx nutné xxxxxx xxxx doplnění xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx přes výzvu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu nebo xx-xx za xx, xx xxxxx je xxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxx-xx xx insolvenční xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx výzvu k xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx novou.

(4) Nejde-li x xxxxxxx uvedené x odstavci 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výbor, xxx xx x xxxxxx x určené xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx této xxxxx x xxxxxx, že xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x se xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu; xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx vyjádřit.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx insolvenční xxxx v rámci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx odvolání přípustné, xx doručuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xx podání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x něm xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx majetek, xxxxx xx xxxxx xxxx; §225 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjmout xxxx, xxxxx, pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx neprodejné xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx vydané v xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx zpeněžení xxxxx udělen xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxx tak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelského xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxx

§228

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) právní úkony, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxx podstaty,

b) výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcií xxxxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx, xxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx na xxxxx hromadě obchodní xxxxxxxxxxx34),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x výrobních, provozních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx potřebných x xxxxxxxxx financování podniku,

f) xxxxx práv x xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x jiné povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty.

§229

(1) Xxxxx stanoví x závislosti na xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně některých x xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx této xxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx ve vztahu x majetkové podstatě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) dlužník x xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) dlužník x době xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx správce x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) dlužník x xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ustanovením xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení. Xx-xx xxxxxxxxxx oprávnění jiná xxxxx xxx dlužník, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx o xxxxxx x je-li dlužník xxxxxxxxxxxx navrhovatelem, od xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 x 37 xxxxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx vyplývající, pokud xxxxxxx x xxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x odstranění, zničení, xxxxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx,

x) majetek xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využíván x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obvyklým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxx, xxxxx, pohledávky nebo xxxx majetkové hodnoty, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vázána xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřujícími x xxxxx xxxxxx; xx-xx zajištěných xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neudělí xxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx právo xx udělit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx další x xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xx-xx xx xx, xx nesměřují x xxxxx správě; v xxxxxxx xxxxxxx požádá xxxxxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx dohlédací xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 připojen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele schvaluje. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx námitky xxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxxx, které ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poskytne xxxxxxx o námitkách xxxxx xxxx třetí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 není xxxxxxxx přípustné.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX PRÁVNÍCH XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§231

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx rozhodnutím jiného xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxx se majetku xxxx xxxxxxx dlužníka, xxx xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxxxx soud.

(3) Xx-xx x neplatnosti xxxxxxxx xxxxx nutné, xxx xxx, xxx xx xxxxxxx úkonem xxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x insolvenční xxxxxxx.

§232

Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjištěna rozhodnutím xxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, jehož se xxxxxxxxxx týká, za xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§233

(1) Xx-xx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxxx x neplatného xxxxxxxx xxxxx. Insolvenční správce xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, než xxxx toto obohacení.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě, xxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx podána nejpozději xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; právo xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dotčeno.

(3) Platnost xxxxx, xxxxxxx došlo xx zpeněžení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podanou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; jde o xxxxxxxxxx xxxx.

§234

Byla-li xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxx týkajícího xx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx považovat xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §233.

Xxx 2

Neúčinnost xxxxxxxx xxxxx

§235

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, kterými xxxxxxx zkracuje možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiných. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Neúčinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů, xxxxxx těch, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx učinil xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního řízení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxx bylo odporováno xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonům (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§236

(1) Neúčinností xxxxxxxx xxxxx xxxx dotčena xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxxx do majetkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§237

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx plnění z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní úkon xxxxxx xxxx xxxxx x něho xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxx dlužníkovo plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx povinnost xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx v xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, musely xxx xxxxx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxx-xx x osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx koncern, xxxxx x xxxxx dlužníku xxxxxx.

(3) Xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jen nebylo-li xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úkonu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobami x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxx.

§238

Proti pohledávce xx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x neúčinného xxxxxxxx xxxxx do majetkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx insolvenční správce, x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mají povinnost xxxxx dlužníkovo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx věci řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx v xxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Nejsou-li x majetkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xx xxxxx xxxxxxx xx podání odpůrčí xxxxxx x vedení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žaloby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů přiměřenou xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 1 roku xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Nepodá-li xx v xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx plnění x neúčinných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xxxx odpůrčí xxxxxx xxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx právo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxx xxxxxxx žalobou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního úkonu x toto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx.

§240

Neúčinnost xxxxxxxx xxxxx xxx přiměřeného protiplnění

(1) Xxxxxxx úkonem xxx xxxxxxxxxxx protiplnění se xxxxxx právní xxxx, xxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, jehož obvyklá xxxx je podstatně xxxxx xxx obvyklá xxxx plnění, k xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx právní úkon, xxxxx dlužník učinil x době, xxx xxx v xxxxxx, xxxx právní xxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx úpadku. Má xx za xx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx21), xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úkonu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, byl-li učiněn x posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx tvoří x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx jiné osoby.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příležitostný dar x xxxxxxxxx výši,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vyhověno xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládal, xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x úkon xxxxxxx xx prospěch osoby xxxxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, která tvoří x xxxxxxxxx koncern, x xx xxxxx, x xxxxx prospěch xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx vést x xxxxxx xxxxxxxx.

§241

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx důsledku xx xxxxxxxxx věřiteli xxxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jaké by xx xxxxx náleželo x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx právní xxxx, xxxxx dlužník xxxxxx x době, xxx byl x xxxxxx, xxxx právní xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx se xx xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx úkon xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která tvoří x dlužníkem xxxxxxx21), xx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, kterými xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxx, než se xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nesplnění xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx závazku, xxxxxx jde o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx.

(4) Zvýhodňujícímu xxxxxxxx xxxxx xxx odporovat, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo x xxxx 1 xxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonem xxxx

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, obdržel-li za xx dlužník současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) právní xxxx učiněný xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný přiměřený xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx předpokladu, xx xxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx byl xxxx xxxxxx, nemohla xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je v xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx úkon xxxx xxxx x xxxxxx dlužníka,

c) xxxxxx xxxx, xxxxx dlužník xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§242

Xxxxxxxxxx xxxxxxx zkracujících xxxxxxxx xxxxx

(1) Odporovat xxx rovněž xxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jí xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx musel xxx znám.

(2) Xx xx za xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx blízké xxxx osoby, xxxxx xxxxx x dlužníkem xxxxxxx21), byl dlužníkův xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Úmyslně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§243

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx žaloby4) xxxxxxxxxx x neúčinnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxxxxx právního úkonu; xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxx

§244

Xxxxxxx xx způsob xxxxxx úpadku xxxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poměrně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx části xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§245

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prohlášením xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nerozhodne xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx nařízeno.

(3) Prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxx xx dlužníkovu způsobilost x xxxxxxx xxxxxx xxx na jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx může xx xxxxxxxxxx konkursu x xxx xxxxxx xxxxxx xxx předběžné xxxxxxxx.

§246

(1) Xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nakládat x majetkovou xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou. Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dlužníkovým xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel, zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx podniku, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinností.

(2) Xxxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx učinil poté, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou proti xxxx xxxxxxxxx neúčinné xx xxxxxx; §235 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(3) Nakládal-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxx xxxx, xx oprávnění xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daru xxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uzavře xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx podíl.

§247

Xx-xx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx Xxxxxx národní banku.

§248

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx jen způsobem x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx nestali xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x zajištění xxxxxxxxxx podle §41 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2, xxxxxxx xx neúčinnými xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx nemovitostech xxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx majetek xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx době také xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxxxx podstaty výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jej xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(3) Xxxxx břemena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx za nápadně xxxxxxxxxxx podmínek xxxx, xx nastaly účinky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, se xxxxxxxxxxx konkursu stávají x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx oprávněnou x xxxxxx žaloby xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho zajištění, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx jinou xxxxxx xxxx zamítne.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx tento závazek xx prohlášení konkursu xxxxxxxx, x xxxxxx xx nedostane do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemohla xxxxx xxxx xx vzhledem x xxxxxxxxxx plnění xxxxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxx plnění xxxx xx majetkové xxxxxxxx.

§250

Nesplatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§251

§251 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§252

(1) Xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx příkazy, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx prokury, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx příkaz, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxx úkony xxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxx ujme xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx odměna xx tuto xxxx xxxxxxx xx pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx konkursu není xxxx x sobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mocí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx řízení. Pohledávky xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx důvodu xx xxxxxxxxxx konkursu nelze xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxxx pracovněprávní.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx základě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx insolvenční správce.

§253

Smlouva o vzájemném xxxxxx

(1) Nebyla-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx účastníkem xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx x žádat xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx; do xx xxxx nemůže druhá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xx ujednáno jinak.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx své xxxxxx odepřít xx xx té doby, xxx xxxx poskytnuto xxxx zabezpečeno plnění xxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x smlouvu xxxxxxxxx druhým xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxxx x úpadku.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, že za xxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§254

Xxxxx xxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, x nastane-li xxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxx lhůta xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přihláškou pohledávky, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx prohlášení xxxxxxxx.

§255

Xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx.

Xxxxxxx a podnájemní xxxxxxx

§256

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx, x xx x x případě, xx byla xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx lhůta však xxxxx xxx delší xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxx, x xxxxxxx případech x xx xxxxxx podmínek xxxx pronajímatel vypovědět xxxxx bytu, tím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx výpovědí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by xxx xxxxxx či xxxx xxxxxx značnou xxxxx, xxxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx předmět xxxxx xxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx takovému návrhu xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx za dobu xxxx xxxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx zaplacenou předem; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx jako nájemce xxxx xxxxxxxxxx, nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx odstoupit xxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx úhrady, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, anebo pro xxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxx.

§258

Xxxxx-xx x době xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo výpůjčky, xxxx insolvenční správce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; učiní-li tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předčasným xxxxxxxxx xxxxxxx přihláškou xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx ze smluvních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účastníku smlouvy xx 10 xxx xxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§259

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §256 xx 258 xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx věci.

§260

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxx před prohlášením xxxxxxxx xxx xxxxxx x výhradou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dlužník xxxx xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxx x xxxxxxx věc x výhradou vlastnictví, xxxx by x xx nabyl vlastnické xxxxx, xxxxxx prodávající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx povinnosti podle xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co x tomu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§261

(1) Xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx35).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaným na xxxxx insolvenčního správce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se doručuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dlužníku x věřitelskému výboru x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; odvolání xxxxx xxxx není přípustné.

§262

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx36).

Díl 2

Xxxxxx prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx

§263

(1) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx které mají xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxx konkursu. V xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §141a xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx stanovené xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Přerušení řízení xxxxxx na účastníky xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx straně xxxx xxxxxxx, jen xxx-xx x xxxxxxxxxx společenství37) xxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx38).

(4) Xxxxxxx xx xxxx, rozhodce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vyrozumí x xxx účastníky xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx podmínek xxx v řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx, kdy xx xxxxxx přerušeno, nedoručují; xxxx-xx xxxxxx přerušeno xx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxxx, xxx rozhodnutí nabylo xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní moci. Xxxxxxxx xx x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§264

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žalobce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x dalších xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pokračovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx, kdy xxxxx, rozhodci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení, xx insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, rozhodcem xxxx xxxxxx rozhodčím xxxxxx, x kterého xx xxxxxx vedeno, nepodal xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx, mohou xxxxx na xxxxxxxxxxx x řízení podat xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§265

(1) X přerušených xxxxxxxx, xx kterých x xxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx jiná xxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majetku z xx, xxxx xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx x právem xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x kterého je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx pokračování x řízení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx.

(2) X řízeních x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx týkajících xx majetkové podstaty, xxxxx mají být x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přihláškou, xxxx xx které xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx o xxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx návrh insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx platí, xxx-xx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §263, kterých xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §264 x xxxxxxxx 1. Xxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx insolvenční xxxx xxxxx, xxx může-li xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx x vyjasnění xxxxxxxx xxxxxx vyvolaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dlužníkových xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§266

(1) Prohlášením xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí xxx xxxxxxx x xxxx, xxx v xxx xxxxxxx vystupuje xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx věcech ochrany xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx,

x) řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx kterých xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x řízení xx věcech xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xx xxxxx xxxxxx, který xx xxxx, xxxx x xxx návrhu po xxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §140a xx §140e.

§267

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxxx podává xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jej nelze xxxxx, xxx xx-xx xxx xxxxxxxx dlužník. Xxxxxxxxxx §140e tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§268

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká společné xxxxx xxxxxxxx x xxxx manžela; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetkoprávní xxxxxx xxxx zánik manželství.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provede vypořádání xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniklo, xxx nebylo xxxxxxxxxx, xxxx

x) bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx prohlášení konkursu.

§269

(1) Xxxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx stávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x

x) smlouvy o xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx dlužníku,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx manželu xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx schváleného xxxxx.

(2) Jestliže v xxxx xx okamžiku, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx xx 6 xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxx novou xxxxxx x vypořádání společného xxxxx manželů nebo xxxxx xxxxx xx xxxx vypořádání rozhodnutím xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx víře tím xxxx xxxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§270

(1) Xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx na insolvenčního xxxxxxx oprávnění uzavřít xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u soudu. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxxxxxx dlužníkem po xxxxxxxxxx konkursu jsou xxxxxxxx.

(2) Část společného xxxxx manželů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, spadá při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx vždy do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271

(1) Dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx manželů xx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§272

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dohodu xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx účastníci xxxxxx.

§273

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx. Trvají-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx odvolání xxxxx rozhodnutí, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxx až xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx.

§274

(1) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx dlužníka, xxxxx x xxx xxxxx xxx uspokojeny, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x insolvenční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nastaly xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zpeněžení xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za přihlášenou xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§276

(1) Xx dobu xxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx společné xxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx dlužník xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx společného jmění xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx

§277

(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu, zajistí xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxx činností, xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxx x soupisu, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x dlužníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příjmech, xxxxxxxx, majetku a xxxxxxxxx.

§278

§278 zrušen právním xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§279

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jednajícím xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx lhůtu xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě splněny, xxxxxx insolvenční soud xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx x jejich vynucení.

§280

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§281

(1) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx o hospodářské xxxxxxx dlužníka xx xxx prohlášení konkursu. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu xx závazky dlužníka x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx přede xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolané xx xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§282

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Schůze věřitelů xxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx má xxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odůvodněných existenčních xxxxxx. Učiní tak xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx rodiny.

Xxx 5

Xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx

§283

(1) Zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xx xxxxxx, na xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xx x tomuto xxxxx považuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o prohlášení xxxxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx x věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkázou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zpeněžení majetku x xxxxxxxxx podstatě xxxxxxxx, na který xx vztahuje rozhodnutí x xxxxxxxxx vydané x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx částku xxxxxxx k vyplacení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zajištění xxxxxxxx x na zbytek xxxxxxx, použije xx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zpeněžení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx došlo xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, nepřecházejí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx.

§284

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxx41), má při xxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zahrnuté do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1187 občanského xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxx nabídnout xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §1188 občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx; xx xx xx od osob xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxx vynaložených na xxxxxxxxx xxxxx potřebných xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nevyužije-li xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 4 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§285

(1) Zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx zanikají x xxxxxxx, x němž xx týkají zpeněženého xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx váznoucí xx zpeněžovaném majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §284 xxxx. 3 a 4 x xxxxxx xxxxx zapsaných xx xxxxxxxx seznamu, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xx vlastnictví xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx; nejde x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bytová xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, x xxxx xx týkají zpeněženého xxxxxxx, nezanikají xxxxxxxxxxx x xxxxxx břemena, x výjimkou xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

§286

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) prodejem xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx.

§287

(1) Zpeněžení veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx dražby xx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx schválí xxxxxxxxxx xxxxx.

§288

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxx je jediným xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx x xxxxxx přiloženo rozhodnutí x prohlášení konkursu, xxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx způsobem xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxx proti xxx může podat xxxxxxxx.

§289

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uskutečnit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x věřitelského xxxxxx. Xxx xxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prodeje. Xxxxx xxxx souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx výborem xxxxxx, xxxxxxxx smlouva o xxxxxxx xxxx dražbu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x věcí běžně xxxxxxxxxxx xxx pokračujícím xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx kupní xxxx stanovit xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom přihlédne x x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nutné xxxxxxxxx xx xxxxxx zpeněžovaného xxxxxxx.

(3) Platnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx žalobou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx došlo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx žalobou podanou x xxxxxxxxxxxxx soudu x po uplynutí xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebyl-li nabyvatel x dobré xxxx.

§289x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dražbu xxxxxxx soudní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účinnou xxxx, xxx xx schválí xxxxxxxxxx výbor.

§289a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§290

(1) Dlužníkův xxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx jedinou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxxx xxxxxxx jedinou xxxxxxxx xx xxxxxxxx celkového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prodávaným podnikem.

§291

(1) Xxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx smlouvu xxxxx §290 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x prodeji xxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přešly xx nabyvatele, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§292

Xxxxxxxxxx §290 x 291 xxxxx xxxxxxx, xx-xx jen xxxxxxx xxxxxxxx zpeněžována celá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§293

(1) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxx x pořadí. Xxxxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem, xx právo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxxxx ze zajištění xxxx další x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx požádá xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §230 xxxx. 3 xx 5 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §286 xxxx. 2, §287 xxxx. 2 x §289 odst. 1 xx použije jen xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele.

§294

(1) Insolvenční xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxx přiměřeně x xxx dlužníkovy nepeněžité xxxxxxxxxx ocenitelné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx uplatnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúměrně xxxxxx xxxx je xxxxx xxxx x majetkové xxxxxxxx.

§295

(1) Dlužník, xxxxx xx blízké x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nabývat majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx v případě, xx x jeho xxxxxxxxx xxxxx dražbou; xxxxx majetek xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx 3 xxx xx skončení konkursu, x když xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Právní úkony xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx, xxx je xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Neplatnosti xx xxxxxx dovolávat xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se vztahuje xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx §33 xxxx. 3 x §73 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx, které xxxxxxxxxx x posledních 3 letech před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx po xxxx xxxxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx majetkovou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx akciová,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx odpovídající více xxx desetině základního xxxxxxxx,

x) prokuristy xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby tvořící x xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxx xxxxxxx f) xxxxxxx a osoby xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx.

(3) Xx návrh xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xx e) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze zákazu xxxxxxxx majetku z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx x nabytí xxxxxx xxxxxxx dojít až xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x tomto xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x tuto xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x osobám uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x); xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx

§296

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zpeněžení použit x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru. To xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx výtěžkem xxxx naloženo xxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.

§297

(1) Nestačí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §296 xxxx. 1, lze xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx §122 odst. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování x xxxxxxx xxxxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx poskytnutou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx soud na xxxxxxx návrhu insolvenčního xxxxxxx podle §305 xxxx. 2.

§298

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx odečtení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu zajištěnému xxxxxxxx.

(3) Proti návrhu xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx ostatní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; k xxxxxxx podaným námitkám xx nepřihlíží. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 30 xxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx odečíst xxxxxxx x xxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4 % xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx rozsahu.

(5) Zajištěnému xxxxxxxx, který dosud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §157 xxxx. 1, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxxx této povinnosti.

(6) Xxx xxxxxxxxx podle §293 xx xxxxxxxx 2 použije xxx xxxxx, xxxxxxxx zajištěný xxxxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 3.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx podat xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxx námitky.

(8) X případě, xx xx xxxxxxxxx jednotka x xxxx a xxxxx odpovědná xx xxxxxx domu x xxxxxxx72) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávku xxxxxxxxxxx se správou xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odečtení xxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

§299

§299 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§300

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx správce xxxxxx insolvenčnímu xxxxx x věřitelskému xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zpeněžení. Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx vyrozumí insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx týkající xx zpeněženého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práva ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zániku xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§301

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení navrhne xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxx souhlasit xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být x částečném rozvrhu xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx stav výtěžku xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx xxxxx zajištěných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx po konečné xxxxxx x jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvrhu, xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx částečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X pohledávkách xxxxxxxxxx xx částečného rozvrhu xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx usnesení, které xxxxxx dlužníkovi, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx něho xxxxxxxx. Xxxx xxxxx mohou xxxxx němu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx to, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxx xxxxxx x rozvrh

§302

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy nebrání, xxxxxxxx

x) xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx podstaty xxxxx.

(2) Konečná zpráva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx jim xx xxxxx postavených, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x výsledkem, xxxxx xxxx dosaženo,

d) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx,

x) výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s promítnutím xx xxxxxxx,

x) přehled xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx částky, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx věřitelů, x xxxxxx x výši xxxxxx podílů xx xxxx xxxxxx.

(4) Xx xxx sestavení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zpráva se xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§303

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx i vyúčtování xxx odměny x xxxxxx.

(2) Vyúčtování své xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§304

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vyúčtování x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce chyby x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, že xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx konečné zprávy x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxx proti xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx soudu dvojmo x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření.

(3) X xxxxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx vyúčtování nařídí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které byly xxxxx xx xxxxxxxx. Xx základě xxxx xxxxxxxx buď tak, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxx xxx důvodné,

b) xxxxxx doplnění xxxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx některé x xxxxxxx xxxxx xxx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx konečnou xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx ní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx novou konečnou xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx námitky proti xxxxxxx zprávě, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x bez xxxxxxxx jednání.

(6) Rozhodnutí xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§305

(1) Před rozvrhem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx uspokojují xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x zajištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §167 x 298.

(2) Xxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, uspokojí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moratoria xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2, poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovněprávní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců vzniklé xx xxxxxxxxxx o xxxxxx a poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ze zákona x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zpeněžení xxxxx §298 odst. 2 xxx xxxx použít x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx.

(3) Z výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

§306

(1) Xx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pohledávku xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud přezkoumá xxxxxx správnost návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx vydá rozvrhové xxxxxxxx, x němž xxxx částky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx, jestliže ohledně xxxxxxx x pohledávek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek nejsou xxxxx splněny podmínky xxx její xxxxxxx xxxx xxx-xx dosud x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ohledně xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§307

(1) Xxxxxxxxx usnesení xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxx týká; tyto xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx určí insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvrhovém xxxxxxxx xxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx na jejich xxxxxx zpravidla ve xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 500 Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x proplacení xxxxxx určených xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx usnesení xxx xxxxxxxx na jejich xxxxxx. X splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §306 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxxxxx správce do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jakmile odpadnou xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, vydá o xxxx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx o rozvrhovém xxxxxxxx platí obdobně x xxx další xxxxxxxxx usnesení. Xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx zařazení xx xxxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výlohy xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxx konkursu

§308

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxx xxxxxx x zrušení konkursu

a) xxxxxx-xx, xx xxxxx xxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxx xxxx xxxxx přihlášený xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, že xxx xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxx dlužníka zcela xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxx, jestliže dlužník x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx listinu, xx xxxxx xxxxxxx věřitelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zrušením xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§309

(1) Xxx doručení x zveřejnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx o xxxxxxxx x zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelé.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx x jeho účinky xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx mocí rozhodnutí, xxxxxx se konkurs xxxx, insolvenční xxxxxx xxxxx.

§310

(1) Xxxxxxxx dlužník x xxxxxxx konkursu xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx místo xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx výloh. Xxxxxxxxxxx xxxx předloženou zprávu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx; §304 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§311

Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxx konkursu xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx x zániku xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xx zajištění.

§312

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxx x výjimkou xxxxxx, u xxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxxx xx stavu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úkonů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx, jednají xxxx xxxx statutární xxxxxx xxxx likvidátor, xxx-xx x právnickou osobu x likvidaci; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 odst. 1 písm. x) xx xxxxxxxxx pro xxxxx dlužníka z xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx-xx x právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx upraveného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx konkursu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx; toto právo xx xxxxxxx za 10 xxx xx xxxxxxx konkursu. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx pohledávku nebo xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxx §311.

§313

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zrušením xxxxxxxx, i když xxxx oprávnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxx dispoziční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužníka.

(2) Xxxxxxxxxxx správce je xxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, sestavit xxxxxx závěrku, xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxx xxxxxxx. Dále xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek, xxxxxxxx xxxxxxxx evidenční x xxxxxxxx správu xxxxxxxxx61) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx konkursu. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx.

(3) Xx provedení xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce. Současně xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx zrušením konkursu, x x způsobu xxxxxx xxxxxx.

Díl 9

Zvláštní xxxxxxxxxx x nepatrném konkursu

§314

(1) X xxxxxxxx konkurs xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46) za xxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu přesahující 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx nemá xxxx xxx 50 xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x tom, xx jde x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x bez xxxxxx x spojit xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu.

(3) Vyjde-li xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx odvolání přípustné, xxxx xxxx xxx xxxx odůvodněno.

§315

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

c) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx prodat, není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx věřitelského xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx jinak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věřitelů, x xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx námitky xxxxx xxx,

x) xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx společně x xxxxxxxx zprávou návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx nejdříve xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy.

(2) Není-li xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovit x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s rozhodnutím x nepatrném xxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx kdykoli xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§316

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zajištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plnění ze xxxxxx věřitelů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx hrozící úpadek xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx; reorganizace xx xxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu46) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předcházející insolvenčnímu xxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx není xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem xxxx nejpozději do xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přijatý xxxxxxx polovinou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítanou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a alespoň xxxxxxxxx xxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, omezení xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx o 30 xxx.

Xxx 2

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§317

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxx xxxxx pouze xxx, kdo je x xxxxx víře, xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§318

(1) Dlužník, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx konat xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxx může podat xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx návrh podala.

§319

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání20) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx známé údaje x kapitálové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x dlužníkem koncern21), xxxxxx xxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prohlášení, xx xxxx takových xxxx,

x) údaj o xxxxxxx navrhované xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změnách, ke xxxxxx x mezidobí xxxxx x xxxxxxxxx xx seznamy, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaný věřitelem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) obsahovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x). Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx mu xxxxx.

(4) Xxx označení xxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x seznamech x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 odst. 1 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obsaženým x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx sestavující xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx podala, xxxxxx.

§320

(1) Neobsahuje-li xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxx vyzve xxxxx, xxxxx xxx podala, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 7 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx opravu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxx, nejsou-li x xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxx řádně xxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx k xxxx xxxx xxxx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neobsahují-li xxxx přílohy xxxx xxxx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a osobě, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podala; xxxxxxxx proti němu xxxx podat xxx xxxxx, xxxxx návrh xx povolení reorganizace xxxxxx. X podanému xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxx xxxx povolil xxxxxxxxxxxx xx návrh xxxx xxxxx.

§321

(1) Xxxxxxxx xxxx, xx insolvenčnímu soudu xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podá xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, považuje xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je reorganizace; §107 se použije xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 30 xxx, xxxxxxxxxx odlišnosti xxxxx xxxxxx x vyrozuměly xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nestane-li xx xxx, vychází insolvenční xxxx x návrhu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxx, xxx x návrhu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dříve.

§322

(1) Osoba, která xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx vzít xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx reorganizaci xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxx xxxxxxxxxxx soud xx vědomí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx doručuje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx; odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx vydání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxx xxxx xx xxxx, xx x xxx xxxx rozhodnuto, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx podala, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx podala xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx 15 xxx xxxxxxx, zda trvá xx xxxx projednání; xxxxxxx-xx xx tak, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepokračuje.

§323

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx věřitelů; učiní xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jemu xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§324

(1) Po xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace x xxx návrhu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx započtení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxx určí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx před uvedeným xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx

§325

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx §148 xx 152.

§326

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx již dříve xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx schůze xxxxxxxx.

(2) Xx nepoctivý xxxxx sledovaný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx usuzovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx, jeho zákonného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx

x) v posledních 5 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx řízení řešící xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx takového xxxxxx, xxxx

x) xxxxx výpisu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným odsouzením xxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§327

(1) Xxxxxxxx insolvenční xxxx návrh xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx zpětvzetí nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dalšího x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxx, jejíž xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx zpětvzetí xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx §147.

§328

Xxxxxxx-xx ke zpětvzetí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti němu xxxx xxxxxxxxx.

§329

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxx xx lhůtě 120 dnů předložil xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámil, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace xxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§330

(1) Právní xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xx ruší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ke kterým xxxxx ze zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dosavadním xxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §332 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx dlužník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru. Porušení xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx odpovědnost xxxxxxxx za škodu xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx tím xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx; xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxx újmu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo postavení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pohledávky xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx §33 xxxx. 3 a §73 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx do výše, xxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxx předcházejícímu xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx reorganizace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

§330x

(1) Xx trvání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §246 xxxx. 4 a §253 xx 260. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §330 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx platí, xx xxxxxxx x dispozičním xxxxxxxxxx, který xx xx 30 dnů xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxx splnit.

§330a vložen xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§331

Insolvenční správce vykonává xxxxxx xxx činností xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx incidenční spory, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx x další xxxxx x xxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxx xx uložil insolvenční xxxx.

§332

(1) Insolvenční soud xxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x zájmu xxxxxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 více, insolvenční xxxx x nich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx. Xxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxx xxxx změnit.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx.

§333

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, rozhodnutím x xxxxxxxx reorganizace xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zachováno právo xxxxxxxx nebo volit x xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu dlužníka x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného věřitelem xxxx nemá-li xxxxxxx xxxxx sestavit reorganizační xxxx, xxxxxx právo xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxx nový statutární xxxxx xxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx

§334

Xxxxxxxxxxxx se účastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x věřitelé x xxxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx roveň xxxxxxxxx.

§335

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a členové xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účasti xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x družstvu xx rovna xxxx; xxxxxxxxxx §347 xxxx. 2 xxx není xxxxxxx.

§336

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §190202.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx účinky xxxx popření pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 xxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx o zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávku xxx xxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx den je xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx x podání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nevykonatelné xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxxxx pohledávku přiznanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, může dlužník xxxx xxxxx popření xxxx xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx.

§337

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx rozsahu uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx reorganizaci xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xx xxx, aby x xxxxx skupině xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxx uvede, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitelů xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx skupinou jsou xxxxxxx

x) xxxxx zajištěný xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x §335,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem dotčeny.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, splatnost xxx xxxxx její xxxxxxxxxx a práva x ní spojená xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx věřitel xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nedotčenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx, u xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výhody xxxxxxx, jestliže reorganizační xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úroků xxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nemění xxxxx další práva xxxxxxx x pohledávkou, x xxxxxxxx práv xxxxxxxx spojených x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx prodlením xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx reorganizačního plánu.

(6) Xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx; učiní tak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

§338

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx vymezuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx x uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx věřiteli.

(2) Xxxxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu vyvíjet xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Předkladatel xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činností, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho splnění.

(3) X reorganizačním xxxxx xx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx x uspokojení xxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníka uplatňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx, o nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x závazky xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Další xxxxxx reorganizace xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánem, xxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx k xxxx xxxxx.

§339

(1) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx dlužník, i xxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 120 dnů xx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxx xx xxxxx dlužníka xxxxxxxxx prodloužit, xxxxxxx xxxx o 120 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx reorganizační xxxx xxxx nemá xxxxxxx, xxxxx insolvenčnímu soudu xxxxxxx, že reorganizační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xx nehodlá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx oznámení xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx může xxxxxxxxxxxx zmařit, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §171 xxxx. 4, xxxx insolvenční soud x xxx návrhu xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx odstavců 1 x 4 není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nemá-li xxxxxxx právo přednostně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, může x xxx, xxx xx přednostní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx schůze věřitelů xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx další xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaly, xxxx xxxxx xx x němu xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x lhůtách x předložení reorganizačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§340

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

x) rozdělení xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx, jak xxxx nakládáno s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) určení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména x hlediska nakládání x majetkovou xxxxxxxxx, x s určením xxxx, xxxxx s xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jejich xxxx k nakládání x ní,

d) xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx podílet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx převezmou xxxxxxx dlužníkovy závazky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx a xxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx zaměstnanost x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x opatřeních, xxxxx xxxx xxx v xxxxx směru xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x jaké xxxxxxx xxxx věřitelům xxxx xxx dlužník xx skončení xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxx xxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek, xxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odkládací xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx částky xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

(3) Reorganizační xxxx musí xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx v něm xxxxxxxx xxxxx zobrazovaly xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

(4) Náležitosti xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§341

(1) Reorganizaci lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx věřitelům nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx47),

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou podle xxxxxxx x) xxxx x),

x) zajištěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanov xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poměry dlužníka.

(2) X reorganizačním xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxx ze xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) U věřitelů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx částku je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jakou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonatelnosti xxxxx x čem spočívají xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jaké údaje xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§342

X xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady:

a) xxxx xxxxx zakladatelského xxxxxxxxx xxxx stanov xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) prohlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dlužníkových xxxxxxx xxxxx je zajistit, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx musí xxx vlastnoručně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx úředně xxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx, že souhlasí x xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podpisu na xxx úředně xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužník, xxxxxxxxxx xxxxxxxx - fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ručících xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x ochotě xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; prohlášení xxxx xxx vlastnoručně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) aktualizované xxxxxxx majetku x xxxxxxx dlužníka ke xxx předložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mají-li xxx xxxxxxxx uspokojováni x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx váznoucí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§343

Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracuje xxxxxx x reorganizačním xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx reorganizační plán xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx věřitel xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, aby xx xxxx rozhodnout, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, jaké plnění, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx získat jen x nepoměrnými xxxxxxxx, xxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx plánu jiné xxxxx než xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx předkládá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před schůzí xxxxxxxx, která má xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx poté, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Náležitosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§344

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je svolána xxx xx xxxxx xxxxxx. X přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dlužníku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx rukou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich účasti.

(3) Xxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx svolanou schůzi xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx považuje-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx přijatý xxx xxxxxxxxx.

§345

(1) O přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx18).

(2) Xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x výsledkům xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§346

Hlasování xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x přijetí reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx označeným xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx", které xxxxx obsahovat xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx nejpozději v xxx xxxxxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Hlasují-li věřitelé x přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, podáním xxxxxxxx označeným jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxx xxxxxx úkon, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, x na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x bylo-li toto xxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, kterou dlužník x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxx; xxxx lhůta nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) X xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(4) Náležitosti xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§347

(1) Jestliže xx xxx xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx polovinu celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů této xxxxxxx, xxxxx, že xxxx skupina xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x skupinu xxxxxxxx uvedených x §335, platí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxx xxxx xxxxxxx vyslovila většina xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxx skupin, xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxx zvlášť.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou reorganizačním xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx reorganizační xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán x důsledku jednání, xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx jej xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, x xxx xxxxxx x xx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx tento xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx insolvenční xxxx xxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§348

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lze-li xx xxxxxxxx ke xxxx okolnostem důvodně xxxxxxxxxxxx, že xxx xxxx sledován nepoctivý xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx §347 odst. 4 xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx získá plnění, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx na roveň xxxxxxxxx xxxx uhrazeny xxxx xxxx xxx xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx xxxxx poté, xx se reorganizační xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxxx soud může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx není xxxxxxx podmínka xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335. Xxxxx xxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxx zacházení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxx skupiny věřitelů, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx ve xxxxxx xx každé takovéto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx x lze-li xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx schválení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§349

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nepřijala, xx spravedlivý, mají-li xxxxx xxx věřitelé xxxxxx xxxxxxx získat x zajištění xxxxx xxxxxxxxxx stejný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xx stejnému nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu a xxxxxxx plnění, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx stanovené ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xx nepřijala, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx současná xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxx než xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jestliže podle xxx žádný x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plnění.

(3) Reorganizační xxxx xx xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335, xxxxx xx nepřijala, xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx by xx xx zřejmě xxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx xxx dlužníkův xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxx skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx včetně xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§350

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jen ti x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. V xxxxxxx případě xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx změně. Xxxxxx věřitelů, která xx x reorganizačním xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx konat xxxxxxxx 15 xxx xxxx, xx xxxx věřitelům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změn xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

§351

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx reorganizačního plánu, xxxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou podat xxxxxxxx dlužník, xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánu x xxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxx xxxx přijetí.

(3) Xxxxx, xxxxx reorganizační xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx neuplynula-li xx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§352

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx reorganizačním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na pozdější xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxx pozdější xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx reorganizačního plánu xx ruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený x §324 xxxx. 3.

§353

(1) Xx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužník. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx, xx kterým došlo xx zákona xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, účinností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx valné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx něco jiného. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním podílem, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby nejsou xxxxxxx nebo stanovené xxxxxxxx nebyly splněny, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx práva xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se mění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx dlužníka a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, x xx xxxxxxxx, xxxxx je uveden x xxxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx upravují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx nepoužijí.

§354

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx procesní xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dlužníku x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné x xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx činností xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx doplňování seznamu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx, informuje xxxxxxxxxxx xxxx a věřitelský xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o svých xxxxxxxx úkonech, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x své xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x běžných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zprávy x xxxxxx dlouhodobých xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx dispoziční xxxxxxxxx xxxxxxxx omezena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkony, xxxxx může dlužník xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitostí zapsaných x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§355

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vyhradit, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxx x reorganizačním xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx opatření x odstranění nedostatků, xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§356

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx reorganizačním xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx účinností xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, x xx x x případě, xx xxxx pohledávku do xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx; xx věřitele xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x reorganizačním xxxxx za xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx rozsahu xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxx osob k xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx práva xxxxxxxx osobám uvedeným x xxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx, není-li x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx z majetkové xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx věřitelů xxxx spoludlužníkům a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze potřebné xxxxxxx vůle jednajících xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx seznamu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přesně označena.

§357

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx insolvenční správce xx xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je pohledávkou xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx jinými xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2, xx xxxx xxxxxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxxx stejné pořadí xxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx, kteří svého xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nevyužili. Xxxx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx svého xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování rozdělí x poměru, x xxxx xxxx xx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx znaleckým posudkem.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uhrazeny xx xx skončení xxxxxxxxxxxx, x k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx reorganizace, mají x novém xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postavení xxxx x původním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§358

(1) Vydání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů.

(2) Xxxxx xxxxxxx evidenci zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, x to xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které se xxxxxx xxxxx týká.

§359

Xxxxxxxxxx, xxxxx se x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), přijetím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikají, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx x reorganizačním xxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx splatnosti nebo xxxxxx zásahu do xxxx věřitelů; xxxxxxxx xxxxxx těchto pohledávek xxxx být v xxxxxxxxxxxxxx plánu uvedena xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§360

(1) Po účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx reorganizačním plánem. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx popřena, lze xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x případě právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx pohledávky; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx třetí xxxxx, xxxxx převzala xx xxxxxxx reorganizačního xxxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§361

(1) Xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změnu, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx reorganizace xxxx splnitelný. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx původních xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx věřitelům xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx být xxxxxx xxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) K xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2, xx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věřitelů,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx,

x) většiny xxxxxx xxxxxxxx, jejichž pohledávky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §347 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, že xxxxxxxx, kteří ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxxxx nesouhlas x navrhovanou xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx-xx, že byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neschválí, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán.

Xxx 7

Skončení xxxxxxxxxxxx

§362

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx některému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž s xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 let od xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dlužník, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zkrátil xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx insolvenční soud x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práv, která xxxx před xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx věřitelů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx oprávněných xxxxx věřitelů.

§363

(1) Insolvenční soud xxxxxxxx o přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx

x) reorganizace byla xxxxxxxx na návrh xxxxxxxx a ten xxxx xxxxxxx v xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx 30 xxx xxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xxxxx jiná osoba xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx reorganizační xxxx xxxx jej xxxxx zpět,

c) insolvenční xxxx neschválil xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx uplynula xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx možné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx řádně x xxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 4, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazky,

f) dlužník xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přestal podnikat, xxxxxx podle reorganizačního xxxxx podnikat xxx, xxxx

x) dlužník xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx podle §348 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) O xxxxxxx reorganizace v xxxxxxx x případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jen dlužník, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) O přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) rozhodne insolvenční xxxx xx jednání, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2; xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxxx podat xxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkurs nemůže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxx přeměny jinak. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §324 xxxx. 3.

§364

(1) V průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx soud xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, provádí xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxx reorganizačního plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenční xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx reorganizace xxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x odměně xxxxxxxxxxxxx správce a xxxx nákladech.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ÚČINKŮ XXXXXX

§365

(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vymahatelnost xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§366

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vliv xx

x) xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx poskytnuté Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx bance xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vzniklo xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x x případě, xx xxxxxxxx zajištění xxxx sjednáno nebo xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxx, xx tato skutečnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vědět xxx x xxxx; xxxxxxxxxx, xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním rejstříku, xxxx o sobě xxxxxxxxx, xx o xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vědět xxx a mohl.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vliv na xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx50), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxx právních xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x právních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, některých xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry a xxxxxx osob

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§367

(1) Ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx51) x xxxxxxx se xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investiční služby xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx62),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx jiného xxx uvedeného v xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. b) x x) je x úpadku, je-li xxxxxxxxx

x) kolektivní xxxxxx xxxxxxxx a sledované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxx, kdy jsou xxxxxx ukončena xxxxxxxxxx xxxx jiným obdobným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxx x xxxxx xxxx xxx vliv xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx plateb, pozastavení xxxxxxxxxxxxxx pohledávek, odložení xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx postupu xxxxx xxxxxx dílu xx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx jinak a xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) x x) x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. g), bylo-li xxxx nim xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx"), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlav xxxxx xxxxx zákona, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Úpadek xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxx povolení x úpadek xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x)

§368

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §367 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxx dozoru xxxx dohledu") x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx"). Xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §97. X návrhu xxxxx dozoru nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx připojí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Záloha xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo dohledu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxx.

(3) Úpadek xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §367 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedené x §367 odst. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), bylo-li xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§368x

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx obchodníkem s xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX") xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 písm. g) xx §97 odst. 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§368x

Xx-xx podán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x cennými papíry x počátečním kapitálem 730&xxxx;000 EUR xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx x orgán, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx insolvenční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x době, xxx xx skončení xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení krize x xxxxx dozoru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxx insolvenčního xxxxx.

§368x

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve lhůtě 7 xxx ode xxx vyrozumění xxxxx §368b písemně sdělí, xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX nebo osobou xxxxx §367 xxxx. 1 písm. g) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Insolvenční xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§368x xxxxxx právním předpisem x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§368x

Xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx osobou xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx dojde xxxxx xxxxxxxxxxx soudu x

x) orgán xxxxxxxxx x řešení krize xxxxx xxxxx §368c xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x počátečním xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx podle §367 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení krize, xxxx

x) uplynula-li lhůta 7 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx §368b x orgán xxxxxxxxx x řešení xxxxx se x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§368x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

(2) Vyhláška xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx proti xx xxxx xxxxxxxxx.

§369

(1) Insolvenční řízení xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, movitému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícímu xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx složení xx xxxxxxxx doby xxxx, xxxxx se x okamžiku xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor; zejména xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jej zpeněžit x xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxx plynoucího z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě zástavního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pohledávce xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx kohokoli, xxx majetkovou hodnotu xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx oprávněné xxxxx,

x) právo xxxxxxx xxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxx

x) xxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x okamžiku xxxxxxxxxx konkursu majetek, xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor,

b) xxxx důvodem xxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx, x níž xx dlužník xxxxxxxxxxxx x zboží xxx xxxx xxxxxx kupujícímu, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx kupujícímu x nabytí vlastnického xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx započtení xxxxx xxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx pohledávka xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúčinnosti xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xx xxxxx právo xxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejném xxxxxxx, xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x účinné xxxx xxxxxx osobám.

§370

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a x prohlášení konkursu xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx ní uplatněno xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxx dozoru xxxx dohledu xx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx53), x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním rejstříku, x není-li to xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x prohlášení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx správce bez xxxxxxxxxx odkladu zajistí xxxxxxxxxx podstatných částí xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státě, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xx základě jednotné xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx53).

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx identifikaci,

b) xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu,

d) x xxxxxxx xxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx věřitelů vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx věřitelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a informaci x xxxxxxxx postupu xxxxx §373 xxxx. 4 a 5 xxxxxx uvedení xxxx x xxx, kterým xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Výtah xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx "Xxxxx x přihlášení xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" a "Xxxxx x předložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úpadku x x prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. f), informuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxx xxxxxxx x takovém rozhodnutí xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx možné, neprodleně xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx důsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx xxxxxxx tvořících Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx insolvenčního řízení.

§371

Zpráva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, uveřejňovat xxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zpráva xxxx xxx odsouhlasena věřitelským xxxxxxx.

§372

Insolvenční xxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxx xx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolením. Xxxx xxxxx se xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxx xxxxx, xxxxx xxx zastupuje xxx xxxxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků či xxxxxx užití xxxx x pravomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou příslušné xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Totéž xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx; podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx států.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx daného státu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jestliže xx xxxxxx předpisy xxxxxx státu xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x úspěšnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx žádat, xxx xxxx o xxxxxxxxxx x úpadku xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zapsán x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

§373

Zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xx pokládají xx přihlášené podle xxxxxx zákona. Okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx konkursu.

(2) Insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věřiteli xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx

x) že na xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx pohledávky dotčeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, že xx xxxx výše xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x případně charakter xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx x pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), věřitele s xxxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou (§169), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2) xxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávku x Xxxxx pojištění xxxxxx, x Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, ze Zajišťovacího xxxxx družstevních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx od xxxx osoby xxxxxx xxxxxxx účel; xxxx xxxxxx věřitele xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx z xxxxxxxx zřejmá, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx již došlo,

c) xxxxx xxxxxxxx, x xxxx lhůtě x x koho xxx xxxxxxxx námitku proti xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx marného xxxxxxxx xxxx xxxxx, x informaci x xxxxxxx xxx xxxxxx, xx nedojde x xxxxxx o výši xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým budou xxxxxxxx dále informováni,

f) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, ústředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx obvykle xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx x předložení xxxxxxx xxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx lhůty!" xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx.

(4) Věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx x výší xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx 4 xxxxxx xxx dne prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souhlasí. Ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. V xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pohledávky xxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osvědčují x námitce xxxxxxxx xxxx, xxx vzniku x xxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx zda jde x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pohledávku jinak xxxxxxxxxx, nebo xxx xxx x podřízenou xxxxxxxxxx (§172 odst. 2), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnictví.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, ústředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x členském státě Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx státě tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx podat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x úředním jazyce xxxxxx státu. V xxxxxxx uvedeném x xxxxx větě xxxxxxxx 4 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx námitky xxxxx xxxx pohledávky" x xxxxxx jazyce. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx větě xxxxxxxx 4 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx obsah námitky xxxxxx, insolvenční xxxxxxx x ní xxxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx českého xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx námitku xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxx se xx 2 xxxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xx xxxx nebo charakteru xxx pohledávky, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na určení x xxxxxxxxxxxxx soudu xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx xxxx. Nedojde-li xxxxxx x této lhůtě xxxxxxxxxxxxx soudu, k xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žalobě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které x xx byly xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx o xxxxxxxx xxxx xxxx charakteru xxxxxxxxxx nevěděl a xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vědět xxxxxx.

(8) Xx Fond xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx družstevních záložen x Xxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx přihlášené xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx. Xx přihlášeného xxxxxxxx se považuje xxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přešla.

§374

Pořadí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx x středních xxxxxxx63), xxxxx přesahuje xxxxx xxxxxxxxx podle §41e odst. 2 xxxxxx x bankách,

b) x vkladů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §41c zákona x xxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

c) x vkladů xx xxxx xxxxxxx xxxxx §41e odst. 2 xxxxxx x bankách x

x) Garančního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41h odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx podle §221 xxxx. 6 xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx uspokojovány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x).

§374a

Pohledávky orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize

Pohledávky xxxxxx příslušného k xxxxxx krize vyplývající x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a pohledávky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx úhradu xxxxxxx, xxxxx orgán příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx postavené xx xxxxx pohledávkám za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§374x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§374x

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uspokojovány xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroj

a) xx xxxxxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx derivátem x

x) xxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx dluhový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, že xxxx xxxxxx pro xxxxxxx úroku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úroková xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xx dluhový xxxxxxx xx vydán x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx paragrafu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jiná xxxxx převoditelného xxxxx x xxxxxxx vytvářející xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§374x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§375

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Krycí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx krytých dluhopisů. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx být součástí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §30b xxxx. 4 xxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §250 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x krytých xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkem, xxx pro související xxxxx, x jejichž xxxxx xxxxxx krycí xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dluhopisech, xxxxxxx xx plnění x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bloku. K xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x tím x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx nucený xxxxxxx krytých xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §32b xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tímto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pohledávek přihlásí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx do správy xxxxxxx bloků a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x dluhopisech, xxx mohl xxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx.

§375a

Majetek zákazníka

Majetek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§375x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x účinností od 4.1.2019

§376

Soudní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xx jehož xxxxx xxxxx, spořitelní a xxxxxx družstvo, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. g), xxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx s xxxxxx xx území xxxxx xxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

§377

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 xxxx pouze příslušný xxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x) obdrželi xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxx svou činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xx xxxxxxxx od okamžiku, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxx opatření xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§378

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kopií rozhodnutí x xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx orgánem členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx ověření xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx však xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx vykonávat své xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxx ustanoven; xxxxx těchto pravomocí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx užití xxxx x pravomoc xxxxxxx rozhodovat xxxxx xxxx xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodního xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx seznamu nebo xxxxxxxxx, a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §377 může xxxxx, xxx údaj x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx byl xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x obchodním rejstříku xxxx v xxxxx xxxxxxxx seznamu nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx.

Díl 2

Úpadek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§379

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství54) x xxxxxxx xx xx xxxxxx

x) tuzemské xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pojišťovny x třetího státu xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx55),

x) xxxxxxx pojišťovny x jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovací činnost xx území České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx sídla56).

(2) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x úpadku, xxxxxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxx věřitele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ukončeno oddlužením xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxx povinné,

b) xxxxxxxx, zahrnující jakoukoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx uchovat xxxx xxxxxxx zdravou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx může xxx xxxx xx již xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávek.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dílu se xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, též ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x b), pak x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tuzemské xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x třetího xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

§380

(1) Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §379 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxx dozoru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"). Tím xxxx xxxxxxx ustanovení §97. X návrhu xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodující xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx připojí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Záloha xx náklady insolvenčního xxxxxx se orgánu xxxxxx xxxxxxxx.

§381

(1) Insolvenční řízení xxxx xxxx xx xxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x hmotnému xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx souborů xxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxx složení xx postupem doby xxxx, xxxxx se x xxxxxxxx rozhodnutí x úpadku xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) právo xxxxxxxx majetek xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zejména xx základě xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx právo xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x pohledávce xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky,

c) xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx nebo xxxxx xxxxx vůli oprávněné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výhrady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx kupujícímu, xxxxx xx v okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor,

b) xxxx důvodem xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zboží xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxx smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx předmětem xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,

c) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povoluje xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právo podat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobu x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxx právo odporovat xxxxxxxx úkonu.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xx xxxxx právo považuje xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§382

Informování xxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §379 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx dozoru všech xxxxxxxxx států Evropské xxxx x všech xxxxxxx státech xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x to xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu v xxxxxxxxxxxx rejstříku, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxx z rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Výtah xx zveřejňuje v xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxx xxxxx potřebnými x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx konkurs xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx identifikaci.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x o xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx pobočky pojišťovny xx xxxxxxx státu xxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx a x xxxxxxxxxx konkursu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Insolvenční soud, xxxxxxxxxxx správce x xxxxx dozoru xxxxxxx x koordinaci xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třetího státu xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xx oprávněn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§383

Zpráva x postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxx věřitele x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxx být odsouhlasena xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, které xx poskytl insolvenční xxxxxxx, xxxxxx dozoru xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§384

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx ustanoví xx xxxxxx prvního insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolením. Věta xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, která jej xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx donucovacích prostředků xx xxxxxx xxxxx xxxx a pravomoci xxxxxxx rozhodovat xxxxx xxxx jiná xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx daného xxxxx. Totéž platí xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx ustanovení s xxxxxxxxx do úředního xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadován; xxxxx možností vykonává xxx pravomoci xxxxx xxxxxx zákona i xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodržuje xxxxxx xxx daného xxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx při prodeji xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx, xxx údaj x xxxxxxxxxx x úpadku xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§385

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu.

(2) Insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §379 xxxx. 1 písm. a) xxxx x) byl xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxx xx touto xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, především, xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx s pohledávkou xx xxxxx postavenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění, věřitele x pohledávkou xxxxx xxxxxxxxxx, věřitele s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2) xxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx s výhradou xxxxxxxxxxx k předmětu xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx způsobem, x jaké lhůtě x u xxxx xxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, že nedojde x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxx x pojištění xxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávka vznikla, xxxxxxx xxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx vyplývajících xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx,

x) místo a xxxxxx konání schůze xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx, ústředí, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xx obvykle xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx opatřeno xxxxxxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Jde-li však x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, musí insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v úředním xxxxxx nebo x xxxxxx x úředních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxxx, ustředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx, kde xx obvykle xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, může xxxxx xxxx xx xxxxx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxx, xx s xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx. Xx xxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx věřitel xxxxxxxx námitku, že xx xxxxxx doručeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxxxx xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §379 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxx na tuto xxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listin, xxxxx osvědčují x xxxxxxx tvrzenou výši, xxx xxxxxx a xxxxxxxxx pohledávky, zejména xxx xxx o xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxxxxxxx jinak zajištěnou xxxx xxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x pohledávku podle §386, nemusí věřitel xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx místo, xxx se xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x první větě xxxxxxxx 4 xxxx xxx námitka opatřena xxxxxxxxx "Podání xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx" x xxxxxx jazyce. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx větě xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxx opatřena xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx pohledávky" x českém jazyce. Xx-xx xx obsah xxxxxxx xxxxxx, insolvenční xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. K později xxxxxxxxx námitce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx je zřejmé, xx námitka xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx povinnost xx doručit. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požadovat, xxx věřitel předložil xxxxxxx námitky do xxxxxxx jazyka.

(6) Xxxxxxx, xxxxx uplatnil námitku xxxxx odstavce 4 x který xx xx 2 xxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx uplatnit své xxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx uplynutí xxxxx x písemné xxxxxx; jde x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx insolvenčnímu soudu, x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhověl xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sporu, xxxxx x ní xxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx dobrovolně, může xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx.

§386

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx přednost xxxx jakýmikoli xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prováděnou xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx pojišťovny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provozující xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pobočky

§387

Opatření podle §379 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx orgán xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx v §379 xxxx. 1 xxxx. x) obdržela xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx od okamžiku, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx.

§388

(1) Xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxx §379 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxxx zástupce (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxx správce pojišťovny xxxx zajišťovny") xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx udělena xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ověření xxxxx xx nevyžaduje, xxx xxxx požadovat xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; výkon xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx zajišťovny xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pomáhají nebo xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx, xxxxxxxxxx zápisu xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rejstříku, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx kterýkoli xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x němž byla xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx údaj x xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx zápisu xxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxx podstatou.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úpadek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§388x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy (xxxx xxx "podílový xxxx"),

x) podfondu xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx").

(2) Xxx postupu xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxx ustanovení ostatních xxxxx xxxxxx xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxx xxxx části xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x oddlužení.

§388a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

§388b

(1) Pro xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx podílový xxxx, xxxxx úpadek xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx účastník xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Omezení a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx uplatní xxxxx na xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xx hrozící xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Věřitelé, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§388x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.5.2020

§388x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx či xxxxxxx úpadek xx xxx xxxxx, způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx účastník jedná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx podfond, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx řešen, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx proti xxxxxx podfondu.

(2) Xxxxxxx x účinky podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx hrozící xxxxxx xx řešen; nestanoví-li xxxxx zákon jinak.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx úpadku xx hrozícího úpadku xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrn xxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, jejichž pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx úpadek xx hrozící xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx, xxxxx úpadek xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx, xx pro účely xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxxx x tomuto podfondu.

§388c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

HLAVA X

XXXXXXXXX

§389

(1) Dlužník xxxx insolvenčnímu soudu xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x současně xxxx xxxxx x podnikání, xxxx

x) xxxxxxxx osobu.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxx hrozícího xxxxxx oddlužením, jestliže

a) x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spolu x přihláškou své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx oddlužením xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx x pohledávku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx

x) jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxx dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§390

(1) Návrh na xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem. Xxxx-xx insolvenční xxxxx xxxx osoba, lze xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx; o xxx musí xxx xxxxxxx při doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx účinky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx x tomu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému výboru. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§390x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx návrh xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxx x xx dlužníka xxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, insolvenčním správcem, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení podle xxxxxx xxxxxx;

xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), která je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x x xxxx zastoupení xxxxxx xxxxx podle §390 odst. 1, xxxx zástupcem dlužníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx sepisu návrhu xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxxxx během xxxxxx poučí x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxxxx právnická osoba x xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx x §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx právnické nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, náleží xxxxxx, xxxxx maximální xxxx xxxx 4&xxxx;000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6&xxxx;000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; v odměně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů vynaložených x souvislosti se xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxx před středníkem. Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §390 xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x odstranění xxx xxxxxx, jiné plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx.

(4) Osobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) odměna ani xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §390 xxxx. 1 xxxx poskytnutí xxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxx oddlužení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx pouze x insolvenčním řízení xx xxxxx podle §136 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx pohledávku xxxxxxxxxx na roveň xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) sepsat a xxxxx xx dlužníka, xxxxx němuž nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx exekuční řízení.

(7) Xxxxx xxxx oprávněn xxx nebo prostřednictvím xxxxxx za xxxxxx xxxx jiné zvýhodnění xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§391

Xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx oprávněných za xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x očekávaných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 12 měsících,

c) údaje x xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nevznáší.

(2) Xxxxxxx, xxxxx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat insolvenční xxxx x stanovení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx také xxxx xxxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a důvody, xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §395 tím xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§392

Xxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x mezidobí xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dokládající údaje x příjmech xxxxxxxx xx posledních 12 xxxxxx,

x) písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx uspokojení xxxxx §412a xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx x svých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx úsilí, které xx xxx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x schválení oddlužení x že xxxx xxxxxxxxx veškeré xxx xxxxxx x plné xxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx věřitele podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxx dohodl.

(3) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, podpis xxxxxxxxxx xxxxxxx na návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx k němu xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

§393

(1) Xxxx-xx návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neobsahuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud usnesením xxxxx dlužníka, xxxxx xxx xxxxx, xxxx, xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podala, k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 7 dnů. Současně xxx xxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxxx, jak xx xxxxxx nebo xxxxxxxx provést. Byl-li xxxxx na povolení xxxxxxxxx podán xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx podle §390a xxxx. 1.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx 2 nebo není-li xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx o xxx xxxxx pro xxxxx nedostatek pokračovat xxxx xxxxxx-xx x xxxx přes jeho xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti.

(4) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx výboru; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podat xxx xxxxxxx.

§394

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení může xxxxxxx vzít zpět, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zpětvzetí návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x věřitelskému výboru. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §390a odst. 5, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §390a odst. 1 xxxx. x) odměnu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení anebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3; na její xxxxxx xxx využít xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2. Odvolání xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx první a xxxxx xxxx přípustné.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jej xxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx rozhodne, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§394x

Xxxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx samostatně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxx o osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx ke xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obou xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x považují xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§395

(1) Xxxxxxxxxxx soud zamítne xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxx schopen xxxxxxx x xxxx xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx §168 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx věřitelům včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jim xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x) x §390a odst. 5.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokládají xxxxxxxxxxx xxxx nedbalý xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx nepoctivý záměr, xxxx xxxxxxxx x xxxxx důvodu nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx 3 měsících xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx nepoužije, xxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výší dluhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx.

§396

(1) Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vědomí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zamítne, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jestliže

a) návrh xx povolení oddlužení xxxxx podán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx nepostačující,

b) xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, aniž se xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučeným x majetkové xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx nepostačující, x xxxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx požádal, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úpadku xxxxxxx, x zaplatil xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx povinnost x xxxx xxxxxx podle §108 odst. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxx zastaví; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinnost uhradit xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat dlužník x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxx xx xxxxxxx xx 10 let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

§397

(1) Xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx dlužník xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx otázku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolané k xxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxx x xxxx přijetí. Insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doby, než xx dlužník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění x xx xxxxxxxx xxxxx dlužníku. Xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §395 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §404 xxxx 405; musí se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx věřitele xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. a). Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanovisko xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. a). Xx-xx xxxxxxxxxx o xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle §404, xxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx rozhodnutí x povolení oddlužení x bez návrhu xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§397x

X průběhu xxxxxxxxx xxxxx přiměřeně ustanovení §253 xx 260. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce.

§397a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§398

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oddlužení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x konkursu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx účinky schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx je dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v konkursu x xxxx do xxxx podání zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx x xxxx xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx exekuci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky29).

(4) Nestačí-li xxxxxx xxxxx odstavce 3 k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx postavených xx xxxxx, xxxxxxxx xx nejdříve xxxxxx x hotové výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, poté xxxxxxxxxx věřitelů na xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxxxx vznikly po xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxx x xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx uspokojení těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pohledávek způsobem xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx x konkursu.

(5) Xxxxxxxx, který x xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxx jednání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §410 xxxx. 2, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx jen xxxxx, xxx-xx se zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat, xx xx xxxx splátek xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx že míra xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx k dlužníkově xxxxxx, x xxxxxxx xxxx dlužníkových závazků, x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx dlužníkových xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x zachování x xxxxxxx svých xxxxxx x ke xxxxxxx xxxxx závazků, a x doporučení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxx. Insolvenční soud xxxx obdobně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx x xx požádá xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxx jen tehdy, xxx-xx xx zřetelem xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx výše dosavadních xxxxxxx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší x xxx jiné xxxx měsíčních xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xx zprávy xxx xxxxxxxxx, že by xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx. Dlužník xxxx xxxx povinen xxxxx xx xxxxxxxxx své xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu násobkem xxxxxx na zajištění xxxxxx v dlužníkově xxxxxxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 do xxxxxxxxx xxxxxxxx nenáleží xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx, xx nastaly xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení. Ustanovení §409 odst. 4 xxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníku povinnost xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxx odborného sociálního xxxxxxxxxxx poskytované registrovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není přípustné. Xxxx služba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx.

(8) V xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §315 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§398x

Xxxxxx pro oddlužení

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxx x návrhem xx xxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx výše zálohové xxxxxxx xxxxx §398b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xx znalecký posudek, xx-xx v majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx dlužníka xxxxx §398 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) X zprávě x xxxxxxxx a x xxxxxx pro xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Současně xx xxxxxxx o xxx, xx do 7 xxx od xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx popěrnému xxxxx.

(5) Stejnopis námitek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x určí xx x xxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxx 10 xxx; xxxxxxxx 1 x 2 x §410 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx insolvenční správce xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx insolvenčnímu xxxxx xx stejné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §404 xxxx 405; xx xxxxxx projednání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx námitky. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(7) X případě změny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §185 x 186 xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení přiznaných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sporu xx xxxxxx xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 věty xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §198 xxxx. 1 xxxx poslední x xxxxx §201 xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §184 x 187,

x) změnou x osobě xxxxxxxx xxxxx §18, nebo

e) xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6; insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx změny zohlednit xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 5.

§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezajištěným věřitelům xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §398 xxxx dotčeno.

(2) V xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx se zpeněžením xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx splátka").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxx na povolení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ve xxxx, x jaké xxxxx xxx při výkonu xxxxxxxxxx nebo exekuci xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx splátka x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx zálohovou xxxxxxx dlužníka určit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíčním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx reálně xxxxxxxxxx příjmů a xxxxxx vynaložených xxxxxx xx dobu jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x národním hospodářství xx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Dlužník xx povinen xx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx73) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetnictví xx xxxxxxx evidenci, xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osvědčující xxxx příjmy x xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemá po xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx vezme insolvenční xxxx xx xxxxxx xxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxxx xxxxxx následně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uspokojeny přednostní xxxxxxxxxx29) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx součin xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx měsíců, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx návrh dlužníka xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx přípustné.

(8) Xx-xx součet zálohových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané zdaňovací xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážky x xxxxx měsíců, xx xxx v xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx jinou výši xxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx němu není xxxxxxxxx. Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Soud tak xxxxx xxx tehdy, xxx-xx se zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx výši měsíčních xxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x podnikání xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx podle §398 xxxx. 3, xxxxxxxxx xx při určení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srážky xxxxxxx x základní xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx kterého x xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§398x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§399

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx §49 xx 53. X xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x hlasování o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx většiny věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx, xx 7 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx oddlužení x insolvenčním rejstříku xxxx za podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x nezbytnosti xxxxxx xxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx povinen se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx zúčastnit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx schůzi xxxxxxxx zruší, jestliže x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x některý xx xxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §402 xxxx. 3; xxxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxxx vyhovět žádosti xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§400

(1) O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx x před xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx se s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx informacím, které xxxx xxx obsaženy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx přílohách. Xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxxx věřitelů x xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx.

(2) Výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo schůzi xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho hlasováním xx schůzi xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx; x xxx insolvenční xxxx xxxxxx věřitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§401

Hlasování xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterého je xxxxxxxxxx, xxx hlasovali, x xx kterém xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x bylo-li xxxx xxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx; §43 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx věřitelé x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx písemně, podáním xxxxxxxx označeným xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxx právní xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, x na kterém xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx dlužník x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) X xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx správce, jde-li x hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věřitelů x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty.

(5) Xxxxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§402

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x rozsahu, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx s dlužníkem xxxxxxx21).

(2) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx uplatní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx ani jeden xx způsobů oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§406) x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§403

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxx na ně xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxx před rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx hlasovali o xxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxx xxxx skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení. Xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx schůze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 7 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K později xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx uplatněným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx, xx nepřihlíží. Xxxxx, že xxxxxxxx, xxxxx včas neuplatnili xxxxxxx podle xxxx xxxxx, souhlasí x xxxxxxxxxx xxx zřetele x xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx x podnikání.

(3) X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §404 nebo 405; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x věřitele, xxxxx xxxxxx námitky. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx přípustné.

Rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx

§404

X xxx, zda xxxxxxxxx schvaluje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání, xxx kterém xxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxxxxx xxxxx §403 odst. 3, a x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx x rozhodnutí o xxxxxxx oddlužení svolána xxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§405

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení.

(2) Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx x xxxxx, právům x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxx podán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x věcem, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx přihlíží x xxxxx, právům x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení věřitelů xxxxx nepostačující, x xxxxxxx xx jednání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 požádal, xxx xxx xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx xxxxxxx, x zaplatil xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx úhradě podle §108 xxxx. 2 x 3.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; současně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. x) dosud vyplacena xxxxxx za sepis x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3, insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx uplatněna xxxxx §390x odst. 5. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat odvolání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě insolvenčního xxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx se promlčí xx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxx.

§406

(1) Xxxxxxxx-xx důvody x vydání rozhodnutí xxxxx §405, insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx oddlužení jsou xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx věřitelé, včetně xxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxxx xxxx označí majetek, xxxxx podle xxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 1 písm. x), xxxxx jde x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx povinnost xxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx x určenému xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §398 xxxx §398b x xxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xxx xxxx uhrazena xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx schválení oddlužení,

b) xxxxxx příjmy, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stavu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx oddlužení xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), a xxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dohodli,

d) xxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxx, xxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx povinného (xxxx xxx "xxxxxx xxxx dlužníka"), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxx jiného příjmu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nevyplácel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Odvolání xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxxx xxxxxxx, že mu xxxx uložil povinnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx vydat, xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx stanovením xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx x který xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx také plátci xxxx dlužníka. O xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx soudního xxxx x plátci mzdy xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx není v xxxxxx moci.

§407

(1) Xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dispozičních xxxxxxxxx dlužníka, xx xxxxxx došlo před xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx podstatně xxxxxxx okolnosti, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx co x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx rozhodnutí.

§408

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležícího xx majetkové xxxxxxxx x xxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx prohlášení konkursu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§394a), xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx majetek xx společném xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuci, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, které nemají xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a současně xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nastanou xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Majetek, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxx požádá, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dojde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxxxxxxx správce zpeněží xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx.

§409

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx, které xxxxx xx schválení xxxxxxxxx, xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx naložit xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx uložil xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx xx zpeněžení, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, předloží insolvenčnímu xxxxx xxxxxx o xxxxx insolvenčního xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x konečné xxxxxx x konkursu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce, má xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení, x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájit x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxx oddlužení x xxxxxxxx které xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxx x zajištění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zpeněžení vydá xxxxxxxxxxx věřiteli; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx o zpeněžení xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§410

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §190 xx 202.

(2) Xxxxxxxxxxx přihlášených pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx §189 odst. 1 x každé x pohledávek xxxxxxxx xxxxx, zda xx xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nepopírá, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; stanovisko xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx datum x xxxxx konání sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx končí xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem a xxxxxxxxx, xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxx námitky xxxxx §398a xxxx. 4 nebo podané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx některé x xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 xxxxx xx xxxx důvodné, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obsah, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, shledá-li, xx xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx přezkoumání přihlášených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx trvání xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 odst. 2 xxx xxxx xxxx dotčeno; xxx xxxx popření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního správce. Xxxxxxxx dlužník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx nastaly účinky xxxxxxxxx; tento den xx xxxxxxxx x xxx počátek xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx pohledávky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dlužníku.

(6) Xxx-xx x vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pravosti xxxx xxxx xxxxxxxx xxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proto, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§411

(1) Po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příjmy xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx uspokojeny podle xxxxxxxxxxx kalendáře, xxxxxxx, xxxxx dlužník částky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx x určených xxxxxxx k rukám xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx pohledávky. Nedojde-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věřitele xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poměrně.

§412

Xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen

a) xxxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si příjem xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, darem x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx měl, vydat xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxxxxxxx x výtěžek, xxxxxx xxxx xxxx xxx mimořádné příjmy x část xxxxxxx xxxxxxxxx majetku náležejícího xx společného xxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxxx splátkám nad xxxxx splátkového kalendáře; xx xxxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a věřitelskému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxx x 15. xxxxxx x k 15. září xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přehled xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx, xxxxxx-xx insolvenční soud x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx, xx přehled xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx svých příjmů x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) nepřijímat xx sebe xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx splatnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, x xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx x věřitelský xxxxx.

(3) Xxxxxx úkon, xxxxxx xxxxxxx za trvání xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx odmítne xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xx neplatný. Xxxxx platí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx. Má xx xx to, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx výhradu xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xx splněno, xxxxxxxx

x) xxxxxxx splatil xxxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxx xxxxxxxxxx x plné xxxx,

x) dlužník x xxxx 3 xxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx 5 xxx xx schválení oddlužení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx po xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek svých xxxxxxxx; má xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx splatil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 30 % jejich pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx splněno xx obdržení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx všechny povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx splnění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) a x) xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávek nezajištěných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přihlédnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nárok xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx74), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx invaliditu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx oddlužení podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x rozsahu, v xxxx nebyly xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx věku xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxx, jestliže nebylo xxxxxxx xx xxxx 3 let od xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx 18 xxx xxxx dlužníka xx xxxx považuje příslušenství xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stejné smlouvy xxxx taková pohledávka x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx od xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx pohledávky xxxxx xxxx xxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o přerušení xxxxxxx oddlužení xx xx 1 rok. Xxxxx xxx z xxxxxxxxxx důvodů xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Průběh xxxxxxxxx xxxxx přerušit xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Proti xxxxxx rozhodnutí není xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x oddlužení xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxx, xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §412a xxxx. 1.

(5) Insolvenční xxxx xxxx rozhodnout, xx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1, prodlouží xx x 6 xxxxxx. Xxxxx xxx x důležitých důvodů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxx §412a odst. 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§412x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§413

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxxxxxxx soud rozhodne x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x zprostí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx nabytím xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedoporučil xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx, pro které xxxxxxx oddlužení xxxx xx vědomí.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oddlužení nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podání xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx příjmů xxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dlužník x insolvenční správce. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx uloží xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.

§414

Xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx pohledávek

(1) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení, xxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dlužníka osvobodí xx placení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x rozsahu, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Osvobození xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na pohledávky xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahuje také xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x insolvenčním řízení xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, kteří své xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx měli učinit.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx dlužníku xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx dlužníka podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojují (§170), xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx za xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§415

§415 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

§416

(1) Xxxxxxxxxx podle §414 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxxxxx sankce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, pohledávek xx náhradu škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti a xxxx pohledávek věřitelů xx xxxxxxxx xx xxxxxx x pohledávek xxxxxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku nebyla x insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Odvoláním xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvobození xxxxx §414 xx účinné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx.

§417

(1) Xxxxxxxxxx podle §414 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odejme, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx najevo, xx xx schválení oddlužení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podvodného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx poskytl zvláštní xxxxxx některým věřitelům; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx návrh xxxxx, xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx podvodných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x tom xxxx xxx rozhodnuto xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 může podat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jehož xx xxxxx osvobození xxxx.

§418

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníku xx schválení oddlužení xxxxxxxx závazek po xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zavinil, xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle §395 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx dlužník zavinil xxxxx peněžitého závazku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), byl-li x xxxx vymožení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x současně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxx-xx xx schválení oddlužení xxxxxx okolnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx nerozhodne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx majetek xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela nepostačující, xxxxxx

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem,

b) xxxxxxx xxxxxxx, aby byl xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx-xx mu soud xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 a 3.

(5) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; současně xxxxxxxx x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx. Nebyla-li osobě xxxxx §390a odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sepis x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx insolvenčního návrhu xxxxx §390a xxxx. 3, insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5.

(6) Xx xxxxxxx upraveného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx zjištěnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou dlužník xxxxxxxx; xxxx právo xx xxxxxxx xx 10 let xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Rozhodnutí xxxxx odstavce 1 x 3 může xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tak xx jednání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařídí xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx něm xxxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nevyjádří xx 10 xxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx jednání insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 3 xxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx rozhodnutí xx insolvenční xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x podání xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x odstranění xxx xxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k prostorám, x nichž xxxx xxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zakladatelů, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů jejího xxxxxxxxxxx orgánu x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nehledí, xxxx xx xxxxx odsouzen,

c) xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f odst. 2,

x) odborná způsobilost xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx způsobilou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxx, která získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práva xxxx ekonomie xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx uznáno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§418c

Žádost x akreditaci

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx adresu místa, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxx §418b xxxx. x) x, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x splnění podmínky xxxxxx bezúhonnosti, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 měsíců,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx starší xxx 1 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx.

(3) Xx účelem doložení xxxxxxxxxxxx osoby podle §418b písm. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx státem,

a) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx státem, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech nepřetržitě xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; xx účelem xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx x x navazujících údajích x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v evidenci xxxxxx xxxxx,

x) v xxxx má nebo x posledních 3 xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxx osoba sídlo, xxxxx x xxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxxxxx právnická xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxx xxxxxx xxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx cizí xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx předložení xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, předloží právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti

a) fyzické xxxxx učiněné před xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx opatří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70) x údajů o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70), jsou-li ve xxxxxxxx rejstříku podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx71).

§418x vložen právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418d

Rozhodnutí x udělení xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 5 let od xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupce.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) adresu místa, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení.

§418d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§418x

Xxxxx a prodloužení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx k nim xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx žádost.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxx před koncem xxxx platnosti xxxxxxxxxx. Xxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxxxx akreditace x žádost x xxxx prodloužení xx xxxxxxxx xxxxx §418c, xxxxxxxxxxxx platnost akreditace xxxxxxxxx vždy x 5 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx platnou až xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§418f

Zrušení x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx akreditované osobě, xxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může zrušit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Akreditace xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx ministerstvu doručena xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx činnosti xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškodí xxxxx osob xxxxx xxxx druhé, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 20 xxx od xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti, a xx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx. Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Akreditace xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx. Akreditovaná xxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxx první xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx poměry xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zcela zjevně xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxx odmítnut xxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx sepsáním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, ve kterých xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x zvenčí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Akreditovaná xxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 1.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. s účinností xx 1.7.2017

§418h

Seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xx x akreditované xxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnické osobě xxxx akreditované xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xx seznamu,

f) xxxx o xxx, xx se akreditovaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx jí xxxx xxxxxxx pokuta xxxxxxx ve xxxx 5&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, x uvedením xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, xxxx uložené xxxxxx nebo délky xxxxxx zákazu činnosti,

g) xxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx do seznamu xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

(3) Údaj x xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopustila xxxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx byla akreditované xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10&xxxx;000 Xx,

x) po xxxxxxxx 5 xxx ode xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxxx 10&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 75&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvání xxxxxxx 2 xxx, x

x) xx xxxxxxxx 8 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx 2 xxxx;

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx účely rozumí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx odstavce 3 xx xx xxxxxxx xxxxxx též, xx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 64/2017 Xx. x 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

HLAVA XX

XXXXXX

§418x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákonem. Xxx potřeby dohledu xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx akreditovanou osobu, xxx v přiměřené xxxxx odstranila xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418g odst. 1,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou označeny xxxxx xxxxx §418g xxxx. 2,

x) požaduje xx poskytnutí služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §390a xxxx. 4, nebo

d) v xxxxxxx s §418g xxxx. 4 neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx akreditace xxxxx §418f xxxx. 1.

(2) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nabídne xxxx poskytne služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditace.

(3) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §390a xxxx. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx úplatu xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx až xx 5 let,

b) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) lze xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxx uložit pokutu xx 500&xxxx;000 Kč.

§418x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx nabídne xxxx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §390a xxxx. 7 xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx obstará, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obstarání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.

§418l

Společná ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §418j a 418k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx ministerstvo.

§418l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§419

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je informačním xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti (dále xxx "ministerstvo").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, seznam xxxxxxxx x insolvenční xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spis.

(3) Xxxxxxxxxxx rejstřík xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx zákon. Každý xx právo do xxx nahlížet x xxxxxxxxx xx z xxx kopie x xxxxxx. Xxxxxx insolvenčního xxxxx xx přístup xx xxxx údajům xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Na žádost xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxx veden x insolvenčním xxxxxxxxx.

§420

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xx xx seznamu xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx číslo, datum xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx sídlo.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxx xxxxx odstavce 1 i dodatek xxxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxxx-xx jej při xxxx podnikání, xxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xx bydliště, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx seznamu dlužníků xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx seznamu xxxxxxxx, xxxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx do 7 xxx po xxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx znám, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníků, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx do xxxxxxx dlužníků. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zapisuje se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx identifikační xxxxx, xxxxx narození; xx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§421

(1) X insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx chronologicky s xxxxxxxx okamžiku xxxxxxx xxxx písemnosti a xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx podání, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx jinak,

c) xxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu xxx. Xxxxxxx písemnosti x podání se xxxxxxxx přenesením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

§422

(1) Xx žádost xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx v podání, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístupné. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x takové xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx jméno x xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxx připojí xx vkládanému podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zveřejňován.

§423

(1) Xx insolvenčního xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Skutečnost, xx xx x xxxxxxx xxxxx nachází xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx podání; xx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx moratoria.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx nezbytně xxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx okamžité xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§424

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx doručuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním rejstříku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx.

§425

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyškrtne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx §142, vyškrtne insolvenční xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dlužníka; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x vyškrtnutí xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58).

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §142, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxx přístupné x insolvenčním xxxxxxxxx xx dobu projednání xxxxxxxxx prostředku.

HLAVA XX

XXXXX KE XXXXXX XXXXXXXX UNIE

§426

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho účinky xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxxxx Xxxxxxxx xxxx59) a xxxxxxxxxxxx právního řádu xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx použitelný xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Evropským xxxxxxxxxxxx prvkem xx xxxxxx v souladu x přímo použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59) skutečnost, xx xxxxxx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie x současně xxxxxxx xxxxx z věřitelů xxxx část majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie.

§427

Mezinárodní xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrok x xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59) xxxxx x odkazem xx xxxxxxxxxx, jímž xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vyjde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku najevo, xx xx jedná x xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí insolvenční xxxx rozhodnout x xxx xxxxxxxxxxx příslušnosti. X rozhodnutí xxxxx xxxxxx odkaz na xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx mezinárodní příslušnost xxxxxxxx.

(3) Dlužník x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Údaj x ustanovení, jímž xx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx založena, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§428

Insolvenční xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx; je-li x xx xxxxxxx, je xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§429

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydané x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie podle xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx59) xxxx dlužníku, který xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozovnu, xxxx být zveřejněno x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněním. Na xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x ustanoveném insolvenčním xxxxxxx a o xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xxxxxxxx 1.

§430

Známí xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx dlužníka, kteří xxxx své obvyklé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx známé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx insolvenční xxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

§430x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Učinil-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxxxxxxx xxxxxx věřitele x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx týká, o xxxxxxx xxxxxx xxxx x zprávě o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxx do 15 xxx xx jejího xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx59).

(3) Námitky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §304 xxxx. 2 xx jednání o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(4) X případech podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x důvodů xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

(5) X řízení x xxxxxxxxxxxxx příslibu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§430x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX III

FORMULÁŘ

§430b

Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx formulářů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§430x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§431

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x formuláře xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věřitele, xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky xx postavené xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v oddlužení, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x plnění xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85, xxxxx k xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx xxx xxxxxx úschovu x nahlížení xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich nejvyšší xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx odměny a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x náhradníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přípustnou xxxx,

x) xxxxxxx řád xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, rozsah a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxx, xxxxxxx, výnosů, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx likvidity, xxxxx xxxxxx, na které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx x §31, 36, 45, 136, 294, 313, 371, 373, 383, 385 x §430a,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydat xx xxxxxxxxx.

§432

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pak se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx vyhlášku, xxxxxx xx oznamuje zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§101 xxxx. 1), xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 2 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx.

(3) Do 31. xxxxxxxx 2008 obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §422 xxxx. 1 a 2 se xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§433

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 122/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 12/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Zákon č. 214/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 368/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 476/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

§434

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2008.

Zaorálek x. x.
Xxxxx x. r.
Paroubek x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 20.7.2009

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxx zákon x. 182/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxx dosud xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §178 x 179 xxxxxx x. 182/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx v nich xxxxx xxxxxx zjištěna xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podal xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Ustanovení §16, §160 xxxx. 3, §336 xxxx. 2 x §410 odst. 2 xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Ustanovení §202 xxxx. 1 zákona x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx uplatní x xxx xxxxx o xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx vůči dlužníku xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx řízení.

5. Xxxxxxxxxx §394 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx insolvenční xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxx dlužník xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Sb. xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §285 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon x. 182/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx x pro xxxxxxxxxxx řízení zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx účinky xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije x pro insolvenční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zisku xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xx xxxxxx §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx zákona xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §390a xxxx. 4, §418g xxxx. 1 xx 3 x xxxxxxxxxx xxxxx II xxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx x xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx §390a xxxx. 1 xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxx třetí, vyrozumí x tom xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx takový xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxx x hypotečním zástavním xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx nepovažují xx xxxxx dluhopisy xxxxx zákona č. 190/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §375 xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx uspokojování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x účinností xx 4.1.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena x x nichž bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Insolvenční xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx 31. květnu 2019, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 24.4.2020

Informace

Právní předpis č. 182/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

108/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.5.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

362/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

56/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 17/2008

301/2008 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

458/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností od 1.1.2009

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

163/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 21.4.2009 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27.5.2009 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §394 xxxx. 2 xxxxx věty za xxxxxxxxxx x §93 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 9.6.2009

217/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 20.7.2009 x xxxxxxxx xxxxx §98, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 1.11.2009

241/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.7.2010 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx řešení (insolvenční xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.3.2011

260/2010 Sb., xxxxx XX xx xxx 27.7.2010 ve xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §399 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 10.9.2010

409/2010 Xx., x xxxxx zákonů x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zajištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

69/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.3.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

188/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2011

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

466/2011 Sb., xxxxxx xx zrušuje xxxxx x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

334/2012 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

185/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2013

294/2013 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

64/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

268/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.6.2017 xx. xx. Xx. ÚS 22/16 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §160 odst. 2 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon) (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.9.2017

283/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 11.7.2017 sp. xx. Xx. XX 23/14 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx a §66 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx zákona x. 294/2013 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 19.9.2017

291/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

422/2017 Xx., xxxxx XX ze xxx 7.11.2017 xx. xx. Xx. XX 33/15 xx věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 26.12.2017

182/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2018

307/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 4.1.2019

31/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x soudcích), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019 x xxxxxxxx §102 x 139, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.6.2022

80/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

223/2019 Xx., xxxxx XX ze xxx 2.7.2019 sp. xx. Xx. XX 2/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 xxxx první xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2017 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 20.9.2019

230/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2019

119/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx účastnící xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2020

460/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx osoby účastnící xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.2020

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 124/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx. x xxxxxx č. 377/2005 Sb.
2) Čl. 99 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Sb.
2a) Zákon č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx x. 483/2006 Xx.
3) Xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §9 xxxx. 4, §11, 84 xx 89 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
6) Xxxxx č. 189/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx úřednících, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §92 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.
8) §92 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9a) Xxxxx č. 312/2006 Sb., o insolvenčních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.
12) §137 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §9 xxxx. 3 a §27 xxxx. 3 xx 5 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §35 xxxxxxxxxx soudního řádu.
16) Xxxxxxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §53 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
18) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §76 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx soudního xxxx.
20) §42 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
21) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) §29 xxxxxxxx č. 37/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x znalcích x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 77/1993 Sb.
24) §79 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
25) §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
26) Zákon č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) Xxxxxxxxx §321, §322 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
29) §279 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx.
30) Xxxxxxxxx §31 xxxx. 6 x §37a xxxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
32) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
34) §58 xxxxxxxxxx zákoníku.
35) Například §7b xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona č. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Například §8 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) §91 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
38) §93 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
39) Xxxxx č. 118/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 436/2004 Xx.
40) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §8 xxxxxx x. 114/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§28 vyhlášky x. 222/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
42) §22, §23 odst. 1 x 3 x §27 xxxxxx č. 72/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx bytů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §23 xx 28 zákona x. 72/1994 Xx.
44) §22 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
45) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx c) xxxxxx x. 124/2002 Xx.
49) §29 xxxx. 4 xxxx. x) a xxxx. 5 xxxxxx x. 124/2002 Sb.
50) §193 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Xx.

51) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES xx xxx 4. xxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrových institucí x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2399 ze xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2014/59/XX, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

52) §5a xx 7a zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/ES xx xxx 20. xxxxxx 2000 x přístupu x xxxxxxxx úvěrových institucí x x xxxxx xxxxxx.
54) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/17/ES ze xxx 19. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
55) §5c xxxxxx č. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Xx.
56) §5a xxxx. 1 zákona x. 363/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Xx.
57) Xxxxx č. 363/1999 Sb.
58) Xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/848 xx xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
60) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 312/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 190/2009 Xx.

62) §24 xx 27 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

63) Čl. 2 xxxx. 1 Doporučení Xxxxxx 2003/361/XX xx xxx 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, Xx. xxxx. X 124, 20. 5. 2003, x. 36.

64) §3 x 9 zákona č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

65) Například §7b xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Zákon č. 93/2009 Sb., x auditorech a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

68) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx.

70) §3 xxxx. 1 zákona č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

71) §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 304/2013 Xx.

72) §1190 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

73) §16b xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 písm. x) x c) xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.