Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2022.


Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
182/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých základních pojmů §2

Úpadek §3

Způsob řešení úpadku §4

Zásady insolvenčního řízení §5

Výjimky z působnosti zákona §6

Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních §7

Věcná příslušnost §7a

Místní příslušnost §7b

Účast státního zastupitelství §7c §8

HLAVA II - PROCESNÍ SUBJEKTY

Díl 1 - Procesní subjekty §9

Insolvenční soud §10 §11 §12

Asistent soudce insolvenčního soudu §13

Díl 2 - Účastníci řízení §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Díl 3 - Insolvenční správce a další správci §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Odvolání insolvenčního správce §31

Zproštění insolvenčního správce §32

Zástupce insolvenčního správce §33

Oddělený insolvenční správce §34

Zvláštní insolvenční správce §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a

Úvěrové financování §41 §42 §43 §44 §45

Díl 4 - Věřitelské orgány

Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů §46

Schůze věřitelů §47 §48

Hlasovací právo §49 §50 §51 §52 §53

Postup insolvenčního soudu §54 §55

Věřitelský výbor §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Insolvenční soud jako věřitelský výbor §66

Účast odborové organizace ve věřitelském výboru §67

Zástupce věřitelů §68

Díl 5 - Další procesní subjekty

Státní zastupitelství §69

Likvidátor dlužníka §70

HLAVA III - USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Doručování §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §80a

Pořádková pokuta §81 §82 §83

Spojení věci §83a §84

Jednání §85

Dokazování §86 §87

Rozhodnutí §88 §89 §90

Opravné prostředky §91 §92 §93 §94 §95 §96

HLAVA IV - PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM

Díl 1 - Zahájení insolvenčního řízení §97 §98 §99 §100

Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem §100a

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení §101 §102

Díl 2 - Insolvenční návrh §103 §104 §105 §106 §107

Záloha na náklady insolvenčního řízení §108

Díl 3 - Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení §109 §110

Nakládání s majetkovou podstatou §111 §112 §113 §114

Díl 4 - Moratorium §115

Návrh na moratorium §116

Rozhodnutí o návrhu na moratorium §117

Vyhlášení moratoria §118

Účinnost moratoria §119

Účinky moratoria §120 §121

Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria §122 §123

Zánik moratoria §124 §125 §126 §127

Mimořádné moratorium §127a

Díl 5 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm §128

Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost §128a §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135

Rozhodnutí o úpadku §136 §137 §138 §139

Účinky rozhodnutí o úpadku

Předběžná opatření a započtení §140

Přerušení řízení §140a

Zákaz vydání rozhodnutí §140b

Nové zahájená řízení §140c

JIná řízení §140d

Výkon rozhodnutí a exekuce §140e

Odvolání proti rozhodnutí o úpadku §141

Právní moc rozhodnutí o úpadku §141a

Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu §142 §143 §144 §145 §146 §147

Díl 6 - Stanovení způsobu řešení úpadku §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157

Díl 7 - Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku §158

Díl 8 - Incidenční spory §159 §160 §161 §162 §163 §164

HLAVA V - VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK

Díl 1 - Postavení věřitelů a jejich pohledávek §165 §166 §167

Pohledávky za majetkovou podstatou §168

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou §169 §170 §171 §172

Díl 2 - Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání

Podání přihlášky §173

Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky §173a

Náležitosti přihlášky §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §182a §183 §184 §185 §186 §187

Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem §188

Seznam přihlášených pohledávek §189

Přezkoumání přihlášených pohledávek

Přezkumné jednání §190 §191

Popření přihlášených pohledávek §192

Popření pravosti pohledávky §193

Popření výše pohledávky §194

Popření pořadí pohledávky §195

Účinky popření pohledávky §196 §197

Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §198

Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem §199

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem §200 §201 §202

Díl 3 - Jiné způsoby uplatňování pohledávek §203 §203a §204

HLAVA VI - MAJETKOVÁ PODSTATA

Pojem a rozsah majetkové podstaty §205

Obsah majetkové podstaty §206 §207 §208

Zjišťování majetkové podstaty §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

Soupis majetkové podstaty

Pořízení soupisu §217

Označení majetku v soupisu §218

Ocenění položek soupisu §219

Důvod soupisu §220

Prohlášení o správnosti soupisu §221

Zveřejnění soupisu §222

Upuštění od soupisu nebo ocenění §223

Vyrozumění o soupisu §224

Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty §225 §226 §227

Nakládání s majetkovou podstatou a její správa §228 §229 §230

HLAVA VII - NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ

Díl 1 - Neplatnost právních úkonů §231 §232 §233 §234

Díl 2 - Neúčinnost právních úkonů §235 §236 §237 §238 §239

Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění §240

Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů §241

Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů §242 §243

ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU

HLAVA I - KONKURS

Díl 1 - Prohlášení konkursu a jeho účinky §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252

Smlouva o vzájemném plnění §253

Fixní smlouvy §254

Výpůjčka §255

Nájemní a podnájemní smlouvy §256 §257 §258

Leasingové smlouvy §259

Výhrada vlastnictví §260 §261 §262

Díl 2 - Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení §263 §264 §265 §266 §267

Díl 3 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

Díl 4 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu §277 §278 §279 §280 §281 §282

Díl 5 - Zpeněžení majetkové podstaty §283

Předkupní právo §284 §285 §286 §287 §288 §289 §289a §290 §291 §292 §293 §294 §295

Díl 6 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení §296 §297 §298 §299

Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty §300 §301

Díl 7 - Konečná zpráva a rozvrh §302 §303 §304 §305 §306 §307

Díl 8 - Zrušení konkursu §308 §309 §310 §311 §312 §313

Díl 9 - Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu §314 §315

HLAVA II - REORGANIZACE

Díl 1 - Přípustnost reorganizace §316

Díl 2 - Návrh na povolení reorganizace §317 §318 §319 §320 §321 §322 §323 §324

Díl 3 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace §325 §326 §327 §328 §329 §330 §330a §331 §332 §333

Díl 4 - Věřitelé při reorganizaci §334 §335 §336 §337

Díl 5 - Reorganizační plán §338 §339 §340 §341 §342

Zpráva o reorganizačním plánu §343 §344 §345

Hlasování mimo schůzi věřitelů §346 §347 §348 §349 §350 §351

Díl 6 - Provádění reorganizačního plánu §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361

Díl 7 - Skončení reorganizace §362 §363 §364

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA §365 §366

HLAVA IV - ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Díl 1 - Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §367

Oddíl 2 - Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v §367 odst. 1 písm. c)

Insolvenční návrh, úpadek obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v §367 odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v §367 odst. 1 písm. g) §368 §368a §368b §368c §368d §368e §369

Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti §370

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §371

Insolvenční správce §372

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §373

Pořadí některých pohledávek za bankami a spořitelními a úvěrními družstvy §374

Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize §374a

Pohledávky z nepreferovaných dluhových nástrojů §374b

Pohledávky z odepisovatelných kapitálových nástrojů §374c

Kryté dluhopisy a hypoteční úvěry §375

Majetek zákazníka §375a §376

Oddíl 3 - Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry §377 §378

Díl 2 - Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §379

Oddíl 2 - Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení §380 §381

Informování orgánu dozoru a veřejnosti §382

Zpráva o postupu insolvenčního řízení §383

Insolvenční správce §384

Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka §385

Zvláštní ustanovení o rozvrhu §386

Oddíl 3 - Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky §387 §388

Díl 3 - Úpadek podílového fondu a úpadek podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem §388a §388b §388c

HLAVA V - ODDLUŽENÍ §389 §390

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu §390a

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení §391

Přílohy k návrhu na povolení oddlužení §392 §393 §394

Společný návrh manželů na povolení oddlužení §394a

Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení §395 §396 §397 §397a

Způsoby oddlužení §398

Zpráva pro oddlužení §398a

Splátkový kalendář fyzické osoby - podnikatele §398b §399 §400

Hlasování mimo schůzi věřitelů §401 §402 §403

Rozhodnutí o schválení oddlužení §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení §412

Splnění oddlužení §412a

Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení §412b

Rozhodnutí o splnění oddlužení §413

Osvobození dlužníka od placení pohledávek §414 §415 §416 §417

Zrušení schváleného oddlužení §418

ČÁST TŘETÍ - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ

HLAVA I - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ §418a

Podmínky pro udělení akreditace §418b

Žádost o akreditaci §418c

Rozhodnutí o udělení akreditace §418d

Změna a prodloužení akreditace §418e

Zrušení a zánik akreditace §418f

Povinnosti akreditované osoby §418g

Seznam akreditovaných osob §418h

HLAVA II - DOHLED

Dohled ministerstva §418i

Přestupky právnických osob §418j

Přestupky fyzických osob §418k

Společná ustanovení §418l

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK §419 §420 §421 §422 §423 §424

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků §425

HLAVA II - VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE §426

Mezinárodní příslušnost §427

Insolvenční správce §428

Zveřejnění některých rozhodnutí §429

Známí věřitelé §430

Jednostranný příslib §430a

HLAVA III - FORMULÁŘ §430b

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §431

Přechodné ustanovení §432

Zrušovací ustanovení §433

Účinnost §434

Nález Ústavního soudu - č. 163/2009 Sb.; č. 241/2010 Sb.; č. 260/2010 Sb.; č. 268/2017 Sb.; č. 283/2017 Sb.; č. 422/2017 Sb.; č. 223/2019 Sb.; č. 254/2022 Sb.

č. 217/2009 Sb. - Čl. II

č. 69/2011 Sb. - Čl. II

č. 334/2012 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXIX

č. 294/2013 Sb. - Čl. II

č. 64/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. XII

č. 31/2019 Sb. - Čl. II

č. 80/2019 Sb. - Čl. XVIII

č. 230/2019 Sb. - Čl. II

č. 191/2020 Sb. - §33

INFORMACE

182
ZÁKON
ze dne 30. xxxxxx 2006
o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx

x) řešení xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx způsobů xxx, xxx došlo k xxxxxxxxxx majetkových vztahů x xxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xx nejvyššímu x xxxxxxx poměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dlužníka.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) insolvenčním soudem xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx i xxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) insolvenčním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxx všech oprávnění, xx kterých xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxxx majetkem, xxxxx náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jen zástavním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx postoupením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx; xxxxxxxxxx věřitelem xx x agent pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dluhopisech,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesní xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx rejstříkem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájem nadřazený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx ně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx není xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx 1 xxxx 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podniky (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"), pojišťovna x zajišťovna, a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx je x xxxxxx, jestliže xx

x) xxxx věřitelů x

x) xxxxxxxx závazky xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx

(xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Má xx za to, xx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx po dobu xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx uspokojení některé xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, nebo

d) nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxx insolvenční xxxx.

(3) Xx xx xx xx, xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x vede xxxxxxxxxx, xx schopen xxxxx své peněžité xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků x výší xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx x období, xx xxxxx xx výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx desetinu xxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výkaz xxxxx likvidity anebo xxxxxx xxxxxx likvidity xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx ekonomickým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x restrukturalizací x xxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, je x xxxxxx i xxxxx, xx-xx předlužen. X xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho majetku. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx také k xxxxx správě xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dlužník xxxx xxxx xx správě xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx pokračovat.

(5) X hrozící xxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxxx x včas xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx majetku, závazků, xxxxxxx, výnosů, xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx stavu xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx, délku xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxxxxxx, x požadavky xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxx výhledu xxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx řešení xxxxxx") xx xxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutím insolvenčního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxxxxxxx o prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx"),

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx reorganizace x

x) xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx.

§5

Zásady insolvenčního xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívá zejména xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedovoleně xxxxxxxxx a xxx xx dosáhlo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a co xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, kteří mají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mají x insolvenčním xxxxxx xxxxx možnosti;

c) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx věřitele xxxxxx x dobré xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx jsou xxxxxxx zdržet xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx to dovoluje xxxxx.

§6

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x

x) stát,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx2),

x) Xxxxxx xxxxxxx banku,

d) Všeobecnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Garanční systém xxxxxxxxxx trhu x xxx spravované fondy,

f) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx školu, xxxx

x) právnickou osobu, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx územní samosprávný xxxxx2) xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx se xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxx instituci, po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3), xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo není-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, použijí xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx4) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přiměřeně xxx xxxxx, xxxxxxxx na xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxxx návrh,

d) ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení x xxxxxxxxxx přijatými x xxxx xxxxxxx,

x) xx věcech vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužníkem x xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§7x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxx dlužníka xx dni, který xxxxxxxxx x 6 xxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení; xxxx-xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx řešit úpadek xxxx xxxxxxx úpadek xxxxx tvořící x xxxxxxxxx koncern, xx xxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řešící xxxxxx nebo hrozící xxxxxx xxxxxxxx, který x xxxxx osobou xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx úpadek xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, a xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájit x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xx příslušný xx xxxxxx xxxxxxxxx v §7a písm. x) xx e).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, x xxxxxxxxx předběžného xxxxxxx, x tom, xx xx insolvenční xxxxx xxx jiné xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx nezveřejňují, o xxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx bezdůvodnost.

§7x

Xxxxx státního zastupitelství

Státní xxxxxxxxxxxxxx xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx incidenčních xxxxx, a xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním předpisem x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§8

Ustanovení xxxxx první x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx nestanoví-li xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX SUBJEKTY

Díl 1

Xxxxxxxx subjekty

§9

Procesními xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) insolvenční xxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx svá práva xxxx xxxxxxxx,

x) insolvenční xxxxxxx, popřípadě další xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vstoupilo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx sporu, x

x) xxxxxxxxxx dlužníka.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx soud x insolvenčním xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx procesních xxxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

§11

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, činí opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx účelu x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx činnosti jednotlivých xxxxxxxx řízení.

(2) Insolvenční xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxx xxxx a xxxxx potřebná xxxxxxx. Xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci pokyny x uložit xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelského výboru.

§12

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná x rozhoduje v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxx, kdy xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13

Asistent soudce xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx soudce insolvenčního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx řízení

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípustné; xxxxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§15

Nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx jedná x xxxxxxxxx.

§16

(1) Účastníky xxxxxx x xxxxxxxxxxxx sporech xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx.

§17

Vstup xx xxxxxx7) x záměna xxxxxxxxx xxxxxx8) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

§18

(1) Nastane-li v xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spojují xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitele xx xxxxxxxxxx pohledávky, xxxx xxxxxxx věřitel ztrácí xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx věřitele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxx xx formuláři, xxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxx nebude xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx. Nerozhodne-li insolvenční xxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx již xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx, jímž návrhu xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx věřitel x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; odstavec 2 xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx není přípustné, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxx pohledávky xx stává účastníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §18 rozhodne x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení, a xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx nabyté xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §177 odst. 2 xx 6 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 15 dní xx xxxxxx xx insolvenčního xxxxxx.

§20

(1) Ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zastoupení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx insolvenční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx xxxx pracovněprávních xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxxxxx správce se xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx správců, který xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx, vedení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9a).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hostující insolvenční xxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx zapsaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx, jen xx-xx xxx xx důležité xxxxxx.

(2) Nelze-li insolvenčního xxxxxxx vybrat xx xxxxxxx insolvenčních správců, xx možné xxx xxxxxxxxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zápis xx seznamu a xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx správce uzavře xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx s xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx celou dobu xxxxxx xxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §34. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx společníka xxxxxxx.

§25

(1) Insolvenčního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx s rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 x xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx; xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §21 xx 24 x xxxxxxxx 3. Ustanovení §29 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxx pořadí xxxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xxxxxx

x) pro xxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxx způsob xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx9a),

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) xxx xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx tomu xxxx okolnosti, určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osobu. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx dlužníků, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x osobě xxxxxxxx x k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx postup vždy xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupem, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x osobě dlužníka x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x odborné xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx insolvenčním správcem.

§26

Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx odvolání přípustné. X odvolání lze xxxx namítat pouze xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx skutečnostem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"); xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Předběžný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx insolvenčním xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx vymezí. Tato xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxx náleží insolvenčnímu xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx. Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx insolvenčního správce xxxxx x rozhodnutí x úpadku, xxxxx xx předběžný xxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx působností.

(3) Ustanovení x insolvenčním správci xxxxx přiměřeně i xxx předběžného xxxxxxx.

§28

Za xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelské xxxxxx; xxx jejich rozhodnutí xxxxx §2124 x §25 xxxx. 3 xxxxxxx.

§29

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přezkumném xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvolávají x funkce x xx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx reorganizačním plánu xxxxx §25 xxxx. 1, a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx usnést xxxx xx schůzi xxxxxxxx, xxxxx nejblíže xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx přijato, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxx věřitelů přihlášených xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podle výše xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxx přijato, xxxxxxxx xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxxxx pohledávky počítané xxxxx výše (§49 xxxx. 1) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x ustanovení insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx insolvenční xxxx; xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xx 24 a §25 xxxx. 3; §54 odst. 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx; odvolání xx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odvolání je xxxxx věřitel, xxxxx xx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; §55 odst. 1 xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxxx správci odvolanému xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx vyúčtoval odměnu, xxxxxx výdaje x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx správou a xxxxxxxxxx majetku.

§30

(1) Xxxxxx-xx schůze xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §31 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx insolvenční xxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx o odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojde x takové xxxxx x osobách xxxxxxxx xxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxx xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§31

Odvolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemají původ x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxx soud na xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx odvolat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29 odst. 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxx odvolá z xxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x xx xx 3 xxx xxxx, xx xx x svém ustanovení xxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx insolvenční správce xx svým ustanovením xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx mu xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právo dočasně xxxx příležitostně xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích9a), xxxxxxxxxxx xxxx odvolá x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanoveného postupem xxxxx §25 odst. 3 xxxxxxxxxxx soud xxxxxx z xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xx zrušeno zvláštní xxxxxxxx xxxx zaniklo-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9a) x insolvenční správce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3, xxxxxxxx o xxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx výroku x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx však xxx xxxxxxxxxx odvolat xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §26.

(6) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xx povinen bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx souvisící x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx.

(7) Ustanovení §29 xxxx. 4 platí xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx insolvenčního správce

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloženou xx zákonem xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx i xxx tohoto návrhu xxxx xxxxxx zprostit. Xxxxx tak xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx §29 odst. 4 x §31 xxxx. 5 x 6 xxxxx obdobně.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce

Je-li xx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zástupce xxx případ, xx xx xx závažných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávat. Xxx zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí §29 xx 31 xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x některých xxxxx xxx xxxx xxxxx jen x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx dlužníkových věřitelů x není-li se xxxxxxxx k charakteru xxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxx soud ustanovit xxx xxxx úkony xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 x xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx odděleným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pohledávky, kterou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx incidenčních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx hlasoval pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li insolvenční xxxx xxxxx.

§35

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X případech, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx specializace, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxx xxx ustanovení zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxx se zpeněžení xxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zprošťování xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zvláštního xxxxxxxxxxxxx správce ustanoví xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx uspokojeni x xx nejvyšší xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx funkce xxxxxxxx před zájmy xxxxxxxxx x před xxxxx jiných xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho jednán. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelskému xxxxxx x insolvenčnímu soudu xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení (§418) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx §407 xxxx. 3); x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce například xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřizuje v xxxxxx insolvenčním řízení xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, §31 xxxx. 6, §136 xxxx. 5, §246 xxxx. 1, §313 odst. 2, §371, §373 odst. 2, §383 xxxx. 1, §385 odst. 2 x §430a xxxx. 1 stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§37

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za škodu xxxx xxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxx, věřitelům xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti, xxxxx jsou xx xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Této xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx když xxxxxxx, že škodě xxxx jiné újmě xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx bylo možné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §40 xxxx. 2, xxxxxxx použil při xxxxxx xxx xxxxxx. Xx platí i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxx, xxxx xxx jiné xxxxx xx smluvním xxxxxx s xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx škodu xxxx xxxxx újmu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx uspokojena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx prokáže, xx v xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx činil, nemohl xxxxxx, xx majetková xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxx újmy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 2 xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o výši xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx, x xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx který xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek a x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek 25 % xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxx přezkoumaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx plátcem xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx x k xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odměny x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvést podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10).

(2) Xxxxxx a náhrada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení; není-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx, xxxxxxx xxxx 50 000 Xx na odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx a hotových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x konečné xxxxxx, x xxxx-xx xx, xx zprávě x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx případu xx projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx stav xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx zálohy xxxxxx x hotových xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx činnosti; xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přiměřeně §304. Umožňuje-li to xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx v xxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx správce, náklady xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, učiní xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx takové xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx insolvenční správce, xxxxx zprávu podal, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx námitkám xxxxx xxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zpeněžením xxxxxxxxx podstaty, insolvenční xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx splátek částku xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx x náhradě hotových xxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxx §36 xxxx. 5.

(7) Xxxxxx určení xxxxxx, xxxxxxxxx hotových xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§39

(1) Věřitelé jsou xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxx, x xx x xxxxxxxx. Xxx poskytnutí xxxxxx se xxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx; xxxxx lze xxx xxxx, na který xx být xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Náklady na xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx. Xxxxxxxxx lze splnění xxxxxx činností xxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx souhlasem insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hradit x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxx xxxxxxx účelné xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx předem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dlužníka. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odborníků; xxx nejsou xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx na něho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx způsobem, x něhož je xxxxxx, že xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního správce; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jednáním xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x dalších xxxxxxx, kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnance x zaměstnance xxxxxxxx, xxx za xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§40a

Na základě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx práva, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx která xxxx xxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxx vést výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uloženo xxxxxxxx náklady řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Úvěrové xxxxxxxxxxx

§41

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, uzavřít xx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx dodávky xxxxxxx11) x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Nenabídnou-li xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, mají dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx; xx platí xxxxxxx xxx věřitele xx smluv xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42

(1) Majetek získaný x xxxxxxxxxx poskytnutých x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X uzavření xxxxx x xxxxxxxx financování xx xxxxxxxx také xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx evidující xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, osoby xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx, finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost dále xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx x xxxxx v něm xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx xxxxx správy, x to xx xxxxxxx rozsahu, v xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx součinnost xxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx x osoby, které xxxx x sebe xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxx xxxx zapůjčí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx x nim xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxx přístup. Součinnost xx poskytuje xxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx, právo na xxxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx exekutor pověřený xxxxxxxxxx exekuce v xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx, že xx jeho písemnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx x o jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxxxxxx řízení. Xx písemnou xxxxxx xxxx nebo zapůjčí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx vypracovaný x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Náklady na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uhrazeny.

(4) Xxxxxxxxx orgánů a xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných ustanovení xxxxxx xxxxxx, případně xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dotčena.

§44

(1) Součinnost podle §43 xx poskytuje xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) banky, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jej x xxxxxxx xxxxxx xxxx x pohybech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají přepravou xxxxxxx, informují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijímá jejich xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanicích x adresách, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pojišťovny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příjemci.

(2) Xx xxxxxx orgánů x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu, kterou xxxxxxxxx, v případě, xx xxxx součinnost xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

§45

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx o xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, x xx x po xxxxx xxxxxxxx; této xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xx má, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx platí xxx xxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce vykonává xxxx funkci.

Xxx 4

Věřitelské xxxxxx

§46

Xxxxxx xxxxxxxx, věřitelský výbor x zástupce xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxx náhradníků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx x tom, xxx xxxxxxx xx xxxxxx prozatímní věřitelský xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyhradit xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení, xxxx xx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx většina xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich pohledávek. Xxxx-xx xxxxxxxxx věřitelský xxxxx xxx zástupce xxxxxxxx a není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Schůze věřitelů

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx insolvenční soud. Xxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxxxx 2 věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše (§49 xxxx. 1) činí xxxxxxx xxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx (§49 odst. 1) xxxx zároveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Insolvenční soud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 30 xxx poté, xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx zúčastnit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přihlášení věřitelé, xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Má-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x dlužníka xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx sebe xxxx xxxxxxxxxx organizací, xx xxxx právo odborová xxxxxxxxxx x největším xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxxxxxx xxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 3), x xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx jednání, jakož x místo x xxxxxx konání schůze. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §47 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx byl tento xxxxx xxxxx.

(2) Schůzí xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oznámení x xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx se xxx tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 2). Není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, předmětem xxxxxxx xxxxx schůze věřitelů xx xxxx volba xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxx xxxxxx xx přezkumném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho dosavadní xxxxxxxx, a xxx-xx xxxxxxxxx prozatímní věřitelský xxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx soud ještě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx předmětem xxxxxxx xxxxx schůze xxxxxxxx xxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Věřitel, xxxxx podal xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost náklady, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx účastí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jeho návrh; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaplatit x xxxxxxxx částku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx; zaplacení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx.

Hlasovací právo

§49

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx usnesení schůze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných nebo xxxxx zastoupených xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx, že xx xxxxxx 1 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, musí xx xxxxxxxxx, xxx xxxx vykonávat xxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx, vykonávají xxxx xxxxx jen xxxxxxx svého dílu xxxxxxxxxx; xxx tyto xxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku12) x xxxxxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx.

§50

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xx xxxxxx přítomní xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxx xxxxxx", které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx předcházející xxxxxx xxxxxxxx; §43 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Věřitelé, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx na xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pohledávka byla xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxx návrh xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx soud.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dlužníkem xxxx vliv xx xxxxxxxxx právo věřitelů, xxxxxxx pohledávka byla xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ještě zjištěna xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx přihlášených pohledávek xxxxx na návrh xxxxxxxx nebo některého x věřitelů xxxxx §52 xxxx. 2.

(4) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx x pohledávkami xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou (§169), věřitelé s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx řešení úpadku (§170), xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§172) x do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Hlasovací xxxxx xxxxxx insolvenční soud x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; tato xxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx přihlášených pohledávek x insolvenčním rejstříku. Xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předložit xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxx; xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx věřitelů.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx věřitelů xxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu x xxxxxxxxxx právu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx, xxxxx kterému xx xxxxxxxx přípustné, xxx x xxxxxx odvolání xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx jen xxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx blízkou, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx plánu předloženém xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx věřitelem xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx hlasovat xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx účastní xxxx xxxxxxx xx nebo xx xxx stranou, xxxxx se týkají

a) xxxxxxxx majetku anebo xxxxxx plnění x xxxxxxxxx podstaty,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxxxxxx právu.

(3) Xxxxxxx nesmí hlasovat xxx xx věcech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, týkají-li xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ním xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxxxxx-xx střet xxxxx, na xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 x po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxx hlasovat x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Insolvenční xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx x hrozí-li xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věřiteli xxxxxxxxx i v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Při určení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx k hlasům xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxx obdobně, xxxxxxx-xx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnému xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §29 xxxx. 1, §51 odst. 1 x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx, x reorganizačním xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxx do skončení xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxx xxx na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který hlasoval xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§55

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx z přítomných xxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxx xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx odvolání; xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx do skončení xxxxxx věřitelů, již xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx uvede x protokolu x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxx podaly xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx insolvenční soud xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx

§56

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 50, je xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxx náhradníky xxxx xxxxxx věřitelů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 3 x xxxxxxx 7 xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx schůze xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; schůze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřitelského xxxxxx.

(3) Xx-xx způsobem řešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřiteli xxxx xxx xxxx nejméně xxxxx, kolik xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, jestliže xxxxxxxxxxx věřitelé své xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx navržené xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxx nezajištěnými xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volí xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx potvrzuje xxxxxxxxxxx xxxx; jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx obdobně.

§58

(1) Xxxxxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

b) xxxxxxxxx insolvenčnímu správci xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k uzavírání xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x správnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) xxxx xxxxxxxxxx x ověření řádné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxx xx dlužníkových xxxxxxxxxx xx stejném rozsahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu soudu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx procesních sankcí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx; ze xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svolává x xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxx xxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s xxx, xx nepřítomné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; má-li xxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxx (§56 odst. 2), zastupují xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Usnášet xx věřitelský výbor xxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxx §53 odst. 1 xx 6 xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xx usnášet se §53 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx x činností, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejím xxxxxxxxxx nebo prováděním xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Členové x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xx mohou xx věřitelském xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx x advokáta, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, platí xx xxxxx.

§59

(1) Členy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu fyzickou xxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx náhradníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osoby, u xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx dlužníkovi xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §33 xxxx. 3 x §73 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, společníky xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x orgánech dlužníka xxxx nevlastní dlužníkovy xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxx hodnotě xxxx xxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx dlužníka, x xxxxx tvořící s xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx volbu xxxxx nebo náhradníka xxxxxxxxxxxx výboru, xx-xx xx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěryhodnosti xxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxx funkce způsobilí. Xxxx rozhodnutí musí xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx, na xxxxx x volbě xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxx soud vyzve xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxx xxxxxxx, aby xxxxx, xxx se xxxxxx odvolání, xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxx xxxxx podat. Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x protokolu x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx proti xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx své funkce xxxxxxxxxx x odbornou xxxx a odpovídají xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx před zájmy xxxxxxxxx i před xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x za své xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xx měli xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojených x výkonem xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výši xxxx xxxxxxxxxxx soud.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx členům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniknou, lze xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zkoumá xxxxxxxx vynaložených nákladů, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přínos xxx xxxxxxxxxx podstatu. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx x pohledávku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx přípustnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

(1) Do xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx x x potvrzení xxxxx xxxx členů x xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud, x xx x před xxxxx xxxxxx věřitelů x xxxx rozhodnutím x xxxxxx, jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx to dlužník, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx svolaná, xxxxxxxx po jejím xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx; xx xxxxx obdobně, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx schůzi věřitelů xx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§47 xxxx. 1).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Je-li to xxxxx, xxxxxxx insolvenční xxxx prozatímní věřitelský xxxxx xxx, xxx x něm byli xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxx, xxx xxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx věřitelský výbor. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a většina xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. První xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx odvolat xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx náhradníka; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2.

(3) Prozatímní věřitelský xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxxx věřitelů ponechá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxx člena xxxx xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx ukončením xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx skončí xxxxxxxx xxxxx §18, přechází xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věřitelský výbor xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x bez xxxxxx.

§64

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§65

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx kdykoli ze xxx xxxxxx odstoupit. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx, xx věřitelský xxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx náhradníků nemůže xxx zánik funkce xxxxxxxxx svou činnost x věřitelský xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxx volby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx místo jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx bude určen xxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx jmenovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poklesne xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx schůzí xxxxxxxx xx méně než 3 xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx potvrzení nové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx počtu xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx chybějící xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx počtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxx xxxxx svolaná, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx; §61 xxxx. 2 xxxx druhá x §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxx xxxx xxx xxxxxxx.

§67

Účast xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx působí. Xxxxxx-xx x dlužníka xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxx xxxxx odborová xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx odborové xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Není-li xxxxx věřitelského výboru xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x věřitelském xxxxxx platí xxx xxxxxxxx věřitelů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxxx opravný prostředek, xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx nepřešla xx insolvenčního správce; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem dlužníkovi.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, od xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx dlužníka právo xx náhradu, nutných xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx

§71

(1) Soudní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx určité xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx dnem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx; okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx písemnosti x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx odstavec 2 xxxxxxx.

§72

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejnění xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zveřejnit i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx účastníků a xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, kdy xx xx xxxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§73

Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou také xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxxx platí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné písemnosti, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx písemnosti x insolvenčním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxx doručení xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkonu, xxxxxx xxxxx běžet xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx adresátu xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) O zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže zákon xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvlášť xxxx xx vlastních xxxxx adresáta.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníku, xxxxxx, xxxxx mají právo xxxxxx opravného prostředku, xxxxxx, o jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a osobám, xxxxx mají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxxx.

(3) Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeny x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx předseda xxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s principem xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx přitom xxxxxxxxx soudního doručovatele.

(2) Xxxxxxxxxx doručované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxx písemnosti, xxxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může požádat x xxxxxxxx insolvenční xxxx.

§77

(1) Písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16a). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doručujícímu xxxxxx x doručení xx xxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčních správců. Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x to požádá, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jinou xxxxxx x České republice, xxxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xxx doručovat xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx určenou xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx fyzické xxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx správce zmocnil.

§78

(1) Xx-xx insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxx doručují xxxxx xxx ostatním xxxxxxxx osobám, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce16a) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; §77 xx xxxxxxxxx.

(2) Nejde-li x xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxx "xxxxxxxxxxx správce".

§79

(1) Písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx16a). Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže o xx věřitelský výbor xxxxxx, insolvenční soud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx věřitelský xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx jinou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx §78 xxxx. 1 xxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx písemnost xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx adresa xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, na kterou xx xx xxx xxxxxxxxx doručována, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx vyhláškou; xxxxxxxxxx §74 xxxx. 2 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Neobsahovala-li xxxxxxxxx označení xxxxxxxx, xxxxxx xx insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx osoba, xxxxx se písemnost xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxx, doručuje se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx bydliště nebo xxxxx anebo xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx být písemnost xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§80x

(1) Xxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxx schránka xxx xxxxxxx, xxxx podání xxxxxx příloh v xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx schránky soudu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem. Není-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učinit xxxxxx xxxxx xxxx první, xxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx příloh xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx přílohy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

(3) Xxxx-xx xxxxxx učiněno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem, postupuje xxxxxxxxxxx xxxx podle §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schránka xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podání, xxxx xxxx-xx xx dlužníka xxxxxx xxxxx xxxxx §390a odst. 1.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxxxx xx xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo jinak xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 200 000 Xx.

§82

(1) Xxxxxxxxx opatření x insolvenčním řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx soud mohl xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx povinen xxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxx jistotu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx některý x účinků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §109 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) uložit insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pracovněprávních nárocích, xxx složil xxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x opatřeními xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx započtení xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx uložením xxxxxxxxxx xxxxxx jistotu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatými x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx dlužníku xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Přiměřeně xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §202 xxxx. 5 x 6 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jistotě x předběžného opatření. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx na xxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, která xx xxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x) xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxxx xxxxx podala, x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x těmto věřitelům.

(6) Xx-xx dlužník xxxxxxxxxxxxxx xxxx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, vypořádacího systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 současně x xxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním rejstříku Xxxxxx národní banku.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x

Xxxxxxx xxxx

Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, není x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojení věcí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§84

(1) Přerušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pozastavila xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18), však xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 1 x navrhne-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxx dlužníku xxxxxxxxxxx správce. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxxxxxx xxxxxxxx uložit, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předběžného xxxxxxx; §108 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx jednání jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxx insolvenční xxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x procesních otázkách, xxxxx xx xx xxxxx mít vliv, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx vzhledem xx xxxxxxx, jakým xx xxxxxxxx subjekt xxxxxxx xx insolvenční xxxx x xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem xx společném xxxxx xxxxxxxx, je insolvenční xxxx povinen x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informaci vždy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx podle tohoto xxxxxx podány, x xxxxxxxx úkony, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, při xxxxx soudním xxxxx xxxx xx schůzi xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx obeslány.

Xxxxxxxxxx

§86

X xxxxxxxxxxxx řízení xx insolvenční soud xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x osvědčení dlužníkova xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx úpadku, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§87

(1) X x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, lze od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prodlení; xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx dlužníka. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyslechne xxxxxxxx dlužníka nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx usnesením.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dlužníka a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§89

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu vydaná x insolvenčním xxxxxx xxxx účinná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx skončení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; rozhodnutí xx xxxx xxxx jsou x takovém xxxxxxx xxxxx xxxx účastníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účinná, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zákon insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze takto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx úplné znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx písemně, tím xxxx xxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nastávají xxx xxxxxxxxxxx xxxx zkráceného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx zveřejnění xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odkladu xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx vydaná v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky

§91

Proti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti včetně xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxx přípustné, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§92

Xxxxxxxx soud xx xxxxxxx projednat x xxxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§93

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nařízení předběžného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx úpadku x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obdobná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odvolací xxxx projedná x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §92 tím xxxx xxxxxxx.

§94

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxxx xxxx,

x) se xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §219a odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx x účastníci xx práva účasti xx projednání xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx jednání souhlasí; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předběžného opatření xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx.

§96

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx nepoužije §235 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX ÚPADKU X XXXXXXXXXX X XXX

Xxx 1

Zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§97

(1) Xxxxxxxxxxx řízení xxx zahájit xxx xx návrh; xxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx; xxxxx xx k xxxx nepřihlíží.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx návrh podepsán xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx procesní xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx procesní xxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx insolvenčního xxxxxxxxxxxx, xxxx xx právnická xxxxx, jeho xxxxxxxxxxx (xxxx), který xxx xxx pověřen statutárním xxxxxxx, nebo xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 na xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx.

(4) X insolvenčnímu xxxxxx, který není xxxxx ve stanoveném xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxxx xxxx sepsán x xxxxx osobou xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx 2, se xxxxxxxxxx.

(6) X xxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele a, xxx-xx insolvenční xxxxx xxxxx podle §390 xxxx. 1, také xxxxx, xxxxx xxx xx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxxxxxx, xxxxx němuž nejsou xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxx dlužník xxxx xxxx věřitel; xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podat xxx xxxxxxx.

§98

(1) Dlužník, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx osobou - xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xx dozvěděl xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dozvědět o xxxx úpadku. Tuto xxxxxxxxx xx x xxxxx, byl-li pravomocně xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) xxxxx, že xxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx v xxxxxxxxx. Xx-xx těchto xxxx xxxx x jsou-li xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxx samostatně, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx podávají jménem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zastaveno xxxx xxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §98 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x rozdílu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uspokojení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xx škodu nebo xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx prokáže-li, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx určené k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke skutečnostem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxx x které nemohla xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx veškerého úsilí, xxxxx xxx xx xx spravedlivě xxxxxxxxx.

§100

(1) Xx-xx již x průběhu insolvenčního xxxxxx zřejmé, že xxxxxxxx xxxxxxx škoda xxxx xxxx újma xxxxxxxxx povinnosti podat xxxxxxxxxxx návrh, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xx náhradu xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx peněžitou xxxxxx19). Xxxxx tak xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx výši xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx škody xxxx xxxx újmy. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, kterou xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, podal x xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy; xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxx incidenčním xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§128a), xxxxxxxx, xx insolvenční xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx rejstříku nezveřejňují; xxxxx xxx neprodleně, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx x tímto xxxxxx právní xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxx jiné xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx nezveřejňují x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx si z xxxx výpisy x xxxxx xxxxx dlužník x xxxxxxxxxxx navrhovatel.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxx odstavce 1, xxxxx x xxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx spisu.

(6) Xxxxxxxxxx §128a není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeno.

§100a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x účinností xx 1.7.2017

§101

Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx insolvenční návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx byl xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx §100a odst. 5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx záznam xx xxxxx xxxxx §100a xxxx. 5 xxxxxx x xxxx, xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku,

e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx,

x) xxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx dny xxx dne, xxx xxxxxx xxxxx došel xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Vyhláška xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; odvolání proti xx xxxx přípustné.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx §100a xxxx. 1 a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx bezdůvodnost, xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxxx, kterou spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním spise xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 2 hodin xx xxxxxxxx úředních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxx poté, xx uplynula xxxxx xxxxx §128a xxxx. 1. Xxxxxxx-xx insolvenční xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx zjevnou bezdůvodnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxxx x jinými xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku nejpozději xx 2 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejbližšího xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx návrh

§103

(1) Xxxxxxxxxxx návrh musí xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xxx označena jménem, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x v xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx, též xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx obchodní firmou xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx stát xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx uvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ze kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, označeny xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx, x xxxx x xxx xxx patrno, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx jeden xxxxxxxxx zůstal x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, komu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dovolává; xxxxxxx a listiny xxxx nejsou součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitele xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx dlužník, xx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dlužníků (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxx svých závazků x uvedením xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxx,

x) seznam svých xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úpadek xxxx xxxxxxx úpadek.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxx svůj xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx, a xxxxx jejich xxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx soudní xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dlužník xxxx xxxxxx (rozhodnutí) xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx němu xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx práva, xxxx které xxxx xxxx pohledávky nebo xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby dlužníkovi xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21), musí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx uvede, které x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx do výše x xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xx mu xxxxx, že proti xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx uplatňují, uvede xx xxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxx věci, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vzniku. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx rozsahu právo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

(4) Nemá-li dlužník xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x seznamech xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx §103 odst. 1 xxxxxxx. Předložené xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx x výslovně x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x úplné.

§105

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku, a x návrhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx právnická xxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel, xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidenci xxxxx xxxxxxxxxx zákona65), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxx x vykonatelnosti xxxx exekutorským xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx potvrzením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx66), xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §203.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx středníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx bydliště xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx x uznáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxx státu, který xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x potvrzením auditora, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx poradce xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx návrh, xxxxxxxxx xxxxx §177 odst. 2 x 3, xxxxx, xx pohledávku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §177 xxxx. 4 xxxx 6.

§106

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X insolvenčním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x musí k xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx přílohy.

(2) X xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxxxx úpadek xxxxxxxx.

§107

(1) Xxxxx insolvenční xxxxx podaný xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx takový xxxxx dojde xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx insolvenčním návrhu, xx osoba, která xxx podala, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx řízení x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x řízení.

(3) Podle xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podán x xxxx, xx xxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx dříve podaný xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nezveřejňují x xxxxxxxxxxxx rejstříku. Dříve xxxxxx insolvenční návrh xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x odstavec 2 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x době, kdy xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu jinak xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxxxxx soud vydané xxxxxxxxxx doručí i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx další xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xx doručení xxxxxxxxxx x původním xxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx doručeno.

(5) X dalšímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poté, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxx, xx nepřihlíží. Xx-xx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxx na způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx, než insolvenční xxxx o způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxx, zůstávají účinky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníkova úpadku xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobou než xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dlužníku, x xx xx xxxxxxxxx rukou.

§108

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, a xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx 10&xxxx;000 Kč; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x x xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxx jinak; to xxxxx x tehdy, xx-xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx žádný xxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pohledávka spočívá xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxx neuloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx insolvenčním návrhu xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx odstavce 2 může insolvenční xxxx xxxxx xx xx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx. Xx-xx insolvenčních xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx záloha na xxxxxxx insolvenčního xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxx zaplacena, xxxx insolvenční soud xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx zastavit, x xxxxxxx-xx xxx, může xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; o tom xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx o xxxxxxxx, může xxxxx, xxxxx zaplatila xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, uplatnit xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohledávku xx majetkovou xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §147 xxxx. 6, považuje xx xxxxxxx záloha xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 3

Účinky spojené xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx

§109

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx náleží x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx, xxxxx x xxxx majetek, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nelze xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx jim xx xxxxx xxxxxxxxx (§169) xxxx lze xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx majetek náležející xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §203 xxxx. 5 x x omezeními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx nařizuje nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx povinnému,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věřitele x xxxxxxxx založené xxxxx xx výplatu xxxxxx xx mzdy xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, jímž se xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx učiněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxx exekucí. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojují xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(3) Xxxxx x uplatnění xxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx přihláškou, po xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášky, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) K rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x insolvenčním xxxxxx nepřihlíží. Xx-xx xx nezbytné k xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odložit xxxxxx xxx rozhodnutí xxxx opatření přijatých xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c); xxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx připravovaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§110

(1) Věřitelé xxxxxxxx xxxx od zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v něm xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení, aby xxxxxx přihlášku xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxx samostatně až x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oznamuje xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Přihlášky xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 mohou xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxx lhůtu není xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§111

(1) Xxxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx jinak, xx xxxxxxx povinen zdržet xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou x x majetkem, xxxxx do xx xxxx náležet, xxxxx xx xxxx jít x xxxxxxxxx xxxxx xx skladbě, xxxxxxx xxxx určení xxxxxx xxxxxxx anebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinností stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy22), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx škody, k xxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx procesních xxxxxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx uspokojování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxxx xx xxxxx (§169); xxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx x termínech xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx k xxx xxxxxxx nebo xxxx věřitel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§112

(1) Insolvenční soud xxxxxxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx návrhu, jestliže xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxxx omezil xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x §111.

(2) Insolvenční soud xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x předběžně xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx důvody.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedené podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx rozhodnutím o xxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, zejména x xxxxx majetku, xxxxx spravoval, a xxx vyúčtoval xxxxxxx, xxxxx xx vznikly. Xxxxxx se postupuje, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§113

(1) Xx-xx nutné xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx x xxxxxxx majetkové xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dlužníkovi xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x určitými věcmi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx majetkové xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xx dlužník xxxx xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předběžného správce. Xxxx xxx xxxxxxx, xxx osoby, které xxxx závazky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dlužníkovi, xxx xxxxxxxxxxx správci. Xxxxxxxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx jiná xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orgánu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx veřejný xx xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího systému x neodvolatelností vypořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxx předběžného xxxxxxxx současně x xxxx zveřejněním v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízenému xxxxx tohoto ustanovení xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx nařízení takového xxxxxxxxxxx opatření zamítl, xx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která návrh xxxxxx.

(5) Předběžné opatření xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx mělo xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud v xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx moratoria, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx nařízeno.

(6) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x bez xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx; odvolat xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx navrhla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx závazek vůči xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx po zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, není xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx prokáže, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§115

Xxxxxxx, který xx podnikatelem, xxxx xx 7 dnů xx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, do 15 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidaci.

Xxxxx na xxxxxxxxxx

§116

(1) Xxxxx xx moratorium xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání18) xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx seznamů x xxxxxx, které xx povinen připojit x insolvenčnímu xxxxxx, xxxxxxx připojit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx většiny xxxx xxxxxxxx, počítané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx moratoria souhlasí; xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx ověřeny.

§117

Xxxxxxxxxx x návrhu xx moratorium

O návrhu xx moratorium xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pracovního dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xx xxxxxx xxxxx xxxxx; §43 občanského xxxxxxxx xxxx xx nepoužije.

§118

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx moratorium, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §115 x 116 x nebylo-li xxxxx xxxxxxxxxx o insolvenčním xxxxxx; xxxxx xxxxx xx moratorium xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx se návrh xx moratorium xxxxxx, xx xxxx odvolat xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zveřejněním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 3 xxxxxx.

(2) Insolvenční soud xxxx xx návrh xxxxxxxx prodloužit moratorium xxxxxxx x 30 xxx, xxxxxxxx dlužník x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx většiny xxxx věřitelů, xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx prohlášení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Účinky xxxxxxxxx

§120

(1) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§121

(1) I x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x věřitelé xxxxxxxx xxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účinky xxxxxx xxxxx xxxx nastávají xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xx věřitele xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx moratoria xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelé x osoby xxxxxxx x seznamu xxxxxxx.

§122

Nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Závazky xxxxxxxxxxxxx souvisící xx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxx x posledních 30 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx moratoria xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na dodávky xxxxxxx a surovin, xxxxx i další xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trvaly xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx, nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx nich odstoupit xxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášením xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxx, hradí-li xxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx závazky xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx a věřitele xxxx xx xxxx xxxxxx moratoria přípustné, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášením xxxxxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud předběžného xxxxxxx též xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; §108 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§124

Xxxxx moratoria

(1) Moratorium xxxxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx doby zaniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxxx věřitelů, xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx závazků,

b) x xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vyhlášením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) vydá xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxx dlužníka, předběžného xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xx vyjádření xxxxxxx 3 xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §116 xxxx. 2.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zanikne xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenční xxxxx anebo řízení x něm zastaví.

§125

Xxxxxxx xxxxxxx x §115 xxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu podat xxxxx na moratorium x xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx §115124.

§126

(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx řízení; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxx xxxxxx a xxxxx, xx po xxxx dobu pouze xxxxxxx.

(2) Xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx moratoria xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §122 tím xxxx xxxxxxx.

(3) Pro vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx moratoria xxxxxxxxxx §102 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxx x tím, xx xxxxxxx podá xxxxxxxxxxx xxxxx.

§127

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, odpovídá věřitelům xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx prokáže, xx xxxxx nebo xxxx xxxx nemohl zabránit xxx xxx vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxx nebo jinou xxxx vzniklou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxx xx 30. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x 5. xxxxx 2020 x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, návrh xx xxxxxxxxx moratorium. Xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx jiné xxxxx, xxxx být xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §117 xx 124, §126 odst. 1, 3 x 4 x §127. Xxxxxxxxxx §118 odst. 1, §119 xxxx. 2, §120 xxxx. 2 x §122 xxxx. 1 x 3 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxx:

x) okolnosti, na xxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §7b,

x) xxxxxxxxxx x xxx, že dlužníkovo xxxxxxxxx hlavních zájmů xx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru x datu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx dlužníkova xxxxxx xx poslední xxxxxx xxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx §1 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x xxxxxx xx rozšíření onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2,

ii. x 5. říjnu 2020 xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x

xxx. x xxxxxxx dvou měsíců xxxx 12. xxxxxxx 2020 ani poté xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx akcionářům nebo xxxxxx xxxx ovládaným xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx členům orgánu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx mezi xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx mimořádné plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx o insolvenčním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx uvede, xx xx jedná x xxxxxxxxx moratorium.

(4) Xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 odst. 1 xxxx. b) x c), xxxx. 2 x 6 x §111. Xxxxxxxxxx §112 x 113 xx xxxxxxx xxxxxxx. X době xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxx xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx §111 x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx podpory poskytované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(6) Závazky xxxxxxxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxxx moratoria je xxxxxxx xx xxxx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §122 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo odstoupením, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria xxxxxxxxx odepřít xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxx důvodu, xxxxxx xxx o xxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxx či jiného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx případu porušení xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx dlužníku xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezačínají xxxx xxxx xxxxxx.

(8) Insolvenční xxxx může xx xxxxx dlužníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxxxxxxx dlužník x xxxxxxxx xxxxxx připojí xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x kterém xxxxxx xxxxxxxx, xx je x datu xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria xxxxxxxx. Xxxx-xx prohlášení věřitele xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věřitele, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §53 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, podal-li xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020.

(9) Xxxx zánikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §126 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b), xxxx. 3 a 4. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 5 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) se použije xxxxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx dlužníkův xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §115. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud dlužníka xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §127 xx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxx jinou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) x xxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

(12) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, všude xxx, kde xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx

§128

(1) Insolvenční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx odmítne, xxxxxxxx xxx xxxx nedostatky xxxxx pokračovat x xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxx, nejpozději do 7 xxx poté, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podán. Ustanovení §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x insolvenčnímu xxxxxx připojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx navrhovateli xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu a xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx podle §390a xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu v xxx určené xxxxx x toto usnesení xxxxxx xxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dlužníka osobou xxxxx §390a odst. 1, nezačne tato xxxxx běžet xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §390a odst. 1. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 7 dnů; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxx xxx odmítne.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx seznamy xxxxxxx x §104 xxxx. 1 a xxxxxxxx xxx výkaz stavu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatelem; xx-xx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxx dlužníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vždy. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx případě x insolvenčním rejstříku xx xx rozhodnutí x úpadku.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx insolvenční navrhovatel. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128x

Xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx zjevnou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx návrh podaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxx, co xxx insolvenční návrh xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pro účely xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jde o xxxxxxxxxxx xxxxx podaný xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjevně xxxxxxx zneužití svých xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) záloha xx náklady insolvenčního xxxxxx splatná s xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro zjevnou xxxxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx uložit insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx podání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx 500&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho podání x jejich závažnosti, x jednání insolvenčního xxxxxxxxxxxx xx podání xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx snaze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx nový insolvenční xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, byl-li xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx, xx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx záloha xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§129

(1) Insolvenční xxxxxxxxxxx xxxx vzít insolvenční xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx zpět xxxxxxxxxxx návrh, xxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx 6 xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§130

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět xx poté, co x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx x xxxxxx moci, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx více x xxxxxxxxxxx xxxxx vezme xxxx jen některý x nich, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, který xxxx návrh xxxx.

(3) Xxx-xx insolvenční návrh xxxx zpět až xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xx jiné xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§131

(1) Skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx stavu xxxxxxxxx x výhledu vývoje xxxxxxxxx xxx účely §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx dokumenty xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxxx vyhlášky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§132

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Má-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx samostatně xxxx xx-xx xxxx osob, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li xxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx až xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho jménem xxxxxxxxxx.

(3) Podle odstavce 1 xxxxx postupovat, xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx nebo se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx. Xxxxx platí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx další xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesouhlasí.

§133

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnout bez xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx neodporoval, xxxx

x) o xxx xxx rozhodnout xxx xx základě účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s rozhodnutím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasí.

(2) Insolvenční xxxx xxxx nařídí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xx x úpadku. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad rámec xxxxxxxxx návrhů účastníků, xxxxxx jednání x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Dlužníku xxxx xxx vždy xxxx xxxxxxx, xxx xx k insolvenčnímu xxxxxx před rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxx.

§134

Xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx do 10 dnů od xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci. O xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, x xxxxxxx uvedeném x §132 xxxx. 1 xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neskončí xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§135

Xxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxx než xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx sebe. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Rozhodnutí o xxxxxx

§136

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xx-xx osvědčením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx v xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx hrozí.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx úpadek xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx,

x) výrok, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního správce,

c) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxx, aby věřitelé, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pohledávky, tak xxxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx, s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělili, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx škodu xxxx jinou xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včas sepsán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx, xx nebudou xxxx zjištěna zajišťovací xxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx tato zajišťovací xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxxx se xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x přihlášení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, jímž xx xxxxx dlužníku, který xxx dosud xxxxxxxx, xxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx majetku x uvedením xxxxx xxxxxxxx, a není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx přihlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx zájem x výkon xxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu,

i) xx-xx x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nezajištěným xxxxxxxxx, aby xxxxx xx xxxxx do 7 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhli konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §399 xxxx. 1 xxxx aby x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §400, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx spojeno xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §389 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xxx pochybnosti xxxxx §397 odst. 1.

(4) X xxxxxxxxxx x úpadku rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx (§316 odst. 5 x 6). X xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovený x xxxxxxxxxx o xxxxxx navazuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx, xx předběžný xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxx správci úplné xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§137

(1) Není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkumného xxxxxxx xxx, xxx xx konalo xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxx lhůty x přihlášení xxxxxxxxxx, xx xxxx dříve xxx xx 7 xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může insolvenční xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx, kdy se xx konat xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx, aby se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání.

§138

Xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxxx xx vlastních xxxxx.

§139

§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§140

Xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxx

(1) X xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx účinky spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx změnit své xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx. V rozsahu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věřitele xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx rozhodnutím x způsobu xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx x věřitele v xxxxxxx jistoty xxx xxxxx bytu xxxxx §2254 xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx započtení xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Započtení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nestal přihlášeným xxxxxxxxx, xxxx

x) získal xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neúčinným xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věděl x xxxxxxxxxx úpadku, xxxxx

x) dosud neuhradil xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx, x xxxx převyšuje započitatelnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 není xxxxxx xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx dále tímto xxxxxxx nebo předběžným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

§140a

Přerušení řízení

(1) Účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutím x xxxxxx se přerušují xxxxxx x rozhodčí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx mají xxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohlíží jako xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170). Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže se x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx lhůty běžet xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jen xxx-xx x xxxxxxxxxx společenství37) xxxx o vedlejší xxxxxxxxxxx38).

(4) Xxxxxxx se xxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dozví x xxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx, že x xxxxxx xxxxx pokračovat xx xxxx, xx xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx v xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ledaže xx týkají i xxxxxx xxxxxxxxxx; bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§140x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140x

Xxxxx vydání rozhodnutí

Nejde-li x xxxxxx uvedená x §140a, nelze x jiných xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x pohledávkách, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170); xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx náhradu škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx trestným činem xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxx zajištěn xxxxxxx v majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§140x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§140x

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx soudní x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněny xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x incidenční xxxxx, ani řízení x xxxxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170).

§140x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140d

Jiná řízení

(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxxx x v xxxx, po kterou xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx účastníkem xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx dlužník.

(2) Xxxxxxxxxxx x úpadku xx x jiných xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) daňové xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx39),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx40).

§140x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§140x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) X době, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, nelze xxxxxxx xxxx zahájit výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx, jakož x xxxx majetek, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx exekuce na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §203 odst. 5.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §109 xxxx. 6 obdobně.

§140e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§141

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu dlužníka xxxx xxxxxxxx přípustné. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx pouze xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxx to, xx rozhodnutí x xxxxxx nemělo xxx xxxxxx proto, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx brání xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xx skutečnostem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxx důvodem x tomu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§141x

Xxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx

Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx §140c.

§141x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx návrhu

§142

Jinými rozhodnutími x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro vady xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepodařilo odstranit, xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§143

(1) Insolvenční soud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zamítne, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jedna xxxxx xxxxx xx proti xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx v xxxx 6 měsíců xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx dlužník v xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh podaný xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxx důvodně předpokládat, xx ji odvrátí x xxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenční xxxxx podaný věřitelem x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dluhy xxxx xx xx xx xxxxxxx.

§144

Insolvenční xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xxxxxx xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx zřejmé.

§145

Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx insolvenční xxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §142 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního řízení x dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odůvodňují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx vydaná předběžná xxxxxxxx xxxxxxxx až xxxxxx mocí rozhodnutí.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §142 se xxxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxx stavu insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §142 x xxxxxxxx výdajích a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxx xxxxxx úhrady; §38 a 39 xxxxx xxxxxxx.

§147

(1) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx odmítnut xxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x opatřeními přijatými x xxxx xxxxxxx xxxxxxx škoda nebo xxxx xxxx, právo xx náhradu xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx. X pochybnostech xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxx uplatnit xxxx tehdy, xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh zamítnut; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx proto, že xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xx s xxxxxxxx dohodl na xxxxx způsobu plnění xxxxxx xxxxxxx, anebo x xxxxxx xxxxxxxxx x §143 xxxx. 3.

(3) Je-li insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx za xxxxxxx xxxxxxx škody nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx členové xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenční xxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx důvodně, xxxx x tom, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx doručeno xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx, a xxxx xxxxx nejpozději do 6 měsíců od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Nebyla-li xxxx xxxxxx žaloba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx. Nebyla-li xxxx xxxxxx žaloba o xxxxxxxxx práva podle xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx odstavce 3 xxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx průběhu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxx, xxxx insolvenční xxxx nařídit předběžné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx uloží, xxx xx náhradu xxxx xxxxx nebo xxxx xxxx složila xx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx peněžitou částku19). Xxxxx xxx xxx xx návrh oprávněné xxxxx podaný xx 30 xxx od xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx;&xxxx;xxxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx podle §128a, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx moci takového xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx škody xxxx jiné újmy xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2 a 3.

Díl 6

Xxxxxxxxx způsobu xxxxxx úpadku

§148

(1) Insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx, u které xxxxx zákon vylučuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx navrhuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx všech zajištěných xxxxxxxx, počítanou xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxx polovinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx úpadku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx společně s xxxxxxxxxxxx návrhem podá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx úpadku.

§149

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §148, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxx rozhodnout dříve xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné osoby; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx řešení xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx rozhodnutí x xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x které xxxxx xxxxx vylučuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oddlužením, po xxxxxxxxxx x úpadku; x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o úpadku.

(3) Xx-xx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx x xxxxxx vždy xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x vhodnosti xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx více, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce x tomu, který x nich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

§150

Xx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx úpadku podle §149 odst. 1 x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u kterého xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§151

(1) Usnesení schůze xxxxxxxx podle §150 xx xxxxxxx, jestliže x věřitelů přihlášených xx dni předcházejícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xx hlasovala xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxxx polovina všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek, xxxx

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelé, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx konání schůze xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlasujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx.

§152

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §150, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxx usnesení o xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x reorganizačním xxxxxx přijatým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí x úpadku; §54 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

§153

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne, že xxxxxxxx řešení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, spojí x xxxxx rozhodnutím x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx znalci xxxxx, aby posudek xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §290.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx úpadku dlužníka xxxxxxxxx přijme x xxxxxxxx, kterým doporučuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §290, může xxx xxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1; x xxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x ustanovení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Usnesení xxxxxx xxxxxxxx o určení xxxxx znalce xx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx přihlášených xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§154

(1) Odměna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxx §153 se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odměňování xxxxxx xxx úkonech xxxx xxxxxx řízení23).

(2) Xxxx xxxxxx znalce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, schvaluje xxxx xxxxxx insolvenční soud.

§155

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx majetkové podstaty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §153 xxxxx, xx xxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx majetkové podstaty, xx xxxxxx je xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Znalecký posudek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalec insolvenčnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx svolá xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx posudek xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů o xxx, zda xxx xxxxxxxxx; usnesení schůze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xx hlasovaly xxxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počítáno xxxxx výše xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; proti tomuto xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§156

Jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neschválí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx znalce; xxxxxxxxxx §153 xx 155 xxxxx xxxxxxx.

§157

(1) Zajištění věřitelé xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, xx kterou xx zajištěný xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxx xxxxxxxxx pohledávka xxxxxxx.

Díl 7

Xxxxxxxxxx x xxx, že dlužník xxxx x xxxxxx

§158

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxx návrhu, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxx-xx, xx

x) xxx xx rozhodnutí x xxxxxx nebyl xxxxxxxx dlužníkův xxxxxx, xxxx

x) zde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou x pohledávky xxx xxxxxxxxx xx roveň xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §149 rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx x úpadku, xxx xx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník x tomuto xxxxxx xxxxxxxx listinu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx souhlas x xx které je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xx podepsaly.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx nastávají xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx ustanovení části xxxxx hlavy první xxxx 8 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně.

(5) Xxxxx xxxxxx jako rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 má x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud změnil xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx mocí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxxxxx xxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx x pravost, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x vyloučení xxxx, xxxxx, pohledávky nebo xxxx majetkové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §225 xxxx. 5,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) spory x náhradu škody xx xxxxxxxxx podstatě xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx smluv, xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dražbu,

g) xxxxx o určení, xxx tu xx xx není právní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx závazků dlužníka, xx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) další xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx spory xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o incidenčních xxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) a x) až g) xxx pokračovat xx xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxx konkursu podle §308 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx splnění reorganizačního xxxxx, xxxxx rozhodnutím, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxx dobu, xx xxxxxx trvalo xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x výjimkou xxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx podle §225 xxxx. 5, za xxxxx x určení, xxx věc, právo, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota náležela xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx insolvenčního řízení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) x g), v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §308 xxxx. 1 písm. x) nebo xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx na vědomí xxxxxxx reorganizačního plánu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud vezme xx xxxxxx splnění xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxx x nich xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxx xxxxx insolvenčního správce. Xxxxxx-xx takový návrh xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§160

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby, podaný x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx24).

(2) Xxxxxxx-xx tak rozvrh xxxxx, incidenční xxxx xxxxxxxx a rozhodne xxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx.

(3) X řízení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx; nejde-li x xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, účastníkům xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Insolvenčního správce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neprodleně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx; ustanovení §75 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, má-li xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx25).

(5) Brání-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odstranit, nebo xxxxx se nepodařilo xxxxxxxxx, insolvenční soud xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx incidenční spor xxx xxxxxxx, xxx xxxxx neplatí xxxxxxxxxx x jednání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx jednání předvolá xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx insolvenční soud xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx připouští xxxxxxxx soudní řád.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx účast popírajícího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pokračovat jen xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx incidenčního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ve lhůtě, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx tím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx sporu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) V xxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje insolvenční xxxx rozsudkem, xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx samé; x xxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) Smír xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválit, xxx xxxxxxxx x xxx souhlasí xxxxxxxxxx xxxxx.

§163

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx rozhodne insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx v xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §170 xxxx. x).

§164

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaný x incidenčním xxxxx xx závazný xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX POHLEDÁVEK

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§165

(1) Věřitelé, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přihlášky, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx způsobu řešení xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxx reorganizaci xxxx xxxxxxx při oddlužení, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.

(2) Xxxxx xxxx stanovit, xx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepodávají přihlášku xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(3) Jinak xxx postupem podle xxxxxxxx 1 xxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyloučeno.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx započte xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xx úroky x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x uplatněním pohledávky.

§166

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přihláškou xxxxxxxxxx, x níž xx musí dovolat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx týkají. Xx xxxxx x tehdy, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, právo, xxxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx hodnota nebo xxxxxxx jiné zajištění xxxxxxx x §2 xxxx. x).

§167

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pohledávka xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vzniku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se zajištění xxxxxxxx písemně xxxxx. Xx platí obdobně xxx xxxxxxxx podmíněných xxxxxxxxxx nebo pohledávek xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx byla zastavena xxx, xxxxx, pohledávka xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 písm. x).

(2) Věřitelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xx uspokojují xx xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx zajištěny x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trestném xxxx x přihláška xxxxxxxxxx byla podána x době, xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx uspokojení xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx posudku vypracovaného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx xx xx takto zjištěného xxxxxxx za pohledávku xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pořadím se x takovém xxxxxxx xxxxxxxx za nezajištěné x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx věci, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty x insolvenčním řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pohledávky.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyvateli xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, pokud xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správce; to xxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka jmenovaného xxxxxx a správce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnutou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx nutných xxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru,

d) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx x rozhodnutím insolvenčního xxxxx zaplatila xxxx xxxxx xxx dlužník,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moratoria xx xxxxx podle §122 xxxx. 2,

f) xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx výdaje x odměna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrada xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx znalce ustanoveného xxxxxxxxxxxx soudem za xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daně, poplatky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věřitelů xx smluv, které xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníku xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx týkají plnění xxxxxxxxxxxx věřiteli dlužníku x době xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx,

x) xxxxx podle §171 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx poskytly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon.

(3) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§169

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx jinak,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx vyplacené xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pohledávky xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx reorganizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx z xxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moratoria vyhlášeného xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluv xxxxx §122 xxxx. 2, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xx xxxxx 1 roku xx xxxxxx moratoria,

h) xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v plné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§170

X insolvenčním xxxxxx xx neuspokojují xxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x prodlení x xxxxxxxx x xxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzniklých xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud přirostly xx x době xx xxxxx rozhodnutí,

b) xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx x prodlení z xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xx staly splatné xx xx xxxxxxxxxx x úpadku,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) mimosmluvní sankce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx penále xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx povinnost zaplatit xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vzniklo xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) náklady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§171

(1) Xxx-xx sjednán xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úročí v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx dlužník dostal xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxx x prodlení.

(2) Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxxx xxxxx §290, xxxxxxx xx přihlášená xxxxxxxxxx zajištěného věřitele x xxxxx přirostlé xxxxx odstavce 1.

(3) Xx-xx způsobem řešení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §290, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zajištění.

§172

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohledávek, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §170, xxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx; xx podřízenou xxxxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26). Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx pohledávek uvedených x §170 považují xxxx úroky, xxxxx x prodlení x xxxxxxxx x prodlení x pohledávek přihlášených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sjednaná xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxx, xx které x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společníků xxxx xxxxx xxxxxxxx vyplývající x jejich xxxxxx xx společnosti nebo x xxxxxxxx, a xx xxxxxxx.

(4) Pohledávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuplatňují, xxx pouze xx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přezkoumání

§173

Podání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. K xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx majetek v xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx pohledávky xxxx podána x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx x pohledávky, xxxxx xxx byly xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx nepodmíněné, xxxxx rozvazovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx práva xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx práva x xxxxx, a xx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxxxx, aniž x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přihlášky xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx.

§173a

Účinky xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 3.

§173x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxxxx přihlášky

§174

(1) Přihlášky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přílohy xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx správci.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání20) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx skutečností, xx xxxxx se xxxxxxxxxx zakládá.

(3) Jde-li x pohledávku zajištěnou, xxxx věřitel x xxxxxxxxx uvést, zda xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx a označit xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x pohledávku xxxxxxxxxxxx, xxxx věřitel v xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxx, x které xxxxxxxxxxxxx opírá.

§175

Xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxx x pohledávku xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx měně xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx měnu podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x stala-li xx xxxxxxxxxx splatnou xxxxx, xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx x den její xxxxxxxxxx. Pro přepočet xxxxxxxxxx v cizích xxxxxx, pro xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx odhadu xxxx xxxxxxx.

§176

Xx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx pohledávky xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§177

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx postoupením nebo xxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx x posledních 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx67), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uzavřený xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx67) x věřitelem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx67). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx než 10 000 XXX. Důvod, pro xxxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čestném xxxxxxxxxx, xxxxx předloží v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, věřitel xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx doložit xx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

§178

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží xxx x rozsahu, xx xxxxxx xxxx zjištěna; xx xxxxxxx, záviselo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx soudu. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může insolvenční xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatil xxxxxx, xxxxxx určí xx xxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx částku, x xxxxxx přihlášená xxxxxxxxxx převýšila xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx; xxx o xxxxxxxxxx spor.

(2) Pro xxxxx posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxx xx xxxx pohledávky, xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně xxxx předtím, xxx xxxxxx účinek, na xxxxxxx kterého xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k popřené xxxxx pohledávky.

§179

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona přihlášená xxxxxxxxx pohledávka xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxx 50 % xxxx xxxx nebo xx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávky, x jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx. Ustanovení §167 odst. 4 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásil, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx, aby ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určí xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxxxxxx práva xx uspokojení ze xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, x kterou xxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x přihlášce xxxxxxxxx xxxxxxx zjištěného zajištění; xxx o incidenční xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, zda jsou xxxxxxx podmínky uvedené x odstavci 1, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, kterou vzal xxxxxxx účinně zpět xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x popřené části xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §178 xxxx 179 xxxxx uložit xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nevykonával.

§181

Xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podepsaly, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §178 xxxx 179; x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, však za xxxxxxx této povinnosti xxxx xxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnily, nejde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obvyklém xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo funkci. Xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx národní banka.

§182

Xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §178 xxxx 179 učinil věřitel x insolvenčním xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitele xxxx vyjde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxx přihlášku xxxxxxxxxx zpět, xxxxx xxxx na postup xxxxx §178 xxxx. 1 nebo §179 xxxx. 1.

§182x

(1) Xxxxxxxx, který xx cizincem x xxxxxxxx pobytem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx uložit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx §202 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se může xxxxxxx xxxxx věřitel, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx jistotu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx jistoty podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxx odvolat xxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx jistotu xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, který ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bez xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x že xx xx xxxxxxxxx x prodlení, x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx složit xxxxxxx na náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) jestliže xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xx v podobných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náhradě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§183

(1) Přihláškou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx, není xxxxxxx xxxxx věřitele xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přihláškou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx z xxxx odpovídajících xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dlužníkem; o xxxxx věřitele požadovat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně bankovní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx27), to xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojením xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže však xxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxxx, xxxxx xx xx tyto xxxxx x xxxxxxx, v xxxx pohledávku uspokojí, x insolvenčním řízení xxxxxxx xxxxx něj xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, x tím, xx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx přiměřeně §18; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxx.

§184

(1) Věřitel, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx něhož xx xxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx přihlášku xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx zpětvzetí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podala návrh xx xxxxx xx xxxxxx xx místo xxxxxxxx (§183 odst. 2). Xxxxxx mocí xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx přihlášku pohledávky xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxx některá x osob, xx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2, xx xxxxx xx zpětvzetí přihlášky; xxxxxxxx tak neučiní, xxxxxxxx takové osobě xx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxx v odstavci 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx věřitele; o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx uplynutí této xxxxx. V xxxxxxx, x xxxx insolvenční xxxx xxxxxx návrhu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vstup xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§185

Jestliže v průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxx se podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, insolvenční soud xxxxxxx přihlášku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx může xxxxx odvolání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; o xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvědomí xx xxxxxx rozhodnutí.

§186

(1) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přihlášený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ukončí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx pohledávky, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přihlášený věřitel, xxxxx tvrdí, xx xxxx pohledávka xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspokojena xxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Žaloba xxxx být podána xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, x to xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xx zachována, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx posledního xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx nebo xxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx vyhoví, xx xxxxx přihlášeného xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx projednává xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§187

Pro xxxx přihlášené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §184 xx 186 xxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx podané přihlášky xxxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxx účetnictví dlužníka xxxx jeho evidence xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx x přihlášeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nezbytná xxxxxxx s tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, vyzve insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do 15 xxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Současně xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provést. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx a řádně xxxxxxxx xxxx opraveny, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx o xxx, xx xx k xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx; x tomto následku xxxx xxx věřitel xxxxxx.

§189

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx, které xxxxxx, xx výslovně xxxxx. Xx seznamu xx xxxxxxxxxx pohledávky, xx kterým xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojení x xxxxx pohledávky, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx zvlášť. U xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx; x zajištěných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonatelnéca pohledávky xxxxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §183 xxxx. 1 x 2. X seznamu xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, 3 x 5, xx-xx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx.

(2) Xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx jej mohl xxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx přede xxxx, xxx xx x xxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx se přezkumné xxxxxxx konat xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději 10 xxx xxxxx xxxx, xxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož náležitosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§190

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx, xxxx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x úpadku. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, s xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Není-li xxxx stanoveno jinak, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx a na xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) dát xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jinou osobou xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx správců.

(3) Oznámení x změně termínu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx povahu xxxx xxxxxxxxxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxxxx pohledávek xxx přezkumném xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx osobami, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 odst. 1 x 2, xx xxxxxxxxxx xx přezkumné xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x úpadku. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx xx nevykonatelnou x xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx považuje xxx xxxxx jejího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxx usnesením, které xx xxxxxxxxxx x xxxxx němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

§192

Popření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx popírat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelé; xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaujal x jednotlivým xxxxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxx je, xx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx popřel xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měnit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vznikly x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx přezkumném xxxxxxx.

§193

Popření xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx pohledávky xx xx její xxxxxxxx xxx tehdy, je-li xxxxxxxx, xx pohledávka xxxxxxxxx xxxx xx xxx zcela xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§194

Xxxxxxx xxxx pohledávky

O xxxxxxx xxxxxxxxxx co xx xxxx xxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xx dlužníkův xxxxxxx je nižší xxx xxxxxxxxxx částka. Xxx, kdo xxxxxx xxxx pohledávky, musí xxxxxxxx uvést, xxxx xx xx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxx.

§195

Xxxxxxx xxxxxx pohledávky

O xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx popíráno právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx pořadí xxxxxxxxxx, musí současně xxxxx, x jakém xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx uspokojena.

§196

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na pravost xxxx výši pohledávky.

(2) Xxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx však x zajištěného xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči dlužníku xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x bylo-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxx zčásti, tytéž xxxxxx xxxx popření xxxx pohledávky.

§197

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; takto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla popřena xxx xxxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxx přezkumném xxxxxxx x xxxxxx postupu; xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezúčastnil, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx, xx-xx popření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§198

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Věřitelé xxxxxxxxxxxxx pohledávky, která xxxx popřena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx určení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx o přezkumu xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. a); xxxx lhůta však xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §197 odst. 2 nebo §410 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; pohledávka xxxxxxx co xx xxxx nebo pořadí xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proto, že xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x zamítnutí xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxx xxxxx §199.

§199

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx 30 dnů xx přezkumného xxxxxxx&xxxx;xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o přezkumu xxxxx §410 odst. 3 písm. x) x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx důvod xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uplatněny xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vydání tohoto xxxxxxxxxx; důvodem popření xxxx xxxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) X žalobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx pohledávku popřel.

§200

Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žaloba podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x musí z xxx xxx patrno, xxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx pohledávky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx formuláři, xxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, jen obsahuje-li xxxxxx všechny náležitosti x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání o xxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxxxx pohledávek; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužením xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepoužije. Xx uplynutí xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx uplatněný xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx insolvenční xxxx k závěru, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xx nepřihlíží, odmítne xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx přezkumného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §410.

(4) Xxxxxx oprávněnou x xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxxxx, jímž xxxxxxxxxx věřitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxx pravosti xxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx předcházelo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxx xxx xxxx xxxxxx posouzení věci.

§201

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxx žádný z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx odmítl její xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx x její xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx.

(2) Vykonatelná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x její xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx skončilo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x pravost, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx; xxxxx xxx x xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxx subjektům.

§202

(1) Xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x účastníků xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznaná v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx pokládá xx přihlášenou xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení ve xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxx spor. Xxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxx vznikly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx z majetkové xxxxxxxx; xx xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx přihodila, xxxx xx xxx x ostatním účastníkům xx povinen xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx incidenčního xxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Kč. Xxxxxx-xx x době konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohledávce xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku, xxxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxx uplynutím 10 xxx xx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.

(4) Insolvenční soud xxxx uložit přihlášenému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx složení xxxx jistoty xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 složena, xxxx nedoloží-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, insolvenční xxxx xxxxxx, kterou přihlášený xxxxxxx uplatnil xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.

(6) Povinnost xxxxxx jistotu podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx stanovené ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x že xx tu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx vzniknout xxxx. Xxxxxxxxxx věřitel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky.

Xxx 3

Xxxx způsoby xxxxxxxxxxx pohledávek

§203

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx se uplatňují xxxxxxx xxxx osobě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §169 odst. 1 xxxx. x) v xxxx xxxx, pokládá xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13).

(3) Osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxx xxxx a včas, xxxx se věřitel xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx; xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx v tomto xxxxx vznikly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xx xx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxx 4 určí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství svým xxxxxxxxxxx insolvenční soud; xxxxxxxx rozhodne, xxxxx xxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Učiní xxx jen na xxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními. Proti xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§203x

(1) X pochybnostech x xxx, xxx xxxxxxxxxx uplatněná věřitelem xxxxx §203 xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxx anebo pohledávkou, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), xxxxx insolvenční xxxx x bez xxxxxx věřiteli, který xx xxxxxxxx, aby xx 30 dnů xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce tak xxxxx vždy. Žaloba xxxx být xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x určení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxxxx, jímž xxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx vyloučeno. Nedojde-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vyhověno, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Řízení o xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §159 xxxx. 1 xxxx. x); ustanovení o xxxxxxx xxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx platí obdobně.

§203a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

§204

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zajištění xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyhoví, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxx dohlédací činnosti; xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx a x jakém rozsahu xxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxx vyloučena x xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA VI

MAJETKOVÁ XXXXXXXX

§205

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podal dlužník, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx spojené se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx i majetek, xxxxx xxxxxxx nabyl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který dlužníkovi xxxxxx k okamžiku, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, kterým xxxxxxxxxxx soud zcela xxxx zčásti omezil xxxxx dlužníka xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx nastaly účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx tomto xxxxxxx. Majetek xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka x jeho manžela.

(4) Xxxxxxx xxxxxx osob xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxxx z neúčinných xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§206

(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podstatu podle §205 tvoří zejména

a) xxxxxxx prostředky,

b) věci xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a jiné xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx, šeky xxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) obchodní xxxxx,

x) xxxxxxxxxx peněžité x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx plat, xxxx pracovní xxxxxx xxxx člena xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx poskytované xx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpora xxx rekvalifikaci,

j) xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podstatu xxxxx xxxx x příslušenství, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§207

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx28); xxxx xxxxxxxx x podnikání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, v jakém x nich xxxxx xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

§208

Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xx majetkové xxxxxxxx nepatří xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx naložit xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx určen, xxxxxxx účelové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx31).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§209

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx předběžný správce, x xxxx xxxxx x osobu s xxxxxxxxxxxx oprávněními. Xxxxxx xx xxxxxxx řídit xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předběžný xxxxxxx xxxx ustanoven, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§210

(1) Dlužník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předběžnému xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx statutární xxxxxx x xxxxxx členové xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu x likvidaci. Jestliže xxxxxxxxx statutárního xxxxxx xx více osob xxxxxxxxxxx jednat samostatně, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadovat od xxxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x posledních 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx od xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx jejich oprávnění xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxx xxxxxxx o xxx, xxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx než ty, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx součinnost xx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxx orgány.

(3) Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úplného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx požadovaná xxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

(1) Dlužník musí xxxxxxx insolvenčnímu správci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, kde má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx potřebné, xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, může insolvenční xxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx místností xxxxxxxx, jakož x xxxx skříní nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx umístěných, xxx xx dlužník svůj xxxxxxx; za tím xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx uzavřené skříně xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx. Rozhodnutí se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dlužníku. Xxxxxxxxxxx soud doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stejnopisem xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při tomto xxxxx, xxxxx je x doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úkony směřující x xxxxxxx zajištění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dlužníka. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx si x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prohlídce xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. X prohlídce sepíše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x prohlídce xxxxxxx. Xxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud doručí xxxxxxxxxx x věřitelskému xxxxxx.

§213

Ten, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxx správci, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx.

§214

(1) Insolvenční soud xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu x xxxxxx je x xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. Předvolání xx doručuje předvolanému xx vlastních rukou, x to xxxxxxx 10 dnů xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dostavit se x insolvenčnímu xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx včasné x důvodné omluvy, xxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§215

(1) V prohlášení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx

x) plátce xxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx x výši této xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, u kterých xx dlužník xxxx, xxxx pohledávek x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, důvod a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, a xxx, xxxxxxxxx u xxxx se xxxxxxxxx; xxxxx platí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, vkladních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, akciích, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x uplatnění xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech dlužníka,

f) xxxxxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx dlužníka x xxxx části, x kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx práva x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, mají-li xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu.

(2) Pro xxxxxxxx osob v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §103 odst. 1 xxxxxxx.

§216

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protokol; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tvoří xxxxx xxxxxx xxxxxxx protokolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx prohlásí, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx doplní. X xxxxxxxxx xx dále xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxx §214 x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxx uvedl xxx xxxxx x xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx soudce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxx soudce.

(2) X xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx právo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx podstaty

§217

Pořízení xxxxxxx

(1) Soupis xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") je xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx zapsanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx provádí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x to xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x za součinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to platí xxx xxxxxxx k xxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xx xxx osoba, xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetkové xxxxxxxx. Učiní tak xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; tím xxxx vyloučena xxxxxxx xxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§218

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zapisuje xx xxxxxxx samostatnými xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx vyloučeno xxxx xxxxxxx, musí xxx sepisovaný xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx překážka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sepisovaného xxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx odpadnutí.

(2) Podnik32) xxxx xxxx hromadná xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx však xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx do podniku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§219

Ocenění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx x ocenění provedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx z xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13) x z dalších xxxxxxxxxx informací. Xxxxxxx xx nepromítá do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx to věřitelský xxxxx finančně xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx ocenitelného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxx xxx přínos pro xxxxxxxxxx podstatu xxxxxxx xxxxx způsobem xxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §290 xxxx 292, insolvenční xxxxxxx xxxx znalci xxxxxxx xxxxxxx zajištění x v xxxxxxx xxxxx §290 nebo 292 ocenění hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx oceňuje xxxxxxxx xxxxx. Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1.

§220

Xxxxx soupisu

Vedle označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx položka sepsána, xxxx být x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx soupisu. X pochybnostech xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx položku sepsal xxxx ji xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx.

§221

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx nebo xxxx xxxxx může dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx správný.

§222

Zveřejnění xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx soupis xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§223

Xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx soupisu nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§224

Vyrozumění o soupisu

(1) Xxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx proto, xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx to xxxxxxxx, xx xxxxxxx poznamená, xxxx sepisovaný majetek xxxxxx, nebo kdo x xxxx uplatňuje xxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx. Osvědčení xxxx xxxx obsahovat i xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx zmeškání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí není xx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště. Xx-xx xx soupisu xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx zástav není xx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx České republiky. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxx veřejných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxx k xxxxxx majetku.

(4) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxx xxxxxxx povahy nebo xxxxxxx kulturní hodnoty, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Vyloučení a vynětí x majetkové xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx, které xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx do xxxxxxx zahrnut xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx zahrnut xx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxx podanou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxx podána xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, k němuž xxxxxxxxx právo. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx nejpozději posledního xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx včas, xxxxx, xx xxxxxxxx majetek xx xx soupisu xxxxx oprávněně. Xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx zamítl, nebo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Od xxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx do xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tím xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxx žaloby xxxx xx souhlasem žalobce. Xxxxxxxxxx §217 xxx xxxx dotčeno.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx zpeněžení xxxx xxxxxx nakládání x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx rozhodnutí, xxxx žalobu xxxxxx, xxxxxx x ní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx do soupisu, xx její xxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx není xxxxxxx.

§226

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxx vynětí majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, jde-li x xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §207 x 208; xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xxxxxxxx xxxx xxx náležité xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx x zahrnutí xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxx xxx, právo, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádá, x xxxxx skutečnosti, ze xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Je-li xxxxx neúplný nebo xxxxx a xxxxx-xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx projednat x xxxxxxxxxx x něm, xxxxx insolvenční správce xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx doplnil. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx návrhu určí xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx doplnění xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx, xx návrh, xxxxx xxxxxx xxxx výzvu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Nezdaří-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxx xx-xx xx xx, xx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Pokládá-li xx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x případy xxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx k xxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxx; xxxxxxx-xx po xxxxxxxx této lhůty x xxxxxx, že xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx a xx xxxxxxx o důvodech, xxx xxxxx majetek xxxxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxx; xxxxxxx xx právo xx x xxxxx xxxxxxx vyjádřit.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhoduje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, proti kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx doručuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xx návrh týká; §225 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x majetkové podstaty xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx nemohou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxx x nedobytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a insolvenčního xxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxx

§228

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxx podstaty,

b) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx, xxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podílem xxxxxxxx zahrnutým xx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx34),

x) výkon xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, provozních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkon xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) rozhodování x obchodním xxxxxxxxx x xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx, poplatcích x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění,

j) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx majetkové podstaty.

§229

(1) Xxxxx stanoví x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, způsobech xxxxxx úpadku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přísluší xxxxx xxxxxxxx s majetkovou xxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nich.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx dlužníka, xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx nebo rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx od xxxxxxxxxx x úpadku xx rozhodnutí o xxxxxxx řešení xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx a

e) xxxxxxx x xxxx od xxxxxxxx oddlužení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím insolvenčního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxx než xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené dlužníku xxxxx zákonem.

(5) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx-xx dlužník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx xxx stal, platí x povinnostech xxxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 a 37 přiměřeně.

§230

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx činnost, jakož x právní xxxxx x xxxxxxxx z xx vyplývající, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx, který do xx náleží,

b) majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx byl využíván x xxxxxxx xx xxxx určením, xxxxx xxxx nebrání jiné xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx stavu majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnění x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Jde-li x správu věci, xxxxx, pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx zajištěný xxxxxxx, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx první x xxxxxx. Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx neudělí xxxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx právo xx udělit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako další x xxxxxx; jinak xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxxx, xx-xx xx to, xx xxxxxxxxx x xxxxx správě; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx zajištěný xxxxxxx xx svého.

(4) Xxxx-xx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx. Insolvenční soud x takovém případě xxxxxx xx 30 xxx jednání, při xxxxxx xxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele schvaluje. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokynům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního xxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx přípustné.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX PRÁVNÍCH ÚKONŮ

Díl 1

Xxxxxxxxxx právních xxxxx

§231

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozhodnutím jiného xxxxx či xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jiným xxxxxxxx xxxxxx zjištění.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nutné, xxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§232

Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjištěna xxxxxxxxxxx xxxxx, které nabylo xxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx právní xxxx, jehož xx xxxxxxxxxx týká, xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx řízení.

§233

(1) Xx-xx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajícího xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx vydán xxxxxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xx však může xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, než xxxx toto obohacení.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce xxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; právo na xxxxxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(3) Platnost xxxxx, xxxxxxx došlo xx zpeněžení plnění, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podanou u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§234

Byla-li xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neúčinný, xxxxxxxxx xx podle §233.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx právních xxxxx

§235

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, kterými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx některé xxxxxxxx xx úkor xxxxxx. Xx xxxxxx úkon xx považuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zákon označuje xx xxxxxxxx x xxxxx dlužník xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx zakládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx xxxx odporováno xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonům (xxxx jen "odpůrčí xxxxxx"), není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

§236

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dotčena xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§237

(1) Povinnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx osoby, x xxxxxxx prospěch xxx xxxxxxxx právní úkon xxxxxx nebo xxxxx x xxxx měly xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xxx x době, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx okolnosti, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx neúčinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxx-xx x osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx koncern, xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoby, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx domáhat jeho xxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx x ním nakládáno xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Bylo-li plnění x xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xxxx xxxxx xxxxxx dlužníkovo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx x xx nenachází, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojí xx xxxxxx xxxx xxxx pohledávky.

§238

Proti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x neúčinného xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxxx.

§239

(1) Odporovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx insolvenční xxxxxxx, x když nejde x osobu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxxx xx xxxxxxx odpůrčí xxxxxx jiné osoby, xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx o tom xxxxxxxxxx výbor, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Nejsou-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xx krytí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx věřitelé xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx úspěchem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx náhradu xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 1 roku xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx. Xxxxxx-xx xx v této xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Dlužníkovo plnění x xxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odpůrčí xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx právo insolvenčního xxxxxxx x případě, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx jít x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx neúčinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu x xxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustná.

§240

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přiměřeného protiplnění

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx protiplnění se xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx obvyklá xxxx xx podstatně xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dlužník.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx přiměřeného xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx dlužník učinil x době, xxx xxx x úpadku, xxxx xxxxxx úkon, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx za xx, xx xxxxxx xxxx xxx přiměřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve prospěch xxxxx dlužníku blízké xxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21), xx úkonem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx x úpadku.

(3) Xxxxxxxx úkonu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, byl-li učiněn x posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x době 1 xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx úkonem bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx, x kterém xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládal, xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx prospěch, x to xx xxxxxxxxxxx, že nešlo x xxxx učiněný xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxx blízké nebo xxxxx, která xxxxx x dlužníkem koncern, x xx xxxxx, x xxxxx prospěch xxx xxxx učiněn, xxxxxxx ani při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx x úpadku, xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx vést x xxxxxx dlužníka.

§241

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Zvýhodňujícím právním xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx, v xxxxx důsledku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxx jaké xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, který dlužník xxxxxx x době, xxx xxx v xxxxxx, nebo xxxxxx xxxx, který vedl x xxxxxxxxxx úpadku. Xx xx xx xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx učiněný xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx blízké nebo xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx koncern21), xx xxxxxx, který xxxxxxx učinil x xxxx, xxx byl x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx dluh xxxxx, xxx xx xxxx splatným,

b) xxxxxx xxxxx nebo nahrazení xxxxxxx ve svůj xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx svému xxxxxxxx splnění xxxxx xxxx jinak dohodl xxxxx xxxxxxx zánik xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx zajištění v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Zvýhodňujícímu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx 1 roku xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx zajištění závazku xxxxxxxx, obdržel-li xx xx xxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) právní xxxx učiněný xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx přiměřený xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx nešlo x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx osoba, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, nemohla xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je x xxxxxx, xxxx že xx tento xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx xx trvání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

§242

Xxxxxxxxxx úmyslně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx právnímu xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx tento xxxxx xxxxx straně xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx ke xxxx okolnostem musel xxx xxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx21), xxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxx.

(3) Úmyslně zkracujícímu xxxxxxxx úkonu lze xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§243

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx odpůrčí žaloby4) xxxxxxxxxx x neúčinnosti xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxx, xxx xx xx výše jeho xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu; xxxx plnění xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXX I

KONKURS

Díl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx

§244

Xxxxxxx je způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásadně poměrně xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§245

(1) Xxxxxx prohlášení xxxxxxxx nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prohlášením xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx nucená xxxxxx, x pokud insolvenční xxxx nerozhodne xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxx xx jeho xxxxxxxx způsobilost.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx změnit xxx xxxxxxxxx opatření.

§246

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx mlčenlivosti, xxxxxxxxx xxxx dlužníkovým zaměstnancům xxxx zaměstnavatel, zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx učinil poté, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; §235 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x den, kdy xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx za xx, xx tak učinil xxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx přešlo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx, xxxxxx dlužník po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx správce, xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uzavře xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx z xxxxxxxx obdržet xxxx, xxx xxxx jeho xxxxxxx podíl.

§247

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§248

(1) Xxxxxxxxxx věřitelé xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx práva xxxxxxxx jen xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xx xxxxx x xxx xx věřitele, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx nastaly xxxxxx xxxxxxx se zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení; xx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx na xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx majetek xxxxxxxx x zajištění v xxxx době xxxx xxxxxxxx, náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jej xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx břemena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xx nápadně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx účinky xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x insolvenčním řízení xxxxxxxxxx.

§249

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx oprávněnou x xxxxxx žaloby xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx podstaty, xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; návrh xxxxxx jinou xxxxxx xxxx zamítne.

(2) Jestliže xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx dlužníkovi, xxxx xxxxx závazek xx prohlášení konkursu xxxxxxxx, x xxxxxx xx nedostane xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx, xx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx že vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxx plnění xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§250

Nesplatné pohledávky xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

§251

§251 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§252

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníka, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x plné xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pověření xxxx xxxxx moc, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx x prodlení, pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a xx xx do doby, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ujme xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x sobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x pohledávky xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx smlouva xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx ještě xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§253

Xxxxxxx x vzájemném xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx splněna xxx dlužníkem ani xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx smlouvu splní, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx; do té xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxxx jinak.

(3) Xx-xx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxx plnit xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx odepřít xx xx té xxxx, xxx xxxx poskytnuto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o smlouvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

(4) Odmítne-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx způsobené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

(5) Xxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníka vzájemné xxxxxx.

§254

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x pevně xxxxxx xxxxx, a nastane-li xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze požadovat xxxxxxx závazku, xxxxx xxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxx nesplnil.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx místo xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx škody jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§255

Xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx dlužník xxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx x xxxx skončením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§256

(1) Insolvenční xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vypovědět xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být delší xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx případech x xx xxxxxx podmínek xxxx pronajímatel vypovědět xxxxx xxxx, xxx xxxxxx dotčena.

(2) Jestliže xx výpovědí xxxxxxx xxxxxxx sjednané na xxxxxxx dobu, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx nájemce xxxxxxxxxxx dotčen xx xxxxx xxxxxxxxxxx zájmech xxxx xx tím xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhnout xxxxxxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx cenu xxxxxxxx, vyhoví xxxxxxxxxxx xxxx takovému návrhu xxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxxx pohledávky. Totéž xxxxx, jde-li x xxxxxxx nebo jinou xxxxxx xxxxxxxxxx předem; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx vázanou na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Nájemní xxxx podnájemní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx podnájemce, nemůže xxxxx účastník smlouvy xx rozhodnutí x xxxxxx vypovědět nebo xx ní xxxxxxxxx xxx prodlení dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné úhrady, xx kterému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, anebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxxx.

§258

Nebyl-li v xxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx účastník xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx správce, může xx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xx smlouvy. Xxxxx ze smluvních xxxxx xx povinna xxxxxxx účastníku xxxxxxx xx 10 xxx xxxx, co x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, zda xx xxxxxxx odstupuje; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, právo xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§259

Xxxxxxxxxx smlouvy

Ustanovení §256 xx 258 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx.

§260

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodal x výhradou vlastnictví x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, může xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dlužník před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx vlastnictví, xxxx by x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrácení xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx vyzván.

§261

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx35).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) prodejem podniku xxxxxx smlouvou v xxxxx zpeněžení majetkové xxxxxxxx,

x) rozhodnutím insolvenčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxx x věřitelskému xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; odvolání xxxxx xxxx xxxx přípustné.

§262

Zvláštní xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s předmětem xxxxxx xxxxxx36).

Díl 2

Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx probíhající xxxxxx

§263

(1) Není-li v xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §141a xxx xxxx dotčena.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přerušeno, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx běžet xxxxx.

(3) Přerušení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, kteří x xxxxxx vystupují na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) xxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx38).

(4) Xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxx x přerušení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení; xxxxxxxx xx poučí, xx xxxxxx podmínek xxx x řízení xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxx xxxxxx xx x xxxx, xxx je xxxxxx přerušeno, xxxxxxxxxx; xxxx-xx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx předtím, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx znovu.

§264

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx x době prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; dnem, xxx xxxxx, rozhodci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx vedeno, xxxxx xxxx návrh na xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníka.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, rozhodcem xxxx xxxxxx rozhodčím soudem, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx podat xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§265

(1) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých x xxxx prohlášení xxxxxxxx věřitelé uplatňovali xxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx jiná práva, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majetku z xx, xxxx xxx-xx x řízení x xxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx, xxx xxxxx, rozhodci xxxx xxxxxxx rozhodčímu xxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx vedeno, došel xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají být x insolvenčním řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx se x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx x xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxxxxxx xx platí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §263, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §264 x xxxxxxxx 1. Xxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx insolvenční xxxx xxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x vyjasnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx; x řízení xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx přezkumném xxxxxxx.

§266

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx soudních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k tomu, xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx ochrany xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx-xx požadováno peněžité xxxxxx,

x) řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx ve xxxxxx kapitálového xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce,

i) xxxxxx, ve kterých xx dlužník jediným xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, účastníkem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x nadále xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx kapitálového xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx na xxxxx xxxxxx, který je xxxx, nebo x xxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxx na další xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx.

(4) Úpravou xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §140a xx §140e.

§267

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx podává xxxxx xxxxxxxxx; proti insolvenčnímu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, ani má-li xxx povinným dlužník. Xxxxxxxxxx §140e xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§268

(1) Prohlášením xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx zániku xxxxxxxxxx, xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) zaniklo podle xxxxxxxx 1,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniklo, xxx xxxxxx vypořádáno, xxxx

x) bylo zúženo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) x x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx staví xxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x vypořádání společného xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx prohlášení konkursu.

§269

(1) Smlouvy xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nastaly xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neplatnými, xxx-xx x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společného jmění xxxxxxx majetek xx xx xxxx náležející xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x rozšíření rozsahu xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxx základě staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx jmění manželů xxxxxx soudem schváleného xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx až xx 6 xxxxxxxx od xxxxxxxxxx konkursu, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx nabytá x xxxxx víře xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišti xxxxx xx xxxxx, xxxxx doloží potvrzením xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§270

(1) Prohlášením konkursu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění uzavřít xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx navrhnout xxxx xxxxxxxxxx x soudu. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx společného xxxxx manželů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271

(1) Dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neschválí, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účinky pravomocného xxxxxxxx. Xxx zrušení xxxxxxxxxx o schválení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx o zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§272

Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohody.

§273

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx podáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§274

(1) Xxxxx-xx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x něj mohou xxx uspokojeny, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx majetkové podstaty. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dříve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx stejně jako xxxx xxxxxxxxxx.

§276

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxx vzniknout xxxx společné xxxxx xxxxxxx; uzavře-li dlužník xxxx xxxxxxxxxx, odkládá xx vznik společného xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx těchto xxxxxx.

(2) Smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx obcházejí, xxxx xxxxxxxx.

Díl 4

Procesní úkony xxxxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx

§277

(1) Neprodleně xxxx, xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx činností, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x dlužníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13), sestaví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§278

§278 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§279

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, povinnosti, xxxxx zákon ukládá xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx lhůtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx x xxxxxx vynucení.

§280

Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku.

§281

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soupisu a x využitím x xxxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetkovou xxxxxxxx xx závazky dlužníka x xxxxxxx xx x možnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx právo do xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx.

§282

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodne, xxx x v jakém xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx poskytovat xxxxxx z majetkové xxxxxxxx k úhradě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Učiní tak xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§283

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx veškerého xxxxxxx, xxxxx do xx xxxxxx, xx peníze xx účelem uspokojení xxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xx x tomuto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x úplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek; xxxxxxxxxx, xxxxx tomu xxxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx majetkové podstaty xxx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdříve xxxx xx první xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zpeněžení xxxxxxx x xxxxxxxxx podstatě xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx vydané x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první částku xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x rozdělení xxxx xxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxxxxx, xxxxx dokládají zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

§284

Xxxxxxxxx právo

(1) X xxxxxxxxxxxx, které tvoří xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx41), xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx předkupní xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx převodu xxxxx §1187 občanského xxxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převod xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §1188 občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx podstaty vázán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právy nájemců xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx bytů.

(5) Insolvenční xxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx úkonů, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx; xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx náhrada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§285

(1) Zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, účinky doručení xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkupních xxxx podle §284 xxxx. 3 x 4 a včetně xxxxx zapsaných ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx nemovitost, xxxxxx dlužník používá x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xx vlastnictví dlužníka, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žalobou u xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dané xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx bytu.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x němž xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx služebnosti x reálná xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§286

(1) Xxxxxxxxxx podstatu xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu45),

b) prodejem xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x výkonu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx exekutorem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx.

§287

(1) Zpeněžení xxxxxxxx xxxxxxx se provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dražebník xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx schválí xxxxxxxxxx výbor.

§288

(1) Ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení občanského xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx-xx x xxxxxx přiloženo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx potvrzený insolvenčním xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx řízení se xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Prodej mimo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxx xxxx dražbu xxxxxxxxx. Xxxxxxx insolvenčního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx lze kupní xxxx xxxxxxxx pod xxxx odhadní. Insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx by jinak xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Platnost smlouvy, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx prodejem mimo xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx žalobou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx smlouvy v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx zpeněžení xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podanou x insolvenčního soudu x xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx víře.

§289x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Dražbu xxxxxxx soudní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§289x vložen xxxxxxx předpisem x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§290

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jedinou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžení majetkové xxxxxxxx x nemůže xxxxxxx xxxxx ke xxxxx závazků souvisejících x prodávaným xxxxxxxx.

§291

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jedinou smlouvou xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx prodej xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx, x xxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, použijí xx xx xxxxxxx xxxxx §290 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x prodeji xxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§292

Ustanovení §290 x 291 platí xxxxxxx, xx-xx jen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dlužníkova podniku.

§293

(1) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřujícími xx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx tyto pokyny xxxxxxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx zajištění jako xxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx zajištěný věřitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx lhůtě xxxxxx insolvenčním soudem, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věřitel, xxxxx pohledávka se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx další x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pokyny xxxxxxxxx, má-li xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §230 odst. 3 xx 5 xxxxx xxxxxxx. Ustanovení §286 xxxx. 2, §287 xxxx. 2 a §289 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxx xxxxx, není-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§294

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x vymáhat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxxxx x xxx dlužníkovy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 insolvenční xxxxxxx xxxx, xxxxx náklady xx uplatnění x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx neúměrně xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§295

(1) Xxxxxxx, osoby xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nabývat majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx na xx xxxxxxxx xxx ve xxxxx 3 xxx xx skončení xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předkupní xxxxx. Právní xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxx neplatné; xxxxxxxx xx však xx xxxxxx, pokud se xxx, xxx je xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Neplatnosti se xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §33 xxxx. 3 x §73 xxxx. 3 xxxxxxxx práce, x xxxxx xxx xxxxxx,

x) osoby, které xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podstatnou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dlužníka, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx akciová xxxxxxxxxx, xxxxx xxx patří xxxxx odpovídající xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prokuristy xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s nabytím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxx xxxxxxx f) xxxxxxx x osoby xxxxxx x náhradníkům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx f) blízké.

(3) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx až xx skončení xxxxxxxx, xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxx povolit x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. f) x x); xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx jen osoba, xxxxx xxxxx podala.

Xxx 6

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx

§296

(1) Pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x náklady, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné činnosti xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru. Xx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx výtěžkem xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x úroky xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxx-xx výtěžek xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §296 xxxx. 1, xxx ke xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx ze smluv xxxxx §122 xxxx. 2, xxxxxxxxxx věřitelů x úvěrového xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelským xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §305 xxxx. 2.

§298

(1) Zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zpeněžením xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx insolvenční xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zajištěnému xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx věřitelé x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xxx dne xxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; k xxxxxxx xxxxxxx námitkám xx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxx podaných xxxxxxx nařídí insolvenční xxxx do 30 xxx jednání, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx návrhu xxxxxxxxxxxxx správce vyhoví.

(4) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxx odečíst xxxxxxx x xxxxxxx 5 % výtěžku xxxxxxxxx; xxxxxxx spojené xx správou nejvýše x xxxxxxx 4 % výtěžku xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Zajištěnému xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §157 xxxx. 1, xx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx xx odečtení xxxxxx připadající na xxxxxxx této povinnosti.

(6) Xxx zpeněžení podle §293 xx odstavec 2 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 3.

(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx odvolání xxx dlužník, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajištěný xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx vydán, a xxxxxxx, xxxxx proti xxxx podal námitky.

(8) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx domu x xxxxxxx72) přihlásila do xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zpeněžením xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb.

§300

Xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx podstaty

Insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávy o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx zpeněžení. Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu anebo xxxxxxx věřitelského xxxxxx. X zpeněžení majetkové xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxx, xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, u xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zániku xxxxxx xxxxxxx práv.

§301

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x jeho xxxxxxx xxxx souhlasit xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x do xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvrhu, nepochybné.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx částečného xxxxxxx xxxx insolvenční soud xxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx osoby mohou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxx zpráva x xxxxxx

§302

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebrání, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx incidenční spory, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx nepodařilo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx podstaty xxxxx.

(2) Konečná zpráva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx. Konečná xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim na xxxxx postavených, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx a které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vynaložených x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrhu, xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx zajištěným xxxxxxxxx x promítnutím xx xxxxxxx,

x) přehled xxxxxxx x právních xxxxx, významných xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx musí xxxxxxx xx vyčíslení xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxx věřitele, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxx x výši xxxxxx xxxxxx xx xxxx částce.

(4) Ke xxx xxxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zpráva se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx a formát xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§303

(1) Xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyúčtování xxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na správě xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx součást xxxx xxxxxx.

§304

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxx vyúčtování a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nejasnosti v xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxx, xx xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx ní xxxxx námitky; xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx dvojmo x tím, že xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxx soud vyhláškou.

(4) Xx jednání x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které byly xxxxx xx vzneseny. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx konečné xxxxxx xxxx vyúčtování, jestliže xxxxxx, že některé x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx důvodné, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obsah,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx námitky xxxxx ní vznesené xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxx; v xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx námitky xxxxx xxxxxxx zprávě, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 i xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodováno. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxxx.

§305

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xx xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx x zajištěné pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §167 x 298.

(2) Nestačí-li xxxxxxxx xxxxxxx ze zpeněžení xxxxxxxxx podstaty k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moratoria xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx a poté xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxx ze zákona x poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx; xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §298 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§306

(1) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx uvede, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx přezkoumá xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zjištěna.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx x pohledávku xxxxxxx; xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx odvolání xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ohledně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx incidenční xxxx.

(5) Xxx zařazení xx xxxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§307

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x věřitelům, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx; tyto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx delší xxx 2 měsíce xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé věřitele x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Částky xxxxxxxxxxxxx 500 Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x věřitele x xxx písemně xxxxxxxxx. Xxxxxxx postupuje, xxxxxxxx xxxxxxx x proplacení xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx usnesení xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx pohledávky xxxxxxx v §306 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jakmile xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx insolvenční xxxx xxxxx rozvrhové usnesení; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, vyloučí ji xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxx xxxxxxxx

§308

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxx xxxxxx x zrušení konkursu

a) xxxxxx-xx, xx xxxxx xxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, došlo-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx zde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a všechny xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx jsou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka zcela xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučeným x majetkové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx na návrh xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx věřitelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§309

(1) Pro doručení x zveřejnění rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx x doručení x xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx se konkurs xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§310

(1) Jestliže dlužník x xxxxxxx konkursu xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a není-li xxxx, stát.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Insolvenční xxxx předloženou xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xx; §304 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx a zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§311

Dojde-li x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx x zániku xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx části zanikají, xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§312

(1) Zrušením konkursu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do stavu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx provedeny xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx opět xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jde-li x právnickou xxxxx x likvidaci; xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci xxx xxxxxxxxx neuspokojenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 10 let xx xxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část, která xxxxxx xxxxx §311.

§313

(1) Xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx nakládat xx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxx xxxxxxx. Dále xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek, zajistit xxxxxxxx evidenční a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx61) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nevede-li xxxxxxx účetnictví, týkají xx xxxx povinnosti xxxxxxxxx jeho daňové xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprostí xxxx xxxxxx. Současně xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx insolvenčnímu správci xxxxxxx x souvislosti xx zrušením xxxxxxxx, x x způsobu xxxxxx úhrady.

Xxx 9

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkursu

§314

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx fyzická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxxxxxx nemá více xxx 50 věřitelů.

(2) Xxxxxxxxxx o xxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x bez xxxxxx x xxxxxx xx x prohlášením konkursu xxxx xx vydat xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud přijaté xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx odvolání xxxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelů,

b) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxx orgánu,

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcí, xxxx xxxx jiných majetkových xxxxxx, xxxxx není xxxxx prodat, xxxx xxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxx ani věřitelského xxxxxx,

x) x včasných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodnout x xxx nařízení xxxxxxx,

x) xxx přezkumném xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyúčtování a xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxx,

x) předloží-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx spojit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx usnesení nabude xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxx zprávy.

(2) Xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx, insolvenční soud xxxx xxx nepatrný xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odchylky xx xxxxxx, xxxxx povedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; těmito odchylkami xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x nepatrném konkursu xxxx xx xxxx xxxxx kdykoli později.

XXXXX II

REORGANIZACE

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§316

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx podniku, zajištěné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx věřitelů.

(2) Reorganizací xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx se xxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxx burze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xx poslední xxxxxx xxxxxx předcházející xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 000 000 Xx, xxxx zaměstnává-li xxxxxxx xxxxxxx 50 zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx polovinou všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítanou xxxxx výše jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávek, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x insolvenční návrh xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx x 30 xxx.

Xxx 2

Návrh xx xxxxxxxx reorganizace

§317

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xx dlužník nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxx xxxxx pouze xxx, xxx je x xxxxx víře, xx jsou nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§318

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku. V xxxxxxxxx případech xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx konat po xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podaný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud odmítne xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx může podat xxxxx osoba, která xxxxxxxx návrh xxxxxx.

§319

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podaný xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx známé xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx dlužníka ovládají xxxx xxxxx xxxxx x dlužníkem xxxxxxx21), xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxx navrhované reorganizace.

(2) X návrhu xx xxxxxxxx reorganizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změnách, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podání20) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x). Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxx.

(4) Xxx označení xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace x x seznamech x xxxx xxxxxxxxxxx platí §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x návrhu na xxxxxxxx reorganizace, nejsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, ani osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.

§320

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx vyzve xxxxx, xxxxx jej xxxxxx, x jeho xxxxxx xxxx doplnění v xxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx být delší xxx 7 xxx. Xxxxxxxx ji poučí, xxx xx opravu xxxx doplnění provést.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy xxxx neobsahují-li tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není-li přes xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x něm xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx k němu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx přílohy xxxx xxxx výzvu stanovené xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, věřitelskému xxxxxx x xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podat xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X podanému xxxxxxxx se nepřihlíží, xxxxxxxx před rozhodnutím x něm insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx návrh jiné xxxxx.

§321

(1) Jestliže xxxx, xx insolvenčnímu xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx reorganizace, podá xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx další xxxxx xx přistoupení x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; §107 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx lhůtě, xxxxx xxxxx být delší xxx 30 xxx, xxxxxxxxxx odlišnosti xxxxx xxxxxx x vyrozuměly xxx x společném xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx, který mu xxxxx xxxxx.

§322

(1) Xxxxx, která xxxxxx návrh xx xxxxxxxx reorganizace, xxx xxxx vzít xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx reorganizaci xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx; odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx návrh xx xxxxxxxx reorganizace xxxx zpět xx xxxx, co x xxx bylo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx přípustné, se xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxxxx, dlužníku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx 15 xxx xxxxxxx, zda xxxx xx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepokračuje.

§323

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx schválit xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka.

(2) Xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozorní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jemu xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§324

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zmařena nebo xxxxxxxx navrhovaná reorganizace.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx návrhu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Od okamžiku xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx reorganizace v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx opatřením. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxx započtení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx

§325

Xxx projednání xxxxxx xx povolení reorganizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §148152.

§326

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) lze-li xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) který xxxxx podala xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx sledovaný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx člena xxxx kolektivního xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxx řešící xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxx xxxxxx x rejstříku trestů x posledních 5 xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx podala, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx může xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxx podala.

§327

(1) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx zpětvzetí nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dalšího x xxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx zanikají.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přiměřeně §147.

§328

Xxxxxxx-xx xx zpětvzetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani x xxxx odmítnutí nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, insolvenčnímu správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx přípustné.

§329

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, kdo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx dosud xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxx ve xxxxx 120 xxx předložil xxxxxxxxxxxxx plán xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx nehodlá,

d) informaci x tom, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 insolvenčnímu xxxxx oznámil, že xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§330

(1) Právní mocí xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ruší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §332 xxxxx.

(2) Xxxxxx úkony, xxxxx mají x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zásadní xxxxxx, činí dlužník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx odpovědnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx tím věřitelům xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx škodu xxxx jinou xxxx xxxx společně x xxxxxxxxxx.

(3) Xx právní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo postavení xxxxxxxx xxxxx míra xxxxxxxxxx věřitelů.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx §33 odst. 3 a §73 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikly xx povolení xxxxxxxxxxxx, xxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxx, xxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

(5) Ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mezitímní účetní xxxxxxx.

§330a

(1) Xx trvání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §246 xxxx. 4 x §253 xx 260. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platí §330 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který se xx 30 xxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx splnění, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§330x vložen xxxxxxx předpisem x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§331

Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxx nad činností xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x doplňuje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx věřitelskému xxxxxx. Kromě xxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx insolvenční xxxx.

§332

(1) Insolvenční soud xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx dlužníku x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezit. Xxxxx xxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xx uplynutí 30 xxx. Omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx výboru zrušit xxxx změnit.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxx oprávnění x xxxx xxxxx, přecházejí xxxx dispoziční oprávnění xx xxxxxxxxxxxxx správce.

§333

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x povolení reorganizace xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx nebo volit x odvolávat xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx, xxxxxx právo xxxxxxxx xxxx volit x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dozorčí rady xxxxxxxx věřitelskému výboru.

(3) Xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx postupem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo dozorčí xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, zvolí xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

§334

Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelé, jakož x věřitelé x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx roveň xxxxxxxxx.

§335

(1) Při xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x členové xxxxxxxx; xx pohledávku xxxxxx osob xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx x xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxx pohledávky xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x družstvu xx xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §347 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§336

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, platí x xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §190 xx 202.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 xxx xxxx xxxx xxxxxxx; pro xxxx xxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávku xxx přezkumném xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, než nastaly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx x podání xxxxxx x určení pravosti, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dlužníkem, podávají xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx důvod xxxxxxx xxxx pravosti nebo xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky.

§337

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, a xx tak, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx shodným právním xxxxxxxxxx a se xxxxxxx shodnými hospodářskými xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx, x xxxx xx xxxx uvede, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx došlo.

(2) Xxxxxxxxxxx skupinou jsou xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x §335,

c) xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reorganizačním xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx výši, xxxxxxxxx xxx další její xxxxxxxxxx a xxxxx x ní spojená xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nedotčenou reorganizačním xxxxxx xx x xxxxxxxxxx, u xxxxx x důsledku prodlení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx reorganizační xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úroků xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx další práva xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx jistiny x xxxxx, xxxxx xxx dlužník zaplatit xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů do xxxxxxxxxxxx xxxxxx posoudí xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxx schválením reorganizačního xxxxx. Proti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxxxxx plán

§338

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx vymezuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova podniku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Xx xxxx předložení xxxxx xxxxx až xx zprávy x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxx které jinak xxxxxxxxx xxxx splnění.

(3) X reorganizačním xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x uspokojení xxxxxxxx xxxxxx zajištěných věřitelů x xxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nedošlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx.

§339

(1) Přednostní xxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx xx dlužník, x xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podal xxxxxxx přihlášený xxxxxxx. Xxxx jej předložit xxxxxxxx x xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 120 xxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxx xx xxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 120 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx reorganizační xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx reorganizační xxxx předložit nehodlá.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dlužník, xxxxx xxxxxxxx xx tak xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx věřitelů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx, je oprávněna xxxxxxxx takové usnesení xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx nehodlá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx; pravost xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx ověřena. Xxxxxx-xx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx v sestavování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxx úroky xxxxx §171 xxxx. 4, xxxx insolvenční xxxx x xxx návrhu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx x tom, kdo xx přednostní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx schůze xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x předložení reorganizačního xxxxx další xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxx, xxxx které se x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 o lhůtách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx.

§340

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vždy

a) rozdělení xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupinách,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx, které s xx mohou xxxxxxxx, xxxxxx rozsahu jejich xxxx x xxxxxxxxx x xx,

x) údaj x xxx, xxx xxxx pokračovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části a xx xxxxxx podmínek,

e) xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, včetně určení xxxxxxx, x němž xxxx ochotny xxx xxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x opatřeních, xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxx uskutečněna,

g) xxxx o tom, xxx x jaké xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxx xxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x pohledávek xxxxxxxx na odkládací xxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxx určené x uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaká xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx tak, aby xxxxx v něm xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§341

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prominutí části xxxxx dlužníka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx celé xxxxxxxxx podstaty nebo xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx části dlužníkových xxxxx věřitelům xxxx xxxxxxxx těchto aktiv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx mají věřitelé xxxxxxxxxx xxxxx,

x) fúzí xxxxxxxx - právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osob, připouštějí-li xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx47),

x) xxxxxxx akcií nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxx xxxx části,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poměry dlužníka.

(2) X reorganizačním plánu xxxx xxx xxxxxxxxx x více xx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xx xxxxxx povaha xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xx jejichž práv xxxxxxxxxxxxx plán zasahuje, xx x reorganizačním xxxxx uvede, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx bude xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonatelnosti xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx zásahy do xxxx věřitelů.

(4) Má-li xxxxx xx změně xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jaké údaje xxxx xxx z xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§342

K xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx připojeny xxxx xxxxxxx:

x) nové xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx změně,

b) prohlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dlužníkových xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se prohlášení xxxx; prohlášení xxxx xxx vlastnoručně podepsáno x pravost podpisu xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx společném xxxxx xxxxxxx, má-li být xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx podepsáno a xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, prohlášení xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který předpokládá xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx něm xxxxxx xxxxxxx,

x) aktualizované xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx předložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení reorganizačního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřeny.

§343

Xxxxxx x reorganizačním xxxxx

(1) Předkladatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx reorganizační xxxx xxxx xxxx shrnutí x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx věřitele.

(2) Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znát x xxxx, aby se xxxx rozhodnout, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxx xxxxxx, x jaké xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nabízí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx předkladatele.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se předkládá xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx před xxxxxxxx xxxxxx konání. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx poté, xx xx xxxxxxxx insolvenční xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§344

(1) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x hlasování x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předvolání xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vlastních xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx schůzi xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx schůzi věřitelů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx každá xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§345

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx věřitelů, x to x xxxx xxxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx obsaženy xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena informační xxxxxxxxx dlužníka, jehož xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx18).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x výsledkům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx rozpor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho hlasováním xx schůzi xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§346

Hlasování mimo xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx hlasu xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx písemně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx lístek", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx hlasovali, x na xxxxxx xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx předcházející schůzi xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx reorganizačního xxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx označeným xxxx "Xxxxxxxxx lístek", které xxxxx obsahovat žádný xxxx právní xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx, x xx kterém xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx písemně oznámil; xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší než 15 dnů.

(3) X xxx, xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§347

(1) Xxxxxxxx se xxx přijetí reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx polovinu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, platí, že xxxx skupina xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335, platí, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo členů xxxxxxxx; x dlužníka xx základním xxxxxxxxx xxxx souhrnný xxxxx xxxxxx společníků xxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx pohledávek xxxxxxxxxx xx různých xxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím každé xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx skupinách xxxxxx.

(4) Xxxxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx.

(5) Xxxxx hlasující xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční soud, xxxxxxxx xxxxx neschválil xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxx a xx xxxxxxx, xx xx x hlasu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§348

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, xxxxxxxx

x) xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že jím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx věřitelů přijala xxxx xx podle §347 odst. 4 xxxxxxxx za skupinu, xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podle xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx celková xxxxxxxx xxxxxxx je xx xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx stejná xxxx xxxxx xxx hodnota xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úpadek byl xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nižším xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx na roveň xxxxxxxxx xxxx uhrazeny xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx účinným, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, x xxxx není xxxxxxx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx věřitelů uvedených x §335. Učiní xxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěnou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jej nepřijala, xx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx reorganizačním xxxxxx xxxxxxxxxx.

§349

(1) Reorganizační xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nepřijala, xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx něj xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x témže xxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx x jinému xxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnota xx xxx účinnosti reorganizačního xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xx nepřijala, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx získat xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxx jestliže xxxxx xxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávkám xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Reorganizační xxxx se považuje xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §335, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx spravedlivý, xx-xx xxxxx xxx každý x xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxx, xxxxxxx xx se xx xxxxxx dostalo, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx řešen konkursem, xxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx.

(4) Podmínka xxxxxxx x odstavci 3 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx základě reorganizačního xxxxx některá skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx je xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxxx úroku x těmto xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

§350

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Předkladatel xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xx xx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxx změnit; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx, xx xxxx věřitelům xxxxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§351

(1) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, předkladatel xxxxxx plánu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx-xx xx dosud xxxxx x xxxx předložení. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím xxxxxxxxxx x rozhodnutí, kterým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§352

(1) Xxxxxxxxxxxxx plán xx xxxxxx, jakmile xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, nebyla-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx, jejichž práva x povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený x §324 xxxx. 3.

§353

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx omezení, xx kterým xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dosavadním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxx členské xxxxxx družstva, pokud x xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x reorganizačním xxxxx xx xxxxxxxx xxx stanovených; xxxxx x reorganizačním plánu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka a xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxx xxxxxxxxxxxx skutečností, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§354

(1) Insolvenční správce xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dlužníku x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provede další xxxxx potřebné x xxxx, xxx dlužník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svá xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx insolvenční správce xxxxxx xxx činností xxxxxxxx. Zaměřuje xx xx doplňování seznamu xxxxxxx a závazků xxxxx xxxxx řízení x na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními. X xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx 3 xxxxxx, informuje xxxxxxxxxxx xxxx x věřitelský xxxxx.

(3) Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x x xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezena, xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx právní úkony, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx insolvenčního správce, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx dispozičních xxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx x katastru nemovitostí, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§355

(1) Věřitelský výbor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vyhradit, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zásadní xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxxxx xxx x xxxx předběžným xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx výbor xx xxxxxxxx navrhnout xxxxxxxxxxxxx xxxxx opatření x odstranění xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§356

(1) Není-li xxxxx xxxxxxx nebo reorganizačním xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x x případě, xx xxxx pohledávku xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx věřitele xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x reorganizačním xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Účinností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikají xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x tato xxxxx xxxxxxxx osobám uvedeným x xxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, není-li x tomto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx platí x xxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx. Xxxxx třetích xxxx xx vyloučení xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Práva xxxxxxxx xxxx spoludlužníkům a xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxx k xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx seznamu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxx x reorganizačním xxxxx xxxxxx označena.

§357

(1) Pohledávka věřitele x úvěrového xxxxxxxxxxx, xxxxxx přijal dlužník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx pohledávkou xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx všemi jinými xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2, xx její xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pohledávky zajištěných xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx věřitele, xxxxx svého xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx věřitele z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxx jsou xx xxx poskytnutí úvěrového xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx skončení reorganizace, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

§358

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x této evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§359

Pohledávky, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx (§170), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikají, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo není-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx týkat xxxxxxx xxxxxx výše, odkladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zásahu xx xxxx věřitelů; odchylná xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxxxxxxxx plánu uvedena xxxxxxxx, x přesným xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§360

(1) Xx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dlužníku nařídit x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx popřena, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxx x xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx musí xxx x návrhu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxx vedle xxxx.

§361

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx navrhnout xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx účel reorganizace xxxx splnitelný. V xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, navrhovaný způsob xxxxxx provedení x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx původních xxxxxxxx a xx xxxx věřitele.

(2) Xxxxx xxxxx reorganizačního plánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx změněný xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxxxxx soud jednání, x xx xxx, xxx se konalo xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ne xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této lhůty.

(4) Xx schválení změny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx,

x) většiny xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx zajištěny, a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §347 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Platí, že xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ani při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx nesouhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, se změnou xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx reorganizační xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změněný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 7

Skončení xxxxxxxxxxxx

§362

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnuty zvláštní xxxxxx, aniž x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlasili, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxxxxxxxx soud zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dlužník, jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx pohledávek a xxxxxx xxxx, která xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx reorganizačním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xx nutné, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§363

(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxxxxx v konkurs, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx přeměnu x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx navrhl,

b) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx po xxxxx xxxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předložený xxxxxxxxxxxxx xxxx vezme xxxx, x do 30 xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxx osoba xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jiná xxxxx nesestaví xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jej xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uplynula xxxxx x jeho předložení,

d) x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxx xxxx ukáže-li xx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx plnit,

e) xxxxxxx neplatí xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 4, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx splatné xxxxxxxx závazky,

f) dlužník xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jim xx xxxxx podle §348 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jednání, x němuž předvolá xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx mohou podat xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxxxx reorganizační xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxx x prohlášením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přeměny xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §324 xxxx. 3.

§364

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Jiná xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho podstatných xxxxx vezme xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce a xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX III

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X VYLOUČENÍ ÚČINKŮ XXXXXX

§365

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxx, účinnost xx vymahatelnost závazků xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx účastníkem zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vliv na xxxxxxxx, účinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx.

§366

(1) Ustanovení tohoto xxxxxx nemají vliv xx

x) xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx bance, Evropské xxxxxxxxx xxxxx, centrální xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx bance xxxxx xxxxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vzniklo xxxx zahájením insolvenčního xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx měl x xxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zveřejněno x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx finančního kolaterálu xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx vliv xx xxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx50), xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx 2 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx tohoto zákona x neplatnosti právních xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxx xxxxxxxxxxx protiplnění, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, právních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxx účinků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, obchodníků x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob

Oddíl 1

Obecná xxxxxxxxxx

§367

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx51) x xxxxxxx xx xx xxxxxx

x) banky x spořitelního x xxxxxxxxx družstva xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx jejich činnosti,

b) xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52),

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uvedené x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,

x) zahraničního obchodníka x cennými papíry xxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu62),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxx xxx uvedeného x xxxxxxx e),

g) povinných xxxx podle §3 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize na xxxxxxxxx trhu.

(2) Osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e) xx x xxxxxx, je-li xxxxxxxxx

x) kolektivní xxxxxx xxxxxxxx x sledované xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx cílem xx xxxxxx majetku xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx ukončena xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdravou xxxxxxxx xxxxxxx osoby x které xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při postupu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx a xxx-xx x úpadek xxxx podle odstavce 1 xxxx. a), x), x) x x) x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "opatření x řešení xxxxx"), xxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ostatních xxxx xxxxx xxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx moratorium, reorganizaci x xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Úpadek banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 odst. 1 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x) xxxx osoby xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x)

§368

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Insolvenční xxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §367 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx") x xxxxx příslušný x xxxxxx krize xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize"). Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §97. V návrhu xxxxx dozoru xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx připojí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Záloha xx náklady insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo dohledu xxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx krize xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx uvedené x §367 odst. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x), bylo-li xxxx xxx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, lze řešit xxxxx xxxxxxxxx.

§368a

Na insolvenční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "obchodník x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX") xxxx xxxxxx xxxxx §367 odst. 1 xxxx. x) xx §97 xxxx. 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nepoužije.

§368x

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dlužníkovi, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x počátečním kapitálem 730&xxxx;000 XXX nebo xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x řešení xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx dohled xxx činností xxxx xxxxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu soudu x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 2 xxxxxx, xxxx xx dnech pracovního xxxxx, xxxxxxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx krize x orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§368x

Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 7 dní xxx xxx vyrozumění xxxxx §368b xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xx obchodníkem s xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 odst. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx krize. Insolvenční xxxx x xxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx.

§368x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x účinností od 1.1.2016

§368x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730 000 XXX xxxx xxxxxx podle §367 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dojde xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) orgán xxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxx xxxxx §368c xxxxx, že xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX nebo xxxxxx podle §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxx 7 xxx xxx xxx vyrozumění xxxxx §368b a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx se x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§368x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou, kterou xxxxxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx xx konce nejblíže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

(2) Vyhláška podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; odvolání xxxxx xx není xxxxxxxxx.

§369

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, movitému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícímu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neurčených xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž složení xx postupem xxxx xxxx, který xx x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx majetek nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx plynoucího x xxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výhradní xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx od kohokoli, xxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx nebo užívá xxxxx vůli oprávněné xxxxx,

x) xxxxx požívat xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vlastnického xxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxx kupujícímu, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx, u níž xx dlužník prodávajícím x xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx kupujícímu x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx právo věřitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx započtení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxx x určení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx účely ustanovení xxxxxxxx 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x účinné xxxx xxxxxx xxxxxx.

§370

Informování orgánů xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodníka x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx uvedené x §367 xxxx. 1 xxxx. x), bylo-li xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx dozoru xxxx dohledu xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dlužník xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53), x xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x úpadku x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx, x xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx důsledky xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x x prohlášení xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") x Úředním xxxxxxxx Evropské unie x nejméně ve 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x každém státě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx pobočky nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53).

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dlužníka,

c) den xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, o čemž xxxxx věřitelé jednotlivě xxxxxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x informaci x xxxxxxxx postupu xxxxx §373 odst. 4 x 5 xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebnými k xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x českém xxxxxx x musí xxx xxxxxxx texty "Xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx xxxxx!" a "Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx účinků xx xxxxx x xxxxxxxxxx třetích osob, xxxxxxxx bez ohledu xx splnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx všech xxxxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedené v §367 odst. 1 xxxx. f), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx dlužník xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx zveřejněním příslušného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx; tato xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx dozoru nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx insolvenčního řízení.

§371

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravidelně, xxxxxxx xxxx jednou xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu pro xxxxxxxx a xxxxxxxxx x postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§372

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx ustanoví xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobu, která xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxx banky xxxx xxxxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx užití xxxx x pravomoci závazně xxxxxxxxxx spory nebo xxxx řízení, ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgány xxxx jiné orgány xxxxxx xxxxx. Totéž xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx podle odstavce 1.

(4) Insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx; podle možností xxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx tohoto zákona x xx území xxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxx svých xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx daného xxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxx státu xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věřitelů, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx žádat, xxx xxxx o xxxxxxxxxx x úpadku nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rejstříku. Xxxxxxx xx pořízení xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§373

Zjištění xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx konkursu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx však do 60 xxx xxx xxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věřiteli xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xx kterém xxxxx

x) xx na xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxxx konkurs,

b) xxxx pohledávky dotčeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxx xx xxxx pohledávka xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx charakter xxxx pohledávky, xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx s pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), věřitele x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxx x pohledávkou x xxxxxx na xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxxxxx x pohledávkou xxxxx xxxxxxxxxx, věřitele x podřízenou xxxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2) xxxx xxx xx xxxxxxxxxx spojena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx vkladů, x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx plnící xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx zřejmá, i xxxx x výplatě xxxxxxx již xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx marného xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx o výši xxxx xxxxxxxxxx pohledávky,

d) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 x xxxxxx xxxxxx, opatřené xxxxxxxxx "Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" přeloženou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x výší xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 2, může xxxxx xxxx xx xxxxx 4 měsíců xxx xxx prohlášení xxxxxxxx uplatnit u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx, že x xxxxx uvedenými x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 3 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. V xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x námitce xxxxxxxx xxxx, den vzniku x charakter xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou (§168), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxx x podřízenou xxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, který má xxxxx, ústředí, xxxxxxxx xxxx místo, kde xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x úředním xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx odstavce 4 musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky" v xxxxxx jazyce. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx větě xxxxxxxx 4 musí xxx xxxxxxx opatřena hlavičkou "Xxxxxxxxx pohledávky" x xxxxxx jazyce. Je-li xx obsah xxxxxxx xxxxxx, insolvenční xxxxxxx x ní xxxxxxxxx, x xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X později xxxxxxxxx xxxxxxx nemusí insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxx xx xx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 4 xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky, může xxxxxxxx xxx právo xxxxxxx na určení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx x písemné dohodě; xxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x této lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx byly xxxxxxx; xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kterýkoli x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx o skutečné xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx při vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Na Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Garanční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xxx zahraniční osoba, xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx za dlužníka x titulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§374

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uspokojovány pohledávky

a) x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx63), která přesahuje xxxxx xxxxxxxxx podle §41e xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, malých a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §41c zákona o xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

c) x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx x

x) Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41h xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxx xxxxx §221 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx a řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xxxx uspokojovány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§374a

Pohledávky orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize

Pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a pohledávky xxxxxxxxxxx z nároku xx úhradu xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx krize, xx považují xx xxxxxxxxxx postavené xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

§374a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§374x

Xxxxxxxxxx x nepreferovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx smluvní dobu xxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x sám xxxx derivátem x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dluhový xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ani xx xxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, že xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx široce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx jen xxxxx, xx xxxxxxx nástroj xx xxxxx x xxxx než xxxxxx xxxx emitenta a xxxxxxx xxxx jmenovitá xxxxxxx nebo jistina, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xx stejné xxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§374x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x účinností xx 4.1.2019

§374x

Xxxxxxxxxx x odepisovatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových nástrojů xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na finančním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§374x vložen právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§375

Xxxxx dluhopisy a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Krycí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx krytých dluhopisů. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx, xxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 4 xxxx 5 zákona o xxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §250 xx nepoužije pro xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkem, xxx xxx související xxxxx, x xxxxxxx xxxxx slouží xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x dluhopisech, xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx dluhů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx s xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx §32b odst. 8 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhům xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x dluhopisech, xxxxxxx se tímto xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx jako na xxxxxxxxxx. Vlastník krytého xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající souvisejícímu xxxxx podle §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32b xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek. Xxxxxxxxxx x krytého xxxxxxxxx v rozsahu, xx kterém xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po provedení xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32e odst. 1 xxxx 4 zákona x dluhopisech, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souvisejícímu xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxx součástí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejího snížení xxxxxxxx podle §32e xxxx. 1 nebo 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věřitel pohledávky xxxxxxxxxxxx souvisejícímu xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx bloků x je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx správce xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§375x

Xxxxxxx zákazníka

Majetek zákazníka xxxxx zákona o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

§375a xxxxxx právním předpisem x. 307/2018 Xx. x účinností xx 4.1.2019

§376

Soudní xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx jehož území xxxxx, spořitelní a xxxxxx družstvo, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxx uvedená x §367 xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx xxxx ní xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 písm. x) pouze x xxxxxx xx území xxxxx státu.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§377

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x) x zahraniční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Účinky opatření, xxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx účinnosti xx státě, xx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxx, xxx xxxxxx xx splnění případných xxxxxxxxxxxx povinností.

§378

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §367 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxx správce") doloží xxx xxxxxxxxxx úředně xxxxxxxx kopií rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx ověření xxxxx xx nevyžaduje, xxx xxxx požadovat xxxx překlad do xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxx soudy, správní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraniční insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx řízení podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky xx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx České republiky, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zápisu do xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxxx informací zaměstnancům.

(4) Xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx kterýkoli xxxxxxx xxxx soudní orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §377 xxxx žádat, xxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx.

Díl 2

Úpadek pojišťoven x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§379

(1) Xxxxxxxxxx tohoto dílu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx54) x xxxxxxx xx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx pojišťovny x xxxxxxx státu xxxx, xx xx xxxx odejmuto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx55),

x) pobočky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovací xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx uděleno xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx sídla56).

(2) Osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx v úpadku, xxxxxxxx xx prováděno

a) xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx prodej xxxxxxx pojišťovny a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx věřitele, xxxxxxxxx xxxx společníky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxx případů, xxx je kolektivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným obdobným xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xx xx není xxxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxx zda xx xxxxxxxxxx xxxx povinné,

b) xxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož účelem xx xxxxxxx nebo xxxxxxx zdravou xxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxx xxxx mít xxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx možnost pozastavení xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odložení opatření xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx postupu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí zákona; xxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x b), xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, reorganizaci x oddlužení.

Xxxxx 2

Úpadek xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx a pobočky xxxxxxxxxx z třetího xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

§380

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uvedených x §379 odst. 1 písm. x) x b) podává xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx57) (xxxx xxx "orgán xxxxxx"). Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §97. X xxxxxx xxxxx xxxxxx uvede rozhodující xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxx dlužníka, a x xxxxxx připojí xxxxxxx k doložení xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx se xxxxxx xxxxxx neukládá.

§381

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx třetích xxxx x hmotnému xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícímu xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx neurčených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor; xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) právo xxxxxxxx majetek xxxx xxxxxx xxx zpeněžit x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx plynoucího x xxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx zástavního xxxxx,

x) výhradní právo xx xxxxxx, xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx x pohledávce xxxx postoupením xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx kohokoli, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx užívá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx požívat xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx výhrada xxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor,

b) xxxx důvodem pro xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx, u níž xx xxxxxxx prodávajícím x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx kupní smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx povoluje xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx právo podat x důvodů poškozování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx odporovat xxxxxxxx úkonu.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§382

Informování xxxxxx xxxxxx x veřejnosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informuje o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §379 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, x xx před xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Informace xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z rozhodnutí x úpadku x x prohlášení xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Výtah xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(3) Výtah xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx práva zjistil xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebnými x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x všech xxxxxxx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxx důsledky xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dozoru xxxxxxx x koordinaci xxx xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx v ostatních xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx pojišťovna xx třetího xxxxx xxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§383

Xxxxxx x postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxx věřitele x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx odsouhlasena xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na požádání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dozoru xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§384

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx ustanoví xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuzemské pojišťovny xxxx xxxxxxxx zajišťovny xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta xxxxx se použije xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx se souhlasem xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx jiného xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx platí xxxxxxxxx xxx osoby xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx daného státu, xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx možností vykonává xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx území třetích xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx daného xxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx při prodeji xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx informací zaměstnancům.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prosazení xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, v xxxxxxxxx rejstříku nebo x jiném veřejném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§385

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx z účetnictví xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokládají xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxxx každému věřiteli xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx kterém xxxxx

x) xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §379 xxxx. 1 písm. a) xxxx x) byl xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx považuje xx přihlášenou, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, především, zda xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxx x pohledávkou s xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxx pohledávkou (§172 xxxx. 2) xxxx xxx xx pohledávka xxxxxxx x výhradou xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jakým způsobem, x xxxx lhůtě x x xxxx xxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x informaci x xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xx pojistnou xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávka xxxxxxx, xxxxxxx datum zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx,

x) místo a xxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) případná další xxxxxxxx.

(3) Věřitelům, xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx místo, xxx se xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx jazyce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" přeloženou xx všech xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxx x pohledávku x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxxx, ustředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zdržuje.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx charakterem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx proti xxxx xx xxxxx 4 měsíců xxx xxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemnou námitku; xxxxxxx-xx xxx, platí, xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx výtahu x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. V námitce xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v §379 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx případných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tvrzenou xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx jde x xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§169), xxxxxxxxxx x právem na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jinak zajištěnou xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§172 xxxx. 2), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x pohledávku xxxxx §386, nemusí xxxxxxx xxxx x přednostním xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xx sídlo, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se obvykle xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxxxx daného xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 musí xxx námitka opatřena xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx" x xxxxxx jazyce. X xxxxxxx xxxxxxxx xx druhé větě xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Přihláška xxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xx xxxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx. X později xxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx správce přihlédnout, xxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požadovat, xxx věřitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx se xx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 nedohodl x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx žalobou xx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k písemné xxxxxx; jde o xxxxxxxxxx spor. Xxxxxxx-xx xxxxxx v xxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx rámec údajů xxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladům sporu, xxxxx x ní xxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx o xxxxxxxx výši nebo xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nemohl.

§386

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odměny xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx nutných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prováděnou xx rozhodnutí o xxxxxx.

Xxxxx 3

Úpadek xxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx xxxxxxxxxxx svoji xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxx xxxxxxx

§387

Xxxxxxxx podle §379 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx orgán xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx v §379 xxxx. 1 xxxx. x) obdržela xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx nabyly xxxxxxxxx xx státě, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx.

§388

(1) Xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxx §379 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxx zástupce (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxx správce pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úředně xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx x ustanovení vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx udělena licence xxxx xxxxxx povolení, xx základě kterého xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu provozuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ověření xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx užití xxxx x pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. X xxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny řídí xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx, povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx, xxx údaj x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x obchodním xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou.

Xxx 3

Úpadek podílového xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx

§388x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx

x) podílového xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx").

(2) Při postupu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxx tohoto xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx moratorium, xxxxxxxxxxxx a oddlužení.

§388a xxxxxx právním předpisem x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

§388b

(1) Xxx účely xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxx, xxxxx úpadek xx hrozící xxxxxx xx xxx řešen, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Omezení x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx hrozící xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx odpovídající dluhům xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx podílový xxxx, xxxxx úpadek xx xxxxxxx úpadek xx xxxxx, xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx fondu"), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx hrozícího xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxx, xxxxx tvoří xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Věřitelé, xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídají dluhům xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx či hrozící xxxxxx xx xxxxx, xx uspokojují pouze x majetku náležejícího xx jmění xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

§388b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2020

§388x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úpadek xx xxx řešen, způsobilost xxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxxx jedná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xx řešen, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxx podfondu.

(2) Omezení x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx lze pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx úpadku xx hrozícího xxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze souhrn xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, jehož úpadek xx xxxxxxx úpadek xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx v tomto xxxxxxxx.

(6) Akcionářem akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx, xxxxx úpadek xx xxxxxxx úpadek xx řešen, vytvořila, xx xxx xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxxx.

§388x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

XXXXX X

XXXXXXXXX

§389

(1) Dlužník xxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x současně xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx osobu.

(2) Xxxx x podnikání xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oddlužením, jestliže

a) x tím souhlasí xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx jde; xxxxx, xx věřitel souhlasí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx oddlužením nesouhlasí, x xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx konkurs xx xxxxxxx dlužníka xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx.

(3) Jiná xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxxxxx oddlužení xxxxx.

§390

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxx osoba, xxx xxxxx na povolení xxxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx dlužníku; x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojené x nařízením předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx opožděně xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osoba, která xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§390x

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxxxxx návrhu

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 sepsán a xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, insolvenčním správcem, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxx xxxxxx;

xxxxx podle xxxxxx x) x x), xxxxx je xxxxxxxxx zmocněna, xxx xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §390 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušku insolvenčního xxxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx x xxxxx-xx xx xx osoba xxxxxxx x §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, která xx právnické nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonala xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(3) Osobě xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx činí 4 000 Xx bez daně x xxxxxxx hodnoty x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6&xxxx;000 Kč xxx xxxx z přidané xxxxxxx; v odměně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x klientem x odstranění xxx xxxxxx, xxxx plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxx plnění xx xxxxx x podání xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §390 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, může xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx lhůtě podle §136 xxxx. 3; xxxx pohledávka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Soudní exekutor xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx za xxxxxxxx, xxxxx němuž nebo xxxxx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo prostřednictvím xxxxxx xx úplatu xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 odst. 1 nebo další xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx spojené.

§391

Náležitosti xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oprávněných za xxxx jednat,

b) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmech xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxx způsobu xxxxxxxxx nebo sdělení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splátek. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsob jejich xxxxxx x vysvětlit xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx. Ustanovení §395 tím xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§392

Přílohy k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx připojit

a) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které x xxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxx předložil,

b) xxxxxxx dokládající xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 12 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xx xx xxx x dlužníkem xxxxxx, x xxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx obdrží, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) čestné prohlášení, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x svých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxx řádně xxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx zákona x x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x xx bude xxxxxxxxx veškeré xxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) musí být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plnění, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dlužníkova xxxxxxx na návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx.

§393

(1) Xxxx-xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve stanoveném xxxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx podal, nebo, xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxx §390a odst. 1, xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k xxxx opravě xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 7 dnů. Současně xxx xxxx osobu xxxxx §390a xxxx. 1 xxxxx, jak xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx doručeno xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx-xx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti.

(3) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 nebo 2 nebo xxxx-xx xxxx xxxx výzvu xxxxx doplněn x x xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx nedostatek xxxxxxxxxx xxxx nejsou-li x xxxx přes xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx, předběžnému správci xxxx xxxxxxxxxxxxx správci x věřitelskému výboru; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§394

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xx vědomí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému výboru. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §390a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a odst. 3; na xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx není přípustné.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx, xxxxxx jej xxxxx xxxxx.

(4) Byl-li xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx vzat zpět xx poté, co xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru.

§394a

Společný xxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, z xxxxx xxxxx samostatně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx posouzení, xxx xxx o osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, je xxxxxxxx, zda xxx x manžele xx xxx, xxx takový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx souhlasí x tím, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považován xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů; xxxxxxx xxxx manželů x tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx společný xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxx po xxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx nerozlučných společníků x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§395

(1) Xxxxxxxxxxx soud zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxx xx sledován xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v plné xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx roveň xxxxx xxx nižší xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx ani pohledávky xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x) x §390a odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pravomocným rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xx oddlužení, v xxxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx nepoctivý záměr, xxxx jestliže x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schváleno nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení také xxxxx, jestliže v xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx pro to xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx dlužník x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxx.

§396

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zamítne, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem pouze xxxxx, jestliže

a) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx majetek xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podán společně x insolvenčním xxxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxx, xx majetek xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro uspokojení xxxxxxxx zcela nepostačující, x dlužník x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx řešení xxxx úpadku xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanovil-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, insolvenční xxxxxx xxxxxxx; bylo-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, insolvenční xxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu podle §390a odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx nezavinila. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného xx základě insolvenčního xxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávku, kterou xxxxxxx nepopřel; toto xxxxx se xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

§397

(1) Xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx zamítnutí, insolvenční xxxx oddlužení povolí. X pochybnostech o xxx, zda xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx otázku prozkoumá x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx přijetí. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění x xx doručuje xxxxx dlužníku. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §395 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxx odůvodní x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x tom, xxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405; xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §389 xxxx. 2 xxxx. x). Proti xxxxxx rozhodnutí může xxxxx xxxxxxxx dlužník x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanovisko xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. a). Xx-xx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §404, xxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxx xx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§397x

X průběhu oddlužení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §253 xx 260. Xxxxx náležející xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§397x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§398

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx splátkového kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dále xx xxxx podání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx z xxxx xxxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky29).

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx postavených xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §390a odst. 5, xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx na roveň xx xxxxxxxx poměrně. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx nezajištěné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oddlužení. Zajištění xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxx zpeněžení xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkursu.

(5) Xxxxxxxx, který x xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správcem podle §410 xxxx. 2, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxx tehdy, xxx-xx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx splátek xxxxxx podle xxxxxxxx 3 způsobilá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pohledávek nezajištěných xxxxxxxx bude vyšší x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx x dlužníkově xxxxxx, x celkové xxxx xxxxxxxxxxxx závazků, x dosavadní x xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx, xxxxx dlužník xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx závazků, x x doporučení věřitelů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční soud xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx změnu xxxxxx. Xxxx tak xxxxx xxx tehdy, xxx-xx se zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx že míra xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti rozhodnutím xxxxx xxx xxxxx x šesté xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, vyplývá-li xx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx by xx zpeněžením tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx. Dlužník také xxxx xxxxxxx vydat xx zpeněžení xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na zajištění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li dále xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx podstaty nenáleží xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx, xx xxxxxxx účinky xxxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxxx §409 xxxx. 4 xxxx dotčeno.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx návrh insolvenčního xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpadku xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustné. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx.

(8) V xxxxxxxxx lze postupovat x odchylkami xxxxx §315 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§398a

Zpráva xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxx návrhu a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398b xxxx. 2 předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x přezkumu xxxxx §410 xxxx. 2 xx lhůtě xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. f).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxxx předpokládané plnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení, odůvodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx posudek, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uspokojení nezajištěných xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §398 odst. 4.

(3) Insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a zprávu xxx oddlužení a xxxxxxxx zpravidla xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx x nejasnosti x xxxx obsažené.

(4) X xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxx oddlužení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvědomí x xxx, xx xx 7 xxx od xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx a zprávy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; námitky nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxx xx x tomu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx 10 xxx; odstavce 1 x 2 x §410 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x námitkách nejpozději x xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx nařídit xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x věřitele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx změny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §185 x 186 xxxx xxxxxxxxxxxx x pravosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznaných xxxxxxxxx věřiteli v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx pohledávky xxxxx §198 xxxx. 1 xxxx poslední x xxxxx §201 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx xxxxx §184 x 187,

d) změnou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx odstavců 1 xx 6; insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx zohlednit xxxxxxxxxx x xx xxxx uplynutí lhůty x xxxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxxxx x námitkách xxxxxxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxxxx účet xxxxx §36 odst. 5.

§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dlužník, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - podnikatelem, xxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx příjmů xxxxxx, která xx xxxx podle tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §398 xxxx dotčeno.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx splátka").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a vypočte xx xx xxxx, x jaké xxxxx xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx, určí xx zálohová xxxxxxx x xxxxxx zjištěného xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vynaložených výdajů xx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx první xx xxxxx čtvrtletí předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx73) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetnictví xx xxxxxxx evidenci, přiznání x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxx povinnost xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zprávy insolvenčního xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx, xx základě xxxxx vezme insolvenční xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxxxxxx zjištěného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx ve xxxx, x jaké xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Je-li xxxxxx zálohových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážky x xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nedoplatku xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx může xxxx xx xxxxx dlužníka xxxxx jinou xxxx xxxxxxxxxx; toto rozhodnutí xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxx není přípustné.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážky x xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trvalo, může xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx dlužníka pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinou výši xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxxxxxx. Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxx jinou xxxx xxxxxxxx splátky xxxx tehdy, xxxxxxxx x to požádá xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx jen xxxxx, xxx-xx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splátek způsobilá xxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx nebo že xxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx x xxx xxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Pokud má xxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx podle §398 xxxx. 3, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srážky xxxxxxx x základní xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mzdy, xx-xx xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxx splátky x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx bude xxxxxxxx ponechána základní xxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx.

§398x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Xx. s účinností xx 1.6.2019

§399

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, použije xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx §49 xx 53. X xxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxx x xxxx přijetí xxxxxxx xx xxxxxx věřitelů xxxxxxx xx xxx xxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx většiny věřitelů, xxxxxxx pohledávky počítané xxxxx výše (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x přezkumu a xxxxxx pro oddlužení x insolvenčním xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx doporučují vyhovět xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx. Dlužník xx xxxxxxx zúčastnit xx xxxxxx schůze osobně x zodpovědět xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zruší, jestliže x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx schůzi věřitelů x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §402 xxxx. 3; xxxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledky hlasování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§400

(1) X xxxxxxx xxxxxxx oddlužení mohou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx to platí xxx xxxxxxxxx věřitelů x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx. Xx-xx rozpor xxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx schůzi xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx věřitelů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx hlasování věřitele xx xxxxxx xxxxxxxx; x xxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§401

Xxxxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx písemně, xxxxxxx xxxxxxxx označeným jako "Xxxxxxxxx lístek", které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, x xx kterém xx xxxxxx ověřena xxxxxxx xxxxxx podpisu, x bylo-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx předcházející xxxxxx xxxxxxxx; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx lístek", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx hlasovali, x xx kterém xx úředně ověřena xxxxxxx xxxxxx podpisu, x bylo-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx posledního xxx xxxxx, kterou xxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámil; xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší než 15 dnů.

(3) O xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx věřitelů nelze xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x hlasování po xxxxxxxx insolvenčního řízení,

b) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§402

(1) Xxxxx hlasovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníkovi xxxxxx x xxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx21).

(2) Xxxx xxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx pohledávek; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx uplatní xxx xxxxxxxxx věřitelů o xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§406) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx.

§403

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx zde jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxx zamítnutí xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx x projednání způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx upozorní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxxxxx oddlužení.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx hlasovali x xxxxxxx xxxxxxx oddlužení, xxxxx namítat, že xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení. Tyto xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx schůze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 7 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nehlasovali x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx, že věřitelé, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, souhlasí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx má xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx oprávněnými osobami xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §404 nebo 405; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednání, ke xxxxxxx předvolá xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, věřitelský xxxxx x věřitele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odvolání přípustné.

Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx

§404

X xxx, xxx xxxxxxxxx schvaluje, rozhodne xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxx kterém byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §403 xxxx. 3, x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx jejím xxxxxxxx.

§405

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neschválí, jestliže x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x věcem, právům x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podán společně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx majetek xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám vyloučeným x xxxxxxxxx podstaty, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx zjistí, xx majetek dlužníka, xxxx se přihlíží x xxxxx, právům x jiným majetkovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující, x xxxxxxx na jednání x xxxxxxxxxxxx správcem xxxxx §410 xxxx. 2 požádal, xxx xxx způsobem řešení xxxx úpadku konkurs, x xxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 2 x 3.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2, insolvenční xxxxxx xxxxxxx; současně xxxxxxxx x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx nákladech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx funkce. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 písm. x) xxxxx vyplacena xxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxx současně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx, byla-li uplatněna xxxxx §390x odst. 5. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx insolvenční xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxx se xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§406

(1) Neshledá-li důvody x vydání xxxxxxxxxx xxxxx §405, xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxxx.

(2) X rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxxx xxxx označí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §412 xxxx. 1 písm. x), xxxxx jde x majetek, xxxxx xxxxxxx neuvedl x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx povinnost měl, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx dlužníku, xxx xx podání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx x určenému xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §398 xxxx §398b z xxxxxx, xxxxx získá xx schválení oddlužení, x xx xxxxx xxxxxx jejich pohledávek xxxxxxxx xx xxxxxx xxx oddlužení. Xxxxxxxx xxxxxxx termín xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx příjmy, xx xxxxxxx xx dlužník xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) označí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx plnění, xxxxx xxx oddlužení xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a odst. 1 xxxx. b) nebo x), a uvede xxxxxxxx xxxxxxx plnění, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přikáže xxxxxx xxxx dlužníka, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx xxxxxxxx"), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nevyplácel xxxxxxx xxxxxx dlužníku,

e) uloží xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx náležející xx majetkové podstaty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxx dlužníku povinnost xxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x schválení oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx žádosti o xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx-xx důvodem odvolání xxxxxxx, xx mu xxxx uložil xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vydat, xxxx xxxxxxx, xxxxx nesouhlasí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx do vlastních xxxxx xxxx xxxxxx xxxx dlužníka. O xxxxxxx x povinnostech xxxxxx xxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x plátci mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x dlužníkovy xxxx xxxxxx plátce mzdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx není x xxxxxx moci.

§407

(1) Účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vydáním v xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxx; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§408

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx manžela. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxx xxxxxxx (§394a), xxxxxxxx se xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx majetek xx společném xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx, který dlužník xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx moci rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx. Výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxxxx oddlužení nařídit xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jen pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx uspokojeny xxx xxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nastanou účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x zpeněžením xxxxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přesahuje hodnotu xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx.

§409

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx, xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx naložit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx uložil xxxxxxxx povinnost vydat xxxxxxx xx zpeněžení, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty §408 xxxx. 1 obdobně. Xxxx, co xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxx niž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečné xxxxxx x xxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Dispoziční xxxxxxxxx x xxxxxxx, náležejícímu xx xxxxxxxxx podstaty x xxxx schválení xxxxxxxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxx, který xxx postižen x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, má xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx se zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx insolvenční xxxx uložil xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nenáleží xx xxxxxxxxx podstaty. Xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetek, lze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x provést xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být uspokojeny xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx vzniknou xxxx, xx nastanou xxxxxx schválení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx, zpeněží xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx, požádá-li o xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zpeněžení xxxx xxxxxxxxxxx věřiteli; přitom xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§410

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §190 xx 202.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx insolvenční správce xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 x každé x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zda xx xx xxx, dlužník xxxx věřitel xxxxxx xxxx nepopírá, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx dlužníka; stanovisko xxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx předem. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxx přihlášená xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx postupu. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx x dlužníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a doklad x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405 tak, xx

x) xxxxxxx předloženou xxxxxx x přezkumu, xxxxxx-xx vůči xx xxxxxx žádné xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 xxxx podané xxxxxxx xxxxxx důvodné,

b) xxxxxx doplnění nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx podle §398a xxxx. 4 proti xx xxxx důvodné, xxxxx nemění xxxx xxxxxxxx obsah, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 xxxxx xx vznesené důvodně xxxxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx znovu xxxxxxx přezkoumání přihlášených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a novou xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx.

(4) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxxx xxxxx zprávě o xxxxxxxx nebyly xxxxxx xxxxxxx; proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(5) Popření pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxx má xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 xxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxx popření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před schválením xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx nastaly účinky xxxxxxxxx; xxxxx xxx xx rozhodný x xxx počátek běhu xxxx x podání xxxxxx x určení xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Věřitelé xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx jako důvod xxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx exekuce xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx promlčená.

§411

(1) Po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx dlužníka, vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s příjmy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře, xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rukám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po právní xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x zjištění xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připadající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uspokojení mezi xxxxxxx věřitele xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx poměrně.

§412

Xxxxxxxxxx dlužníka po xxxxxxxxx oddlužení

(1) Po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, že je xxxxxxxxxxxx, x získání xxxxxx usilovat; xxxxx xxxxxx odmítat splnitelnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx právního xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, který dlužník xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxxxxxxx x výtěžek, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příjmy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxxx splátkám xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x pojistných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx každou xxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx k 15. xxxxxx x x 15. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxx předkládání; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx, xx přehled xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx příjmů x na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx předložit x xxxxxxxxxx svá daňová xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neposkytovat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx sebe xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx v xxxx xxxxxx splatnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po něm xxx xxxxxxxxxxx požadovat, x xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxx své činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx výbor.

(3) Xxxxxx úkon, kterým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx odmítne xxxxxxx xxxx nebo dědictví xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o vypořádání xxxxxxxx, podle xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, než xxxx xxxx dědický xxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx účinků schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412a

Splnění xxxxxxxxx

(1) Oddlužení xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx splněno, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům jejich xxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) dlužník v xxxx 3 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezajištěným xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx 5 let xx schválení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dlužník xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxx; xx se xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx neporušil, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx.

(3) Xxx splnění oddlužení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx požadované míry xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx nárok xxxxx xx celou dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx-xx dlužník xxxxxxxxx xx druhém xxxx xxxxxx xxxxxx74), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zrušeno xx xxxx 3 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx dokládající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invaliditu xxxxxxx xx xxxxxx podání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobození xx placení pohledávek xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx dlužníka, xx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx 18 xxx xxxx dlužníka xx xxxx považuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx taková xxxxxxxxxx x pohledávka, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx uzavřené xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx třetin xxxx výše xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§412b

Přerušení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 1 xxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx správce. Průběh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxx dlužník plnit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3; ustanovení §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x pokračování x oddlužení i xxx návrhu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx přípustné. O xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx či xx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxx, xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxx oddlužení, xx nezapočítává xx xxxx xxxxx §412a xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx, xx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1, prodlouží xx x 6 xxxxxx. Učiní tak x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxx §412a odst. 1. Xxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustné.

§412b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§413

Xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce jeho xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx právní xxxx insolvenční xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedoporučil xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzal xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx vydá xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nové xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně splácet xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx příjmů částku xxxxxxx podle §398 xxxx. 3. Proti xxxxxx rozhodnutí může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx uloží na xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.

§414

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x splnění oddlužení x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení rozhodnutí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x rozsahu, v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Osvobození xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx také xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx učinit.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx vztahuje x xx ručitele a xxxx osoby, které xxxx vůči dlužníku xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zůstává xxxxxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx pohledávky, zachováno xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), xx xxxx takto xxxxxxx xxx xx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§415

§415 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

§416

(1) Osvobození podle §414 se nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx v trestním xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, pohledávek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxx povinnosti a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výživném ze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxx osvobození xxxxx §414, xx xxxx odvolat xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebyla x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uspokojena. Odvoláním xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, že xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §414 xx xxxxxx xxxxxxxx účinností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§417

(1) Osvobození podle §414 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx základě návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx věřitelů xx 3 xxx od xxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx najevo, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xxxxx návrh xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxxx do 3 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxx pravomocně xxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osvobození, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx poškodil xxxxxxxx.

(3) Xxxxx osvobození xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx pohledávky xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxx musí xxx rozhodnuto xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 může podat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx osvobození xxxx.

§418

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx schválené xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) dlužník xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx dlužník.

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxx-xx x xxxx vymožení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší x současně xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, vyjdou-li xx schválení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr.

(4) Insolvenční xxxx xxxxxxxxxx spolu xx zrušením xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku konkursem, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující, xxxxxx

x) návrh xx xxxxxxxx oddlužení byl xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem,

b) xxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx konkurs, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx soud xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §390a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uloží dlužníkovi xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx uplatněna podle §390a xxxx. 5.

(6) Xx základě upraveného xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou dlužník xxxxxxxx; xxxx právo xx promlčí za 10 xxx od xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 3 může xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xxx dokud xxxxxxx xx xxxxxx splnění xxxxxxxxx. Učiní xxx xx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, navrhl-li to xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx dlužník. Xxxxx, xx dlužník xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx, kdy mu xxxx doručena. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 7 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx insolvenční xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX ODDLUŽENÍ

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB X OBLASTI XXXXXXXXX

§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §390 xxxx. 1 x xxxxx činnosti x xxx xxxxxxxx spojené, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a odstranění xxx xxxxxx.

§418x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X udělení xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxx ministerstvo xx žádost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx akreditace je

a) xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k prostorám, x nichž xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení,

b) xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje ten, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx srovnatelných, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, jako xx nebyl xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ekonomie xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vzdělání v xxxxxxx práva nebo xxxxxxxx na vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx oddlužení,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2017 Xx. x účinností od 1.7.2017

§418c

Žádost x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby x oblasti xxxxxxxxx.

(2) X žádosti podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx

x) xxxxxx osob xxxxx §418b písm. x) a, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 měsíců,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, který xxxx ke dni xxxxxx žádosti xxxxxx xxx 1 xxxxx, xxxxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 6,

c) xxxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

d) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x nichž budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx vyplývá xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb x oblasti xxxxxxxxx.

(3) Xx účelem doložení xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx §418b písm. b) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx68) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx byla občanem xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx nebo xxxx xxxxxx bydliště v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx státu,

b) v xxxx má xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx právnická osoba xx xxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx cizí stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx orgánem státu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx69) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70) x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx70), xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx71).

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a nepřechází xx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxxx služby x oblasti xxxxxxxxx.

§418x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x účinností od 1.7.2017

§418x

Xxxxx a prodloužení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx x nim xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení akreditace xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx žádost.

(3) X xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §418c, xxxxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy x 5 let. Akreditace xxxxxxxxxxxx osoby, která xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§418f

Zrušení x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Akreditace xxxxxx posledním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx ministerstvu doručena xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx činnosti xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejdéle xx xxxx 1 xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxx, a xxxxxxx jednou. Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Akreditace xxxxxx také xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx vydána, nebo xxxx xxxxxx právnické xxxxx.

§418x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx neodůvodňují xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx že xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xx dlužníka podá xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh x vadami, pro xxxxx je takový xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx sepsáním x xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx názvem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx v prostorách xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vést xx zrušení akreditace xxxxx §418f xxxx. 1.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418h

Seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xx x akreditované xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, x němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akreditace,

e) xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx zápis xxxxxxxxx xxxxx do seznamu,

f) xxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve výši 5&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Údaj o xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku, za xxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 000 Xx,

x) po xxxxxxxx 5 let ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuta xxxxxxxxxxx xxxxxx 10&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 75&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 let, x

x) po uplynutí 8 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx akreditované xxxxx xxxxxxx pokuta přesahující xxxxxx 75 000 Xx xxxx sankce xxxxxx xxxxxxxx x délce xxxxxx xxxx xxx 2 xxxx;

xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xx xxxxxxxx soudnictví.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx ze xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxxx o xxx, xx se xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zrušeno xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2017 Xx. x 183/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXX

§418x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled xxx poskytováním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x vložen právním xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§418x

Xxxxxxxxx právnických osob

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poruší povinnost xxxxx §418g xxxx. 1,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx §418g xxxx. 2,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx x xxxxxxx x §390a odst. 4, xxxx

x) v xxxxxxx x §418g xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §390a odst. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx úplatu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 5 xxx,

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxx uložit xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč.

§418x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti oddlužení.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §390a xxxx. 7 xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiného za xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx obstará, zprostředkuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxx x xxxxxxx oddlužení.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 500 000 Xx.

§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §418j x 418k xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§418x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX REJSTŘÍK

§419

(1) Insolvenční xxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx správcem xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, seznam xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx rejstřík xx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxx nahlížet a xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx a xxxxxx. Soudce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Na žádost xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informaci x xxx, xx požadovaný xxxx xxxx xxxxx x insolvenčním rejstříku.

§420

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx, bydliště, rodné xxxxx, x nemá-li xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx dlužníků i xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x dodatek xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx při xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zapisuje xx xx xxxxxxx dlužníků xxxx xxxxxxxx firma xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx insolvenční xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx mu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx znám, xxxxxx xxx insolvenční xxxx xx seznamu xxxxxxxx, xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx vyjde xxxxxx. Xxx xxxxxx osoby xx insolvenčního xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxx zapsána v xxxxxxxxxxxx rejstříku, soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientský xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx dlužníků. Xx-xx xxxxxxxxxxx správce fyzickou xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx k xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§421

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx chronologicky x xxxxxxxx okamžiku vložení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení x x incidenčních xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu xxx. Ostatní písemnosti x xxxxxx xx xxxxxxxx přenesením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§422

(1) Na žádost xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že některé x osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kdykoliv v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx u xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zveřejňován.

§423

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevkládají xxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Skutečnost, xx xx x xxxxxxx xxxxx nachází xxxxxx, které x xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx, xxxx musí xxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx neplatí pro xxxxxx o návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§424

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx, xxxxxxx xx písemnost xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx.

§425

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx 5 xxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí, jímž xxxx skončeno xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyškrtne insolvenční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Skončí-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §142, vyškrtne xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o xxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx oprávněn požádat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx právní xxxx rozhodnutí.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu58).

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §142, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v seznamu xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

HLAVA XX

XXXXX KE XXXXXX XXXXXXXX XXXX

§426

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvkem x jeho xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxxxx Xxxxxxxx unie59) x xxxxxxxxxxxx právního xxxx xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx použitelný xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x souladu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59) skutečnost, xx xxxxxx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§427

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obsahovat výrok x mezinárodní příslušnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59) xxxxx x odkazem xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx, xxxx insolvenční xxxx rozhodnout x xxx mezinárodní xxxxxxxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx odvolání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx, xx zveřejní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§428

Insolvenční xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Dánska xx xx území Xxxxx republiky prokazuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xx-xx x xx požádán, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§429

Zveřejnění některých xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx59) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu zveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx vydáno.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxx také xx xxxxxx dlužníka s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x ustanoveném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxx odstavce 1.

§430

Xxxxx věřitelé

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx své obvyklé xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx rozhodnutí x úpadku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx známé věřitele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx insolvenční xxxx xxx, xx jim xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o úpadku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, standardní xxxxxxxx xxxxxxxx x standardní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx59).

§430a

Jednostranný xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, o xxxxxxx zprávě xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu.

(2) Místní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

(3) Námitky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §304 xxxx. 2 xx xxxxxxx o xxxxxxx zprávě x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie u xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

(5) V řízení x jednostranném příslibu x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx x jednostrannému příslibu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§430x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§430x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§430b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§431

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na vstup xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx o uplatnění xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx postavené na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx lístků, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx oddlužení, xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §85, výzvy x xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx o reorganizačním xxxxx a dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x rozsah xxxxxxx odměny x xxxxxxxx xxxxxx státem,

c) xxxxxx určení xxxxxxx xxxxxx a odměny xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) jednací řád xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání x druhy xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx a xxxxxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uspořádání, xxxxxxxxxx x obsahové vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, výnosů, xxxxxx x xxxxxx xx výkazu xxxxx xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx, délku xxxxxx, na xxxxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity,

g) xxxxx xxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx v §31, 36, 45, 136, 294, 313, 371, 373, 383, 385 x §430a,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obydlí, xxxxx dlužník není xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx.

§432

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(2) Jestliže x xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhlášku, xxxxxx xx oznamuje zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh (§101 xxxx. 1), xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx rozvržené xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2008 obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx podle §422 xxxx. 1 a 2 xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx 31. prosince 2024 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníků; xx xxxxx datu xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rodného xxxxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátoru75). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx 2024 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátoru75) x xxxxxx sadě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxx údajů, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx,

x) dálkového xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx časový xxxx x datové xxxx podle jména, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x datové xxxx doplněné x xxxxxxxxxxxx směrový xxxxxxxxxxxxx75), xxxxxxx-xx xxxxxxxx služby xxxx totožnost.

§433

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a vyrovnání.

2. Xxxxx č. 122/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 12/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 214/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxx č. 368/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 476/1991 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§434

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008.

Zaorálek x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí zákon x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; právní xxxxxx úkonů, které x insolvenčním řízení xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány.

2. Xxxxxxxxxx §178 a 179 xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx.

3. Ustanovení §16, §160 xxxx. 3, §336 xxxx. 2 x §410 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 zákona x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx spory x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §394 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 69/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 31.3.2011

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zákon x. 182/2006 Sb. xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.11.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §285 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije x pro insolvenční xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nikoliv za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu 6 měsíců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xx smyslu §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx poskytovat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §418a xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §390a xxxx. 4, §418g xxxx. 1 xx 3 x xxxxxxxxxx xxxxx II xxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx. K xxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx x xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx §390a odst. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x označí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx předchází xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 190/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxx §375 xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Pro xxxxxxxxx xxxxxx uspokojování xxxxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x účinností xx 4.1.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x x xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena a x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dlužníka xx 31. květnu 2019, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx nastaly xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, však xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2020

Informace

Právní předpis x. 182/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

108/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Sb., x zákon č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx správcích

s účinností xx 11.5.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

362/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

56/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 182/2006 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 17/2008

301/2008 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

458/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx od 1.1.2009

7/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

163/2009 Sb., xxxxx XX xx xxx 21.4.2009 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 27.5.2009 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §394 xxxx. 2 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx x §93 xxxx. 2 zákona x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 9.6.2009

217/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009 x xxxxxxxx xxxxx §98, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

285/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

241/2010 Xx., xxxxx XX xx dne 1.7.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 31.3.2011

260/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.7.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §399 xxxx. 2 xxxxx věty druhé xx středníkem zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 10.9.2010

409/2010 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

69/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.3.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

466/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

334/2012 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Xx., x obětech xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx trestných činů)

s xxxxxxxxx od 1.8.2013

185/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx správcích, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

294/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

64/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

268/2017 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 27.6.2017 sp. xx. Pl. XX 22/16 ve věci xxxxxx xx zrušení §160 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 6.9.2017

283/2017 Xx., nález XX ze dne 11.7.2017 sp. xx. Xx. ÚS 23/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §61 xxxx. 2 věty xxxxx a §66 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 294/2013 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.9.2017

291/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2017

422/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 7.11.2017 sp. xx. Xx. XX 33/15 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 26.12.2017

182/2018 Xx., kterým xx mění zákon x. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu, xx znění zákona x. 183/2017 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

307/2018 Xx., kterým xx mění zákon x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 4.1.2019

31/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019 x xxxxxxxx §102 x 139, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.6.2022

80/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

223/2019 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 2.7.2019 xx. xx. Pl. ÚS 2/19 xx věci xxxxxx na zrušení xxxxx §410 xxxx. 2 xxxx první xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2017 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.9.2019

230/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.10.2019

119/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx finančním xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 na xxxxx účastnící se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2020

460/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx osoby účastnící xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x právnické xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx soudního xxxx, a zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.11.2020

527/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zákon x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro nezaopatřené xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 24.7.2021 a 1.1.2022

298/2021 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

96/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx unie kapitálových xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

254/2022 Sb., xxxxx XX xx xxx 28.6.2022 sp. xx. Xx. XX 104/20 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §108 xxxx. 1 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 31.8.2022

416/2022 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x využíváním digitálních xxxxxxxx x xxxxxxx x právu obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 124/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx. x xxxxxx č. 377/2005 Xx.
2) Čl. 99 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx ústavního xxxxxx x. 347/1997 Sb.
2x) Zákon č. 245/2006 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 483/2006 Xx.
3) Xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §9 xxxx. 4, §11, 84 xx 89 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
6) Zákon č. 189/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §92 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx řádu.
8) §92 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
9x) Zákon č. 312/2006 Sb., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §137 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §9 xxxx. 3 a §27 xxxx. 3 xx 5 zákona x. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §35 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
16) Xxxxxxxxx §38i odst. 1 xxxx. h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) Zákon č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §53 xxxxxxxxxx soudního řádu.
18) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §76 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
20) §42 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
21) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
22) Například §6 odst. 1 xxxxxx č. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, výbušninách a x xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §29 xxxxxxxx x. 37/1967 Xx., k provedení xxxxxx o znalcích x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 77/1993 Xx.
24) §79 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
25) §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
26) Xxxxx č. 190/2004 Sb., x dluhopisech.
27) Xxxxxxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Například §321, §322 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
29) §279 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
30) Xxxxxxxxx §31 xxxx. 6 x §37a xxxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Zákon č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
34) §58 xxxxxxxxxx zákoníku.
35) Například §7b odst. 1 xxxx. e) x x) zákona č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) Například §8 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §91 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx.
38) §93 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
39) Zákon č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 436/2004 Xx.
40) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §8 xxxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§28 vyhlášky x. 222/1995 Sb., x vodních xxxxxxx, xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx, společné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
42) §22, §23 odst. 1 x 3 a §27 zákona x. 72/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx bytů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §23 xx 28 zákona x. 72/1994 Xx.
44) §22 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
45) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) Například xxxxx č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) §24 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxx x. 124/2002 Xx.
49) §29 xxxx. 4 písm. x) x odst. 5 xxxxxx x. 124/2002 Sb.
50) §193 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxx x. 409/2010 Sb.

51) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES ze xxx 4. dubna 2001 x reorganizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2399 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, kterou se xxxx xxxxxxxx 2014/59/XX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

52) §5a xx 7a xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/ES ze xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x o jejím xxxxxx.
54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/17/ES xx xxx 19. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
55) §5c xxxxxx č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 39/2004 Xx.
56) §5a xxxx. 1 xxxxxx x. 363/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 39/2004 Xx.
57) Xxxxx č. 363/1999 Sb.
58) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/848 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
60) §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §2 xxxx. k) xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx.

62) §2427 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

63) Xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX ze xxx 6. xxxxxx 2003 x definici xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x středních xxxxxxx, Xx. věst. X 124, 20. 5. 2003, x. 36.

64) §3 x 9 xxxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

65) Xxxxxxxxx §7b xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

66) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x auditorech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

69) Zákon č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx.

70) §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.

71) §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 304/2013 Xx.

72) §1190 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

73) §16b zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) §12a xxxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.