Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022.


Zákon o provádění mezinárodních sankcí

69/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §3

ČÁST DRUHÁ - OBLASTI UPLATŇOVÁNÍ SANKCÍ

HLAVA I - OMEZENÍ NEBO ZÁKAZY ULOŽENÉ TUZEMSKÝM PRÁVNÍM AKTEM

Obecné ustanovení §4

Obchod a služby, peněžní služby a finanční trhy §5

Doprava a spoje §6

Technická infrastruktura §7

Vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky §8

Pohyb osob §8a

Poskytování veřejných prostředků §8b

Veřejné zakázky §8c

HLAVA II - VÝJIMKY

Výjimky ze sankčního režimu §9

ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI VE VZTAHU K MAJETKU, NA KTERÝ SE VZTAHUJÍ MEZINÁRODNÍ SANKCE

Oznamovací povinnost §10

Nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce §11

ČÁST ČTVRTÁ - PRAVOMOCI A POVINNOSTI STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

HLAVA I - POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU, NA KTERÝ SE VZTAHUJÍ MEZINÁRODNÍ SANKCE

Řízení před Úřadem §12

Účinky omezení nebo zákazu nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce §12a

Správa vydaného nebo odňatého majetku §13

Zadržení majetku orgánem Celní správy České republiky §13a

Výkon působnosti orgánu Celní správy České republiky §13b

Prodej majetku §13c

HLAVA II - ZÁPIS SKUTEČNOSTÍ DO EVIDENCÍ

Veřejné evidence a další evidence §13d

Účinky oznámení o rozhodnutí omezujícím nebo zakazujícím nakládání s majetkem §13e

HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A STANOVISEK ÚŘADU

Shromažďování informací a údajů §14

Stanovisko a informace pro řízení podle tohoto zákona §14a

HLAVA IV - DOZOR NAD PROVÁDĚNÍM MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ

Kontrola §15

HLAVA V - OCHRANA INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §16

Podmínky poskytování informací §16a

ČÁST PÁTÁ - POPLATEK ZA SPRÁVU MAJETKU

HLAVA I - POPLATEK

Subjekt poplatku §17

Předmět poplatku §17a

Základ poplatku §17b

Sazba poplatku §17c

Výpočet poplatku §17d

Poplatkové období §17e

Rozpočtové určení §17f

HLAVA II - SPRÁVA POPLATKU

Správce poplatku §17g

Stanovení poplatku §17h

Určení hodnoty spravovaného majetku §17i

Zvláštní způsoby placení poplatku §17j

Splatnost poplatku §17k

Poskytování informací pro správu poplatku §17l

Limit pro předepsání a placení poplatku §17m

Vyloučení úroků §17n

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §18 §19

Společná ustanovení k přestupkům §20 §21

Vztah k příkazům, omezením a zákazům podle přímo použitelných předpisů Evropské unie §21a

Zvláštní ustanovení o doručování do ciziny §21b

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §22

Zmocnění §23 §24

Účinnost §25

č. 240/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

69

XXXXX

xx dne 3. xxxxx 2006

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, boje xxxxx terorismu, dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x Xxxxxxxx xxxx xxxxx které zavedla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Vymezení xxxxx

§2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a právního xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) x rozhodnutí Rady xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxx článku 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx společná xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politice, xxxx

x) x rozhodnutí xxxxx, xxxxxx dochází x xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx zákona.

§3

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxx území xxxx nebo částečně xxxxxxxx subjektem xxxx xxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobřežních xxx;

x) subjektem, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ten, xxxxx komu xxxx xxxxxxxx sankce uvedené x xxxxxxxxx podle §2;

x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1. xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce,

3. příslušník xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx zdržující xx území, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

6. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rady bezpečnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. b) xxxx x) xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxx sankčního zákona;

d) xxxxxx osobou

1. Xxxxx xxxxxxxxx,

2. státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky2), xxxx

5. xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx3);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 183 xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce, a xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obdobích; xx xxxxx 183 xxx xx započítává xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x nemovitá xxx, xxxxxxxxx, držená xxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxx xxxxxx x xxxxxx xx území, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx věci, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx x vkladů, xxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx látka sloužící x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, software xxxx technologie a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nebo nemovitá, xxxxx je xxxx xx xxx předmětem xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx, na které xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, zboží vlastněné, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx sankce, xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx;

x) xxxxxx zbožím xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx zbožím, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce;

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx poštovní zásilky;

l) xxxxxxxxx prostředkem, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. plující xxx xxxxxxx státu, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx imatrikulovaný,

2. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx ovládaný, xxxx

3. vlastněný, držený, xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce;

m) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx pod xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx

1. umělecké xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx4),

2. kulturní xxxxxxx, xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx5),

3. xxxxxx muzejní xxxxxx xxxx xxxxxxxx předmět6), xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, audiovizuální xxxx estrádní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, taneční zábava xxxx xxxxxxxxx, cirkusové, xxxxxxxx xxxx podobné xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx faktická xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx běh xxxxxxxx xx určitém xxxxx,

x) veřejným xxxxxxxxx xxxxxx rozpočet, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Národní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Vinařského xxxxx, rozpočet xxxxxxxxx xxxxx poskytující podporu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxx podpory, xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx prostředky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, návratná xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxx xxxxx xxxxxx x investičních pobídkách;

s) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx zcela xxxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uzavření dohody, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejných prostředků;

t) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx jinému, xxxx xxxx nakládání, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, využití xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX UPLATŇOVÁNÍ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX NEBO XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

§4

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx xx uplatní x xxxxxxx stanoveném

a) xxxxxxxxx vlády, xxxxx xxxxxxx

1. x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxx přijatého xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politice, xxxx

3. z rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxx být xxxxxxxxxxx v oblastech

a) xxxxxxx x služeb,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dopravy,

d) xxxxx,

x) xxxxxxxxx infrastruktury,

f) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx osob,

j) poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx zakázek.

(3) Nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §3 xxxx. x) xxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

§5

Xxxxxx x služby, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx sankce xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx prodeje xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx x ním,

b) vývozu, xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx nakládání s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx území, xx xxxxx se vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jiného xxxxx xx území, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo osobě, xx kterou se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podporovat činnost xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx d).

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, používání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxx xxxxx sankce xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zákazu

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx českou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx se vztahují xxxxxxxxxxx sankce, xxxx xxxxx, xx kterou xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investičních nástrojů xxxx jiných cenných xxxxxx x xxxx xxxx xx účet xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se vztahují xxxxxxxxxxx sankce, nebo xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx šeků, xxxxx xx xxx při xxxxxxxxxx přiměřených prostředků xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxxx i výplaty xxxxx x jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx xx subjektem, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, nebo plnění xxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx podporovat činnost xxxxxxxx v písmenech x) až x).

§6

Xxxxxxx x xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx

x) vstupu českých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) tranzitu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx České republiky,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravních prostředků xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprav nebo xxxxxxxxxxx náhradních xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx subjektu, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přepravě cestujících xx xxxxxx x xxxxx nebo subjektu, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jakékoli xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x písmenech a) xx x).

(2) V xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx spočívat x xxxxxxx nebo zákazu

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přepravy poštovních xxxxxxx na xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní sankce,

d) xxxxxxxxx, televizního nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x písmenech x) až x).

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie nebo xxxxxxx xxxxxxx, strojů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx anebo xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx subjektu, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxxxxxx, kulturní x xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, programech anebo xxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx mezinárodní sankce; x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx subjektem xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx osoby z xxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx anebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx mezinárodní sankce, xxxxx na xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejně xxxxxxxx,

x) poskytování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx sankce, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx podporovala xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x).

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx kulturních xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x českého xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx mezinárodní sankce, xxxxx xx území, xx které se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobou xxxx xx českém xxxxx xx subjektu xxxx xxxxx, na xxx xx vztahují mezinárodní xxxxxx, xxxxx z xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, pokud se xxxxxxx o dočasné xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo živelní xxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx kulturních xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s nimi xxxxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, anebo x xxxxx na xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x písmenech x) xx x).

(3) X xxxxxxx sportovních styků xxxxx sankce spočívat x xxxxxxx nebo xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobu, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx utkání xxxxx jiné sportovní xxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx českou xxxxxx,

x) xxxxxx české xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pořádaném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxx

x) xxxxxxxx činnosti, xxxxx by podporovala xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x) xxxx x).

§8x

Xxxxx osob

V oblasti xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podporovala anebo xx xxxxx podporovat xxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x) xxxx x).

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. s účinností xx 1.9.2022

§8x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxx sankce xxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, nebo

b) xxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v xxxxxxx x).

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2022

§8c

Veřejné xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx zakázky xx vztahu x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxx subjektu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxx a) až x).

§8x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

HLAVA XX

XXXXXXX

§9

Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx") xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zákazu xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx humanitární pomoci, xxxx-xx omezena x xxxxxxxxx xxxxx §2; xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ošacení, xxxx, xxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx x realizace xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, státních sociálních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče), xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xx platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx poskytování mzdy, xxxxxxx mzdy, xxxxxxxxxx x dalších plateb xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného pracovního xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx souvislost x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx ve smyslu xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo osobou, xx kterou se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušením mezinárodních xxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobě, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx subjektu xxxx xxxxx vyhlášeny xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxx platby uskutečněny xx účet x Xxxxx republice nebo x jiném xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxx

x) xx jiný xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Výjimku xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx. Xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx mohl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx ji Xxxx xxxxx.

(3) Opakovanou xxxxxx x výjimku podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedení xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatněny x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx bylo x rozporu xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) V odůvodnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxx pouze x obecné rovině xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxx výjimka xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XX XXXXXX X MAJETKU, XX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozví, xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx stran xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx, xx který xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx

(1) Xxx xx hodnověrným xxxxxxxx xxxxx, xx xx u xxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, nesmí xxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx, kdy se xxxxx, že xxxxxxx xx považován za xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx nutných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx §10. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto ustanovení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx něž xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx či x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiným způsobem xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx-xx to xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, Xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx majetku. Ten, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se vztahují xxxxxxxxxxx sankce, xxx xx xxxxx Xxxxx xxxx Úřadu nebo xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dobrovolně xxxx xxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přesný popis xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Kopie xxxxxxxxx xx xxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx byl xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1.

(5) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku,

b) xx x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxx, xx xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) tak pravomocně xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX STÁTNÍCH XXXXXX X ČESKÉ XXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX MAJETKU, NA XXXXX XX VZTAHUJÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

Xxxxxx před Xxxxxx

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 3,

x) x převzetí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx následného předání xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx i x xxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §13c,

f) o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx části, xx smyslu §9 xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x předání xxxxxx majetku xx xxxxxx §11 odst. 5,

x) xx se xxxxxxx x xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněný xxxxxxx prokazatelně xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx vyplyne x šetření Úřadu,

3. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bezcenný xxxx xx xxxxx nepatrnou xxxxxxx, xxxx

4. mezinárodní xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx souhlasu xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx §13e xxxx. 1.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx 1, 2 x 4 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxx 5 let; xxxxx xx xxxxxxxxxx x konkrétním případě xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ukončí.

(3) Xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 sdělí xxxxxxxxxxxx, xxx xx majetek xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x). Xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 písm. x) až d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) lze xxxxxxxx odkladný xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx nebo x xxxxx xxx odkladný xxxxxx xxxxxxxx vyloučen, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx, a xxx, xxx má xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x sebe, nebo xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xxxxx; v xxx xxxxxxx nastává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx zaměstnanci Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx, u xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx majetku, na xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxx xxxxxxx x případně x x dalších xxxxxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s ním. Xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx majetku, xxxxxxx xx dalších xxxxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx zaměstnancům Úřadu.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu do 100&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx uložení pokuty. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pořádkovou pokutu xxxxxx Xxxx.

§12x

Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jen xx předchozím xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx majetkem xxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx anebo držiteli. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxx x xxxx, xxx xx, xxxxx xxxxxx, xx je x xxxxx majetkem xxxxxxxxx xxx, xx hrozí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxxx x ním, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxx vyhovět.

(4) Xxxxxxxxxx trestního řádu x xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 240/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§13

Správa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx odňatého xxxxxxx xx dobu xxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx do xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx uvedeno xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je Xxxx xxxxxxxx xx xxxx úkonům a xx xxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxx souvisí x x nimž xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx průkazným x xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxxx evidenci.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx má Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pečovat x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a hospodárně xxx xxxxxxxxx, chránit xxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx nárok xx náhradu škody x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jej tím, xx xxxxxxxx sleduje, xxx xxxxxxxx včas x xxxxx plní xxx xxxxxxx, x xxxxxxx včasným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv, xxxxx jinak přísluší xxxxxxxxx, věřiteli nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx přitom xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx věci za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x následném převodu xxxxxxxxxxx xxxx věci, xxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo xxxx zatížit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx vydaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx odňatých

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, střeliva x výbušnin xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxx podle povahy x xxxxxxx xxxx x xxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pověřit xxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, Úřad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(7) Nemůže-li xxx xxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadem, orgánem xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxx Xxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x osobou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx takové xxxxxxx musí být xxxx úplaty xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xx spravovaném xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx správy, xxxxx xx smlouva neplatná.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo odňatému xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx řízeních, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx s majetkem xxxxxxxx. Rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx správce xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx obdobně; xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx pokyny Úřadu.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx předpokladu xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce. Orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx protokolu nebo xxxxxxxx záznamu xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má majetek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zadržení x xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informuje Úřad x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx podle §12.

(4) Xxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, osobě, které xxx xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xx nejedná x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. 1 písm. x), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a není-li xxxx, osobě, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Vydáním xxxxxxxxxx o omezení xxxx xxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x).

(6) Xxxxxx odňatého majetku xxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx-xx x majetek xxxxx §13 odst. 4, xxxx xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§13b

Výkon xxxxxxxxxx orgánu Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx orgánu Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §13a xx xxxxxxxx xx xxxxx správy daní.

§13b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§13x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xxxx rozhodnout o xxxxxxx majetku, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx to

a) zapotřebí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx před ztrátou, xxxxxxxxxxxxx, zničením xxxx xxxxx poškozením, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx zájmu chráněném xxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxx xxxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx organizační složka xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx §13 xxxx. 7, Xxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx.

(3) Xxxxxxx z prodeje xx základě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx vlastnictvím toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx Úřad, xxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

XXXXX II

ZÁPIS XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX

§13x

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Xx veřejného rejstříku xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se zapíše xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svěřenském fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo zákaz xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx také xx xxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2, xxxxx to xxxxxxx x xxxxxxx dohody xxxx Úřadem x xxxxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx veřejné moci, xxxxx xx nich xxxxxxxx údaje xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx podle xxxx xxxxxx Xxxx o xxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xx zapsaným xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx změny, x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejného seznamu xxxx jiné evidence xx xxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejného seznamu xxxx jiné xxxxxxxx xx provede xx xxxxxxx oznámení Úřadu x vydání xxxxxxxxxx, xx kterého vyplývají xxxxxxxxxx skutečnosti.

§13d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§13e

Účinky xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Je-li x xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nutný zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence, xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13d xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx evidenci xxxx xxxxxxx seznam, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provést xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx nebo zřízení xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní sankce, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx s tímto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx x podaném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxxx x xxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí podle §12 xxxx. 1 xxxx. x) zastaví.

(3) Xxx oznámení x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx nakládání s xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx odstavec 1 použije xxxxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX

§14

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx subjektu údajů, x ohledem na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx včetně územních xxxxxxxxxxxxx celků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx. Informace xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx Úřad xxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxx xxxxx k xxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti7) x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Úřad xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x naplnění xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx poskytnout x odpovídajícím xxxxxxx xxxxx x souladu x oprávněními podle §16 xxxx. 4.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je určena x xxxxxx povinností xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx8). X tomu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x informacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informačním xxxxxxx. Úřad xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tím xxxx ohroženo plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx o xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx spolupracovat x x xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§14a

Stanovisko a informace xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka poskytnou Xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx stanoviska xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxxx službách.

(2) Informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podkladů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2022

XXXXX IV

DOZOR XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx působnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx se jeho xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a dále x nimi xx xxxxx řízení xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x osob podléhajících xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nimiž x těchto xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx učiněných xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx má i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx rejstříku, veřejné xxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx uvedenému x §15.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zobecněných xxxxxxxxx, x xxxxx nevyplývá, xxxxx xxxxx nebo xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx vůči

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, pokud xxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) státnímu xxxxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx9),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxx §15,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx správním soudním xxxxxx spory týkající xx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; x tom xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sdělení xxxxxxx xx xx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx,

x) správci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13d xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Ministerstvu xxxxxx xxx účely xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §14a.

(5) Xxxx-xx Úřad xxxxxxxx xxxxx §14 odst. 6, může podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxxxxx vlády xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx nebo xxxxx xxxxx §15 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 k xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxx do spisu.

(2) Xxxx nebo xxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dohodě xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx.

(3) Úřad x xxxxx podle §15 xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů uchovávaných x xxxxxxxxxxxx podobě.

(4) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadem nebo xxxxxxx podle §15, xx mohou xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx x xxxx vázány xxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona. Za xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xx informace vyžádal. Xxx zproštění povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se §16 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí pro xxxxxxx přinášející xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, které by xxxxx způsobit xxxxxx xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

XXXX XXXX

XXXXXXXX XX XXXXXX MAJETKU

HLAVA I

POPLATEK

§17

Subjekt xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§17a

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, na který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, vykonávaná podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx 13a.

§17x xxxxxx právním předpisem x. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§17b

Základ xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx spravovaného xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, xx dobu správy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx poplatkového xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro poslední xxx xxxxxxxxxxxx období. X případě xxxx xxxx, u které xx xxxxxxxxxxx kurs xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx pro xxxx xxxxxxxx použije kurs xxxxxxxxxxxxxx trhu xxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx dolaru nebo xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx americký xxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx známý xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou.

§17b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2022

§17x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx správu majetku xxxx 3 %.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatek xx správu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx poplatku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx správa majetku.

§17d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§17x

Xxxxxxxxxx určení

Výnos xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

HLAVA II

SPRÁVA XXXXXXXX

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx správu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§17h

Stanovení poplatku

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxx úřední.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dnem kalendářního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx poplatkového období.

(3) Xxxxxxx poplatek za xxxxxx xxxxxxx lze x xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx.

(4) Příjemcem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx správu xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx poplatník. Správce xxxxxxx plní své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poplatku vlastním xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§17i

Určení xxxxxxx spravovaného xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx správu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx

x) jiný způsob xxxxxx hodnoty xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx neúměrných nákladů,

b) xxx, xxx spravuje xxxxxxx a xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2, k xxxx neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Poplatník xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důkazního xxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§17x

Xxxxxxxx způsoby placení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxx přírůstky xxxx xxxxxx z xxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx majetku xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx poplatkovou pohledávku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§17k

Splatnost poplatku

Poplatek xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2022

§17x

Xxxxxxxxxxx informací pro xxxxxx poplatku

(1) Xxxx xxxxxxxxx správci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx potřebné pro xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx peněžitých x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx během xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx nacházejí, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. s účinností xx 1.9.2022

§17x

Xxxxx xxx předepsání x xxxxxxx poplatku

Činí-li xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 200 Xx, xxxxxxxx xx nepředepíše x xxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§17x

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx, úroky xxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx správu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. s účinností xx 1.9.2022

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx I,

b) poruší xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxx §2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1xxxx §12a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 je xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) získala xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx pokutu xx 50 000 000 Kč.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx osoba x xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx podle tohoto xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx společný xxxxxx xxxx společná akce xxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, která xxxx nebo mohla xxx přestupkem ohrožena, xxxxxxxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx.

§21

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrokovou xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x xx xx xxxx 5 let.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v konkrétním xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxx zjevně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží uveřejnění xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx, xxxx

x) uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ukončí.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§21x

Xxxxx k příkazům, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx druhé xxxxx I xx xxxxxxx také xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politice, x to ode xxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxxxx jinak.

§21a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 240/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§21x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xx ciziny

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 4 správního xxxx xx x xxxxxx, xx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx současně pokus xxxxxxxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx sídlo, adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx adresa xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx odstavce 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

XXXX SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxx materiálem x x provedení xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx prosazovat x xxxxx své xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx své působnosti xxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydat v xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx věcné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x Úřadem.

§23

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x).

(2) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx x stanoví xxxx služebního průkazu xxxxx §12 xxxx. 7.

§24

Xxxxxxx se:

1. Zákon č. 48/2000 Sb., x opatřeních xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx Talibán.

2. Xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 4/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x Irácké xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 164/2000 Sb., x opatřeních xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx Talibán.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 327/2001 Sb., x dalších opatřeních xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 334/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Svazové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 170/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x Irácké xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení §16a xxxx. 4 x 5 zákona x. 69/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí xxxx xx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 240/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 69/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2006.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., o elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

399/2012 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

377/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce, zákon x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

240/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 2580/2001 xx dne 27. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx omezujících opatřeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 3541/92 xx dne 7. xxxxxxxx 1992, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Iráku, xxxxx xxx x xxxxxxx x obchodní xxxxxxx, xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx 661(1990) a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XXX) č. 3275/93 xx xxx 29. listopadu 1993, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smluv x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 883(1993) x rezolucemi s xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx č. 94/366/SZBP xx xxx 13. xxxxxx 1994 o xxxxxxxxx postoji xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx J.2 Smlouvy x Xxxxxxxx unii, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxxxxxx Rady bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 757(1992), xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1733/94 xx xxx 11. xxxxxxxx 1994 x xxxxxx uspokojení nároků xxxxxxxxxx xx xxxxx x transakcí, xxxxxxx xxxxxxxx bylo ovlivněno xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx 757(1992) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) č. 2488/2000 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahem xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx s xxx xxxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 881/2002 xx xxx 27. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx osobám x xxxxxxxxx spojeným x Xxxxxx xxx Ládinem, xxxx Al-Kajda x Xxxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 147/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních vůči Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1210/2003 xx xxx 7. července 2003 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančních vztahů x Irákem a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2465/96, xxxxxxxx Rady (XX) č. 1727/2003 ze xxx 29. xxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 131/2004 xx xxx 26. xxxxx 2004 o xxxxxxxxx restriktivních xxxxxxxxxx xxxx Súdánu, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 234/2004 xx xxx 10. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) č. 314/2004 xx xxx 19. února 2004 x některých xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 798/2004 ze xxx 26. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxxx restriktivní opatření xxxxx Barmě/Myanmaru x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1081/2000, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 872/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxx omezujících xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

2) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §18 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
4) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §42 xxxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 261/1994 Xx.

§66 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.

10) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/2004 Xx.