Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

372/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

ČÁST DRUHÁ - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE

HLAVA I - DRUHY A FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Druhy zdravotní péče §5

Formy zdravotní péče §6

Ambulantní péče §7

Jednodenní péče §8

Lůžková péče §9

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta §10

HLAVA II - OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Poskytování zdravotních služeb §11

Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení §11a §11b

Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání §12

Bezúhonnost §13

Odborný zástupce §14

ČÁST TŘETÍ - OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Působnost správních orgánů §15

Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §16

Překážky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §17

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §18

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §19

Poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci §20 §20a §20b

Oznamování změn poskytovatelem §21

Zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb §22

Odejmutí, pozastavení a změna oprávnění §23 §24

Oznamování změny, zániku a pozastavení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §25

Přerušení poskytování zdravotních služeb §26

Pokračování v poskytování zdravotních služeb §27

ČÁST ČTVRTÁ - POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

Práva pacienta §28 §29 §30

Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách §31 §32 §33

Poskytování zdravotních služeb se souhlasem §34 §35

Dříve vyslovené přání §36

Utajený porod §37

Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků §38 §39 §40

Povinnosti pacienta a jiných osob §41 §42

HLAVA II - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZAOPATŘENÍ POSKYTOVANÉ V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU §43 §44

HLAVA III - HOSPIC §44a

ČÁST PÁTÁ - POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Práva a povinnosti poskytovatele §45 §46 §47 §48

Povinnosti zdravotnického pracovníka §49

Práva zdravotnického pracovníka §50

Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami §51

ČÁST ŠESTÁ - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

HLAVA I - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ §52

HLAVA II - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

Vedení zdravotnické dokumentace §53 §54 §54a §55

Vedení zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu §56

Pacientský souhrn a komunikace prostřednictvím Národního kontaktního místa §56a

Komunikace prostřednictvím Národního kontaktního místa §56b §56c §56d

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií §65 §66 §67 §68 §69

Národní kontaktní místo §69a §69b §69c

HLAVA III - NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM §70

Součinnost Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Českého statistického úřadu a statistického ústavu při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy §71 §71a §71b §71c

Národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb §72 §73 §73a

Národní registr poskytovatelů §74 §75

Národní registr zdravotnických pracovníků §76 §77

Národní registr hrazených zdravotních služeb §77a §77b §78

ČÁST SEDMÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODEJMUTÝMI ČÁSTMI LIDSKÉHO TĚLA, TĚLEM ZEMŘELÉHO, POSTUP PŘI ÚMRTÍ A PITVY

Úkony na těle zemřelého §79

Nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče a nakládání s tělem zemřelého a částmi odebranými z těla zemřelého §80 §81 §82

Postup při úmrtí §83 §84 §85 §86

Postup při mimořádné události s hromadným úmrtím §87

Pitvy §88 §88a §89 §90 §91 §92

ČÁST OSMÁ - STÍŽNOSTI §93 §94 §95 §96 §97

ČÁST DEVÁTÁ - HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106

ČÁST DESÁTÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §107 §108 §109

ČÁST JEDENÁCTÁ - KRAJE §110

ČÁST DVANÁCTÁ - FAKULTNÍ NEMOCNICE A CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE

Fakultní nemocnice §111

Centrum vysoce specializované péče §112 §113

Centrum vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním §113a

Urgentní příjem §113b

Screeningové pracoviště §113c §113d §113e

ČÁST TŘINÁCTÁ - PACIENTSKÁ ORGANIZACE §113f

ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘESTUPKY §114 §115 §116 §117 §118

ČÁST PATNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §119

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §119a

Zmocňovací ustanovení §120

Přechodná ustanovení §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127

Zrušovací ustanovení §128

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST §129

Příloha - Národní zdravotní registry

Nález Ústavního soudu - č. 437/2012 Sb.; č. 6/2021 Sb.; č. 171/2022 Sb.; č. 40/2023 Sb.

č. 66/2013 Sb. - Čl. II

č. 147/2016 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. XI

č. 65/2017 Sb. - §60

č. 326/2021 Sb. - Čl. VIII

č. 371/2021 Sb. - Čl. X

INFORMACE

372

ZÁKON

ze dne 6. xxxxxxxxx 2011

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx upravuje zdravotní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x tím xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx x xxxxxxxxxx pacientů x osob pacientům xxxxxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1),2), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx3).

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zdravotními xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky1),2), a xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx odbornými xxxxxxxxxx2), xxxx-xx xxxx činnosti xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) konzultační xxxxxx, jejichž účelem xx xxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx doplnění, x xxxxx konzultace podporující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx prováděné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxx zdravotnickým pracovníkem, xxxxxxx xx pacient xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx pitvu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zdravotní xxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxx xx

1. xxxxxxxx pacientů xxxx poskytovateli xxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxx poskytnutí zdravotních xxxxxx,

2. rychlá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxx neodkladné xxxx x xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx transplantací, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x člověka, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx soustavného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx,

x) zdravotní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxx x buněk6),

h) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx7),

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytná služba52) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(3) Zdravotními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní služby xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx těhotenství8).

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx účelem

1. předcházení, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

2. udržení, xxxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx rehabilitační, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky (xxxx xxx "zdravotní xxxxx") xx účelem xxxxx xxxxxxx x)

x) odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek53).

§3

(1) Pacientem se xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx navrhuje, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup x konkrétního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x logické x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientovi, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x metod. Součástí xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, návrh xxxxx, xxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx postupu při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx individuálního léčebného xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx soubor xxxxxxxx, která podporují xxxxx x minimalizují xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx doporučení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx než 24 xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx přijal pacienta xx péče xx xxxxxx poskytnutí primární xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx pacienta xx péče vyplnit xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx uvedeného xx xxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxx, xx pacient xxxxxxxxxxxxx ke konkrétnímu xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Návštěvní xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9), zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zapsaná xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, x výjimkou xxxxxxxx xxx další vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, ústavy pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx10) x xxxxxxx xxxxxxxx11).

(4) Xxxxxx zdravotní xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx obory xxxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obory xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx medicínských xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX X ZDRAVOTNÍ XXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Druhy xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx by xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx intenzivní bolest xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pacienta, který xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, jejímž xxxxxx xx odvrácení xxxxxxx xxxxxxxx zdravotního stavu xxxx xxxxxxx rizika xxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx tak, aby xxxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx ohrozil sebe xxxx xxx okolí,

c) xxxxxxxx xxxx, kterou x xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemusel xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxx zamýšlel,

d) plánovaná xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx péčí xxxxxxxx x písmenech x), x) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vyhledávání xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, a provádění xxxxxxxx směřujících x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x předcházení jejich xxxxxx,

x) diagnostická xxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx x okolností, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx léčby,

c) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta xxxxxxxxxx nebo trpícího xxxxxx xxxx zhoršením xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx lze xxxxx xxxxxx nemoci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxx léčbu x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, jejímž účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx vyléčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxx xxxxxxx,

x) posudková xxxx, xxxxxx účelem je xxxxxxxx, xxx

1. nebude xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovlivněn xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx výkon xxxxx, xxxxxx, povolání xxxx xxxxxx xxxxxxxx x konkrétních podmínkách, xxxx

2. zdravotní xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx práce, xxxxxx, xxxxxxxx, jiných xxxxxxxx nebo pro xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx, řečových, xxxxxxxxxx x psychických xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poruch xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organismu, xxxxxxxxx zpomalení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x případě, xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx využívány xxxxxxxx léčivé zdroje xxxx klimatické podmínky xxxxxxxx k léčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči,

g) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x souvislosti x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, x dále xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; její součástí xx péče x xxxxxxxxxxxxx nemocné, zmírňování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx klidného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx kvality xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) lékárenská xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx péče"), jejímž xxxxxx xx zajišťování, xxxxxxxx, úprava, uchovávání, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxx derivátů podle xxxxxx x léčivech, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx zajišťování, xxxxxxxxxx, xxxxx a prodej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxx xxxx xx dále poskytováno xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služby x další služby x xxxxxxx prevence x včasného rozpoznávání xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x posuzování a xxxxxxxx xxxxxxxx, bezpečného x xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx a časové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, časové xxxxxxx prováděných xxxxxxxxx x xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx dispenzární xxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx ve vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx je poskytování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, léčebné x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §4 odst. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx poskytování ambulantní xxxx.

(3) Xxxxxxxx primární xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx péčí, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx, x to x xxxxxxx xx charakter x xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx jednodenní péče xxxx být zajištěna xxxxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzivní.

§9

Lůžková péče

(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx poskytnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx péče xxxx xxx poskytována x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx péčí xx

x) xxxxxx lůžková xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pacientovi x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxx, kdy xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx lůžková xxxx standardní, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náhlým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx ambulantně;

v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx diagnóza x xxxxx xx stabilizaci xxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zhoršení xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou částečně xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí,

d) dlouhodobá xxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zdravotní stav xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zlepšit x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx; x rámci xxxx xxxxxxx péče xxxx xxx poskytována xxx intenzivní ošetřovatelská xxxx pacientům x xxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zdravotní xxxx poskytovanou xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) návštěvní xxxxxx,

x) xxxxxx péče, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kromě zdravotní xxxx podle xxxxxxxx 1 poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) V rámci xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkony, jejichž xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

(2) Xxx získání oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je možné

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx převoz xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §20.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx, druhu a xxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až f) x x). Požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx xx odborné, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti zdravotnických xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx služby,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11a,

x) xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta,

d) xxxxxxxxxxxxx dopravní službu x xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx x xxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zdravotní xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxx situací x xxx zdravotnickém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx těla zemřelého xxxx zdravotnická zařízení xxxxx §84 odst. 2 xxxx. a) xxxx x) xxxx

x) xxxxxx těla zemřelého xx xxxxx x x xxxxx podle xxxxxx x pohřebnictví.

Konzultační xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Poskytovatel, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx těl zemřelých xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a zdravotním xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx f) x i). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, týkající xx stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontaktního pracoviště, x v xxxxxxx xxxxxxxxxx péče poskytované x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis. Xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxx xx zdravotnická xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx xxxx být pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxx odpovídajícími dopravními xxxxxxxxxx. Požadavky xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx prostředků a xx jejich označení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx započetím oznámit xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x), §51 xxxx. 1 x §53 xxxx. 1.

Poskytování preventivní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§11x

(1) Xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovat jen xxxxxx xxxxxxxxx výkony x rámci preventivní xxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxx a době xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx budou zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx jen xx xxxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx správním xxxxxx xxxxx zdravotní výkony xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5. X xxxxxxx xxxx xxx xxxx uvedena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx činnostech xxxxx xxxx první.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, určenou xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předloží

a) kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx nevydal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx,

x) závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx.

(7) Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx závazné stanovisko xxxxx xxxxxxxx 4.

(8) Xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§11b

(1) Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek podle §11a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx zdravotní výkony xxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské hygienické xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko podle §11a odst. 4.

(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx právním předpisem x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 31.5.2017

§12

Xxxxxxxxxxx k samostatnému xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a odborného xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),2).

(2) Poskytovatel, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x touto xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobilostí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby

a) x xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxx,

x) v oboru xxxxx xxxxx xxxx x oborech specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx zubního xxxxxx xxxxxxx v jednom x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx farmaceut xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx farmaceutů, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x samostatnému výkonu xxxxxxxx farmaceuta xxxxxxx x jednom x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k samostatnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx v jednom x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx zástupcem xxxx xxx též xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jednom z xxxxxx oborů přímé xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx těmto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Bezúhonnost

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považuje xxx, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) za xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxx spáchaný xxx poskytování zdravotních xxxxxx,

xxxxx xx na xxxx xxxxx, jako xx nebyl xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx, x doklady xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx fyzická xxxxx zdržovala v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 6 měsíců; xxxx xxxxxxx nesmí být xxxxxx 3 xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederace xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx14). Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad, xxxx xxxxx-xx jej získat, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxx účely řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxx zástupce

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx odborně řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického povolání xxxxx §12 a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx lékárnické xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"), xxxxxxxx členství x xxxxxx xx podmínkou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx svéprávná,

c) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx povolení mít.

Odborným xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, x níž trvá xxxxxxx z překážek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vykonávána x pracovněprávním nebo xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx podmínka xxxxxxx, xx-xx odborný xxxxxxxx statutárním orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele nebo xx-xx odborný zástupce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; i x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x poskytovateli xx smluvním xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx svou funkci x xxxxxxx nezbytném xxx řádné xxxxxxx xxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx. Stejná osoba xxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxxxx.

(4) Odborný xxxxxxxx xx povinen písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx uvedených x xxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx předkládaných x touto xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxx a předložit xxxxxxx o nich. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, kdy k xxx došlo.

(5) Přestane-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx splňovat podmínky xxx výkon xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx zástupce nejpozději xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

XXXX TŘETÍ

OPRÁVNĚNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB

§15

Působnost xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx úřad, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvy, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2, xxxx

x) Ministerstvo xxxxxx, xxx-xx x zdravotní xxxxxx poskytované ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx xxxxx ministerstvem xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službou, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2,

(xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x věcnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx. Státní xxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §18 xxxx. 1.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osobě xx udělí oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mít,

e) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx komory, xxxxxxxx členství x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx, nebo ustanovila xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx kontrolu léčiv xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx16),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17.

(2) Fyzické xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx zdravotní služby xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx písemnou xxxxxx, xxxxxxxx

x) je způsobilá x samostatnému výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxx, x je členem xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx podmínky uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x) x k),

b) xx xxxxxxxxx užívat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnické zařízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x).

Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a porodnictví, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx písemnou xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky x §14 odst. 1 xx 3,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. f) xx x),

x) netrvá xxxxx z překážek xxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx x),

x) byla xxxxxxx xxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tísňového xxxxx 155, jde-li o xxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx převést xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx podle §27.

§17

Překážky xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo správním xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. x), x), x) xxxx x) nebo odst. 4 xxxx. x), x), c), d) xxxx x), x xx po xxxx 3 xxx ode xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx oprávnění,

c) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xx dobu 3 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx konkursu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věřitelů,

d) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx tuto xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpadek xx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx v xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx x předběžný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx souvisejícím xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx x průběhu insolvenčního xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx písemný souhlas.

§18

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx narození žadatele,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby17) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx-xx přiděleno,

3. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx bydliště mimo xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxx xxx ustanoven,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až f) x x), a xx xxx každé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x místa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xxx kontaktní pracoviště, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, x xxxxx xxxxxxx hodlá zahájit xxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

7. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na dobu xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx právnické xxxxx xx sídlem mimo xxxxx České republiky xxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu xxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky,

2. xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx její xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxxxxx, x dále jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx pro zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx členy nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx,

4. xxxxxx sídla a xxxxx, xxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sídla x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adresu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,

5. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) bodech 2, 4, 6 a 7.

(2) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1

1. xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. doklad x bezúhonnosti,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xx u xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §14 xxxx. 1 x 3, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxx vykonávat zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x žadateli, x xx x rozsahu xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. U xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxx též xxxxxx pracovní xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x seznamu xxxxx xxxxx xxxxxx počet x členění podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx člení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx druhům zdravotní xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x); x xxxxxxx xxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxx, xx zdravotnické xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

6. souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x technickému x věcnému vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

8. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxx,

9. xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele užívat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zástupce, xxx-xx xxxxxxxxx, pokud xxxx povinnost takové xxxxxxxx xxx,

11. xxxxxxxxxx, xx x žadatele xxxxxx žádná x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. a) xx x) x xxxxxxx xxxxxxx předběžného xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx překážkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §17 xxxx. x) xxxx x),

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 2

1. xxxxxxx o způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxx 2, 10 x 11,

2. smlouvu s xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx bude žadatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ze smlouvy xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx poskytovat, xx xxxxxxx povinen prokázat xxxxxxx xxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx doklady uvedenými x písmenu x) x xxxxxx 4 xx 8,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba

1. xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zřízena nebo xxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxx pokud zápis xxxxx nebyl xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx se xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a doklad x tom, že xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky byly xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zápis xxx byl xxxxxxxx; xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku nebo xxxxx x těchto xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bodě xx x xxxxxxx nepřikládají, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. doklad x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx členy,

3. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx poskytování zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 3 xx 10,

5. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxx zřízen xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x zdravotnické záchranné xxxxxx x doklad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx 155,

6. xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. b) x c) a xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx překážkou pro xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x §17 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xx-xx žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, připojí x žádosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 4 lze nahradit xxxxxxxxxxx žadatele x xxx, že nedošlo xx xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxx případě xx xxxxxx nepředkládá xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 6. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §27, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věty první x druhá obdobně.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dlouhodobé lůžkové xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelékařského xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx a dorost x zajištění akutní xxxxxxxxx xxxx pacientům.

§19

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zástupce, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxx hlášeného pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě druh xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. f) xx x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x), x xx pro xxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx; jde-li xxxxx x provádění xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxx zdravotnické zařízení, xxxxx xx tato xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x případě poskytovatele xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče adresy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx právnické xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx adresu místa xxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx narození osob, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e).

(3) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, bude-li xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx organizační složky xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxx zřizovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx se xxxxxxxxx x případě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(4) Příslušný správní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje nebo xxxxx xxxxxxxxxxx referenčních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x orgánů xxxxxxx xxxx18) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx vzniká xxxx xxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx právnické xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, vydáno rozhodnutí x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx právnické xxxxx právo poskytovat xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx uvedená xx xxxx xxxxx nebo xxxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx xxxx nebyl-li xxxxx proveden xx 90 dnů xxx xxx podání xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sídlem x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje x

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx návštěvní xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx oprávněna poskytovat xxxxxxxxx služby, x xxxxxxx rámci jsou xxxxxxxxx služba xxxx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx sídla x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, x xxxxxxx rámci xxxx poskytovány návštěvní xxxxxx nebo domácí xxxx, x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx návštěvní xxxxxx xxxx domácí xxxx xxxxxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návštěvní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož správním xxxxxx bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 7 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytování. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx má právnická xxxxx sídlo, x xxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x doklad v xxxxxx slovenském.

(3) Xx xxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1, §51 xxxx. 1 x §53 xxxx. 1. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx rámci návštěvní xxxxxx xxxx domácí xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytovala.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx skutečnost ministerstvu, xxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci.

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxx uvedenou x odstavci 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx Xxxxx republiky, x to na xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které x xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb informuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxxxx změny

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se formy, xxxxx, druhu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx těl zemřelých xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby, zdravotnické xxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx kontaktního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x), nebo

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oprávnění x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy dojde xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx podle §19 xxxx. 1 písm. x), odst. 2 xxxx. x) nebo xxxx. 3 písm. x).

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§20x

Xxxxxx podle §20a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 prokazující xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxx oprávnění, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§21

Xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §20a, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx x dokladech xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxx xxx pozastavení, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx oprávnění. Xxxxxxxxxxxx xx dále povinen xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx změny xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx, povolení xxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx změnu, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Poskytovatel xx povinen změny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Týká-li xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x jsou-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxx záznam xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxxxx o změně xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb podle xxxx druhé xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§22

Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

Oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §27,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx z obchodního xxxxxxxxx,

x) zrušením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu o xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

g) x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Odejmutí, xxxxxxxxxxx x xxxxx oprávnění

§23

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxx. 2 xxxx. x),

x) nastala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) poskytovatel x xx požádal.

(2) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podána xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xx oprávnění xxxxxx x xxxx úřední. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx k šedesátému xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(3) Poskytovatel, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x hodlá převést xxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podáním xxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění. Xxxxx nabyvatel xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zahájit xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx; odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) a xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxx xxxxxx souhlas, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §16 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxx. 3 písm. x) nebo x), xxxx

x) xxxx pojištěn xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou x souvislosti x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx alkoholu xxxx xxxx návykové xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx vlivem alkoholu xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx způsobilá k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti vyplývající xxx něj xx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(5) Xxxx zahájením xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li se x nedostatky, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx zdravotní xxxxxx, xxxxx xx xxxx dobu nelze xxxxxxxxxx. Doba pozastavení xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 1 rok.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, odejmutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx poskytovatel ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxx. 2 xxxx. x) xxxx podle §17 xxxx. x), xx 15 dnů xxx dne nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx subjektům uvedeným x §19 odst. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, a xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx oprávnění xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 1, xxx učiní xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx změnu, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx x xxx xx registru xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx referenční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxx tak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx pacienta, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x který xx x době xxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do péče.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx je poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx záznam xx xxxxx, do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušných referenčních xxxxx do xxxxxxxx xxxx, x dále xxxxxxxxxx pojišťovnám, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, k xxxxx xxxxx pokračovat x poskytování zdravotních xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxx po uplynutí 5 xxx xxx xxx uvedeného x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

(1) Zemře-li xxxxxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxx uvedenou x §16 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx fyzická osoba xxxx právnická osoba, xxxxxxxx

x) xx oprávněna xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, x xxxx poskytoval xxxxxxxxx služby zemřelý xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx 15 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxx, která pokračuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx x xxxxxxxxxx poskytovatele.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx písemně xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx úmrtí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se kterými xxx zemřelý xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob, může x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ta x xxxx, na xxxxx xx písemně xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx musí být xxxxxx ověřeny. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx oznámily xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx správní orgán, xxxx současně stanoví xxxxx, xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx ode dne xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx povinna xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxx xxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x §16 xxxx. 3 xxxx. x) x b), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, x xxxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx x §16 xxxx. 3 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx x). Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx personálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek uvedených x §16 xxxx. 1 xxxx. x) x g). Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxx, xx kterých bylo xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxx v §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x), xxxx součástí xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 8.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxx vydání xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx Národního registru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zapíše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx postup xxxxx xxxx první, příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dnem xxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb zemřelého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, x xxxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplynutím lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůty 90 xxx xxx xxx pokračování x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx xxxxxxxx 3; xxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX X JINÝCH XXXX X SOUVISLOSTI S XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xx právo xx poskytování zdravotních xxxxxx xx náležité xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx

x) na úctu, xxxxxxxx zacházení, xx xxxxxxxxxxxx x respektování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxx, x zdravotnické xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poskytovatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx neodkladné xxxx xxxx x osoby xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence,

d) xxx seznámen x xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxx"),

x) xx

1. xxxxxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svěřen, xx-xx nezletilou xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby určené xxxxxxxxxxxx, xx-xx osobou, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxx způsobilá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

3. přítomnost osoby xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx řádem, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx ve výkonu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx; tím xxxx xxxxxx §47 xxxx. 1 písm. b),

f) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ceně poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x osob připravujících xx u poskytovatele xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytování zdravotních xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx připravujících xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka,

i) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, x xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx duchovní péči x duchovní podporu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "duchovní") x xxxxxxx x vnitřním xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx neporušuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak; návštěvu xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho života xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxx zajištění xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx-xx, xx xxx x xxxxx, xxxxx xx týrá xxxx jinak xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5.

(5) Práva xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x), e), x) x j) nemůže xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záchytná xxxxxx xxxx který xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařskému xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek. Tento xxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. h) odmítnout xxxxxxxxxx příslušníka Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, strážníka xxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§29

(1) Volba xxxxxxxxxxxxx x zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx domovů pro xxxx do 3 xxx xxxx, do xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx výchova, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) svěřených do xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx výchovy jiných xxxx xxxxxx pěstounovi xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x matkou xx xxxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Možnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx

x) zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx převáží,

b) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx izolaci, xxxxxxxxx nebo ochranné xxxxxx,

x) osoby umístěné x policejních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx; xxxx osoby si xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby, jejichž xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx19) a xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20),

x) xxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx jiný xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx.

§30

(1) Pacient xx xxxxxxxxx postižením xxxx x těžkými komunikačními xxxxxxxx zapříčiněnými zdravotními xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx zvolí, včetně xxxxxxx založených na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyka, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x ohledem xx xxxx aktuální xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx u xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx detence. Psem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx pes.

Informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx"),

x) umožnit xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňující xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a navrhovaným xxxxxxxxxx službám, které xxxx být srozumitelně xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxx o

a) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx známy, jejím xxxxxx x předpokládaném xxxxxx,

x) xxxxx, povaze, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vhodnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx způsobu xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx x

x) možnosti

1. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotním stavu xxxxx §32 x

2. xxxxx xxxxx podle §32 a 33 xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33.

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx stavu je xxxxxxxxxx sdělena xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx poskytované xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx stav pacienta xxxxxx.

(3) Informaci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx podání xxxxxxxxx xxxx; ošetřující zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxx podána.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace vůbec xxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x volně xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx to xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pečovat, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Pacient xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxx, xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xx nepřihlíží, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx infekční xxxxxx nebo jinou xxxxxx, x souvislosti x xxx může xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxx o nepříznivé xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta xxxx být x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xx xxxx xxxxxxxx nutnou zadržena, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xx její xxxxxx xxxxx pacientovi xxxxxxxx závažnou xxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v případě, xxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx nemoci nebo xxxxxxxxxxxx x ní xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx představuje riziko xxx jeho okolí,

c) xxxxxxx xxxx výslovně x xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, aby xx mohl zajistit xxxxxx záležitosti.

(3) Poskytovatel xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet informaci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pěstounovi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, že poskytnutím xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx pacienta. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx osoby, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx určit, xxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxx nebo xx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx si výpisy xxxx kopie xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 7 vyslovit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, rovněž může xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o vyjádření xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je rovněž xxxxxxx pacienta, jakým xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podávání xxxxxxxxx x zdravotním stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě na xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pacienta xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x ohledem na xxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xx informace x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx osoby blízké. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákaz sdělovat xxxxxxxxx o svém xxxxxxxxxx xxxxx určitým xxxxxx blízkým, lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx je xx x zájmu xxxxxxx xxxxxx zdraví xxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Osoby xxxxxx xxxxxxxxx pacientovi, xxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx, mají xxxxx na informace x zdravotním xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx zápisů xxxxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxxx stavu x pořizovat x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx kopie. Xxxxx xxxxxxx pacient xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxx, xxx informaci xxxxx osobám xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx o zdravotním xxxxx pacienta, x xx pouze v xxxxxxxxx rozsahu, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x pacientem xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Poskytování xxxxxxxxxxx služeb xx souhlasem

§34

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx") xx pokládá xx

x) xxxxxxxx, je-li xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31; xxxxxxx xx pokládá xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx jiný právní xxxxxxx21) xxxx xxxxx xxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx. Souhlas s xxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx podána xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx lze xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyslovit xxxxxxx, xxxxx x tom xxxxxxx prohlášení (revers).

(4) Xxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu, jehož xxxxxxxxx může způsobit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx souhlasu, xxxxx pacient souhlas xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x nesouhlasu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x pacientovi; xxxxxxxx je pacient x xxxxxxxxxxxx pracovník. Xxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovník xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx doplní; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svědek.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření souhlasu, xxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxx nesouhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zdravotnický xxxxxxxxx zaznamená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pacienta xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejde-li x xxxxxxxxx služby, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, vyžaduje xx souhlas xxxxx xxxxxx pacientem podle §33 xxxx. 1, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx takové xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx rodiče, není-li xxxxxx osoby xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx souhlas jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

§35

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezletilému xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx x volní xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx, jehož závažnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x stupněm xxxxxxxx x volní xxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxxx. Xxx vyslovení souhlasu x poskytnutím zdravotních xxxxxx nezletilému xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx49) x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx věku. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx poskytování zdravotních xxxxxx xxx souhlasu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebrání xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podal xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezletilého pacienta.

(3) Xxx-xx x zdravotní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxx xxxxx §38 xxxx. 4, nebo

b) xxxxxx xxxx, a

souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník. Xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 4, poskytovatel xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, popřípadě, xx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx vývoj, přítomnost xxxx xxxxxxxxx x §28 odst. 3 xxxx. x) při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx může pro xxxxxx, xxx by xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tento souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxxxx, x xx xx podmínky, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx situace, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x takovém xxxxxxxxxx xxxxx, xxx není xxxxxxx vyslovit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxx vyslovené xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lékařem x xxxxx zdravotní xxxx, s níž xxxxx vyslovené přání xxxxxxx.

(3) Dříve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx být opatřeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Pacient xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx přijetí xx xxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťovaných tímto xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx vyslovené xxxxx xx zaznamená xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx přání

a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx vedly, se xxxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx respektovat, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx smrti,

c) nelze xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx splnění xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx respektovat, pokud xxxx x době, xxx xxxxxxxxxxxx neměl x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, započaty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přerušení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx porod

(1) Žena x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x ženu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx22), xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Žena xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx hodlá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx porodu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"); součástí žádosti xx xxxxxxxxxx ženy, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Provedením xxxxxxxxx porodu se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x porodem, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

(1) Xxxxxxxx lze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče,

2. je xxxxxxxx xxxxxxx, karanténa xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx poruchy xxxx touto xxxxxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nezletilého xxxxxxxx xxxx pacienta s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxxxxxxxxxxx též v xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zanedbávání.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx

x) kdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pacientovi xxxxx souhlas vyslovit; xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36, xxxx

x) xxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by x důsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pacientovi s xxxxxxxx svéprávností xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči, xxx-xx x

x) případy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), nebo

b) zdravotní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pacientovi s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x něj podezření xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) informovat xxxxx xxxxxxx podle §33, není-li xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx mu xxxxx. Xxxx-xx xx žádná xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx též xxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx.

§39

(1) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pacienta xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k tomu xxxxxxxx poskytovatelem,

b) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx,

x) umístění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pohybu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zamezující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx přípravky, které xxxx podány pacientovi xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až e),

(dále xxx "xxxxxxxxx prostředky").

(2) Xxxxxxxxx prostředky lze xxxxxx

x) xxxxx tehdy, xx-xx účelem jejich xxxxxxx odvrácení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx dobu, xx xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účelu podle xxxxxxx x), přičemž xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu jeho xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby

a) xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředek xxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx srozumitelně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx omezovacího xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xxxx e) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx podepíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pod dohledem xxxxxxxxxxxxxx pracovníků; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví pacienta,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxx; xx výjimečných případech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx omezovacích xxxxxxxxxx indikovat i xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení,

e) xxxxx xxxxxxx omezovacího xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx zaznamenáno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; identifikační xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxx xxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx

x) hospitalizaci pacienta xxxxx §38 odst. 1 xxxx. b) x c); xxxxxxx xx postupuje, xxxxxxxx xxxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník pacienta xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx volném xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx styku s xxxxxxx světem xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoznamuje, xxxxxxxx xxx souhlas xx xxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Povinnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxx

§41

(1) Xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x poskytováním zdravotních xxxxxx vyslovil souhlas,

b) xxxxx xx vnitřním xxxxx,

x) uhradit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nehrazených xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiných zdrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx,

x) pravdivě informovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x dosavadním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x infekčních xxxxxxxx16), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dalších skutečnostech xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx alkohol xxxx xxxx návykové xxxxx a podrobit xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx návykových xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x x). Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx blízká xxxxxxxxxx xxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokázat xxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx občanským průkazem xx rovněž xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx informace x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxx první. Jde-li x cizince, totožnost xx xxxxxxxxx cestovním xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxx xxxxxxx, osvědčí xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx údaje x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x pacienta, xxxxxxx xx třeba poskytnout xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx poskytnutí požadované xxxxxxxxxxx nebo jí xxxxxxxxx návštěvu hospitalizovaného xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx totožnost xxxxx. O odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx.

§42

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) §31 odst. 5,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebezpečí x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; do xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získán,

c) §38 xxxx. 2, 5 x 6,

x) §39 xxxx. 3 xxxx. x),

x) §41 xxxx. 2 x 3,

x) §47 xxxx. 1 písm. x) x

x) §93 odst. 1

xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx pečující xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx dětského domova xxx xxxx do 3 let věku, xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výchova, nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxx-xx x děti xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX POSKYTOVANÉ X DĚTSKÝCH DOMOVECH XXX XXXX DO 3 XXX XXXX

§43

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti do 3 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zaopatření xxxxx xxxxxxxxx do 3 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xx formě xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxx týraným, xxxxxxxxxxxx, zneužívaným a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, ubytování, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ženám v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx nepříznivé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44

(1) Xxxxx povinné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx zaopatření xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 let xxxx a popřípadě xxx xxxx průvodce. Xxxxxx-xx osoby povinné xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je povinna xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx zaopatření xxxxxx xx sníží xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx23), předloží-li xxxxx xxxxxxx výživou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezapočítává životní xxxxxxx dítěte umístěného x xxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 let xxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx 100 Xx xxxxxxx.

(3) Dojde-li ke xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxx výživou, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zaopatření xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy x xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx stanovení výše xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx specifickým xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 let věku, x není-li zajištěno xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxxxx dětem xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajistí xxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxxx dětským xxxxxxx xxx xxxx xx 3 let xxxx xx základě xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16b xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx závazek xx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx dětského xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, nedojde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX

§44x

(1) Hospicem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyléčitelně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXX ODBORNÝCH XXXXXXXXXX X SOUVISLOSTI X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§45

(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vytvořit xxxxxxxx x opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx povinen

a) informovat xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx před jejich xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xx uhrazené xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx seznam xxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pacientům; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx pacientům,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx viditelným xxxxxxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx poskytovatele, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby,

f) xxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx vyžádání xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx poskytovatel x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x případě, kdy xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb potřebné xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx písemný xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, záchytné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx zdravotnického pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x

1. izolaci, karanténě, xxxxxx xxxx lékařskému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, pokud xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx předem xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx službou; xx xxxxxxx x xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx se xx žádost kraje, xxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x to v xxxxxxx, v jakém xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx xxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx trvat xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb; kopii xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx50).

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) předat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu x xxxxxxx, xx xxxxxxx není vzhledem xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx24),

x) umožnit vstup xxxxxx pověřeným příslušným xxxxxxxx xxxxxxx, orgánem xxxxxxx veřejného zdraví, Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx narušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služebních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění25) x xxxxxx Ministerstva obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx26) xx xxxxxx xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx osob xxxxx xxx narušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na řešení xxxxxxxxxxx událostí a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx, vyplývá-li xxxx povinnost z xxxxxxxxxxxxx smluv, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí,

g) na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx následnou nebo xxxxxxxxxxx lůžkovou péči xxx tutéž xxxxx xxxx xxxx trvající, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli, xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 xxx, vydat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx pro účely xxxxxx o příspěvku xx péči podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx sociálním xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxxx poboček x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu a xxxxxxxxx pracovníkům Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) sociální xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o příspěvku xx péči podle xxxxxx x sociálních xxxxxxxx x sdělit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; tím xxxxx xxx narušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Poskytovatel xx xxxxxxx informovat

a) xxxxx xxxxxxx pacientem xxxxx §33 odst. 1, xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx není-li xxxxxxxxxxx, manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx osoby xxxx xxxx-xx dosažitelná, xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xx xxxxxxx svévolně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x

x) Xxxxxxx Xxxxx republiky,

a xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx osob.

§46

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx právy x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádem; xxxxxxx řád xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxx x respektování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxx jinému zdravotnickému xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové péče; xx xxxxxxx, xxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx výzvu nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účast zdravotnických xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb při xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx vzniku; xx xxxxxxx, xxx-xx x Xxxxxxxxx službu,

g) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovány xx xxxxxxxxxxx příslušníka Xxxxxxxx služby, x xx xxxxx na xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx ohrožení života, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx příslušník xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby xxx xx doslech.

(2) Poskytovatel xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxxx, která xx uskutečňuje na xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a to xxx xxxxxx vedením xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx a je x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx klinická a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx praxe za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxx ve větě xxxxx a xxxxx xx

x) učitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx27), nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxx28),

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxxxxxxx

1. nezletilých xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx, alespoň v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do dne, xxx dovrší 15 xxx věku,

2. xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) umožnit xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s hospitalizovaným xxxxxxxxxx pacientem nebo xxxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučen; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx záchytné služby,

c) xxxx informovat zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jednodenní xxxx lůžkové xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxx opatření, která xx uplatňují při xxxxxxxxxx neštěstích, x xxxxxxx jednou za 2 roky ho xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; při xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxx-xx o fakultní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx záchytné služby.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x jednodenní xxxx xxxxxxx péče až xx xxxxxxxxxx včasném xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxx, a má-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

x) odůvodnit xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případy, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx od uznávaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx systém hodnocení xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx antibiotik x xxxxxxxxxxx pacienta, xxx xxxxx x omezování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen x rámci xxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx program xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx péčí a xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x musí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx přijal xx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to zdravotní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Součástí xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x důležité xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dosud provedené xxxxx.

§48

(1) Poskytovatel, xxxxxxx xx xxxxxxx zvolil, xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx

x) by přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečení nebo xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx únosného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx návštěvní xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx ze xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxx xx zdravotní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může ukončit xxxx x xxxxxxxx x případě, xx

x) xxxxxxxxxxxx předá xxxxxxxx x xxxx souhlasem xx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx,

x) pominou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; ustanovení §47 xxxx. 2 není xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, úmyslně a xxxxxxxxx nedodržuje navržený xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx vnitřním xxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx součinnosti xxxxxxx se zdravotním xxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx do péče xxxxx odstavce 1 xxxx ukončit péči x xxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx e), xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxxxx je třeba xxxxxxxxxx neodkladnou xxxx, xxx-xx x porod xxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx jde-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ochranného xxxxxx xxxxxxxxxx soudem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, pokud se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb započaté x průběhu výkonu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ústavu xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxx xx není xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xx xxxxxx xxxxx, výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Vězeňská služba xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx domluvě x Vězeňskou xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 posuzuje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x e) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §50 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xx xxxxx xx uveden xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§49

Povinnosti zdravotnického xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterým xxxxxx odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta, na xxxxxxxx odborné xxxxxx x řídit xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ohroženo xxxxxx x xxxx-xx pomoc xxxx dosažitelná obvyklým xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx.

(2) Povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx i xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx. x) xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx pracovník má xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xx poskytovat xxxxxxxxx služby, xx xxxxxxx xxxxxxxx nemoci xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x případě, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx informovat poskytovatele, xxxxx xxxxxxx pacientovi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pacientovi jiného xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pacient zajištění xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; záznam podepíše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného xx xxxx první, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pacienta xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným zdravotnickým xxxxxxxxxxx. Xxxxx věty xxxxx až xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí xxxxxxx i xxx xxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx mlčenlivosti v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterých se xxxxxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx skutečností, xx-xx poskytovatel zproštěn xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mlčenlivosti x xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sdělování, xxxxxxxxx oznamování údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx údaje xxxx skutečnosti xxx xxxxxx bez souhlasu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných skutečností xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx skutečností při xxxxxx xxxxxxx uložené xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx mlčenlivosti xx xxxx xxxxxxxxxx sdělování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxx vlastních xxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx skutečností soudu xxxx jinému xxxxxx, xx-xx předmětem řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zaměstnancem, x xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxx osobnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxx souvislosti xx xxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, komoře xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, též xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx. To xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx skutečností pro xxxxx xxxxxxxx v §64 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx sdělování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx pro

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odborné xxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxxxx xxx povolání, x xxxxxxxxx získali x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx uvedené x §65 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxx,

x) členy xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

ZDRAVOTNICKÁ XXXXXXXXXXX X NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§52

Xxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx anebo jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX II

ZDRAVOTNICKÁ XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§53

(1) Poskytovatel, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx x uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx s ní xxxxx xxxxxx zákona x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. Zdravotnická xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, o němž xx vedena.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx pacienta, xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx narození, xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx rodné xxxxx pacienta, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) pohlaví xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x průběhu x xxxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxx xxxxxxxx x x postupem xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx zjištěné z xxxxxxx, osobní x xxxxxxxx xxxxxxxx pacienta, x xx-xx to xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx se x úmrtí xxxxxxxx,

x) xxxxx údaje xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx poskytování zdravotní xxxx.

§54

(1) Zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx těchto xxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx x digitální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx průkazně, pravdivě, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, xxxxx x aktuálním xxxxxxxxxx xxxxx pacienta xx xxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxx.

(3) Každý xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx zdravotnického pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přepisem xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, příjmení; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx zápis obsahuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka, xxxxx záznam xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci se xxxxxxx xxxxx zápisem. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx opravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx se xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx x opravu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.

§54a

Poskytovatel zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, popřípadě informace x ní, které xxxxxxx x xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) xxxx g), xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uznávanou elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vytvořen xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§55

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx xxxxxx podmínek:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použité x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx údaje x provedených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) informační systém, xx xxxxxx xx xxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bezpečnostní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xx pracovní den,

d) xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx zajištěn xxxxxx xx jiný xxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znemožňujícím xxxxxxxx do těchto xxxxx xxxxxxxxx zásahy; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně jednou xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dlouhodobé uchování xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx oprávněným xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx je stanovena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podpis xxxxx, xxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx převedeny do xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x této xxxxxx xxxxxxxx doložkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx převod provedla,

h) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze převést xx listinné podoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů29),

i) xxxxxxxxxx systém, ve xxxxxx je vedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx systému.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx utajeného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajeném xxxxxx xxxxx §37 je xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx porodem. Odděleně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těhotenstvím a xxxxxxxx porodem xxxxxxxxx xxxxxx, písemná žádost x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx narození xxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xx ukončení hospitalizace xxxx, která utajeně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx, který zapečetí x označí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx xxx pacientce. Xxxxxxxx takto zapečetěné xxxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx; xx xxxxxxx, požádá-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx se zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2; současně xx elektronická xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace odstraní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx souhrn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§56x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69, x to xxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. O xxxxxx pacientského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zajistí

a) zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x pacientovi, xxx-xx x

1. xxxxxxxx xxxx, xxx příjmu xxxxxxxx xx lůžkové xxxx; xxxxxxxxxx souhrn xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. ambulantní xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx ambulantní xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx poskytnutí zdravotní xxxx, xxxxx došlo xx xxxxx základních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ohlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu x souladu x §69c Xxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx xxxxxxxxx místo"),

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytovateli, x xxxxx xxxx se xxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx souhrn xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné postavení xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx jiného xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), v xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxx x pacientský xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") požádá.

§56x

Xxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx xx účelem xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx místa předat

a) xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxx xx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

2. její xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx jiného xxxxx Xxxxxxxx xxxx, v xxxxx péči se xxxxxxx, o xxxx xx tato xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedena, xxxxxxx, xxxx jinou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxx §69,

xxxxx x xx poskytovatel xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx požádá.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pacientovi x elektronické podobě xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x při xxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxx xxxxx se postupuje xxxxx §56a xxxx. 2 xxxx. b) x x) obdobně.

§56x

(1) Xxxxxxx pacientského xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x předáváním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56b xxxx. 1 xxxx. x) xxx přijetí xx xxxx xxxx xxxxxxxx během péče xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze kdykoliv xxxxxxx. Vyslovení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx zaznamená do xxxxxxxxxxxx dokumentace vedené x xxxxxxxxxx.

(3) Pacient xxxx jiná x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rovněž nesouhlas x předáváním pacientského xxxxxxx podle §56a xxxx. 3 xxxx. x) nebo části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56b odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx souhlasů podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§56x

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx souhrn, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx pacientský xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx x který xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx x příslušný dokument xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ho xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 není xxxxx jednoznačně identifikovat xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vedený x pacientovi xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx, žádá, Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56x vložen právním xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§57

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxx poskytovatele x nepostupuje-li xx xxxxx §27, xx xxx, kdo xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx vlastník xxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx. Tyto osoby xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotních xxxxxx,

x) umožnit xxxxx xx xxxxxxx, v xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx příslušným správním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx správní orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxx zabezpečí zdravotnickou xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněnými xxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxx, než si xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxxxx poskytovateli xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx x co xxxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xx zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx adresu xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacientem, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem, jemuž xxxxxxxxxxxxx dokumentaci předal,

c) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx zvolí nového xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předána příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí zdravotních xxxxxx xxxx xx-xx xx nezbytné k xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprodleně prokazatelně xxxxxxx předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pacienta x provedené volbě; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pacienta, xxxx xxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa místa xxxxxxxx xxxxxx pacienta xxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxx bydliště mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx znám. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinému poskytovateli xxxxxxxx zaměstnavatelem.

(5) X xxxxxxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxx xxx xx zemřelým xx xxxxxxxx domácnosti, xxxx xxxxx mu xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnímu orgánu xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58

Fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx hodlá xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx §27 x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x), c) a x) x xxxx. 4 obdobně. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxx x xxxxx obvyklém xxxxxx xxxxx, kam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) x x).

§59

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxx ukončit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místě, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a obec, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, x xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx; příslušný xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X informaci xxxxx xxxxx zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx předložit xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvolenému pacientem xxxxxxxxx podle §57 xxxx. 3 písm. x) obdobně. Zdravotnickou xxxxxxxxxxx vedenou x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pokračující x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx zamýšleného xxxxxxxx zaměstnavateli zaměstnance, x němž xx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx které xx třeba, xxx xx zaměstnavatel sdělil xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Poskytovatel xx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnickou dokumentaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx neobdrží xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx příslušnému správnímu xxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x jiných xxxxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxxxxx xx zánik xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§60

(1) Fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, x xx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nastaly xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §58 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx neprodleně zdravotnickou xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx.

§61

(1) Jde-li x xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 3 a 4 xxxxxxx x xxx, xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx činnosti zveřejní xxxxxxxxxx organizační složky xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejně přístupném xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úřední xxxxx; xxxxxxxxx správní xxxxx x xxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, do xxxxxxx xxx předložit xxxxxx x předání zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx pro předložení xxxxxxx; x informaci xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx předána příslušnému xxxxxxxxx orgánu a xxxxxx jeho xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zajišťoval xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámení xxxxx §59 xxxx. 3 učiní poskytovatel.

§62

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předal xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxxx tato xxxxx xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x), x) a x) xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx dokumentaci týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx předání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnance, x xxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) §59 xxxx. 2 xxxxxxxxx obdobně xxxxx §57 odst. 3 xxxx. c) x x),

x) §59 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 odst. 4, xxxx

x) §60 xxxx §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx podle §57 odst. 3, xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán může xxx xxxxxxxxx úkolů xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) x d) předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán předá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx soupis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx 60 xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx pacienta x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx musí xxx předány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodná xxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx právnímu xxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx správními xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx uplatňující xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobnosti x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx odborným pracovníkem,

c) xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) řešení xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoby, xxxx byl podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nemají xxxxxxx x údajům, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x všech údajích, x nichž se x souvislosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx, nebo poskytovateli, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx řízeních xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx správní xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jimž xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

Nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pořizování xxxxxx xxxxxx nebo kopií

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výpisy xxxx xxxxx pouze x xxxxxxx záznamu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pacienta, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxxxx metod a xxxxxx xxxxx psychoterapeutickými xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §33 xxxx. 4;

postupy podle xxxxxxx x), b) xxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxx pacienta xxxx jestliže je xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx rozsahu,

a) xxxxx xx způsobilostí k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx nutném xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx z důvodu xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxx hodnocení xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx lékařského posudku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx,

2. xxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pořizováním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx způsobilostí k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kontrole x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména nemocenského xxxx důchodového pojištění, xxxxxx sociální podpory, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) osoby xx způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx Xxxxxxx ústavem xxx xxxxxxxx léčiv, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném těmito xxxxxxxx předpisy,

h) xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

i) xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx se způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx vypracováním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx30), xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx trestního xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou bezpečnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, při xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx,

x) osoby se xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x osoby xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx externí xxxxxxxx xxxxxx lékařského ozáření xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx31) tak, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx,

x) xxxxxxx delegace Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx mučení a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx členové delegace Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nelidského xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx, kterými je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx upravují xxxxxxx výboru nebo xxxxxxxxx32),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění inspekcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx55),

x) jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx pacientovi, který xx nachází v xxxx xxxxxxxxxxxxx jiného xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx souhrn xxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nevyslovil xxxxxxxxx podle §56c xxxx. 2 xxxx 3.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx x rozsahu nezbytném xxx splnění účelu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx získávající xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 2 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§66

(1) Pokud xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §65 xxxx. 1 nebo odst. 2 xxxx. b) xx k) xxxxxxxxx x pořízení výpisu xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výpis xxxx kopii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobou. Poskytovatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxx osoby uvedené x §65 xxxx. 1 xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx pacienta xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxx xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxx dohodnuta xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxx x §65 xxxx. 1 zajistit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx do 5 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx požadovat xxxxxx.

(3) Poskytovatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zdravotnické dokumentace, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx výši, která xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx; xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) za jejich xxxxxxxx úhradu ve xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odesláním,

nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxxx xxxxxxxx výpisu xxxx kopie x xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

(4) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxxx nahlížet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx si xxxx, nebrání-li tomu xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele; xx xxxxxxx, požaduje-li xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx správnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx předložit písemné xxxxxxxx. Jde-li x xxxxx uvedené x §65 odst. 1 xxxxxxx xx xxxxxxx §41 xxxx. 3 x 4.

(6) Každé xxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výpisů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx nahlédnutí podle §65 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 3, xx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx věty xxxxx xx postupuje xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx subjektu poskytnuty xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx informace vztahující xx k xxxxx xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxx lze vyvodit xxxxxxxxx xx zneužívání xxxx týrání pacienta xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxx zástupci, popřípadě xxxxx xxxxxxxx zástupcům, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx je v xxxxx pacienta. Xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti uvedené xx větě xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx týrání pacienta x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jiného pacienta, xxxxx xxxx nezletilým xxxxxxxxx xxxx pacientem x omezenou svéprávností.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx převzal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx §66 x 67 xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) rozsah xxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx x x postupem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x struktury xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx vyžádání x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxx pacientský xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státu Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx vedení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx dokumentací, bez xxxxxx xx formu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx zdravotnické dokumentace x xxxxxxxxxxxx podobě.

Národní xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx centrální službou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x národními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, umožňuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56x xxxx. 1.

(2) Xxxxxx Národního xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx využívat poskytovatelé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výdej xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x Xxxxx republice na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxx předávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§69b

§69b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§69x

(1) Správce Národního xxxxxxxxxxx místa zajistí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56a odst. 2 xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede. Xxxxxxx xx Národního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx x §56b xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, formu, xxxxxxxxxxx x postup ohlášení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx x

x) způsob, xxxxx, náležitosti a xxxxxx ohlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části jiné xxx pacientský souhrn xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx prostřednictvím Národního xxxxxxxxxxx místa.

XXXXX III

NÁRODNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SYSTÉM

§70

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém veřejné xxxxxx určený

a) xx xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnictví x x úhradách xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx získání xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx zdravotnictví a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x nich xxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x zpracování údajů x nich vedených,

d) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření x zdravotním stavu xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, o potřebě x spotřebě zdravotních xxxxxx x spokojenosti x xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx vědy a xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx, a

f) xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxxx x x xxxxxxxxxx podle xxxxxx b) a x) pro xxxxxxxxxxx xxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx určeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnictví (xxxx xxx "resortní referenční xxxxxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx33), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx pojištěnce, xx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tímto číslem xxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx nebo městského xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxx-xx x cizince, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx x jeho zdravotním xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx léčbě, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx anamnéza xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx o poskytovaných xxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

4. identifikační xxxxx posledního xxxxxxxxxxxxxx, x kterého xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x povolání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x povolání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxx x §74 xxxx. 1,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje xxxxxxx x §76 odst. 1,

x) poskytovatel sociálních xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx poskytující zdravotní xxxxxx xxxxx §20, xxxxx uvedené x §74 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxxxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "statistický xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx zajištění Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx statistické xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kterého xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) poskytovatelé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x případě, xx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx; poskytovatelé, xxxxx xxxx zároveň zpravodajskou xxxxxxx, xxxxx do Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příslušní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx shromažďované xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 též

1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx x vysoké xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx získává absolvent xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx jiných právních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "akreditovaná xxxxxxxx"),

3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověřenými xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx (xxxx xxx "pověřená xxxxxxxxxx"),

4. xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx,

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

f) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxxx x programy xxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo závislé xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx příjemců xxxxxxxxx xx xxxx35) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 4

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spojené x poskytováním xxxxx xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx systému,

b) xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti a xxxxxxxx sdělování xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zajistit správnost xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx do Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se předávají xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x ve struktuře xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(7) X Xxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx18); xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx kontrole podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx úkolů v xxxxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x Xxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 pracovních xxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx údaje xx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předala, x xxxxxxxxx x xxxxxxx, anebo v xxxxxxx lhůtě neúplný xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaj xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx ověřit x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx předána xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, údaj označený xx neúplný xxxxxx xxxx údaj xxxxxxxx xx xxxxxxxxx opraví xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx však do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx byla informace xxxxxxx.

§71

Součinnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx statistického xxxxx x statistického xxxxxx xxx poskytování xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx zajištění Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx rodných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedeny x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,

x) datum, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, je-li xxxx datová schránka xxxxxxxxxxxx.

(3) Údaji poskytovanými xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, datum jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné číslo xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x datum xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx v rozsahu,

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x nové jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x okres narození x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx čísla xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx osvojiteli nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx čísla xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxx, kde xx cizinec narodil; x xxxxxxx xx xx narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx příslušnost,

g) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

l) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,

p) xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx osvojence,

3. původní x xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum x místo narození, xxxxxx občanství, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, údaje o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí cizince xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x stát, xx xxxxx území k xxxxx došlo,

r) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx původní rodné xxxxx,

x) den, xxxxx x rok narození,

e) xxxxx x okres xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx následující xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx pacienta, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx včasným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, a příjmení xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pacienta, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(8) Xxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterému xxxx údaje xxxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxxxxx, xxxx xxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, zejména xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti zajištění Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze základního xxxxxxxx osob o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby,

c) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx,

x) datum zániku xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) záznam x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x bydliště x xxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedeného x registru xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zápisu do xxxxxxxx osob,

o) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 2 xx 5 x 9 xxxx zjišťovaných údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx ústav předává xxxxx jemu poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 9 poskytovatelům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxx xx základě jejich xxxxxxx. Žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(12) Xxxxxx podle xxxxxxxx 11 obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx údajů x subjektu xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx požadovány,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx údajů označen xxxxxxxxxxxx způsobem;

žádost se xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu51).

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů, a xxx-xx x zdravotní xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx zákona x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, x obchodním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x x případě xxxxxxxx vyhodnocení předá xxxxxxxxxx údaje. Pokud statistický xxxxx xxxxxx vyhodnotí xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 9, xxxxx xxxxxxxxxxxx potřebuje xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto nebo xxxxxx zákonů.

§71a

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jeho žádosti xxx výkon xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx Národního zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x evidence x xxxxxxxx, zubních xxxxxxxx x farmaceutech, xxxxx xxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx, a z xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx aprobační xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkouškách1) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění25) x xxxxxxx podle §76 odst. 1, xxxxx jsou dostupné.

§71a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§71x

Xxxxxx podle §71a xxxx. 1 xxxx 2 musí xxxxxxxxx xxxxxx období, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednoznačným xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu51).

§71b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§71x

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/2021 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx hrazených zdravotních xxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) data x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxxxxx zjišťování prováděných xxxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx statistické službě,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx registry, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedených xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx registr hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x Listů o xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx hospitalizací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění60),

j) xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statistickým xxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) X Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx účely xxxxxxx x §73 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx. Xxx vedení xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx

x) identifikátor xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx18).

§73

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) sběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vzniku x xxxxxx společensky závažných xxxxxx x jejich xxxxxxxx; zároveň xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx usměrnění xxxxxx xxxxxxx s návazně xxxxxx xxxxxxxx vybavenosti xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sledovat vývoj, xxxxxxx x důsledky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx sféry a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, x vybranými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocemi, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx, x dále xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kvalitu x xxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §20, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxx a dosaženého xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx potřebných xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sběr informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx a udržitelnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého.

(2) Xxxxxxx x osobním xxxxxx x dalším xxxxxx vedeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zpracovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxx pacientovi xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx registru, xxx-xx x registry xxxxxxx x §72 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x),

2. xx zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedený x §72 xxxx. 1 xxxx. c), a xx xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x své xxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údajů; xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx xxx vedených xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx potenciálním xxxxxx, a xx xxx účely transplantací,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxx využívat xxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedený x §72 odst. 1 xxxx. x) x x), x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxx x žádost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e). Subjektem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx též xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxxx x), který xxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx údaje x xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x osobním údajům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statistický xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu oprávněným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. X xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, a oprávněného xxxxxxxxxx, účel, pro xxxxx jsou xxxxx, x nimž má xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxxxxxxx, x xxxxxx požadovaných xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajům x dalším údajům xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx subjektu, který xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx ho k xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx zajištěn xxxxxxxxxxx pracovníkovi přístup x osobním a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx registru. Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx změn přístup xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Statistický xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterém xxxx být xxxxx xxxxxxx,

x) požadovaný xxxxxx xxxxx o subjektu xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxxx je informace x xxxxx pacienta x skutečnostech x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx51).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Statistický xxxxx xxxx posoudí podle xxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odůvodněnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxxxxx xxxx nedůvodnou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx ústav poskytne xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx61), xxxxx xx xxxxx o xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.

(8) Pro statistické x vědecké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x podobě, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Statistický xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx poskytnutí xxxxxx údajů úhradu xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, kopií, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx údajů oprávněnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x úhradu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předložil xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx poskytnutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavem xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx vůči oprávněnému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxx nárok na xxxxxx nákladů.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrady. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předložil xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§73x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblastech, kterými xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, časová x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) ukazatele kvality x výkonnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. x). Statistický xxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx výpočtu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x podmínky použití xxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§73a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů

§74

(1) Xxxxxxx registr poskytovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxxx xxxx, obory xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) xx x), nebo název xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. d) xx x), x xx xxx každé xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

f) xxxx o přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

g) xxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27,

x) xxxxxxxx x ordinační dobu,

k) xxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, x nimiž má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xxxxx x xxxxxxxxxxx lůžek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx též podle xxxxxx xxxxxxxx, stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78,

n) přepočtený xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x členění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx poskytovatelem při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx umístěny; xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxxxxxx prostředků a xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx registru poskytovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxx §25 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx tomto xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 4,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §27 xxxx. 4 x

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sloučení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx též xxxxx

x) x poskytovatelích xxxxxxxxxx služeb, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) o xxxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, x xx údaje xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kontaktní údaje xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x doba xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Národního xxxxxxxx poskytovatelů je

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx, x výjimkou

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx narození xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. p),

3. xxxxx o poskytovateli, x xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx,

4. xxxxx x obsazenosti xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. m),

b) xxxxxxxxx oprávněnému pracovníkovi xxxxxxxxxxxxx, poskytovatele sociálních xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §20, x xx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 8 x §20 odst. 2, v xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx x registru, a xx xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob zajišťujícím xxxx dat xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxx Státního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx plnění úkolů Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o léčivech,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přístupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx i) x p) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx,

x) §74 odst. 2 xxxxxxx úřad, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8 xxxx xxxxx §20 xxxx. 2, x xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxx, pokud xxxx xx známé,

c) §74 xxxx. 1 xxxx. x), jde-li o xxxxxxxxx údaje, x xxxxx §74 xxxx. 1 písm. j) xx x) a x) xxxxxxxxxxxx,

x) §74 xxxx. 1 xxxx. x) , x) xx x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správní xxxxx, krajský xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx údaje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx xxxxxx změny, x výjimkou údajů xxxxx §74 xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x vzniku xxxxx xxxx xxxx xxxxx dozví. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx 4.

Xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx

§76

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilých x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x osob, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx, vědecká xxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum a xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxx zařazení x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x datum xxxxxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, specializovanou xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxx nebo usazenou xxxxx,

x) x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kteří jsou x xxxxxxx aprobačního xxxxxx, údaj, xxx xx jedná x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípravy k xxxxxxxxx zkoušce, x xxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky,

m) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatele sociálních xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obor, xxxx a forma xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a rozsah xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx v případě, xx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx elektronické pošty xxxx xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. zápisu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx.

x) identifikátor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pracoviště xxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování a xxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obsah Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přístupný

a) vzdělávacímu xxxxxxxx, akreditovanému zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x p),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až j) x x) až x), x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 vedených x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x, f) xx i), x) xx x), a xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x), x xx za xxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx x rozsahu údajů x lékařích, xxxxxxx xxxxxxxx a farmaceutech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), l), x) x x), x to za xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxxxx,

x) zdravotnickému xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx o xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx uvedeným x §77 xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Ministerstvu práce x xxxxxxxxxx věcí, Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xxxxxx výkonu státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§77

(1) Do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §76 xxxx. 1

x) xxxx. x), d) xx x) x x) xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx. x) až x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx České xxxxxxxxx x souladu x §71,

x) písm. i) xx x) ministerstvo x xxxxxxxx organizace,

d) xxxx. x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxx,

x) xxxx.x) xxxx 1 xxxx,

x) xxxx. x) xxxx 2 komora,

h) xxxx. p) statistický xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx je statistický xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x údajů, xxxxx xxxxx xxxxx §71a.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu, zjistí-li, xx jsou x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx chybné xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx takovou informaci xxxxx uvedené x §77 odst. 1, xxxxx xxxxx označené xx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx a zjednání xxxxxxx.

(4) Osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x), f) x x) xxxxxxxxx xxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxx xxxx x jeho xxxxx dozví.

§77x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxx poskytnutí xxxxxxxxx služby, o xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x),

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, o xxxxxxx poskytování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem sociálních xxxxxx uvedeným v xxxxxxx x) xxxx 2 smlouvu podle xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytuje zdravotní xxxxxx, a uvedených xx smlouvě o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx mezi poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, xxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele, k xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) výši xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx a

h) xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx podle xxxxxxx x), xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xx Národního xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxx základních registrů18) x xxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx specifikovaná xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx přidělen, xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx54) a

d) specifikaci xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx Národního xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předává xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx laboratorní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), pokud xx xxxxxx laboratorní xxxxxxxxx vyžádalo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které byla xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx písmene x) xxxx x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx b) xxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přístupný zdravotní xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx, x to za xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Osobní xxxxx vedené v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xx uplynutí 50 xxx od xxxx xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx anonymizují.

§77b

Lhůta xxx zápis xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx běžet dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§78

Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) okruh xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobní x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, strukturu x xxxxx xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxx x dalších xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx,

x) periodicitu a xxxxx předávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx do zdravotnických xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx údajům x dalším xxxxxx xxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx a o xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vymezení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, za které xxxx xxxxxx provedena, x typ úhrady xxx účely xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statistik, xxxxx xxxxxx zveřejnění x xxxxxxx, kdy xxx v dané xxxxxxxxxx statistice xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnu.

XXXX SEDMÁ

NAKLÁDÁNÍ S XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, TĚLEM XXXXXXXXX, XXXXXX XXX ÚMRTÍ X XXXXX

§79

Xxxxx na xxxx zemřelého

(1) Na xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx

x) prohlídku těla xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx orgánů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x buněk xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, a xx

1. xxx léčbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x buňkách,

2. xxx výrobu xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x buňkách,

e) odběr xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx tkání x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vědu, xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, x dalším xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pevných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(2) Úkony xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx prohlídky těla xxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx zákona a xxxxxxx xxxxxxxx pitvy xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu37), xxxxx být provedeny xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxx, xxx x xxxxx došlo.

(3) Xxxxx biologického xxxxxxxxx x xxxx zemřelého xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx x xxxx zdravotnické xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jakosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx.

Nakládání s xxxxxx xxxxxxxx xxxx odebranými xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx x tělem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

§80

(1) Odběr xxxxx xxxxxxxx těla, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxx"), xxx xxxxxxxx pouze xxx xxxxx zdravotní xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví, xxxx xxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx poskytovatelem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx částí xxxx a xxxxxxx xxxx zemřelého a xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx

x) pro xxxxxxx xxxx, výzkumu nebo x xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví,

b) xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x buňkách,

c) xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x použití xxx výrobu xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) lze xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použít, xxxxx

1. byla xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx podána xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas x

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tkáních x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx odebraných xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. x xxx zemřelý xx xxxxx života xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx podána xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxx nebo buněk xxx xxxx xxxxx, xxxxxx odběru, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx a

3. nebude xxxxxx účel pitvy, x to zejména x případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx zemřelý za xxxxx života nevyjádřil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx blízká xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Souhlas xx nevyžaduje, xxx-xx x

x) použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování zdravotní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x pitvou x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x biologického xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx výuce, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxx, x nichž xx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výuku, xxxx xxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx život xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx punkce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pitvy x xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo sebevražda.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx těla xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx x těla xxxxxxxxx, se xxxxxx

x) xxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyslovený xx xxxx života xxxx osoby blízké xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxx

x) záznam x xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podepsat, xxxxxx xxxx nepochybný xxxxxx xxxx xxxx podpisem xxxxxxxxxxxx pracovník x xxxxx xxxxxx pacientovi, x není-li přítomna, xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxx způsob, xxxxx xxxxxxx svou xxxx projevil x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pacienta.

Písemný souhlas xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; součástí souhlasu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Část těla xxxxxxxx nebo tělo xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx x xxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxx. Za xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého. Za xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx předpisů nevyplývá xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, x rámci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Použití části xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx zemřelého, nemůže xxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx náhrady, xxxxxxxxx xxxxxx výhod. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložených xxxxxx xxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx těla xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, včetně částí x xxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx opatřováním, vyšetřením, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Při xxxxxxxxx x plodem po xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx vejcem xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x těla ženy, xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx §81 x xxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx z těla xxxxxxx neprojevuje xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx než 500 x, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx kratší než 22 xxxxx. Biologickými xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx rozumí placenta x xxxxxxxxxx sliznice.

Postup při xxxxx

§83

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, oznámí xx úmrtí nebo xxxxx těla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx evropské xxxxxxx xxxxx 112. Xxxxx části xxxx xxxxxxxxx mimo zdravotnické xxxxxxxx poskytovatele xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx číslo 112.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx nebo nalezl xxxx zemřelého xxxx xxxx část x xxxx, zda xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx jeho části xxx xxxx xxxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xx zjistit xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx těla xxxxxxxxx.

(2) Prohlídky xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) poskytovatelé x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx děti x xxxxxx x svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx uzavřel za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, v jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vazby, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx, xx-xx k dispozici, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2.

§86

(1) Lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx příslušné xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zajistí xxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pitva xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx informuje xxxxx blízkou zemřelému, xx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sdělení x určení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx provede,

d) xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého provedení xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxx určené xxxxx xxxxxxx x),

x) x xxxxxxxxx, xxx určil xxxxxxxxx pitvy, zajistí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předá xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx děti x xxxxxx, je-li mu xxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x

1. podezření, xx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx, ke xxxxxxx došlo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx není známa xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nebylo xxxxx x úmrtí xxxxxxxxx, a xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informace x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rodné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Českému statistickému xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx že xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, neprodleně oznámí xxxx skutečnost příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, provedení xxxxx a pro xxxxxxxx; do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být tělo xxxxxxxx xxxxxx vydáno.

(4) Xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx má podezření, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaminace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neprodleně xxxxxx xxxx skutečnost Státnímu xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úřad pro xxxxxxxx bezpečnost neprodleně xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx zemřelého, xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx službě vydáno.

§87

Xxxxxx xxx mimořádné xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Mimořádná xxxxxxx x hromadným xxxxxx xx xxxxxxx, při xxx zemře xxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x místu nálezu xxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx nálezu xxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxx39), kde

1. xxxxx xxxxx podle stupně xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Policie Xxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx40) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx lékařství x xxxxxx podle §84 xxxx. 2 xxxx. x), který xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx kontaminována xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx biologickými materiály, xxxxxxx přivolání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx danou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

§88

(1) Xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx základní nemoci x dalších xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zemřelých xx xxxxxxxxxxxxx zařízení smrtí x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příčiny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okolností a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx zemřely xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx x něm xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37),

x) anatomické, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatelé x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) x xxx, xxxxx zemřely x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, umělým xxxxxxxxxx těhotenství nebo x šestinedělí,

b) x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx těhotenství xxxxxxxxxxx x xxxxxx genetické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vady xxxxx,

x) x xxxx xxxxx narozených x x dětí zemřelých xx 18 let xxxx,

x) x xxxxxxxx, xxxxx zemřeli xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x komplikací xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx byl z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x výukovým xxxxxx; v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx transplantačního xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx x úmrtí došlo x souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx člověku xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x úmrtí xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx,

x) v případě, xxx není dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nemoci, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxx

x) xxx náhlých a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx prohlídce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx smrti xxxx xxxxxx příčina xxxxx dostatečně xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesprávným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, lékař, který xxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx, nebo osoba xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek,

e) x xxxx, které xxxxxxx ve výkonu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)&xxxx;Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx pitvy xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx51). Xxx-xx xxxxxxxx o povinnou xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Převoz xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx univerzitní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx studijní program, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Převoz xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x uložení xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škola.

(7) Pokud x rámci xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2, 3 xxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxx trestným činem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx xx přeruší. Xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 hodin xx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pitvu xxxxxxxx.

§88x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zemřelého xxxx rozhodnout, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx. a), x) xxxx c) xxxx zdravotní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx jde x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x zemřelý xxxxxxx xx xxxxx života xxxxxxxx prokazatelný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pitvy. Xxx xxxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientem x provedením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §81 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pitvu xxxx rozhodnout, xx xx

x) neprovede xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxx §88 xxxx. 2 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xxxx. b) xxxx x), jestliže xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx prokazatelný nesouhlas x provedením xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pacientovi xxxxxx požádali o xxxxxxxxxxx pitvy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx pitva x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx. x), b), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 písm. x), b) xxxx x), pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborném xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3, x xxxx nebyla xxxxxx lékařem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedením xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) se xxxxxxx xxxxxxx §81 xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pitvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx záznam x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx.

(4) X rozhodnutí x xxxxxxxxxxx zdravotní pitvy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 147/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§89

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí Xxxxx x prohlídce xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx částí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx provedl xxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xx-xx mu znám.

§90

Tělo xxxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x době, xxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uloženo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 0 xX xx +5 xX. X xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx zemřelého xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx -10 xX.

§91

Xxxxx těla xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx těla xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, které byly xxxxxx xxx výrobu xxxxx, x vědeckým, xxxxxxxxx xxxx výukovým xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidskými xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx ve spalovně xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxx x xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx krematoria. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxx zemřelého, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účelům x xxx, xx xxxxxx spálení zajišťuje x hradí xxx, xxx xx xxxxxx. Xxxxx po xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxx xxxx lidské xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx anatomicko-patologického xxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx krematoria.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x prohlídce zemřelého, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx předávání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§93

(1) Proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx proti činnostem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemůže xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx pacientem.

Stížnost xx xxxxxx poskytovateli, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxx stížnost podle xxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx osobě, xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx týká, xx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxx podala poskytovateli xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) navrhnout xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stížnosti, xxxxx je xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vhodné,

b) xxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx prodloužit o xxxxxxx 30 dnů; xxx-xx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx 5 dnů ode xxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci o xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konkrétního xxxxxxxxxxxx spisu x xxxxxxxxx x xxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx lůžkové nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx

x) vypracovat xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx generální xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§94

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx stížnost

1. xx 30 xxx ode xxx jejího xxxxxxxx,

2. xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx vyřízení xx xxxxx ustavit nezávislého xxxxxxxxx,

3. xx 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ustavit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

xxxxx xxx vyřízení xxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborníka xxxx nezávislou odbornou xxxxxx; lhůtu xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx 30 xxx x xxxxx xxxxx xxxx 2 nebo 3 x dalších 60 dnů; xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx odborníka nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxx; x prodloužení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx,

x) vypracovat postup xxx vyřizování stížností x určit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stížností,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x kontakt xx xxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx,

x) xxxx evidenci o xxxxxx xxxxxxxxx a x způsobu jejich xxxxxxxx,

x) umožnit stěžovateli xxxxxxxx do konkrétního xxxxxxxxxxxx spisu x xxxxxxxxx x něj xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nahlížení do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pořízení xxxxx xxxx výpisu x xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže x nahlížením x xxxxxxxxx též x xxxxxxxxx kopie nebo xxxxxx nevyslovil xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxx vůli, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §93 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) v rozsahu xxxxx zmocnění. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx věty xxxxx x xxxxxx, který xx x xxxx xxxx, pacienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxxx podala xxxxx, která xxxx xxxxxxx x §93 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx správný postup, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postupem a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx vždy, směřuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; komisi xxxxxx xxxx, jestliže

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodný.

§95

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komise, které xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx

x) zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem, xx současně xxxxxxxxx xxxxxx x řídí xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx 2 zdravotničtí pracovníci xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx anatomie nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K jednání xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, x xx xx xxxx nezbytně xxxxxx; stěžovatel je xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx.

(3) Členy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx jejich xxxxx k poskytovateli, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxx, xxxx x předmětu xxxxxxxxxxxx stížnosti xxxx xxxxxxx pochybnosti o xxxxxx nepodjatosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případ xxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx případu x vypracuje xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zápis xxxxxxxx

x) xxxxxx podstatných údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx projednání xxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx konstatováním, xxx xxx xxxx xxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxx; x xxxxxxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu xx xxxxx jeho xxxxx,

2. x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxx, x konstatováním, xxx xx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxx postupem x xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxxx skutečností nelze xxxxxx xxxxxxxxxxxx učinit,

c) xxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx pacientů,

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx nápravná opatření x xxxxxxxx xxxxx xxx jejich splnění, xxxxxxxxx

x) podá xxxxxx

1. xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46),

2. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx takové pochybení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komor;

obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx nápravných opatřeních xxxx x podání xxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx neveřejné. Xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx, pokud jím xxxx pacient, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborníka xxxx členů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle §95 odst. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§98

(1) Hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx") je xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx kvality a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx standardy xxxx souborem požadavků xx xxxxxxx procesy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí xxxxxxxxx ministerstvo. Toto xxxxxxxxx xxxxx převést xxx nepřechází xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu.

(5) Fyzické xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx je poskytovatelem,

b) xxxxxxx xx xxxxx x poskytovatelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42),

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx formy xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx zdravotní péče xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx i), pro xxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x pravidla procesu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení kvality x bezpečí x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. f) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx oprávnění uděleno.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) není xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxx xxxx xxxx xxxxxx kontrolního orgánu xxxx současně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxx ani xxxxxxxxxxxxxx,

x) nejedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42) x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx člen xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. f) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) až x), pro jejichž xxxxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx odborné xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx.

§99

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení kvality x bezpečí xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx obsahuje,

a) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx17), bylo-li xxxxxxxxx,

3. xxxxx, popřípadě xxxxx zdravotní xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xx i), pro xxxxxxx hodnocení xx xxx oprávnění uděleno,

4. xxxxx, od xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx které xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

3. údaje xxxxxxx x písmenu x) xxxxxx 2 až 4.

(2) Xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x fyzickou osobu

1. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 5 písm. x) x b),

2. xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxx xxxxx jejich xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx osob xxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru, xx xxxxxx bylo získáno; x xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx standardy xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx zdravotní péče xxxxx §5 odst. 2 xxxx. f) xx x), xxx xxxxxxx hodnocení xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x právnickou xxxxx

1. xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba se xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx starší 3 xxxxxx,

2. prohlášení, že xxxxxxx podmínky podle §98 xxxx. 6 xxxx. x) x x),

3. prohlášení statutárního xxxxxx nebo jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podmínky podle §98 odst. 6 xxxx. x) x x),

4. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 2 x 3.

§100

(1) Rozhodnutí o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) v xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby xxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx právnické xxxxx obchodní xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kvality x bezpečí provádět.

(2) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x provádění hodnocení xxxxxxx x bezpečí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x místně příslušné xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo zveřejní xxxxxx xxxx oprávněných x provádění xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí, x uvedením xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí, x xxxxxxx o udělení xxxxxxxxx a v xxxxxxxxx předkládaných s xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §99 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxxxxx xxxxx změny týkající xx osob, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě druhů xxxxxxxxx péče.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o této xxxxx záznam xx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxx okolností x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho odejmutí.

§102

(1) Oprávnění k xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx držitele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x bezpečí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxx. 5 xxxx 6, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí, xxxxxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §101 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx x §104 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx odejmout oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyloučené x xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3.

§103

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí subjektům xxxxxxxx x §100 xxxx. 2.

§104

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x poskytovatelem; xxxxxxxx xxxxxxx je x sjednaná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) postupovat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx vyloučena xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx tohoto poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§105

(1) Xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikát kvality x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") s xxxxxxxxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx číslo,

2. x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx, adresa xxxxx x identifikační číslo,

b) xxxxx x poskytovateli, xxxxx jsou

1. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x identifikační xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) formy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 odst. 2 xxxx. f) xx x), xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx poskytování,

d) xxxxx vydání xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vydaly xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX ČINNOST

§107

(1) Xxxxxxxx poskytovatelů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx právnických nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností, x xxxx xx xxxxx xxxxxxx souhlasu, oprávnění x činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx zdravotní služby, xxxxxxxx poskytovatelů sociálních xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x osob poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") provádí

a) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správní xxxxx,

x) krajský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx bezpečnost, jde-li x xxxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx právních předpisů,

f) xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) komory, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem43),

(dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních ozbrojených xxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§108

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 xxxx. x), x) xxxx c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službami.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx krajských xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx lékárenské péče, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnickými xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§109

Kontrolní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) ukládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravných opatření,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

KRAJE

§110

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, lékárenské xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx zubní lékařství x

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na svém xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x), x poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby prohlídky xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx územního obvodu xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tísňové číslo 112.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v případech xxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxx x lékárenské xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

FAKULTNÍ NEMOCNICE X XXXXXX VYSOCE XXXXXXXXXXXXXX PÉČE

§111

Fakultní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Fakultní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kliniky x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizuje, xxxx x xxxx ředitel xxxxxxxx nemocnice po xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx fakulty. X xxxx kliniky x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx fakultní xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx lékařské fakulty. Xxxxxxx-xx xx jmenování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx dohodě s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, zubní xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44).

(5) Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x výzkumné x vývojové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, strukturu x personální xxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízeními xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x výzkumné x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovištích xxxxxxxx nemocnice odstavce 4 a 5 xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxxx specializované xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx péče a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx území tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx centra lze xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx oborů xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx vysoce náročnou xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxx xx x xxxxxx centra (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, kam xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx diagnostiku, xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx centra xxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) požadavky xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxx které xx být vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx se xxxxxx xxxxxx uděluje, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonech ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x statut xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x statut xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x věcném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x statut xxxxxx, x němž xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx, x x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované zdravotní xxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx lhůtě uvedených xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx výzvě xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxx centra xxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxx xx xxxxx, x x ostatních xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uchazečů x xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, a xx-xx xx předmětem xxxxx, též x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlédne x určenému xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx udělení xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx seznam center xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele, xxxxx byl udělen xxxxxx centra, x xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) x x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx všech údajů x xxxxxxxx, xx xxxxx mu xxx xxxxxx xxxxxx udělen, x xx nejpozději xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx.

§113

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxx které xxx xxxxxx centra xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx centra, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx odejmout xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxx centra, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§113x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xx vzácným xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pacienty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx") získáním xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx síti63) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx onemocnění. Xxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxxx onemocnění xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx věty xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx onemocnění xxxxx Xxxxxxx síť xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Činnost Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx specializované péče x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113x vložen xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§113x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Urgentní xxxxxx je specializované xxxxxxxxxx s nepřetržitým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče pacientům x náhle vzniklým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx života x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx, x xx jako xxxxxxxx xxxxxx typu X.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx interní xxxxxxxxx, chirurgie, gynekologie x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru klinická xxxxxxxxx x radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx XX.

§113x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Screeningové xxxxxxxxxx

§113x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádět xxxxx poskytovatel, xxxxxxx xxx xxxxxx statut xxxxxxxxxxxxxx pracoviště. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podanou xx xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxx podle §113d xxxx. 1, xxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení x xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxx screening x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§113x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§113x

(1) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx screeningového xxxxxxxx, x jehož xxxxx xx daný xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx statut xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné údaje xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx zdravotních výkonech xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx screeningovém xxxxxxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x technickém x xxxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx, x němž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prováděný screening x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx nichž xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx udělen, a xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku.

§113d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§113x

(1) Statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zrušením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxxx,

x) odejmutím xxxxxxx xxxx

x) dnem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx

x) x to xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

ČÁST TŘINÁCTÁ

PACIENTSKÁ XXXXXXXXXX

§113x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a ochraně xxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx. Pacientskou organizací xx rozumí xxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx volí členy xxxx statutárního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zastupovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízeních x procesech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, přizve. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx v xxxxx daného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx její xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) členové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx orgán xxxxxxxx schůzí, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osoby xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxx jejich xxxx x xxxxx xx dobu xxxxxxx 12 xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx.

(4) Pacientská xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svůj xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx. K žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx vedeny v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx organizaci x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx pacientských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx zapsání. V xxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žádosti.

(6) Přestane-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pacientskou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ústav xx xxxxxx xxxxxxxxx společnost, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a ochraně xxxxxx xxxx x xxxxx, x kde xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx nebo jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx přiměřeně.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§114

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 1 nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §57 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 2 xxxx. a),

d) xxxx osoba xxxxxxx x §57 odst. 1 x xxxxxxx x §57 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem,

e) xxxx osoba uvedená x §27 odst. 1, xxxxx hodlá xx základě oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx s §58 xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx odst. 4, xxxxxxx plnění xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx poskytovatele oznámeno, xxxxx neoznámí xxxxxx xxxxx, xxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx postupu xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx x),

x) jako xxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §70 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx 5 xxxxxxx údaje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) část xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx uchovává nebo xxxxxxx x xxxxxxx x §81 xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §83,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 3 na xxxxxxx xxxxxxx x poskytovatelem xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx lékařskou xxxxxx xxxx lékařský xxxxxxx xxxx zneužije xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. d),

d) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), f), x) xxxx i), nebo

e) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§115

(1) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxx x účinkem xxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx orgánu doklad xxxxxxxxxxx podání návrhu xx zápis xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §20 xxxx. 2,

x) jako xxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx x §58 nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x) nebo xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx spadalo xx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx zaniklo na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx 2 nezajistí předání xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx soupisu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx její soupis xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §70 xxxx. 4 písm. x), x) nebo d), xxxxx-xx x krajský xxxx, xxxx v §70 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx 1, 2, 3 xxxx 4 nepředá xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zemřelého xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §81 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 3 na xxxxxxx xxxxxxx x poskytovatelem xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pitvu x xxxxxxx x §88 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), x), f) xxxx x).

§116

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení kvality x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §101 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x §104 xxxx. 2 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxx hodnocení xxxxxxx x bezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo d),

b) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§117

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx neuvedené v xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně vybaveno,

d) xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx §14 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 x 2 nebo §27 odst. 1 xxxx. c),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx 4,

x) x xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx kopie zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §28 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb přítomnost xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, i xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 3 písm. x),

x) x xxxxxxx x §28 odst. 3 xxxx. i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslovým xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx komunikačními problémy xxxxxxxxxxx se způsobem xxx něj srozumitelným xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx sám xxxxx, xxxxx §30 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §30 xxxx. 3 neumožní, xxx xxx xxxxxxx x sebe xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pacienta x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. a),

p) x rozporu s §45 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx cen poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neumístí xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxx pacientům x době xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotním stavu xxxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §40 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pacienta xxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x vnějším xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) nezpracuje traumatologický xxxx podle §47 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžadován xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §45 xxxx. 2 písm. x) bodem 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nepředá xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx osobám,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo údaje xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx pacienta xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. i),

h) xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §45 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx povinnost xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx xxxx pohotovostní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. l),

j) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxx. x) xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx svévolně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxx nutných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. e),

m) xxxxxxxxx xx výzvu xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. f),

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dětí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) nezajistí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx amalgám x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxx56).

(3) Poskytovatel xx xxxxxxx přestupku xxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §48 xxxx. 1, 3 xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) x xxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) nevydá pacientovi xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §51,

x) poruší xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1,

x) neumožní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §65,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx x §65,

i) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx záznam do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 6,

k) xxxx xxxx odebranou xxxxxxxxxx, xxxx zemřelého xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx zemřelého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výhodu x souvislosti x xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx, xxxx zemřelého xxxx xxxxxxxx části x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídku těla xxxxxxxxx podle §84 xxxx. 2 xxxx. x), c) xxxx x),

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §89 xxxx. 2,

p) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x chladicím xxxxxxxx podle §90,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x způsobu jejich xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do stížnostního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x),

x) neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx šetření xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 písm. x), xxxx

x) nevypracuje xxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4 písm. x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 3 písm. d),

b) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), d) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), f), x), x), i) xxxx x),

x) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx g), xxxxxxxx 2 xxxx. c), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo v), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx p) xxxx odstavce 3 xxxx. x) nebo x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), i), x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), b), x), x), x) xxxx i) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), o) xxxx x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx p), xxxxxxxx 2 xxxx. x), j), k), x) xxxx o) xxxx odstavce 3 xxxx. x), x) xxxx x).

§118

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 1 nebo §115 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1, 2 xxxx 3,

c) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 xxxx §116 xxxx. 1.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení

§119

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborníků x xxxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx45), při xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx mzdy. Odborníkům, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx výdělku xx xxxx, po kterou xx účastnili xx xxxxxxxx komise, x xxxx prokázané výši, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx x národním hospodářství xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xx Xxxxxx zákonů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx46). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx komisí x xxxxxxxx osobě xxxxx §95 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx výdajů.

§119a

Zvláštní xxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx souvisejících

a) x předáváním údajů xx zdravotnických registrů xxxxx §72 xxxx. 1 x jejich xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx,

x) s xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ohlášením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a x zdravotnické dokumentace xxxx xxxxxx částí xxxxx §56b.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou použít

a) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Celní xxxxxx České xxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxx xxxxxxx a

7. xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx správa Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany a xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x písmenu x) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smluvním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizovanými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Zvláštní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§119x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§120

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §11 xxxx. 4, 6 x 7, §44 odst. 4, §47 xxxx. 1 xxxx. x), §69, §69c odst. 2, §70 odst. 6, §74 xxxx. 1 xxxx. o), §75 xxxx. 3, §77 xxxx. 3, §78, 92 x §98 xxxx. 7.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, které xxxxxxxxxx druhu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx náležitosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x nesplňuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx x registraci, x xx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx osoba xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxx registraci xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvodu, xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx upravující xxxxxx x další podmínky xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 36 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Registrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2012 Xx.

(6) Xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxxxxxxx zákona x zdravotní péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastavují.

§122

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxx, kterou poskytovala xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to po xxxx nejdéle 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx; tato xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb; x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Žádost x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §18 xxxx. 1, 2 x 4. Příslušný xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxx územních x ústředních xxxxxxxxxx xxxxxx započatá xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §13 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§124

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013; xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx dětské xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx podle tohoto xxxxxx.

§125

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxx xxx prevenci x xxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx statut xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx nadále xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx centra xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může vykonávat xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx po xxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx centra xxxxx §113 odst. 1 xxxx. x) xxxx x).

§127

(1) Ministerstvo xxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxxx x dárcovství xxxx, Národní registr xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xx xxxxxxxx xxxxxxxx lékařství xx 24 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx vedené x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statistiky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx převede xxxxxxxxxx xx xxx zřízení Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx.

(4) Do 180 xxx ode xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §75 xx xxxxxxxx potřebné xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněni k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, předávají xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xx 180 xxx xxx dne xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx zdravotnické povolání xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxx přihlásit xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx podle §76.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Národním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxx registru xxxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statistiky České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx lidu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx reprodukčního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx kardiochirurgickém xxxxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxxx intervencí Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx o zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Národního registru xxxxxxxxxxxxxxxxxx operací a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxx indikovaných xxxxxxxxxxxxx látek Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx o zdraví xxxx ústav xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx drog xx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxx registrů xxxxxxxxx v odstavcích 2, 3 a 6 xx 8 x poskytování xxxxx xxxxxxxxx subjekty xx xxxxxx registrů xx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x archivaci xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených x Xxxxxxxx registru xxxxx xxxxxxxxx.

§128

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx.

2. Xxxxx x. 548/1991 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 210/1990 Xx. a zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx.

3. Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 260/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 156/2004 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 28/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 62/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti a x součinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxxx xxx).

8. Xxxxxxxx č. 242/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

9. Vyhláška č. 11/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx ukončení těhotenství, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 19/1988 Sb., x xxxxxxx xxx xxxxx x x pohřebnictví.

11. Xxxxxxxx č. 61/1990 Sb., x hospodaření x léky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx léčebných ústavů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

13. Xxxxxxxx x. 427/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/1990 Xx., x hospodaření s xxxx x zdravotnickými xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 434/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 139/1993 Xx., kterou xx xxxxxxx výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx národního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 247/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, okresních xxxxx x obcí.

17. Xxxxxxxx č. 51/1995 Sb., kterou xx mění a xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x. 49/1993 Sb., x xxxxxxxxxxx x věcných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 434/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 221/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Vyhláška č. 105/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 221/1995 Xx., x znaleckých xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx č. 552/2004 Sb., x předávání xxxxxxxx x dalších xxxxx xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vedení národních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Vyhláška č. 259/2006 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 394/1991 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fakultních xxxxxxxx x xxxxxxx nemocnic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx č. 385/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

23. Vyhláška č. 479/2006 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 385/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 64/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 385/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxx dokumentaci, xx xxxxx vyhlášky x. 479/2006 Xx.

25. Xxxxxxxx č. 187/2008 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 385/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxx dokumentaci, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 232/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 247/1993 Xx., o xxxxxxxxx řízení na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, okresních xxxxx x xxxx.

27. Xxxxxxxx č. 221/2010 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 51/1995 Sb., kterou xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1993 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x mění vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 434/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x požadavcích na xxxxx x technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

28. Xxxxxxxx č. 234/2011 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 221/2010 Sb., x požadavcích xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 51/1995 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx č. 49/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx x věcných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 434/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§129

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti prvním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 372/2011 Sb.

Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X registru xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (věk, pohlaví, xxxxxxxxxx) ovlivňující zdravotní xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, osobní x xxxxxxx anamnéza pacienta xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx novotvaru, xxxxx o léčbě (xxxxxxx, radioterapie, chemoterapie, xxxxxxxxxx, xxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x x úmrtí xxxxxxxx; xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx uplynutí 25 let xx xxxx xxxxx pacienta xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

2. Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xxxxxxx, zaměstnání) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx, x přijetí, xxxxxxxxxxxx xxxxx x průběhu x xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nákazy), xxxxxx xxxxxxxx, stav xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx služeb; údaje xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx poskytujícího lůžkovou xxxx.

Xx xxxxxxxx 25 xxx xx roku xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x narozeného xxxxxx, xxxx, u xxx xx xxxxxxx xxxxx oplodnění, xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx přerušení těhotenství, xxx vyvolán xxxxxx xxxx došlo k xxxxxxxxxxx potratu; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) ovlivňující zdravotní xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a ženy x xxxx, který xx ženou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), údaje (osobní x rodinná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x průběhu xxxxxxxxxxx x porodu, údaje x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx těhotné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x porodem x zdravotním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx metodách x postupech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dále xxxx x xxxxxxxx zpracovávány xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyšetřeních, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xxxxxxx vyvolání potratu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podmíněných xxxxxxxx x plodů a xxxx, údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vrozená vada, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ošetření xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z postupů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, která požádala x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §37.

Xx uplynutí 30 xxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx související se xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta xx vztahu k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace (xxxxxx a rodinná xxxxxxxx, diagnostické xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (datum operace, xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odborné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (odborné údaje x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x úmrtí xxxxxxxx); xxxxx provedení kardiovaskulární xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cév xxxxxxxxxxx (indikace, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx anamnéza, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výkonů a xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx nekoronárních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (končetin); xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje anonymizovány.

5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; údaje související xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x onemocnění, předoperační xxxxxxxxx (osobní x xxxxxxx xxxxxxxx, diagnostické xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, typ x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, identifikace zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kloubní xxxxxxx); údaje xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx uplynutí 5 xxx xx xxxx xxxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

X registru xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se zdravotním xxxxxx xxxxxxxx, údaje x nemoci x xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxxxx xxxxxx, odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, od xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vznikla, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx' xxxxx x xxxxxxxx způsobil, xxxxxxxx xxxxxx faktoru, xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (adresa sídla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 40 xxx xx roku xxxxxxxxx xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

7. Národní xxxxxxx xxxxx uživatelů xxxx

X xxxxxxxx jsou zpracovávány xxxxxx údaje xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxx podle xxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx - xxxxx xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxx xxxxx poskytované xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx konstruovaný podle xxxxxx definovaných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx) x xxxxx xxxxx: kód a xxxxx xxxx bydliště, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx, okolnosti a xxxxxxxxx kontaktu x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx (stálé, xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx, bezdomovec, xxxxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx(x), xxxxxxxxx xx XXX x xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele. Xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx substituční xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx poskytovatele).

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx léčby jsou xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx roku xxxxx xxxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zpracovávají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

8. Národní xxxxxxx úrazů

V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, údaje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx a léčbě, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx příčiny, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx x primárním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče, x xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx xxx pacient xxxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 25 xxx od xxxx xxxxx&xxxx;xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyloučených x xxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx47). Údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxxx důvodem xxxxxxxxx x dárcovství x xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxx xxxxxxxx48).

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

10. Národní xxxxxxx xxxxx x toxikologických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudního lékařství

V xxxxxxxx jsou zpracovávány xxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, údaje x xxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, informace xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxx pitevního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx ke smrti, xxxxxxxxxx smrti a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x údaje xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx).

Xx uplynutí 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.

11. Národní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx zpracovávány osobní xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; sociodemografické xxxxx (xxx, pohlaví, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rizikové x xxxxxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče a x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx diagnostikujícího, xxxxxxxx x poskytujícího xxxxxxxxxxx péči.

Po uplynutí 25 xxx xx xxxxx xxxx osobní xxxxx anonymizovány.

12. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx údaje (xxx, xxxxxxx, zaměstnání) ovlivňující xxxxxxxxx xxxx pacienta, xxxxxxxx x prognostické xxxxxxx onemocnění, xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx anamnéza xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s onemocněním, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x poskytujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xx uplynutí 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx údaji vedenými x národních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxxxx x kterému xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx podle §35 xxxx. 3 xxxxxx x zdravotních službách xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 3 písm. x) xxxx x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §35 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxxxx klinické x xxxxxxxxx výuky x xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx praxe podle §46 odst. 2 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 66/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 14.3.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví zřídí

a) Xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx registr xxxxxxxxx zdravotních služeb xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx diabetologický xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx v registru xxxxxx, zubních xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx uvedené x §77 odst. 1 xxxxxx x. 372/2011 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje podle §77 xxxx. 1 xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xx 180 xxx xxx xxx zřízení xxxxxx xxxxxxxx.

4. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx do 180 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §77a odst. 2 xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2010.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 2 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx x chladicím xxxxxxxx xxxxx §90 xxxxxx č. 372/2011 Xx., ve znění xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Pokud xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 372/2011 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 147/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx souladu x §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 372/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§60

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 379/2005 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§60 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 372/2011 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, doplní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxx 2023.

2. Pokud xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71c xxxxxx č. 372/2011 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, vyřizování xxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Smlouvy x poskytování xxxxxx xxxxxxx domovem xxx xxxx xx 3 xxx věku, které xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §20x, 20b x 21 xxxxxx x. 372/2011 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxx xxxxxx č. 160/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických zařízeních.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44x xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 372/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxxx xxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podal žádost x xxxxxxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 372/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví a xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

437/2012 Xx., nález XX xx dne 27.11.2012 xx. xx. Xx. XX 1/12 ve xxxx zrušení §30 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx od 10.12.2012

66/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.3.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

60/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 22.4.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x zrušují xxxx xxxx některé další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

47/2016 Xx., kterým xx mění zákon x. 585/2004 Sb., x xxxxxx povinnosti x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

126/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a některých xxxxxxxxxxx jiných států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

147/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

189/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., a xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

192/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx atomového xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

65/2017 Xx., o ochraně xxxxxx před škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

206/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

251/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2018

290/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2017

44/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 2.3.2019

45/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxx

x účinností xx 1.3.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

255/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x soudních tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

262/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., o xxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

6/2021 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 10.11.2020 xx. xx. Pl. ÚS 33/16 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §70 xx 78 xxxxxx č. 372/2011 Xx., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x zdravotních službách), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 12.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

326/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2023 x 1.1.2024

363/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

371/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2025

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx mění zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

171/2022 Xx., xxxxx XX xxxxxxx dne 26.4.2022 xx. xx. Pl. XX 49/18 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 618/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x. 376/2011 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 201/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rok 2019 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.6.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

40/2023 Sb., xxxxx XX ze dne 17. ledna 2023 xx. xx. Xx. XX 25/21 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §73 xxxx. 7 zákona x. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 22.2.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/24/EU xx dne 9. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
4) Zákon č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) Xxxxx č. 374/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě.
6) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx x transplantacích xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 296/2008 Sb., x zajištění xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x člověka x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x buňkách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 285/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 66/1986 Sb., x umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) §48 xx 51 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §18 xxxx. x) bod 2 xxxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §2 xxxx. 12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu a x změně zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 164/2001 Sb., o přírodních xxxxxxxx zdrojích, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 123/2000 Sb., o zdravotnických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §24 xxxx. c) zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
18) Zákon č. 111/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) §21 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 285/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §26 xxxx. 1 x §28 xxxx. c) xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
26) Zákon č. 582/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §2 xxxx. 1 xxxxxx č. 254/2019 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxx xxxxxx x zabránění xxxxxx a nelidskému xx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx č. 9/1996 Sb.
Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx proti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestání xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx č. 78/2006 Sb. m. s.
33) §4 xxxx. d) zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 108/2006 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Zákon č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxx č. 328/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečení integrovaného xxxxxxxxxxx systému, ve xxxxx vyhlášky x. 429/2003 Xx.
40) Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
41) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 296/2008 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) §66b xxxxxxxxxx zákoníku.
43) Xxxxx č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Například xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) §200 x xxxx. zákoníku xxxxx.
46) Xxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) Část X xxx 1. přílohy č. 3 xxxxxxxx x. 143/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jakosti x bezpečnosti xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx (vyhláška x xxxxxx krvi).
48) Xxx 7.1.4. písni. x) přílohy č. 1 xxxxxxxx č. 143/2008 Xx.
Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §14c xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

51) §113 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.

51) §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

52) Xxxxx č. 373/2011 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) Xxxxx č. 65/2017 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx.

54) Vyhláška č. 359/2011 Sb., x základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 415/2016 Xx.

55) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2017/556 xx dne 24. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx inspekčních xxxxxxx xxxxxxx klinické praxe xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 536/2014.

56) Xx. 10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 ze dne 17. xxxxxx 2017 x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008.

57) §20 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) §20 zákona x. 250/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

59) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1501 xx xxx 8. xxxx 2015 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

60) Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x informacím, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/24/EU xx dne 9. xxxxxx 2011 o xxxxxxxxxxx práv pacientů x přeshraniční zdravotní xxxx