Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

372/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

ČÁST DRUHÁ - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE

HLAVA I - DRUHY A FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Druhy zdravotní péče §5

Formy zdravotní péče §6

Ambulantní péče §7

Jednodenní péče §8

Lůžková péče §9

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta §10

HLAVA II - OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Poskytování zdravotních služeb §11

Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení §11a §11b

Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání §12

Bezúhonnost §13

Odborný zástupce §14

ČÁST TŘETÍ - OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Působnost správních orgánů §15

Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §16

Překážky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §17

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §18

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §19

Poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci §20

Oznamování změn poskytovatelem §21

Zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb §22

Odejmutí, pozastavení a změna oprávnění §23 §24

Oznamování změny, zániku a pozastavení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §25

Přerušení poskytování zdravotních služeb §26

Pokračování v poskytování zdravotních služeb §27

ČÁST ČTVRTÁ - POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

Práva pacienta §28 §29 §30

Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách §31 §32 §33

Poskytování zdravotních služeb se souhlasem §34 §35

Dříve vyslovené přání §36

Utajený porod §37

Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků §38 §39 §40

Povinnosti pacienta a jiných osob §41 §42

HLAVA II - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZAOPATŘENÍ POSKYTOVANÉ V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU §43 §44

HLAVA III - HOSPIC §44a

ČÁST PÁTÁ - POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Práva a povinnosti poskytovatele §45 §46 §47 §48

Povinnosti zdravotnického pracovníka §49

Práva zdravotnického pracovníka §50

Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami §51

ČÁST ŠESTÁ - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

HLAVA I - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ §52

HLAVA II - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

Vedení zdravotnické dokumentace §53 §54 §55

Vedení zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu §56

Pacientský souhrn §56a

Komunikace prostřednictvím Národního kontaktního místa §56b

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií §65 §66 §67 §68 §69

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví §69a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §69b §69c

HLAVA III - NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM §70

Součinnost Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Českého statistického úřadu a statistického ústavu při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy §71 §71a §71b §71c

Národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb §72 §73

Národní registr poskytovatelů §74 §75

Národní registr zdravotnických pracovníků §76 §77

Národní registr hrazených zdravotních služeb §77a §78

ČÁST SEDMÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODEJMUTÝMI ČÁSTMI LIDSKÉHO TĚLA, TĚLEM ZEMŘELÉHO, POSTUP PŘI ÚMRTÍ A PITVY

Úkony na těle zemřelého §79

Nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče a nakládání s tělem zemřelého a částmi odebranými z těla zemřelého §80 §81 §82

Postup při úmrtí §83 §84 §85 §86

Postup při mimořádné události s hromadným úmrtím §87

Pitvy §88 §88a §89 §90 §91 §92

ČÁST OSMÁ - STÍŽNOSTI §93 §94 §95 §96 §97

ČÁST DEVÁTÁ - HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106

ČÁST DESÁTÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §107 §108 §109

ČÁST JEDENÁCTÁ - KRAJE §110

ČÁST DVANÁCTÁ - FAKULTNÍ NEMOCNICE A CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE

Fakultní nemocnice §111

Centrum vysoce specializované péče §112 §113

ČÁST TŘINÁCTÁ - PŘESTUPKY §114 §115 §116 §117 §118

ČÁST ČTRNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §119

Zmocňovací ustanovení §120

Přechodná ustanovení §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127

Zrušovací ustanovení §128

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §129

Příloha - Národní zdravotní registry

Nález Ústavního soudu - č. 437/2012 Sb.; č. 6/2021 Sb.

č. 66/2013 Sb. - Čl. II

č. 147/2016 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. XI

č. 65/2017 Sb. - §60

INFORMACE

372

XXXXX

xx xxx 6. xxxxxxxxx 2011

x zdravotních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx poskytování x x xxx xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx x xxxxxxxxxx pacientů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1),2), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie3).

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zdravotními xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1),2), x xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx odbornými pracovníky2), xxxx-xx tyto činnosti xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu, popřípadě xxxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx dalším xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx,

x) nakládání x xxxxx zemřelého v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pitvu x x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx

1. přeprava pacientů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x poskytovateli a xxxx do vlastního xxxxxxxxxx prostředí, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx neodkladné xxxx x poskytovatele,

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx transplantací, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx u člověka, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a jejích xxxxxx a zdravotnických xxxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx přeprava mezi xxxxxxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx,

x) zdravotní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx6),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx banky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx7),

x) protialkoholní x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služba52) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx zdravotní služby xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zákona upravujícího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8).

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx osob xx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

2. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, léčebně rehabilitační, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výkony prováděné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x)

x) odborné xxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx53).

§3

(1) Pacientem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotnický pracovník, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup x konkrétního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx léčebným xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x logické x xxxxxx posloupnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx variant x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného postupu xx zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx postupu při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je i xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podporují xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Hospitalizací xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lůžko xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost, v xxxxx xxxxx lékařství xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx péče za xxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx uvedeného xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a poskytnutí xxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx možné.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředím pacienta xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pacienta xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxxxxx prostředí pacienta, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9), xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, školská xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně-výchovnou xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vazby x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ústavy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx10) a xxxxxxx xxxxxxxx11).

(4) Oborem xxxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx certifikovaných xxxxx xxxxxx, zubních lékařů xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxx obory xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx respektování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x objektivní xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX PÉČE

HLAVA X

XXXXX X FORMY XXXXXXXXX PÉČE

§5

Druhy xxxxxxxxx xxxx

(1) Druhy xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů, xxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx způsobují xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bolest xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxx okolí,

b) akutní xxxx, jejímž účelem xx odvrácení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snížení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nutné pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxxx xx ohrozil xxxx xxxx své xxxxx,

x) xxxxxxxx péče, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxx x x xxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxxxxx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx zamýšlel,

d) plánovaná xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx uvedenou x písmenech x), x) xxxx x).

(2) Xxxxx zdravotní péče xxxxx účelu jejího xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx včasné vyhledávání xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx souvislosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx minimalizaci xxxxx xxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx pacienta xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stavu a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zhoršením xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxx účelem xx příznivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxx xxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx důsledků xxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, zda

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovlivněn xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx x konkrétních xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xx v xxxxxxx x předpoklady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon práce, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx,

x) léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obnovení fyzických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x psychických xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx; x případě, xx jsou při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x léčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péči,

g) xxxxxxxxxxxxxx péče, jejímž xxxxxx xx udržení, xxxxxxx a navrácení xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx změněných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx součástí xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx nemocné, zmírňování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důstojné přirozené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx utrpení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nemocí,

i) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx péče"), jejímž xxxxxx je zajišťování, xxxxxxxx, úprava, uchovávání, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zkoumadel, xxxxxxxxxxxxx přípravků, x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x prodej xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely; x xxxxx této xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, konzultační služby x xxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxx x včasného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podpory zdraví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelného, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) druhy, xxxxx x časové xxxxxxx preventivních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx poskytovatelů, xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx prováděných xxxxxxxxx x okruhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dispenzární péči.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Ambulantní xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx, při níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxx xx lůžko xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) primární xxxxxxxxxx xxxx, jejímž xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, diagnostické, xxxxxxx x xxxxxxxxx péče x konzultací, xxxx xxxxxxxxxx a návaznost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrující poskytovatel,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x rámci jednotlivých xxxxx zdravotní xxxx xxxxx §4 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli v xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost xx xxxx návštěvní xxxxxx.

§8

Jednodenní péče

Jednodenní xxxx xx zdravotní péčí, xxx jejímž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na lůžku xx xxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx, x to x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx být zajištěna xxxxxxxxxxx dostupnost akutní xxxxxxx péče intenzivní.

§9

Lůžková xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kterou nelze xxxxxxxxxx ambulantně a xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Lůžkovou péčí xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytována xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy lze xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx poskytována pacientovi

1. x xxxxxx onemocněním xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx léčebná xxxxxxxxxxxx,

x) následná xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx pacientovi, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx stabilizaci xxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nemoci xxxx xxxxxxx zhoršení xxxxxxxxx nemoci, x xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx doléčení xxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; v xxxxx této xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pacientům, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx funkcí,

d) dlouhodobá xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pacientovi, xxxxx zdravotní stav xxxxx léčebnou xxxx xxxxxxxxx zlepšit x xxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx; v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pacientům x xxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Zdravotní xxxx poskytovaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx jsou

a) návštěvní xxxxxx,

x) xxxxxx péče, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ventilaci x xxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx není podmíněno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx provedení xx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍCH XXXXXX

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx převoz xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx to xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx Xxxxx republiky xxxx x České xxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxx xxxxxxxxxx k této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, x jehož xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §20.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx a zdravotním xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(5) Xxxxxxxxx služby xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pouze xx zdravotnických zařízeních x místech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených sil xx xxxxxxxxx situací x xxx-xx x xxxxxx xxxx zemřelého xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx x pohřebnictví. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx péči, musí xxx xxxxxxxxx pracoviště.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x zdravotním xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a x). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dispozičního uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx vybavení xxxxxxxxxxx pracoviště, x x xxxxxxx lékárenské xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oddělení výdeje xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče musí xxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybaven xxxxxxxxxxxxxx dopravními prostředky. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxx označení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx oznámit krajskému xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §45 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. n), §51 xxxx. 1 x §53 odst. 1.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§11x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx poskytovány xxxxxxxxx výkony x xxxxx preventivní xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx rozpoznání, x xx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxx preventivní xxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxx podmíněno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povolení xx xxxxxxx na dobu xxxxxxx jednoho xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(4) Povolení xxx xxxxxx jen xx xxxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, x xxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx zdravotní výkony xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5. X xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x protiepidemická xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx činnostech xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxx poskytovány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxx povolení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx

x) kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxx povolení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(8) Xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx péče mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

§11x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) odejmutím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxx §11a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x poskytovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx kopii rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx, xxxxx vydala xxxxxxx stanovisko xxxxx §11a odst. 4.

(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x odejmutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§11b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 65/2017 Sb. x účinností od 31.5.2017

§12

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),2).

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx odborného zástupce x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobilostí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby

a) x oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vyžaduje xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) v xxxxx xxxxx lékař xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx farmaceut xxxx v oborech xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání farmaceutů, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x samostatnému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pouze v xxxxxxx vzdělávání zdravotnických xxxxxxxxxx nelékařského xxxxxxxx xxxx xxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v jednom x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxx lékař, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat alespoň x xxxxxx x xxxxxx oborů xxxxx xxxxxx nebo odborný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezúhonného xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) za xxxxxxx trestný xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) za xxxxxxx čin xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xx na xxxx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx fyzická osoba xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx státy, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 6 xxxxxx; xxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxx uznávání xxxxxxx x bezúhonnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx14). Xxxxxxxx-xx stát xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxx doklad, nebo xxxxx-xx jej xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení o xxxxxxxxxxxx, které učinila xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, požádá o xxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxx zástupce

(1) Odborný xxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 x xx členem Xxxxx xxxxxxxx komory, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx komory (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx podmínkou xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) xxxx svéprávná,

c) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, x xxx xxxx xxxxxxx x překážek xxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x §17.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx podmínka xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele nebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x x tomto případě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xx smluvním xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svou funkci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx řádné odborné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxx zástupce xxx xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovateli všechny xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx x udělení xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx předkládaných x xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx údajů týkajících xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámit xx 10 xxx xxx xxx, kdy k xxx došlo.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx této xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxx ministerstvy, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2, xxxx

x) Ministerstvo xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx xxxxx ministerstvem xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx Úřadem pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 2,

(xxxx xxx "příslušný správní xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lékárenské xxxx xxx udělit xxx xx základě souhlasného xxxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x technickému x věcnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §18 xxxx. 1.

§16

Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osobě xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx její xxxxxxxx žádost, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) je bezúhonná,

d) xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx, xxxx ustanovila xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx,

x) Státní ústav xxx xxxxxxxx léčiv xxxxx souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schválil xxxxxxxx xxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx16),

x) Ministerstvo zdravotnictví (xxxx jen "ministerstvo") xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17.

(2) Fyzické xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb na xxxx písemnou žádost, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x samostatnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx členem xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x komoře je xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x) a k),

b) xx oprávněna xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx udělit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx o výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx organizační xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou bezúhonní,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky x §14 xxxx. 1 xx 3,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx j),

d) netrvá xxxxx z překážek xxx udělení oprávnění xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx x),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x xx xxxxxxxxx využívat linku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 155, xxx-xx x xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Jiná xxxxx může xx xxxxxxx oprávnění poskytovat xxxxxxxxx služby, jen xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx

x) fyzické osobě, xxxxx byl uložen xxxxxx nebo správním xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. a), x), x) xxxx x) xxxx odst. 4 xxxx. a), x), x), x) xxxx e), x xx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx oprávnění,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního řízení xxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx konkursu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx uspokojení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx řízení xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx souvisejícím se xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx, a insolvenční xxxxxxx xxxxx x xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

(1) Žádost x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx adresu místa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x datum a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx17) (xxxx jen "identifikační xxxxx"), bylo-li přiděleno,

3. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx občanství, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx osoby bez xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx narození xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxx ustanoven,

4. xxxxx zdravotní péče, xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx název xxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xx f) x x), a xx pro xxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx místa, xxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,

6. xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zdravotní služby xxxxxxxxxx, pokud žádá x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx určitou,

b) xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx

1. obchodní firmu xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx usazení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxx-xx poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x název xxxxxx zřizovatele, x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx osoby xxx trvalého pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx neuvádějí v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

3. údaje xxxxxxx x xxxxxxx x) bodě 3 x odborném xxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapisované do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovišť a x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx péče xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,

5. xxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxxxx 2, 4, 6 x 7.

(2) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li žadatelem xxxxxxx osoba xxxxxxx x §16 odst. 1

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xx-xx tuto způsobilost,

2. xxxxxx x bezúhonnosti,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxx x bezúhonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že souhlasí x ustanovením xx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xx x xxx netrvá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §14 odst. 1 x 3, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx, zubních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x seznamu uvede xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, obor, v xxxx xxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx týdenní pracovní xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxx v členění xxxxx xxxxxxx způsobilosti. Xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxx x oborům zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) x i); v xxxxxxx více míst xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx technicky a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

6. xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx Xxxxxxx ústavem xxx xxxxxxxx léčiv k xxxxxxxxxxx x věcnému xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx péče,

8. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řád,

9. xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xxxxxx prostory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

10. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

11. xxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxx netrvá žádná x překážek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx x) x písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. x) xxxx x),

x) xx-xx žadatelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 2

1. doklady x xxxxxxxxxxxx k samostatnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxx 2, 10 x 11,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx žadatele xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx nevyplývá xxxxxxx xxxxx požadavků xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x personální zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx žadatel poskytovat, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxx 4 až 8,

x) xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx

1. xxxxxx o xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx zřízena xxxx založena, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx; xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x tom, xx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, pokud xxxxx již xxx xxxxxxxx; doklad o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxx x xxxxxx rejstříků xxxxx xxx starší 3 xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného celku,

2. xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx,

3. xxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťováno xxxxx xxxxxxxxxxx složkou,

4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 3 xx 10,

5. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxx, xx žadatel xxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxx tísňového xxxxxx 155,

6. xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) x x) a xxxxxxx xxxxxxx předběžného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx nevydání xxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx uvedenou x §17 písm. x) xxxx x).

(3) Je-li xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv vztahujících xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxx dokladech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx doklad xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 6. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx §27, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx obdobně.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatel x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zástupce, musí-li xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx péče xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. f) až x) xxxx název xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a i), x xx xxx xxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, popřípadě míst xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, žádá-li žadatel x udělení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Rozhodnutí x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx poskytovatele, xxxxxx xxxx sídla, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx narození osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxx xxxx členy,

c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x).

(3) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo organizační xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx adresu bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx narození vedoucího xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx; údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaznamená xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Národního registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxx jen "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx příslušné referenční xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx18) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(5) Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx zápisu xx rejstříku. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx obchodního rejstříku, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx na xxxxx xx rejstříku xx xxxxx 90 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebyl-li xxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, oprávnění xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci

(1) Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je usazena x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx péče poskytovány,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Švýcarské konfederaci x xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxx usazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní služby, x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytovány návštěvní xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, x osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx návštěvní xxxxxx xxxx domácí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx písemně oznámit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo domácí xxxx krajskému xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx bude tyto xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx jejich poskytování. Xxxxxxxx oznámení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxx x jiném xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §45 xxxx. 1, §51 xxxx. 1 x §53 odst. 1. Pozbude-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx rámci návštěvní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx.

(4) X případě, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1, oznámí xxxx xxxxxxxxxx ministerstvu, xxxxx ji oznámí xxxxxxxxxxx členskému xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx nejdéle 3 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx rozhodnutí do 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu všechny xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx pozastavení, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu orgánu, xxxxx vydal xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pro jejich xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Správní orgán, xxxxx vydal xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, odnětí xxxx xxxxxxx.

(2) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 oznámit xx 15 xxx xxx dne, kdy xx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxx-xx nadále splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxxxx správní xxxxx x této xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle okolností x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

§22

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

Oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §27,

x) zánikem xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx, pozastavení a xxxxx oprávnění

§23

(1) Příslušný xxxxxxx xxxxx odejme xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) xxxx xxxx. 2 xxxx. x),

x) nastala xxxxxxxx poskytování zdravotních xxxxxx podle §17 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správní orgán xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele. Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx přede xxxx, x němuž xxxxxxxxxxxx požaduje oprávnění xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x šedesátému xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vztahující xx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx zahájit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odejmutí oprávnění xxxxxxxxxxx poskytovateli, uvede xxxx skutečnost x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx stejnému xxx; odvolání xxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pozastaví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) poskytovatel xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. f) xxxx x) x xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx, povolení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxxxxx orgán pozastaví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx x) x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xxxx pojištěn xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odstranit zjištěné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxx

x) poskytovatel poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx alkoholu xxxx xxxx návykové xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxx, xxxxx byla xxx vlivem xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx opatření,

c) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, která xxxx způsobilá k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající xxx něj xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadoval od xxxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zdravotní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 1 xxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x odejmutí xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 xxxx 3 písm. x), x) xxxx d) xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx poskytovateli přiměřenou xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx-xx xx x nedostatky, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxxx x určí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx dobu nelze xxxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx delší než 1 xxx.

§25

Oznamování xxxxx, xxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, odejmutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §19 odst. 4 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správní xxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx §17 xxxx. x), xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zánik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uděleného xx dobu určitou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 odst. 4 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterými xxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x zániku xxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxx učiní do 30 xxx ode xxx, kdy se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx. Zánik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxx určitou xxxxxxxxx příslušný správní xxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx registru xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů ode xxx, kdy xx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx přede xxxx, x němuž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osob, x xxxx zdravotním xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; současně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx přístupná xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx tak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx po xxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x který si x xxxx přerušení xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx, nebo je xx nezbytné x xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, byla předána xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx zdravotnické dokumentace xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxx xx převzít xxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx je poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx provede xxxxxx xx spisu, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám, se xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 let xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx mu xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx

x) xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 1, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx 15 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx úmrtí xxxxxxxxxxxxx xxx zdravotním xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx zemřelý xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Oznámí-li xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; podpisy na xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxx dohody xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx předložena.

(3) X xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Osoba xxxxxxx x odstavci 1 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pokračuje x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx od tohoto xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §16 odst. 1 písm. x) xx x), xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxx v §16 xxxx. 3 písm. x) x x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž poskytoval xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené §16 xxxx. 1 xxxx. k), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x §16 xxxx. 3 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx j). Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx součástí oznámení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §16 xxxx. 1 xxxx. x) x g). Xxxxx-xx xx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx řád uvedený x §16 xxxx. 1 písm. i), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 písm. x) xxxx 6 xxxx 8.

(4) Jsou-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 odst. 4 a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxx referenční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx registru xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx postup xxxxx věty první, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pokračovat x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; požádá-li xxxx xxxxx pokračující x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zemřelého poskytovatele xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x žádosti.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX OSOB X SOUVISLOSTI X XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX XXXX

Xxxxx pacienta

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx pacientovi xxxxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx souhlasem, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pacient xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx

x) xx úctu, xxxxxxxx zacházení, na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

b) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxx xxxxxxxx, x zdravotnické xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poskytovatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx neodkladné xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče (dále xxx "xxxxxxx xxx"),

x) xx

1. xxxxxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pěstouna xxxx xxxx osoby, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxx, xx-xx nezletilou xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx přítomnost opatrovníka, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx osobou, xxxxx svéprávnost xx xxxxxxx xxx, xx xxxx způsobilá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

3. přítomnost xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx pacientem,

a to x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx; tím není xxxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. b),

f) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x osob připravujících xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx, které jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx součástí výuky,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zúčastněny, a xxxx připravujících xx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx s xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx zdravotnickém zařízení xxxxxxx xxxx jednodenní xxxx duchovní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx pověřených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "duchovní") v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho života xxxx xxxxxxx poškození xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xx xxxxxxx omezujícím prostředí xxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx-xx, že xxx x xxxxx, xxxxx xx týrá xxxx jinak zneužívá xx zanedbává. X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 5.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x), e), x) x j) xxxxxx xxxxxxxx pacient, xxxxxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx látek. Xxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxx xxx uplatňování xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Vězeňská služba"), xxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx poskytuje součinnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) umístěných do xxxxxxxx domovů pro xxxx do 3 xxx věku, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx nařízena xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx výchovy xxxxxx xxxx xxxxxx pěstounovi xxxx jiné xxxxx, xx jejíž xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxx jiného xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx náleží Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx volby xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převáží,

b) pracovnělékařské xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky; xxxx osoby si xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx zvoleného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímacím xxxxxxxxx,

x) xxxxx, jejichž xxxxxxxxx stav je xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx19) a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20),

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxx xxx-xx x určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx komunikačními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx založených xx xxxxxxxxx druhou xxxxxx. X případě xxxx xx výkonu xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx tlumočníka Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně, jde-li x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx psa xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx s ohledem xx svůj xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx x přítomnost xxx x sebe xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxx vnitřním řádem xxx, xxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x osoby xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx speciálním xxxxxxxx xx xxx potřeby xxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pes.

Informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a x navržených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu x o navrženém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx o zdravotním xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službám, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx a předpokládaném xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, přínosech x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx způsobu xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxx §32 x

2. xxxxx osoby xxxxx §32 x 33 xxxx xxxxxxxx xxxxx x podávání xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxx §33.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxx x xxxx vždy, xx-xx xx s xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx informace xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznam x xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx se nepodá xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůbec xxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx x právo xxxxx otázky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx to xxxxxxxxx stav xxxx xxxxxx onemocnění xxxxxxxx xxxxxxxx, je poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx budou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxx podání xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xx podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx, které xx xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X vzdání xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx nepřihlíží, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo prognóze xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x po xxxx xxxxxxxx xxxxxx zadržena, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx mohlo pacientovi xxxxxxxx závažnou xxxx xx xxxxxx. Podle xxxx první nelze xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx

x) informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podstoupit xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx výslovně x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxx xxxx xxxx pečující xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx osoba xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxx svéprávností.

§33

(1) Pacient xxxx xxx xxxxxxx do xxxx určit xxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx může xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx si xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xx přijetí do xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx vedené; xxxxxx xxxxxxxx pacient x xxxxxxxxxxxx pracovník. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx informací x zdravotním stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx na xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xx xxxxxxxx xxxxxx x kopií xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx pacient dříve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xx x xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pacientovi, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pacientem, mají xxxxx na informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pitvy, xxxx-xx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxxx xx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxx zdravotnímu xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kopie. Xxxxx xxxxxxx pacient xx xxxxx života vyslovil xxxxx xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx určitým xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podat xxxxx v xxxxxxx, xx je xx x xxxxx ochrany xxxxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, mají xxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxx přišly xx xxxxx x xxxx informace xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx souhlasem

§34

(1) Souhlas x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") se xxxxxxx xx

x) svobodný, je-li xxx xxx jakéhokoliv xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx před vyslovením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx také v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx souhlasu se xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx21) xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx charakter xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx v xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pacientovi, xxxxxxx xxxx podána xxxxxxxxx x zdravotním stavu xxxx xx podání xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxx x který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, je opakovaně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdravotním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyslovit xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx prohlášení (xxxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud již xxxx započato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu, xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx poškození xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez písemného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x nesouhlasu x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx záznam x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovník xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxx; záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaznamená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pacienta xx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x zdravotní xxxxxx bránící xxxxxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s ohledem xx svůj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxx souhlasu, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1, xxxx-xx takové xxxxx xxxx není-li xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx souhlas xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx, xxxxx xx známa.

§35

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezletilému xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx poskytnutí zamýšlených xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jehož závažnost xxxxxxx úměrně x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta. Xxx vyslovení souhlasu x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx49) s xxx, xx nezletilému xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho rozumové x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxx. Xxx není dotčena xxxxxxx poskytování zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx ošetřující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx nebo zdravotním xxxxx nezletilého xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o zdravotní xxxxxx, xxxxx spočívají x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxx podle §38 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxx, x

xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce nelze xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, rozhodne x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, lze-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx, odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx věk xxxxxxxx xx nezohledňuje.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §28 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, popřípadě, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, přítomnost xxxx xxxxxxxxx v §28 xxxx. 3 xxxx. x) při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxx vyslovené xxxxx

(1) Xxxxxxx může xxx xxxxxx, xxx by xx dostal do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nebude xxxxxxx vyslovit souhlas xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx vyslovené přání").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx brát xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přání xxxxxxxx, xx-xx ho x xxxxxxxxx, x to xx podmínky, xx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx situace, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxx zdravotním xxxxx, kdy není xxxxxxx vyslovit nový xxxxxxx xxxx nesouhlas. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyslovené xxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx registrován, xxxx xxxxx ošetřujícím xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx, x níž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx vyslovené xxxxx xxxx mít xxxxxxxx formu a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxx xxxxxxxxxxx přání xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx dříve xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx přijetí xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx zajišťovaných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zaznamená xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o pacientovi; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx; v tomto xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx vyslovené přání

a) xxxx třeba respektovat, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx lze xxxxxxx předpokládat, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vysloveného xxxxx pacienta x xxxxxx, které x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxx,

x) xxxxx respektovat, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nelze xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx osoby,

d) xxxxx respektovat, xxxxx xxxx x xxxx, xxx poskytovatel xxxxx x dispozici xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkony, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x aktivnímu xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x ženu, xxxxxxx xxxxxxx svědčí xxxxxxxx xxxxxxxxx22), xx právo xx utajení xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx písemnou žádost x xxxxxxx své xxxxxxxxxx při xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxx xxxxxxx xx prohlášení xxxx, xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x souvislosti s xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků

§38

(1) Xxxxxxxx lze bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx xxxx,

2. je xxxxxxxx xxxxxxx, karanténa xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

3. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobem xxxx xxxx xxx xxxxx x jeví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx je xxx vlivem návykové xxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx x zároveň xxxxxxxxxx, xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pacienta x xxxxxxxx svéprávností lze xxx souhlasu zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zanedbávání.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx

x) kdy zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36, xxxx

x) xxxxx vážné duševní xxxxxxx, xxxxx by x důsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxx souhlasu poskytnout xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) případy xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), xxxx

x) zdravotní xxxxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx svéprávností xxx xxxxxxxxxx neodkladnou xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud je x xxx podezření xx xxxxxx, zneužívání xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) informovat xxxxx xxxxxxx xxxxx §33, xxxx-xx taková xxxxx, xxxxxxxx x xxxx blízkých, popřípadě xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx-xx mu žádná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx známa xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxx poskytnout xxx xxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxx-xx tak zákon x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x záchytnou xxxxxx.

§39

(1) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx

x) xxxxx pacienta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxx x pohybu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x síťovém lůžku; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x omezení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování zdravotních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxxx léčbu xxxxxxxxxxxxx poruchy, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech a) xx f),

(dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použít

a) xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osob,

b) pouze xx xxxx, po xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) a

c) xxxx, xx xxx xxxxxxxxx použit mírnější xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředek xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, aby

a) pacient, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použit, xxx x ohledem xx jeho zdravotní xxxx srozumitelně xxxxxxxxxx x důvodech použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. b), x), x) xxxx x) bez zbytečného xxxxxxx informován; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx x xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx,

x) pacient xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta x xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xxxx xxxxx; ve xxxxxxxxxxx případech, vyžadujících xxxxxxxxxx řešení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx; xxxxx musí xxx x xxxxxxx xxxxxxx omezovacího prostředku xxxxxxxxxx informován x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx použití xxxxxxxxxxx prostředku, včetně xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx souhrnné údaje x počtech případů xxxxxxx omezovacích prostředků xx xxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx prostředek xxxxxx; identifikační údaje xxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx neuvádějí. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx zaznamená do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxx xxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx

x) hospitalizaci xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) x c); xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvolal x xxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx styku x xxxxxxx xxxxxx až x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx do 24 xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx

§41

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x poskytováním zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx se vnitřním xxxxx,

x) uhradit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o infekčních xxxxxxxx16), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxxxxx, o užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxx není xxx xxxxxx alkoholu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x d) náleží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) x e). Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x), xx-xx pacient xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) platí x xxx zákonného xxxxxxxx.

(3) Pacient, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba určená xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx společné domácnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx poskytovatel nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xx informace x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, x osoba, xxxxx xxxxx hospitalizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cestovním xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx totožnosti. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnost, xxx jde x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx blízká xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením, xx kterém xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx, kterému xx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxx. Odmítne-li xxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, může xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospitalizovaného xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx totožnost xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ihned xx xx, co sdělení xxxx informace umožní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§42

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle

a) §31 xxxx. 5,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zákonného zástupce, xxxxxxxx xxxxx nebezpečí x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce; do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x pacientovi xx xxxxxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) §38 xxxx. 2, 5 x 6,

d) §39 odst. 3 xxxx. x),

x) §41 xxxx. 2 x 3,

x) §47 odst. 1 xxxx. b) x

x) §93 xxxx. 1

xxxxxx též xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, statutárnímu orgánu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 let xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx-xx xxxxxx nařízena xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxx výchova, xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx zařízení na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX SLUŽBY X ZAOPATŘENÍ XXXXXXXXXXX X DĚTSKÝCH DOMOVECH XXX XXXX DO 3 XXX XXXX

§43

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx do 3 let věku xxxx poskytovány zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zpravidla do 3 xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx týraným, xxxxxxxxxxxx, zneužívaným a xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx sociálním prostředím xxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx stravování, ubytování, xxxxxxx x výchovná xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těhotenství, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxxx zdraví.

§44

(1) Osoby povinné xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zaopatření xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx průvodce. Xxxxxx-xx osoby povinné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxx prokázaného xxxxxx x součtu životního xxxxxx osoby povinné xxxxxxx x xxxx x ní společně xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx23), předloží-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx příspěvku na xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxx x normativních xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxx xx nezapočítává životní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx domově xxx xxxx do 3 let xxxx. Xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, je-li nižší xxx 100 Xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou osoby xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx průvodce x xxxxxx jeho xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x dětském xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, x není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zaopatření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajistí xxxxx dětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx domově pro xxxx do 3 xxx věku xxxx, x xxxxx obvodu xx dosud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx blízkým zpravidla xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§44a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 290/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX PRACOVNÍKŮ X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X SOUVISLOSTI X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx

§45

(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zdravotní služby xx xxxxxxxx odborné xxxxxx, vytvořit xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x povinností pacientů x xxxxxxx oprávněných xxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xx uhrazené xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx seznam xxx poskytovaných zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ho xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxx o xx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx pacientům,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx poskytovatele, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxx ordinační xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx; registrující xxxxxxxxxxxx x xxxxx zubní xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x případě, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx,

x) předat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pacienta xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx písemný xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx, x to xxxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx zdravotnické dokumentace xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx lékařskému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx podle xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxx indikované xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xx žádost xxxxx, xxxxx krajský xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zubních xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje xx Národního zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x jakém xxx rozumně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; toto pojištění xxxx xxxxx po xxxxx dobu poskytování xxxxxxxxxxx služeb; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx50).

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx pobočku xxx xxxxxx město Xxxxx x případě, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schopen plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx nebo pobočkou xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx24),

x) umožnit vstup xxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx, orgánem xxxxxxx veřejného xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx léčiv, smluvní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, komorou, xxxxxxxxx lékařům posudkové xxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, zaměstnancům xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedením xxxxxxxx, Veřejnému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a úkoly xxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxx jim potřebnou xxxxxxxxxx a předložit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služebních xxxxxx pověřených kontrolou xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25) x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx26) za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx nesmí xxx narušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx pro kontrolu xxxxx xx jeho xxxxxx podklady x xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členům mezinárodních xxxxxx xxx plnění xxxxxx úkolů, xxxxxxx-xx xxxx povinnost z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx povinnosti a xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,

g) xx xxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxxxxx následnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx tutéž nemoc xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx následné nebo xxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli, xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti, x xx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx poboček x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx pracovníkům Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx uvedeného v xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x příspěvku xx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx toto xxxxxxx; xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 1, není-li xxxxxx xxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, rodiče, xxxx-xx takové xxxxx xxxx xxxx-xx dosažitelná, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx opustil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx osob.

§46

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit

a) aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinnostmi při xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx řádem; xxxxxxx xxx nesmí xxxxxxxxx do práv xxxxxxxx xxx míru, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx individuálního léčebného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a koordinovanost xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxxxxxx,

x) xxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vyžádal xxxxxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx konzultačních xxxxxx nezbytně xxxxx,

x) xx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nehodách xxxx xxxxxxxx, průmyslových xxxxxxxxx xxxx přírodních katastrofách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, jde-li x Xxxxxxxxx službu,

f) xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxx jejich xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x Vězeňskou službu,

g) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xx pouze xx xxxxxx, mimo jeho xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přítomen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx též xx xxxxxxx.

(2) Poskytovatel xx dále povinen xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx pracovištích, jen xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x to xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx x pracovněprávním nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx praxe za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxxx xx

x) učitelem praktického xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxx27), nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx28),

xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx pracovišti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x součinnosti se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným xx xxxx xxxxx.

§47

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pokojích, x xx xx xxx, xxx dovrší 15 xxx xxxx,

2. žen xxxxxxxx od xxxx x samostatných xxxxxxxx,

x xx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) umožnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx takový xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jednodenní xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx uplatňují xxx xxxxxxxxxx neštěstích, a xxxxxxx jednou xx 2 xxxx xx xxxxxxxxxxxx; jedno vyhotovení xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); traumatologický plán xx nezpracovává xxx xxxxxxxxxxx záchytné služby,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxx d) x xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x projednání x příslušným xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx propuštění xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na 3 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx pacient xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx další osoby, xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxxxx včasném xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx péči xxxxxxx. Xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx včas informuje xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxx adresy xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx, x má-li xxxxxxx trvalý pobyt xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je rovněž xxxxxxx v rámci xxxxxxxxx kvality a xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od uznávaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zavést xxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx na takové xxxxxxxxx antibiotik x xxxxxxxxxxx pacienta, aby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péčí a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxx infekcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, je povinen, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx péče. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, xxxxxx výsledků provedených xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x dosud provedené xxxxx.

§48

(1) Poskytovatel, kterého xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx, xxxxx

x) by přijetím xxxxxxxx xxxx překročeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozní důvody, xxxxxxxxxx zabezpečení nebo xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení; xxxxxxxxxxx únosného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tohoto pacienta xxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xx vzdálenost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx má poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx ze xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxxx rozsahu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x pacienta x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx souhlasem xx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x) pacient xxxxxxx xxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxx, úmyslně x xxxxxxxxx nedodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup, xxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxx způsobeno xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přestal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxx pacienta;

ukončením xxxx xxxxx dojít k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo e), xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči, xxx-xx x porod xxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochrany xxxxxx při xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ochranného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Poskytovatel xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxx

x) u kterého xxxx poskytování zdravotní xxxx Xxxxxxxxx službou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo přerušení xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb započaté x průběhu výkonu xxxxx nebo trestu xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx v xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; Vězeňská služba, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní služby, xxxxxxxx xx není xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x),

x) ve xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Vězeňskou službou; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Důvody xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 posuzuje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx přijetí xx xxxx xxxxx odstavce 1 nebo o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xx xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx zdravotnického pracovníka

(1) Xxxxxxxxxxxx pracovník je xxxxxxx

x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, x rozsahu odpovídajícím xxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx této xxxxxx xxx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxx ohroženo xxxxxx x není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx podle potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1

a) písm. x) x c) xx xxxxxxxx x xx jiné odborné xxxxxxxxxx, kteří se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx. x) xx vztahují x na jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Práva xxxxxxxxxxxxxx pracovníka

(1) Xxxxxxxxxxxx pracovník má xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx informace x xxx, xx pacient, xxxxxxx xx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) neposkytnout xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx by došlo xxx xxxxxx poskytování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x vážnému xxxxxxxx xxxx zdraví.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx poskytne, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele neodmítne. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ohrožení xxxx zdraví a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx. Podle věty xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x pro xxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§51

Zachování xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx mlčenlivosti se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx zproštěn xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mlčenlivosti x xxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných skutečností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx, xx xxxxx xxxx skutečnosti xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení; za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sdělování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodčím xxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx spor xxxx poskytovatelem, xxxxxxxxx xxxx zaměstnancem, x xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znalci, xxxxxxxx kanceláři, znaleckému xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xx xxxxxx vypracování znaleckého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 1.

(4) Xx porušení povinné xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx sdělování xxxxx xxxx jiných skutečností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx členem komory, x nezbytném xxxxxxx xxx xxxxx řízení xxxxxxxxxxx orgány xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxx

x) zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx povolání, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxx zaměstnání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného pracovníka,

d) xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx,

x) členy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x specifických zdravotních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §46 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX DOKUMENTACE X NÁRODNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

§52

Xxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxx s rodným xxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci vedené x pacientovi,

b) x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX DOKUMENTACE

Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§53

(1) Poskytovatel, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx souborem xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xx-xx přiděleno, xxxxx pojištěnce veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pacienta,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele, xxxxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxxxxxxxx a adresu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx oddělení nebo xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx významných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zdravotním xxxxxx pacienta a x postupem při xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pacienta, x xx-xx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vztahující xx x xxxxx pacienta,

g) xxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx být xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx vedena x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx obou xxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxx je zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxx samostatných xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, pravdivě, xxxxxxx a musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxx-xx x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx denně.

(3) Xxxxx xxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx opatřen

1. uvedením xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přepisem xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx, nezpochybnitelné x xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx provedl.

(4) Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxx novým xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx data xxxxxx x xxxxxxx náležitostmi xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx zápis xxxx xxxxxx čitelný. X xxxxxxxx xxxx opravě xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; zápis xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxx pouze v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxx záznamů x elektronické xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx modifikovat; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, informační xxxxxxx, technické zařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxx dat xx zajištěn přenos xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dat,

e) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx znemožňujícím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx technickém xxxxxx xxx xx zajištěn xxxxxxx k těmto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx čitelnost xxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dokumenty x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx součástí zdravotnické xxxxxxxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx provedla,

h) xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů29),

i) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx systému.

§56

Vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace x případě utajeného xxxxxx

(1) Zdravotnická xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx porodem. Xxxxxxxx xx zdravotnické dokumentace xx vedeno xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, které jsou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx porodem zdravotní xxxxxx, xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx porodu.

(2) Xx ukončení hospitalizace xxxx, která utajeně xxxxxxxx, poskytovatel doplní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx vhodného xxxxx, xxxxx zapečetí x xxxxxx bezpečnostním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxx jedině xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx podoby x xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 2; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxxxxxxx dokumentace odstraní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56a

Pacientský souhrn

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx základních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx odstavce 3. O xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pacientský souhrn, xxxxxxx

x) zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, jde-li x

1. xxxxxxxx péči, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; pacientský xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče; pacientský xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx základních údajů xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §69c xxxx. 1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxx elektronické zdravotnictví,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3; x xxxxxxx pacientského xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx pacientského xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x) xxxx x).

(3) Pacientský xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tomu jiné xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie") a xxxxx x pacientský xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx místo") xxxxxx x x xxxxx xxxx se xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veden, xxxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§56x

Xxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního místa xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovník žádá x xxxxxxxxxx souhrn xxxxxx x pacientovi, xxxxx xx nachází x xxxx péči. Xxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx požadavek xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx57) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx58).

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x účinností od 24.4.2019

Nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

§57

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nepostupuje-li se xxxxx §27, je xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém byly xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxx, která přišla xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx tak, aby xxxx chráněna xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobami xxxx ztrátou.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxx

x) zachovávat xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vstup xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxx, na xxxx, xxx si xxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx dokumentace nebo xxxx předání xxxxx §63 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, aby byla xxxxxxxxx x co xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedena; x xxxxxxxx uvede xxxxxx xxxxx, xxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvolenému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx poskytování zdravotních xxxxxx poskytovatelem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci předal,

c) xxxxxxxxx xxx pacienty xx xxxx, xxx xx xxxxx nového xxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předání zdravotnické xxxxxxxxxxx poskytovateli zvolenému xxxxxxxxx, x xx xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; poskytovatel xxxxxxx pacientem xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pacienta x provedené xxxxx; xxxxxxxx žádosti je xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx bydliště mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx cizinec, x identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťoval xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli, xx-xx xx xxxx. Příslušný xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx formě, xxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx blízká, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovány, xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve kterém xx xxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxxx pacientů.

§58

Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §27 odst. 1, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x) a xxxx. 4 obdobně. Tato xxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění postupu xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. c) x x).

§59

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxxx ukončit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx alespoň 60 xxx přede xxxx xxxxxxxxxxx ukončení, a xx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejnit. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx lze předložit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacientem, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvolenému pacientem xxxxxxxxx podle §57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, předá zdravotnickou xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx.

(3) Poskytovatel, který xxxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx, xxxxxx záměr xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx 60 dnů xxxxx dnem zamýšleného xxxxxxxx zaměstnavateli zaměstnance, x xxxx je x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx službami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, aby xx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x určené xxxxx, předá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zaniknout xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z jiných xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx oprávnění xxxxxx xxxx.

§60

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna zajistit xxxxxxx zdravotnické dokumentace x xxxx soupis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, x xx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x §58 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x její xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx.

§61

(1) Xxx-xx x xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx a x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx poskytovatel, xx zanikající xxxxxxxxxxx xxxxxx povinna zajistit xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel, použije xx ustanovení §57 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu tento xxxxxxxxxxxx.

(2) Informaci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupném xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správní orgán x obec, na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx správní xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejnit. X xxxxxxxxx xxxxx datum xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvolenému xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; v informaci xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvolenému pacientem xxxx určeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx jeho xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem zajišťoval xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámení xxxxx §59 odst. 3 xxxxx poskytovatel.

§62

Xxxxxxxx poskytovatel předal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. a), x) x x) xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnance, x xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx určenému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§63

(1) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) §59 odst. 2 xxxxxxxxx obdobně xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x) x x),

x) §59 odst. 3 xxxxxxxxx obdobně xxxxx §57 odst. 4, xxxx

x) §60 xxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx podle §57 odst. 3, xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 4.

(2) Příslušný xxxxxxx orgán xxxx xxx zajištění xxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) x x) předat xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxx, xxx xx pacient xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x účel xxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx 60 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pacienta x xxxx xxxxx narození.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx předány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatel, xxxxx převzal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxx potřeby

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx je-li předmětem xxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 umožněn xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nemají přístup x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x účelem, xxx který xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pracovnících, xxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx, nebo poskytovateli, x výjimkou údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx správní xxxxx nebo poskytovatel xxxxx osoby, xxxx xxx podle xxxxxxxx 1 umožněn xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx, x povinnosti xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

Xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx, pořizování xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx

§65

(1) Xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx záznamů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx xxxx si xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pouze x xxxxxxx záznamu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pacienta, xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metod a xxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx písmene a),

c) xxxxx blízké xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §33 xxxx. 4;

xxxxxxx podle xxxxxxx x), x) xxxx x) nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxx xxxxxxxx nahlížet, xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx potřebné xxx xxxxx vyplývající z xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právních xxxxxxxx x xxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu x souvislosti x xxxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání

1. pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx, který převzal xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pořizováním xxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o pacienta,

d) xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pověřené xxxxx xx způsobilostí x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby se xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání pověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi,

g) xxxxx xx způsobilostí x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxxxx Xxxxxxx ústavem xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném těmito xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx oborech x xxxxx se xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx znaleckým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx30), xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx pro vypracování xxxxxxxxxx posudku pro xxxxxxx trestního xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx soudem podle xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx předpisem,

k) xxxxx se způsobilostí x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoby xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ozáření xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx ochránce xxxx x souvislosti x xxxxxxxx podle jiného xxxxxx31) xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx delegace Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx mučení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx pro prevenci xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx32),

x) inspektoři xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s klinickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx55),

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx souhrn, zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jiného xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx účelem xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx jiného státu Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, jestliže pacient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zakázal.

§66

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx §65 xxxx. 1 nebo xxxx. 2 písm. x) xx x) oprávněná x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, nepořídí xxxxx xxxx xxxxx vlastními xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx kopii zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx uvedené ve xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxx uvedené x §65 odst. 1 xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby,

b) pro xxxxx uvedené x §65 xxxx. 2 xxxx. b) až x) x rozsahu xxxxxxxxx xxx splnění xxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti,

pokud x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx pokud xxxxxx dohodnuta xxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx, pořídí xxx xx kopii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx, xx nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajistit, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx požadovat xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxx x §65 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx, která xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo kopie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxx odesláním,

nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx xxxxx nebo není-li xxxxxxx xxxxxxxx výpisu xxxx kopie x xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

(4) X případě, xx xx zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx podle §65 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx její xxxxx na technickém xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx uvedené x §65 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxx povinny xxxx nahlédnutím do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fotografii x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxxxx §41 odst. 3 a 4.

(6) Xxxxx nahlédnutí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jejích výpisů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou nahlédnutí xxxxx §65 xxxx. 2 písm. a) x odst. 3, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pacienta údaje xxxx xxxx informace xxxxxxxxxx xx k xxxxx pacienta.

§67

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx x xxxxxxxxxx pacientovi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozvěděl xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx omezit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupcům, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx, že xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx. Přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx vztahu k xxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xx xxxx první. Xxxxxxx se postupuje, xx-xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx týrání pacienta x xxxxxxxx svéprávností, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§68

Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx §66 x 67 xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) rozsah xxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) náležitostí zdravotnické xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x poskytovatele x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jiného xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx formu vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx vyřazování zdravotnické xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záznamu, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx identifikátoru xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§69x

Xxxxxxx kontaktní místo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Oprávněnými xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx elektronické zdravotnictví xxxx slouží xxx xxxxxxxxx komunikace s xxxxxxxxx kontaktními místy xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nutných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx xxxxx léčivého xxxxxxxxx x jiném xxxxx Evropské unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; postup x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx7).

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxx poskytování služby Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) jméno, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktního místa xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při poskytování xxxxxx národního xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x občana, xxxxx se narodil x cizině, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(3) Správce xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) místo x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě xx xx narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx rodných xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx xx narodil.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

§69x

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajistí xxx poskytovatele xxxxxxxxx x §56a xxxx. 2 xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx účelem xxxxxxxx xxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx, formu, xxxxxxxxxxx x postup xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. s účinností xx 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SYSTÉM

§70

(1) Národní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx určený

a) xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx stavu obyvatelstva, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich ekonomice, x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx zdravotnictví a xxxxxx xxxxxxxxx politiky, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a financování xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištění xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx službám a xxxxxxxxx indikátorů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zpracování xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) x vedení Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zpracování údajů x nich vedených,

d) x realizaci x xxxxxxxxxx výběrových xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x nimi x x xxxxxxxx na xxxxxxxxx služby,

e) xxx xxxxxxx vědy x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) x x) jakož x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xx xxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx33), xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx, kterými xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx,

1. údaje xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, není-li tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského obvodu, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, a jde-li x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného pobytu x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x jeho xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x diagnostické, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x onemocněním včetně xxxxxxxxx jeho aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx,

3. identifikační xxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vznikla, xxxxxxxxx xxxxxxxx za podmínek, xx xxxxxxx nemoc x povolání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxx x §74 odst. 1,

x) zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §76 odst. 1,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, údaje xxxxxxx x §74 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statistiky Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "statistický xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k plnění xxxxx úkolů x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx tohoto zákona x zákona o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě. X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ředitel, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx ministra zdravotnictví. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx neposkytují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxxxx zdravotní služby; xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxx §74 též xxxxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxx a xxxxx pověřená xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxx

1. xxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo studijní xxxxxxx, xxxxxxx absolvováním xxxxxxx absolvent xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

2. akreditovaná zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zařízení"),

3. xxxxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "pověřená xxxxxxxxxx"),

4. xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx,

7. Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx,

8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx léčby xxxxxxxxx drog též xxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx, xxxxxxxx poskytující xxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx ohrožené závislostí xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx35) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 4

x) xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údajů xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxx statistickému xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Údaje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx předávají xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx internetových stránkách.

§71

Součinnost Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx statistickému ústavu xxx xxxxx plnění xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx c).

(2) Údaji xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx mají být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; u xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxx poskytovanými xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx občana Xxxxx republiky, který xx narodil v xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx zrušení údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx jeden z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,

x) rodinný stav, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx x rozsahu,

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx x nové xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x osvojence, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx čísla osvojitelů, x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, údaje x jménu, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození osvojitele,

6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo,

q) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xx se xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x okres xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

k) xxxxxxx nebo soudní xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) rodinný stav, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství,

m) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x xxxx rodné xxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx cizincem, a xxxx rodné číslo; x případě, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx cizince xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx a xxx narození,

e) místo x okres narození, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, které jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx poškození zdraví xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx jiných xxxx,

x) xxxxxx místa pobytu, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx žijícího xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pacienta xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx opatrovníka pacienta x omezenou svéprávností, xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx svéprávností,

pokud tyto xxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxx způsobem zjistit x xxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Žádost xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pacienta, a xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx známo, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely zabezpečení xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zajištění Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základního registru xxxx o subjektu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx název nebo xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxx vzniku xxxx xxxxx zápisu xx evidence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx datové xxxxxxxx x identifikátor datové xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby,

h) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedeného v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

j) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx provozovny,

m) kód xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx registru xxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

q) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx případě xxx x poskytovaných xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 9 nebo xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 7 použít xxxx jen takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnuté podle xxxxxxxx 2 xx 5 x 9 xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žádosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Žádost xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx,

x) požadovaný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx požadovaných xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx označen jednoznačným xxxxxxxx;

xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51).

(13) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxx identitu xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx, x Národním registru xxxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxx x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odůvodněnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx.&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx ústav xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx požadovaných údajů, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxxx nebo zdravotní xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 9, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§71a

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx výkon státní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, zubních xxxxxxxx x farmaceutech zařazených xx specializačního vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x lékařích, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aprobační xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) údaje x osobách xxxxxxxx x xxxxxx evidencích x rozsahu podle §76 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx lékařích xxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění25) x rozsahu xxxxx §76 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§71x xxxxxx právním předpisem x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§71x

Xxxxxx xxxxx §71a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx období, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx požadovaných údajů, xxxxx xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx jednoznačným xxxxxxxx. Žádost se xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51).

§71x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

§71x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx statistický ústav x údaje pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx narození,

d) xxxxx x xxxxx narození,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxx a

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx-xxxx xxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxxxxx59).

Xxxxxxxxxxx ústav zároveň x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x),

x) identifikátor xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxx již dříve xxxxx, a

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Žádost xxxxx odstavce 1 x xxxxx předávané xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§71c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

Národní zdravotní xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zdravotní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze tohoto xxxxxx,

x) Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) národní xxxxxxxxx registry vedené xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x informačních systémů xxxxxxxxxx xxxxxx vedených xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

g) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx60),

x) xxxx xx statistických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

(xxxx xxx "zdravotnické xxxxxxxx").

(2) X Národním xxxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu x xxx xxxxx xxxxxxx v §73 xx xxxxx sdružovat xxxxx v xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťoven.

§73

(1) Účelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je

a) xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx x jeho vývoje, xx sledování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxx x jejich xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účelnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxxx x podporu xxxx usměrnění jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístrojovou xxxxxxxxx,

x) sledovat vývoj, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sféry x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocemi, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x důsledků xxxxxx xxxxxx x návaznosti xxxxx xxxx, a xxxxxxxx x sledování xxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x vědecká xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměřená xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) evidence xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxx x dosaženého xxxxxxxx,

x) získávání xxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx a poskytování xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx služeb,

h) sběr xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx x udržitelnosti xxxxxxx úhrad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx informací xx xxxxxxxxx demografického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x prohlídce xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) oprávněný xxxxxxxxxxxx pracovník poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §72 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §72 xxxx. 1 xxxx. x), x xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčen xxxxxxx x veřejným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Koordinačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx registrech o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx je potenciálním xxxxxx, a to xxx xxxxx transplantací,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx využívat xxxx určeného zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x písmenech x) xx e). Subjektem xxxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx též xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx c), xxxxx xxxxxxxxx do zdravotnického xxxxxxxx xxxxx x xxx osobě.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústav, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx předložené x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který předkládá xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, x nimž má xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx přístup, požadovány, x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx x dalším údajům xxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxx x osobním xxxxxx x dalším údajům xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podal, xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byl zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx vedeným xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxx změní. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx též xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx. Žádost xxxxx xxxx první xxxxxxxx

x) xxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikaci subjektu xxxxx, x xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx,

x) požadovaný xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x skutečnostech s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx označen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx51).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx posoudí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx, oprávněnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx kladného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje. Xxxxx xxxxxxxxxxx ústav xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx omezí xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxx xx základě žádosti xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx61), xxxxx xx xxxxx o xxxxx x Xxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxxx systému, pouze xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx.

(8) Xxx statistické x vědecké účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxx úhradu xx výši, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, kopií, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx a x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx ústav xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx rozsáhlé vyhledávání xxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za poskytnutí xxxxx podle xxxxxxxx 8 požadovat xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx spolu x xxxx úhrady oprávněnému xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, před xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx statistickým xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Nesplní-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněnému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxx xxxxx na xxxxxx nákladů.

(11) Poskytnutí xxxxx podle xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předložil xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx 60 xxx xxx xxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odloží. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx xx xxxxxxx statistického xxxxxx.

Xxxxxxx registr poskytovatelů

§74

(1) Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx místa nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. f) xx x), nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxx xxxxx místo xxxxxxxxxxx,

x) datum zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

f) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

h) xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

i) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx §27,

j) xxxxxxxx x ordinační xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění,

l) xxxx x získání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx odborné způsobilosti,

o) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přístrojem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx umístěny; xxxxxx xxxxxx takových zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis,

p) xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) a x),

x) x osobách poskytujících xxxxxxxxx služby xxxxx §20, x to xxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kontaktní adresa x další kontaktní xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x doba xxxx xxxxxx.

(3) Obsah Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx

x) veřejně přístupný xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s výjimkou

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxx xxxx x

3. xxxxx x poskytovateli, x xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo spravedlnosti xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytovateli, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx poskytující zdravotní xxxxxx podle §20, x xx x xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §11 odst. 8 a §20 xxxx. 2, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x to za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxx dat xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům zdravotních xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx zpracovávaných x xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) přístupný xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxxx, a to x rozsahu údajů x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předává xxxxx xxxxx

x) §74 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xx další xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx,

x) §74 xxxx. 2 krajský xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §11 xxxx. 8 xxxx podle §20 xxxx. 2,

c) §74 xxxx. 1 xxxx. x), jde-li x kontaktní xxxxx, x xxxxx §74 xxxx. 1 písm. x) xx o) xxxxxxxxxxxx,

x) §74 odst. 1 písm. x) x j) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příslušný správní xxxxx, krajský xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx změnu těchto xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx

§76

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x osob, které xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a to

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx titul, xxxxxxx xxxxxxx x vědecko-pedagogický xxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx uznání,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobu,

i) v xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx oznámení, xx xxxxxxx kterého může xxxxx jiného právního xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaj, xxx se jedná x zdravotnického pracovníka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, druh a xxxxx zdravotní péče, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

l) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx hlášeného xxxxxx, x další xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx zařízení, akreditovanému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx editorem xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) x g),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x), x xx za xxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

c) xxxxxx v xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), i), x) x l), x xx za xxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění,

e) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx za xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) x x) až x), x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx léčiv x xxxxxxx údajů x lékařích, zubních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x) x x), x xx xx účelem xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx lékové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx pracovníkovi x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předávají,

j) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x to xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§77

(1) Do Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických pracovníků xxxxxxxxx údaje xxxxx §76 xxxx. 1

x) xxxx. x), d), x), x) a x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx organizace, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zdravotnického pracovníka xx registru,

b) xxxx. x) xx x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §71,

x) xxxx. x) xx x) ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx. x), k) x x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx. l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx. x) xxxx 1 soud nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplnit x xxxxx, které získá xxxxx §71a.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedený x Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxxxx-xx, že xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx předá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §77 xxxx. 1, která xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků předala, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§77a

Národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx, xxxx x čase xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytla, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx Národního registru xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx, x xx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, která xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx,

x) identifikační údaje

1. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx poskytování x xxxxxx uzavřela xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx x) xxxx 2 smlouvu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x personálním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdravotních xxxxxx, za které xxxx úhrada provedena,

f) xxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx a

h) xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx vymezené xxxxx xxxxxxx x), za xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Do Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby přidělený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx18) x pojištěnci, xxxxxxx byla poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxx specifikovaná xxxxx písmene x) x xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx poskytovateli nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxx pojištěnce,

b) xxxx x xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxx xxxx xxxxxxxx,

x) kód xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x písmenu x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí54) x

x) xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci, xxxxxx xxxxxxx data poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

§78

Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dalších osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxx x dalších xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vymezení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx údajů do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

NAKLÁDÁNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXX ZEMŘELÉHO, XXXXXX PŘI XXXXX X PITVY

§79

Úkony xx xxxx zemřelého

(1) Na xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odběr xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xx

1. xxx xxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx transplantačního xxxxxx a xxxxx xxxxxx o lidských xxxxxxx a xxxxxxx,

2. xxx xxxxxx léčiv xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vědu, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xx-xx xx xxxxxx; xxxxxxxx stomatologických xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxx,

x) xxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Úkony xx xxxx zemřelého, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, postupů podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx poté, xxx x úmrtí xxxxx.

(3) Xxxxx biologického xxxxxxxxx x těla zemřelého xxx provést pouze x souvislosti x xxxxxx, a to x mimo zdravotnické xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx lidských orgánů, xxxxx x buněk.

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x částmi xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

§80

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (dále jen "xxxx xxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zdravotní péče xxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví, nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis, x xx poskytovatelem xx zdravotnickém zařízení.

(2) Xxx odběru xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxx xx xxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§81

(1) Část xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx odebraných xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx uchovat a xxxxxx

x) pro xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účelům xx xxxxxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxx lidských tkání x xxxxx podle xxxxxx x lidských xxxxxxx x buňkách,

c) xxx potřeby transplantací xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx,

x) x použití xxx výrobu xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxx potřeby xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx e) xxx xxxx xxxx odebranou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx, xxxxx

1. xxxx pacientovi x xxxxxxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx podána xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas x

2. x případě xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x) xxxx x) xxx tělo xxxxxxxxx, xxxxxx odebraných částí x těla zemřelého xxxxxx, pokud

1. x xxx xxxxxxx za xxxxx života xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. v xxxxxxx použití pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) byla xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx darování xxxxx xxxx xxxxx xxx tyto xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a

3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úmrtí je xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx zemřelý xx xxxxx xxxxxx nevyjádřil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádějící patologicko-anatomickou xxxxx odebraný biologický xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx anatomie.

(4) Souhlas xx nevyžaduje, xxx-xx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, vědy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxx s pitvou x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxx, x nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxx osobu; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx výzkum x oblasti xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx pitvy xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx účel xxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx vzniklo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx sebevražda.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx života xxxx xxxxx blízké xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vysloveného xx zdravotnickém xxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovník; xxxxx pacient s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže xxxxxx podepsat, xxxxxx xxxx nepochybný projev xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník a xxxxx xxxxxx pacientovi, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx pacient svou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bránící xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx souhlas xxxx záznam x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxx účelu xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxxx nebo tělo xxxxxxxxx, xxxxxx odebraných xxxxx z těla xxxxxxxxx, lze xxxxxxx x xxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxx. Xx tím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx nevyplývá xxxxx, odpovídá xxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje zdravotní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx byl proveden xxxxx.

(7) Použití xxxxx xxxx pacienta nebo xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx náhrady, popřípadě xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hospodárně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x částí xxxx xxxxxxxx xxxx tělem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx zemřelého, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Xxx nakládání x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx x pohřebnictví, x dále x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx lůžkem (xxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx §81 s xxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx vědy, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx rozumí xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx z xxxx xxxxxxx neprojevuje xxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxx a současně xxxx xxxxxxx hmotnost xx xxxxx xxx 500 g, x xxxxx ji nelze xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx než 22 xxxxx. Biologickými xxxxxx potratu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxx

§83

(1) Xxxxx xxxxx nebo xxxxx těla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx oznamuje xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx, oznámí xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx evropské xxxxx tísňového volání 112. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx evropské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 112.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 má xxxxx, xxx xx x xxxxx dozvěděl xxxx nalezl xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx, xxx úmrtí nebo xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxx oznámeno.

§84

(1) Prohlídku těla xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xx zjistit xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dále xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zemřelého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx prohlídky xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx x postup xxxxx xxxxxxx a), xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx má xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvu,

c) xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx došlo xxx poskytování přednemocniční xxxxxxxxxx xxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx výcvikovém xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx. Prohlídku xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provádí xxxxx Vězeňské služby, xx-xx k dispozici, xxxxxxxxx jiný poskytovatel xxxxx §84 xxxx. 2.

§86

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zemřelého

a) xxxxxx příslušné xxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajistí xxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx patologicko-anatomická xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxx nálezu xxxx xxxxxxxxx informuje xxxxx xxxxxxx zemřelému, xx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx; součástí xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) v xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx pitvy, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pitvě,

f) v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, je-li mu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x

1. xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. zemřelého xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. úmrtí, xx xxxxxxx došlo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nezbytné xxxxx xxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, nebo xx xxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx není známa xxxxx blízká zemřelému xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx blízké zemřelému x předání xxxxxxxxx x úmrtí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu38), statistickému xxxxxx, Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(3) Má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxx xx nebezpečná xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x pacienta x touto xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, neprodleně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zemřelého, xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx službě xxxxxx.

(4) Xx-xx lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na kontaminaci xxxxxxxxx radioaktivní xxxxxx, xxxx x případě, xx má xxxxxxxxx, xx byla příčinou xxxxx xxxxxxxx kontaminace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neprodleně oznámí xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a pro xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxx při mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx událost x hromadným xxxxxx xx událost, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx. Lékaři poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx nálezu xxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx nálezu těl, xxxx

x) ve xxxxxx xxxx39), xxx

1. xxxxx xxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění xxxxx xxxxxx nálezu xxxx xxxxx shromáždění těl xxxxxxxxx. Velitel složky Xxxxxxx České xxxxxxxxx40) xxxxxxx xxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x lékaře xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx prohlídky xxx xxxxxxxxx. X případě, xx je důvodné xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, radioaktivními nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přivolání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx problematiku.

Xxxxx

§88

(1) Pitvy jsou

a) xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx postupu u xxxx zemřelých xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smrtí x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x objasnění dalších xx xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx úmrtí u xxxx, které xxxxxxx xxxx zdravotnické zařízení xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx provádějí xxx xxxxxxxxx, xx úmrtí xxxx způsobeno xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx37),

x) anatomické, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxxxx x xxxxx patologická xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, patologicko-anatomická xxxxx xx vždy xxxxxxx

x) x žen, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těhotenstvím, xxxxxxx, xxxxxxxx, umělým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxx z uměle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx genetické xxxxxxxx xxxx indikace xxxxxxx vývojové xxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxx narozených x x xxxx xxxxxxxxx xx 18 let xxxx,

x) x pacientů, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx byl x xxxx xxxxxxxxx proveden xxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx buněk pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pitev xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx x xxxxx došlo x souvislosti se xxxxxxxx nežádoucí příhodou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx klinických xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x klinické xxxxx xx živém xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx podezření xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx došlo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx nebo buněk xxx xxxxxxx u xxxxxxx,

x) x případě, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx nebo klinická xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx soudní lékařství. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx prohlídce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx smrti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxx x příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyslovil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo osoba xxxxxx xxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx způsobeno x souvislosti xx xxxxxxxxxxx návykových xxxxx,

x) x xxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx, trestu odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)&xxxx;Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx pitvy podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx pitvy xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx zemřelého51). Jde-li xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x hradí xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx univerzitní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xxxxx absolvováním xx xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxx je provádět, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, provedení této xxxxx x uložení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škola.

(7) Xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxx xx okolnosti xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx. Xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§88x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx pitva x xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 3 xxxx. b) nebo x), xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxx, x xxxxxxx pacient xx svého xxxxxx xxxxxxxx prokazatelný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pitvy. Xxx xxxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientem x xxxxxxxxxx pitvy xx xxxxxxx obdobně §81 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pitvu xxxx xxxxxxxxxx, xx xx

x) neprovede xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx. a), x) nebo x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xxxx. b) nebo x), jestliže xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx pacient xx svého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesouhlas x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požádali x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx. x), x), c) xxxx h) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xxxx. x), x) nebo x), xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx příčina xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nesouhlasu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pitvy xxxxx odstavce 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxx obdobně §81 xxxx. 5. Prokazatelný xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, písemná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pitvy podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pitvy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) nebo x) xx poskytovatel x xxxxx soudní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

§88a xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 147/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§89

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx výsledku

a) xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo k xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xxxx.

§90

Tělo xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxx xxxxxx prováděny xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení zajišťujícím xxxxxx udržení teploty x xxxxxxx 0 xX xx +5 xX. X případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx xx zjištění xxxxx přesáhne 1 xxxxx nebo kdy xx vyžaduje stav xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx tělo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvalé xxxxxxx teploty xxxxx xxx -10 xX.

§91

Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx (placenta) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zemřelého xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx byly xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výukovým xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx x buňky xxxxxx xxx použití xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, tkáněmi xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx"), se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje, xxx-xx o odebrané xxxxx xxxx zemřelého, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výukovým xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ten, xxx xx použil. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx lidské pozůstatky xxxxxx x pohřbení xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx náležitosti Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx částí, postup xxx jejich předávání xxxxx určení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těhotenství, úmrtí xxxxxx x xxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§93

(1) Proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotními xxxxxxxx může podat xxxxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoba xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx svůj zdravotní xxxx nebo pokud xxxxxx, xxxx

x) osoba xxxxxxxx pacientem.

Stížnost se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx stížnosti nesmí xxx osobě, která xx podala, xxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx týká, xx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel xx xxxxxxx

x) navrhnout xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx; xxx-xx x stížnost, x xxxxxxx vyřízení xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx obdržení xxxxxxxxxxxx postoupit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stěžovatele,

c) xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stěžovateli xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z něj xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx včasnou x xxxxxx součinnost; to xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) postup xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxx x možnosti xxxxx stížnost subjektům xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx stížností xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poskytovatelem je Xxxxxxxx služba, xx xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx stížnost

1. xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx vyřízení je xxxxx ustavit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. do 120 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx o stížnost, x xxxxxxx vyřízení xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

xxxxx xxx xxxxxxxx stížnosti xxxxx bodu 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; lhůtu xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxxx prodloužit o xxxxxxx 30 dnů x xxxxx xxxxx xxxx 2 nebo 3 x xxxxxxx 60 dnů; xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx nepříslušný, je xxxxxxx xx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vypracovat postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) a xxxxxx xxxxxxxx pracoviště, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx toto pracoviště xx úřední xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stěžovateli xxxxxxxx do konkrétního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxx xxxxx.

(2) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi, jehož xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nevyslovil xxxxxxx xxxxx pacient, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stav projevit xxxx xxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedený v §93 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) v rozsahu xxxxx xxxxxxxx. Příslušný xxxxxxx orgán xx xxxxxxx informovat o xxxxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx věty xxxxx x důvodu, který xx k xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxxx podala xxxxx, která xxxx xxxxxxx x §93 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posoudí xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx první o xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx naloženo.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední nebo xxxxxx podnětu, a xx zejména xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správný postup, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postupem x xxxxx xx zdraví xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podnět xxxxx správnému postupu xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ublížení na xxxxxx pacientovi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stížnost xxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,

x) nezávislou xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx ustaví xxxx, jestliže

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. podle xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborníkem je xxxxxxx nedostačující xxxx xx xxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodný.

§95

(1) Xxxxx nezávislé xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a řídí xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní péče,

c) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx anatomie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx příslušné komory xxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X jednání xxxxxx

x) je vždy xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx poskytovatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, x xx xx xxxx nezbytně xxxxxx; stěžovatel xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx přizván x xxxxxxx xxxx.

(3) Členy xxxxxxxxx odborné komise xxxxxxx xxx xxxxx, x nichž se xxxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx stěžovateli xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stížnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projedná xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx být vždy xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případ xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx x vypracuje xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx. Zápis obsahuje

a) xxxxxx podstatných údajů xx zdravotnické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. x jednoznačným xxxxxxxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx,

2. x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, zda xx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxx poškozením xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxx konstatování xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxxxx stížnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů46),

2. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komor;

obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, x xxxxx xxx pacient x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx povinností xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§97

Jednání xxxxxxxxx odborné xxxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ustavil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nezávislou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komise a xxxx xxxxxxxxxx podle §95 odst. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX ZDRAVOTNÍCH XXXXXX

§98

(1) Xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "hodnocení kvality x xxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hodnotících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souborem xxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx posuzované xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx této činnosti xxxxx xxxxxx zákona.

(4) X udělení oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx kvality a xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytovatelem,

b) xxxxxxx ve shodě x poskytovatelem nebo xxxxxxxxx pojišťovnou42),

c) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxx jednotlivé formy xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. f) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x pravidla procesu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. f) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx uděleno.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí na xxxx písemnou xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx společníkem právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx statutární xxxxx xxxx jeho xxxx nebo xxxx xxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx s poskytovatelem xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx42) x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x poskytovatelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx člen xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx vypracovány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče podle §5 odst. 2 xxxx. x) až x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. f) až x), pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx standardy xxxxxxx x bezpečí xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx péče, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) xx i),

b) ukazatele xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavků xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x postupy xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, a počet xxxxxx xxxx.

§99

(1) Žádost x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx obsahuje,

a) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx adresu bydliště xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx žadatele,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx17), xxxx-xx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xx i), pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx uděleno,

4. xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx hodlá zahájit xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x bezpečí,

b) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx,

2. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx osoby bez xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx které xxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxx 2 xx 4.

(2) Xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x fyzickou xxxxx

1. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 5 xxxx. x) a x),

2. xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, s uvedením xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x příjmení; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx studijního xxxxxxxx x oboru, ve xxxxxx bylo získáno; x xxxxxxx xx xxxx uvede, xxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx zdravotní péče xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx i), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx

1. doklad x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx zřízena xxxx xxxxxxxx, pokud xx nezapisuje xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxx §98 xxxx. 6 xxxx. x) x x),

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxx podmínky xxxxx §98 xxxx. 6 xxxx. x) x x),

4. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxx 2 a 3.

§100

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx na území Xxxxx republiky, datum xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

c) xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxx jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněných x provádění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x uvedením údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxx x seznamu xxxx xxxxxxxxx x §99 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 se oznamují xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xx změna xxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx.

§102

(1) Oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxxxxxx oprávnění,

b) xxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí, xxxxxxxx držitel oprávnění

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §98 odst. 5 nebo 6, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx odejmout oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §101 xxxx. 1 nebo 2 xxxx x §104 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx odejmout xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyloučené z xxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3.

§103

Xxxxxxxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §100 xxxx. 2.

§104

(1) Xxxxxxxxx kvality x bezpečí xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx oprávněnou provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx do 12 xxxxxx ode dne xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) postupovat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, která je x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, jejím xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§105

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx vydá x xxxxxxx, xx xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí (dále xxx "xxxxxxxxxx") s xxxxxxxxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

1. v xxxxxxx fyzické osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx adresa místa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, adresa xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. f) xx x), xxx xxxxx byl certifikát xxxxx, x xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx provedla hodnocení xxxxxxx a bezpečí, xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplnil.

§106

Xxxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vydaly xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§107

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností, x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, oprávnění x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx osoby") provádí

a) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx úřad, xxxxx zaznamenal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx podle §20 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx ústav xxx kontrolu xxxxx,

x) Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx bezpečnost, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) komory, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem43),

(dále jen "xxxxxxxxx orgány").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo obrany.

§108

(1) Xxx výkonu xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 xxxx. x), b) xxxx x) kontrolují xxxxxx povinností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službami.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb jsou xxxxxxxxxxx krajů xxxxxxxx xx krajských xxxxx xxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Státní ústav xxx kontrolu léčiv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnickými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravných opatření,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxx x xxxxxxx nápravných xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXX

§110

(1) Xxxx xxxxxxxx xx organizaci x zajištění

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zubní xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx, x xxxxx kraj xxxxxxx smlouvu podle §84 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxxxxxxxx zajišťujících x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlídky xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x předá jej xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příjem xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tísňového xxxxxx 112.

(2) Lékařskou xxxxxxxxxxxx službou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X pohotovostní služby xxxxx v případě xxxxxxxxxx ambulantní xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohotovostní xxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohotovostní xxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

FAKULTNÍ XXXXXXXXX X CENTRA XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX

§111

Xxxxxxxx nemocnice

(1) Xxxxxxxx nemocnice xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxxx nemocnici vykonává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x uskutečňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice xx xxxx uskutečňuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x ústavy; společná xxxxxxxxxx xxxxxxx, mění x ruší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx a x xxxx ústavu xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo odvolává xxxxxxx fakultní nemocnice xx xxxxxx x xxxxxxx lékařské xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přednosty xxxxx xxxx druhé, xxxxxxx nebo odvolá xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx klinická x xxxxxxxxx výuka v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů44).

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxx x výzkumné x vývojové činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, strukturu x personální xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, podmínky xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x úhradu nákladů x tím xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčeny xxxxxx uzavřené podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízeními xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovištích xxxxxxxx xxxxxxxxx odstavce 4 a 5 xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo může xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx též x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oborů xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx internetových stránkách x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx centra"). Xxxxx xxxxxxxxxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, kam se xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx předložení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, popřípadě nemoci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo sledování xx statut xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx xx být vysoce xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx nezbytné požadavky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx statutu centra xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxxxx,

x) xxxxx x technickém x xxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxx centra, x němž xx xxx vysoce specializovaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení,

e) prohlášení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx je xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a požadavky xx personální zabezpečení xxxx zdravotní péče x xxxxxxx x xx lhůtě uvedených xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx po posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvě, a x ostatních xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx určování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, době x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péče a xxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxx x počtu xxxxxxxx pacientů, provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x udělení statutu xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx; x seznamu uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. c), x) a x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx xxxxx x podmínek, xx xxxxx mu byl xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to nejpozději xx 15 xxx xxx dne jejich xxxxxx.

§113

(1) Xxxxxx centra xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx statut xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx činnost xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxx poskytování xxxx xxxxxxxxx péče.

ČÁST TŘINÁCTÁ

PŘESTUPKY

§114

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx v §57 xxxx. 1 xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §57 odst. 2 xxxx. a),

d) xxxx osoba xxxxxxx x §57 odst. 1 v xxxxxxx x §57 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobě pověřené xxxxxxxxxx správním xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx x §58 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x), c) xxxx x) xxxx xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx spadalo xx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx postupu xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxx xxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, x xxxxxxx x §60 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx xxxx nepředá xxxxxxxxxxxxx dokumentaci nebo xxxx soupis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

g) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s §70 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx 5 xxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tělo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x rozporu x §81 odst. 1 nebo 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §83,

j) provede xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění xxxxx §98 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 1, nebo

k) padělá xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx posudek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b), x), x), g) xxxx x), xxxx

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§115

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §11 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účinkem xxxxxx vzniku, nebo xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, nezašle příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podání návrhu xx zápis xx xxxxxxxxx nebo doklad xxxxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 5,

c) jako xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

x) xxxx osoba xxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx x §58 xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 3 xxxx. a), x) xxxx d) nebo xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxxx služeb spadalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, jemuž xxxx úmrtí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x),

x) jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx s §60 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx osoba uvedená x §70 xxxx. 4 písm. x), x) nebo x), xxxxx-xx o krajský xxxx, xxxx x §70 xxxx. 4 xxxx. x) bodech 1, 2, 3 xxxx 4 xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx odebranou xxxxxxxxxx, xxxx zemřelého xxxx odebranou část x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx s §81 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §98 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx x poskytovatelem xxxxx §104 odst. 1, nebo

i) padělá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx posudek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §88 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx odstavce 2, xxxx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), c), x), x), x) xxxx i).

§116

(1) Xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §101 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §104 odst. 2 xxxx. b), xxxx

x) provede xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxxxxx vyloučenou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo d),

b) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), nebo

c) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b).

§117

(1) Poskytovatel se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §11 odst. 1 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) v xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx §14 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §21 xxxx. 1 x 2 nebo §27 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx 4,

x) v xxxxxxx x §26 xxxx. 3 nezajistí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výpisu xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §28 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxx. x),

x) v rozporu x §28 xxxx. 3 xxxx. i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslovým xxxxxxxxxx nebo s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx problémy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx sám xxxxx, podle §30 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x sebe xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vodicího xxxx xxxxxxxxxxxx psa,

n) x xxxxxxx x §28 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pacienta x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účet xx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §45 xxxx. 2 xxxx. x) neumístí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x),

x) nezpřístupní xxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx xxxx dočasného přerušení xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x rozporu x §45 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §40 neoznámí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxx styku x vnějším xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. a).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 1 písm. x),

x) x rozporu x §45 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x) xxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nepředá xxxxx xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §45 xxxx. 3 xxxx. x) nebo c) xxxxxxxx vstup xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle §45 xxxx. 3 xxxx. x),

x) neinformuje pacienta xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lékařem Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obviněné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x),

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované zubními xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenou x §45 odst. 4 písm. x) xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx pacient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx spolupráci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx na výzvu xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §46 odst. 1 xxxx. f),

n) xxxxxxxxx hospitalizaci dětí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 1 xxxx. a) xxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxx

x) použije xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx amalgám x xxxxxxx s xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxx56).

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §48 xxxx. 1, 3 xxxx 4 odmítne xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) x xxxxxxx x §48 odst. 2 nebo 3 xxxxxx péči x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §51,

x) poruší povinnost xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx se zdravotnickou xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1,

x) neumožní xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §65,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §65,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 6,

x) xxxx těla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx odebranou xxxx x xxxx zemřelého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x §81 odst. 1 xxxx 2,

l) xxxxx xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx zemřelého xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §84 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89 odst. 2,

x) xxxxxxxxx uložení těla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §90,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxx stěžovateli xxxxxxxxxx xx stížnostního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) nevypracuje xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 4 xxxx. x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xxxx n) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) xxxx odstavce 3 xxxx. x), b), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. n) xxxx x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), x), x), x), l), x), x), s), x), u) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x), x) xxxx x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), r) xxxx x).

§118

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 1 xxxx §115 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 1, 2 xxxx 3,

x) ministerstvo, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §115 odst. 2 xxxx §116 xxxx. 1.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 5. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x na poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x transplantační xxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu45), xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx náhrada platu xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx výdělečně xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx prokázané xxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx zákonů pro xxxxx zaměstnanosti46). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, členům xxxxxx x přizvané xxxxx xxxxx §95 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů.

§120

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §5 xxxx. 3, §11 xxxx. 4, 6 x 7, §44 odst. 4, §47 xxxx. 1 xxxx. x), §69, §69b xxxx. 2, §69c xxxx. 2, §70 xxxx. 6, §74 odst. 1 xxxx. x), §75 xxxx. 3, §77 xxxx. 3, §78, 92 x §98 xxxx. 7.

Xxxxxxxxx ustanovení

§121

(1) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), může na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, které xxxxxxxxxx druhu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xx základě registrace xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx službě, může xx základě registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xx považuje za xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx nebo zrušit, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx správní orgán xxx může registraci xxxxxx, zrušit xxxx xxxxxxxxxx x důvodu, xxx který xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvody x xxxxx podmínky xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím 36 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Registrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2012 Xx.

(6) Xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x její xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

§122

(1) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxx xxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádá do 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb; x tomto případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 1, 2 x 4. Příslušný xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxx územních x ústředních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

§124

(1) Xxxxxxxxxxx jeslí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013; do xx doby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotnická xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ústavy xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za dětské xxxxxx pro xxxx xx 3 let xxxx podle tohoto xxxxxx.

§125

(1) Xxxxxxxxxxxxx jednodenní x xxxxxxx péče xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 odst. 1 xxxx. x) xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx infekcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 4 do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126

(1) Poskytovatel, kterému xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx přiznán statut xxxxxx, hodlá-li v xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx centra xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx, xx kterou xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx centra podle §113 odst. 1 xxxx. a) nebo x).

§127

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Národní xxxxxxx úrazů, Národní xxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Národní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudního xxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lékařů, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Ústavem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zřízení Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx.

(4) Do 180 xxx ode xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §75 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněni k xxxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předávají xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xx 180 xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických pracovníků x xxxxxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle §76.

(6) Údaje vedené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxx, Národním registru xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad, Xxxxxxxx xxxxxxxx potratů x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statistiky České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx lidu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx reprodukčního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Národním registru xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx převede xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxx Národního registru xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx do tohoto xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx x Národním registru xxxxxxxxx lékařsky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek Ústavem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České republiky xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx ústav xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2, 3 x 6 xx 8 x xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx registrů xx xxxxxxxxx xx doby xxxxxxx registrů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x archivaci xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx chirurgie.

§128

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx.

2. Xxxxx č. 548/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx o zdraví xxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 210/1990 Xx. a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx.

3. Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 260/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 156/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx lidu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxx č. 28/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 62/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx x ozbrojených xxxxxx x Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxxx xxx).

8. Xxxxxxxx č. 242/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx okresními xxxxx x obcemi.

9. Xxxxxxxx č. 11/1988 Sb., o povinném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dítěte a xxxxx xxxxx.

10. Vyhláška č. 19/1988 Sb., x postupu xxx xxxxx x x pohřebnictví.

11. Xxxxxxxx č. 61/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx x léky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 394/1991 Sb., x postavení, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x řídící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

13. Xxxxxxxx x. 427/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška x. 61/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 434/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

15. Vyhláška x. 139/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx věcí XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx péči v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 247/1993 Sb., x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, okresních xxxxx x xxxx.

17. Xxxxxxxx č. 51/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 49/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 434/1992 Xx., x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 221/1995 Sb., x znaleckých xxxxxxxx.

19. Vyhláška č. 105/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 221/1995 Xx., x znaleckých xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx č. 552/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxx xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx národních xxxxxxxxxxx registrů.

21. Xxxxxxxx č. 259/2006 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX č. 394/1991 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocnic x xxxxxxx nemocnic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx č. 385/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

23. Vyhláška č. 479/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 385/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 64/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 385/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 479/2006 Xx.

25. Xxxxxxxx č. 187/2008 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 385/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

26. Xxxxxxxx č. 232/2008 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 247/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxx xxxxx x obcí.

27. Xxxxxxxx č. 221/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 51/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx x. 434/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vyhláška x požadavcích xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických zařízení).

28. Xxxxxxxx č. 234/2011 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 221/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxx a technické xxxxxxxx zdravotnických zařízení x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 51/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx republiky č. 434/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

ČÁST PATNÁCTÁ

ÚČINNOST

§129

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. r.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 372/2011 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx registry

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pacienta; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx) ovlivňující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx a jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x úmrtí pacienta; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x poskytujícího xxxxxxxxxxx péči.

Po xxxxxxxx 25 xxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Národní registr xxxxxxxxxxxxxxxxx

X registru jsou xxxxxxxxxxxx osobní údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, diagnostické xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkovou xxxx.

Xx xxxxxxxx 25 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ženy, x xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ženy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (věk, pohlaví, xxxxxxxxxx, nejvyšší dosažené xxxxxxxx) ovlivňující zdravotní xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x narozeného xxxxxx x ženy x xxxx, který xx ženou xxxxxxxx xxxxxxxxxx asistovanou xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), xxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxx xxxxxxx ženy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx páru a xxxx poskytnutých metodách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxx zpracovávány xxxxx x preimplantačních x xxxxxxxxxxxx vyšetřeních, xxxxx x umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyvolaných xxxxxxxxx, x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ukončení umělého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx údaje o xxxxxxxxxx vrozených x xxxxxxxxxx vadách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plodů a xxxx, xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rodičky, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxxx vrozená vada, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x metod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, která požádala x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx porodu xxxxx §37.

Po xxxxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx údajů xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx, předoperační xxxxxxxxx (xxxxxx x rodinná xxxxxxxx, diagnostické údaje x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx x plán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), operační xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operaci, odborné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) a pooperační xxxxxxxxx (xxxxxxx údaje x xxxxxx xx xxxxxxxx intenzívní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, osobní anamnéza, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx procedur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (končetin); xxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kardiovaskulární xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx uplynutí 5 let od xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx anamnéza, diagnostické xxxxx x léčbě x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx x xxxx předpokládané xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx implantace xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxx anonymizovány.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

X xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx nemoci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x jiném právním xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx nemoc již xxxx nemocí z xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx xxx charakterizaci rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (zaměstnání, xxx xxxxx výkonu nemoc x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ktery' xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tomuto xxxxxxx, xxxxxxxxx práce), identifikace xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 40 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx drog

V xxxxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomtéž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxx forem xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx konstruovaný xxxxx xxxxxx definovaných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxx xxxxx: xxx x xxxxx obce xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxx bydliště, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xxxxxxx (stálé, xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx), xxxxxxxxx x užívání xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx(x), vyšetření xx XXX a další xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx léčby, informace x xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx hlásícího xxxxxxxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, předání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx léčby jsou xxxxxx xxxxx po xxxxxxxx 5 xxx xx roku xxxxx xxxxxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zpracovávají xxxxx xxxxxxxxxxxxx data.

8. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X registru xxxx zpracovávány osobní xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxxx pacienta, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx, za xxxxxxx xx úraz xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx úrazu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx záznam x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx uplynutí 25 xxx xx roku xxxxx&xxxx;xxxx 5 let xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx47). Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dárce x dárcovství xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx48).

Xx uplynutí 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx registr xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudního xxxxxxxxx

X xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x příčině xxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zaměstnání, xxxxx x xxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pitvou (xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odborné údaje x provedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní, xxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smrti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke smrti, xxxxxxxxxx smrti a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx); údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení).

Po uplynutí 5 xxx po xxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

11. Národní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx pacienta; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (věk, xxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x prognostické xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxx léčbě, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxxx x onemocněním, včetně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx diabetu a xxxxxxxxxxxxx hodnot, poskytování xxxxxxxxxxx xxxx x x úmrtí xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx uplynutí 25 xxx po xxxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

12. Národní xxxxxxx intenzivní xxxx

X xxxxxxxx jsou zpracovávány xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx diagnostikujícího x xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx péči xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx intenzivní xxxx.

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx vedenými x xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x kterému byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx opatrovník, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx účel xxxxxxxx v §35 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §35 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 66/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.3.2013

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registr x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Údaje xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, zubních lékařů x xxxxxxxxxx Ústavem xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x §77 xxxx. 1 xxxxxx č. 372/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, předají xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xx 180 dnů xxx xxx zřízení xxxxxx registru.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx registru hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 180 xxx ode xxx zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §77a odst. 2 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxx poskytnutým xx 1. lednu 2010.

5. Xxxxxxxxxx práva nabytá xxxxx §73 odst. 2 zákona x. 372/2011 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x chladicím xxxxxxxx xxxxx §90 xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x provádění pitev xxxxx xxxxxx x. 372/2011 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správce Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx Národní xxxxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx x §74 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 192/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§60

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytné xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§60 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 372/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

437/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.11.2012 xx. zn. Pl. XX 1/12 ve xxxx xxxxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 372/2011 Xx., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.12.2012

66/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 14.3.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

60/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2016

126/2016 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

147/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2016

189/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., x xxxxx x. 372/2011 Sb., x zdravotních službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

192/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

264/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím atomového xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx před škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

206/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

251/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

290/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2017

44/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 378/2007 Xx., x léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 2.3.2019

45/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxx

x účinností xx 1.3.2019

111/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

255/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx překladatelích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

262/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

6/2021 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 10.11.2020 xx. xx. Xx. XX 33/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §70 xx 78 xxxxxx x. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

326/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2023 x 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/24/EU xx xxx 9. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx v přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.
4) Xxxxx č. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 374/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx č. 285/2002 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 296/2008 Sb., o zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx tkáních x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x x změnách xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 285/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 66/1986 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství.
9) §48 xx 51 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §18 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §2 xxxx. 12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Policii České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Zákon č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.
13) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §24 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Sb., x základních registrech.
18) Xxxxx č. 111/2009 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §21 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 285/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §26 xxxx. 1 x §28 xxxx. x) xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Zákon č. 435/2004 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 582/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Zákon č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) §2 xxxx. 1 zákona x. 254/2019 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x znaleckých xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx č. 9/1996 Sb.
Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx pod č. 78/2006 Sb. m. s.
33) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 108/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 301/2000 Sb., o matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxx č. 328/2001 Sb., x některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 429/2003 Xx.
40) Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) Například xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 296/2008 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Například xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §200 x xxxx. zákoníku xxxxx.
46) Zákon č. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxx X xxx 1. přílohy č. 3 xxxxxxxx č. 143/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxx zajištění xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxx xxxx).
48) Xxx 7.1.4. písni. x) přílohy č. 1 vyhlášky x. 143/2008 Xx.
Xxxxx č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §14c zákona x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §113 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.

51) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.

52) Zákon č. 373/2011 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) Xxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

54) Xxxxxxxx č. 359/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 415/2016 Xx.

55) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/556 xx xxx 24. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 536/2014.

56) Xx. 10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 xx dne 17. xxxxxx 2017 x xxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008.

57) §20 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) §20 zákona x. 250/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

59) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1501 xx xxx 8. xxxx 2015 o xxxxx interoperability xxxxx xx. 12 xxxx. 8 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

60) Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.