Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

372/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

ČÁST DRUHÁ - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE

HLAVA I - DRUHY A FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Druhy zdravotní péče §5

Formy zdravotní péče §6

Ambulantní péče §7

Jednodenní péče §8

Lůžková péče §9

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta §10

HLAVA II - OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Poskytování zdravotních služeb §11

Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení §11a §11b

Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání §12

Bezúhonnost §13

Odborný zástupce §14

ČÁST TŘETÍ - OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Působnost správních orgánů §15

Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §16

Překážky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §17

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §18

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §19

Poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci §20 §20a §20b

Oznamování změn poskytovatelem §21

Zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb §22

Odejmutí, pozastavení a změna oprávnění §23 §24

Oznamování změny, zániku a pozastavení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §25

Přerušení poskytování zdravotních služeb §26

Pokračování v poskytování zdravotních služeb §27

ČÁST ČTVRTÁ - POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

Práva pacienta §28 §29 §30

Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách §31 §32 §33

Poskytování zdravotních služeb se souhlasem §34 §35

Dříve vyslovené přání §36

Utajený porod §37

Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků §38 §39 §40

Povinnosti pacienta a jiných osob §41 §42

HLAVA II - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZAOPATŘENÍ POSKYTOVANÉ V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU §43 §44

HLAVA III - HOSPIC §44a

ČÁST PÁTÁ - POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Práva a povinnosti poskytovatele §45 §46 §47 §48

Povinnosti zdravotnického pracovníka §49

Práva zdravotnického pracovníka §50

Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami §51

ČÁST ŠESTÁ - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

HLAVA I - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ §52

HLAVA II - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

Vedení zdravotnické dokumentace §53 §54 §54a §55

Vedení zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu §56

Pacientský souhrn a komunikace prostřednictvím Národního kontaktního místa §56a

Komunikace prostřednictvím Národního kontaktního místa §56b §56c §56d

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií §65 §66 §67 §68 §69

Národní kontaktní místo §69a §69b §69c

HLAVA III - NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM §70

Součinnost Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Českého statistického úřadu a statistického ústavu při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy §71 §71a §71b §71c

Národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb §72 §73 §73a

Národní registr poskytovatelů §74 §75

Národní registr zdravotnických pracovníků §76 §77

Národní registr hrazených zdravotních služeb §77a §77b §78

ČÁST SEDMÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODEJMUTÝMI ČÁSTMI LIDSKÉHO TĚLA, TĚLEM ZEMŘELÉHO, POSTUP PŘI ÚMRTÍ A PITVY

Úkony na těle zemřelého §79

Nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče a nakládání s tělem zemřelého a částmi odebranými z těla zemřelého §80 §81 §82

Postup při úmrtí §83 §84 §85 §86

Postup při mimořádné události s hromadným úmrtím §87

Pitvy §88 §88a §89 §90 §91 §92

ČÁST OSMÁ - STÍŽNOSTI §93 §94 §95 §96 §97

ČÁST DEVÁTÁ - HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106

ČÁST DESÁTÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §107 §108 §109

ČÁST JEDENÁCTÁ - KRAJE §110

ČÁST DVANÁCTÁ - FAKULTNÍ NEMOCNICE A CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE

Fakultní nemocnice §111

Centrum vysoce specializované péče §112 §113

Centrum vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním §113a

Urgentní příjem §113b

Screeningové pracoviště §113c §113d §113e

ČÁST TŘINÁCTÁ - PACIENTSKÁ ORGANIZACE §113f

ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘESTUPKY §114 §115 §116 §117 §118

ČÁST PATNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §119

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §119a

Zmocňovací ustanovení §120

Přechodná ustanovení §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127

Zrušovací ustanovení §128

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST §129

Příloha - Národní zdravotní registry

Nález Ústavního soudu - č. 437/2012 Sb.; č. 6/2021 Sb.; č. 171/2022 Sb.; č. 40/2023 Sb.

č. 66/2013 Sb. - Čl. II

č. 147/2016 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. XI

č. 65/2017 Sb. - §60

č. 326/2021 Sb. - Čl. VIII

č. 371/2021 Sb. - Čl. X

INFORMACE

372

ZÁKON

ze xxx 6. xxxxxxxxx 2011

x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx1),2), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) x xxxxxxx osob x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxx, další činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1),2), a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníky2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) konzultační xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx postupu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxx, x xxxxx konzultace podporující xxxxxxxxxxx pacienta xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxx zdravotnickým pracovníkem, xxxxxxx si pacient xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx zemřelého xx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a x patologicko-anatomické pitvy xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxxxxx záchranná xxxxxx5),

x) zdravotnická xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

2. xxxxxx přeprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx,

3. přeprava xxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx transplantací, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx určených x xxxxxxx x člověka, xxxxxxxx léčivých přípravků, xxxx x jejích xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx materiálu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx přeprava mezi xxxxxxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx soustavného poskytování xxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx služby x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx6),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx7),

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služba52) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxx službami xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx těhotenství8).

(4) Xxxxxxxxx péčí xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx účelem

1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a odstranění xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

2. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) preventivní, diagnostické, xxxxxxx, xxxxxxx rehabilitační, xxxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx výkon") xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x)

x) xxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx53).

§3

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx navrhuje, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxxxxx léčebný postup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x koordinuje poskytování xxxxxxx potřebných zdravotních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx možných variant x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx soubor xxxxxxxx, která podporují xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Hospitalizací xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lůžko xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx přijal pacienta xx péče xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx pacienta xx péče xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže dostavit xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx a poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostředí xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx9), xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zapsaná xx xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení, x xxxxxxxx zařízení xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx10) a xxxxxxx xxxxxxxx11).

(4) Oborem xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, obory specializačního xxxxxxxxxx xxxx obory xxxxxxxxxxxxxxx kurzů lékařů, xxxxxxx lékařů xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xxxxxxxxx odbornou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vědy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx individuality xxxxxxxx, x ohledem xx konkrétní podmínky x objektivní možnosti.

ČÁST DRUHÁ

ZDRAVOTNÍ XXXXXX X XXXXXXXXX PÉČE

HLAVA X

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxx zdravotní xxxx

(1) Druhy xxxxxxxxx xxxx podle časové xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx by xxxxx xxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx způsobují xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snížení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx tak, aby xxxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxxx xx ohrozil xxxx xxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištěncem, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x k xxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členského xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské konfederace xxxx xxx zdravotní xxxx poskytnuta x xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxxxxx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxxxx xx země xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx zamýšlel,

d) plánovaná xxxx, která xxxx xxxxxxxxx péčí uvedenou x xxxxxxxxx a), x) nebo x).

(2) Xxxxx zdravotní péče xxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxx

x) preventivní xxxx, xxxxxx účelem xx včasné vyhledávání xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx minimalizaci xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) diagnostická xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají na xxxxxxxxx xxxx pacienta xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemoci, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x dlouhodobé sledování xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx lze podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx realizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci x zabránění vzniku xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx negativně ovlivněn xxxxxx, xxxxx xx xxxx klade výkon xxxxx, služby, povolání xxxx xxxxxx činností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenými xxx výkon práce, xxxxxx, povolání, jiných xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jejímž xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx obnovení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx poruch xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx jsou při xxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx klimatické xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona12), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, jejímž xxxxxx je udržení, xxxxxxx x navrácení xxxxxx a uspokojování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx změněných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx součástí xx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx utrpení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přirozené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), jejímž xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, úprava, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx derivátů podle xxxxxx x léčivech, xxxxxxxxxxxxx chemikálií, zkoumadel, xxxxxxxxxxxxx přípravků, a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx a prodej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13), xxxxxxxxxxx, uchovávání, xxxxx a prodej xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxx péče xx xxxx poskytováno xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prevence x včasného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podpory xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, bezpečného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravků a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví

a) xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x okruhy poskytovatelů, xxxxx preventivní xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxx prováděných prohlídek x okruhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dispenzární xxxx.

§6

Formy xxxxxxxxx péče

Formami xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, lůžková xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx nevyžaduje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxx xx xxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x posudkové péče x konzultací, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrující poskytovatel,

b) xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 odst. 4,

x) xxxxxxxxxxx péče, xxxxxx účelem xx xxxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ambulantní xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx xx xxxx návštěvní xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx péčí, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžaduje pobyt xxxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxx xxx 24 xxxxx, x to s xxxxxxx na charakter x xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx jednodenní péče xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx péče xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx péče

(1) Lůžková xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ambulantně a xxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Lůžková péče xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx

x) akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx poskytována xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx lůžková xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pacientovi

1. x náhlým onemocněním xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci, které xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxx nevedou xxxxxxxxxxxxx x selhávání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx ambulantně;

v xxxxx akutní lůžkové xxxx je xxxxxxxxxxx xxx včasná léčebná xxxxxxxxxxxx,

x) následná xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx diagnóza x xxxxx xx stabilizaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx náhlého zhoršení xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doléčení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx může být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou částečně xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx funkcí,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pacientovi, xxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx soustavného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče se xxxxxxxx; v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ošetřovatelská xxxx pacientům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) návštěvní xxxxxx,

x) domácí xxxx, xxxxxx xx ošetřovatelská xxxx, léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx vlastním xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB

§11

Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

(2) Xxx xxxxxxx oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyžaduje, xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx území xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20.

(3) Xxxxxxxxx služby lze xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až f) x x). Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx odborné, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx pracovníků a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx poskytovány xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx podle §11a,

x) zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí pacienta,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx zařízeních ozbrojených xxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx těla zemřelého xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 písm. x) xxxx b) xxxx

x) xxxxxx xxxx zemřelého xx pitvu x x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vlastním xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx domácí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zemřelých xxxx zdravotnické zařízení, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx. Technické a xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx poskytované zdravotní xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x). Požadavky xx minimální technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, týkající xx stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor a xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxx přístroji x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x odloučeném xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx místo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx neodkladné péče xxxx xxx pro xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx prostředků x xx xxxxxx označení x barevné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředky stanovené xxxxxx právními xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx povinen xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb je xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §45 odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x), §51 odst. 1 x §53 xxxx. 1.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§11x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkony x xxxxx preventivní péče xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxx poskytovateli, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, v xxxxxxx rámci budou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněno xxxxxxxxxx x věcným vybavením xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxx a době xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx správním xxxxxx xxxxx zdravotní výkony xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 5. X xxxxxxx xxxx xxx xxxx uvedena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxx, xxx budou xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxx, xx kterou xx být xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx konkrétním xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici, xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci.

§11x

(1) Xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx uděleno, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx splňovat některou x xxxxxxxx xxxxx §11a,

x) závažným xxxxxxxx xxxx opakovaně porušil xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkony xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxx §11a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

§12

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x samostatnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),2).

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx k samostatnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx je povinen xxxxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2. Poskytovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx

x) x oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň v xxxxxx z těchto xxxxx,

x) x xxxxx xxxxx lékař xxxx x oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zubního lékaře xxxxxxx v jednom x těchto oborů,

c) x oboru farmaceut xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání farmaceutů, xxxxxxxx xx způsobilost x samostatnému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň x jednom z xxxxx specializačního vzdělávání xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v jednom x xxxxxx oborů; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxxx x xxxxxx oborů xxxxx xxxxxx xxxx odborný xxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Bezúhonnost

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx trestný xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) za xxxxxxx čin spáchaný xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xx xx xxxx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zdržovala v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 měsíců; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxx xxxxxxxx dokladů x bezúhonnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx14). Nevydává-li xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx notářem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxx xxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, požádá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx odborně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx §12 x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fyzická osoba, x xxx trvá xxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x §17.

(2) Xxxxxx odborného zástupce xxxx být xxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx. Xxxx podmínka xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx-xx odborný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; i x tomto případě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxx xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx předkládaných x xxxxx žádostí x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o nich. Xxxxx x doplnění xxxxx podle xxxx xxxxx musí odborný xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx k xxx xxxxx.

(5) Přestane-li xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxx funkci xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nejpozději xx 10 xxx xxx dne, kdy xx o některé x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

ČÁST TŘETÍ

OPRÁVNĚNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) krajský xxxx, x xxxxx správním xxxxxx je zdravotnické xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o zdravotní xxxxxx poskytované ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvy, x xxxxxxxx oprávnění xxxxx §16 xxxx. 2, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních zřízených xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2,

(xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lékárenské péče xxx udělit xxx xx základě souhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x technickému x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx tato xxxx poskytována. Xxxxxx xxxxx pro kontrolu xxxxx vydá závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx náležitosti uvedené x §18 xxxx. 1.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx na její xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mít,

e) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx péče, kterou xxxx poskytovat jako xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členství v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx ustanovila xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx,

x) xxxx splněny xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxxxxx lékárenské xxxx,

x) xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx16),

x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaném jiným xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxx, x je členem xxxxxx, jestliže členství x xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) x x),

x) xx oprávněna xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx udělit xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx bezúhonní,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky x §14 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx j),

d) xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxx udělení oprávnění xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx x),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 155, xxx-xx o xxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx.

(4) Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Jiná xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27.

§17

Překážky udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx

x) xxxxxxx osobě, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. b), xxxx. 3 xxxx. a), x), x) xxxx x) xxxx odst. 4 xxxx. x), x), c), x) xxxx x), x xx xx dobu 3 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzické xxxx právnické xxxxx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx konkursu xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx xxxxx nepostačující xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo právnické xxxxx, jestliže xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx tuto xxxxx, xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x tomto řízení xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úkonům xxxx xxxxx souvisejícím xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedal k xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxxx.

§18

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

(1) Žádost x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx narození žadatele,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby17) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), bylo-li xxxxxxxxx,

3. xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx x místo narození xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x i), a xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xxx-xx xxxxx x provádění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx x hospic, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxx sídla x místa, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxx x místa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, x němuž xxxxxxx xxxxx zahájit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

7. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx x udělení xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba

1. obchodní xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky,

2. bude-li xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx její xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jejího xxxxxxxxxxx, x xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx narození xxxxxxxxx organizační složky xxxxx; xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx pro zahraniční xxxxx x informace,

3. xxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx jednají jménem xxxxxxxxx xxxxx zapisované xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného rejstříku xxxx xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx xxxxxx sídla x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle §11 xxxx. 5 xxx xxxxxxxxx pracoviště, adresu xxxxx x místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. údaje xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx 2, 4, 6 a 7.

(2) Xxxxxxx k xxxxxxx o udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx žadatelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §16 odst. 1

1. xxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxxx xxxxxxxxxxx,

2. doklad x xxxxxxxxxxxx,

3. v xxxxxxx ustanovení odborného xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx odborného zástupce x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborného zástupce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §14 xxxx. 1 x 3, xxx xxxxx by nemohl xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx,

4. xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx pracovníků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x žadateli, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotních xxxxxx. X xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx způsobilých x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx též xxxxxx pracovní xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx člení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx formám x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx druhům xxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 2 písm. x) xx i) xxxx zdravotním xxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. d) xx x) x x); x xxxxxxx xxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx míst,

5. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

6. souhlasné závazné xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx-xx x poskytování xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, xxx-xx x poskytování xxxx xxxx,

8. xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx,

9. xxxxxx, x xxxxx vyplývá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb,

10. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxxx zástupce, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

11. xxxxxxxxxx, xx u žadatele xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. a) xx x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx, kdy nevydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx překážkou pro xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x §17 xxxx. x) xxxx x),

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 2

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxx 2, 10 x 11,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx bude žadatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x personální zabezpečení xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx na technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavků nezajištěných xxxxxxxx doklady xxxxxxxxx x písmenu x) x xxxxxx 4 xx 8,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx o xxx, xx právnická xxxxx xxxx zřízena nebo xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxx obdobného rejstříku xxxx pokud zápis xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xx státě xxxxx a xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxx byl xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxx uvedené x xxxxx xxxx xx x xxxxxxx nepřikládají, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. doklad x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx členy,

3. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx x písmenu x) bodech 3 xx 10,

5. v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx vyplývá xxxxxxxxx žadatele xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 155,

6. prohlášení, xx x xxxxxxxx xxxxxx žádná x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 písm. b) x x) x xxxxxxx souhlas předběžného xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxxx správce v xxxxxxx, kdy nevydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §17 písm. x) xxxx e).

(3) Xx-xx žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, připojí x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx nedošlo xx změnám xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosavadním poskytovatelem; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 6. Xx-xx žadatelem o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §27, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx první x druhá obdobně.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jen zdravotnickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a dorost x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pacientům.

§19

Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zástupce, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx bydliště mimo xxxxx České xxxxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, bylo-li přiděleno, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, obory xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx xxxx podle §5 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x i), x xx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx tato xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxx jednotlivých pracovišť; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxx §11 xxxx. 5 mít kontaktní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x popřípadě xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx poskytovatele nebo xxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e).

(3) Xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním řádem xxxxxxxx

x) název, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

c) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx adresu bydliště xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx územního samosprávného xxxxx; údaje x xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x případě Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. b) xx x).

(4) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x místně xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv. Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx") x prostřednictvím tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje nebo xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx18) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(5) Pokud xxxx právnické osobě, xxxxx vzniká xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vydáno xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, vydáno xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx rejstříku xx lhůtě 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebyl-li xxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Právnická osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx do xxxxxxxxx, x to xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje x

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské konfederaci, xxxxxxxx poskytuje návštěvní xxxxxx nebo domácí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služba xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx adresu sídla x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxxx předpisů státu xxxxx usazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž rámci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx domácí xxxx, x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx oznámení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx nebo domácí xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1, §51 odst. 1 x §53 xxxx. 1. Pozbude-li osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx rámci návštěvní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx poskytovala, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním obvodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X případě, že xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx skutečnost ministerstvu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx členskému xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Krajský úřad xxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxxx konfederaci.

§20x

(1) Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zemřelých xxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxxx v oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxxx poskytovatele zdravotnické xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx adresy xxxxx kontaktního xxxxxxxxxx xxxxxxx v oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 poskytovatel xxxxxxxxxxx správnímu orgánu xxxxxx podá x xxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xxxx. x) nebo xxxx. 3 písm. x).

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§20x

Xxxxxx xxxxx §20a xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx x požadované xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxx xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§21

Oznamování změn xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx §20a, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx v dokladech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx dále povinen xxxxxxx oznámit správnímu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, povolení xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny změny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxx xxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx xxxxx, odnětí xxxx xxxxxxx.

(2) Poskytovatel xx xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx dozvěděl.

(3) Týká-li xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx záznam xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x změně, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx prvním úkonem x xxxxxx.

§22

Zánik oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) smrtí xxxxxxxxxxxxx, nepostupuje-li se xxxxx §27,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, bylo-li xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx oprávnění, xxxx

x) x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx c) xxxx odst. 2 xxxx. a),

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx podle §17 xxxx. a) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele. Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx podána xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx požaduje xxxxxxxxx xxxxxxxx; tato lhůta xxxxxxx, požaduje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxx který xx oprávnění xxxxxx x moci úřední. Xxxx-xx dodržena xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x šedesátému xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx převést xxxxxxxxx práva vztahující xx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb. Je-li xxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění, rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

§24

(1) Příslušný xxxxxxx xxxxx změní, pozastaví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x) x xxxx. 2 xxxx. x), nebo

b) xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxxxxx orgán pozastaví xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1 xxxx. x) xxxx e) x xxxx. 3 písm. x) xxxx x), xxxx

x) není pojištěn xxx případ xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pozastavit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odstranit zjištěné xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovatel nevede xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx předpisem, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, x neučinil xxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx způsobilá k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající xxx něj ze xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx pojištění,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxx služby v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxx

x) zdravotní xxxxxx xxxxxx poskytovány xx dobu xxxxx xxx 1 xxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x změně nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 1, 2 nebo 3 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx odstranit.

(6) V xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 1 xxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávnění x poskytování zdravotních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, odejmutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 odst. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uzavřeny xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx §17 xxxx. x), xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb uděleného xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx subjektům xxxxxxxx x §19 xxxx. 4 x zdravotním xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uzavřeny xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 30 dnů xxx dne, xxx x zániku xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zániku xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx změnu, xxxxxxxx nebo pozastavení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy x xxxxxx oprávnění xxxxx, xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto registru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osob; x ostatních xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx první, xxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

(1) Poskytovatel může xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději 60 xxx xxxxx xxxx, x němuž hodlá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, který x xxxx xxxxxxxxxxx provede xxxxxx do xxxxx, xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxx registru zapíše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osob, a xxxx zdravotním xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx pacientům. Xxxxx xxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnit xxxxxxxxxx uvedené ve xxxx první xx xxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx zbytečného odkladu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x který si x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb jiného xxxxxxxxxxxxx, nebo xx xx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxx xx převzít xxxxxxxx do péče.

(4) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx spisu, do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prostřednictvím tohoto xxxxxxxx zapíše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx referenčních xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x dále xxxxxxxxxx pojišťovnám, xx xxxxxxx má uzavřeny xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 5 let ode xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx a pokračování x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx územní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámena.

§27

Xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x nejde-li x xxxxx uvedenou x §16 xxxx. 2, xxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx právnická osoba, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx zemřelý xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx splněny xxxxxxxx uvedené x §16 xxxx. 1, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxx podmínky xxxxxxx x §16 xxxx. 3 písm. x) až x), xxx-xx o právnickou xxxxx,

x) xx 15 xxx xxx dne xxxxx poskytovatele písemně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx x xxxxxxxxxx poskytovatele.

(2) Xxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx písemně xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne úmrtí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx zemřelý poskytovatel xx xxx úmrtí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění. Oznámí-li xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob, xxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Osoba xxxxxxx x odstavci 1 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxxx do 10 xxx xx tohoto xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. a) xx e), xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx v §16 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xx oznamovatel xx xxxxxxxx užívat x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené §16 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxx v §16 xxxx. 3 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxx splněny podmínky xxxxx §16 odst. 1 písm. f) xx j). Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx součástí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x) x x). Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx kterých bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx schválen xxxxxxxx xxx uvedený x §16 odst. 1 xxxx. i), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx doklady xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 8.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podmínek. Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx stejnopis písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxx oznámení úmyslu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx uplynutím xxxxx pro xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx pokračování x poskytování zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

POSTAVENÍ XXXXXXXX X XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX X POVINNOSTI XXXXXXXX X JINÝCH XXXX

Xxxxx xxxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

x) xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x respektování xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx neodkladné xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx svobody xxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče (xxxx xxx "xxxxxxx řád"),

e) xx

1. xxxxxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxx xxxxx určené zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, do xxxxx xxxx byl xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka, xxxxxxxxx osoby určené xxxxxxxxxxxx, je-li osobou, xxxxx svéprávnost je xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx důsledky jejich xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

3. přítomnost xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx pacientem,

a xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xx výkonu xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §47 odst. 1 písm. x),

x) xxx předem xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx odborných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, které xxxx součástí výuky,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx nejsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx připravujících se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka,

i) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, x xx s xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pacientů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx zdravotnickém zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx duchovní péči x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx pověřených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "duchovní") v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pacientů, a x xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho života xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), uvádí-li, xx xxx x xxxxx, xxxxx xx týrá xxxx xxxxx zneužívá xx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5.

(5) Práva xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), e), x) x x) xxxxxx xxxxxxxx pacient, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx který xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxxx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníka Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx služba"), xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§29

(1) Volba xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) umístěných xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx věku, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx pobytové xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) svěřených xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx výchovy xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx"),

x) umístěných xxxxxxxx x xxxxxx xx výkonu vazby xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a zdravotnického xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby xxxxxxxx převáží,

b) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x policejních xxxxxx xxxxxxxxx x útvarů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx si xxxxx na své xxxxxxx náklady přizvat x xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x zařízení xxx zajištění cizinců xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti19) a xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20),

x) vojáky v xxxxx službě x xxxxxx x záloze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx jiný xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx.

§30

(1) Pacient se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx osobou. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx svobody xxxx zabezpečovací detence xxxxxxxx xxxxxxxxxx Vězeňská xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx druhá xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx slovenštiny.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak; xx xxxxxxx, xxx-xx x osoby ve xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pes.

Informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§31

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zdravotním stavu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx"),

x) umožnit pacientovi xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klást xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx srozumitelně xxxxxxxxxxx.

(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx o

a) příčině x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, povaze, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, možných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx možnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vhodnosti, přínosech x rizicích pro xxxxxxxx,

x) další potřebné xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx stavu xxxxx §32 a

2. xxxxx xxxxx xxxxx §32 a 33 xxxx xxxxxxxx xxxxx x podávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33.

Informace x xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxx sdělena xxx xxxxxxx xx péče x dále xxxx, xx-xx xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx stav pacienta xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnický pracovník xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxxx podána.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx se nepodá xxxxxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace vůbec xxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx to xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxx podání xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx, xxxxx má xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx podána, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; záznam xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K vzdání xx podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx nepřihlíží, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jinou xxxxxx, v souvislosti x xxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxx jiných xxxx.

(2) Xxxxxxxxx x nepříznivé xxxxxxxx nebo prognóze xxxxxxxxxxx stavu pacienta xxxx být v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx důvodně předpokládat, xx xx její xxxxxx xxxxx pacientovi xxxxxxxx závažnou újmu xx xxxxxx. Podle xxxx první nelze xxxxxxxxxx v případě, xxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k ní xx jediným xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx podstoupit xxxxxxx xxxxx,

x) zdravotní stav xxxxxxxx představuje riziko xxx jeho okolí,

c) xxxxxxx xxxx výslovně x přesnou x xxxxxxxxx informaci, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx zástupci, pěstounovi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx, že se xxxx xxxxx xxxxxx xx zneužívání nebo xxxxxx nebo ohrožování xxxxxxxx vývoje tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dojít k xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje, xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx svéprávností.

§33

(1) Pacient může xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace o xxx vedené xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxx zdravotnímu xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx kopie xxxxxx xxxxxxxxx a zda xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 7 xxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo vyslovit xxxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobě kdykoliv xx přijetí do xxxx, xxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx odvolat. Xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace o xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx pacient x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Součástí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx stavu sdělovány.

(2) Xxxxx podávání informací x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx xxx sděleny xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx, který nemůže x ohledem na xxxx zdravotní xxxx xxxxx osoby podle xxxxxxxx 1, mají xxxxx na xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx x kopií zdravotnické xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxx xxxxx blízké. Xxxxx pacient xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxxx osoby, x xx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxx xxxxxx pacientem, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který zemřel, x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené o xxxx xxxxx xxxx xx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pořizovat z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kopie. Pokud xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx života xxxxxxxx xxxxx sdělovat xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx určitým xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xx x zájmu xxxxxxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxxx zdraví xxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx o zdravotním xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxxxx rozsahu, xxxx xxxxxx xxxxx, které x pacientem přišly xx xxxxx x xxxx informace jsou xxxxxxxx pro ochranu xxxxxx zdraví.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") se xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx, xx-xx xxx xxx jakéhokoliv xxxxxxx,

x) informovaný, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31; xxxxxxx xx pokládá xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx souhlasu xx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx21) xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxx x písemné xxxxx. Xx vyžádání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx podána xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxx x xxxxx odmítá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x případ, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdravotním stavu x xxxxxxx x xxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxx x nadále xxxxxx vyslovit xxxxxxx, xxxxx x tom xxxxxxx prohlášení (xxxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx započato provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poškození xxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx souhlas, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxx bez písemného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx pacient záznam xxxxx xxxx první xxxxxxxx, zdravotnický pracovník xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx stav pacienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepochybný xxxxxx vůle pacienta xx zdravotnické dokumentace x xxx xxxxxx, xxxxx způsob, jakým xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx bránící pacientovi xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx poskytnout xxx souhlasu, vyžaduje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pacientem xxxxx §33 xxxx. 1, xxxx-xx xxxxxx osoby xxxx není-li xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

§35

(1) Xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxx xxxx názor xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, jestliže xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jeho věku. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x volní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta. Xxx vyslovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí právní xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx49) x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumové x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, aby ošetřující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezletilého pacienta.

(3) Xxx-xx o zdravotní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytnutí

a) xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxx podle §38 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx péče, x

xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx obdobně x xxx, že xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x pacienta xxxxxxxxx x §28 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx podezření, xx xx tento xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx, xx xx ohrožován xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §28 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx známek uvedených xxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxx vyslovené xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx pro xxxxxx, kdy by xx dostal do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xx kterém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nesouhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nesouhlas předem xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx vyslovené xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx brát xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx přání pacienta, xx-xx xx k xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx, xx x xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx situace, k xxx xx xxxxx xxxxxxxxx přání xxxxxxxx, x pacient xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vyslovit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx poučení pacienta x důsledcích xxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxx, s xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx formu x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poučení xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx vyslovené xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx se nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx přání

a) xxxx třeba xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx vyslovení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx přání xxxxxxxx, x takovému xxxxxx, že lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx pacient xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx respektovat, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx aktivní xxxxxxxxx xxxxx,

x) nelze xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx splnění xxxxx xxxxxxx jiné osoby,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx, xxx poskytovatel xxxxx x dispozici dříve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zdravotní výkony, xxxxxxx přerušení by xxxxx k aktivnímu xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx pacienty xxxx xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx x trvalým pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx22), xx právo xx xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx utajit xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx při porodu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx o xxxx pečovat.

(3) Provedením xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx takové postupy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zachovají xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx pacienta a xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx omezovacích xxxxxxxxxx

§38

(1) Xxxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jestliže

a) xx

1. xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx uloženo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zákona o xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx poruchou xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx hrozbu xxx pacienta xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pacienta x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx též x xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lze bez xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx neumožňuje xxxxxxxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyslovené přání xxxxx §36, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x důsledku jejího xxxxxxxx xxxxx se xxx pravděpodobností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Nezletilému pacientovi xxxx pacientovi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), xxxx

x) zdravotní xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vážného xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nezletilému pacientovi xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx neodkladnou péči xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §33, xxxx-xx xxxxxx xxxxx, některou x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx známy. Xxxx-xx mu xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx nelze zastihnout, xxxxxxxxx Policii České xxxxxxxxx.

(7) Xxx souhlasu xxx poskytnout xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx x ochraně veřejného xxxxxx, x záchytnou xxxxxx.

§39

(1) X xxxxxxx xxxxxxx pohybu pacienta xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxx pacienta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) umístění xxxxxxxx x místnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx kabátek xxxx xxxxx zamezující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxx chování xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) xx x),

(xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx prostředky lze xxxxxx

x) xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxx osob,

b) xxxxx xx dobu, xx kterou xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxx, co xxx neúspěšně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), přičemž xxxx být xxxxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byl x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodech xxxxxxx omezovacího prostředku,

b) xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků; dohled xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zároveň xxxx xxx xxxxxxx taková xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví pacienta,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xx výjimečných případech, xxxxxxxxxxxx neodkladné řešení, xxxx xxxxxxx omezovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx zdravotnický pracovník xxxxxxxxxxxx povolání, xxxxx xx přítomen; xxxxx xxxx xxx o xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) každé xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi.

(4) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx x počtech xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxx, x to xxx xxxxx omezovací xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx omezovací xxxxxxxxxx použity, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx omezovacího xxxxxxxxxx se zaznamená xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxx použití.

§40

(1) Xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxx xx 24 xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx pacienta xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) x c); xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvolal x xxxxxx existují xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx styku x xxxxxxx světem až x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Povinnosti xxxxxxxx a xxxxxx osob

§41

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyslovil xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx poskytovateli xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) pravdivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x infekčních xxxxxxxx16), o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x užívání xxxxxxxx přípravků, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x dalších skutečnostech xxxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x). Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pacient, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo osoba xx společné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže o xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx xx informace x zdravotním xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx, totožnost xx prokazuje cestovním xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx totožnosti. Má-li xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxx, osvědčí xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx kontaktní údaje x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx; čestné prohlášení xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx pacienta odmítne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, může xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3, může xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospitalizovaného xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxx-xx pacient xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ihned po xx, co xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§42

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) §31 xxxx. 5,

x) xxx-xx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prodlení x xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) §38 xxxx. 2, 5 a 6,

d) §39 odst. 3 xxxx. x),

x) §41 xxxx. 2 x 3,

x) §47 odst. 1 xxxx. x) x

x) §93 odst. 1

xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx jím xxxxxxxx xxxxx dětského xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx nařízena xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o děti xxxxxxx do péče xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

ZDRAVOTNÍ XXXXXX X ZAOPATŘENÍ POSKYTOVANÉ X DĚTSKÝCH XXXXXXXX XXX XXXX XX 3 LET XXXX

§43

(1) X xxxxxxxx domovech xxx děti xx 3 xxx xxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxx a zaopatření xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx vyrůstat x rodinném xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x výchovná xxxxxxx.

(2) Xxxxxx domovy xxx xxxx do 3 let xxxx xxxxx poskytovat xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx těhotenství, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli na xxxxxx zaopatření xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x součtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinné xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx23), předloží-li osoby xxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x normativních xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx domově xxx xxxx xx 3 xxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, je-li nižší xxx 100 Xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx příjmu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxx poskytovateli xx 15 xxx xxx xxx, xxx k xxxx xxxxx došlo.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věk x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx úhrady.

(5) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx věku xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxxx dětským xxxxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx xx základě xxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16b xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, nedojde-li x xxxxxx závazku x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

HOSPIC

§44a

(1) Hospicem xx xxxxxx poskytovatel, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx nevyléčitelně xxxxxxxx xxxxxxxxx v terminálním xxxxx xx speciálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta.

(2) Hospic xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx blízkým xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 290/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

ČÁST PÁTÁ

POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍCH XXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§45

(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx x xxxxxxxxx uplatňování xxxx x povinností xxxxxxxx x dalších oprávněných xxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytovatel xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxx nebo částečně xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx pojištění, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a vystavit xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx seznam xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nehrazených a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx přístupný pacientům; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx provozní x xxxxxxxxx dobu x xxxx o xx xxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx ordinační doby,

f) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx-xx mu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx vyžádání xxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx poskytovatel x oboru xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovat seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx písemný xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnické dopravní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, záchytné xxxxxx x lékárenské xxxx,

x) xxxxxxxxxx pacienta x xxx, že xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx získávající xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx může xxxxxxxxxx těchto xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přijmout xxxxxxxx x

1. izolaci, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx indikované lékařem Xxxxxxxx služby osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx umístěné x xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx detence x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx službou; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx oprávnění, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x Vězeňskou xxxxxx,

x) předávat xxxxx xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, x xxxxx xxx rozumně xxxxxxxxxxxx, xx by xxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx; kopii xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění50).

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx pobočku x na území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu x případě, že xxxxxxx xxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx nebo pobočkou xxx hlavní xxxxx Xxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx24),

x) xxxxxxx vstup xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, smluvní xxxxxxxxx pojišťovnou, komorou, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxxxxxx územních správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx ochránci xxxx x pověřeným xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx narušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služebních xxxxxx pověřených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění25) x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx26) za xxxxxx xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx osob xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx podklady x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí x xxxxxxxxx situací,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vyplývá-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, kterými xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího sociálně-právní xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx tutéž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli, xxxxxxxxxxx déle xxx 60 dnů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu a xxxxxxxxx pracovníkům Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx provést u xxxxxxxx uvedeného v xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx péči podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pracovníkům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xxx nesmí xxx narušeno poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx určenou pacientem xxxxx §33 xxxx. 1, xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, rodiče, xxxx-xx takové xxxxx xxxx xxxx-xx dosažitelná, xxx xxxxx svéprávnou xxxxxx blízkou, xx-xx xx známa, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, x

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx,

x to x případech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pacienta xxxx xxxxxxx xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit

a) xxx xxx pacient seznámen xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x vnitřním xxxxx; xxxxxxx xxx nesmí xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx míru, xxxxx xx nezbytně xxxxx zejména xxx xxxxx chod xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x respektování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx a komplexnost, xxxxxxxxx x koordinovanost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxx pacient xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx možných sociálních xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pacient xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxxxxxxx informace vedené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, průmyslových xxxxxxxxx xxxx přírodních katastrofách, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové péče; xx neplatí, jde-li x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx výzvu nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx služby xxxx osobám xx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovány xx xxxxxxxxxxx příslušníka Xxxxxxxx xxxxxx, x xx pouze xx xxxxxx, xxxx jeho xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného pracovníka xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přítomen xxxxxx xxxxxxxxx služby xxx xx doslech.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x praktické xxxxx, xxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uskutečňuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx, jen xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a to xxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx x je x pracovněprávním nebo xxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotnického pracovníka, xxxxx není x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx x xxxxx xx

x) učitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx27), nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx zdravotnického oboru28),

je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit, xxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxxxx jednodenní xxxx lůžkové péče xx povinen

a) zajistit xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx pacientů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxx, xxx dovrší 15 xxx xxxx,

2. xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pokojích,

a xx s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) umožnit xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka, xxxx xxxxx xxxx pověřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx není na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučen; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

c) xxxx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx péče,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž upraví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uplatňují při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx ho xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aktualizace; xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x místních podmínek x možností a x výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); traumatologický plán xx nezpracovává pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx projednat x xxxxxxxxxx správním orgánem, xxx-xx x fakultní xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx,

x) pacienta xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na 3 xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx nezbytně xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx schopen xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx až xx předchozím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx zajistí. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx další xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx informuje xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xx uznávaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zavést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx interního systému xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx vzestupu antibiotické xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je povinen x xxxxx xxxxxxxx x kontroly infekcí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx péčí x xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx programu xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x průběhu hodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx do xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx zdravotní xxxx xxxxxxxx, předat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Součástí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x důležité xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§48

(1) Poskytovatel, kterého xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx odmítnout přijetí xxxxxxxx do xxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx,

x) xx vzdálenost xxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a dorost xxxxx návštěvní služby, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, se xxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xxxx xxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu nároky xx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x případě, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 není xxxxxxx,

x) pacient vysloví xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, úmyslně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržený xxxxxxxxxxxx léčebný xxxxxx, xxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxx způsobeno xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx poskytování zdravotních xxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítnout přijetí xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx ukončit xxxx x něj xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x), xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx xxx o xxxxxxxxx služby, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx jde-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.

(4) Poskytovatel xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jde-li x xxxxxxxx

x) u kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Vězeňskou xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nebo přerušení xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly pacientovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xx není xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pacienta xx xxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. g),

b) xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx umístěného x xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx služby, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx předchozí xxxxxxx x Xxxxxxxxx službou; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 posuzuje xxxxxxxxxxxx. Poskytovatel x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo o xxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 2 písm. x) a x) xxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, ve xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx odpovídajícím xxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x řídit se xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx každému, xxxxxxxx xx xxx této xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) a x) xx vztahují i xx xxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxx. x) se vztahují x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx, xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx infekční xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx pacientova xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x případě, xx by xxxxx xxx xxxxxx poskytování x xxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxx xxxx x vážnému xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zdravotnický xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v případě, xx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pacientovi xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx služby poskytne, xxxxx pacient xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxx jiného zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdravotnický pracovník xxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného xx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx pacienta xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx až xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se použijí xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51

Zachování mlčenlivosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) předávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx zproštěn xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx údaje xxxx xxxx skutečnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx skutečností xxxxx tohoto zákona xxxx jiných právních xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zákona nebo xxxxxx právních předpisů xxxxxxx, xx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx překazit xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx porušení xxxxxxx mlčenlivosti se xxxx nepovažuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxx vlastních práv x trestním řízení, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodčím xxxxxx a xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx orgánem xxxx xxxx poskytovatelem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx ochranu xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb; x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kanceláři, xxxxxxxxxx xxxxxx, komoře xxxx xxxxxxxxxxx, kterého xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. To xxxxx obdobně pro xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx uvedenou x §64 xxxx. 1.

(4) Xx porušení povinné xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx sdělování xxxxx xxxx jiných skutečností xxxxxxxxxxxxx pracovníkem, který xx xxxxxx komory, x nezbytném xxxxxxx xxx účely řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx komory.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pracovníky xxxx xxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného pracovníka xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx získávající způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka,

d) xxxxx xxxxxxx v §65 odst. 2 xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx,

x) členy odborných xxxxxx xxxxx xxxxxx x specifických zdravotních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx osoby, xxxxx x souvislosti xx xxxx činností vykonávanou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SYSTÉM

HLAVA I

ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX ÚDAJŮ

§52

Při zpracování xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx x pacientovi,

b) x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo jejich xxxxxxxxxx vztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX II

ZDRAVOTNICKÁ XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci a xxxxxxxx s xx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, x němž xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměření obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, xxxxxxx jsou jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přidělený podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx pacienta"), rodné xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, není-li xxxxx xxxxxx rodné xxxxx pacienta, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxxxxxxxx x adresu xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx oddělení xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx stavu pacienta, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx to xxxxxxx, xxx xxxxx xx sociální anamnézy,

f) xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx pacienta,

g) xxxxx údaje podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx vedena v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx těchto xxxxx. X elektronické xxxxxx je zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zpracovávána, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x digitální formě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a musí xxx průběžně xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxx denně.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx čitelným přepisem xxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx identifikátorem xxxxxxx; xxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje, kterými xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx náležitostmi xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx čitelný. X xxxxxxxx nebo opravě xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx jde x opravu nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxx podpisem pacienta x zdravotnického pracovníka, xxxxx jej xxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx informace x ní, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. f) xxxx x), xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem nebo xxxxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uznávanou elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§55

Xxxxxxxxxxxxx dokumentaci lze xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx, xx xxxxx x provedených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx opatření, informační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x vybrané pracovní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx identifikátorů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx souborů xxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx xxxxxxxx den,

d) xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx zápisu na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx jiný technický xxxxx dat,

e) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem znemožňujícím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dodatečné zásahy; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dlouhodobé xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx čitelnost xxxxxxx po xxxx, xxxxx xx stanovena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dokumenty x xxxxxxxx podobě, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx pracovníkem, xxxx xxx převedeny do xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx provedla,

h) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů29),

i) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Odděleně xx zdravotnické dokumentace xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx porodem zdravotní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx porodu, xxxxx narození xxxx x datum porodu.

(2) Xx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zapečetí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jedině na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převede xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 2; xxxxxxxx xx elektronická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačního systému.

Xxxxxxxxxx souhrn a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx místa

§56a

(1) Pacientský xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxx o pacientovi, xx kterém se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x zdravotním xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69, x xx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx pacientského xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel.

(2) Poskytovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zajistí

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx, jde-li x

1. lůžkovou xxxx, xxx xxxxxx pacienta xx lůžkové péče; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxxxx,

2. ambulantní péči, xxx příjmu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče; xxxxxxxxxx souhrn se xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ohlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §69c Xxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx kontaktní xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx místa o xxxxxxxxxx souhrn požádá, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx jiného xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), x xxxxx péči xx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nachází x xxxxx x pacientský xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace (xxxx xxx "xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") xxxxxx.

§56x

Xxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, v jehož xxxx se pacient, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx,

1. tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

2. xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx jiného xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nachází, xxxx jinou xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrn, x níž tak xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx podle §69,

pokud x xx poskytovatel xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx požádá.

(2) Xxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §56a odst. 2 xxxx. x) x c) obdobně.

§56x

(1) Xxxxxxx pacientského xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx souhrn Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xxxx jiná x xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56b xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx péče xxxxxxxx nesouhlas. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nesouhlasu xxxx xxxx xxxxxxxx xx zaznamená xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x pacientovi.

(3) Pacient xxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pacientského xxxxxxx xxxxx §56a xxxx. 3 xxxx. x) nebo části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56b xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx.

§56d

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx souhrn, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedenou x pacientovi v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x který xxxxxx zdravotnický pracovník x příslušný dokument xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxx péči, žádá. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ho lze xxxxxxxxxxx identifikovat.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo není xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokument xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx, žádá, Xxxxxxx xxxxxxxxx místo požadavek xxxxxxxx.

§56x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb

§57

(1) Xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §27, je xxx, xxx žil xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti, xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx objektu, xx kterém byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx mu xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxx, která přišla xxxx první xx xxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx, povinen oznámit xxxxxxxxxx úmrtí poskytovatele xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je zakázáno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) zachovávat xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x pacientech, x jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) umožnit xxxxx xx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx oznámení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxx neoprávněnými xxxxxxx xxxx ztrátou, xx xxxx, než xx xxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxxxx poskytovateli xxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx v co xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů, o xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedena; v xxxxxxxx xxxxx adresu xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvolenému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx, než xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx určenému zaměstnavatelem, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí zdravotních xxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx žádosti připojí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx volbě; xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx pacienta, jeho xxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx pacientem xxxxxxx, x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxxxxxxx, příslušný xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli, xx-xx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vedl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxx žil xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti, nebo xxxxx mu xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientů.

§58

Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx v §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x), c) x x) x odst. 4 obdobně. Xxxx xxxxx xx doby xxxxxxxx poskytování zdravotních xxxxxx oznámí způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx místa, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx postupu xxxxx §57 xxxx. 3 písm. x) x x).

§59

(1) Poskytovatel, který xxxxx ukončit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx současně xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o předání xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx místa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx podle §23 odst. 3, xxxxxxxxxxxx x informaci xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 při xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacientem xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx předá xxxxx pokračující v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx taková xxxxx xxxx, xxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pracovnělékařské služby, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němž xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx zároveň xxxxx xxxxx, do xxxxx xx třeba, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxxxx určenému xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx v určené xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx obdobně, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx v xxxxxxxx 1, a poskytovateli xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znám.

§60

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx zaniklo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické dokumentace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, x xx do 10 pracovních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §58 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a její xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§61

(1) Jde-li x xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx územního samosprávného xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejně přístupném xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxx informace xx jejich úřední xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejnit. V xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokumentace nepředaná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámení xxxxx §59 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§62

Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §57 odst. 3 písm. x), x) a d) xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx je v xxxxxxxxxxx s pracovnělékařskými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx určenému xxxxx zaměstnavatelem.

§63

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx

x) §59 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x) x x),

x) §59 odst. 3 xxxxxxxxx obdobně xxxxx §57 xxxx. 4, nebo

c) §60 xxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán může xxx xxxxxxxxx úkolů xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x) x x) předat xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud x xxx tento poskytovatel xxxxxxxx, x xx xx dobu, xxx xx pacient xxxxx xxxxxx poskytovatele.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předá xxxxxxxxxxxxx dokumentaci poskytovateli xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx předávacího xxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiný poskytovatel xxxx zvolenému poskytovateli.

(4) X soupisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §59 xxxx 60 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§64

(1) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx převzal zdravotnickou xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxxxxxx, xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx potřeby

a) xxxxxx xxxx správními xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxx orgánem, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx bývalým xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx uplatňující práva xx náhradu škody xxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezi xxxxxxx poskytovatelem a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pracovníkem,

c) xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(2) Osoby, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nemají přístup x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxx, x nichž se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo poskytovateli, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxx řízeních xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, jimž xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace, x povinnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x pacientovi xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx si xxxx xxxxxx nebo xxxxx

x) pacient, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx popisu xxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo jiná xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx záznamů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxx xxxxxx zemřelému xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §33 xxxx. 4;

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx souhlasu nahlížet, xxxxxxxx je xx x xxxxx pacienta xxxx jestliže xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoby xx způsobilostí k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x další zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx xxxxx povolání, x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pořizováním xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby xx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nemocenského xxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, sociálních služeb x xxxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx způsobilostí k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx Státním ústavem xxx kontrolu xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy,

h) xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vypracováním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znaleckou kanceláří30), xxxxxxxxxxxxxx nebo zdravotnickým xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

j) xxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx se způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxx kvality a xxxxxxx podle tohoto xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx klinické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx31) xxx, aby xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) členové delegace Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo trestání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx úkolu xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx upravují xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx32),

x) xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klinickým xxxxxxxxxx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx55),

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx xxx pacientský xxxxxx, pracovníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x to xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx pacientský xxxxxx xxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiná než xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56c xxxx. 2 xxxx 3.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xx xxxxx xxxxxxxxx výpisy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnění xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxxxxx v §46 odst. 2 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§66

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx odst. 2 písm. b) xx k) xxxxxxxxx x xxxxxxxx výpisu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepořídí výpis xxxx kopii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na místě, xxxxxx kopii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatel. Výpis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první poskytovatel xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxx uvedené x §65 xxxx. 1 xx 30 xxx od obdržení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx osoby,

b) pro xxxxx uvedené x §65 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx písemné xxxxxxx,

xxxxx x xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxx ode dne, xxx oprávněné osobě xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx uvedené x §65 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zdravotnické dokumentace, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x pořízením xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na pořízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx pořízení xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace musí xxx umístěn xx xxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx úhradu xx xxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx náklady spojené x jejich xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx výpisu xxxx kopie x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xx zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx, xx pacient xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx technickém xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, požaduje-li xxxxxxxxx podobu.

(5) Xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxx. x) xx n) xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx prokázat svou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dokladem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxxxxx xx obdobně §41 odst. 3 x 4.

(6) Každé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výpisů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx nahlédnutí xxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 3, xx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuty xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxx xxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxx xxxxxxxx.

§67

Jestliže jsou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pěstounovi xxxx xxxx xxxxxxxx osobě, x kterých xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x z xxxxx xxx vyvodit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx týrání pacienta xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx vývoje, může xxxxxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx, xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx omezit xxxxx xx vztahu k xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti uvedené xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nezletilým xxxxxxxxx xxxx pacientem x xxxxxxxx svéprávností.

§68

Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx převzal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §66 x 67 xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) rozsah xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx,

x) náležitostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x poskytovatele a xxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vedení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx formu xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx speciální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí doby xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Národní xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx kontaktní místo xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s národními xxxxxxxxxxx místy států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poskytovatelům xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx předávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě nebo xxxx xxxxx jiné xxx pacientský xxxxxx xxxxx §56b odst. 1.

(2) Xxxxxx Národního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx kontaktními xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx přípravku

a) x Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx elektronického receptu xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxx předávání xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxx xxxxxx léčivých přípravků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§69b

§69b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§69c

(1) Správce Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uvedeného x §56a xxxx. 2 xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx Národního xxxxxxxxxxx xxxxx správce rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56b xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx a

b) xxxxxx, xxxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem jejich xxxxxxxxxxx prostřednictvím Národního xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SYSTÉM

§70

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx určený

a) xx xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva, x xxxxxxxx poskytovatelů x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x úhradách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx účelem získání xxxxxxxxx x rozsahu x kvalitě poskytovaných xxxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxxx zdravotnictví x xxxxxx zdravotní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a financování xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištění xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality x bezpečnosti zdravotních xxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxx,

x) x vedení Národního xxxxxxxx poskytovatelů, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vedených,

d) x realizaci a xxxxxxxxxx výběrových xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x spokojenosti x xxxx x x výdajích xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) pro statistické xxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tímto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "resortní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x c) xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx údajů33), pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, kterými xxxx, xx-xx subjektem xxxxx

x) pacient,

1. údaje xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx pojištěnce, je-li xxxxxxxxx, xxxx rodné xxxxx, xxxxxxxxxxxxx pacienta, xxxx-xx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx,

2. údaje xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, x xx zejména údaje xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x pracoviště,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uvedené x §76 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, xxxxx xxxxxxx v §74 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx zřizuje Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx statistické xxxxxx. V čele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx správcem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavce 2 předávají do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v případě, xx poskytují zdravotní xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxx,

x) příslušní správci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákonů,

d) x xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxx xxxxxxxxx správní xxxxxx, krajské úřady x osoba pověřená xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx Národního registru xxxxxxxxxxxxxx pracovníků podle §76 též

1. školy xxxxxxxxxxx střední vzdělávání xx skupině oborů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx program, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx zdravotnického povolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

2. akreditovaná xxxxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

4. komory,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx,

7. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx návykových látkách,

g) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx35) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4

x) nemají nárok xx xxxxxx nákladů, xxxxx jsou spojené x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx.

(6) Údaje xx Xxxxxxxxx zdravotnického informačního xxxxxxx se předávají xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx technických xxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhraní. Xxxxxx rozhraní zveřejní xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

a) identifikátor xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx přidělený xxxxx xxxxxx x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx18); xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předává, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx kontrole xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx při xxxxxx úkolů x xxxxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, tyto údaje x Xxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxxx systému xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x informaci x xxx předá xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjistí, xxxxx, xxxxx tyto xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx, anebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx schopen xxx xxxxxx z xxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx neúplný doplní xxxx xxxx označený xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xx byla informace xxxxxxx.

§71

Součinnost Ministerstva vnitra, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x statistického ústavu xxx poskytování xxxxx xx základních registrů x dalších informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Údaji xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerem xxxxxxx osoba, která xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx nemá přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx x rozsahu,

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x osvojence, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x rodná xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx nebylo přiděleno, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxx den, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) místo x stát, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx xx xx narodil xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx příslušnost,

g) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx příslušnost dítěte, xxxxx je xxxxxxxx, x xxxx rodné xxxxx; v případě, xx dítěti xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení osvojení,

q) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx cizince xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum, místo x stát, na xxxxx xxxxx k xxxxx došlo,

r) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti následující xxxxx

x) xxxxxx místa xxxxxx zemřelého xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx, u něhož xxxxxxx tohoto údaje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx nutné poskytnout xxxxxxxxx týkající xx xxxx zdravotního xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zdraví jiných xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je nezletilou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx stav nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx nebo opatrovníka, xxxxx zemřelého pacienta, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným způsobem xxxxxxx x pokud xxxx nezbytné x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx pracovní xxxxxxxx u poskytovatele,

c) xxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx poskytovateli xxxxx, xxxx identifikační xxxxx, zejména jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx narození,

e) xxxxx xxxxx manžela, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx známo, xxxx identifikační xxxxx xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx správy x oblasti zajištění Xxxxxxxxx zdravotnického informačního xxxxxxx ze základního xxxxxxxx osob o xxxxxxxx vedeném x xxxxxxxx osob xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby,

c) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů,

e) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x bydliště x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx stav,

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx provozovny,

m) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx,

x) datum xxxxxxxx změny údaje xxxxxxxx v registru xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx.

(10) X konkrétním xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 x 9 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 a 9 xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx jejich úkolů xx xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(12) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu údajů, x xxxxxx xxxx xxx údaje předány,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx údajů x subjektu xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx, xx kterému xxxx údaje požadovány,

e) xxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx požadovaných xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx údajů označen xxxxxxxxxxxx způsobem;

žádost se xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu51).

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx identitu xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů, a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, v obchodním xxxxxxxxx. Statistický xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovateli nebo xxxxxxxxx pojišťovně.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxx předá xx xxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 5 x 9, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx.

§71x

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x evidence x xxxxxxxx, xxxxxxx lékařích x xxxxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x evidence x lékařích, zubních xxxxxxxx x farmaceutech, xxxxx xxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxx aprobační xxxxxxx x o vykonaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxx x osobách vedených x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §76 odst. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Statistickému xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovaných x informačních systémech xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25) x xxxxxxx podle §76 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§71x

Xxxxxx xxxxx §71a xxxx. 1 nebo 2 xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxx, xx xxx se údaje xxxxxxxx, x další xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx označen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51).

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

§71x

§71x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/2021 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) data z xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimo program xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx registry xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) data xxxxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedených xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného zdraví,

g) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x Xxxxx o xxxxxxxxx zemřelého,

i) xxxx x nákladovosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx60),

x) xxxx xx statistických xxxxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) X Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx v §73 xx xxxxx sdružovat xxxxx x xxxx xxxxxx. Pro vedení xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx registry xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx pacienta x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxxx základních xxxxxxxx18).

§73

(1) Účelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je

a) sběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, xx sledování incidence, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; zároveň xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x efektivity xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podporou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a důsledky xxxxxxx závažných xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx sféry x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x sledování xxxxxxxx, včetně zemřelých, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sledování xxxxxxx, xxxxxx, příčin x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměřená xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx populace,

d) evidence xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §20, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a dosaženého xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx indikátorů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoje, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedeným ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) oprávněný xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zpracovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

1. poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. b), x) xxxx f),

2. xx zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedený v §72 odst. 1 xxxx. x), x xx xxx účely xxxxxx úkolů podle xxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě,

c) oprávněný xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx registru xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. d), x xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údajů; xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x veřejným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx xxx vedených xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byla prokázána xxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxx transplantací,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxx využívat xxxx určeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedený x §72 xxxx. 1 xxxx. x) a x), a xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "oprávněný xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a žádost xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxx odstavce 3 xx xxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx c), xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx údajům xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statistický xxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx předložené x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. V xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického registru xxxxxxx přístup, xxxxxxxxxx, x xxxxxx požadovaných xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsah přístupových xxxx x xxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx ho x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx přístup xxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx. Žádost xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx, x kterém xxxx xxx údaje xxxxxxx,

x) požadovaný xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, ke xxxxxxx xx informace x úmrtí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního podpisu51).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx jsou údaje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx ústav xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx údajů, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytne xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx61), pokud xx xxxxx x xxxxx x Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústav x národních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx za poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s pořízením xxxxxx, kopií, x xxxxxxxxx technických xxxxxx xxx x s xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Statistický xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx rozsáhlé vyhledávání xxxxx.

(9) X případě, xx bude xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8. Z xxxxxxxx xxxx být zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jakým xxxxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx vůči oprávněnému xxxxxxxx, xxxxx předložil xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované úhrady. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 3, xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx požadované úhrady xxxxxx xxxxxxxxx, statistický xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx vyřizování xxxxxxxxx proti výši xxxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§73x

(1) Statistický xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx statistiky x oblastech, kterými xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) místní, časová x xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx,

x) ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. f). Xxxxxxxxxxx xxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxxx statistikám zveřejní xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx zdroje údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx resortní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx metodiky xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 326/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Národní registr xxxxxxxxxxxxx

§74

(1) Xxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxx strukturované údaje x poskytovatelích, x xx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

b) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx elektronické xxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) až x), nebo název xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) až x), x to xxx každé xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

i) údaj x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §27,

j) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění,

l) xxxx x získání potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx lůžek xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) až i), x xxxxx x xxxxxxxxxxx lůžek vymezených xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxx vybavení, stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78,

x) xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx odborné x zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přístrojem, xxxxxxxxx poskytovatelem při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx významné xxx dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. rozhodnutí x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx, pozastavení xxxx zániku xxxxx §25 odst. 4,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §26 xxxx. 2 x písemného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxx přerušení xxxxx §26 odst. 4,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §27 xxxx. 4 a

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejméně xxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) technické xxxxx xxx komunikaci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zaznamenávají xxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) x e),

b) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx podle §20, x xx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní služby x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx adresa x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x doba jeho xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, x xxxxxxxx

1. adresy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x),

3. xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodlo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo spravedlnosti xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

4. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, x xx v xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jemuž xxxx oznámeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 8 x §20 xxxx. 2, x xxxxxxx xxxxx xxxxx zpracovávaných x registru, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx Xxxxxxxxx zdravotnického informačního xxxxxxx,

x) přístupný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x rozsahu všech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva za xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxx Státního xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv, x xx xx xxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv xxxxx xxxxxx o léčivech,

i) xxxxxxxxx oprávněnému zaměstnanci Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx pojištění,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) přístupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xx xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

§75

(1) Do Národního xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) §74 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxx orgán s xxx, xx další xxxxxxxxx xxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx,

x) §74 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §11 xxxx. 8 xxxx podle §20 xxxx. 2, x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxx, pokud jsou xx xxxxx,

x) §74 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxxx údaje, x xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) poskytovatel,

d) §74 xxxx. 1 xxxx. x) , j) xx x) a x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příslušný správní xxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. b) x poskytovatelé xxxxxxxxx xx registru též xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x výjimkou údajů xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 pracovních dnů xxx dne, xxx xx o xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx. Tím xxxx xxxxxx postup xxxxx §26 odst. 2 nebo 4.

Xxxxxxx registr zdravotnických xxxxxxxxxx

§76

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získaly xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum a xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxxx oboru xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x zařazení xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx certifikát xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaj uznávajícího xxxxxx,

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby datum xxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx zdravotnické povolání,

l) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kteří xxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx aprobační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx x forma xxxxxxxxx péče, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pracovněprávního xxxxxx x rozsah xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pobytu, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx členů xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx.

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení funkce xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxx pracoviště xxxxxxxx ve xxxxxxx x poskytování x xxxxxx hrazených zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx přístupný

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x p),

b) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x n) xx x), a to xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ověřování plnění xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vedených x xxxxxx členech, xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), d, f) xx x), x) xx x), x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) xx x), x xx xx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) Státnímu xxxxxx xxx kontrolu xxxxx x rozsahu xxxxx x lékařích, zubních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x), x), x), x) a x), x to za xxxxxx výkonu státní xxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 1 x údajům, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Ministerstvu xxxxx x sociálních věcí, Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx odstavce 1, x to za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§77

(1) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §76 xxxx. 1

x) xxxx. a), x) xx x) x x) xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prvotní xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx. x) až e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x §71,

x) písm. x) xx k) xxxxxxxxxxxx x pověřené xxxxxxxxxx,

x) xxxx. x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxx,

x) xxxx.x) xxxx 1 xxxx,

x) písm. o) xxxx 2 komora,

h) xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je statistický xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx z údajů, xxxxx xxxxx xxxxx §71a.

(3) Xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxxxx-xx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx chybné xxxxx. Statistický xxxxx xxxxx takovou informaci xxxxx xxxxxxx x §77 xxxx. 1, xxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx předala, k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), f) x x) xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxxx údaje xxxx x xxxx xxxxx xxxxx.

§77a

Národní registr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx, xxxx x xxxx poskytnutí xxxxxxxxx služby, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx, x x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která zdravotní xxxxxx xxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x),

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění,

c) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx poskytování a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytuje zdravotní xxxxxx, x xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, x pokud xx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jejich xxxxxxx čísel, x xxxxxx a technickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx za zdravotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), poskytnuté xxxxxxxxx pojišťovnou,

g) xxx xxxxxx a

h) xxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x), za které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytla xxxxxx ve xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Do Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx specifikovaná xxxxx xxxxxxx d) x xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebyl přidělen, xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx x písmenu x) x xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx54) x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatel, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hematologických, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výsledky jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxx uvedených x xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádalo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx identifikace pracoviště, xxxxx laboratorní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxx.

(5) Xxxxx Národního registru xxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx vedené x Xxxxxxxx registru hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx uplynutí 50 xxx xx xxxx xxxxx subjektu údajů xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§77b

Lhůta pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxx, který vyplývá x rozhodnutí, do xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.

§77b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§78

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxx poskytovatelů x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) postup, xxxxxx, strukturu x xxxxx xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx,

x) periodicitu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx x přístupu x osobním xxxxxx x dalším údajům xxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx oprávnění,

e) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx specifikace xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x typ xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jejich zveřejnění x xxxxxxx, xxx xxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ČÁSTMI XXXXXXXX XXXX, TĚLEM XXXXXXXXX, XXXXXX XXX ÚMRTÍ X PITVY

§79

Úkony xx xxxx zemřelého

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxx diagnostické xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx transplantačního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x použití x xxxxxxx, x to

1. xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tkání a xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxx výrobu xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx za účelem xxxxxx použití xxx xxxxxxxxx vědu, výzkum xxxx x výukovým xxxxxx, x dalším xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx implantabilních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx účelné; xxxxxxxx stomatologických pevných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx prohlídky xxxx xxxxxxxxx, postupů podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pitvy xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37), xxxxx xxx provedeny xxxxxxxx xx 2 xxxxxx poté, xxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx biologického xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx, x to x xxxx zdravotnické xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transplantace a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských xxxxxx, xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx těla odebranými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

§80

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, tkání nebo xxxxx (xxxx jen "xxxx xxxx"), lze xxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx potřeby xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účelům xx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxx právní předpis, x to xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxx xxxxxx částí xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány, tkáněmi xxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotní péče xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těla zemřelého, xxx xxxxxxx a xxxxxx

x) xxx potřeby xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví,

b) xxx xxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx o lidských xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) xxxx e) xxx xxxx xxxx odebranou xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx péče xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxxx, darování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. x případě použití xxx potřeby xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tkáních a xxxxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. x), b), x) xxxx x) xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx zemřelého xxxxxx, xxxxx

1. s xxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. v xxxxxxx použití xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, uchování x použití a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx tkáních a xxxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxx xxxx pitvy, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úmrtí xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas, xxxx xxxxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx patologicko-anatomickou xxxxx xxxxxxxx biologický xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx anatomie.

(4) Xxxxxxx xx nevyžaduje, jde-li x

x) použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pacientovi xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx ve výuce, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx nebo výzkum x xxxxxxx genetiky, xxxxxxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx podmínky, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pitvy, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx vzniklo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je trestný xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x uchováním x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx vyslovený xx xxxx xxxxxx xxxx osoby blízké xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ověřeným podpisem, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx pacient x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podepsat, stvrdí xxxx nepochybný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li xxxxxxxx, xxxxxx; v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodu 2 xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účelu xxxxxxx.

(6) Xxxx těla xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx x těla xxxxxxxxx, lze uchovat x použít, pouze xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, odpovídá poskytovatel, xxxxx poskytuje zdravotní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Použití xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx zemřelého, xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx finanční ani xxxx náhrady, popřípadě xxxxxx výhod. Xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x nakládáním x xxxxx těla xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx částí x xxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx opatřováním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Xxx nakládání x plodem xx xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x dále s xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxx, xxxxxxxx lůžkem (xxxxxxxxx) xxxx těhotenskou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vypuzeny x xxxx ženy, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §81 s xxx, xx xxxx xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, výzkumu xxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx rozumí xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx než 500 x, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kratší xxx 22 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sliznice.

Xxxxxx xxx xxxxx

§83

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zemřelého xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §84 xxxx. 2 písm. x) xxxx x). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx číslo 112. Xxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx jednotné xxxxxxxx tísňové xxxxx 112.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx každý, xxx xx x úmrtí xxxxxxxx xxxx nalezl xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx a xxxx, xxx úmrtí xxxx nález xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx vždy; jejím xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x čas xxxxx, pravděpodobnou xxxxxxx xxxxx a dále xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pacientů x xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx prohlídky xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxx vykonávající lékařskou xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xx kterým xxxx uzavřel xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx sil xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zemřely xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Vězeňské služby, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2.

§86

(1) Lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx příslušné části Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pitva xxxxx xxxxxx zákona,

c) x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zemřelému, xx-xx xx xxxx xxxxx známa; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x určení provedení xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx nebo zdravotní xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx b),

e) v xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx těla xxxxxxxxx x xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xxxx, pokud lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, jde-li x

1. xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. zemřelého xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nezbytné xxxxx xxx, xxx xxxxxxx ke zničení xxxx poškození xxxxxxx xxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, nebo xx jde o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx není xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x úmrtí xxxxxxxxx, x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předání informace x úmrtí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx statistickému xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(3) Xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx zemřelého podezření, xx xxxxxxxx xxxxx xx nebezpečná infekční xxxxx xxxx xx xxx o pacienta x xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zemřelého, xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx těchto podmínek xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx radioaktivní látkou, xxxx x xxxxxxx, xx xx podezření, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx pacienta kontaminace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx radioaktivní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost Státnímu xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxx xxx tělo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxx xxx mimořádné xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x hromadným xxxxxx xx událost, při xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx. Lékaři poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dostaví x místu xxxxxx xxxxx, zasahují

a) v xxxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) ve xxxxxx xxxx39), kde

1. třídí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nálezu xxxx xxxxx shromáždění xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx40) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx způsobilostí x xxxxx soudní lékařství x xxxxxx podle §84 xxxx. 2 xxxx. b), který xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx biologickými xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx armádního specialisty xx danou problematiku.

Xxxxx

§88

(1) Xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci x dalších xxxxxx, xxxxxxxxxx zjištěných nemocí x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxx zemřelých xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smrtí x chorobných příčin,

b) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příčiny xxxxx x objasnění dalších xx xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxxx zemřely xxxx zdravotnické zařízení xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úmrtím, xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx způsobeno trestným xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37),

x) xxxxxxxxxx, které xx provádějí x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx účely vědy x výzkumu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx provádí poskytovatelé x oboru patologická xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx se vždy xxxxxxx

x) x xxx, xxxxx zemřely v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx těhotenství nebo x šestinedělí,

b) x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxx narozených a x dětí xxxxxxxxx xx 18 xxx xxxx,

x) u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx operaci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx anestézie,

e) xxxxxxxx byl z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu xxx xxxxx transplantací, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x člověka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx výzkum xxxx x výukovým xxxxxx; x xxxxxxxxx, xxx transplantační xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx transplantačního zákona,

f) x případě, xx x xxxxx xxxxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxxxx příhodou xxx klinickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s nežádoucí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx použitím xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx živém xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx skutečnosti,

g) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x úmrtí xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx použití x xxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nemoci, dalších xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo klinická xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatelé x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx prohlídce těla xxxxxxxxx nedošlo ke xxxxxxxxx xxxxxxx smrti xxxx xxxxxx příčina xxxxx dostatečně objasněna,

b) xxx xxxxx násilných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesprávným postupem xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, které vyslovil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytování zdravotních xxxxxx, lékař, xxxxx xxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx zemřelému,

d) xxx xxxxxxxxx, xx úmrtí xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)&xxxx;Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx zemřelého51). Xxx-xx xxxxxxxx x povinnou xxxxx patologicko-anatomickou x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatelé x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x soudní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x veškeré xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, xxxxx absolvováním se xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx určených pracovištích; xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Převoz xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pitvě x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx univerzitní xxxxxx škola.

(7) Xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 nebo 6 xxxxxxx podezření, xx úmrtí bylo xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx neprodleně Policii Xxxxx republiky; xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pitvu xxxxxxxx.

§88a

(1) Xxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx. x), x) nebo c) xxxx zdravotní xxxxx x případech podle §88 xxxx. 3 xxxx. b) nebo x), xxxxxxxx xxx x úmrtí, jehož xxxxxxx je zřejmá, x zemřelý pacient xx svého xxxxxx xxxxxxxx prokazatelný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pitvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx blízká xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pitvy. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nesouhlasu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně §81 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx provádějící pitvu xxxx rozhodnout, xx xx

x) xxxxxxxxx patologicko-anatomická xxxxx v případech xxxxx §88 odst. 2 písm. x), x) xxxx c) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxx §88 xxxx. 3 xxxx. b) xxxx x), jestliže xxx x úmrtí, xxxxx xxxxxxx je xxxxxx, x xxxxxxx pacient xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prokazatelný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta xxxxx xxxxx pacientovi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx pitva x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 písm. x), x), c) xxxx h) nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 písm. x), x) xxxx x), pokud xxx xxxxxxxxx provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxx je příčina xxxxx zřejmá,

c) provede xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob vyslovení xxxxxxxxxxxxxx nesouhlasu pacientem x xxxxxxxxxx pitvy xxxxx odstavce 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxx obdobně §81 xxxx. 5. Prokazatelný xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx blízké x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; x případě mrtvě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) je xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky.

§88a xxxxxx právním  xxxxxxxxx x. 147/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§89

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předání xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pacienta,

b) registrujícího xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xx-xx mu xxxx.

§90

Xxxx zemřelého musí xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x době, xxx xx něm xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx, uloženo v xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozmezí 0 xX až +5 xX. X xxxxxxx, xxx doba uložení xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxx zemřelého xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx -10 xX.

§91

Xxxxx těla xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, plodové xxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx těla zemřelého xxxx xxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxx xxx výrobu xxxxx, k vědeckým, xxxxxxxxx xxxx výukovým xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x nebyly xxx tyto xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx odpad"), xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxx x xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx krematoria. Xxxxxxx xx postupuje, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx těla xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x vědeckým, výzkumným xxxx výukovým xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx. Xxxxx po potratu, xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k pohřbení xxxxxxxx podle xxxxxx x pohřebnictví, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x provozovatelem krematoria.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyplňování, xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx, postup xxx jejich předávání xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těhotenství, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

XXXX OSMÁ

STÍŽNOSTI

§93

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotními xxxxxxxx může podat xxxxxxxx

x) pacient,

b) zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxx poskytovateli, xxxxx xxxxxxx směřuje; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stížnost xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx podala, nebo xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx týká, na xxxx.

(2) Xxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxxxxxxx nesouhlasí, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx důvody nesouhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx stížnosti xxxxxx,

x) xxxxxxx stížnost xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx; xxx-xx x stížnost, x jejímuž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stížnosti je xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x něj xxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx včasnou x xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx podle xxxxxxx a) a xxxxxxxxx x možnosti xxxxx stížnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je Xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx generální xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nepověří xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§94

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx stížnost

1. do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jde x xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx obdržení, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou komisi;

lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislou xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx 30 xxx x xxxxx xxxxx xxxx 2 nebo 3 x dalších 60 xxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odborníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx 5 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx subjektu; x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx stížností,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a kontakt xx toto xxxxxxxxxx xx úřední desce,

d) xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx.

(2) Příslušný xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx ukončit, xxx-xx x xxxxxxxx, k xxxxxxx vyřízení xx xxxxxxxx nahlížení do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx dokumentace, jestliže x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxx vůli, xxxx xxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §93 xxxx. 1 xxxx. c) nebo x) x rozsahu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx informovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx, který xx x tomu xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx stížnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x §93 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontroly. Ve xxxxx 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxx uvedenou ve xxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx naloženo.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; odborníka xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx, jestliže

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx navrhne, xxxx

2. xxxxx xxxx xxxxxxx jde x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx smrti pacienta x stížnost xxxx xxxx podnět xxxx xxxxxx nedůvodný.

§95

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx,

x) nejméně 2 xxxxxxxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx lékařství, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X jednání xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) může být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; stěžovatel je xx xxxxxxx xxx xxxxxxx přizván x xxxxxxx xxxx.

(3) Členy xxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx být xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx na jejich xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx stěžovateli xxxx x xxxxxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stížnosti jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx komise projedná xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů, přičemž xxxxx x xxxx xxxx být vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxx odborná xxxxxx případ posoudí xx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím předsedy xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx případu

1. x xxxxxxxxxxxx konstatováním, xxx xxx xxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x případě nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxx,

2. x případě, xx xxxxx dodržen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, zda xx xxxx není xxxx příčinná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx poškozením xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx práv x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx x uvedením xxxxx xxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxx

x) podá xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx46),

2. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pochybení xxxxxxxxxxxxx pracovníkem, který xx členem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komor;

obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních xxxx x podání xxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx pacient x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxx nezávislé odborné xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxx nezávislou xxxxxxxx komisi, sdělí xxxxxxxxxx, jehož se xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxx xxxxx nezávislé xxxxxxx xxxxxx x xxxx přizvaných xxxxx §95 xxxx. 2.

XXXX DEVÁTÁ

HODNOCENÍ XXXXXXX X BEZPEČÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX

§98

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hodnotících standardů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx může provádět xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí xxxxxxxxx ministerstvo. Toto xxxxxxxxx nelze převést xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Fyzické xxxxx xx udělí xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42),

x) xx xxxxxxxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx jednotlivé formy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) xx x), xxx xxxxxxx hodnocení xx xxx oprávnění uděleno, x xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx kvality a xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx i), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx společníkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) její xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx nebo člen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx42) x xxx jinak xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx formy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx formy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), pro xxxxxxx xxxxxxxxx má být xxxxxxxxx uděleno.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. f) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx tvorby a xxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx procesy,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxx.

§99

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxx fyzická osoba

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx17), xxxx-xx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, popřípadě xxxxx zdravotní péče xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx uděleno,

4. xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zahájit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx bydliště mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x popřípadě adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo které xxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 2 xx 4.

(2) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předloží,

a) xxx-xx x fyzickou xxxxx

1. xxxxxxxxxx, že splňuje xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 5 xxxx. x) x x),

2. xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx specializovaná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx; x seznamu se xxxx uvede, xxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx standardy xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx procesu hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xx x), xxx xxxxxxx hodnocení má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ještě xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxx x obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx státě xxxxx, xxxxx xxxxx xxx starší 3 xxxxxx,

2. prohlášení, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 6 xxxx. x) x x),

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a členů xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 6 xxxx. b) x x),

4. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxx 2 a 3.

§100

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx právnické xxxxx obchodní xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxx xxxxxxx hodnocení xx oprávnění uděluje,

d) xxxxx, xx xxxxxxx xxx hodnocení kvality x bezpečí provádět.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx a bezpečí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx vykonávajícímu xxxxxx xxxx x příjmů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x uvedením xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§101

(1) Osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvality x bezpečí na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx žádostí a xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx doklady. V xxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §99 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 2 se xxxxxxxx xxxxx změny týkající xx xxxx, které xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxxxxx forem zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx údaje, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x bezpečí a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx hodnocení, provede xxxxxxxxxxxx o této xxxxx záznam xx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x bezpečí xxxxxx

x) xxxxx držitele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxx x odejmutí oprávnění.

(2) Xxxxxxxxxxxx odejme oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí, xxxxxxxx držitel xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §98 odst. 5 nebo 6, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádal.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §101 xxxx. 1 nebo 2 xxxx x §104 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx odejmout oprávnění x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx prostřednictvím xxxxx vyloučené x xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3.

§103

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x bezpečí do 30 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx subjektům xxxxxxxx x §100 xxxx. 2.

§104

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx smlouvy xx x sjednaná xxxxxx xx provedené xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx provádět hodnocení xxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí x xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx kvality a xxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx je vyloučena xxxxx, která xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxx, x něhož xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§105

(1) Osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vydá x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "certifikát") x xxxxxxxxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo x případě xxxxx xxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a popřípadě xxxxxx místa hlášeného xxxxxx na území Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxxxx číslo,

2. x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x poskytovateli, xxxxx xxxx

1. v xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky x identifikační xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky též xxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx péče, popřípadě xxxxx zdravotní péče xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xx x), pro xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx, x adresu xxxxx xxxxxx poskytování,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx provedla hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplnil.

§106

Osoby oprávněné provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterým vydaly xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§107

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx poskytujících xxxxxxxxx služby xxxxx §20 (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x poskytovatele poskytující xxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem43),

(dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Kontrolu xxxxxxxxxx podmínek poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zahraničí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§108

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 xxxx. x), b) xxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službami.

(2) X xxxxx prováděné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx krajských xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxx smluv zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx.

(3) Státní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x léčivými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx transfuzní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxxxxx pravidel lékařského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx orgány jsou xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx splnit,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

KRAJE

§110

(1) Kraj xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84 odst. 2 xxxx. x), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlídky xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozpisu a xxxxxxxx územního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kraj zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 112.

(2) Lékařskou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxx poskytovaná xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx změny zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejde x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Podle xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohotovostní xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x lékárenské xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

FAKULTNÍ XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX

§111

Xxxxxxxx nemocnice

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nemocnice xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx odborných xxxxxxxxxxxx fakultní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 4.

(3) Xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx nemocnice x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kliniky x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx jmenování xxxx odvolání přednosty xxxxx xxxx druhé, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice x xxxxxxxx xxxxxxx xx na základě xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx klinická a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x farmacie x x akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx44).

(5) Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemocnice x vysokou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, strukturu x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx x praktické xxxxx xx fakultní xxxxxxxxx, podmínky využití xxxxxxx fakultní xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x úhradu xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(6) X xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxx x výzkumné x xxxxxxxx xxxxxxxx xx odborných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxx poskytovatel splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoce specializované xxxxxxxxx xxxx a xx schopen xxx xxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx péči zajistit. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx částí, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, léčbu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zveřejní na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx diagnostiku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx centra xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování vysoce xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, pro xxxxx xx být vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní péče, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx léčených xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx časovém xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o statut xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx centra xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x statut xxxxxx,

x) xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x statut xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x technickém x věcném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x statut xxxxxx, x němž xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytována, x o jejím xxxxxxxxxxx zabezpečení,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx pro poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx x rozsahu x xx lhůtě uvedených xx xxxxx,

x) další xxxxx x doklady xxxxxxx ve výzvě xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezeným xx výzvě, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, a xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pacientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx období x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Při rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlédne x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; na xxxxxxx xxxxxxx centra xxxx xxxxxx nárok.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxx centra, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a x).

(6) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x podmínek, xx xxxxx mu xxx xxxxxx centra xxxxxx, x to nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§113

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxx xxxxx xxx statut xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx odejmout xxxxxx xxxxxx, jestliže

a) poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx statutu xxxxxx, xxxx

x) další činnost xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx péče xxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§113x

Xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xx vzácným xxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxx xxxxxx centra vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx referenční xxxx63) xxxxxxxxx pro dané xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxxx xx centrum xxx vzácná onemocnění xx dobu plného xxxxxxxx v xxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx získání xxxxxxxx x xxxx xxxxx věty xxxxx x xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Centra xxx xxxxxx onemocnění xxxxx Xxxxxxx síť xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxx Xxxxxxx síť xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x pacienty se xxxxxxx onemocněním.

§113a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§113x

Xxxxxxxx příjem

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepřetržitým xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx x specializované xxxxxxxxxx xxxx pacientům x náhle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx života a xxxxxxxxx x náhlou xxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx.

(2) Urgentní příjem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx traumatologické xxxx, xxxx xx statutem xxxxxx vysoce specializované xxxx v xxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx X.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx zřídit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, xxxxx xxxx statut xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx má xxxxxxxx nepřetržitý xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, x to xxxx xxxxxxxx příjem xxxx XX.

§113x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§113x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště. Screeningové xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx závažných onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxx žádost podanou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §113d xxxx. 1, xxxxx xxxxx poskytovatel splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště x je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§113x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

§113d

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx se daný xxxxxxxxx provádí,

d) xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení screeningového xxxxxxxxxx, včetně kvalifikačních xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx screeningových xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx screeningového xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx statutu,

b) údaje x xxxxxxxxxx a xxxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxx screening xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedené xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výzvě. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x seznamu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prováděný xxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny všech xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx mu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx udělen, a xx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§113x xxxxxx právním předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§113x

(1) Xxxxxx screeningového xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx statutu xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) o to xxxxxxx, xxxx

x) přestal xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§113x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§113x

(1) Xxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxx zapsaný spolek, xxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx x xxxxx x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s určitým xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osoby xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx. Pacientskou xxxxxxxxxx xx rozumí též xxxxxx, xxxxx členy xxxx spolky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx organizace, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx pacientských xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tak xxxxxxx zákon xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, přizve. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx v xxxxx daného řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx pacientskou xxxxxxxxxx xx seznamu pacientských xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1,

x) členové xxxxxxxxxxxx x nejvyššího xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx spolku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s určitým xxxxxxxxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx spolky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx,

x) zveřejňuje xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x zdroje xxxxxxxxxxx x

x) provozuje xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x ochrany jejich xxxx a zájmů xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datu xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx číslo a xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členů xxxxxx x v xxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx blízké xxxx xxxx osoby, stanovy xxxxxx, výroční zprávu xx předchozí xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx pacientských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxx x pomoci xxxxxxxxx x ochraně xxxxxx práv x xxxxx, x kde xxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prokazatelně xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx ho na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX ČTRNÁCTÁ

PŘESTUPKY

§114

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §11 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx uvedená v §57 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx osoba xxxxxxx x §57 xxxx. 1 x xxxxxxx x §57 odst. 2 písm. b) xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx,

x) xxxx osoba uvedená x §27 xxxx. 1, která xxxxx xx základě oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx x §58 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 3 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxx. 4, jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kam xxx xxxxxxxxxx žádosti k xxxxxxxxx postupu xxxxx §57 odst. 3 xxxx. c) xxxx x),

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx xxxx nepředá xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxx soupis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §70 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx 5 xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx odebranou xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §81 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §83,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) padělá xxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lékařský xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h) xxxx x),

x) 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d),

d) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), f), g) xxxx i), nebo

e) 15&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§115

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před zápisem xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vzniku, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx uděleno oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx něhož se xxxxxxxx, nezašle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx podle §19 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §20 odst. 2,

x) xxxx osoba xxxxxxx x §27 xxxx. 1, která xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx x §58 nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientů xxxxxxxxx poskytovatele xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x) nebo xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx nezájmu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úmrtí poskytovatele xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx předkládat žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 písm. x) xxxx x),

x) jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 nebo 2 nezajistí předání xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu orgánu,

f) xxxx osoba xxxxxxx x §70 xxxx. 4 písm. b), x) xxxx d), xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx, xxxx x §70 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx 1, 2, 3 xxxx 4 xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx,

x) xxxx těla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zemřelého xxxx xxxxxxxxx část x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x §81 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 3 xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) padělá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vysoká škola xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §88 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx h) xxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), x), x), f) xxxx x).

§116

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x bezpečí se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx podle §101 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 2,

x) xxx hodnocení xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxx v xxxxxxx x §104 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §104 odst. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

c) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§117

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx neuvedené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §11 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 nebo §14 xxxx. 5,

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost podle §21 xxxx. 1 x 2 xxxx §27 odst. 1 xxxx. c),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx 4,

g) x xxxxxxx x §26 xxxx. 3 nezajistí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 3 písm. x) bodem 1, 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxx osob,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 3 xxxx. x),

x) v rozporu x §28 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 3 xxxx. j) xxxxxxxx pacientovi xxxxxxxx xxxxxxxx péči nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neumožní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx komunikačními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx srozumitelným xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx §30 xxxx. 1,

m) x xxxxxxx s §30 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) x rozporu x §28 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pacienta x ceně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxx účet xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x),

x) x rozporu s §45 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neumístí údaj x provozní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byla tato xxxxxxxxx přístupná xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. c),

r) xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x),

x) nezpřístupní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotních službách,

u) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x rozporu x §40 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx světem, xxxx

x) nepředá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařský xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dále xxx, xx

x) nezpracuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §47 xxxx. 1 písm. x),

x) x rozporu x §45 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je vyžadován xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §45 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, karanténě, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx Národního zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) v xxxxxxx s §45 xxxx. 3 písm. x) xxxx c) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxx osobám,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x),

x) neinformuje xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. i),

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obviněné, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxx xxxxxx xxxx lékárníky xxxxx §45 odst. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxx svévolně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu pacienta xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx spolupráci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx mužů xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2, xxxx

x) použije xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx zubní amalgám x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxx56).

(3) Poskytovatel se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §48 xxxx. 1, 3 xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) x xxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx péči x xxxxxxxx,

x) nevydá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §51,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §64 xxxx. 1,

x) neumožní xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §65,

x) xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §65,

i) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zdravotnické dokumentace xxxxx §66 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 6,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x těla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §81 xxxx. 1 xxxx 2,

x) slíbí xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx části těla xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx části x xxxx zemřelého,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x), c) nebo x),

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 7,

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §89 xxxx. 2,

p) xxxxxxxxx xxxxxxx těla xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §90,

q) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x způsobu jejich xxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pořídit xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx šetření xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 3 xxxx. e), xxxx

x) nevypracuje postup xxx xxxxxxxxxx stížností xxxxx §93 xxxx. 4 xxxx. x).

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x), f), g), x), i) xxxx x),

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e), x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), x) nebo m) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx p) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), x), x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), e), x) xxxx i) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), o) xxxx s), nebo

f) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x), x), k), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), r) xxxx x).

§118

Přestupky podle tohoto xxxxxx projednává

a) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §114 xxxx. 1 xxxx §115 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1, 2 xxxx 3,

c) ministerstvo, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 xxxx §116 xxxx. 1.

ČÁST PATNÁCTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§119

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx úřadům xxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx působnosti xxxxx §44 xxxx. 5. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx službě, xxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x transplantační xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborníků a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx zájmu45), při xxxx těmto odborníkům xxxxxx xxxxxxx platu xxxx mzdy. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx výdělku za xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx komise, x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejněné Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx46). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, členům komisí x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §95 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx výdajů.

§119x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx České republiky x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušníků a xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx použít xxxxxxxx postupy při xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxx,

x) x xxxxxxx, zpracováním, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §56a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxx §56b.

(2) Zvláštní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. zpravodajské služby Xxxxx republiky,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxx xxxxxxx x

7. xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Celní správa Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx síly České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizovaní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x

x) zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví vláda xxxxxxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§120

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k provedení §5 odst. 3, §11 odst. 4, 6 x 7, §44 xxxx. 4, §47 xxxx. 1 xxxx. e), §69, §69c xxxx. 2, §70 odst. 6, §74 xxxx. 1 xxxx. x), §75 xxxx. 3, §77 xxxx. 3, §78, 92 x §98 xxxx. 7.

Xxxxxxxxx ustanovení

§121

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx osoba se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona a xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zrušit xxxx xxxxxxxxxx x důvodu, xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvody x další xxxxxxxx xxx změnu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí přiměřeně.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však uplynutím 36 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Registrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2012 Xx.

(6) Řízení xxxxxxxx xxxxx dosavadního zákona x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastavují.

§122

(1) Xxxxx, která xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxx zdravotní xxxx, kterou poskytovala xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx obsahuje náležitosti xxxxxxx v §18 xxxx. 1, 2 x 4. Příslušný xxxxxxx orgán xx xxxxxxx vydat rozhodnutí x žádosti nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123

(1) Činnost územních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§124

(1) Provozování jeslí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx ukončí xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013; do xx xxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§125

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §47 odst. 1 xxxx. x) xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytovatelé xxxxxxx péče xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 4 do 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx statut xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx nadále xxxxxxxxxx, je povinen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynutím xxxx lhůty jeho xxxxxx centra xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, může xxxxxxxxx xxxxxxxx centra xxxxx xxxxxx zákona po xxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x).

§127

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů x Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) Národní xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných na xxxxxxxx soudního xxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ústav převede xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nejpozději xx dni zřízení Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx 180 xxx ode xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předají subjekty xxxxxxx x §75 xx registru xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nestátního zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Do 180 xxx xxx xxx xxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přihlásit xx xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, údaje xxxxx §76.

(6) Xxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vývojových xxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zřízení Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Národního registru xxxxxxxxxxxxxxxxxx operací a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Údaje xxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx České republiky xxxxx xxxxxx x xxxx o zdraví xxxx ústav převede xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2, 3 a 6 xx 8 x poskytování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do doby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxx chirurgie.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o zdraví xxxx.

2. Zákon x. 548/1991 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 210/1990 Xx. x zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx.

3. Xxxxx č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx zdravotnických zařízeních.

4. Xxxxx č. 260/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 156/2004 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 28/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x péči o xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 62/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v ozbrojených xxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování této xxxx (léčebný xxx).

8. Xxxxxxxx č. 242/1991 Sb., o xxxxxxxx zdravotnických zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 11/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx matky.

10. Vyhláška č. 19/1988 Sb., x postupu xxx xxxxx x x pohřebnictví.

11. Vyhláška č. 61/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx x léky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x řídící xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

13. Xxxxxxxx x. 427/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška x. 61/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx s xxxx x zdravotnickými xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 434/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx x. 139/1993 Sb., xxxxxx xx zrušuje xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xxxx XXX x hospodaření x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších zdravotnických xxxxxxxxxxxx.

16. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 247/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx funkce ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxx xxxxx x obcí.

17. Xxxxxxxx č. 51/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX č. 49/1993 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 434/1992 Xx., x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých xxxxxxxx.

19. Vyhláška č. 105/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 221/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Vyhláška č. 552/2004 Sb., x předávání xxxxxxxx x dalších xxxxx xx Národního zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 259/2006 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 394/1991 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocnic x xxxxxxx nemocnic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic x xxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

22. Xxxxxxxx č. 385/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

23. Vyhláška č. 479/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 385/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 64/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 385/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 479/2006 Xx.

25. Xxxxxxxx č. 187/2008 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 385/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 232/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 247/1993 Xx., x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x obcí.

27. Xxxxxxxx č. 221/2010 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 51/1995 Xx., kterou xx mění x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1993 Sb., x technických x xxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x mění vyhláška Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví České xxxxxxxxx x. 434/1992 Xx., x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx x technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení).

28. Xxxxxxxx č. 234/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 221/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 51/1995 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vybavení zdravotnických xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 434/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx záchranné službě (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx věcné a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§129

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx jeho vyhlášení.

Němcová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Příloha k zákonu x. 372/2011 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx registr

V registru xxxx zpracovávány osobní xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, pohlaví, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pacienta, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxxx x onemocněním, xxxxxx klasifikace xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx (xxxxxxx, radioterapie, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče a x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx uplynutí 25 let od xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, pohlaví, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx, údaje vztahující xx x xxxxxxxxxxxxx, x přijetí, xxxxxxxxxxxx xxxxx o průběhu x xxxxx nemoci (xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nákazy), xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx propuštění x xxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx služeb; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxx xxxx.

Xx uplynutí 25 xxx xx roku xxxxxxxx lůžkové péče xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X registru xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, u xxx xx xxxxxxx xxxxx oplodnění, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přerušení xxxxxxxxxxx, xxx vyvolán xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; sociodemografické xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) ovlivňující xxxxxxxxx xxxx těhotné xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ženy x muže, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx asistovanou xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), xxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx údaje, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx, provedených xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x komplikacích) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx těhotné xxxx x xxxxxxxx těhotenství, xxxxxxx x porodem x zdravotním stavem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x prenatálních vyšetřeních, xxxxx x umělém xxxxxxxxx těhotenství, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vadách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocech x plodů x xxxx, údaje potřebné x xxxxxxxxxxxx poskytovatele, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx provedeno xxxxx xxxxxxxxx těhotenství nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx ošetření po xxxxxxx xxxx xx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x postupů x xxxxx asistované xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní údaje xxxxxxx, která požádala x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx při porodu xxxxx §37.

Xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxx xx úmrtí jsou xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx kardiovaskulárních xxxxxxx x intervencí

V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x léčbě x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (datum operace, xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operaci, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x úmrtí xxxxxxxx); xxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cév xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, průběh xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popis xxxxxx včetně procedur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx), xxxxx o xxxxxxxxxx nekoronárních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (končetin); xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx operace x intervence.

Po xxxxxxxx 5 xxx od xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx registr xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x průběhu nemoci, xxxxx, xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx operace), xxxxxxxx xxxxxxxxx (datum xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operaci, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx operaci včetně identifikace xxxxxx a podrobné xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kloubní xxxxxxx); údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx implantace xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx roku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.

6. Xxxxxxx xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxx pacienta, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznamu nemocí x xxxxxxxx xxxxxxx x jiném právním xxxxxxxx, datum, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxx xxxxx výkonu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx' nemoc x povolání způsobil, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx práce), identifikace xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo organizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx); identifikace poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 40 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uživatelů xxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx o tomtéž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce (xxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx forem poskytované xxxx xx uvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxxxx: kód a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x kraj xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, věk, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx kontaktu x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx bydlení (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, bezdomovec, xxxxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxx(x), xxxxxxxxx xx XXX a xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx, xxx léčby, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx léčbě (substituční xxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů, předání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx údaje po xxxxxxxx 5 let xx xxxx úmrtí xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx léčeb xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx úrazů xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, xxxxx související xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx úrazu, rychlost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x primárním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pacient xxxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 25 xxx od roku xxxxx&xxxx;xxxx 5 xxx xx úmrtí xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.

9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dárcovství xxxx47). Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, které dárce x xxxxxxxxxx trvale xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dárcovství x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx48).

Xx uplynutí 5 xxx xx xxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x toxikologických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx zemřelého xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, údaje x xxxxxx, datu, xxxxx a dalších xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pitvou (datum xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x provedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx onemocněních, xxxxx xxxxxxxx xx smrti, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx); údaje xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx provádějícího xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci lékaře, xxxxx provedl xxxxx (xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx).

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

11. Národní xxxxxxxxxxxxxx registr

V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x prognostické faktory xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x jeho léčbě, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx diabetu x xxxxxxxxxxxxx hodnot, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči.

Po xxxxxxxx 25 let po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

12. Národní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče

V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx údaje (xxx, xxxxxxx, zaměstnání) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx anamnéza xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x poskytujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxx intenzivní x následnou xxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx vedenými x národních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx uplynutí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx osobní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Jestliže xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §35 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nesplnil účel xxxxxxxx x §35 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, postupuje se xxxxx §35 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistí poskytovatel xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 66/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.3.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Národní registr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx registr xxxxxxxxxx xxxx do 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 372/2011 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tento xxxxx převede xx xxx zřízení Národního xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxx registru.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx v §77 xxxx. 1 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxxxx x. 372/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xx xx 180 xxx xxx dne zřízení xxxxxx xxxxxxxx.

4. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 180 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §77a xxxx. 2 xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx ke zdravotním xxxxxxx poskytnutým xx 1. xxxxx 2010.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx nabytá xxxxx §73 odst. 2 xxxxxx č. 372/2011 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §90 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 372/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správce Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx do xxxxxxx x §74 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx č. 372/2011 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§60

Xxxxxxxxx ustanovení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanici xxxxx zákona č. 379/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§60 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 31.5.2017

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 372/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, doplní xx zdravotnické dokumentace xxxxxxxxxxxxx pacienta, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxx 2023.

2. Pokud xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ústavu xxxxxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §71c xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx žádosti xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx do 3 xxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XVI vložen xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §20x, 20b x 21 xxxxxx x. 372/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použijí xxxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx centrum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44x xxxxxx x. 372/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se považuje xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx poskytoval xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 372/2011 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 s xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 372/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

437/2012 Xx., xxxxx XX xx dne 27.11.2012 xx. zn. Pl. XX 1/12 xx xxxx zrušení §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.12.2012

66/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.3.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

60/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

205/2015 Xx., kterým xx mění zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

47/2016 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx povinnosti x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

126/2016 Xx., kterým xx mění zákon x. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2016

147/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

189/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., x xxxxx x. 372/2011 Sb., x zdravotních službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2016

192/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím atomového xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek

s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

206/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

251/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2018

290/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.11.2017

44/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

45/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx o xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2019

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

255/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x soudních tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

262/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

6/2021 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 10.11.2020 xx. xx. Xx. ÚS 33/16 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §70 xx 78 xxxxxx č. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §41x xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

326/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023 x 1.1.2024

363/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

371/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

374/2021 Xx.,&xxxx; kterým xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

171/2022 Xx., xxxxx XX xxxxxxx xxx 26.4.2022 xx. xx. Xx. XX 49/18 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákona x. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 618/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 201/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x regulačních xxxxxxx pro rok 2019 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 30.6.2022

177/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

40/2023 Sb., xxxxx XX xx xxx 17. xxxxx 2023 xx. zn. Xx. XX 25/21 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §73 xxxx. 7 xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 22.2.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/24/EU xx dne 9. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.
4) Zákon č. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 374/2011 Sb., x zdravotnické xxxxxxxxx službě.
6) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, xxxxxxxx a transplantacích xxxxx x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 296/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx u člověka x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx tkáních x xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Zákon č. 285/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 66/1986 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) §48 xx 51 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §18 xxxx. d) bod 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) §2 xxxx. 12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Policii České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 123/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx zákon) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
17) §24 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 111/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §21 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 285/2002 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §26 xxxx. 1 x §28 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxx č. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §2 odst. 1 xxxxxx x. 254/2019 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x znaleckých xxxxxxxx.
31) Zákon č. 349/1999 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxx xxxxxx o zabránění xxxxxx x xxxxxxxxxx xx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxx trestání xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx pod č. 9/1996 Sb.
Xxxxx protokol x Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxx trestání xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxx č. 78/2006 Sb. m. s.
33) §4 xxxx. d) zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Vyhláška č. 328/2001 Sb., x některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xx xxxxx vyhlášky č. 429/2003 Xx.
40) Xxxxx č. 273/2008 Sb., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 296/2008 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 220/1991 Sb., x České xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx xxxxxxxxxx komoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Například xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) §200 x násl. zákoníku xxxxx.
46) Xxxxx č. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxx X bod 1. přílohy č. 3 xxxxxxxx x. 143/2008 Sb., o xxxxxxxxx bližších xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx (vyhláška x xxxxxx xxxx).
48) Xxx 7.1.4. písni. x) přílohy č. 1 xxxxxxxx č. 143/2008 Sb.
Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §14c xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §113 odst. 2 občanského zákoníku.

51) §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

52) Xxxxx č. 373/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) Xxxxx č. 65/2017 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek.

54) Xxxxxxxx č. 359/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxx č. 415/2016 Xx.

55) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/556 xx xxx 24. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx inspekčních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 536/2014.

56) Čl. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/852 ze xxx 17. května 2017 x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008.

57) §20 zákona x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

58) §20 zákona x. 250/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

59) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1501 xx dne 8. xxxx 2015 o xxxxx interoperability podle xx. 12 odst. 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

60) Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

63) Xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/24/EU xx dne 9. xxxxxx 2011 o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx