Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2022.


Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

372/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

ČÁST DRUHÁ - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE

HLAVA I - DRUHY A FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Druhy zdravotní péče §5

Formy zdravotní péče §6

Ambulantní péče §7

Jednodenní péče §8

Lůžková péče §9

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta §10

HLAVA II - OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Poskytování zdravotních služeb §11

Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení §11a §11b

Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání §12

Bezúhonnost §13

Odborný zástupce §14

ČÁST TŘETÍ - OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Působnost správních orgánů §15

Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §16

Překážky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §17

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §18

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §19

Poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci §20 §20a §20b

Oznamování změn poskytovatelem §21

Zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb §22

Odejmutí, pozastavení a změna oprávnění §23 §24

Oznamování změny, zániku a pozastavení oprávnění k poskytování zdravotních služeb §25

Přerušení poskytování zdravotních služeb §26

Pokračování v poskytování zdravotních služeb §27

ČÁST ČTVRTÁ - POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

Práva pacienta §28 §29 §30

Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách §31 §32 §33

Poskytování zdravotních služeb se souhlasem §34 §35

Dříve vyslovené přání §36

Utajený porod §37

Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků §38 §39 §40

Povinnosti pacienta a jiných osob §41 §42

HLAVA II - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZAOPATŘENÍ POSKYTOVANÉ V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU §43 §44

HLAVA III - HOSPIC §44a

ČÁST PÁTÁ - POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Práva a povinnosti poskytovatele §45 §46 §47 §48

Povinnosti zdravotnického pracovníka §49

Práva zdravotnického pracovníka §50

Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami §51

ČÁST ŠESTÁ - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

HLAVA I - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ §52

HLAVA II - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

Vedení zdravotnické dokumentace §53 §54 §54a §55

Vedení zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu §56

Pacientský souhrn a komunikace prostřednictvím Národního kontaktního místa §56a

Komunikace prostřednictvím Národního kontaktního místa §56b §56c §56d

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií §65 §66 §67 §68 §69

Národní kontaktní místo §69a §69b §69c

HLAVA III - NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM §70

Součinnost Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Českého statistického úřadu a statistického ústavu při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy §71 §71a §71b §71c

Národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb §72 §73 §73a

Národní registr poskytovatelů §74 §75

Národní registr zdravotnických pracovníků §76 §77

Národní registr hrazených zdravotních služeb §77a §77b §78

ČÁST SEDMÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODEJMUTÝMI ČÁSTMI LIDSKÉHO TĚLA, TĚLEM ZEMŘELÉHO, POSTUP PŘI ÚMRTÍ A PITVY

Úkony na těle zemřelého §79

Nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče a nakládání s tělem zemřelého a částmi odebranými z těla zemřelého §80 §81 §82

Postup při úmrtí §83 §84 §85 §86

Postup při mimořádné události s hromadným úmrtím §87

Pitvy §88 §88a §89 §90 §91 §92

ČÁST OSMÁ - STÍŽNOSTI §93 §94 §95 §96 §97

ČÁST DEVÁTÁ - HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106

ČÁST DESÁTÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §107 §108 §109

ČÁST JEDENÁCTÁ - KRAJE §110

ČÁST DVANÁCTÁ - FAKULTNÍ NEMOCNICE A CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE

Fakultní nemocnice §111

Centrum vysoce specializované péče §112 §113

Centrum vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním §113a

Urgentní příjem §113b

Screeningové pracoviště §113c §113d §113e

ČÁST TŘINÁCTÁ - PACIENTSKÁ ORGANIZACE §113f

ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘESTUPKY §114 §115 §116 §117 §118

ČÁST PATNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §119

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §119a

Zmocňovací ustanovení §120

Přechodná ustanovení §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127

Zrušovací ustanovení §128

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST §129

Příloha - Národní zdravotní registry

Nález Ústavního soudu - č. 437/2012 Sb.; č. 6/2021 Sb.

č. 66/2013 Sb. - Čl. II

č. 147/2016 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. XI

č. 65/2017 Sb. - §60

č. 326/2021 Sb. - Čl. VIII

č. 371/2021 Sb. - Čl. X

INFORMACE

372

ZÁKON

ze xxx 6. xxxxxxxxx 2011

x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xxxxx x formy xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pacientům xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx1),2), xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků2) x xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie3).

§2

(1) Poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1),2), x xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx odbornými pracovníky2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx konzultace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx dalším xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxx zemřelého x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx pitvu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x patologicko-anatomické pitvy xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx4),

x) zdravotnická záchranná xxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx, xxxxxx účelem xx

1. xxxxxxxx pacientů xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele,

3. přeprava xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx soustavného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx lidských xxxxxx, xxxxx x xxxxx6),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx7),

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytná služba52) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8).

(4) Xxxxxxxxx péčí xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx stavu (xxxx xxx "nemoc"),

2. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxxxx x funkčního xxxxx,

3. xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx utrpení,

4. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) preventivní, diagnostické, xxxxxxx, xxxxxxx rehabilitační, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "zdravotní výkon") xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a)

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx53).

§3

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem xx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx navrhuje, koordinuje, xxxxxxxxx a vyhodnocuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x konkrétního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxx potřebných zdravotních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx léčebným xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxx posloupnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x metod. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx léčby, xxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a minimalizují xxxx možná xxxxxx, xxxxxx doporučení úpravy xxxxxxxxx stylu.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 24 hodin, po xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, x xxxxx zubní lékařství xxxx v oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx přijal xxxxxxxx xx péče xx xxxxxx xxxxxxxxxx primární xxxxxxxxxx xxxx; registrující xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx pacienta xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx, xx pacient xxxxxxxxxxxxx xx konkrétnímu xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí prostory xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vlastním xxxxxxxxx prostředím xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostředí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx9), xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zapsaná xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, x výjimkou xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx vazby x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx10) x azylové xxxxxxxx11).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzů lékařů, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxx obory specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xxxxxxxxx odbornou xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupů, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY X XXXXXXXXX PÉČE

HLAVA X

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Druhy zdravotní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx účelem je xxxxxxx xxxx omezit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx by xxxxx xxxx x xxxxx smrti nebo xxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bolest xxxx xxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx sebe xxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx snížení rizika xxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, kterou x lékařského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx pojištěncem, x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Švýcarské konfederace xxxx xxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pojištěnec nemusel xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx zamýšlel,

d) plánovaná xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x písmenech a), x) xxxx c).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, jejímž účelem xx včasné vyhledávání xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, x provádění xxxxxxxx směřujících x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx péče, xxxxxx účelem je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x okolností, xxx mají xx xxxxxxxxx stav pacienta xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stavu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trpícího xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx takovou změnu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) léčebná xxxx, xxxxxx účelem xx příznivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu, x xxxxx vyléčení xxxx xxxxxxxx důsledků nemoci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxx xxxxxxx,

x) posudková xxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx,

x) léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx maximální xxxxx xxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, smyslových x psychických xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náhradou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpomalení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), xxx x lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx x navrácení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzniklých x xxxxxxxxxxx x poruchou xxxxxxxxxxx stavu jednotlivců xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx navrácení xxxxxxxxxxxxx; xxxx součástí xx péče x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zmírňování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důstojné přirozené xxxxx,

x) paliativní péče, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx utrpení a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nemocí,

i) lékárenská xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx péče"), xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, uchovávání, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zkoumadel, xxxxxxxxxxxxx přípravků, x xxxx xxxxxxxxxxx, uchovávání, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13), zajišťování, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely; x xxxxx xxxx péče xx xxxx poskytováno xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodárného užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s tím xxxxxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) druhy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, časové xxxxxxx prováděných xxxxxxxxx x okruhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx ve vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Ambulantní xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxx níž xx nevyžaduje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, léčebné x posudkové péče x xxxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx poskytovateli; xxxx xxxxxxxxx péči pacientovi xxxxxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxx §4 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx primární xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro děti x dorost je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx jejímž poskytnutí xx xxxxxxxx pobyt xxxxxxxx na lůžku xx xxxx kratší xxx 24 xxxxx, x to x xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče intenzivní.

§9

Xxxxxxx xxxx

(1) Lůžková xxxx xx zdravotní xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytná hospitalizace xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x rámci nepřetržitého xxxxxxx.

(2) Lůžkovou péčí xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzivní, xxxxx xx poskytována xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhlého xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy lze xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx standardní, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náhlým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx ohrožují xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx včasná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx následná xxxxxxxxxx xxxx pacientům, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, která xx xxxxxxxxxxx pacientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx péčí xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx; v xxxxx xxxx lůžkové xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ošetřovatelská xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta

(1) Xxxxxxxxx xxxx poskytovanou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX PODMÍNKY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx služby uvedené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx je možné

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyžaduje, xx zahraničí do Xxxxx xxxxxxxxx nebo x České republiky xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a jde-li x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx f) x x). Požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11a,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx situací x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určených x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxxx situací,

g) xxxxxxxxx xxxx zemřelého xxxx zdravotnická zařízení xxxxx §84 odst. 2 písm. a) xxxx b) xxxx

x) xxxxxx xxxx zemřelého xx xxxxx a x xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta, xxxxxxxxx v jiném xxxxx xxxx aktuálního xxxxxxx. Poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxx pouze domácí xxxx xxxx pouze xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxx kontaktní xxxxxxxxxx.

(6) Zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, druhu x xxxxx poskytované zdravotní xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x). Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dispozičního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přístroji x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx léčiv i xx místo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Tímto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotní službu xxxxxxx odpovídajícími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatele dopravními xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx označení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli x §45 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x), §51 xxxx. 1 x §53 xxxx. 1.

Xxxxxxxxxxx preventivní xxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx

§11x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxx poskytovat xxx xxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx technickým x věcným xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovány mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx udělit jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx. Žádost poskytovatele x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5. X xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx hygienická x protiepidemická xxxxxxxx x předcházení xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, kde budou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předloží

a) xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nevydal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxx xxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§11x

(1) Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx uděleno, xxxx

x) odejmutím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx odejme xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx splňovat některou x xxxxxxxx podle §11a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxxx vztahující xx x poskytovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, která vydala xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx právním předpisem x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 31.5.2017

§12

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx a odborného xxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),2).

(2) Poskytovatel, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xx povinen xxxxxxxxx odborného zástupce x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vyžaduje xx způsobilost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxx,

x) x oboru xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx způsobilost x samostatnému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x samostatnému xxxxxx xxxxxxxx farmaceuta alespoň x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pouze x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyžaduje se xxxxxxxxxxx x samostatnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx zástupcem xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§13

Bezúhonnost

(1) Za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona považuje xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) za xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx se xx xxxx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se dokládá xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů x xxxx dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxx xxxxxx, jehož xx fyzická xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx; tyto xxxxxxx nesmí být xxxxxx 3 xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx14). Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx výpis x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxxx, xxxxx učinila xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxx xxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx restů x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§14

Xxxxxxx zástupce

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx odborně xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 x xx xxxxxx České xxxxxxxx komory, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx komory (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povolení x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx trvá xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx v §17.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být vykonávána x pracovněprávním xxxx xxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; i x xxxxx případě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx zástupce musí xxxxxxxxx svou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxxxx.

(4) Odborný xxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx žádostí x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx musí odborný xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx ode xxx, xxx x xxx xxxxx.

(5) Přestane-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx této xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xxx dne, kdy xx o xxxxxxx x xxxxxx skutečností xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je zdravotnické xxxxxxxx, x xxxx xxxxx zdravotní služby xxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x zdravotní xxxxxx poskytované ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službou, s xxxxxxxx oprávnění xxxxx §16 xxxx. 2,

(xxxx xxx "příslušný správní xxxxx").

(2) Oprávnění x xxxxxxxxxxx lékárenské xxxx xxx udělit jen xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx pro kontrolu xxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti do 30 dnů ode xxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §18 odst. 1.

§16

Xxxxxxxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Fyzické osobě xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx její xxxxxxxx žádost, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx poskytovat jako xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx užívat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx splněny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxxxxx lékárenské xxxx,

x) orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řád zdravotnického xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx16),

x) Ministerstvo zdravotnictví (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx této xxxx,

x) netrvá žádná x xxxxxxxx pro xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x §17.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx způsobilá x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x je xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členství x xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a x),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem, xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xx x).

Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele.

(3) Xxxxxxxxx osobě se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx její xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho členové xxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 až 3,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x §17 xxxx. b) xx x),

x) byla zřízena xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx linku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 155, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx. Jiná osoba xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxxx-xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §27.

§17

Překážky udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx

x) fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. x), odst. 3 písm. x), x), c) xxxx x) nebo xxxx. 4 xxxx. a), x), c), x) xxxx x), x xx po dobu 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx insolvenčního řízení xxxx xx xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx konkursu proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věřitelů,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soud x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedal x xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxx o udělení xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx17) (xxxx xxx "identifikační xxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx i) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x), x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx prohlídek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxx-xx x xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxx x místa, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxxxx, který xx povinen xxxxx §11 xxxx. 5 xxx xxxxxxxxx pracoviště, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, x němuž xxxxxxx xxxxx zahájit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx x udělení xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx místo usazení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxx-xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jejího xxxxxxxxxxx, x xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx; xxxxx x xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxx zahraniční xxxxx a xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx x osobách, xxxxx jsou statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sídla x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,

5. xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx 2, 4, 6 a 7.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předloží,

a) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedená v §16 xxxx. 1

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxx x bezúhonnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxx zástupce x xx u xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §14 odst. 1 x 3, xxx xxxxx by xxxxxx xxxxxx odborného zástupce xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x žadateli, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. X xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobilých x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx uvede xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx též xxxxxx xxxxxxxx zařazení. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Seznam xx člení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx formám x xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) až i) xxxx xxxxxxxxxx službám xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x); v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx člení též xxxxx těchto xxxx,

5. xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxx x technickému x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx péče,

8. rozhodnutí x xxxxxxxxx provozního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řád,

9. doklad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

10. doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxx,

11. xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v §17 písm. x) xx c) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx souhlasu xx xxxx překážkou xxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x §17 xxxx. x) nebo x),

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 2

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx 2, 10 a 11,

2. smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxx žadatel xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb; xxxxx xxxxxxxx xxxx zajištěno xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx doklady uvedenými x xxxxxxx a) x xxxxxx 4 xx 8,

x) xx-xx xxxxxxxxx právnická osoba

1. xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zápis xxxxx xxxxx proveden; xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx se sídlem xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx x xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx osoba, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, xxxxx zápis xxx byl xxxxxxxx; xxxxxx o zápisu xx obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxx organizační složkou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x bezúhonnosti osob, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx organizační složky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx poskytování zdravotních xxxxxx zajišťováno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxxxx 3 xx 10,

5. x xxxxxxx poskytování zdravotnické xxxxxxxxx služby xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxx zřízen xxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 155,

6. xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 písm. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx překážkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. x) nebo x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 4 xxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x těchto dokladech xxxxxxxxxxxx dosavadním xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodě 6. Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §27, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx věty xxxxx x druhá xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelékařského xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x oboru xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zástupce, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péče podle §5 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxx název xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) a x), x xx xxx xxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx; jde-li xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zemřelých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se tato xxxxxxxxxx; jde-li x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx skutečnost,

c) xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxx §11 xxxx. 5 mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx se oprávnění xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx sídla, v xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx adresu xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx členy,

c) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx x případě osoby xxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx hlášeného pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo organizační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) název, adresu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zřizovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a popřípadě xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx o xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby a Xxxxx pro zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v případě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky a xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx daně z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx též Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx do Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxx") x prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušných referenčních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x orgánů veřejné xxxx18) (xxxx xxx "xxxxxxx osob").

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb před xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xx rejstříku. Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do rejstříku xx xxxxx 90 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, oprávnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxx xx zápis xx rejstříku do 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx doklad x tom, xx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx do xxxxxxxxx, x xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx zápisu.

§20

Poskytování zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx konfederaci

(1) Oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx oprávněna poskytovat xxxxxxxxx služby, x xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxxxx služba xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx usazení oprávněna xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, x xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx návštěvní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx domácí xxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bude tyto xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx nejpozději 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, pokud nejde x doklad x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, §51 xxxx. 1 x §53 xxxx. 1. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo domácí xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxx úřad zjistí xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx konfederaci.

(5) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Krajský úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí do 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx ministerstvu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx konfederaci.

§20x

(1) Xxxxxx o xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx zamýšlené xxxxx

x) xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, adresy xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx xxxx adresy xxxxx kontaktního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x).

(2) Žádost podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx dojde xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. c) xxxx xxxx. 3 písm. x).

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§20b

Žádost xxxxx §20a xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 prokazující xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx změně oprávnění, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadované xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§21

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §20a, písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx všechny xxxxx týkající xx xxxxx x dokladech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x předložit x xxxxxx xxxxxxx doklady, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx pozastavení, xxxxx, zrušení nebo xxxxx oprávnění. Xxxxxxxxxxxx xx dále povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, všechny xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx zrušení.

(2) Poskytovatel xx povinen xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xx x xxxx dozvěděl.

(3) Týká-li xx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x této xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx.

§22

Zánik xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nepostupuje-li xx xxxxx §27,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) výmazem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx se sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx podle §17 xxxx. x) nebo x), nebo

c) poskytovatel x xx požádal.

(2) Xxxxxxxxx správní orgán xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nejpozději 60 dnů xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx požaduje xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání žádosti, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx současně x podáním žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění dosavadním xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x odejmutí xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx; odvolání proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx změní, pozastaví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx

x) poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx g) x xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx, jestliže poskytovatel

a) xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1 písm. x) xxxx x) a xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b), xxxx

x) není xxxxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel nesplnil xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vede x xxxxxxx x tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné návykové xxxxx, x neučinil xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx způsobilá k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx služby v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovány xx dobu xxxxx xxx 1 xxx.

(5) Xxxx zahájením xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx oprávnění x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx, které xxx odstranit.

(6) V xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdravotní xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx delší xxx 1 xxx.

§25

Xxxxxxxxxx změny, zániku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušný správní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx subjektům xxxxxxxx x §19 xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxx. 2 xxxx. x) nebo podle §17 xxxx. x), xx 15 dnů xxx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 30 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx oprávnění xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 1, xxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaznamená xxxxx, xxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx a xxx xx registru osob. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zaznamená příslušný xxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx x zániku oprávnění xxxxx, xx Národního xxxxxxxx poskytovatelů a xxxxxxxxxxxxxxx tohoto registru xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx referenčních údajů xx xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx se x xxxxxx oprávnění xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytovatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 roku. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 1 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem, x němuž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který x xxxx skutečnosti provede xxxxxx xx xxxxx, xx Národního registru xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zapíše xxxxxxxxx referenční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů do xxxxxxxx xxxx, x xxxx zdravotním pojišťovnám, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; současně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx přístupná xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x době přerušení xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x pacientovi xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx péče.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx je poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx spisu, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Poskytování zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 5 xxx xxx xxx uvedeného x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx předchozím xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx 15 xxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

(1) Zemře-li xxxxxxxxxxxx x xxxxx-xx x osobu uvedenou x §16 xxxx. 2, může na xxxxxxx xxxx oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 3 xxxx. x) až x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx 15 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, která pokračuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx úmrtí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Oznámí-li xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob, xxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx pokračovat xx x xxxx, na xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx dohody vyzve xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxx xx má být xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxx pokračováno xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx tohoto xxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1 písm. x) xx x), jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxx v §16 xxxx. 3 písm. x) x x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x dále xxxxxxxxxx, xx oznamovatel xx oprávněn xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnické zařízení, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemřelý xxxxxxxxxxxx, prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené §16 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxx x §16 xxxx. 3 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx j). Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věcného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx součástí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek uvedených x §16 odst. 1 xxxx. f) x x). Xxxxx-xx xx změně podmínek, xx kterých xxxx xxxxxx závazné stanovisko xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo schválen xxxxxxxx řád uvedený x §16 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx oznámení xxx xxxx doklady xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 8.

(4) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 4. Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxx referenční xxxxx xxxx změny příslušných xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dnem zániku xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb zemřelého xxxxxxxxxxxxx zaniká též xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx zdravotnickém zařízení, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemřelý xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zanikne xxxxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), marným xxxxxxxxx xxxxx pro předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, marným xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůty 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; xxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx poskytovatele zanikne xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX PACIENTA X XXXXXX XXXX X SOUVISLOSTI X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX X POVINNOSTI XXXXXXXX X XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx

§28

(1) Zdravotní xxxxxx xxx pacientovi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na náležité xxxxxxx úrovni.

(3) Pacient xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

x) na xxxx, xxxxxxxx zacházení, xx xxxxxxxxxxxx x respektování xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx neodkladné xxxx xxxx x xxxxx xx výkonu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx seznámen x xxxxxxxx řádem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče (xxxx xxx "vnitřní xxx"),

x) xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xx xxxxx péče byl xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx orgánu xxxxxx, xx-xx nezletilou xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx osobou, xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx tak, že xxxx způsobilá xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

3. xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pacientem,

a to x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vnitřním řádem, x xxxxxxxx-xx přítomnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo zabezpečovací xxxxxxx; tím xxxx xxxxxx §47 xxxx. 1 písm. x),

x) xxx předem informován x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nehrazených xxxx částečně xxxxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxx úhrady, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stav umožňuje,

g) xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků a xxxxxx odborných pracovníků xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přijímat xxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx pacientů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx duchovní péči x xxxxxxxx xxxxxxx xx duchovních xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxxxxx") v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx-xx jiný právní xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx vážného xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx předpis xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x co xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Pacient x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), uvádí-li, xx xxx o osobu, xxxxx ho týrá xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5.

(5) Práva xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) x j) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx poskytována záchytná xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx odbornému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx uplatňování xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx služba"), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx domovů xxx xxxx xx 3 xxx věku, do xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo uložena xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx jejíž xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx"),

x) umístěných xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zdravotnického xxxxxxxx se nevztahuje xx

x) zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxxx převáží,

b) pracovnělékařské xxxxxx,

x) xxxxxxxxx izolaci, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) osoby umístěné x policejních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx osoby xx xxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti19) x xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20),

x) xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávněnou xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) záchytnou xxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxx postižením xxxx x xxxxxxx komunikačními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxx xx při xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxx zvolí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxx xxxxxxxxxx Vězeňská xxxxxx.

(2) Odstavec 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx výcvikem, xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx a přítomnost xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xx způsobem xxxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Psem xx xxxxxxxxxx výcvikem xx xxx xxxxxxx xxxx první rozumí xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pes.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pacienta x x navržených zdravotních xxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu x o navrženém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x všech xxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx"),

x) umožnit xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klást xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x jeho zdravotnímu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službám, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx, jejím xxxxxx x předpokládaném xxxxxx,

x) xxxxx, povaze, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx potřebné xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx x

x) možnosti

1. xxxxx xx podání xxxxxxxxx x zdravotním stavu xxxxx §32 x

2. xxxxx xxxxx podle §32 x 33 xxxx vyslovit xxxxx x podávání informací x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33.

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxx x dále xxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx poskytované xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; ošetřující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxx informace xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůbec xxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx x xxxxx xxxxx otázky xxxxxx xxxxxxxxx zástupci nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stav nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělit osobám, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Pacient xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a určení xxxxx, které má xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podána, xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotnický xxxxxxxxx. K xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x informaci, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x níž může xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jiných osob.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta xxxx xxx v xxxxxxxx nutném xxxxxxx x po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx předpokládat, xx xx její xxxxxx xxxxx pacientovi xxxxxxxx závažnou xxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxx nemoci nebo xxxxxxxxxxxx k xx xx xxxxxxx způsobem, xxx pacientovi umožnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podstoupit včasnou xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx představuje xxxxxx xxx jeho xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, aby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx pečující xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx zneužívání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx pacienta, lze-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx informace by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x pacienta x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxx xx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx si xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x případech xxxxx §34 xxxx. 7 xxxxxxxx souhlas xxxx nesouhlas x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxx xxxx určit xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobě kdykoliv xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolat. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxx vedené; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx podávání xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx údajů, které xxxxx xxx sděleny xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxx sdělovat xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx blízkým, lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdraví xxxx ochrany zdraví xxxxx osoby, x xx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Osoby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mají xxxxx xx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zemřel, x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx osobě xxxx xx xxxxxx zápisů xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kopie. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx života xxxxxxxx xxxxx sdělovat informace x svém zdravotním xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je to x zájmu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a to xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Právo xx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx, x xx pouze v xxxxxxxxx rozsahu, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx přišly xx xxxxx x xxxx informace xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx souhlasem

§34

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx") xx xxxxxxx xx

x) svobodný, je-li xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informovaný, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31; xxxxxxx xx pokládá xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx vzdal.

(2) Písemná xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx21) xxxx xxxxx xxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxx x písemné xxxxx. Na xxxxxxxx xx pacientovi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pacientovi, kterému xxxx podána xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx lze xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx již xxxx započato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ohrožení života xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx souhlas, xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto souhlasu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x nesouhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi; xxxxxxxx xx pacient x zdravotnický pracovník. Xxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovník xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůle pacienta xx zdravotnické dokumentace x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx pacient xxxxxx s xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx vyslovit souhlas x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, vyžaduje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pacientem xxxxx §33 odst. 1, xxxx-xx takové xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx, xxxxx xx známa.

§35

(1) Xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx poskytnutí zamýšlených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx to přiměřené xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x volní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx vyslovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx pacientovi xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx49) x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze zamýšlené xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx takového úkonu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx není dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx bez souhlasu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx ošetřující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zdravotním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o zdravotní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytnutí

a) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxx xxxxx §38 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxx, a

souhlas xxxxxxxxx zástupce nelze xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřující xxxxxxxxxxxx pracovník. Xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx obdobně s xxx, xx věk xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 4, poskytovatel xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xx ohrožován jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxx vyslovené přání

(1) Xxxxxxx může pro xxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx přání").

(2) Xxxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přání xxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxxxx, x xx xx podmínky, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x takovém xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo nesouhlas. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, x něhož je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx vyslovené xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx opatřeno xxxxxx ověřeným podpisem xxxxxxxx. Součástí dříve xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx dříve xxxxxxxxx přání xxx xxx přijetí xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Takto vyslovené xxxxx xx xxxxxxxxx xx zdravotnické dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovník x xxxxxx; v tomto xxxxxxx xx nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx třeba respektovat, xxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxxx došlo x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x takovému xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx pacient vyslovil xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx respektovat, xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxx přání, započaty xxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Dříve xxxxxxxxx přání xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx pacienty nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx xxxxx

(1) Žena x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx, jejímuž xxxxxxx svědčí xxxxxxxx xxxxxxxxx22), xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Žena xxxxxxx v xxxxxxxx 1, jestliže hodlá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxx porodu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxx xxxxxxx xx prohlášení xxxx, xx xxxxxxx x xxxx pečovat.

(3) Provedením xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxxx xxx poskytování zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x porodem, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků

§38

(1) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx

1. bylo pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxx izolace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx,

x) ohrožuje bezprostředně x závažným xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo je xxx xxxxxx návykové xxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak, nebo

c) xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx bez xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx

x) kdy zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poškození zdraví xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pacientovi x xxxxxxxx svéprávností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxx souhlasu zákonného xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx podezření xx týrání, zneužívání xxxx zanedbávání.

(6) Poskytovatel xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §33, není-li taková xxxxx, xxxxxxxx x xxxx blízkých, xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx mu xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zastihnout, xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx souhlasu xxx poskytnout xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tak zákon x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, x záchytnou xxxxxx.

§39

(1) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx

x) xxxxx pacienta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx poskytovatelem,

b) xxxxxxx xxxxxxxx v pohybu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) umístění xxxxxxxx x xxxxxxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxxx přípravky, které xxxx podány pacientovi xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta, xxxx

x) kombinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

(xxxx xxx "omezovací xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx jejich xxxxxxx odvrácení bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx písmene a) x

x) poté, xx xxx xxxxxxxxx použit xxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx omezovacích xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx použití xxxxxxxxxx postupu xx xxxxxx nevedlo x xxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx být zvolen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby

a) xxxxxxx, x xxxxxxx xx omezovací xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx omezovacích xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) xxxx x) bez xxxxxxxxxx odkladu informován; xxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x pacientovi, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník,

c) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx omezovacího xxxxxxxxxx xxx pod dohledem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta x xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx omezovacího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdravotnický pracovník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx přítomen; xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx potvrdit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx důvodu xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxx omezovací xxxxxxxxxx xxxxxx; identifikační xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx omezovací xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx. Xxxxxxx omezovacího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxx použití.

§40

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do 24 xxxxx

x) hospitalizaci xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) x x); obdobně xx postupuje, xxxxxxxx xxxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx existují xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx podle §39 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxx s xxxxxxx světem xx x průběhu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx neoznamuje, xxxxxxxx xxx souhlas xx xxxxx xx 24 xxxxx prokazatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx vysloven.

Povinnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxx

§41

(1) Xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxx nehrazených xxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dosavadním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx16), x zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx hospitalizace alkohol xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a podrobit xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx návykových xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x e). Povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) x x) platí x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, zákonný xxxxxxxx nebo opatrovník xxxxxxxx, xxxxx určená xxxxxxxxx, osoba xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxx. Xxxxxxxxx prokázat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx osobou xxxxx xxxx xxxxx. Jde-li x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnost, xxx xxx x xxxxx xxxxxxx, osvědčí xxxxx blízká xxxx xxxxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxx xxxxxxxxx údaje x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže pacient, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, může xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx, kterému xx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx péči. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytnutí požadované xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx návštěvu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx pacient xxxxxxxxx xxxxx. X odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx po xx, co sdělení xxxx informace xxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx.

§42

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) §31 xxxx. 5,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získán,

c) §38 xxxx. 2, 5 x 6,

x) §39 xxxx. 3 xxxx. x),

x) §41 xxxx. 2 a 3,

x) §47 xxxx. 1 xxxx. b) x

x) §93 xxxx. 1

xxxxxx xxx pěstounovi xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím pověřené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx děti do 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytové xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x děti xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

HLAVA II

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY X ZAOPATŘENÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX DO 3 LET VĚKU

§43

(1) X dětských xxxxxxxx xxx děti do 3 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx zpravidla xx 3 xxx xxxx, xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx formě xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rodinném prostředí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx dětem zdravotně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, ubytování, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx xxxxx poskytovat xxx xxxxxxxxx ženám v xxxxxxx těhotenství, je-li x důvodů nepříznivé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdraví.

§44

(1) Xxxxx povinné xxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx a xxxxxxxxx xxx jeho průvodce. Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx xxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx zaopatření xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmu x součtu xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx23), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx zaopatření xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení. Xx xxxxxxxxx xxxxxx domácnosti xx nezapočítává životní xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 let xxxx. Xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx 100 Xx xxxxxxx.

(3) Dojde-li ke xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zaopatření xxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxx poskytovateli xx 15 xxx xxx xxx, kdy k xxxx změně došlo.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věk x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx průvodce x xxxxxx xxxx úhrady.

(5) Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx poskytovatel, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x dětském xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx věku, x xxxx-xx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxx xxxxx dětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx kraj, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16b xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx dětí. Po xxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dětského xxxxxx xxx děti xx 3 let xxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx závazku x xxxxxx důvodu.

XXXXX XXX

XXXXXX

§44x

(1) Hospicem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemocným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 290/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX PRACOVNÍKŮ A XXXXXX ODBORNÝCH XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍCH XXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§45

(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vytvořit xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) informovat xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx jejich xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx za uhrazené xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx,

x) xxxxxxxxx seznam xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního pojištění x xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pacientům; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pacientům,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) v době xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby,

f) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xx-xx xx xxxxx poskytovatel xxxx, x na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx poskytovatel x oboru xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx poskytovatelům zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pacienta xxxxxxxx x xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovat xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnické dopravní xxxxxx, přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, záchytné xxxxxx x lékárenské xxxx,

x) xxxxxxxxxx pacienta x xxx, že xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těchto osob xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přijmout xxxxxxxx x

1. izolaci, karanténě, xxxxxx xxxx lékařskému xxxxxxx stanovenému xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx zajišťujícího xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx xxxx odsouzené xxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence v xxxxxxx xxxxxx dohodnutém x Xxxxxxxxx službou; xx neplatí x xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx zubních xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) předávat údaje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx xxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; kopii xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění50).

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) předat pacientovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x na území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx pobočku pro xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schopen plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx24),

x) umožnit vstup xxxxxx pověřeným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx léčiv, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, komorou, xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové xxxxxx okresních správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnancům xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kanceláře veřejného xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zjišťování podkladů xxxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jejich xxxxx; xxxxxxx pověřených osob xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx lékařům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pověřených kontrolou xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25) x xxxxxx Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx26) xx účelem xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx nebo zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx xx xxxx xxxxxx podklady x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx na řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx, vyplývá-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, kterými xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx pacienta, xxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx úraz xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předchozími xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx než 60 xxx, xxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx sociálním xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx provést x xxxxxxxx uvedeného v xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x příspěvku xx péči xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x sdělit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat

a) xxxxx určenou pacientem xxxxx §33 odst. 1, není-li xxxxxx xxxxx, xxxx není-li xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx dosažitelná, xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, x

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x to x případech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx vážně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pacienta xxxx xxxxxxx xxxx.

§46

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxx pacient seznámen xx xxxxx xxxxx x povinnostmi při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx řádem; xxxxxxx řád nesmí xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx individuálního léčebného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx byl pacient xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pracovní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přírodních xxxxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxx-xx x Vězeňskou xxxxxx,

x) xx výzvu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobám ve xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx na xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného pracovníka xxxx majetku, xxx xx příslušník xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx též xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xx uskutečňuje na xxxx pracovištích, xxx xxxxxxxx, včetně zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výuky xxxx xxxxx, x xx xxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu k xxxxxx poskytovateli. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxx xx

x) učitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxx xxxxxxxxxx27), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oboru28),

je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx pracovišti xxxxxxxxx xxxxxx a postupoval x součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx péče xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dospělých xxxxxxxx, alespoň x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do dne, xxx dovrší 15 xxx věku,

2. xxx xxxxxxxx xx mužů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzivní,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx takový xxxxx xxxx xx xxxxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jednodenní xxxx lůžkové xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx upraví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uplatňují při xxxxxxxxxx neštěstích, x xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx ho xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; při xxxx zpracování vychází x místních xxxxxxxx x xxxxxxxx x x výsledků xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx projednat x xxxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, s ministerstvem; xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxxxxx plánu a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx další nezbytně xxxxxx dobu; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx pacient xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxx se bez xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x jednodenní xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx včas xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx kvality a xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx uznávaného xxxxxxxxxxxx postupu,

b) zavést xxxxxxx systém hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uveřejní ministerstvo xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pacienta, aby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho činnost. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x musí vycházet x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx infekcí xxxxxxxxx se zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přijal xx xxxx, je povinen, xxxxxxxx-xx xx zdravotní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Součástí xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pacient zvolil, xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx xx péče, xxxxx

x) xx přijetím xxxxxxxx xxxx překročeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx provozní důvody, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pacienta xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx,

x) by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pacienta xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx návštěvní xxxxxx, xxxx

x) xxxx pojištěncem xxxxxxxxx pojišťovny, se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; toto xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Švýcarské xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx, xx kterými má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx o pacienta x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx pacienta x jeho xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x) pacient vysloví xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva ostatních xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx řádem x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přestal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx součinnosti xxxxxxx se zdravotním xxxxxx pacienta;

ukončením péče xxxxx dojít k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o porod xxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx nezbytné x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ochranného léčení xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.

(4) Poskytovatel xxxx xxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle odstavce 1, xxx-xx o xxxxxxxx

x) x kterého xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nebo přerušení xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v ústavu xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx započaté x průběhu výkonu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx; Xxxxxxxx služba, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pacientovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xx není xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Vězeňská xxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx předchozí xxxxxxx x Vězeňskou službou; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Důvody xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo x xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x e) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx je uveden xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§49

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, zdravotnímu xxxxx pacienta, xx xxxxxxxx odborné xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx principy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxx každému, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zdraví x není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a zajistit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinnosti podle xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) x c) xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří se xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx. x) xx xxxxxxxx x xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx pracovník xx xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx má poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nemoci xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx došlo xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ohrožení xxxx života nebo x vážnému xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pacientovi xxxxxx zdravotnického pracovníka. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx služby xxxxxxxx, xxxxx pacient xxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdravotnický pracovník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx odmítnutím xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x vážnému xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xx obdobně postupuje, xxxxxxx-xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxx x pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51

Zachování xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx skutečnostech, x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotních xxxxxx.

(2) Xx porušení xxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) sdělování xxxxx xxxx xxxxxx skutečností, xx-xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mlčenlivosti x xxxxxxx-xx údaje xxxx xxxx skutečnosti x xxxxxxx zproštění,

c) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx skutečností xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxx nepovažuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx překazit nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxxx mlčenlivosti xx xxxx nepovažuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx řízení, rozhodčím xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxx řízení xxxx soudem xxxx xxxxx orgánem spor xxxx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, komoře xxxx xxxxxxxxxxx, kterého xx xxxxx, též xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx v §64 odst. 1.

(4) Xx porušení povinné xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí xxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxx,

x) zdravotnické xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx povolání, x xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v §65 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx bez souhlasu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx uvedené x §46 xxxx. 1 písm. g),

g) xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X NÁRODNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

§52

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§53

(1) Poskytovatel, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ní xxxxx tohoto xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxx, o němž xx vedena.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx oddělení nebo xxxxxxx části, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x x xxxxxxx významných okolnostech xxxxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxx pacienta a x postupem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxx zjištěné x xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx to xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx x úmrtí pacienta,

g) xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx vedena x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx je zdravotnická xxxxxxxxxxx pořizována, zpracovávána, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zdravotnická xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x aktuálním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené

a) v xxxxxxxx xxxxxx musí xxx opatřen

1. uvedením xxxx xxxx provedení,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného odborného xxxxxxxxxx, xxxxx zápis xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x jmenovkou xxxx xxxxxxxx přepisem xxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, příjmení; to xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx,

x) x elektronické xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záznamu; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxx záznam provedl.

(4) Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx zápisem. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx opravě xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx, xx xxx x opravu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; zápis xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej provedl.

§54x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §45 odst. 2 písm. x) xxxx x), xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx vyhotovil, xxxxx xx podpis xxxxxxxx xx základě certifikátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

§54a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§55

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použité x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx záznamech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení x vybrané xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxxxxxxx pacientů vedené xxxxxxxxxxxxxx a umožňuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx souborů xxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx pracovní xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dat,

e) uložení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx znemožňujícím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx technickém xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx uchování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx není zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx podoby a x této podobě xxxxxxxx doložkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů29),

i) xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx systému.

§56

Vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace x případě xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajeném xxxxxx xxxxx §37 je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Odděleně xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těhotenstvím x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žádost x xxxxxxx porodu, xxxxx xxxxxxxx xxxx x datum xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx hospitalizace xxxx, xxxxx utajeně xxxxxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, vloží xx do vhodného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který bude xxxxxx též xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jedině xx xxxxxxx rozhodnutí soudu; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žena, xxxxx xxxxxxx porodila.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se podle xxxxxxxx 2; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx souhrn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx xxxxx

§56x

(1) Pacientský xxxxxx xx samostatnou xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o zdravotním xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx Účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu podle §69, x to xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxxxx, zajistí

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx lůžkové xxxx; xxxxxxxxxx souhrn xx xxxxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxxxx,

2. ambulantní péči, xxx příjmu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx při každém xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx základních xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s §69c Národnímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx místo"),

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(3) Pacientský xxxxxx xxx předat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xx pacientský xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx souhrn požádá, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné postavení xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx unie"), x xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xx pacientský xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx konfederace (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") xxxxxx.

§56b

Komunikace xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx se xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedena, xxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

2. xxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx jiného xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx péči xx xxxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedena, xxxxxxx, xxxx xxxxx část xxx pacientský souhrn, x níž xxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx xxxxx §69,

pokud x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x písmenu b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx požádá.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §56a odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx57) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx58).

§56c

(1) Xxxxxxx pacientského xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xxxx jiná x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxx. 3 xxxx. x) nebo xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx podle §56b xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx během péče xxxxxxxx nesouhlas. Vyslovení xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx kdykoliv xxxxxxx. Vyslovení nesouhlasu xxxx xxxx xxxxxxxx xx zaznamená xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§56x

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx dokumentaci vedenou x pacientovi x xxxxxxxxxxxx podobě nebo xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa musí xxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu Evropské xxxx x který xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx x příslušný xxxxxxxx xxxxxx x pacientovi xxxxxxxxxxxx xx x xxxx péči, žádá. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel jiného xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx dokument xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v jeho xxxx, xxxx, Národní xxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

§57

(1) Xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úmrtím xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §27, xx xxx, xxx žil xx zemřelým xx xxxxxxxx domácnosti, xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx přišla xxxx první xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx zakázáno xxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx povinny

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, v xxxx se nacházelo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx správní orgán xx oznámení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněnými osobami xxxx xxxxxxx, xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx §63 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x místě obvyklém xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedena; v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacientem, xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jemuž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro pacienty xx xxxx, než xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx než xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určenému zaměstnavatelem, xxxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxxxx dokumentace, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nebo xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní způsobilosti; xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvolenému xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx poskytovatele; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pacientem xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx volbě; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx místo hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli, je-li xx znám. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx mu xxxxxx, xxxx vlastník xxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxx k informačnímu xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientů.

§58

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx hodlá xx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 písm. x), c) a x) x xxxx. 4 obdobně. Xxxx xxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem x xxxxx obvyklém xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx žádosti x zajištění postupu xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. c) x x).

§59

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx informaci x xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 60 xxx přede dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx současně xxxxxx příslušný správní xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x uveřejnění uvedené xxxxxxxxx na jejich xxxxxx desce; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejnit. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, datum, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx pacientem, a xxxxxx místa xxx xxxxxxxxxx žádosti. Xxx-xx x xxxxxx podle §23 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedenou o xxxxxxxxxx, kteří včas xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx soupis xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx taková xxxxx xxxx, předá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx záměr ukončit xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnance, x xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx sdělil xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxxxx určenému xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx neobdrží xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zaniknout oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§60

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, x xx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nichž xxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx x §58 xxxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x její xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx.

§61

(1) Xxx-xx x xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb

a) xxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické dokumentace x xxxx soupis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 3 a 4 xxxxxxx s xxx, xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obec, xx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxx; příslušný xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, do xxxxxxx xxx předložit žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x adresu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvolenému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx předána příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele, který xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámení xxxxx §59 xxxx. 3 xxxxx poskytovatel.

§62

Jestliže poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 písm. x), x) x x) xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxxxxx dokumentaci týkající xx pracovnělékařských xxxxxx, xxxxxxx její předání xx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovateli určenému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) §59 xxxx. 2 xxxxxxxxx obdobně xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x) x x),

x) §59 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 odst. 4, xxxx

x) §60 xxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx obdobně podle §57 xxxx. 3, xxxxxxxxx podle §57 xxxx. 4.

(2) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxx zajištění úkolů xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci poskytovateli xxxxx odstavce 2 xx základě předávacího xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx 60 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx předány příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx nastala xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx předání, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

§64

(1) Příslušný xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx poskytovatelem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxx soudem xxxx jiným xxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxxx xxxx mezi bývalým xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pracovníkem, a xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx uplatňující xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxx osobnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pracovníkem,

c) xxxxxx sporu s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) řešení xxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pozbyla xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(2) Xxxxx, xxxx byl xxxxx xxxxxxxx 1 umožněn xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx,

x) nemají přístup x xxxxxx, které xxxxxxxxx x účelem, xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx poskytovateli, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při řízeních xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx poskytovatel xxxxx xxxxx, xxxx xxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

Nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jejích xxxxxx nebo xxxxx

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pořizovat xx xxxx xxxxxx nebo xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx psychologických xxxxx x popisu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx terapeutického xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx záznamů autorizovaných xxxxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxx blízké zemřelému xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §33 xxxx. 4;

xxxxxxx podle xxxxxxx x), b) xxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxx souhlasu xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x zájmu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx hodnocení xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx podílející se xx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx správního orgánu x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) osoby xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx,

2. xxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx, který převzal xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx činností x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, sociálně-právní xxxxxxx xxxx, sociálních služeb x pomoci v xxxxxx nouzi,

g) osoby xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx ústavem xxx kontrolu xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

i) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxx ústavem xxxx xxxxxxxxx kanceláří30), xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxx se způsobilostí x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx státního zdravotního xxxxxx,

x) osoby se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ozáření xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxx práv x souvislosti s xxxxxxxx podle jiného xxxxxx31) tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx členové delegace Xxxxxxxxx pro prevenci xxxxxx x jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxxx výboru nebo xxxxxxxxx32),

x) inspektoři xxxxxxxxx x xxxxxxxxx inspekcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správné klinické xxxxx55),

x) jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pacientovi, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x němž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiná xxx xxxxxxxxxx souhrn, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nevyslovil xxxxxxxxx xxxxx §56c xxxx. 2 xxxx 3.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx účelu xxxxxxxxx.

(3) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§66

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx §65 xxxx. 1 nebo xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výpis xxxx kopii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx poskytovatel. Xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Poskytovatel xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxx osoby uvedené x §65 odst. 1 xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) pro xxxxx uvedené x §65 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nahlížení do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevyplývá jiný xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx dohodnuta jiná xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pro xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx zdravotnické dokumentace xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §65 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx výši, která xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx umístěn na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, která nesmí xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x jejich odesláním,

nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X případě, že xx zdravotnická dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §65 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxx kopie xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, který xx xxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxx. x) xx n) xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fotografii x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxxxxx xx obdobně §41 odst. 3 x 4.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx nahlédnutí podle §65 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 3, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuty xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxx xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx x nezletilém pacientovi xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx pečující xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx týrání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupcům, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx, že toto xxxxxxx xx v xxxxx pacienta. Přístup xx zdravotnické dokumentace xxx xxxxxx pouze xx xxxxxx x xxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zneužívání xxxx týrání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jiného pacienta, xxxxx xxxx nezletilým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§68

Jestliže příslušný správní xxxxx xxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §66 x 67 xxxxxxx.

§69

Prováděcí právní předpis xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx,

x) náležitostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxx tvorby, xxxxxx a struktury xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pacientský xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx předání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx prostřednictvím Národního xxxxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrn, xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zacházení xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx speciální xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace,

d) dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zničení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Národní xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x národními xxxxxxxxxxx místy xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56a xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxx části xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrn xxxxx §56b xxxx. 1.

(2) Služby Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelé x poskytovatelé jiného xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx slouží pro xxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxxx kontaktními xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx přípravku

a) x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx x

x) x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx ministerstvo.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§69x

(1) Správce Národního xxxxxxxxxxx xxxxx zajistí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56a xxxx. 2 xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnů x xxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenému x §56b odst. 1, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, formu, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx a

b) způsob, xxxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SYSTÉM

§70

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xx jednotný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx určený

a) xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stavu obyvatelstva, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx pracovnících x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnictví x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazených x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx účelem získání xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x spotřebě zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x x výdajích xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx, a

f) xx xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxx x) a x) xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) pro xxxxxxxxxxx xxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx určeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x dále xx xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnictví (xxxx xxx "xxxxxxxx referenční xxxxxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx33), pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, kterými xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx,

1. údaje xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx číslo pojištěnce, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x jde-li x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného pobytu x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx zdravotním xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx a jeho xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx sociodemografické x diagnostické, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dále xxxxx o výkonu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx služby poskytoval, xxxxxx oddělení x xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, u xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx nemoc x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxx nemoc x povolání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxx x §74 odst. 1,

x) zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §76 odst. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, a osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx §20, údaje xxxxxxx x §74 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx úkolů x xxxxxxx zajištění Národního xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx o xxxxxx statistické xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pojišťovny,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x případě Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxx xxxxxxxxx správní orgány, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotnického informačního xxxxxxx,

x) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vysoké xxxxx, xxxxx xxxx akreditovaný xxxxxxxxxx nebo studijní xxxxxxx, xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů (xxxx jen "vzdělávací xxxxxxxx"),

2. akreditovaná zařízení xxxxx xxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx organizace"),

4. xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx,

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

8. Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx léčby xxxxxxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx poskytující xxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytované podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx látkách,

g) x xxxxxxx příjemců příspěvku xx péči35) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx.

(5) Osoby uvedené x xxxxxxxx 4

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx do Národního xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zápisem xxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xx struktuře podle xxxxxxxx xxxxxxxx. Datové xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xx 1.1.2023,

x) účinné xx 1.1.2023,

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx18); xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předává, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxx zjistí xxx kontrole xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx zajištění Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x Xxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxxx systému xxxxxx xx nesprávné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjistí, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému předala, x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doplní xxxx xxxxxxxxx xxxx opraví, xxxxx xx schopen xxx ověřit z xxxxxx zdrojů podle xxxxxx xxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx předána xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx údaj xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§71

Součinnost Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx statistického xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxxxxx údajů xx základních xxxxxxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu xxx účely plnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx rodných čísel x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx údajů, který xx narodil x xxxxxx, datum, místo x stát, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx jehož území x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, je-li xxxx xxxxxx schránka xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, datum jeho xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxx nebo registrovaného xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x nové jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní a xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx, místo x xxxxx narození x x osvojence, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

5. jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx čísla xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení,

p) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(4) Xxxxx poskytovanými podle xxxxxxxx 1 písm. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhoštění a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx narození,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxx, xxxxx xx cizincem, x xxxx xxxxx xxxxx; v případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxx narození,

p) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové rodné xxxxx osvojence,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. rodná xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx narození,

7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, místo x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní rodné xxxxx,

x) den, xxxxx x rok xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx narozené v xxxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel nebo x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx České xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx následující xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu xxxxxxxx, u něhož xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx pacienta, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxx zdravotního xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx poškození xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) adresu místa xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta, xxxxx je nezletilou xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na svůj xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx není xxxxxxx xxxxxx údaje potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovníka, xxxxx xxxxxxxxx pacienta, xxxxx xxx nezletilou xxxxxx nebo osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxx poskytovatel xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, x xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx u poskytovatele,

c) xxxx, xx kterému xxxx xxxxx požadovány,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx nebo zákonných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pacienta, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx známo, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(9) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotnického informačního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx není podnikající xxxxxxx xxxxx zapsána xx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do evidence xxxxx jiných právních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxx x evidence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxx forma,

f) xxxxxx x xxxxxxx datové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgán, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x bydliště x xxxxxxx osoby xxxx název x xxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx adresa místa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně,

l) xxxxxx místa xxxxxxxxxx,

x) xxx agendy,

n) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx osob,

o) datum xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v registru xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxxxx lze x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 9 xxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxx předává xxxxx jemu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 a 9 xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx. Žádost poskytovatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx této žádosti xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(12) Xxxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterém xxxx xxx xxxxx předány,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x subjektu údajů xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx, ke kterému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadovaných xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem;

žádost se xxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx jiný právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51).

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx identitu xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu oprávněnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyhodnotí xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx požadovaných xxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 x 9, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§71x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x evidence x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx, zubních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o vykonaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 údaje xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25) x xxxxxxx xxxxx §76 odst. 1, xxxxx xxxx dostupné.

§71a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x účinností xx 24.4.2019

§71x

Xxxxxx xxxxx §71a xxxx. 1 nebo 2 musí xxxxxxxxx xxxxxx období, za xxx xx údaje xxxxxxxx, x další xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx nebyl subjekt xxxxx označen jednoznačným xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu51).

§71b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

§71x

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx statistický xxxxx x údaje xxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx-xxxx xxxxxx xxxx xxxx činnosti splňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx59).

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 statistickému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. g), pokud xxx xxx xxxxx xxxxx, x

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx registr zdravotnických xxxxxxxxxx x Národní xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx

x) data z xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sbíraná xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků,

e) národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

g) Xxxxxxx xxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) data x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx60),

x) xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statistickým xxxxxxx,

(xxxx jen "zdravotnické xxxxxxxx").

(2) X Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx účely xxxxxxx x §73 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx. Xxx vedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xx 1.1.2023,

x) agendový identifikátor xxxxxxx xxxxx přidělený x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx18).

§73

(1) Xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx společensky závažných xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx; zároveň xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návazně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístrojovou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vývoj, xxxxxxx x důsledky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx dopady xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zemřelých, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocemi, xxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje, příčin x důsledků těchto xxxxxx x návaznosti xxxxx xxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x úrazy, x dále statistická x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx registrů xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kvalitu x xxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxx zlepšovat xxxxxx populace,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx podle §20, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x věcného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx statistiky, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sběr informací x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

h) sběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x udržitelnosti xxxxxxx úhrad zdravotních xxxxxx hrazených z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

i) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) evidence xxxxxxxxx xx základě Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedeným ve xxxxxxxxxxxxxx registrech xx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx registru, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x),

2. xx xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. c), a xx pro účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx službě,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnického registru xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §72 odst. 1 xxxx. x), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx registru xxxxx x své xxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedený x §72 odst. 1 xxxx. x), x xx v xxxxxxx xxxx poskytovaných xxxxx; xxx není xxxxxx xxxxxxx x veřejným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transplantací xxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx účely transplantací,

e) xxxxxxxxx pracovník instituce, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) oprávněný pracovník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x) a x), x xx xxx účely plnění xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxx a xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x). Subjektem xxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c), který xxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x osobním xxxxxx x dalším údajům xxxxxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústav, x xx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2. Žádost se xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, x oprávněného xxxxxxxxxx, účel, pro xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxxx požadovaných xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx oprávněnému xxxxxxxx rozsah přístupových xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxxxx registru. Jestliže xxxxxxxxxxx ústav přístup x osobním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx subjektu, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxx.

(4) Subjekt xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxx x osobním x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx přístup xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Statistický xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícího xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x úmrtí pacienta x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx požadována,

e) xxxxx xxxxxxxxx potřebné x vyhledání xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx údajů označen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51).

(6) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxx xxxxxxxx žadatele xxxxxxxxx x odstavci 5 x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu, xx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odůvodněnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů a x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx omezí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx žadateli.

(7) Xxxxxxxxxxx ústav poskytne xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx61), xxxxx xx xxxxx o údaje x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.

(8) Xxx statistické x vědecké účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústav x národních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx určit xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu. Statistický xxxxx je oprávněn xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úhradu xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Statistický xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) V případě, xx bude xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 požadovat xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx úhrady oprávněnému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 8. X oznámení xxxx být xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavem xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který předložil xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 9, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 8 xx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předložil žádost xxxxx xxxxxxxx 3, xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, statistický xxxxx žádost xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti výši xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty druhé xxxxxx.

(12) Úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§73a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx,

x) ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ukazatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) ukazatele xxxxxxx x xxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. x). Statistický xxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sad xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 326/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Národní registr xxxxxxxxxxxxx

§74

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturované xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

b) xxxxx x odborném xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele, xxxxxxxxx telefon, fax, xxxxxx elektronické pošty, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. f) xx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. d) xx x), x to xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxx o zániku xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx dobu,

k) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x získání xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx lůžek xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx i), x údaje o xxxxxxxxxxx lůžek vymezených xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx vybavení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x členění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx odborné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zdravotnické prostředky, xxxxx xxxx přístrojem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně adresy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx předávaných xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) stejnopis

1. xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 x písemného oznámení x pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx tomto přerušení xxxxx §26 xxxx. 4,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx §27 xxxx. 4 a

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami,

q) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), c), x) x x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxx xxxxxxx x dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx adresa a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x doba xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx přístupný na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu a xxxx narození xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x),

3. xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodlo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §20, a xx v xxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8 x §20 xxxx. 2, v rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x registru, x xx xx účelem xxxxxx státní správy x xxxxxxx zdravotnictví,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťujícím xxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x rozsahu všech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupcem, a xx x xxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv podle xxxxxx o léčivech,

i) xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x to xx xxxxxx výkonu státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, x xx xx účelem xxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, x xx za xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

§75

(1) Xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle

a) §74 xxxx. 1 písm. x) až i) x p) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xx další xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x) předává, xxxxx jsou xx xxxxx,

x) §74 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §11 odst. 8 xxxx xxxxx §20 odst. 2, x xxx, xx xxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xx známé,

c) §74 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx o xxxxxxxxx údaje, x xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxxxxx,

x) §74 xxxx. 1 xxxx. x) , x) xx n) a x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, krajský xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx údaje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. o), xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx dozví. Xxx xxxx dotčen xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx 4.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§76

(1) Národní registr xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracovnících, xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x osob, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx titul, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum a xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx od 1.1.2023,

x) xxxxxx xx 1.1.2023,

x) xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, číslo diplomu x xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizace, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxxxx orgánu,

j) xxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx hostující xxxxx xxxxx oznámení, na xxxxxxx xxxxxxx může xxxxx jiného právního xxxxxxxx vykonávat zdravotnické xxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxx řízení, údaj, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípravy x aprobační zkoušce, x obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo aprobační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, druh xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby v xxxxxxx, že vykonává xxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotnického pracovníka, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x další kontaktní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx x další xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělil,

o) xxxxxxx x

1. pravomocných xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. zápisu xx seznamu xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx.

x) xxxxxx xx 1.1.2023,

x) označení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x poskytování x xxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(2) Obsah Xxxxxxxxx registru zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akreditovanému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x),

x) poskytovateli xxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x rozsahu xxxxx x xxxx zaměstnancích, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx odstavce 1 xxxx. a) až x) x x) xx x), x xx za účelem xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx zabezpečení poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx o jejích xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx její činnosti,

d) xxxxxxxxx pojišťovně v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x, x) xx i), x) xx x), x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x to xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), x) xx x), a xx xx xxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) Státnímu xxxxxx xxx kontrolu xxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), h), j), x) a x), x xx za xxxxxx výkonu státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx politiky,

h) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 1 x údajům, xxxxx do Národního xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a služebním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1, x to xx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§77

(1) Do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje podle §76 xxxx. 1

x) xxxx. a), d) xx j) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prvotní xxxxx zdravotnického pracovníka xx xxxxxxxx,

x) xxxx. x) xx e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §71,

x) xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx. l) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) písm. x) xxxxxxxxxxxx pracovník dobrovolně,

f) xxxx.x) bodu 1 xxxx,

x) xxxx. x) xxxx 2 komora.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxx §71a.

(3) Xxxxxxxxxxxx pracovník vedený x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx x tomto xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx informaci osobě xxxxxxx x §77 xxxx. 1, xxxxx xxxxx označené xx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx x zjednání xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x) x g) xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx o xxxxxx xxxxx nebo x xxxx změně xxxxx.

§77a

Národní registr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obsahu, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která zdravotní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx Národního registru xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x),

x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení poskytovatele, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx x

x) xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezené xxxxx xxxxxxx x), xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb dále xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx18) k pojištěnci, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx; xxxxx agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pojištěnce,

b) údaj x xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx v xxxxxxx x) x rok xxxx narození,

c) xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí54) x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(4) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatel, xxxxx provedl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, x to

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření,

b) xxxxxxxx xxxxxx laboratorních odborných xxxxxxxxx než xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úhrada zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxx.

(5) Xxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přístupný xxxxxxxxx pojišťovně x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(6) Xxxxxx údaje xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xx xxxxxxxx 50 let od xxxx úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§77x

Xxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, který xxxxxxx x rozhodnutí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registru, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

§77x vložen xxxxxxx předpisem č. 326/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§78

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxx registrů,

b) postup, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x osobním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx oprávnění,

e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zveřejnění x xxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnu.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXX ZEMŘELÉHO, XXXXXX XXX XXXXX X XXXXX

§79

Xxxxx xx xxxx zemřelého

(1) Xx xxxx zemřelého lze xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx orgánů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx tkání x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, a xx

1. xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tkání a xxxxx podle transplantačního xxxxxx x podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a buňkách,

2. xxx xxxxxx léčiv xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxx tkáních x buňkách,

e) xxxxx xxxxx lidského těla, xxxxxx xxxxx x xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx vědu, xxxxxx xxxx x výukovým xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx předpis,

f) xxxxxxx implantabilních zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xx-xx to xxxxxx; xxxxxxxx stomatologických xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx těla xxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu37), xxxxx xxx provedeny xxxxxxxx xx 2 xxxxxx poté, xxx x úmrtí xxxxx.

(3) Xxxxx biologického materiálu x xxxx xxxxxxxxx xxx provést pouze x souvislosti x xxxxxx, a xx x xxxx zdravotnické xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx postupu podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx lidských xxxxxx, xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x těla xxxxxxxxx

§80

(1) Odběr xxxxx xxxxxxxx těla, xxxxxx xxxxxx, tkání nebo xxxxx (dále xxx "xxxx xxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx zdravotní xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxxxx účelům xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx buňkami.

§81

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx pacientovi při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx částí x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx

x) pro xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x výukovým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxx xxxxxx léčiv xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), x), d) xxxx x) xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx podána poskytovatelem xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx vyslovil xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas x

2. x případě xxxxxxx xxx potřeby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) xxxx e) xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těla xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. x xxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, uchování x xxxxxxx x xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x

3. nebude xxxxxx účel pitvy, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx podezření, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx blízká xxxxxxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx anatomie.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxx biologického xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx zemřelého, xxxxx u biologického xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxx, z nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu; xxx-xx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nácvik xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx punkce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx lze provádět xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx pitvy xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxx zmařen xxxx xxxx pitvy, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy vzniklo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxx sebevražda.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x uchováním x xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxx těla xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx, xx rozumí

a) xxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotnický pracovník; xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podpisem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pacientovi, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx; v xxxxxxx xx xxxxx způsob, xxxxx pacient xxxx xxxx projevil x xxxxxxxxx xxxxxx bránící xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx souhlasu xx určení xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x použít, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zdraví jiného xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxx z jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, odpovídá poskytovatel, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, v rámci xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx zemřelého, včetně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx pro nikoho xxxxxxx finanční ani xxxx náhrady, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx poskytnutí úhrady xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložených výdajů xxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x částí těla xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x těla xxxxxxxxx, xx je x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxx, který nebyl xxxx xxxx lidský xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x pohřebnictví, x dále x xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx nebo vypuzeny x xxxx ženy, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §81 x xxx, xx plod xx potratu lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x výukovým xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx neprojevuje ani xxxxx xx známek xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hmotnost xx nižší xxx 500 x, x xxxxx xx nelze xxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxxxx kratší xxx 22 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxx úmrtí

§83

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo lékaři xxxxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx evropské xxxxxxx xxxxx 112. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 112.

(2) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, kdo xx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx část a xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx xxx xxxx oznámeno.

§84

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx vždy; jejím xxxxxx xx zjistit xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a dále xxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx provedení prohlídky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pacientů x xxxxx provozní xxxx x x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx x postup xxxxx xxxxxxx x), xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx zajišťování prohlídky xxx xxxxxxxxx smlouvu,

c) xxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo x úmrtí,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx x xxxxx došlo xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zemřely xx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provádí xxxxx Vězeňské xxxxxx, xx-xx x dispozici, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2.

§86

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těla zemřelého

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajistí xxxxxxx jeho jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pitva xxxxx xxxxxx zákona,

c) o xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zemřelému, xx-xx mu xxxx xxxxx známa; xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx pitvy, xxxxxxx xxxxxx těla xxxxxxxxx x pitvě,

f) v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předá xxxxxx x úmrtí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xx-xx mu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx není současně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx, že xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. úmrtí, ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx okolností;

lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx tak, aby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poškození xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nebylo xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, a to xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemřelému x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Prostřednictvím Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pacienta xxxxxxxxx matrice ve xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx38), statistickému xxxxxx, Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úmrtí xx xxxxxxxxxx infekční xxxxx xxxx že xxx x xxxxxxxx x xxxxx nemocí, xxxx-xx xxxxxxxx úmrtí xxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx o úmrtí xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx. Orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vydáno.

(4) Xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxxx na kontaminaci xxxxxxxxx radioaktivní látkou, xxxx x xxxxxxx, xx má podezření, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaminace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neprodleně oznámí xxxx skutečnost Státnímu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxx službě xxxxxx.

§87

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hromadným xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úmrtím xx xxxxxxx, xxx xxx zemře zpravidla xxxx xxx 10 xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dostaví x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxx39), kde

1. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění místa xxxxxx nálezu nebo xxxxx shromáždění xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx40) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx soudní lékařství x xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx prohlídky těl xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx je důvodné xxxxxxxxx, xx těla xxxxxxxxx xxxx kontaminována xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx biologickými xxxxxxxxx, xxxxxxx přivolání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx specialisty xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

§88

(1) Xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x ověření xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx příčiny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx okolností x xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x něm xxxxxx, neočekávaným xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) soudní, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx způsobeno trestným xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx37),

x) anatomické, xxxxx xx provádějí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx vědy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx patologická xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) x xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, potratem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x šestinedělí,

b) u xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx genetické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývojové xxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxx narozených a x xxxx zemřelých xx 18 let xxxx,

x) u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x komplikací xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx intervenční xxxxx xxxx při xxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx byl x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, tkání xxxx xxxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx; x případech, xxx xxxxxxxxxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zákona,

f) x xxxxxxx, že x úmrtí xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx klinických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x klinické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx podezření xx xxxx skutečnosti,

g) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgánu xx xxxxxx transplantace xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx použití x xxxxxxx,

x) v případě, xxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx smrti, xxxxxxxx nemoci, dalších xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxxxx pitva xx xxxx xxxxxxx

x) xxx náhlých x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx prohlídce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně sebevraždy,

c) xxx xxxxxxxxx, že xxxxx může být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, lékař, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx, že úmrtí xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návykových xxxxx,

x) x osob, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)&xxxx;Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx51). Xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx patologicko-anatomickou a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx soudní xxxxxxxxx. Převoz xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx řízení, který xx nařídil. Rovněž xxxxx x xxxxxxx xxxxx náklady s xxxxxx spojené.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxx zemřelého xxxxx xxxxxx xxxxxx. Převoz xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, provedení xxxx xxxxx x uložení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škola.

(7) Xxxxx x xxxxx pitvy xxxxxxxxx podle odstavce 2, 3 nebo 6 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx úmrtí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nejasné, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxxxxxxx přerušenou xxxxx xxxxxxxx.

§88x

(1) Lékař provádějící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx pitva x xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx xxx x úmrtí, xxxxx xxxxxxx xx zřejmá, x xxxxxxx pacient xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedením pitvy xxxx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník zemřelého xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx blízká xxxxxxxx x neprovedení xxxxx. Xxx xxxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxxxx nesouhlasu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pitvy xx použije xxxxxxx §81 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx pitva x xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 3 xxxx. x) xxxx x), jestliže xxx x úmrtí, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x zemřelý xxxxxxx xx xxxxx života xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesouhlas x provedením xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxx xxxxx osoba pacientovi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 2 písm. x), x), x) xxxx h) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 písm. x), x) nebo x), xxxxx xxx xxxxxxxxx provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxx je příčina xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 nebo 3, x když xxxxxx xxxxxx lékařem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nesouhlasu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pitvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx §81 xxxx. 5. Prokazatelný xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx xxxxx, písemná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka zemřelého xxxxxxxx anebo osoby xxxxxxxxxx blízké x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx záznam x xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zemřelém; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x matce.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní pitvy xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

§88a xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 147/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§89

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předání xxxxxx částí místům xxxxxx určení stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, který provedl xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx informovat o xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, x jehož zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxx,

x) registrujícího xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xxxx.

§90

Xxxx zemřelého musí xxx xx zdravotnickém xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxx xxxxxx prováděny žádné xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx teploty x xxxxxxx 0 xX xx +5 xX. X případě, xxx doba xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx přesáhne 1 xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxx zemřelého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím trvalé xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx -10 oC.

§91

Xxxxx xxxx odebrané x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx vejce, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, k vědeckým, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx pro použití xxxxx zákonů upravujících xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x krematoriu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené x jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxx provozovatelem krematoria. Xxxxxxx se postupuje, xxx-xx x odebrané xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx použity x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx je použil. Xxxxx xx potratu, xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x pohřebnictví, se xxxxxxxxxx v krematoriu xxxxxxxx od xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx krematoria.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti Xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx částí, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úmrtí xxxxxx a xxxxx xxxxx.

XXXX OSMÁ

STÍŽNOSTI

§93

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo pokud xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, proti xxxxxxx směřuje; tím xxxx xxxxxxx možnost xxxxx stížnost podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx stížnosti nesmí xxx osobě, xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxx, na xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxx podala poskytovateli xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxxxxxxx nesouhlasí, xxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Zároveň xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyřízením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) navrhnout xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stížnosti, xxxxx je xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx lhůtu může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx; xxx-xx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx stížnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stěžovateli xxxxxxxx xx konkrétního xxxxxxxxxxxx spisu x xxxxxxxxx z něj xxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx

x) vypracovat xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x možnosti xxxxx stížnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 uveřejnit ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místě x xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(5) X xxxxxxx stížností xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx poskytovatelem je Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vězeňské služby, xxxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxx nepověří xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxx.

§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen

a) xxxxxxx stížnost

1. do 30 dnů xxx xxx jejího obdržení,

2. xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx vyřízení xx xxxxx ustavit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komisi;

lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx 3 počíná xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx 1 může xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 dnů x xxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx 3 o dalších 60 xxx; příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx, x xxxxxxx vyřízení xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ji xx 5 pracovních xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx x postoupení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx stížností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stížností,

c) uveřejnit xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx pracoviště xx xxxxxx desce,

d) xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxxx a x způsobu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spisu x xxxxxxxxx z něj xxxxx.

(2) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x stížnost, x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxxxx dokumentace vedené x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pořízení kopie xxxx výpisu x xxxx dokumentace, jestliže x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx schopen x xxxxxxx na svůj xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxx xxxx, může xxxxx xxxxxxx udělit xxxxxxxxxx uvedený x §93 xxxx. 1 xxxx. c) nebo x) x rozsahu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxx, pacienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xx stížnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, kterou podala xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §93 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podnět x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podnětu, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx byl xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxx souvislosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx odborníka; xxxxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x stížnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nezávislou odbornou xxxxxx; komisi xxxxxx xxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx navrhne, xxxx

2. podle jeho xxxxxxx jde x xxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborníkem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§95

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx zdravotnickým pracovníkem, xx xxxxxxxx předsedou xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx,

x) nejméně 2 zdravotničtí pracovníci xx způsobilostí k xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx pacienta,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxx,

x) může být xxxxxxx poskytovatel, proti xxxxxxx stížnost směřuje, x stěžovatel za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx je xx základě své xxxxxxx přizván x xxxxxxx vždy.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x nichž se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx stěžovateli xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx x předmětu xxxxxxxxxxxx stížnosti jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx členů, xxxxxxx xxxxx x nich xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Nezávislá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěných pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx podstatných údajů xx zdravotnické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx projednání xxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx byl nebo xxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborného postupu xx xxxxx jeho xxxxx,

2. x případě, xx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup, x xxxxxxxxxxxxx, xxx xx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x následkem xxxxx; to neplatí, xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§96

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx stížnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy anebo xxxx pochybení dotýkající xx xxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) uloží xxxxxxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxx podnět

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46),

2. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přísluší šetřit xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx činnost komor;

obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx pacient x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxx nezávislou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborníka xxxx členů nezávislé xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle §95 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX KVALITY X BEZPEČÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX

§98

(1) Hodnocení kvality x bezpečí poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí") xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je posoudit xxxxx hodnotících standardů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souborem požadavků xx vybrané xxxxxxx x ukazatele xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x hlediska zajištění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx může provádět xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nelze převést xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ve shodě x poskytovatelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42),

x) má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx standardy xxxxxxx x bezpečí xxx jednotlivé formy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xx x), xxx xxxxxxx hodnocení xx xxx xxxxxxxxx uděleno, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) xx i), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x bezpečí na xxxx písemnou žádost, xxxxxxxx

x) není xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxx nebo člen xxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx současně statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxx ani xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42) x xxx jinak xxxxxxxxx ve xxxxx x poskytovatelem nebo xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx formy zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx v návaznosti xx formy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. f) až x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx uděleno.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx hodnotící standardy xxxxxxx a bezpečí xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 odst. 2 xxxx. f) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx procesy,

d) xxxxxxxxx xx způsob x xxxxxxx hodnocení xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečí xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a počet xxxxxx xxxx.

§99

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxx narození xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx17), xxxx-xx xxxxxxxxx,

3. formy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §5 xxxx. 2 písm. f) xx i), pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx uděleno,

4. xxxxx, xx něhož xxxxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí,

b) xx-xx xxxxxxxxx právnická osoba

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx,

2. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x popřípadě adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx osob, které xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 2 xx 4.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 5 písm. x) x x),

2. xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě jmen x xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvede xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxx odpovídat xxxxxxxx za hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zdravotní péče,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí a xxxxxxxx procesu hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxx jednotlivé formy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 písm. x) xx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx zřízena xxxx založena, pokud xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx ještě nebyl xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx,

2. prohlášení, že xxxxxxx podmínky podle §98 xxxx. 6 xxxx. x) a x),

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 odst. 6 xxxx. x) x x),

4. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 2 a 3.

§100

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx firmu xxxx název, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) až x), xxx jejichž hodnocení xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xx kterého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí provádět.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávajícímu xxxxxx xxxx x xxxxxx x místně xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x bezpečí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx x bezpečí xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doklady. V xxxxxxx změn xxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxx xxxxxxxxx x §99 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx oznamují xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx údaje, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx rozhodne ministerstvo xxxxx okolností x xxxxx oprávnění nebo x xxxx odejmutí.

§102

(1) Oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx oprávnění,

b) xxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx oprávnění.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxx. 5 nebo 6, xxxx

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxx požádal.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §101 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx v §104 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění hodnocení xxxxxxx x bezpečí xxxxxx v xxxxxxx, xx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3.

§103

Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí subjektům xxxxxxxx x §100 xxxx. 2.

§104

(1) Xxxxxxxxx kvality x bezpečí xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) postupovat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx standardy xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx vyloučena xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxx, u něhož xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo vykonává xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§105

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x bezpečí xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, certifikát kvality x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxxxxx 3 roky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

1. v xxxxxxx xxxxxxx osoby jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx na území Xxxxx republiky nebo x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou

1. x xxxxxxx fyzické osoby xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x případě xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx nebo organizační xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx zdravotní péče xxxxx §5 odst. 2 xxxx. f) xx x), xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx vydání certifikátu.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxxx; x oznámení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106

Osoby xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§107

(1) Xxxxxxxx poskytovatelů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxx poskytovatelů sociálních xxxxxx uvedených x Xxxxxxxx registru poskytovatelů x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §20 (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") provádí

a) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xx Národního registru xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejím zdravotnickém xxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx43),

(xxxx jen "xxxxxxxxx orgány").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zahraničí xxxxxxx Ministerstvo obrany.

§108

(1) Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxx §107 xxxx. a), b) xxxx x) kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx prováděné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx krajů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx ústav xxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxxx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékárenské xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem.

§109

Kontrolní orgány xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) kontrolovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na kontrolovaných xxxxxxx písemné zprávy x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXX

§110

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx; seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 písm. x), x poskytovatelů zajišťujících x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zemřelých, xxxxxx xxxxxxxx rozpisu a xxxxxxxx územního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tísňové číslo 112.

(2) Lékařskou pohotovostní xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zdravotního xxxxx xxxx zhoršení xxxxxxx onemocnění. X xxxxxxxxxxxx služby xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxx ordinační xxxx xxxxxxxxxxxxx. Podle xxxx první a xxxxx xx postupuje x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru zubní xxxxxxxxx a lékárenské xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX

§111

Xxxxxxxx nemocnice

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nemocnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx související xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx nemocnice x xxxxxxxx fakulty xxxxxx xxxxx xxxx kliniky x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x ruší xxxxxxx xxxxxxxx nemocnice xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemocnice xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přednosty xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx příslušné vysoké xxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice x lékařské fakulty xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výuka v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x v akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výzkumná a xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů44).

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x vývojové xxxxxxxx xxxxxxx fakultní xxxxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve fakultní xxxxxxxxx, podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výuce, podmínky xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzájemnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x vývojové xxxxxxxx x xxxxxx nákladů x xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxxxx a praktické xxxxx x výzkumné x xxxxxxxx xxxxxxxx xx odborných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, udělit xx xxxx žádost xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statut xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx zajistit. Xxxxxx centra lze xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx oborů nebo xxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, léčbu xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, kam xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx předložení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx statut xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx poskytování vysoce xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx personální zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx pacientů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxx o statut xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx o statut xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x technickém x xxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče x xxxxxx xxxxxx, x němž xx xxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx specializované zdravotní xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezeným xx výzvě, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pořadí. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxxxx, a xx-xx xx předmětem xxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pacientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx. Při rozhodování x xxxxxxx statutu xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x určenému xxxxxx xxxxxxxx x statut xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx a ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x seznamu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele, xxxxx byl udělen xxxxxx centra, a xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) x x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx, za xxxxx xx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§113

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxx xxxxx xxx statut xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx statut xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx statutu xxxxxx, xxxx

x) další xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxx.

§113a

Centrum xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní péče xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx síti63) xxxxxxxxx xxx dané xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxx vzácná xxxxxxxxxx xx xxxx plného xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x síti xxxxx věty první x jeho zrušení xxxxxx ministerstvu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx onemocnění xxxxx Národní síť xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx koordinuje xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvořících Xxxxxxx síť xxxxxx xxxxxx specializované xxxx x pacienty se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§113b

Urgentní xxxxxx

(1) Urgentní xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x specializované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x náhle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx.

(2) Urgentní příjem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx péče, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx X.

(3) Xxxxxxxx příjem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxx x oborech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví x xxxxxxxxxxxxxx x resuscitace, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx XX.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxxxxx pracoviště

§113c

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště. Screeningové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podanou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §113d xxxx. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx personální xxxxxxxxxxx screeningového pracoviště x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx screeningového programu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx.

§113x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§113x

(1) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx screening. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) název screeningového xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení screeningového xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení screeningového xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uděluje,

g) xxxxx nezbytné údaje xxxxxxxx k posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx screeningových xxxxxxxxx, například údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx screeningovém xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x technickém x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx zabezpečení tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedené xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ty uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výzvě. X této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; v seznamu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Poskytovatel je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx udělen, a xx nejpozději xx 15 dnů ode xxx xxxxxx vzniku.

§113d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

§113x

(1) Statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu,

b) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx screeningový xxxxxxx xxxxxxxx,

x) odejmutím xxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) x xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx pro udělení xxxxxxx.

§113x vložen právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

ČÁST TŘINÁCTÁ

PACIENTSKÁ XXXXXXXXXX

§113x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spolek, xxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a ochraně xxxxxx práv x xxxxx x xxxxx xxxxx jsou zpravidla xxxxx x určitým xxxxxxxxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxx spolky, které xxxxxxx podmínky podle xxxx první a xxxxx xxxx členy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxx odstavce 3, xxxxx zastupovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízeních x procesech pacientskou xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx řízení, xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svých právech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1,

x) členové statutárního x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x určitým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) provozuje xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 měsíců bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx organizace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, stanovy xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx tyto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizaci x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx, x xx xx 7 pracovních xxx ode xxx xxxxxx zapsání. X xxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, ministerstvo xxxxxxxx o vyřazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx prospěšná xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, x kde xxxxxxxx, osoby xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prokazatelně xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xx použijí xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xx na xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§113x xxxxxx právním předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX ČTRNÁCTÁ

PŘESTUPKY

§114

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx uvedená x §20 xxxx. 1 nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

c) jako xxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 1 x xxxxxxx x §57 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxx vstup do xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xx základě oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx x §58 xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxx. 4, jejichž xxxxxx xx x případě xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spadalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámeno, xxxxx xxxxxxxx adresu xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxx xxxxx, xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci nebo xxxx soupis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §70 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx 5 xxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) část těla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxx uchovává nebo xxxxxxx v xxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx 2,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §83,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx bez oprávnění xxxxx §98 odst. 3 na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxx úmyslně neoprávněně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxx

x) 15&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§115

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxx xxxxx, které xxxx uděleno xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xx obchodního nebo xxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx x účinkem xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx před zápisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx podle §19 xxxx. 5,

x) jako xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

x) xxxx osoba xxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx s §58 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace pacientů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 3 xxxx. a), c) xxxx x) nebo xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxx by x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úmrtí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx místa, xxx xxx předkládat žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaniklo na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 nebo 2 nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx osoba uvedená x §70 xxxx. 4 xxxx. x), x) nebo x), xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx, xxxx v §70 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx 1, 2, 3 xxxx 4 xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tělo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x rozporu x §81 xxxx. 1 xxxx 2,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx bez oprávnění xxxxx §98 odst. 3 na základě xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vysoká xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §88 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx odstavce 2, xxxx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), c), x), x), x) xxxx x).

§116

(1) Xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení kvality x bezpečí podle §101 odst. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečí xxxxxxxxx v rozporu x §104 xxxx. 2 písm. b), xxxx

x) provede hodnocení xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§117

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx neuvedené x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 3 poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 nebo §14 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 x 2 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx 4,

x) x xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli,

h) x xxxxxxx x §28 xxxx. 3 xxxx. x) bodem 1, 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxx osob,

i) umožní xxxxxxxxxx jiných xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, i když xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 3 xxxx. x),

x) v rozporu x §28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx pacientovi přijímat xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) x rozporu x §28 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení,

l) neumožní xxxxxxxxxx xx smyslovým xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xxx xxxxx, xxxxx §30 xxxx. 1,

m) x xxxxxxx x §30 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vodicího xxxx asistenčního xxx,

x) x xxxxxxx s §28 xxxx. 1 xxxxxxxx pacientovi zdravotní xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účet xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §45 odst. 2 xxxx. x) neumístí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neumístí xxxx x provozní xxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacientům xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nepřítomnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x rozporu x §45 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §40 neoznámí xxxxx hospitalizaci xxxxxxxx xxxx dodatečné omezení xxxxxxxx xx volném xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx světem, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxx §45 xxxx. 3 písm. a).

(2) Xxxxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) nezpracuje traumatologický xxxx podle §47 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx seznam zdravotních xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x) xxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. m),

e) v xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x),

x) neinformuje xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lékařem Vězeňské xxxxxx osobě xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. x),

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxx svévolně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. d),

l) xxxxxxxxx na výzvu xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. e),

m) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx hospitalizaci xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1,

o) nezajistí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx podle §47 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2, nebo

p) použije xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx zubní xxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx56).

(3) Poskytovatel se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §48 xxxx. 1, 3 xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx pacienta xx xxxx,

x) x xxxxxxx x §48 odst. 2 xxxx 3 xxxxxx xxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxx pacientovi xxxxxx podle §48 xxxx. 5,

x) poruší xxxxxxxxx mlčenlivosti podle §51,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx §65,

x) xxxxxx nahlížet do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §65,

i) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 6,

k) xxxx xxxx odebranou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx odebranou xxxx x těla zemřelého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §81 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx odebrané xxxxx x xxxx zemřelého,

m) xxxxxxxxx prohlídku těla xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x), x) nebo x),

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 7,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89 odst. 2,

p) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §90,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do stížnostního xxxxx xxxx pořídit xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu orgánu xxx xxxxxxx stížnosti xxxxx §93 xxxx. 3 písm. e), xxxx

x) nevypracuje xxxxxx xxx vyřizování stížností xxxxx §93 odst. 4 xxxx. x).

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx n) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), g), x), x) xxxx x),

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) xxxx x), odstavce 2 písm. c), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a), b), x) nebo x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. h), x), x), k), x), x), x), x), x), u) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo p), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxx odstavce 3 xxxx. q), x) xxxx x).

§118

Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) krajský xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 1 xxxx §115 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxx příslušný x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 1, 2 xxxx 3,

x) ministerstvo, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 nebo §116 xxxx. 1.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§119

(1) Působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, krajům, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx působnosti, s xxxxxxxx působnosti xxxxx §44 odst. 5. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx poskytování xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě, zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jinak.

(2) Činnost xxxxxxxxxxx odborníků x xxxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem v xxxxxxx xxxxx45), xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platu xxxx mzdy. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx výdělku xx xxxx, xx xxxxxx xx účastnili xx xxxxxxxx komise, x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejněné Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx46). Nezávislým xxxxxxxxxx, xxxxxx komisí x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §95 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx náhrada prokázaných xxxxxxxx výdajů.

§119a

Zvláštní postupy x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxx lze použít xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx xxxxx §72 odst. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx,

x) x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předáváním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §56a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx částí xxxxx §56b.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Policie Xxxxx republiky,

3. Celní xxxxxx Xxxxx republiky,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

5. Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxx xxxxxxx x

7. xxxxxxxxxxx sil České xxxxxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx síly Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx v xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smluvním xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenými x xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

§119x vložen právním xxxxxxxxx č. 326/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§120

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §5 odst. 3, §11 xxxx. 4, 6 a 7, §44 xxxx. 4, §47 odst. 1 xxxx. x), §69, §69c xxxx. 2, §70 xxxx. 6, §74 xxxx. 1 xxxx. o), §75 xxxx. 3, §77 xxxx. 3, §78, 92 x §98 xxxx. 7.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Osoba, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx nestátní zdravotnické xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x nestátních zdravotnických xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), může na xxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx v xxxxxxxxxx; xxxx osoba se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxx xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx předpokladu, xx xxxxxx náležitosti xxxxx x xxxxxxx registrace xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx, která je xx xxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nesplňuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx nejdéle 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvodu, xxx který lze xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx upravující důvody x xxxxx podmínky xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx pozastavení oprávnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 36 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Zrušen právním xxxxxxxxx x. 437/2012 Xx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zastavují.

§122

(1) Xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x to po xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx uplynutí 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1, 2 x 4. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x ústředních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §13 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§124

(1) Xxxxxxxxxxx jeslí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013; xx xx xxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§125

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lůžkové xxxx xxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxxxxxxxxxx plán xxxxx §47 odst. 1 xxxx. x) do 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx nadále xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx uplynutím xxxx lhůty jeho xxxxxx xxxxxx zaniká.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x).

§127

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Národní xxxxxxx xxxx trvale xxxxxxxxxxx x dárcovství xxxx, Národní xxxxxxx xxxxx x toxikologických xxxxxxxxx prováděných na xxxxxxxx soudního lékařství xx 24 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x statistiky Xxxxx xxxxxxxxx podle zákona x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxx x registru xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zřízení Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx 180 xxx xxx dne xxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §75 xx xxxxxxxx potřebné xxxxx. Poskytovatelé, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx oprávněni k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xx 180 xxx xxx dne xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené právnické xxxxx, údaje xxxxx §76.

(6) Údaje vedené xxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedené Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x statistiky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxx xxxx ústav xxxxxxx nejpozději xx xxx zřízení Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdraví xx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx kardiochirurgickém xxxxxxxx x Národním registru xxxxxxxxxxxxxxxxxx intervencí Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx zákona o xxxx o zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařsky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Ústavem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 6 xx 8 x xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx subjekty xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx x. 548/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 210/1990 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx.

3. Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 260/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx lidu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 156/2004 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 28/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 62/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování této xxxx (léčebný řád).

8. Xxxxxxxx č. 242/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 11/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 19/1988 Sb., x xxxxxxx xxx úmrtí x x pohřebnictví.

11. Vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření x xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vybraných xxxxxxxxx léčebných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v řídící xxxxxxxxxx ministerstva zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx.

13. Vyhláška x. 427/1992 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 434/1992 Sb., x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx x. 139/1993 Xx., xxxxxx xx zrušuje výnos xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a xxxxxxxxxx xxxx XXX x hospodaření s xxxxxxx kovy ve xxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx národního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

16. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 247/1993 Sb., x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, okresních xxxxx x obcí.

17. Xxxxxxxx č. 51/1995 Sb., kterou xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 49/1993 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 434/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě.

18. Xxxxxxxx č. 221/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Vyhláška č. 105/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 221/1995 Xx., o znaleckých xxxxxxxx.

20. Vyhláška č. 552/2004 Sb., x předávání xxxxxxxx x dalších xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx národních xxxxxxxxxxx registrů.

21. Xxxxxxxx č. 259/2006 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx ČR x. 394/1991 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fakultních xxxxxxxx x xxxxxxx nemocnic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx léčebných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

22. Xxxxxxxx č. 385/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxx č. 479/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 385/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxx dokumentaci.

24. Vyhláška č. 64/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 385/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 479/2006 Sb.

25. Xxxxxxxx č. 187/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 385/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26. Xxxxxxxx č. 232/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 247/1993 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

27. Xxxxxxxx č. 221/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx na věcné x technické vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně vyhlášky Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 51/1995 Xx., kterou xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x. 49/1993 Xx., x technických x xxxxxxx požadavcích na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x. 434/1992 Xx., x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x požadavcích na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

28. Xxxxxxxx č. 234/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 221/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 51/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1993 Xx., x technických x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x mění xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x. 434/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě (xxxxxxxx o požadavcích xx xxxxx x xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

XXXX ŠESTNÁCTÁ

ÚČINNOST

§129

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 372/2011 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx registry

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx zpracovávány osobní xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx pacienta; sociodemografické xxxxx (věk, pohlaví, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pacienta, xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s onemocněním, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x léčbě (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx), poskytování xxxxxxxxxxx péče a x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx diagnostikujícího, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx uplynutí 25 xxx xx xxxx úmrtí xxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

X registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, údaje xxxxxxxxxx xx x hospitalizaci, x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxx nemoci (xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, stav xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x potřeba dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx; údaje xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx 25 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobní údaje xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ženy, u xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přerušení těhotenství, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; sociodemografické xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx) ovlivňující xxxxxxxxx xxxx těhotné ženy, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx asistovanou reprodukci (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), xxxxx (osobní x xxxxxxx anamnéza, xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x porodu, xxxxx x léčbě, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x porodem x xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx páru a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx asistované xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx x registru zpracovávány xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samovolných xxxx vyvolaných xxxxxxxxx, x xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyvolání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx vrozených a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x identifikaci poskytovatele, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vrozená vada, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx potrat nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce nebo xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §37.

Po xxxxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx údajů xxxx 5 let xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje anonymizovány.

4. Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, předoperační xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxxxx nemoci, xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx operace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operaci, odborné xxxxx x provedené xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (odborné údaje x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x úmrtí xxxxxxxx); xxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cév xxxxxxxxxxx (indikace, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popis xxxxxx xxxxxx procedur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx), údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cévních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kardiovaskulární operace x xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx úmrtí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx; údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xx xxxxxx x onemocnění, předoperační xxxxxxxxx (osobní x xxxxxxx anamnéza, diagnostické xxxxx o xxxxx x průběhu xxxxxx, xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx operace), xxxxxxxx informace (xxxxx xxxxxxx, identifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operaci, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kloubní xxxxxxx); xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx zjištění xxxxxx x povolání, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x povolání uvedená x jiném právním xxxxxxxx, datum, xx xxxxxxx xxxxx již xxxx nemocí z xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx (zaměstnání, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ktery' xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tomuto faktoru, xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo organizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx); xxxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxx vyhotovení xxxxxxx.

Xx uplynutí 40 xxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo 5 xxx xx úmrtí xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx číslo - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx forem xxxxxxxxxxx xxxx xx uvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx definuje xxxxxxx xxxxxxxx) a další xxxxx: xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, národnost, věk, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx bydlení (stálé, xxxxxxxxx bydliště, x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx), xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x minulosti, xxxxxxxx faktory aplikace xxxx(x), vyšetření xx XXX x xxxxx xxxxxxx (xxxxxx hepatitidy) x xxxxxx výsledky, xxx xxxxx, průběžný xxxxx léčby, informace x xxxxxxxx léčby; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele. Xxxx jsou sledovány xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxx (substituční xxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx substituční xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx úmrtí xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zpracovávají xxxxx xxxxxxxxxxxxx data.

8. Xxxxxxx xxxxxxx úrazů

V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxxx pacienta, xxxxx xxxxxxxx xx úrazů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta xx vztahu x xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx příčiny, xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, rychlost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, x údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jehož zdravotnickém xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx 25 xxx od xxxx xxxxx&xxxx;xxxx 5 xxx xx úmrtí jsou xxxxxx údaje anonymizovány.

9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxx zpracovávány osobní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dárcovství xxxx47). Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx trvale xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dárcovství x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx48).

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a toxikologických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx jsou zpracovávány xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx k příčině xxxxx, a xx xxxxxx anamnéza, údaje x zaměstnání, xxxxx x xxxxxx, datu, xxxxx a dalších xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pitvou (xxxxx xxxxx, xxxxx pitevního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pitvě xxxxxx diagnozy xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx); údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pitvu x xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxx, xxxxx provedl pitvu (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení).

Po xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.

11. Národní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx pacienta; xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x onemocnění x jeho xxxxx, xxxxxx a rodinná xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx typu x xxxxx diabetu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x poskytujícího xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx 25 xxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče

V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx údaje (xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot, poskytování xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx pacienta; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx diagnostikujícího x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxxx x následnou xxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx 5 xxx po xxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx vedenými x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xx uplynutí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, který xxxxxx x kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Jestliže xxx soudem xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §35 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nesplnil xxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §35 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx klinické a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx praxe xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 66/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.3.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zřídí

a) Xxxxxxx registr zdravotnických xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx registr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) Xxxxxxx diabetologický xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 12 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 372/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx tohoto registru.

3. Xxxxxxxx uvedené x §77 odst. 1 xxxxxx č. 372/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, předají xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předají xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx 180 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxx poskytnutým xx 1. lednu 2010.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 2 xxxxxx č. 372/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Povinnost zajistit xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §90 xxxxxx x. 372/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Pokud xxxxx x úmrtí xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pitev xxxxx xxxxxx x. 372/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx souladu x §74 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§60

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx byl oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§60 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 372/2011 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, doplní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacienta, o xxxx zdravotnickou dokumentaci xxxx, nejpozději při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2023.

2. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx podle §71c xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Čl. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx domovem pro xxxx do 3 xxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XVI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. X

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §20x, 20x x 21 zákona x. 372/2011 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 160/1992 Xx., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx centrum duševního xxxxxx xxxxx §44x xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 x 3 zákona x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §70 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx účinnosti 1.1.2025

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 372/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

167/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

437/2012 Xx., nález ÚS xx xxx 27.11.2012 xx. xx. Pl. XX 1/12 ve xxxx xxxxxxx §30 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), x xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 10.12.2012

66/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.3.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

60/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 22.4.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

47/2016 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 585/2004 Sb., x branné povinnosti x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

126/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

147/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

189/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., x xxxxx x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

192/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

264/2016 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

206/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

251/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

290/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2017

44/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Sb., x léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

45/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxx

x účinností od 1.3.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

255/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

262/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

6/2021 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 10.11.2020 xx. xx. Xx. XX 33/16 ve xxxx xxxxxx na zrušení §70 xx 78 xxxxxx x. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx poskytování (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

326/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023 x 1.1.2024

363/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

371/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

374/2021 Xx.,&xxxx; kterým xx xxxx zákon x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/24/EU xx xxx 9. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.
4) Zákon č. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 374/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx tkání x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 285/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 66/1986 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) §48 xx 51 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §18 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
11) §2 xxxx. 12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 164/2001 Sb., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) a x změně a xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §24 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
18) Zákon č. 111/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 285/2002 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §26 xxxx. 1 x §28 písm. c) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Zákon č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o elektronických xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) §2 xxxx. 1 zákona č. 254/2019 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x znaleckých xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 349/1999 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx pozdějších předpisů.
32) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zacházení xxxx trestání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxx č. 9/1996 Sb.
Xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxx xxxxx xxxxxx x jinému xxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pod č. 78/2006 Sb. m. s.
33) §4 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxx č. 328/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 429/2003 Xx.
40) Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Například xxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 296/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §66b xxxxxxxxxx zákoníku.
43) Zákon č. 220/1991 Sb., o České xxxxxxxx komoře, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §200 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
46) Zákon č. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxx X xxx 1. přílohy č. 3 vyhlášky x. 143/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jakosti x bezpečnosti lidské xxxx x jejích xxxxxx (vyhláška o xxxxxx xxxx).
48) Xxx 7.1.4. písni. x) přílohy č. 1 vyhlášky x. 143/2008 Xx.
Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §14c zákona x. 48/1997 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

51) §113 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

52) Zákon č. 373/2011 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) Zákon č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

54) Vyhláška č. 359/2011 Sb., x základním xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 415/2016 Sb.

55) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2017/556 xx xxx 24. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 536/2014.

56) Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 ze dne 17. xxxxxx 2017 x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1102/2008.

57) §20 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) §20 xxxxxx x. 250/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

59) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1501 xx xxx 8. xxxx 2015 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

60) Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63) Xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/24/EU xx dne 9. xxxxxx 2011 o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx