Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1223 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1223 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 R P
32021R0861 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/861 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání informací týkající se organizace výběrového šetření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 R P
32021R0859 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/859 ze dne 4. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvů proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy R P
32021R0784 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online R P
32020R2175 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2175 ze dne 20. října 2020 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256, kterým se stanoví víceleté průběžné plánování R P
32020R1013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1013 ze dne 20. července 2020, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií pro referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 R P
32020D0961 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/961 ze dne 29. června 2020, kterým se Jeppemu Tranholm-Mikkelsenovi uděluje oprávnění k přístupu k utajovaným informacím až do stupně utajení „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“ R P
32020R0851 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/851 ze dne 18. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany R P
32020D0210(01) ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE ze dne 26. listopadu 2019 o přístupu veřejnosti k dokumentům, které má Soudní dvůr Evropské unie v držení v souvislosti s výkonem svých správních funkcí R P
32018R1799 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1799 ze dne 21. listopadu 2018 o zavedení přechodné přímé statistické akce pro šíření vybraných témat sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 R P
32016R0114 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/114 ze dne 28. ledna 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2017, které se týkají zdraví a zdraví dětí (Text s významem pro EHP) R P
32015R1555 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1555 ze dne 28. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu ze strany institucí v souladu s článkem 440 (Text s významem pro EHP) R P
32015R0496 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/496 ze dne 17. března 2015, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii R P
32014R1312 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat R P
32014R1311 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1311/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat R P
32014R0205 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů (Text s významem pro EHP) R P
32013R1159 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1159/2013 ze dne 12. července 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) stanovením registračních a licenčních podmínek pro uživatele GMES a určením kritérií pro omezení přístupu ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES (Text s významem pro EHP) R P
32013R0557 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 831/2002 (Text s významem pro EHP) R P
32013D0488 ROZHODNUTÍ RADY ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU R P
32013R0216 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie R P