Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0812 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/812 ze dne 19. května 2022, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („dell‘Emilia/Emilia“ (CHZO)) R P
32022R0812 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/812 ze dne 19. května 2022, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („dell‘Emilia/Emilia“ (CHZO)) R P
32022R0787 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/787 ze dne 13. května 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cancoillotte“ (CHZO)) R P
32022R0761 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/761 ze dne 13. května 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Agneau du Périgord“ (CHZO)) R P
32022R0760 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/760 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení pro potvrzení o kontrole vydávaná na Ukrajině R P
32022R0759 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/759 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o metodiku výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení R P
32020R0852 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 R P
32019R0897 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP) R P
32016R0589 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Text s významem pro EHP) R P
32016R0005 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/5 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění hlavních požadavků na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP) R P
32016R0004 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/4 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP) R P
32010R0911 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) (Text s významem pro EHP) R P
32010R0744 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2010 ze dne 18. srpna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů (Text s významem pro EHP) R P
32009R0401 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění) R P
32009L0033 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32008R0473 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o úpravu kódů KN pro některé látky poškozující ozonovou vrstvu a směsi obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu R P
32006L0105 SMĚRNICE RADY 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti životního prostředí R P
32003R1804 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1804/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o regulaci halonů vyvážených pro kritická použití, vývoz výrobků a zařízení obsahujících chlorfluoruhlovodíky a regulaci bromchlormethanu R P
32000R2037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu R P