Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
333/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů R P
332/1998 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami R P
329/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky R P
328/1998 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 R P
320/1998 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) R P
312/1998 Sb. Nález ÚS ze dne 2.12.98 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §35 odst. 1 písm. c) a části ustanovení §36 odst. 1 ve slovech "na období kalendářního pololetí" vyhlášky MPSV ČR č. 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky MPSV č. 138/97 Sb. R P
311/1998 Sb. Sdělení o Rozhodnutí č. 2/1998 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a ČR na straně druhé ze dne 10.11.1998 ve věci přijetí podmínek účasti ČR v programu společenství na poli kultury R P
310/1998 Sb. Sdělení o sjednání Usnesení č. 1/1998 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 23.11.1998 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru R P
309/1998 Sb. Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně R P
308/1998 Sb. Sdělení o Smlouvě o spolupráci mezi ČR a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) R P
300/1998 Sb. Nález ÚS ze dne 17.11.1998 ve věci návrhu na zrušení §32 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů R P
297/1998 Sb. Sdělení o Dohodě mezi ČR a Argentinskou republikou o podpoře a o vzájemné ochraně investic R P
296/1998 Sb. Sdělení o Dohodě mezi ČR a Malajsií o podpoře a ochraně investic R P
293/1998 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku a čistotě ve městě ze dne 26.6.1997 R P
292/1998 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví R P
290/1998 Sb. Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje R P
288/1998 Sb. Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů R P
287/1998 Sb. Sdělení o Evropské úmluvě o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky R P
284/1998 Sb. Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů ČR a občanů Ruské federace R P
283/1998 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998 R P