Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
185/1969 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
176/1969 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem R P
175/1969 Sb. Nařízení vlády o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu R P
172/1969 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970 R P
169/1969 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů R P
161/1969 Sb. Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině R P
160/1969 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970 R P
158/1969 Sb. Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním R P
149/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) R P
138/1969 Sb. Vyhláška o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě R P
137/1969 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady R P
131/1969 Sb. Vyhláška o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou R P
129/1969 Sb. Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce R P
127/1969 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem R P
125/1969 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dohodě R P
123/1969 Sb. Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady R P
118/1969 Sb. Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění R P
117/1969 Sb. Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů R P
113/1969 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem R P
112/1969 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek R P