Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
397/2022 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) R P
397/2021 Sb. Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány R P
397/2020 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů R P
397/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů R P
397/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje R P
397/2015 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých R P
397/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb. R P
397/2011 Sb. Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami R P
397/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů R P
397/2009 Sb. Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací R P
397/2008 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
397/2006 Sb. Nález ÚS ze dne 11.7.2006 ve věci návrhu na zrušení §106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb. R P
397/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. R P
397/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů R P
397/1990 Sb. Oznámení o vydání výnosu, kterým se mění výnos, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva národní obrany upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách R P