Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.07.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.10.2020.


Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

397/2020 Sb.

Vyhláška

§1 §2

Přechodná ustanovení §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Základní kmen anesteziologický

Příloha č. 2 - Základní kmen dermatovenerologický

Příloha č. 3 - Základní kmen gynekologicko - porodnický

Příloha č. 4 - Základní kmen hygienicko - epidemiologický

Příloha č. 5 - Základní kmen chirurgický

Příloha č. 6 - Základní kmen interní

Příloha č. 7 - Základní kmen kardiochirurgický

Příloha č. 8 - Základní kmen maxilofaciálněchirurgický

Příloha č. 9 - Základní kmen neurochirurgický

Příloha č. 10 - Základní kmen neurologický

Příloha č. 11 - Základní kmen oftalmologický

Příloha č. 12 - Základní kmen ortopedický

Příloha č. 13 - Základní kmen otorinolaryngologický

Příloha č. 14 - Základní kmen patologický

Příloha č. 15 - Základní kmen pediatrický

Příloha č. 16 - Základní kmen psychiatrický

Příloha č. 17 - Základní kmen radiologický

Příloha č. 18 - Základní kmen urologický

Příloha č. 19 - Základní kmen všeobecné praktické lékařství

INFORMACE

397

XXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kmenech xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxx č. 67/2017 Sb.:

§1

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) členění x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx kmenech xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) technické x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx specializačního vzdělávání x základním xxxxx,

x) xxx pracoviště, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které je xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) gynekologicko-porodnický x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce,

f) xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce,

g) xxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

x) neurologický x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx,

x) ortopedický x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) pediatrický x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x příloze č. 16 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příloze č. 17 x xxxx vyhlášce,

r) xxxxxxxxxx x příloze č. 18 x xxxx vyhlášce x

x) xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx praxe, kterou xxxxxx xxxxxxxx ode xxx 1. července 2017 do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xx xxx 30. xxxxxx 2017 akreditovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx 30. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xxxxxxx však xx dne nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Absolvování xxxxxxx praxe, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx 1. xxxxxxxx 2017 do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pediatrie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xx dni 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., x toto vzdělávání xxxxxxxxxx i xx 30. červnu 2017 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obor xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx zahájil a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 221/2018 Sb. xxxx podle xxxx vyhlášky.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

Vyhláška č. 221/2018 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2020.

Ministr xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxxxx, XXx., Xx.X., v. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

1. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

X toho

u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx

xxx. 14 týdnů

poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx medicína, xxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx uvedených v xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx selhání základních xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x speciální chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx o centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x krevních transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x prevence.
 • Základní vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a urgentní xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich vlivu xx celkový účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče x centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx anesteziologického xxxxx (xxxx I. a) 4.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx oboru urgentní xxxxxxxx, může xxxxxxxxx 6 měsíců x 24 xxxxxx povinné xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Aplikovaná xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx péči.
 • Klinická farmakologie xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k anesteziologické x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx oborech včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x její xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx u pacientů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx akutní x xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx x pacienty v xxxxxxxxxxxx oborech a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx technik xxxxxxxxxx podpor x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx nákazy a xxxxxxxx mikrobiologie xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx resuscitace x poresuscitační xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, problematika xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a porodnictví, xxxxxxxxx x rehabilitace xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx:

 • Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
 • Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpor x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (oxygenoterapie a xxxxx plicní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oběhu).
 • Prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx x břicha).
 • Prováděním xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory a xxxx x vnitřní xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx resuscitace.

Vzdělávací xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: respirační etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, akutní koronární xxxxxxx, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx systém x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických pracovníků.

Vedení x nakládání se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx a přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Prevence škodlivého xxxxxxx návykových látek (xxxx xxx "NL") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících vyšetření xxxx léčbu x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zobrazovací xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (specifika, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny

Předmět

Náplň xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx systém; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx spojení.

Patofyziologie dýchání xx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx oběhové ústrojí.

Vliv xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, imunita.

Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx antidota.

Vazopresory, inotropika.

Lokální xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx monitorace.

Kanylace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, arteriální xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx péče.

Principy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx chirurgii.

Základní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x úrazové chirurgii.

Základní xxxxxxxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx základů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX x x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx anestezie, xx. xxxxxx prevence, diagnostiky x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy xxxxx xxxxxx ventilace xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazu i xxxxxxxx pomocných vyšetření, xxxxxxxxx priorit dalšího xxxxxxx, indikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, život xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obraz x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, indikace x xxxxxxxx náhrad xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 30 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx akreditace, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část I. x) 1.

Anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péči 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxx alespoň x jednom x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy a xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové péče, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx splní i xxxxxxxxxx se společným xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx odbory.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ventilace, kde xx na xxxxxx xxxxxx lékař anesteziolog xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx,

5. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxx fyzická xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených pacientů xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x jejich počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx za poslední 3 kalendářní roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho laparoskopické xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx na školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x oboru vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx dostupností,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. a) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 24 xxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxx pro 2 x xxxxxxxxxxxxx oborů, x xxxxxxx poskytování x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx ústrojí,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx,

5. urologie.

Pracoviště xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního charakteru, xxxxxxxxx xx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 3 000 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 3 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Urgentní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx urgentního xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx urgentního xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicína xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx průchodnosti dýchacích xxxx pomocí vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx a různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x plic xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní medicíny x xxxxx v xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní medicína x xxxxx v xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

kurz Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx škole x Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři zdravotnického xxxxx dokládají přehled xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, nukleární medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx na operační xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx problematice.

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

2. XXXXXXXX XXXX DERMATOVENEROLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - lůžková péče

18

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - ambulantní xxxx

6

x) xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx první pomoc

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx dermatovenerologie

Rozsah a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před přihlášením xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. v akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit v xxxxx X. xxxx. x).

3. Potvrzení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - lůžkové xxxxxxxx x ambulantní xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx anestezie xxxx xxxxxxxxxx kožních xxxx

40

Xxxxxxxxxx malých lézí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rotačním xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx

10

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxx kožních x xxxxxxxxxx xxxxxx

30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx)

20

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxx fototerapie xxxxxxxxxx XX xxxxxxx

20

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx kožních lézí

20

Kompresivní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obvazem

10

Dermatoskopie

50

Odběr xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx vyšetření po xxxxxx obarvení (xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx.)

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx vyšetření v xxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx scabiei

10

Část XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx praktické xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. a) 1.- 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x hodnocení závažnosti xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x chirurgii, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx pacientů.
 • Základní chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx a speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření ran.
 • Péče x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx vnitřní nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x podání transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x anesteziologii x xxxxxxxx medicíně, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (část I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy xxxxxxxxxxx a léčby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x molekulární xxxxxxxx xxxx, xxxxxx adnex x sliznic.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx obecných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x celkově xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxx používaných, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx terapie a xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxxx x postupy xxxxxxxxxxxxxxxxx, virologických, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, dermatohistopatologických (biopsie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx imunohistologie), xxxxxxxxxxxxxxx, imunologických a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zpracování x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx spolu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x vzájemné xxxxxxxxx, zvláštnosti xxxxxxxx x dětském x xxxxxxxxxx věku.
 • Fyzikální terapie (x léčbě xxxxxxx xxxxxxx typy XX xxxxxx, o infračerveném xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvislostmi), xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx angiologie x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx stravování x xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx posudkové xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčby xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx malignity.
 • Tropická, xxxxxxxxxxx x ekologická xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výzkum:

- xxxxxxx klinická xxxxx,

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxx pacienta x xxxxxxxxxxx souhlas,

- xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx experimentů na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pregraduální magisterské, xxxxxxxxxx x sesterské xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxx sexuálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx x organizace xxxx x xxxxxxxx xx sexuálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx nemocí přenosných xxxxxxxxx stykem x x HIV xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • XXX infekce x XXXX.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x novorozenců.
 • Psychosexuální x sociální aspekty xxxxxxxx přenosných xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx xxxxxxxx pohlavnímu xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx z biologie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x molekulární biologie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pediatrie, xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx resuscitace xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx diagnostická xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonů.
 • Vedení dokumentace x lůžkovém a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx resuscitace včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, strangulace atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX a XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

Zdravotní xxxxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x etické zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx jemu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX v ČR.

Přehled XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího xxxxxx xx živé xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x jednotky používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce radiační xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx a možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x využitím zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x kojících žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx dermatovenerologie

Předmět

Anatomie, xxxxxxxxxx x funkce xxxx.

Xxxxx imunitní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx příčin.

Fotodermatózy.

Houbové xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx infekce.

Kožní xxxxxxxxx xxxxxx anafylaktického xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dermatózy.

Nemoci xxxxxxxx xxxxxx tkáně.

Poruchy xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx rtů x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx z xxxxxx cirkulace.

Névy.

Névové xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx in situ.

Kožní xxxxx.

Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx infekce x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x provádění specializačního xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 Požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx v jednom x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x pracoviště se xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb poskytuje xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x možností xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok nebo xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx kmeni rozumí xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx prostřednictvím telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou odbornou xxxxx může dostupnost xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x možností alespoň xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické oddělení,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx a transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a jejich xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 z toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, kteří splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 4.

Dermatovenerologie - xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxx xxxxx x minimálně 200 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx průměrně 200 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 roky.

Zařízení xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x následujících:

1. xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),

4. xxxxxxxxxxxx,

5. zákrokový xxx.

xxx část X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neselektovaným xxxxxxx s minimálně 5 000 vyšetření xx rok x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx:

1. možnost aplikace xxxxxxxxxxxx testů, minimálně 40 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 40 xx xxxxxxxx 3 xxxx,

2. xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx - alespoň 1 xxxxx xxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vybavení x xxxxxxxxxxxx excizím x ke xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant kurzu xx specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Minimálně 2 lektoři se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx na vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 xxx v oboru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx probíhá xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx kvalifikaci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k nimž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx kurz xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx je vhodný xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

3. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen gynekologicko-porodnický - v délce 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx povinné odborné xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx zařazen xx specializačním xxxxx xxxxxxxx genetika, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx základního xxxxx gynekologicko-porodnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obor xxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x části X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx provést x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx - lůžkové oddělení

Vedení xxxxxxxxxxx vaginálního porodu x xxxxxxxx porodního xxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

80

Xxxxxxxx xxx

20

Xxxxxxxx xxxx instrumentální xxxxxx xxxxxx děložní po xxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx ultrazvuková vyšetření

150

Porodnická xxxxxxxxxxxx vyšetření:

100

vyšetření xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 18. - 20. xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx skórovací xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x zhodnocení limitací

zhodnocení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx x příčného xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx kyretáž xxxxx x xxxx xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo interrupce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx (vakutáž)

15

Laparoskopie x xxxxxx xx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx cysty Xxxxxxxxxxxx žlázy

Nekomplikované vaginální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx x požadavky xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, diferenciální diagnostiky x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx výkony, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí a xxxxxxxxx oddělení; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x anesteziologii x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x centrální xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx gynekologicko-porodnického xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx genetika, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x akreditovaném zařízení xxxxxx specializačního xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x fetomaternální xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx porodnické xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pooperační xxxx.
 • Xxxxxxxxx a možnosti xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx plodu, xxxxxxxxxxx malformací.
 • Ultrazvuková xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx ektopické gravidity.
 • Vyšetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ultrazvuku.
 • Znalost invazivních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Anamnéza x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x porodnictví (xxxxx x vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx porodů).
 • Základní porodnické xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx instrumentální revize xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx první xxxxx u závažných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (krvácení xx xxxxxx, disseminovaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx záchvat, xxxxxxx xxxxxxxx vodou).
 • Neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx vody x placenty,

- normální xxxxxxxx xxxxx v 18. - 20. xxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx,

- určení xxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx růstu xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx skórovací xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x zhodnocení limitací,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx krevního zásobení.

Obecná xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základní vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx gynekologické xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sexuálního, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx dopplerovskou xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx kojení, xxxxxxxx zásad Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostická xxxxxxx náhlých příhod x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těhotenství.
 • Abdominální operace - xxxxxxxx dutiny xxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dilatace - xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx hysteroskopie, konizace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Bartholinské xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x/xxxx kyretáž xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx revise xxxxxx děložní nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dilatace - xxxxxxx (vakutáž), xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx kurzu Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x utonutí, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví/osob, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ověřují xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx ve zdravotnictví x xxxxxx hierarchie.

Organizace x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx se zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec lékařského x nelékařského ozáření.

Radiační xxxxx obyvatel z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým osobám xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické referenční xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx medicína.

Onkogynekologie.

Urogynekologie.

Gynekologie xxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx extrakční xxxxxxx

Xxxxxx 40 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení lůžkové xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x xxxxxxxx ventilace, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x na xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, nebo jednotka xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x xxxxx: hematologie x transfuzní lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů výkonů x jejich počet xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx urgentní nebo xxxxxxxxx: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx o pacienty x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. diagnostický komplement xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb za xxx xxxx průměrně 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx:

1. gynekologickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, komplementární xxxxxxxxxxx metody xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. fetomaternální xxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxxxxxxxxxx pracoviště, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kardiotokografie,

3. xxxxxxxxx xxxxx 600 porodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 600 porodů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

5. xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počty: xxxxxxxx x sondáž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hrdla x xxxx děložního, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx čípku, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Bartholinské xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

6. hysteroskopie xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, laparotomických x vaginálních xxx xxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxx hysterektomií xxxxxxxxx x bodě 2.

xxx část X. x) 4.

Lékařská genetika

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovat xxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x oboru, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx genetiky, cytogenetiky/molekulární xxxxxxxxxxxx, molekulární xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: model (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx a elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní xxxxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx vyučované problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx a komunikace

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo v xxxxxxxxxxxx studijním programu xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x délce alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx x léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x radiační onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx studiem v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx xxxxxxxxxx nácvik gynekologických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna učebna x dostupností xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx pánve x xxxxxxxxx (trenažér) xxx xxxxxxxxx výcvik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lékaři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

3. Pro xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

4. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx - v délce 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx povinné odborné xxxxx

x) povinná odborná xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. hygiena x xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy), Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zdravotní xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví působící x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, epidemiologie x veřejného zdravotnictví

24

včetně xxxxxx na vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx b)

z xxxx

5. xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx Hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

12

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. písm. x).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx školenec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx v ohnisku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §84 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx

20

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx akcích xxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pitné, xxxxxxxx vody x xxxx xx koupání

15

Kontrola xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx

15

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzikálních faktorů x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, osvětlení xxx.)

15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxx populace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (činnosti při xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx)

20

Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx x epidemiologických x xxxxxxxxxxxx šetření

100

Část XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní typy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací postupy x chirurgii, xxxxxxxx x interpretace metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, močového katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika onemocnění xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostika, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx ve vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx biologického materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Hygiena x xxxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXX ZNALOSTI

 • Metody hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx epidemiologie a xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, vody, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oborech.
 • Systémy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX, XXXXX).
 • Xxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Hygienické požadavky xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru.
 • Základy xxxxxxx XXXX a XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx oblastech hygieny x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx principy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx ke zdraví, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXXXXXXX

 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxx x limitace.
 • Proces xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Informační xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx charakteristika, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, protiepidemická opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pasivní xxxxxxxxx. Vakcinační xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x aktuální xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR x xx xxxxx.

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX ŽIVOTNÍHO XXXXXXXXX XX XXXXXX

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Biologické x xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Biologické, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxxxxx zařízení).
 • Vliv xxxxxxxxxxxx, chemických x xxxxxxxxxxx faktorů vnitřního xxxxxxxxx budov xx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx na zdraví, xxxxxxx měření a xxxxxxxxx výsledků).
 • Hygienická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx problematika xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXX PRÁCI

 • Hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxxxx prací. Nemoci x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx faktory x xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx monitorování.
 • Fyzikální xxxxxxx x pracovním xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x monitorování xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x pracovním xxxxxxx, xxxx posuzování, xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx.

XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX ŽIVOTNÍHO XXXXX X PODPORY ZDRAVÍ

 • Principy xxxxxxx xxxxxx. Požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxx, těhotné a xxxxxx xxxx, xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx živin xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx alergie x intolerance.
 • Toxické xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x intoxikací mikrobiálního xxxxxx.
 • Xxxxxxxx faktory v xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx v primární xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Primární x xxxxxx sekundární xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - prevence xxxxxxx x diabetů.
 • Primární x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nádorových xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx problematika xxxxxxxx běžného xxxxxxx.

XXXXXXX XXXX X MLÁDEŽE

 • Determinanty x hodnocení xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx násilí x dětí x xxxxxxx. Syndrom xxxxxxxxxx xxxxxxx mladistvých.
 • Hygienické xxxxxxxxx xx zařízení pro xxxxxxx x vzdělávání x na xxxxxxxxxx xxxx pro děti x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, dětských xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.
 • Hygienické xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ploch, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx.

XXXXXXXXXXX

 • Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (ochrana a xxxxxxx zdraví; struktura x xxxxxx orgánů xxxxxxx veřejného zdraví).
 • Další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a podpory xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx předpisy x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení.
 • Zhodnocení a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, užitkové xxxx x vody xx koupání.
 • Vyhodnocení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx a rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, dutiny xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx testem.

B. Program xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tématech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (dále xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx na XX v ČR.

Přehled XX zneužívaných x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL.

Problematika xxxxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx xx XX ve specifických xxxxxxxxxx jednotlivých medicínských xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi na XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x jednotky používané xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Radiologická událost, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výživy.

Problematika xxxxxxxx xxxxxxx užívání.

Problematika xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx hygieny xxxx x mladistvých.

Problematika xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx metodologie, epidemiologie xxxxxxxxxx nemocí, nemocniční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx modelových xxxxxxx).

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx zdravotnických zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče xxxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx chirurgie x xxxx alespoň v xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče u xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x pracoviště xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx zařazený do xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací metody,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx specializovaném výcviku xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x kterého probíhá xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicíny, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx a jejich xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace urgentní xxxx xxxxxxxxx: minimálně 100 nebo 100 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx vlastním xxxx smluvním xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxxx X. x) 4.

Hygiena x xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

xxxx

xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mající xxxxxxxx xxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mající akreditovaný xxxxxxxxxxx studijní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vojenské lékařství x xxxxxx vybavení xxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

xxx xxxx X. a) 5.

Hygiena x epidemiologie - xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx vybavení xxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx s vybavením: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX a xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model musí xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx xx plic xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik intubace xxxx, xxxxxx novorozenců x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné testování xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx specializovanou způsobilostí xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx medicíny a xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx škole x Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a profesní xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx být lektoři x ukončeným vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx x oboru, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie,

2. Radiologičtí xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. Další odborníci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx s xxxxx xxxxxxx 10 xxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx studiem v xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 397/2020 Xx.

5. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka povinné xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxx

x xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozsahu alespoň 500 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx oboru

a) cévní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx chirurgie xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx povinné xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx specializační obory.

24

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx b)

b) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením ke xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné praxe x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx zařízení xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. písm. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Výkony

Počet

Ošetření komplikovaných x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx

5

Xxxxxx x drenáž xxxxxxxx

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx operacích xxxxx x uskřinuté kýly

15

Operace xxxxx a uskřinuté xxxx

10

Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx operacích nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonech, xxxxxx xxxxxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx na končetinách

10

Asistence xxx xxxxxx xxxxxxxx x oblasti anu

5

Konzervativní xxxxxxxx poranění xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zlomenin (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sádrování x xxxx imobilizační xxxxxx)

20

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx poranění (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx fixatéru, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

20

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců vzdělávání (xxxx I. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy anestezie x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx a chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu, odsávání xxxxxxx z dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx vzdělávání x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx chirurgie, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx povinné xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmene absolvovat x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx, antisepse, dezinfekce, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx - xxxxxxxxx, xxxxxx, poruchy hojení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx onemocnění xxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx algoritmy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyšetřovací xxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx., xxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx k operaci.
 • Chirurgický xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, terminologie xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich indikační xxxxxxxx a postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony xxxxxx povahy.
 • Základní pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx charakteristiky xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx problematika xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx plastické a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx žlázy.
 • Chirurgie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx syndromy.
 • Primární x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxx xxxx.
 • Xxxx zevní a xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tlustého xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx x maligní xxxxxx jater.
 • Cholecystolitiáza x xxxx komplikace.
 • Diferenciální diagnostika xxxxxxxxxxxx ikteru.
 • Nádory pankreatu.
 • Krvácení xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx traktu.
 • Zánětlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • xxxxxxx xxxxx příhody břišní.
 • Chirurgie xxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx transplantace.
 • Nejčastější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ran x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx syndrom, xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x břicha.
 • Diagnostika x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, XXX a xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x luxací, základní xxxxxxxxx kritéria xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx algoritmy diagnostiky x xxxxxxxx polytraumat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx komplikovaných a xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx centrálního xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxx hrudníku.
 • Operace povrchových xxxx, furunklů, benigních xxxxxxx tumorů.
 • Asistence xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx apendektomii.
 • Apendektomie.
 • Asistence xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technik.
 • Konzervativní xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx techniky, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx poranění (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aplikace xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nitrokloubních xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické postupy, xxxxxxxxxxxx okno, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, inhalační xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Advanced Trauma Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení zdraví/osob, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program kurzu Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (lege artis).

Stížnosti xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a závislostí xx NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx XX x závislé.

Právní xxxxxxx související se xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx radiační ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc fyzickým xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, příčiny x možné následky.

Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, imunologie, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx diet, nutriční xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, indikace x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx žaludku x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx onemocnění xxxxxxxx x žlučových xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x endoskopické výkony, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxx, indikací x možných komplikací. Xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, konzervativní x xxxxxxxxxxx léčba.

Kolorektální xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálezy, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx léčba xxxxxxxxxxxx afekcí.

Poranění xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx onemocnění xxxx, xxxxxxxx výkony x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx chirurgie - xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx žlázy, xxxxxxxxxxx tělísek x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx chirurgie.

Základní xxxxxxxx xxxxxx chirurgie.

Poranění XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx chirurgie.

Traumatologie diafyzárních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxxx, léčba, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx pánve, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zvláštnosti xxxxxxx starších pacientů.

Traumatologie xxxxxxx xxxxx xxxxx x nohy. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zápěstí x xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Transpozice xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 30 hodin

Část III.

Požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx xxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální zabezpečení xxxxxxx péče k xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx na lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém kmeni xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie.

Zařízení disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní oddělení,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují podmínky xx školitele x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: minimálně 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx zařazený xx specializační xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x minimálně 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Dostupností xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x oboru chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a patologie, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x toho laparoskopické xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: minimálně 500 x toho minimálně 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx traumat pohybového xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx povinných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Cévní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxx chirurgie.

pro xxxx X. x) 4.

Dětská xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx chirurgie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče v xxxxx gastroenterologie.

Vzdělávací aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx resuscitace x xxxxxxxx uložení sledovaných xxx do XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx plicní ventilace x xxxx do xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praxí x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu xx vysoké xxxxx x České republice xxxx xx vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním příslušného xxxxxxxx a odbornou xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx magisterským studiem x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx chirurgie

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku,

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx, xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx, nejméně 10 xxx praxe x oboru, specializace x xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

6. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx lékařství

Obor

Délka xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx lékařství - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

8

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - JIP

4

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

8. Xxxxx dle určení xxxxxxxxx po dohodě xx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx nebo xx xxxx x xxxxxx xxxxx: geriatrie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx onkologie, pneumologie x ftizeologie, xxxxxxx xxxxxxxxx.

6

x) xxxxxxx odborná xxxxx x oboru - xxx xxxxxx xxxxxxxx xx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

Obor

Délka xxxxx x měsících

1. Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx x neselektovaným xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx lékařství - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x neselektovaným příjmem

8

včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx d)

5. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Vnitřní xxxxxxxxx - XXX

3

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6

8. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

1

9. Xxxxxxxxx

1

x) xxxxxxx odborná xxxxx x xxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxx, xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

Obor

Délka xxxxx x měsících

1. Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

8

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x bodu x)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

4

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

8. Xxxxx xxx xxxxxx školitele xx xxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxx nebo xx xxxx x oborů: xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx, endokrinologie x xxxxxxxxxxxx, gastroenterologie, geriatrie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, infekční lékařství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, lékařská mikrobiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx medicína, xxxxxxx xxxxxxxxx.

6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

Rozsah a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx v xxxxx x xxxxx I. x) xxxx X. x) xxxx I. x) dle xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, potvrzené xxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. písm. x).

Xxxx XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx praxe x akreditovaném zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení základních xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek x s neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx přípravků, prevence x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče o xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx používané xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Akutní xxxxx ve vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmene

Vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxx x certifikátem x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o nutnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx pacienta xxxxxx xx specializovanou způsobilostí.

Lékař x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx:

 • Xxxxxx xxxxxxxxxx anamnézu xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx).
 • Xxxxxxx fyzikální xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx cílené xx xxxxxxxxxx symptomy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fyzikální vyšetření x xxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx) k definování xxxxxxxxxx obtíží.
 • Vyhledat x xxxxxxxxxx příslušné x xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.); xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vytvořit xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx běžné xxxxxx v lůžkové x xxxxxxxxxx praxi.
 • Přesně xxxxxxxxxxx významné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během ambulantní x lůžkové péče.
 • Náležitě xxxxxxxxxxx diferenciální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx plán xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx rodinami.
 • Diskutovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x příčině jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pochopení xxx xxxx xxxxx x očekávání.
 • Vyhodnotit schopnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx indikace, xxxxxx, a provést xxxxxxxx interpretaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, analýzu xxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.
 • Provést xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkony: venepunkce, xxxxxx ascitu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, neinvazivní hemodynamické xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x vyšetření xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v běžných xxxxxxxxxx situacích, xx xxxxxxx xx xxxxx x lůžkové a xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx: anemie, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x acidobazické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxxx a xxxxx běžných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ambulantně xxxxxxxx onemocnění.
 • Projevit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx chorobami, se xxxxxxx xx setká x xxxxxxx a xxxxxxxxxx péči, xxxx xxxx: xxxxxxxx mellitus, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, osteoporóza, xxxxxxx selhání, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pneumonie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pankreatitida, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, zánět xxxx x podkoží, infekční xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx deteriorace xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx: xxxxxx xx hrudi, xxxxxxx, xxxxxxxxx, bezvědomí, xxxxxxxxx, sepse, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, synkopa, xxx, krvácení xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx antikoagulační x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx složitost a xxxxxxxxxxxxxxx problematiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se x nutnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konzultace x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Angioplasty), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x včasné nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx xx xxxxxxxxx xx ukončení testem.

B. Xxxxxxx kurzu Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní právní xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x jejich hierarchie.

Organizace x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x povinnosti pojištěnců.

Systém xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických pracovníků.

Základní xxxxxxxx x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x ČR a xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX a závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx (specifika, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou:

anemie, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, porucha funkce xxxxxx, poruchy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx

xxxxx xxxxxxx chorob x lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, srdeční xxxxxxx, xxxxxxxxx síní, xxxxxxxxx obstrukční xxxxxx xxxxx, chronické onemocnění xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, pleuritida, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxx, infekční průjem

zahájení xxxxx x xxxxxxxx xx stabilizaci pacienta x xxxxxxxx potížemi, xxxx jsou:

bolest xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sepse, xxxxxxx srdečního rytmu, xxxxxxx, šok, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x antiagregační xxxxx

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx, k provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1, I. x) 1, X. c) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x vyhlášce x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx vyhlášky x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx formou lůžkové xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tyto odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx lůžkách multidisciplinárního xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. a) 2, X. x) 2, X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx nejméně:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx do specializační xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody,

5. lékařem xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím telefonu xxxx elektronicky, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může dostupnost xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor gynekologie x porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx oddělení,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx průměrně 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3. - 4., 8., X. x) 3. - 4., I. x) 3. - 4., 8.

Xxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. akutní xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx dostupností,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x ambulancích zajišťující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Pro část X. x) 5, X. b) 5, X. x) 5

Vnitřní xxxxxxxxx - příjmová xxxxxxxxx (bezprahový xxxx xxxxxxxxxxxx příjem)

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s celkovým xxxxxxxxxx úvazkem xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx péče:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. ambulance xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. diagnostický xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou dostupností,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve spektru xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxx X. x) 6,1. x) 6, X. c) 6

Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzívní xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální zabezpečení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. akutní lůžková xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx komplement xx vlastním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx dostupností.

pro část X. x) 8.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pacientům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (cévní mozkové xxxxxxx x kraniocerebrální xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro vysoce xxxxxxxxxxxxxxx péči, xxxxxx xxxxx, míchy a xxxxxx obalů, infekční xxxxxxxxxx mozku, míchy x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x demence, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závratí, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx syndromů xxxxxx vertebrogenních poruch; xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx XXX, XXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24 hodinovou xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšetření CT x CTA,

5. xxxxxxxx xxx standardů xxxxxxxxxxxx x přístrojového xxxxxxxx xxx základní neurologickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx umožňující xxxxxxxxx diagnostiku a xxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xx radiologii x xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicínu, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocných),

7. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx průměrně 500 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

8. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 8.

Alergologie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ambulantní xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx s alergickou xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx s potravinovými xx xxxxxxxx alergiemi, xxxxxxxxxxx na jed xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bronchiálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxx, atopickým xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, recidivujícími xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sekundární xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx endokrinologie a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zajišťována xx xxxxxxxxxx endokrinologie xxxx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx endokrinologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx zajišťující odbornou xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školencům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx biopsie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možností xxxxxxx běžná hormonální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ultrazvukem a xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, oddělení nukleární xxxxxxxx provádějící vyšetření xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx tělísek - xxx xxxxxxxx smluvně x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči x xxxxx diabetologie,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx ambulantních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 ambulantních xxxxxxxxx xx poslední 3 xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8.

Gastroenterologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. a) 8, I. x) 8.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xx daném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx (1 x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1,0) se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 x xxxxxx poskytovateli zdravotnických xxxxxx.

x) typ pracoviště

Pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pacienty x xxxxx oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, řeší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rezerv xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizovaných pacientů. Xx xxxxxxxxx 24 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx komplement.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx péče nebo xx zdravotnické zařízení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství.

Praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmene xxxxxxx xxxxx xxxxxx školitele xx xxxxxxxxxx hematologie xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx;

1. hematologické pracoviště x rozsahem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

1.2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx hematologie, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře, xxxx

2. transfuzní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx:

2.1 krevní xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx základní xxxxxx), xxxxxxxxxxx konziliární xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX),

2.2 xxxxxx transfuzních přípravků xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx krve xxx xxxxxx transfuzních přípravků xx xxxxxxx platného xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Státním xxxxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxx zákona x léčivech ("odběrové xxxxxxxxx"), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8., X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx x základním xxxxxxx infekčních xxxxxx, xxxx o xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx pojišťovnou,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx izolaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nádobí x zpracování odpadu, xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, příjmová xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx imunologie, antibiotického xxxxxxxxx, pracoviště anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx technické x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx léčba ischemické xxxxxxx srdeční,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. Xxxxxxxxxx kardiostimulátorů, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Diagnostika a xxxxx chlopenních vad,

5. Xxxxxxx srdečního xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX),

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. Xxxxxxxxxx,

10. Xxxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx ve 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx lékařství,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví,

5. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx klinické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

1. endokrinologie x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. a) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x následujících xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx dispenzární, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, lůžka xxxxxxxxx xxx onkologicky xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx komise xxx léčbu jednotlivých xxxxxxxxxx onemocnění.

pro xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišť diagnostické x léčebné péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx zajišťovat xxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxx, a xx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x reprodukční xxxxxxxx, cytogenetiky/molekulární xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nefrologickou xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx pacienti s xxxxxxxx ledvin (jedná xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ledvin (xxxxx xx x akreditované xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx), xxxx

4. vnitřní xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx část specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx vlastním nebo xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx klinické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx zobrazovací xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sonografie).

pro xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx medicína, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednou gamakamerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX, xx zařízení xxx xxxxxx aplikovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx požadavků Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx 2 500 xx xxxx vyšetření xxxxx xxxx xxxxxxxx 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx, x tohoto xxxxx 800 xxxxxxx SPECT.

pro xxxx X. x) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx diagnostiku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x bronchogenního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, spirometrii, oxygenoterapii, xxxxxxxx, pleurální xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx x pacienty x xxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx onkologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče oboru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxx neurologie nebo xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx plné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění.

pro část X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx urgentního xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné péče xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

xxx xxxx X. x) 7., X. x) 7, X. x) 7.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pacientů x xxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxx: 900.

Xxxxxxxxx xxxxx návštěvních xxxxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx pacienta: 25 xx xxxxxxxxxx xxx.

Xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x porodnictví

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pokrývá xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx péče v xxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxxxxxx, prebioptické metody, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ultrazvuku.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porodnického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů:

1. minimální xxxxx 600 porodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 600 porodů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 výkonů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxx. xxxx xxxxxxxxx gynekologické xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: xxxxxxxx x sondáž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x těla xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx děložního xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Cavum Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, excize xxxx xxxx formy ošetření xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx genitálu, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

4. hysteroskopie xxx xxxxxxxx xxxxxx počty,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2.

Xxx xxxx I. x) 9.

Pediatrie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oboru dětské xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xx xxxxx dětského xxxxxxxx je xxxxxxxxx 900 xxxxx xxxx xxxxxxxx 900 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxx xx všeobecné xxxxxx xxxxxxxxx dětského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx porodnici, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 600 za xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních funkcí, xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx cest pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx z xxxx xx plic ústy, xxxx masku, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x xxxxx v oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x profesní xxxxxxxxxx x oblasti zdravotnického xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx lektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx nemoci x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx onkologie.

2. Radiologičtí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Základy xxxxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oboru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx školitele.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx č. 397/2020 Sb.

7. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxx

7

5. xxxxxxxxxxxxxxx

17

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx b)

z xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxx úrazová xxxxxxxxx

2

x) vzdělávací aktivity x pověřených organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, etiky x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx ke zkoušce xx ukončení vzdělávání x základním kardiochirurgickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx I. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx školenec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

30

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

30

Xxxxxx xxxxx x revaskularizačním xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx x kardiochirurgických xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců vzdělávání (xxxx X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x rizika.
 • Provoz pracovišť xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení volných xxxxxxxxx cest (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění periferního xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 24 měsíců povinná xxxxx x oboru xxxxx (část I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxx - 7 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx infekcí x xxxxxxxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxxx trauma.
 • Výživa x chirurgii.
 • Základy xxxxxxxxxx xxxx x chirurgii.
 • Kýly xxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx x onkochirurgii.
 • Chirurgie štítné xxxxx.
 • Xxxxxx a nádory xxxx a mediastina.
 • Onemocnění xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx pankreatu.
 • Základy xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tkání x xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Drenáž x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kožní xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx břišních x xxxxxx břišních xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx - 17 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti

 • Aktivní xxxxx xx xxxxxxxxxxx diagnostického x xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx lůžkových xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx intenzivní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště.
 • Vedení veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Asistence x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx polytraumat x xxxxxxxxxx poranění.
 • Předoperační xxxxxxxx x xxxxxx příprava x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx břišní x xxxxxx.
 • Xxxxxxx anatomie x patofyziologie vrozených x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody v xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx pooperační xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: úrazový xxx, xxxxxxxx komplikace po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx a xxxxxxxx, xxxxxx xx termické xxxxxx, septické komplikace xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x úrazové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a břicha.
 • Diagnostika x základní xxxxxxxx xxxxxxxx poranění páteře x CNS včetně xxxxxxxxxxxxx diagnostiky intoxikací.
 • Diagnostika xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzervativní x xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostiky a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava x obecná xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ran.
 • Konzervativní léčba xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné dysrytmie x terapeutické přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny břišní, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Advanced Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení zdraví/osob, xxxxxxx řešení v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx, xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové pojištění.

Sociální xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx, xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx na XX xx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx systémy, xxxxxxxxx deterministických a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx radiační ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx zdrojů ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Věstník XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zobrazovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx III.

Požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx pracovišť domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx akutní xxxxxxx intenzívní péče 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení lůžkové xxxx k vyhlášce x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje anesteziologickou xxxx x oboru xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx u výše xxxxxxxxx oborů je xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx podmínku xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tyto odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro část X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx elektronicky, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx specializovaném výcviku xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx průměrně 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx část I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx dostupností,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. a) 4.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče je xxxxxxxxx v nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Dostupností xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, popřípadě multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za poslední 3 kalendářní roky,

z xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x minimálně 8 xxxxx XXX x přístrojovým vybavením.

Počet xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 450 xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 450 za poslední 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud pracoviště xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxx: 400 za xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 400 za xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stavů xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě 24 xxx.

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, arytmologie, xxx.) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (klinikou).

pro xxxx I. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx oboru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx chirurgie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxx zvýše uvedeného xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx statut xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (zejména xxxxxxxxxxxx x oběhových) x objektivizaci účinnosti xxxxxxxxx resuscitace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx PC x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic do xxxx ústy, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx programu xx xxxxxx škole x Xxxxx republice nebo xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx práva v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx příslušného zaměření x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx návykové xxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Další xxxxxxxxx s absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx ve xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

8. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx odborná praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

22

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodu x)

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce po xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti stavů xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx a léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika ošetření xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx včetně xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx cest.

Teoretické znalosti x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxx chirurgie - 24 xxxxxx xxxxx xx akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x patologické xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlavy x xxxx.
 • Xxxxxxx o současných xxxxxxxxxxxxxx metodách xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx x diagnostické xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxx xxx, nervů x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x maxilofaciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orofaciální xxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hlavových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orofaciální xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dispenzární xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terapie xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x metabolické xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx skeletu.
 • Klinika chorob xxxxxxxxxxxxx dutin.
 • Klinika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, lymfatický xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (obličejová xxxxxxxx xxxxxx x válečná), xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx předprotetická xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dutině xxxxx, xxxxxx diferenciální xxxxxxxxxxx x terapie.
 • Problematika XXX/XXXX.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx a rekonstrukční xxxxxxxxx obličeje a xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx lokálních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx lokální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, terapie.
 • Celkové xxxxxxxxxx lokální anestezie.
 • Základy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx, indikace, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, instrumentárium.
 • Komplikace xxx xxxxxxxx zubu.
 • Krvácení xx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx diatézy, hemostatika.
 • Dentitio xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moudrosti - xxxxxxxx, techniky provedení, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx technologie x xxxxxxxxx tvrdých xxxxx xxxxxx ústní - XXXXX, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, nevýhody.
 • Periapikální xxxxxxxxxxx xxxxxx (endodontická xxxxxxxxx), xxxxxxxx, technika xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx čelisti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, symptomatologie, xxxxx šíření xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx záněty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxx příhody xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - resuscitace a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx chirurgii.
 • Šok, rozdělení. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sterilizace v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x handicapované xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetřování xxxxxxxx x kardiologickým xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx x respiračním xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx imunity.
 • Maxilofaciální xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oblast hlavy x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xx komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx onemocnění x xxxx patologie xxxxxxxxxxxx kostí.
 • Osteomyelitis - xxxxxxxxxxx, etiologie, patogeneze, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx stádia, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, biologická xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx, zásady xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx šířka.
 • Zásady xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti.
 • Poranění xxxxxxx tkání orofaciální xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projekce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skeletu.
 • Zásady xxxxxxxxxxxxxxx techniky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • 3X XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kostní xxxxxx, xxxxxxxxxxx hojení xxxxx, AO, osteosyntéza.
 • Zlomeniny xxxxxxxxxxxx kostí - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx obecně, XX, xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx zlomenin xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výběžků xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, replantace.
 • Zlomeniny xxxxx xxxxxxx - diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx komplexu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostika, léčba.
 • Zlomeniny xxxx Le Fort X, XX a XXX, popis lomných xxxxx, typické dislokace, xxxxxxxxxxx, léčba.
 • Poranění CNS x krční xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx. Xxx. Střelná poranění.
 • Benigní xxxxxx dutiny xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ústní x obličeje - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx kůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx rtu - xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Karcinom xxxxxx - etiologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx zásady xxxxxxxxx onkologické terapie.
 • Nepravé xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx).
 • Xxxxxx x xxxxxxxx x lymfatických cév.
 • Nejčastější xxxxxx xxxxxxxx žláz x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx-xxxxxxxxxx defektů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx/xxxx, xxxxxx: xxxxxx, regionální, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Progenní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx ortognátní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx čelistí - xxxxxxxxx xxxxxx rozštěpových xxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxx zákroky xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ortodontické xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, alveolotomie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, speedy xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, autotransplantace xxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxx, stručná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx- x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, povrchové xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx chirurgii xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx kritéria, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx infekce.
 • Zánětlivá xxxxxxxxxx xxxxxxx slinných xxxx, xxxxxx autoimunitních, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxx oblasti - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie (xxxxxx).
 • Xxxxxx cysty - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx tkání - diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - fysiologie, patofysiologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx temporomandibulárního xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx léčba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Invazivní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Kritické xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx fyziologie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neuropatické.
 • Diferenciální diagnostika xxxxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Diagnostika.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x celkové xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jiném xxx vlastním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx zubního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxxx laloků.
 • Indikace a xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zubů.
 • Provedení extrakce xxxxxxxxxx kořene a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx fixace xxxxxxxxxxxxxx xxxx, hemiextrakce xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx implantátu.
 • Návrh xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dolní x xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x krku.
 • Provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nádorů xxxxx, úst a xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx poresekčních xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stomatognátního xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx ostoemelitid, xxxxxxxxxxxxxxxx x osteoradionekróz.
 • Provedení xxxxx x extraorálních incizí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx stagingu, xxxxxxxx x stádia xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx onemocnění orofaciální xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rezonance, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx počítačová xxxxxxxxxx xx.).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava krevního xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, křeče, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx prověřují po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jemu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XX") a léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx xx XX v ČR.

Přehled XX zneužívaných x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx živé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních pracovišť xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedených oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx i pracoviště xx společným lůžkovým xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx elektronicky, v xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx intenzivní péče, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam typů xxxxxx a jejich xxxxx xx kalendářní xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx péče o xxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx vlastním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spektru interních xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx rok nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 pacientů xxxxx za poslední 3 kalendářní roky.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Školitelem pro xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx absolvent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx následně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orální x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx. 3 xxxx praxe xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru orální x maxilofaciální chirurgie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx fotodokumentaci,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx temporomandibulárního xxxxxx, xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřetržitou xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. chirurgie - úrazová chirurgie,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx lékařství,

6. pediatrie,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x alergologie x klinická xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

11. infekční xxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxxxx x ftizeologie,

13. xxxxxxxxxxx, x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 5.

Xxxxxxxx stomatologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx do xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx periferní xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, jugularis interna), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. diagnostiky simulovaných xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnického práva x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 let a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 let v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace a xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx a léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x oboru xx vztahu x xxxxxxxxxxx tématu.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

9. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. neurochirurgie

21

(včetně xxxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. neurologie

2

6. xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx

1

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská první xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (NL) x léčba závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x obsah studijních xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx praxe x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. x.

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx punkce

5

Návrt

5

Syndrom xxxxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ran

30

Interpretace XX

30

Xxxxxxxxxxxx XX

20

Xxxxxxxxxxxx XX

5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx vzdělávání x základním kmeni x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx dovednosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bolesti, jejich xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x neinvazivními pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a terapie xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče o xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, diagnostika, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4. - 6.)

Xxxxxxxxxxxxxx - 21 měsíců xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx x interpretace rentgenových xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx neurochirurgie.
 • Infekční problematika x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx chirurgické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příprava x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ran a xxxxxxxx, reakce xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx intoxikací.
 • Základní algoritmy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příprava k xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k analgezii x místnímu znecitlivění, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx tunelu.
 • Asistence x xxxxx xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ran.
 • Administrativa xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx s xxxxxx nemocnými.
 • Péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ran.
 • Chirurgické ošetření xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy x základních neurologických xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nádorová xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx chod xxxxxxxxx x ambulantního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x analgezii x xxxxxxxx znecitlivění, xxxxxx xxxxxx možných xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx hlavních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření.
 • Lumbální xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; náhlé xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: tonutí x xxxxxxx, strangulace xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané v xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx se zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx zdravotnických pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "NL") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x závislostí na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách jednotlivých xxxxxxxxxxxx oborů, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro osoby xxxxxxxx užívající XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Program xxxxx Radiační ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, základní xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx pacientů. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx optimální zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k vyhlášce x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové péče x vyhlášce x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dále alespoň x jednom x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx průměrně 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx zajištěna v xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru chirurgie xxxx xxxxx zařazený xx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x pomoci prostřednictvím xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie.

Zařízení disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x kterého xxxxxxx odborná praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

z xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní lůžková xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx vnitřní lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Neurochirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx - 3. Xxx xxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2012 Sb. dále 3 xxxxxxxxx sestry xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx pracoviště 24, xxxxxx lůžek, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx péče intenzivní, x xx xxxxxxxxxx xxxx 1. stupně - nižší xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx oborech:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx-xxxxxxxxx,

3. neurovaskulární xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx zdravotní péče:

1. 24xxxxxxxx dostupnost XX,

2. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX,

3. 24xxxxxxxx dostupnost digitální xxxxxxxxxx angiografie,

4. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx intervenčního xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. laboratorní komplement,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. centrální XXX (XXX).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sálem x 24xxxxxxxxx dostupností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx,

3. RTG xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx monitorovací xxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx operačních xxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx průměrně 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx neúrazových xxxxxxx xxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 ročně za xxxxxxxx 3 roky. Xxxxx xxxxxxxxxxx spondylochirurgických xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx neúrazových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxxxxxx ročně: minimálně 50 xxxx průměrně 50 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

xxx xxxx X. a) 5.

Xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Vybavení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přístrojového xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx následující požadavky xx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovaná xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neurologie (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx specializovanou xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxx, míchy x xxxxxx obalů, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx hybnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx ambulance - xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx oblastech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx poruch. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx EEG, EMG, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. diagnostický xxxxxxxxxx s 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX a XXX,

5. návaznost xx xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, neurochirurgii, rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. příjem pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní péče: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 6.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prohlášením (nelze xxxxxxxx xxxxxxx):

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s digitalizací,

2. xxxxxxxxxxxx přístroj x xxxxxxxx mapováním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

3. XX xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna pro xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx funkcí (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx resuscitace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx PC x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx umožnit nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x plic xx xxxx ústy, přes xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx urgentní xxxxxxxx x praxí v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x oboru a xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu povolání xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx zdravotnického xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx lektoři s xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx x oboru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, pracovní lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx odborníci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

10. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx odborná praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx specializačním oboru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx 6 měsíců x 24 měsíců xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx dětská xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích aktivitách xxxxxxxxx x bodu x)

x xxxx

x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. kurz Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (NL) x léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx neurologie

Rozsah x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx ke zkoušce xx ukončení vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ustanovení §38a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx školenec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxxx - poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb s xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, topická a xxxxxxxxxxxxx diagnostická xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření

Zápis xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, propouštěcí xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, cíleného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření

Provedení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx mozkomíšního xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x akutní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxx diferenciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

18

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX

4

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx CMP, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx CMP, zápis xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

30

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x stavů xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx základních životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx úrazů, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxxxx - 22 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx anatomie, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.
 • Základy xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x neurofarmakologie.
 • Příznaky xxxxxxxxxxxxxx poruch x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx: epilepsie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, infekční onemocnění xxxxx, míchy x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxx poruch hybnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poruchy xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrozené xxxxxxxx vady, závratě, xxxxxxx hlavy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Principy, xxxxxx indikace a xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření x léčby (neurochirurgické x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neurologických onemocnění.

Praktické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx vyšetření - xxxxxx součásti (anamnéza, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx typu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, topické, xxxxxxxxxxx x etiologické závěry).
 • Indikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, xxxx. xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx z xxxx x neurologického xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nálezů.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, MR, xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Základní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlavních xxxxxx - xxxxx xxxxxxx příhody, kraniocerebrální xxxxxxxx, nádory mozku, xxxxx x jejich xxxxx, infekční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx obalů, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, poruchy xxxxxx, xxxxxxx postižení x metabolická xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vady, xxxxxxx, bolesti hlavy, xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx neuropatickou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x nejčastějších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx XXX včetně škály XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx CMP. Xxxx x xxxxxxxx xx neurointenzivním xxxxx.

Xxxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o pacienty x xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mozkové příhody (XXX).
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxx s akutní XXX včetně znalosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní XXX (CT, XX xxxxxxxxxxx, CT xxxxxxx, XX), odhad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, znalost xxxxx XXXXXXX.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx pacienta s XXX.
 • Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx po CMP (xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení intracerebrální xxxxxxxxx a mozkového xxxxx.
 • Xxxx o pacienta x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prodělané xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx x operačních postupů.
 • Indikace xxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx CMP (motorická xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX včetně xxxxx XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
 • Xxxx o pacienta xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx první pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické postupy, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: respirační etiologie-astma xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x krizová připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, péče x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví a xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní principy x specifika.

Komunikace mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx v XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí na XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx z různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská pomoc xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx stavy v xxxxxxxxxx - poruchy xxxxxx, xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, hypertenze xxxxxxxxxx, neuroinfekce, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx aj. - xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx, epilepsie, xxxxxx, záněty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nervosvalová, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx) - xxxxxxx doporučení pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, epikriza, diagnostický xxxxxx, xxxxx dalšího xxxxxxx diagnostiky a xxxxxxx. Xxxxxxx znalostí xxxxxx.

Xxxxxx 40 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, která xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx k vyhlášce x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru chirurgie x xxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx multidisciplinární jednotce xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x porodnictví.

Dostupností lékaře xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 nebo 100 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx vnitřní lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx průměrně 1 000 xxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx zajišťující odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx traumata x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x projevy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x uvedených hlavních xxxxxxxxx xxxxx neurologie xxxxxx závratí, bolesti xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vertebrogenních xxxxxx; xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx XXX, XXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx komplement x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX a XXX,

5. návaznost xx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, vnitřní lékařství, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx, xxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 pacientů xx kalendářní rok xxxx průměrně 500 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybaveni

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dětská xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče x xxxxx dětská xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx část, xxxxxxxx x xxxx xx novorozeneckého xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 xxxx věku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxx x vzdělávání xx xxxxxxxx x novorozenecké xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, epileptologii, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx dětský věk,

2. xxxxxxxxxx EEG, EMG x xxxxxxxxxx dostupností x xxxx xx 7.00 do 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx xxx 400 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. a) 4.

Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Centrum xxxxxx specializované xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, zveřejněné ve Xxxxxxxx XX XX xxxxx xxxxxxxx zákona č. 372/2011 Sb. o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx první pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a oběhových x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic do xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx a umělou xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx krevního xxxxxxx -punkci x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x volbu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x oboru xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud je xxxxxx vzdělání v Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx lektoři x xxxxxxxxx vysokoškolským vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxxxx přednášeného tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx.

Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

11. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx povinné xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

18

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

5. xxxxxxxxxxxx - lůžková xxxx

6

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NL) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx studijních povinností, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxx X. písm. x).

Xxxx XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx v základním xxxxx x požadavky xx praktické dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první pomoci x stavů xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx možnosti a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (bez pomůcek x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, popálenin, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x lokální xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx základních laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x anesteziologii a xxxxxxxx medicíně, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxx odebírání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx refrakčních xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx segmentu oka.
 • Farmakologie x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ultrasonografii x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxx běžných xxx na xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nepřímá.
 • Měření nitroočního xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, edém plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace trombolýzy, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Advanced Xxxxxx Life Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné postižení xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný systém x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb).

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém úhrad xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XX") a léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx zneužíváním NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx potřeby radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ozářeným xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxx alespoň x xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i pracoviště xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3měsíční praxí xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx xxxxxx uzavře smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo průměrně 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. plánované operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Vnitřní lékařství

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx interní ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx vlastním xxxx xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou péči xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 pacientů xxxxx za poslední 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx vybaven:

1. optotypy,

2. xxxxxxxxxx aplanační x xxxxxxxxxxxx,

3. štěrbinovou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx gonioskopické,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyšetřování xxxxxxxxxxxxxx rovnováhy,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. keratorefraktometrem,

10. xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Počet výkonů: xxxxxxxxx 450 xxxxxxxx xx xxx x xxxxx spektru oftalmologie xxxx průměrně 450 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx vybaven:

1. xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx aplanační a xxxxxxxxxxxx,

3. štěrbinovou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx gonioskopické,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. Hertelovým xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyšetřovacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rovnováhy,

8. keratorefraktometrem.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 roky.

Vzdělávací xxxxxxxx u pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx resuscitace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx z plic xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x volbu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx nejméně 5 let x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx x České republice xxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Součástí lektorského xxxx xxxx být xxxxxxx s ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx a praxí xxxxxxx 5 xxx x oboru, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru radiologie x zobrazovací metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x radiační xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 12 x vyhlášce x. 397/2020 Sb.

12. ZÁKLADNÍ XXXX ORTOPEDICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x měsících

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx xx specializačního xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 16 xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

16

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí

U xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí (xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx), který tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dny x xxxxx.

8

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Základy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx specializovanou způsobilostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit v xxxxx X. písm. x).

3. Potvrzení o xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a garantem xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x oboru

Výkony

Počet

ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx ošetření nekomplikovaných xxx

50

Xxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx léčba xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx imobilizační xxxxxx)

50

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např.: xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kovů xxxx.)

100

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx náhrada, xxxx xxxxxxxx apod.)

20

Asistence u xxxxxxx xxx poranění xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx)

40

Xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

5

Xxxxxxxxx xxxxxx x středních ortopedických xxxxxxx (xxxx.: xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kovů apod.)

20

Provedení xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (vnitřní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx)

10

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx praktické dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. a) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x první pomoci x stavů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x pooperační rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních komplikací. Xxxxx znalost klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx vzdělávání v xxxxx xxxxxxxxxx ortopedického xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí - 16 xxxxxx xxxxx x akreditovaném zařízeni xxx odborným xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního oboru xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx, může xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 16 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto specializačního xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx pohybového xxxxxxx - kosterní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aparát, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x biomateriálů.
 • Základní xxxxxxxxxxx procesy - xxxxxxx (zlomeniny, xxxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx apod.).
 • Fyziologie a xxxxxxxxxxxxxx hojení xxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (XXX, CT, MRI x xxxxx).
 • Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ortopedii a xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx terapie xxxxxxxxx (repozice, stabilizace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx prostředky xxxx.) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx léčba, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx apod.).
 • Principy xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx kloubní punkce).
 • Ošetření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx končetinových xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x semikonzervativních postupů, xx. xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx korzetů x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí.
 • Schopnost naložení x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx dysplazie xxxxxxx x manipulace x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx vývojové xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx operativě.
 • Příprava xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx jednoduché xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nohy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx amputačních xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměřeným xx xxxxxxxxxxx a xxxxx poranění xxxxxxxxxx xxxxxxx (s výjimkou xxxxxx xxxxx, hrudní, xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x týdnu - 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x patofyziologii xxxxx: xxxxxxx šok, xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komplikace xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx paraklinických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx principy xxxxxxxx poranění hrudníku x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a XXX včetně diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx zlomenin x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx algoritmy xxxxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dětí x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx metody).
 • Konzervativní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx poranění (vnitřní xxxxxxxxxxxx, zevní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx až xxxxxxx složitých stabilizací (xxxxxxx) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Life Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx plicnice, zvláštní xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, principy x indikace trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo e-learning

Znalosti xxxxxxx x kurzu xx ověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (dále xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání NL x závislosti xx XX x ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx v XX a jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX ve specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na živé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx nebo léčbu x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek pacientů xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx ortopedie x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, klinické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx kyčelní, xxx xxxxxxxxxxx congenitus, coxa xxxx xxxxxxxxxxxxx, aseptické xxxxxxx, dětská xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx kloubní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx velkých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx infekce.

Onkologická xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx ruky.

Ortopedie nohy.

Artroskopie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx horní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx končetiny a xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nervů.

Základy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x balneoterapie.

Celkem 40 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, k provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx I. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx intenzivní/resuscitační lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu nejméně:

1. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru radiologie x zobrazovací metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, lékařská mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx průměrně 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx počet za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů za xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pohybového ústrojí

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx operačním sálem.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx a traumatologie xxxxxxxxxx ústrojí x xxxxxxxxxx úvazkem 0,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující požadavky xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx doložit standardní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění péče:

1. xxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí (xxxxx dutiny xxxxx, xxxxxx, xxxxxx) kontinuálně xxxxxxx x rozsahu xxx xxx v xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x vybavením: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx PC x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně intubačnf x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx xx plic xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx řečiště - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), vena xxxxxxxxx a různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx, x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru urgentní xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x nejméně 10 xxx praxe výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx takové vzdělání x Xxxxx republice xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (etika, komunikace x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx a xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

13. XXXXXXXX XXXX OTORINOLARYNGOLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx povinné xxxxxxx praxe

a) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x krku

20

včetně účasti xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx v bodu x)

5. xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx péče

3

6. dětská xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

x) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x krku.

Rozsah x obsah studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 písm. x) zákona x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Absolvování xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku

Chirurgická xxxxx paratonzilárního abscesu

Konzervativní xxxxxxxx xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx a xxxx

10

Xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxx kůstek

5

Léčba xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

3

Xxxxxxxx laryngoskopie ezofagoskopie

3

Tympanostomie

Resekce xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx xxxx)

5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx protetických xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx zánětu

Tonzilektomie

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx pomoci u xxxxx ohrožení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx bolesti, jejich xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, indikace x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní medicíně, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, péče o xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx X. x) 4. - 6.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku - 20 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, mikroskopických x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecná xxxxxxxx x XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x základních XXX onemocnění (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, chronická xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx středouší, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx krční cysty, xxxxxx hlavy x xxxx, onemocnění xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a polykacích, xxxxxxxx obličejového skeletu, xxxxxxx krční záněty, xxxx.).
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, rezistence xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, nedoslýchavost, xxxx.).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení a xxxx xxxxxxxxxx sálů x XXX vyšetřovací xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx vlastností léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podání.
 • Základy podání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x polykacích.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx epistaxe x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nekomplikované xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xx xxxxx x xxxx).
 • Xxxxxxx: adenotomie, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx benigních xxxxxx xx xxxx (xxxxxx, xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx (septoplastika, XXXX), ucha (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx.), xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žlázy, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxx výkony xxxxx x xxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx.).

Xxxxxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sluchadly x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (audiologické x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx topodiagnostiky xxxxxx sluchu x xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx (principy vyšetřování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x fonochirurgického xxxxxxxx), xxxx o xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx hlasové xxxxxxxxxx.
 • Xxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx principy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - prahová xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxx hlasu (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx diagnostické xxxxxxx x poruch xxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, péče o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx a posudky x audiometrii, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx otorinolaryngologie - 1 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxx a předoperační xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx ORL, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v XXX.
 • Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx zvukovodu, bubínku, xxxxxx, tympanometrie x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x onemocnění XXX xxxxxxx u dětí.
 • Rozdíly x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx anestezii x xxxxxxxxxxx u dětí x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, adenotomie, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx u xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx, diagnostika a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx věku, hemangiomy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lymfomy, xxxxxxx, xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx poleptání xxxxxxxxxx, dýchacích cest x xxxx, xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x polykacích cestách.
 • Paracentéza x dětí.
 • Endoskopie nosních xxxxxxxx, epifaryngu, laryngu x xxxx, xxxxxxxx x dítěte.
 • Vyšetření xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dětí x xxxxxxxxxxx nálezů.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Advanced Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx plic, embolie xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx x utonutí, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Advanced Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby, zdravotnických xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx a matku, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx a komunikace

Předmět

Legislativa

Základní xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické kodexy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (xxxx jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx NL a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání NL x závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na živé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační zátěž xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x využitím zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční úrovně). Xxxxxxx xxxx, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Základy x otorinolaryngologii x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx.

Xxxxxxx chirurgických xxxxxxx - xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx, hltan, xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pracoviště akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 2. stupně - xxxxx intenzivní péče xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx anesteziologickou péči x oboru chirurgie x dále xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie a xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní péče x xxxx uvedených xxxxx xx poskytována xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ventilace, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 100 xxxxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní rok xxxx průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x oboru chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx průměrně 1 000 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx podmínky xx školitele x xxxxx xxxxxxx lékařství x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x celém spektru xxxxxxxxx onemocnění: minimálně 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx péče v xxxxx otorinolaryngologie a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Musí xxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

xxx xxxx I. a) 5.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Dětská xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování péče x oboru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx intubační x různými technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx plic xxxx, xxxx masku, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik intubace xxxx xxxxxx novorozenců x umělou plicní xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řečiště - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx žíly (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných poruch xxxxx na kardioskopu x volbu farmakoterapie x elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx zdravotnického práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx medicína a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Základy x otorinolaryngologii x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, s xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 14 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

14. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxx

x) Xx-xx školenec xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx soudní lékařství.

b) Xx-xx školenec xxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx, může 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx absolvovat x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

24

xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx b)

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx patologickém kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx I. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsané xxxxxxxxxx a garantem xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x oboru

Výkony

Počet

patologie - poskytovatel zdravotních xxxxxx

xxxxxx lékařství - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

Pitvy

100

cytologické xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

2 000

Část XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx pomoci x xxxxx xxxxxxxx života xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a terapie xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a urgentní xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového katetru, xxxxx biologického materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx I. a) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Anatomie xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx barvení.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pitevní xxxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx administrativa pitevního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a cytologii.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pitevně.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řezů x cytologických preparátů.
 • Administrativa xxxxxxxxx protokolu.
 • Samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pitevní xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, cytologická a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx lékařství - 6 xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řezů x xxxxxx barvení.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx a systémová xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.
 • Barvicí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x cytologii.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x bakteriologická xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x cytologických preparátů

 • Znalost xxxxxxxx malignity pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx maligní buňky xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx případy, xxxxx xxxx vidět atestovaný xxxxxxx, xx xxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx lokalit.

Praktická xxxxxxx x histologických (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x pitevní xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx samostatného provedení xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sepsání xxxxxxxxx protokolu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx popisu.
 • Schopnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření.

Zkouška se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x popřípadě bakteriologická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx popisu).

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného původu, xxxxx, synkopa; náhlé xxxxx mozkové příhody, xxxxxxxxxxxx postupy, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx a indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (XXX x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, práva x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a etické xxxxxx.

Xxxxxx problémy současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx látek (dále xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx ochrany. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx následky.

Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x využitím xxxxxx ionizujícího záření - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, diagnostické referenční xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x nekroptické xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx psaní xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx barvících xxxxx, histochemických a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx diagnostiky.

Cytologická xxxxxxxxx - diagnostická xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx této xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx preparátů.

Samostatné xxxxxxxxx xxxxx s rozborem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x cytologických preparátů.

Zkouška x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, xxxx x teoretických xxxxxxxx.

Xxxxxx 38 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na technické x věcné vybavení, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické a xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - pracoviště akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzívní péči xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx hlavy a xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx lékař anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie,

2. lékařem xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační přípravy x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Dostupností lékaře xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, u kterého xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo průměrně 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní lůžková xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Patologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx pracoviště příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Seznam xxxxxx:

1. provádění nekroptických xxxxxxxxx,

2. cytologická vyšetření x bioptická xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. cytologická xxxxxxxxx xxxxxxxxxx diagnostiku xxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

3. xxxxxxx xxxxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první pomoc

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx funkcí (zejména xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx resuscitace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx masky (xxxxxx xxxxxxxxx) x různými xxxxxxxxxx tracheální intubace,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní ventilaci,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx medicíny a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx vysoké škole x xxxxxxxxx, pokud xx takové vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx metody, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x radiační onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) personální zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx anatomie x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx praxe.

Příloha č. 15 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

15. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx praxe

a) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx chirurgie

2

3. xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x oboru

a) alergologie x klinická imunologie,

b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx neurologie,

d) xxxxxxxxxxxxxx a diabetologie,

e) xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx,

x) infekční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx biochemie,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mikrobiologie xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx 6 xxxxxx x 23 xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx akreditovaném xxxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx imunologie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx hematologie a xxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxx biochemie xxxx xxxxxxxx genetika xxxx xxxxxxxx mikrobiologie xxxx xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx.

23 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x xxxx

4. xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči na xxxxxxx oddělení, xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3

5. xxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxx pediatrie xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx.

3

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx pediatrie

Rozsah a xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx I. písm. x).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a garantem xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx provést x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx - poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkovou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

20

Xxxxxxxxx xxxx

3

Xxxxxxxxx

10

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

10

x xxxx

x xxxxxxx

5

xxxxxx staršího xxx 1 rok

5

Výplach xxxxxxx

5

Xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx

5

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v xxxx xx 16.00 xxxxx xx 7.00 xxxxx x x sobotu x xxxxxx x xx xxxxxx

50

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

20

Xxxxx RTG xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

20

Xxxxxxxx xxxxxx

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx)

2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace

50

Pediatrie - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro děti x xxxxxx

Xxxxxx dokumentace x primární péči

30

Očkování - Parenterální xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx injekce

30

Odběr krve

30

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

30

Xxxxxxxxx per xxxxxx

5

Xxxxxxxxx novorozence

10

Využívání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (POCT)

10

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (část X. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první pomoci x xxxxx ohrožení xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx léčby bolesti, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez pomůcek x s neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů náhlé xxxxxxx zdraví xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v chirurgii, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, péče o xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x xxxxxx, dekubity.

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 26 xxxxxx specializačního vzdělávání x rámci základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (část X. a) 4. x 5.)

Pediatrie - 20 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxx v xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx x dětském xxxx.
 • Xxxxxx v dětském xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění.
 • Etiopatogeneze x patofyziologie chronických xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx i léčebných xxxxxxx a příprava xxxxxxxx dětí xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dekubitů.
 • Základní xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx kojení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx laktace xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kojence, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzické xxxxxxxxx dítěte se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx násilí xx xxxxxx, management, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx močového katetru.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru.
 • Rozpis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx vyšetření.
 • Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxx srdce x xxxx.

Xxxxxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx lůžka xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické dovednosti

 • Vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx..
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxx obecné x speciální, vč. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx o xxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx traktu.
 • Kožní xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx vyšetření-indikace, xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx praktického xxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx fyzické xxxxxxxx xxxxxx - xxxx, xxxxxxxxx, typu. Hodnocení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dítěte. Časný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxx. Základy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx traumatologie a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx rectum.
 • Ošetření x xxxxxxxxx novorozence xx propuštění z xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péči.
 • Základy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxx krve.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření.
 • Vyšetření xxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx rychlé xxxxxxxxxxx (XXXX).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, edém xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx stavy: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, terapeutické postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x matku, gynekologické xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx péče.

Systém sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x etické zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx NL x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x ČR a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

D. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx zdrojů ionizujícího xxxxxx. Specifický charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx optimální zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx v pediatrii.

Neonatologie.

Intenzivní xxxx v pediatrii.

Sociální xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx.

Xxxxxxxx x léčba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dospívání.

Základy xxxxxxxx genetiky.

Celkem 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - vyšší intenzívní xxxx nebo akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx v xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx formou lůžkové xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx podmínku xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx v oboru: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx průměrně 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované operace: 700 xxxx průměrně 700 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx dětská chirurgie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytuje xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xx lůžka dětského xxxxxxxx: minimálně 900 xxxxx xxxx xxxxxxxx 900 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dětského xxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx rok nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Počet xxxxxxxxxxx xx porodnici, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx oddělení xxxxxx: xxxxxxxxx 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xxxx centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení ambulantní xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Pracoviště xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ambulantní xxxx v oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx lékovými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jed xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a alergickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sekundární xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx část I. x) 3.

Xxxxxx a xxxxxxxxx psychiatrie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxx x dorostová xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx: xxxxxxxxx 120 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx psychoterapeutického xxxxxxxxx xxxxxx individuální xxxx xxxxxxxxxx formou.

pro část X. a) 3.

Dětská xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové x ambulantní péče x xxxxx dětská xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. zajišťuje xxxx x vzdělávání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, epileptologii, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (EEG, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, problematice xxxxxxxxxxxxxxxxxx a degenerativních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx dětský věk,

2. xxxxxxxxxx XXX, XXX x každodenní xxxxxxxxxxx x xxxx xx 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. příjem xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo diabetologie xxx xxxxxx školitele.

Pro xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. minimálně 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 roky,

3. xxxxxxxxxxxx komplement zahrnující xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxx ultrazvukové vyšetření xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracoviště x ultrazvukem a xx. počítačovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx smluvně x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx x oboru diabetologie,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poslední 3 xxxx,

3. diagnostický xxxxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné péče xxxx xx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx.

1. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx probíhá podle xxxxxx školitele na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x pondělí xx xxxxx, xx němž xx zajištěna přítomnost xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx alespoň xxxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

1.2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nádorová hematologie, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x hematologickou diagnózou, xxxxxxxxxxx konziliární xxxxxx xxx vlastní zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. transfuzní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

2.1 xxxxxx banka a xxxxxxxxxxxxxxxxxx laboratoř (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), nepřetržitá xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zdravotnické zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (sledování těhotných/prevence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX),

2.2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu transfuzních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx výrobu xxxxxxxxx Xxxxxxx ústavem pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx infekční xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx péče:

1. poskytování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx infekčních xxxxxx, xxxx o xxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx infekčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, filtry,

3. xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mikrobiologie, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x profylaxi xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. konzultační xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx léčbě.

pro xxxx X. a) 3.

Klinická xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x oboru klinická xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně xx 4 x xxxxxx základních xxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. vnitřní lékařství,

3. xxxxxxxxx,

4. gynekologie a xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje služby x nepřetržitém xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx a diabetologie,

2. xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx lékařská xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx genetiky, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx genetiky x xxxxxxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 3.

Lékařská xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišť diagnostické x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxx část I. x) 3.

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx - novorozenecká lůžka

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče oboru xxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx lůžkovou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dětském xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v perinatologii xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče.

pro xxxx I. a) 5.

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx a dorost

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxx kompetence praktického xxxxxx xxx děti x dorost, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděných xxxxxxxx školitele, včetně xxxxxxxx ordinace xxxxxxxxx xxxxxx diagnostiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx:

x) specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb poskytujícího xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx dětské lékařství, xxxxxxx dokončí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. II xxx 6 xxxxxx x. 67/2017 Xx.; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči xxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx 5 xxx x týdnu, x xxxxxxx 25 hodin xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - dětí xx dne xxxxxxxxxxx 18 roku xxxx xxxxxxxxx 600 xxxxxxxxx xx všech věkových xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru urgentní xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx nejméně 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx znalostí zdravotnického xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx škole x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 let x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, komunikace x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x praxí x xxxxx nejméně 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pediatrie xxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměřených xx xxxx o xxxx x v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 16 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

16. ZÁKLADNÍ XXXX PSYCHIATRICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. psychiatrie

Je-li xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 měsíců x 20 xxxxxx povinné xxxxx v oboru xxxxxxxxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx x)

5. dětská x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2

6. xxxxxxxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx xx oboru dětská x xxxxxxxxx psychiatrie, xxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. kurz - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4. xxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. xxxx - Xxxxxxx psychiatrie

Rozsah x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx, případně školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. b).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx školitelem a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx provést x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

10

Poruchy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - diagnostika x xxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapie

5 xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx psychologického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření

5

Dětská x xxxxxxxxx psychiatrie

Pervazivní vývojové xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

3

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

3

Poruchy xxxxxxx v xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx specifickým xxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx x xxxxx

2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x indikace xxxxx

2

Xxxxxxxx interpretace XXX

2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod xxxxx

2

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

2

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy předoperační x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx na celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx I. a) 4. - 6.)

Neurologie

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x projevy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, orientace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Znalost psychopatologických x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx psychofarmakologie x xxxx, která umožní xxxxxxxxxx x cílenou xxxxxxxxxxxxxx duševních poruch, xxxxxxx nežádoucích xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx psychologických xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx (zobrazovacích xxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx poruchou, xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x její xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poruchy.
 • Schopnost xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislé (xxxxxxxxxx) anamnézy x xxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxx diagnózu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pomocných xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, biochemické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx) s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx o xxxx. Xxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, relevantní x xxxxxxxxxxxxx informaci x xxxxxx duševní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x terapeutickém xxxxx) xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zhodnocení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x dětských x dorostových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 • Xxxxx k duševním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze stigmatu xxxxxxx poruchy.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové příhody, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na hrudi, xxxxxx koronární syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, poranění elektrickým xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x NNP).

Integrovaný záchranný xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x jejich hierarchie.

Organizace x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení a xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Evropské xxxx x přeshraniční zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx zdravotního pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx úvod xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x hypnotika.

Stimulancia x xxxx používané xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx poruchy.

Léčba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx poruch přijmu xxxxxxx.

Xxxxx poruch xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx farmakorezistentních xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx maligní xxxxxxx).

Xxxxxxxxx kvíz x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 22 xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, principy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx parametry x xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx XXX x xxxxxxx neurostimulačními xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx ECT procedury.

Celkem 4 xxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx psychoterapie.

Terapeutický xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx relaxace.

Vedení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx psychoterapie.

Podpůrná xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx psychoterapie x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x somatoformních xxxxx x hypochondrie.

Podpůrná xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx práci s xxxxx x rodinou.

Podpůrná xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx přístupy.

Kazuistický xxxxxxx x hodnocení xxxxx.

Xxxxxx 22 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pracoviště akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx technické x xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx chirurgie x dále xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ventilace, xxx xx xx vedení xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx průměrně 100 pacientů ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx od zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru anesteziologie x intenzivní medicína,

4. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na naléhavosti xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém kmeni xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. má xxxxxxxxx služby v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xx školitele v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx x oboru vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx dostupností,

6. příjem xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx interních onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Vybavení dle xxxxxxxxx personálního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx neurologickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx: minimálně 20 xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx 20 xxxxx,

2. xxxxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. poskytuje xxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx,

4. xxxxxxxxx nepřetržitý příjem xxxxxxxx, xxxxxx akutního xxxxxx prostřednictvím zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

6. poskytuje xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. přístroj xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapii (EKT),

8. xx zajištěnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx medicína x lékařská mikrobiologie,

9. xx zajištěnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

10. poskytuje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xx xxxxxxxxxx probíhají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxxx pořádá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

13. xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnými prostory x xxxxx,

xxx část X. a) 5.

Xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx oboru xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hospitalizaci je 120 xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx individuální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x práci x xxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Neurologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lůžkovou xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx služby lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx zajištění xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovaná pacientům x hlavních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx specializovanou xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x jejich obalů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ambulantní péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x bodu 1, xxxxxx xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poruch; xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx XXX, XXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupností x xxxxx xxxxxxxx době,

4. xxxxxxxxxxxx komplement x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx CT a XXX,

5. návaznost na xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neurochirurgie, xxxxxxxxxxxxx a fyzikální xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxx,

6. příjem xxxxxxxx v celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx než 500 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx průměrně 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 6.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče oboru xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní péče xxxxx dětská xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lůžkovou x ambulantní část, xxxxxxxx x xxxx xx novorozeneckého xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 xxxx věku x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x novorozenecké xxxxxxxxxx, neurorehabilitaci, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x degenerativních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se zaměřením xx dětský xxx,

2. xxxxxxxxxx XXX, EMG x xxxxxxxxxx dostupností x xxxx od 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx xxx 400 pacientů xx kalendářní xxx xxxx průměrně 400 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxxx 700 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x rozšířené neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti prováděné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných dat xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řečiště - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx urgentní xxxxxxxx x praxí v xxxxx nejméně 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v délce xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 let x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x farmakologie a xxxxx v oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, a xxxxxxx xx. absolventi xxxxxxxxxxxxxx psychoterapeutického xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Příloha x. 17 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

17. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. radiologie x zobrazovací xxxxxx

x xxxx 3 měsíce x xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x akreditovaném zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx x)

x) vzdělávací xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (RO) xxx xxxxxxxxxx odborníky

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx radiologickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školitelem xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a garantem xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx x zobrazovací metody

skiagrafie xxxxxx

5 000

x xxxx xxxxxxx

xxxxxxx

1 500

skelet včetně xxxxxx

2 000

xxxxxxxxx xxxx

500

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx výkonů včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx tkání, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx

1 500

dopplerovská xxxxxxxxx

300

XX

500

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a teoretické xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx u stavů xxxxxxxx života či xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (bez xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, různé způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika ošetření xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx x anesteziologii x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx I. x) 4.)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Znalost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiačních xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx RTG xxxxxx, xxxxxxxxx, XX, XX x xxxxxxxxxxxx (xxxxxx XXXXX), XXX x xxxxxxxxxx metod.
 • Programy xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx zářením, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx screeningu x xxxxxxxx ionizujícího xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx aplikace, zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrastních xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx reakcí.
 • Anatomie, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx přístrojové xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti (xxxxxxxx xxxxxxxx diagnostiky, xxxxxxxxxxx)

 • Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x ultrazvuková xxxxxxxxxxx x celém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dětském věku.
 • Diagnostika x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánově nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x břišní, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, muskuloskeletální, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx traumatologie x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 • Xxxxxxx koncepce xxxxx x xxxxxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, standardními xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zářením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxxxx xxxxx využívajících XXX xxxxxx, ultrazvuk, XX, XX a xxxxxxxxxxxx (xxxxxx XXXXX), XXX x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality.
 • Radiobiologie, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx aplikace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxx kontrastních xxxxx x léčby x xxxxxxx vzniklých reakcí.
 • Anatomie, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx metodám.
 • Základy xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěže.
 • Základy přístrojové xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x ultrazvuková xxxxxxxxxxx x celém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx věku.

Diagnostika x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orientovaná xxxxxxxx xxxx systémově, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrudní, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, gastrointestinální x břišní, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systém, diagnostiku xxxxxxxxxxxxx, muskuloskeletální, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x matku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx prověřují xx ukončení testem.

B. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "NL") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

D. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxx aplikující xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx metodách.

Biologické účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx x stochastické účinky, xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx dávce, xxxxxxx xxxxxxxxx prahů, xxxxxxxx koeficientů rizika).

Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, regulace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, omezování xxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx lékařském xxxxxxx (xxxxxxx ALARA "Xx Xxx Xx Reasonably Xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx pacienta a xxxxxxxxx před xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ochrana xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx XXX xxxxxx,...), ochrana vzdáleností (xxxxxxxxxx OK x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx personálu xx zdroje,...), xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, pulzní skiaskopie, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,...).

Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníkům. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx události.

Fyzikální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx: provozní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, typy receptoru xxxxxx, xxxxxxx RTG xxxxxx (xxxxxxxx,...), geometrie xxxxxxxxx (vzdálenost XX, xxxxxxxx ozářeného pole,...), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx exposure control - AEC, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - XXXX,...) pro xxxxx xxxxx vyšetření.

Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx x jejich xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dávek). Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ozáření a xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx přístroj x xx kvalitu obrazu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dávku, velikosti xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nukleární xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zářiči. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx medicíně x xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxxx xxxxx radiofarmak, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů pomoci (xxxx. rodinných xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, SPECT, XXX xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx SPECT/CT, XXX/XX, XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrazu. Xxxxxxxxx dávek pacientů x nukleární medicíně (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lékařské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, systém monitorování, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX), kontrola jakosti, xxxxxxxxxxx, způsoby xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxx.).

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx indikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření z xxxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost v xxxxxxxxx medicíně. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxx nebo kojení.

Základní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx 2013/59/Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx). Požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovišť. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dohlížející xxxxx, osoba s xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx.

Xxxxxx 24 xxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, technika xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx radiologického xxxxxxxxx, dokumentace x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx muskuloskeletálního xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x pánve.

Zobrazovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Tuto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx fondem xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče s xxxxxxxx ventilace, kde xx xx xxxxxx xxxxxx lékař anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx chirurgie,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx dostupnost rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx pro obor xxxxxxxxxxx a porodnictví, xx kterým uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx jednotka intenzivní xxxx, popřípadě multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. interní oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: minimálně 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: minimálně 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx průměrně 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci ambulantní xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část I. x) 4.

Radiologie a xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb:

1. xxxxxxxxxxxx přístroj x xxxxxxxxxxxx,

2. ultrazvukový xxxxxxxx x barevným xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

3. XX xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx péči x těchto xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 500 skiagrafických xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, je povinno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx chirurgickém xxxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nukleární xxxxxxxx, xxxxx je vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxx, detekční přístroje xxx dozimetrickou xxxxxxxx xxx požadavků Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 500 xx xxxx vyšetření xxxxx xxxx xxxxxxxx 2 500 xx xxxx vyšetření xx xxxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxx počtu 800 xxxxxxx SPECT.

Vzdělávací xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský a xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx novorozenců a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x různé techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praxí x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx povolání lékaře x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním v xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx x České republice xxxx na vysoké xxxxx v zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx návykové xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx specializovanou způsobilostí xx vyučované problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným magisterským xxxxxxx v oboru xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

Kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx kurzu xxxx být xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x 10 let xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 18 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

18. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx odborná xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v měsících

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu x)

x) vzdělávací aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. kurz Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, etiky x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační ochrana

5. xxxx Xxxxxxx v xxxxxxxx

6. xxxxxxxxx kurz Xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx

7. xxxxxxxxx kurz Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kmeni

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Sb. x akreditovaném xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsané xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx školenec xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx o jejich xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výkony (například xxxxxxxxx xxxxxx, cystoskopie, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, ascendentní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ultrasonografie

Ultrazvukové xxxxxxxxx xxxxxx x močových xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xx. Dopplerovského vyšetření x transrektální ultrasonografie. Xxxxxxxxxxx x invazivní xxxxxxxxxxxx vyšetření

Zavedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx neprůchodného xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx striktury xxxxxx, punkční epicystostomie, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, uvolnění xxxxxxxxxx x deliberace xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, cirkumcize, xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výkony:

Cystoskopie

50

Ascendentní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

10

Xxxxxxx epicystostomie

5

Punkční xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolou)

10

Perkutánní xxxxxxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xx zevním xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, fimózy, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.)

20

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx poruchy xxxxxx xx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx vyskytující vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x to xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Základní xxxxxxxxxx znalosti v xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, urolitiázy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prostaty, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx cest, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x urologickým xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx léčení.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx kalibrace uretry, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, uretrocystografie, ascendentní xxxxxxxxxxxxx, transuretrální xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ureteroskopie, xxxxxxx nefrostomie).
 • Biopsie xxxxxxxx xxxxxx transrektální xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxx včetně Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odběr cévkované xxxx na bakteriologické xxxxxxxxx, péče x xxxxxx a katétry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxx výkony - xxxxxxxx striktury xxxxxx, punkční epicystostomie, xxxxxxxxxxxx, meatotomie, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x deliberace xxxxxxxxx, xxxxxx abscesu xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následujících xxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx indikací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx v urologii.
 • Psychologie xxxxxx lékař/pacient.
 • Nespecifické xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie, metafylaxe.
 • Obstrukční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx dysfunkce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx u xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx traktu.
 • Neurogenní xxxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře.
 • Řešení akutních xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx CT x XXX x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx močových xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci (Sexually Xxxxxxxxxxx Diseases, xxxx xxx "XXX").

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených organizací

A. Xxxxxxx kurzu Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní příčiny: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx xx xxxxxxx xx ukončení testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (dále xxx "NL") a xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé užívání XX a xxxxxxxxxx xx NL x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx ochrany. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx zdrojů ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pacientů. Lékařská xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktuálních xxxxxx v diagnostice x xxxxx urologických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx v xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x diagnostice x xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx urologie (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v diagnostice x léčbě v xxxxxxx xxxxxxx oblastech xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx).

Xxxxxx 24 xxxxx

X. Program xxxxxxxxxxx xxxxx Ultrasonografie x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zobrazení

Praxe: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx x ultrasonografii (ledviny, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx močových cest

Praxe: xxxxxxx pánvičky a xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxx, pyeloureterální xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (redukce XXX xx měchýřem), punkční xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx epicystostomie.

Ultrasonografie šourku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: transabdominální x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vč. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ženy.

Celkem 5 hodin

G. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, manometricko-průtokové studie, xxxxx-xxxxxxxxxxx) - principy, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x XXX; uroflowmetrie, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx část

Standardizace urodynamické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle Xxxxxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - manometricko-průtokové studie.

Teoretická xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx urodynamických xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx XXXX (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Symptomps), XXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx část

Video-urodynamická xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 8 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x vyhlášce č. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky.

pro xxxx X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx intenzivní péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru vnitřní xxxxxxxxx. Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement ve xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem pacientů x celém xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část I. x) 4.

Urologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx urologickou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx:

1. komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ultrasonografie, xxxxxxxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx XXX x XXX xxxxxxxxx,

3. endoskopická xxxxx urolitiázy,

4. endoskopická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx intubační x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx krevního řečiště - punkci x xxxxxxxx periferní žíly, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx a různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nejméně 5 let v xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xx vyučované problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx a xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx a komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a profesní xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou činnost.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být lektoři x ukončeným vysokoškolským xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x odbornou praxí xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, pracovní xxxxxxxxx, nukleární medicína x radiační onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx v xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxx x xxxxxxxxxx problematice x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x urologii

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx, s xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x postgraduální xxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru urologie, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx v xxxxxxxxxx problematice x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 19 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

19. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx odborná xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx

14

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxx xxxxxxxxx - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6

6. xxxxxxxxx

1

7. xxxxxxxxxxx x porodnictví

1

8. xxxxxxxxx

2

x) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Radiační xxxxxxx

5. xxxx Novinky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. písm. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné principy xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti základů xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, jejich možnosti x rizika.
 • Provoz pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx zdraví xx selhání základních xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx dozorem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zařízení akreditovaném xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx chirurgie

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti obecné x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx xxx xxxxxxxx dozorem x xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, klinické xxxxxxx, diagnostika, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx a urgentní xxxxxxxx, a xx xxxxxx interakcí léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - x akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx X. x) 4.)

Po xxxxxxxx xxxxxxx xxx vedením xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xx školenec xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Komplexní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x objektivních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostiky, xxxxxxxxxxxx, xxxxx léčby.
 • Znalost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx VPL xxx jejich xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx interakce, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x staré, tělesně xxxxxxxxx x pacienty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx x dispenzární xxxx, očkování.
 • Znalost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX.
 • Xxxxxx xxxxxx x organizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře.
 • Spolupráce xx xxxxxxxxx sestrou, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x lůžkovými ZZ xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x pacienta.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podmínkách, xxxxxxx x stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx klinického vyšetření xxxxxx posouzení závažnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx specifických podmínkách xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx diagnostického x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX (xxxx. XXX, XXX, OK, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dle přístrojového xxxxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem x xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx ran, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx pracovišti.
 • Provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx návštěvní xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecného praktického xxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. poruch xxxxxxx x duševních poruch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látkami,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx poruch,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x seniu),

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx poruchy): xxxxxxx spánku, xxxxxx xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx retardace,

8. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx xx.),

9. xxxxxx xxxxxxx x nálad x dětství a xxxxxxxxxxx.

 • Xxxx xxxxxxxx, kontraindikace, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx praktického xxxxxx, xxxxxxx anxiolytik, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxx (detence), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx stavech x xxxxxxxxxxx; indikované x xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx správný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx psychických xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx farmakoterapii a xxxxxxxxxxx sledování xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx prostředí xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.) x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx amentní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, psychózy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx léčení závislostí x xxxxx lékaře x xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxxx xx vyskytujících xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, mykotická xxxxxxxxxx, pyodermatózy, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx contagiosum, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (basaliom, xxxxxxxxx, hemangiom, pigmentové xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pohlavně xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, depistáže a xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx generalizovaných xxxxxxxxxxx kožních xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx syndromu x x dermatomykóz.
 • Technika xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx condylomata xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx - v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Diferenciální xxxxxxxxxxx zarudlého (xxxxxxxxx) x bolestivého xxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx:

1. xxxxxx víček, xxxxxxxx a rohovky,

2. xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nevidomých.
 • Oční xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (hypertenze, diabetes xxxxxxxx, revmatická xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx svalů - xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v očním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Základní oční xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx optotypů), vyšetření xxxxxxxx xxxxxx segmentu, xxxxxxxxx barvocitu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a poleptání xxx x při xxxxx xxxxxx v xxx.
 • Xxxxxxxxxx péče při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx život ohrožujících xxxxx x XXX x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mízních xxxxx x ORL xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx a xxxxxx XXX oblasti.
 • Traumatická xxxxxxxxx x XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx; profesionální xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx XXX vyšetření x použitím nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx laryngoskopie.
 • Provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx nosní xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx. xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - x akreditovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx znát xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nás xxxxxxx, xxxx příznaky x xxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx x parazitárních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxx (malárie, xxxxxxx, leishmaniózy, xxxxxxx xxxxxxxxxx); provést x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v ohnisku xxxxxx (xxxxxxx protiepidemickému xxxxxxxx, izolaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxx xxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x nových xxxxxxxxxx xxxxxxx; ve xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx proočkovanosti.
 • Znát x xxxxxxx metodiku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx přehled x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prohlídce xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx, xxxxxxx dané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxx význam cílené xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, znát xxxxxxxxxx vznikající z xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxx jednoduché xxxxxxxxxxxx a psychologické xxxxxx x zhodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovníka s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, psychickou x xxxxxxxx.
 • Xxxx vliv xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x hygienu xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx x pracovním zařazení xxxxxxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxx pod odborným xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx ke vzdělávání x základním xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x zařízení akreditovaném xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství

Po xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství xx xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx skupiny xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx léčby.
 • Rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ischemické xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx faktory onemocnění xxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, močového xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx x hypertenzní xxxxxxx, xxxxxxxxxx choroby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx srdečního xxxxx, základních získaných xxxxxxxxx vad, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, terapie a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, chronické obstrukční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, bronchiektázií, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx větví, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxx, patogeneze, diagnostika, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, terapie x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chorob xxxxxxx (xxxxxx, vředová xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxx, jater (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxx (xxxxxx, subakutní a xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx, etiologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx x xxxxx pneumologie x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxxxx, nauzey, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx poruchy, kalorickou xxxxxxx xxxxx věku, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x kalorickou xxxxxxx potravin, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x terapii xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxx, xxxxxxxxxxx, komplikace xxxxxxxx, terapie xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx antidiabetiky.
 • Etiologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxx, znát xxxxxxxxxxx x terapii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika x terapie xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx včetně dietních xxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx diagnostiku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapii xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hematurie, xxxxxx z uretry x bakteriurie včetně xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie anémií (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx a diagnostiku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lymfatické xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zánětlivých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, spondylartritidy, psoriatické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx artritidy, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stáří, zásady xxxxxxxxxxxx ve stáří, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx poruch xxxxxxx x možnosti xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx alergických xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob včetně XXXX, xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x interních onemocnění.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzikálního xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapeutických výkonů x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx:

1. xxxxx dýchání xxxxxxx xxxxxxxxx přístroji,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx O2 x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výbojem,

4. xxxxxxxxx per xxxxxx,

5. xxxxxxx žaludku,

6. cévkování xxxxxxxx xxxxxxx,

7. kanylace xxxxxxxxx xxxx flexibilní xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přístrojem,

9. spirometrie.

 • Zvládnout xxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxx stavech xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx posouzení XXX křivky (základní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, hypertrofie komor) xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx (končetinové x xxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, rentgenových, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bakteriologické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x ostatní laboratorní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx praxe xxx odborným dozorem xx xxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxx vertebrogenních xxxxxxxxxx x xxxxxx terapie xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x chronické, xxxxxxxxxx x následné xxxxxxx xx xxxxx, metabolické xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Doporučováno doplnit x navržené (xxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x demenci, oddálení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prevencí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na specializované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx příznaků, xxxxxxxxx praktických aspektů xxxx). Může být xxxxxxxx xxxxxxxxx části.
 • Nádorová xxxxxxxxxx XXX (intrakraniální x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (meningitidy, encefalitidy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.).
 • Xxxxxx XXX (xxxxxx, xxxxxxx, mozkové xxxxxxxx, xxx- a epidurální xxxxxxx, conus xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx multiplex x demyelizační xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, amyotrof. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x myastenie).
 • Vasoneurózy.
 • Úžinové xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx (xxxx uhelnatý, xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxx).
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x interpretace xxxxxxxx, xxxxxxxxx páteře.
 • Funkční xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pleteně xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sakrální; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pseudoradikulárního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x záchvatových xxxxx x náhlých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x interpretace výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx: XXX xxxxxx x xxxxx, arteriografické xxxxxxxxx, CT vyšetření, XX x XXX.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postižení xxxxxxxxxxx nervu, xxxxxxxxxxxxx xxxx míšní, mozkové xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podráždění xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx motorická x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - v xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx x základním interním xxxxx xxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx rychlé xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v akutním xxxxx, x xxxx, xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xx xxxxxxxx páteře, xxxxxx, xxxxx, xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx resuscitace dýchání x oběhu.
 • Neodkladná xxxx xxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx popálenin.
 • Neodkladná xxxx při úrazech xxxxx, hrudníku, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx syndromu, úrazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x inhalačních xxxxxxxx otravách, častěji xx xxxxxxxxxxxxx, výplach xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, akutním uzávěru xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dechové nedostatečnosti (xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx při vyprošťování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), transportní xxxxxx.

Xxxxxxxxx - 1 xxxxx odborné praxe xxx xxxxxxxx dozorem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx (xxxx I. x) 6.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, kožních, xxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxxxxxx xxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxx a většího xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx x xxxx
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx exantémových xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x komplikace.
 • Dávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x závislosti xx věku x xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a patologie xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx: jde xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, intoxikace, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, hyperpyrexie x xxxxxxxx křeče, xxxxxx asthmaticus x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kojence xxxxx. batolete, zvracení, xxxxxxxxxx xxxx, XXX x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kojence x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx novorozence, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx dítěte.
 • Kardiopulmonální xxxxxxxxxxx x dětí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dozorem x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx I. a) 7.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx má xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické znalosti

 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx gynekologických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, náhlé xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyziologického xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho patologických xxxxxxxx, xxxxxx mimoděložního xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx těhotné xxxx, faktory xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx těhotenství.
 • Zásady a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, indikace, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxx - xxx interkurentních x xxxxxxxxxxx onemocněních jako xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxx rakoviny xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxx xxx mimoústavním xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porodnické xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx manuální xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx gynekologické xxxxxxxxx (v zrcadlech, xxxxxxxxxx palpační xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) - ev. xxxxxx odběru xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx odborné xxxxx xxx odborným dozorem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x základním chirurgickém xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v oboru xxxxxxxxx (xxxx I. x) 8.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Diagnostika a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a dvanáctníku, xxxxxxx x tlustého xxxxxx, žlučníku x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x terapie nemocí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (hemorrhoidy, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx abscesy x xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxx (tříselné, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx (fraktury, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x subdurální xxxxxxxx), x závislosti xx xxxxxxx zranění.
 • Diagnostika xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a žil x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx a zánětlivé xxxxx svalů, aponeuróz, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx onemocnění močové xxxxxxx, močového měchýře, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x zevních xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, funkční xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx kloubu x xxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx končetin (xxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx, recurvatum, xxxxx xxxxx, halux xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (kyfózy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx); zkřivení xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx syndromy - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxx chirurgie: xxxxxx anestezie, ošetření xxxx rány (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx krvácení xxxxxxx xxxx peánem, odstranění xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, furunklu; xxxxxxx, hematomu, fenestrace x xxxxxx nehtu, xxxxxxxxxx cizího xxxxxx x xxxx x xxxxxxx, definitivní ošetření xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxx, ošetření omrzlin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx bolestivých zón x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx parafimózy x xxxxxxxx, péče x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx malých xxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, diagnóza x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úrazů xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x pánevního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a sterilizace x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx - v xxxxx odborné xxxxx xx xxxxxxxxxx chirurgie x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx chirurgickém xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx metody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Péče x xxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ženy x xxxx, xxxxxxxxxx neprůchodného xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí - x xxxxx xxxxxxx praxe na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx ke vzdělávání xx specializovaném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ortopedickým xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nálezů.
 • Základní xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ortopedických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx praxe na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání xx specializovaném xxxxxxx x xxxxx chirurgie

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx základy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ergoterapie, fyzikální xxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Vyšetření základních xxxxxxxxx poruch pohybového xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závěrem.
 • Doporučení individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx schopností xxxxxx xx zpracování xxxxxx pro řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx původu, křeče, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: respirační xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, akutní xxxxxxxxx syndrom, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX a XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xx prověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém úhrad xxxxxxxxx péče.

Systém sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "XX") x léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx NL x závislosti na XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx zneužíváním NL x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího xxxxxx xx živé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx ochrany, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, radiační ochrana xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících xxxxxxxxx x optimalizace radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxxxxx výuky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - inovační xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařství. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, urologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx - právní xxxxxxxxxxxx, regionální specifika, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx primární xxxx xx xxxx specializovanou x nemocniční.

Ověření xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotních xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou péči x xxxxx chirurgie x dále xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx ventilace, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní rok xxxx průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx zajištěna x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví se xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým uzavře xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za rok xxxx průměrně 1 000 xxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. ošetření x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 6.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx v xxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x dorost. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx a doprovodu) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimálně 900 xxxxx xxxx průměrně 900 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx porodnici, xxxxx xx součástí xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 500 xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 7.

Xxxxxxxxxxx a porodnictví

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx oboru gynekologie-porodnictví.

Odborná xxxxx xxxxxx splňovat xxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Gynekologická xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxx ultrazvuku.

2. Xxxxxxxxxxxxxx medicína (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxx 600 xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxx. xxxx vaginální xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počty: xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dutiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, cílená punkce xxxxxx nebo Xxxxx Xxxxxxxx, ošetření xxxxx Xxxxxxxxxxxx žlázy, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxx limitace xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx počet registrovaných xxxxxxxx x ambulanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře: 900.

Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx: 25 za kalendářní xxx.

Xxxxxxxxx na metodické xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx teoretickou výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx xxxxxx základní i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laryngeální masky xxxxxx intubační x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxxx novorozenců a xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu do xxxxxxxx řečiště - xxxxxx a kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx - lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx lékaře v xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, etiky x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v magister