Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.10.2020.


Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

397/2020 Sb.

Vyhláška

§1 §2

Přechodná ustanovení §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Základní kmen anesteziologický

Příloha č. 2 - Základní kmen dermatovenerologický

Příloha č. 3 - Základní kmen gynekologicko - porodnický

Příloha č. 4 - Základní kmen hygienicko - epidemiologický

Příloha č. 5 - Základní kmen chirurgický

Příloha č. 6 - Základní kmen interní

Příloha č. 7 - Základní kmen kardiochirurgický

Příloha č. 8 - Základní kmen maxilofaciálněchirurgický

Příloha č. 9 - Základní kmen neurochirurgický

Příloha č. 10 - Základní kmen neurologický

Příloha č. 11 - Základní kmen oftalmologický

Příloha č. 12 - Základní kmen ortopedický

Příloha č. 13 - Základní kmen otorinolaryngologický

Příloha č. 14 - Základní kmen patologický

Příloha č. 15 - Základní kmen pediatrický

Příloha č. 16 - Základní kmen psychiatrický

Příloha č. 17 - Základní kmen radiologický

Příloha č. 18 - Základní kmen urologický

Příloha č. 19 - Základní kmen všeobecné praktické lékařství

INFORMACE

397

XXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx x základních xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 písm. x), x) x q) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 67/2017 Xx.:

§1

Tato xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kmenech xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx kmen"),

b) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx,

x) xxx pracoviště, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce po xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni,

g) rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx ukončení xxxxxxxxxx x základním kmeni.

§2

Xxxxxxxxx podle §1 xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx

x) anesteziologický x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

c) gynekologicko-porodnický x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx vyhlášce,

e) chirurgický x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) interní x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx vyhlášce,

h) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx vyhlášce,

i) neurochirurgický x příloze č. 9 x xxxx vyhlášce,

j) neurologický x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 11 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx vyhlášce,

m) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) pediatrický x příloze č. 15 x xxxx vyhlášce,

p) xxxxxxxxxxxxx x příloze č. 16 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x příloze č. 18 k xxxx vyhlášce x

x) xxxxxxxxx praktické lékařství x příloze č. 19 x xxxx vyhlášce.

§3

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx 1. července 2017 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který xxx xx dni 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, platných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx 30. xxxxxx 2017 x nejpozději xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky podal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxx zařazení xxx xxx 1. xxxxxxxx 2017 xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pediatrie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxx 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx 30. xxxxxx 2017 x nejpozději xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx považuje xx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lékař, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxx xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxx x vyhláškou č. 221/2018 Sb. nebo podle xxxx xxxxxxxx.

(4) Akreditace, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělávání x základním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx základě xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx příslušný základní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxx akreditace zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

Vyhláška č. 221/2018 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxxxx, XXx., Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

1. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx na vzdělávacích xxxxxxxxxx uvedených v xxxx b)

Z xxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx

xxx. 14 týdnů

u xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

xxx. 14 týdnů

u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

xxx. 14 týdnů

poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx anesteziologického xxxxx absolvovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (NL) a xxxxx závislostí

4. kurz Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx studijních povinností, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře x farmaceuta, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x akreditovaném zařízení xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X. písm. x).

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, diferenciální xxxxxxxxxxx a první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx života nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, indikace a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx a léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se vyskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x jejich xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické znalosti x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx urgentní xxxxxxxx, může maximálně 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx anesteziologického xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu.

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x předanestetické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacientů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pacientů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx bolesti.
 • Intenzivní xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx orgánových xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx nákazy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx období x xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pacientů x xxxxxxxxxx xxxx, problematika xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu.
 • Etika ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x oborů xxxxxxxxx, xxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se:

 • Zajištěním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x centrálního žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému.
 • Zajištěním xxxxxxxxx cest v xxxxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxx xxxxxx algoritmů "xxxxxxxxx xxxxxx".
 • Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx a periferní).
 • Prováděním xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x intenzivní xxxx (oxygenoterapie a xxxxx xxxxxx ventilace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření (xxxxxxxx žil, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x intenzivní xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x vnitřní xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx kardiopulmonální xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, synkopa; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx okno, trombolýza xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx xxxxxxx: respirační etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, principy umělé xxxxxx ventilace.

Bolesti na xxxxx, akutní koronární xxxxxxx, principy a xxxxxxxx trombolýzy, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Coronary Xxxxxxxxxxx), závažné dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké úrazy, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, termická xxxxxxxx, hlavní xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") x léčba závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx NL x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx škodlivého užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx škodlivě xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní rámec xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx pacientů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné následky.

Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx oboru Xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx systém; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx dýchání xx anestezie.

Vliv xxxxxxxxx xx oběhové ústrojí.

Vliv xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx systémy x xxxxxx: vylučovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, imunita.

Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentace.

Inhalační x xxxxxxxxxx anestetika, xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cévního xxxxxxx: xxxxxxxxx x centrální xxxxx xxxxxx, arteriální xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dýchacích xxxx xx anestezie x xxxxxxxxxx péče.

Principy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx punkce, principy xxxxxxxxx blokád xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx z anestezie, xxxxxxxx pooperační xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx anesteziologické xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx základů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x urologii.

Základní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ORL x x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx anestezie, vč. xxxxxx xxxxxxxx, diagnostiky x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x vedlejší xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, život xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx transfuzní léčby.

Sepse: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obraz x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx selhání, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 30 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické x xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x traumatologie pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx uvedených xxxxxxx je poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx fondem xxx xxxx odbory.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx lékař zařazený xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x na xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx lékaře xx specializovanou způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, nebo jednotka xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx za poslední 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených pacientů xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: minimálně 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx minimálně 30 osteosyntéz nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz ročně.

pro xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří splňují xxxxxxxx xx školitele x oboru vnitřní xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx vnitřní lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx v celém xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x ambulancích zajišťující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních onemocnění xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 24 xxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxx anesteziologickou xxxx xxxxxxxxx pro 2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx x xxxxxxx formě xx xxxxxxxxx:

1. chirurgie,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x krku,

5. xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vedením xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 3 000 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 3 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx urgentního xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxx medicína xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

Vzdělávací aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx i rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uložení sledovaných xxx xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x kanylaci periferní xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx znalostí zdravotnického xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x radiační onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxxx xx operační xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

Příloha č. 2 x vyhlášce č. 397/2020 Xx.

2. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. dermatovenerologie - lůžková xxxx

18

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx b)

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - ambulantní péče

6

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (NL) x xxxxx závislostí

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx školitelem s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx I. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx okrsková anestezie xxxx infiltrace xxxxxxx xxxx

40

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx excize xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx

10

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxx kožních x podkožních xxxxxx

30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx)

20

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx optimálním XX světlem

20

Elektrokaustika nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx drobných xxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx kožních xxxx

20

Xxxxxxxxxxx xxxxx dolní xxxxxxxxx xxxxxxxx obvazem

10

Dermatoskopie

50

Odběr materiálu x xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx hrdla xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx.)

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nativního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx vyšetření v xxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxx sarcoptes scabiei

10

Část XX.

Xxxxx a rozsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx praktické xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 1.- 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx ohrožení života xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací postupy x chirurgii, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní principy xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji se xxxxxxxxxxx vnitřní nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostika, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx základního dermatovenerologického xxxxx (xxxx I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x pohlavních xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx imunologie x xxxxxxxxxxx biologie xxxx, xxxxxx adnex x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx používaných, znalost xxxxxxxxxxxxxx receptury.
 • Základní znalost xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x postupy xxxxxxxxxxxxxxxxx, virologických, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx x celkové xxxxx a xxxxxxx xxxxxx spolu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx účinky, správná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, zvláštnosti medikace x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx (x léčbě xxxxxxx xxxxxxx typy XX xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vysokofrekvenčních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvislostmi), xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, kryoterapie x xxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx stravování x xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich genetického xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx kožní malignity.
 • Tropická, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx medicína.
 • Pravidla a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- bezpečnost xxxxx x laboratoři,

- xxxxxxxx experimentů na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pregraduální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sesterské xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx sexuálně přenosných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x pacienty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x HIV infekci.
 • Laboratorní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • XXX infekce a XXXX.
 • Xxxxx gynekologické a xxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Dermatózy xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projevy sexuálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x u novorozenců.
 • Psychosexuální x sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx oborů:

Základní xxxxxxxx x biologie, xxxxxxxx xxxxxxxx, fyziologie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (znalosti první xxxxxx, xxxxxxx resuscitace xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonů.
 • Vedení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x legislativními xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx a rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx a terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný systém x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx ověřují po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX v ČR.

Přehled XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx NL a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx modality využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x optimalizace radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx systém x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx infekce.

Virové xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx reakce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx vlasů a xxxxxxxxx.

Xxxxxx nehtů.

Akné x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx potních xxxx.

Xxxxxx xxx a xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx - genodermatózy.

Prekancerózy x xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx infekce x nemoci xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče dle přílohy č. 4 Požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxx pracovišť domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 Požadavky na xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx x následujících oborů:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx podmínku splní x pracoviště xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: minimálně 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro zajišťování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicíny, nebo xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx průměrně 700 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx průměrně 500 xxxxx za poslední 3 kalendářní xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx péče:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o pacienty x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x oboru vnitřní xxxxxxxxx,

5. diagnostický komplement xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 pacientů xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - lůžková xxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx kapacita pracoviště xx 20 vlastních xxxxx a minimálně 200 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 200 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 roky.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx čtyřmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),

4. xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Dermatovenerologie - xxxxxxxxxx péče

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx 5 000 xxxxxxxxx xx rok x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxxx 40 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 40 xx xxxxxxxx 3 roky,

2. venerologie - xxxxxxxxx mikroskop,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx - alespoň 1 xxxxx xxxxxxx x 1 celotělový,

4. xxxxxxxxx xxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx přístroj, xxxxxxxx x chirurgickým xxxxxxx x ke kryoterapii.

Vzdělávací xxxxxxxx u pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX a závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx intubační a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx femoralis x různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Lektoři - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 let x oboru, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku,

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx zdravotnického práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti zdravotnického xxxxx v délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 let a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx nemoci x xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx lektor moderovanou xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx kdykoliv x xxxxxxx dermatovenerologického kmene xx xxxxxxxxxx, které xx tento xxxx xxxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx vhodný xx xxxxx polovině xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

3. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx I.

Členění xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. gynekologie a xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx genetika, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu x)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx x porodnictví - xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx vaginálního xxxxxx x ošetření porodního xxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

80

Xxxxxxxx xxx

20

Xxxxxxxx xxxx instrumentální xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

150

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

100

xxxxxxxxx raného xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx plodu x 18. - 20. xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx stáří xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx plodu

biofyzikální xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uteroplacentárního xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx dutiny xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prvním trimestru xxxxxxxxx diletace - xxxxxxx (vakutáž)

15

Laparoskopie s xxxxxx xx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx extrakční xxxxxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické znalosti, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první pomoci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť oboru xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx x x neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx sondy, močového xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, diagnostika, xxxxx a prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx gynekologicko-porodnického xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx povinné xxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x fetomaternální xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx porodu.
 • Rizikový xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těhotenství xxxxxx xxxxxxxxxxx ektopické gravidity.
 • Vyšetřování xxxxxxxxxxxxx technikou.
 • Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx medicíny.
 • Etika x xxxxxxxxxxxxx pacienta.
 • Vaginální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Vyšetřovací xxxxxx v xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx roztoků a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx spontánního porodu x ošetření xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx porodů).
 • Základní porodnické xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxx vaginální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace.
 • Ovládat xxxxxxxxxxx x kvalifikovanou xxxxx xxxxx u závažných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (krvácení xx porodu, disseminovaná xxxxxxxxxxxxxxx koagulopatie, děložní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx záchvat, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx novorozence.
 • Ultrazvuk:

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx plodové xxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx plodu v 18. - 20. xxxxx těhotenství,

- fetální xxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x zhodnocení limitací,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x reprodukční xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx sterilizace a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx gynekologické operace, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx diagnostiky ektopické xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx dopplerovskou xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Anamnéza x xxxxxxxxx gynekologické xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Podpora xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravků.
 • Injekční xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhlých xxxxxx x gynekologii.
 • Gynekologická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - otevření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx děložní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dilatace - xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ošetření xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace - xxxxxxxxxxxxx x/xxxx kyretáž xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxx xxxxxxxxx dilatace - xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx x výkony xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Coronary Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x matku, gynekologické xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx se ověřují xx ukončení xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx se zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx NL xx xxxxxxxxxxxx podmínkách jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických léčebných xxxxxxx pro osoby xxxxxxxx užívající XX x závislé.

Právní aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

D. Program xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx pacientů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Radiologická xxxxxxx, příčiny x xxxxx následky.

Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zobrazovací modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (radiologické xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (specifika, opatření, xxxxxxxxxx). Velikosti dávek xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

E. Xxxxxxx kurzu Základy xxxxxxxxxxx x porodnictví

Předmět

Perinatologie x fetomaternální xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx medicína.

Onkogynekologie.

Urogynekologie.

Gynekologie xxxx a dospívajících.

Vaginální xxxxxxxxxx extrakční xxxxxxx

Xxxxxx 40 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče x vyhlášce č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzívní xxxx nebo akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a dále xxxxxxx v jednom x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx a traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k jejímuž xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x xxxxxxxx ventilace, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 za xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu nebo xxxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x na xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx operace: minimálně 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky a 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na školitele x oboru vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx vnitřní lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx rok x ambulancích zajišťující xxxxxxxx péči xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Gynekologie x xxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x gynekologii, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx medicínu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kardiotokografie,

3. xxxxxxxxx xxxxx 600 porodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

4. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

5. xxx. xxxx xxxxxxxxx gynekologické xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počty: xxxxxxxx x sondáž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx děložního, xxxxxxxx dutiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx děložního čípku, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Cavum Xxxxxxxx, xxxxxxxx cysty Bartholinské xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx odběru materiálu xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

6. hysteroskopie xxx xxxxxxxx xxxxxx počty,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich počty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2.

xxx část X. x) 4.

Lékařská genetika

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx v xxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, cytogenetiky/molekulární xxxxxxxxxxxx, molekulární xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx resuscitace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do PC x závěrečné vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, centrální žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx femoralis a xxxxx xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie intenzivní xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx škole x Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je takové xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x délce xxxxxxx 5 let.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx a pedagogickou xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x léčba závislostí

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let v xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxxx Xxxxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nácvik xxxxxxxxxxxxxxx x porodnických xxxxxxx.

Xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x dostupností východových, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx pánve a xxxxxxxxx (trenažér) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školícího pracoviště.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Pro xxxx Xxxxxxxxx porodnické extrakční xxxxxxx xxxx lektor xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 397/2020 Xx.

4. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen hygienicko-epidemiologický - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx

x) xxxxxxx odborná xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x měsících

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy), Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zdravotní xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx b)

z xxxx

5. xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx Hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

12

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NL) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx hygieny a xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx kmeni

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx v ohnisku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx

50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §84 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx dle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx

20

Xxxxxxxx dle zásad xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxxxxxx, hodnocení zdravotního xxxxxx

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx ke xxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx

15

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzikálních faktorů x životním x x xxxxxxxxx prostředí (xxxx, vibrace, xxxxxxxxx xxx.)

15

Xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx)

20

Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx x epidemiologických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

100

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx pomoci x xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx poruchy základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx a principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, zabezpečení xxxxxxx dýchacích xxxx (xxx xxxxxxx x x neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, prevence a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx ran.
 • Péče x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace a xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx a urgentní xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 24 měsíců xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx hygienicko-epidemiologického xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízeni xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXX ZNALOSTI

 • Metody hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxx).
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx epidemiologie x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx biologického materiálu, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, vzorků x xxxxx xxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx varování v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (RASFF, XXXXX).
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx x vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, principy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx XXXX x XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxx determinanty. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxx. Ekonomický xxxxx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxx nemocí.

EPIDEMIOLOGIE

 • Epidemiologické xxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx studie x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx studií, xxxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx laboratorní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pasivní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx programy.
 • Problematika xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.
 • Orientace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX x xx xxxxx.

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX ŽIVOTNÍHO XXXXXXXXX XX XXXXXX

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší. Biologické x chemické xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x chemické xxxxxxx. Xxxxx voda, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x nakládání x xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hluku x vibrací (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výsledků).
 • Hygienická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ionizujícího xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX ZDRAVÍ XXX PRÁCI

 • Hygienické xxxxxxxxx xx pracovní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx faktory v xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x monitorování xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx práce, zátěž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx.

XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX STYLU X XXXXXXX XXXXXX

 • Xxxxxxxx xxxxxxx výživy. Požadavky xx výživu specifických xxxxxx xxxxxxxx (kojenci, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx nutričního xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx živin xx výživě, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx hlediska.
 • Potravinové xxxxxxx x intolerance.
 • Toxické látky x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx alimentárních xxxxx x intoxikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, intenzita x xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - prevence xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prevence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - prevence xxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x včasná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx x rámci provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX XXXX A XXXXXXX

 • Xxxxxxxxxxxx x hodnocení růstu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx násilí x xxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání x na zotavovací xxxx pro děti x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stravování dětí x mladistvých.
 • Posuzování podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxx ploch, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízeních xxx xxxx x xxxxxxxxx.

XXXXXXXXXXX

 • Xxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x funkce xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx).
 • Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
 • Mezinárodní zdravotní xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx EU. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin.
 • Správní xxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Šetření x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx pitné, xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Life Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, principy x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Support).

Šok, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Poskytování xxxxxxxxx péče v Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx: média, sociální xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx NL a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Veličiny x jednotky xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační zátěž xxxxxxxx z různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx charakter lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx nebo léčbu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx hygieny x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zdravotní dozor.

Problematika xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (obecná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, epidemiologie xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx situací).

Celkem 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x vyhlášce č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx přílohy č. 3 Požadavky xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx z následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx pro tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde se xx xxxxxx podílí xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx a na xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx průměrně 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 nebo průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: minimálně 100 nebo 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx výši 1,5 x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx spektru interních xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx ambulantní péče: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x ambulancích xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

část X. a) 4.

Hygiena x epidemiologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

xxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxx

xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx xxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

xxx xxxx X. x) 5.

Hygiena x xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx hygienická xxxxxxx, xxxx. Hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Orgán xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx xxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných dat xx PC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx tubusu, laryngeální xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx masku, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx v oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského xxxx xxxx být lektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx onkologie,

2. Radiologičtí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Základy xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx x praxí xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 10 xxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx tématům x xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 397/2020 Sb.

5. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. chirurgie

z xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x akutní xxxxxxxxxxxxx x rozsahu alespoň 500 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, z xxxx 30 osteosyntéz xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx oboru

a) cévní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxx maximálně 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx na vzdělávacích xxxxxxxxxx uvedených x xxxx b)

b) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných vzdělávacích xxxxxxx v xxxxx X. písm. b).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Výkony

Počet

Ošetření komplikovaných x xxxxxxxxxxxxxxxx ran

30

Zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx kožních xxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx volné x uskřinuté xxxx

15

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx

5

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonech, xxxxxx xxxxxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx anu

5

Konzervativní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x měkkých xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx techniky, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx metody)

20

Asistence xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sále x končetinových xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

20

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx a teoretické xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx úrazů, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx v chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, péče x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika ošetření xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz ambulancí x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x to včetně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx maximálně 6 xxxxxx z 24 xxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx, xxxxxxxxx, dezinfekce, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx - xxxxxxxxx, xxxxxx, poruchy xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx drenáže x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx infekcí x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x hnisavá onemocnění xxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx výživy x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx., xxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povahy.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Pooperační xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx chirurgie.
 • Právní xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x sekundární xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxx x nádory xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxx xxxx.
 • Xxxx zevní x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jícnu.
 • Vředová xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx x žaludku.
 • Zánětlivá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx onemocnění anorekta.
 • Kolorektální xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx a maligní xxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx komplikace.
 • Diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ikteru.
 • Nádory pankreatu.
 • Krvácení xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cév.
 • Diabetická xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx chirurgická xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx x patofyziologii xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, hojení xxx x zlomenin, xxxxxx xx xxxxxxxx trauma, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, apod.
 • Vyšetřovací xxxxxx v úrazové xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxx a břicha.
 • Diagnostika x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, CNS x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x luxací, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sdružených xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dětí.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx centrálního xxxxxxx katetru.
 • Punkce a xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx kýly.
 • Operace volné x xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xx končetinách.
 • Asistence při xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kloubů x xxxxxxx tkání, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx léčba xxxxxxxx (repoziční manévry, xxxxxxx techniky, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx sále x xxxxxxxxxxxxx poranění (vnitřní xxxxxxxxxxxx, aplikace xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx traumat).

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí nejasného xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx cévní mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., kardiovaskulární xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, akutní koronární xxxxxxx, principy x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní zásady XXXX (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx řešení v xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx připravenost zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti urgentních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx zdravotnictví.

Právní odpovědnost xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx x přeshraniční xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařská posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx chování zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "NL") x léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x XX x jejich vlastností.

Zdravotní xxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX a závislostí xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx na NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x závislé.

Právní xxxxxxx související se xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Riziko xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx radiační ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx léčbu x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, imunologie, xxxxxxx sepse, xxxxxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx diet, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.

Náhlé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, nádory - xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žlučníku x žlučových cest, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x možných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, konzervativní a xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx chirurgie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálezy, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx léčba xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx břicha, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx výkony a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, jícnu.

Poranění xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx tělísek x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx kýl.

Základy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx diafyzárních xxxxxxxxxxxxx zlomenin. Rozdělení, xxxxxxx xxxxxxxx léčby. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx lokte x xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x kolenního xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x nohy. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, operační xxxxx. Traumatologie xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, plastiky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx. Klasifikace, xxxxxxxx xxxxxxxx léčby, komplikace.

Celkem 30 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx technické a xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních pracovišť xxxxxx péče.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx uvedených xxxxx xx poskytována formou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. lékařem xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x základním kmeni xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx odborná praxe:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: hematologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Seznam xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 u daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. příjmová interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo smluvním xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. příjem pacientů x celém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx za rok xxxx průměrně 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním režimu xxxxxxx:

1. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx a porodnictví xx pro účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, se kterým xxxxxx smlouvu.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, u xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. pracoviště endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx služby x oboru: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx průměrně 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx kalendářní rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x toho laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky x 30 osteosyntéz xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx traumat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx pracovišti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění vzdělávání x xxxxxxxxx chirurgickém xxxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

xxx část X. a) 4.

Dětská xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče oboru xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx chirurgie.

pro xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky včetně xxxxxxxxx a různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx xxxxxxx 5 let v xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie intenzivní xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx a xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx vysoké škole x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx publikační činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí lektorského xxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odbornou xxxxx nejméně 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx tématu (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru návykové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí fyzici xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx odborníci x xxxxxxxxxxxx magisterským studiem x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx, xxxxxxx 10 xxx praxe x xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 10 xxx xxxxx v xxxxx, xxxxx x přednáškové xxxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie, xxxxxxx 10 xxx praxe x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x hrudní, cévní, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx chirurgii.

Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

6. XXXXXXXX XXXX INTERNÍ

Základní xxxx xxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v měsících

1. Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

2

4. Xxxxxxx lékařství - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

8

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx d)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (bezprahový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Vnitřní xxxxxxxxx - JIP

4

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

8. Xxxxx dle určení xxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx oborů: xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxx.

6

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx x neselektovaným příjmem

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx lůžkové xxxxxxxx x neselektovaným xxxxxxx

8

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx d)

5. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - JIP

3

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

6

8. Xxxxxxxxxxx x porodnictví

1

9. Xxxxxxxxx

1

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx - pro xxxxxx xxxxxxxx do jiných xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Xxxxxxx lékařství - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - interní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8

xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx v xxxx x)

5. Vnitřní xxxxxxxxx - příjmová xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx nebo nízkoprahový xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx lékařství - XXX

4

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

8. Náplň xxx určení školitele xx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Praxe x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, geriatrie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, urgentní medicína, xxxxxxx lékařství.

6

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

Rozsah x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx zkoušce po xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx interním xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx x části I. x) xxxx I. x) xxxx I. x) xxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. písm. d).

Část XX.

Xxxxx a rozsah xxxxxxxxxx x základním xxxxx x požadavky xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální diagnostiky x xxxxx xxxxxx x xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx anestezie x chirurgii.
 • Prevence a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Injekční techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejčastěji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Akutní xxxxx ve vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx biologického materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx interního kmene

Vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx medicínských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pacienta xxxxxx xx specializovanou způsobilostí.

Lékař x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx:

 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx x věcně).
 • Provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obtíží.
 • Vyhledat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx záznamy xxxx.); xxxxxx souhlas xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vytvořit xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro běžné xxxxxx x lůžkové x xxxxxxxxxx praxi.
 • Přesně xxxxxxxxxxx významné xxxxx xx zdravotním xxxxx xxxxxxxx během xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x diagnosticko-terapeutický xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx, laskavě x srozumitelně xxxxxxxxxxx x pacienty x xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x charakteru x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, projevit xxxxxxxxx xxx jeho xxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta.
 • Definovat indikace, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zahrnující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, funkční vyšetření xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkony: xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, zavedení močového xxxxxxx, zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, neinvazivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, punkce xxxxxxx x xxxxxxxxx krevních xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x lůžkové x xxxxxxxxxx péči, jako xxxx: xxxxxx, otoky, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, porucha xxxxxx xxxxx, xxxxxxx funkce xxxxxx, poruchy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, zácpa, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx onemocnění, xxxxx vyžadují xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znalosti v xxxxxxxxx xxxxxxx ambulantně xxxxxxxx onemocnění.
 • Projevit xxxxxxxx x možnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx chorobami, xx xxxxxxx xx setká x lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx: xxxxxxxx mellitus, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx žlázy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxxxxx xxxxxx, tromboembolická xxxxx, xxxxxxxxx, pleuritida, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nekomplikovaná xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx, infekční xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx včasné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou: xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, poruchy xxxxxxxxx xxxxx, synkopa, xxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx složitost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodování.
 • Rozhodovat xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konzultace x lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové příhody, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - kardiální selhávání, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, embolie plicnice, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx prověřují xx ukončení xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, etiky x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní právní xxxxxxxx xx zdravotnictví x jejich hierarchie.

Organizace x řízení zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná úroveň (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální pomoc x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (dále xxx "XX") a xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx NL zneužívaných x ČR x xxxxxx vlastností.

Zdravotní aspekty xxxxxxxxxx užívání NL x závislostí na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající XX x závislé.

Právní aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a závislostmi xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx pacientů. Lékařská xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - význam indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx a kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

Předmět

diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx péči, xxxx xxxx:

xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx funkce xxxxxx, poruchy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rovnováhy, xxxxxx xxxxxx, zácpa, xxxxxx

xxxxx xxxxxxx chorob x lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx, jako xxxx:

xxxxxxxx mellitus, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ischemická xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, srdeční xxxxxxx, xxxxxxxxx síní, xxxxxxxxx obstrukční xxxxxx xxxxx, chronické xxxxxxxxxx xxxxxx, tromboembolická nemoc, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nekomplikovaná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx kůže x xxxxxxx, infekční xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx a opatření xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akutními xxxxxxxx, xxxx xxxx:

xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, anafylaxe, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, šok, krvácení xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x antiagregační xxxxx

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1, X. x) 1, I. c) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx anesteziologie x intenzivní medicína xxxx x poskytování xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x oboru xxxxxxxxx a dále xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie hlavy x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x pracoviště xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro část X. a) 2, X. x) 2, X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx je zajištěna x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx s minimálně 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx naléhavosti provedení xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z toho xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3. - 4., 8., I. x) 3. - 4., X. c) 3. - 4., 8.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xx školitele x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Pro xxxx X. a) 5, X. x) 5, X. x) 5

Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příjem)

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx na školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxx X. x) 6,1. x) 6, I. x) 6

Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzívní xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx komplement xx vlastním nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. a) 8.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx oblastech oboru xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a kraniocerebrální xxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, míchy x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, míchy x xxxxxx obalů, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x projevy xxxxxx xxxxxxxx x demence, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx ambulance - ambulantní péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx bolestivých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poruch; xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx XXX, XXX, sonografie s xxxxxxxxxx dostupností v xxxxx pracovní xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx CT x XXX,

5. vybavení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přístrojového xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienta x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

6. návaznost xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, vnitřní xxxxxxxxx, anesteziologii x xxxxxxxxxx medicínu, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx (léčebnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

7. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx xxx 500 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

8. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Alergologie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dětské xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alergického xx xxxxxxxxxxxxx typu, xxxxxxxxx xxxxxxx x alergickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx infekcemi xxxx jinými symptomy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8.

Endokrinologie a xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx endokrinologie x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči v xxxxx endokrinologie,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx 3 roky,

3. xxxxxxxxxxxx komplement xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školencům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx školitele, provádění xxxxxxxxxxx xxxxx, biochemické xxxxxxxxxx x možností xxxxxxx běžná hormonální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracoviště x ultrazvukem a xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx endokrinních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx zajistit smluvně x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

Pro diabetologické xxxxxxxxxx splňuje poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx x oboru xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 1 200 xxxxxxxxxxxx vyšetření xx poslední 3 xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx gastroenterologie.

pro xxxx I. x) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx (1 x xxxx je vedoucím xxxxxxx x úvazku 1,0) se specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 k xxxxxx poskytovateli zdravotnických xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pacienty x xxxxx xxxxx geriatrických xxxxxxx, řeší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx 24 xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má oprávnění x poskytování lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx formou následné xxxx xxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx zdravotnické zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx hematologie x xxxxxxxxxx lékařství.

Praxe x xxxxx základního xxxxxxxxx kmene probíhá xxxxx xxxxxx školitele xx pracovišti hematologie xxxx xx transfuzním xxxxxxxxxx s provozní xxxxx x xxxxxxx xx pátek, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx pracoviště x rozsahem činností, xxxxx xxxxxxxxx:

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxx základní xxxxxx),

1.2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, možnost xx xxx hospitalizace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx diagnózou, nepřetržitá xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje:

2.1 krevní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx hemolytického xxxxxxxxxx novorozenců (HON),

2.2 xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxx krve pro xxxxxx transfuzních přípravků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x léčivech ("xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8., X. x) 8.

Infekční xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. poskytování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx x dospělé, doložené xxxxxxxx vztahem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. stavební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx systém xxxx infekčního xxxxxx x zpracování odpadu, xxxxxx,

3. xxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru infekční xxxxxxxxx, xxxxxxxx ambulance,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny.

pro xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx kardiologie.

Akreditované zařízení xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu:

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx ischemické xxxxxxx srdeční,

2. Katetrizační xxxxxx poruch rytmu,

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX),

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. Angiologie,

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx programy.

část I. x) 8.

Klinická biochemie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx klinická xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. chirurgie,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxx biochemie x laboratoře klinické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx,

3. gastroenterologie.

pro xxxx X. x) 8, X. c) 8.

Xxxxxxxx onkologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x ambulantní xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má oprávnění x poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x následujících xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx péče, xxxxxx péče dispenzární, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx péče, lůžka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Lékařská xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxx x xxxxx lékařská xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru, x xx x oblasti xxxxxxxxxxx poradenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx genetiky x xxxxxxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8.

Xxxxxxxx mikrobiologie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče v xxxxx lékařská mikrobiologie.

pro xxxx X. c) 8.

Xxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. lůžkovou zdravotní xxxx, kde jsou xxxxxxxxxxxxxxx pacienti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx nefrologie x xxxx pacienti x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx), nebo

4. vnitřní xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lůžkové xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxx,

3. laboratoř xxxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Praxe xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči v xxxxx xxxxxxxxx medicína, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX, xx zařízení pro xxxxxx aplikovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxx Státního xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx 2 500 xx vivo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxx xxxxx 800 xxxxxxx SPECT.

pro xxxx X. a) 8, I. c) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxxx XXX x bronchogenního xxxxxxxxx. Pracoviště xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx punkce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx prováděné x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. c) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx v xxxxx rehabilitace x xxxxxxxxx xxxxxxxx probíhá x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx svou činností xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění.

pro xxxx X. c) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

xxx xxxx X. x) 7., I. x) 7, I. x) 7.

Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství.

Minimální xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: 900.

Minimální xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx: 25 xx xxxxxxxxxx xxx.

Xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx oboru gynekologie-porodnictví.

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, prebioptické xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Fetomaternální xxxxxxxx (xx úrovni xxxxxxxxxx pracujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ultrazvuková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. minimální xxxxx 600 porodů xx xxxxxxxx kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

2. minimální xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx počty: xxxxxxxx x sondáž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x těla xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx čípku, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Douglasi, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, excize xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx odběru xxxxxxxxx xx zevního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich počty,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx laparoskopických, laparotomických x vaginálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hysterektomií xxxxxxxxx x bodě 2.

Xxx část X. x) 9.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx) xx lůžka dětského xxxxxxxx je minimálně 900 ročně xxxx xxxxxxxx 900 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx na všeobecné xxxxxx ambulanci dětského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí daného xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, x xxx xxxxxx xxxxxxxx působí xxxxxxxxx 600 xx xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Vzdělávací xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx resuscitace x možností uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX a závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx intubační a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx novorozenců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu a xxxxx farmakoterapie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Minimálně 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx na vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v délce xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného tématu (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

7. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx specializačního vzdělávání x délka povinné xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. chirurgie

7

5. xxxxxxxxxxxxxxx

17

xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x xxxx

xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

Rozsah x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx absolvovat před xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Potvrzení x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx školenec xxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx přístupy x kardiochirurgii - xxxxxxxxxxx

30

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx mimotělního oběhu

30

Odběry xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx u kardiochirurgických xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxx II.

Obsah a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx a teoretické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující vnitřní xxxxxx, klinické projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x anesteziologii x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx povinná xxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxx - 7 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii.
 • Sepse.
 • Operační xxxxxx.
 • Xxxxxx x chirurgii.
 • Základy pooperační xxxx x chirurgii.
 • Kýly xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx břišní.
 • Obecné xxxxxxxx x onkochirurgii.
 • Chirurgie xxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxx xxxx x mediastina.
 • Onemocnění xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, nádorová).
 • Chirurgická onemocnění xxxxx a xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tkání x orgánů.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxx x chirurgii.
 • Operace xxx xxxxxxxxx hlízy a xxxxxxx xxxxx nádory.
 • Asistence xxx operacích xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx při cévních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx - 17 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxx účast xx zajišťování xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx standardních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i na xxxxxxxxxx intenzivní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště.
 • Vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oběhu.
 • Základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxxx xxxxxx dutiny xxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxx anatomie x patofyziologie xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody v xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a mechanické xxxxxxxx systémy.
 • Základy xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x patofyziologii xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x zlomenin, xxxxxx na termické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x CNS xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx intoxikací.
 • Diagnostika xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx základních indikačních xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx x operační xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx polytraumat x xxxxxxxxxx poranění.
 • Předoperační příprava x obecná xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx léčba xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xx operačním xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Advanced Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx cévní mozkové xxxxxxx, diagnostické postupy, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy umělé xxxxxx ventilace.

Bolesti na xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx, xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá odborná xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx zdravotnictví.

Právní odpovědnost xxxxxx a poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx, xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských oborů, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx na NL.

Závěr xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x různých zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx ozářeným xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx akreditace, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pracovišť domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., x požadavcích na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x jednom x následujících oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx podmínku xxxxx x pracoviště xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči xx lůžkách multidisciplinárního xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx se na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx za poslední 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. a) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna dostupnost xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví. Xxxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová jednotka, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx rok nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lékaře xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním specializovaném xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx počet za xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 2 operační xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x minimálně 8 xxxxx XXX x přístrojovým vybavením.

Počet xxxxxxxxx operací: minimálně 450 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 450 xx xxxxxxxx 3 roky.

Počet srdečních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkony xxxxx u xxxx: 400 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 400 xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stavů xx na pracovišti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 24 xxx.

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, arytmologie, xxx.) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx spolupráce s xxxxxxxxxxxxxx oddělením (klinikou).

pro xxxx I. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx Úrazová xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx traumatologie xxxx xxxxxxx chirurgie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx udělen statut xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péče.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna pro xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x objektivizaci účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx x plic do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx periferní xxxx, centrální žíly (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oboru xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx xx takové vzdělání x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx dokládají přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx být xxxxxxx x ukončeným vysokoškolským xxxxxxxxx příslušného zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx s absolvovaným xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx xx xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

8. ZÁKLADNÍ XXXX MAXILOFACIÁLNĚCHIRURGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 měsíců

Část X. Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx odborná xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

22

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx zkoušce xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx maxilofaciálněchirurgickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx v oboru xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx specializovanou způsobilostí, xxxxxxxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 písm. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx základních životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxx, indikace a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx. Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x patologické xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx ošetřování xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, nervů x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zachraňující xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti.
 • Choroby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chirurgie bolesti.
 • Diagnostika, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob orofaciální xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dispenzární xxxx, onkologická etika.
 • Indikace x chirurgická xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx onemocnění, endokrinní x xxxxxxxxxxx poruchy x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx krku.
 • Traumatologie xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x válečná), xxxxx x xxxxxxx xxxx lební x xxxxx, polytraumatismy.
 • Chirurgická xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx čelisti.
 • Speciální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx pacientů.
 • Projevy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx XXX/XXXX.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx lokálních anestezií.
 • Místní xxxxxxxxxx lokální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anestezie.
 • Základy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx anestezii, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, instrumentárium.
 • Komplikace xxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xx extrakci xxxx - xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx diatézy, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx, techniky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - klinické xxxxx, terapie.
 • Terapie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tvrdých xxxxx dutiny ústní - LASER, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (endodontická xxxxxxxxx), indikace, xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oronasální - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, symptomatologie, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, terapie.
 • Specifické xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anatomické xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx infekce, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx čelisti, xxxxxxxxxx prostory, příčiny, xxxxxxxxxxxxxxx, cesty šíření xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx xx stomatologické xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxx, xxxxxxxxx. Xxxxxx patologická kaskáda. Xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse, xxxxxxxxxx x sterilizace v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx péče x handicapované pacienty.
 • Maxilofaciální xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx léky ovlivňující xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocněním.
 • Maxilofaciální xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx imunity.
 • Maxilofaciální xxxxxxxx pacienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oblast xxxxx x krku.
 • Maxilofaciální xxxxxxxx xxxxxxxx xx komplexní xxxxxxxxxxx terapii x xxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx onemocnění x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kostí.
 • Osteomyelitis - xxxxxxxxxxx, etiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Osteochemonekrózy xxxxxxx, xxxxxx, rizikové xxxxxxx, xxxxxxxx stádia, xxxxxx xxxxxxxx pacienta, xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obličejového xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx techniky xxx xxxxxxxxx orálního xxxxxxxxxxxxx, xxxx RTG xxxxxxxxx x snímačů.
 • 3D RTG xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x fixace xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxx, primární x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, patologické hojení xxxxx, XX, osteosyntéza.
 • Zlomeniny xxxxxxxxxxxx kostí - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx obecně, XX, xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx zubů x xxxxxxxxx alveolárních výběžků xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx zygomaticomaxillárního xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, typické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx Le Fort X, XX x XXX, popis xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dislokace, xxxxxxxxxxx, léčba.
 • Poranění CNS x xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx. Xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, možnosti xxxxx.
 • Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx orální xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onkologické xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx).
 • Xxxxxx z krevních x xxxxxxxxxxxx cév.
 • Nejčastější xxxxxx slinných žláz x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx rekonstrukcí xxxxxxxxxxxxxxxxx x po-resekčních defektů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx/xxxx, xxxxxx: xxxxxx, regionální, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx klinické xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx rozštěpových xxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx alveolu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, speedy xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, autotransplantace xxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - indikace, xxxxxxxxxxxxxx, biologická xxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxx, stručná historie xxxxxxxxxxxxx, xxxxx- a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx materiály.
 • Biomateriály - xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v implantologii.
 • Preprotetická xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx kritéria, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie (xxxxxx).
 • Xxxxxx cysty - xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x fysiologická xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kloubu - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx temporomandibulárního xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kloubu. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Kritické xxxxxxx, zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Evidence Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx praxi.
 • Obecná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, typy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx bolesti somatické x neuropatické.
 • Diferenciální diagnostika xxxxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - diferenciální xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx anestesii xxx dozorem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x praktických xxxxxxxxxxxx xx absolvování maxilofaciálního xxxxx xx xxxxx xxx vlastním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx zubního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx slizničního laloku.
 • Provedení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx nekomplikované xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kořene x xxxxxxxxxxxx extrakce xxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x provedení xxxxxxx biopsie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zubu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, indikace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu.
 • Ošetření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dolní x xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tkání xxxxxxxx, xxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - tracheotomie, koniotomie, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx benigních x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, úst x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx rekonstrukční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poresekčních xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx defektů xxxxxxxx, xxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx intra x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x terapii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx, gradingu x stádia xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomografie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx.).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxxxxx postupy, principy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx a terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Support).

Šok, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx stavů u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní předpisy xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX x ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx x XX a jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x závislostí na XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx osoby škodlivě xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty související xx xxxxxxxxxxx NL x závislostmi na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Veličiny x xxxxxxxx používané xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Xxxxxxx dětí, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x kontaktních pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x pracoviště xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx pro tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx průměrně 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Je zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném výcviku xxx xxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných pacientů xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam typů xxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx dostupností,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx v ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru interních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Školitelem xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx absolvent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx všeobecné lékařství, xxxxx následně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie x xx min. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx orální x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx,

2. endoskop xxx xxxxxxxxxxx temporomandibulárního xxxxxx, xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče v xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx - úrazová xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx neurochirurgie,

5. xxxxxxx lékařství,

6. xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a alergologie x klinická xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxx, x

xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací aktivity x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: model (dospělý, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx resuscitace a xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx do XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx x plic xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx urgentní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx a xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx nemoci x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Další odborníci x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

9. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe v xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxx

21

(xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx x)

5. neurologie

2

6. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených organizací

Kurzy

1. xxxx Lékařská první xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (NL) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxx x obsah studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx ke zkoušce xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem xxxxx ustanovení §38a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx X. xxxx. b.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec provést x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

5

Xxxxx

5

Xxxxxxx karpálního xxxxxx

10

Xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

30

Xxxxxxxxxxxx CT

30

Interpretace XX

20

Xxxxxxxxxxxx XX

5

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx sále

5

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx vzdělávání x základním xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pomoci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxx pomůcek x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, diagnostika, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných v xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich vlivu xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx X. a) 4. - 6.)

Xxxxxxxxxxxxxx - 21 xxxxxx xxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rentgenových xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx onemocnění xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x patofyziologie, xxxxxxx znalost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxx x xxxxxx komplikace.
 • Předoperační vyšetření x xxxxxx příprava x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, septické komplikace xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx páteře a XXX xxxxxx diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ošetření xxxxxxxxxxx x sdružených xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při jejich xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Lumbální xxxxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ran.
 • Administrativa xxxxxxx x rutinním xxxxx xxxxxxxx x xx spojení x xxxxxx nemocnými.
 • Péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ran.
 • Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ran.

Neurologie - 2 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx propedeutika.
 • Diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, záněty, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx znalosti

 • Běžný xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řešení možných xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx používaných skupin xxxx a xxxxxx xxxxxx podávání.
 • Základy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx punkce.
 • Ošetření xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxx o xxxxxxxxx žilní katetr.
 • Základní xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Trauma Life Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální porod, xxxx x novorozence x matku, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx se xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské unii x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx pojištění, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx a specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx NL v XX.

Xxxxxxx NL zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající XX x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Radiační ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx ochrany. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx obyvatel z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha aplikujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na technické x věcné vybavení x personální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx podmínkou xxx xxxxxxx akreditace, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx a kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše uvedených xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární jednotce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vedení xxxxxx xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x porodnictví.

Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx praxi může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx odborná praxe:

1. xxxxxxx oddělení anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby v xxxxx: hematologie a xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx průměrně 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx a 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní lékařství x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx s podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Neurochirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Počet xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx - 3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx č. 99/2012 Sb. xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx pracoviště 24, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx poskytována xxxxxx péče xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx-xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx chirurgie,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5. onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx:

1. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx CT,

2. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx MRI,

3. 24xxxxxxxx dostupnost digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. 24hodinová xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. laboratorní komplement,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx XXX (XXX).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx disponuje neurochirurgickým xxxxxxxxx xxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx mikroskop,

2. xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx rám,

3. RTG xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. ultrazvuk,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xxxxx: minimálně 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo průměrně 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 roky. Xxxxx neúrazových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx instrumentace xxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 roky.

Počet neúrazových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxxxxxx ročně: minimálně 50 xxxx průměrně 50 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxx.

xxx xxxx X. a) 5.

Xxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Vybavení xxx standardů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx neurologickou xxxx xxxxxx specializované xxxx o xxxxxxxx x iktem umožňující xxxxxxxxx diagnostiku x xxxxxxxx léčby.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovaná xxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxxx xxxxx neurologie (xxxxx mozkové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx traumata x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, nádory mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx obalů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxx poruch hybnosti x demence, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx ambulance - xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx oblastech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hlavy, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Centrová xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx XXX, XXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. diagnostický xxxxxxxxxx s 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX x XXX,

5. návaznost xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, neurochirurgii, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx (léčebnu dlouhodobě xxxxxxxx),

6. příjem pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření v xxxxx ambulantní péče: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx smluvně):

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x digitalizací,

2. xxxxxxxxxxxx přístroj x xxxxxxxx mapováním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx třídy,

3. XX přístroj.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do PC x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální intubace,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci periferní xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx zdravotnického práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice uznáváno, x profesní xxxxxxxxxx x oblasti zdravotnického xxxxx x délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx v xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx odborníci x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

10. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Obor

Délka xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx

x) xx specializačním oboru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx 6 xxxxxx x 24 měsíců xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína.

24

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x toho

v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienty s xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ustanovení §38a xxxx. 2 písm. x) zákona x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích aktivit x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oboru.

Výkony, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, topická x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvaha, xxxxxxxx pomocných vyšetření

Zápis xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx epikrizy, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx s akutní xxxxx xxxxxxxx příhodou (XXX) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření

18

Podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx CMP

4

Péče x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx CMP, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx CMP, xxxxx xxxxxxxxxxx zprávy a xxxxx sekundárně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

30

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. a) 1. - 3.)

Anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (bez xxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a lokální xxxxxxxxx v chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá znalost xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci základního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Neurologie - 22 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy normální x xxxxxxxxxxxx anatomie, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx neurogenetiky, xxxxxxxxxxxxxx a neurofarmakologie.
 • Příznaky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy xx xxxxxx: epilepsie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nádory mozku, xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, míchy x xxxxxx xxxxx, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poruch hybnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx postižení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrozené xxxxxxxx xxxx, závratě, xxxxxxx hlavy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Principy, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx neuropsychologie.
 • Zásady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavních skupin xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (neurochirurgické x xxxxxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neurologických onemocnění.

Praktické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx součásti (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x objektivní xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x interpretace xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x etiologické xxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx klinické neurofyziologie (XXX, EMG, evok. xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, sérologických x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jeho nálezů.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, MR, xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Základní xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nálezů.
 • Indikace x xxxxxx farmakoterapie x nejčastějších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - cévní xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxx, míchy a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x demence, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vady, xxxxxxx, xxxxxxx hlavy, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Indikace xxxxxxxxxxxx u nejčastějších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx skupin.
 • Indikace intervenčních xxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Vyšetření xxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ischemickou CMP. Xxxx x pacienta xx neurointenzivním lůžku.

Neurologie - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo x Xxxxxx vysoce specializované xxxx x pacienty x xxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, konceptu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx edému.
 • Etiologické xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mozkové příhody (XXX).
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx syndromů x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX (XX, XX xxxxxxxxxxx, CT xxxxxxx, XX), odhad stáří xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx ASPECTS.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxxxx rekanalizační xxxxx - intravenózní xxxxxxxxxx x mechanické xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX.
 • Xxxx x pacienta xx rekanalizační léčbě.
 • Léčba xxxxxxxxxx xx XXX (xxxxx xxxxx, infektů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchvatů).
 • Indikace xxxxxxxxxx xxxxxx intracerebrální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx žilní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx CMP (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx polykání).

Praktické dovednosti

 • Vyšetření xxxxxxxx s xxxxxx XXX xxxxxx škály XXXXX.
 • Xxxxxxxx nazogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx.
 • Xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Life Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx selhávání, astma xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní xxxxxx ATLS (Advanced Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP a XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x krizová připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x novorozence a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx prověřují xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou dokumentací.

Náležitá xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x etické zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx xx XX x ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na NL.

Problematika xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných modalit xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx NL a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx typické radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

E. Program xxxxx Základy xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, syndromologický a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvaha, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, cévní mozkové xxxxxxx, traumata xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neuroinfekce, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a status xxxxxxxxxxx xx. - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx, epilepsie, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x autoimunitní, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x bolest) - xxxxxxx doporučení xxx xxxxxxxxxxx a léčbu.

Prezentace xxxxxxxxxx, epikriza, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dalšího xxxxxxx diagnostiky a xxxxxxx. Ověření xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx anesteziologickou péči x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče xx zajištěna x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie x minimálně 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx gynekologie x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dostupnost rady x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost v xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů za xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní lékařství x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx komplement ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část X. x) 4.

Neurologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přístrojového xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostiku x xxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx oblastech xxxxx xxxxxxxxxx (cévní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péči, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx obalů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, autoimunitní a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neurodegenerativní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hybnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx EEG, XXX, sonografie s xxxxxxxxxx dostupností x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx komplement x 24xxxxxxxxx dostupností xxxxxx xxxxxxxxx XX x XXX,

5. xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx, neurochirurgii, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx spektru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: více xxx 500 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybaveni

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neurologie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní xxxx xxxxx dětská neurologie xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní xxxx x oboru dětská xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx zajišťovat lůžkovou x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx věku xx xxx dokončeného 18 xxxx xxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. zajišťuje xxxx x vzdělávání ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se zaměřením xx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxxx EEG, XXX x xxxxxxxxxx dostupností x době xx 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx xxx 400 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx průměrně 400 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx s xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx MZ XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 372/2011 Sb. o zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: model (dospělý, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, zejména xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx do PC x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx x plic xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a umělou xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx -xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx urgentní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x oboru a xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx zdravotnického práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled publikační xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx lektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x léčba xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v oboru.

Garant xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

11. XXXXXXXX XXXX OFTALMOLOGICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního vzdělávání x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxx - ambulantní xxxx

18

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx x)

5. xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx

6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx ochrana

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx oftalmologickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx školitelem s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. akreditovaném xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. písm. x).

Xxxx XX.

Xxxxx a rozsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x první xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy předoperační x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx obecné a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x anesteziologii x xxxxxxxx medicíně, x xx včetně interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx na celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxx odebírání xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx urgentních xxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalost xxxxxxxxxx předního x xxxxxxx segmentu xxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, specifika xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rohovky.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod xxxxxxx XXX, XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Šití xxxxxxx xxx xx víčkách. Xxxxxxxxxx cizího tělíska x xxxxxxx oka.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx lampa.
 • Oftalmoskopie xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx refrakce.
 • Určování xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x novorozence x xxxxx, gynekologické akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx prověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

Zdravotní xxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci zdravotního xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, pacientem x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická událost, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční úrovně). Xxxxxxx dětí, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení a xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, k provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické a xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči v xxxxx chirurgie a xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx rady a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou odbornou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx multioborová jednotka, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. má zajištěny xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující požadavky xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková xxxx x xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. ošetření v xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 pacientů xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxx - lůžková xxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vybaven:

1. xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx aplanační x xxxxxxxxxxxx,

3. štěrbinovou lampou, xxxxxx oftalmoskopem,

4. vyšetřovacími xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. Hertelovým xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx jedním xx základních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rovnováhy,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. keratorefraktometrem,

10. xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx: xxxxxxxxx 450 pacientů xx rok x xxxxx xxxxxxx oftalmologie xxxx xxxxxxxx 450 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

xxx xxxx I. a) 4.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

3. štěrbinovou lampou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. vyšetřovacími xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx perimetrem,

6. Hertelovým xxxxxxxxxxxxxxx,

7. minimálně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rovnováhy,

8. keratorefraktometrem.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx za xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx řečiště - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicíny x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx posledních 5 xxx a pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence škodlivého xxxxxxx návykových látek x léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru návykové xxxxxx x praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované problematice.

kurz Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx a radiační xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx odborníci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xx xxxxxx k vyučovanému xxxxxx.

Xxxxxxx č. 12 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

12. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Členění specializačního xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx odborné xxxxx

x) xxxxxxx odborná xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x měsících

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 16 xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru.

16

včetně xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového ústrojí

U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx lební, xxxxxx, xxxxxx), který xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx.

8

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a léčba xxxxxxxxxx

4. kurz Radiační xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. písm. x).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx provést x xxxxx povinné odborné xxxxx x oboru

Výkony

Počet

ortopedie x traumatologie pohybového xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx ošetření nekomplikovaných xxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně imobilizačních xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx léčba zlomenin (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx imobilizační xxxxxx)

50

Xxxxxxxxx při xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx u xxxxxx a středních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: xxxxxx prst, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kovů xxxx.)

100

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operací (xxxx.: xxxxxxxxxx dlouhé kosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx.)

20

Xxxxxxxxx u xxxxxxx xxx poranění xxxxxxxxxx aparátu (vnitřní xxxxxxxxxxxx a zevní xxxxxx)

40

Xxxxxxxxx u xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, otevřených)

5

Provedení xxxxxx x středních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, karpální xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx.)

20

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (vnitřní xxxxxxxxxxxx x zevní xxxxxx)

10

Xxxxxxxxx operační xxxxxxxxxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a požadavky xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při zkoušce

Teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx základů patofyziologie, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez pomůcek x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxxx stavů náhlé xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx základních životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní pravidla xxxxxxxxxx péče.
 • Základy předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx a krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová technika, xxxxx způsoby imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostika, xxxxx x prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx základních laboratorních x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních komplikací. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí xxxxx x jejich xxxxx na celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxx ortopedického xxxxx (xxxx I. x) 4. - 5)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - 16 měsíců xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx maximálně 6 xxxxxx x 16 měsíců xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx ortopedického xxxxx xxxxxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxx tohoto specializačního xxxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Anatomie, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - kosterní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aparát, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx funkcí.
 • Základní znalosti xxxxxxxxxxxx x biomateriálů.
 • Základní xxxxxxxxxxx procesy - xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx apod.).
 • Fyziologie a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x traumatologii (XXX, XX, MRI x další).
 • Přehled a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ortopedii x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx terapie xxxxxxxxx (xxxxxxxx, stabilizace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (funkční xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx terapie, základní xxxx xxxxxxx apod.).
 • Indikační xxxxxxxx léčby a xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, terapie xxxxxxx, tromboembolická xxxxx, xxxxxxxxxxxx apod.).
 • Principy xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx teoretické xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx onemocněním nebo xxxxxxxxx pohybového xxxxxxx (xxxxxx kloubní xxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx končetinových zlomenin xx xxxxxxx konzervativních x semikonzervativních xxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx sádrových xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx kloubu x xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx korzetů x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx vyšetření dětského xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx dysplazie xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxx používaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x přístrojů využívaných x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pacienta x operaci.
 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jednoduché xxxxxxxx x ošetřování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb zaměřeným xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pohybového xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxx poskytuje kontinuálně xxxxxxx xxx xxx x xxxxx - 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závažném xxxxxxxx, xxxxxx ran x zlomenin, xxxxxx xx xxxxxxxx trauma, xxxxxxxx komplikace xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody x úrazové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Diagnostika x základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x břicha.
 • Diagnostika x xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzervativní x xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx algoritmy xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sdružených xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zlomenin x xxxx x xxxxxxxxx (repoziční manévry, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx léčba xxxxxx a poranění xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sále x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) x končetinových xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava krevního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Life Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické okno, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx x kurzu xx ověřují po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče v Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx jen "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího xxxxxx xx živé xxxxxxx, charakter deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ozářeným xxx radiační mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčbu x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx zobrazovací metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících odborníků x optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx dávek pacientů xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx kyčelní, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, aseptické xxxxxxx, dětská mozková xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osteotomií.

Endoprotetika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx infekce.

Onkologická xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx ruky.

Ortopedie xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň v xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx společným lůžkovým xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx vedení xxxxxx xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je zajištěna xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů a xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 1,5 u daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement ve xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sálem.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru ortopedie x traumatologie pohybového xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx doložit standardní xxxxxxxxxxxx a traumatologickou xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Rehabilitační x xxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři xxxxxxx podmínky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx úvazkem 0,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx standardní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pohybového ústrojí (xxxxx dutiny xxxxx, xxxxxx, břišní) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx v xxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik základní x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se simultánním xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx sledovaných dat xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx intubačnf x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x umělou plicní xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx, b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x profesní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx příslušného zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x radiační onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost v xxxxx a xxxxxxx 10 let praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Příloha x. 13 x vyhlášce č. 397/2020 Sb.

13. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx hlavy x xxxx

20

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích aktivitách xxxxxxxxx x bodu x)

5. xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx péče

3

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

x) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Základy v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx případně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x části X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školitelem a xxxxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx xxxxxxxx provést x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku

Chirurgická xxxxx paratonzilárního xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epistaxe

10

Chirurgická xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx

10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx biopsie xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ezofagoskopie

3

Tympanostomie

Resekce xxxxxxx tumoru (xxxxxxx x xxxxxxx léze)

5

Foniatrie x xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sluchu

Základní vyšetřovací xxxxxx u xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poruch xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx katetru, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii, indikace x interpretace metod.
 • Předoperační xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx z dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 6.)

Otorinolaryngologie x chirurgie hlavy x krku - 20 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vestibulárních, mikroskopických x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxx xxxxxxxx x ORL xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x základních XXX xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tonzilitida, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx septa, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bubínku, xxxxxxxxx xxxxx středouší, xxxxxxxx syndrom xx xxxx, laterální x xxxxxxxx xxxxx cysty, xxxxxx hlavy a xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx záněty, xxxx.).
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostika akutních XXX xxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx.).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx operačních xxxx x XXX vyšetřovací xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně řešení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx epistaxe x xxxxxxxxxxxxxxxx traumat xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bubínku.
 • Incize xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xx xxxxx x xxxx).
 • Xxxxxxx: adenotomie, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kožních xxxxxx, exstirpace xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx (xxxxxx, cysta), direktní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx (septoplastika, XXXX), xxxx (myringoplastika, xxxxxxxxxxxx, atikoantrotomie, xxxx.), xxxxxxxx žláz (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), onkochirurgické xxxxxx xxxxx a xxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, apod.).

Foniatrie - 3 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx (princip xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx x algoritmus xxxxxxxxxx xxxxxx novorozenců x xxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx a principy xxxxxxx sluchu sluchadly x xxxxxxxxxxxxxxx sluchovými xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (audiologické a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx (xxxxxxxx vyšetřování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx hlas, xxxxxxx xxxxxxx, náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx principy xxxxxxxxxxx a managementu).
 • Poruchy xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vyšetření x xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx audiometrické xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx audiometrie, orientační xxxxxxxxxxxxx, měření otoakustických xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx diagnostické postupy x xxxxxx xxxx x polykání.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sluchadly (xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x řečových xxxxxx.

Xxxxxx otorinolaryngologie - 1 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x dětí.
 • Odlišnosti v xxxxxxxxx XXX vyšetření x xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dětí x oblasti ORL, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vady x XXX.
 • Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx u dětí, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx u xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, tympanometrie x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx anestezii x xxxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, adenotomie, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, diagnostika a xxxxxxxxxx benigních x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx věku, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, maligní lymfomy, xxxxxxx, xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx poleptání xxxxxxxxxx, dýchacích xxxx x dětí, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x dětí.
 • Endoskopie xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, laryngu x xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dětí x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, principy x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - těžké xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné péči (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém a xxxxxxx připravenost zdravotnické xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx e-learning

Znalosti získané x xxxxx se xxxxxxxxx po ukončení xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Evropské xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx na XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx na živé xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační mimořádné xxxxxxxx. Radiologická událost, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčbu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících odborníků x optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, těhotných x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Základy x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů - xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx x vedlejší xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů - xxxxx, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx, hltan, xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů - xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - slinné xxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx akreditace, k xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x poskytování akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní péči xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. urologie,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem pro xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ventilace, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx za kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement ve xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x celém spektru xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx průměrně 1 000 příjmů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

xxx xxxx X. a) 5.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 6.

Xxxxxx otorinolaryngologie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s vybavením: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx dýchacích cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x různými technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx včetně novorozenců x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxx zaměření a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Základy x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, s xxxxx x xxxxxxxxxx problematice, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x postgraduální xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 14 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

14. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxx

x) Xx-xx školenec zařazen x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xx-xx školenec xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, může 6 xxxxxx x 24 xxxxxx povinné xxxxx x rámci základního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obor xxxxxx xxxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx první pomoc

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx patologickém kmeni

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou způsobilostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx provést x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxx - poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx lékařství - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

100

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

2 000

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích cest (xxx xxxxxxx x x neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x akreditovaném zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, indikace x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních komplikací.
 • Indikace x podání transfuzních xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, močového katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx o centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x krevních transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných v xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx těla.
 • Pitevní technika xxxxxxxxx i xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řezů x jejich barvení.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx cytologických xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx pitev.
 • Makroskopická xxxxxxxxxxx x pitevně.
 • Mikroskopická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případů.
 • Principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx administrativa xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx pitev.
 • Samostatné provedení xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx preparátů.
 • Administrativa xxxxxxxxx protokolu.
 • Samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření.
 • Fotografická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x mikroskopických xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx - 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Anatomie xxxxxxxx těla.
 • Pitevní technika xxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx histologických řezů x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx pitevního xxxxxxxxx a pitevní xxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx pitev.
 • Makroskopická xxxxxxxxxxx v xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.
 • Barvicí xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx provedení xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx pitevního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro pitevní xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x bakteriologická xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x mikroskopických xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky

Praktická zkouška x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tělesných xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx maligní xxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx odhadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx případy, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx těch, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx negativní.

Zkouška xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 cytologických xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx

 • Xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezů v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx preparátů.

Praktická xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx samostatného provedení xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxx pitevní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxx xx samostatného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bakteriologická xxxxxxxxx x sepsání xxxxxxxxx protokolu (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx popisu).

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených organizací

A. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support a Xxxxxxxx Cardiac Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx zdraví/osob, základy xxxxxx v přednemocniční x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x NNP).

Integrovaný záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, zdravotnických zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný souhlas, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní péče x Xxxxxxxx unii x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x povinnosti pojištěnců.

Systém xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx se zneužíváním XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx systémy, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx a stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx pacientů. Lékařská xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx s využitím xxxxxx ionizujícího xxxxxx - význam indikačních xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, diagnostické referenční xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zaměřením xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a opakování xxxxxxxx histologického vyšetření xxxxxxxxxxxxx případů.

Principy barvících xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx preparátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - diagnostická xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx této xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx preparátů.

Samostatné provedené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x nekroptických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 38 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na personální xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. gynekologie x porodnictví.

Zdravotní péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ventilace, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující povinnou xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém kmeni xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx služby v xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx lékařství, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření traumat: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo průměrně 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xx školitele x xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. ošetření x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů za xxxxxxxxxx rok v xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxxx diagnostiku různých xxxxxxxxxx systémů,

3. xxxxxxx xxxxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a novorozenec) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxx x oběhových) x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx koniopunkcí, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx a kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx poruch rytmu xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx v oboru, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

kurz Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí zdravotnického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx patologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru patologická xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx specializací XX. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

15. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x oboru

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a dorostová xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x diabetologie,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lékařství,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx 6 xxxxxx x 23 xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx alergologie x klinická xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie xxxx xxxxxx neurologie nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mikrobiologie nebo xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

23 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx x)

x xxxx

4. xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx novorozenecká xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3

5. xxxxxxxx - x registrujícího poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx a xxxxxx.

3

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx první pomoc

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx závislostí

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školitelem dle xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. písm. x).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x garantem xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulantní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx

30

Xxxxxxxxx x rozpis infuzní xxxxx

20

Xxxxxxxxx krve

3

Cévkování

10

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx:

10

x xxxx

x xxxxxxx

5

xxxxxx xxxxxxxx xxx 1 rok

5

Výplach xxxxxxx

5

Xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx per xxxxxx

5

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 16.00 xxxxx xx 7.00 xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx

50

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

20

Xxxxx RTG xxxxxx pacienta - xxxxxx

20

Xxxxxxxx xxxxxx

3

Xxxxxxxxxx resuscitace (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx)

2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace

50

Pediatrie - xxxxxxxxxxxx poskytovatel ambulantních xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx

Xxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxx

30

Xxxxxxxx - Parenterální aplikace xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

30

Xxxxx krve

30

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

30

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx

5

Xxxxxxxxx novorozence

10

Využívání xxxxxxx xxxxxx diagnostiky (XXXX)

10

Xxxx XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické znalosti, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pomoci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x pooperační rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x chirurgii.
 • Problematika analgezie x lokální xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání infuzních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 26 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmene (část X. x) 4. x 5.)

Xxxxxxxxx - 20 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx v dětském xxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dětských onemocnění.
 • Etiopatogeneze x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Zobrazovací xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx x příprava xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx dětech. Xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx, legislativa.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření.
 • Vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx punkce.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx.

Xxxxxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxxxxxxx lůžka xxxx xxxxxxxxxxxxxxx centrum xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx..
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx péče.

Pediatrie xxxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx praktický xxxxx xxx děti x xxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx x akreditovaném zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x speciální, vč. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx pediatrie.
 • Péče x xxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx x výživa.
 • Péče x novorozence xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti.
 • Infekční xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx, interpretace.
 • Farmakoterapie x dětském xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxx, xxxxxxxxx, typu. Hodnocení xxxxxx x výživového xxxxx dítěte. Časný xxxxxx nadváhy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx péče. Základy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx dětské xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úrazů.

Praktické xxxxxxxx

 • Xxxxx krve.
 • Odběr biologického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx per rectum.
 • Ošetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx zdravotnické dokumentace x xxxxxxxx péči.
 • Základy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxx krve.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x primární xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, subkutánní xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX).

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx defibrilace (Basic Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a indikace xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x poskytovatelů zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx x novorozence x matku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx testem.

Celkem 20 xxxxx xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx x xxxxx xx ověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxx hierarchie.

Organizace a xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí xx XX.

Xxxxxxxxxxxx škodlivého užívání XX a xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx užívající XX x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření na xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx pacientů. Lékařská xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti dávek xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší intenzivní xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x požadavcích na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se na xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou odbornou xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx xxxx gynekologie x porodnictví, xx xxxxxx uzavře smlouvu.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam typů xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Dětská chirurgie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xx xxxxx dětského xxxxxxxx: xxxxxxxxx 900 xxxxx xxxx xxxxxxxx 900 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx dětí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oddělení: xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, x xxx xxxxxx oddělení xxxxxx: xxxxxxxxx 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx xxxx perinatologické xxxxxxx.

xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx centrum vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxx děti.

pro část X. x) 3.

Alergologie x klinická xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pečuje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při reaktivitě xx inhalační alergeny, xxxxxxxx x potravinovými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx hmyzu, bronchiálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, recidivujícími xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxx a xxxxxxxxx psychiatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx akutní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx: xxxxxxxxx 120 pacientů xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové x ambulantní xxxx x oboru dětská xxxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dětská xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxxx xx novorozeneckého xxxx xx dne xxxxxxxxxxx 18 xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. zajišťuje xxxx x vzdělávání ve xxxxxxxx a novorozenecké xxxxxxxxxx, neurorehabilitaci, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, XX), neuroradiologii, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxxx XXX, XXX x xxxxxxxxxx dostupností x xxxx od 7.00 do 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

4. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo diabetologie xxx určení xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. minimálně 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx vyšetření za xxxxxxxx 3 roky,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracoviště x ultrazvukem x xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tělísek - xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Pro diabetologické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. ambulance zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx průměrně 1 200 ambulantních xxxxxxxxx xx poslední 3 xxxx,

3. diagnostický xxxxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního pracoviště xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx probíhá xxxxx xxxxxx školitele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozní dobou x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

1.2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ad xxx xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx diagnózou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastní zařízení x xxxxxxxxxxxx praktické xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

2.1 xxxxxx banka x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služba xxx xxxxxxx zdravotnické zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx těhotných/prevence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX),

2.2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx část X. a) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. poskytování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx spektru infekčních xxxxxx, péče x xxxx x dospělé,

2. xxxxxxxx vybavení umožňující xxxxxxx xxxxxxx čtyř xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxx, xxxxxx,

3. ambulantní xxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. příjmová xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lékařské mikrobiologie, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, antibiotickým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx x protiepidemickým xxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx léčbě.

pro část X. x) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 4 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. vnitřní lékařství,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx

1. xxxxxxxx biochemie x

2. klinická hematologie.

Laboratoře xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx,

3. gastroenterologie.

pro xxxx X. x) 3.

Lékařská xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx genetiky, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, molekulární xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína.

pro část X. x) 4.

Xxxxxxxxx - novorozenecká xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxx oddělení.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx disponuje xxxxxxxxxxxxxxx lůžky xxxx xx xxxxxx centra xxxxxx specializované intenzivní xxxx x perinatologii xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče.

pro xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pediatrie xxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékař xxx xxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxxxxxxx, vybavení xxxxxxxx odpovídá zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x rozsahu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro děti x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návštěvní xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

2. Školitelem xx xxxxx, xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx tříletou xxxxxxxx xxxxx registrujícího poskytovatele xxxxxxxxxxxx služeb poskytujícího xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dětské xxxxxxxxx, xxxxxxx dokončí kvalifikační xxxx xxxxx čl. II xxx 6 xxxxxx x. 67/2017 Sb.; xx dokončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícího xxxx xxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x rozsahu xxxxxxxxx 5 dní x xxxxx, x xxxxxxx 25 xxxxx xxxxx. Počet registrovaných xxxxxxxx - xxxx xx dne xxxxxxxxxxx 18 xxxx xxxx xxxxxxxxx 600 xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastním sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx a novorozenec) xxxxxxxxxx praktický nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a oběhových x objektivizaci účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx do XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx masky (včetně xxxxxxxxx) x různými xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x plic do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx problematice.

2. Garant xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx specializace.

kurz Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx xx takové xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, x profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského týmu xxxx xxx lektoři x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx pediatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx lékařství, pediatrie xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru x xxxxxxx 10 xxx praxe výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx specializace.

Xxxxxxx x. 16 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

16. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x měsících

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 20 xxxxxx povinné xxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení dětské x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

5. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2

6. xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx absolvovat 2 xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2

x) xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4. xxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. kurz - Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním psychiatrickém xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou specializovanou xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §38a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. b).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx školenec xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x symptomatické xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

10

Xxxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

10

Schizofrenie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxx - diagnostika x léčba

15

Neurotické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stresem - xxxxxxxxxxx a léčba

15

Poruchy xxxxxxxxx - diagnostika x xxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5 xxxxxxxx

Xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5

Xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie

Pervazivní xxxxxxxx xxxxxxx - diagnostika x xxxxx

3

Xxxxxxxxxxxxxx poruchy x xxxxxxx - xxxxxxxxxxx a xxxxx

3

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - diagnostika a xxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx specifickým pro xxxxxxx - diagnostika x léčba

1

Neurologie

Neurologické xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mozkové příhody

2

Epilepsie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx

2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxx hlavy - xxxxxxxxxxx x indikace xxxxx

2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zobrazovacích xxxxx xxxxx

2

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx moku

2

Část XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx výkony, indikace, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostika, xxxxx a prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně interakcí xxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr, včetně xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dýchacích cest.

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx X. x) 4. - 6.)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poruch, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poruchy, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Zvládnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxxx, orientace x xxxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxx x xxxxxxx diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx neurologie x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Znalost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx (zobrazovacích xxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxx biologické léčby xxxxxxxxx poruch.
 • Znalost základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx. Xxxxxx rozpoznat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předepsanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) anamnézy x xxxxxxxxxxxx jejího významu xxx xxxxxxxx psychiatrické xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sérologické) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx diagnostického xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx zákonnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, psychoterapie, xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x srozumitelnou xxxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plánu) xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx zapojit xx xxxxxxxxxxxxx opatření.
 • Schopnost xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zhodnocení x akutní xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 • Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, páteře, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx v přednemocniční x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ověřují xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx se zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Evropské xxxx x přeshraniční zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální pomoc x sociální služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx kodexy, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx úvod xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx nálady).

Kognitiva.

Anxiolytika x hypnotika.

Stimulancia a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx poruch xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx poruch xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx farmakorezistentních xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x agresivity.

Léčba xxxxxxxxxx x odvykacích xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx psychofarmak (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx maligní xxxxxxx).

Xxxxxxxxx kvíz x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 22 xxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapie

Předmět

Historie x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx XXX v xxxxx terapeutických xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx parametry x xxxxxxx při xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx XXX x xxxxxxx neurostimulačními xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx ECT procedury.

Celkem 4 hodiny

E. Program xxxxx Základy xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx.

Xxxxxx x protipřenos.

Empatické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx rozhovor.

Posilování adherence xxx farmakoterapii.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx psychoterapie.

Podpůrná xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x depresivních xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavů.

Podpůrná xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx práci x xxxxx a rodinou.

Podpůrná xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx.

Xxxxxx 22 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x personální zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním režimu xxxxxxx:

1. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx lékař zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi může xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, u kterého xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x patologie, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo průměrně 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx pacientů za xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx dostupností,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx interních onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx personálního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx x xxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 20 xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx akutní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx 20 lůžek,

2. xxxxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx péči x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tíže,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby,

5. poskytuje xxxxxxxxxxxx zdravotní péči xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro jiného xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX),

8. xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, nukleární medicína x lékařská mikrobiologie,

9. xx zajištěnou dostupnost xxxxxxxxxxx péče x xxxxx neurologie a xxxxxxx lékařství,

10. poskytuje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxx xxxxxxxxx pracoviště,

12. xxxxxxxxxx pořádá xxxxxxxxxx xxxxxxx semináře,

13. xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostory x xxxxx,

xxx část X. x) 5.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx psychiatrie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx psychiatrie xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x celém rozsahu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pacientů.

Minimální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hospitalizaci je 120 xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skupinovou xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Neurologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx zdravotní xxxx poskytovaná xxxxxxxxx x xxxxxxxx oblastech xxxxx neurologie (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neurodegenerativní xxxxxxxxxx x projevy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx příjmová xxxxxxxxx ambulantní péče x hlavních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxxx, bolesti xxxxx, neuralgií x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vertebrogenních xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx EEG, XXX, sonografie s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx době,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX a XXX,

5. návaznost na xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx než 500 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 6.

Dětská neurologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lůžkovou x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxxxxxxx 18 xxxx věku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. zajišťuje xxxx x vzdělávání ve xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (EEG, XXX, EP), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, neurogenetice, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x degenerativních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx dětský xxx,

2. xxxxxxxxxx XXX, XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx od 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. příjem xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 400 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro praktickou xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX a xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx plic xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx včetně novorozenců x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx cest koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx intraoseálního přístupu,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí nejméně 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Psychofarmakologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx a xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Elektrokonvulzivní xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx psychiatrie x praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, a xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx psychoterapeutického xxxxxxx xxx zdravotnictví.

2. Garant xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe výkonu xxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 17 x vyhlášce x. 397/2020 Sb.

17. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka povinné xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje minimálně 500 xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxx ročně.

Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxx, může 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x akreditovaném zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační xxxxxxx (XX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx radiologickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školitelem dle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oboru

Výkony

Počet

Radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx

5 000

x xxxx xxxxxxx

xxxxxxx

1 500

skelet včetně xxxxxx

2 000

xxxxxxxxx dětí

500

Ultrazvuk

Celé xxxxxxxx výkonů včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z xxxx nejméně

1 500

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

300

XX

500

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx a teoretické xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné principy xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx života xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz ambulancí x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx věku.
 • Anamnéza a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx zářením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx principy zobrazovacích xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx, CT, XX x xxxxxxxxxxxx (xxxxxx SPECT), XXX x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality.
 • Radiobiologie, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.
 • Farmakologie xxxxxxxxxxxx látek a xxxxxx xxxxxxxx, zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x léčby x xxxxxxx xxxxxxxxx reakcí.
 • Anatomie, xxxxxxxxxx x patologie xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx znalostí o xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěže.
 • Základy přístrojové xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)

 • Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x břišní, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, muskuloskeletální, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 • Xxxxxxx koncepce xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, standardními xxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx zobrazovacích xxxxx využívajících XXX xxxxxx, xxxxxxxxx, XX, XX x xxxxxxxxxxxx (xxxxxx SPECT), PET x hybridních metod.
 • Programy xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, principy ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon, zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek a xxxxxx xxxxxxxx, zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x léčby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x patologie xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x celém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo systémově, xxxxxxxxxx problematiku xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, lymfatický x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, otorinolaryngologickou, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx medicíny.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, inhalační xxxxxx xxx., kardiovaskulární etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: tonutí x utonutí, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, diferenciální xxxxxxxxxxx, terapeutické postupy, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx zásady ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x poskytovatelů zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x matku, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se prověřují xx ukončení xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx artis).

Stížnosti ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost lékaře x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Xxxxxxxx unii x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, etické xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx látek (dále xxx "XX") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx NL zneužívaných x ČR a xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a závislostmi xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxx aplikující xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxxxxxxxxxx x stochastické účinky, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx xxxxxx xx dávce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx koeficientů xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ozáření. Xxxxxx ozáření, xxxxxxxxx xxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxx x použitím zdrojů xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ozáření (xxxxxxx XXXXX "Xx Xxx Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx ozáření.

Způsoby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx XXX xxxxxx,...), ochrana xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx OK u xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,...), xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pulzní skiaskopie, xxxxxxxxxxx expozic,...).

Pracovně-lékařské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc fyzickým xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádné události.

Fyzikální xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalitu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx: provozní parametry xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX xxxxxx (xxxxxxxx,...), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,...), xxxxxxxx řízení expozice (Xxxxxxxxx exposure control - XXX, Automatic xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - XXXX,...) pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx x jejich xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro zobrazovací xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Management xxxxx xxxxxxxx (stanovování xxxxx, xxxxxxxxx dávek, zaznamenávání xxxxx, xxxxxxxxx dávek). Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx radiologii x xxxxxxxxxxx, faktory xxxxxxxxxxx xxxxxxx obrazu x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx radiologii, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx radiologii, odhad xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxxxxxxx medicíně - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x nukleární xxxxxxxx x její realizace - xxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxx aktivit, xxxxxx xxxxxxx, stanovování xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx personálu (xxxxxxxx pomůcky, osobní xxxxxxxxxx, zábrana xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémy, XXXXX, XXX kamery, xxxxxxxx xxxxxx SPECT/CT, XXX/XX, XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kvality obrazu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lékařské xxxxxxx x nukleární xxxxxxxx (kategorizace a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx operační postupy (XXX), xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxx.).

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx indikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx kojení.

Základní xxxxxxxxxxx x národní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx ozáření (například Xxxxxxxx 2013/59/Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x technické xxxxxxxx radiologických xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky xx zajištění xxxxxxx x bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 24 xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x kontraindikace.

Kontrastní xxxxx, radiofarmaka.

Popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx metody muskuloskeletálního xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxx x krku x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znalostí xxxxxx.

Xxxxxx 35 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxx alespoň x jednom z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie,

2. lékařem xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x porodnictví xx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. interní oddělení,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx v xxxxx vnitřní lékařství x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. akutní lůžková xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx ve spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Přístrojové xxxxxxxx je součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

3. XX xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péči x těchto oborech:

1. xxxxxxxxx,

2. vnitřní lékařství,

3. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxx ročně xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxx v potřebném xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx školenci provedení xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx akreditovaným zařízením xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx medicína

Praxe xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření XXXXX, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx aplikovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx požadavků Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxx počtu 800 metodou SPECT.

Vzdělávací xxxxxxxx u pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx praktickou xxxxx x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx k objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx novorozenců x xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx řečiště - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx femoralis x různé techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx a praxí x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx posledních 5 xxx a pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx v oblasti xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx x léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxx xxxxxxxxxx odborníky

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx Základy xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x zobrazovací xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx lékař xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx a 10 let výkonu xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

Příloha x. 18 x vyhlášce x. 397/2020 Sb.

18. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. urologie

24

včetně xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx

6. xxxxxxxxx kurz Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

7. xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má školenec xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Výkony

Počet

Urologie

Praktické dovednosti:

Provádění xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocněním, xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocněním

Provádění převazů xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx léčení

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stentu, xxxxxxxxxxxxxxxxx, ascendentní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx močového xxxxxxx, ureteroskopie, xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x muže xx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření

Zavedení xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxx a katétry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - dilatace striktury xxxxxx, xxxxxxx epicystostomie, xxxxxxxxxxxx, meatotomie, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx, perkutánní xxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

5

Xxxxxxx xxxxxxx prostaty (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xx zevním xxxxxxxx (xxxxxxx hydrokély, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, operace xxxxxxxxxx xxxx.)

20

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx života xx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich možnosti x rizika.
 • Provoz pracovišť xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx a zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx urologického xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Základní xxxxxxxxxx znalosti x xxxxx urologie - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a základních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx zejména x xxxxxxx onkourologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prostaty, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxxx funkce dolních xxxxxxxx cest, akutních xxxxx x urologii. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x urologickým xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u pacienta x urologickým onemocněním.
 • Provádění xxxxxxx operačních xxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu na xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx endoskopické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkony (xxxxxxxxx kalibrace xxxxxx, xxxxxxxxxxx, uretroskopie, sondáž xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, transuretrální xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ureteroskopie, xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ledvin a xxxxxxxx cest x xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxxxx Dopplerovského xxxxxxxxx a transrektální xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx bakteriologické xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x katétry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - dilatace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, meatotomie, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x deliberace xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, cirkumcize, operace xxxxxxxxx.

Xxxx obsahem xxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx x následujících okruhů

 • Symptomatologie xxxxxx urogenitálního xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akutních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx operačních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx urologických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pacienta k xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx x urologii.
 • Pooperační xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x urologii.
 • Psychologie xxxxxx xxxxx/xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx infekce x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx dysfunkce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx u muže.
 • Traumatologie xxxxxxxxxxxx traktu.
 • Neurogenní xxxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře.
 • Řešení xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx CT x XXX a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx močových xxxx, xxxxxxxxxxxx moči.
 • Urologická xxxxxxxxxx xxxxxxxx věku.
 • Onemocnění xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Diseases, xxxx xxx "XXX").

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x matku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané v xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a závislostmi xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx fyzickým osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx následky.

Úloha lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník MZ). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a optimalizace xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx uroonkologie

Přehled xxxxxxxxxx xxxxxx v diagnostice x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx urologie (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x léčbě x xxxxxxx xxxxxxx oblastech xxxxxxxx (injekce v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx).

Xxxxxx 24 xxxxx

X. Program xxxxxxxxxxx xxxxx Ultrasonografie v xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zobrazení

Praxe: xxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje, xxxxxxxx xxxx, metrologie.

Ultrasonografie xxxxxxx, xxxxxx dopplerovského xxxxxxxxx

Xxxxx: základní postupy x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx cévy, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx močových cest

Praxe: xxxxxxx pánvičky x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx břiše, pyeloureterální xxxxxxx, prevesikální xxxx xxxxxxx, ureterový xxx, xxxxxxx vyšetření močového xxxxxxx (redukce XXX xx měchýřem), xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a semenných xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře x malé xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostaty, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 5 xxxxx

X. Program xxxxxxxxxxx kurzu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (uroflowmetrie, cystometrie, xxxxxxxxxxxxx, manometricko-průtokové xxxxxx, xxxxx-xxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x XXX; uroflowmetrie, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx část

Standardizace urodynamické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxe podle Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (ICS).

Praktická xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - manometricko-průtokové studie.

Teoretická xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx urodynamických xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nálezy XXXX (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx), OAB (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x praktická xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx neurogenních xxxxxxx, geriatrických xxxxxxxx.

Xxxxxx 8 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx technické x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vedení podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx zařazený do xxxxxxxxxxxxx přípravy v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx naléhavosti provedení xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x možností alespoň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované operace: 700 nebo xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část I. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pacienty v xxxxx vnitřní lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Urologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ultrasonografie, xxxxxxxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx x instrumentálního xxxxxxxxx),

2. xxxxxxx derivační výkony, xxx RTG x XXX xxxxxxxxx,

3. endoskopická xxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostaty, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xx močových xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx genitálu,

7. xxxxxxxx x úrazová xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, laryngeální xxxxx xxxxxx intubační x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let v xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 let, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x nejméně 10 let xxxxx xxxxxx povolání lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, a profesní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx lektorského týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx specializovanou způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx xx xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx v urologii

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pedagogické praxi x xxxxxxxxxxxxx výchově.

kurz Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx problematice x xxxxxxxxxxx xxxxx x postgraduální xxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru urologie, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx problematice x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx výchově.

Příloha č. 19 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

19. XXXXXXXX XXXX VŠEOBECNÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen všeobecné xxxxxxxxx lékařství - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní lékařství

2

4. xxxxxxxxx praktické lékařství - xxxxxxxx

14

xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu x)

5. xxxxxxx xxxxxxxxx - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6

6. xxxxxxxxx

1

7. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

1

8. xxxxxxxxx

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx závislostí

4. xxxx Radiační xxxxxxx

5. xxxx Novinky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 písm. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx I. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsané xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx anesteziologickém xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx života či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx základním xxxxxxxxxxxx kmeni xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x centrální žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, různé způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 měsíce xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x oboru vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika onemocnění xx vyšším věku.
 • Anamnéza x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich vlivu xx celkový účinek
 • Akutní xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x rámci základního xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vedením xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xx školenec xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxx diagnostiky x xxxxxxxxxxxxx diagnostiky, xxxxxxxxxxxx, xxxxx léčby.
 • Znalost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pacientů - xxxxxxxxx, pracovní, xxxxxxxx x xxxxxxxx VPL xxx xxxxxx řešení.
 • Znalost xxxxxxxxxxx xxxxxx léčiv, xxxxxx interakce, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním.
 • Zásady xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnostických xxxxxxx xx VPL.
 • Zásady xxxxxx x organizace xxxxx ordinace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, agenturami xxxxxx xxxx, ambulantními x xxxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx komunitní xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, konzultace, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx anamnézy a xxxxxxxxx klinického vyšetření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx x terénu.
 • Poskytnutí xxxxxxxxxx péče v xxxxxxxx x terénu.
 • Navržení xxxxxxx diagnostického a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx diagnostických x xxxxxxxxx výkonů.
 • Vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx EKG.
 • Aplikace xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, infuzí.
 • Provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx diagnostiky x xxxxxxxx XXX (xxxx. XXX, XXX, XX, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx přístrojového xxxxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx indikovaných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - v akreditovaném xxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Rozpoznat základní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. poruch xxxxxxx x xxxxxxxxx poruch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx poruch,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

5. xxxxxx osobnosti x xxxxxxx v xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx laktaci, xxxxxxxxxxx, x seniu),

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx): xxxxxxx xxxxxx, příjmu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dyslexie, xxxxxxx xx.),

9. xxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

 • Xxxx indikace, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx nemocné x xxxxxxxxx poruchami, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx stavech x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx správný xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx a znát xxxxxx psychoterapie x xxxxx xxxxxxxxxxx poruch.
 • Zajišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poruchy xxxxxxxx x snažit xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí (xxxxxxx, vědomí, emotivita xxxx.) a na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx diagnózu (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx).
 • Xxxxxxxx nejdůležitější skupiny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (psychopatie, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx léčení xxxxxxxxxx x úlohu lékaře x xxxx problematice.

Dermatovenerologie - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, trombidiosis, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, erysipel, xxxx vulgaris, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx accuminata, xxxxxx xxxxxxx x zoster, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ekzémy, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (basaliom, xxxxxxxxx, hemangiom, pigmentové xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx činnost u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chorobami.
 • Terapeutické a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx), varikózního xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx aplikace xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx snesením, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Diferenciální xxxxxxxxxxx zarudlého (červeného) x xxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx:

1. zánětů víček, xxxxxxxx a xxxxxxx,

2. xxxxxxx x iridocyklitidy,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxx příčiny xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx problematiku xxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx onemocnění).
 • Poruchy xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x očním lékařství.
 • Posudkovou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Základní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zorného xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx a poleptání xxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxx.
 • Xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx - x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx praktického lékaře xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxxxx terapie.
 • Diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx postižení x XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, etiologie, xxxxx, prevence; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sluchu.
 • Posudková činnost x xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx XXX vyšetření x xxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx laryngoskopie.
 • Provedení přední xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx zevního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sprchy.
 • Provedení koniopunkce (xxxxx. xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxx xxxxxxx, xxxx příznaky x epidemiologii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx importovaných x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v ohnisku xxxxxx (xxxxxxx protiepidemickému xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx dozor); xxxx xxxxxxx dezinfekce, opatření xxx epidemii x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; udržovat xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; ve xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce; xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx metodách, sestavování xxxxxxx x prohlídce xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx pracovišti včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, znát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx lékaře.
 • Znát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x psychologické xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxx xxxx hlavních xxxxxx rizikových xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxx duševního x xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx znalostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx hygieny práce.
 • Mít xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx chorobách x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 6 měsíců xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx x základním xxxxxxxx kmeni nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx interních onemocnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx civilizačních xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, perorálních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ischemické xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx faktory onemocnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx onkologická xxxxxxxxxx (plic, žaludku, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k hospitalizaci x xxxxxxxxxxx choroby, xxxxxxxxxx choroby xxxxxxx x xxxxxxx končetin, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx srdečního xxxxx, xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx xxx, myokarditid, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx periferních xxxxx a xxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, terapie a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx horních xxxx xxxxxxxxx, zánětů plic xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obstrukční xxxxxxx bronchopulmonální, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx plic, zánětů xxxxxxxxxx, embolie xxxxxxxx x xxxxxx větví, xxxxxx průdušek x xxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, terapie x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chorob xxxxxxx (záněty, xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxx, jater (akutní x xxxxxxxxx záněty, xxxxxxx, xxxxxx), pankreatu (xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx záněty).
 • Epidemiologie, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dětí x x xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx diferenciální diagnostiku xxxxxxxxx symptomů např. xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx poruchy, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věku, xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx potravin, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x terapii xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxx, xxxxxxxxxxx, komplikace xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hypofýzy x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx nefritid (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), nádorů ledvin, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx včetně dietních xxxxxxxx, znát zdravotní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cest močových xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uretritid, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx indikací k xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie anémií (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx x páteře (revmatoidní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, reaktivní artritidy, xxxxxxxxxxxxx artritidy, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stáří, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
 • Xxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, inkubačních dob, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x interních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzikálního xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonů x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx podávání X2 x xxxxxxx lahve,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx per xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx flexibilní xxxxxxx,

8. vyšetření cévy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX křivky (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx komor) xxxxxx natočení XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx a uchovávání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx laboratorní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dozorem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxx vertebrogenních xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx mozku xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx projevy xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x navržené (jako xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vhodnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx specializované xxxxxxxxxx x diagnostice, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx praktických xxxxxxx xxxx). Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (intrakraniální x x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx onemocnění XXX (meningitidy, encefalitidy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, herpes xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.).
 • Xxxxxx XXX (xxxxxx, xxxxxxx, mozkové xxxxxxxx, xxx- a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxxxxxxxxx traumatech.
 • Epilepsie x xxxxx záchvatovitá xxxxxxxxxx x neurologii (xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx multiplex x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a svalová xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, myopatie x myastenie).
 • Vasoneurózy.
 • Úžinové xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx CNS xxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx, xxxx a metylalkohol, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx).
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Základní neurologické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx páteře.
 • Funkční xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pleteně xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx; rozlišení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x náhlých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxxxxxx: XXX xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XX vyšetření, XX a XXX.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, centrální xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, mozkové xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx periferního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína - v xxxxx xxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve specializovaném xxxxxxx v oboru xxxxxxx lékařství

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapie x xxxxxxxx akutních xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Organizaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoci v xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, v šoku, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, pánve, hlavy.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oběhu.
 • Neodkladná xxxx xxx bezvědomí.
 • Neodkladná xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx popálenin.
 • Neodkladná xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, břicha, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx, xxxxx syndromu, xxxxx xxxxxxxxxxx proudem a xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, výplach xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx péči xxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pneumotoraxu, xxxxx xxxxxxxx, tonutí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx - 1 xxxxx odborné xxxxx xxx xxxxxxxx dozorem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v oboru xxxxxxxxx (xxxx X. x) 6.)

Xx ukončení xxxxxxx pod vedením xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx v psychomotorickém xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, infekcí xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx).
 • Xxxxxxxxxx u xxxxxxx x většího xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx u xxxx
 • Xxxxxxxx xxxxxxx u xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx aplikace, kontraindikace x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxx; xxxxxx kontraindikovaná x dětském věku.
 • Specifika xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx situacích x xxxxxxx věku: xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, epiglotitis, bronchiolitis, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výplach xxxxxxx, bezvědomí, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx, zvracení, xxxxxxxxxx kóma, XXX x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx novorozence, xxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, batolete x xxxxxxx dítěte.
 • Kardiopulmonální resuscitace x dětí všech xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odborným dozorem x xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxx X. x) 7.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vedením xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx menstruace, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rizikovému těhotenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxxx kontracepce, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxx xxxxxxxxxxx,
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x laktaci - xxx interkurentních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxx rakoviny xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Poskytnout xxxxx xxx mimoústavním porodu.
 • Provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx porodnické xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx manuální vyšetření xxxx.
 • Xxxx xxxxxx ženu x xxxxxxxx sebevyšetření xxxx.
 • Xxxxxxx základní gynekologické xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx palpační xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) - ev. xxxxxx xxxxxx cytologie.
 • Ošetřit xxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx (xxxx X. x) 8.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Diagnostika a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx x indikace x xxxxxxx x nemocí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x tlustého xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; diagnostika x xxxxxxx nemocí xxxxxxxxx a perianální xxxxxxx (hemorrhoidy, fissury, xxxxxxxxxxxxx abscesy a xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx kýl (xxxxxxxx, xxxxxxx, břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poranění lebky, xxxxx, xxxxxxxx (fraktury, xxxxxx, xxxxxxx, epidurální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx svalů, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx diagnostika x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, močového měchýře, xxxxxxxx, ledvin, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, konkrementy, xxxxxxxxx, xxxxxxx poruchy, xxxxxx, xxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx kloubu x xxxxxxx končetin).
 • Získané xxxx xxxxxxxx pánevního x dolních xxxxxxxx (xxxx xxxx, valga, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx plani, xxxxx xxxxxx, calcar xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxx x rovině xxxxxxxxx (xxxxxx včetně xxxxx adolescentů, x. Xxxxxxxxxxx, hyperlordózy); xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx syndrom.
 • Vertebrogenní syndromy - diferenciální xxxxxxxxxxx x léčba.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx syndromy.
 • Posudková xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx anestezie, xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, sutura), xxxxxxx xxxxxxxxxx krvácení xxxxxxx xxxx xxxxxx, odstranění xxxxx (sponek) xx xxxxxxxxxxxxx výkonech, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx; xxxxxxx, hematomu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 % povrchu xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zón x kloubů, výplach xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dekubitů, péče x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kůže.
 • Ostatní xxxxxx: xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moče, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a pánevního xxxxxxxx xxx rozsahu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx druhy jednoduchých xxxxxx - xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxx antisepse, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx praxi; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ambulantní xxxxx.

Xxxxxxxx - v xxxxx odborné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení akreditovaném xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx akreditovaném ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx urologická xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx urologické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Péče o xxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, ošetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx - v xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx chirurgickém xxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx teoretické znalosti x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx ortopedická xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ortopedickým xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ortopedických onemocnění.

Rehabilitační x fyzikální medicína - x rámci xxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx chirurgickém xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx indikace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx věcech důchodového xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Lékařská první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava krevního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, principy xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, hrudníku, dutiny xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Advanced Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (PNP a XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, péče x xxxxxxxxxxx x xxxxx, gynekologické akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx prověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx péče.

Systém sociálního xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x etické zásady.

Etické xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "XX") x léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx na NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových a xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx ochrany, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality využívající xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x optimalizace radiační xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

E. Program xxxxx Novinky ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařství

Předmět

Realizace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, ekonomické xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx výuky, kontrola xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kontrolní testy.

Odborná xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařství. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx medicínských xxxxx (xxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx specifika, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx akreditace, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část I. x) 1.

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Sb., x požadavcích na xxxxxxxxx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x poskytování akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxx lůžkové xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx fondem xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ventilace, xxx xx xx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru chirurgie xxxx xxxxx zařazený xx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx výkonu x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 nebo průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx a xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo průměrně 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx průměrně 1 000 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část I. x) 6.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimálně 900 xxxxx nebo xxxxxxxx 900 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet dětí xx všeobecné xxxxxx xxxxxxxxx dětského oddělení xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx oddělení působí xxxxxxxxx 500 rok xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 7.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx pokrývá xxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splňovat xxxx xxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxxxxxx, prebioptické xxxxxx, komplementární xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ultrazvuku.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx standardně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ultrazvuková xxxxxxxxxxx, kardiotokografie).

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx následujících výkonů:

1. xxxxxxxxx počet 600 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 600 porodů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxxxxx počet 100 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 výkonů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počty: xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dutiny xxxxxxx, umělé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, konizace xxxxxxxxx xxxxx, cílená xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, ošetření cysty Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jiné formy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze zevního xxxxxxxx, pochvy x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx limitace xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.

xxx část X. x) 4.

Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx počet registrovaných xxxxxxxx x ambulanci xxxxxxxxxxx praktického xxxxxx: 900.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx: 25 xx kalendářní xxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxx xx xxxxxx programů specializační xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) umožňující praktický xxxxxx základní i xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx, xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x oboru xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx