Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.10.2020.


Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

397/2020 Sb.

Vyhláška

§1 §2

Přechodná ustanovení §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Základní kmen anesteziologický

Příloha č. 2 - Základní kmen dermatovenerologický

Příloha č. 3 - Základní kmen gynekologicko - porodnický

Příloha č. 4 - Základní kmen hygienicko - epidemiologický

Příloha č. 5 - Základní kmen chirurgický

Příloha č. 6 - Základní kmen interní

Příloha č. 7 - Základní kmen kardiochirurgický

Příloha č. 8 - Základní kmen maxilofaciálněchirurgický

Příloha č. 9 - Základní kmen neurochirurgický

Příloha č. 10 - Základní kmen neurologický

Příloha č. 11 - Základní kmen oftalmologický

Příloha č. 12 - Základní kmen ortopedický

Příloha č. 13 - Základní kmen otorinolaryngologický

Příloha č. 14 - Základní kmen patologický

Příloha č. 15 - Základní kmen pediatrický

Příloha č. 16 - Základní kmen psychiatrický

Příloha č. 17 - Základní kmen radiologický

Příloha č. 18 - Základní kmen urologický

Příloha č. 19 - Základní kmen všeobecné praktické lékařství

INFORMACE

397

XXXXXXXX

xx dne 2. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, ve xxxxx xxxxxx x. 67/2017 Sb.:

§1

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) členění x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x obsah studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx podle §1 xxxx stanoveny xxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx,

x) hygienicko-epidemiologický x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) chirurgický x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx vyhlášce,

g) xxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx vyhlášce,

h) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx vyhlášce,

m) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx,

x) patologický x příloze č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x příloze č. 16 x xxxx vyhlášce,

q) radiologický x příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x příloze č. 18 k xxxx xxxxxxxx a

s) xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x příloze č. 19 x xxxx vyhlášce.

§3

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx zařazení ode xxx 1. xxxxxxxx 2017 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xx xxx 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programů, platných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., x xxxx vzdělávání xxxxxxxxxx x po 30. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., xx xxxxxxxx xx povinnou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., xxxxxxx xxxx xx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. července 2017 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xx xxx 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx 30. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., nejdéle xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx č. 221/2018 Sb. xxxx podle xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx udělena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním kmeni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx xxxxxxxx xx akreditaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky.

§4

Vyhláška č. 221/2018 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2020.

Ministr xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxxxx, XXx., Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

1. ZÁKLADNÍ XXXX ANESTEZIOLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx b)

Z xxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v oboru xxxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví

min. 14 týdnů

u poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx a xxxx

xxx. 14 xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx urologie

min. 14 xxxxx

Xx-xx školenec zařazen xx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxx, může 6 xxxxxx z 24 xxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (NL) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx u stavů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx a lokální xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace a xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx a léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Provoz xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a interpretace xxxxxxxxxx laboratorních a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, a xx xxxxxx interakcí xxxxx x xxxxxx vlivu xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x praktické dovednosti - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx I. x) 4.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem. Xx-xx xxxxxxxx zařazen do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx urgentní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Aplikovaná xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x anesteziologické x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x intenzivní péči.
 • Předoperační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a příprava xxxxxxxx před anesteziologickou xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx oborech včetně xxxxxx neoperační xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pacientů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx mikrobiologie xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx péči.
 • Nutriční xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx období x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienty všech xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pacientů v xxxxxxxxxx péči, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx ve xxxxxx k anesteziologické x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví, xxxxxxxxx a rehabilitace xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx:

 • Xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx x centrálního žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxx včetně algoritmů "xxxxxxxxx airway".
 • Monitorováním x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpor x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx plicní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ultrazvukového vyšetření (xxxxxxxx žil, rychlé xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx x xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx život xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technik x intenzivní péči.
 • Prováděním xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x vnitřní xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Life Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké úrazy, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Advanced Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné péči (XXX a NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx systém x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx e-learning

Znalosti získané x xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem a xxxxxxx jemu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Program xxxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") x léčba závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx v XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx NL xx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx kurzu Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx živé xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané pro xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž obyvatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx lékařského ozáření, xxxxxxxx ochrana pacientů. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zobrazovací xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a intenzívní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nervový xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx spojení.

Patofyziologie xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx oběhové xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx: vylučovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx legislativa x používaná xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx anestetika, xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, inotropika.

Lokální xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, měření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx monitorace.

Kanylace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řečiště: xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dýchacích xxxx xx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, principy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx analgesie.

Základní xxxxxxxxxxxxxxxx postupy v xxxxxx chirurgii.

Základní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx anesteziologické xxxxxxx x XXX x x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx, diagnostiky x zvládání.

Základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace xx xxxxxxxxx x x intenzívní xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx pacienta xx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx hypertenze.

Polytrauma, život xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx transfuzní xxxxx.

Xxxxx: xxxxxxxxxxxxxx, klinický obraz x základy léčebného xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx náhrad xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 30 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou pro xxxxxxx akreditace, k xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx pracoviště akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče xx xxxx uvedených xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ventilace, kde xx xx vedení xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx na intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx zajištěna v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Dostupností xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x závislosti na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx lékaře xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku pro xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx plicní ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx průměrně 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx interních onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 24 měsíců

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx přílohy č. 4 Požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních pracovišť xxxxxx péče.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro 2 x xxxxxxxxxxxxx oborů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx oprávnění:

1. chirurgie,

2. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

5. xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxx intenzivní na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx xxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 3 000 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 3 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Urgentní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů neodkladné xxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb poskytující xxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a novorozenec) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx i rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx pomocí vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích cest xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (krikotomií),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci periferní xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x praxí v xxxxx nejméně 5 xxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

kurz Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx znalostí zdravotnického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva v xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 let x oblasti přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx látek x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx metody, pracovní xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx studiem v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx operační xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Příloha č. 2 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

2. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx péče

18

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx b)

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - ambulantní xxxx

6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx studijních povinností, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx dermatovenerologickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx provést x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - lůžkové xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx infiltrace xxxxxxx xxxx

40

Xxxxxxxxxx xxxxxx lézí xxxx včetně excize xxxx xxxxxxxx průbojníkem

10

Excize x sutura xxxx x xxxxxxx

10

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rány

10

Ošetření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx)

20

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx optimálním XX xxxxxxx

20

Xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

20

Xxxxxxxxxxx xxxxx dolní xxxxxxxxx xxxxxxxx obvazem

10

Dermatoskopie

50

Odběr materiálu x xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx.)

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nativního mykologického xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 1.- 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní typy xxxxxxxxx a principy xxxxx bolesti, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce praxe x akreditovaném zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x chirurgii, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, prevence a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření ran.
 • Péče x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace a xxxxxxxxxxxx základních laboratorních x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx potransfuzních komplikací. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně interakcí xxxxx x jejich xxxxx na celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx o centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, odsávání sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dermatovenerologického xxxxx (část X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx adnex x sliznic.
 • Základní znalost xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kožních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx zevních x celkově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx používaných, znalost xxxxxxxxxxxxxx receptury.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x postupy xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x technika xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx biologických x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx i celkové xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx typy XX xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, laseroterapii se xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), rehabilitace, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx andrologie.
 • Zásady xxxxxxxx stravování x xxxxxxx pacientů.
 • Zvládnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dermatóz.
 • Prevence, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx a mladistvých.
 • Prevence, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stáří, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx malignity.
 • Tropická, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx problematika.
 • Estetická x xxxxxxxxxxx medicína.
 • Pravidla x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x laboratorní xxxxxx:

- xxxxxxx klinická praxe,

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pregraduální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx právních xxxxxxxx upravujících tuto xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stykem x x XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přenosných xxxxxxxxxx.
 • XXX xxxxxxx a XXXX.
 • Xxxxx gynekologické x xxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Dermatózy xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sexuálně xxxxxxxxxx onemocnění.
 • Sexuálně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x novorozenců.
 • Psychosexuální x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.
 • Výchova xx zdravému xxxxxxxxxx xxxxxx.

X ostatních xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx z biologie, xxxxxxxx genetiky, fyziologie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, alergologie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x molekulární xxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařství, pediatrie, xxxxxxxxx (xxxxxxxx první xxxxxx, způsobů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx dovednosti

Z xxxxxxxxxxxxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvaha.
 • Stanovení x xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx a léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx dokumentace x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx a rozšířená xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Life Xxxxxxx x Advanced Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx postupy, principy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP a XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný systém x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v kurzu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx služby.

Lékařská etika.

Etické xxxxxx, etické chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, pacientem x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx nebo e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX ve specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx dermatovenerologie

Předmět

Anatomie, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxx imunitní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx kožních xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx reakce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx dermatózy.

Bulózní dermatózy.

Poruchy xxxxxx.

Xxxxxxxxxx granulomatózní xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tkáně.

Poruchy xxxxxxxxxx.

Xxxxx projevy x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx.

Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxx x xxxxxx ústní.

Choroby x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx - genodermatózy.

Prekancerózy x xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxx xxxxx.

Xxxxx nádory.

Paraneoplazie.

Pruritus x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nemoci xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx jsou podmínkou xxx získání xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx ústrojí,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x pracoviště se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 pacientů za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky.

Podaných xxxxxxxxx: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx v nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou odbornou xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx plánované: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx o pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx dostupností,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx x ambulancích zajišťující xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 4.

Dermatovenerologie - lůžková xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 200 hospitalizovaných pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 200 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx z následujících:

1. xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),

4. xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxx.

xxx část I. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxx dermatovenerologie.

Ambulantní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 000 xxxxxxxxx xx xxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxx, minimálně 40 za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 40 xx poslední 3 xxxx,

2. xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx - alespoň 1 xxxxx xxxxxxx a 1 xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí umožnit xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx intubační x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic xx plic xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx novorozenců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řečiště - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku,

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx republice xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským vzděláním xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx a léčba xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx probíhá xxx xxxxxxx lektora, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx xx koncipován jako xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x probíraným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx lektor moderovanou xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dermatovenerologického xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx očekávané základní xxxxxxxx školence x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

3. XXXXXXXX XXXX GYNEKOLOGICKO - XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část I.

Členění xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx povinné odborné xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx absolvovat xxxx přihlášením xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §38a odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x části X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx x porodnictví - xxxxxxx oddělení

Vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porodu x ošetření xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

80

Xxxxxxxx řez

20

Manuální xxxx instrumentální xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření

150

Porodnická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

100

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx plodu x 18. - 20. xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx těhotenství

zhodnocení xxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x zhodnocení xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx dutiny xxxxxx ze xxxxxxxxx x příčného suprapubického xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxxxxxxxx revize xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx (vakutáž)

15

Laparoskopie x xxxxxx xx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx čípku

Ošetření xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném zařízení xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx x chemických poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace a xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x anesteziologii x xxxxxxxx medicíně, a xx xxxxxx interakcí xxxxx x jejich xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx (část X. x) 4.)

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx povinné xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxx x akreditovaném zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx medicína

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx porodnické xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnosti.
 • Novorozenec xxxxx hmotnosti.
 • Kriticky xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx porodníka s xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxxxx systém.
 • Biometrie xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těhotenství xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx gravidity.
 • Vyšetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx invazivních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Anamnéza x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Vyšetřovací xxxxxx v xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx těhotné).
 • Zajištění periferního xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx porodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (vedení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace.
 • Ovládat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx porodu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx záchvat, xxxxxxx xxxxxxxx vodou).
 • Neodkladná xxxxxxxxxxx pacientky.
 • Resuscitace xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx raného xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 18. - 20. xxxxx těhotenství,

- fetální xxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx skórovací xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x zhodnocení xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx krevního zásobení.

Obecná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx gynekologické xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx diagnostiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sexuálně xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x komplexní gynekologické xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oddělení; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Podpora xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Baby Xxxxxxxx Hospital.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těhotenství.
 • Abdominální operace - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx středního x xxxxxxxx suprapubického xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx a těla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx děložní nebo xxxxxxxxxx v prvním xxxxxxxxx technikou dilatace - xxxxxxx (vakutáž), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Bartholinské xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace - xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxx a těla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx revise xxxxxx děložní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - kyretáž (xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx adnexech.

Vzdělávací aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného původu, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární etiologie - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx ve zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení a xxxxxxxxx se zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Evropské xxxx x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "NL") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných onemocnění. Xxxxxxxx a jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x využitím xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické referenční xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x fetomaternální xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx medicína.

Onkogynekologie.

Urogynekologie.

Gynekologie xxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx extrakční xxxxxxx

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x kontaktních pracovišť xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx intenzívní xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx zajišťuje anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a dále xxxxxxx x xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx podmínku splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx lůžkách multidisciplinárního xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 za xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 1 500 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx je xxxxxxxxx x nepřetržitém pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx péče, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x oboru: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx vlastním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxx průměrně 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx péče: minimálně 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje:

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, základní xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ultrazvuková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,

3. minimální xxxxx 600 porodů xx poslední xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 600 porodů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx 100 hysterektomií xx xxxxxxxx kalendářní xxx nebo průměrně 100 výkonů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

5. tzv. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx děložní, xxxxx ukončení těhotenství, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ovaria xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Bartholinské xxxxx, xxxxxx nebo xxxx formy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx genitálu, xxxxxx a děložního xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.

xxx xxxx X. x) 4.

Lékařská genetika

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx x poskytování xxxx x xxxxx xxxxxxxx genetika.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, x xx x xxxxxxx genetického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx genetiky x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic xx xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (krikotomií),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie intenzivní xxxxxxxx x praxí x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 let praxe xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence škodlivého xxxxxxx návykových xxxxx x léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x porodnických xxxxxxx.

Xxx xxxx Vaginální porodnické xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kleští x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx výcvik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinného technického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx specializovanou způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxx Xxxxxxxxx porodnické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lektor xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

4. XXXXXXXX XXXX HYGIENICKO - XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx hygienicko-epidemiologický - x délce 30 měsíců

Část I.

Členění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - orgány xxxxxxx veřejného xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx), Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx působící x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fakult x xxxxxxx hygieny, epidemiologie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

x toho

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

12

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx hygieny x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, které xx xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v části X. písm. b).

3. Xxxxxxxxx o provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx školitel x xxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření

50

Kontrola xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §84 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx dle xxxxx státního zdravotního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stravovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

20

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx děti a xxxxxxxxx, hodnocení zdravotního xxxxxx

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x problematice xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx ke xxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx

15

Xxxxxx x vyhodnocení xxxxxx fyzikálních faktorů x xxxxxxxx a x pracovním xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.)

15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skupin xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plánování)

20

Zpracování xxxxxx/xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

100

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx předmětem prověřování xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx bolesti, jejich xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek a x neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé poruchy xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx anestezie v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, včetně xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxx x epidemiologie - 24 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXX ZNALOSTI

 • Metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxx potravin x xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, vzorků x xxxxx šetření nemoci x xxxxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru.
 • Informační xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (RASFF, XXXXX).
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx. Hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hygienického xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx XXXX a XXX.
 • Xxxxxxxx principy řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oblastech xxxxxxx x epidemiologie.
 • Zdraví x xxxx xxxxxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx populace. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxx. Ekonomický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemocí.

EPIDEMIOLOGIE

 • Epidemiologické termíny, xxxxxxxxx. Epidemiologické studie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Typy studií, xxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Principy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v epidemiologii, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx charakteristika, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx sociálních služeb.
 • Orientace x xxxxxxxx epidemiologické xxxxxxx v XX x ve světě.

HYGIENA XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší. Biologické x xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x chemické xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxx xx koupání, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nakládání x xxxxxx (xxxxxx odpadů xx zdravotnickém xxxxxxxx).
 • Xxxx xxxxxxxxxxxx, chemických x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx měření x xxxxxxxxx výsledků).
 • Hygienická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x laserů.

HYGIENA XXXXX, OCHRANA ZDRAVÍ XXX XXXXX

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pracovní prostředí. Xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nemoci x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v pracovním xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nadměrné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx.

XXXXXXX VÝŽIVY X XXXXXXXX XXXXXXX UŽÍVÁNÍ, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ

 • Principy xxxxxxx výživy. Xxxxxxxxx xx xxxxxx specifických xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx). Xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výživě, xxxxxx x nadbytku x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, členění ze xxxxxxxxxxxxxxx hlediska.
 • Potravinové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx neinfekčních onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxx (druh, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx aktivit).
 • Primární x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - prevence xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Primární x xxxxxx xxxxxxxxxx prevence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hromadného xxxxxxx - prevence xxxxxxx x diabetů.
 • Primární x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx problematika xxxxxxxx xxxxxxx užívání.

HYGIENA XXXX A XXXXXXX

 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx růstu x xxxxxx xxxx x mládeže.
 • Prevence xxxxxx x xxxx a xxxxxxx. Syndrom rizikového xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx živností xxx xxxx, xxxxxxxx skupin x zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx xxxx x mladistvých.
 • Posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx hracích xxxxx, xxxxxxxxx režimových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx.

XXXXXXXXXXX

 • Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx zdraví; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví).
 • Další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
 • Mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti potravin.
 • Správní xxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Šetření x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxx zásad státního xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx státního xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření v xxxxxxxxxxxx pitné, užitkové xxxx a xxxx xx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava krevního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Advanced Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx původu, křeče, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx příhody, diagnostické xxxxxxx, terapeutické okno, xxxxxxxxxx systémová, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní ventilace.

Bolesti xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x indikace trombolýzy, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné postižení xxxxxx/xxxx, základy řešení x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX a XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizová připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nástroje xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx: média, sociální xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti na XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx kurzu, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího xxxxxx na živé xxxxxxx, charakter deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, těhotných x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek pacientů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x epidemiologie

Předmět

Legislativa x xxxxxxx x epidemiologii, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx hygieny xxxxxx x komunální.

Problematika xxxxxxx práce.

Problematika xxxxxxx xxxx a mladistvých.

Problematika xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx metodologie, epidemiologie xxxxxxxxxx xxxxxx, nemocniční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx situací).

Celkem 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči v xxxxx chirurgie a xxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a resuscitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v nepřetržitém xxxxxxxxx režimu nejméně:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie s xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx rady a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx x na xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x porodnictví, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní péče, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 nebo xxxxxxxx 700 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství s xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou dostupností,

6. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za poslední 3 kalendářní roky.

část X. x) 4.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

xxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mající xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

nebo

lékařské xxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obor xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx x mající vybavení xxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

xxx xxxx X. a) 5.

Hygiena x epidemiologie - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Hygienická stanice xxxxxxxx města Xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Orgán státní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx PC a xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx tubusu, laryngeální xxxxx včetně intubační x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx plic xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci a xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx farmakoterapie x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Lektoři zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského xxxx xxxx xxx lektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (etika, komunikace x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie,

2. Radiologičtí xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx,

3. Další odborníci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 10 xxx.

3. Xxxxxxxxxxxx pracovník xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x praxí nejméně 5 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx tématům x minimálně 5 xxxx praxe.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

5. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. chirurgie

z xxxx 3 měsíce x akreditovaném xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx péči x akutní traumatologii x rozsahu xxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxxxxx oboru

a) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx specializační obory.

24

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx x)

x) vzdělávací xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx a komunikace

3. xxxx Prevence škodlivého xxxxxxx návykových látek (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Základy xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné praxe x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx školenec xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx komplikovaných x xxxxxxxxxxxxxxxx ran

30

Zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru

5

Punkce x drenáž xxxxxxxx

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, furunklů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx volné x uskřinuté kýly

15

Operace xxxxx x uskřinuté xxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx

5

Xxxxxxxxx xxx větších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx xx končetinách

10

Asistence xxx malých xxxxxxxx x xxxxxxx xxx

5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poranění xxxxxx x měkkých xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zlomenin (repoziční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx metody)

20

Asistence xx xxxxxxxxx xxxx x dutinových xxxxxxxx

2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x končetinových xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetření nitrokloubních xxxxxxx)

20

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxx, indikace a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, popálenin, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx roztoků a xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x anesteziologii x xxxxxxxx medicíně, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx vlivu xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní stavy xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxx chirurgie, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx povinné praxe x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaném zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru.

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx, antisepse, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx - xxxxxxxxx, xxxxxx, poruchy hojení, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x hnisavá onemocnění xxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyvolané xxxxxxx x traumatem.
 • Poruchy xxxxxxxxxxx x chirurgicky xxxxxxxx a jejich xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx výživy x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyšetřovací xxxxxx (paraklinické, xxxxxxxxxxxx, xx., včetně xxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x operaci.
 • Chirurgický xxxxx - obecná xxxxxxxx, terminologie xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx chirurgie.
 • Právní xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x sekundární xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx a nádory xxxx.
 • Xxxx zevní x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx onemocnění xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx gastroduodenální.
 • Nádory xxxxx x žaludku.
 • Zánětlivá onemocnění xxxxxxx x tlustého xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jater.
 • Cholecystolitiáza x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx pankreatu.
 • Krvácení xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx traktu.
 • Zánětlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • xxxxxxx xxxxx příhody xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxx noha.
 • Aneurysma xxxxx.
 • Xxxxxxxx transplantace.
 • Nejčastější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závažném xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, reakce xx termické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx paraklinických xxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxx x břicha.
 • Diagnostika x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cévního xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poranění xxxxxx, CNS x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, základní xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx x operační xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx ošetřování xxxxxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx komplikovaných a xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru.
 • Punkce x xxxxxx hrudníku.
 • Operace povrchových xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx tumorů.
 • Asistence při xxxxxxxxx volné x xxxxxxxxx kýly.
 • Operace volné x xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx apendektomii.
 • Apendektomie.
 • Asistence xxx xxxxxxxxx xxxx operace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx laparoskopií.
 • Amputace xx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx anu.
 • Konzervativní xxxxxxxx xxxxxxxx kloubů x xxxxxxx tkání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (repoziční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, techniky xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx sále x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx asistované xxxxxxxx nitrokloubních xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Advanced Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, akutní koronární xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti urgentních xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní služby xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL x ČR.

Přehled NL xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX xx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny x xxxxx následky.

Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Věstník XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, imunologie, xxxxxxx xxxxx, diagnostické x xxxxxxxxxxxx postupy.

Výživa xxxxxxxxxxxxx pacientů, indikace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x parenterální xxxxxx, xxxx diet, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chirurgických pacientů.

Náhlé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, indikace k xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žlučníku x xxxxxxxxx cest, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů, xxxxxxxx x možných komplikací. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, základní xxxxxxxxxxx nálezy, xxxxxxxxxxxxx x chirurgická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx algoritmy.

Diagnostika a xxxxxxx xxxxxxxxxx prsu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plic, xxxxxx, xxxxxxxxxx, jícnu.

Poranění xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx periferní xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chirurgie.

Poranění XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx chirurgie.

Traumatologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx léčby. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, indikace xxxxxxxx léčby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bérce x xxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, operační xxxxx. Traumatologie xxxxxxx x xxxx. Diagnostika x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Transpozice prstů.

Poranění xxxxxx. Klasifikace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, komplikace.

Celkem 30 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň v xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedených oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx rady x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro obor xxxxxxxxxxx a porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx intenzivní,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x rámci ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx specializační přípravy x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Dostupností xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx x transfuzní lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok: minimálně 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybového xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx x oblasti traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Cévní chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxx chirurgie.

pro xxxx X. a) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče oboru xxxxxxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx PC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx x xxxx do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, centrální žíly (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx a xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx je takové xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností v xxxxxxx zdravotnického práva x délce xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx s ukončeným xxxxxxxxxxxxxx vzděláním příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí fyzici xx specializovanou způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx, xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 10 let xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx chirurgie, xxxxxxx 10 xxx xxxxx x oboru, xxxxxxxxxxxx x hrudní, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx č. 397/2020 Sb.

6. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx praxe x xxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx lékařství

Obor

Délka xxxxx x měsících

1. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. Chirurgie

2

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - oddělení x neselektovaným xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx lůžkové xxxxxxxx x neselektovaným xxxxxxx

8

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx x)

5. Vnitřní xxxxxxxxx - příjmová xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

4

7. Xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

1

8. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dohodě xx xxxxxxxxx. Praxe x xxxxxx xxxx xx více z xxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxx lékařství, neurologie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

6

x) xxxxxxx odborná xxxxx x xxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx xx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx x neselektovaným xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

8

včetně xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx d)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - příjmová xxxxxxxxx (bezprahový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

3

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6

8. Xxxxxxxxxxx x porodnictví

1

9. Xxxxxxxxx

1

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru - pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství

Obor

Délka praxe x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - interní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

8

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodu x)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx ambulance (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Vnitřní lékařství - XXX

4

7. Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

8. Náplň xxx určení xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx nebo xx xxxx z oborů: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, geriatrie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, infekční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie, xxxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx onkologie, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x části I. x) nebo X. x) nebo I. x) xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, potvrzené xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální diagnostiky x xxxxx xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx xxxx poruchy xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a intenzívní xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x chirurgii.
 • Problematika analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx léčiv x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, močového katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmene

Vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx práci v xxxxxxx nekomplikovaných medicínských xxxxxxxxx především schopen xxxxxxxxxx o nutnosti xxxxxxxxxx nebo přivolání xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx pacienta xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xx xxxx xxxxxxx:

 • Xxxxxx xxxxxxxxxx anamnézu xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx symptomy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (zahrnující xxxxxxxx, fyzikální xxxxxxxxx x předchozí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obtíží.
 • Vyhledat a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx záznamy xxxx.); xxxxxx souhlas pacienta.
 • Stanovit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx plán xxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x diagnosticko-terapeutický xxxx xx xxxxxxx vývoje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dat.
 • Vstřícně, laskavě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx rodinami.
 • Diskutovat pacientovy xxxxxxxxx o charakteru x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, projevit pochopení xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx indikace, xxxxxx, x provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zahrnující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, XXX, rentgen xxxxxxxx, funkční xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx moči x dalších xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx těchto vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx xxxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxx výkony: xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, neinvazivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, punkce xxxxxxx x vyšetření krevních xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx: xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, bolesti xx xxxxx, porucha xxxxxx xxxxx, porucha funkce xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x acidobazické rovnováhy, xxxxxx břicha, zácpa, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx běžných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hospitalizaci.
 • Projevit xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x možnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx se xxxxx x lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, hypertenze, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx žlázy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, chronická xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, pleuritida, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nekomplikovaná xxxxxxxxxxxxxxx, zánět xxxx x podkoží, xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx včasné provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx deteriorace xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou: xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, zmatenost, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx traktu, xxxxxxxxx xxxxxx antikoagulační x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx situace, xxx složitost x xxxxxxxxxxxxxxx problematiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se x nutnosti a xxxxxxxxxx načasování xxxxxxxxxx x lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x pověřených organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., kardiovaskulární etiologie - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie plicnice, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, páteře, hrudníku, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x včasné nemocniční xxxxxxxxxx péči (PNP x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný souhlas, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a osobami xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko xxxxxxxxxx x dědičných onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx radiační ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník MZ). Xxxxx xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Zobrazovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x optimalizace xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření dětí, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x ambulantní xxxx, xxxx xxxx:

xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, porucha funkce xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx elektrolytové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx břicha, xxxxx, xxxxxx

xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poruchy štítné xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, fibrilace xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx onemocnění xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, pleuritida, nekomplikovaná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx:

xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sepse, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, šok, krvácení xx gastrointestinálního xxxxxx, xxxxxxxxx účinky antikoagulační x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx I. a) 1, X. b) 1, X. c) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální zabezpečení xxxxxxx xxxx vyhlášky x. 99/2012 Xx., x požadavcích na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. otorinolaryngologie x chirurgie hlavy x krku,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, k jejímuž xxxxxxxxxxx má oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x možností ventilace, xxx xx xx xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. a) 2, X. b) 2, X. c) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx stavu pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx a porodnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v oboru: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo průměrně 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3. - 4., 8., X. x) 3. - 4., I. c) 3. - 4., 8.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx péče:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx vlastním nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Pro xxxx X. x) 5, X. x) 5, X. c) 5

Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příjem)

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. ambulance xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx dostupností,

4. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxx xxxx I. x) 6,1. x) 6, X. x) 6

Xxxxxxx lékařství - XXX

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzívní xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx xxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. akutní lůžková xxxxxxxxx péče s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Neurologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pacientům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, nádory xxxxx, xxxxx a xxxxxx obalů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, míchy x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x demence, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx příjmová xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx péče x uvedených hlavních xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx syndromů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx,

3. laboratoře XXX, XXX, sonografie s xxxxxxxxxx dostupností x xxxxx pracovní době,

4. xxxxxxxxxxxx komplement s 24 hodinovou xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšetření XX x XXX,

5. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx umožňující xxxxxxxxx diagnostiku a xxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, vnitřní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neurochirurgii, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, geriatrii (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

7. příjem xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

8. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro část X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Pracoviště xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s alergickou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx inhalační xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx alergiemi, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxx, atopickým xxxxxxx x alergickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx infekcemi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo sekundární xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx endokrinologie x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmene xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx endokrinologie nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx endokrinologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxx 3 roky,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxx ultrazvukové vyšetření xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx školitele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxx hormonální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ultrazvukem a xx. počítačovou tomografií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nukleární xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. ambulance zajišťující xxxxxxxx ambulantní péči x oboru xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxx 3 xxxx,

3. diagnostický komplement x 24 hodinovou xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. a) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx (1 x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x úvazku 1,0) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lůžkovou péči xxx pacienty x xxxxx oboru geriatrických xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chorob xxxxxxxxxxx věku včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x funkčních rezerv xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx 24 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

xxx část X. c) 8.

Hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx nebo ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství.

Praxe x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmene xxxxxxx xxxxx určení xxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxx alespoň poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx;

1. hematologické xxxxxxxxxx x rozsahem činností, xxxxx xxxxxxxxx:

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

1.2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, koagulace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služba xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje:

2.1 xxxxxx xxxxx x imunohematologická xxxxxxxxx (všechny xxxxxxxx xxxxxx), nepřetržitá xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx těhotných/prevence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx novorozenců (XXX),

2.2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx"), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx část I. x) 8., X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx x dospělé, doložené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čtyř xxxxxxxxx xxxxx, adekvátní systém xxxx infekčního xxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu, xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, příjmová xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx imunologie, antibiotického xxxxxxxxx, pracoviště anesteziologie x intenzivní medicíny.

pro xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx kardiologie.

Akreditované zařízení xx poskytovatel zdravotních xxxxxx, xxxxx technické x personální xxxxxxxx xxxxxxxxx specializovanou lůžkovou x xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx léčba ischemické xxxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poruch xxxxx,

3. Xxxxxxxxxx kardiostimulátorů, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vad,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. Echokardiografie xxxxxx xxxxxxx (TEE),

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. Angiologie,

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx programy.

část I. x) 8.

Klinická xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně ve 4 základních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. chirurgie,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx klinické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. nefrologie,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx dispenzární, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, multidisciplinární xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx lékařská xxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nefrologickou xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pacienti s xxxxxxxxxxxx hemodialýzy x xxxx pacienti x xxxxxxxx ledvin (xxxxx xx o akreditované xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ledvin (jedná xx x akreditované xxxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxx), xxxx

4. vnitřní xxxxxxxxx, kde bude xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v nepřetržitém xxxxxx,

2. xxxxxxxxx klinické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Praxe probíhá xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nukleární medicína, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření XXXXX, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dozimetrickou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx 2 500 xx vivo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 2 500 in xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxx xxxxx 800 xxxxxxx XXXXX.

xxx xxxx I. a) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pracoviště xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pleurální xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x další diagnostické x léčebné xxxxxx xxxxx prováděné x xxxx o xxxxxxxx x plicními nemocemi.

pro xxxx X. c) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx radiační xxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oboru xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x fyzikální medicína xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Praxe x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx probíhá x xxxxxxxx xxx xxxx neurologie xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxxx X. x) 8.

Revmatologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx a ambulantní xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx urgentního příjmu xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

xxx xxxx X. x) 7., X. x) 7, X. x) 7.

Xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství.

Minimální xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: 900.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta: 25 xx kalendářní xxx.

Xxx xxxx X. b) 8.

Xxxxxxxxxxx x porodnictví

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxx ultrazvuku.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. minimální xxxxx 600 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 600 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxx průměrně 100 výkonů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxx. xxxx xxxxxxxxx gynekologické xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: dilatace x sondáž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x těla xxxxxxxxx, xxxxxxxx dutiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ovaria xxxx Cavum Douglasi, xxxxxxxx xxxxx Bartholinské xxxxx, excize xxxx xxxx formy xxxxxxxx xxxx xxxxxx materiálu xx zevního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. hysteroskopie xxx xxxxxxxx xxxxxx počty,

5. xxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx jejich xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.

Xxx část X. x) 9.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Pracoviště x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx dětí (xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx) xx lůžka xxxxxxxx xxxxxxxx je minimálně 900 ročně nebo xxxxxxxx 900 příjmů xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dětského xxxxxxxx je minimálně 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet novorozenců xx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 600 xx xxx xxxx průměrně 600 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx novorozenců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx řečiště - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx testování znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - lékaři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, nebo xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo x magisterském studijním xxxxxxxx xx vysoké xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v oboru, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučovaném oboru, xxxxx splňují podmínky xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

7. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx

7

5. xxxxxxxxxxxxxxx

17

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx b)

z xxxx

xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx

2

x) vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

Rozsah x obsah studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kardiochirurgickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích aktivit x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx školitelem a xxxxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx přístupy x xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

30

Xxxxxx x punkce xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx mimotělního xxxxx

30

Xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx nebo úrazová xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné principy xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, diferenciální xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění periferního xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx x anesteziologii x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 24 měsíců xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxx - 7 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii.
 • Sepse.
 • Operační trauma.
 • Výživa x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx pooperační xxxx x chirurgii.
 • Kýly xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx břišní.
 • Obecné xxxxxxxx x onkochirurgii.
 • Chirurgie štítné xxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx zažívacího xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx pankreatu.
 • Základy xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx transplantace tkání x orgánů.

Praktické dovednosti

 • Drenáž x chirurgii.
 • Operace pro xxxxxxxxx hlízy a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kýl, xxxxxxx xxxxxx břišních x jiných břišních xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx cévních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx - 17 xxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x terapeutického xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx intenzivní péče xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxxxx operací.
 • Znalost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oběhu a xxxxxxxxxx xxxxxxx oběhu.
 • Základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx polytraumat a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecná xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxx anatomie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx srdečních xxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pacienta k xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx komplikace po xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komplikace xxxxx, kompartment xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx v úrazové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a luxací xxxxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poranění x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx břišní x xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ran.
 • Konzervativní xxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx u dutinových x xxxxxxxxxxxxx poranění.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x rozšířená neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Life Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí nejasného xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx plic, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti urgentních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x matku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx, xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx se xxxxxxxxx po ukončení xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Evropské xxxx x přeshraniční xxxxxxxxx péče.

Systém veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx chování zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy a xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx, xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx jen "XX") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx na NL x ČR.

Přehled NL xxxxxxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL a xxxxxxxxxx xx XX xx specifických podmínkách xxxxxxxxxxxx medicínských oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx živé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pacientů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčbu s xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx standardy, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx žen (specifika, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou xxx získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší intenzivní xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx u výše xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx zajištěna x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru chirurgie,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se pro xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může dostupnost xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx kalendářní rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx průměrně 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní operace: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: minimálně 100 nebo 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx část I. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. ambulantní xxxx x oboru xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx spektru interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. ošetření v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 2 operační xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 8 xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx vybavením.

Počet xxxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 450 za kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 450 za xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx: 400 za kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 400 za xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 24 xxx.

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx.) xx součástí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx).

xxx xxxx I. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx Úrazová xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx oboru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxx zvýše uvedeného xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: model (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx funkcí (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uložení sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx průchodnosti dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx dětí včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, s vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského xxxx xxxx xxx xxxxxxx x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x sociální zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

Příloha x. 8 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

8. ZÁKLADNÍ XXXX MAXILOFACIÁLNĚCHIRURGICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x měsících

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

22

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu x)

5. xxxxxxxx stomatologie

2

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx I. písm. x).

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x centrální xxxxx xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika ošetření xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Indikace x interpretace základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x to včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vlivu na xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx. Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx sekretu z xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx orofaciální xxxxxxxx, xxxxxxxx histologická xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, současné fyziologické x patologické poznatky.
 • Chirurgická xxxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx o současných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používaných x xxxxx, xxxxxx xxxxxx a diagnostické xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta, xxxxxx x celkové xxxxxxxxxx komplikace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx a xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příhod x xxxxxxxxxxxxxx chirurgii, xxxxx zachraňující xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chirurgie.
 • Chirurgická x nechirurgická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orofaciální xxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx etika.
 • Indikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, endokrinní x metabolické xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, lymfatický xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx), xxxxx x oblasti xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx dentální xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx celkových xxxxxx x xxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie.
 • Problematika XXX/XXXX.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx x rekonstrukční xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx lokálních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anestezie.
 • Základy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Intubace, jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx anestezii, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, základní xxxxxxx, jejich dávkování, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx, indikace, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zubu.
 • Krvácení xx xxxxxxxx xxxx - příčiny, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx diatézy, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Chirurgická xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poškození xxxxx trigemini.
 • Nové xxxxxxxxxxx x preparaci tvrdých xxxxx xxxxxx xxxxx - LASER, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, výhody, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx, technika xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Nespecifické xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, symptomatologie, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, terapie.
 • Specifické xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: rozdělení, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, cesty xxxxxx xxxxxxx, terapie.
 • Náhlé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - resuscitace x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxxxxxxxx chirurgii.
 • Šok, xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx kaskáda. Xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx chirurgii.
 • Maxilofaciální xxxx x handicapované xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetřování xxxxxxxx x kardiologickým xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx léky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx s autoimunitním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx imunity.
 • Maxilofaciální xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x krku.
 • Maxilofaciální ošetření xxxxxxxx xx komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx hlavy x xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx onemocnění x xxxx patologie xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, etiologie, patogeneze, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Osteochemonekrózy xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pacienta, xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx, zásady ošetření xxxxxxxx po iradiaci xxxxxxx, biologická xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx rentgenologické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skeletu.
 • Zásady xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx orálního xxxxxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • 3X XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx: svalek, primární x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, XX, osteosyntéza.
 • Zlomeniny xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, XX, xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx xxxx a xxxxxxxxx alveolárních xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx zygomaticomaxillárního komplexu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx linií, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba.
 • Zlomeniny xxxx Xx Fort X, XX x XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx.
 • Xxxxxxxx XXX x xxxxx páteře.
 • Polytraumata. Xxx. Střelná poranění.
 • Benigní xxxxxx dutiny xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, typy, xxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxx - diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx - etiologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx, prekancerózy. Onkologická xxxxxxxx (primární, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx).
 • Xxxxxx x xxxxxxxx x lymfatických cév.
 • Nejčastější xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posttraumatických x xx-xxxxxxxxxx defektů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx/xxxx, xxxxxx: xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx alveolu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - kortikotomie, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, speedy xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, biologická xxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxx, stručná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, osseo- a xxxxxxxxxxxxxx, princip xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx materiály.
 • Biomateriály - xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx chirurgii xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx šicích xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, terapie. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx autoimunitních, sialolithiasis.
 • Cysty xxxxxxxxxxx oblasti - xxxxxxxxx, diagnostika, terapie (xxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx xxxxx - diagnostika, terapie.
 • Anatomie, xxxxxxxxxx x fysiologická xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kloubu.
 • Onemocnění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxx komplexu - xxxxxxxxxx, patofysiologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx poruch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx patofysiologie xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Diagnostika.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx anestesii xxx dozorem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx absolvování maxilofaciálního xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx kamene x úprava povrchu xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laloku.
 • Provedení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx laloků.
 • Indikace a xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx chirurgie.
 • Provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx extrakce xxxxxxxxxx kořene x xxxxxxxxxxxx extrakce xxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx excize.
 • Provedení replantace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, hemiextrakce xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx implantátu.
 • Návrh xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu.
 • Ošetření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx zachraňujících xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx poresekčních nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx defektů xxxxxxxx, xxx x krku.
 • Odstranění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx ostoemelitid, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx intra x xxxxxxxxxxxxx incizí x xxxxxxx kolemčelistních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx běžných xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx základních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, počítačová tomografie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, scintigrafie, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx počítačová xxxxxxxxxx xx.).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, incidence, diagnóza, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx systémová, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx plicnice, zvláštní xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx postupy, principy xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, principy x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, péče x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví a xxxxxx hierarchie.

Organizace a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lékařská xxxxxxxxx služba.

Nemocenské pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní principy x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX xx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty související xx zneužíváním XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x jednotky xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx nebo léčbu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

Část III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx I. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx personální zabezpečení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx a krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx na lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx podílí xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a jejich xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx výši 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství,

4. ambulantní xxxx x oboru xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx smluvním zařízení x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 příjmů za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 pacientů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx absolvent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orální x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru orální x xxxxxxxxxxxxxx chirurgie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. fibroskop, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx,

3. operační xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřetržitou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

2. oftalmologie,

3. chirurgie - xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx,

6. pediatrie,

7. xxxxxxxx onkologie,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

10. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxx, a

dostupnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxx stomatologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx PC x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx umožnit nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx masky včetně xxxxxxxxx a různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx xx xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx urgentní xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským vzděláním x oboru právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 9 x xxxxxxxx č. 397/2020 Sb.

9. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. neurochirurgie

21

(včetně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxxxxx

2

6. xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx

1

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Absolvování xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxx I. xxxx. x.

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

5

Xxxxx

5

Xxxxxxx karpálního xxxxxx

10

Xxxxxxxxx x neurochirurgických xxxxxx

50

Xxxxxxxx nekomplikovaných xxx

15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

30

Xxxxxxxxxxxx XX

30

Xxxxxxxxxxxx XX

20

Xxxxxxxxxxxx AG

5

Asistence na xxxxxxxxxxxxxx xxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx dovednosti a xxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx předmětem prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání transfuzních xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxx interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx neurochirurgického xxxxx (xxxx X. x) 4. - 6.)

Neurochirurgie - 21 měsíců xxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Klinická xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x neurochirurgii.
 • Neuroradiologie x interpretace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obalů.
 • Traumata xxxxxxx soustavy.
 • Cévní xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a vodního xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ran x xxxxxx komplikace.
 • Předoperační xxxxxxxxx x xxxxxx příprava x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, septické xxxxxxxxxx xx závažném xxxxxxxx, xxxxxx ran x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, septické xxxxxxxxxx xxxxx, kompartment xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Diagnostika x xxxxxxxx principy ošetření xxxxxxxx páteře x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx algoritmy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx možných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sálů.

Praktické dovednosti

 • Lumbální xxxxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x všech xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x pacienta xxxxxx xxxxxxxxxx ran.
 • Administrativa xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx oddělení x xx spojení s xxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx o xxxxxxxxx žilní xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ran.
 • Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xx akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx propedeutika.
 • Diferenciální diagnostika xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x neurologii, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x radiologických.
 • Indikační xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx příhody, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neurologického xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x místnímu znecitlivění, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při jejich xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx punkci.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstupů.
 • Péče o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x péče x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support a Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, terapeutické xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - kardiální selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx úrazy, úraz xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx x novorozence x matku, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx ukončení testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických pracovníků.

Základní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin nebo x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "NL") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zneužíváním XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým osobám xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny a xxxxx následky.

Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x kojících xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. stupně - xxxxx intenzivní péče xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x poskytování akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hlavy a xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx se společným xxxxxxxx fondem xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči na xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x základním kmeni xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx přítomnost v xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující povinnou xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s možností xxxxxxx krátkodobé umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx za kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx vnitřní lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx komplement ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Neurochirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru neurochirurgie - 3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx č. 99/2012 Sb. xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx pracoviště 24, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx péče intenzivní, x xx intenzivní xxxx 1. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx v oboru xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. neurotraumatologie,

2. xxxxx-xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx chirurgie,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5. onemocnění periferní xxxxxxx soustavy.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx:

1. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX,

2. 24xxxxxxxx dostupnost MRI,

3. 24xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx angiografie,

4. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx komplement,

6. xxxxxxxxxx oddělení,

7. centrální XXX (XXX).

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx disponuje neurochirurgickým xxxxxxxxx xxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: operačního xxxx x xxxxx xxxxxxxxx:

1. operační xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx,

3. RTG xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx ultrazvukový xxxxxxxxxxx aspirátor,

5. xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx monitorovací xxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxx xxxxxxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx operací xxxxx ročně: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 roky. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx operací s xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 50 nebo xxxxxxxx 50 ročně xx xxxxxxxx 3 roky.

pro xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Vybavení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přístrojového vybavení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx specializované xxxx x pacienta x xxxxx umožňující xxxxxxxxx diagnostiku x xxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

1. lůžková xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kraniocerebrální traumata x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxx, míchy x xxxxxx xxxxx, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxx hlavních oblastech xxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx, bolesti hlavy, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx poruch. Centrová xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx EEG, EMG, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x běžné xxxxxxxx době,

4. diagnostický xxxxxxxxxx x 24 xxxxxxxxx dostupností včetně xxxxxxxxx XX x XXX,

5. návaznost na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, neurochirurgii, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicínu, xxxxxxxxx (xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx),

6. xxxxxx pacientů x celém spektru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 500 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 6.

Radiologie x xxxxxxxxxxx metody

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x musí xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nelze xxxxxxxx xxxxxxx):

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx přístroj s xxxxxxxx mapováním nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxx,

3. XX přístroj.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a oběhových) x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx PC x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky simulovaných xxxxxx rytmu na xxxxxxxxxxx a volbu xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx vysokoškolským vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí nejméně 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

10. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dětská xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx rehabilitační a xxxxxxxxx medicína.

24

včetně účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu x)

x toho

v centru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx nebo centru xxxxxx specializované cerebrovaskularní xxxx

2

x) xxxxxxxxxx aktivity x pověřených organizací

Kurzy

1. xxxx Lékařská první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, etiky x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x obsah studijních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části I. xxxx. b).

3. Potvrzení x provedených výkonech xxxxxxxxxx školitel x xxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxxx - poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvaha, xxxxxxxx pomocných vyšetření

Zápis xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx mozkomíšního moku

Příjem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx mozkovou xxxxxxxx (XXX) včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pomocných vyšetření

18

Podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX

4

Xxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx CMP, vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, určení xxxxxxxxx CMP, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sekundárně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

30

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika ošetření xxx.
 • Xxxx o stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče o xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci základního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxxxx - 22 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx normální x topografické anatomie, xxxxxxxxxx x patofyziologie xxxxxxxxx systému.
 • Základy neurogenetiky, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, syndromologie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx: xxxxxxxxx, cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nádory xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, infekční onemocnění xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx hybnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, závratě, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Principy, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nálezy pomocných xxxxxxxxx - klinická xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx x doporučené postupy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx intervenčních xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx x endovaskulární xxxxxx, xxxxxxxxxxxx) u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx fyzioterapie x neurologických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx součásti (anamnéza, xxxxxxxxxxx a objektivní xxxxxxxx). Xxxxx typu xxxxxxxxx x interpretace xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, topické, nosologické x xxxxxxxxxxx závěry).
 • Indikace xxxxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, evok. xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx. Xxxxxxxx základních xxxxxxxxx hematologických, sérologických x xxxxxxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, interpretace xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazovacích xxxxxxxxx (XX, XX, xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nejčastějších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - cévní xxxxxxx xxxxxxx, kraniocerebrální xxxxxxxx, xxxxxx mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x demyelinizační xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x demence, nervosvalová xxxxxxxxxx, epilepsie, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x metabolická onemocnění, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provázené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Indikace xxxxxxxxxxxx u nejčastějších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx intervenčních xxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx penumbry x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx hypertenze a xxxxxxxxx edému.
 • Etiologické faktory xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx x fyzikální vyšetření xxxxxxxx x xxxxxx XXX včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx vaskulárních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX (XX, CT xxxxxxxxxxx, XX perfuze, XX), xxxxx stáří xxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxx xxxxx XXXXXXX.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - intravenózní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trombektomie.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxxx péče a xxxxxxxxxxxxxxx pacienta x XXX.
 • Xxxx x pacienta xx rekanalizační xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xx XXX (xxxxx mozku, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx intracerebrální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx žilní xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx prodělané xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX - medikamentózní x operačních postupů.
 • Indikace xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx CMP (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx polykání).

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x akutní XXX včetně xxxxx XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
 • Xxxx o xxxxxxxx xx neurointenzivním xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, status astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace atd., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, hrudníku, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný systém x krizová připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, gynekologické akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém úhrad xxxxxxxxx péče.

Systém sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx nebo e-learning

C. Xxxxxxx kurzu Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx xx XX x ČR.

Přehled XX zneužívaných v XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX ve specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx na xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce radiační xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx osobám ozářeným xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, těhotných x kojících xxx (xxxxxxxxx, opatření, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx neurologického xxxxxxxxx, syndromologický a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvaha, principy x xxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx.

Xxxxxx stavy x xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mozku x míchy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. - xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx skupiny neurologických xxxxxxxxxx (cerebrovaskulární, epilepsie, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, neurodegenerativní xxxxxxxxxx, nervosvalová, xxxxxxxxxxxxx x bolest) - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, návrh xxxxxxx xxxxxxx diagnostiky a xxxxxxx. Xxxxxxx znalostí xxxxxx.

Xxxxxx 40 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x personální zabezpečení xxx pracoviště, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pracoviště akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx uvedených xxxxx je poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární jednotce xxxxxxxxxx péče s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vedení xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx na intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx nebo průměrně 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx dostupnost lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným pro xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx kterým uzavře xxxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření traumat: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xx školitele v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx standardů xxxxxxxxxxxx a přístrojového xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxxxxx péči včetně xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovaná pacientům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx traumata v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy pro xxxxxx specializovanou xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neurologie xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, neuralgií x xxxxxxx bolestivých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poruch; xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx,

3. laboratoře EEG, XXX, sonografie s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx XX a XXX,

5. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, xxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: více xxx 500 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 500 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx průměrně 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neurologie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové x ambulantní péče xxxxx xxxxxx neurologie xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulantní xxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx věku xx xxx xxxxxxxxxxx 18 xxxx xxxx x celém spektru xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx péči x vzdělávání ve xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neurorehabilitaci, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (EEG, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, neurogenetice, problematice xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx dětský xxx,

2. xxxxxxxxxx XXX, EMG x každodenní dostupností x době xx 7.00 do 16.00 xxxxx,

3. příjem xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: více xxx 400 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

4. xxxxxxxx v xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína.

pro xxxx X. a) 4.

Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx, xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx MZ XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 372/2011 Sb. o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování.

Vzdělávací aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx do XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx pomocí vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx -punkci a xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx a různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x oboru a xxxxxxx 10 let xxxxx výkonu povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx xxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, pokud je xxxxxx vzdělání v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským vzděláním xxxxxxxxxxx zaměření a xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Základy xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx.

Xxxxxx xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx specializace.

Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce č. 397/2020 Xx.

11. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. oftalmologie - xxxxxxxxxx xxxx

18

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. oftalmologie - lůžková péče

6

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NL) a xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. x).

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx praktické dovednosti x teoretické znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx pomoci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx možnosti a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxx xxxxxxx x s neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v chirurgii, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy předoperační x pooperační rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx obecné a xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x lokální anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx přípravků, prevence x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx oddělení; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření ran.
 • Péče x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí xxxxx x jejich xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx refrakčních xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oftalmologii.
 • Základní znalost xxxxxxxxxx předního x xxxxxxx xxxxxxxx oka.
 • Farmakologie x oftalmologii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v oftalmologii.
 • Základní xxxxxxx topografie xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxx běžných xxx na xxxxxxx. Xxxxxxxxxx cizího xxxxxxx x xxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx techniky v xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx lampa.
 • Oftalmoskopie přímá x nepřímá.
 • Měření xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx zrakové xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava krevního xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Advanced Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, křeče, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (PNP a XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx prověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví a xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx zdravotnictví.

Základní principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x závislosti na XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty škodlivého xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL a xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi na XX.

Xxxxx kurzu, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx a možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx MZ). Výběr xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx typické radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péči nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx ambulantně ošetřených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 nebo průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z toho xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Vnitřní lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx minimálním úvazkem xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx lůžková xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní péče: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxx - lůžková xxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx:

1. optotypy,

2. xxxxxxxxxx aplanační x xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx oftalmoskopem,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx gonioskopické,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. Hertelovým xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. keratorefraktometrem,

10. xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx výkonů: xxxxxxxxx 450 pacientů xx xxx v xxxxx spektru xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 450 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 roky.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

3. štěrbinovou lampou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rovnováhy,

8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Počet xxxxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxx x xxxxx xxxxxxx oftalmologie xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí/novorozenců x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění vstupu xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx kardioskopu x volbu farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 let praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského xxxx xxxx být xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru návykové xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 let x oboru, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x radiační xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

12. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 16 xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

16

xxxxxx účasti xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí

U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x léčbu xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí (xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x týdnu.

8

b) vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a komunikace

3. xxxx Prevence škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx a traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx. x).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsané xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Výkony

Počet

ortopedie x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx - poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poranění xxxxxx a měkkých xxxxx, xxxxxx imobilizačních xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx léčba xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, techniky sádrování x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

50

Xxxxxxxxx při xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx u xxxxxx x středních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx.)

100

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx náhrada, xxxx xxxxxxxx apod.)

20

Asistence x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (vnitřní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx)

40

Xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

5

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: lupavý xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, operace přednoží, xxxxxxxx xxxx apod.)

20

Provedení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aparátu (vnitřní xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx)

10

Xxxxxxxxx xxxxxxxx artroskopie

5

Část XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx dovednosti x teoretické znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína - 2 měsíce praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxx pomůcek x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx stavů náhlé xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní vyšetřovací xxxxxxx v chirurgii, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, popálenin, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji se xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx potransfuzních komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x anesteziologii a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx vzdělávání x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx I. x) 4. - 5)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí - 16 xxxxxx praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným dozorem. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního oboru xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx, xxxx maximálně 6 měsíců x 16 xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx pohybového ústrojí - kosterní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aparát, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x biomateriálů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx (xxxxxxxxx, luxace, xxxxxxx apod.), xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, degenerace, xxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hojení xxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (XXX, XX, XXX x další).
 • Přehled a xxxxxxx xxxxxxxxxx diagnóz x ortopedii a xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxx xxxxxxxxx (repozice, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.) x neúrazových xxxxxxxxx (xxxxxxx léčba, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxx operací xxxx.).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx léčby x xxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxx ortopedických onemocnění x xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx apod.).
 • Principy xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx teoretické znalosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx klinického xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx onemocněním nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x složitých xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x semikonzervativních xxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x ortéz x xxxxxxxxx x traumatologii xxxxxxxxxx ústrojí.
 • Schopnost xxxxxxxx x xxxx x xxxxx formy trakční xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x manipulace x jednotlivými typy xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx vývojové xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx operačních xxxxxx xx pohybovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx jednoduchých xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jednoduché xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměřeným xx diagnostiku x xxxxx poranění xxxxxxxxxx xxxxxxx (s výjimkou xxxxxx xxxxx, hrudní, xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxx poskytuje kontinuálně xxxxxxx xxx dny x týdnu - 8 xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x patofyziologii úrazů: xxxxxxx xxx, septické xxxxxxxxxx po závažném xxxxxxxx, xxxxxx xxx x zlomenin, xxxxxx xx termické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx syndrom.
 • Vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx principy xxxxxxxx poranění xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx zlomenin x xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx léčbě.
 • Základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sdružených xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxxxxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx ošetření nekomplikovaných xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zlomenin x dětí x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx složitých xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) u končetinových xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace včetně xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx cévní xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Percutaneous Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný systém x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci zdravotního xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX v ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx živé xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčbu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, opatření, zdůvodnění). Xxxxxxxxx dávek pacientů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx ortopedie (xxxxxxxx xxxxxxxxx kyčelní, xxx xxxxxxxxxxx congenitus, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mozková xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění, xxxxxx osteotomií.

Endoprotetika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kloubů.

Ortopedické xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx dětská x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx ruky.

Ortopedie nohy.

Artroskopie x xxxxxxxxx traumatologie.

Dětská xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx nervů.

Základy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 1. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči v xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a chirurgie xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x pracoviště xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx pro tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx podílí xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx intenzivní/resuscitační lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx chirurgie nebo xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru radiologie x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx vnitřní lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem pacientů x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx průměrně 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx disponuje vlastním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři xxxxxxx podmínky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí x xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zdravotní péče x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx standardní xxxxxxxxxxxx x traumatologickou xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx část X. x) 5.

Ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 x daného poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx ambulantní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x léčbu xxxxxxxx pohybového xxxxxxx (xxxxx dutiny xxxxx, xxxxxx, xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxx xxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) umožňující xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, zejména respiračních x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxxxxxx nácvik:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx farmakoterapie x elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru urgentní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, nebo xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx x praxí v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx specializace.

kurz Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x oboru xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx škole v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx škole x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x radiační xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx a xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx.

Příloha x. 13 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

13. ZÁKLADNÍ XXXX OTORINOLARYNGOLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx

20

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx péče

3

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx otorinolaryngologickém xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx provést x xxxxx povinné xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a chirurgie xxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx abscesu

Konzervativní xxxxxxxx epistaxe

10

Chirurgická xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx hlavy a xxxx

10

Xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lymfatických xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ezofagoskopie

3

Tympanostomie

Resekce xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x maligní xxxx)

5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pomůcek)

Základní xxxxxxxxxxx metody u xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx u poruch xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zánětu

Tonzilektomie

Část XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx xxxxxxxxx a principy xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx náhlé poruchy xxxxxx xx selhání xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní principy xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace základních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx otorinolaryngologického xxxxx (xxxx X. x) 4. - 6.)

Otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx - 20 xxxxxx praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx hlavy x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx paraklinických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x endoskopických.
 • Předoperační xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx septa, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, perforace bubínku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cysty, xxxxxx hlavy a xxxx, onemocnění xxxxxxxx xxxx, xxxx tělesa x horních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skeletu, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx.).
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx (bolest x xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, apod.).
 • Chirurgické xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx operačních sálů x ORL xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx komplikací při xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx cest xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx epistaxe x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ran (xx xxxxx x xxxx).
 • Xxxxxxx: xxxxxxxxxx, tonzilektomie, xxxxxxxxxx benigních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx (xxxxxx, cysta), direktní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx, XXXX), xxxx (myringoplastika, xxxxxxxxxxxx, atikoantrotomie, xxxx.), xxxxxxxx žláz (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žlázy, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx.).

Xxxxxxxxx - 3 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx (xxxxxxx metod xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx screeningu xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dětí), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx protetika (xxxxxxxxxx x principy xxxxxxx sluchu xxxxxxxxx x implantabilními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), fonochirurgie (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), péče o xxxxxxxx hlas, hlasová xxxxxxx, náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxx x její xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x managementu).
 • Poruchy xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx audiometrické xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx audiometrie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx otoakustických xxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx x poruch xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sluchu xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx a xxxxxxx x audiometrii, x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx otorinolaryngologie - 1 xxxxx praxe x akreditovaném zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x patofyziologie xxxxx x xxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX vyšetření x xxxx.
 • Xxxxxxxx u xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx.
 • Xxxxxxx vývojové xxxx u xxxx x xxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v XXX.
 • Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x dítěte.
 • Odlišnost xxxxxxxxxx onemocnění x xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxx x dětí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX a tympanometrie.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx zvukovodu, xxxxxxx, xxxxxx, tympanometrie u xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx u dětí x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, laryngoskopie u xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx benigních a xxxxxxxxx nádorů v xxxxxxx věku, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dýchacích cest x xxxx, xxxx xxxxxx x dýchacích x polykacích cestách.
 • Paracentéza x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, intubace x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx uzlinových xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx nálezů.

Vzdělávací xxxxxxxx u pověřených xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx plic, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti na xxxxx, akutní koronární xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké úrazy, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné péči (XXX a XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti urgentních xxxxx u dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx blízkými. Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "XX") a léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX x ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx v XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx NL x závislostmi na XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského a xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxx ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická událost, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčbu x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx.

Xxxxxxx chirurgických xxxxxxx - xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů - xxxxx, průdušnice.

Základy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx dutina, xxxxx, xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů - xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace, x xxxxxxxxx specializačního vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou péči x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x traumatologie pohybového xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové péče, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vedení xxxxxx lékař anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru chirurgie xxxx lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie x minimálně 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující povinnou xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx zajistit také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. má xxxxxxxxx služby v xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x patologie, gynekologie x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx počet za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření traumat: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. ošetření x xxxxx ambulantní xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hlavy x xxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy a xxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx standardní xxxxxxxxx x oboru.

pro xxxx I. a) 5.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k poskytování xxxx x oboru xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Xxxxxx otorinolaryngologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, nebo se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant kurzu xx specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským vzděláním x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, x profesní zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx týmu musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, pracovní lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další odborníci x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Základy x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx, s praxí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x postgraduální výchově.

Příloha x. 14 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

14. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. patologie

a) Xx-xx školenec xxxxxxx x základním oboru xxxxxx lékařství, musí 6 měsíců z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx základního kmene xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx soudní xxxxxxxxx.

x) Xx-xx školenec xxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx soudní xxxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx patologickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech podepsané xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

xxxxxx lékařství - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

Pitvy

100

cytologické xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

2 000

Část XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx života xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní medicíny; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx pomůcek a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx či selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie a xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a léčení xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, a to xxxxxx interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx katetru, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické dovednosti - 24 měsíců xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx I. a) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Anatomie xxxxxxxx těla.
 • Pitevní xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řezů x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx cytologických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx znalosti

 • Technika pitev.
 • Makroskopická xxxxxxxxxxx v xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx provedení xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x pitevně.
 • Základy mikroskopického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řezů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, cytologická x xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření.
 • Fotografická dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx a mikroskopických xxxxxx.

Xxxxxx lékařství - 6 měsíců v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i dětí.
 • Principy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx x systémová xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx pitev.
 • Makroskopická xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.
 • Barvicí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x cytologii.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pitvy.
 • Základy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxxx řezů.
 • Administrativa xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx zpracování xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx preparátů

 • Znalost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx maligní xxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx případy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxx uzavřít xxxx negativní.

Zkouška se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 cytologických xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx

 • Xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezu.

Zkouška xx skládá xx xxxxxxxxxxxx vyhodnocení 10 xxxxxxxxxxxxx histologických xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x pitevní xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx samostatného sepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxx pitevní xxxxxxxx x makroskopického xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, provedení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x popřípadě bakteriologická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx popisu).

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x utonutí, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, klasifikace, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o novorozence x matku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ověřují xx ukončení xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii x přeshraniční zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, práva x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "NL") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx x nelékařského ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha aplikujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x kojících xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx histologického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx barvících xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx preparátů x xxxxxxxxxxx diagnostiky.

Cytologická xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlavní xxxxxx této xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozborem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx preparátů.

Zkouška x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, xxxx x teoretických xxxxxxxx.

Xxxxxx 38 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení - xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. ortopedie x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx odbornosti.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína.

Akutní xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx za kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx oboru,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx nebo elektronicky, x případě xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx intenzivní,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Seznam xxxxxx:

1. provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. cytologická xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.

Součásti xxxxxxxxxx se na xxxxxxxx:

1. vlastní xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx diagnostiku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx diagnostické a xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx do XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx plicní ventilace x xxxx do xxxx ústy, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí/novorozenců a xxxxxx plicní ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx vstupu do xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x nejméně 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x komunikace

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx republice xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Lektoři zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x radiační onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx patologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx anatomie x xxxxx minimálně 10 xxx xxxxx.

Příloha č. 15 x vyhlášce č. 397/2020 Sb.

15. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx imunologie,

b) xxxxxx a dorostová xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx neurologie,

d) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mikrobiologie xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx medicína,

může 6 xxxxxx z 23 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx akreditovaném zařízení xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx imunologie xxxx dětská a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neurologie xxxx xxxxxxxxxxxxxx x diabetologie xxxx hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mikrobiologie xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

23 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x xxxx

4. xxxxxxxxx - u poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx novorozenecká xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3

5. xxxxxxxx - x registrujícího poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx pediatrie xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx a dorost.

3

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx pediatrie

Rozsah x xxxxx studijních povinností, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pediatrickém kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 písm. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx I. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a garantem xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx provést v xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x oboru

Výkony

Počet

Pediatrie - poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulantní zdravotní xxxx v xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx

30

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

20

Xxxxxxxxx xxxx

3

Xxxxxxxxx

10

Xxxxx biologického xxxxxxxxx xx mikrobiologické xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx nasogastrické sondy:

10

z xxxx

x xxxxxxx

5

xxxxxx xxxxxxxx xxx 1 xxx

5

Xxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx per xxxxxx

5

Xxxxx xx poskytování xxxxxxxxx xxxx v xxxx xx 16.00 xxxxx xx 7.00 xxxxx x x xxxxxx x neděli x xx xxxxxx

50

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

20

Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

20

Xxxxxxxx punkce

3

Neodkladná resuscitace (xxxx xxxxxxxxx nácvik, xxxxxx o xxxxxxxxxxx)

2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

50

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx nebo praktický xxxxx xxx děti x xxxxxx

Xxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxx

30

Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx injekce

30

Odběr krve

30

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření

30

Vyšetření xxx xxxxxx

5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx diagnostiky (POCT)

10

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx znalosti, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx základů patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady asepse x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx přípravků, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí a xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 26 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. x 5.)

Xxxxxxxxx - 20 měsíců xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxx x dětském xxxx.
 • Xxxxx x dětském xxxx.
 • Xxxxxx v xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx propedeutika.
 • Etiopatogeneze x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění.
 • Etiopatogeneze x patofyziologie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění.
 • Pracovní diagnóza x diferenciálně diagnostická xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Zobrazovací xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx znalosti

 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx resuscitace.
 • Asistence x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a interpretace xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxx ošetření dekubitů.
 • Základní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx laktace ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx kojence, edukace xxxxx x management xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx dětech. Xxxxxxxxxxx násilí xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx.
 • Xxxxxxxx močového xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Výplach xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx rentgenového xxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxxxxxxx lůžka nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti x praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx novorozence.
 • Vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx..
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx péče.

Pediatrie xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ambulantních xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx děti x xxxxxx - 3 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx pediatrie obecné x speciální, xx. xxxxxxxxxxx propedeutiky.
 • Růst a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věkových xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx o xxxx s xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx traktu.
 • Kožní xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx, interpretace.
 • Farmakoterapie x xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nepovinných xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx fyzické xxxxxxxx xxxxxx - xxxx, xxxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x výživového xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx rectum.
 • Ošetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Odběr krve.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (POCT).

Vzdělávací aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx neodkladná resuscitace xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Cardiac Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx úrazy, úraz xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických zařízení x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická výuka.

Ověření xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx testem.

B. Program xxxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx úroveň (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx unii a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská etika.

Etické xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, pacientem x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX a xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx se zneužíváním XX a xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zobrazovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické referenční xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx x kojících xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x pediatrii.

Sociální xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dospívání.

Základy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnických zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., x požadavcích na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx xxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou lůžkové xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx podmínku splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 pacientů za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx nebo lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s minimálně 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

4. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní péče, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně ošetřených xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 10 000 xxxx průměrně 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx plánované: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx část I. x) 2.

Dětská xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx xxxxxx chirurgie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Pediatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lůžkovou xxxx dětem.

Počet xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xx lůžka xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx 900 xxxxx nebo xxxxxxxx 900 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxx xx xxxxxxxxx dětské xxxxxxxxx dětského xxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx porodnici, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxxxx oddělení xxxxxx: xxxxxxxxx 500 za xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xxxx

Xxxxxxxxxx uvedené xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onkologické péče xxx děti.

pro část X. x) 3.

Xxxxxxxxxxx x klinická imunologie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Pracoviště xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx nebo ambulantní xxxx v oboru xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx xxx dospělé xxxx dětské pacienty. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx reaktivitě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bronchiálním xxxxxxxx alergického xxxx xxxxxxxxxxxxx typu, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx infekcemi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo sekundární xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru psychiatrie xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx x dorostová xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx akutní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pacientů.

Příjem: xxxxxxxxx 120 pacientů xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxx individuální nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Dětská xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní péče x oboru xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lůžkovou x ambulantní xxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx dokončeného 18 xxxx věku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. zajišťuje xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neurorehabilitaci, epileptologii, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (EEG, XXX, XX), neuroradiologii, xxxxxxxxxxxxxx, neurogenetice, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x degenerativních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx dětský xxx,

2. xxxxxxxxxx XXX, XXX x xxxxxxxxxx dostupností x xxxx od 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x celém spektru xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx xxx 400 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx průměrně 400 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxxxxx x diabetologie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ambulantní xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx školitele.

Pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění péče:

1. xxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx 3 roky,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ultrazvukové vyšetření xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx běžná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, radiologické pracoviště x xxxxxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx žlázy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx zajistit smluvně x jiného poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx průměrně 1 200 ambulantních vyšetření xx xxxxxxxx 3 xxxx,

3. diagnostický xxxxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxx a transfuzní xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxx v xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx pracovišti x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx:

1.1 xxxxxxxxx morfologie a xxxxxxxxx (všechny xxxxxxxx xxxxxx),

1.2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x širokým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx hematologie, xxxxxxxxx x xxxxxxxx hematologie, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx konziliární služba xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

2.1 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx laboratoř (všechny xxxxxxxx metody), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služba xxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx těhotných/prevence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX),

2.2 xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxx krve xxx výrobu transfuzních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxx xxx xxxxx výrobu xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx část X. a) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx infekčních xxxxxx, xxxx o xxxx x dospělé,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx čtyř xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a zpracování xxxxxx, filtry,

3. ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. spolupráce s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, antibiotickým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx prostřednictvím laboratorního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx 4 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. vnitřní lékařství,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx služby x nepřetržitém xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx

1. xxxxxxxx biochemie x

2. klinická hematologie.

Laboratoře xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tyto obory:

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx,

3. gastroenterologie.

pro část X. a) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxx zajišťovat xxxx spektrum vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxxxxxx genetiky, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx genetiky x xxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx pracovišť diagnostické x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx klinická xxxxxxxxxxxxx,

xxx část I. x) 3.

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx rehabilitační x xxxxxxxxx medicína.

pro část X. a) 4.

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx lůžka

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx disponuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče.

pro xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx a xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Materiálně-technické zabezpečení, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx děti x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx ordinace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx tříletou odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx xxxxxx lékařství, xxxxxxx xxxxxxx kvalifikační xxxx xxxxx čl. II xxx 6 xxxxxx x. 67/2017 Sb.; xx xxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx 5 xxx x týdnu, a xxxxxxx 25 hodin xxxxx. Počet registrovaných xxxxxxxx - xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 roku xxxx xxxxxxxxx 600 xxxxxxxxx xx xxxxx věkových xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta.

Vzdělávací aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX x závěrečné vyhodnocení.

Model xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nejméně 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx v oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x profesní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx ve xxxxxx x vyučovanému tématu.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxx praktické lékařství xxx děti x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx péči x xxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe výkonu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Příloha x. 16 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

16. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x délka odborné xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx x dorostová xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 20 xxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. dětská x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2

6. xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie, xxxx absolvovat 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dětské xxxxxxxxxx.

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx první pomoc

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. kurz - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapie

4. kurz - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. xxxx - Xxxxxxx psychiatrie

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 95/2004 Sb. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x části X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx školenec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx a léčba

10

Poruchy xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxx - diagnostika x xxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poruchy - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stresem - xxxxxxxxxxx a xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

5

Elektrokonvulzivní xxxxxxx

5 xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx psychologického xxxxxxxxx x psychologem

1

Supervidované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

3

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxxx a xxxxx

3

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - diagnostika x xxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx specifickým pro xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příhody

2

Epilepsie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x léčba

2

Vertebrogenní xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x indikace xxxxx

2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

2

Xxxxxxxx a interpretace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx moku

2

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx x xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx pomoci x stavů ohrožení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (bez pomůcek x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx anestezie x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních laboratorních x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx včetně interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 6.)

Neurologie

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poruchy, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Zvládnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx pečuje xxxxxxxxxx x psychiatrie (neurodegenerativní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Znalost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poruch a xxxxxxxxxx xxxxxx diagnostického xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pomocných xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxx biologické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx psychoterapie.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxx xxxxxxxx, interpretace xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Umí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx duševní xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci.
 • Indikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k léčení xxxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx x nich. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zákonnými podmínkami xxxxxxxx postupu.
 • Schopnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx terapie i xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx duševní xxxxxxx, zvoleném xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x udržet x xxxxxxxxx terapeutický xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx terapeutický xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 • Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předsudku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, hrudníku, xxxxxx břišní, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální pomoc x sociální služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx úvod xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (stabilizátory xxxxxx).

Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx spánku.

Léčba xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx přijmu xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x odvykacích xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, extrapyramidové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx maligní xxxxxxx).

Xxxxxxxxx kvíz x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 22 xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx, principy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx XXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx při aplikaci XXX.

Xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx metodami.

Praktický xxxxxx XXX xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x protipřenos.

Empatické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx rozhovor.

Posilování xxxxxxxxx xxx farmakoterapii.

Krizová intervence.

Indikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poruch xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x depresivních xxxxx.

Xxxxxxxx psychoterapie x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx psychoterapie x somatoformních xxxxx x hypochondrie.

Podpůrná psychoterapie x psychotických xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u organických xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u psychosomatických xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx péče x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní rok xxxx průměrně 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx zajištěna x xxxxxxxxxxxx pracovním režimu xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x oboru chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx vnitřní lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx účely vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém kmeni xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx odborná praxe:

1. xxxxxxx oddělení anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů a xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: minimálně 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx podmínky xx školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx x pacienty x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx nebo průměrně 1 000 příjmů xxxxx za poslední 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxxxxxxxx x zahájení xxxxx. Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 20 xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx akutní xxxx xxxxxxxx lůžkové psychiatrické xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx 20 xxxxx,

2. xxxxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. poskytuje xxxxxx péči x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x oboru psychiatrie xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapii (XXX),

8. xx zajištěnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická biochemie, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mikrobiologie,

9. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lékařství,

10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx zdravotnického zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

11. na xxxxxxxxxx probíhají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracoviště,

12. xxxxxxxxxx pořádá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

13. xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výuce,

pro xxxx X. x) 5.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx psychiatrie dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oboru xxxxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx 120 ročně.

Provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx individuální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx psychoterapii x xxxxx s xxxxxxx.

xxx část I. x) 6.

Xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx neurologických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

1. lůžková xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavních oblastech xxxxx xxxxxxxxxx (cévní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, neurodegenerativní xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx hybnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x bodu 1, xxxxxx xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx XXX, XXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx CT x XXX,

5. xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, vnitřní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neurochirurgie, xxxxxxxxxxxxx a fyzikální xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx zajištění dlouhodobé xxxxxxx xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxxx 700 pacientů xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Dětská neurologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče oboru xxxxxx neurologie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx neurologie xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dětská xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx část, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx věku xx dne xxxxxxxxxxx 18 xxxx xxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. zajišťuje xxxx x vzdělávání xx xxxxxxxx x novorozenecké xxxxxxxxxx, neurorehabilitaci, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, EP), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx dětský xxx,

2. xxxxxxxxxx EEG, XXX x každodenní xxxxxxxxxxx x xxxx od 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 pacientů xx kalendářní rok xxxx průměrně 400 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxxx 700 pacientů xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx organizací

kurz Lékařská xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx respiračních x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx PC a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx ventilace x xxxx xx xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně novorozenců x umělou plicní xxxxxxxxx,

4. zajištění průchodnosti xxxxxxxxx cest koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx řečiště - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx intraoseálního přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx výkonu povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled publikační xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí nejméně 5 xxx v xxxxxxx přednášeného tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Psychofarmakologie

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapie

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, a xxxxxxx ev. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx zdravotnictví.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx lektor x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx výcviku akreditovaném xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 17 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

17. XXXXXXXX XXXX RADIOLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx

x xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dětí xxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může 6 xxxxxx x 24 xxxxxx povinné xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx b)

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx návykových xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx radiologickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 písm. c) xxxxxx č. 95/2004 Xx. v akreditovaném xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. písm. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinné odborné xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx

5 000

x toho xxxxxxx

xxxxxxx

1 500

skelet včetně xxxxxx

2 000

xxxxxxxxx xxxx

500

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, kontrastní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxx nejméně

1 500

dopplerovská xxxxxxxxx

300

XX

500

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, diferenciální xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x principy léčby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xx selhání základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Zásady xxxxxx a antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x lůžkového oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx včetně xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x minimalizací xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx zobrazovacích xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx, ultrazvuk, CT, XX a scintigrafie (xxxxxx XXXXX), PET x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx, rizika xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zářením, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx ionizujícího xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek a xxxxxx xxxxxxxx, zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx reakcí.
 • Anatomie, xxxxxxxxxx a patologie xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx rozšiřování a xxxxxxxxxxxx znalostí o xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x minimalizaci xxxxxxxx zátěže.
 • Základy přístrojové xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx diagnostiky, zobrazováni)

 • Skiagrafická, xxxxxxxxxxxx a ultrazvuková xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxxxx orgánově xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx problematiku xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, angiologickou, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a břišní, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x endokrinní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx traumatologie x xxxxxx medicíny.

Znalosti, xxxxx jsou předmětem xxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx oboru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kritérii, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x minimalizací radiačních xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx využívajících XXX xxxxxx, ultrazvuk, XX, XX a xxxxxxxxxxxx (xxxxxx SPECT), PET x hybridních xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality.
 • Radiobiologie, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxx, zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxx kontrastních xxxxx x xxxxx x xxxxxxx vzniklých xxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx metodám.
 • Základy xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx optimalizaci diagnostických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěže.
 • Základy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x ultrazvuková xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx ultrazvukové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx diagnostika orientovaná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx problematiku hrudní, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x břišní, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, lymfatický x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, muskuloskeletální, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., diagnóza, diferenciální xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie a xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Trauma Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x NNP).

Integrovaný záchranný xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez souhlasu, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx pojištění, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými pracovníky, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x závislostí xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající NL x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Radiační ochrana (XX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx fyziky ionizujícího xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinky, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závislost xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prahů, xxxxxxxx koeficientů rizika).

Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, regulace xxxxxxxxxxxx xxxxxx ozáření. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx lékařském xxxxxxx (xxxxxxx XXXXX "Xx Xxx Xx Reasonably Xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ozářením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx vyšetřovny, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx RTG xxxxxx,...), ochrana vzdáleností (xxxxxxxxxx OK x xxxxxxxx, vzdálenost xxxxxxxxx xx xxxxxx,...), ochrana xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,...).

Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx radiačním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx události.

Fyzikální xxxxxxx ovlivňující xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx: provozní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX xxxxxx (xxxxxxxx,...), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxxxxx pole,...), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - XXX, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - XXXX,...) xxx xxxxx druhy xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Výběr optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Management xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dávek, zaznamenávání xxxxx, xxxxxxxxx dávek). Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx provádění diagnostického xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx kvalitu obrazu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kardiologii, xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalitu xxxxxx x xxxxx, velikosti xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odhad xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx pracovníky.

Specifický xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Fyzikální x xxxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx radiační ochrany x xxxxxxxxx medicíně x její xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit, dětský xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ochrana xxxxxxxxx (xxxxxxxx pomůcky, osobní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ochrana xxxxxxxx x poskytovatelů pomoci (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx, detekční a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, SPECT, XXX kamery, hybridní xxxxxx XXXXX/XX, XXX/XX, XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrazu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, terapie).

Základní legislativní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx monitorování, xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy (XXX), xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, způsoby řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxx.).

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx medicíně. Aplikace xxxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxx xxxx kojení.

Základní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx 2013/59/Euratom, atomový xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovišť. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou (dohlížející xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx), úloha xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 24 hodin

E. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx metody xxxxxx xxxxxxxx, technika xxxxxxxxx, xxxxxxxx a kontraindikace.

Kontrastní xxxxx, radiofarmaka.

Popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx hrudníku, xxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znalostí xxxxxx.

Xxxxxx 35 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, pracoviště akutní xxxxxxx intenzívní péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx anesteziologickou péči x xxxxx chirurgie x dále xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx ventilace, kde xx xx xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx od zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Dostupností lékaře xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x základním kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním specializovaném xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Seznam xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo průměrně 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x pacienty x xxxxx vnitřní lékařství,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx nebo smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 pacientů za xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Přístrojové xxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb:

1. xxxxxxxxxxxx přístroj x xxxxxxxxxxxx,

2. ultrazvukový přístroj x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

3. CT xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx akreditovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diagnostické a xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx péči x xxxxx nukleární medicína, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření SPECT, xx xxxxxxxx pro xxxxxx aplikovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx, detekční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo průměrně 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx 3 xxxx, x tohoto počtu 800 xxxxxxx XXXXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská první xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx xxxxx x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zdravotnictví, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odbornou xxxxx nejméně 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana (XX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx tématu.

Kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie x zobrazovací xxxxxx x praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru x 10 xxx výkonu xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx.

Příloha č. 18 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

18. XXXXXXXX XXXX UROLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. kurz Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx

6. praktický xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

7. xxxxxxxxx kurz Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x garantem oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Výkony

Počet

Urologie

Praktické xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocněním

Provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx ran a xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx léčení

Odběr biologického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ureterografie, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx prostaty xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx. Xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxx ultrasonografie. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x katétry, xxxxxxxxxx neprůchodného xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx operační výkony - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, meatotomie, uvolnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, punkce abscesu xxxxxx, cirkumcize, operace xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výkony:

Cystoskopie

50

Ascendentní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

5

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx močového měchýře

10

Otevřené xxxxxxx:

Xxxxxxx xx zevním xxxxxxxx (xxxxxxx hydrokély, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.)

20

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u stavů xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz pracovišť xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání a xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx selhání základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx zdravotnické dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, klinické projevy, xxxxxxxxxxx, léčba a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx přípravků, prevence x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x anesteziologii x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to včetně xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx z dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx urologického kmene (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx urologie - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a základních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, akutních xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx diagnostika hematurie, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta x urologickým onemocněním, xxxxxx administrativy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocněním.
 • Provádění xxxxxxx operačních xxx x rozhodování o xxxxxx dalším xxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx kalibrace xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ureterálního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, transuretrální xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx prostaty xxxxxx transrektální xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cest a xxxxxxxxxxx traktu x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a transrektální xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x invazivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx a katétry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx operační xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, meatotomie, uvolnění xxxxxxxxxx x deliberace xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x gynekologických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chirurgických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx urologických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pacienta x xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx v urologii.
 • Pooperační xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x urologii.
 • Psychologie xxxxxx xxxxx/xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx dysfunkce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx u muže.
 • Traumatologie xxxxxxxxxxxx traktu.
 • Neurogenní onemocnění xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx akutních xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx XX x XXX x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx močových xxxx, xxxxxxxxxxxx moči.
 • Urologická xxxxxxxxxx xxxxxxxx věku.
 • Onemocnění retroperitonea.

AIDS x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Diseases, xxxx xxx "XXX").

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Basic Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x utonutí, strangulace xxx., diagnóza, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, hrudníku, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x matku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost lékaře x poskytovatele zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské unii x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx zdravotního pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x ČR x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických léčebných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx optimální zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha aplikujících xxxxxxxxx a optimalizace xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x urologii

Předmět

Novinky x xxxxxxx uroonkologie

Přehled xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx urologie (xxxxxxx urologie, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx technologie x urologii).

Celkem 24 xxxxx

X. Program praktického xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: xxxxxxxx nastavení přístroje, xxxxxxxx módy, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: základní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx cévy, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cest

Praxe: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x poloze xx xxxxxx a xx xxxxx, pyeloureterální xxxxxxx, prevesikální xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jet, xxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx TGC xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxx x semenných xxxxx (xxxxxx transrektální)

Praxe: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pánve, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vč. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uretry ženy.

Celkem 5 xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx kurzu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx část

Základní principy xxxxxxxxxxx: Urodynamické xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, cystometrie, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx studie, xxxxx-xxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x XXX; xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxe xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx omylů x xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx XXXX (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx), XXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx kazuistik.

Teoretická x praktická xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, geriatrických xxxxxxxx.

Xxxxxx 8 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce č. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx chirurgie a xxxx alespoň v xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx rok nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče je xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni rozumí xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx podmínky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lůžkové péče x oboru vnitřní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx intenzivní,

3. zajištění xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx urologická xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx xxxxxx ultrasonografie, xxxxxxxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx x instrumentálního vyšetření),

2. xxxxxxx derivační xxxxxx, xxx XXX x XXX xxxxxxxxx,

3. endoskopická xxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx měchýře a xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základní x rozšířené neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx a možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx intubační x různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx ventilace x xxxx xx plic xxxx, přes masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx a různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní xxxxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx a praxí x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx a nejméně 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x profesní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx lektoři x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem v xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx problematice x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x urologii

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urologie, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x praxí x xxxxxxxxxx problematice x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

19. XXXXXXXX XXXX VŠEOBECNÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - x délce 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x měsících

1. anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství - xxxxxxxx

14

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích aktivitách xxxxxxxxx x bodu x)

5. vnitřní lékařství - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6

6. pediatrie

1

7. xxxxxxxxxxx x porodnictví

1

8. xxxxxxxxx

2

x) vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x garantem xxxxx.

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxxxx na praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx základním xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx života xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicíny; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx základním xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, popálenin, xxxxxxx a chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v chirurgii.
 • Prevence x terapie nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dozorem x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx interním kmeni xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x jejich vlivu xx xxxxxxx xxxxxx
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx základního xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx - x akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x objektivních xxxxxxxx xxxxxxx orgánových xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx léčby.
 • Znalost dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx, sociální x xxxxxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxxxx, tělesně xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, očkování.
 • Znalost doporučených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX.
 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ambulantními x xxxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx institucemi x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení závažnosti x naléhavosti xxxxx x terénních xxxxxxxxxx, xxxxxxx a stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx odborných a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, terapie, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvahy xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxx péče x xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu.
 • Provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx injekcí xxxxxxxxxx, intramuskulární, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX (xxxx. XXX, XXX, OK, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - ošetření xxx, xxxxxxx, incise, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx pracovišti.
 • Provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonů xxx xxxxxxxxx službě.

Psychiatrie - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx duševních xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx x duševních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látkami,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx xx stresem,

5. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dospělosti (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxx),

6. xxxxxx fyziologických funkcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (psychosomatické poruchy): xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, sexuální dysfunkce,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. poruch xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx xx.),

9. xxxxxx xxxxxxx a nálad x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

 • Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky a xxxxxxxxx psychofarmak užívaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, neuroleptika antidepresiv.
 • Znát xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx nemocné s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx pohybu a xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx stavech x xxxxxxxxxxx; indikované x xxxx odeslat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx správný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx psychoterapie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx farmakoterapii x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x remisi.
 • Zhodnotit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx prostředí xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx psychických xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, emotivita xxxx.) x xx xxxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, anxiózní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, psychózy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxx diagnostikovat xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x této xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - x akreditovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, trombidiosis, mykotická xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx vulgaris, verrucae, xxxxxxxxxxx accuminata, xxxxxx xxxxxxx x zoster, xxxxxxxxx contagiosum, ekzémy, xxxxxxxxx xxxxxxxx, lékové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nádorů (xxxxxxxx, xxxxxxxxx, hemangiom, xxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob, včetně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Neodkladná xxxx při xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kožních projevech.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vředu (xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x dermatomykóz.
 • Technika xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx kožních xxxxxx.
 • Xxxxxxx condylomata xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx fibromů xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx kožních xxxxx epikutánních x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx - v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx oka.
 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx:

1. xxxxxx víček, xxxxxxxx a xxxxxxx,

2. xxxxxxx x iridocyklitidy,

3. xxxxxxxx,

4. katarakty.

 • Nejčastější xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nevidomých.
 • Oční xxxxxxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (hypertenze, xxxxxxxx xxxxxxxx, revmatická xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx svalů - xxxxxxxxx x terapie.
 • Hlavní xxxxxxx léčiv užívaných x xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: zrakové ostrosti (xxxxxx optotypů), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx péče při xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx tělese x xxx.
 • Xxxxxxxxxx péče při xxxxxxx xxxxxxxx glaukomu.

Otorinolaryngologie x chirurgie hlavy x krku - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praktického lékaře xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx častěji xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožujících xxxxx x ORL x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvětšení mízních xxxxx x ORL xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx a nádory XXX oblasti.
 • Traumatická xxxxxxxxx x ORL xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx; profesionální xxxxxxx sluchu.
 • Posudková xxxxxxx x oboru XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx ORL xxxxxxxxx x použitím nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sluchu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx zevního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx. xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxx audiometrického xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - x akreditovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxx xxxxxxx, znát příznaky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx importovaných x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (malárie, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ohnisku xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx dozor); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x nových xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxx znát xxxxxx proočkovanosti.
 • Znát x xxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včetně zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prohlídce xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x odstranění zjištěných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxx význam cílené xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx lékaře.
 • Znát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a psychologické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxx duševního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, znát xxxxxxxxxx x hygienu práce xxx, xxxxxx xxxxxxxx x pracovním xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx přehled x xxxxx platných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx chorobách x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx přiznávání xxxxxx x povolání.

Vnitřní xxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx ke vzdělávání x základním xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kmeni xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx výcviku xxx xxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxx lékařství xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, perorálních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx aktinoterapie x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx choroby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupin obyvatelstva; xxxxxxxx xxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (plic, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nádory).
 • Etiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x hypertenzní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, poruch xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vad, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx x hospitalizaci xxxxxx horních cest xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obstrukční xxxxxxx bronchopulmonální, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx průdušek x xxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, terapie x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx), střeva x xxxxxxxxx, xxxxx (akutní x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, nádory), pankreatu (xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx, etiologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxxxx, nauzey, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx poruchy, kalorickou xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální diagnostiku x xxxxxxx otylosti.
 • Etiologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, komplikace xxxxxxxx, terapie dietou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, znát diagnostiku x terapii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hypofýzy a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx včetně dietních xxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx cest močových xxxxxx negonoroických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, urolitiázy, xxxxxx indikací x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální diagnostika x xxxxxxx anémií (xxxxxxxxxxxxx, perniciózní a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx anémie), xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx krevních x xxxxxxxxxx tkáně.
 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění kloubů x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, psoriatické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx.
 • Xxxxxxx základních poruch xxxxxxx x možnosti xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, terapie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavů.
 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiologie xxxxxxx, inkubačních dob, xxxxxxx x posuzování xxxxxxx xx vyskytujících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX, boreliózy.
 • Posudková xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx X2 x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. vyšetření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. spirometrie.

 • Zvládnout xxxxxx neodkladné xxxx, xxx stavech xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX křivky (základní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx (končetinové x xxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx praxe xxx xxxxxxxx dozorem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x základním xxxxxxxx xxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich terapie xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx mozku xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, metabolické xxxxxxxxx XXX při xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Doporučováno xxxxxxx x navržené (jako xxxx. xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx, oddálení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prevencí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx screeningu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aspektů xxxx). Může být xxxxxxxx xxxxxxxxx části.
 • Nádorová xxxxxxxxxx CNS (xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx onemocnění XXX (xxxxxxxxxxx, encefalitidy, xxxxxxxxx, vzteklina, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.).
 • Xxxxxx XXX (xxxxxx, xxxxxxx, mozkové xxxxxxxx, xxx- x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx stavy xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx traumatech.
 • Epilepsie x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x demyelizační onemocnění.
 • Nejzákladnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (syringomyelie, amyotrof. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx XXX při xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx, xxxx x metylalkohol, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx).
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a interpretace xxxxxxxx, xxxxxxxxx páteře.
 • Funkční xxxxxxxxx páteře s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x motorického xxxxxxxxx xxxxxxx cervikobrachiální, xxxxxxxx, sakrální; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxxx stavů x xxxxxxx cévních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx indikace x interpretace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx: XXX xxxxxx x lebky, arteriografické xxxxxxxxx, XX xxxxxxxxx, XX x XXX.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx: periferní xxxxx obrna, centrální xxxxxxxxx xxxxx, postižení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, mozkové xxxxx a jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx praxe na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x základním xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapie x prognóza akutních xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Organizaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu.
 • Zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, v xxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, hlavy.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dýchání x oběhu.
 • Neodkladná xxxx xxx bezvědomí.
 • Neodkladná péče xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, hrudníku, břicha, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a terapie xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a inhalačních xxxxxxxx otravách, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a jejích xxxxx, akutním uzávěru xxxxxxxxxxx tepny, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx těleso), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx (nemocného), xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx - 1 xxxxx odborné xxxxx xxx odborným xxxxxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni všeobecné xxxxxxxxx lékařství nebo x xxxxxxxxx pediatrickém xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve specializovaném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxx X. x) 6.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxx lékařství xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Kojení x xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx v psychomotorickém xxxxxx dítěte.
 • Diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, infekcí xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx cest).
 • Meningitis x xxxxxxx x většího xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx x xxxx
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální diagnostika x xxxxxxx dětských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. inkubačních dob, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxxxxxx očkování dětí, xxxxxxx aplikace, kontraindikace x komplikace.
 • Dávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxxxx xx věku x xxxx; léčiva kontraindikovaná x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x patologie xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx situacích v xxxxxxx věku: xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, bronchiolitis, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výplach xxxxxxx, xxxxxxxxx, hyperpyrexie x febrilní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. batolete, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kóma, XXX x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx novorozence, kojence x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx novorozence, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx skupin.

Gynekologie x xxxxxxxxxxx - 1 xxxxx odborné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx X. x) 7.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx lékaře xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví má xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické znalosti

 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx: poruchy xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, náhlé xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyziologického xxxxxxxxxxx a laktace x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, faktory xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxx kontracepce, indikace, xxxxxxxxxxxxxx x nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxx xxxxxxxxxxx,
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x laktaci - xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx onemocněních xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxx rakoviny xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Poskytnout xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx porodu.
 • Provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxx.
 • Xxxx xxxxxx xxxx x technice sebevyšetření xxxx.
 • Xxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) - ev. xxxxxx xxxxxx cytologie.
 • Ošetřit xxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxx X. x) 8.)

Po ukončení xxxxxxx xxx vedením xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx u nemocí xxxxxxx x dvanáctníku, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx cest x xxxxxxxx xxxxxx; diagnostika x terapie nemocí xxxxxxxxx x perianální xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, stehenní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poranění xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx x onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx x zánětlivé xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jejich xxxxxxxxxxx x léčba.
 • Diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxxxx močové xxxxxxx, močového xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, prostaty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (záněty, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx poruchy, xxxxxx, xxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx kyčelního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx, recurvatum, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx calcanei).
 • Zkřivení xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx adolescentů, x. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx); xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, Sudekův xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx činnost x xxxxx chirurgie.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxx malé xxxxxxxxx: xxxxxx anestezie, xxxxxxxx xxxx xxxx (revize, xxxxxxxxx, sutura), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opichem xxxx xxxxxx, odstranění xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, paronychia, furunklu; xxxxxxx, hematomu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tělesa x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxx do xxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxx, ošetření omrzlin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dekubitů, péče x atonie.
 • Odstranění xxxxxx xxxx kůže.
 • Ostatní výkony: xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, diagnóza a xxxxx pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx, distorzí, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ošetření xxxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxx a pánevního xxxxxxxx xxx rozsahu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přednemocniční xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx jednoduchých xxxxxx - xxxxxxx, xxxxx, fixační.
 • Zásady xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x ambulantní praxi; xxxxxxxx druhy desinfekčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx - v xxxxx xxxxxxx xxxxx xx pracovišti xxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx vzdělávání v xxxxxxxxx kmeni všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x urologickým xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx urologické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx akutních xxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Péče o xxxxxx a xxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí - v rámci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx v základním xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx chirurgickém xxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření pacienta x xxxxxxxxxxxx onemocněním.
 • Základní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nálezů.
 • Základní xxxxx akutních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x oboru xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx znalosti - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poruch pohybového xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem zkoušky

 • Vyšetření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci posudkové xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Life Xxxxxxx x Advanced Xxxxxxx Xxxx Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace atd., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), závažné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX a XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX v ČR.

Přehled XX zneužívaných x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx NL x závislostmi xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, charakter deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx charakter lékařského xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Novinky ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ekonomické xxxxxx spojené s xxxxxxxxx Vzdělávacího programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx výuky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kontrolní testy.

Odborná xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx a doporučené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx medicínských xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, chirurgie, xxxxxxxxx, urologie, psychiatrie, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx - právní xxxxxxxxxxxx, regionální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nemocniční.

Ověření xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, která xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích na xxxxxxxxx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx péče, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní a xxxxxxxxxxxx péči na xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární jednotce xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx ventilace, xxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Chirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x minimálně 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx vzdělávání x základním kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu a xx klinickém stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě multioborová xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx výkonů a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření traumat: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x celkovým minimálním xxxxxxx ve xxxx 1,5 u daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová interní xxxxxxxxx,

2. akutní lůžková xxxx s podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx v xxxxx vnitřní lékařství,

4. xxxxxxxxxx péči v xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část I. x) 6.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx je x xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx) xx xxxxx dětského xxxxxxxx minimálně 900 xxxxx xxxx xxxxxxxx 900 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xx všeobecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 500 xx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za poslední 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx porodnici, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 500 rok xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky.

pro xxxx I. a) 7.

Xxxxxxxxxxx a porodnictví

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování lůžkové xxxx v oboru xxxxxxxxxxx a porodnictví.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb pokrývá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Gynekologická xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx včetně ultrazvuku.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx standardně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxx 600 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxx xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxx. malé vaginální xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxx: xxxxxxxx x sondáž xxxxxx xxxxxxx, abraze xxxxx a těla xxxxxxxxx, evakuace dutiny xxxxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx punkce xxxxxx nebo Cavum Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jiné xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zevního xxxxxxxx, pochvy a xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxx limitace xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxx laparoskopických, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.

pro část X. x) 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx počet registrovaných xxxxxxxx x ambulanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: 900.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x domácnostech: 25 za kalendářní xxx.

Xxxxxxxxx xx metodické xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x vybavením: model (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technikami tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (subclavia, jugularis xxxxxxx), vena femoralis x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx a xxxxx farmakoterapie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a praxí x oboru xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx lékaře v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, pokud xx