Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.10.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.10.2020.


Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

397/2020 Sb.

Vyhláška

§1 §2

Přechodná ustanovení §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Základní kmen anesteziologický

Příloha č. 2 - Základní kmen dermatovenerologický

Příloha č. 3 - Základní kmen gynekologicko - porodnický

Příloha č. 4 - Základní kmen hygienicko - epidemiologický

Příloha č. 5 - Základní kmen chirurgický

Příloha č. 6 - Základní kmen interní

Příloha č. 7 - Základní kmen kardiochirurgický

Příloha č. 8 - Základní kmen maxilofaciálněchirurgický

Příloha č. 9 - Základní kmen neurochirurgický

Příloha č. 10 - Základní kmen neurologický

Příloha č. 11 - Základní kmen oftalmologický

Příloha č. 12 - Základní kmen ortopedický

Příloha č. 13 - Základní kmen otorinolaryngologický

Příloha č. 14 - Základní kmen patologický

Příloha č. 15 - Základní kmen pediatrický

Příloha č. 16 - Základní kmen psychiatrický

Příloha č. 17 - Základní kmen radiologický

Příloha č. 18 - Základní kmen urologický

Příloha č. 19 - Základní kmen všeobecné praktické lékařství

INFORMACE

397

XXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxx 2020

o xxxxxxxxxx x základních xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. n), x) x x) xxxxxx č. 95/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 67/2017 Xx.:

§1

Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx na

a) xxxxxxx x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx kmenech xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x základním xxxxx,

x) xxx pracoviště, xx xxxxxx probíhá povinná xxxxxxx praxe v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni,

g) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx stanoveny pro xxxxxxxx kmen

a) xxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

c) gynekologicko-porodnický x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce,

f) xxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) kardiochirurgický x příloze č. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 8 k xxxx vyhlášce,

i) xxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 9 k xxxx xxxxxxxx,

x) neurologický x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce,

k) oftalmologický x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx vyhlášce,

m) otorinolaryngologický x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 14 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x příloze č. 16 x xxxx vyhlášce,

q) xxxxxxxxxxxx x příloze č. 17 k xxxx vyhlášce,

r) urologický x příloze č. 18 x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx vyhlášce.

§3

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx zařazení xxx xxx 1. xxxxxxxx 2017 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx, xxxxx byl xx dni 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky č. 221/2018 Sb., x xxxx vzdělávání xxxxxxxxxx x xx 30. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., se xxxxxxxx xx povinnou odbornou xxxxx, která byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2017 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx ke xxx 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx 30. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podal xxxxxx o udělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., nejdéle xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx akreditace.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 221/2018 Sb. nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělávání x základním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx xxxxxxxx xx akreditaci xxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx podle xxxx vyhlášky.

§4

Xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., o xxxxxxxxxx x základních xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§5

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 15. xxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Prymula, CSc., Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 397/2020 Sb.

1. ZÁKLADNÍ XXXX ANESTEZIOLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx x)

X xxxx

x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxx má oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví

min. 14 xxxxx

x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x traumatologie pohybového xxxxxxx

xxx. 14 týdnů

u xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku

min. 14 xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx urologie

min. 14 xxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx medicína, xxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx anesteziologického xxxxx absolvovat v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx anesteziologickém

1. Xxxxxxxxxxx povinné odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou způsobilostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxxx zařízení xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx uvedených v xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx II.

Obsah a xxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x rozšířené neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx a chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostika, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem. Xx-xx xxxxxxxx zařazen do xxxxxxxxxxxxxxx oboru urgentní xxxxxxxx, může xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx anesteziologického xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Aplikovaná xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x anesteziologické x xxxxxxxxxx péči.
 • Klinická xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x anesteziologické x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásady xxxxxxxxxxxx x anesteziologické x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x její komplikace.
 • Anesteziologická xxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocněním x pacientů xxxxxxx xxxxxxxx skupin x xxxx komplikace.
 • Pooperační péče x její xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx akutní x xxxxxxxxx bolesti.
 • Intenzivní xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx podpor x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x při poskytování xxxxxxxxxx péče.
 • Kardiopulmonální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx péči, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a rehabilitace xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

Praktické xxxxxxxxxx x souvislosti xx:

 • Xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx x centrálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx algoritmů "xxxxxxxxx airway".
 • Monitorováním x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x intenzivní xxxx (xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ultrazvukového xxxxxxxxx (xxxxxxxx žil, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x intenzivní xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx o vnitřní xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx kardiopulmonální xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Support).

Bezvědomí nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, terapeutické xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x xxxxxxxx trombolýzy, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Coronary Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx e-learning

Znalosti získané x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x lékařská posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické problémy xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, pacientem a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "NL") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na NL x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx užívající XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx živé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx mimořádné události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Výběr optimální xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, diagnostické xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nervový xxxxxx; xxxxxxxxxxx nervový systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx anestezie xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx: vylučovací ústrojí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, základní legislativa x xxxxxxxxx dokumentace.

Inhalační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a neopiátová xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx anestezie x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nervových xxxxx.

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx chirurgii.

Základní anesteziologické xxxxxxx x xxxxxxxxx x úrazové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ORL x v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx anestezie, xx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx péči, xxxxxxxx a vedlejší xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxx, xxxxxx vyšetření, hodnocení xxxxxxxxxx obrazu x xxxxxxxx pomocných vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, indikace x xxxxxxxx analgosedace.

Kraniocerebrální poranění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx krvácení x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčby.

Sepse: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x základy xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx selhání, xxxxxxxx x xxxxxxxx náhrad xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 30 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x porodnictví.

Zdravotní xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbory.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Chirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx specializační xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxx v základním xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování vzdělávání x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx s celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. příjmová xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb za xxx xxxx průměrně 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx péče: minimálně 2 000 pacientů xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx péči ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 24 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na personální xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Sb., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anesteziologickou péči xxxxxxxxx pro 2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx formě xx xxxxxxxxx:

1. chirurgie,

2. xxxxxxxxxxx x porodnictví,

3. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx ústrojí,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

5. xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx intenzivní xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vedením lékaře xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 3 000 xx kalendářní xxx xxxx průměrně 3 000 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Urgentní medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické a xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxx medicína xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna pro xxxxxxxxxx výuku s xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx x plic xx xxxx ústy, přes xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do krevního xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína a xxxxx v oboru xxxxxxx 5 let, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx škole x zahraničí, pokud xx takové xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x praxí nejméně 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx na operační xxxx a na xxxxxxxx resuscitační xxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí ve xxxxxxxxx problematice.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

2. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx

18

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx b)

5. dermatovenerologie - xxxxxxxxxx xxxx

6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. kurz Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit v xxxxx I. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx xxxxxxxx provést x rámci povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx infiltrace kožních xxxx

40

Xxxxxxxxxx xxxxxx lézí xxxx včetně excize xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxx x sutura rány x xxxxxxx

10

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxx x podkožních xxxxxx

30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx)

20

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxx

20

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

20

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx

50

Xxxxx xxxxxxxxx x uretry, pochvy, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx.)

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nativního mykologického xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx scabiei

10

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (část X. x) 1.- 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek a x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní znalosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření úrazů, xxxxxxxxx, omrzlin a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních komplikací. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx a prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x podání transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost klinické xxxxxxxxxxxx léčiv používaných x anesteziologii a xxxxxxxx medicíně, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx infuzních roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dermatovenerologického xxxxx (xxxx I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx z patologie, xxxxxxxxxxxxxx, fyziologie x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, alergologie x klinické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalost xxxxxxxx x laboratorní xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx přenosných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx obecných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x celkově podávaných xxxxxxxx přípravků v xxxxx xxxxxxxxxxx, znalost xxxxxxxxxxxxxx receptury.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxxx terapie x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxxx x postupy xxxxxxxxxxxxxxxxx, virologických, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x technika xxxxxxxxxx xxxxxx včetně imunohistologie), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx i xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxxxx toxikologie x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, zvláštnosti xxxxxxxx x dětském x xxxxxxxxxx věku.
 • Fyzikální xxxxxxx (x xxxxx zářením xxxxxxx xxxx XX xxxxxx, o infračerveném xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx proudech, xxxxxxxxxxxx x fotodynamické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvislostmi), xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx kosmetologie.
 • Dermatologická angiologie x proktologie.
 • Základy xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx pacientů.
 • Zvládnutí posudkové xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti x xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx kožní xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx klinický x laboratorní xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- Xxxxxxxxx deklarace,

- informace xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx experimentů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pregraduální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stykem a x HIV xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sexuálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • XXX xxxxxxx x XXXX.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx genitálu.
 • Přidružené xxxxxxxxx projevy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v těhotenství x x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxx přenosných onemocnění.
 • Výchova xx zdravému pohlavnímu xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x biologie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, alergologie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx farmakologie a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, způsobů xxxxxxxxxxx xxx poruchách xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx dovednosti

Z xxxxxxxxxxxxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvaha.
 • Stanovení x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx uvedeného xxxxxxx výkonů.
 • Vedení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

A. Program xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Life Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; náhlé cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx příčiny: respirační xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, edém plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Percutaneous Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v kurzu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní předpisy xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx zdravotnickou dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Poskytování xxxxxxxxx péče v Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX v ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty škodlivého xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx z různých xxxxxx ionizujícího záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ozářeným xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx záření. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx infekce.

Kožní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x lékové xxxxxxxx.

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx dermatózy.

Bulózní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx granulomatózní xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx projevy x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx vlasů x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx potních xxxx.

Xxxxxx rtů x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx cirkulace.

Névy.

Névové xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxx xxxxx.

Xxxxx nádory.

Paraneoplazie.

Pruritus x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx infekce x nemoci genitálu.

Terapie x dermatologii.

Celkem 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Sb., x požadavcích na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k jejímuž xxxxxxxxxxx má oprávnění. Xxxx xxxxxxxx splní x pracoviště xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni rozumí xxxxxxxxxx rady x xxxxxx prostřednictvím telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx naléhavosti provedení xxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část I. x) 3.

Xxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zajištění akutní xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 4.

Dermatovenerologie - xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 vlastních xxxxx a minimálně 200 hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 200 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 roky.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x následujících:

1. xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),

4. xxxxxxxxxxxx,

5. zákrokový xxx.

xxx část X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx péče

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 000 xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 40 za xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 40 za xxxxxxxx 3 roky,

2. xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx mikroskop,

3. xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx lokální a 1 xxxxxxxxxx,

4. zákrokový xxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx excizím x xx kryoterapii.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx respiračních a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx resuscitace x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx intubační x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx novorozenců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie xxxxxxxxxx medicína a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku,

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským vzděláním x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx škole v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti zdravotnického xxxxx x délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx nemoci x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Výuka xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx školitele.

Kurz xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Školenci xx x probíraným xxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxx, k xxxx xxxx lektor xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dermatovenerologického xxxxx xx pracovišti, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

3. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx - v délce 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx

x) xxxxxxx odborná xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx gynekologicko-porodnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx ochrana

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. b).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - xxxxxxx oddělení

Vedení xxxxxxxxxxx vaginálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

80

Xxxxxxxx xxx

20

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx ultrazvuková xxxxxxxxx

150

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření:

100

vyšetření xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx anatomie xxxxx x 18. - 20. xxxxx těhotenství

fetální xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx plodu

biofyzikální skórovací xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uteroplacentárního xxxxxxxx zásobení

Otevření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx suprapubického xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a těla xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trimestru xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx (vakutáž)

15

Laparoskopie s xxxxxx xx adnexech

15

Konizace xxxxxxxxx čípku

Ošetření xxxxx Xxxxxxxxxxxx žlázy

Nekomplikované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie a xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx základních životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace.

Chirurgie - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv používaných x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xx-xx školenec xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx specializačního xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x fetomaternální xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody.
 • Intrauterinní léčba xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx operace, xxxxxxxxxx a pooperační xxxx.
 • Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnosti.
 • Novorozenec xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx malformací.
 • Ultrazvuková xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod.
 • Právní aspekty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx těhotné).
 • Zajištění periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (samostatné vedení xxxxxxxxxxx porodů).
 • Základní xxxxxxxxxx xxxxxxx (vedení císařského xxxx x manuální xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx diagnostiku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací (xxxxxxxx xx xxxxxx, disseminovaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, děložní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx záchvat, xxxxxxx plodovou xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x placenty,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v 18. - 20. xxxxx těhotenství,

- xxxxxxx xxxxxxxxx,

- určení xxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx růstu xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásobení.

Obecná xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poruchy xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operace, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a sexuálně xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx traumat x následků xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x genderově xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, senologie).

Praktické dovednosti

 • Anamnéza x komplexní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zásad Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhlých xxxxxx x gynekologii.
 • Gynekologická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně diagnostiky xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx dutiny xxxxxx ze středního x xxxxxxxx suprapubického xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx operace s xxxxxx xx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx - kyretáž xxxxx x těla xxxxxxxxx, instrumentální xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - kyretáž (vakutáž), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, konizace xxxxxxxxx čípku, ošetření xxxxx Xxxxxxxxxxxx žlázy.
 • Samostatně xxxxxxxxx operace - xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, instrumentální revise xxxxxx děložní xxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx (vakutáž), xxxxxxxxxxxx x výkony xx adnexech.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá zástava xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; náhlé xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx postupy, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární etiologie - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie plicnice, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x utonutí, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, termická poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, gynekologické xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané v xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x přeshraniční zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx posudková služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a specifika.

Komunikace xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "NL") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí xx NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační ochrany, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx zdrojů ionizujícího xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx při radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zobrazovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx e-learning

E. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx v jednom x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx podmínku xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx lůžkovým fondem xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x resuscitační péči xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 za kalendářní xxx nebo průměrně 1 500 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx zajištěna x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo lékař xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx do oboru,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx v základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx smlouvu.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a patologie, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: minimálně 100 xxxx 100 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx minimálně 30 osteosyntéz nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx ambulance,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru vnitřní xxxxxxxxx,

4. ambulantní péči x oboru vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx nebo průměrně 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. a) 4.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pokrývá svou xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, komplementární xxxxxxxxxxx metody xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ultrazvuková xxxxxxxxxxx, kardiotokografie,

3. xxxxxxxxx xxxxx 600 xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxx průměrně 100 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

5. tzv. xxxx vaginální gynekologické xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: dilatace x sondáž dutiny xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dutiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx těhotenství, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx punkce ovaria xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Bartholinské xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx ošetření xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx genitálu, xxxxxx x děložního xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx laparoskopických, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 2.

xxx část X. x) 4.

Lékařská xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx genetika.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, molekulární xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do PC x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx a umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx periferní xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru specializace.

kurz Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx právo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové nemoci x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx operací.

Pro xxxx Vaginální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx učebna x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx pánve x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx výcvik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školícího pracoviště.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx 10 let xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxx Xxxxxxxxx porodnické extrakční xxxxxxx musí xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 4 x vyhlášce č. 397/2020 Xx.

4. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen hygienicko-epidemiologický - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Obor

Délka xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx - orgány xxxxxxx veřejného xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx xxxxx Prahy), Státní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x resortech Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatelé zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, epidemiologie x xxxxxxxxx zdravotnictví

24

včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx x)

x xxxx

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

12

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx závislostí

4. kurz Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx hygieny x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx a obsah xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx kmeni

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx podle ustanovení §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx školitel x xxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §84 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx dle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stravovacího xxxxxxxx, hodnocení zdravotního xxxxxx

20

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx zotavovacích akcích xxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx x problematice xxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx

15

Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x životním a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, vibrace, xxxxxxxxx xxx.)

15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skupin xxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (činnosti při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx)

20

Xxxxxxxxxx nálezů/dokumentace x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

100

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x požadavky xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky a xxxxx xxxxxx x xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx životních funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce praxe x akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní technika xxxxxxxx ran.
 • Péče x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a interpretace xxxxxxxxxx laboratorních a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, a xx xxxxxx interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, močového katetru, xxxxx biologického materiálu, xxxxxxxx sekretu z xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXXX

 • Xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx rizik (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx epidemiologie x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx šetření nemoci x xxxxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx v epidemiologii x xxxxxxxxxxxx oborech.
 • Systémy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX, XXXXX).
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, principy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozoru.
 • Základy xxxxxxx XXXX x XXX.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxx xxxxxxxxxxx situací v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxx determinanty. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxx. Xxxxxxxxxx efekt xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXXXXXXX

 • Xxxxxxxxxxxxxxx termíny, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx studie x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx nákazy. Principy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření. Informační xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx infekčních onemocnění. Xxxxxxxxxxxx. Šetření x xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxxxxx, metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx infekcí.
 • Problematika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výstavby, xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX x xx světě.

HYGIENA XXXXXXXXX, VLIV XXXXXXXXX XXXXXXXXX NA ZDRAVÍ

 • Hygienická xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x chemické xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxx ke xxxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x nakládání x xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení).
 • Vliv xxxxxxxxxxxx, chemických a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx problematika xxxxx x xxxxxxx (charakteristika, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výsledků).
 • Hygienická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx problematika xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

XXXXXXX XXXXX, OCHRANA ZDRAVÍ XXX XXXXX

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x povolání.
 • Biologické faktory x pracovním xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx, zdroje nadměrné xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx snížení, resp. xxxxxxxxx.

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX BĚŽNÉHO XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ

 • Principy xxxxxxx xxxxxx. Požadavky xx výživu xxxxxxxxxxxx xxxxxx populace (xxxxxxx, xxxx, těhotné x xxxxxx ženy, xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, členění xx xxxxxxxxxxxxxxx hlediska.
 • Potravinové alergie x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx látky x potravinách x xxxxxx zdravotní xxxxxx. Xxxxxx otravy x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx faktory x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Pohybové xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prevence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - prevence xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx sekundární xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x diabetů.
 • Primární x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nádorových xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX XXXX X XXXXXXX

 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x vývoje xxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx x dětí a xxxxxxx. Xxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxx a vzdělávání x xx zotavovací xxxx xxx děti x mladistvé.
 • Hygienické podmínky xxxxxxxxxxx živností pro xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stravování xxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxx.

XXXXXXXXXXX

 • Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví).
 • Další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a podpory xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Šetření x xxxxxxx nákazy a xxxxxxxxx nezbytných protiepidemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx zdravotnického pracoviště xxxxx xxxxx státního xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, užitkové xxxx a vody xx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx měření xxxxxxx, hluku x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx plicnice, zvláštní xxxxx: tonutí a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx unii a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx služby.

Lékařská etika.

Etické xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné medicíny.

Komunikace xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxx x tématech xxxxxxxx xxxxxxxxx stylu. Nástroje xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx: média, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty škodlivého xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx NL a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx nebo léčbu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční úrovně). Xxxxxxx xxxx, těhotných x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx dávek pacientů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výživy.

Problematika xxxxxxxx xxxxxxx užívání.

Problematika xxxxxxx xxxxxx x komunální.

Problematika xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mladistvých.

Problematika xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x epidemiologie, xxxxxx modelových situací).

Celkem 40 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx přílohy č. 3 Požadavky xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována formou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx s možností xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx průměrně 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu nejméně:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx rady a xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx naléhavosti provedení xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx plánované: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 z toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx za poslední 3 kalendářní roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx péče x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vlastním xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx v ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxxx X. x) 4.

Hygiena x xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

xxxx

xxxxx xxxxxx správy x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající kontinuální xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mající akreditovaný xxxxxxxxxxx studijní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

xxx část X. a) 5.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx hygienická xxxxxxx, xxxx. Hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxxxxxx vybavení

Orgán xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxx vybavení dle xxxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně intubační x různými technikami xxxxxxxxxx intubace,

2. umělé xxxxxx ventilace x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx, xxxxxx novorozenců x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx - lékaři xx specializovanou způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx specializace.

kurz Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice nebo xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a profesní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného zaměření x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie,

2. Radiologičtí xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx,

3. Další odborníci x absolvovaným magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x epidemiologie

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxx xxxxxxx 10 xxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxx x vyučovaným tématům x minimálně 5 xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

5. XXXXXXXX XXXX CHIRURGICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. chirurgie

z xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje péči x akutní traumatologii x rozsahu xxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, z toho 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

Je-li xxxxxxxx zařazen ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 měsíců xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx b)

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. kurz Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx nezbytné absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné praxe x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Výkony

Počet

Ošetření xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxxxx x drenáž xxxxxxxx

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, furunklů, xxxxxxxxx kožních tumorů

10

Asistence xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kýly

15

Operace xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx operacích nebo xxxxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx

5

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx

5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zlomenin (repoziční xxxxxxx, trakční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

20

Xxxxxxxxx xx operačním xxxx x xxxxxxxxxx poranění

2

Asistence xx xxxxxxxxx xxxx x končetinových xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, artroskopicko xxxxxxxxxx xxxxxxxx nitrokloubních xxxxxxx)

20

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti stavů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady xxxxxx a antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění periferního xxxxxxx katetru, péče x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, léčba a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Dobrá znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxx, cévní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmene absolvovat x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx, antisepse, dezinfekce, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx - xxxxxxxxx, xxxxxx, poruchy hojení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx infekcí v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx v chirurgii.
 • Panaricia x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx a traumatem.
 • Poruchy xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx výživy x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (paraklinické, xxxxxxxxxxxx, xx., xxxxxx postupů).
 • Příprava xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, terminologie základních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx péče.
 • Pooperační xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxx.
 • Xxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx chirurgie.
 • Právní xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx štítné xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tělísek.
 • Pleurální xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxx a nádory xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxx xxxx.
 • Xxxx zevní x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jícnu.
 • Vředová xxxxxxx gastroduodenální.
 • Nádory xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jater.
 • Cholecystolitiáza x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx pankreatu.
 • Krvácení xx gastrointestinálního xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx břišní.
 • lleózní xxxxx xxxxxxx břišní.
 • Chirurgie xxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx transplantace.
 • Nejčastější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úrazů: xxxxxxx xxx, septické xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, reakce xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx paraklinických xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a základní xxxxxxxx xxxxxxxx poranění xxxxxx, XXX x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, základní xxxxxxxxx kritéria ke xxxxxxxxxxxxx x operační xxxxx, xxxxxx operačních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx polytraumat x sdružených xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx ran.
 • Zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru.
 • Punkce a xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx povrchových xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx tumorů.
 • Asistence při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kýly.
 • Operace volné x xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx operace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx větších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx laparoskopií.
 • Amputace xx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx anu.
 • Konzervativní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tkání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (repoziční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx poranění.
 • Asistence na xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx poranění (vnitřní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, artroskopicko xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx traumat).

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - astma bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v Xxxxxxxx xxxx a přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Prevence škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x léčba závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX x ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx v ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx užívající XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx účinků. Riziko xxxxxxxxxx a dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx radiační ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxxx ochrana pacientů. Xxxxxxxx pomoc fyzickým xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx kritérií (Věstník XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zobrazovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Velikosti xxxxx pacientů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx enterální x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.

Náhlé xxxxxxx břišní, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, diagnostické xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x chirurgická xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - vředová xxxxxxx, xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žlučníku x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x endoskopické xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx jater a xxxxxxxxx, základní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, indikací x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, konzervativní a xxxxxxxxxxx léčba.

Kolorektální xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkony.

Chirurgie xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x chirurgická xxxxx xxxxxxxxxxxx afekcí.

Poranění xxxxxx, xxxxxxxxxxx, diagnostické a xxxxxxxxxxxx algoritmy.

Diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx a xxxxxxxxxx onemocnění xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx štítné xxxxx, xxxxxxxxxxx tělísek a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx kýl.

Základy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy xxxxxx chirurgie.

Poranění XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx chirurgie.

Traumatologie diafyzárních xxxxxxxxxxxxx zlomenin. Rozdělení, xxxxxxx xxxxxxxx léčby. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Klasifikace, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx pánve, xxxxxxxxx x kolenního xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konce xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Transpozice xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx. Klasifikace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, komplikace.

Celkem 30 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx oborů xx poskytována formou xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx rok nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína,

4. lékařem xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx. Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x porodnictví se xxx účely vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x celém spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů za xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx zajištěna v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx dostupnost lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a pomoci xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx probíhá odborná xxxxx:

1. lůžkové oddělení xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx zajištěny xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx počet xx kalendářní rok:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: minimálně 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho laparoskopické xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx ročně.

Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx traumat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx školenci provedení xxxxxxxxxxxx povinných výkonů x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx pracovišti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxx zajištění vzdělávání x xxxxxxxxx chirurgickém xxxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Dětská xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx dětská chirurgie.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna pro xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx PC x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx techniky intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicíny x praxí xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx anesteziologie intenzivní xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx škole x České xxxxxxxxx xxxx na vysoké xxxxx v zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským studiem x oboru ve xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

xxxx Základy chirurgie

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxx, praxe x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx x neurochirurgie, xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx x přednáškové xxxxxxxxxxxx, praxe xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 10 let xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, cévní, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

6. XXXXXXXX XXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. Chirurgie

2

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx lůžkové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

8

včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příjem)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - JIP

4

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

8. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dohodě xx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx nebo xx xxxx x xxxxxx oborů: geriatrie, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ftizeologie, xxxxxxx xxxxxxxxx.

6

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru - xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

Obor

Délka xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx

2

2. Chirurgie

2

3. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

8

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (bezprahový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Vnitřní xxxxxxxxx - JIP

3

7. Xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

6

8. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1

9. Xxxxxxxxx

1

x) xxxxxxx odborná xxxxx x xxxxx - pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, než vnitřní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. Anesteziologie x intenzivní medicína

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx lékařství - JIP

4

7. Všeobecné xxxxxxxxx lékařství

1

8. Náplň xxx xxxxxx školitele xx dohodě xx xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ftizeologie, xxxxxxxx onkologie, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx lékařství.

6

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

Rozsah a xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx interním xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx x části X. x) nebo X. x) nebo X. x) xxx oboru, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx a intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez pomůcek x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 měsíce xxxxx x akreditovaném zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejčastěji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx především xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo přivolání xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

Lékař x certifikátem x xxxxxxxxxxx základního xxxxx xx xxxx schopen:

 • Získat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, citlivě x věcně).
 • Provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušné a xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx záznamy apod.); xxxxxx xxxxxxx pacienta.
 • Stanovit xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxx diagnosticko-terapeutický xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ambulantní xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx během xxxxxxxxxx x xxxxxxx péče.
 • Náležitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxx dat.
 • Vstřícně, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x příčině jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pochopení xxx jeho xxxxx x očekávání.
 • Vyhodnotit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx indikace, xxxxxx, x provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx běžných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx rutinní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, analýzu xxxxxxxx xxxxx, XXX, rentgen xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x dalších tělesných xxxxxxx.
 • Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x vyšetření xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xx setká x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx: xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, bolesti xx xxxxx, porucha xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ambulantně xxxxxxxx onemocnění.
 • Projevit xxxxxxxx x možnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx péči x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se setká x lůžkové a xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ischemická xxxxxxx srdeční, poruchy xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx selhání, fibrilace xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pankreatitida, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx včasné xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx a stabilizovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou: xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, bezvědomí, xxxxxxxxx, xxxxx, poruchy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, krvácení xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx traktu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx léčby.
 • Identifikovat xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx načasování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Trauma Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx péči (XXX x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických zařízení x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX a xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

D. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx ochrany, základní xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx optimální zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx klinických xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx:

xxxxxx, otoky, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx funkce xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx břicha, xxxxx, xxxxxx

xxxxx xxxxxxx chorob x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx:

xxxxxxxx mellitus, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ischemická xxxxxxx xxxxxxx, poruchy štítné xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, fibrilace síní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plicní xxxxx, chronické xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, pleuritida, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx kůže x xxxxxxx, xxxxxxxx průjem

zahájení xxxxx x opatření xx xxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxx potížemi, xxxx jsou:

bolest xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, anafylaxe, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxx xx gastrointestinálního traktu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání lékařů

Pro xxxx I. x) 1, I. x) 1, X. c) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických zařízení x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x jednom x následujících oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x resuscitační péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 2, X. x) 2, X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do oboru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx pro zajišťování xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z toho xxxxxxxxxxxxxx operace urgentní xxxx plánované: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx část X. x) 3. - 4., 8., I. x) 3. - 4., X. x) 3. - 4., 8.

Xxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx péče:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxx nebo průměrně 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx část X. x) 5, X. x) 5, X. x) 5

Vnitřní xxxxxxxxx - příjmová xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx vnitřní lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx ambulance,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. diagnostický xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx: minimálně 2 000 pacientů za xxxxxxxxxx rok v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxx X. x) 6,1. x) 6, X. x) 6

Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xx pracoviště xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele v xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx komplement xx vlastním xxxx xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx dostupností.

pro část X. x) 8.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a kraniocerebrální xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vysoce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, infekční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx obalů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poruch xxxxxxxx x demence, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závratí, xxxxxxx xxxxx, neuralgií a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poruch; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx XXX, XXX, sonografie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pracovní době,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s 24 xxxxxxxxx dostupností xxxxxx vyšetření XX x CTA,

5. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxx neurologickou xxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x iktem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, geriatrii (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

7. příjem xxxxxxxx v celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx xxx 500 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

8. ošetření x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx za kalendářní xxx xxxx průměrně 700 pacientů ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx imunologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx inhalační xxxxxxxx, xxxxxxxx x potravinovými xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx hmyzu, bronchiálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a alergickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx symptomy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx endokrinologie nebo xxxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx endokrinologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx 3 roky,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školencům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx biopsie xxx xxxxxxxx školitele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx běžná hormonální xxxxxxxxx, radiologické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, oddělení xxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx zajistit xxxxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx diabetologické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní péči x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 ambulantních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx,

3. diagnostický xxxxxxxxxx x 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Gastroenterologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. a) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xx daném xxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně 2 xxxxxx (1 z xxxx xx vedoucím xxxxxxx x xxxxxx 1,0) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxx pacienty v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, řeší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx diagnostiku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx řešení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx 24 xxxxxxxx návaznost na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neurologii a xxxxxxxxxxxx komplement.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx následné xxxx lůžkové.

pro část X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx nebo ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxx xx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství.

Praxe x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmene xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v pondělí xx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx specialisty x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx v x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

1.1 laboratoř xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

1.2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx hematologie, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pacientovi x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

2.1 xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), nepřetržitá konziliární xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx těhotných/prevence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx novorozenců (XXX),

2.2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx platného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx Státním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8., I. x) 8.

Infekční xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx x xxxxxxx, doložené xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. stavební xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxx, xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní péči x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příjmová xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, antibiotického xxxxxxxxx, pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu:

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rytmu,

3. Xxxxxxxxxx kardiostimulátorů, kardioverterů-defibrilátorů x srdeční xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

5. Xxxxxxx srdečního xxxxxxx,

6. Xxxxxx kardiologie,

7. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jícnové (XXX),

8. Xxxxxxxxxxx kardiologie,

9. Xxxxxxxxxx,

10. Xxxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxxxxx programy.

část I. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního pracoviště xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví,

5. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxx biochemie x xxxxxxxxxx klinické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxx onkologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx x následujících xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx dispenzární, xxxxxxxxx xxx ambulantní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, lůžka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx část X. c) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxx x xxxxx lékařská xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx genetiky x xxxxxxxxxxxxxx.

xxx část I. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. hemodialyzační xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro obor xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx x akreditované xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx), nebo

4. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx specializační xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní lůžkové xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxx:

1. laboratoř xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. laboratoř klinické xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx zobrazovací xxxxxx (xxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxx).

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření XXXXX, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, detekční xxxxxxxxx xxx dozimetrickou kontrolu xxx požadavků Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx 2 500 xx vivo vyšetření xxxxx xxxx průměrně 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxx počtu 800 xxxxxxx XXXXX.

xxx xxxx X. x) 8, I. c) 8.

Xxxxxxxxxxx a ftizeologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně XXX x bronchogenního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxxx, spirometrii, oxygenoterapii, xxxxxxxx, pleurální punkce, xxxxxxxxx skiagramu xxxxxxxx x xxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx x plicními xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx onkologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Rehabilitační a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x fyzikální medicína xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx neurologie xxxx xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění.

pro xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx urgentního xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

xxx xxxx I. x) 7., I. x) 7, I. x) 7.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx registrovaných pacientů x ambulanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: 900.

Xxxxxxxxx xxxxx návštěvních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: 25 xx xxxxxxxxxx xxx.

Xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pokrývá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx oboru gynekologie-porodnictví.

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, základní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Fetomaternální xxxxxxxx (xx úrovni xxxxxxxxxx pracujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxx 600 porodů xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: dilatace x xxxxxx dutiny xxxxxxx, xxxxxx hrdla x xxxx děložního, xxxxxxxx dutiny xxxxxxx, xxxxx ukončení těhotenství, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Cavum Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, excize xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx materiálu xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich počty,

5. xxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxx, x xxxxxxxx hysterektomií xxxxxxxxx x xxxx 2.

Xxx xxxx I. x) 9.

Pediatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Pracoviště x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxx dětem.

Počet xxxxxxxxx dětí (bez xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 900 ročně xxxx xxxxxxxx 900 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Počet xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ambulanci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 500 xx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx porodnici, xxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x níž dětské xxxxxxxx působí xxxxxxxxx 600 za xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxx za poslední 3 kalendářní roky.

Vzdělávací xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou výuku x vybavením: model (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx xxxxxx základní i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat do XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, laryngeálního xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx intubační x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx x plic xx xxxx xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. punkci pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru urgentní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx právo x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled publikační xxxxxxxx za posledních 5 let a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx lektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx praxí nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx a léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx školitele.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

7. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx

7

5. xxxxxxxxxxxxxxx

17

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x xxxx b)

z xxxx

xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx

2

x) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (NL) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem xxxxx ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx x rámci povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx operační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

30

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

30

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x chirurgických xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni a xxxxxxxxx na praktické xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx katetru, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika ošetření xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní medicíně, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx dovednosti - 24 měsíců xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (část X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxx - 7 xxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Problematika xxxxxxx x chirurgii.
 • Sepse.
 • Operační trauma.
 • Výživa x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx pooperační xxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx břišní.
 • Obecné xxxxxxxx x onkochirurgii.
 • Chirurgie xxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxx xxxx a mediastina.
 • Onemocnění xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx zažívacího traktu (xxxxxxxxx, xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx cévní xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx transplantace xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kožní xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx břišních x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx cévních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx - 17 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hospitalizovaných pacientů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx intenzivní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oběhu.
 • Základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx polytraumat a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x operaci.
 • Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vrozených x získaných xxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody v xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx kritéria x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx postupy v xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy.
 • Základy pooperační xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx a xxxxxxxx, xxxxxx xx termické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx syndrom.
 • Vyšetřovací xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x CNS xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx intoxikací.
 • Diagnostika xxxxxxxx x luxací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke konzervativní x xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příprava x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx poranění orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxxx ran.
 • Konzervativní léčba xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xx operačním xxxx x xxxxxxxxxx x končetinových xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená neodkladná xxxxxxxxxxx včetně defibrilace (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, akutní koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Support).

Šok, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin, xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sociálního zabezpečení x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx jemu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin, xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Prevence škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx na XX x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX xx specifických podmínkách xxxxxxxxxxxx medicínských oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko xxxxxxxxxx a dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx principy radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádné události. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx léčbu s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx odborníků a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx III.

Požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Anesteziologie x intenzivní medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx k poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší intenzívní xxxx nebo akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx a porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx oborů je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx má oprávnění. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. a) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx nebo lékař xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx a porodnictví. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx elektronicky, v xxxxxxx vyžádání fyzická xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x možností alespoň xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných pacientů xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx výši 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx rok nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 pacientů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční praxí xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Dostupností lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě vyžádání xxxxxxx přítomnost v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x kterého xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 5.

Kardiochirurgie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a minimálně 8 xxxxx XXX x přístrojovým xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx operací: minimálně 450 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 450 za xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx srdečních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxx: 400 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 400 xx xxxxxxxx 3 roky.

Možnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stavů xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě 24 xxx.

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, arytmologie, xxx.) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo je xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxxxxxx oddělením (xxxxxxxx).

xxx xxxx I. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxx nebo Úrazová xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxx zvýše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péče.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: model (dospělý, xxxxxx a novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových) x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx pomocí vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x plic xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx periferní xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx lékaře x xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxx xx vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxx 5 let x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského xxxx xxxx xxx lektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, komunikace x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x vyučovanému tématu.

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

8. XXXXXXXX XXXX MAXILOFACIÁLNĚCHIRURGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Členění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Obor

Délka xxxxx x měsících

1. anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

22

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

5. klinická xxxxxxxxxxxx

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx zkoušce po xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem podle xxxxxxxxxx §38a odst. 2 písm. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 měsíce xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x principy léčby xxxxxxx, jejich možnosti x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x interpretace základních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie léčiv xxxxxxxxxxx x anesteziologii x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní stavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 24 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxx chirurgie - 24 xxxxxx xxxxx xx akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a měkkých xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kloubu.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicíny.
 • Zánětlivá xxxxxxxxxx orofaciální oblasti.
 • Choroby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chirurgie xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x prevence xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, onkologická xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx onemocnění, endokrinní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx chorob xxxxxxxxxxxxx dutin.
 • Klinika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx krku.
 • Traumatologie xxxxxxxxxxx xxxxxxx (obličejová xxxxxxxx xxxxxx x válečná), xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx předprotetická xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx pacientů.
 • Projevy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie.
 • Problematika XXX/XXXX.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx účinku, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Maximální dávky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cest x celkové xxxxxxxxx, xxxxxxxx sedace x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx zubů, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx, terapie, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - symptomatologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxx iatrogenního poškození xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxx x preparaci xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní - XXXXX, Piezochirurgie, xxxxxxxx, xxxxxx, nevýhody.
 • Periapikální xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, terapie.
 • Specifické xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: rozdělení, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx léčby.
 • Kolemčelistní xxxxxx v xxxxxxx xxxxx čelisti, anatomické xxxxxxxx, příčiny, symptomatologie, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostory, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, terapie.
 • Náhlé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx praxi - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx výkony v xxxxxxxxxxxxxx chirurgii.
 • Šok, rozdělení. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx terapie.
 • Zásady xxxxxx x xxxxxxxxx, desinfekce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx chirurgii.
 • Maxilofaciální xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx léky ovlivňující xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocněním.
 • Maxilofaciální xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx onkologické xxxxxxx xxxx xxxxxx hlavy x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xx komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx hlavy x xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx patologie xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, etiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Osteochemonekrózy čelistí, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pacienta, biologická xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx pomoci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx rentgenologické projekce xxxxxxxxxx ke konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skeletu.
 • Zásady xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx orálního xxxxxxxxxxxxx, xxxx XXX přístrojů x snímačů.
 • 3D XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a fixace xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx: svalek, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, XX, xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, diagnostika, terapie xxxxxxxx obecně, XX, xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx zlomenin xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx zubů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výběžků xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx dolní xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx komplexu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx linií, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx Xx Xxxx X, XX x XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxx, typické dislokace, xxxxxxxxxxx, xxxxx.
 • Xxxxxxxx XXX x xxxxx páteře.
 • Polytraumata. Xxx. Střelná xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx dutiny xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx dutiny ústní x obličeje - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, prevence.
 • Karcinom xxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Karcinom orální xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Onkologická xxxxxxxx (primární, sekundární, xxxxxxxxx).
 • Xxxxxx z xxxxxxxx x lymfatických xxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx/xxxx, xxxxxx: místní, regionální, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx stavy, xxxxxxxxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx ortognátní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx rozštěpových xxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx, patefakce, autotransplantace xxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, biologická šířka.
 • Typy xxxxxxxxxx, stručná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx- x xxxxxxxxxxxxxx, princip gingivo-implantátového xxxxxxx, povrchové xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx - použití x xxxxxxxxxxxxxx chirurgii xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx kritéria, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žláz, xxxxxx autoimunitních, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxx (xxxxxx).
 • Xxxxxx cysty - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxx měkkých xxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a fysiologická xxxxxx temporomandibulárního xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dysfunkce xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - diagnostika x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx, zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxx Medicine x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, typy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - diferenciální xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dozorem xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x praktických dovednostech xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx vlastním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kořene.
 • Příprava x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, indikace xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx laloků.
 • Indikace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx extrakce xxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx fixace xxxxxxxxxxxxxx xxxx, hemiextrakce xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx implantátu.
 • Návrh xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obličeje, xxx a krku.
 • Provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx krvácení x xxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx benigních x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx x extraorálních xxxxxx x xxxxxxx kolemčelistních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx stagingu, gradingu x xxxxxx běžných xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod (rentgenové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomografie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx.).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava krevního xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Life Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx astmaticus, xxxxxxxxx trauma atd., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz hlavy, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Support).

Šok, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo e-learning

Znalosti xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (dále xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL a xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám ozářeným xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, opatření, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx I. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče x vyhlášce č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedených xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx poskytování má xxxxxxxxx. Tuto podmínku xxxxx x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde se xx xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx elektronicky, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. lůžkové xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, kteří xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx minimálním úvazkem xx výši 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx interní ambulance,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx ambulantní péče: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou péči xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx nebo průměrně 2 000 pacientů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Školitelem xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx následně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx orální a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie a xx xxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx orální x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laser,

3. operační xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřetržitou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx - úrazová xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx,

6. pediatrie,

7. xxxxxxxx onkologie,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx imunologie,

9. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

10. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

11. xxxxxxxx lékařství,

12. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxx, a

dostupnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx antibiotického xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uložení sledovaných xxx do PC x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální intubace,

2. xxxxx plicní ventilace x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do krevního xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání v Xxxxx republice uznáváno, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

9. ZÁKLADNÍ XXXX NEUROCHIRURGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. neurochirurgie

21

(včetně xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

5. xxxxxxxxxx

2

6. xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx

1

x) vzdělávací xxxxxxxx x pověřených organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. kurz Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Sb. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. b.

3. Potvrzení x provedených výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx punkce

5

Návrt

5

Syndrom karpálního xxxxxx

10

Xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ran

30

Interpretace XX

30

Xxxxxxxxxxxx XX

20

Xxxxxxxxxxxx XX

5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x požadavky xx xxxxxxxxx dovednosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, různé xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostika, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí léčiv x jejich xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx ve vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx biologického materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx neurochirurgického kmene (xxxx I. a) 4. - 6.)

Neurochirurgie - 21 xxxxxx xxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Klinická diagnostika x neurochirurgii.
 • Specifika xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obalů.
 • Traumata xxxxxxx soustavy.
 • Cévní onemocnění xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx páteře.
 • Základy xxxxxxx neurochirurgie.
 • Infekční xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx chirurgické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxx x xxxxxx komplikace.
 • Předoperační xxxxxxxxx x obecná příprava x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx úrazů: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx páteře a XXX včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxx a sdružených xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řešení možných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sálů.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx tunelu.
 • Asistence x všech xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx a pooperační xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx oddělení i xx xxxxxxx x xxxxxx nemocnými.
 • Péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ran.
 • Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xx akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x radiologických.
 • Indikační xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx příhody, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx stavy v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x místnímu znecitlivění, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx používaných skupin xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr.
 • Základní xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x utonutí, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx úrazy, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se prověřují xx ukončení testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví x jejich hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx pojištění, práva x povinnosti pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "NL") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx NL x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx užívající NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx systémy, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx a stochastických xxxxxx. Riziko nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - význam indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické referenční xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na technické x věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx k vyhlášce x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péči 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. ortopedie x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx ventilace, xxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx zajištěna v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx chirurgie xxxx lékař xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx oboru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, u kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx výkonů x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: minimálně 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x pacienty v xxxxx vnitřní lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement ve xxxxxxxx nebo smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx průměrně 1 000 příjmů ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx - 3. Nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2012 Sb. dále 3 všeobecné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx intenzivní xxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx neurochirurgie.

Celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24, xxxxxx lůžek, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx intenzivní xxxx 1. xxxxxx - nižší xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx oborech:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx-xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5. onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

1. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX,

2. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX,

3. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. 24hodinová xxxxxxxxxxxxx intervenčního radiologického xxxx,

5. xxxxxxxxxxx komplement,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx XXX (XXX).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sálem x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: operačního xxxx s tímto xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx mikroskop,

2. xxxxxxxxx systém nebo xxxxxxxxxxxxxx rám,

3. RTG xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx monitorovací xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx úrazových xxxxxxx xxxxx xxxxx: minimálně 100 nebo průměrně 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx operací xxxxx ročně: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 roky. Xxxxx xxxxxxxxxxx spondylochirurgických xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za poslední 3 xxxx.

Xxxxx neúrazových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 50 nebo xxxxxxxx 50 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

xxx xxxx X. a) 5.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxx neurologickou xxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x poskytování lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění poskytované xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovaná xxxxxxxxx v hlavních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx příhody x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxx vysoce specializovanou xxxx, xxxxxx mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, epilepsie),

2. xxxxxx xxxxxxxx ambulance - xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx oblastech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bolesti hlavy, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx podmínkou,

3. xxxxxxxxxx XXX, EMG, xxxxxxxxxx s každodenní xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx době,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24 xxxxxxxxx dostupností xxxxxx xxxxxxxxx XX a XXX,

5. návaznost xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx),

6. příjem xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 6.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Přístrojové xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x musí být xxxxxxxx v žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx):

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx třídy,

3. XX přístroj.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diagnostické x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx a novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (zejména xxxxxxxxxxxx x oběhových) x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uložení sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx do xxxx ústy, přes xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx urgentní medicíny x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 lektoři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, komunikace a xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v oboru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

10. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Členění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe x oboru

Obor

Délka xxxxx x měsících

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx

x) xx specializačním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx,

xxxx 6 xxxxxx x 24 měsíců xxxxxxx odborné praxe x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obor dětská xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x bodu x)

x toho

v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx nebo centru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2

x) xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Základy neurologie

Rozsah x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke zkoušce xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případně školitelem xxx ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx I. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oboru.

Výkony, které xx školenec provést x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx neurologického xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření. Xxxxxx neurologického chorobopisu, xxxxx epikrizy, propouštěcí xxxxxx, ambulantního vyšetření

Provedení xxxxxxxxxxx, cíleného a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření

Provedení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx mozkomíšního moku

Příjem xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

18

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx CMP

4

Péče o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

30

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza a xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, intramuskulární, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 24 měsíců vzdělávání x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxxxx - 22 xxxxxx xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy normální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.
 • Základy xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x neurofarmakologie.
 • Příznaky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kraniocerebrální xxxxxxxx, nádory mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, infekční onemocnění xxxxx, xxxxx a xxxxxx obalů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxx poruch hybnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocnění, vrozené xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx hlavy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Principy, xxxxxx indikace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - klinická xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx neuropsychologie.
 • Zásady x xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx intervenčních vyšetření x léčby (xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Praktické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx (anamnéza, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Volba xxxx xxxxxxxxx x interpretace xxxx xxxxxx (základní xxxxxxxx, topické, nosologické x xxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, xxxx. xxxxxxxxxx), interpretace xxxxxxxxxx xxxxxx. Indikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, sérologických x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x neurologického xxxxxxxx, interpretace xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jeho nálezů.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, MR, ultrazvuk), xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, interpretace nálezů.
 • Indikace x xxxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxx neurologických xxxxxxxxxx x hlavních xxxxxx - cévní xxxxxxx xxxxxxx, kraniocerebrální xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx a jejich xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x metabolická xxxxxxxxxx, xxxxxxx vývojové xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vertebrogenní xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nejčastějších xxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxx u nejčastějších xxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx skupin.

Praktické dovednosti

 • Vyšetření xxxxxxxx x akutní XXX xxxxxx škály XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trombolýzy xxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx patofyziologie xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx x fyzikální vyšetření xxxxxxxx x akutní XXX včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX (CT, XX xxxxxxxxxxx, XX xxxxxxx, XX), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx XXXXXXX.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčby - intravenózní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx pacienta x XXX.
 • Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xx CMP (xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení intracerebrální xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxx x pacienta x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postupů.
 • Indikace xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx CMP (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxxx xx neurointenzivním lůžku.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie-astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, péče x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx souhlas, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace mezi xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Prevence xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") a léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx živé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce radiační xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x využitím zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx dávek pacientů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx rozbor, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy x indikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx - poruchy xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, traumata xxxxx x xxxxx, hypertenze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, epileptický xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, záněty infekční x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, vertebrogenní x xxxxxx) - xxxxxxx doporučení xxx xxxxxxxxxxx x léčbu.

Prezentace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dalšího xxxxxxx diagnostiky x xxxxxxx. Ověření xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní péče xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - resuscitační xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní péči xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem pro xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje akutní xxxxxxxx intenzivní a xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní rok xxxx průměrně 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x oboru chirurgie x minimálně 3xxxxxxx xxxxx od zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, lékařská mikrobiologie x patologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx rok:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková xxxx s podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Neurologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx standardů xxxxxxxxxxxx a přístrojového xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x iktem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostiku x zahájení léčby.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx neurologie.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (cévní xxxxxxx příhody x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx specializovanou péči, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x projevy xxxxxx hybnosti a xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx příjmová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neurologie xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, neuralgií a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. laboratoře XXX, XXX, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dostupností v xxxxx pracovní xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx CT x XXX,

5. návaznost na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx xxx 500 pacientů xx kalendářní rok xxxx průměrně 500 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx průměrně 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Dětská xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování lůžkové x ambulantní péče x oboru xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulantní xxxx, xxxxxxxx x děti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx dokončeného 18 roku xxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neurorehabilitaci, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (EEG, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx dětský xxx,

2. xxxxxxxxxx XXX, XXX x každodenní xxxxxxxxxxx x xxxx xx 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. příjem pacientů x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: více xxx 400 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx v xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 700 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx průměrně 700 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rehabilitační x fyzikální xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Centrum xxxxxx specializované xxxx x pacienty x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx XX XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 372/2011 Sb. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx výuku s xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx do XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky včetně xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx do krevního xxxxxxx -xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx intraoseálního přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx farmakoterapie x elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Garant kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx a xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v délce xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 let a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu musí xxx lektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx onkologie.

2. Radiologičtí xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx odborníci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lékaři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx x oboru.

Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru x nejméně 10 xxx praxe výkonu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

Příloha x. 11 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

11. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

18

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. oftalmologie - lůžková xxxx

6

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. x).

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x teoretické znalosti, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx základních životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní pravidla xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx a krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, prevence a xxxxxx potransfuzních komplikací. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí xxxxx x jejich xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx refrakčních vad.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v oftalmologii.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxxxx rohovky.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod xxxxxxx XXX, XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ultrasonografii x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxx běžných xxx na xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povrchu oka.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx lampa.
 • Oftalmoskopie xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx nitroočního xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, incidence, diagnóza, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx ATLS (Advanced Xxxxxx Life Support).

Šok, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP a XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v kurzu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx péče.

Systém sociálního xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní principy x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL.

Problematika xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX ve specifických xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx osoby škodlivě xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační ochrana xxxxxxxx. Lékařská pomoc xxxxxxxx osobám ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo léčbu x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních kritérií (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

Část III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Požadavky xx personální zabezpečení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx oborů xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní příjem xx intenzivní/resuscitační lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy v xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx zařazení do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xxxxxxxx také prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx a transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx průměrně 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx dostupností,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. a) 5.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx vybaven:

1. optotypy,

2. xxxxxxxxxx aplanační x xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx lampou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx gonioskopické,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. Hertelovým xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyšetřovacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

10. optickým xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx lůžkové péče x xxxxx oftalmologie

Lůžkové xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx: xxxxxxxxx 450 xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx oftalmologie xxxx průměrně 450 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 roky.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx gonioskopické,

5. xxxxxxxxxxx perimetrem,

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rovnováhy,

8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pracoviště. Počet xxxxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující praktický xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné resuscitace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx/xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx urgentní medicíny x xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx se znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxx na vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x délce alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx s ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x odbornou xxxxx nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, popřípadě xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

12. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X. Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 16 xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx ortopedického xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

16

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

5. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na diagnostiku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx lební, xxxxxx, xxxxxx), xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx kontinuálně xxxxxxx tři dny x xxxxx.

8

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Základy xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkoušce po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit v xxxxx X. písm. x).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x garantem xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx provést x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx imobilizačních xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx léčba zlomenin (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

50

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx - artroskopie

10

Asistence u xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: xxxxxx prst, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, extrakce xxxx xxxx.)

100

Xxxxxxxxx x velkých xxxxxxxxxxxxx operací (xxxx.: xxxxxxxxxx dlouhé kosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx.)

20

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx poranění xxxxxxxxxx aparátu (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx)

40

Xxxxxxxxx u xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, otevřených)

5

Provedení xxxxxx x středních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: lupavý xxxx, xxxxxxxxxxxxx, karpální xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx apod.)

20

Provedení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zevní xxxxxx)

10

Xxxxxxxxx xxxxxxxx artroskopie

5

Část XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické znalosti, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při zkoušce

Teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální anestezie x chirurgii.
 • Prevence a xxxxxxx nejčastějších pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx x stomie, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x prevence.
 • Základní xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání transfuzních xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x anesteziologii a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5)

Xxxxxxxxx a traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx - 16 měsíců praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx maximálně 6 měsíců x 16 měsíců xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx pohybového xxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aparát, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x biomateriálů.
 • Základní xxxxxxxxxxx procesy - xxxxxxx (zlomeniny, xxxxxx, xxxxxxx apod.), xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, nezánětlivé, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hojení xxx, xxxxx, šlach x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x traumatologii (XXX, XX, XXX x xxxxx).
 • Xxxxxxx x xxxxxxx základních xxxxxxx x ortopedii x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, konzervativní xxxxxxxxxx xxxx.) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx operací xxxx.).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx léčby x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ortopedických onemocnění x úrazů.
 • Prevence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (antibiotika, terapie xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí (xxxxxx kloubní xxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a složitých xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x semikonzervativních xxxxxxx, xx. xxxxx fixace.
 • Praktické xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvazů.
 • Provádění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx naložení x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu.
 • Znalost xxxxxxxxx xxxxxxxxx vývojové dysplazie xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přístrojů využívaných x ortopedické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx operačních xxxxxx xx xxxxxxxxx ústrojí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx statických deformit xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nohy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměřeným xx xxxxxxxxxxx x xxxxx poranění pohybového xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx), který xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontinuálně xxxxxxx xxx xxx x xxxxx - 8 xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úrazů: xxxxxxx šok, septické xxxxxxxxxx xx závažném xxxxxxxx, xxxxxx ran x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komplikace xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody x úrazové xxxxxxxxx xxxxxx paraklinických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Diagnostika x xxxxxxxx principy xxxxxxxx poranění xxxxxxxx x břicha.
 • Diagnostika x xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxxx páteře x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx intoxikací.
 • Diagnostika zlomenin x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzervativní x xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx algoritmy xxxxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zlomenin x xxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, techniky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zevní fixátor, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx až xxxxxxx složitých xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Support).

Bezvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), závažné xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (PNP a XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami jemu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL a xxxxxxxxxx na NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x stochastických účinků. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění. Veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx indikačních kritérií (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, těhotných x kojících žen (xxxxxxxxx, opatření, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx ortopedie (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pes xxxxxxxxxxx congenitus, xxxx xxxx adolescentium, aseptické xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx kloubní xxxxxxxxxx, xxxxxx osteotomií.

Endoprotetika velkých xxxxxxxxxxxxx kloubů.

Ortopedické infekce.

Onkologická xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx končetiny.

Traumatologie xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40 hodin

Část III.

Požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických zařízení x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 1. stupně - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx v xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx a krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx zařazení xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 nebo průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx výkonů a xxxxxx počet za xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x pacienty x xxxxx vnitřní lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: minimálně 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sálem.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí x xxxxxxxxxx úvazkem 0,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx ambulantní a xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a traumatologickou xxxxxxxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové zdravotní xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sálem.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx doložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x léčbu xxxxxxxx pohybového xxxxxxx (xxxxx dutiny xxxxx, xxxxxx, xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxx dny x xxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx pro praktickou xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných dat xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx ventilace z xxxx xx plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx a xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx žíly (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx a různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, a profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx látek x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání lékaře x oboru.

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

13. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx

20

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx péče

3

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a chirurgii xxxxx x xxxx.

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx otorinolaryngologickém xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx potvrzené školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školitelem xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Absolvování xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. b).

3. Potvrzení x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxxxxxxx ran v xxxxxxx hlavy x xxxx

10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zlomenin xxxxxxx xxxxxx

5

Xxxxx externí xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lymfatických xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ezofagoskopie

3

Tympanostomie

Resekce xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx léze)

5

Foniatrie x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx sluchu

Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poruch xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x praktické dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pomoci x xxxxx ohrožení xxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx bolesti, jejich xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení závažnosti xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací postupy x chirurgii, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, omrzlin a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x krevních transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4. - 6.)

Otorinolaryngologie x chirurgie hlavy x xxxx - 20 měsíců xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx anatomie a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, včetně paraklinických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecná xxxxxxxx x XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tonzilitida, xxxxxxxxxxxxxx absces, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, chronická xxxxxxxxxxxxxx, perforace xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx, onemocnění slinných xxxx, cizí xxxxxx x xxxxxxx cestách xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx.).
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxx, bolest xxxx, epistaxe, xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, nedoslýchavost, xxxx.).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx operačních xxxx x XXX vyšetřovací xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podání.
 • Základy podání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx postupy při xxxxxxxxxx xxxxxxx cest xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xx xxxxx a xxxx).
 • Xxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, exstirpace xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx (xxxxxx, xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ezofagoskopie, apod.
 • Asistence x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx, XXXX), xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, apod.), xxxxxxxx žláz (exstirpace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), onkochirurgické xxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxxx xxxxxxx, laryngektomie, xxxxxxxxxxxxx, xxxx.).

Xxxxxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx (princip xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, metody x xxxxxxxxxx screeningu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Sluchová protetika (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sluchu sluchadly x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sluchu a xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx (principy xxxxxxxxxxx x léčby xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), péče o xxxxxxxx hlas, hlasová xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxx (principy xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vyšetření a xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, měření otoakustických xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poruch xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poruch xxxx x polykání.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 1 měsíc praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a krku x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x dětí.
 • Medikace x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v závislosti xx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxx x oblasti ORL, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x XXX.
 • Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx intrakraniálních.
 • Laryngitida a xxxxxxxxxxxx u xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, objektivní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, tympanometrie u xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxxxxxx ORL xxxxxxx x dětí.
 • Rozdíly x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x dětí x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, laryngoskopie u xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, diagnostika a xxxxxxxxxx benigních x xxxxxxxxx nádorů x xxxxxxx věku, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx poleptání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x dětí, cizí xxxxxx x xxxxxxxxx x polykacích xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, epifaryngu, laryngu x dětí, intubace x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx uzlinových xxxxxxxx x dětí x vyhodnocení nálezů.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké úrazy, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Advanced Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby, zdravotnických xxxxxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti urgentních xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx a matku, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx e-learning

Znalosti získané x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa

Základní xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické kodexy, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "XX") a léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x závislosti xx XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí na XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx NL a xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty související xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi na XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx x otorinolaryngologii x xxxxxxxxx hlavy x xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů - xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx chirurgických xxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, která xxxx podmínkou xxx xxxxxxx akreditace, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové péče x vyhlášce x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína nebo x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x minimálně 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účely vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx klinickém stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská mikrobiologie x patologie, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství x celkovým minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx vnitřní lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx zajišťující odbornou xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx otorinolaryngologie a xxxxxxxxx hlavy x xxxx. Xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx.

xxx xxxx I. x) 5.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dětská xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx účinnosti prováděné xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně intubační x různými technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx cest koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx žíly (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx kardioskopu x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru a xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti zdravotnického xxxxx v délce xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx onkologie.

2. Radiologičtí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další odborníci x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Základy x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hlavy x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx, s praxí x xxxxxxxxxx problematice, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x postgraduální výchově.

Příloha x. 14 x xxxxxxxx č. 397/2020 Sb.

14. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx

x) Xx-xx školenec xxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx x 24 měsíců povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx základního kmene xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xx-xx školenec xxxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx povinné praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx soudní xxxxxxxxx.

24

xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx b)

b) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx patologie

Rozsah a xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §38a odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx I. xxxx. x).

3. Potvrzení o xxxxxxxxxxx výkonech podepsané xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

Xxxxx

100

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

2 000

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx vzdělávání x základním kmeni x požadavky xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx ohrožení xxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x neinvazivními pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé poruchy xxxxxx či selhání xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání transfuzních xxxxxxxxx, prevence a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx klinické farmakologie xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí léčiv x xxxxxx vlivu xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx patologického xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx těla.
 • Pitevní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx histologických řezů x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metod.
 • Příprava cytologických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx pitevního xxxxxxxxx x pitevní xxxxxxxx.
 • Xxxxxx a systémová xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v pitevně.
 • Mikroskopická xxxxxxxxxxx nekroptických případů.
 • Principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx pitev.
 • Samostatné xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx mikroskopického xxxxxxxxx histologických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx - 6 měsíců v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Anatomie xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x jejich barvení.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxxx metod.
 • Psaní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pitevní xxxxxxxx.
 • Xxxxxx a systémová xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx pitev.
 • Makroskopická xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.
 • Barvicí xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Technika xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pitvy.
 • Základy xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx mikroskopického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x histopatologii.
 • Samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx zkoušky

Praktická xxxxxxx x cytologických xxxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ostatních.
 • Schopnost x xxxxxxx xxxxxxxxx odhadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx případy, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxx negativní.

Zkouška xx xxxxxx xx samostatného xxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x histologických (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx mikroskopických xxxxxx xxxxxxxxxx jednotek.
 • Interpretace xxxxxxxxxxxxxxx nálezů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezu.

Zkouška xx skládá ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx histologická x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pitvy, provedení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x popřípadě bakteriologická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (diagnózy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného původu, xxxxx, synkopa; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní příčiny: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální porod, xxxx o novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost lékaře x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx užívající NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a závislostmi xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx ochrany, základní xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým osobám xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x optimalizace xxxxxxxx ochrany (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x nekroptické xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx histologického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případů.

Principy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx preparátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx metody.

Prohlížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s rozborem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nálezů.

Zkouška x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx kurzu, xxxx x teoretických xxxxxxxx.

Xxxxxx 38 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání lékařů

Pro xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na technické x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx je poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní i xxxxxxxxxx se společným xxxxxxxx fondem pro xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje akutní xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx na vedení xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx specializační přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx oboru,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx vnitřní lékařství,

Je xxxxxxxxx dostupnost lékaře xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx účely xxxxxxxxxx x základním kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, u kterého xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, lékařská mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzivní,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci ambulantní xxxx: minimálně 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx zajišťující odbornou xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx:

1. provádění nekroptických xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx:

1. vlastní bioptická xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxxxxx systémů,

3. pitevní xxxxxx.

xxx část X. x) 4.

Soudní lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního pracoviště xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených organizací

kurz Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do PC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx vstupu do xxxxxxxx řečiště - xxxxxx a kanylaci xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x různé techniky xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx a xxxxx farmakoterapie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx lékaře v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x České republice xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx být xxxxxxx x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nemoci x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru patologie xxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx specializací XX. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx praxe.

Xxxxxxx x. 15 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

15. ZÁKLADNÍ XXXX PEDIATRICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) povinná xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxxxx

Xx-xx školenec zařazen x xxxxx

x) xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x diabetologie,

e) xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lékařská mikrobiologie xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx 6 xxxxxx z 23 xxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mikrobiologie nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

23 včetně účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x xxxx

4. pediatrie - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3

5. pediatre - x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx lékař xxx xxxx x xxxxxx.

3

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx pediatrickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Potvrzení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinné odborné xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotní xxxx v pediatrii

Zajištění xxxxxxxxxxx žilního katetru

30

Plánování x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

20

Xxxxxxxxx krve

3

Cévkování

10

Odběr biologického xxxxxxxxx xx mikrobiologické xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx nasogastrické sondy:

10

z xxxx

x xxxxxxx

5

xxxxxx xxxxxxxx xxx 1 rok

5

Výplach xxxxxxx

5

Xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx

5

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x době xx 16.00 xxxxx xx 7.00 hodin x x xxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxx

50

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

20

Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

20

Xxxxxxxx xxxxxx

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x absolvování)

2

Vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace

50

Pediatrie - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péči

30

Očkování - Parenterální xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx injekce

30

Odběr krve

30

Odběr xxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

30

Xxxxxxxxx per xxxxxx

5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX)

10

Xxxx XX.

Xxxxx a rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x stavů ohrožení xxxxxx či poruchy xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x lokální anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí a xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 26 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. x 5.)

Xxxxxxxxx - 20 měsíců xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxx x dětském xxxx.
 • Xxxxx v xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxx x dětském xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění.
 • Etiopatogeneze x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx diagnóza x diferenciálně diagnostická xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx farmakoterapie v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx znalosti

 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx x příprava xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x léčení dětských xxxxxx.
 • Xxxxxxx kojení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx kojence, edukace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xx projevy xxxxxx na xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, management, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx rentgenového xxxxxx xxxxx a xxxx.

Xxxxxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti

 • Vyšetření x xxxxxxxx novorozence.
 • Kardiopulmonální xxxxxxxxxxx novorozence.
 • Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx..
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx domácí xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx pediatrie xxxx x xxxxx praktický xxxxx xxx xxxx x xxxxxx - 3 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx pediatrie obecné x speciální, vč. xxxxxxxxxxx propedeutiky.
 • Růst x xxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx pediatrie.
 • Péče x xxxx s xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx x výživa.
 • Péče x novorozence xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx respiračního xxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx, interpretace.
 • Farmakoterapie x dětském lékařství.
 • Preventivní xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - míry, xxxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dítěte. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxx. Základy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx dětské xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx traumatologie a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxx.
 • Xxxxx biologického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxx xxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření.
 • Vyšetření xxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx v primární xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, subkutánní xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zásady ATLS (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo e-learning

Znalosti xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "NL") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX a xxxxxxxxxx xx NL x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x ČR a xxxxxx vlastností.

Zdravotní aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX.

Xxxxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx při radiační xxxxxxxxx události. Radiologická xxxxxxx, příčiny a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické referenční xxxxxx). Xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx a kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x pediatrii.

Neonatologie.

Intenzivní xxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx získání akreditace, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x chirurgie xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx u výše xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx lůžkovou intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx zajištěna x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo lékař xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx specializovaném výcviku xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x kterého probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x možností alespoň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx oddělení,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 z toho xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx část X. x) 2.

Dětská chirurgie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx chirurgie dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx část X. x) 3.

Pediatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytuje xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x doprovodu) xx lůžka dětského xxxxxxxx: xxxxxxxxx 900 xxxxx xxxx průměrně 900 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet dětí xx všeobecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxx xxxxxx oddělení působí: xxxxxxxxx 500 za xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx centrum vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx děti.

pro xxxx X. a) 3.

Alergologie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Pracoviště xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dětské pacienty. Xxxxxxxxxx pečuje o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx inhalační xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jed xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, recidivujícími infekcemi xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sekundární xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx psychiatrie xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rozsahu xxxxx dětské x xxxxxxxxx psychiatrie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx: xxxxxxxxx 120 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x ambulantní péče x oboru xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxx neurologie xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lůžkovou x ambulantní část, xxxxxxxx x děti xx novorozeneckého xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 xxxx věku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. zajišťuje xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x novorozenecké xxxxxxxxxx, neurorehabilitaci, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrofyziologii (EEG, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, neurogenetice, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx zaměřením xx dětský věk,

2. xxxxxxxxxx XXX, EMG x každodenní dostupností x xxxx xx 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 700 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x rámci základního xxxxxxxxxxxxx kmene xx xxxxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx školitele.

Pro xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx komplement zahrnující xxxxxxxxx umožňující školencům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx biopsie xxx xxxxxxxx školitele, provádění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hormonální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xx. xxxxxxxxxxx tomografií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nukleární xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žlázy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx zajistit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. ambulance zajišťující xxxxxxxx ambulantní xxxx x oboru diabetologie,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 200 ambulantních vyšetření xx xxxxxxxx 3 xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx komplement x 24xxxxxxxxx dostupností.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxx xx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k poskytování xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxx v xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx probíhá xxxxx xxxxxx školitele na xxxxxxxxxx hematologie xxxx xx xxxxxxxxxxx pracovišti x provozní xxxxx x pondělí až xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx:

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx základní xxxxxx),

1.2 hematologická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx diagnóz - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx hematologie, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x hematologickou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služba xxx vlastní xxxxxxxx x registrující xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s rozsahem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

2.1 xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služba xxx xxxxxxx zdravotnické zařízení x konziliární xxxxxx xxx registrující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx novorozenců (XXX),

2.2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx odběrů xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků x surovin pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx ústavem pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x léčivech ("xxxxxxxx středisko"), nebo

4. xxxxxxxxx hematologického x xxxxxxxxxxxx pracoviště.

pro část X. a) 3.

Infekční xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx infekční xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. poskytování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx infekčních xxxxxx, péče o xxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx mytí infekčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx,

3. ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny,

6. xxxxxxxxxx x protiepidemickým xxxxxxx kraje,

7. konzultační xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Klinická xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišť diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 4 x xxxxxx xxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx,

2. vnitřní xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx x diabetologie,

2. xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx část X. a) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxx x xxxxx lékařská xxxxxxxx. Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, cytogenetiky/molekulární xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bioinformatiky.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxx xxxx X. x) 3.

Rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx xxxxxx lékařství xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkovou a xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx dětském oddělení.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb disponuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované intenzivní xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx intermediární xxxx.

xxx xxxx X. a) 5.

Xxxxxxxxx - registrující xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékař xxx xxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností xxxx kompetence xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x dorost, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školitele, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návštěvní xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícího xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dětské lékařství, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle čl. II xxx 6 zákona x. 67/2017 Xx.; xx dokončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči xxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x rozsahu xxxxxxxxx 5 dní x xxxxx, x xxxxxxx 25 xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xx dne xxxxxxxxxxx 18 xxxx věku xxxxxxxxx 600 xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návštěvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx a oběhových x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx resuscitace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do PC x závěrečné vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální intubace,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích cest xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx do krevního xxxxxxx - punkci x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx femoralis a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí ve xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, etiky x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx takové vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského týmu xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxxxx xx péči x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx v oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx specializace.

Xxxxxxx č. 16 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

16. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx oboru xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 20 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dětské x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2

6. xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dětská x dorostová psychiatrie, xxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapie

4. kurz - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. kurz - Základy xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx absolvovat před xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx potvrzené školitelem x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx I. xxxx. x).

3. Potvrzení x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

10

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx psychotropní xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poruchy - xxxxxxxxxxx a xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

15

Neurotické poruchy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxxxxx - diagnostika x léčba

5

Elektrokonvulzivní xxxxxxx

5 xxxxxxxx

Xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

3

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dětství - xxxxxxxxxxx x léčba

3

Poruchy xxxxxxx x dětství - xxxxxxxxxxx a xxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

1

Neurologie

Neurologické xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příhody

2

Epilepsie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - klinické projevy x xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx x xxxxx

2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx syndrom - xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

2

Xxxxxxxx interpretace EEG

2

Klinická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

2

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

2

Xxxx XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x stavů ohrožení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx a intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení potransfuzních xxxxxxxxxx
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, odsávání sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx vzdělávání x xxxxx psychiatrického xxxxx (xxxx X. x) 4. - 6.)

Neurologie

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx obvyklého klinického xxxxxx poruch, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kognitivní xxxxxxx, xxxxxxx chování xxxx xxxxx psychopatologii.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxx diagnostických x xxxxxxxxxxxxx postupů v xxxxxxxxxx, orientace v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx pečuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx). Asistence xxx provádění lumbální xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Znalost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nežádoucích xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxx biologické léčby xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismů psychoterapie.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x psychiatrického xxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx. Dokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx duševní poruchy.
 • Schopnost xxxxxxxxxx xxxx předepsanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x léčení xxxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o nich. Xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx posoudit xxxxxxxxx xxxxxxx sebevraždy xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx duševní xxxxxxx, zvoleném xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x blízkým xxx, xxx xx xxxx xxxxx zapojit xx preventivních opatření.
 • Schopnost xxxxxxx x xxxxxx x pacientem xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zhodnocení x xxxxxx terapeutický xxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 • Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx prostý předsudku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx poruchy.

Vzdělávací aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx neodkladná resuscitace xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx bronchiale, status xxxxxxxxxx, inhalační xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, embolie plicnice, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx ověřují xx ukončení testem.

B. Xxxxxxx kurzu Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx se zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zdravotní péče x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x hypnotika.

Stimulancia x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx deprese.

Léčba xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx poruchy.

Léčba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx poruch přijmu xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx osobnosti.

Léčba xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx akutních stavů xxxxxxxxx v souvislosti x podáním xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx znalostí.

Celkem 22 xxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terapie

Předmět

Historie a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx XXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx ECT x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx ECT procedury.

Celkem 4 xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx psychoterapie.

Terapeutický xxxxx x jeho xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx psychoterapeutického xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx adherence xxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u depresivních xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x somatoformních stavů x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u organických xxxxx.

Xxxxxxxx psychoterapie x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx práci x xxxxx x rodinou.

Podpůrná xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx psychoterapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx.

Xxxxxx 22 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx k vyhlášce x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou péči x xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž poskytování xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx fondem xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx intenzivní a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx ventilace, xxx xx xx vedení xxxxxx xxxxx anesteziolog xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok xxxx průměrně 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx lékařství, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx počet za xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x xxxx laparoskopické operace xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx splňují podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v oboru xxxxxxx lékařství. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče s xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx péče intenzivní,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. ambulantní péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastním nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienta s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení xxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx: minimálně 20 xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx lůžkové xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

1. xxxxxxxxx 20 xxxxx,

2. xxxxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. poskytuje xxxxxx péči o xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotní péči xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

6. poskytuje xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (EKT),

8. xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x oborech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče v xxxxx neurologie x xxxxxxx lékařství,

10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. na xxxxxxxxxx probíhají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxxx pořádá pravidelné xxxxxxx xxxxxxxx,

13. výukové xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnými prostory x xxxxx,

xxx xxxx X. a) 5.

Dětská x dorostová xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxxxxxxxx x hospitalizaci je 120 xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx školence x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostice, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx psychoterapii x práci x xxxxxxx.

xxx část X. x) 6.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx lůžkovou xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx služby lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neurologie (cévní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx specializovanou péči, xxxxxx xxxxx, míchy x xxxxxx obalů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx mozku, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s projevy xxxxxx hybnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx),

2. akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x hlavních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 1, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poruch; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. laboratoře XXX, XXX, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx době,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX a XXX,

5. xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, vnitřní xxxxxxxxx, anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx, geriatrie x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx než 500 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 6.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ambulantní péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulantní xxxx, xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 xxxx xxxx x celém spektru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a novorozenecké xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, EP), neuroradiologii, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, problematice xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxxx XXX, XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xx 7.00 do 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 pacientů xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, dětský x novorozenec) umožňující xxxxxxxxx xxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx PC x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x různými technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x xxxx xx xxxx xxxx, přes masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx včetně novorozenců x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řečiště - punkci x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx na xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx škole v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx 5 let. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Součástí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu povolání xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí x xxxxx psychiatrie x xxxxx nejméně 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, x xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx psychoterapeutického xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x nejméně 10 xxx praxe výkonu xxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 17 x vyhlášce x. 397/2020 Sb.

17. XXXXXXXX XXXX RADIOLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x délka povinné xxxxxxx praxe

a) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx minimálně 500 skiagrafických vyšetření x xxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x akreditovaném zařízení xxxxx nukleární medicína.

24

včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx radiologie

Rozsah a xxxxx studijních povinností, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx školitelem dle xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x garantem xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx

5 000

z xxxx xxxxxxx

xxxxxxx

1 500

xxxxxx xxxxxx xxxxxx

2 000

xxxxxxxxx dětí

500

Ultrazvuk

Celé xxxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elastografie, x xxxx nejméně

1 500

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

300

XX

500

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx základních životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx cest (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx poruchy zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x anesteziologii x urgentní medicíně, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx vlivu xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní stavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx podávání infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx radiologického kmene (xxxx I. x) 4.)

Xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx - 24 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérii, standardních xxxxxxxxxx postupů, ochrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx, XX, XX x xxxxxxxxxxxx (xxxxxx XXXXX), XXX x hybridních metod.
 • Programy xxxxxxxxx kvality.
 • Radiobiologie, rizika xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ionizačním zářením, xxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ionizujícího xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrastních xxxxx x léčby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x léčbě xxxxxx, x xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)

 • Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x ultrazvuková xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x diferenciální diagnostika xxxxxxxxxxx orgánově xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x břišní, xxxxxxxxxxxx systém, lymfatický x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stomatologickou a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akutní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zářením x xxxxxxxxxxxx radiačních xxxxx.
 • Xxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx, XX, XX a xxxxxxxxxxxx (xxxxxx SPECT), XXX x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality.
 • Radiobiologie, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ionizačním xxxxxxx, xxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx aplikace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx reakcí.
 • Anatomie, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx metodám.
 • Základy xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx rozšiřování a xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx optimalizaci diagnostických xxxxxxxxx x minimalizaci xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx přístrojové xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky

 • Skiagrafická, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxx věku.

Diagnostika x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orientovaná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, gastrointestinální x xxxxxx, urogenitální xxxxxx, lymfatický x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, muskuloskeletální, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx traumatologie a xxxxxx medicíny.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, klasifikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x NNP).

Integrovaný záchranný xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané v xxxxx xx xxxxxxxxx xx ukončení testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx NL v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a závislostí xx NL xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx (XX) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx radiační ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx xxxxxx xx dávce, xxxxxxx dávkových xxxxx, xxxxxxxx koeficientů xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, regulace xxxxxxxxxxxx složek ozáření. Xxxxxx xxxxxxx, omezování xxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx zdravotnických xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx lékařském xxxxxxx (xxxxxxx XXXXX "As Xxx As Reasonably Xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příklady jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx XXX xxxxxx,...), xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XX x xxxxxxxx, vzdálenost xxxxxxxxx xx xxxxxx,...), ochrana xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,...).

Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ozářeným xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalitu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx: provozní parametry xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx RTG xxxxxx (xxxxxxxx,...), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxxxxx pole,...), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - XXX, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx control - XXXX,...) xxx xxxxx xxxxx vyšetření.

Úloha xxxxxx indikujících xxxxxxxxx xxxx léčbu s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x kojících xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Radiologické xxxxxxxxx x diagnostické referenční xxxxxx x jejich xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx pro zobrazovací xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Management xxxxx xxxxxxxx (stanovování xxxxx, xxxxxxxxx dávek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, hodnocení dávek). Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx aplikujících odborníků xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ozáření a xxx xxxxxxxxx diagnostického xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx kvalitu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalitu xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx postupy v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nukleární xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, terapie xxxxxxxxxx zářiči. Fyzikální x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx radiační zátěž xxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nukleární xxxxxxxx x její realizace - xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx radiofarmak, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, zábrana vnitřní xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systémy, SPECT, XXX kamery, hybridní xxxxxx SPECT/CT, XXX/XX, XXX/XXX. Xxxxxxxx kvality. Xxxxxxxxxxxx kvality obrazu. Xxxxxxxxx xxxxx pacientů x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx).

Xxxxxxxx legislativní xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x nukleární xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a sledovaného xxxxx, systém xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX), kontrola jakosti, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxx.).

Xxxxxxxxxxx chyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nukleárně xxxxxxxxxxxx vyšetření z xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx medicíně. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx 2013/59/Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx). Požadavky xx xxxxxxxxxx a technické xxxxxxxx radiologických xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, osoba x xxxxxx dohledem nad xxxxxxxx ochranou), xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 24 hodin

E. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x kontraindikace.

Kontrastní xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx radiologického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x krku x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, klasifikace.

Ověření xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x personální xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx akreditace, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx, pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx uvedených xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se společným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní a xxxxxxxxxxxx péči na xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxx lékař anesteziolog xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx zajištěna v xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený xx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx specializovanou způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx rady x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, u kterého xxxxxxx odborná praxe:

1. xxxxxxx oddělení anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů za xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx a 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní lékařství x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx přístroj x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx střední xxxxx,

3. CT přístroj.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprovádí xxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pracovišti, které xx akreditovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Nukleární medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx probíhá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx nukleární xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx gamakamerou xxxxxxxxxx vyšetření XXXXX, xx zařízení pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, detekční přístroje xxx dozimetrickou kontrolu xxx požadavků Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 500 xx xxxx vyšetření xxxxx xxxx xxxxxxxx 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 roky, x xxxxxx xxxxx 800 xxxxxxx XXXXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx praktickou xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z plic xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx novorozenců x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx koniopunkcí, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx řečiště - xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, centrální xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru specializace.

kurz Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx je takové xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx zdravotnického práva x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx posledních 5 xxx a pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx odborníci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v oboru xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie x zobrazovací metody x praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Garantem kurzu xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru x 10 xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 18 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

18. XXXXXXXX XXXX UROLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oboru

Obor

Délka xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxx

24

xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx x bodu x)

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x komunikace

3. kurz Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx

6. xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

7. xxxxxxxxx kurz Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x garantem xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx odborné praxe x oboru

Výkony

Počet

Urologie

Praktické xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x urologickým onemocněním, xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx léčení

Odběr biologického xxxxxxxxx xx vyšetření

Základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkony (xxxxxxxxx xxxxxxxxx uretry, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx močovodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stentu, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx močového xxxxxxx, ureteroskopie, xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ultrasonografie

Ultrazvukové xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx. Xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x transrektální ultrasonografie. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření

Zavedení močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, péče x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, punkce xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

10

Xxxxxxx epicystostomie

5

Punkční xxxxxxx prostaty (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx močového měchýře

10

Otevřené xxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, fimózy, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, operace xxxxxxxxxx xxxx.)

20

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a teoretické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení volných xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx zdraví xx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxx v chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx farmakologie xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx urologického xxxxx (xxxx I. x) 4.)

Xxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx symptomatologie, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, urolitiázy, xxxxxxxxxx, hyperplázie xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, akutních xxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provádění xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx x urologickým onemocněním, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u pacienta x urologickým onemocněním.
 • Provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx léčení.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx kalibrace xxxxxx, xxxxxxxxxxx, uretroskopie, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, ascendentní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transrektální xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cest x xxxxxxxxxxx traktu x xxxx xxxxxx Dopplerovského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x invazivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, péče x xxxxxx x katétry, xxxxxxxxxx neprůchodného xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx striktury xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, meatotomie, uvolnění xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, cirkumcize, operace xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následujících xxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx urogenitálního xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx urologických, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chirurgických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx x urologii.
 • Pooperační xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx lékař/pacient.
 • Nespecifické xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx urologických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx dysfunkce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x urologii.
 • Urologická xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx XX i XXX a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx močových xxxx, xxxxxxxxxxxx moči.
 • Urologická xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX x xxxx sexuálně xxxxxxxx nemoci (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, dále xxx "XXX").

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Basic Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, terapeutické xxxx, trombolýza systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, terapeutické postupy, xxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, termická poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních xxxxx x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx o novorozence x matku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, práva x povinnosti pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pojištění.

Sociální xxxxx x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobami xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx NL xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro osoby xxxxxxxx užívající XX x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Radiační ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Riziko xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pacientů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktuálních xxxxxx x diagnostice x xxxxx urologických xxxxxxxxxx onemocnění.

Novinky v xxxxxxxx

Xxxxxxx aktuálních xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx urologie, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oblastech xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx technologie x urologii).

Celkem 24 xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ultrasonografie x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx, xxxxxxxx módy, metrologie.

Ultrasonografie xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx cévy, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx močových cest

Praxe: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx x xx břiše, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx část xxxxxxx, xxxxxxxxx jet, xxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx TGC xx xxxxxxxx), punkční xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x semenných xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pánve, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, uretry x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: transabdominální x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx šourku vč. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uretry xxxx.

Xxxxxx 5 xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxxx: Urodynamické vyšetřovací xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x XXX; xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx část

Standardizace urodynamické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx - manometricko-průtokové studie.

Teoretická xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdroje xxxxx x xxxxxxxxx - xxxxxxxxx příklady. Xxxxxx XXXX (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx), XXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx část

Video-urodynamická xxxxxxxxx. Xxxxxx kazuistik.

Teoretická x praktická xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx neurogenních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 8 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx technické x xxxxx vybavení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnických zařízení x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie a xxxx xxxxxxx v xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a chirurgie xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx x pracoviště xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx a resuscitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx podílí xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy v xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx obor gynekologie x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx operace urgentní xxxx xxxxxxxxx: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru vnitřní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová interní xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx vnitřní lékařství,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů za xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx urologie.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx minimálně x xxxxxxx:

1. komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ultrasonografie, xxxxxxxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx XXX x XXX xxxxxxxxx,

3. endoskopická xxxxx xxxxxxxxxx,

4. endoskopická xxxxx onemocnění prostaty, xxxxxxxx měchýře a xxxxxx xxxxxxx,

5. otevřené xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx a úrazová xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx s vybavením: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx sledovaných vitálních xxxxxx, xxxxxxx respiračních x oběhových k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx PC x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx intubační x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace z xxxx do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx žíly (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx závěrečné testování xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx medicíny x praxí xxxxxxx 5 let v xxxxx, nebo se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x oboru nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx lékaře x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a profesní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx činnost.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x oblasti přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx návykové nemoci x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Další xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxx x přednášené xxxxxxxxxxxx x pedagogické praxi x postgraduální xxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x urologii

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx problematice x pedagogické xxxxx x xxxxxxxxxxxxx výchově.

Kurz Xxxxxxxxxxxx vyšetření

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

Lékaři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice, x xxxxx v xxxxxxxxxx problematice a xxxxxxxxxxx praxi x xxxxxxxxxxxxx výchově.

Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

19. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÉ XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx odborná praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx

14

xxxxxx účasti xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

5. vnitřní lékařství - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

6

6. pediatrie

1

7. xxxxxxxxxxx a porodnictví

1

8. xxxxxxxxx

2

x) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx závislostí

4. xxxx Radiační ochrana

5. xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (xxxx X. a) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xxx odborným xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx anesteziologickém xxxxx xxxx x xxxxxxxx akreditovaném ke xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u stavů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xx selhání základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kmeni xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení akreditovaném xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kmeni xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, diagnostika, léčba x prevence.
 • Základní vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Indikace a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální žilní xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické dovednosti - 24 měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci základního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - x akreditovaném xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx (část I. x) 4.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx praktické lékařství xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx diagnostiky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx léčby.
 • Znalost dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pacientů - xxxxxxxxx, pracovní, sociální x xxxxxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x staré, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x chronickým xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx doporučených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx VPL.
 • Zásady xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře.
 • Spolupráce se xxxxxxxxx xxxxxxx, agenturami xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ZZ xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx institucemi v xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Schopnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx podmínkách, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx odborných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závažnosti xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx léčebného postupu.
 • Provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonů.
 • Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx diagnostiky x xxxxxxxx VPL (xxxx. XXX, XXX, OK, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx přístrojového xxxxxxxx).
 • Xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx x další administrativní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - ošetření xxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx pracovišti.
 • Provedení xxxxxxxxx indikovaných výkonů xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Rozpoznat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. organických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v dospělosti (xxxxxxxxxxx, poruchy xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxx),

6. xxxxxx fyziologických funkcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx poruchy): xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dysfunkce,

7. xxxxxxxx retardace,

8. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dyslexie, xxxxxxx aj.),

9. xxxxxx xxxxxxx a nálad x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

 • Xxxx indikace, kontraindikace, xxxxxxxxx účinky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx anxiolytik, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx antidepresiv.
 • Znát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), omezení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc při xxxxxxxx stavech x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx oddělení.
 • Zvládnout správný xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x znát xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacientů x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx vliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.) x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx amentní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, paranoidní x xxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, psychózy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxx diagnostikovat xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úlohu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praktického xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxxx xx vyskytujících xxxxxxx onemocnění: xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, mykotická xxxxxxxxxx, pyodermatózy, erysipel, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx contagiosum, xxxxxx, xxxxxxxxx vulgaris, lékové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x diferenciální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nádorů (xxxxxxxx, xxxxxxxxx, hemangiom, xxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx činnost u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Praktické dovednosti

 • Neodkladná xxxx při generalizovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx condylomata xxxxxxxxxx, xxxxxx, tylomů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx kožních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx - v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x bolestivého xxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika a xxxxxxx:

1. zánětů víček, xxxxxxxx a xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nevidomých.
 • Oční xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxx (hypertenze, diabetes xxxxxxxx, revmatická xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxx užívaných x xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx optotypů), vyšetření xxxxxxxx očního xxxxxxxx, xxxxxxxxx barvocitu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x při xxxxx tělese x xxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxx život ohrožujících xxxxx x XXX x xxxxxx terapie.
 • Diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mízních xxxxx v ORL xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX oblasti.
 • Traumatická xxxxxxxxx x ORL oblasti.
 • Poškození xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x oboru XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx ORL vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nosní xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx zevního zvukovodu.
 • Provedení Xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx. xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření.

Hygiena x xxxxxxxxxxxxx - x akreditovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nás xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a parazitárních xxxxxxxxxx importovaných x xxxxxxxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxx oblastí (malárie, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx); provést x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx dozor); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, opatření xxx epidemii x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx a xxx xxxxxxx o druzích, xxxxxxxx, termínech a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx o nových xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxx znát xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx podmínek práce; xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx metodách, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx, xxxxxxx dané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxx cílené xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovišti xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracoviště, znát xxxxxxxxxx vznikající x xxxx skutečnosti xxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx lékaře.
 • Znát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zhodnocení xxxxx pracovních xxxxxxxx xx pracovníka x xxxxxxx xx zátěž xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx novelizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx přiznávání xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x základním xxxxxxxx kmeni nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx výcviku xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxxx neschopnosti.
 • Základní skupiny xxxxx, včetně kortikoidů, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx aktinoterapie x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx; umět xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx onkologická xxxxxxxxxx (plic, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diagnostika, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x hospitalizaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, základních získaných xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x žil.
 • Etiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x hospitalizaci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zánětů plic xxxxxx xxxxxxxxxxx, astma xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obstrukční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, zánětů xxxxxxxxxx, embolie xxxxxxxx x jejích větví, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chorob xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx (xxxxxx x chronické záněty, xxxxxxx, xxxxxx), pankreatu (xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikace xxxxxxxxxxx včetně zvláštností x xxxx a x starých xxxx; xxxx xxxxxx spolupráce x odborníkem v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx např. xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, ikter, xxxxxxxx, xxxxx apod.
 • Zásady xxxxxxx xxxxxx a různé xxxx poruchy, kalorickou xxxxxxx podle xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a kalorickou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxx, klasifikace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx štítné xxxxx, znát xxxxxxxxxxx x terapii základních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx glomerulonefritid, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxx příznaky selhání xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, znát xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapii xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx negonoroických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx anémií (xxxxxxxxxxxxx, perniciózní x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx), znát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nádorů krevních x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx x páteře (revmatoidní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx artritidy, xxxxxxxxxxxxx artritidy, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxxxxx farmakoterapie xx xxxxx.
 • Xxxxxxx základních poruch xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, terapie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavů.
 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiologie xxxxxxx, xxxxxxxxxxx dob, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se vyskytujících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

1. umělé dýchání xxxxxxx xxxxxxxxx přístroji,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx O2 x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx elektrickým xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx per xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly xxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. vyšetření xxxx xxxxxxxxxxx přístrojem,

9. xxxxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxx xxxxxx neodkladné xxxx, xxx stavech ohrožujících xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx natočení XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratorních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a ultrazvukových xxxxxxxxx.
 • Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bakteriologické, xxxxxxxxxxx, sérologické, xxxxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - v xxxxx odborné praxe xxx xxxxxxxx dozorem xx pracovišti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x základním kmeni xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx v základním xxxxxxxx kmeni nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vertebrogenních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx akutní x xxxxxxxxx, hypertenze x následné xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx, jaterních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a terapie xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou x vhodnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx základního screeningu, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k diagnostice, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx praktických aspektů xxxx). Může xxx xxxxxxxx praktické části.
 • Nádorová xxxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, neurolues xxx.).
 • Xxxxxx XXX (komoce, xxxxxxx, mozkové komprese, xxx- a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx stavy xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxx (xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, myopatie x xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a další).
 • Neuralgie, xxxxxxxxxx, nejčastější xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Základní neurologické xxxxxxxxx x interpretace xxxxxxxx, xxxxxxxxx páteře.
 • Funkční xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cervikobrachiální, xxxxxxxx, sakrální; rozlišení xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x záchvatových stavů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx: RTG xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxxxxxxx, XX x EMG.
 • Indikovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx obrna, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nervu, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx motorická x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nervu, xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína - x rámci xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x základním xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxx x prognóza akutních xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx poranění xxxxxx, xxxxxx, pánve, xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dýchání x oběhu.
 • Neodkladná xxxx xxx bezvědomí.
 • Neodkladná xxxx xxx popáleninách a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx, hrudníku, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx péče při xxxxxxxxxxx x inhalačních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, výplach xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx péči xxx xxxxx plic, embolii xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx těleso), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx (nemocného), transportní xxxxxx.

Xxxxxxxxx - 1 xxxxx odborné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x základním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (část X. x) 6.)

Xx ukončení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Kojení x kojeneckou xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx x psychomotorickém xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx cest).
 • Meningitis u xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx x xxxx
 • Xxxxxxxx syndrom x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dětských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx dob, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxx nejčastěji xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x závislosti xx xxxx x xxxx; léčiva xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx věku: xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, bronchiolitis, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, hyperpyrexie x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx asthmaticus a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kóma, XXX x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kojence x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx resuscitace x xxxx všech xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx - 1 xxxxx odborné xxxxx xxx xxxxxxxx dozorem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx X. x) 7.)

Xx xxxxxxxx výcviku xxx xxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, nádory, náhlé xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx příhody.
 • Diagnostika x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx patologických xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rizikovému xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
 • Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx onemocněních jako xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxx rakoviny xxxxx x xxxx dělohy, xxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porodnické xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx manuální vyšetření xxxx.
 • Xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (v zrcadlech, xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx) - ev. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx onemocnění zevních xxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx odborné xxxxx xxx odborným xxxxxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x základním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx akreditovaném ke xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx (část I. x) 8.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vedením xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx má školenec xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhlých xxxxxx xxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, žlučníku x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemocí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, fissury, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx kýl (tříselné, xxxxxxx, břišní, stehenní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, obličeje (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x subdurální hematomy), x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx x onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx chirurgická xxxxx.
 • Xxxxxxx a zánětlivé xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x šlachových xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x léčba.
 • Diagnostika a xxxxxxx xxxxxxxxxx močové xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x zevních xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, funkční xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dolních končetin).
 • Získané xxxx pletence xxxxxxxxx x xxxxxxx končetin (xxxx xxxx, xxxxx, xxxx valgum, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, halux xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx); xxxxxxxx xxxxxx x rovině xxxxxxxxx (xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, Sudekův xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - diferenciální diagnostika x xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x protetických xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx anestezie, ošetření xxxx xxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx peánem, xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) po xxxxxxxxxxxxx výkonech, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx nehtu, xxxxxxxxxx cizího tělesa x kůže i xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx parafimózy x xxxxxxxx, xxxx x atonie.
 • Odstranění xxxxxx xxxx xxxx.
 • Xxxxxxx výkony: xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moče, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, distorzí, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úrazů xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxx x pánevního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přednemocniční xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx jednoduchých xxxxxx - xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ambulantní praxi; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ambulantní xxxxx.

Xxxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx praxe xx pracovišti chirurgie x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x základním chirurgickém xxxxx xxxx x xxxxxxxx akreditovaném ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základní teoretické xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s urologickým xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx akutních xxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Péče o xxxxxx x xxxxxxx; xxxxx moče xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx, ošetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx katetru.

Ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - x rámci xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx chirurgie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx chirurgickém kmeni xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anamnéza.
 • Základní xxxxxxxxx vyšetření pacienta x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx ortopedické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nálezů.
 • Základní xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - x rámci xxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxx chirurgie v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx chirurgickém kmeni xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ergoterapie, xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem zkoušky

 • Vyšetření xxxxxxxx x diferenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sledování.
 • Zhodnocení xxxxxxxxxxx stavu pacienta x xxxxx posudkové xxxx se schopností xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Life Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém plic, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Advanced Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné postižení xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x přednemocniční x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo e-learning

Znalosti xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx zdravotnictví.

Základní principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, legislativní xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx a možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx aplikujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční úrovně). Xxxxxxx xxxx, těhotných x kojících žen (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praktického lékařství

Předmět

Realizace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařství. Interdisciplinární xxxxxxxx seminář xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, chirurgie, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx péči xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační přípravy x xxxxx chirurgie x minimálně 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx specializovanou způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx klinickém xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx praxi může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, gynekologie x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. ošetření traumat: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx s 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x celém spektru xxxxxxxxx onemocnění: minimálně 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za rok xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx zajišťující odbornou xxxx ve spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 6.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dětským xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx dětí (xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xx lůžka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 900 xxxxx xxxx xxxxxxxx 900 příjmů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx dětí xx všeobecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oddělení xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Počet xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxxxx oddělení xxxxxx xxxxxxxxx 500 rok xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. a) 7.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Gynekologická xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetřovací metody x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně ultrazvuku.

2. Xxxxxxxxxxxxxx medicína (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ultrazvuková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx následujících xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxx 600 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxxxxx počet 100 xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx jejich xxxxx: xxxxxxxx x sondáž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx cysty Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx formy xxxxxxxx xxxx odběru xxxxxxxxx xx zevního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. hysteroskopie xxx limitace xxxxxx xxxxx,

5. spektrum základních xxxxxxxxxx výkonů laparoskopických, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.

xxx část X. x) 4.

Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: 900.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x domácnostech: 25 xx kalendářní xxx.

Xxxxxxxxx na metodické xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditací xx xxxxxx programů specializační xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství.

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx xxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx xxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním záznamem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné resuscitace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx cest pomocí xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé plicní xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx kardioskopu x xxxxx farmakoterapie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí v xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Garant xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x nejméně 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení