Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
397/2013 Sb.
Účinnost Čl. II
397
VYHLÁŠKA
xx xxx 28. xxxxxxxxx 2013,
xxxxxx xx mění vyhláška x. 311/2007 Xx., x jednacím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 70/2011 Sb.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §431 písm. x) a x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx. x xxxxxx x. 294/2013 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 311/2007 Sb., x xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 70/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 písmeno x) xxx:
"a) xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, manipulace s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x".
2. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§3x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxx soudem
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
a) označení "Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 insolvenčního xxxxxx",
x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx a spisovou xxxxxx, pod níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) datum x xxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, jasné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávané informace,
x) seznam xxxxxx, xxxxxxx jsou informace xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přijímá xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx je x soudu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) se xxxxxxx obdobně §21 xxxx. 2; xx-xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, označuje xx jménem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x označením procesního xxxxxxxxx.".
3. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§13x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx vyrozumění x zahrnutí xxxx, xxxxx, pohledávky x xxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx, xxxxx, pohledávky x xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx majetkové hodnoty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vylučovací xxxxxx x xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx x x následcích xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Pro označení xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §21 odst. 2.".
4. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx n), které xxx:
"n) kód xxx přenos xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení.".
5. Za §21 xx vkládá xxxx §21x, který včetně xxxxxxx zní:
"§21a
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx postavené xx xxxxx
(1) Vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xx xxxxx",
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx značku, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx věřitele,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) údaj o xxxx pohledávky,
i) xxxxxx příloh,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podepsala, xxx-xx o osobu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx x dlužníka xx použije xxxxxxx §21 odst. 2.
(3) Xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 3.".
6. X §22 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za slovo "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jí postavené xx xxxxx".
7. X §22 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx".
8. X §23 xxxx. 1 xx písmeno n) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až s) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
9. V §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx x že" xxxxxxx.
10. X §24 xxxx. a) xx xxxxx "například výpis x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
11. V §24 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x návrhu xx xxxxxxxx oddlužení kopie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obou xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx považován xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx; xxxxxxx manželů x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx ověřeny.".
12. Xx §24 xx xxxxxx nový §24x, který včetně xxxxxxx xxx:
"§24x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Reorganizační plán xxxxxxxx
a) xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx plán",
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx řízení vedeno, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx dlužníka,
d) xxxxxxxx předkladatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zajišťovacích práv, xxxx být xxxxxx xxxxxx,
x) výčet xxxxxxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx plánu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reorganizace xxxxx §316 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx se předkladatel xxxxxxxx, s uvedením xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx závazků xxxxxxxx; věřitelé xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx s určením, xxx xxxx nakládáno x pohledávkami věřitelů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v jakém xxxxxxx budou uspokojeny,
x) určení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, údaj x tom, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx jakých xxxxxxxx, xxxx o xxx, xxx a xxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxxxxxx, která mají xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx podílet xx xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovy xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxx, x xxxx xxxx ochotny tak xxxxxx,
x) xxxx x tom, xxx x xxxxx závazky xxxx věřitelům bude xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
l) xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2.".
Čl. XX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.
Ministryně:
Mgr. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 397/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.