Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.10.2005.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.
397/2005 Sb.
Ustanovení přechodná Čl. II
Účinnost Čl. III
397
XXXXXXXX
xx xxx 22. xxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 472/2003 Xx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §37b zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §4 xxxx. 8, §24 xxxx. 4 x 5 x §28 xxxx. 1:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, které xxxx podnikateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 472/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise a xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
2. X §6 odst. 3 xx xx xxxxx písmene d) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x a 5x xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx5x) xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxx5x), xxxxxxxxxxxx produkční xxxxx5x) x individuální xxxxx xxxxxxxxxx práv5b) xxx xxxxxx xx výši xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxx v xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepřevýšily xxxx xxxxxxxxxx.
5x) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
5b) Xxxxxxxxx zákon x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., xxxxxx č. 237/2004 Xx. x zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 244/2004 Xx., o xxxxxxxxx bližších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a mléčnými xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády č. 517/2004 Xx., a xxxxxxxx vlády č. 196/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xx xxxx xxxx xxx xxxxx produkce xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.".
3. X §6 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxx "B.I.6. Xxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx x ostatních položkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 5 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.
4. Xx xxxxx §28 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx povolenek xx xxxxx. Spotřeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyřazení13a).".
Poznámka xxx xxxxx x. 13x xxx:
"13x) §12 zákona x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
5. X §39 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxx jednotka xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x právní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx s neomezeným xxxxxxx.".
6. V §39 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxx údaj o xxxxxxxxxxxxx referenčním množství xxxxx5x), individuální produkční xxxxx5x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx5x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx na rozvahových xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx.".
7. V §47 xxxx. 1 se xxxxx "v §6 xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "x §6 xxxx. 8".
8. X §47 odst. 4 se na xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx limitů bezúplatně xxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxxxxx5x) xxxx xxxxxxxxx5x)".
9. X §47 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový odstavec 5, který zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx5x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx5x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotace ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nabytých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx5x) xxxx xxxxxxxxx5x) xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 34. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx jiném úbytku xxxxxx aktiv xxxx xxx odpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx5x), xxxxx xxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaúčtovaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 34 xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.
10. X §51 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "(xxxxxxxxxxxxxx cenné papíry)" x na xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxx, xx došlo xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) těchto xxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx znehodnocení bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oceněním xxxxxxxxxxxxxxxx cenného papíru xxx xxxx nabytí x xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xx zaúčtování znehodnocení xx účty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx realizovatelných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
11. X §52 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami "Zajištění xx xxxxxxxxx, xxxxx xx počátku a x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx poměr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx zajišťovaných xxxxxxx x xxxxxx zajišťovaného xxxxxx a změnami xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťovanému xxxxxx x intervalu 80 % - 125 %. Xxxxxx xxxxxxxx zjišťuje, xxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky.".
12. X §52 xx xx xxxxx odstavce 6 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxxx, x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
13. X §56 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odpisuje z xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §25 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
14. X §56 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx limit, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.".
15. X §56 xxxx. 9 xx na xxxxx xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:
"x) preferenční xxxxxx, xxxxx xxxxx odpisovat xxxxx času xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx emise.".
16. X §57 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxx xxxxxxxxxxx rezerv x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
17. V §60 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Kursové xxxxxxx x aktiv x závazků x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozvaze a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxx vzniklé xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, jejichž xxxxxx xx x cizí xxxx x x xxxxx není xxxxx xxxxxxxx, xx účtují, xxxxx-xx x deriváty, xx rozvahových účtech xxxxxx xxxxxxx 41. Xx příslušné účty xxxxxxx xxxx výnosů xx účtují tyto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §52 odst. 3 x 4; přestanou-li xxxxxxxx uvedené xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx okamžiku xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.".
18. X §62 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx konsolidačního celku xx zahrnuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka17) a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se rozumí:
x) osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx12x), xxx xxxxxx xx jejich xxxxx,
x) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx17), bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.".
19. V §62 se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx konsolidující účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Do xxxxx xxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxxxxx celku se xxxxxxx i konsolidované xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 se označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
20. X §62 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2:
x) x nichž není xxxxx xx konsolidačním xxxxx významný, zejména x xxxxxxxx úhrnu xxxxxxx (bilance), xxxxxxx xxxxxx a vlastního xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxx xxxxx významný, xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx přesto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) x nichž dlouhodobá xxxxxxx významně brání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výkonu jejích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxx xxxxxxxxx nelze-li bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřiměřených xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získat informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx xxxx vyhlášky, xxxx
x) xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výhradně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxx xxxxxx.".
21. X §62 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx celek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx na její xxxxx, xxxxx xx xxxx právem členského xxxxx Evropské unie (xxxx xxx "konsolidující xxxxxxxxxx osoba"), xx xxxxxxxxxxx, xx:
a) xxxx xxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraniční osoba xxxx veškeré xxxxx xxxx xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zřízených na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) tato xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx drží xxxxxxx 90 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx schválili xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx celkem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx nejméně 20 xxxxxxx, xxxxxxxxxx nejpozději xxxx měsíců xxxx xxxxxx účetního období x xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky.".
22. X §62 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:
x) xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx konsolidující xxxxxxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, kterým xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídí,
x) xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrku xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x zprávu xxxxxxxx odpovědného xx xxxxxxx této konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §21a xxxxxx; xxxx účetní xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překlad x
x) příloha x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmu x sídlo xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstavce 5.
(7) Požaduje-li xx xxxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánů xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
23. X §62 xxxx. 8 xx x xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konsolidující xxxxxx jednotka v xxxxxxx, x xx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx:".
Čl. XX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 1 až 9 x 13 xx 15 této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x účetních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2005 a xxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xx účetní xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2005.
2. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabytých x xxxxxxxx obdobích, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly použity xxx jejich xxxxxx, x xx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
3. Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 18 xx 23 xxxxxxx účetní jednotky xxxxxx xxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2005 včetně; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů 10 xx 12, 16 a 17, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 397/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 5.10.2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 xx 12, 16 x 17, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.