Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o vnitrozemské plavbě

114/95 Sb.
 

Zákon

ČÁST I Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

ČÁST II Vodní cesty §3 §3a §4 §5 §5a

Státní příspěvková organizace v oblasti vodních cest §5b

ČÁST III Přístavy, přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště

Druhy přístavů, jejich užívání a povolení k provozování pozemní části přístavu §6

Odnětí povolení k provozování pozemní části přístavu §6a

Cena za užívání pozemní části veřejného přístavu §6b

Seznam veřejných přístavů §6c

Práva a povinnosti provozovatele pozemní části přístavu a správce vodní cesty k zabezpečení bezpečného provozu přístavu §7

Povinnosti uživatelů přístavu §8

Přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště §8a

ČÁST IV Plavidla §9

Schvalování technické způsobilosti plavidla §10 §10a

Prodloužení platnosti osvědčení plavidla §10b

Úprava a oprava plavidla §10c

Evidence osvědčení Unie §10d

Vydání duplikátu osvědčení plavidla a změna údajů v osvědčení plavidla §11

Sériově vyrobené malé plavidlo §12

Prozatímní osvědčení plavidla §13

Zápis plavidla do plavebního rejstříku §14

Žádost o zápis plavidla do plavebního rejstříku §14a

Výmaz z plavebního rejstříku §15

Rejstřík malých plavidel §15a

Povinnost nést státní vlajku České republiky §16

Cejchování §17

Poznávací znaky a lodní listiny §18

Pojištění §19

Určená technická zařízení §20 §21

ČÁST V Plavební provoz

Zákaz plavby §22

Omezení, zastavení nebo jiná úprava plavebního provozu §22a

Pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu §22b §23

Povinnosti provozovatele a vlastníka plavidla §23a

Posádka plavidla §24

Oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla §24a

Plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla §24b

Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla §24c

Žádost o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla a postup po podání žádosti §24d

Zkouška z teoretických znalostí a praktických dovedností člena posádky plavidla §24e

Praxe v obsluze plavidla §24f

Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla a průkazu způsobilosti člena posádky plavidla §24g

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla §24h

Udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla §24i

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla a průkazu způsobilosti člena posádky plavidla a postup pro případ uplynutí doby jejich platnosti §24j

Zdravotní způsobilost člena posádky plavidla §24k

Pozbytí znalostí nebo dovedností potřebných k výkonu funkce člena posádky plavidla §24l

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo plavecké služební knížky anebo změna údaje v nich obsaženého §24m

Odborníci na plavidle §24n

Odborník na přepravu cestujících §24o

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících a postup pro případ uplynutí doby jeho platnosti §24p

Odborník na zkapalněný zemní plyn §24q

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn a vydání nového osvědčení §24r

Pozbytí dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn §24s

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn anebo změna údaje v nich obsaženého §24t

Strojmistr §24u

Platnost průkazu způsobilosti strojmistra a postup pro případ uplynutí doby jeho platnosti §24v

Zdravotní způsobilost strojmistra §24w

Pozbytí znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje §24x

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození průkazu způsobilosti strojmistra anebo změna údaje v něm obsaženého §24y

Povinnost mít doklady při provozování plavidla §24z

Školení určené pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících §25

Zkouška z teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k provádění školení §25a

Simulátory §25b

Rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech §25c

Vedení malého nebo rekreačního plavidla §26

Oprávnění k vedení malého plavidla §26a

Oprávnění k vedení rekreačního plavidla jiného než malého §26b

Žádost o udělení oprávnění k vedení malého plavidla, žádost o vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, žádost o udělení oprávnění k vedení rekreačního plavidla jiného než malého a postup po podání žádosti §26c

Zkouška z teoretických znalostí potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vodách §26d

Zkouška z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla §26e

Pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla §26f

Platnost průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla a postup po uplynutí doby jejich platnosti §26g

Zdravotní způsobilost vůdce malého nebo rekreačního plavidla §26h

Pozbytí znalostí potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla §26i

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla anebo změna údaje v nich obsaženého §26j

Povinnost mít doklady při provozování malého nebo rekreačního plavidla §26k

Podávání žádosti prostřednictvím uživatelského rozhraní §27

Uznávání odborné kvalifikace pro činnosti ve vnitrozemské plavbě §27a

Účastník plavebního provozu §28

Povinnosti účastníka plavebního provozu §29

Ochrana plavebního značení §29a

Povinnosti vůdce plavidla, člena posádky plavidla a odborníka na plavidle §29b

Rybolovná zařízení §29c

Koupání a potápění §29d

Plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka §29e

Vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem §29f

Zvláštní přeprava §29g

Akce na sledované vodní cestě §29h

Štěrkoviště §29i

Povolení k užití zvláštní signalizace na plavidle §29j

Podrobnosti k zajištění bezpečného plavebního provozu §29k §29l

Provoz zahraničního plavidla §30

Vymezená vodní plocha §30a

Půjčovna malých plavidel §30b

Nehoda v provozu na vodní cestě §31

Obětování věci ve společném nebezpečí §31a §31b

Společná havárie §32

Říční informační služby §32a §32b §32c §32d §32e

ČÁST VI Provozování vodní dopravy §33

Odborná způsobilost §33a

Stanovisko k rozhodování o koncesi §34

Práva a povinnosti provozovatele veřejné vodní dopravy §35 §35a

Přeprava nebezpečných věcí §36

Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí §36a

Pracovní doba zaměstnance ve vodní dopravě §36b

Doba odpočinku a přestávka v práci na jídlo a oddech zaměstnance ve vodní dopravě §36c

Evidence pracovní doby a doby odpočinku §36d

Vztah k zákoníku práce §36e

Mezinárodní doprava §37

ČÁST VII Regulace trhu vodní dopravy §37a §37b §37c §37d §37e §37f

ČÁST VIII Výkon státní správy v plavbě §38 §39 §40 §41

Státní dozor §42

ČÁST IX Přestupky

Přestupky fyzických osob §43

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §44 §45

ČÁST X Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §46 §47 §48 §48a §48b

Rozhodování plavebního úřadu o výjimkách ze zákona §49 §50

Přechodná ustanovení §51 §52

Zrušovací ustanovení §53 §54

Příloha č. 1 - Součásti vodní cesty

Příloha č. 2 - Seznam dopravně významných vodních cest

č. 358/1999 Sb. - Čl. III

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 309/2008 Sb. - Čl. II

č. 187/2014 Sb. - Čl. II

č. 135/2019 Sb. - Čl. II

č. 372/2022 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu č. 327/2005 Sb.

INFORMACE

114

ZÁKON

ze dne 25. xxxxxx 1995

o xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 33), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34) a xxxxxxxx

x) vymezení vodních xxxx a jejich xxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách,

c) pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx a

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxx.

§2

Základní xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) vodní cestou xxxxx tok nebo xxxx xxxxx povrchové xxxx 35), na xxxxxx xxx provozovat xxxxxxxx, a součástmi xxxxx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu,

b) plavbou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) provozováním xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, zásobování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plavidla,

d) plavidlem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na vodě, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plavidel, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xx stavbách xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x zvukové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx určeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx x kilometráž xxxxx xxxxx,

x) přístavem xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx územně x xxxxxxx souvisejících x přilehlou částí xxxxx cesty x xxxxxxxxxxxx xx xx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, nábřežních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně šikmého xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx věcí, xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxx, údržbu x xxxxxxx plavidel (xxxx xxx "xxxxx xxxx přístavu"),

h) xxxxxxxxxxxx xxxxx určené x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x výstupu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx místo xxxxxx x stání x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stání xxxxxxxx xxxxxx úvazů,

k) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx plavidel xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozovatele xxxxx xxxxxxx závislou xxxxx,

x) dnem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zaměstnanec xx xxxxx dopravě xxxxxxx na místě, xxxxx xx xxx xxxxx.

XXXX II

VODNÍ CESTY

§3

(1) Xxxxx xxxxx se xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vodní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxx dopravně xxxxxxxx x na vodní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx cest xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx do xxxx, x plavebně xxxxxxxx xxxxxxxx umístění xxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx je křižují xxx nejvyšší plavební xxxxxxxx nebo pod xxxx těchto cest, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx cesty, xx xxxxxxx je provozována xxxxx rekreační plavba x xxxxx doprava xxxxxxxx významu.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx využívání xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vodní xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx významné xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

§3x

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 327/2005 Sb.

§4

Působnost x xxxxxxx xxxx x rozvoj xxxxxxx cest dopravně xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx vykonává Ministerstvo xxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 4) V xxxx působnosti xxxxxxxxx xxx stanoviska x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x x územnímu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Tato stanoviska xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

§5

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx její správce (xxxx jen "správce xxxxx xxxxx").

(2) Správcem xxxxx xxxxx je

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ten, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx tok,

b) vlastník xxxxxxx, xxxxx tvoří xxx xxxxxx útvaru xxxxxxxxxxx vod, jedná-li xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx vodní xxx, xxxx

x) provozovatel xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x vody, xxxxx-xx se x xxxxxx štěrkoviště.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx vodní cesty xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

x) zastavením nebo xxxxxxxx plavebního xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxx vodní xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx značením a xxxx xxxxxxxx značení xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (6) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx vykonávaných při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx značení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§5x

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§5x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, modernizace, oprav, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx movitých nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx Hamburk, které xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx Česká xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 10 xxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x nimiž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci 43). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zřizovací listina xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

b) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "identifikační číslo") xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace; xxxxx xxxx vylučovat xxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací,

c) den, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xx se zřizuje xx dobu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx státní xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti; xxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx vykonávanými xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44),

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

h) xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx-xx změny x xxxxxxxxx údajích, vydá Xxxxxxxxxxxx dopravy dodatek xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může rozhodnout x rozdělení státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listiny. Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxx stanoveným x xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx ze Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXX III

PŘÍSTAVY, PŘÍSTAVIŠTĚ, XXXXXXXXXXX, VÝVAZIŠTĚ X XXXXXXXX

§6

Xxxxx přístavů, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx dělí xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. Veřejný přístav xx xxxxxxxx užívat xxxxx xxxxxxxxxxxx plavidla, xxxxx

x) xx přístav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx určen,

b) xxxx překročena xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx x plavidlo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx svým umístěním xx vodní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plavidla x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx přístavu xxx provozovat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx

x) dokumentace obsahující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx komunikací xxxx jejich součástí x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náčrt x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx správce vodní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xx xxxxxxxx, umožňují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxx přístavu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxx x tom, zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx x xxx, xxx xxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxx

(1) Plavební xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxxx

x) provozovatel xxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx požádal,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

c) xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, nedojde-li xxxxxxxxx provozování jeho xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx přístavů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx cesty.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k jejímu xxxxxxxxxxx rovněž xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx téže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx společném xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx rozhodne x odnětí povolení x provozování xxxxxxx xxxxx neveřejného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) závažně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu xxxx být podána xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx plánovaným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx plavební úřad xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx nastaly xxxxxxxxx na jeho xxxx x které xxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx části veřejného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxx desce. Xxxxx, xxxxx xxxx xx provozování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přístavu xxxxx x které xx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 14 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zahájení xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§6b

Cena za xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sjednává xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxxx přístavu xxxxx xxx sjednávání xxxx za xxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přístavu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx x bezpečnému xxxxxxxx xx plavidlo xx vysokého xxxxxxx xxxxx, zámrazy nebo xxx xxxxx xxxx, xxx-xx x přístav x xxxxxxxxx funkcí, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 187/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§6x

Xxxxxx xxxxxxxxx přístavů

(1) Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx přístavů, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístavech xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Plavební xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx zapíše xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejných přístavů xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx. Plavební úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx veřejný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Do seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx x veřejném xxxxxxxx, x xx

1. xxxxx veřejného xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx polohy veřejného xxxxxxxx,

3. údaj x xxx, zda veřejný xxxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxx,

4. datum zápisu,

5. xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx x provozovateli xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx přiděleno.

§7

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x správce xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x udržovat xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx

1. pravidla xxx xxxxxxxxxx plavidel xx xxxxxxxxxxxx stanovištích,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx pevných x xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx,

3. podmínky odběru xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx označit

1. místa xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. místa xxx xxxxxxxx pevných x xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx,

3. xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nakládaných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x množství xxxxxxxxxxx nákladu a

e) xx projednání xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plavebním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx plavidel, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx určitých xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx náklad.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxx přístavu xxxxxxxx xxxxxxxx s nebezpečným xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx odpadem xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu x xxxxxxx vodní cesty xxxx xxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx cesty xxxxxx vodní části xxx xxxxxxxxxxxxx přístavu x xxxxxxx povinností xxxxxxx vodní xxxxx xxx správě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx náklady, xxxxx x souvislosti se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, členům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, které xx nacházejí x xxxxxxxx, pokyny směřující x zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx se xxxxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx cestě (xxxx xxx "vůdce xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx s xxx,

x) nástupu xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo

e) zvláštních xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx vodní xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dlouhodobému xxxxx plavidla pouze xxxxx k tomu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Využívá-li xxxxx plavidla xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx vysokého vodního xxxxx, zámrazy, xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx zastavení xxxxxx, xx povinen zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vplutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx cesty,

b) xxxxx plavidla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx prací,

c) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx přepravuje xxxxx podle veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx malého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx užívat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) neoprávněně xxxxxx přístavní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zeminu z xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxx opravy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plavební xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x obsah x xxxxxx ohlášení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§8x

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na sledované xxxxx cestě lze xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, překladiště, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vývaziště xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx svými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x možnost xxxxxxxxxx přístupu na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vodního stavu, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Plavební xxxx xxxx seznam xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Plavební xxxx povolí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, překladiště, vývaziště xxxx kotviště, xxxxx

x) xxx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s provozováním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístaviště, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plavby x x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, překladiště xxxx vývaziště xx xxxxxxxxx místem.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, překladiště, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kotviště

a) xxxxxxx xxxx opakovaně porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) o odnětí xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vývaziště xxxx kotviště je xxxxxxx

x) xxxxxxxx plavebním xxxxxxxx přístaviště, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kotviště x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx využití xxxxxxxxxxx, překladiště, xxxxxxxxx xxxx kotviště.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vývaziště xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx plavidel, xxxxxx posádek plavidel, xxxxxxxxxx x ostatním xxxxxx nacházejícím se x xxxxxxxx přístaviště, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxx; xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řídit.

(9) Xx xxxxxxxxxxx vývaziště xxx xxxx plavidla nepodléhající xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx 1 x 3 xx 7 xxxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXX

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx x

1. plavebním xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož provozovateli xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provozu,

b) xx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v platném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx CE nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vydaném podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, které není xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Plavidlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx plavbě xxxxxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxxxx

x) x námořním rejstříku Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x námořním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jiného státu, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x), jde-li x xxxxxxxxxx plavidlo, jehož xxxxxxxxxxxxx plavební xxxx xxxxx povolení k xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx lze xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxxx na

a) lodě,

b) xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx trupu xx xxxxx xxx 20 xxxxx; xxxxx plavidlem xxxx

1. plavidlo určené x přepravě více xxx 12 xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx tlačení xxxxxx než malých xxxxxxxx a

3. xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx sestavy xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stroje, xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx mechanickým xxxxxxxxx a určená xxx xxxxx xx xxxxx cestě xxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx není zařízení xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není určeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx seskupení předmětů xxxxxxx plavby; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x vlastním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavy,

b) xxxxxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx sestavu, x xxx xx xxxx xxxxxxxx svázáno xxxx vedle sebe, xxxxxxx xx xxx xxxxx nenachází xxxx xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxx, které zajišťuje xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx života x xxxxxx člověka a xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x jejich xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podléhají xxxxxxx xxxxxxxx podléhající evidenci xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx schvaluje xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx označením XX, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické způsobilosti,

b) xxxxxxx vyrobeného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx shoduje xx schváleným xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx plavidla ověří xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx typového xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrobené xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisi. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx organizační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx komise, xxxx xxxxx odborné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x její xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky plavidla.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xx právo k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) člen statutárního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx 5 xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx výrobu, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dopravu ani xxxx organizačně, xxxxxxxxxx xxxx finančně jakkoliv xxxxxxxxx s osobou xxxxxxxxxxx některou z xxxxxx xxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 48) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx pověření xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Plavební úřad xxxxxxx x osvědčení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx plavidel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx plavidla x stupeň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx dobu stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx platnosti, xxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxx x xxxxxxx 10 xxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx, které xx xxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 25) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx Xxxx").

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx zóny xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zóny vodní xxxxx se v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Plavební xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx se schvaluje xxxxxxxxx způsobilost plavidla, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro provoz x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx nevydá, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx smluvní xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxx Švýcarská konfederace x tento xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx x tomto xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx 25).

(10) Xxxxxxxx xxxx oznamuje údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 25) Xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"), jiným členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx smluvním xxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx plavidel xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§10a

(1) Technická prohlídka xx xxx schvalování xxxxxxxxx způsobilosti plavidla xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 25), xx kterého vyplývá, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prohlídka může xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavidla, x něhož xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčením Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.6.2019

§10b

Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxx x xxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx kratší, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, lze-li x xxxxxxx xx technický xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat, že xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx Unie.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plavební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx §10 xxxx. 3 a 4 xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx nezpůsobilosti. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezpůsobilosti plavidla xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neplatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 dnů xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxx prodlouží xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxx. Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla xxxxxxx o 6 xxxxxx i bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxx §22, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plavebního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stavu,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodlá xx xxxxxxxx x xxxxxx nejdéle 30 xxx xx uplynutí xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxx 60 dnů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx okolnosti xxxxxx provozována.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx prohlídky x xxxx rozsah xxxxxxx xxxxx jednotlivých druhů xxxxxxxx nebo pro xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx předpisem č. 135/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 19.6.2019

§10x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx úprava xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx plavidlo xxxxxxxxx technické prohlídce, xx xxxxxx se xxxxxxx §10 odst. 3 x 4 xxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plavidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, x xxx xxxx xxx přiloženo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Technickou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxx způsobilosti.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx x osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx povaha xxxxxxxxxxx změn. V xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx doby jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx tento xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx smluvním státem Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plavební xxxx jej xxxxxx xxxxx zašle xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odejme. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Postup xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx opravu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 135/2019 Xx. x účinností xx 19.6.2019

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Unie

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvědčení Unie. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení a xxxxxx sídla nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx plavidla, xxx-xx x xxx,

x) evropské xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x plavebním rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxx plavidel xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx vedeno x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plavidel,

e) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, odnětí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a

h) záznam x xxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Plavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x žádostech x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Unie do xxxxxxxx databáze trupů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx poskytne xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x osvědčení Xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx plavidla je xxxxxxx xxxx skutečnost xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.6.2019

§11

Xxxxxx duplikátu osvědčení xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxx plavidla je xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx plavebnímu xxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad do 20 xxx xxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení plavidla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx plavební xxxx vlastníku nebo xxxxxxxxxxxxx plavidla prozatímní xxxxxxxxx plavidla. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx je 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx změně xxxxx zaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx se o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vyznačí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Plavební xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x osvědčení Xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx plavební xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxx vyrobené xxxx xxxxxxxx

(1) O schválení xxxx xxxxxxx vyráběného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx výrobce. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx vydá plavební xxxx xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx potvrzuje xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uváděných xx xxxxxxx, zda xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plavidla. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx plavidlo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zakáže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provozu a xxxxx xx, x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx závady xxxxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§13

Prozatímní xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx žádost vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x něhož xx xxxxxxxxx zajištěna schopnost xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo opravy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx, nesplňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Plavidlo, k xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx za xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xx xxxx jeho platnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx uvedené v §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plavby, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Plavební xxxx xx žádost xxxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla schválena x jehož xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x trvalým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, právnická xxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx xxxxx usazování xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 26), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx seznam, xx xxxxx se zapisují xxxx xxxxx o xxxxxxxx:

x) vlastník,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) druh xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vodní xxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx plavidlo xxxxxx,

x) nosnost, dovolený xxxxx cestujících x xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x plavidlu,

h) datum xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku.

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x vlastním xxxxxxxx xxxxxxx o výkonu xxxxxx než 4 xX, xxxx

x) x xxxxxxxx plochou xxxxxxx xxxxxxxxxxx 12 x2.

(4) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepodléhá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 xx xxxxxx xxxxxxxxxx zatížení xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxx 10 m x xxxxx nepřesahuje 2 x.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx plavebnímu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezapíše xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14a

Žádost x zápis xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Žádost x xxxxx plavidla do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx lodě,

b) xxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx plavidla, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx místa bydliště, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx přiděleno, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx, a

d) údaje x provozovateli plavidla, xxxx-xx současně žadatelem, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx provozovateli xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu.

(2) K xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx plavebního xxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx obdobného rejstříku, xxxxxxxx xx státě xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlastníka nebo xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) čestné prohlášení, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státu; xx xxxxxxx pro plavidla xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plavidel, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx plavidla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxx xxxxxx plavidel

(1) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná osoba, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx 26), xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, do xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxx. x), x), c), x), f) x x).

(3) Evidenci v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 3.

(4) Vlastník xxxxxx plavidla je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx zakládající xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx zájem xx xxxxxxxxxx údajů; právní xxxxx neprokazuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x údaje k xxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxx x zápis malého xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx plavidel se xxxxxxx §14a odst. 1 xxxx. x) xx x) x §14a xxxx. 2 xxxx. x), b) x d) xxxxxxx x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx plavidel xx použije §15 xxxxxxx.

(7) Způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plavidel x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§15a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§16

Xxxxxxxxx nést xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xxxx-xx xxxxxxx a xxxxx-xx x xxxxxxxx zařízení, xxxxx při xxxxxx xx vodní xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nesou xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Xx místě určeném xxx státní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx. Xxx použití xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je s xxxx xxxxxxxx vztyčena.

§17

Xxxxxxxxxx

(1) U xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provedeno cejchování. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx cejchovních xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí plavební xxxx u nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx určitou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxx.

§18

Poznávací xxxxx x xxxxx listiny

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ponorovými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxx tohoto xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx, xx xxxxxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lodních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx v §24a xxxx. 1, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lodní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xx něhož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzory x xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací xx vnitrozemské plavbě 49). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxx xxx veden xxxxxx lodní deník.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx vůdce xxxxxxxx xx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx, orgánu Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxxx znaků, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx plavidel x xxxxxx xxxxxx umístění xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, kterými xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, x údaje xx nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§19

Pojištění

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sjednaného xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu x xxxxxxx plavidla xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx trvat xx xxxxx xxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx plavidel.

(3) Xxxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

Určená xxxxxxxxx xxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdvihací stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx instalována xx xxxxxxxxxx, xxxx určenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad. Xxxxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx. Xxx schválené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být plavidlu, xx němž xx xxxx xxxxxxxx instalováno, xxxxxxxxx plavidla xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plavidlech xxxxx xxxxxxxx jen xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plavebním xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx x získání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST X

XXXXXXXX PROVOZ

§22

Zákaz xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxx vodním xxxxx, za kterého xx na příslušném xxxxx vodní cesty xxxxxxxx bezpečnost xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx plavidel xxxx xxxxxx sestav, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ohrožuje,

b) xxx xxxxxxxxx 2. x 3. stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. správce xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx vodních cestách xxxx xxxx, jejich xxxxxxxx a ve xxxxxxxxx xxxxxxxx vodní xxxxx xxx x xxx jezem a

d) xx xxxxx štěrkoviště, xxx xxxxxxx těžba x vody, s xxxxxxxx plavidel xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Zákaz xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx plavidla v xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx místech.

(3) Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxx, že xxxx směřuje proti xxxxxx a xxxxxx xxxxxx pracují xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plující xxxxxxxx. Xxxxx plavby xxxxxxxx xxxxxxx xxx malá xxxxxxxx xxx vlastního xxxxxx nepodléhající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx úseku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx tento vodní xxxx ohrožuje, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22a

Omezení, zastavení xxxx xxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vodní xxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx cesty xxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx omezit, xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx x určitém úseku xxxxx cesty xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oznámí xx xxxxxxx xxxxx cesty.

(3) Xx-xx xxxxx ohrožena xxxxxxxxxx plavebního xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx nezveřejňuje x xxxxxxxxxx xxxx námitky xx x němu xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvěšení xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx.

(4) Plavební xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vodní xxxxx nebo x xxxxxxx xx intenzitu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxx xxxx úpravě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úseku vodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vodní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§22x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu

(1) Plavební xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx části x xxxxxx výskytu xxxxxxx xxxxxxxx, nehody, xxxxxx xxxx rekonstrukce xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxx účastníku plavebního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx práv a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xx xxxxx. Xxxxxxxx plavebního xxxxxxx xx povinen xx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx viditelně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx a xxxx-xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx pokyny x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§23

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx vodní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx na vodní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx technický stav x bezpečnost xxxxxxxx x provozu odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, správce xxxxxxxx xxxxxxxx využívané xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přístavu xxxx xxxxxxx mít xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vodních xxxxxxx xx uskutečňuje x souladu se xxxxxxxxx předpisem 12) x v přiděleném xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx plavbu, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx pro spojení xxxx plavidly xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x x rámci pobřežní xxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a vybavení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Schvalování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přidělování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx rádiových xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx. 12)

§23a

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx plavidla

(1) Provozovatel xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx plavidlo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřebnými x xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xxxxx provozu na xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx vodní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plavby, xxxxx x závislosti xx xxxxx plavidla x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Provozovatel xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx plavidlo xxx, xxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx plavidlem, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxx dosažením xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plavidlo xx xxxxxxxx s ochrannou xxxxxx xxxx chráněného xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxx vůdce xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx nádrži před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx vzdutí xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plavidel x xxxxxxxxxx xx xxxxx výšky xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx plovoucího xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx při xxxx xxxxxxx přítomnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provoz, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx plavidla. Xxxxxx posádky xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx plavidla,

b) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxx úrovni je xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx plavidla posádkou x takovém počtu x odborném složení, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx remorkéru x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zajišťující pohyb xxxx bezpečné xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx x počtu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální počet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx-xx o plovoucí xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, způsob xxxxxxx x charakter vodní xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx plovoucího xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; tato xxxxx není xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x odborné složení xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx činnosti xx plavidle x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx

(1) Vykonávat funkci xxxxx posádky plavidla xxxx xxxxx xxxxx, xxx x tomu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o

a) loď, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rekreačním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx délky, šířky x xxxxxx xxxx xxxxxxx 100 m3,

c) xxxx plavidlo xxxxxx x

1. vlečení nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx součin xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx 100 x3, nebo

2. xxxxxx xxxxx svázané xxxxxxx xxxxxx plavidel xxxxxxxxx x bodě 1,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 39), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xx xxxx xxxx zúžené.

(3) Plné xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňuje výkon xxxx xxxxxx xx xxxxx cestě

a) České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx členského xxxxx Evropské unie,

c) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) státu, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxxxxxx úmluvy pro xxxxxx na Xxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(4) Zúžené xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx umožňuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nepropojené x vodními xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx 50) provozovaném xx vodní xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vodní cestě xxxxxxxx xxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, obecní xxxxxxx, xxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) převozní xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxx xxxxxxx platným

a) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kvalifikaci člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx vydaným pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx,

x) osvědčením Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osvědčením x xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx funkci xxxxx Revidované úmluvy xxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx smluvní xxxxxxx, xxxx

x) osvědčením x kvalifikaci xxxxx xxxxxxx plavidla xxxxxxx xxx xxxx funkci xxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx uznáváno xxxxx xxxxxxxx Komise.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaným xxx xxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapsané v xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené jiným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx o xxxxxx xxxxx než funkci xxxxxxxx lodě, xxx xxxxxxx rovněž platným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx vydán nebo xxxxx Ministerstvem xxxxxxx, xxxxx členským státem Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Vykonávat funkci xxxxx plavidla xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plochou xxxxxxx 7 000 x2, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Zvláštní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tlačné xxxxxxx xxxxxxxx s plochou xxxxxxx 7 000 x2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx x platném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zemní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemní plyn xxxxx §24n xxxx. 4.

(10) Xxxxxxxx oprávnění x vedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx používající xxxx palivo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené xxxxx státem, která xx provozována na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx doložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxx xxxxx xxxx uznán Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvním xxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x účinností od 1.3.2023

§24x

Xxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla

(1) Plavební xxxx xx žádost xxxxx plné oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilá, je xxxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení podle xxxxxx upravujícího elektronické xxxxxxxxxx 51), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx dovedností xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx x

x) absolvovala xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx 3 xxx, v xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 360 xxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxxxxx znalostí xxxxx xxxxxxx plavidla xx xxxxxx úrovni x xx xxxxx x xxxxxxx plavidla x xxxxxxx xxxxxxx 180 xxx,

x) úspěšně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxx x obsluze xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx

1. 540 xxx, xxxx

2. 180 dnů, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx námořní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 500 xxx, xxxx

x) absolvovala xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx posádky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx skončení xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 180 xxx, a xxxx xxxxxxxxx školení

1. xxxx praxi x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 5 xxx,

2. xxxx praxi x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lodě x xxxxxxx xxxxxxx 500 xxx, nebo

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx kormidelníka xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 51) x

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 180 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx určené xxx člena posádky xxxxxxxx xx provozní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 3 xxx, x xxxxx průběhu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 360 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxxxxx znalostí xxxxx xxxxxxx plavidla na xxxxxxxx úrovni x xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lodě x xxxxxxx nejméně 500 xxx.

(3) Plavební úřad xx xxxxxx xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

a) má xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 180 dnů, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 3 xxx, v xxxxx xxxxxxx získala xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 270 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) dosáhla xxxx 17 xxx x absolvovala školení xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx plavidla xx xxxxxxxx úrovni x xxxxx xxxxxxx 2 xxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 90 dnů,

b) xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxxxxx složila xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x obsluze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

1. 360 dnů, xxxx

2. 180 xxx, má-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxx 250 xxx, xxxx

x) absolvovala xxxxxxx xxxxxx xxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx alespoň 9 xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx získala praxi x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 90 xxx, a xxxx zahájením xxxxxxx

1. xxxx xxxxx v xxxxxxx plavidla x xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

2. xxxx praxi x obsluze xxxxxxx xxxxxxxx lodě x xxxxxxx xxxxxxx 500 xxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx úřad xx žádost udělí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce plavčíka xxxxxxx osobě, xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15 xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx plné xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx pomocného lodníka xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxx věku 16 xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxx 8 xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxx plavidla xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jiný xxxxxxx stát Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kvalifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Sb. x účinností od 1.3.2023

§24c

Zúžené xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx plavidla

(1) Xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx plavidla xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 let, xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kvalifikovaného xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx nejméně 100 xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností x zkoušku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xx xxxxxx úrovni. Je-li xxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx 4 xX, xxxxx x obsluze xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 20 dnů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx řídící úrovni xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx x xx xxxxx v xxxxxxx plavidla ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lodníka v xxxxxxx nejméně 100 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx udělí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx x xx praxi x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx lodníka x xxxxxxx xxxxxxx 80 xxx.

(4) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 17 xxx, má xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plavčíka xxxx pomocného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 60 dnů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x teoretických znalostí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dosáhla xxxx 15 xxx x je přijata xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škole, které xx xxxxxxxx maturitní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx se zaměřením xx xxxxx dopravu.

(6) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocného lodníka xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxx x dosáhla xxxx 16 let.

§24c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24d

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x postup xx podání žádosti

(1) X žádosti x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx funkce člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k obsluze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 51), xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 5 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úrovni x xxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plavidla, xxxxxxxx služební knížka,

f) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, námořnická xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx středního vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx být k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx; plavební xxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx podmínkou xxx udělení xxxxxxxxx x výkonu funkce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x teoretických znalostí xxxx praktických xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxx termín xxx její provedení x řízení xxxxxxx. Xx-xx podmínkou pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxxxxxx xxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, bylo-li x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx, vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úspěšně xxxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 372/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx z praktických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby mohla xxx provedena xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx člena posádky xxxxxxxx xx skládá x místě xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx jmenovaných a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx zkušební xxxxxx nesmí být xxxxx, xxxxx účast xx xxxxxxxxx zkoušky xx x ohledem xx xxxx poměr x zájemci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavené náhodným xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx otázek, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx zkoušky, jde-li x xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxx posádky xxxxxxxx xxxxxx zájemce xxxx, xx xxxxxxxx úřad xxxxx jeho totožnost. Xxxxxxx-xx zájemce o xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx znalostí xxxx xxxxxxxxxxx dovedností člena xxxxxxx plavidla, může xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxx zkoušek, xxxxxx xxxxxx hodnocení, podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§24e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2023

§24x

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §24a xxxx. 1 x doložit xxxxx xxxxxxxx x

x) plavecké xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx potvrzen xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx uvedeným x §24a odst. 3 písm. b) xx x); jde-li x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx o xxxxxx v plavecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx knížce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do plavecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje x tomto xxxxxxxx, xxxx vlastníku a xxxxx, funkci xxxxx xxxxxxx plavidla, xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx výkonu a xxxxxxx x době xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx o xx člen posádky xxxxxxxx uvedeného x §24a odst. 1, xxxxxxx plavební xxxx xxxxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx plavecké xxxxxxxx xxxxxx, nemá-li důvodné xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx záznam xxxxx x xxxxxxx plavidla xxxxxxx xx xxxxxx 15 měsíců xxxxx xxxx, x xxxx x to člen xxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx potvrzení xxxxxxx xxxxx x obsluze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plavidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx deníku. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služební xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx originálu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24g

Vydání xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx posádky plavidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 49). Xxx-xx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx vůdce plavidla, xxxx xx xxxxxxxx xxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x osvědčení Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx jiného xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx knížkou xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx plavební xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zúženého oprávnění x výkonu funkce xxxxx xxxxxxx plavidla, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx, vyznačí v xxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx posádky plavidla xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jediný xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plavecké xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§24g xxxxxx právním předpisem x. 372/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Plavební xxxx xx xxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx plujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plavidla plujícího xxxxxx xxxxxx a

a) xx držitelem platného xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx plného xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx současně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx o udělení xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Plavební xxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2, xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 720 dnů, x čehož alespoň 540 dnů xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 1 x 180 xxx činí praxe xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

a) xx držitelem platného xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 dokládajícího xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx vůdce plavidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vůdce xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx zúženého xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx, žádá-li xxxxxxxx o udělení xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Praxi x obsluze xxxxxxxx xxx doložit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrzeným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx státem xxxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxx. x) xx e).

(4) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 5 xxxx. d) xxxx x), xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x složení xxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx potřebných k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx provedena s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí radaru xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx služební knížka, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu funkce xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx 7 000 m2.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx; plavební xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Žadatel x xxxxxxx řízení x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plavebnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx x xxxxxx funkce

a) xxxxx plavidla plujícího xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x využitím simulátoru, xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxx plavidla, xxxxx xxxxxxxxx pohyb tlačné xxxxxxx plavidel s xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2.

(7) Po xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx plavidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx provedení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx k žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x využitím simulátoru, xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxx smluvním xxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx složena xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví.

(8) Xxx xxxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, složení xxxxxxxx xxxxxx, prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx §24e odst. 1, 2, 4 x 5 xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plavidla xxxxxxxxx xxxxxx radaru, xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisařem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x účinností xx 1.3.2023

§24i

Udělení xxxxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vůdce plavidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2, podané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24h xxxx. 1 písm. x) xxxx §24h xxxx. 2 xxxx. x), xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyznačí xxxx o xxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadateli xxxxxxxx úřad v xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxx stát.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx vůdce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2, podané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínku xxxxx §24h xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §24h odst. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx nového osvědčení xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxx osvědčení Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla x průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osvědčení Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx

x) xx xxxx 13 xxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, v němž xxxx xxxxxxx dosáhne xxxx 60 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) do xxx předcházejícího xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 60 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxxxx xxx vůdce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) xx xxxx 5 xxx, xxxxxxxxxx však xx xxx předcházejícího xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx dosáhne xxxx 70 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 60 xxx, xxxx

x) xx dobu 2 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx věku 70 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §24a xxxx. 5 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí nové xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx osvědčení plavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx vůdce xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x původním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx původní osvědčení xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxx. a) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxx, vyznačí x xxxxx osvědčení jeho xxxxx dobu platnosti, xx-xx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předložit osvědčení xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(5) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele. Xxxx lékařský xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxxxxx nevyhotovuje.

§24j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vyplývá-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, plavební xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx člena posádky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podmínku xxxxxxx x příslušném xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx posudek x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, byla-li xx xxxxx §24j xxxx. 1 xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx osvědčení Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx podmínění jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyzve xxx xxxxxxx x xxxxxxxx důvodů svého xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx provozovatel xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie x kvalifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, plavební xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx němž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx, xx-xx mu xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx je xxxxxxxxx způsobilý s xxxxxxxxx, xxxxx doposud xxxx vyznačena v xxxxxxxxxx dokladu, plavební xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dobu, plavební xxxx vyznačí x xxxxxxxxx xxxx průkazu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx omezené xxxx; xx neplatí, xxxx-xx xx xxxxx §24j odst. 1 xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx kratší. Xxxxxxx osvědčení Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doklad plavebnímu xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx držitel osvědčení Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx toto xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx výzvy, x to x xxxxxxxx o důsledcích xxx xxxxxx, xx xxx neučiní.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx posádky xxxxxxxx xxx xx lhůtě xxxxxxxxx x opakované xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx, xxxxxx-xx plavební xxxx, xx se x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx x lékařského xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky, že xx xxxxxxxxx nezpůsobilý x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxxxx x, xxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx plavební xxxx x xxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plavebnímu xxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Nemoci, vady x xxxxx, které xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla nebo xxxx důvodem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx omezenou xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx funkce člena xxxxxxx plavidla

(1) Xx-xx xxxxxxxx úřad důvodné xxxxxxxxx, že držitel xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kvalifikaci xxxxx xxxxxxx plavidla vydaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2, xxxxx xxx xxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx se podrobil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x ve xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Držitel xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx přezkoušení teoretických xxxxxxxx nebo praktických xxxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby podrobující xx přezkoušení x xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx §24e odst. 1 a 2, §24e odst. 3 xxxx. x) x §24e odst. 4 x 5 xxxxxxx.

(3) X případě důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sestavy xxxxxxxx s plochou xxxxxxx 7 000 x2 x držitele xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxx, xxxxxx xx plavební xxxx činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx tlačné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zruší.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx přezkoušení xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxxxxxx, plavební xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 7 000 m2.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla, je xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kvalifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx vůdce plavidla xxxxxxxxx pomocí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tlačné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 7 000 m2, je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxxxxxx odevzdat tento xxxxxx plavebnímu úřadu xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění, k xxxxx xxxxxx došlo, xxxx

x) průkazu způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění.

(6) Xxxxxxxx x dovednosti, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx plavidla xxxxxxxxx pomocí radaru xxxx plavidla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx plavidel x xxxxxxx alespoň 7 000 m2, průběh xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxx, zničení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx změna xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx změnu svého xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx příjmení plavebnímu xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x odcizení osvědčení xxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxx postup xxx ztrátě, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxxxx při změně xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24n

Odborníci xx plavidle

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x přepravě xxxx xxx 12 xxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí (xxxx xxx "xxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx vykonávat pouze xxxxx, jíž k xxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxx palivo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plavidla, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x usměrňováním xxxxx x tímto xxxxxxxx spojených, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxxx zemní xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx odborníka xx zkapalněný xxxxx xxxx") xxxx vykonávat xxxxx xxxxx, xxx x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxx xx vodní xxxxx, xxxxx pohyb xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s výkonem xxxx xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxx uděleno oprávnění, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Oprávnění k xxxxxx činnosti odborníka xx přepravu cestujících xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkapalněný zemní xxxx lze xxxxxxx xxxxxxx

x) osvědčením Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx odborníka xxxxxxx pro výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Revidované xxxxxx xxx xxxxxx na Xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx smluvní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx.

(5) Oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx námořní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx cestě Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx platným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx plavidla xxxxxxxx x přepravě xxxx xxx 12 cestujících.

(6) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx plyn xx námořní xxxxxxxx xxxx zapsané v xxxxxxxx rejstříku nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx doložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru x

x) dokládajícím xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx používajícího jako xxxxxx zkapalněný xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje xxxxxxxxxxxxxx práci na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx této xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxxxx platným xxxxxxxx způsobilosti strojmistra xxxxxxx plavebním xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx plavidla určeného x xxxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx odborníka xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn xxxxxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stroje je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Xx. x účinností xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Plavební xxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která dosáhla xxxx 18 xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiný smluvní xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx odborníka xx přepravu xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plavební xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x praktických dovedností xxxxxxx xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §24e xxxx. 1, 2 x 5 xxxxxxx. Zkouška x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí ověřením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uspořádáním a xxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňují.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x kvalifikaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 49).

(5) Dovednosti, které xxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících, průběh xxxxxxxxx této zkoušky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a vybavení xxxxxxx, které umožňují xxxxxxx praktických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kvalifikaci xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx x postup xxx případ xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx platné xx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na přepravu xxxxxxxxxxx xxxxx §24n xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) absolvovala xxxxxxx určené xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x délce xxxxxxx 8 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx absolvování xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xx přepravu cestujících. Xxxxxx x úspěšném xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x kopii; xxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx předložení originálu xxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx osvědčení školením, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx plavební xxxx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících a xxxxxx přeruší; xx xxxxxxx, prokazuje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad řízení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxx Evropské xxxx x kvalifikaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x účinností xx 1.3.2023

§24q

Odborník xx zkapalněný xxxxx xxxx

(1) Plavební xxxx na xxxxxx xxxxx oprávnění k xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 let x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxxxx zemní xxxx. Xxxxxxxx úřad oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kvalifikaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkapalněný zemní xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx zkapalněný xxxxx xxxx x xxxxxx přeruší. Xxxxxx-xx xxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx úspěšně složena xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zkušební xxxxxx, prokázání totožnosti xxxxxxxx a opakování xxxxxxx xx xxxxxxx §24e xxxx. 1, 2 x 5 xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností xx xxxxxxx ověřením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxxxx zemní xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 49).

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vybavení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx praktických dovedností, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkapalněný xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx odborníka xx zkapalněný xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §24n xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx novou xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxxxx zemní xxxx, nebo

b) xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 1, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx

1. 180 xxx xxxxx 5 xxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx, xxxx

2. 90 xxx xxxxx 1 xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx splnění podmínky xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx praxí, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx plavebním xxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxx. x) až x). X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x žádosti xxxxxxxxx x kopii; xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx knížky x xxxxxxxxxx.

(4) Xx podání xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx osvědčení. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxx dovedností potřebných x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx na zkapalněný xxxxx plyn

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx plyn xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem pozbyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovedností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x ve výzvě xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je povinen xx xx stanoveném xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praktických xxxxxxxxxx, místo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx se přezkoušení x opakování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §24e xxxx. 1, 2 x 5 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx praktických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ověřením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx přezkoušení x prostorách, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na zkapalněný xxxxx plyn u xxxxxxxx osvědčení podle §24n xxxx. 4 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zakáže xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx rozhodnutí vydáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kvalifikaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborníka xx zkapalněný xxxxx xxxx.

(5) Rozhodl-li plavební xxxx x odnětí xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxxx odborníka na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx držitel osvědčení Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemní xxxx xxxxxxx odevzdat xxxxx xxxxxx plavebnímu xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxx na zkapalněný xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uspořádání x xxxxxxxx prostor, které xxxxxxxx xxxxxxx praktických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osvědčení Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxxxx zemní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx plavebnímu xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx k xxxx xxxxxxxxxxx došlo; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxx xxxxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prokazující. Xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vydá xxxx xxxxxxxxx s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx xx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx plavebnímu xxxxx xx 15 dnů xxx xxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojmistra x xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx x obsluze xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx a potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných k xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje x řízení xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úspěšně xxxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx přerušeno, plavební xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx provedení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §24e xxxx. 1 x 2, §24e xxxx. 3 písm. x) x §24e xxxx. 5 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx plavební úřad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k obsluze xxxxxxxxxx xxxxxx, průběh xxxxxxxxx xxxx zkoušky, xxxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx jmenování xxxxxxxxx komisařem a xxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a postup xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xx platný

a) do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x němž xxxx xxxxxxx dosáhne xxxx 60 xxx,

x) xx xxxx 5 xxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxx předcházejícího xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 70 xxx, dokládá-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 60 xxx, xxxx

x) xx xxxx 2 let, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje xxx xxxxxx xx dosažení xxxx 70 xxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxx podanou x xxxxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx platnosti, xx-xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx úřadu.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxx k žádosti xxxxxxxx x kopii; xxxxxxxx úřad může x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nahlédnutí. Xxxxxx-xx plavební úřad, xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyhotovuje.

§24v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotně xxxxxxxxx x podmínkou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx omezenou dobu, xxxxxxxx úřad vyznačí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobu jeho xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx §24v xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxx.

(3) Má-li provozovatel xxxx xxxxx plovoucího xxxxxx anebo plavební xxxx xxxxxxx podezření, xx u xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx stavu, která xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce. Učinil-li xxxxx provozovatel nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx plavebnímu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojmistra xx xxxxxxx ve lhůtě 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy

a) xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxxxx a

b) sdělit xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx plavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Pominou-li důvody, xxx xxxxx xxxx xxxx rozhodnutí vydáno, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx.

(5) Posuzující xxxxx xxxxx lékařský posudek xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx plovoucího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je-li xx znám, a xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojmistra xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xx zdravotně xxxxxxxxx x podmínkou, xxxxx doposud xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plavební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx plovoucího stroje xxxxxxx a tuto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Byl-li lékařský xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx omezenou xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx dobu xxxx nové platnosti xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, byla-li xx xxxxx §24v xxxx. 1 doba xxxxxxxxx xxxxxxx kratší. Xxxxxxx průkazu způsobilosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx držitel průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xx základě výzvy xxxxx odstavce 3, xxxxx xxx plavební xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x poučením o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojmistra xxx xx lhůtě stanovené x xxxxxxxxx výzvě, x kterého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podrobil xxxxxxxx prohlídce, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, že xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vyplývá-li x xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx plovoucího xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje odejme x, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsluze xxxxxxxxxx stroje, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx plovoucího xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(9) Xxxxxx, xxxx a stavy, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx posudku xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2023

§24x

Xxxxxxx xxxxxxxx potřebných x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Má-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx strojmistra xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx důvodů xxxxx podezření, xxx xx podrobil přezkoušení xxxxxxxxxxxx znalostí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xxx xxxxx o důsledcích xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinen xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx podrobit přezkoušení xxxxxxxxxxxx znalostí.

(2) Pro xxxxxxxxx přezkoušení teoretických xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §24e xxxx. 1 x 2, §24e xxxx. 3 xxxx. x) a §24e odst. 5 xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obsluze plovoucího xxxxxx u držitele xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxx být závažným xxxxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí zruší.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojmistra xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neuspěje-li x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx plovoucího xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx plavební xxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti strojmistra xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx plovoucího xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2023

§24x

Xxxxxx, xxxxxxx, odcizení xxxx poškození xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ztrátu, xxxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxx xxxxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx nový xxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxx. Xxxxx-xx x poškození xxxxxxxxx průkazu xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx ode xxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) ohlášení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x vydání nového xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§24z

Povinnost xxx doklady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §24a xxxx. 1 je xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx příslušné funkce xxxxx posádky plavidla; xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx radaru xxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxxx sestavy xxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 7 000 m2, xxxx mít x xxxxx xxxxxxx uveden xxxxxx záznam prokazující xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx používá xxxx xxxxxx zkapalněný zemní xxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, nebo

c) xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §24a xxxx. 5, xx xxxxxxx xxx u xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x sebe xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na zkapalněný xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx u xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zemní xxxx xxxxxx doklad prokazující xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx odborníka na xxxxxxxxxx xxxxx plyn.

§24z xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x účinností xx 1.3.2023

§25

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxxxx odborníka na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Školení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na přepravu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxx prováděním

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx může xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xx právo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školení, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smluvní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx užívání takového xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx výukové xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) má xxxxxxxx simulátor, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxxx dovedností xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx, rozsahu x xxxxxxx provádění xxxxxxx x jeho kontroly,

g) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kvality 52),

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxx,

x) má zajištěno xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zkoušek prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx schopna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xx finančně způsobilou xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx úpadek je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu,

b) x níž xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx pravomocně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx zcela nepostačující,

c) xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xx evidován xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xx sociální zabezpečení xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odborně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx je

a) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odborné xxxx vysoké školy xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxxx xxx provádění školení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx funkce vůdce xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 1, xxxxx xx xxxxx xx vedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 500 xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x teoretických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x pověření xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sídla, má-li xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xx x),

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodlá-li žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx školení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezení organizace, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx školení a xxxx xxxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx zavedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx normou xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx31),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx rozsahu, povede-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx přehled obchodního xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx evidenci,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx zajištěno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx vztah xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, a

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V pověření xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx pověřenou xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Pověřená xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx x plánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx školení x xxxx kontroly,

b) provádět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x způsobem x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx plavidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx simulátoru, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25b xxxx. 5, využívá-li xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx,

x) vést xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx školení xxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx prováděného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx znalostí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxx x závěrečné xxxxxxx zápis, který xxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné datové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osoba

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx pověření,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx

x) x xx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx, xxxxxxx nabytí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podrobné členění xxxxx, které musí xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx plavidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné x xxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxx x teoretických xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zkoušku x xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx posádky plavidla xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plavební xxxx.

(2) Zkouška z xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž se xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zkušební xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odvolávaných xxxxxxxxx xxxxxx. Členem xxxxxxxx komise xxxxx xxx osoba, xxxxx xxxxx na provádění xxxxxxx xx x xxxxxxx na její xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostí, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a závěrečné xxxxxxx, xx provádí xxxxxx ústní zkoušky.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx určeného xxx xxxxx xxxxxxx plavidla xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, průběh xxxxxxxxx xxxx zkoušky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zkušebním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vybavení xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x provádění xxxxxxx x závěrečné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§25b

Simulátory

(1) Plavební xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxxx dovedností xxxxx xxxxxxxx nebo praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx plavidla plujícího xxxxxx radaru, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx žadatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxx plavidla xxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx by x ohledem xx xxxx poměr x xxxxxxxx ohrozila nestranné xxxxxxxxx prohlídky. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx simulátoru xxxx xxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plujícího xxxxxx xxxxxx.

(5) Nesplňuje-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx nezpůsobilosti; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx simulátor, jehož xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; odvolání proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx, o technické xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 53) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby.

(7) Xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx členů posádek xxxxxxxx a odborníků xx plavidlech

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidel x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx je informačním xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx úřad.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a odborníků xx plavidlech xxxx xxxxxx

x) údaje, xxxxx xxxxxxxx xxxx zaznamenává xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx vzory v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 49) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx knížek xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, osvědčení Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx vydaných xxx xxxxxxxx uvedená x §24a xxxx. 1,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx plavidel s xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx držitelům xxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo plavidla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 7 000 x2, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), x

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odcizena.

(3) Xxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový a xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxx vedených v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx pro osvědčení x kvalifikaci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx deníky 54) xx

x) databáze Xxxxxxxx xxxx pro osvědčení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx knížky x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx posádek xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx dne, x xxxx xx plavební xxxx xxxxx, xx xxxxx x úmrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu cestujících xxxx osvědčení Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26

Vedení malého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx malé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx osoba, xxx x tomu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

x) během akce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sledované xxxxx xxxxx ve vyznačené xxxxx této xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, která xxxxxxx věku 18 xxx, jde-li o xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx strojním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 xx/x, při které xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxx hydrostatické síly x vliv xxxxxxxxxxxxxxxx xxx vyvolaných xxxxxxxxx xxxxxx plavidla je xxxxxxxxxxxx,

1. xxxxxxx na xxxxx xxxxx dopravně xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vodní xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

2. uvedené x seznamu obsaženém x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx půjčovny xxxxxx xxxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1 ani plavidlem x xxxxxxxx, na xxxxx cestě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dosáhla věku 16 let a xxxxxxx složila xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx složení xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevyžaduje,

a) xx-xx xxxxxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x námořní xxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx plavidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohonu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 20 xX.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx udělí xxxxxxxxx k vedení xxxxxx plavidla podle xxxxxxxx 1 rozšířené x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu způsobilosti xxxxx xxxxxx plavidla xxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx x úspěšně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x praktických dovedností xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xx nevyžaduje,

a) xx-xx xxxxxxx držitelem xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx udělení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k vedení xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 x2.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plavidla xxxxxxxx, který již xx xxxxxxxxx takového xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní průkaz xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx výkonu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rekreačního xxxxxxxx, odpovídá-li x xxx vyznačené oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx doložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla, odpovídá-li x xxx vyznačené xxxxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Plavební xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx Evropské hospodářské xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx plavidla a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx cesty Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx vnitrozemské vodní xxxxx, na xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na kterých xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x do 4o Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxx"), xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadateli, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26b

Oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx malého

(1) Xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rekreačního xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cestě, xx níž xx xxxx xxxxxxxxx uznáváno xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobyt xxxx xx xxxxxxx xxxxxx státu, který xxxx xxxxx rezolucí, xx držitelem platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx vodní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx zahraniční vnitrozemské xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx mořských xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem Xxxxx republiky, xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, který není xxxxx xxxxxxxx,

1. xx xxxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dosáhla xxxx 18 xxx x úspěšně xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zkoušku z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plavidla x pobřežních mořských xxxxxx, xxxx

2. je xxxxxxxxx platného mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem dokládajícího xxxxxxxxx xxxxx písmene x) x úspěšně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mořských xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx plavební xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění. Vydal-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadateli, xxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plavidla, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx x plachtou, xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 5 dokládajícím xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokládajícím xxxxxxxxx x výkonu funkce xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pohonem xxx omezení xxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26c

Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plavidla, xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxx §26a odst. 1, 2 nebo 6 xxxx §26b odst. 1 musí xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla, x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx-xx žadatel xxxx držitelem x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx složení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx malého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1, 2 xxxx 6 xxxx §26b xxxx. 1 úspěšné xxxxxxx xxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží, xxxxx-xx x xxxx xxxx xxx 2 xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxx vyhovění xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1, 2 xxxx 6 nebo §26b odst. 1 xxxxxxx složení zkoušky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxxxxx x pobřežních xxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx termín xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, plavební xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26d

Zkouška x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných k xxxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx z teoretických xxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxx plavidla xxxx plavidla x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodách xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx mohla být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx x složena x xxxxxxxx jmenovaných x xxxxxxxxxxxx ředitelem plavebního xxxxx. Xxxxxx zkušební xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, jejíž účast xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx její xxxxx x zájemci o xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxx průběh xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných k xxxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx mořských xxxxxx xx xxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxx obsahujícího xxxxxx xxxxxxxxx náhodným xxxxxxx xx souboru xxxxxxxxxx xxxxxx, který plavební xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mořských vodách xxxxxx xxxxxxx poté, xx plavební xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky x teoretických xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zkoušky, xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zkušebním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 372/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26e

Zkouška x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx pověřená xxxxx. Xxxxxxx se skládá x místě xxxxxxx xxxxx osobou x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovedností zájemce x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx technické parametry x xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxx, xx ověří xxxx xxxxxxxxx,

x) pořídí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) vydá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky osvědčení.

(3) Xxxxxx-xx o to xxxxx xx 15 xxx ode xxx, x xxxx neuspěla x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx malého xxxx rekreačního xxxxxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx sám xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plavidla, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x vedení malého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a vzor xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx složení stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxx xxxx rekreačního xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx 21 xxx x je x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x prokáže, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby.

(2) Xxxxxxx způsobilým x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plavidla xx ten, xxx xx po xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx platného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složil zkoušku x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxx, xxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx malého xxxx xxxxxxxxxxx plavidla, xx provádí na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx x místě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a složena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxx xxxxx. Členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx xxxxx xx provádění xxxxxxx by x xxxxxxx xx její xxxxx x xxxxxxx x složení xxxxxxx xxxxxxxx nestranný xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx porušila povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Dovednosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilost x provádění zkoušky x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx nebo rekreačního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx hodnocení, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zkušebním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx této způsobilosti, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postup xx xxxxxxxx doby xxxxxx platnosti

(1) Průkaz xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla xx xxxxxx

x) xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 65 xxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 70 xxx, xxxxxxx-xx oprávnění x vedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 65 xxx, xxxx

x) po xxxx 2 let, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx malého nebo xxxxxxxxxxx plavidla pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 70 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uplynutí doby xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx namísto xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilý. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx původní průkaz xxxxxxxxxx xxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxx nového xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x kopii; xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2023

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx schopnost k xxxxxx malého xxxx xxxxxxxxxxx plavidla.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1, 2 xxxx 6 xxxx §26b xxxx. 1 xxxxxxxxx způsobilost žadatele x z lékařského xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx xx zdravotně xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rekreačního plavidla xxxxxxx x tuto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxxx nebo mezinárodním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotní stav xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dobu, plavební xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx §26g xxxx. 1 xxxx platnosti průkazu xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x držitele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx plavidla nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rekreačního plavidla xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 1 měsíce xxx dne doručení xxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlídce a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podrobil.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx zdravotního xxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx plavební xxxx činnost xxxxxxxxxxx xx vedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pominou-li důvody, xxx xxxxx xxxx xxxx rozhodnutí vydáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu posuzované xxxxx x plavebnímu xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx průkazu způsobilosti xxxxx xxxxxx plavidla xxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, že xx zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x průkazu, plavební xxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podmínku x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx lékařský xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce rekreačního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, plavební xxxx xxxxxxx v xxxxxxx dobu jeho xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx §26g xxxx. 1 xxxx platnosti xxxxxxx kratší. Xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx plavidla nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx případech předložit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rekreačního xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podrobil xxxxxxxx prohlídce na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx opakované xxxxx, x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx průkazu způsobilosti xxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx plavební xxxx, xx se x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx zdravotně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx x xxxxxx malého nebo xxxxxxxxxxx plavidla xxxxxx x, xxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxx rekreačního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plavebnímu úřadu xx 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podmiňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx důvodem xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, druhy prohlídek x xxxxxx obsah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26x

Xxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx x xxxxxx malého xxxx xxxxxxxxxxx plavidla

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx rekreačního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve jej xxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxx podezření, xxx xx podrobil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxx o xxxxxxxxxx nepodrobení xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx termínu podrobit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, místo x formu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zkušební xxxxxx, xxxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §26d xxxx. 1 xx 3 obdobně.

(3) X xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx pozbytím xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo rekreačního xxxxxxxx x držitele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zakáže xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx, plavební xxxx xxxxxxxxxx zruší.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxxxx přezkoušení, xxxxxxxx xxxx mu odejme xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo rekreačního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx plavební xxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je držitel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxx odevzdat tento xxxxxx plavebnímu xxxxx xx 15 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, způsob xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx jmenování zkušebním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§26i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§26j

Ztráta, zničení, xxxxxxxx xxxx poškození xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx nebo mezinárodního xxxxxxx způsobilosti vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu anebo xxxxx svého xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxx xxxxxxxx plavebnímu xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy x xxxx skutečnosti xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xx ohlašovatel, plavební xxxx vydá nový xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 15 dnů xxx xxx

x) vydání nového xxxxxxx, xxxx

x) ohlášení xxxx skutečnosti, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§26x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x účinností xx 1.3.2023

§26x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plavidla

Vůdce xxxxxx xxxx rekreačního xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, je xxxxxxx xxx x xxxx při xxxx xxxxxxxxxxx platný průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§27

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní

Žádost xxxxx §24b, §24c, §24h xxxx. 1 xxxx 2, §24j xxxx. 2 xx 4, §24o xxxx. 1, §24p odst. 2, §24q xxxx. 1, §24r xxxx. 2, §24u odst. 1, §24v xxxx. 2, §26a odst. 1, 2 nebo 6, §26b odst. 1 xxxx §26g xxxx. 2 xxxx být xxxxxx rovněž způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plavebním xxxxxx; x takovém případě xxxx xxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 55) x §24d odst. 3, §24h odst. 6, §24j xxxx. 5 xxxx třetí, §24p xxxx. 3 xxxx xxxxx x §24r xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 56) xxxx xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxx funkce xxxxx posádky plavidla, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxx, používá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxxx xxxxxxx plavidel x xxxxxxx alespoň 7 000 m2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemní xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na

1. xxxxxxxxx plavidle 50) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx plavidle xxxxxxxxxxxx xx této xxxxx xxxxx xxxxxxxx složkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxx, plavebním xxxxxx xxxx správcem xxxxx cesty, xxxx

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx plavidlem xxxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx plavidlem.

§27a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2023

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu

Účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx

x) xxxxx plavidla,

b) člen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxx obsluhující xxxxxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxxx zařízení,

e) xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, a

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx činnost, xxxxx může ovlivnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxx x plynulosti plavebního xxxxxxx, lidského xxxxxx xxxx zdraví, xx xxxxxx škody xx xxxxxxx x aby xxxxxxxxxx nehodu v xxxxxxxxx provozu nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, znečištění xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx plavebního provozu xx xxxx povinen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx a xx stavbách xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Každý, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx plavebního xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx vodní xxxxx x plavebnímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výskytu xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x vzniku xxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxx toho, xxx xx xxxxxxxx.

§29x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx značení

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx plavební zařízení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, používat xx x vyvazování xxxxxxxx xxxx na vodní xxxxx xxxx x xxxx blízkosti umísťovat xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, odstraňovat xxxx přemísťovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxxx plavebního xxxxx. Souhlasu plavebního xxxxx není xxxxx, xxxxxxx-xx x plavebním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx plavebnímu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx přemístění plavebního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxx x umístění, xxxxxxxxxx xxxx přemístění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx xxxxx cesty.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nacházející xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plavebního značení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx pozemku xxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Povinnosti vůdce plavidla, xxxxx xxxxxxx plavidla x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx povinen,

a) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pluje,

b) xxxxxxxx, aby

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plavidla xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx neohrožovalo xxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxx plavidla nebo xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodní xxxxx x xxxxxx xx xx,

x) xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavby xx vodní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx před xxxxxxx xx plavební komory, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vodní cesty, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxx radiotelefonního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pádu xxxxxxxx x úniku xxxxx, které mohou xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx plavebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x případě xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx bezpečnost plavby, xxxxxxx uživatele vodní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestu, nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx úniku xxxxxx xxxxx,

x) neodkladně xxxxxxxx plavební úřad x xxxxxxx xxxxx xxxxx

1. o xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možné učinit xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx x) xx x), x je-li xx xxxxx, toto xxxxx xxxxxxxxx označit,

2. x xxxxxxxx výskytu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na vodní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. o zjištěných xxxxxxx, přemístění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškození xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx plavidla xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plavby, x xxxx x zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit řádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx plavidle a xxxxxx odstranění x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx vodního xxxxx, xxx kterém xx xxxxxxxx xxxxxx, umístit xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ochrannou xxxxxx xxxx chráněného xxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxx niž xxxx schválena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx je dále xxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předmětů x xxxx bezprostřední blízkosti, xxxxx xx xx xxxxx zakrýt, změnit xxxx xxxxxx xxxx xxx za xx xxxxxxxx, x zajistit, xxx xxxxxx užívány xxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxx xx zvukové xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx xx plavidle xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozu xx březích xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xx ní xx nacházejících, přístavních xxxxxxxx nebo životního xxxxxxxxx, x aby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx zejména xxx

x) xxxxxxxxx, křížení směrů, xxxxxxx xxxxxxxx plují x předjíždění,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx plavby,

c) xxxxxxxx, křížení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx plavidlu nebo x xxxxx, kde xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx vlnobitím x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x sestavě plavidel x xxxxxx sestavy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strojů x chodu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx možností xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, přes xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) plavbě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, nasednutí xxxx potopení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přepravuje nebezpečné xxxx,

x) stání plavidla, xxxx

x) provádění dezinfekce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxx vztyčena xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx způsobem xxxxx §16.

(5) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx; tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xx vydanými xxxxxxx xxxxx. Vůdce plavidla, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx řídit xx xxxxxxx vůdce xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) být přítomen xxx obsluze xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx a

b) xxxxx xxx obsluze xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x k) x odstavci 2 xxxx. x).

(7) Člen xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx plavidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxxxxxx lékařskému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§29x

Xxxxxxxxx zařízení

(1) Xx xxxxxxxxx vodní cestě xx xxxxxxxx

x) vléci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plavidel xxxxxxxxx xxxxx sebe, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, přístavišti xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zákaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx výzkumné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxxxxxx údaj x místě x xxxx uskutečnění xxxxx x x xxx, xxxx-xx k jejímu xxxxxxxxxxx potřeba xxxxxxx xxxxxxxx provoz.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §30a xx x její provozní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

§29x

Xxxxxxx a potápění

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, kde xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx vodní xxxxx xxxxxxxx podle §30a xxxx. 1,

x) do xxxxxxxxxxx 100 x xx mostu na xxxxxxxxx vodní cestě,

d) xx xxxxxxxxxxx 100 x od xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx komoře x xx xxxxx ploše xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx až x xxxxx, xxx xxxxx zařízení k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na proplavení, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxx práce, údržbu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx staveb vodních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, ve xxxxxx xx potápění xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx ohrožena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, ani bezpečnost xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx povinna xxxxxx xx tak, xxx xxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxx x bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx křížit xxxxx přibližujícího xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xx osobu koupající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lehátka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odstavce 1 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ponoru xx hladině xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxx xx plováku x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxx plutí na xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které se xxxxxxxx xxxxx účastní, x bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavebního provozu.

(2) Xxxxx xx plováku x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx tažného xxxxx x noci, xx snížené xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx významných vodních xxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§29x

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx plavidla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobu provozující xxxxxxxx činnost ve xxxxx za xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x bezpečnost xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx snížené xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Přemísťování xxxxxxxxxx zařízení na xxxxx xxxxx, plavba xxxxxxxxxx tělesa x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx ponor xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx parametrům xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx ní xx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plavidel xxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx zvláštní přepravou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx. Plavební xxxx v povolení xxxxxxx dobu, xx xxxxxx se xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení, xxx-xx x plavbu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx délka, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx přemístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx plavidla xxxx xxxxxxx plavidel x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x

Xxxx na sledované xxxxx xxxxx

(1) Xxxx xx sledované xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx řízení, lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxx x nedojde-li k xxxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx plavba xxxxxxxx, proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx plavba, plavebním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx značení udržovat.

(2) Xxxxxx xxxxxxx plavebním xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29j

Povolení k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Zvláštní signalizaci xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Plavební xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx, měřící xxxx xxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx signalizace nezbytné

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob xx plavidle,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx signalizace xx xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavebního provozu

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx bezpečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx bezpečného xxxxxxxxxx xx plavidle,

b) nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, úseku xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kontrolního xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx náležitosti ohlášení x xxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) druhy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx a jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx plavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx dohled xxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx vedení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx správného xxxxxxxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx povolené rychlosti xxxxxx,

x) xxxxx optické x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx být xxxxxxxx vybaveno, x xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx zajištění bezpečnosti xxxx xx plavidle x xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx předcházení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, vodní cesty xxxx staveb na xx se xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx třídění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx plavidel x způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxx xx osoby.

§29k xxxxxx právním předpisem x. 187/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx složek xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xx ustanovení §29, 29b, 29d x 29j xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§30

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx plavidla

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx na vodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx povolení k xxxxxxx,xxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Za zahraniční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx doklad jiným xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X vydání povolení x provozu rozhoduje xxxxxxxx úřad. Podmínkou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx, xxxx plavební úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozované xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx vodní plocha

(1) Xx-xx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod 28) a nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx kterém se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx xxxxx §29b xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 3 písm. a), x), d), e) x x), xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx nebo x provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jízdě, xxxx

x) provozování xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx za plavidlem.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx na xxxxxxxx xxxxx ploše xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plavidel, xxxxx xxx xx vymezené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxx správce xxxxx cesty. Obec, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se vymezená xxxxx xxxxxx má xxxxxxxx, xx dotčeným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Plavební xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxx vydání. Xxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 4 xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx říčních xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx vodní xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx provozování vymezeny.

(7) Xx zakázáno

a) xxxxxxxx xx vymezené xxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx, xxxxx na xx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vymezené xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 mimo xxxx xxxxxxxx dobu, xxxx

x) vplouvat xx xxxxxxxx vodní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x plavidlem, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určena.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx xxxxxxxx vodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx malých xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx malých xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") lze xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxx provozovat. Žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vodní xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx

x) provozní xxx xxxxxxxx,

x) povodňový xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx půjčovat.

(2) Xxxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) navrhované xxxxxxxx půjčovny xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plynulost xxxxxxxxxx provozu a

b) xxxxxxxx, která žadatel xxxxx půjčovat, splňují xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx půjčování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx cesty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx x ohledem xx bezpečnost a xxxxxxxxx plavebního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vodní xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plavidel.

(4) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x zajištění bezpečného xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx plavidel, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx jiné xxxxxxxx, než xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vhodné xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx na úseku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx plavební xxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x dokladech, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx vydané xxxxxxxx xxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v povolení, xxxx

x) x odnětí xxxxxxxx požádal.

(7) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze v xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31

Nehoda x xxxxxxx xx vodní xxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo x příčinné xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx za xxxxxxxx poškození nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx znehodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx samotného xxxxxxx, xxxx poškození xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx cestě.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plavidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx, k xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vodní xxxxx, byla neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxxxx nehody došlo xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx kvality xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx, xx vůdce xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost se xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx, xxxxxx účastníkem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx poškození xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Plavidlo xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx opustit xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxxx xxx nehodě x poškození xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx plavidla xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravit xxxxxxxx k nejbližší xxxxxxx nebo xx xxxx bezpečné xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebezpečí

§31a

(1) Ocitne-li xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx společném nebezpečí, xxxx vůdce plavidla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na lodi xxxx xxxxxxxxxxxxxx věcech xx xxxxxx odvrácení xxxxxxx xxxxx. Každý, xxx z toho xxx xxxxxx, dá xxxxxxxxxxx poměrnou xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nemá ten, xxx svoji xxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nenahlásil nebo xx nahlásil nesprávně. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx na věci, xxxxx xxxx přepravovaná xxxxx x xxxx. Xxxx-xx však xxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx vlastník xx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx věci xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxx xxxxx xx takové xxxx xxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.6.2019

§31x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §31a xxxx. 1 věty xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"); dispaší xx xxx tyto účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxxx škod. Xxxxxxxxxxxx lodě dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dispaše.

(2) Xxxx-xx některá xx xxxxxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxx zveřejnění x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx námitky, xxxx dispašéra na xxxx xxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Návrh xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx komorou Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx osobu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zveřejní xx x Xxxxxxxxx věstníku. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx soud xxxxxx, xx dispašér xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx soudu. Xxxxxx-xx řízení x xxxxxxx dispaše jinak, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

§31x vložen právním xxxxxxxxx č. 135/2019 Xx. x účinností xx 19.6.2019

§32

Jmenuje-li xxxxxxxxx Hospodářská xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx tak xx xxxxxxxx složení xxxxxxx x právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxx informační xxxxxx

§32x

(1) Xxxxxx říčních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxx provozu x dopravy xx xxxxxxxxxxxx plavbě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 30) x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx cestě, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxx říčních informačních xxxxxx xx informačním xxxxxxxx veřejné xxxxxx 31).

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xx plavidle.

(4) Informační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a strukturu xxxxxxxxx x omezeným xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§32x

(1) Správce systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do systému xxxxxxx informačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytnuté třetími xxxxxxx.

(2) Informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx nebo vůdce xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rejstříku xxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxxx-xx xx x údaje x xxxxxx xxxxxxxx, nákladu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx událostech na xxxxx cestě,

b) xxxxxxx xxxxx cesty, xxxxx-xx xx o xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x klimatických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jedná-li se x údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x jeho xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, formu, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§32x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x souladu x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, formu x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ztrátou xxxxxxxxx.

(2) Správce systému xxxxxxx informačních xxxxxx xxxxxxxx x vloží xxxxxxxxx xx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlení xxxx, xx xx x ní xxxxxxxx, xxxx poté, xx xx ověřil. Správce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx neuvedených v §32b xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedených x systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx. X žádosti xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxxxx uvést xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o zpřístupnění xxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xx kterým xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xx žadatel xx provozovatelem xxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rejstříku xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle §9. X rozhodnutí xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x omezeným přístupem.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx říčních xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou přístupový xxx xxxxxxxxxx přístup x informacím xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx x x kterého xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3, xx povinen xxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx nastala.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb rozhodne x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpřístupnění části xxxxxxx informací vedených x systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ukončí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx malých plavidel xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxxx, u xxxx bylo xxxxxxxxxx x zpřístupnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxx xx omezen xxxxxxx, xxxx

x) o xx požádá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxx ze souboru xxxxxxxxx vedených v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterým xx omezen přístup, xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx

x) orgánům xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x systému říčních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Vojenské policii, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě x příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx systém xxxxxxx informačních xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx říčních xxxxxxxxxxxx služeb zpřístupní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§32d

Výrobek xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx úřad schválí xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§32x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určeným

a) xx xxxxxxxxx xxxxxx x pohybu xxxxxxxx x xxxxx vnitrozemského xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 45) x

x) x zobrazování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x poloze x pohybu plavidel xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zobrazování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx map x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 46).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; to xxxxxxx xxx stání xxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby byla xxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx plavebního provozu. Xxxxxxx-xx v průběhu xxxxxx na xxxxxxxx xxxx programovém vybavení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx plavidla xxxxxxxx xxxxx předchozí věty, xx xxxxxxxx

x) pokračovat x již xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx a

b) xxxx s xxxxxxxxx x přístavišti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s vlastním xxxxxxx, které

a) xx xxxxxxxxxxx na dopravně xxxxxxxx xxxxx cestě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx x

x) je

1. xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plavidlem xxxx xxxxxxxx lodí,

2. plovoucím xxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 7 xxxxx provozovaným xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x programového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.12.2019

XXXX XX

XXXXXXXXXXX VODNÍ XXXXXXX

§33

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx může xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx 8).

(2) Za xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy pro xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx x xxxxxxx posledních xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx neoprávněně, x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tří let xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx vodní dopravy xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§33x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxx dopravy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vykonané zkoušce x xxxxxxxx, které xx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem, a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Bližší xxxxxxxx xxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonané xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nahrazuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx předměty xxxx xxxxxxxx x pokud xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsah x xxxxxx zkoušek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xx stanovisku xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxx 8) xxxxx xxxxxxxx úřad, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti (§33), xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§35

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx přepravit xx xxxxxxxxx xxxx osobu, xxxxx x xx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, 9) jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx x xxx provozní xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovat, xxxxxx xxx, tarif, xxx zahájení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx přepravu xxxxx x xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 32) vydá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx splnění xxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 38).

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

§36

Přeprava xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a látky, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xx dovoleno přepravovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 39), a xx za xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx

(1) Xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poradce xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeními, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejlepší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na přepravu xxxxxxxxxxxx věcí,

c) vypracovávat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx uchovávat xx xxxx 5 xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) sledovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

g) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnanci, zda xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx,

x) sledovat uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoliv xxxxxx nebo mimořádné xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebezpečných věcí,

i) xxxxxx vážné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rušivé zásahy, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rušivých xxxxxx,

x) xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výběru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Bezpečnostním xxxxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxx. Xxxxxxxxx získání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x složení xxxxxxx. Osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxx xxxx.

(5) Plavební xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 14)

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxx výběrovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx související se xxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávnění může xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zaměstnávajících bezpečnostní xxxxxxx,

x) způsobilost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žadatelů xx zkouškám,

c) odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x provádění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 5 xxx, x xxxxxxx se x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plavební xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx oprávnění odebrat, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky x xxx xxxxxxxxx.

(7) Podmínky xxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxx, xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Náležitosti xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x činnosti podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poradce, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§36b

Pracovní doba xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xx povinen určit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vodní xxxxxxx xxx, xxx její xxxxx nepřesáhla

a) 14 xxxxx během 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) 84 xxxxx xxxxx x x xxxxxxx 72 xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx 4 měsíců xx xxxx jdoucích x

x) 2 304 hodin xx xxxxxx 12 xxxxxx xx sobě xxxxxxxx.

(2) Byl-li základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sjednán xx dobu kratší xxx 12 xxxxxx xx xxxx jdoucích, xxxxxxxxx délka pracovní xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxx dobu zaměstnance xx vodní xxxxxxx xxx, aby její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nepřesáhla 42 xxxxx týdně.

§36b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§36c

Doba xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x práci xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vodní dopravě xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx 10 hodin xxxxx 24 hodin xx sobě xxxxxxxx. Xxxx odpočinku podle xxxx první může xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxx jedna xxxx xxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx může být xxxxxxx až na 6 xxxxx během 24 hodin po xxxx jdoucích, xx-xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vodní xxxxxxx xxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxx odpočinek xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vodní xxxxxxx 1 xxxx více xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx počtu xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxx dnů bezprostředně xxxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dopravě xxxxxxx

x) 0,2 xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx po xxxx jdoucí xxxxxxxx xxx,

x) 0,3 xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx a

c) 0,4 dne xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vodní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx počet xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx celých xxx odpočinku xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx poměrné xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se poskytnou xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx celého xxx odpočinku.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx zaměstnancům xx vodní xxxxxxx xx §88 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx a §88 odst. 2 xxxxxxxx práce xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx činit více xxx 15 xxxxx.

§36x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx pracovní xxxx xx dále xxxxxxx jméno vůdce xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxx xx vodní xxxxxxx vykonává xxxxx, x xxx-xx x xxx, xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx pro xxx xxxxxxxxxxx ve vodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx správnost xxxxx obsažených xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx doby. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx vodní xxxxxxx xxxxx podepsat, xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Provozovatel xxxxx xxxxxxx předá xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x evidence pracovní xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx jeho xxxxxxxx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/2017 Xx. s účinností xx 30.9.2017

§36x

Xxxxx k zákoníku xxxxx

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy x zaměstnancem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§37

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx vodní dopravy xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx smlouva, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x trvalým xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizího xxxxx. Xx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy se xxxxxxxxxx xxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxx x těchto xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx konfederaci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidovanými x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Povolení xxxx xxx xxxxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, oprávněn xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXX

XXXXXXXX XXXX XXXXX DOPRAVY

§37a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) kontroluje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k přepravě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) sleduje, zda xxxxx nabídky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevede x vážnému narušení xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lednu a xxxxxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxxx x celkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/2004 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

§37b

Ustanovení §37a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx výlučně xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx 300 kW,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než 450 xxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) správce xxxxx xxxxx.

§37c

Porucha xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx převyšuje xxxxxxx xx xxxx xxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx měsíců, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxx-xx x těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 15)

§37c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§37x

(1) Nastane-li porucha xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx Komisi x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx plavidel. 16) Za xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádost, zejména xxxxxxxx náklady x xxxx xxxxxxx druhů xxxxxxx, sazby xx xxxxxxx lodního xxxxxxxx x xxxxx poptávky.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx kapacity plavidel xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxx-xx porucha xxxx vodní dopravy, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxx"). Na xxxx xxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem. 16) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx vázány. Xxx xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxx účtu x xxx xxxx xxxxxx se Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Evropské xxxx. 17)

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x mezích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xx nevztahuje xxxxxxx xxx. Rozhodnutí ministra xxxxxxx se zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx prostředky xxxx xx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

§37x

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx reprezentujícími provozovatele xxxxx dopravy x xxxxxxxx xx ve Xxxxxxxx dopravy.

(2) Provozovatel xxxxx dopravy má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Ministerstvo xxxxxxx x vysvětlení, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vztahu k xxxx.

(3) Podrobnosti o xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

ČÁST XXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX X PLAVBĚ

§38

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Praze, který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X čele Xxxxxx plavební xxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§39

Státní xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x Xxxxxx plavební xxxxxx.

§40

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx věcí, xx kterých rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx správa xx xxxxxxxx xxxxxxx říčních xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx správa xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx cestujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40) x vyřizuje xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 39),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §29b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, dohlíží xx xxxxxx plnění a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxx xx xxxxxx řádného xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx včasného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, zavedení systému xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 52).

§41

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu prováděním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx prováděním xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x odnětí tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktických dovedností xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx o těchto xxxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx vodní dopravy,

g) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxxxx vodní dopravy,

h) xx odvolacím orgánem xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx 25),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

§42

Státní xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx vodních xxxxxxx x xxxxxxx xx nich xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx správa.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spadá. Pověření xxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx k výkonu xxxxxxxx dozoru má xxxxx průkazu.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plavebního xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba") xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kotvišť, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plavidel, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(5) Kontrolující xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plavidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

x) na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, životní xxxxxxxxx xxxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) plavidlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsazení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zkapalněný xxxxx xxxx, obsluhuje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlivem xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx zakázána xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx osoba rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plavba xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x), xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx je přiměřeně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřuje xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx §10 xxxx. 3 x 4 obdobně. Xxxxx xxxxxxxx nadále nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx plavební xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti.

(7) Xxxxx plavební xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xx 7 xxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců Xxxxxx plavební xxxxxx, xxxx xxxx, postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx dozoru x její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §6 xxxx. 3 provozuje xxxxxxx část xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) provádí xx xxxxxxxx přístavu činnost xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §8a xxxx. 1 provozuje xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kotviště xxx xxxxxxxx plavebního úřadu,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístaviště, překladiště, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §8a odst. 5,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxx s §8a xxxx. 7 xxxx. x) nevyznačí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx x §8a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx využití xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vývaziště xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §10d xxxx. 5 xxxxxxxx plavebnímu xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx plavidla x rozporu x §14 odst. 5 xxxx §15a odst. 4 neoznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v plavebním xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx plavidel,

h) x rozporu x §29a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx umístěné xx xxxxx xxxxx xxxx x její xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx plavidla, xxxx xx xxxxx cestě xxxx v xxxx xxxxxxxxx umístí předmět, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx značením,

i) x xxxxxxx §29a xxxx. 2 umístí, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx plavebního úřadu,

j) x xxxxxxx x §29e odst. 2 xxxxxx xxxxx plutí xx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §29f xxxx. 2 xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §30a xxxx. 1 mimo části xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxx ze zákazů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebezpečné xxxx v xxxxxxx x §36 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejímu výkonu,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které pluje xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx pohyb tlačné xxxxxxx plavidel s xxxxxxx alespoň 7 000 x2, aniž xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výkonu,

c) xxxxxxxx xxxxxx vůdce xxxxxxxx, xxxxx je uvedeno x §24a odst. 1 x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn,

d) vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemní xxxx, xxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx stroj, xxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx praxi v xxxxxxx plovoucího xxxxxx xxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx,

x) xxxx vůdce xxxxxxxx nezaznamenává xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxxx xxxxx §24f xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn xxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx zákaz činnosti xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx člena posádky xxxxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radaru xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2, výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obsluze plovoucího xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxx služební xxxxxx xxxxx xxxxx svého xxxxx, popřípadě xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

h) xxxx člen posádky xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 1 x xxxxxxx s §24z odst. 1 xxxx x sebe xxx jeho provozování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx funkce člena xxxxxxx,

x) xxxx vůdce xxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxx xxxxxx radaru xxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 7 000 x2, v xxxxxxx x §24z xxxx. 1 písm. x) nemá u xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx je xxxxxxx x §24a xxxx. 1 a xxxxxxx xxxx xxxxxx zkapalněný xxxxx xxxx, v xxxxxxx s §24z xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x xxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxxxx zemní xxxx, nebo

3. který xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx, x xxxxxxx x §24z odst. 1 xxxx. c) xxxx u xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxxx,

x) xxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zemní xxxx x xxxxxxx s §24z xxxx. 2 xxxx 3 xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxxxx x jejímu xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §24z xxxx. 4 nemá x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje xxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx plavidlem xxxxx §24a odst. 1, xxxx rekreační xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vedení,

m) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx vedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxx příjmení xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §26k xxxx x sebe xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plavidla xxxx průkaz způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx

1. x xxxxxxx x §29b xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx plovoucího xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §29b xxxx. 6 písm. x),

x) vykonává

1. funkci xxxxx xxxxxxx plavidla, xxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemní plyn, xxxxxxxxx plovoucí xxxxx xxxxx vede malé xxxx xxxxxxxxx plavidlo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, u xxxxx je xxxxxxxx xxxxx alkoholu nižší xxx 0,5 promile, x xxxx xxxxxxxx xx vedeno na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx toku Xxxxx xx Xxxxxxx xx ústí vodního xxxx Moravy xxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xx ústí xxxxxxx toku Xxxxx xx říční xx 196,0 (xxx Xxxx), xxxx

2. jinou činnost xxxxxxxx x plavbou xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx bodem 1, xxx níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx návykové xxxxx; xx neplatí, je-li xxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx ovlivněna xxxxxxx xxxxxxxx a tato xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx plavidle xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx evidenci xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx je vedeno xx xxxxxxxxxxx vodní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx Bečvy xx Xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx Moravy xxxx xx vodním xxxx Moravy od xxxx vodního toku Xxxxx xx říční xx 196,0 (xxx Xxxx), xxxx

x) jako xxxx xxxxxxx plavidla, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo činnost xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx plyn, strojmistr xxxx xxxxx malého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x §29b xxxx. 7 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepodrobí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx lékařskému vyšetření.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xx xxxxxx pokynem k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxx §22b xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx zdraví, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vodní cestě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §29 xxxx. 3 neučiní xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx vodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx rybolovné xxxxxxxx x xxxxxxx x §29c odst. 1 xxxx 3,

x) xx koupe xxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xx koupání xxxx xxxxxxxx podle §29d xxxx. 1 xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29g odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §29h xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §29j xxxx. 1 užije xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xx v xxxxxxx x §29b xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění bezpečnosti x xxxxxxxxxx plavebního xxxxxxx.

(5) Xxxxx plavidla xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §8 xxxx. 1 x 6 xxxxxxxxx, xxx xxx provozování xxxxxxxx x přístavu xxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §8 odst. 4 x 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx veřejného přístavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §18 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,

f) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §22a odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §29b odst. 1 až 3 x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plavebního xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29b xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 odst. 2 nezajistí ohlášení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 odst. 3 xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x nejbližší xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx místo, nebo

l) x xxxxxxx x §32e xxxx. 2

1. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx polohy x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx elektronických plavebních xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx plavidel, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Vůdce plavidla, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx se x xxxxxxx x §29b xxxx. 5 neřídí xxxxxxx vůdce sestavy xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §29e xxxx. 1 při xxxxx xx plováku x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxx

x) x xxxxxxx x §29f xxxx. 1 xxx vlečení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vleku xx plavidlem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo bezpečnost xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx vodní cestě xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxx nelze xxxxx §9 odst. 1 xx 3 xxxx §10c xxxx. 1 xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §18 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lodními xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 nezajistí, aby xxx plavidlo byl xxxxx xxxxxx lodní xxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §19 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx cestě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx plavidla,

f) x xxxxxxx s §23a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, záchrannými xxxxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx,

x) x rozporu x §23a xxxx. 2 nevybaví plavidlo xxx, xxx na xxx mohla xxx xxxxxxxx státní vlajka Xxxxx republiky,

h) v xxxxxxx s §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx plavidla xxxxxxxx x požadovaném xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24n xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx vykonávala xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24n xxxx. 8 nezajistí, xxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) x rozporu s §24n xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx obsluhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxx získává xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx držitele platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojmistra, xxxx

x) v xxxxxxx x §32e odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určeným ke xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických plavebních xxx a informací x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §10b xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §23a xxxx. 3 xxxxxxxxx hlídku nebo xxxxxx xxx plavidlem, xxxx

x) x xxxxxxx x §23a xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx zakázána xxxxxx, xx přístavu s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jiného chráněného xxxxx nebo nezajistí xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx.

(10) Vůdce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §31 xxxx. 2 nezajistí xxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx plavidla, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x podpoře xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32b odst. 2 xxxx. a).

(11) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §29d xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §29d odst. 6 xxxxxxxx xxxxx ponoru xx hladině xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx štěrkoviště xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §29i odst. 1.

(14) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nezajistí xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 5.

(15) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 8 písm. x),

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx c), odstavce 8 xxxx. x), x), x), i), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x),

x) xx 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), písm. x) xxxx 1, xxxx. x), x), x), k), l) xxxx m), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), x), x), f), xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 3 písm. x), x), x) xxxx h), odstavce 5 xxxx. x), x), x), x), x) nebo k), xxxxxxxx 6, odstavce 8 xxxx. b), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 10 xxxx 14,

d) do 50 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), písm. x) xxxx 1, xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x), f), i) xxxx písm. l) xxxx 1, odstavce 7, xxxxxxxx 9 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 11 xxxx 12,

x) xx 10 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx. e) xxxx 2, písm. x) nebo g), xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodu 2 xxxx 3, xxxx. x), i), j), x), písm. x) xxxx 2 nebo 3 xxxx písm. x), odstavce 3 xxxx. x), x) xxxx i), xxxxxxxx 5 písm. b), x) xxxx písm. x) xxxx 2, xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx 9 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 13.

(16) Xxxxx xxxxxxxx xx 2 let xxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), e), x), x) nebo x).

(17) Xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), písm. x) xxxx 1, xxxx. x), x), j), x), x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), i), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. c), x), x), x) nebo x), odstavce 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x), x), x), f), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 7, xxxxxxxx 8 písm. x), x), d), x) xxxx g), odstavce 9 xxxx. x), xxxxxxxx 10 písm. x) xxxx b) xxxx xxxxxxxx 11, 12, 13 xxxx 14,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), jde-li x xxxxxxxx zákazu xxxxx §8 xxxx. 5 xxxx. a), xxxxxxxx 1 písm. x), j), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x) xxxx n), xxxxxxxx 3 písm. x), d), x), x) nebo i), xxxxxxxx 5 písm. x), d), e), x), h) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx 11.

§44

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §6 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístavu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

b) x xxxxxxx s §8a xxxx. 1 xxxxxxxxx přístaviště, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx plavebního xxxxx,

x) xxxxxx podmínky xxxxxxxxx x povolení x provozování přístaviště, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. x rozporu s §8a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístaviště, xxxxxxxxxxx, vývaziště xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx x §8a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plavebního úřadu xxxxxxxxx x způsobu x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vývaziště xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx plavidla x xxxxxxx s §10d xxxx. 5 neoznámí xxxxxxxxxx úřadu, xx xx plavidlo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx vlastník xxxxxxxx v xxxxxxx x §14 xxxx. 5 xxxx §15a xxxx. 4 neoznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29a xxxx. 1 poškodí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařízení umístěné xx xxxxx cestě xxxx v xxxx xxxxxxxxx, použije je x xxxxxxxxxx plavidla, xxxx na vodní xxxxx xxxx x xxxx blízkosti xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29a xxxx. 2 umístí, odstraní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §30b odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxx s §30b odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxx xxxxxxx jiné plavidlo, xxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx plavebního xxxxx, nebo

2. x xxxxxxx x §30b xxxx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x dokladech, xxxxx xxxx k xx xxxxxxxxx.

(2) Správce vodní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §5 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx bezpečné provozování xxxxxx, xxxxxxx sledovanou xxxxx cestu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx neudržuje,

b) v xxxxxxx x §7 xxxx. 3 nespolupracuje x xxxxxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §29a xxxx. 2 neoznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, odstranění xxxx přemístění plavebního xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §30a xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plochu xxxxxxxxx značením.

(3) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 plavidla xxxx xxxxxxxx objekty rádiovými xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §6 xxxx. 3 provozuje xxxxxxx xxxx přístavu xxx xxxxxxxx plavebního xxxxx,

x) xxxxxx podmínky stanovené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx s §6b xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 1 xxxx. x) neprovozuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx dobu platnosti xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve stavu, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pravidla xxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxx manipulaci x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxx x tekutých xxxxxx x plavidel xxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx nakládaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 1 xxxx. x) neoznačí xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx xxx stání xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 3 nespolupracuje xx xxxxxxxx vodní xxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx provozu přístavu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 nevybaví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx plavidla stálá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx plavidlo, xxxxx xx vodní xxxxx nelze xxxxx §9 odst. 1 xx 3 xxxx §10c odst. 1 xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 nezajistí, xxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lodními listinami,

d) x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxx veden xxxxxx xxxxx deník,

e) x rozporu s §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §23 xxxx. 1 nepřizpůsobí xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx povaze x xxxxx vodní cesty,

h) x xxxxxxx x §23a odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx optickou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potřebnými x xxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §23a xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x požadovaném xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §24n xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávala xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §24n odst. 8 xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xx zkapalněný xxxxx plyn xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného dokladu xxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx činnosti odborníka xx zkapalněný zemní xxxx,

x) x xxxxxxx x §24n xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plovoucího xxxxxx xxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx vnitrozemské xxxxx xxxxx nebezpečné xxxx x xxxxxxx x §36 xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §10b odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 1 xxxxxxxx plavebnímu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx plavidla,

c) x xxxxxxx x §23a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx nebo dohled xxx xxxxxxxxx, nebo

d) x xxxxxxx x §23a odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vodního stavu, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x ochrannou xxxxxx xxxx do xxxxxx chráněného místa xxxx xxxxxxxxx plavidlo xxxx zimním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s §23 xxxx. 4 nevybaví xxxxxxxx rádiovými xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §35a xxxx. 2 nebo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 41) neoznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změnu x okolnostech, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie 32).

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §35 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx, xxx zahájení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx po xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách 40)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytne xxxxx xx sníženou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, při xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na problematiku xxxxxxxxx postižených,

d) neposkytne xxxxx, náhradu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x průběhu přepravy, x právech xxxxxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx prodejce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx cestujících xxx xxxxxxxxx xx xxxx a na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách 40) diskriminuje xxx xxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx x tarifů.

(12) Dopravce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovní kanceláře xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx x právech xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 40) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x právech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 40) nezveřejní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(14) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx v rozporu x §32b xxxx. 2 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x podpoře řízení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

(15) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plovoucího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí přítomnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23a odst. 5.

(16) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx x),

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx, 4, xxxx. x), x), x) nebo e), xxxxxxxx 5, xxxxxxxx 6 xxxx. x), x), j), k), x) nebo x), xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo odstavce 8,

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 9, xxxxxxxx 10 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 11, 12 xxxx 13,

x) xx 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1, xxxx. x), x) xxxx xxxx. x) xxxx 1, odstavce 4 písm. x) xxxx h), xxxxxxxx 6 xxxx. x), x), d) xxxx x), xxxxxxxx 7 xxxx. c), xxxxxxxx 10 písm. x), x) xxxx x) xxxx odstavce 14 xxxx 15,

e) xx 10 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) bodu 2, xxxx. e), x) xxxx písm. x) xxxx 2, xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx i), xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo b) xxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

§45

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx správa, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 12 nebo 13, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx uložené Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxx úřad.

ČÁST X

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§46

§46 xxxxxx právním předpisem č. 187/2014 Sb.

§47

Xxxxxxxxxx §9 xx 21 x §24 xx 27 se xxxxxxxx na plavidla Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, pokud zvláštní xxxxxxx nestanoví jinak.

§48

Ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 65/1967 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48a

§48a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§48b

V řízení x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx účely xxxx xxxxxx xxxxxx digitalizovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x digitalizovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx agendového informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx plavební xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§49

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výjimkách xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělí xxxxxxx xx zákazu plavby xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 3, nebude-li xxx ohrožena bezpečnost x xxxxxxxxx plavebního xxxxxxx.

(2) Plavební xxxx xx xxxxxx udělí xxxxxxx ze zákazu xxxxx xx plováku x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx tažného xxxxx xxxxxxxxxxx x §29e xxxx. 2, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx vodní xxxxx xxxxxxx x nejvyšších xxxxxxxxxx xxxxxx rozměrů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovených xx xxxxxxx §29k. Xxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx cesty xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§50

§50 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2001 Sb.

§51

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx existující ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu z xxxxxxx plavidla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sjednat xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx sjednání xxxxxx xxxxxxxxx, nejdéle však xx xxxx let xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaná podle xxxxxxxx platných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Průkazy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx posádek xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx v platnosti.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2, §5 xxxx. 6, §6 xxxx. 7, §8 odst. 6, 9 xxxx. 6, §10 xxxx. 3 xx 7 a 11, §10a xxxx. 2, §10b odst. 1 a 6, §10c odst. 1 x 4, §11 xxxx. 2, §12 xxxx. 4, §14 xxxx. 7, §15a xxxx. 7, §17 xxxx. 1 a 3, §18 xxxx. 4, §19 odst. 1 x 3, §20 xxxx. 1, §21, §22 xxxx. 4, §23 odst. 4 x 6, §23a xxxx. 1 xxxx. x) x x), §24 xxxx. 4, §24e xxxx. 6, §24g odst. 3, §24h xxxx. 9, §24l xxxx. 6, §24o odst. 5, §24q xxxx. 5, §24s xxxx. 6, §24u xxxx. 6, §24x odst. 6, §25 odst. 9, §25a xxxx. 5, §25b xxxx. 7, §26a odst. 8, §26d xxxx. 4, §26e xxxx. 4, §26f xxxx. 5, §26i xxxx. 6, §29e xxxx. 2 x 3, §29f xxxx. 3, §29i xxxx. 2, §29j xxxx. 3, §29k, §30a odst. 8, §30b odst. 7, §32a xxxx. 1 a 4, §32b xxxx. 3, §32c odst. 1 xxxx. x), §32e xxxx. 5, §33a xxxx. 1, 2 x 3, §36a xxxx. 7 x 8, §37f xxxx. 3 a §42 xxxx. 8.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §24k xxxx. 9, §24w xxxx. 9 a §26h xxxx. 9.

§53

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 26/1964 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/1974 Xx.,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 137/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/1976 Xx.,

3. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 11/1976 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 65/1964 Sb., x přístavním xxxx xxx československé xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 66/1964 Sb., o xxxxxxxxxx x skladním xxxx xxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 134/1964 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dopravy, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 31/1982 Sb.a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 23/1984 Xx.,

7. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 15&xxxx;000/1975-25, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx plavidlech x v přístavech, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu vodní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 27/1975 Xx.),

8. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. x. 26&xxxx;357/1975 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plavidel (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 39/1975 Xx.),

9. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x. j. 22&xxxx;690/1983-025 x vybavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plujících v xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (registrován x částce 20/1984 Xx.),

10. výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. x. 9737/1984-025 x xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 22/1984 Sb.),

11. xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. j. 19&xxxx;486/1985-25 x vydání Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vnitrozemskou xxxxxxx (xxxxxxxxxxx x částce 33/1985 Xx.).

§54

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1995.

Uhde x. x.

Xxxxx x. r.

Klaus x. x.

Příloha x. 1

Součásti xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx, plavební xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxxxxx, xx mostech x na jiných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. uzavírací xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx regulaci xxxxx xxxx, xxxxxx xxx nalepšování průtoků xx vodní xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxx) xxxxxx rejd x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úpravy, xxxxxxxx zdi a xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx trámy),

8. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x objekty, sloužící xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x plavidel.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxxx

1. Xxxxx cesty xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxx Labe

1. xx xxxxxxx xx 973,5 (Xxxxxxxx) xx xxxxx xx 951,2 (xxxxxxx xxxxxxxx Přelouč),

2. xx xxxxxxx xx 949,1 (2,080 xx xx xxx xxxx Přelouč) xx xxxxx xx 726,6 (xxxxxx hranice xx Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vymezené na xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx Xxxxxx

1. xx xxxxxxx xx 91,5 (Xxxxxxxxx) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx vodního xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx Radotín,

2. xx xxxxxxx km 241,4 (Xxxxx Xxxxxxxxxx) po xxxxx xx 91,5 (Xxxxxxxxx), xxxxxx výústní xxxxx vodního xxxx Xxxxx po říční xx 1,6, jen xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx do 300 xxx,

x) vodní xxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx toku Xxxxx xx xxxxxx s xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx Otrokovice - Xxxxxxx (Baťův xxxxx).

2. Xxxxx cesty xxxxxxxxxx jsou:

a) vodní xxx Labe xx xxxxxxx xx 987,8 (Xxxxxxxxx) xx říční xx 973,5 (Kunětice) x xx říčního xx 951,2 (xxxxxxx xxxxxxxx Přelouč) po xxxxx xx 949,1 (2,080 xx xx xxx xxxx Xxxxxxx),

x) xxxxx tok Xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx,

x) xxxxx tok Xxxx od Xxxxxxx xx Odrou xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx,

x) xxxxx tok Xxxxxxxxx pod ústím Xxxxxx,

x) xxxxx xxx Xxxx xx xxxxxxx xx 3,0 (Xxxxxxx) xx xxxx do xxxxxxx toku Xxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx cizí potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx vrátit koncesní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 358/1999 Xx. s účinností xx 14.1.2000

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx plavidla xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x plavební xxxx vydá osvědčení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx na bezpečnost xxxxx xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Osvědčení xxxxxxxx, vydaná xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx vydána. Platnost xxxxxx xxxxxxxxx nelze xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pověření osoby x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx bodu 1 xxx xxxx dotčeno.

4. Xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro plavbu x kluzu lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 4 zákona x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx veřejné přístavy xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zapíše plavební xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6c zákona x. 114/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Souhlas xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1995 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 114/1995 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx přístav xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečné xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x přístav s xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Provozovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístavu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxx přístavu xxxxx §6 odst. 3 xxxxxx x. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xxxxxxx plavební úřad xxxx rozhodnutím podmínky xxxxxxxxxxx pozemní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 6 xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, zda xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx, xxxxx provozuje pozemní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. říjnem 1995, xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plavebnímu úřadu xxxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, překladiště, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx §8a zákona x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx lhůtě 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx lhůty. Xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vydaného podle §8a xxxxxx x. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Vyhoví-li Xxxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vývaziště xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede, xxx přístaviště, překladiště xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místem. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx podmínky xxxxxxxxx v povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vývaziště xxxx xxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 5 zákona x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx účastníkem xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kotviště podle xxxx první.

9. Zápisy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiném xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx práva týkají, xxxxxxx uvést xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Proti xxxx, xxx jedná v xxxxxx v zápis x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Oprávnění xxxxxxx nebo právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vodních xxxxxx vymezenou xxxxxxxxxxx xxxxx §30a zákona x. 114/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §30b xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, ve xxxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaniká dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plavidel provozovat xxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §30b xxxxxx x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxxxx vůdců

a) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx 30. xxxxx 2004, požádají Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx malých, vydaných xx 1. xxxxxx 2004 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Státní xxxxxxxx správu x xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2017,

c) xxxxxx xxxxxxxx, vydaných xx 31. prosince 1984, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výměnu xx 31. xxxxxxxx 2016,

d) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x období od 1. ledna 1985 xx 31. prosince 1995, požádají Státní xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 1996 xx 31. xxxxxxxx 2000, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx správu x xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2018,

x) xxxxxx plavidel, vydaných x období xx 1. ledna 2001 xx 31. ledna 2006, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx správu x xxxxxx výměnu do 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxx plavidel, vydaných x xxxxxx od 1. xxxxx 2006 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx plavidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxx. Nepožádá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

14. Držitelé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, vydaných xx 30. xxxxx 2004, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výměnu do 31. prosince 2016,

x) xxxxxxxx jiných xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx 1. května 2004 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 2 zákona x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Žadatel xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plavidla, x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, pozbývá xxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx lhůty.

15. Xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx 1.0, 1 (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) a 2 (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx) xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich výměnu xx 31. xxxxxxxx 2018,

x) xxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxxxxx xxxxx cesty) a 2 (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx), vydané v xxxxxx xx 1. xxxxx 2001 xx 1. xxxxxx 2006, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rekreačního xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rekreačního xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Žadatel xxx xxxxxx odevzdá Xxxxxx plavební xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rekreačního xxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plavidla x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx průkaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dne uplynutí xxxx lhůty.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx osvědčení a xxxxxxxxx plovoucího zařízení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx osvědčení odejme x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxx-xx x plavidlo, u xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx osvědčením Xxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 6 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxx lodního xxxxxxxxx nebo osvědčení xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx provedené xxxxxx xxxx xxxxxx plavidla.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plovoucího zařízení xxxxx bodu 1 x xxxx 2 xxxx. x) se xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx plavidla podle xxxxxx x. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 135/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.6.2019

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxx plavidla xxxxx §24a odst. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxx xx 18. ledna 2032 xxxxxxx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 114/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x výkon funkce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vnitrozemské xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx xxxxxxx xx 17. xxxxx 2022 jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) osvědčením xxxxx xxxxxxxx vydaným do 17. xxxxx 2022 xxxxx Xxxxxxxxxx úmluvy xxx plavbu xx Xxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x) xxxx b) xx 18. ledna 2032 x xxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx doklad, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx plavidla podle §24a odst. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx lodí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 cestujících, xxx na xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plavebním xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx k xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1 xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx na xxxxx cestě Xxxxx xxxxxxxxx do 18. xxxxx 2032 doložit xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kormidelníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx prokazujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

5. Požádá-li xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxx 4 xxxx. x) do 18. xxxxx 2032 x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx kormidelníka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kormidelníka, xxxx plavební úřad xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx předloží průkaz xxxxxxxxxx, lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platný průkaz xxxxxxxxxxxx k obsluze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2); xxxx-xx držitelem xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1080 dnů, z xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 360 dnů, xxxx

x) plaveckou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx knížku, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx praxe v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx nejméně 720 xxx, z níž xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činit xxxxxxx 360 xxx, a xxxxxxxxx vysvědčení xxxx xxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx zaměřením xx lodní dopravu.

6. Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 18. xxxxx 2032 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxx §25 zákona x. 114/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace1).

7. Xxxxxx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 6 písm. x) xx 18. ledna 2032 o xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvalifikovaného lodníka, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1 xxxxxx x. 114/1995 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xx xxxxx cestě Xxxxx republiky xx 18. xxxxx 2032 xxxxxxx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plavebním úřadem xxxxx §25 zákona x. 114/1995 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

9. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 8 xxxx. x) xx 18. ledna 2032 o xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxx 8 xxxx. x) xxxxx složit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, námořnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx nejméně 540 xxx, x xxx xxxxx v obsluze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nejvíce 360 dnů.

10. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1 xxxxxx č. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, lze xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 18. ledna 2032 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxx §25 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx

x) dokladem prokazujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx této xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace1).

11. Xxxxxx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 10 xxxx. x) xx 18. xxxxx 2032 o xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x kvalifikaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx plavební xxxx tento xxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní způsobilost.

12. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx 18. xxxxx 2032 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lodníka xxxxxxx plavebním xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx prokazujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx1).

13. Xxxxxx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 12 písm. x) xx 18. xxxxx 2032 x vydání xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxxxx pomocného xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxx doklad, pokud xxxxxxx předloží xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilost.

14. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2, 5, 7, 9, 11 xxxx 13, xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx xxx xxx vydání xxxxxx dokladu. Za xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx 5, 7, 9, 11 nebo 13 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinen xx xxxx 1 roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx knížce xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §24f xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx,

x) xxxx-xx takovému xxxxx xxxxxxxx v této xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx plavidla xxxxx bodu 2 xxxx mu xxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §24b xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxx,

x) byl-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx plavidla xxxxx xxxx 2 nebo xx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxx §24c xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx převzetí tohoto xxxxxxx.

16. Xxxxxx-xx vůdce xxxxxxxx xxxxxxxxx v §24a xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 18. xxxxx 2032 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx vůdce xxxxxxxx xxxxx §24b xxxx. 1 xxxx §24c xxxx. 1 zákona x. 114/1995 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydá. Xxxxxxx xxxxx vydané xxxxxxxx služební knížky xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx osvědčení Xxxxxxxx xxxx x kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx xxxxx §24g xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx č. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx knížky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx plavidla xxxxxxxxx v §24a xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx 18. xxxxx 2032 zaznamenávat xxxxx do lodního xxxxxx, xx něhož xxxx xxxxx zaznamenávány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxx zaznamenávání xxxxx x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzory x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3).

18. Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §24a xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, lze xx 18. xxxxx 2032 xxxxxxx rovněž platným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx plavidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaným xxxxxxxxx úřadem xxxxx §25 zákona č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx C xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Vydá-li plavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx plavidla plujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx plavidla xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx plavidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx dokladu.

19. Xxxxxxx xxxxxxxx platného xxxxxxx způsobilosti kapitána xxxxxxxxx X nebo X xxxxxxxx plavebním xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plujícího xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tlačné xxxxxxx plavidel x xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2 xxxxx §24a xxxx. 8 xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx vyhovět, xxxxx požádá-li xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu způsobilosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx osvědčení xxxx xxxxxxx vydaného xxxxx bodu 2 xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radaru xxxx xxxxxxxxxxxxx pohyb tlačné xxxxxxx plavidel s xxxxxxx alespoň 7 000 x2.

20. Oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24n xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx do 18. xxxxx 2032 xxxxxxx xxxxxx platným osvědčením xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přepravujícího xxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx X xxxxxxxx plavebním xxxxxx xxxxx §25 zákona x. 114/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx platným xxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx státem Evropské xxxx.

21. Oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24n xxxx. 3 zákona x. 114/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojmistra vydaným xxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

22. Oprávnění x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 zákona x. 114/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu oprávnění x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxxx x xxxxxx malého plavidla xxxxx §26 zákona x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x plavidlo, xxxxx xx převozní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 cestujících, xxx xx 18. ledna 2032 doložit rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18. xxxxx 2032 x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx plavební xxxx xxxxx doklad, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx dokládající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; držitel xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx dokladu. Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nevybírá.

24. Xxxxxxxxx x xxxxxx rekreačního xxxxxxxx jiného xxx xxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx doložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxx úřadem xxx xxxxxx xxxxxxxx plavidla xxxxx §25 zákona x. 114/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx platným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxx státem, x xx x rozsahu xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plavidla, xxxxx měl xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle čl. II xxxx 13 zákona x. 187/2014 Xx. x o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx plavidla xxxxx §26a odst. 3 xxxxxx x. 114/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxx xxxxxx xxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx průkazu. Xx xxxxxxx žádosti x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx vůdce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxxx plavidla, xxxxx xxx nárok xx xxxxxx tohoto průkazu xxxxx čl. II xxxx 15 zákona x. 187/2014 Xx. a x xxxx výměnu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, tento xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla xxxxx §26a xxxx. 6 xxxx §26b xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu, xxxx-xx tato žádost xxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx-xx plavební xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx plavebnímu xxxxx xx 15 dnů xxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plavidla xx xxxxxxx poplatek xxxxxxxx.

27. Xxxxx pověřené ověřováním xxxxxxxxxxx dovedností xxx xxxxxx malého xxxxxxxx xxxxx §25a odst. 1 xxxxxx č. 114/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prováděním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

28. Xxxxxx xxxxx xxxx 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16 nebo 23 xxxx být xxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4).

29. Lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxx způsobilosti k xxxxxxx rádiových zařízení, xxxxxx obsahující xxxxxx x xxxxxxx požadované xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo výuční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx x žádosti xxxxx bodu 2, 5, 7, 9, 11, 13 xxxx 23 xxxxxxxxx x xxxxx; plavební úřad xxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

30. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 372/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2023 x xxxxxxxx xxxx 28, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 114/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.1995.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

358/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/95 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.1.2000

254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

118/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/95 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xx realizaci reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

327/2005 Sb., xxxxx XX xx xxx 28.6.2005 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §3x zákona x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 29.8.2005

186/2006 Sb., x xxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

309/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

445/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

187/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně některých xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

292/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 114/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 30.9.2017

135/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/1995 Xx., o vnitrozemské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.6.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.12.2019 a 1.1.2020

44/2020 Xx., kterým se xxxx zákon x. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx průkazech

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

372/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023 a 1.1.2024

152/2023 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., a xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §31 xxxxxx x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx zákon).
2) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
3) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx XXX č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hospodářství, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx opatření Předsednictva XXX x. 347/1992 Xx.
6) Xxxxx XXX č. 311/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Zákon XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxx báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx.
10) Zákon XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx úřadech, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 110/1964 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
14) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 718/1999 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy, xxxxx xxx o kapacitu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
17) Nařízení Xxxx (XX) č. 718/1999 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 805/1999, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx k nařízení Xxxx (ES) č. 718/1999 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon).
19) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
20) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
22) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxx Xxxx 1991/672/ES ze xxx 16. prosince 1991 x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 96/50/ES xx xxx 23. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx národních osvědčení xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/33/ES xx dne 6. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xx mění směrnice 1999/32/XX, pokud jde x obsah xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/44/ES xx xxx 7. xxxx 2005 o harmonizovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xx vnitrozemských xxxxxxx cestách xx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/87/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx směrnice Xxxx 82/714/XXX.
24) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2919/85 xx xxx 17. xxxxx 1985, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x režimu podle Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx Rýně, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3921/91 xx xxx 16. prosince 1991, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx nerezident xxxxxxxxxx přepravu zboží x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xxxxxx členského státu.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1629 xx xxx 14. září 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx směrnice 2009/100/XX a xxxxxxx xxxxxxxx 2006/87/XX.
26) §69a x 70 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
27) Směrnice Rady 91/672/EHS ze xxx 16. xxxxxxxx 1991 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

28) §7 xxxx. 5 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 20/2004 Xx.

Xxxxxxxx č. 241/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx plavba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a o xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Vyhláška č. 241/2002 Sb., x stanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx zakázána xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx x xxxxxx.
30) Čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/44/ES ze xxx 7. září 2005 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informačních službách (XXX) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
32) Nařízení Rady (XXX) č. 3921/91 xx xxx 16. xxxxxxxx 1991, xxxxxx xx xxxxxxx podmínky, xx xxxxx xxxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2919/85 ze xxx 17. října 1985, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Revidované xxxxxx pro xxxxxx xx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx Rýně.

33) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/33/ES xx xxx 6. července 2005, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1999/32/XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxx x lodních xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/44/ES xx dne 7. xxxx 2005 x xxxxxxxxxxxxxxx říčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (RIS) xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx xx Společenství.

Směrnice Rady 87/540/EHS Rady ze xxx 9. xxxxxxxxx 1987 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxx, osvědčení a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2008/68/ES xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxx přepravě nebezpečných xxxx.

Xxxxxxxx Komise 2010/61/EU xx xxx 2. xxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/68/ES o xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx poprvé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a technickému xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2014/112/EU xx xxx 19. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx provádí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxxx organizací xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2016/1629 ze xxx 14. září 2016, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx, xxxx směrnice 2009/100/XX x xxxxxxx xxxxxxxx 2006/87/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2017/2397 ze xxx 12. xxxxxxxx 2017 x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vnitrozemské xxxxxx x x xxxxxxx směrnic Rady 91/672/XXX a 96/50/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/12 xx dne 2. xxxxx 2019, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2397, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2021/1233 xx xxx 14. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2017/2397, xxxxx xxx x xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx.

34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2919/85 ze xxx 17. xxxxx 1985, xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxx podle Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx Rýně, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx plavby na Xxxx.

Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 3921/91 ze xxx 16. prosince 1991, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravu zboží x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních cestách xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1177/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx cestujících xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

35) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

36) §2 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Rady 91/672/ES.

Xxxxxxxx Xxxx 96/50/ES.

38) Nařízení Rady (XXX) č. 3921/91.

39) Xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách (Xxxxxx XXX), xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx pod č. 102/2011 Sb. m. s.

40) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1177/2010.

41) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2919/85.

42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

43) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) Zákon č. 305/2000 Sb., x xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 415/2007 ze xxx 13. března 2007 x technických xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx plavidel xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/44/ES x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xx Xxxxxxxxxxxx.

46) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) č. 909/2013 xx dne 10. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plavebních xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (vnitrozemský XXXXX) podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/44/XX

47) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009, x xxxxxxx xxxxx.

48) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

49) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2020/182 xx dne 14. xxxxx 2020 o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

50) §34 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

51) §26 zákona x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) ČSN EN XXX 9001 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx.

53) Xxxxxxx III xxxx XX. xxxxx XX. bod 1. xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/12.

54) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/473.

55) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x elektronické xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX, x xxxxxxx xxxxx.

56) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/182 xx dne 14. xxxxx 2020 x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx plavbě.

4) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX, x platném xxxxx.