Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016 do 29.09.2016.


Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Zadavatel veřejné zakázky §2
Centrální zadavatel §3
Relevantní činnost §4
Souběh činností §5
Zásady postupu zadavatele §6
Veřejná zakázka §7
Veřejná zakázka na dodávky §8
Veřejná zakázka na stavební práce §9
Veřejná zakázka na služby §10
Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti §10a
Rámcová smlouva §11 §12
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky §13
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky §14
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby §15
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce §16
Významná veřejná zakázka §16a
Vymezení některých dalších pojmů §17
Obecné výjimky z působnosti zákona §18
Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele §19
Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti §20
ČÁST DRUHÁ - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HLAVA I - DRUHY A PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Druhy zadávacích řízení §21
Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním §22
Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění §23
Podmínky použití soutěžního dialogu §24
Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení §25

HLAVA II - ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zahájení zadávacího řízení §26
Otevřené řízení §27
Užší řízení §28
Jednací řízení s uveřejněním §29
Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním §30
Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním §31
Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním §32
Zvláštní ustanovení o jednání sektorového zadavatele před podáním nabídek §33
Jednací řízení bez uveřejnění §34
Soutěžní dialog §35
Průběh soutěžního dialogu §36
Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu §37
Zjednodušené podlimitní řízení §38

HLAVA III - LHŮTY

Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele §39
Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele §40
Lhůty v zadávacím řízení platné pro sektorového zadavatele §41
Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro sektorového zadavatele §42
Zadávací lhůta §43

HLAVA IV - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace §44
Technické podmínky §45
Stanovení technických podmínek §46
Zvláštní technické podmínky §46a
Bezpečnost utajovaných informací §46b
Zabezpečení dodávek §46c
Obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce §46d
Klasifikace předmětu veřejné zakázky §47
Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům §48
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění §49

HLAVA V - KVALIFIKACE

Díl 1 - Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci
Rozsah kvalifikace §50
Prokazování splnění kvalifikace §51
Doba prokazování splnění kvalifikace §52
Základní kvalifikační předpoklady §53
Profesní kvalifikační předpoklady §54 §55
Technické kvalifikační předpoklady §56
Pravost a stáří dokladů §57
Změny v kvalifikaci §58
Posouzení kvalifikace §59
Nesplnění kvalifikace §60
Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti §61
Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky §62
Díl 2 - Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci
Rozsah kvalifikace §63
Prokazování splnění kvalifikace §64
Doba prokazování splnění kvalifikace §65
Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním §66
Díl 3 - Jistota §67

HLAVA VI - NABÍDKA

Obsah nabídek §68
Podání nabídky §69
Varianty nabídky §70

HLAVA VII

Díl 1 - Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek §71
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě §72
Protokol o otevírání obálek §73
Díl 2 - Hodnotící komise
Složení hodnotící komise §74 §74a
Jednání hodnotící komise §75
Díl 3 - Posouzení a hodnocení nabídek
Posouzení nabídek §76
Mimořádně nízká nabídková cena §77
Hodnotící kritéria §78
Hodnocení nabídek §79
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek §80

HLAVA VIII - UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Výběr nejvhodnější nabídky §81
Uzavření smlouvy §82
Oznámení o výsledku zadávacího řízení §83
Zrušení zadávacího řízení §84
Písemná zpráva zadavatele §85
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A PRAVIDELNÉ PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ

Předběžné oznámení veřejného zadavatele §86
Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele §87
Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním §88

HLAVA II - RÁMCOVÉ SMLOUVY

Obecná ustanovení o rámcové smlouvě §89
Výběr účastníků rámcové smlouvy §90
Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy §91
Zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové smlouvy §92

HLAVA III - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

Zavedení dynamického nákupního systému §93
Zařazení do dynamického nákupního systému §94
Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému §95

HLAVA IV - ELEKTRONICKÁ AUKCE

Podmínky a rozsah použití elektronické aukce §96
Průběh elektronické aukce §97

HLAVA V - DALŠÍ INSTITUTY

Zadávání částí veřejných zakázek §98
Opční právo §99
Nabídky zahrnující dodávky původem ze třetích států §100
Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením §101
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY

HLAVA I - SOUTĚŽ O NÁVRH

Použití soutěže o návrh §102
Soutěž o návrh §103
Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace §104
Průběh soutěže o návrh §105
Složení a rozhodování poroty §106
Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu §107
Zrušení soutěže o návrh §108
Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh §109

HLAVA II - VÝBĚR SUBDODAVATELE V PŘÍPADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

Postup při výběru subdodavatele §109a
Oznámení o subdodávce §109b
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

HLAVA I - NÁMITKY

Rozsah a způsob podání námitek §110
Postup zadavatele při přezkoumání námitek §111

HLAVA II - DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

Díl 1 - Dohled nad zadáváním veřejných zakázek
Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek §112
Díl 2 - Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
Zahájení řízení §113
Návrh §114
Kauce §115
Účastníci řízení §116
Předběžné opatření §117
Zastavení řízení §117a
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu §117b
Zvláštní ustanovení o průběhu řízení §117c
Nápravná opatření a neplatnost smluv §118
Náklady řízení §119
Díl 3 - Správní delikty
Správní delikty zadavatelů §120
Správní delikty dodavatelů §120a
Společná ustanovení ke správním deliktům §121
Díl 4 - Společná ustanovení o výkonu dohledu
Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství §122
Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu §123

HLAVA III §124

ČÁST ŠESTÁ - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLAVA I - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů §125
Údaje evidované v seznamu §126
Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu §127
Vydání výpisu ze seznamu §128
Zápis do seznamu §129
Změny v seznamu §130
Vyškrtnutí ze seznamu §131
Provozovatel seznamu §132

HLAVA II - SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Systém certifikovaných dodavatelů §133
Prokazování kvalifikace certifikátem §134
Schválení systému certifikovaných dodavatelů §135
Pravidla systému §136
Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů §137
Podmínky pro vydání certifikátu §138
Certifikát §139
Platnost certifikátu §140
Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci §141
Registr certifikovaných dodavatelů §142

HLAVA III - ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů 143

HLAVA IV - REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek §144 §145
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Uveřejňování §146
Způsob uveřejňování vyhlášení §147
Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů §147a
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem §148
Elektronické prostředky a elektronické nástroje §149 §150
Zastoupení zadavatele v řízení §151 §151a
Ochrana informací §152
Náklady a poplatky §153
Přepočet finančních částek na českou měnu §154
Uchovávání dokumentace §155
Odůvodnění veřejné zakázky §156
Informační systém §157
Citlivá činnost §157a
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodná ustanovení §158
Zmocňovací ustanovení §159
Zrušovací ustanovení §160
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §161
Příloha č. 1 - Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
Příloha č. 2 - Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
Příloha č. 3 - Stavební činnosti podle §9 odstavce 1 písmena a)
č. 76/2008 Sb. - Čl. II
č. 417/2009 Sb. - Čl. II
č. 179/2010 Sb. - Čl. II
č. 423/2010 Sb. - Čl. II
č. 258/2011 Sb. - Čl. II
č. 55/2012 Sb. - Čl. II
č. 303/2013 Sb. - Čl. LXXV
č. 341/2013 Sb. - Čl. II
č. 40/2015 Sb. - Čl. II
137
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy
Tento xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona,
x) podmínky vedení x funkce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2
Xxxxxxxxx veřejné zakázky
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zadavatelem je
a) Xxxxx republika2),
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx právnická xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xx zřízena xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx průmyslovou xxxx obchodní xxxxxx, x

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xx xxxxx xxxxxxxx zadavatelem xxxx xx xxxxxx xx jiným veřejným xxxxxxxxxxx ovládána nebo xxxx či xxxx xxxxxxx zadavatel jmenuje xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx členů x xxxxx statutárním, xxxxxxxx, dozorčím xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx zadává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 50 % x peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx 200 000 000 Kč; xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepovažuje xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zadavatelem zadána xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Dotovaný xxxxxxxxx postupuje při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7. Dotovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vykonávající xxxxxxxx x relevantních xxxxxxxx xxxxx §4, xxxxx
x) tuto relevantní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, nebo
b) xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zadavatel xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx3) xx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xx volí xxxx než polovinu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dozorčím xx kontrolním orgánu.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxx zadavatel xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4, platí xxx xxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx sektorového zadavatele, xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x e).
(8) Xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx veřejného xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 tím není xxxxxxx.
(9) Xx jednoho xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, 3 xxxx 6, xxxxx xx xxxxxx či xx xxxxx xxxxx xxx účely společného xxxxxxx směřujícího x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"). X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx způsob jednání xxxxxx účastníků xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7.
(10) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sdružení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 6 x fyzickou nebo xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zadání veřejné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx v členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx služby, xxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxx, které následně xxxxxxx xxxxx zadavatelům xx cenu nikoliv xxxxx, než xx xxxxxx xxxx dodávky xx xxxxxx pořízeny, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejnou xxxxxxx xx dodávky, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx jiných xxxxxxxxxx.
Xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a centrální xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zadavateli xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zadávání.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxx xxx sektorové xxxxxxxxxx či xx xxxxxx xxxx, postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zadavatele x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zadávání x xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadavatel, xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx došlo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděno.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelem, xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx k xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx či xxxxxx x pro xxxx.

§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Relevantní xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx4)

1. xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. poskytování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. poskytování xxxx xxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přepravní xx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx x xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx4)

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti, xxxx

2. poskytování nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxx,

x) x odvětví xxxxxxxxxxxxxxxxx4)

1. xxxxxx elektřiny xx xxxxxx poskytování xxxxxx veřejnosti, nebo

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x odvětví xxxxxxxxxxx5)

1. xxxxxxxxxxx vodovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx provozování takového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx dodávkou xxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5) x souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pitné vody, xxxx

3. xxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxx vykonávajících relevantní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx tato xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxxx vody, xxxxx xx být xxxxxx pro dodávky xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx než 20 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kanalizací sloužící xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) činnost související x poskytováním xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxx x oblasti drážní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx6) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx autobusové xxxxxxx7) (dále xxx "xxxxxxxx xxx"); xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxx xxx podmínek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopravní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx frekvence poskytování xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxx jsou nebo xxxxx xxx vyhrazeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx8), xxxx

2. xxxxxx poštovních xxxxxx, které xxxxxxx xxx vyhrazeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie8);

poštovními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x podání, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx obsahem mohou xxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a časopisy xx jiné xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx jsou tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx vyloučeno x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20; xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

1. služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s poštovními xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odesílatele xxxx adresáta,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxxx prostředky, služby xxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrované elektronické xxxxx,

3. služby xxxxxxxx xx zásilek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxx neadresné reklamní xxxxxxx,

4. finanční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 6 přílohy č. 1 x x §18 odst. 2 xxxx. x), x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poukázek x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

6. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxx vymezeného xxxxx xx xxxxxx

1. vyhledávání, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx letišť9), xxxxxxxxx xxxx vnitrozemských xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx x námořní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vnitrozemských vodních xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx zadavatele, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje
a) xxxxxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

1. xxx x xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx ekonomické využití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x

4. xxxxxxxxxx xxxx xxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx vody, xxxxx

1. jde x xxxxxxx xx xxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti,

2. xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

3. xxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 % xxxxxxxx celkové výroby xxxxxxxxx nebo pitné xxxx zadavatelem xx xxxxxxxxxxxxx 3 roky.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x případě, xx xxxx xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx podmínek.
§5
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Souběhem xxxxxxxx xx rozumí, xxxxxxx-xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxx relevantní xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zadavatele.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1
a) veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souvisí především x relevantní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadavatelem; x xxxxxxx případě xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx určit, zda xxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx platných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx především x jinou jeho xxxxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx veřejné zakázky xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxxxx sektorový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zadavatele.
§6
Zásady xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx je povinen xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxx transparentnosti, rovného xxxxxxxxx a zákazu xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účast x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx sídlo nebo xxxxx podnikání v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx unií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§7
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Veřejnou xxxxxxxx xx zakázka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jedním xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xx xxxxxx xxxx úplatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx služby x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx").
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výše jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dělí xx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozsahu.
§8
Veřejná xxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je pořízení xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), a to xxxxxxx xxxxxx koupě, xxxxx zboží xx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx zboží xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx koupě (leasing).
(2) Xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v umístění, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se x zhotovení stavby, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx
(1) Veřejnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx x činností xxxxxxxxx x příloze č. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene a) x x xxxx xxxxxxxxxxx projektová nebo xxxxxxxxxx činnost, xxxx
x) xxxxxxxxx stavby10), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx montážních xxxxx, případně i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx práce xx xxx xxxxxxx zakázka, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nezbytných k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx považují rovněž xxxxxxxx xxxxx pořizované x xxxxxxxx zprostředkovatelských xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxx osoba.
§10
Veřejná xxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx služby je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zakázkou na xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je též xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx
x) xxxxxxxxxx dodávky xxxxx §8, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) provedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9, xxxxx tyto stavební xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx veřejné zakázky, xxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxx se xxxx xx kategorií xxxxxxxxxxx x přílohách č. 1 x č. 2.
(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x x příloze č. 2, xx xxx určení, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle přílohy č. 1 xxxx xxxxx přílohy č. 2, xxxxxxxx xxxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxx uvedených x příslušné xxxxxxx.
§10a
Veřejná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Veřejnou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, náhradních xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) stavební xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) nebo x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx životního xxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx výhradně xxxxxxxx xxxxx, nebo
x) xxxxxxx stavební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Zadavatel xxxxxxxxx xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti obrany xxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx částečně x xxxxxxx existují xxxxxxxxxx důvody xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x případě, xxxxx předmět veřejné xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx, xxx zbývající část xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výjimek xxxxx §18 xxxx. 1, 2 a 3 nebo §19 xxxx. 2, 3 x 7, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zadání xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§10a vložen xxxxxxx předpisem x. 258/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.9.2011
§11
Rámcová xxxxxxx
(1) Rámcovou xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx písemná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx uzavřená xx xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dodávek, xxxxxx xx stavebních xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění zadávaných xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona vztahující xx xx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx1) xx prospěch xxxxxxxxxxx zadavatele xx xxxxxx x České xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx veřejnou zakázkou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oblasti x xxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxxxxx kategorie xxxxxxx nebo služeb. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx republikou - Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx tohoto limitu.
(2) Podlimitní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxx xxxx x přidané xxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 000 000 Xx xxx daně x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Veřejnou zakázkou xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx zakázka, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zakázky na xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx bez xxxx z xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxx xxxx z přidané xxxxxxx.
§13
Předpokládaná xxxxxxx veřejné xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx je zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx postupu x xxxxxxxxx xxxxxx před xxxx zahájením. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xx vždy xxxxxxxx xxxx xxx daně x přidané xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx x na xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx xxxx s požadovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx předpokládané xxxxxxx xx rozhodný xxx xxxxxxxx oznámení xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx rozdělit xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxx, xxx tím xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně.
(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx rozdělena na xxxxx, je xxx xxxxxxxxx předpokládané hodnoty xxxxxxxxxxx součet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, soutěžních xxx xx jiných xxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §99, xxxx předpokládaná xxxxxxx zahrnovat rovněž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx využití xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxxxxxx prací xxx xxxxxxx opčního xxxxx.
(7) V případě xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxx, spolu souvisejících xxxxxxx či služeb, xxxxx xxxxx pořídit x xxxxxxx účetního xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; zadavatel xx xxxx xxxxxxx vždy xxxxxxx zásady xxxxx §6 odst. 1.
§14
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx hodnota veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
x) předpokládané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx účinnosti xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx celkového peněžitého xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxxxxx, má-li xxx smlouva xxxxxxxx xx dobu neurčitou xxxx xx dobu, xxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx předpokládané hodnoty xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu12).
(3) Xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxx dodávky, xx
x) skutečná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stejného xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 měsíců, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých dodávek, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 měsíců.
(4) Xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 3 xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx opakující xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, upraví x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2.
§15
Předpokládaná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1, 3 x 4 se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx xxxxxxx obdobně.
(2) Základem xxx xxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx zakázky na xxxxxx v xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
x) bankovních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v §13. Xx předpokládané hodnoty xxxxxxx zakázky na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zajistí.
(2) Xx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné zakázky xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx
x) xx xxxxxxxx xxx zadány x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxx, xxxx
b) xx xxxx zadány xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ačkoliv xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx o nadlimitní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx hodnoty jde x podlimitní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx.
§16a
Významná xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxx taková xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. a) xxxx x), nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2, přičemž xxxxxxxxxxxxx hodnota veřejné xxxxxxx xxxx nejméně 300&xxxx;000&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxx xxxxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxx osobě x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 2, xxxxxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně 50 000 000 Xx.
§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2012
§17
Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dodává xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalého pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) dynamickým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx běžného x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxx svého trvání xxxx dodavatelům, kteří xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx aukcí xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx automatických xxxxx xxxxxx hodnocení,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx číslo"), bylo-li xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x obchodní firma xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, pokud xxx x fyzickou xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách (xxxx xxx "informační xxxxxx"), xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách,
x) xxxxxxxxxxx osobou xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13), xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu13),
x) xxxxxxxxxxxxxx osoba, xxxxxx které xx xxxxxxxxx plnit xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx14) xxxx xxxxx má xxxxxxxxxx dodavateli k xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxx xx xxxxx,
x) uchazečem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxx x zahájení zadávacího xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiných dokumentech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx zadání xxxxxxx xxxxxxx, x to xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zadavatele xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
n) xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x účast x užším řízení, x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednání x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x podání xxxxxxxxx nabídky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo k xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx v případě xxxxxxxxxx řízení zahájeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx,
o) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15), která xxxxxx xxxxx, poskytuje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zvláštním xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx udělené xxxxxxx xx na základě xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxx xx xxxxxxxx jedné xx xxxx osob x které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx,
q) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraně, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx určen, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) citlivým materiálem, xxxxxxxxx stavebními pracemi x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx práce x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx mimořádná xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx již vznikla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životy, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxx obyvatelstvo; xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ozbrojené a xxxxxxx xxxxxxxxx,
t) xxxxxxxx cyklem veškeré xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho výzkum x vývoj, xxxxxxxxxx xxxxx, výrobu, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, údržbu, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x výrobku, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx nebo likvidaci,
x) xxxxxxxxx xxxxxx
1. dotace xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx regionu soudržnosti,
2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),
3. granty Evropské xxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjekty xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zahraničí,
x) dokumentací x xxxxxxx zakázce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx či elektronické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu zadávacího xxxxxx, popřípadě xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv,
x) profilem zadavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx Věstníku veřejných xxxxxxx; požadavky xx xxxxxxxxxxx profilu zadavatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zadávat xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xx uveřejněním xxxxx §146 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx16),
x) jde x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx vojenského materiálu xxxx obchod s xxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxxx zájmů České xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výzkumu x vývoji19), x xxxxxxxx případů, kdy xxxx xx provedení xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zadavatel xx jediným uživatelem xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, nájem xxxx pacht existujících xxxxxxxxxx věcí xxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nájmem xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx finanční xxxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nemovitostí, xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx zadavatele x xx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx výlučná xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osobě, zejména xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x takové xxxxx, xxxx xxxxx taková xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx24),
x) xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, nájem xxxx pacht xxxxxx, xxxx
x) se xxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zadávány xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx vyslání xxxxxxxxxxx sil České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) S xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx tehdy, xxxxxxxx
x) xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx77),
x) jejich xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21),
x) xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, výrobě xxxx společné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxx vysílání xxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx hlavním účelem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx22),
x) jde x xxxxxxx zakázky xx xxxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx přiznaného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx služby xxxxxx xxxx tlumočníka25) ustanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx soudního, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx postupů xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxx
x) jsou xxxxxxxx xxxxx zvláštních postupů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx a jiným xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxx stranami; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky v xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxx, xxxxxxxx
x) jsou xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x vývoji, xxx xxxxxxxx provádějí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x případně x x xxxxxxxxxx fázích xxxxxx či části xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx; xxx uzavírání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx spolupráce pouze xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x vývoj na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) x době xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx složky České xxxxxxxxx") mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx dodavatelům xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx operací,
c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálu,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx přímo související x dodávkami podle xxxx 1,

3. stavební xxxxx xx služby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. citlivé xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx služby,

d) jejich xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jsou xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx činností zpravodajských xxxxxx29),
x) jsou xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xx jejich zadávání xxxx xxxxxxxxxx procedurálními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx členskými xxxxx x souladu x xxxxxxxxx pravidly.
(4) Xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné zakázky
a) xx xxxxxxx xxxx xx služby přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činitelů xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zástupců x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx práce, dodávky xx xxxxxx poskytované Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xx dodávky či xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci27),
d) xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29),
x) xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x zahraničí,
g) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx30),
x) je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx rozsahu; veřejný xxxxxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx zásady xxxxxxx x §6.
§19
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx zákon se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxxxx zadavatelem, xxxxxxxx
x) xxxx zadávány xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx o využití xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx sdělit, na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx názoru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvláštní či xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pronajímat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronajímat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sektorový xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) jde x xxxxxxx zakázky xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. d),
d) xxx x veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx energie, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x) nebo xxxxx §4 odst. 1 písm. x) xxxx 1, nebo
x) jde o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4) xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxx jsou zadávány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelem, xxxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxx výhradně přidružené xxxxx, nebo
x) xxxx zadávány společně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx poskytováním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx vztahu x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx přidružené osoby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx je xxxxxxxx poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx 80 % průměrného xxxxxx přidružené xxxxx xxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx osobou.
(5) Xxxx-xx možno xxxxxxxx xxxxxxxx obrat za xxxxxxxxx 3 xxxx, xxxxx přidružená osoba xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx období xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx existuje xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx základě podnikatelského xxxxx.
(6) Poskytuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx či stavební xxxxx xxxx přidružených xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx či stavebních xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx zadavatel xxxxxx x takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx sektoroví xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let; xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sektorových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatelů setrvat x takovém xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 let.
(8) Xxxxxxxxx zadavatel, xxxxx xxxxxx xx využívá xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 3 xx 7, je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx firmy, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sektorových xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zadavatelem x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky zadány, xx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 3 xx 7.
§20
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx relevantní xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx stanovila podle xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx31), xx xxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx existuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx x relevantních xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxx přístup xxxxxx, xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx32) prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx v této xxxx Evropské xxxxxx. Xxx xxxxxx žádosti Xxxxxxxx komisi postupuje xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx příslušný sektorový xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx33) x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx činnost xxxxx vystavena xxxxxxxxxxx xxxxxxx na trhu, xx xxxx xxxx xxxxxxx omezen.
(3) Xxxxx příslušné ministerstvo xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx sektorového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx ve vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx příslušnému ministerstvu.
(5) Sektorový xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dne xxxxxxxxx rozhodnutí Evropské xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmuta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx marným xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx31) xxx takové rozhodnutí.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXX X
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
§21
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx (§27),
x) xxxx xxxxxx (§28),
x) jednací xxxxxx x uveřejněním (§29),
x) xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx (§34),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§35),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§38).
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §22 x 23 xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx v xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti.
(3) Xxxxxxx zadavatel může xxx zadání veřejné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§22
Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nabídky, xxxxxxxxx nezmění zadávací xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nevyhověly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 7. Xxxxxxxxxxxxxx nabídkami xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) které nesplnily xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jiných požadavků xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) x kterých xxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) které xxxxxxxx upravené podmínky xxxxxx x xxxxxxx x požadavky zadavatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nabídkovou xxxx, xxxx
x) které xxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx podání xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxx xxx podání nabídek xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §69 odst. 5. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxx. Xxxxx k jednání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx podali nabídky xxxxx xxxx první. Xx výzvě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo kvalifikaci x této xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §29 xx 32 xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx veřejnou zakázku x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx případech, xxxxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxx, a to xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx auditorské, xxxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxx xxxxxxx služby, pokud xxxxxx služeb neumožňuje xxxxxxxxxx přesně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxx možné xxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx řízení, x xx zejména pokud xxx x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxx zahájení otevřeného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nebo
c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx dosažení zisku xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x výzkumem x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadat xxxxxxxx zakázku x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxx-xx x veřejnou zakázku xx služby xxxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx zakázku v xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx.

§23
Podmínky xxxxxxx jednacího xxxxxx bez xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx, jestliže
a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podány xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx otevřeném xxxxxx, xxxxx xxxxxx, zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx veřejných zakázek x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx žádosti x xxxxx x xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním x v xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx rovněž v xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nezmění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 oznámí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx použití Xxxxxxxx xxxxxx, pokud x to Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxxxx xxxxx, jestliže
a) xxxxxxx zakázka xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx výhradních xxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx veřejná zakázka xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxx xxxxx xxx účely výzkumu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxx x dodatečné xxxxxxx od téhož xxxxxxxxxx, x nímž xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx částečná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávky, x xx za xxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů, xxxxx by měly xx xxxxxxxx neslučitelnost xxxx xx znamenaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx doby trvání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele xxxxxxxxxx dobu 3 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dobu 5 xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx životnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx x xxxxxxx nabízené x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výhodných xxxxxxxx xx dodavatele, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxx xxxxxxxxx disponovat x majetkovou podstatou, xxxx
x) jde x xxxxx pořizované xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x případě, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx x návrh, xxxxx jejíchž pravidel xxxx být veřejná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx více vybraných xxxxxxxxx soutěže x xxxxx xx zadavatel xxxxxxx vyzvat x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxxxxx xxxxxxx účastníky. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx služby navazující xx xxxxxx x xxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxx x xxxxx.
(7) X jednacím xxxxxx xxx uveřejnění může xxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx na stavební xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na služby xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx o
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx x původních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx potřeba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které zadavatel xxxxxxxxx x náležitou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx služeb, x xx za xxxxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxx xxxxx dodavateli,

2. původní xxxxxxx zakázka xxxx xxxxxx x otevřeném xxxxxx, užším xxxxxx, xxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx; v případě xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, soutěžním xxxxxxx xxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx řízení,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 30 % ceny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxx, spočívající v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x původní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx

1. nové xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx služby budou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx veřejná xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatele rovněž x jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx služby x jednacím řízení xxx uveřejnění,

4. předpokládaná xxxxxxx veřejné zakázky xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx zakázky x

5. xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx x v xxxxxxx veřejné xxxxxxx x oblasti obrany xxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx zakázky v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnými xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx,
x) xxx xx xxxxxxx xxxxxxx zadávána xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 5 písm. a) xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx zadávanou xx xxxxxxx rámcové xxxxxxx.
(9) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo x), odstavci 7 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 8 xxxx. x), nelze x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx rámcovou xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení bez xxxxxxxxxx rovněž, xxxxx
x) xxxx možné x xxxxxxxx xxxxxx způsobených xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxx zadávacího xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx něž xx nevztahuje §18 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) předmětem xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xx strany dodavatelů xxxxxxx tak dlouhou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení.
(11) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx x jednacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx užším xxxxxx, soutěžním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nabídky xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxx jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x jednání xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaslat xxx těm uchazečům, xxxxx splňují kvalifikaci x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx splnily xxxxxxxxx podle §69 xxxx. 5.
(12) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xx xxxxxxxxx povinen x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §83 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dialogu
(1) Xxxxxxx zadavatel xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx složitým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx řízení není x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx možné.
(2) Xx veřejnou xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, u níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
a) technické xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 4 a 5, xxxx
x) xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx plnění xxxxxxx xxxxxxx.
§25
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podlimitní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxx práce, xxxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 000 Kč xxx daně z xxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX X PRŮBĚH XXXXXXXXXX ŘÍZENÍ
§26
Xxxxxxxx zadávacího řízení
(1) Zadávací řízení xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) oznámení xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednacího xxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) zjednodušené xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému.
(3) Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx x jednání x jednacím řízení xxx uveřejnění,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nabídek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx výzva x podání xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy (§92).
(4) Zadavatel xx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx x §146 x 147.
(5) Xxxxxx-xx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx postupem xxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxxxxx (§12 odst. 3) postupem xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platných xxx xxxxxxxx podlimitní xxxxxxx xxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace.
§28
Xxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxxx xxxxx dodavatelů svůj xxxxx zadat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x užším xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx zadavatel x případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x podání xxxxxxx; x xxxxxx nabídky xxxxx xxxxx zájemce xxxxxxx v xxxxxxx x §61, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x §66, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx zadavatel x xxxxxxx veřejné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xx xxxxxxx vyzvat x podání xxxxxxx xxxxxxx 5 zájemců. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nabídky xxxxxxx 3 xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx veřejné zakázky x oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti podáno xxxx než 5 xxxxxxx o účast x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx žádostí x xxxxx, xxx xxxxxxx zadavatel uvedl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace v xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázalo xxxx xxx 5 zájemců. Xxxxx xxxx sektorovému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 žádosti x xxxxx v xxxxx řízení nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx v oznámení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zájemce, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu; xx xxxxx x x případě, xxxxx xxxxxxx kvalifikace prokázali xxxx xxx 3 xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx
x) zadávací xxxxxxxxxxx xxxx podmínky přístupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §48,
x) informaci x xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxx,
c) lhůtu xxx xxxxxx nabídek; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 4,
x) xxxxx podání nabídek,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx kritériích podle §78, xxxxx nejsou xxxxxxx x oznámení xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx dokumentaci, x
x) xxxxxxxxx o xxx, v jakém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podána.
§29
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx oznamuje zadavatel xxxx úmysl zadat xxxxxxxx zakázku x xxxxx zadávacím xxxxxx; xxxxxxxx jednacího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x účast x jednacím xxxxxx x uveřejněním x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx x účast a xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxxxx lhůtě. Xx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxx zadavatel xxxxx xxxxxxx, kteří prokázali xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx. Pouze xxxxxxx zadavatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zadavatel xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s uveřejněním xxxxxx počet xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxx xxxxxxx, xxx vyzve x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §61, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v souladu x §66, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Veřejný xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnosti xx xxxxxxx vyzvat x xxxxxx nabídky xxxxxxx 5 zájemců. Xxxxxxxxx zadavatel xx xxxxxxx vyzvat k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 zájemce. Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx jednacího xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádost x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu; xx xxxxx i x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kvalifikace prokázalo xxxx než 5 xxxxxxx. Pokud byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxx o účast x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, může xxxxxx x podání nabídky xxxxxxx zájemce, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §48,
x) xxxxxxxxx o uveřejnění xxxxxxxx jednacího xxxxxx x xxxxxxxxxxx,
c) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 4,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxx jednacího xxxxxx x uveřejněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx zahájí xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx omezení xxxxx xxxxxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx připouští xxxxxxx x nabídkách i x nižším xxx xxxxxxxx xxxxxx uchazečů, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počet nabídek xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxx xxxxx xxx uvedený xxxxx nabídek,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x nabídkách,
h) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx, x
i) xxxxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx.

§30
Xxxxxxx o nabídkách x xxxxxxxx řízení x uveřejněním
(1) Po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, po posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy VII xxxx části xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x kteří xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx, předběžný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prvnímu xxxxxxx x nabídkách x xxxxx dobu, xxxxx a xxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx počet xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uchazečů. Xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx uvedená x §29 xxxx. 4 xxxx. x) x x) současně.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx uvést, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx uskuteční x xxxxxxxx fázích xx xxxxxx postupného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uskutečnit jednání x xxxxxxxx fázích x tehdy, xxxxx xxxxx uchazečů xxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Zadavatel xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o všech xxxxxxxxxx xxxxxx obsažených x nabídkách, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx hodnocení. Xxxxxxxxx xxxx oprávněn x průběhu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx pověřit xxxxxxxxx xxxxxx, některé její xxxxx xx jakoukoliv xxxxx xxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxxx §74 odst. 7 x §75 xxxx. 6 věta xxxxx xxxxxxx.
(6) Zadavatel není xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o nabídkách xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se nabídky xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyjma xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nabídkách se xxxxx xxxxxxxx současně xx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxx jednání o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 1.
§31
Jednání x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xx každé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx při předchozím xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxx x místo xxxxxxx.
(2) Z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyhotovuje zadavatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx smlouvy (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxx"). Xxxxxxxx x xxxxxxx podepisuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxx uchazeče xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x protokolu x xxxxxxx závazná. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx do protokolu x xxxxxxx, jehož xxx účasten, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Po ukončení xxxxx xxxx jednání x nabídkách xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 3 xxxx. e), x xx vždy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zadavatel xx povinen o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx, xx kterými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x další fázi (xxxx jen "protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxx jednání.
(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx fázi jednání x xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohodnout.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 platí xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx.
§32
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx umístil xxxxx x pořadí, xxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx údajů, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ujednání vyplývající x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Upravený xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxx v nabídce.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby k xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx obsahuje xxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx či doplnění xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrh smlouvy xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx-xx či xxxxxxxx-xx xxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx upraveného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nabídkách xxxxxxxx xx druhém, xxxxxxxxx xx třetím xxxxx. Odstavce 1 xx 4 xx xxxxxxx xx xxxxxx x těmto uchazečům xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 se xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x nabídkách xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx.
§33
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se zvláště xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění (§24 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxx x případném xxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxx vyzvat xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx x vymezení xxxxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx zadavatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx zvláštní xxxxxxxxxxx.
(3) Písemná xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se §29 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 2 xx 6 xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyzvanými xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(5) Sektorový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo vybráno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §29 odst. 4 xx xxxxxxx obdobně.
§34
Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
(1) V písemné xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zájemců xxxx xxxxx zadat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Písemná xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxx
x) xxxxxxxxx x předmětu veřejné xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxx §48; to xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxx §23 odst. 4 xxxx. b), odst. 5 xxxx. c) xx x), xxxx. 8 písm. x) xxxx xxxx. 10 xxxx. x) x x),
x) nebude-li xxxxxxx vedeno xxxxxxx xxx i xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx prvního jednání xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jazyce bude xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x více zájemci,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx nabídek,
x) xxxxx a xxxxx xxx podání xxxxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx jednání,
h) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx zakázka xxxxxxxx xxxxxxxx zájemci.
(3) Xx-xx v xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx jednáno x xxxx zájemci, nesmí xxxxxxxxx sdělovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájemcem xxx xxxx předchozího xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyzvanými xxxxxxx x xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx dokumentaci. Xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx musí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednacího xxxxxx xxx uveřejnění (§23).
(5) Písemná xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se nevyžaduje x veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
a) §23 xxxx. 5 xxxx. x) x
x) §23 odst. 7 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dodatečné xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx soupis x xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxx xxxxxxxx stavebních xxxxx xxxxxx ceny.
§35
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zadat xxxxxxxx zakázku x xxxxx zadávacím xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx žádostí o xxxxx v soutěžním xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti rovněž x xxxxxxxxxxx soutěžního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě. Xx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájemce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x účasti v xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx v soutěžním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěžního dialogu; xxxxxxxxxx §48 xx xxxxxxx obdobně,
x) xxxxxxxxx o uveřejnění xxxxxxxx soutěžního xxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78, pokud xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dialogu, x
x) xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxx jednání x xxxxxxxxx xxxxxxx x v jakém xxxxxx bude jednáno.
(5) Xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxx soutěžního xxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxx xx xx, xx řešení jimi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splnit jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx účastí x xxxxxxxxx xxxxxxx. Podmínky xxxxxxxxxx soutěžních xxx xx xxxxxx plateb xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soutěžního xxxxxxx xxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§36
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx vede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vhodná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx a xxxxxxxxx.
(2) V průběhu xxxxxxxxxx dialogu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx projednat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aspekty xxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxx v soutěžním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx či důvěrné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zájemce, xxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxx patrný xxxxxxx x xxxxxxxx jednání.
(5) Veřejný zadavatel xxxx povinen xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předmět a xxxxxx jednání xx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, než xxxxxxxx, xxx předložená řešení xxxx vhodná.
§37
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) O xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx informuje veřejný xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx řešení x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxx, xxxxx, xx připustil xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x podání xxxxxxx xxxxxxxx alespoň
x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §48.
§38
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výzvou xxxxxxx 5 zájemců x podání xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx výzvu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xx xxxxxxx zadavatele po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stejný xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx výzva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx alespoň
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zakázky,
x) xxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx podle §48,
x) xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §62, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace,
x) xxxxx x hodnotících xxxxxxxxxx xxxxx §78, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX III
LHŮTY
§39
Lhůty x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxx zadavatelem musejí xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zakázky.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx, jednacím xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dialogu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx být kratší xxx
x) 37 xxx x nadlimitních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) 15 xxx u podlimitních xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx být
a) x xxxxxxxxxxxx veřejných zakázek xxxxxx xxx

1. 52 xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. 40 xxx x xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx

1. 22 xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. 15 dnů x užším xxxxxx x ve zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x polovinu.
(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadavatel
a) x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx xx výzvě x podání xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění ve xxxxx k jednání, xxxxx nebude xxxxxxxxx xx v rámci xxxxxxx,
x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §92 xx výzvě x xxxxxx nabídky.
(6) Xxxxx xxx doručení xxxxxxx x účast xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, v xxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dialogu x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx následujícím po xxx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx odeslání xxxxx x xxxxxxx.
§40
Změny xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci x plném rozsahu xxx ode xxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx užšího xxxxxx, xxxx zkrátit xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x 5 xxx.
(2) Xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxx dodatečné informace x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx xx lhůtě xxxxx §48 x 49, xxxx xxxxx xxxxx xxx nabídky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx nabídek; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 3.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx zadavatel úpravy xxxxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxx, aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx délku xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
§41
Xxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxxx pro sektorového xxxxxxxxxx
(1) Lhůty xxxxxx sektorovým zadavatelem xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo jednacím xxxxxx s uveřejněním xxxx lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx být u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxx 37 xxx, nebo
x) xxxxxx než 22 dny, pokud x naléhavých objektivních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
(3) Lhůta xxx podání nabídek x nadlimitní xxxxxxx xxxxxxx nesmí být x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než 52 xxx.
(4) Xxxxx xxx podání xxxxxxx x užším řízení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Stanovená xxxxx xxxx xxx pro xxxxxxx vyzvané xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x jednacím řízení x xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx nevyužít xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu xxxxx odstavce 4 xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Lhůta x takovém xxxxxxx xxxxx být kratší xxx 24 dny x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx než 10 xxx.
(6) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sektorový zadavatel xx xxxxx x xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 začínají xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jednacího xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
§42
Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx sektorový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §87 x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx či bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx než 52 xxx x xx xxxxx xxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uveřejňování xxxxx §146 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36 dnů, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx 22 xxx.
(2) Pokud xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xx xxxxxxx zadavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x 5 xxx. Xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 4.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůt xxxxxxxxx x odstavcích 4 xx 6.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx než 22 dny x x xxxxxxx, xx xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§149), xxxxxx xxx 15 dnů.
(5) Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxx xxxxx §88 odst. 3 xxxxx xxx nikdy xxxxxx xxx 15 xxx.
(6) Xxxxx xxx xxxxxx nabídek x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nikdy kratší xxx 10 xxx, xxxxx nebyla stanovena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4.
(7) Ustanovení §40 odst. 2 x 3 xxxxx xxx sektorového zadavatele xxxxxxx.
§43
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx lhůtu xxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předmět veřejné xxxxxxx.
(2) Zadavatel xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx lhůta xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zadavatele x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxx. Xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx může xxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §82 xxxx. 4 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx-xx podány xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx zadávací xxxxx stanovený podle xxxxxxxx 2 datem xx posouvá o xxxx, kdy zadávací xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx lhůty pokračuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx lhůta xxxxxx rovněž xx xxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.
(5) Je-li xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Úřad"), zadávací xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx zadávací lhůty xxxxxxxxx dnem následujícím xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x takovém návrhu. Xx platí obdobně x xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx x přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x moci úřední; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxxx lhůta xxxxxx rovněž xx xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1; x této xxxxxxxxxxx xx zadavatel povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zájemce.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX
§44
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezujících xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxx nabídky. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx dokumentace může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx či xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx (§45) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky (§46a), je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx (§46b), xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
d) požadavky xx zabezpečení xxxxxxx (§46c), xx-xx to xxxxxxxxxx předmětem veřejné xxxxxxx,
e) požadavky xx xxxxxxxx nabídek xxxxx §70, pokud xx xxxxxxxxx připustil,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxx, x
ji) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 obsahovat:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podrobností, které xxxxxxxxxxx předmět veřejné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx x služeb x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo funkci xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx 5.
(6) Xxxxxxxxx xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby uchazeč xx xxx nabídce xxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen x xxxxxxxx či xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subdodavatele.
(7) Zadavatel může x xxxxxxx veřejné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnosti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nabídka xxxxxxxxxx xxxxxxx uchazeče, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nadlimitní xxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x všech xxxx některých xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx x úmyslu xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxx xx finančním xxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx II; xxxxxxxx objem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 též x xxxxxxxx xx xxxxx x zahájení zadávacího xxxxxx.
(9) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se ochrany xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx služby xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx vztahují x xxxxx službám xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx informace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a tuto xxxxxxxxxx uvést x xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxx v zadávacích xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx veřejné zakázky, x xx xxxxxxx x sociální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné zakázky x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx součástí veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxx rámcovou xxxxxxx xxx tohoto xxxxxx, nesmí zadávací xxxxxxxx, xxxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xxxx odkazy xx xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxxx x xxxxxxxx, specifická xxxxxxxx xxxxx a služeb, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, patenty xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx původu, xxxxx xx xx vedlo xx zvýhodnění nebo xxxxxxxxx určitých dodavatelů xxxx určitých xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx připustit, není-li xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 x 46 xxxxxxxxxx xxxxxx x srozumitelný. V xxxxxxx stavebních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx použití x xxxxxx, kvalitativně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§45
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx dodávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění zamýšlený xxxxxxxxxxx.
(2) Technickými xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadované technické xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž prostřednictvím xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx podmínky nesmí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx určitým dodavatelům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zohlední xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1, 2, 4 x 5.
(5) Xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo technické xxxxxxxx, xxxxx xx x úmyslu použít x veřejné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení. Jestliže xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tito xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx.
§46
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx formuluje xxxxxxxxx x využitím xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx normy35) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx normy xxxx xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx36),
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x postupem xxxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx typy xxxxxxxxxxx dokumentů xxx xxxxx, vydané evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formulovat xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx35),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení37), xxxx
x) xxxxxxx technické xxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxx prací x použití xxxxxxx.
(3) U každého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx připustí xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x technicky obdobných xxxxxx.
(4) Technické xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx rovněž charakteristiky x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx umožnily jednoznačně xxxxx předmět zakázky x zpracovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Technické xxxxxxxx může zadavatel xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx 2, sloužící xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 a odkazem xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx zadavatel xxxxxxx technické podmínky x xxxxxxxx xxxxxx xx dokumenty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx dodávky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem požadavky xxxxxxxx takovými technickými xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xx xxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxx protokolem xxxxxxx xxxxxxx orgánem.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky formou xxxxxxxxx na xxxxx xxxx funkci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xxxx x souladu x xxxxxxxxx uvedenými x odstavci 1, xxxxx xxxx dokumenty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx funkci. Xxxx xxxxxxxxxx dodavatel xxxxxxx xx své xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxx protokolem vydaným xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 4, může xxxxxx xxxxxxxx specifikace xxxx xxxxxx části, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, národními, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx38), xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx specifikace xxxx xxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx veřejné zakázky.
(9) Xxxxxxxxx může xxxxx, xx u xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ekoznačkou xxxxx xxxxxxxx 8 se xx xx to, xx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx musí přijmout xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zkušební x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx protokoly xxxxxx uznanými orgány xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.
§46x
Zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx
V xxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1, X2, X3, X1, X2 x X338a), musí xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx energie, xxxxx XX2 x xxxxx NOx, NMHC x xxxxxx78). Xxxxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
§46x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x rámci xxxxxx xxxxxx dochází k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx16) xxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytná x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§46b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2011 Sb. x účinností xx 12.9.2011
§46x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovit xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx předložil
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx příslušného státu, xxxxx prokazují, xx xxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx79),
x) sdělení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají x kontroly xxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx veřejné zakázky x xxxxxxx obrany xxxx bezpečnosti s xxxxxxx xx povahu x předmět veřejné xxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxx uchazeče, že
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x umístění subdodavatelů xxxxxx uchazeči xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a závazek xxxxxxxx, xxx případné xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků,
x) xxxxxxx xxxxxx, modernizaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx xxxx informovat xxxxxxxxxx o veškerých xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx strategie, které xxxxx ovlivnit závazky xxxxxxxx vůči zadavateli,
x) xxx případ, xx xxxxxx schopen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx náhradních xxxx, xxxxxxxxx, dílčích xxxxx xxxx zvláštního zkušebního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx.
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 258/2011 Xx. s účinností xx 12.9.2011
§46x
Xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx stavební práce
(1) Veřejný zadavatel x xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx, xx technický xxxxx x téže stavby xxxxx xxxxxxxx dodavatel xxx xxxxx x xxx propojená13). Xx xxxxxxx, xxxxx technický xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 55/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2012
§47
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné zakázky
Xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx použít klasifikaci xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klasifikace platné xxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx39).
§48
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx a jednacím xxxxxx x uveřejněním, x xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §33, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx x xxxxxx nabídek xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx odeslání xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx jednacím řízení x uveřejněním, x xx alespoň do xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx16).
(2) Xxxxx zadávací xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zadavatele, xxxxx xx odešle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx x ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zadavatele x xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxx který si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyzvedl.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxx řízení x x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx uvede xx xxxxx k xxxxxx nabídek xxxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na profilu xxxxxxxxxx, xxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxx rozsahu; xxxxx xxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dialogu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §33
a) xxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxx přílohu xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) uvede xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uveřejnil,
c) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dodavateli xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx poskytnutí, xxxx
x) uvede xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xxxxx je x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx či elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx poskytnutí.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx soutěžním xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky k xxxxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxx xx xxxxxxx zadavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.
(7) Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zadavatele. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxx, nákladů xx xxxxx a poštovné x současně stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§49
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Dodavatel xx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Písemná xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doručena xxxxxxxxxx 6 pracovních xxx xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxx nabídek; xxx-xx o zadávací xxxxxx, ve kterém xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 3 písm. x) xxxx 2, xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx nabídek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínkám, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xx 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, a xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3 xxxx. b) xxxx 2, xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Dodatečné informace, xxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxx dodavatelům, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxx kterým byla xxxxxxxx dokumentace poskytnuta. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx s uveřejněním x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxx dodavatelům, xxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zadavatel xxxx uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesného xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx poskytnout dodavatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 2 x 3 se použijí xxxxxxx.
(5) Xx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx jím xxxxxx x zadávacích podmínkách xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx zájem na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vyzváni x podání xxxxxxx x xxxxx řízení, x jednacím řízení x uveřejněním xxxx x účasti x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx plnění musí xxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději 12 xxx před xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx nabídek; xxx-xx x xxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 5, xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxx nabídek, x xxx-xx o xxxxxxxx řízení, ve xxxxxx jsou lhůty xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 3 písm. x) xxxx 2, xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx uplynutím lhůty xxx podání nabídek. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXXX X
XXXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
§50
Xxxxxx kvalifikace
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxx zakázky je xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxxx §53,
x) splní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56.
(2) Požadavky xx prokázání splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v oznámení xx výzvě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx zadávací dokumentaci.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky.
(4) Xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx předpoklady xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadavatele možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnotících xxxxxxxx.
§51
Prokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx předpokladem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x otevřeném xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nabídky x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §23 odst. 4 xxxx. b), §23 xxxx. 5 xxxx. x) xx x), x §23 xxxx. 6 xxxx §23 xxxx. 10 písm. x) a x). X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyzvaného zájemce xxxxxxxx požadovat; v xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 písm. x) x x) x plném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadavateli xxxxxxxxx
x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 1 xxxx. j) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladu xxxxx §54 písm. x) xxxxxxxxxxxxxx x
x) smlouvu uzavřenou xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx vyplývá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxxx či x xxxxxxxxxx věcí xx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx subdodavatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. x) a x).
Xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. x).
(5) Xx-xx xxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx účelem xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 písm. x) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §54 písm. x) x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx kvalifikace xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. b) a x) musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxx je obsažen xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx dodavatelé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobám x jakýchkoliv právních xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx byli xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx s uveřejněním xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx společné xxxxxxx až po xxxxxxxxx splnění kvalifikace, xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx odstavce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx-xx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, prokazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, místa podnikání xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem x veřejným zadavatelem. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dodavatel xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx být x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, učiní o xxxx xxxxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx prokazující xxxxxxx kvalifikace předkládá xxxxxxxxxx dodavatel x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx jinak; xx xxxxx i x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady x xxxxx než českém xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx podnikání xxxx xxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §149, xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxx příslušných kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxxxx.
§52
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace
(1) X xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx dynamického xxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději x podáním předběžné xxxxxxx.
(2) V xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním x soutěžním xxxxxxx xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xx lhůtě pro xxxxxx žádosti o xxxxx.
(3) V xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výzvě x xxxxxxx, nejpozději xxxx xx uzavření xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikačního předpokladu xxxxx §54 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovit x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx lhůtu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladu xxxx xxxx dojít xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx.

§53
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx kvalifikační předpoklady xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úplatku, xxxxxxxxxx, nepřímého xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, úvěrového xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x přípravu xxxx pokus nebo xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx činu, nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxx statutární xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodavatele xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxx předpoklad xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx osoba, tak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx každý člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; podává-li xxxxxxx xx žádost x účast zahraniční xxxxxxxxx osoba prostřednictvím xxx organizační xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, tak k xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx právnická osoba, xxxx tento předpoklad xxxxxxxx jak xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx x účast xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx organizační xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vedoucí této xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splňovat xxx xx vztahu x území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx sídla, xxxxx podnikání či xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nekalé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu40),
d) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenční řízení, x xxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxxxx41) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx není x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx x evidenci daní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx x Xxxxx republice, xxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jak x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx, xxxxx podnikání xx bydliště xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx ne$oplatek xx xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx jak x Xxxxx xxxxxxxxx, tak x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potrestán či xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, je-li xxxxx §54 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxx odpovídající za xxxxxxx dodavatele, vztahuje xx tento xxxxxxxxxx xx tyto osoby,
j) xxxxx není xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a
k) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu77),
l) xxxx xxxxx nebyla x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zavedena xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx krize xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.
(2) Základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodavatel, xxxxx
x) splnil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku, xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v úmyslu xxxxxxx nebo usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx, kdy xxx x přípravu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx takovém xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x zahlazení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; podává-li nabídku xxxx xxxxxx x xxxxx zahraniční právnická xxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxxxxxx složky, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; tento základní xxxxxxxxxxxx předpoklad musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx České republiky, xxx x zemi xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 předložením
a) xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů [xxxxxxxx 1 xxxx. a) x b)] a xxxxxxxx 2 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. f)],
c) potvrzení xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)],
x) čestného xxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x), x) xx x)].
§54
Profesní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx
a) xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxxx je x xxx xxxxxx, či xxxxx z xxxx xxxxxxx evidence42), xxxxx xx v xx xxxxxx,
b) doklad x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx komoře či xxxx organizaci, xx-xx xxxxxx členství xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx43),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou způsobilost xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace16) při xxxxxx veřejné zakázky x oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti, odpovídající xxxxxxxxxx xx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/2012 Sb.

§56
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) seznam xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v posledních 3 xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx plnění; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dodáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobou, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zadavateli, nebo

3. xxxxxxx s xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxx osoby xxxxxx x důvodů spočívajících xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jiném xxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx určeného x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x je-li xx xxxxx, také xxxxxxxxx kontroly opatření xxxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxx a výzkumu, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx má být xxxxxx, xx složité xxxx je xxxxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxx,
x) vzorky, popisy xxxx fotografie xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx47).
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro plnění xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx vydané jinou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx veřejnému xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxx x jinou xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx spočívajících xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky, x xx zejména xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx vztahu x dodavateli,
c) xxxxx xxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxxx používaných dodavatelem x xxxxxxxxx xxxxxxx x popis xxxxxxxx xx xxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, také xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a xx xxx za xxxxxxxxxxx, že xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zcela zvláštní xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) xxxxxxxxxx xxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,
f) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí52), xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xx-xx xx odůvodněno xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců48) xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx postavení xx xxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx pomůcek, xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) K xxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele xxx xxxxxx veřejné zakázky xx xxxxxxxx xxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x osvědčení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nejvýznamnějších x xxxxxx stavebních xxxxx; xxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxx xxxx, dobu x místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx obsahovat xxxx x xxx, zda xxxx xxxx stavební xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx či technických xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců48) xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx postavení x xxxx xxxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx49),
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx životního xxxxxxxxx52), xxxxx xxxx dodavatel xxxxxxx použít při xxxxxx veřejné xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky,
e) xxxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx zakázek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců48) xxxxxxxxxx xxxx osob x xxxxxxxx postavení xx xxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx pomůcek, xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §810, je veřejný xxxxxxxxx oprávněn požadovat xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 3 v xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx zvlášť.
(5) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v oznámení xx xxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídající xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx předmětu plnění xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx předpokladu xxxxx §56 xxxx. 3 xxxx. x) nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prací provedených xxxxxxxxxxx překračovat 50 % předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Pokud xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejný xxxxxxxxx x objektivních důvodů xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxx zadavatel povinen xxxxxxxxxx dodavateli příslušnou xxxxxxxxxx x možnost xxxxxxxxx této části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dodavateli xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu.
(8) Xxxxxxxxx-xx zájemce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzorky, xx xxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxx na xxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uhradit xxxxxx xxxxxxx.
§57
Xxxxxxx x xxxxx dokladů
(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokazujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx uzavřena xxxxxxx xxxxx §82, xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Doklady prokazující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx být xxxxxx 90 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x jednacího řízení xxx uveřejnění xx xxx podání xxxxxxx, x xxxxxxx užšího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx x účast x x případě dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx soutěže x xxxxx.
§58
Xxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx doby xxxxxxxxxx o výběru xxxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx dnů tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit. Dodavatel xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadavateli. Xxxxxxx xxxxxxxxx může xx žádost xxxxxxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prominout.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx je x souladu x xxxxxxxxxxx veřejného zadavatele xxxxx §81 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X takovém případě xxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, předložit xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§59
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele x hlediska požadavků xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovit xxxxxxxx komisi. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 7 x §75 odst. 6 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx řízení a xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxx-xx xxx veřejný xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx předložené xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx informace xx xxxxxxx prokazující xxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxx povinnost x xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx zadavatelem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx podle §52.
(5) O posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla posuzována, xxxxxx dokladů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady, a xxxx o tom, xxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(6) Veřejný xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx,
x) x dokladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. a), §56 odst. 2 xxxx. a) a §56 xxxx. 3 xxxx. x) označení xxxxxxx, služeb xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x případě xxxxxxxxxxx kvalifikace postupem xxxxx §51 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §51 odst. 4 písm. x) x
x) xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx podle §59 xxxx. 4, x xxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečně.
(7) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedla xxxxxxxx komise ustanovená xxxxxxxx zadavatelem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise. Protokol xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, uvede xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx názor x xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx kvalifikace xxxx xxxxxxxxxx, nahlédnout xx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx x umožnit xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 4 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§60
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx nesplní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §58, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyloučen z xxxxxx x zadávacím xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxx dodavateli své xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx z účasti x zadávacím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxxx uchazeče považuje xx doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx.
§61
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Omezil-li xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx počet xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx řízení xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx splnění požadované xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx v xxxxxxxx x zahájení zadávacího xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedenými v §6 xxxx. 1 x
c) odpovídat xxxxxxxxx xxxx některým x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, jejichž xxxxxxxxx veřejný zadavatel xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx veřejný xxxxxxxxx xxx, xx stanoví xxxxxx zájemců, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx naplnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx počtu, xxxxx xxxxx veřejný xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.
(5) Xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vybráni. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx.
§62
Kvalifikace x podlimitní xxxxxxx xxxxxxx
(1) Zadává-li xxxxxxx xxxxxxxxx podlimitní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxx základních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx veřejný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, použije xx §56 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požadovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. x).
(2) Xxxxxxx základních kvalifikačních xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx. X obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikační předpoklady xxxxxxxxxx xxxxxxxx zadavatelem. Xxxxxxx zadavatel může x xxxxxxxx xx xxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těmito xxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se splnění xxxxxxxxxxxxxx předpokladů prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nepoužije. Xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §82 xxxx. 4.
Díl 2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatele xx xxxxxxxxxxx
§63
Xxxxxx kvalifikace
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx dodavatele.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikačnímu xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, je povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3.
(3) Xxxxxx-xx veřejnou zakázku xxxxxxx zadavatel v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx požadovat prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) x x).
(4) Xxxxxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, rozsah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx sektorový xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x jednání x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx.
(5) Xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti požadovat xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)52) xxxx xxxxxxxxxxx řízení x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx53) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx51). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie. Sektorový xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx doklady x xxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Je-li xx odůvodněno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zadavatel x xxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx50) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx51). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzná rovnocenné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Sektorový xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxx se ekonomické, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Ustanovení §50 odst. 2 xxxx xxxxx x §50 odst. 3 xxxxx xxx sektorového xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§64
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podání xxxxxxx v užším xxxxxx xx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx.
(2) Sektorový xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x x jednacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx ustanovení §63 xxxx. 3. Xxxxxxxxx splnění kvalifikace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x otevřeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení x xxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxx bez uveřejnění xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 4 písm. x), §23 xxxx. 5 xxxx. x) xx e), §23 xxxx. 6 xxxx §23 odst. 8 xxxx. x).
(4) Xxxxx xxxx dodavatel xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady, xxxxx xx sektorový zadavatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxx sektorovým zadavatelem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx ekonomickou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx profesní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti, xx oprávněn xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §54 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §51 odst. 4 xxxx druhé x xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Má-li xxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat splnění xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx postačuje, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Možnost xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx použije xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 6, 7 a 8 x §58 xx 60 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.
§65
Doba xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace
(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X užším řízení x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x účast.
(3) X jednacím řízení xxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x jednání, xxxxxxxxxx xxxx do uzavření xxxxxxx.
§66
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx
(1) Omezil-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro účast x xxxxx řízení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výběr xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadované kvalifikace, x xx xxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxx kritérií podle xxxxxxxx 2 uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Podrobná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedena x kvalifikační xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx
x) být xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 1 x
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx kvalifikaci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ekonomické xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prokázání sektorový xxxxxxxxx požadoval.
(3) Xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx pořadí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxx úrovně příslušného xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ty xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx odpovídat počtu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx nebo ve xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x účast. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x podání xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx provedením xxxxxx x xxxxxxx x xxx informovat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxx sektorového xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxx
§67
(1) Xxxxxxxxx může u xxxxxxx zakázky v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dialogu xxxxxxxxx, aby uchazeči x xxxxxxxxx plnění xxxxx povinností vyplývajících x účasti v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx x absolutní xxxxxx ve výši xx 2 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx nebo do 5 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx bude použita xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "peněžní xxxxxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx53a).
(2) Xxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxx,
x) jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxx xxxxx uzavřít xxxxxxx podle §82 xxxx. 4, xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxx podle §81 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxxxx podle §81 xxxx. 4,
x) xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx zadávací řízení xxxxxxx, do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 odst. 8.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžním xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxx xxxxxxx jistotu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvolněna, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §111 odst. 1. Xxxxxxx-xx uchazeč xxxx xxxxxxxxx, xxxx zadavatelem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zadavatelem xxxxxxxx.
(5) Má-li xxx xxxxxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pojištění záruky, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxx platnost xx xxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty podle §43. Zadavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchazeči ve xxxxx podle odstavce 2.
(6) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxx, xxxxxxxx smlouva musí xxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zadavateli xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxxxx plnění.
(7) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx zadávacími xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nabídku, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 2 x 4 nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4, xx zadavatel xxxxx na plnění x bankovní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXX
§68
Obsah xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) X nabídce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uchazeče. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx jménem či xx uchazeče. Součástí xxxxxxx xxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx zákonem xx xxxxxxxxxxx. X otevřeném xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním řízení xxxx součástí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zadavatel xxxxx; ustanovení §64 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx není xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů nebo xxxxx statutárních xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxx nabídek xxxx x pracovněprávním, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x zadavatele,
b) xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu82) x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nákupním systému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Nabídka xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §70 xx xxxxxxxx xx xxxxx nabídku.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomtéž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx podá xxxx xxxxxxx samostatně xxxx společně x xxxxxxx dodavateli, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomtéž xxxxxxxxx xxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dodavatelem xxxxxx. Xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Vyloučení xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchazeči.
(4) Společnou xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, kterou podalo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §51 xxxx. 6 xxxx dodavatelů xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx dodavatelé xxxxxxxxxx společnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x listinné xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Uchazeč xxxxxx nabídku xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx podobě musí xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx obálce xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx, na které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, na niž xx xxxxx zaslat xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxx podána x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými x §149.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabídky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podaných nabídek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x samostatných číselných xxxxxx pro xxxxxxx x listinné xxxxxx x nabídky x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxx, xx číselná xxxx nabídek x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x listinné xxxxxx.
§70
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx nabídky xxxxxxxxx, xxxxx zadavatel x xxxxxxxx dokumentaci požadavky xx varianty, případně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Varianta xxxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx že xx x případě xxxxxxx xxxxxxx xx služby xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

HLAVA VII
Díl 1
Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx
§71
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx otevírání xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "obálka") xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisi. Xxxxxxxxx zadavatel x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx veřejnou zakázku x jednacím xxxxxx xxx uveřejnění xxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxxx, xxxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obálek x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx zadavatele.
(2) Členové xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx v xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx s nabídkami xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Zadavatel xxx xxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx podanou po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Otevírání xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zadavateli xxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx nabídek, x další xxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx zadavatel. Xxxxxxxxx xxxx xx přítomných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx uchazečů. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení či xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čísla x kontroluje, xxx
x) xx nabídka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) je návrh xxxxxxx podepsán xxxxxx xxxxxxxxxx jednat jménem xx za uchazeče.
(8) Xx provedení kontroly xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 sdělí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7; komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx ceně x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kritériím.
(9) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxx nabídku xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x účasti x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98, xxxxxxx se xxxxxxxx 7 xx 9 obdobně xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§72
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podané x xxxxxxxxxxxx xxxxxx otevře xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4.
(2) Xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx xxxxx §95 xxxxxxx otevírání xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx zadavateli xx xxxxx xxx xxxxxx nabídek xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sdělí xxxxxx xx začátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §71 xxxx. 8 x nabídkách xxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obálek xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx ve xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, otevírání xxxxxx podle §71 xxxx. 6 xx xxxxxx xxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx otevírání nabídek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 7 též, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx x datovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xx 3, §71 xxxx. 4 xxxx první x §71 xxxx. 5 a 8 xx 10 se xxxxxxx xxxxxxx.

§73
Protokol x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxx či nabídek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx sepisuje komise xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx přítomným xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 8.
(2) Otevírá-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náležitostí podle xxxxxxxxxxx odstavce rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx x údaje xxxxx §72 xxxx. 5.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v oznámení xx xxxxx o xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x protokolu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx, aby bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx o otevírání xxxxxx podepisují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx listiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nabídek. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nahlédnout xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Nekoná-li xx xxxxxxxxx obálek x pořídit si x xxx xxxxx xxxx xxxx opis xxxxx §72 odst. 4, xx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxx obálek elektronickými xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx v oznámení xx xxxxx o xxxxxxxx zadávacího řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahlédnout xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Díl 2
Xxxxxxxxx xxxxxx
§74
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v otevřeném xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx a xxx xxxxxxxxx hodnocení nabídek x xxxxxxxx řízení x uveřejněním xxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx úkony xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxx činí xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxx §95. X xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Hodnotící xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 5 xxxxx. Xx-xx xx odůvodněno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx mít hodnotící xxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Členem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx xx xxxxx hodnotící xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx náhradníka.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxxx xxxxx autorizovaný xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx85).

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 9 xxxxx. Xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, musí mít xxxxxxx xxx třetiny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vláda, x to xx xxxxx

x) ministra nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a)54), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx zakázce a x uchazečům xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nesmí xxxxxxxxx osobní výhoda xxxx újma, xxxxx xxx xxxxxx zájem xx xxxxxx veřejné xxxxxxx x s xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxx xxxxxxxxxxxx učiní xxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx prohlášení veřejnému xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxx x hodnotící xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx veřejný xxxxxxxxx členovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise x xxxxxxx její xxxxxxxx, je povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zadavatel x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx veřejnému zadavateli xxxxxxxxxx x nepodjatosti xxxxxxxxx xxxxx hodnotící xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém případě xxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x hodnotící komisi xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx náhradníka.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisi x xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxx.

§74a
§74a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/2015 Sb.
§75
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx komise xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a místopředsedu xx xxxx prvním xxxxxxx, xxxxx svolává xxxxxxx zadavatel. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxx na xxxx xxxxx jednání xxxxxx nejméně 5 xxxxxxxxxx xxx předem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svolává x xxxx její xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xx člen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxx, místopředsedovi xxxxxxxxx komise, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx hodnotící komise, xxxxx zajistí účast xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx, xxxx-xx přítomny xxxxxxx xxx xxxxxxx členů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx komise rozhoduje xxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx nebo náhradníků.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx též xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxx komise.
(5) X jednání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx o xxxxxxx"). Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxx xxxxxxx hodnotící komise. Xxxxxxx-xx xxxx hodnotící xxxxxx odchylný názor xxxxx xxxxxx většiny, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odlišný xxxxx x odůvodněním.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx platí xxxxxxx x pro xxxx xxxxx, které byly xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komisí.

Díl 3
Posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxx
§76
Xxxxxxxxx nabídek
(1) Xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx zákonných xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x hlediska toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nabídku xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. d). Xxxxxxx, xxxxx xxxx požadavky xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx. Jestliže nedošlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx veřejné zakázky xx stavební xxxxx, xxxxx zadávací dokumentace xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. a), xxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx nabídek xxxxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxxxx xxx xx vztahu x xxxxxxx zakázce a x xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74 odst. 7. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 8 x §75 xxxx. 6 platí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx komise xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uchazeče x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx komise xxxx rovněž požádat x xxxxxxxx dokladů xxxxx §68 odst. 3. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvede, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uchazeč xxxxxxxxx, xxxx xxxxx doklady xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx hodnotící xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prominout.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejasností xxxxxxx přizvat uchazeče xx jednání xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx před xxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx zadavatele xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx z nabídky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx v rozporu x výzvou x xxxxxx nabídek.
(6) Uchazeče, xxxxx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxxx nabídek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účasti v xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §79 xxxx. 5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvodů xxxxxxxxx, zadavatel uchazeči xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho uveřejněním xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§77
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx uchazečů x xxxxxxxx xxxxxxx zadávacích xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnotící xxxxxx též xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx mimořádně xxxxxx nabídkovou xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx xx hodnotící xxxxxx vyžádat xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; zdůvodnění musí xxx xxxxxxxxx doručeno xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Hodnotící komise xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx prominout.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxx cena xxxxxxxxxx objektivními xxxxxxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovaných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výjimečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x dispozici xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxx nebo služeb,
d) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x místě xxxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, nebo
e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx55).
(3) Hodnotící xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Jestliže hodnotící xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nízká x xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodu xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx uchazeč xxxx schopen v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí prokázat, xx veřejná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx55). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabídku z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx veřejné zakázky, xxxxxxxxx zadavatel o xxxx skutečnosti Evropskou xxxxxx.
(6) Neodůvodnil-li xxxxxxx xxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxx-xx xx k podání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx jako neopodstatněné, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §76 xxxx. 6 se xxxxxxx obdobně.

§78
Hodnotící kritéria
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritériem pro xxxxxx xxxxxxx zakázky (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx nabídková xxxx.
(2) Základním hodnotícím xxxxxxxxx x soutěžním xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx výhodnost xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxx je x xxxxxxxx nebo výzvě x zahájení zadávacího xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx, xxxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx kritéria tak, xxx vyjadřovala vztah xxxxxx hodnoty x xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se musí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné zakázky. Xxxxx jimi být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, technická xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, estetické x xxxxxxx vlastnosti, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zaměstnanost xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx přístupem xx xxx práce, xxxxxxxx xxxxxxx, návratnost nákladů, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, zabezpečení xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx významný xxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zadavatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kritériím xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx vztah mezi xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx může xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx shodná.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kritéria x xxxxxx váhu x xxxxxxxx či xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx k podání xxxxxxx x užším xxxxxx či x xxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx zájmu x xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dílčích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§79
Hodnocení xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxx hodnotících xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritériem xxxxxxxxxx výhodnost xxxxxxx, xx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotících kritérií x xxxxxx xxx.
(2) Xxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx cena xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx cena x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78 odst. 7 x sestupném pořadí xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx x posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxx odůvodnit xxxxxxxxx konkrétních xxxxxx x každého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx ceny. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nabídkové xxxx xxxxx §77.
(5) Zadavatel xxxxxxxx x xxxxx posouzení x hodnocení nabídek, xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx. Pro nové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx ustanoví zadavatel xxxxx xxxxxxxxx komisi, xxxxxxxx provede xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zadavatel xxx, xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nabídku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§80
Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nabídek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx, která obsahuje xxxxxx posouzených nabídek, xxxxxx nabídek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kritérií, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §79 xxxx. 6, xxxxxx o xxxxxxxxx x hodnocení nabídek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nabídky.
(2) Zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotící xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx související x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxx nahlédnout a xxxxxxx xx z xx xxxxxx, xxxxx xxxx její xxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx nepořizuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx §92 odst. 1 x 2.
HLAVA VIII
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
§81
Xxxxx nejvhodnější xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídky xxxx xxxxxxxx, xxxxx nabídka xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocena xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pokud xxxxxx nabídka xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 6, zadavatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx ustanovení §84 xxxx. 3 xxxx. x).
(3) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x všem dotčeným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx uchazeči xx rozumějí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx oznámeno x xxxxxxx nepodal xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §110 xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxx §114 xxxx. 4 x 5, xxxx xxxx řízení x xxxx xxxxxx zastaveno. Xxxxxxxxx zájemci xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedoručil xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx nepoužije. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx o výběru xxxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xx xxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bude zřejmé xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx seznam posouzených xxxxxxx, seznam nabídek, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xx zadávacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx důvodu, xxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odůvodněním, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx spatřuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) počet x pořadí xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnoceny x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jednání o xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxx hodnoceny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxx nabídky xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1, anebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx zadávána po xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xx veřejné zakázky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx o výběru xxxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) a x).
§82
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Zadavatel xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx x uchazečem, xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx nejvhodnější xxxxx §81 (xxxx xxx "vybraný xxxxxxx").
(2) Xxxxx nebyly xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4, xxxxxx zadavatel xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx námitek. Xxxxxxx xxxxxx zadavatel x xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy obsaženým x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,
xxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxx xx §110 xxxx. 6 xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zadavateli xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou k xxxxxxxx smlouvy xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx uchazeč xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neposkytne-li xxxxxx součinnost, xxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 uzavřena, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx druhý x xxxxxx. Xxxxxxx-xx uchazeč xxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxxx součinnost k xxxxxx uzavření, xxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x uzavření xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy x xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uchazeči x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rámcovou xxxxxxx x dalším uchazečem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rámcovou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x x nižším xxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §89 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu informaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 uzavřít xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx uzavřel x xxxxxxxx uchazečem. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx by
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 5 xxxx. x) a §23 xxxx. 7,
b) xx xxxxxxx x xxxxxxxx zadávacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx ekonomickou xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče.
(8) Xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x případě, xx xxxxxxxxx uvedl x xxxxxxx informace xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx mohly mít xxxx na výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx.
§83
Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího řízení x uveřejnění. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatele xxxx xxxxx 30 xxx. V případech xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5 xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx uveřejněny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx xxx xxxxxxxxx"), xx statistickým xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx jej odeslat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxxxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxx ze služeb x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(4) Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanovit, xx xxxxxxx předávané xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx či xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx nebo xx xxxxx ovlivnit hospodářskou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace týkající xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxx, identifikace xxxxxxxxxx xx xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8 xxxx. a), xxxx xxxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxx poskytovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxx odkaz na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výzkumu a xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8 písm. x), může xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxxx povinen zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxxx xxx údaj xxxxxxx x xxxxxxxx xx výzvě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§84
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx zruší bez xxxxxxxxxx xxxxxxx zadávací xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádné nabídky, xxxxxxx x xxxxx xx potvrzení xxxxx x xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x §82 xxxx. 4 nebyla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s posledním xxxxxxxxx v pořadí, x xxxx xxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravený xxxxx smlouvy xxxxx §32 xxxx. 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadí, s xxxx xxxx možné xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx
x) stanovil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxx x xxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx soutěžním xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xx roven xxxxxxxxxxx zákonnému xxxxx x xxxxxxx podá xxxxx počet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, odmítl xxxxxxx xxxxxxx xxxx neposkytl xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx řádnou xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4,
x) xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nastaly x době od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx okolnostem xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x zadávacím xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x případ xxxxxxxxxx §90 odst. 2 nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx rámcovou xxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xx do doby xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Zadavatel xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxxx xx doby uzavření xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž, xxxxx si tuto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.
(6) Zadavatel xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x obdobným xxxxxxxxx xxxxxx, před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxxx zakázek podle §157 xx 3 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxxx neplatí pouze xxx jednací řízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx odeslat xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 pracovních xxx po přijetí xxxxxxxxxx xxxx známým xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxx důvodu.
(9) Xxxxx-xx zadávací řízení Xxxx, xxxxx se xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx běžet xxx xxx, kdy se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxx.

§85
Xxxxxxx zpráva zadavatele
(1) Xxxxxxxxx vyhotoví x xxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx, předmět xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx smlouvě,
b) xxxxxxx druh xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx smlouva xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx plněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zájemců xx uchazečů, jež xxxx vyloučeni z xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x podání xxxxxxx, x xxxxxxx xx x účasti x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx této skutečnosti,
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nabídka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) důvod xxxxxxx xxxxxxxxxx dialogu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx či jednacího xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x) x xxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xxxx. x), xxxxx-xx x překročení xxxx doby,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 7 písm. x) xxxx 5, xxxxx-xx x jejímu xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx rámcové xxxxxxx na xxxx xxxxx než 7 xxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx uzavřena.

(3) Zadavatel xxxxx xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx xx Xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX X
PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ X XXXXXXXXXX PŘEDBĚŽNÉ XXXXXXXX
§86
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky. Xxxxxxx zadavatel xx xxxxxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx zakázky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxxx §22 xxxx. 1 x 2,
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 1, §23 xxxx. 4 xxxx. x), §23 xxxx. 5 xxxx. c) xx x), §23 xxxx. 6 xx 9, §23 xxxx. 10 xxxx. x) x c) nebo §23 xxxx. 11 x
d) x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávací xxxxxx x obdobným xxxxxxxxx xxxxxx podle §84.
§87
Pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Sektorový xxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx předběžného oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx a x xxxxxxx hodlá xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na dodávky x služby odešle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx. X předběžném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx sektorový xxxxxxxxx xxxxxxx
x) skupiny xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx56), u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx 750&xxxx;000 EUR, xxxx
x) kategorie xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 750&xxxx;000 XXX.
(3) V xxxxxxx nadlimitních veřejných xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx stavební xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §146 a 147 xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx zadavatel povinen xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §146 x 147. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx není oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odesláním oznámení xxxxx xxxx druhé x uveřejnění. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx 2 nevztahuje.
(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxxxx předběžném xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ty údaje, xxxxx již byly xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§88
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxx §87.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx alespoň
x) xxxxxxxx dodávek, xxxxxx xx stavebních xxxxx, xxxxx xxxxx předmětem xxxxxxx zakázky,
b) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxx xxxxxxxxxxx x projevení xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x písemné xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) projevili xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx jednacím řízením x uveřejněním, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrdili xxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx x této lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení.
(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 obsahuje xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětu xxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opčních xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, x xxxxxx odhad xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x opakujících xx veřejných xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o užší xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x uveřejněním,
x) xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, pokud xx to xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §48,
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx zadavatele,
x) xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatele xx xxxxxxxxxxx dodavatele x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x tom, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx jedná x xxxxx,xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxx, x
i) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §78, xxxxx xxxxxx uvedeny x pravidelném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zadávací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx zadavatel písemně xxxxx všechny xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 potvrdili zájem x xxxxx a xxxxxxx kvalifikaci v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx nabídek.
(6) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §28 xxxx. 4 xxxx §29 odst. 4, xxxxx však xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací xxxxxxxxxxx sděleny xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x účast.
(7) Xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení upravující xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXX SMLOUVY
§89
Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx smlouvě
(1) Xxxxxxxxx xx povinen x oznámení xx xxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx kterými xxxx xxx rámcová xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Zadavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx, xxx xx uzavírá x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvést xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxx delší xxx
x) 4 xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) 7 xxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx x uvést x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §83 xxxx. 1.
(6) Veřejné xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx §92, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §34 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), f), x) x x) se x xxxxx případě xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx sektorový xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §92 xxxx. 2 xxxxxxx.
(7) Xxxxx xx během xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s více xxx třemi uchazeči xxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod 3, není xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §90 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nejsou způsobilí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxx uchazeči.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sjednat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou.
(9) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx §32 xx nepoužije. Byla-li xxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxx uchazeči, se xxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx upravený xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídky.
(10) Xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky zadávané xx základě xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 12.
(12) Pokud xx rámcová xxxxxxx xxxxxxxx na dobu xxxxx xxx 1 xxx, xx xxxxxxxxx xx uchazečů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy oprávněn xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxx v rozsahu, xxxxx xxx xxxxxxxxx x zadávacím řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace při xxxxxxxx rámcové smlouvy. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zadavatel oprávněn xxxxxx x poskytnutí xxxxxx nebo k xxxxxx nabídky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§90
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy
(1) Xxx výběru xxxx uchazečů, se xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx rámcová xxxxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx výběru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxx xxxxxxxx, který xxxxx x zadávacích xxxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nabídek nebo xxxx xxxxxxx nesplnily xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uchazečů xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx x požadovaném xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §89 xxxx. 2 se xxxxxxxxx.
§91
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) V případě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx kritéria, xxxx xxx uzavírání xxxxxxx xxxxxxx, xx uchazeč xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx uzavírání rámcové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx na základní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny, zúžit xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dílčích xxxxxxxxxxx kritérií, xxx xxxxx byla xxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Právo xx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx zadavatel xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx hodnotící xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§92
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uchazečem
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou v xxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxx uchazečem, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) všechny podmínky xxxxxx nejsou x xxxxxxx smlouvě konkrétně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxx.
(2) Je-li xxxxxxx xxxxxxx uzavřena x xxxx uchazeči x xxxxxxx podmínky xxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, postupuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
a) xxxxxxx xxxxx x předložení xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxx, který se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx umístil xxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxx-xx tento xxxxxxx xxxxx předložit, vyzve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx další v xxxxxx; xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo kdy xxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx uzavírání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poslední x xxxxxx, nebo
x) písemně xxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupně pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy; xxxxx xxxxxx výběru může xxxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx zadavatel xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4 xxxxx xxxxx xx způsobů xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx zakázek zadávaných xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) nebo x). Xxxxxxx x xxxxxxxx uchazečem uzavírá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybraným xxxxxxxxx. Veřejný xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) x x), xxxxx xx xxxxxx, xx vybraný xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejnému xxxxxxxxxx poskytnout.
(3) Xx-xx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx plnění nejsou x xxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxxxxxx, zadá xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx vybranému xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s §91.
(4) Xxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 2 xxxx. a), x), x) a x). X případě xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se §34 xxxx. 2 xxxx. x) nepoužije.
(5) Xxx xxxxxxxx zakázek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xx žádných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§93
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému
(1) Xxx xxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému a xxxxxxxx dodavatelů xx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xx okamžiku zadání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x podání předběžných xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx adresu, xx xxxxx xx x dispozici zadávací xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxx xxxxx déle než 4 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx otevřeného xxxxxx x xxxxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx zadávány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) podmínky xxx xxxxxxxx xx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx na kvalifikaci xxxxxxxxxx; to platí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vybavení x
x) informace týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zadávání xxxxxxxxx zakázek v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxx výlučně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §149.
§94
Zařazení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxx trvání dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx každému xxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Zadavatel xxxxxx xx dynamického xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému x který xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídku x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx v mezidobí xxxxxxx žádnou výzvu x podání xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx xxxxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx předpokladu, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§95
Zadávání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xx základě výzvy x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě oznámení xxxxx §93 xxxx. 3.
(3) Zjednodušeným xxxxxxxxx vyzývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §94 odst. 2 xx 4 xx xxxxxxx obdobně.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nabídky.
(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nabídek obsahuje xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §78 x
x) informaci x tom, x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájemcům zařazeným xx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx až xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nabídky xxxxxx xx xxxxx xxx podání předběžných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, která nesmí xxx kratší xxx 7 dnů. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnotící xxxxxxxx xx výzvě x xxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXXXXXX AUKCE
§96
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx využít xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. V jednacím xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronickou aukci xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx x §22 odst. 1, pokud xx xxxxxxx x veřejnou xxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx zakázku na xxxxxxxx práce xxxx xx služby, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx též xxx xxxxxxxxx nabídek, xxx-xx x veřejné xxxxxxx zadávané x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxx xx uveřejnění xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx výzvě x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvést xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx předkládat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "aukční xxxxxxx"),
c) informace, xxxxx xxxxx uchazečům xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce, případně xxxx x xxx, xxx jim takové xxxxxxxxx budou poskytnuty,
x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aukci,
e) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxx uchazeči xxxxxxxxx x xxxxx elektronické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot, je-li xx vzhledem x xxxxxx xxxxxx vhodné, x
x) informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§97
Průběh elektronické xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §74 xxxx. 9, pak zadavatel, xxxxxxx posouzení x xxxxxxxxx nabídek x xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxx xxxxx §80 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) Xx předběžném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx podali nové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxx xxxx xxx zaslána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro individuální xxxxxxxxx x elektronickým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx zadávací xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritériem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídky, musí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahovat xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného uchazeče x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxx pořadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx než 2 xxxxxxxx dny xx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx stavem elektronické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxxxxxxxxxx aukce se xxxx skládat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"). X délce xxxxxxxx xxx a xxxxxxx podrobnostech o xxxxxxxxxxxx aukčních kolech xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxx podle odstavce 2.
(7) Po xxxxx xxxx elektronické aukce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělit informaci x jeho momentálním xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aukčních xxxxxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, za předpokladu, xx xx xx xxxxxxxx v zadávacích xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli x xxxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(8) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx zadavateli xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx zadavatel xxxxxxxxx x zadávacích xxxxxxxxxx xx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2.
(9) Zadavatel xx xxxxxxxx ukončit xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx,
x) jestliže neobdrží xxxxx nové aukční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx rozdíly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxx xxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo
c) xxx-xx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxx, stanovený xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 2.
(10) Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zadavatel ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx zadavatel xxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxx xxxxxxxx 9 písm. x), případně x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxx x účasti x xxxxxxxxxxxx aukci xxx potřebné xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx kole.
(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx §77.
XXXXX V
XXXXX XXXXXXXXX
§98
Xxxxxxxx xxxxx veřejných xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx části, xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnost x xxxxxxxx či xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předmět xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozdělením xxxxxxx zakázky xx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xx části, xxxxx v oznámení xx výzvě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxx části veřejné xxxxxxx nebo xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx části, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx zadavatele x xxxxxxxxx řízení xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 4 xxx není xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dodávek, xxxxxx xx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx nižší xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 80&xxxx;000 XXX x v xxxxxxx stavebních xxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že celková xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zadávaných xxxxx xxxxxxxxxx 20 % xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 tím xxxx xxxxxxx.
§99
Xxxxx xxxxx
(1) Opčním xxxxxx se xxxxxx xxxxx zadavatele na xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek, xxxxxx xx stavebních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, kterému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Zadat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx využití opčního xxxxx xxxx zadavatel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxx však xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zadat veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx postupem xxxxx §92 xxxx. 1, x xx xx xxxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opčního xxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx uhradit za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxx 30 % xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části, která xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx plnění odpovídající xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxx více xxx 30 % xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xx xxxxxx k xxx částem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx netýkají opčního xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx práva.
§100
Nabídky xxxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
(1) Toto ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x nimiž Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx srovnatelný x xxxxxx přístup pro xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx trhy xxxxxx států. Xxxxxxx Xxxxx republiky vůči xxxxxxx státům xxx xxxxxx dotčeny.
(2) X případě veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídku, xx-xx podíl hodnoty xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx specifikovaných v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie57) xxxxx xxx 50 % x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Jsou-li xxx xxxx xxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx odmítnout xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rovnocennou, jestliže xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx než 3 %.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odlišnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxx xx xxxx xx xxxxxxxx neslučitelnost nebo xxxxxxxxx obtíže xxx xxxxxxx a údržbě xxxx nepřiměřené xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx dodávky xx xxxxx, xx které xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx výhod xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
§101
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnávajících xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx
(1) Stanoví-li tak xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xx zadávacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 50 % osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58) x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx s potvrzením Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx") xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutími xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 prostřednictvím xxxxxx osob.
(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zjednodušeného podlimitního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnávající xxxx xxx 25 xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxx než 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx58), je xxx xxxxxxxxx nabídek rozhodná xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx snížená x 15 %. Xxxxxxxxxx §82 odst. 4 xxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxx ze čtyř xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx celkového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrtletní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx60).
(6) Hodnocení xxxxxxxxx xxxx dodavatele xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
SOUTĚŽ X XXXXX
§102
Použití xxxxxxx x xxxxx
(1) Tato xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx hodnota soutěže x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 pro xxxxxxx zakázky xx xxxxxx. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxxxxx limitu nedosáhne.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx pořádání xxxxxxx x xxxxx
a) x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nevztahuje na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 písm. x), x) x x) x §18 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x),
x) x případech, xx xxxxxxx xx xxxxx zákon nevztahuje xx zadávání veřejných xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx nevztahuje xx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx jde x sektorového xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx zadavatelem x souvislosti x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §4 nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx vyloučena x xxxxxxx s §20,
x) x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
§103
Soutěž x návrh
(1) Xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Návrhem xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxx xxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx zájemce x xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx x xxxxx
x) xxxxxxxxx soutěž x xxxxx,
x) xxxx soutěž x xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, stavitelství xx xxxxxxxxxx dat.
(4) Xxxxxx x návrh xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx tuto xxxxxx xxxxxxxx zadání xxxxxxx zakázky na xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxx soutěže xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx soutěžní ceny xxxx xxxxxx, nebo
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x současně xx základě této xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx účastníkovi či xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx platby.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x návrh xx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxx celkové předpokládané xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, x xx xxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zadat v xxxxxxx s §23 xxxx. 6, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxx o xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx účast xxxxxxx v xxxxxxx x návrh x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx x soutěži x xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§104
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Soutěž x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §146 x 147. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx61).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx soutěže x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx otevřené xxxxxxx x xxxxx lhůtu xxx podání xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx lhůtu, ve xxxxx xxxxx xxxxxxx x účast v xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxx") xxxxx xxxxxx o účast.
(3) Zadavatel je xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x návrh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx x posouzení kvalifikace xx xxxxxxx hlava X části xxxxx xxxxxx obdobně.
(4) Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§105
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zájemcům x xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dodatečné xxxxxx x xxx x prohlídku xxxxx xxxxxx xxxxx §48 x 49 xxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx otevřené xxxxxx, x němž xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §40 x 42. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výzvy k xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx se podávají xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx označené xxxxxxxx stanoveným v xxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxxxx §69 odst. 1, 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx zajistí xx celou xxxx xxxxxxx x xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nedodrží-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx a tuto xxxxxxxxxx účastníkovi xxxxxxx x návrh písemně xxxxxx a xxxxx xxx k xxxxxxxx xxxx návrhu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx členové poroty xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(5) Zadavatel odmítne xxxxxxx x účast xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání žádostí x xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx soutěže x návrh k xxxxxxxx xxxxxx návrhů.
§106
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx návrhů provádí xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poroty pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jména xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se §76 xxxx. 1, 2 x 6 použijí xxxxxxx. Porota xxxxxx xxxxx rovněž tehdy, xxxxx nesplňuje požadavky xx zajištění xxxxxxxxx. X xxxxxxxx o xxxxxxxxx zadavatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx být xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx nezávislá. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx členové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášení.
(3) Je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Všechny xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech možné.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže x návrh x xxxxxxxx xxxxxxxxxx specifikována x xxxxxxxxxx podmínkách, x xx způsobem xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Porota xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhů podle xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx dotazy x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhů.
(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předává xxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx vyzve xxxxxxxxx účastníky soutěže x xxxxx x xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxx hodnocení xxxxxx, x xx nejméně 5 pracovních dnů xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx poroty xxxxxxxxx x účastníky xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6. Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soutěže, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotazů xxxxx xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhů pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dodatečné odpovědi xx dokumentu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotících kritérií xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxx o xxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxxx vyhotoví xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zveřejnění xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx jejich xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx vystaveny.
(9) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poroty xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx o novém xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zjistí, xx porota xxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx soutěžními xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxx ustanovit xxxxx xxxxxx. Xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhů připojí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§107
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx zadavatel. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx účastníkům xxxxxxx x návrh, kteří xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx námitek xxxxx §110 x 111 xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx návrhu vyzve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx převzetí.
(3) Xxxxxxxxx odešle xxxxxxxx soutěže x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §146 x 147, x xx xx xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx zadavatel formulář xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie61).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx soutěže x návrh nebyl xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx nebo by xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zájmem, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovit, xx xxxxx xxx uveřejněny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x návrh xx xxx.
§108
Xxxxxxx xxxxxxx x návrh
Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx v soutěžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx soutěž x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx poroty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx všem známým xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrh xxxxxxxx x zrušení xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odešle k xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
§109
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx
Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrh jejich xxxxxx xxxxx §105 xxxx. 3, §105 xxxx. 5, §106 xxxx. 1, §107 xxxx. 2 nebo §108, xx xxxxxxx x xxxxxxxx návrzích xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxxx následně uchová xxxxx §155.
XXXXX II
XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX VEŘEJNÉ ZAKÁZKY X OBLASTI XXXXXX XXXX BEZPEČNOSTI
§109x
Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx xxxxx §2, postupuje xxxxx xxxx xxxxx x řízení x xxxxxx subdodavatele x xxxxxxx veřejné zakázky x xxxxxxx obrany xxxx bezpečnosti, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zadávacích xxxxxxxxxx.
(2) Xx subdodavatele xx pro účely xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx uchazeč xxxxxxxxxx či ovládanou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13), xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou ovládanou xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13); xxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx těchto osob xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxx změně xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx výběru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1.
§109x
Oznámení x xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx zakázky, xxxxxx xx plnit xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx. Ustanovení §13 xx 16 xxx xxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx xx použijí xxxxxxx.
(2) Stanoví-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx kvalifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx uchazeč xx xxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které umožní xxxxxxxxxx posouzení kvalifikace xxxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx zakázky x musí bezprostředně x přiměřeně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subdodavatelem.
(3) Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx, xxxxxxx uchazeč xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x subdodávce.
(4) Vybraný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vybrat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prokáže, že xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx, a xxxxx xx mu tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 258/2011 Xx. x účinností od 12.9.2011
XXXX PÁTÁ
XXXXXXX XXXXX NESPRÁVNÉMU XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X
NÁMITKY
§110
Xxxxxx x způsob xxxxxx námitek
(1) Xxx xxxxxxxx nadlimitních x podlimitních xxxxxxxxx xxxxxxx či v xxxxxxx x xxxxx xxxx kterýkoliv xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx zájem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxx zdůvodněné xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx zadavateli xx 15 xxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xxxx xx xxxx uzavření xxxxxxx.
(3) Námitky xxxxx xxxxxxxxx podmínkám xxxx stěžovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek.
(4) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x účasti x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §81 nebo xxxxxxxxxx x vyloučení z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 2, xxx xxxxx námitky proti xxxxxx uzavřít xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xx 30 xxx xx uveřejnění xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 5 a xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu.
(7) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xxxxx kterému xxxxx xxxxxxxxxx směřují x x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X námitkách xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxx xxx uvedeno, xxxx xxxx stěžovateli v xxxxxxxx domnělého xxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx domáhá. Xxx-xx x námitky xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvést xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Námitky xxxxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx námitek xxxxx x včas xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Návrh xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx §114 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxx práva xx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx o výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zadavatele x xxxx vyloučení x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; práva xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx až xx vzniku práva xxxxx námitky. Xxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxx vzdal xxxxx xx xxxxxx námitek, xxxxx, xx lhůta xxx xxxxxx námitek xx xxxxxx k xxxxxx zájemci xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx, který nevyužil xxxxxxxx xxxxx námitky, xxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x Xxxxx x téže věci.
§111
Postup xxxxxxxxxx xxx přezkoumání xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx námitky x plném rozsahu x do 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx zadavatel námitkám, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxx, uvědomí xxxxxxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx x možnosti xxxxx xx lhůtě xxxxx §114 odst. 4 návrh xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx úkonů zadavatele x Úřadu x xxxxxxx x téže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uchazeče, x xxxxx neuplynula x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek, všechny xxxxxxx.
(4) Zadavatel xxxxxxxxxxx x námitkách, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx námitky xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx.
(5) Xxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x je-li xxxxx xxxxx podán xxxx, xx lhůtě 45 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxx smlouvu. Xxxxx xxxxxxxxx o námitkách xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákaz xxxxxxx smlouvu se xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Zjistí-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx porušil xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx nápravě x x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx námitky xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXX XXX DODRŽOVÁNÍM XXXXXX
Xxx 1
Xxxxxx xxx zadáváním xxxxxxxxx xxxxxxx
§112
Xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx, xxx kterém
a) xxxxxx předběžná xxxxxxxx (§117),
x) rozhoduje x tom, zda xxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§118),
x) xxxxxxxxxx xxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu62).
Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx63).
(2) Úřad projednává xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx sankce za xxxxxx xxxxxxxx.
Díl 2
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
§113
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx písemný návrh xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxx x xxxx xxxxxx.

§114
Xxxxx
(1) Xxxxx lze xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §6 x x jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx zejména xxxxx
x) xxxxxxxxx podmínkám,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx výzvy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení,
d) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx uzavření xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx
x) proti uzavření xxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx smlouvy stanovenému xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117 odst. 1, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §82 odst. 3.
Xxxxxxxxxxx xx může domáhat xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Návrh xxxxx obecných náležitostí xxxxxx64) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo vznikla xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx důkazů, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx důkazní prostředky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zakázce. Xxxxxxxx návrhu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §115 x v případě xxxxxx zasílaného Úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxx námitek zadavateli x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 4.
(4) Xxxxx xxxx xxx doručen Úřadu x xx stejnopisu xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 musí xxx xxxxxxx xxxxx Úřadu, x xx do 30 kalendářních xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §147 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx námitky xxxxxxxxx podle §111 xxxx. 1, xxx xxxxx xx uložení xxxxxxxx k nápravě xxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelem.
(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx x obdrženému xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx. Společně x xxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx případné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §118 odst. 3.
(7) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx počíná běžet xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxxx a dokumentace x xxxxxxx zakázce xxxx xxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx běžet xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zadavatele x návrhu x xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxxxxxx x obdrženému návrhu, xxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx, zadávací xxxxxxxx xxxxx netextové části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx o návrh, xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49, je xxxxxxxxx xxxxxxx zaslat Xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx86) nebo xxxx datovou zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx87).
(9) Xxxxx dokumentace x veřejné zakázce xxxx soutěži x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x listinné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx86) xxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem87).
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx být dodatečně xxxxxx ani xxxxxxxxxx; Xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X novým xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlédne Xxxx jen xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx tvrdit xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(11) X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvádět xxxxxxxxxxx x činit xxxx xxxxxx nejpozději ve xxxxx 15 kalendářních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nevztahuje-li xx na ně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, návrhům xxxxxx a jiným xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx, xxxxxx důkazů x xxxxxx návrhů, xxxxx xx xxx zpochybněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx důkazů, xxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxx věty xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

§115
Xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxx xx navrhovatel xxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx 1 % x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx dobu plnění xxxxxxx zakázky nebo xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx smluv xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxx ve výši 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx složit xxxxx 100&xxxx;000 Xx. X xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navrhovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx uveřejní na xxx internetové xxxxxx.
(2) Xxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx Xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §118 odst. 5 xxxx. x), nebo
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx navrhovatel xxxxx xxxx poté, xx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu podle §118 xxxx. 5 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x 20 %, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx; xxx xxxx dotčen odstavec 2 xxxx. b).
(4) Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem, než xx uvedeno x xxxxxxxx 2 x 3, vrátí xxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx Úřad xxxxxxxx xx zamítnutím xxxxxx podle §118 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1.
(5) Kauce xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx Úřadu xxxxxxxxxx poslední xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §114 odst. 4 xxxx 5 pro xxxxxxxx xxxxxx Úřadu.
§116
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx řízení xx zadavatel a x řízení zahájeném xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vybraný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. V řízení x spáchání správního xxxxxxx xx účastníkem xxxxx podezřelá x xxxx spáchání.
§117
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §113 x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z moci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařídit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx řízení, xxxx
x) xxxxxxxxxx zadávací xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání64) xxxx xxxxxxxxx přesné xxxxxxxx zadavatele, x xxx xx spatřováno xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx důkazy, a xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx nenařídí.
(3) Xxxx zruší předběžné xxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§117a
Zastavení xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx64) xxxx xxxxxxxx zadavatele xxxx x něm xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx domáhá, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad o xxxxxxx xxxxx xx xxxx podle §115 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx spatřováno xxxxxxxx zákona, v xxxxx důsledku navrhovateli xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §115 xxxx. 1 na xxxx Xxxxx ve xxxxx xxxxx §115 xxxx. 5,
x) k xxxxxx zasílanému Xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xx veřejnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx námitek xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 4,
e) návrh xxxxx doručen Xxxxx x zadavateli xx xxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 4 xxxx 5, xxxx
x) v xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvody pro xxxxxxx nápravného xxxxxxxx xxx §118 xxxx xxx uložení xxxxxx xxxxx §120 xxxx §120a.
§117x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx
X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx vyloučeny nabídky xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 341/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§117c

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxx zahájených x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx učiněná v xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §112 x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx neběží.

(3) Xxxx xxxxxxx účastníkům xxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x podkladům xxxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx kratší než 7 xxxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §114 xxxx. 11 xxxxx xxxx xxxxx za středníkem xx xxxxxxx xxxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 40/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 6.3.2015

§118
Xxxxxxxx xxxxxxxx a neplatnost xxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x návrh, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ovlivnit výběr xxxxxxxxxxxx nabídky xxxx xxxxxx, x dosud xxxxxxx x uzavření xxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxx xxx jednotlivý xxxx zadavatele.
(2) Xxxx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §114 odst. 2 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §82 xxxx. 1, §110 odst. 6 a §111 xxxx. 5,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 písm. a) x xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x), nebo
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) x současně xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxx odstavce 2, pokud shledá, xx xxxxxx hodné xxxxxxxxxx zřetele, xxxxxxx x veřejným xxxxxx, xxxxxxxx pokračování xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx plnění xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx za výjimečných xxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ekonomické zájmy xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxx, náklady xxxxxxx xx zahájením xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spojené x právními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx důsledky xxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx význam z xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx návrh zamítne, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nápravného xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ale xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxx 4,
c) xxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
x) xxxxx nesměřuje xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zadavatel povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x návrh.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxx neplatnou x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx tím xxxx xxxxxxx.
§119
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx Úřad i xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 je též xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx řízení"). Xxxxxxx řízení se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx zvláštního xxxxxxx hodných xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3
Xxxxxxx xxxxxxx
§120
Xxxxxxx xxxxxxx zadavatelů
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, že
a) xxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mohl xxxxxxxx výběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx nedodrží xxxxxx uveřejnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) uzavře xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení xxxxx §146 odst. 1, xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx smlouvu na xxxxxxxx zakázku x xxxxxxx s §82 xxxx. 1, §110 xxxx. 6 xxxx §111 odst. 5 xxxxx x xxxxxxx x předběžným xxxxxxxxx xxx §117 xxxx. 1,
x) zruší xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §84,
x) xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §109 xxxx 155,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §110 xxxxx xxxxxxxxx při vyřizování xxxxxxx v rozporu x §111, nebo
h) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 6, 8 xxxx 9.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx do
a) 10 % xxxx xxxxxxx, xxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx zjistit, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), e), f) xxxx g),
c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) Xxxxx pokuty xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx před uplynutím 5 xxx xxx xxx, kdy rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
§120a
Správní xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které neodpovídají xxxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele x xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx o žádosti x xxxxx do xxxxxxx podle §129 xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 nebo xxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx §138,
x) nepodá žádost x xxxxx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2, xxxx
c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §147a xxxx. 5.
(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se uloží xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx a zákaz xxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxx 3 xxx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxx do 2 000 000 Xx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx veřejných zakázek xx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a zákaz xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxx xxxxxxx. Xxxx 3 xxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejných zakázek, xxxxxx právní moci.

§121
Společná ustanovení xx xxxxxxxx deliktům
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx požadovat, xxx porušení právní xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Při xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 2, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx již xx smlouvy xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx správní delikt xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx se x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx došlo při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx65) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.
Xxx 4
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx
§122
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx x xx, kdo xxxx xxxxxxxx plněním xxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx skutečnostech, x xxxxx se dověděli xxx plnění pracovních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skutečnostech svědectví xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxx xxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx66). Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxxx Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx67).
(2) Xxxxx-xx xx Úřad xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx.
§123
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxx průběžně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
§124
§124 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2010 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX DODAVATELŮ, XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX DODAVATELŮ, XXXXXXXXXX SEZNAM XXXXXXXXXX, XXXXXXXX OSOB SE XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX DODAVATELŮ
§125
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří požádali x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 nebo 2 x profesních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. x) xx x).
(3) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx členským státům Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxx žádost x xxxxx xx xxxxxxx.

§126
Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx
Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma, a xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx osobu,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx členů xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx jejich jednání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx činnosti, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) seznam dokladů, xxxxx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů, xxxxxxx xxx-xx x

1. xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. doklad xxxxx §54 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vydala,

3. xxxxxx xxxxx §54 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx zápisu xx xxxxxxx,
x) xxxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxx podle §130 xxxx. 8.
§127
Prokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisem xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpis ze xxxxxxx xx lhůtě xxx prokázání splnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx prokázání xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx 2 a
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. x) xx x) x xxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na prokázání xxxxxxx profesních kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx seznamu xxxx xxxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxx za předpokladu, xx údaje ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sektorovým xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx.
(3) Zadavatel xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výpis ze xxxxxxx, pokud k xxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxx výpis xx xxxxxxx starší xxx 3 měsíce.
§128
Vydání xxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§132) xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx69).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá výpis xx xxxxxxx do 5 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Výpis xx xxxxx vydat x listinné podobě xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsaný uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x §126.
(5) Výpis xx xxxxxxx xx xxxxxx x českém xxxxxx.
§129
Zápis xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx chce xxx zapsán do xxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x prokázat splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §125 xxxx. 2; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) x b) x §53 xxxx. 2 xxxx. b) si xxxxxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx69a) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69). Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx zápisu do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx x získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. x) xxxxx xxx xx xxx podání xxxxxxx xxxxxx 90 xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx se předkládají x xxxxxxxxx či x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Provozovatel xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx požádá x xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx §125 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 7 xxxxxxx. Provozovatel seznamu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx ty, xxxxx xxxx požadovány xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxx xx předkládá x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 7 xxxxx xxxxxxx.
§130
Změny x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxxx 2, 4, 5 nebo 6 xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx ke změně xxxxx zapsaných x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx za xxxxxxxx neprokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xx 15 dnů xxx xxx, kdy ke xxxxx došlo, žádost x xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx profesních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxx xx xxxxx. V xxxxxxx, xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, platí, xx xxx dne, kdy x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x seznamu; xx xxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozví, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxx x vyškrtnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(4) Dodavatel zapsaný x xxxxxxx xx xxxxxxx po začátku xxxxxxxxxxx kalendářního roku, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. března, písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx. Pokud dodavatel xxxx xxxxxxxxx nesplní, xxxxx, xx počínaje 1. xxxxxx téhož xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx povinen xx xxxxx uvedené x odstavci 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) až x). Xxxxx dodavatel tuto xxxxxxxxx nesplní, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx 1. dubna téhož xxxx xxxx xx xxxxxxx zapsán.
(6) Xxxxxxxxx zapsaný x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxxx podání xxxxxxx o xxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx změny x xxxxxxx vedených x xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu69).
(8) Xxxxxxxxxxxx seznamu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvede tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
§131
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx
a) zjistí, xx dodavatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxx, xx dodavatel xxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx ukázaly xxxx xxxxxxxxxx xx neúplné, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx dodavatele xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §130 odst. 2, 4 xxxx 5.
§132
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Provozovatelem xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70).
(2) Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vedením xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.
HLAVA II
XXXXXX CERTIFIKOVANÝCH XXXXXXXXXX
§133
Systém certifikovaných xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů umožňuje xx xxxxxxxx stanovených x §134 nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovanou xxxxxx51) pro xxxxxxx x xxxxx systému (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxx a identifikační xxxxx správců xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů.
§134
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx dodavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaný x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §139, xx xxxxx xxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v certifikátu xxxx platné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§52), xxxxxxxxx tento xxxxxxxxxx x rozsahu x xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v příslušném xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokrývají xxxxxxxxx xx prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§135
Schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů
(1) Systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "správce xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69).
(2) Přílohou xxxxxxx xxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx, xxxxx popisují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx systému").
(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §136.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů.
§136
Xxxxxxxx xxxxxxx
Pravidla systému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) název xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) organizační xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů x xxxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bude x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle písmene x) x základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx pro vydání, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§137
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů
(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxx změny systému xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů platí §135 xxxx. 1 xx 4 obdobně.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xx změnily xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doložil. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx nedostatky xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx.
(3) Rozhodne-li se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušit, xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ruší xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx den xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx certifikát xxxxx.
§138
Xxxxxxxx xxx xxxxxx certifikátu
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx předpokladů podle §53 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 x prokázání xxxxxxx profesních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 písm. x) xx x) xxxx §56 xxxx. 1 xx 3.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele a xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladu xxxxx §54 xxxx. x) xxxxx být xx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x originále xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xx xxxxxxxx certifikace nezměnily. Xxxxxxxxx je však xxxx povinen o xxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení.
(5) Xxxxxxxxxx §129 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx x §129 xxxx. 6 platí xxxxxxx.
§139
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kvalifikaci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx systému certifikovaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x právnickou xxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, x místo xxxxxxxxx, popřípadě místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx právnické xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx, xxxxx x to xxxxxxxxx xxxxxx, x způsob xxxxxx xxxxxxx jménem xxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxx podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx certifikát xxxxx,
k) xxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základních x xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx, s tím, xx xxx-xx o
1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, obsahuje xxxxxx xxxxx příslušných oprávnění,
2. xxxxxx xxxxx §54 xxxx. x), xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxx §54 xxxx. x), obsahuje xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx způsobilosti,
x) xxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
o) xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx pro kvalifikaci.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Certifikát xx vydává v xxxxxx xxxxxx.
§140
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxx xxx xxx xxxx vydání.
(2) Xxxxx-xx u dodavatele xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vydán, xxx xx jinak xxxx za následek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je dodavatel xxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx ke změně xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx kvalifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxx, xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vydán, xxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Certifikační xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxxxx, xxxxx zjistí, xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx doklady xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neúplné.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx certifikaci.
§141
Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Certifikační xxxxx xxx kvalifikaci xx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxx x akreditaci,
x) oznamovat bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x akreditaci, její xxxxxxxxxxx xxxx odejmutí,
x) předat správci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx certifikovaných dodavatelů,
x) oznámit xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxx.
§142
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") evidenci
a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
c) xxxxxxxx certifikátů.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx přístup xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odkaz na xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
§143
Použití výpisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 výpis ze xxxxxxxxxxxx seznamu kvalifikovaných xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 7 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx může přijmout xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště, xx xxxxx, xx xxxxxx xxx výpis ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx certifikát xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxx ze zahraničního xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx 2,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obdobou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §54 xxxx. x) xx x), xxxx
x) xxxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1, xxx-xx o xxxxxxx, §56 xxxx. 2 xxxx. x), c) xx h), xxx-xx x služby, x §56 odst. 3 xxxx. a) xx x) a xxxx. x) x x), xxx-xx x stavební xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxx xx zahraničního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxx. Zadavatel xx xxxxxxxx xxxxx výpisu xx zahraničního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Výpis xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx 3 měsíců. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx x poslednímu xxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXX SE XXXXXXX PLNĚNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX
§144
Xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx §120a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx §120a odst. 2 uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zapsána, x uvede xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým byl xxxxx §120a odst. 2 xxxxxx zákaz xxxxxx veřejných xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx podle odstavce 2 x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Rejstřík xx veřejně xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§145
§145 xxxxxx právním předpisem x. 417/2009 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§146
Xxxxxxxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx zadavatele, xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x výsledku zadávacího xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx či xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), rozumí xx xxx uveřejnění
x) xx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §157, xxx-xx x xxxxxxxxxx veřejnou zakázku x uveřejnění oznámení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o zadání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy,
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §157 x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "Úřední xxxxxxx"), xxx-xx o xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx; x xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx služby xxxxx přílohy č. 2 xx x Xxxxxxx věstníku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx soutěže x xxxxx.
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelem.
(2) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxx dobrovolné xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx61), x jde-li x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zadavatele, oznámení x xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx soutěže x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x zadání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové smlouvy, xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx formátu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx správy. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve vyhlášení xxxxx xx údaje, xxxxx jsou mu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášení x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxx schopen xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx x uveřejnění xx Věstníku veřejných xxxxxxx, popřípadě Úředním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odeslal-li provozovatel Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zadavatele k xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx potvrzení xxxxxx datum odeslání xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxx tisky.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxxx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo ve xxxxx sdělení ve Xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob uveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx veřejných zakázek xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx formuláře xxx oznámení a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, postup xxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyhlášením, xxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vad xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaslání xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxx zpracování.
§147
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Využívá-li zadavatel xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxx xxxxxxxxx současně xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx prostřednictvím provozovatele Xxxxxxxx veřejných zakázek, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx zajistí, xxxxx xxxxxxxxxx vyhlášení xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxx xx národní xxxxxx xx 12 xxx, x je-li xxxxxxxxx odesláno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §149, xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odešle xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx vyhlášení Úřadu xxx publikace k xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx vyhlášení xxxxxxxx zadavatelem xxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx sektorový xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odesláno xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx činí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx 5 dnů.
(6) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxx xx profilu zadavatele xxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x uveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx. Xx Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uveřejněných na xxxxxxx zadavatele. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zadavatele xxxx obsahovat xxxxx xxxxxx odeslání k xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx nebo datum xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zadavatele.
(7) Xxxxxxxxx xxxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášení xxxxx §146 odst. 1, x xx x xxxx xxxxx nestanoví xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xx 5 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx všem známým xxxxxxxx či xxxxxxxxx.
§147x
Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx skutečně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx uveřejní xx profilu xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a dodatků,
x) xxxx skutečně xxxxxxxx ceny xx xxxxxx xxxxxxx zakázky,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Veřejný zadavatel xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx podle §89 xxxx. 3 xxxx xxxxx, uveřejní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxx. Veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx
a) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč bez XXX,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx zakázky, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x), odst. 2 xxxx. a) a x), xxxx. 3 xxxx. x) a xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.
(3) Výši xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx. X smlouvy, xxxxx xxxx plnění xxxxxxxxx 1 rok, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxxx uveřejnit xxxx xxxxxxxx uhrazené xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupoval x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) x x), odst. 3 xxxx. e) x xxxx. 4 xxxx. d).
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx subdodavatelů xxxxx odstavce 1 xxxx. x), ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 % xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 %
a) x xxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce, xxxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 rok.
(5) Xxxxxxxxx předloží xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx do
x) 60 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) 28. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 xxx.
Má-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx akcií, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxx seznam subdodavatelů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nejpozději xx
a) 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 xxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 se xxxxxxxxxx na
x) xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxx postupoval x souladu s §18 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xxxx. x) x x), xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 4 xxxx. d).
(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené na xxxxxxxx zakázku x xxxxxxxxxx xxxxxxx subdodavatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§148
Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x dodavatelem
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dodavateli nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx doručit xxxxxx, prostřednictvím osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (kurýrní služba), xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zadávacím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx učinit xxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx písemnou xxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxx žádosti o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx uplynutí lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx požadavek a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx předložit xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx diplomy xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 6 xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§149
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Elektronickými xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx22). Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx.
(2) Elektronickými xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x umožňují prostřednictvím xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úkonů x elektronické xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zpracování zahrnujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dat. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že použití xxxxxx elektronických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízením xxxx xxxxxxx x návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx soutěže, x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx a xxxxxxx x účast.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x účast, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jde-li x žádost x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx-xx zadavatel elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jednání nebo x podání xxxxxxx x zadávacím xxxxxx xx x účasti x xxxxxxxxx dialogu, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxxxx x způsobu vyřízení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nejvhodnějším xxxxxx x soutěži x xxxxx, musí být xxxxxx zpráva71) podepsána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx podepsání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo označení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Neexistují-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxxxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx §52 xxxx §65.
(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x návrh, xxxx xxxxxxxx, xxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx, žádostem x xxxxx x k xxxxxxxxx plánů x xxxxxxxx, uvedené xx xxxxxxxxx právním předpisu72),
x) xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx doručení xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x předložení xxxxx x projektů,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx mít xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx požadavky,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx porušení xxxx spolehlivě xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx xxxx změnit data xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx fází xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx možný xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) mohlo xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx údajům xx xx předem xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x zpřístupněné x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx mohly xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx třetích xxxx,
x) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpora x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Dodavatel xxxx xxxxxxxxx zadavateli xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx též xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takových xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxxxx. Elektronický katalog xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx komunikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxx.
(8) Podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxx zajistit, aby xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zadávání veřejných xxxxxxx uskutečňovány, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními předpisy. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxx prokázat xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditačním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu51). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxxx shody, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2010 Xx.

§151
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepodjatosti xxxxx §74 xxxx. 7 a nesmí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx uděleno zmocnění x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účasti x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx námitek.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§151x
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 341/2013 Sb.
§152
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky x podmínky týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§153
Náklady x xxxxxxxx
Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx v xxxxxxxxx řízení či xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, že se xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx.
§154
Přepočet xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v XXX, xx xxxxxx měnu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§155
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §149 xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx změny xxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx73).
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 platí xxxxxxx x xxx dokumentaci x xxxxxxx o xxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx částí prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 let xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, §18 xxxx 19.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §114 odst. 9, které je xxxxxxx x xxxx xxxxx zaslat Xxxxx x listinné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.

§156
Odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) účelnosti xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele,

d) stanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx veřejného zadavatele.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnoty veřejné xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x významné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. d) xxxxxxxx odůvodnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx84).

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 se xxxxxxxxx

x) xx veřejné xxxxxxx zadávané xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jednacím xxxxxx x uveřejněním xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 x

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 1, §23 xxxx. 4 xxxx. x), §23 xxxx. 5 xxxx. c) xx x), §23 xxxx. 6 xx 9, §23 xxxx. 10 xxxx. x) x x) x §23 odst. 11.

(7) Xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxx použití soutěže x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx

§157
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx75). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,
c) seznam xxxxxxx certifikovaných dodavatelů,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx zakázkách,
e) rejstřík xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§157a
Citlivá činnost
(1) Xx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) a b), xxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxx 300&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx xxxxx tohoto xxxxxx považuje
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek,
b) zadání xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5.
(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§158
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x návrh, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x řízení o xxxxxxx sankce zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx x x xxxxxx o uložení xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxx x návrh podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zpoplatněn xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §76 xxxxxx č. 40/2004 Sb. xx xxxxxxxx xx seznam xxxxx tohoto zákona. Xxxxxx o zápisu xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Dodavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx výpisu uvedeném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx §80 xxxxxx x. 40/2004 Xx. xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx výpis xx seznamu xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx x. 40/2004 Xx. je povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §128 odst. 1 xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx zákona; xxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxxxxx vydán xx xx provedení xxxxx zápisu xxxxx §130 xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx prvním dnem xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx §134 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx certifikačního xxxxxx o splnění xxxxxxxx národního kvalifikačního x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §30 xxxx. 4 xxxxxx x. 40/2004 Xx. x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydáno.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83 xxxxxx x. 40/2004 Xx. xx považuje xx xxxxxxxxxx systém podle xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83 zákona x. 40/2004 Xx. xxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxxxx č. 40/2004 Xx. xxxxxxxxxx xx zadávacího xxxxxx, xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/2004 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§159
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §12 odst. 1 a §154.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §17 písm. q) x §18 odst. 4 písm. x).
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §17 xxxx. w), §44 xxxx. 4 xxxx. x) x b), §46a, §46d xxxx. 1, §86 xxxx. 2, §103 xxxx. 7, §108, §119 xxxx. 2, §146 xxxx. 3 x 6, §147a xxxx. 8, §149 xxxx. 8 x 9 x §156 odst. 8.
§160
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušuje xx:
1. Xxxxx č. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Vyhláška č. 239/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Vyhláška č. 240/2004 Sb., x informačním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x. 137/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 240/2004 Xx., x informačním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nabídek xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX DEVÁTÁ
XXXXXXXX
§161
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 137/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uveřejnění v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx XXX1)
Xxxxxxxxxx xxxxx CPV
 
1

Údržbářské x xxxxxxxxxx služby

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000-6 xx 50884000-5 (kromě 50310000-1 xx 50324200-4 x 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) x xx 51000000-9 xx 51900000-1
&xxxx;
2

Xxxxxxx xxxxxxxx2) včetně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxx pošty

712 (xxxxx 71235), 7512, 87304

Xx 60100000-9 xx 60183000-4 (xxxxx 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), x xx 64120000-3 xx 64121200-2
&xxxx;
3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

73 (kromě 7321)

Xx 60410000-5 do 60424120-3 (xxxxx 60411000-2, 60421000-5), x 60500000-3 xx 60440000-4 do 60445000-9
&xxxx;
4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx2) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4&xxxx;60411000-2, 60421000-5
&xxxx;
5

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

752

Xx 64200000-8 xx 64228200-2 72318000-7 a xx 72700000-7 do 72720000-3
&xxxx;
6

Xxxxxxxx xxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx3)

xx 81, 812, 814

Xx 66100000-1 xx 66720000-33)
&xxxx;
7

Xxxxxxxxxx zpracování dat x s tím xxxxxxx xxxxxx

84

Xx 50310000-1 xx 50324200-4 Xx 72000000-5 xx 72920000-5 (xxxxx 72318000-7 x xx 72700000-7 xx 72720000-3), 79342410-4
&xxxx;
8

Xxxxxx ve xxxxxxx a xxxxx4)

85

Xx 73000000-2 xx 73436000-7 (xxxxx 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
&xxxx;
9

Xxxxxxxxxx x xxxxx

862

Xx 79210000-9 do 79223000-3
&xxxx;
10

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

864

Xx 79300000-7 do 79330000-6 x 79342310-9,79342311-6
&xxxx;
11

Xxxxxxxxxxx5) x s tím xxxxxxx xxxxxx

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0 Xx 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4&xxxx;79342300-6, 79342320-2&xxxx;79342321-9, 79910000-6, 79991000-7&xxxx;98362000-8
&xxxx;
12

Xxxxxx architektů, inženýrské xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vědeckotechnické xxxxxxxxxxx, služby zkušeben x provádění xxxxxx

867

Xx 71000000-8 xx 71900000-7 (xxxxx 71550000-8) x 79994000-8
&xxxx;
13

Xxxxxxxx xxxxxx

871

Xx 79341000-6 xx 79342200-5 (xxxxx 79342000-3 a 79342100-4)
&xxxx;
14

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

874, 82201 do 82206

Xx 70300000-4 xx 70340000-6, x Xx 90900000-6 xx 90924000-0
&xxxx;
15

Xxxxxxxxxxxx x tiskařské xxxxxx xx xxxxxx nebo xx smluvním základě

88442

Od 79800000-2 xx 79824000-6 Xx 79970000-6 do 79980000-7
&xxxx;
16

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

94

Xx 90400000-1 xx 90743200-9 (xxxxx 90712200-3 Od 90910000-9 xx 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6 50243000-0)
1) Xxxxxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 92/50/EHS.
2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 18.
3) X xxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x nimi xxxxxxxxx financovaných xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dříve nebo xxxxxxx, než xx xxxxxxxx kupní xx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx xxxx.
4) X xxxxxxxx smluv x xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx těch, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx poskytovaná xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zadavatelem.
5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie
Kategorie
Předmět
Referenční xxxxx XXX
1

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

50000000-5, xx 50100000-6 xx 50884000-5 (xxxxx 50310000-1 xx 50324200-4 x 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) x xx 51000000-9 xx 51900000-1
2

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxx

75211300-1
3

Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx obrana x xxxxxxx xxxxxx

75220000-4, 75221000-1, 75222000-8
4

Pátrací x xxxxxxxxxxxx služby

Od 79700000-1 xx 79720000-7
5

Xxxxxxx xxxxxxxx

60000000-8, xx 60100000-9 xx 60183000-4 (xxxxx 60160000-7, 60161000-4) a xx 64120000-3 do 64121200-2
6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

60400000-2, xx 60410000-5 xx 60424120-3 (xxxxx 60411000-2, 60421000-5), od 60440000-4 do 60445000-9 x 60500000-3
7

Pozemní přeprava xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5
8

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 60200000-0 xx 60220000-6
9

Xxxxxx vodní dopravy

Od 60600000-4 xx 60653000-0 x xx 63727000-1 xx 63727200-3
10

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravní xxxxxx

Xx 63100000-0 do 63111000-0, xx 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 x xx 63520000-0 xx 6370000-6
11

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7 a xx 72700000-7 do 72720000-3
12

Xxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 66500000-5 xx 66720000-3
13

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 50310000-1 xx 50324200-4, xx 72000000-5 do 72920000-5 (kromě 72318000-7 x od 72700000-7 xx 72720000-3), 79342410-4,9342410-4
14

Xxxxxx xx výzkumu x xxxxxx1) a xxxxx xxxxxxxxx

Xx 73000000-2 xx 73436000-7
15

Xxxxxxxxxx a xxxxx

Xx 79210000-9 do 79212500-8
16

Xxxxxxxxxxx2) x x xxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 73200000-4 xx 73220000-0, xx 79400000-8 xx 79421200-3 x 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
17

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x integrované inženýrské xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

Xx 71000000-8 xx 71900000-7 (xxxxx 71550000-8) x 79994000-8
18

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx 70300000-4 do 70340000-6 x xx 90900000-6 do 90924000-0
19

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxx a podobné xxxxxx

Xx 90400000-1 xx 90743200-9 (xxxxx 90712200-3), xx 90910000-9 xx 90920000-2 a 50190000-3,50229000-6, 50243000-0
20

Xxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxxxx x xxxxxxxxxxx

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8
1) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadavateli xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zadavatelem.
2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 137/2006 Xx.
Xxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx číslo XXX1)
Xxxxxxxxxx xxxxx XXX
17

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

64

Xx 55100000-1 xx 55524000-9 a xx 98340000-8 xx 98341100-6
18

Xxxxxx železniční xxxxxxx

711

Xx 60200000-0 xx 60220000-6
19

Xxxxxx xxxxx dopravy

72

Od 60600000-4 xx 60653000-0 a xx 63727000-1 xx 63727200-3
20

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

74

Xx 63000000-9 xx 63734000-3 (xxxxx 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, x Xx 63727000-1 xx 63727200-3), a 98361000-1
21

Xxxxxx xxxxxx

861

Xx 79100000-5 xx 79140000-7
22

Služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx2)

872

Xx 79600000-0 do 79635000-4 (kromě 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), x xx 98500000-8 do 98514000-9
23

Xxxxxxx x bezpečnostní xxxxxx s výjimkou xxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx xxxx

873 (kromě 87304)

Xx 79700000-1 xx 79723000-8
24

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

92

Xx 80100000-5 do 80660000-8 (xxxxx 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

93

79611000-0, x Xx 85000000-9 xx 85323000-9 (xxxxx 85321000-5 x 85322000-2
26

Rekreační, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx3)

96

Xx 79995000-5 do 79995200-7 x od 92000000-1 xx 92700000-8 (kromě 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
27

Xxxx xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxxx CPC (xxxxxxxxx xxxxx), která xx použita k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 92/50/EHS.
2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3) X xxxxxxxx smluv xx xxxxxx koupě, xxxxxx, výroby nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílacími xxxxxxxxxxxx x smluv xx poskytnutí vysílacího xxxx.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx nepodléhajících xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx XXX
21

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 55100000-1 xx 55524000-9 a od 98340000-8 xx 98341100-6
22

Doprovodné x xxxxxxxx dopravní xxxxxx

Xx 63000000-9 xx 63734000-3 (xxxxx 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 x xx 63727000-1 xx 63727200-3) a 98361000-1
23

Xxxxxx xxxxxx

Xx 79100000-5 xx 79140000-7
24

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx servisu1)

Od 79600000-0 xx 79635000-4 (xxxxx 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) a od 98500000-8 do 98514000-9
25

Xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx

79611000-0 x xx 85000000-9 xx 85323000-9 (xxxxx 85321000-5 a 85322000-2)
26

Xxxx xxxxxx

1) X výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 137/2006 Sb.
Stavební xxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx 1 písmena x)
XXXX (1)
Xxx XXX
Xxxxx F
Stavebnictví
Oddíl
Skupina
Třída
Popis
Poznámky
45
 
 

Stavebnictví

Obsah xxxxxx oddílu: xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx, renovace x xxxxx opravy

45000000
 
45.1
 

Příprava xxxxxxxxxx

45100000
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
45.11

Xxxxxxxx x bourání budov; xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx

Xxxxx této xxxxx:
- xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
- xxxxx stavenišť
- xxxxx xxxxx: výkop, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx.
- xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxx, odstraňování xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx
Xxxx třída xxxx xxxxxxxx:
- odvodňování xxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

45110000
&xxxx;
&xxxx;
45.12

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práce

Obsah xxxx xxxxx:
- průzkumné xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, geofyzikální, geologické xxxx podobné účely
Tato xxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, viz 11.20
- xxxxxxxxxx práce, xxx 45.25
- xxxxxxxx xxxxxx, xxx 45.25
- průzkum xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, viz 74.20

45120000
&xxxx;
45.2
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx částí; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

45200000
&xxxx;
&xxxx;
45.21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stavebně xxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx xxxx xxxxx:
- xxxxxxxx xxxxx všeho xxxxx
- výstavba xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx - mosty, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, tunely x xxxxxxxx dráhy
- dálková xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x výstavba montovaných xxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxx nezahrnuje:
- xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx a zemního xxxxx, xxx 11.20
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z nebetonových xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx 20, 26 x 28
- xxxxxxxx xxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, tělocvičen, tenisových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx 45.23
- xxxxxxxx instalace, xxx 45.3
- xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx 45.4
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, viz 74.20
- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx 74.20

45210000 xxxxx:
45213316&xxxx;45220000&xxxx;45231000&xxxx;45232000
&xxxx;
&xxxx;
45.22

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx krytin

Obsah xxxx xxxxx:
- montáž xxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxxx
- xxxxxxx proti xxxx x xxxxxxxx

45261000
&xxxx;
&xxxx;
45.23

Xxxxxxxx dálnic x silnic, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx třídy:
- xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ulic xxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
- xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, bazénů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx sportovních xxxxxxxx
- xxxxxx x značení xxxxxxx silnic x xxxxxxxxx.
Xxxx třída xxxxxxxxxx:
- xxxxxxxxx xxxxx práce, xxx 45.11

45212212 x XX03
45230000 kromě:
45231000 45232000 45234115
 
 
45.24

Výstavba vodních xxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
- vodních xxxx, xxxxxxxx (xxxxxx jachetních), xxxxxxx děl, xxxxxxxx xxxx.
- xxxxxxx a xxxxx
- xxxxxxxxx xxx xxxxx
- xxxxxxxx xxxxx

45240000
&xxxx;
&xxxx;
45.25

Xxxxxxx xxxxxxxx činnosti zahrnující xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx této xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
- montáž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastní xxxxxx
- ohýbání xxxxx
- xxxxxxxx x dlaždičské xxxxx
- xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxx komínů x xxxxxxxxxxxx pecí
Tato xxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxxxxx xxxxxx xxx jejich montáže x xxxxxxxxx, viz 71.32

45250000&xxxx;45262000
&xxxx;
45.3
&xxxx;

Xxxxxxxx montážní xxxxx

45300000
&xxxx;
&xxxx;
45.31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxx třídy:
- xxxxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxx systémů
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx)
- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
- xxxxxx x eskalátorů
- xxxxxxxxxx apod.

45213316 45310000 xxxxx: - 45316000
&xxxx;
&xxxx;
45.32

Xxxxxxxx práce

Obsah xxxx třídy:
- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
Xxxx třída xxxxxxxxxx:
- xxxxxxx proti xxxx x xxxxxxxx, viz 45.22

45320000
&xxxx;
&xxxx;
45.33

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx:
- xxxxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx:
- vodovodního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- plynového xxxxxxx
- xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx 45.31

45330000
 
 
45.34

Ostatní xxxxxxxx montážní xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx
- montáž zařízení x xxxxxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

45234115&xxxx;45316000&xxxx;45340000
&xxxx;
45.4
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

45400000
&xxxx;
&xxxx;
45.41

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx této xxxxx:
- xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx laťování, xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx

45410000
&xxxx;
&xxxx;
45.42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx této třídy:
- xxxxxx dveří, xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx kuchyní, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxx vlastní xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx materiálů
- xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stěn, montáž xxxxxxxxx příček
Tato xxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxxxxx parket x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx 45.43

45420000
&xxxx;
&xxxx;
45.43

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytin

Obsah xxxx xxxxx:
- xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:
- xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
- parket x xxxxxx dřevěných xxxxxxxxxxx xxxxxx, podlahových xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx gumových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytin
- xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x obkladů xxxx
- lepení xxxxx

45430000
&xxxx;
&xxxx;
45.44

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx:
- xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx budov - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxxxxx skel x zrcadel
Tato xxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxxx xxxx

45440000
&xxxx;
&xxxx;
45.45

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxxx bazénů
- xxxxxxx xxxxx tlakovou xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- xxxxxxx kompletační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jinde neuvedené
Tato xxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx staveb, viz 74.70

45212212 x DA04 45450000
 
45.5
 

Nájem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x obsluhou

45500000
 
 
45.50

Nájem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxx nezahrnuje:
- xxxxx stavebních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx 71.32

45500000
(1) Nařízení Xxxx (XXX) č. 3037/90 xx xxx 9. xxxxx 1990 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 293, 24.10.1990, x. 1). Nařízení xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxxx Xxxxxx (EHS) č. 761/93 (Úř. xxxx. X 83, 3.4.1993, x. 1).
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 15.3.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.
2. X řízení x xxxxxxxxxxx úkonů zadavatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx veřejných zakázek xxxx soutěž x xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx, se xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxxxx x návrh x řízení x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. X xxxxxx x přezkoumání úkonů xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx používat xx 30. xxxxxx 2011.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.9.2010 x xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 15.6.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 423/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxxxx x návrh x xxxxxx x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. V řízeních x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xx zadávání veřejných xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §157a xxxx. 1 x xxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platný doklad x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.9.2011
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx x řízení o xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. V řízeních x přezkoumání úkonů xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx zadávání veřejných xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx 1 navazují, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2012
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Bylo-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx zadavatel v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxx. To xxxxxxx xxxxxxxx stran, že xx tato xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx.
Čl. LXXV xxxxxx právním předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x návrh x xxxxxx x xxxxxxxxxxx úkonů zadavatele Xxxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, se dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 137/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx.
2. X xxxxxxxx o přezkoumání xxxxx zadavatele, xxxxx xxxx zahájena ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 341/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle zákona x. 137/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 40/2015 Xx. s účinností xx 6.3.2015

Informace
Právní předpis x. 137/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2006.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
110/2007 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních v xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.6.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
76/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/2007 Xx.
x xxxxxxxxx xx 15.3.2008
124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2008
41/2009 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx trestního xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
110/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2009
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu
s účinností xx 1.1.2011
417/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
179/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.9.2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15.6.2010
423/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 137/2006 Xx., o xxxxxxxxx zakázkách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 30.12.2010
73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2011
258/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.9.2011
367/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x účinností xx 1.1.2012
420/2011 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx
x účinností xx 1.1.2012
458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2015
1/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.1.2012
55/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2012
167/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2014
341/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 55/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 1.1.2014 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015
267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 31.12.2014
40/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 6.3.2015
375/2015 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2016
x oprava xxxx xxxxxxxxx sdělením XX x xxxxxx tiskové xxxxx v xxxxxx x. 31/2012 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 137/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/18/ES xx xxx 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/75/ES xx xxx 16. xxxxxxxxx 2005, kterou xx opravuje xxxxxxxx 2004/18/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx práce, xxxxxxx x služby.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/17/ES xx xxx 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, energetiky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 89/665/EHS xx xxx 21. prosince 1989 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/13/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx se použití xxxxxxxx Společenství x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, dopravy x xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/66/ES xx dne 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1989/665/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 1992/13/XXX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/81/ES xx dne 13. července 2009 x xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2004/17/XX x 2004/18/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx 2005/51/ES xx xxx 7. xxxx 2005, xxxxxx xx mění xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2004/17/ES x xxxxxxx XXXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/18/ES x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 77/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 458/2000 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx a o xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/67/ES ze xxx 15. xxxxxxxx 1997 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx služby.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/39/ES ze xxx 10. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/67/ES x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poštovních služeb Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěži.
9) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 2195/2002 xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxx slovníku xxx veřejné xxxxxxx (XXX), xx xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 2151/2003 xx xxx 16. prosince 2003, xxxxxx se xxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2195/2002 xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX).
12) §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §331 xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15a) §80 xxxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx krizové xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Sb., xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 130/2002 Sb., o podpoře xxxxxxx, experimentálního vývoje x inovací z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x podpoře výzkumu x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
23) §61 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) §3 xxxx. 12 zákona x. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx xxxxx č. 463/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapojování xx xxxxxxxxxxxxx záchranných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x náhrad výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podnikajícími fyzickými xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx zastupitelstev krajů x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 491/2001 Sb., o xxxxxxx do zastupitelstev xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx některých xxxxxx.
29) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xx. 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/17/ES.
32) Zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx 2005/15/ES ze xxx 7. ledna 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k postupu xxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/17/ES xx dne 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx veřejných zakázek xxxxxxxx působícími x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb.
34) Zákon č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 492/2002 Xx.
35) §4 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. x zákona x. 205/2002 Sb.
36) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxx 89/106/EHS xx xxx 21. xxxxxxxx 1988 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.
37) §3 xxxxxxxx xxxxx x. 163/2002 Xx., kterým xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
38) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1980/2000 xx xxx 17. xxxxxxxx 2000 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
38a) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., x schvalování technické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2195/2002, ve xxxxx xxxxxxxx Komise x. 2151/2003.
40) §49 xxxxxxxxxx zákoníku.
41) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Například §2f xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 85/2004 Xx.
43) Xxxxxxxxx xxxxx č. 417/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 254/2000 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., o xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §1 xxxx. 2 xxxx. x) a §20 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) §9 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.
49) §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx znění zákona x. 83/1998 Xx. x xxxxxx č. 59/2001 Sb.
50) Xxxxx xxxxxxxxx normy xxxx XXX XX XXX 9000.
51) §16 xxxxxx x. 22/1997 Xx., ve znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
52) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 761/2001 xx xxx 19. xxxxxx 2001 x dobrovolné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX).
53) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX XX XXX 14000.
53x) §47 xxxxxx č. 37/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
54) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx.
55) Xx. 87 x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
56) Příloha č. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2195/2002, ve xxxxx nařízení Xxxxxx x. 2151/2003.
57) Nařízení Rady (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
58) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
59) §76 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
60) §11 xxxxxxxx č. 518/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
60x) Xxxxx č. 360/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Nařízení Komise (XX) č. 1564/2005 xx xxx 7. xxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx standardní xxxxxxxxx xxx zveřejňování oznámení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/17/XX x 2004/18/ES.
62) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxxxxxx xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
65) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Zákon č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Čl. 9, 10 a 11 xxxxxxxx Rady 92/13/EHS.
69) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
69a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
70) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
71) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
72) Zákon č. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
74) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 139/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
75) Zákon č. 365/2000 Sb.
76) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
77) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) §5 xxxx. x) bod 3 xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/33/ES xx xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx čistých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx.
79) Například xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x doplnění zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 310/2006 Sb., o nakládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §6 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) Například §5 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
85) Zákon č. 360/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
87) §2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.