Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012.


Nález ÚS ze dne 1.3.2011 sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
80/2011 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII.
80
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xx. xx. Xx XX 55/10 xxx 1. xxxxxx 2011 x plénu ve xxxxxxx Stanislav Xxxxx, Xxxxxxxxx Duchoň, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xüxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Lastovecká, Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Wagnerová (xxxxxx xxxxxxxxx)) a Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxx Praha 1, Xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxx č. 347/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx věcí, xx účasti Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxx účastníků řízení
xxxxx:
Zákon č. 347/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2011.
Xxxxxxxxxx
I.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx návrhem [srov. čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx], xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 9.12. xxxxxxxx xxxxxxx zákona č. 347/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, (xxxx xxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").
2. Podstatu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sami xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx zákon xxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx. Každý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx, konkrétně x) zneužití institutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxxxxxx svolání mimořádné xxxxxx Poslanecké sněmovny, x) xxxxxxxxxxxx vypuštění xxxxxx xxxxxxxx x x) odepření práva xxxxxxxx zvoleným xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nedostatečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxxx principy a xxxxxxx, jmenovitě čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 3, čl. 5, 6, 26 x 36 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 x 4, čl. 21 odst. 1 x 4 x čl. 22 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx xxx "Listina"). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx o xx závažnější, že xx tak xxxxx x rámci přijímání xxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx základních xxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx argumentaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládajících xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx podrobně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx procesu přijímání xxxxxxxxxx zákona, který xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
X. X) Ústavní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx legislativní xxxxxx
3. Při obecném xxxxxxxx xxxxxxxxxx principů x xxxxxx ovládajících xxxxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, příp. xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xx dne 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.), xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nároky x xxxxxxxxx požadavky, xxxxx současný demokratický xxxxxx xxxx xxxxx xx parlamentní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontradiktorní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž "(...) všichni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx materií xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx diskusi mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx menšinových." (xxxx. citovaný xxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06, xxx 38).
4. Navrhovatelé xxxxxxx na poznatky xxxxxx teorie předestřeli xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Kreační xxxxxx xx založena xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx debatu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx takto xxxxxxxx xxx vyrovnání či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X když xx xxxxxx koalice x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx většinou aktuálně xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxx Parlament, přesto xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x čl. 15 Ústavy Xxxxx republiky reálnou (x xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx připravit x xxxxxxxxx x vládním xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svým funkcím x demokratickém xxxxxxxxxx xxxxxxx.
5. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx však podle xxxxxxxxxxxx xxxxx podstatnější xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. I xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimo Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro x xxxxx, které hrály xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx jí umožňuje xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx či odmítat xxxxxxxxxx argumenty a xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx své budoucí xxxxxxx - xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx ve xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i odpůrců xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx České republiky. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěry x citovaného xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxxx 55 x 56) x rovněž i xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudce xxxxxxxxxx E. Wagnerové x xxxxxx sp. xx. Pl. XX 24/07 xx xxx 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.).
6. Xxxxx navrhovatelé xx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06, xxxx 57 xx 60, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu legislativního xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx x xxxxxxxxx republiky), xxxxx v pořadí xxxxx x xxxxx x xxxx (xx. xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx republiky) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx (Xxxxx) x xxxxxxxx xxxx rozvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X. X) Xxxxxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx
7. Ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 90/1995 Sb., x jednacím xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx též xxx "JŘPS") x xxxxxx č. 107/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "JŘS"), která xxxx xxxxxxx xxx projednávání xxxxxx napadeného zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x samotný xxxxxxxxxxxx proces x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepochybně x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spatřovali xxxxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx legislativní xxxxx [xxx X. X.x)], x) v xxxxxxxxxxxxxxxx svolání xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx [xxx I. X.x)], x) v neodůvodněném xxxxxxxx obecné xxxxxxxx [xxx I. X.x)] x d) x xxxxxxxx xxxxx hlasovat xxxxxxxx senátorům [viz X. B.d)]. X xxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenost xxxxxx, xxxxxxxxxxxx odůvodnění x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx testem xxxxxxxxxxxxxxx, který užívá Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx kolize ústavně xxxxxxxxxx hodnot. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ohrožení základních xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škodám (xxxxxxxxx xxx), xxx xxx xxxx zásahem xx xxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx menšiny (xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx tehdy, je-li xxxxxxx vhodný, potřebný x přiměřený.
X. X.x) Zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxx
8. Xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nouze x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxx §99 xxxx. 1 XXXX navrhovatelé xxxxxxxx, xx vyhlášení xxxxxxxxxxxx nouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1 XXXX xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxx xxxxx časovému "xxxxx" rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpravy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx funkci, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx výhodě. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx část xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. ÚS 12/10 xx xxx 7.9.2010 (269/2010 Sb.; xxxx 17 x 18), x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx lze xxx navrhovatelů xxxxxxxx, xx chápe xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx krácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx, xx xxxxxx od dřívějších xxxxxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opoziční poslance x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x státním rozpočtu xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 1. xxxxx 2011. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx deklarovaná xxxxxx xxxxxxxx 24 xxxxxxx Xx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 % xxxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxx, xxxx podstatou xxxxxx spíše než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
9. Xx xxxxxx potřebnosti, xxxx zjištění, xxx xx xxxxxxxx jednalo x minimální zásah xx svobody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a práv xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxx značným xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx včasným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ale xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na plénu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Tyto xxxx, z xxxxx xxxxxxx druhý xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx xxxx zvoleným xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přiměřenost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednání. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škod xx xxxxx sporná, xxxx xxxxxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x práv xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx legislativní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jediného xxx, xxxxxxxx nemůže xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx vyjádřit. Xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx konzultacemi s xxxxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxx zákona x x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rovněž xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovat názory xxxxx voličů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poslanců. Xxxxx xxxxxxx práv poslance xxxx xxxxxxx x xxxxx občanů vyslechnout x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, kdy x xxxxx xxxxxxx dochází x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx u některých xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rodin x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X. X.x) Xxxxxxxxxxxxxxx svolání xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
11. Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx hodnot. Xx xxxxx straně xxxxx zájem xx xxxxxxxxxx projednání návrhu xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na druhé xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, práva poslanců x xxxxxx podílet xx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí x xxxxx x, při xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty, xxxxx poslance xxxxx xx xxxxxxxxx schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12. Xxx xxxxxxxxxx §51 xxxx. 6 XXXX x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxx dnů xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx pětidenní lhůty xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, x xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Sněmovní většina xxx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx však xxxxxxxxxxx, že ustanovení §51 xxxx. 6 XXXX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x hodnoty x xx xxxxxx čl. 22 Xxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx umožňovat a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soutěž xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxx xxxxx xxx navrhovatelů x §51 xxxx. 6 XXXX xxxxxx x tomu, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schůze x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx a xxx xx, v xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx-xx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, ale projednávání xxxxxx napadeného xxxxxx xx rozhodně xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxx xxxxxx dozvěděli. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx považovali xx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx krácena xxx xxxxxxx xxxxxx, přičemž xxx xxxxxx xx xxxx xxxx svoláním xxxxxx a jejím xxxxxxxx, tím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx takové zkrácení, xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxx, xxxx xx xxx rychlé svolání xxxxxx xxxxxxxx.
13. X xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; připustí-li xx, že přijetí xxxxxx do 1.1.2011 xxxxx hrozícím značným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx mimořádné schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojem k xxxxxx xxxxxxxxx.
14. X testu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx totiž xxxx dosaženo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 3.11., 4.11. xxxx 5.11.2010, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za 40 xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poslanců xxxxx čl. 21 odst. 1 x 4 Xxxxxxx x občanů xxxxx čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx. Takový xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli, x sice k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx v Xxxxxx xx 13.11.2010, tedy xx xxx xxxxxx xxxxxxx senátorů zvolených xxxx xxxxx lety. Xxxxx xxx, xxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx potřebnosti, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdůraznili, xx xxxxx xx xxxx x chráněných hodnot xx xx xxxxxxx. Xxxxxxx poslancům, xxxxx xxxx xxxxx omluveni x xxxxxxx 7. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2.11.2010, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx legitimní xxxxxxxxx, xx toho xxx se dotčené xxxxx xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxx. Ale xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předloženými návrhy xxxxxx, konzultovali je x xxxxxxxxxxxx x xxx pozměňovací xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx schůze x xxxxxx 40 xxxxx, xxxxxxxxxx zvyklostem x xxxxxx §51 xxxx. 6 JŘPS, xxx xxxxxxx zhoršilo xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášení xxxxx legislativní xxxxx x xxxxx xx xxxx důsledku x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx návrhu zákona x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, z toho xxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nebylo xxxxxxxxxxxxx.
X. X.x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné rozpravy
16. Navrhovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxx. Xxxxx §99 xxxx. 7 XXXX xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx, že od xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona v xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čtení a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §99 xxxx. 7 XXXX xx podle xxxxxx navrhovatelů třeba xxxxxx interpretovat s xxxxxxx xx ústavní xxxxxxxx x xxxxxxx x ve xxxxxx čl. 22 Listiny. Xxxx xx xxxxx přihlédnout x xxxxxxx funkci xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 x 94 JŘPS, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx chápána jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podrobná xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx navrhovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx odlišení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx navrhovatelů znamená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx projevu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx hovořit) x xxxx, aby xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x předkládáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx x xxxx řeč xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx bylo x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx došlo xxxxx xxx xxxx, co xxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx většiny, xxxxx rozhodla, že xx xxxxxx xxxxxxxx xx 2. xxxxx xx xxxxxxx, ačkoli xxxxx xxx sociální xxxxxxxx doporučil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx 2. xxxxx xxx v obecné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 1 a 4 Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx testu xxxx vhodnosti, xxxxxxxxxxx x přiměřenosti.
17. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx sice xxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx vztahu x xxxxx xx xxxxxxxxxx návrhu zákona xxxxx "xxxxxx" Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 1.1.2011 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úspora naprosto xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx však xxx xxxxxxxxxxxx selhává v xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěním xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obecné rozpravy xxxxxxxx neohrožovalo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 1.1.2011 x xxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx poznamenali, xx opoziční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příčinu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obavám, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, tedy ke xxxxxxxxx xx znemožňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Případná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx opozice tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X. BA) Odepření xxxxx xxxxxxxx zvoleným xxxxxxxxx
18. Navrhovatelé x neposlední řadě xxxxxxxx, xx kvůli xxxxx zkráceného xxxxxxx xxxxx §118 XXX xx návrh vlády x xxxxxxxxxx senátní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 21 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 46 xxxx. 1 Xxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 12.11.2010, xxxx v xxxxxxxx xxxx senátními volbami, x xxxxx vznikl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx zániku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šesti xxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobích x takových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (pouze x xxxxxx 1998 x 2004 xxxxxxx) x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasovat, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx konání xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx x daném mezidobí, xxxxx 12.11.2010, xxxx x předposlední den xxxxxxx xxxxxxxx zvolených x xxxx 2004, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx.
19. Zkrácené xxxxxxx xxxxx §118 XXX xx totiž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx kumulace xxxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx konsenzu a xxxxxxxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx večerních xxxxxxxx jediného xxx, xxxxxx xx možno xxxxx xxxxxx projednat x Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v roce 2004. Xx sekvence xxxxx xxxxx x xxxxxx většiny x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx hlavní xxx znemožnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx, které xx xx již xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popř. xx xxx xx xx vládní tábor xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx je v xxxx xxxxxxxxxx nutno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx případným rozhodnutím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx jediné xxxxxx Xxxxxx vdaném xxxxxxxx, xx níž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx schůzí xxxxxx xxxxxxxxx období, xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
20. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxx xx 25. xxxxxx Xxxxxx xxx 12.11.2010 xxxxxxxxxxxx hodnotili xxxx zřejmý xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, aniž xxxx prima xxxxx xxxxxx rozumné důvody xxx takový postup. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dospěli x xxxxxx, že jediným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx může být xxxxxxx značným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1.1.2011. V xxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx napadeného zákona xxxxx §118 JŘS xxx 12.11.2010 je xxxxxxxxx xxxxxxxx legislativní xxxxxx.
21. Xxxxxxx xxx názoru navrhovatelů xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx X. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: "Xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxx. Mohou. Xxx musí xxxxx xxxxx xxxxxxx xx, xx kterých se xxxxx očekávat, učinit xx xxxxx xxx x nejzazším xxxxxx xxxxxxx lhůty. Demokracie xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx se x xxxxx většiny, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, stává xxxxx vláda xxxxxxx.". Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx lhůta Senátu xx projednání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx končila 3.12.2010. Xxxxx xxx xx mohli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nově zvolení xxxxxxxx x mohla xxxxxxxxxx xxxxx rozprava, xx niž by xx mohli xxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vrátil x xxxxxxxxxxxxx návrhy až 3.12.2010, Poslanecká sněmovna xx x xxx x xxxxxx režimu (xx. nebýt xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxx. §97 xxxx. 3 xxxx 4 XXXX), xx. xxx v xxxxx od 13.12.2010. Xxxxxxxx x veřejným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podle čl. 50 Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxxxxxxxx x očekávání, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podepsán xx xxxxxxxx, když xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx den xxxx, co xx xxx xxxxxxxxx. Vyhlášení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx roku xx xxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx naplnění xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx je xxx xxx navrhovatelů nepřiměřeným xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx zvolených x xxxx 2010 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx ve xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Listiny; xxxxxxx může vykonávat xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx slibu, xxx xxxxxxx x svévolné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx slibu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx takového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx (§108 odst. 2 XXX), x tak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx) xxxxxxx xxxxx.
X. C) Xxxxx okolností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
22. Tvrzení xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, dále x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dostupnými x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx.xxx.xx x xxx.xxxxx.xx .
23. Xxx 5.10.2010 předložila xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a sociálních xxxx, schváleného xxxxxxxxx xxxxx č. 672 xx xxx 22.9.2010, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak, xxx Poslanecká xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx (§90 xxxx. 2 XXXX). Xxxxx xxxxx xxx dne 8.10.2010 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 120/0 - Xx. x. x. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti XXXX. Xxxxx xxxxxx x 26 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 18 xxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxx připojena xxxxxxxx xxxxxx x délce 80 xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 14.10.2010 xxxxxxxxxx návrhu zákona xxxxxxxxx, určil zpravodaje x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru xxx sociální xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 32). 1. xxxxx xxxx xxxxxxxx v 16:00 xxxxx dne 26.10.2010 xx 7. xxxxxx, xxx xxx návrh xxxxxxxxx x obecné xxxxxxxx. X jeho xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx čtení, x následně, poté xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x chystaném xxxxxx xxxxx na vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx klub XXXX v 17:20 xxxxx o xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a projednávání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 9:00 hodin xxx 27.10.2010. Vláda xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 758 xx xxx 26.10.2010 xxxxx návrh xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxx vládními návrhy xxxxxx) xxxxx dne 27.10.2010 x xxxxxxx 1. xxxxx xxxx. Xxxxxxx 7. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxxx xx do 14:02 xxxxx dne 29.10.2010, xxx xxxx přerušena xx 2.11.2010 xx 14:00 hodin.
24. X xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx x. 759 ze xxx 26.10.2010 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx legislativní xxxxx xx xxxxxx xx 1.11. xx 5.11.2010 xxx projednání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona (xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), jednak xxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké sněmovny, xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx návrhy xxxxxx budou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhy xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxx projednání, xxxxxx tak xxxx xxxxxx přijaté xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
25. Xxxxxx xxxxx napadeného xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx 29.10.2010 xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x tentýž den xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tisk x. 155/0 - Xx. n. z. x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx vládní xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx č. 156 xx 158).
26. Následně xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výše zmíněného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x. 7 xx xxx 29.10.2010 xxxxxxxxx xxx §99 xxxx. 1 JŘPS xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xx xxxx xx 1.11. xx 15.11.2010. V xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx X. Xxxxxx byla xxxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.". Xxxxx poté xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8 x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx §99 xxxx. 2 JŘPS, xx xxxxxxxxx vládní xxxxx zákona (společně x ostatními třemi) xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx jednání (xxx 1. xxxxx) x xxxxx §99 xxxx. 3 XXXX přikázala xxxxxxxx xxxx x. 155 xxxxxx xxx xxxxxxxx politiku, přičemž x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx usnesení xx 2.11.2010 do 12:00 xxxxx.".
27. Xxx 2.11.2010 xx 14:02 hodin byla xxxxxxxx xxxxxxxxx 7. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx nouze. X xxxxxxx navrhovatelů x ze stenozáznamů x xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx x xxxxxx rozpravě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx několik xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxx JŘPS, xxxxx xxxxx §99 xxxx. 4 JŘPS Xxxxxxxxxx sněmovna xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx", přičemž xxxxx probíhající 7. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx 26. xxxxx 2010 a sněmovní xxxx x. 155 xx xxx nebyl (x ani xxxxxx xxx) zařazen. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX P. Tluchoř x jejím xxxxxxx (x 15:19 xxxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x doporučil xxxxxxx xxxx schůze xx tentýž den xx 16:00 hodin. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxx xxxxxx ihned xxxxxxxx (x 15:20 xxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxx 7. xxxxxx xx 16:00 xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jak navrhovatelé xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx 7. xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx doba 40 xxxxx.
28. 8. xxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 4 JŘPS, x to xx xxxxxxx xxxxxxx 108 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x 16:01 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx JŘPS, xxxxx xx x xxxxxxxxxx §51 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx 5 dnů xxxxxx, což xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxxxxx. Xxx tvrzení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 minut xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx tuto xxxxxx řádně připravit, xxx někteří x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx ani xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx poslaneckého xxxxx XXXX podle xxxxx xxxxxxxxxx JŘPS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxx, tj. xx 3.11.2010 xx 9:00 xxx., což odůvodnil xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx připravit. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxx x. 2).
29. Xx xxxxxxxx 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx, resp. xx xxxxxxxx tohoto institutu xxxxxx většinou x xxxxxxxxxx práv politické xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ČSSD xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx poslaneckého xxxxx XXXX. Tato žádost xxxx xxxxxxxxx (hlasování x. 3). Xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda poslaneckého xxxxx XXX procedurální xxxxx, "xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednala a xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xx 19., 21. x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx". Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxx xxxxx x hlasování x. 4 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda nadále xxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sněmovních xxxxx x. 155 xx 158, xxxxxxx xxxxxxx usnesení x. 111, jímž bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze (xxxxxxxxx x. 5, x xxxxxx xxxxx: x xxxxxxxxxx 151 poslanců xxx hlasovalo 105, xxxxx 46). Následně xxx xxxxxxxx xxxxx 8. schůze (xxxxxxxxx x. 6), x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx k projednávání xxxxxxxxxxxx xxxx pořadu.
30. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoumáno, xxx xxxx dány xxxxxxxx xxx projednání xxxxxx napadeného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx usnesení č. 112, jímž konstatovala, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxx (xxxxxxxxx č. 7 x xxxxxx xxxxx: x xxxxxxxxxx 134 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 90, xxxxx 39). Xxx xxxxx být xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxx xx 2. čtení. Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplynuly xxxxx xxxxx dny, xx. xx 29.10.2010 (xxxxx), včetně soboty x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxx 2.11.2010 xxxxxx xxx opoziční xxxxxxxx xxxxxxxxxx předvídatelné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx materií xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x projednán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx ještě xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisky x. 156 až 158).
31. Xx základě xxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 8 určený xxxxx pro sociální xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx x dne 2.11.2010 xxxxx usnesení xxxxxxxx poslancům jako xxxx x. 155/1 (xxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx "projednala x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x v rozpravě xxxxxxxx, x xx xx xxxxx 5. xxxxxxxxx 2010 xx 16:00 hodin"; xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx doplňky schválit. Xxx navrhovatelé xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 8 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2. xxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx x byla xxxxx xxxxxxxx podrobná xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx šest xxxxxxxx x xxxxxxx X. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Bezprostředně xxxx xxxx xx xxxxxx §99 xxxx. 7 XXXX zahájeno 3. xxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx, kde bylo xxxxxxxx hlasováno x xxxxxxxxxxxxx návrzích zpravodaje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx napadeného xxxxxx byl xxxxxx (xxxxxxxx x. 113) xxxx, co x xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx 156 xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx návrh xxxxxxxxx 108, xxxxx 47 (xxxxxxxxx x. 17 xx 20:45 xxxxx).
32. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 3.11.2010 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, kdy jej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x. 363/0 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x sociální politiku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx zdravotnictví x xxxxxxxx politiku xxxxx projednal a xxx 11.11.2010 přijal xxxxxxxx x. 76, xxxx xxxxxxxxxx Senátu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx č. 363/1. Senát xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 25. schůzi, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x §118 xxxx. 3 XXX xx 12.11.2010. Bezprostředně xx jejím zahájení xxxx xxxxxxxxx x xxxx zmíněné xxxxxxx xxxxx ze dne 26.10.2010, aby Senát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx se zbylými xxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání xx xxxxxx §118 XXX, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx napadeného xxxxxx xxx projednán xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx (dle §108 XXX xx xxx nekonala podrobná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy) xxxx přijato xxxxxxxx x. 601, xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx mu Poslaneckou xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 42 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 77 přítomných, proti xxxx 30, xxxxxxx xx 5.
33. Xxxxx xxx dne 19.11.2010 doručen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx 23.11.2010 podepsal. Schválený xxxxx byl xxxx xxx 30.11.2010 doručen x xxxxxxx premiérovi. Xxxxx xxx dne 8.12.2010 vyhlášen ve Xxxxxx zákonů xxx č. 347/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. XXXX xxxx 1, xxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mezi rychlostí xxxxxxxxxxxxxx procesu (návrh xxxxxx byl xxxxxxxxx 29.10.2010, schválen Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2.11.2010, xxxxxxxx Xxxxxxx 12.11.2010 a xxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx 23.11.2010, tedy pouhých 25 dní xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona ve Xxxxxx xxxxxx (8.12.2010, xxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost legislativního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxxxxx škody (§99 xxxx. 1 XXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx exekutivě xxxxxx xxxxxx xxxx, než xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatého xxxxxx jednak xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxx, xxxxxx výrazně xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx protiústavně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, bude-li xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx zrušen ještě xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x vyhlášení zákona č. 347/2010 Sb. xx 8.12.2010, xxx xxxx být xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx 24 xxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
X. D) Xxxxxxx
34. V xxxxxx xxxxxxxxxxxx svůj xxxxx xx stručnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxx výše xxxxxxxxx postupů byl xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecné rozpravy xxxx zásadně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx rozpravě x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se dle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxx využití pravomocí Xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx návrh xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro projednávání xxxxxx zákona x Xxxxxx jen xx xxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx. X zákona, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxx úloze xxxxxxxxxxxxx instance. Navrhovatelé xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákony přijaté Xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxx 2010 ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx i x xxxx lze konstatovat xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vad. Přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vývoj xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx debat, xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xxx způsob xxxx xxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tendenci xxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obou komorách Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Parlamentu xx xxxxx hlasovací stroj, xxxxx má co xxxxx nejrychleji xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x nebude xxx xxxxx xxxxxxxxx xx protiústavnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx, xxxx xx dle xxxxxxxxxxxx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx pravidlem a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx navrhovatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
II.
Rekapitulace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
35. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 a §69 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx předmětný xxxxx xx zrušení napadených xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.
36. Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zastoupená xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.12.2010 xxxxxxx xxxxxxxx popsala proceduru xxxxxxx xxxxxx č. 347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zákonodárném xxxxxxx a xx xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.
37. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zastoupený xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx vyjádření xx xxx 22.12.2010 xxxxxx xxxxxxxxxx podrobný xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx č. 347/2010 Sb. Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 25. schůze Xxxxxx xx dne 12.11.2010.
38. Xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlasovat xxxx zvoleným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právní rozbor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx senátorů, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxx a hlasování (xx. výkon xxxxxxx) xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 7. xxxxxxxx xxxxxx xx 12. xxxxxxxxx 2010, xxxxxxx x xx xxxx nebylo xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxx. Xxxxxxx senátorů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx Senátu xxxxx mandátový x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx na xxx xxxxxx xxxxxx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xx předložení xxxxxx osvědčení x xxxxxxx. Téhož xxx xxxxxx xxxxx schůze Xxxxxx x xxxxx 8. xxxxxxxx období, xx xxx xxxx xxxxxxx senátoři xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx vzniklý xxxxxxxx.
39. Xxxxxxx soud si xxxxxxx xx xxx 18.1.2011 vyžádal xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády P. Xxxxxx ke konkrétním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 759 xx xxx 26.10. xxxx xxxxx navrhla xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxx vyhlásila xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xx. x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx projednán xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx 24).
40. Xxxxxxxx xxxxx X. Xxxxx xx xxxx vyjádření xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxx 28.1.2011 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákonů, xxxxx předcházela přijetí xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx x. 759 (xxx xxx 23). Xxxxxxxx xxx rámec žádaného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xxxxxx, k xxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxxx i jeho xxxxxxx v xxxxxxxxx. X xxxxxxxx důvodům, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx navrhla, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xx opatření xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx přinést xxxxx xxxxxx xx xxxx xx 45 mld. Xx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijetí xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednotek xx xxxxxxx xxxxxxx Kč x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonů navazovaly xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx' znamenalo vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řídilo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx schváleného xxx xxx 2010, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xx HDP x 4,6 % xx 5,5 %. Xxx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxxx xxxxx, rozpočtové xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vnitřní nestability x xxxxxxxx o xxx, že vláda xxxx schopna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx, což by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. To xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx názoru xxxxxxxx xxxxx dopad x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx domácím i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx xx xxx x výraznému xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx vlády xx svém vyjádření xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxx konstatoval, že xxx v xxxx, xxx xxxxx xx xxx schůzi xxx 22.9.2010 xxxxxxx soubor xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxx přijetí xxxx Xxxxx xxxxxxxxx způsobit xxxxx xxxxxxxxxxx škody x xx právě x v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů jsou xxxx xxxxxxxxx okolnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx stav legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. K návrhu xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vláda rozhodla xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x projednání návrhu xxx, aby bylo xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 2011), x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx." (xxx str. 9 xx 10). Proto xxxxxxxx vlády své xxxxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x využití xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1 XXXX xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxx ve věci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 1.11. do 5.11.2010 pro jejich xxxxxxxxxx.
41. Xxx 4.2.2011 xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky. X xxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 XXXX x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxx dány podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx předsedkyně Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx legislativní xxxxx xx mimořádné xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx středníkem §51 odst. 6 XXXX x xxx, xx JŘPS xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůtu, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx by nebylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx měli možnost xxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx návrh xxxxxx projednal výbor xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účasti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poslanci xxxx předkládali i xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 2. xxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obecné xxxxxxxx xx 2. čtení, xxxxxxxxxxx x souladu x §99 xxxx. 7 XXXX x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx ve srovnání x xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxx, xx xx x daném xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx legislativní xxxxx x xxxxxxx mimořádné xxxxxx bylo xxx xxxxxx názoru uskutečněno x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx postupu ani x postupu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx pojistek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x názorem (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), podle xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx skutečnému poměru xxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde x xxxxxx nezákonný. Xx xx to, xx Xxxxxxx soud xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx testu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xx zřetelem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zásahu. X xxxxxx vyslovuje xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podiv xxx xxx, že xx xxxx v xxxxx legislativní nouze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Ústavního xxxx napadli pouze xxx x xxxx.
XXX.
Xxxxxxxx x médií a x xxxxxxxxx xxxxxx
42. Pro xxxxxxxxx xx dostatečného přehledu x politických xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxx legislativní nouze Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dostupných xxxxxx a médií xxxx uvedená xxxxxxxx:
∙ Dne 18.10.2010 x souvislosti x xxxxxxxx 1. kola xxxxx xx Xxxxxx xx dnů 15. x 16.10.2010 předseda xxxxx X. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx výskytu komplikací xxx vládní reformy xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX x Xxxxxx xx 2. xxxx xxxxx (xxxxxxxx xx xxxxx 22. x 23.10.2010) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx: "(...) xxxxxxx xx to xx xxxxxxxxx úsilí xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx by to xxxxxxxx destruktivní xxxxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxxxxxxx" (xxxxx: Lidové xxxxxx, 18.10.2010), "(...) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx opozicí, xx naprosto xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx x zkazí, xx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx silou, xxxxx xx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx." (zdroj: XX Xxxx, 18.10.2010).
∙ Xxxxxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx P. Nečas xxxxx krok x xxxxxxx xxxxxxxxxx následovně: "(...) Xxx to xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nouze. (...) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx normy xxxxxxxx k obstrukcím, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx neschvalitelné. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx letošního roku xxx, xxx byly xxxxxx od 1. xxxxx příštího roku, xx xxx xx xxxxx xxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx tady je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích ohrožena xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, je xxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úniků. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škod x xx xxxx xxxxxxx je povinností xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stav legislativní xxxxx." (zdroj: XX 24 - Události, xxxxxxxxx, 26.10.2010, obdobně xxxx xxx ČRo Xxxxx Česko - Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, 27.10.2010). "Xxxxxx xxxx xx výběr. (...) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx chování xxxxxxxx xxxxxxxxxx. (...) Nepřijetí xxxxxx, xx xxxxx xxxxx rozpočet xx xxxxxx rok, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx." (zdroj: "Xxxxx a xxxx xxxxx. Xxxxxxxx lavina xxxxxx xxxxxxx", Xxxxxx xxxxxx, 3.11.2010).
∙ X důvodům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX P. Tluchoř: "(...) Xx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx hospodářská újma, xxxxx by zákony, xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vládou, xxxxxx do 1. xxxxx přijaty. Nebylo xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx, jak byl xxxxxxxxx. A z xxxx by xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x x úterý xxxx to jasně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nabízeli xxxx xxxxxxxx xx xxxxx na 15 xxx. Xxx by xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výborech, na xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 1. lednu 2011. Xxxx stále xxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xx xxxxx." (zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál - Xxxxx xx xxxx, 29.10.2010).
∙ Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX X. Kočí x danému tématu xxxxxxxxxxxx, xx "(...) Xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rychlejšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koalici xxxxx xxxxxxx. (...) Xx xxxx nechtěli a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xx xx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx, abychom xx schvalovali xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nicméně xxxxxxx xxx minulý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xx stihli, xx jasně xxxxxxxxxxx, xx x Senátu, xx xxxxx má xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx volbách, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zavetuje x xxxxx, xx xxxxxxx, nebylo by xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v té xxxxx době xx xxxxx tohoto roku. Xxxxx xxxx onen xxxx xxxxxxxxxxxx nouze.". Xxxxxxx vyjádřila xxxxxxxxxxx, xx návrhy xxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxx x xxx xx stav xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxx xxxxx xxxxxx. "(...) Xx xx xxxxxx xxxxxx, že někteří xxxxxxxx této xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx, xxxx x něčeho xxxxxx, xxxxxx xxxx, úplně xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx to nepředali xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx." (xxxxx: XX 24, 3.11.2010, anebo "Xxxx: xxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx po legislativní xxxxx", Parlamentní xxxxx, 8.11.2010, xxxxxxxx xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/180705.xxxx) .
∙ Xx stejném xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx X. Klasnová: "(...) xxxxxxxx xx mohu xxxxxxxx, že naši xxxxxxxx xxxxxxxx možná x předložením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx." (zdroj: "Xxxxxxxx xx sněmovně očima xxxx místopředsedkyně", 9.12.2010, xxxxxxxx na http://katerinaklasnova.cz/komentare-23-listopad-ve-snemovne-očima xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx ) .
∙ Ze stejného xxxxxxxxxxx xxx vycházel x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poslanců, x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx obrátili xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x apelem x xxxxxxxxx příprav xxxxxxxxxx xxxxxx. "(...) X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxx bylo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx klubech x xxx xxx xx xxxxxxx xxxx 2012 xxxxx platit (...) Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx zákony byly xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx legislativní nouze." (xxxxx: HN.Ihned.cz , 8.12.2010).
XX.
Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx
43. Xxx xxxxxx xxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dne 8.2.2011, účastníci xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx, jež byla xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx. Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxx A. Xxxxxxxxxxx, xxxxx zdůraznil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxx §118 XXX xxxxxxxxxxx vyplývá povinnost Xxxxxx projednat xxxxxxxxxx xxxxx x Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx projednat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx x rovněž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
44. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx předsedu xxxxx Xxxxx republiky P. Xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx usnesení xxxxx, jímž vláda xxxxxxx předsedkyni Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx vyhlásila xxxx xxxxxxxxxxxx nouze, x xxxxxxx ji xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xx. x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx projednán xx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx P. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx vládu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, X. Nečas odpověděl, xx z xxxxxxx xxxxxxx xxx panovala xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx napadeného xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přijat xxxx 1.1.2011, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx škody x xxxx by xx xx xxxxxxxx x xxxxx postoje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx X. Xxxxxxxxx, xxx xx X. Nečas xxxx xxxxxxxx názor, xx xxx xx x xxxxxxx dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx reálné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx, X. Xxxxx xxxxx, že pravděpodobně x xxxxxxx ledna xx xxxxx xxxx 2011. K dalšímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, aby X. Xxxxx vyjádřil xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx (v xxxxxxxxxxx xxxxxxx) navyšující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, X. Nečas xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx hospodářských xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. povodněmi xxxxx částku xxxxx 45 miliard Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu dotázala, xxx by X. Xxxxx byl x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx řádného legislativního xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxx, xxxx. února 2011. K xxxx X. Nečas uvedl, xx by xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škody x xxxxxxx xxxxxxxx miliard Xx. Xxxxx X. Xxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx agentur x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx místopředsedkyně Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx statistickými xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovanému xxxxxxx x rozpočtu pro xxx 2009 ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx snížení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx soudce X. Xüxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, konkrétně xxxx xxxx reformní xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx nebyly změny x xxxxxx škrtů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijímány x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, X. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx reformních xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx představuje xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx proces, xxxxx xxxx xxx projednán xxxx celek, x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zásahům xx xxxx struktury. Xxxxxxxx xxxxxxxx reagoval X. Xxxxx x xx xxxxx soudce X. Balíka, zda xxxxx xxxxxxx možnost x xxxx dopady, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx došlo v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx (nevyhlášení xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opozice) P. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx vyjádření ze xxx 28.1.2010. K xxxxxxx dotazu zástupce xxxxxxxxxxxx, zda vláda xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hrozby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxx xx podklady, X. Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx řadu odborných xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. X dotazu xxxxxxxx X. Xxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, x xxx x xxxxxxx opětovně xxxxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxx jednají, a xxxx. xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyvráceny, X. Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x konkrétním obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxx je několikrát xxxxxxxxxx x samotní xxxxxxxxxxxxx návrhu.
45. X xxxxxxx ústního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. Xxxxxxx přednesl xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Němcové. Ústavní xxxx xx xxxxx xxxxxx odročil jednání xx 22.2.2011.
46. X době xxxx xxxxxxx odročeného xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx dne 14.2.2011 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x písemnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx X. Xxxxxxx xx xxx 4.2.2011, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx P. Xxxxxx xx xxx 27.1.2011 x x xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 8.2.2011.
47. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedkyně Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx argumentaci, xxxxxx uplatnili xxx xx xxxx xxxxxx, x konfrontovali ji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx dostatek času xx s projednávanými xxxxxx seznámit, a xx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonů xxxx xxxxxxxxxxx xxx podruhé. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxx nekonání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opozice x přednostním právem xxxxxxxxxx, neboť okleštění xxxxxxxx k návrhu xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx udělení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, což ostatně xxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. ÚS 24/07. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx skutečnost, xx xxxxxx minulému xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx navrhovatelé xxxxxxxxxx, xx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §99 xxxx. 1 XXXX, podle xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xx xxxxx xxxxx xx určitou xxxx, xxxxx x xxxxxxx x návrhem xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx 1.11.2010 xx xx 15.11.2010 (nikoliv xx 5.11.2010, xxx xxxxxxxxxx xxxxx).
48. Xxxxxx písemné vyjádření xxxxxxxx xxxxx navrhovatelé xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xx xxxx xxxxxx. Konkrétně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlády ohledně xxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxx xx snaží xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vládní xxxxxxx x Poslanecké sněmovně x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 3 XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx čtení, x xxxxxxx podle §91 xxxx. 2 XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x více xxx 30 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx přesvědčeni, xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx JŘPS x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání. Smyslem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xxxxxx zákonů, přičemž x institutu xxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx čtení (§90 xxxx. 2 až 6 JŘPS) je xxxxxx, že xx xxxxx jen pro xxxxxxxxxxx jednoduchých x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 3 XXXX xxxxx, xxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nabízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx schválení xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx podávání pozměňovacích xxxxxx neumožňuje. Navrhovatelé xxxx přesvědčeni, xx x jejich zájem xx zkrácení xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nejvýše x 30 dnů xxx xxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx garantovaných Listinou. "Xxxx přesvědčeni, xx xxx zájem xx xxxxxx x xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx používán xxxxxxxxx xxxxx xxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx." (s. 5)
49. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předsedy vlády xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx nebýt xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §90 JŘPS, xxx xxxxxxxx lhůt xxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx, "proběhlo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx tento xxxxx Senát xxx x xxxxx xxxxxxx", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxx Xxxxx x novém xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, že po xxxx xxxxxxxxx x xxxxx předložení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx ve xxxxxx složení, ač xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x tři týdny xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dopady xx státního xxxxxxxx xxx xxx 2011 xxxxxxx, a xx xxx, xx na xxxxxx výdajů xxxxx x xxxxxxx x 11,283 xxx. Kč x na xxxxxx xxxxxx x nárůstu x 12,22 xxx. Xx. Do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxx 2011 xxx xx tato xxxxxx celkový dopad xx výši xxx 23,5 xxx. Xx. Xxxxxxx-xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx napadeného zákona xx roční xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxx 23,5 xxx. Xx, xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx později xxx x 1. lednu 2011, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx dopad do xxxx bilance xx xxxx cca 1,96 xxx. Kč xxxxxxx. Xxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. až x 1. únoru 2011, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zcela reálné, xxxxxxxx by se xx xx bilance xxxxxxxx xxxxxxxx částkou 1,96 xxx. Xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxxx 2011 xxxxxxx cca 3,92 xxx. Xx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozhodně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "x xxxxxx xxxxxxxx desítek xxxxxxx", xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dopady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxx tvrzení xxxxxxxx xxxxx vláda xxx xxxxxxxxxx žádosti x projednání napadeného xxxxxx xxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hrozby značných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zpracovaným x xxxx kompetentními orgány. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx x xxxxxx situaci xxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podkladů, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx odkazy xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx navrhovatelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxx méně xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zamezení vzniku xxxxxxx značných hospodářských xxxx.
50. Xxxx xxx 17.2.2011 xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx roku 1995 xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xx Xxxxxxx xxxx získat xxxxxxx o xxx, x kolika x x jakých xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx právě xxxxxxxxxxx schůze Poslanecké xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx podává, xx xx xxxxxxxx období xxx xxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxxx 23krát.
51. Xxx 22.2.2011 xxxxx xxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx pokračovalo xxxxxxxxx svědka - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx X. Xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxx 29.10.2010, xxxxx xxxxxxxx návrhům xxxxx x xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx nouze x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx mj. x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx ve zkráceném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
52. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx X. Xxxxäxxxxx vyjadřovala x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vedly x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx doslovného xxxxx §99 xxxx. 1 XXXX x x dosavadní xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny je xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx vládu k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx. Tento xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx č. 7 xx xxx 29. xxxxx 2010 vyhlásila xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xx dobu xxxxx, xxx navrhovala xxxxx, xxx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx opět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dostatku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návrhů xxxxxx x legislativní xxxxx, přičemž své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
53. X xxxxxx místopředsedkyně Xxxxxxxxx xxxxx E. Xxxxxxxxx, xxx a xxx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdůvodňovala xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx. i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx stavu legislativní xxxxx, xxxxxxxxx xxx §99 odst. 2 XXXX, který xx xxxxxxx míru uvážení xxxxxxxxx, předsedkyně Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx projednávání xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x projednávaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx bylo posléze xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skutečností, x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxx xxxxxx, jednak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX X. Xxxxx xx XXX 09 X. Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, xx přijetím xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdaněny funkční xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxx, což xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sděleno xxx to xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxx xx svém xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a znalosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx posuzovaného, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx možných xxxxxxxx, xxxxxxx předsedkyně Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxx, xx xx jedná xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx. Xxxxxxxx místopředsedkyně Ústavního xxxxx xxxxxxx xx čl. 68 xxxx. 1 Xxxxxx České republiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx. že xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx.
54. K xxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx X. Xxxxxxxxxxx, xxx x dosavadní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze došlo x obdobné xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx posuzovaném xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx takový xxxxxx xxxxxxxxxx.
55. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx X. Xüxxxxx xxx xxxxxx směřoval k 8. mimořádné xxxxxx, xxxxxx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx svolala, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a průběhu, xx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že co xx týče xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xx týče jejího xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro všechny xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx J. Xxxxx xx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odůvodnila xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx odkázala xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu zákona x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 8.2.2011, které xxx xx byly xxxxxxxx. X xxxxxx, xxx si jako xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborné podklady x xxxxxxxxxx (xxxx. XXX), xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení důvodů, xxx vládu vedly x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx xxxxx.
57. X xxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx S. Balíka, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednotliví xxxxxxxx xxxxxx procesní xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nastat xxxxxx, xxxxx xxx JŘPS xxxx xxxxx x xxxxx návrh xxxxxxxx. Následně xx X. Xxxxx dotázal, xxx xxxx projednáním xxxxxxxxxx zákona xxx xxxx návrh na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoviskem xxxxx, např. xx xxxxx proběhne xxxxx xxxxxxxxxxxx procedura x xxxxx by xxx xxxxxx xx xx xxxxx února, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxxxx Xx xx xxx, xxx xxxxx xxx 1,96 miliard". Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.
58. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx čelila celé xxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stanoviska x ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx projednávání napadeného xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x minulosti xxxxx užívaný postup, xxxxx xx v xxxxxxx x jednacím xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx následek, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schůze xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx X. Xxxxxxxx, jenž předtím, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 7. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, byl xxxx xxxxxxxxx 8. xxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxx xx, na xxx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx věcí "xxxxxxx" dohody a xxxxx xx x xxxxx postup, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutný x xxxx důvodu, xx původní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx X. Zaorálek xx z xxxxxx xxxxxxxx xx stranickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx mělo xxx xx xxxxx x jednání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx čelit xxxxxxx xxxxxxxx.
59. Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx X. Xxxxx dotazoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx posléze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx č. 120/2010 Sb. a xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx benefitů - xxxxxxxxx (xxxxx č. 120/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů), xxxx xxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx od 26. února 2010 xx 2. xxxxxx 2010 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx B. Sobotka, x xx xxx xxxxx hlasoval xx xxxxx oponoval xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, z xxxxxx důvodů. Dotazovaný xxx uvést xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx §99 xxxx. 1 JŘPS, x x xxx spatřoval xxxx xxxxxxxx. Zástupce xxxxxxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx delší xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a zástupci xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx stávky x xxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx xxxx k vážným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborů x xxxxxx, kdy vláda xx základě tohoto xxxxxxx přišla do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škod vládou xxxxxxxx xxxxxxxxx nebyla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze x stanovisko vlády. Xxxxx názor xxx xx xxxxxx xxxxxx X. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu legislativní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nedoložila xxxxxxxxxxxxxx způsobem. Na xx zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx reagoval xxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx předkladatel nyní xxxxxxxxxxxxxx návrhu je xxxxx odlišně, xxxxx x prvním xxxxxxx xx řešil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zatímco x posuzovaném xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2011 xxx, xxxx xx připravuje xxxxx xxx, x xxx xxxx jasně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx případě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx stávka xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx kvantifikovat xxxx ekonomické xxxxxx. X xxxxxx soudce X. Xxxxx, xxx xx x s xxxxxxxx xxxx dospěl x xxxxx závěru - xx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx x souladu x xxxxxx, i xxxxx xx xxx uplatnil xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxx posuzovaném xxxxxx, xxxxxxxx navrhovatelů uvedl, xx xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kritizovaných xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx případě.
60. Následně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zopakovali x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
X.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
X. A) Xxxxxxx parlamentního práva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
61. X čl. 1 odst. 1 Xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx Českou republiku xxxxxxxxxxxxxx xxxx demokratický xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úctě x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x občana, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úcta k xxxxxx x svobodám xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx konceptu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přijala Ústava Xxxxx republiky, xxxx. je xxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxx moci. Xxxxxxx xx xxxxxxxx účelu xx xxxxxx x x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, podle něhož xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx plyne, že xxx Xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxx komory xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (ústavním pořádkem x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právem - viz xxxx).
62. Xxxxxxx soud se x minulosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx fázích xxxxxxxxxxxxxx procesu [xxx xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 21/01 ze dne 12.2.2002 (X 14/25 XxXX 97; 95/2002 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 5/02 xx dne 2.10.2002 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 12/02 xx xxx 19.2.2003 (X 20/29 XxXX 167; 83/2003 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 77/06 xx dne 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.), xxxxx xx, xx. Xx. XX 24/07 xx dne 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.)]. X xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 5/02 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zásady, xxx které - xxxx xxxx xxx xxxx požadavek plynoucí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx: "xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) lze xxxxxx x xxxxxxxxx x ústavně souladnému xxxxxxxx (rozhodnutí), a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx věnovat xxxxxxxx pozornost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxx rozhodnutím (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx), není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx těchto xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx aktů (právních xxxxx), neboť, xxx xx rozhodovací xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgány xxxxxxx moci - x v xxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxx xxxx rozhodovací xxxxxx xxx xxxxxxx - xxxxx zásady xxxxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx ke xxxxxxxxx výsledku, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; nadto xxxxx xxxxxxx xx zřetele, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů xxxx xxx svůj xxxxxxxxxxxxxxx dopad xxxxxxx xxxxxxxxxxx, než je xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Vystupuje xxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - do xxxxxxx xxxxxxxxx stálosti, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx občanů x xxx, xxxxxxx; takovýchto xxxx a také xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxx sama xxxxxxxxx.".
63. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx, mezi xxxxx náleží xxxxxxxxx Ústava Xxxxx republiky; xxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednací xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (JŘPS x JŘS); xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Parlamentu xx xxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx); x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komory x xxxxxx xxxxxx, "xxxxxx xxx xxxx dlouhodobému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx legislativní xxxxxxxxx, xxx-xx ji xxxxxxx xx souladnou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx." (xxx bod 38 xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06) - tzv. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilá xxxxx xxxxxx xxxxxxxx neupravené xxxxxxxxx řády x xxxxx "optimalizují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx." [Schneider, X. X. - Xxx, X. (xxx.): Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Parlamentspraxis xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx 1989, x. 385, xxxxxxxx dle Xxxxx, J. Xxxxx xxxxxxxxxxx kultura, Xxxxx 2010, x. 43.].
64. Xxxxxxxx xxx zmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procedur, xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx Ústava Xxxxx xxxxxxxxx pochopitelně xxxxxxxx xxxxxxxx legislativního xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx Parlamentu, xxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx, kvorum x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx imunitu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obou xxxxx xxxx.) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podrobnějších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxx Xxxxxxxxxx. Německý Xxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 21.7.2000, 2 XxX 3/91, xxxxxxxx v elektronické xxxxxx xx http://www.bverfg.de/entscheidungen/hs20000721_2bvh000391.html ) xxxxx, xx xx předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx považuje x úpravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i funkci, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx iniciativy, xxxxxxxxx x kontroly, xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx politických xxxxxx a výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx svobodného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň soud xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předměty xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autonomie xxxx xxxxxxx. To proto, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx znovu x znovu konkretizován x ohledem na xxxxxx xx politické xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx autonomie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skrze xx okolnost, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx parlament a xxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx probíhá napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx reagovat xx vzrůstající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb. Xxxxx xxxx xxxxxxx parlament xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupůsobení x xxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x svou akceschopnost. Xxxx xxxxxxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ústavním xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. odlišné xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 24/07 ze dne 31.1.2008 (N 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.)].
65. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxx hojně xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdůraznil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx legitimity xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxx případě skutečně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx. "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxx vyžadovat xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx soukromé xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx základních práv." (xxx xxx 38).
66. Xxxxxxx xxxx tak xxxxx důrazně xxxxxxxx xx Parlament České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx principů xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx materiálně chápaného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx principů x xxxxxxxxxxxxx procesu (x xxxxxx v čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx jak při xxxxxx, xxx i xxx samotném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx slovy - x těchto principů xxxxxx xxxxx nároky xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx parlamentních komor. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nalézat ve xxxxxxx xxxxxxxx dělby xxxx x principy x funkcemi moci xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx reprezentativní xxxxxxxxxx, založené na xxxxxxxxx xxxxxx mandátu xxxxx Parlamentu, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx reprezentantů xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xx svobodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 15, čl. 23 xxxx. 3 x čl. 26 Xxxxxx Xxxxx republiky).
67. Ústavní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. Xx. XX 77/06 xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pluralismu, xxxxx dovodil z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil (čl. 22 Xxxxxxx) x který xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx každé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xx smyslu čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxxx právo legitimně xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provedená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostali xxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a informovaně xx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx proces, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxxxxxxx xx popředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranám, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonodárného xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxx stává "skutečným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx."" (xxx xxx 38).
68. Xxxxx xxxxxx odkazy xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx citovaném xxxxxx xxxxxxxxx požadavek konceptu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx případů obecných; x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proceduře, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx, za účasti xxxxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx parlamentní xxxxxxxxxx je kompromisem xxxx zájmy, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx považovat xx kritérium xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx formálními xxxxx, xx. procedurami, jež xxxxxx xxxxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx jednání xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx mezi xxxx xxxxxx, a mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zákonodárství, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxx) xxxx. (Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diskursu?, Xxxxxxx, 2005, č. 6). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dělby moci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx státě (Xxxxxx, J. Z xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přerodů Xxxxxxxxxxxxxx x České republiky. Xxxxx : Xxxxxxxxx, 2005, s. 205). (...) Konečně xxx X. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx argumentativní xxxxxxx, x xxx xxxx konfrontovány rozdíly x xxxxxx - xxxxxxxxx xxx xx xxx nucena x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Schmitt, X. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, 1994, xxx. xxx Kysela, X. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx? Xxxxxxx, 2005, x. 6)." (xxx xxxx 41 a 43).
69. Xxxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx idea "xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí", xxxxx xx xxxxxxxxx právnímu xxxxx, dodržení přirozenoprávní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Transparentní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx parlamentního rozhodování xx tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx princip xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxxxx komory. Xxxxxxxx xxxxxx dovnitř xxxxxx xx svobodné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
70. X xxxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxx xxxxxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodování x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (čl. 6 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx), jež xxxx xx parlamentní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx funkce patří xxxxxxx artikulace xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládání alternativních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si i xxxxx způsobem xxxxx x upřesňuje xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx znakům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx).
71. Xxxxxxx výčet xxxxxxxxxxxxxx principů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upravujících proces xxxxxx xxxxxxxxx vůle xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx vykreslují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. chápaného jako xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výměna xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx názorově xx konkurujících uskupení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx původně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx." (xxxx. citované odlišné xxxxxxxxxx xxxxxx zpravodaje x nálezu xx. xx. Xx. XX 24/07).
X. X) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
72. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 6 Ústavy Xxxxx republiky) xxxxx xxxx xxxxxxxx definiční xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vlád xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odkázána xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx většiny, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x Xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nýbrž je xxxxxxx xx svobodném xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 15, čl. 23 odst. 3, čl. 26 x čl. 27 xxxx. 2 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx), a xx bez xxxxxx xx xx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opozice, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx se však xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx do počtu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x početní menšině, xxxx xxx s xxxxxxx na ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx (viz xxxxx) xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nerušený xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx jim xxx xxxxxxxxx znemožňováno xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nezastupitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx opozice [xxxx. xxxxxxxx Parlamentního xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (XXXX) x. 1601 (2008) xx "Procedural xxxxxxxxxx xx the rights xxx responsibilities of xxx xxxxxxxxxx in x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxx 23.1.2008]. "Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxx i xxxxxxxxxx vládní xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí - xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx kontradiktornosti, vycházející xx svobodné xxxxxx xxxxxx x stanovisek xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx i odstraňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zásada xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výměny názorů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x spravedlnosti x xxxxxx jako xxxxx vyjednávání. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx pokusem x xxxxx diskusí." (citováno xxx Kysela, X.: Xxxxxxxxxxxxx xxx parlamentů, Xxxxx 2006, x. 23).
73. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx právním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxx parlamentní menšině xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; práva umožňující xxxxxxxxxxx opozici výkon xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxx. Dále xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí (zákonů), x konečně xxx x xxxxxxxxxx xxxx x o práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opozici x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx ze xxxxxx xxxxxxx. Xxxx (xxxxxxx) x úroveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx systému, jakož x xxxx prostoru, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožněno xxxxx xxxx nezastupitelné xxxxxx, jsou nejen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x parlamentní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jednou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx v xxxxxx xxxxxxx požadavek, aby xxxx práva xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xx xx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxx na xxxxxxx vlastního uvážení, xxxxx jí xxxxxxx xxxxxxx v tom, xxx xxx činila xxx dostatečného xxxxxxxx xxxxxxx xx nástupu x moci. [xxxx. xxxxxx Benátské xxxxxx XXX-XX(2010)025 "Report xx xxx xxxx of xxx xxxxxxxxxx in x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxx 15.11.2010].
74. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úrovni (xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod, Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx práva parlamentní xxxxxxx xxxxxxxx skrze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jde xxxx. x jejich xxxxx na svobodné x xxxxxx xxxxx, xx svobodu xxxxxxx, xx svobodu xxxxxxxxxx xx shromažďovací xx. Xxxxxxx xxxx tak xx x x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezmiňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opozice a x jednacích xxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx termínem "xxxxxxxx politické xxxxxx") xxxxxxx xxxxx JŘPS, x xx x xxxxxxxxxx §78 xxxx. 4. Xxxxxx lze x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňujícím xx x x xxxxxxxxx xx demokratičnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesů x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx parlamentní opozice, xx. práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických frakcí xx jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x Ústavě Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx konformně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vyjádřena [xxx xxxx. čl. 27, 28, 30 xx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx soudu], xxxxx xxxx v Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx principu. Xx xxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx zmíněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx principů, xxxxx xxxx ovládat řádný xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxx jednacích xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx pro xxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opozice xxxx xxxxxx.
75. Jak xxx xxxx xxxx konstatováno, xx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx takový xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stran x xxxxxxxxx diskusi mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx menšinových, xxxxxxxxxxx možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx průběhu (srov. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx that xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx its way" - Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx in the Xxxxx World, Xxxxxxxxx 1989, x. 95). Xxxxx xx třeba xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx opozice, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x realizace xxxx xxxxxx z nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xx xxxxx x férový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces. Xxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentního shromáždění Xxxx Evropy xxxxxxxx xx xxxxxx těch xxxx xxxxxxxxxxx opozice, xxxxx xx pojí x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx procedurách, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx se x projednávanému bodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlády, dále x xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (pořad) následující xxxxxxxxxxx schůze, xxxxx xx xxx neměla xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx většiny, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx možnosti xxxx blokace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx programu cestou xxx. xxxxxxxxx. Xxxxxx xx nezbytné, aby xx tohoto xxxxx xxxx zahrnuto x xxxxx účasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx parlamentní xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxx nad rozhodováním xxxxxxxxxxx většiny x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
76. Xxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxx x x xxxx xxxxxxx kteréhokoliv x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxx nezbytné hledat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opozice xx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxx, xxxxx neustálé omezování xx dokonce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx i x ohrožení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně druhé, xxxxxxxx xxxx x xxxx garance xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx častému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx efektivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx zprávu Xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx právům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tak xxx xxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx povinována (xxxxx xxxx svým xxxxxxx) x xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx x konstruktivní xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx politické xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx prováděna konstruktivním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx legitimním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx funkcím dozoru x kontroly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxx xxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx čas, xxx xx jak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tak x menšina měly xxx xx paměti, xx xx jedné xx xxxxx skupiny xxxxxxxxxx navždy x xxxxxxxx xxxxxxxxx většina xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny x xxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx skupině (x xxxxxxx aspektům vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 21/01).
X. X) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 XXXX
77. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxx institutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx reparovatelným xxxxxx xx základních xxxxxxx xxxxx společnosti anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxxxx xx očekávaném) xxxxx.
78. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xx xxxxxxxx zejm. v §99 XXXX ("Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "za xxxxxxxxxxx okolností, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx ... nebo xxx xxxxx xxxxx značné xxxxxxxxxxx xxxxx" (§99 xxxx. 1 XXXX). Xxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxx svým rozhodnutím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, x to xx xxxxx vlády. Zároveň xx xxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout o xxx, xx předložený xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve "xxxxxxxxx jednání." (§99 xxxx. 2 XXXX). X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx a xx xxxxx příslušného xxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx zákona. Bezprostředně xxxx se může xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celek xx xxxx legislativní xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plně xx xxxxx xxxxx - xx xxxxx xxx projednávání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, že xx nebude xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx, xxxxx usoudí, xx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro zkrácené xxxxxxx xxxxxx dány. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx jednání x xxxxx vyhlášeného stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §99 xxxx. 3 xx 9 XXXX.
79. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o institut xxxxxxxxxx proceduru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonů, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x omezení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx parlamentní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx prvého xxxxx a možností xxxxxxxx obecnou xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx na 5 xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x programu xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx.), nýbrž x konečném důsledku xxxxxxx x k xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovládajících xxxxxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonů xx znemožněna xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx demokratickými xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x narušen. Xxxxxxx tak xxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovna se x takové xxxxxxx xxxx xxxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx by xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx návrhů, x to xxxxx xx strany xxxxxxx. Xxxxxxx nedostatek xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx, jedná-li xx x xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nejen xx rozpočet státu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx adresátů takto xxxxxxxxxxx zákona. Byť xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, upravený pouze xxxxxxxx řádem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx, xx důsledky jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
80. Ústavní xxxx musel x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx připouští xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx ve zkráceném xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čl. 8 ústavního xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx takovouto xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx to xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x Ústavě České xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx projednat xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) se xxxxxxx xxxxx případy, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x protože smyslem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x principů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx za xxxxxxxxxxx širokého konsenzu x Parlamentu (aklamace, xxxxxxxx xxxxxxx taková xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx (x) jen xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx legislativní xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx závažností xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (stav xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx).
81. Xxxxxxx xxxx xx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx sp. xx. Pl. XX 12/10 xx xxx 7.9.2010 (269/2010 Sb.). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx značné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx hrozbu značných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x tom, xxx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx rozhodováním x škodách x xxxxxxx slova smyslu, xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §99 xxxx. 1 XXXX, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xx xxxx míry má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hrozící značné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx analogii k xxxxxxxxxx §417 odst. 1 občanského zákoníku xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxx." (xxx 17). X xxxx Xxxxxxx xxxx dodal, že "x xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu legislativní xxxxx xx xxx xxxx vyslovila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx během xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx výborech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx menšina, jejíž xxxxx by se xxxxx jevit xxxx xxxxxxxx, a že x xxx hlasování xx třetím xxxxx x při xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx, xxxx xx zřeteli i xxxxxxx minimalizace xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx "návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx legislativní nouze xx dodržení zákonných xxxxxxxx."" (bod 18).
82. X uvedeném xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto institutu, xxxxxx je umožnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonodárce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx základní práva x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo majetkové xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jejich xxxxx a xxxxxx xx pohybuje jen x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx řady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, vnitropolitické x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx věci xxxxxx xxxx být x xxxx případů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx mohly xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx proceduře xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx řadě xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx x ohledem na xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx kompetencí nejvhodnějším xxxxxxx pro xx, xxx xxxxxxxx dostatečným xxxxxxxx a x xxxxxxxxx krátkém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, x xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
83. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nálezu sp. xx. Xx. XX 12/10 Ústavní soud, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášeného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvážení, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu legislativní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx od normativního xxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), a xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx aplikace musí xxx nesporně legitimní x ústavně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnocení musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měřítkům. Xx účelem zamezení xxxxxxx (či xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx důvody xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx to vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx z idejí xxxxxx kladených xx xxxxxxxxxxx rozhodování. Xxxxxx xxxxxxxx měřítky, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx posouzeny jako xxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx svrchu xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x rámci procedury xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, že x xxxxx rámci xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x její sociální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
84. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxxxxx negativních xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx potenciál xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zásadním xxxxxxxx anebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§99 xxxx. 1 JŘPS). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavních xxxxxxxx) xx možno xxxxxxxxx xxx takovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vymyká běžnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx ona mimořádnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx proceduře. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx. Xxxx typová xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s čl. 8 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
85. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx době k xxxxxxxxx. Dále je xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ústavních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo odstranění xxxxxx xxxxxxxx by xxx s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 odst. 1 JŘPS x xxxxxxxxxx případě převážit xxx zájmem xx xxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx navrhuje, xxxx představovat xxxxxx xxxxxxxxxx k zamezení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožení veřejného xxxxx.
86. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx skutečnost, xx xx xxxxxx xx podobných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procedury (xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx x prvém xxxxx xxx §90 odst. 2 JŘPS xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxx použití institutu xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prakticky xxxxxx možnost zabránit xxxxxxx této xxxxxxxxx. Xx totiž vyhlašována xx žádost xxxxx, xxxxx tak jedná x vědomím podpory xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx většiny. Je xxxxxxxxxx předsedovi Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (či xxxxxxx) x příp. xxxxx určí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k vydání xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínek xxx vyhlášení stavu xxxxxxxxxxxx nouze pak xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx v době xxxx projednáváním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx schůze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ovládaná touž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. Xxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2. vyd. Xxxxx 2008, x. 244). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxx xxxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 12/10, xxx 18), není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx totiž xxxxxxxx parlamentní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x parlamentu, xxx třeba dosaženého x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, ústavně xxxxxxxxxxxxx x přezkoumatelné.
87. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx formulovány xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx široce. Xxxxxxx stav legislativní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x respektem xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx k základním xxxxxxxxxxxxx principům ovládajícím xxxxxxxxxxxx proces [xxxxxxx xx 2. xxxxxxxx xxxxxx v letech 1996-1998 x xx 3. xxxxxxxx období x xxxxxx 1998-2002 xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx projednána xxxx xxxx významných xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxx xxxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx televizi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů]. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sice xxxxxxxxxx xx určitou dobu, xxxxx důvodem xxxx xxxxxxx takového návrhu xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. měla xxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx [xxxx. x xxxxxxxxx xxxx 2001 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoriu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xx 11. xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx v plénu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx konaném xxx 15.11.2001 kritizováno xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslanců. Xxxx. xx xxxxxx řad xxxxx náležející současný xxxxxxx xxxxxxx a xxxx x poslanec x xxx vládnoucí xxxxxxx, M. Xxxxxxxx, xxxx argumenty vlády xxxxxxx za "překračující xxxx", "xxxxxxx", "xxxxxxxx" x xxxxxxxxxx "vlastní xxxxxxxxxxx (xxxxx)"; xxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx X. Xxxxxxx plédoval xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxx. Wintr, X. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx 2010, x. 157 xxxx Syllová, X. x kol. Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2. vyd. Xxxxx 2008, s. 243].
88. Xxxxxxxx stavu legislativní xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v ústavách (!) Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx (xx. 81 XX) a Xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx x xx. 18 xxxx. 3 až 5 X-XX). Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daných xxxxxx xx xxxxx zřejmé, xx jejich xxxx, xxxxxx xxxxxx využití, xxxxxxxxxxxxx limity i xxxxxxx aplikace xx xx xxxxxxxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x JŘPS xxxxxx odlišují. Xxx xxxxxx, ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxxxx x xx. 81 XX. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxx xx k xxxx xxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxxxx Spolkového xxxxx (Xxxxxxxxxx, dolní xxxxxx xxxxxxxxxx). [Xx xxxxxxxxx xxxxxx ve stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxx státu, xxxx. xx xxxxx xxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx čl. 115x-1151 XX] Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prezident x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx ovšem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, disponuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvážením. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx musí xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx přezkum xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, X., Xxxxx, F. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, 9. Xxxxxxx, Xxxxxxx 1999, s. 1251). Xxxx legislativní xxxxx xx xxxxxx omezen xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx této Xxxxx xxx xxxxx být xxxxx xxxx legislativní xxxxx vyhlášen, x xx po dobu xxxxxxxxx období toho xxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx. 81 XX xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx aplikováno, neboť xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx demokratický xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, v xxxxxx politickém systému xxxxxx xxx pro xx, aby xxxx xxxxxxxxx strany xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, eventuálně xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx parlamentních volbách [xxxx. Kunig, X. (Xxxx.): Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx, Band 3, 3. Auflage, Xüxxxxx 1996, s. 311].
89. X Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx spolkové úrovni xxxxxxxxx xx. 18 xxxx. 3 xx 5 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (X-XX). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx řešení výjimečných xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xx. 9x x 79 x xxxx. X-XX), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx z různých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je x xx. 18 xxxx. 3 B-VG xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx odvrácení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx usnesení Xxxxxxx rady (Nationalrat, xxxxx komory xxxxxxxxxx), xxxxx však x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x jednání xxxx xx vyšší xxx xxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx odpovědnost xxxx x spolkové xxxxx xxx. prozatímní nařízení (Xxxxxxxxxxxxx), jímž může xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxx xxxx první xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx podvýboru Xxxxxxxx xxxxxx Národní xxxx (upraven x xx. 55 xxxx. 3 B-VG) a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vláda spolupodepsat (xxxx. Xxxxx, X. Xxxxxx-Xxxxxxxxxxxxxxxx. Kurzkommentar. 2. Xxxxxxx. Wien 1997, x. 212). Každé xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx bud' spolkovým xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx, xx Xxxxxxx rada xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx rady (xxxxx právě zasedá) xx osmi dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 4 xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Návrhu xx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx zrušené xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prozatímních xxxxxxxx určuje xx. 18 odst. 5 X-XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx, spolkových zemí, xxxxxx nebo obcí xxx finanční xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx týkat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, činit xxxxxxxx ve věcech xxx čl. 10 xxxx. 1 xxxx 11 X-XX (jedná xx x oblast xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zaměstnaneckých xxxxx) xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx práva a xxxxxxx nájemníků. Z xxxxxxxxxx zdrojů vyplývá, xx xxxx legislativní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx. 18 xxxx. 3 xx 5 X-XX v xxxxxxxx xxxxxxxx Rakouska xxxxx nenastal. Xx xxxxxxx xxxxx upozornit, xx z xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxßx (1933-1934) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x tomu xxxx. Xxxx, X. Öxxxxxxxxxxxxxx xxx deutsche Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx 1996, x. 474-476).
XX.
Vlastní xxxxxxx
90. Xxxxxxx xxxx přistoupil k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 7 ze xxx 29.10.2010, xxxxx i xxxxxxxx vlády x. 759 xx xxx 26.10.2010 odůvodňují vyhlášení xxxxx legislativní nouze xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škod". Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vyvodit x xxxxxxxxx předsedy xxxxx X. Xxxxxx xx 7. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 27.10.2010 x xx xxxx 8. xxxxxx xxx 2.11.2010, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.1.2011. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyhlášení xxxxx legislativní xxxxx xxxx nezbytnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx, protože xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2011 vycházel x xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.1.2011. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tedy xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx vycházel z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x čehož xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx deficitu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx se xxxxxxxxx ve snížení xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx služby. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx "obstrukci" ze xxxxxx xxxxxxxxxxx opozice, xxxxx xx situace, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmětné xxxxxx xxxxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx čtení (§90 odst. 2 XXXX) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx (§91 xxxx. 2 JŘPS). Xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx formuloval x xxx xxxxxx xxxxxxx, konaném xxx 8.2.2011 (xxx xxxx), xxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx právě x xxxxxxx "obstrukci" xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx původních xxxxxx xxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jejich nové xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
91. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx především otázkou, xxx xxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx okolnost xx xxxxxx §99 odst. 1 XXXX. Xxxxx §90 odst. 3 XXXX mohou dva xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxx xxxxxxxx námitku xxxxx xxxxxx, xxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx takový xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx. Obdobná xxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §91 xxxx. 2 XXXX xxxxxxxxx i xx xxxxxx k xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx 60xxxxx lhůta pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x určeném výboru xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 30 xxx. Obě xxxxxxxxxx xxxx projevem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), x xxxxx případě ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx zákonodárné procedury, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňuje xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx většiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx celkového počtu.
92. Xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx legislativní procedury xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx opozice xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mimořádnosti. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich práv. Xxxxx postup xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnost xxx x kontextu toho, xx xxxxx xxxxxx x státním rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2011, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxx zákonů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx předmětných xxxxxxxx xxxxxx zákonů xxxxxxxxxx xx xxxxx roku 2010. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx obsahových xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxx ústavního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x státním rozpočtu xxxxxxxx souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x rozpočtovém xxxx. X obsahového xxxxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxx xx xxx 10.9.2009 xx. xx. Xx. XX 27/09; 318/2009 Sb.), xxxxx jeho xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx tomu xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx závazným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. xxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 21/01). Xxxxx xxx x xxxxx směru xxxx uvážení xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakotvují xxxxx x xxxxxxxxxx mající xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxxx výdajů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tak zpravidla xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx zvláštních zákonů xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxx na příjmové xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.
93. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx potřebu xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx negativními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx její návrh xxxxxx o státním xxxxxxxx s těmito xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx argumentaci x xxxxxxxx xxxxxxx vymezených xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxxxxx xx přijatelnou. Xx xxxxxxxxxxxxx každé xxxxx, aby při xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z platných xxxxxxxx předpisů, a x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx účelné xxxxxxxxx jejich xxxxx, xxx xxxx realizovala xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx prostřednictvím by xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (x xxxx xxxx. xxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx koaličních xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku. X xxxxxxx případě xx xx až do xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria xx smyslu §9 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. 1 v xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx jedná x xxxxxxxxxx se opakující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn.
94. Xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezakládá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x kontextu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx by Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx posoudil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, mohlo xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx zásadním způsobem xxxxxx (xxxx dokonce xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxx návrhů zákonů x řádné legislativní xxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx příští xxx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxx xxxxxxxx x xx na jejich xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxx výdajů xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx návrh xxxxxx, xxxxxx xx takovýto xxxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx x učinil xx xx xxxxx xxxxxxxx xx vůli parlamentní xxxxxxx.
95. Výše xxxxxxx závěry xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx způsobem, xx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx trzích, projevující xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnoceních. Xxxxxx xx je vědom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx veřejných xxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxx České xxxxxxxxx prosazovat xxx xxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx. Uvedený xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxx jednotlivých xxxx, xxxx nezbavuje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx se snižování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx daní x xxxxxx, jakož x sociálních xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx směřováním xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx většiny. Xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měřítkem xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx k xxxx, xxx poskytoval xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x ostatním, výše xxxxxxxxx ústavním xxxxxxxxx, xxxxx se vztahují x proceduře stanovené xxx xxxxxxxxx návrhů xxxxxx. Ústavní xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx jeho xxxxx xxxxxx x xxxxxx x kontrole xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xx xxxxxx negativní reakci xx strany xxxxxxxxxx xxxx.
96. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx toho, xx x xxxxxxxxx nálezu xx. xx. Pl. XX 12/10 xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona č. 418/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx a xxxxxxxx Evropského parlamentu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx platů veřejných xxxxxxxx, rovněž směřoval xx snížení xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Tento xxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxxx odlišoval xx nyní xxxxxxxxxxxx xxxx. Zákon č. 418/2009 Sb. xxx společně xx xxxxxxx č. 362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2010, přijat xx mimořádných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx citovaným xxxxxxx xx. zn. Pl. XX 27/09) a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x naléhavosti situace x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx hospodářskou krizi, xxxxx napříč xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čemuž Ústavní xxxx xxxxxxxxxx přiznal xxxxxxxxx (srov. xxxxx xx. xx. Xx. XX 12/10, bod 18).
97. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x předseda xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 4. xxxxx 2010, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx se konalo xx 26. xxxxx 2010. Z důvodové xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 26. xxxxx 2010 xxx xxxxxxx, xx xx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Naopak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxx vládních xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2010.
98. Na xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx i Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zkráceném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx včasného xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxx 2010, xxx xxxx znemožněno xxxxxxxx opozice xxxxx §90 xxxx. 3 x §91 xxxx. 2 XXXX. Xxxxxxxx xxxxx ovšem xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx aprobovatelný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legislativní nouze xxxxx §99 xxxx. 1 XXXX. Proto Xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx činěná x návrhu xxxxx, xxxxx i samo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx legislativní nouze x x xxxxxx xxxxxxxx pro projednání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99 xxxx. 6 XXXX - viz xxxxxxxx x. 112 x 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - hlasování x. 7), xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx charakterizujícími xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxx byly xxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x čl. 6 Xxxxxx Xxxxx republiky a čl. 22 Xxxxxxx (xxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
99. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx třeba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx procesu, xxxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nouze x ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nebylo xxxxx zkoumat xxxxxxxxxx Xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxx, v xxxx hlasoval o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx považuje xx nutné dodat, xxxxxx xxxx obiter xxxxxx, xx vady xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxx xxxxxx x xxx, xx nebyla dodržena xxxxx xxx svolání xxxxxxxxx xxxxxx, když xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx opoziční, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx reálně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx totožnost předlohy x předchozí předlohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx (xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx přijetí xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxx xxxx rekapitulované ústní xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx dne 22.2.2011). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozpravy x xxxxx 2. xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 16, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 4. xxxxxx xxxxxx dne 2.11.2010, xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona i x obecné xxxxxxxx (xxx xxx 31).
100. Xxxxxxxxxx této xxxx, jakož i xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opozice, x xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxxxx principů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ústavní xxxx x vážným pochybnostem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx zákonnou úpravu xxx za xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x odpovědně. Xx se však x xxxxx xxxxxxx x mnohdy xxx x xxxxxxxxx nedělo. Xxxxxxx xxxx xx xx to, xx xx Poslanecká xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xx JŘPS xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
XXX.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
101. Xxxxxxx xxxx se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, že "případné xxxxxxxxxx (...) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx práv, xxxxxxxx xx vazbě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chráněné principy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx statky." (xxxxx ze xxx 27.3.2008 xx. xx. Xx. ÚS 56/05; X 60/48 XxXX 873, 257/2008 Sb., xxx 44). X xxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx při xxxxxxxxxx procedurálních xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx zpochybněna x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx a váženy x xxxxxxxx případného xxxxxxx zákona pro xxxx ústavním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx "pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pomezí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vytvořil xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nejistoty xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nic xxxxxxxx" (bod 44 xxxxxx), xxxxxxx poukázal x na xx, xx "xxxxxxxx zrušení xxxxxx úpravy ... (xxx xxxxxx by x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úvahy) xxxxxxxxx nebezpečí, kdy xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx znovu, pouze x tím rozdílem, xx xxxxx dodrženy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." (xxx 45 xxxxxx).
102. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx x xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx blíže objasnit. Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x tom, zda xxxxx xxx" k xxxxxxxx jednacích xxxx xxxx xxxxx Parlamentu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx je ochrana xxxxxxxxxx, x proto xxxx xxxxxxxx, zda x procesu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx 18.8.2004 sp. xx. Pl. XX 7/03; X 113/34 XxXX 165; 512/2004 Sb.). Xxx xxxxxxxx ústavnost xxxxxx procedury, nikoliv xxxxxx finální xxxxxx xxxxxxxx předpisu.
103. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx obsažených v xxxxxx xx. xx. XX. XX 56/05 xx bylo, že xxxxxxxx ústavních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx nálezu. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx význam xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by tak xxxxxxxx xxx referenčním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx obsoletním x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §68 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu (xxxxxxx, xxx zákony xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx k xxxxxxxxx přezkumu xx Xxxxxxx soud již xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06, xxxx 61. To xxxx s xxxxxxx xx čl. 87 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxx České republiky xxxx akceptovatelné, neboť xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxx xxxxx v xxxx xxxx výslovně xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bránila xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx tím, zda x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx určitého zákona (xxxx. x důvodu xxxxxxx souhlasu jedné x komor) nebo xxx se jedná x xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
104. Ústavní xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně po xxxx xxxxxxx z xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právech x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná situace xx xxxx nastala, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podala xxxxxxx xxxxx s delším xxxxxxx xxxxxxxx, xx. xx xx několika xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx odstup by xxxx možné xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxx xxxx) souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx postup xxx xxxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx porušených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xx x xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okolností, xxxxxxxx x jiném xxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xx současně xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zřetel xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právo, xxxxxx jistoty a xx xxxxxx nabytých xxxx (xxxx. xxxxx xx dne 2.12.2009 xx. xx. Xx. XX 4/07; 10/2010 Sb.; xxx 28). Zrušení xxxxxxxx právního předpisu xx totiž dopadlo x důsledku xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx zvětšující množiny xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx jeho dosavadní xxxxxxxx xx nebyla x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nalezením xxxxxxxxxxxxxxx.
105. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závěru, podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx nález xx. xx. Pl. XX 56/05, xxxx 44 x 45). Takto xxxxx formulovaný xxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxxx x ustálenou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xx x této xxxxxx. Xxxx úlohou Xxxxxxxxx xxxxx zkoumat, xxx xx projednání xxxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedlo x xxxxxx výsledku (xxxxxx xxxxxx), xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústavní xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. citovaný xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/02). Xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zřetel x x dalším souvislostem, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx soukromé xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x principu xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx v platnost xxxxx. Poněvadž však x xxxxx případě xxxxxx skupina xxxxxxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx zákona vzápětí xxxx, co byl xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx procedury, xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxx, x to xxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
106. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vysvětlit, proč xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx novelizujícího zákona, xxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 5/96 xx xxx 8.10.1996 (X 98/6 XxXX 203; 286/1996 Sb.), xxxxxxxx xx. xx. Pl. XX 25/2000 xx xxx 15.8.2001 (X 27/19 SbNU 271), xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 21/01 xx dne 12.2.2002 (X 14/25 XxXX 97; 95/2002 Sb.) xx xxxxx xx. zn. Xx. XX 33/01 xx xxx 12.3.2002 (X 28/25 XxXX 215; 145/2002 Sb.)]. Je xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, xxxxxxxx cítí xxx xxxxx xxxxxxx návrhu. X xxxx ovšem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx námitky ve xxxxxx x xxxx xxxxxx vzneseny xxxxxx. Xxx se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odlišuje xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx bod 98 tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx vykonat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
107. Vzhledem x xxxx, že Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxx x čl. 1 odst. 1, čl. 6 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a čl. 22 Xxxxxxx, rozhodl xxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx uplynutím xxx 31. xxxxxxxx 2011. Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nastat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů, xxxx. xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx ex xxxx, a xx xxx x hlediska xxxxxx jistoty xxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxx, xxx i s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx postupu na xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx dodat, xx xxxxx xxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řádu xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx č. 347/2010 Sb., xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
XXXx. Xxxxxxxxx v. x.
Odlišná xxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zaujali x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Mucha x Xxxxxxxx Židlická.

Informace
Xxxxxx předpis x. 80/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.