Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Nález ÚS ze dne 12.1.2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části §16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

81/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

81

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. zn. Xx. XX 21/19 xxx 12. ledna 2021 x plénu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a soudců Xxxxxxx Xxxxxx, Jaroslava Xxxxxx, Josefa Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Lichovníka, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Uhlíře a Xxxxxx Xxxxxxx o xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x úpravě vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx §28a", xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx účastnice xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx zamítá.

Odůvodnění

I.

Vymezení xxxx

1. Dne 22.10.2019 xxx Ústavnímu soudu xxxxxxx návrh Xxxxxxxxxx xxxxx, xx nějž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 28 Cdo JUDr. Xxx Xxxxx, Ph.D., (xxxx xxx jen "xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx §16 odst. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "zákon o půdě"), x xx ve xxxxxxx "stanovené xxxxx §28a" (xxxx xxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx soud vede xxx sp. zn. 28 Xxx 3772/2018 xxxxxx o dovolání xxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") ze xxx 3.11.2017 x. x. 69 Xx 279/2017-103, xxxx xxx xxxxxxxx X. xxxxx rozsudku Xxxxxxxxx soudu pro Xxxxx 3 (xxxx xxx "xxxxxxx soud") xx dne 3.3.2017 x. x. 4 X 100/2016-64, kterým xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx xxx "xxxx"), x xxxxxxxxx postavení xxxxxxxx, zaplatit žalobci Xxx. Xxxxxx Bartoškovi (xxxx xxx "žalobce") xxxxxx xx xxxx 44 083 680 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pozemky xxxxx §16 xxxxxx x xxxx; xx xxxxxx xxxx žaloba zamítnuta.

2. Xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o půdě, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx určil xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx stát xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 182/1988 Sb., x xxxxxx staveb, pozemků, xxxxxxxx porostů, xxxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxx užívání xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pozemků, xx xxxxx vyhlášky č. 316/1990 Sb. (vyhláška č. 182/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 316/1990 Sb., xxxx jen "vyhláška"), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §28a xxxxxx x xxxx, neboť x duchu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx proto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalcem xx xxxxxxx vyhlášky č. 441/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o oceňování xxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška), xx xxxxx účinném x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx tvorbě zákona o půdě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mělo xxx xxxxxxx opřít xx při xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xxxx oproti xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dovolání Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xx xx xxxxx §16 xxxx. 1 x §28a xxxxxx o xxxx, x xxxxxxx s xxxx za xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx zákona nevydávají x xx něž xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyhlášky.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx je výklad zákona o půdě, xxxxx xxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx porušením čl. 11 xxxx. 1 x čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), nicméně xxx xxxx zákona xxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx výše náhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o půdě, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5. Nejvyšší soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx souladným xxxxxxxx řešení výše xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx o xxxx, xxxxx odkazuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §28a xxxxx zákona, x xxxx xx vyčíslení xxxxx vyhlášky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o půdě (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx) xxxxx:

"§16

(1) Xx pozemky, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nevydávají a xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx jiný pozemek, xxxxxx peněžitá xxxxxxx xx výši xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxx §28x, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (§14 xxxx. 8). [...]

§28x

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x cenách xxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1991, a xx u xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 182/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 316/1990 Xx., x x věcí xxxxxxxx x zůstatkových xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x nulovou xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 10 % xxxxxxxxxx ceny."

III.

Argumentace xxxxxxxxxxxx

6. Xxxxxx-xx Xxxxxxx soud x nálezu xx xxx 18.7.2017 sp. xx. II. XX 4139/16 (X 129/86 XxXX 205) k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona o půdě může xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nastolil tím xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx otázky, xxxxxxx: jakým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhrady dosáhnout; xxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doslovného xxxxxxx §28a zákona x xxxx, x těmi, xxxx xx měla xxxxxxx náhrada xxxxx xxx aktuálních.

7. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx to, xx xxxxxx znění xxxx xxxxxxxxxx ustanovení zákona o půdě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nároku xx xxxxxxxxx náhradu ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zákona o půdě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx konstruováním xxxxx zakládající xxxxx xx peněžité plnění xxxxxxx xxxxx ("xxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx xx xx vědom, xx xxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx připouští xxxxxx xxxxxx soudcovského xxxxxxxxx právní xxxxx. X proto přestože xxxx dovození nároku xx náhradu v xxxxxxx souladné xxxx xxxxx ve xxxxx §16 odst. 1 x §28a xxxxxx x xxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx relevantních xxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx u výše xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx částek oprávněným xxxxxx xxxxxxxx variuje. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vymezit xxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx měly xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx, xx xxxxxx vymezení xxxxxxxx moci xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxx oceňování nároků xxxxxxxx nad xxxxx §28a zákona x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x nemají k xxxxxx otázky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sice xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx impulzem pro xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx problematiku xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem.

9. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku x poskytování xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx výkonné), nikoli xxxxxx, xxx nepřísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetkových xxxxx, xxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nápravy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx důsledného respektu xxxxx x zákonným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx náleželo xxxxx na xxxxxxx xx xxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyplývajícími x cenových xxxxxxxx xxxxxxxx k 24.6.1991.

10. Xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx konstatovanou x v xxxxxx xx dne 19.6.2018 xx. xx. Xx. XX 35/17 (X 112/89 XxXX 655; 135/2018 Sb.), a xxxx, xx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vykonatelným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxx xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "dobrovolně" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jakkoli xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle platného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §28a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vcelku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ústavně xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomuto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pochopitelná, xx xxxxxxxx nespravedlivá vůči xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vynakládat xxx x prostředky na xxxxxx sporu se xxxxxx, jehož xx xxxx možné vyvarovat. Xxxxxxx xxxxxx zatěžuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxx ústavně xxxxxxxxxx znění xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem

11. Xxxxxx xxxxxxxxx podle §42 xxxx. 4 xx spojení x §69 xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx jen "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Parlamentu, x xxxx xxxxx x Veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x vzhledem x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

XX. x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

12. Xxxxxxxxxx sněmovna xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx xxx 44).

XX. x

Xxxxxxxxx Xxxxxx

13. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx zákona o půdě x x xxxx jeho xxx xxx relevantní xxxxxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx, xxxxxx nemůže xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona o půdě xxxxxxxxxx x xx které xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx tečkou, která xxxx do zákona o půdě xxxxxxx zákonem č. 185/2016 Sb.

14. X xxxx problematice xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx. restituční xxxxx, xxxxxxx však, xxx k xx xxxxx za xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x cenách xx xxx 1990. Xxxxxxxxx uvedla, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xx xxxx xxx raději poskytnuta xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X to xxxxxxxx, xxx poukázal xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Jurečka, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedla x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovených x xxxx 1991.

15. Xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xx.X. xxxxxxxx záměr xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžitou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx 1991 za xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx rozpor xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "ESLP") x xxxxxxxxxx, xx xx vyhlášku zákon o půdě xxxxxxx, protože v xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, není jediný xxxxx, proč by xx neměly xxxx xx xxxxxx pozemky xxxxxx xxxxxx cenám.

16. Xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx "xx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx".

XX. x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

17. Xxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx ustanovení xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ústavně xxxxxxxx výklad, x xx x praeter xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. zn. II. XX 4139/16, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx podle vlády xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx přizpůsobení xxxxxxxxxxxx zvoleného pojetí xxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd xxxxxxxx představám x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx konstruovány xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty, nýbrž xxxxxx vykládána zákonná xxxxxxxx.

18. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ústavní soud x xxxxxx xx xxx 23.4.2013 sp. xx. Xx. XX 33/10 (N 62/69 XxXX 177; 154/2013 Sb.), xxxx xxxxxx xxxxx xx zrušení §11 xxxxxx č. 87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx soudní xxx rozšiřujícím xxxxxxxx xxxxxxxx mezery x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx změna zákona o půdě, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx individuální xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx okolností xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, příp. xxxxxx xxxxxxxx podle tržní xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozpočet.

19. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxx ceny odňatého xxxxxxx". Xxxxxx xx xxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxx xx xxx cena xxxxxxxxxx - zda xx xxx xxxxxxxx na xxxx, přiznání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx ani xxxxxx xxxxxx sama xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxx. Ani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zřetelných xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx toho, xxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx plenární rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx nálezy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxx současného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx rozsah soudní xxxxxxxx zúžen, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Zásada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxx xxxx jen x xxxxxxx stanovených výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx blanketní xxxxxx xxxxx přenechávající určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx na orgánech xxxxxxxxx (úřadu) xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle zákona o půdě x judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.

20. X xxxxxx xxxxxx §28a xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx podle §16 xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle vyhlášky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx návrhu na xxxxxxx §28a xxxxxx x xxxx.

21. Xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx adekvátní náhradou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o půdě xx xxxxxx náhrada xxxxxxxx x cen podle xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx určitá xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x judikatury Xxxxxxxxx xxxxx nemohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx naplnění xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v xxxxx xxxx řízení xx věcí xxxxx xxxxx). I xx xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jak výši xxxxxxx určit. Xxx xx uvažovat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

22. Dopad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stovek xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dosud nevypořádaný xxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxx Xx (x roce 2018 xxxx xxx x 97 xxxx), xx nezřídka domáhají x soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídek). Xxxxxxx xxxxx restituentů xxxxxxxx 139 279 osob, x xxxxx x xxxxxxxx většiny xxxx xxxxxx vypořádány. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxx založil nerovné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obdržely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výkladu §28a zákona x xxxx nebo podle xxxxxxxxx xxxxxxxx výkladu, x xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxx xxxxxxxxxx. Paradoxně xx byli xxxxxxxxxx xxxx. xx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vláda xxxxxxxxx xx xxxxx XXXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nutno xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřiměřených xxxxx. Xxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mohli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §28a xxxxxx x půdě xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, neboť xxx xxxxx, ani xxxxxx xx nebyla poskytnuta xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx nejen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx újmy xx právech jednotlivců, xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ESLP, xxxxx níž x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxx zbaven xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxxx méně xxx úhradu xxxx xxxxx ceny (xxx 53 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 5.11.2002 xx xxxx Xxxxxxx x Pinc xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. 36548/97). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, potažmo xx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx by x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňovala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vypořádání.

24. Xxxx vláda xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o půdě x zákona č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích") [xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 13.8.2015 xx. xx. XXX. XX 130/14 (X 144/78 XxXX 235)] xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásah Xxxxxxxxx xxxxx analogicky xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X odkazovaném xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věci Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx kterém šlo x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx §13 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání. Xxxxxxxx xxxx podle vlády xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náhradu x xxxxxx "(x xxxxxxxx) xxxxxxxx tržních". Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx České republiky - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. d

Sdělení Veřejné xxxxxxxxxx xxxx

25. Veřejná xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx řízení xxxxxxxxx.

XX. x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

26. Xxxx navrhl xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx shodných x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zvyšujícího xx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nevydané xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudů xxx jejím určování x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odklon xxxxxxxx soudů xx xxxxxx xxxxxx řešící xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxx pozemky. Xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxx rozhodování x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zákonné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. zn. XX. XX 4139/16, kterým xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx však zaujal xxx obecný xxxxx xx postup xxxxxxx x xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přiměřené x xxxxxxx, xxxx vytvořil xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx oprávněných osob, xxxxx xxxxxxxxxxx určení xxxx xxxxxxx dovozují xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nikoli s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx následně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx data xxx užití xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx soudy xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti xxxxxxxx náhrady, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx vůle oprávněné xxxxx. Úřad xx xx xx, že xxxxx xxxxx neřešily xxxxxx xxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozumné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x §28a zákona o xxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx projednávaných xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx i x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční náhrady, xxx xx podle xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obdobných xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x tom, xxx xx xxx náhrada xxxxxxxxxx plošně, xx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx kritérií xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navyšovány xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx věci xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve všech xxxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx finanční náhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 24.6.1991. Xxxxxxxxxxx neuvažoval x xxxxxxxxxx délky xxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, ani xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xx xxxxxx xxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x zdá xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx 90. xxxxxx.

29. Xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xx xx xxxxxxx napadeného ustanovení xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx domáhají násobně xxxxxxx xxxxxx, xx. x aktuálních xxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx vyplácí xxxx xxxxxxxx náhrady v xxxxxxxxxxxxxxxxx historických xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ti, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx soudně domáhat xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx být vyšší x desetinásobky. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Smyslem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předvídatelných pravidel.

30. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ke zvýšení xxxxx hodnoty xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění, xxx xx xxxxxx xxxxx xxx důvodem zvýšení xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx plynutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxxxx pozemkovým úřadem x xxxxxxxxxxxx cenách, x k xxx, xxxxx xx obrátí xx soud žalobou xx xxxxxxxxx zvýšení xxxxxx. Xxxx totiž xxxxx čas xxxxxx, x všem xx xx xxx mělo xxxxxx totožného plnění. Xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx restitučních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikání x oblasti xxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx naopak xxxxxxx, xx zvolený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočet x xxxxxxxx zadluženost Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx hospodaření na xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxx nálezu xx. xx. XX. XX 4139/16 xxxxx k xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x rozpětí xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx navyšovat x xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxx xxxxxx xxxxxxxx.

XX. x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

31. Xxxxxx xxxxxxxxx zaslal xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vedlejší xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx vědomí x x xxxxxxxx xxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxx. V replice xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx ustanovení. Namítá-li xxxx nerovnost mezi xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxx neupírá opodstatněnost xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xx §28a xxxxxx x xxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud zvažoval xxxxxxxxx xxx xxxxxxx §28a xxxxxx o xxxx, xxxxxxxxxx to xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx při vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx fixace xxxx xxxxxx pozemků x 24.6.1991 xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx §28a xxxxxx x xxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx to, xx xxxxxxx-xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx argumentační xxxxx xxxxxx, xx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx §28a téhož xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx §28a; tedy xx xxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxxxx x června 1991 xx xx xxxxxxxxx.

34. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "xxxxxxx licoměrný", xxxxxxxx-xx xx xxxx, xx "v xxxxxxxx xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxxx x administrativních xxxxxxxxxxxx xxxxxx", protože "xx vázán xxxxxxx x xxxx". X xxxx xxxxx, že xxxx xxxxxx řízení x individuálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nedochází x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx vláda, xxx se xxx, xx poskytování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx x xxxxx duchu xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx podřízen Ministerstvu xxxxxxxxxxx. X xx xxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx dostávalo x xxx, xxxxx xxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neočekává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasností; xx xx xxxx xxxxx xxxxxx vyřešit. Xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonná moc. Xxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx danou xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [nejvýznamněji xx tak mělo xxxx x nálezu xx xxx 27.6.2001 xx. xx. Xx. XX 16/99 (X 96/22 XxXX 329; 276/2001 Sb.)].

36. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášky. Xxxxxxx napadeného ustanovení xx xxxxxxxxx neprohloubilo, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx "xxxxxxxxxx" xxxx stalo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx, xxx xx domohli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nároku xxxx. xxx v 90. xxxxxx, x xx, xxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx ve stejném xxxxxxxxx. Xxxxxxxx náhrada xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxx v 90. xxxxxx x xxxxxxxx rozporu x xxxxxxxx odňatých xxxxxx, xxxxxxx nyní už xx. Xxxxx xx xxx též námitka xxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněným osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnotu, xxxx však "podhodnocovány" xxxxxxxx xxxxx vyhlášky, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nároky (xxxxxx nemovitosti i xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cenových xxxxxxx).

XX. x

Xxxxx jednání

37. Xxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxxx Xxxxxxx soud bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx od xxx xxxxxx xxxxx očekávat xxxxx objasnění xxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxx legitimace x xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

38. Xxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxx soud x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústava"). Podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx, jehož xx xxx xxx řešení xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxx podmínka návrhového xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx je v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx žádoucího (xxxxxxx xxxxxxxxxx) výsledku [xxx xxxx. xxxxxx ze xxx 3.11.2020 xx. xx. Xx. ÚS 10/17 (552/2020 Sb.) a xx xxx 17.7.2019 xx. xx. Pl. XX 44/18 (225/2019 Sb.)].

39. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx za xx, xx má být xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vedeném x xxx xxx xx. xx. 28 Xxx 3772/2018. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx splňuje podmínku xxxxxxx legitimace, xx. xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx.

40. Součástí xxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byl potvrzen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedeným xxxxxxxxx xxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční náhradu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o půdě, x xx xx xxxx stanovené xxxxxx xxxxx vyhlášky, xxxxx x duchu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx (blíže xxx xxxxxxx X tohoto xxxxxx). Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolání x xxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutími Xxxxxxxxxx xxxxx, podle nichž xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx odňaté x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o půdě určena xxxxx xxxxxxxx. Nejvyšší xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx řešené xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx o xxxx. Prizmatem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx posuzoval xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

41. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxx předpoklad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, na základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx oceňování xxxxxxx. Posouzení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odňaté xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xx souladu s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Nejvyšší soud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

42. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nepřípustný xxxxx §66 zákona x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb., a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx řízení xxxxx §67 xxxxx zákona. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souladnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

43. Xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu, xx znění zákona x. 48/2002 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxx otázek: Xx xxxx, xxx byl xxxxxx a xxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx, zda xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx, xxx je xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zákony.

44. Xx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx č. 183/1993 Sb. xxxxxxx xxxxx "x xx x xxxxxx xxxxx §28a". Xxxxxxx byl §16 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 178/2006 Sb. xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx "stanovené xxxxx §28a". Xxxxxxx xxxx x souladu x §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx č. 183/1993 Sb. x č. 178/2006 Sb., xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vloženo xx zákona o půdě, xxxx xxxxxxx x xxxxxx x mezích Ústavou xxxxxxxxx kompetence a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx případě Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x z veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací (https://www.psp.cz x https://www.senat.cz) zjistil, x pro xxxxxxxxx xxxxx konstatuje [xxxx. xxxx. nález xx xxx 24.11.2020 xx. xx. Pl. XX 24/19 (7/2021 Sb.)], že xxxx xxxxxx byly xxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx ostatně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxx

XXX. x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

45. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxxxx x §28a xxxxxx x xxxx ústavněprávně xxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. XX. ÚS 4139/16. Xxxxxxx nynějšího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx opětovně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx, příp. xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx nutné xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyloučit. Xxxxx xxxxxx, setrvává-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x ústavních xxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx pro xxxx změnu, tj. xxx-xx xxx vzhledem xx xxxx okolnostem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxx. Dále xx xxxxx vzít x xxxxx xxxxxxxxxxx důsledky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x případě xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx současnou xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykládá x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx založila x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobů xxxx xxxxxxx x použití.

46. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx x již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, tedy podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a §28a xxxxxx o xxxx, xx xxxxx základem xxx xxxxxxxx určení xxxx xxxxxxx. Zejména xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle vyhlášky xxxxxxxx zlomku současné xxxxxxx a má xxxxxx xxxxxxxxxx význam. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nepočítá (v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x možností, xx by mohl xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx výkladu teleologického xxxxx principu e xxxxxxx legis x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xx především s xxxxxxx xxxxxxxxxx právy xx xxxxxx ochranu x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 1 x čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx.

XXX.x/1

Xxxxxxxx xxxx relevantní xxxxxxxxxx

47. X xxxxxx xx. xx. XX. XX 4139/16 dospěl Xxxxxxx xxxx mimo xxxx x závěru, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx finanční xxxxxxx (xxx xxx 52 xxxxxxxxxx). X xxxx 32 odůvodnění xxxxxx xxxxxx uvedl Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx dne 10.12.2008 xx. xx. X. XX 755/06 (N 219/51 XxXX 725), xx "[...] xxxxxxxxxxxx ,xxxxxxxxxxxxx' různého druhu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx různých xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx jednajících x xxxxxxxx xx stát xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx". Zásada výkladu xxxxx vstřícně x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx odůvodnění citovaného xxxxxx, xx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx soudů xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxx.

48. X xxxx 46 odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx právního názoru Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx by (xxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x analogické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx znění zákona x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xxxxxxx, že "Xxxxxxx xxxx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 33/10 (xxx xxxx) xxxx xxxxx xx xxx 29. května 2013 xx. zn. Xx. XX 10/13 (N 96/69 SbNU 465; 177/2013 Sb.), xxx 265]. X nálezu xx. xx. III. XX 130/14 (xxx xxxx) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx koresponduje xx základními xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (bod 36 xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poměrech - xxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx soudů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx výrazná disproporce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx těmi, xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx, jimž xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx tak xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

49. Xxxxxxx xxxxxx xx. zn. XX. ÚS 4139/16 xx zejména xxx 48 xxxxxxxxxx, x xxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výklad §16 odst. 1 x §28a xxxxxx x půdě neobstojí, xxxxx xxxxx přehlíží xxxx a xxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx. [...] Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ekvivalentem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemovitosti, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx při xxxxxx xxxx. [...] Xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x 24. xxxxxx 1991 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx postupem času xxxxxxx natolik, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx z xxxx xxxx xxx xxx oprávněnou osobu xxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dále xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §28a xxxxxx x xxxx je třeba xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx základ xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [...], xxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx restitučních xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx". X citovaného xxxx patrny jednak xxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny, nicméně xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

50. Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhradou, x xx xxxxx §11 zákona o xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 33/10 (xxx výše xxx 18). Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči státu, xxxxxxx xx něj xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ji xxxxx xxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx xxx x §11 výslovně xxxxxxxx xx xxxx xxxxx ceny xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx pochopitelně xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx ztrácet xx hodnotě xxxxxxxx x xxxxxxxxx cenám xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxx, xx smysl xxxxxxxxxxxx xxxxxx "nemůže xxxxxxxx xx vrácení časově xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx neadekvátní xxxxx xxxx, xxx - xxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud - x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx za xxxxxxxxxxxxxx (x výjimečných) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx výklad, xxxxx xxxxx lze xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx §11 xxxxxx x. 87/1991 Xx. xxxxxxxx též xxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti". X xxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx odkázal na xxxxx xxxxxxxxxx xxx, XXXX x Nejvyššího xxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplácení xxxxx xxx zákonem výslovně xxxxxxxxx náhrady xxxxxx xxxxx na xxxxxxx §11 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx rehabilitacích.

51. X xxxxxx xx. xx. XXX. XX 130/14 xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx analogické x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výkladu §13 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 115/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx návazně xx xxxxxx XXXX x Nejvyššího xxxxx) xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx v dobové xxxx xxxxx prostého xxxxx zákona. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 115/1994 Sb., považoval Xxxxxxx xxxx stejně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona o půdě xx xxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx nedůslednost".

52. Xxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16.5.2012 xx. xx. 28 Xxx 1603/2011, xxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx případech zhojuje xxxxxxxxxxxxx poskytnuté náhrady xx xxxxx xxxx xxx osobám, xxxxx - xxxx xxxxxxx x xxxxx zvýhodněné - xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx pozbyly [...], xxx xx tím xxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxx xx xxxxx) xxxxxxxxxx obdobně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

53. Xxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxx určována x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti. Tento xxxxxx považuje Xxxxxxx xxxx xx žádoucí x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x související xxxxxxxxxx xxxxxxx svá x XXXX (zejména xxxxxxxx xx dne 5.11.2002 xx xxxx Pincová x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. 36548/97).

XXX.x/2

Xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

54. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx, xxxxx níž xxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zákona o půdě xxxxxxxx, xxxxx soudcovským xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - analogií zakládající xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxx Nejvyšší xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx x zásadě xxxxx, xxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxxx důvodů x tomto xxxxxxx xxxxxx.

55. X xxxxxx x kontrole norem xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přednosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výklady, přičemž xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a druhý xx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx s xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdrženlivosti, xxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxx xxx, jenž xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx [xxx xxxx. nález xx xxx 29.1.2008 xx. xx. Xx. XX 69/06 (X 22/48 XxXX 243; 269/2008 Xx.)], xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx x výklad xxxxxxxxxxx [xxx xxxx. xxxxxx xx dne 22.6.2005 xx. zn. Xx. ÚS 13/05 (X 127/37 XxXX 593; 283/2005 Sb.) nebo xx dne 7.4.2005 xx. xx. XXX. XX 609/04 (X 79/37 SbNU 97)].

56. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx vícekrát zdůraznil, xx obecné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se od xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx účel xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx některý x xxxxxxxx, jež xxxx xxxx základ x xxxxxxx souladném právním xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přímé x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx též povinnost xxxxxxxxx x formulovat, xx xx konkrétním xxxxxx x tam, xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zásad [xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xx xxx 4.2.1997 xx. xx. Xx. XX 21/96 (X 13/7 SbNU 87; 63/1997 Sb.) a xx xxx 7.9.2010 xx. xx. Xx. XX 34/09 (N 187/58 XxXX 647)]. Xxxxxxx xxxxx xx, jak xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx se xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx.

57. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.5.1996 xx. zn. Xx. XX-xx. 1/96 (XX 1/9 XxXX 471) xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx "xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx konfliktu mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx smyslem x xxxxxx xx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx výkladu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jazykovým, podmínky, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx bariéru xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx". Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x účelem, x xxxxxxx jednoznačnosti x výlučnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx výklad x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". X xxxxxx xx xxx 4.2.1997 sp. zn. Xx. ÚS 21/96 (X 13/7 XxXX 87; 63/1997 Sb.) Xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx libovůle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

58. Xxxxxxx xx xxx 17.12.1997 xx. xx. Xx. ÚS 33/97 (X 163/9 XxXX 399; 30/1998 Sb.) xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx: "Dalším xxxxxxxx neudržitelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vycházející xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jazykový xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x aplikované xxxxxx xxxxx. Je pouze xxxxxxxxxxx pro objasnění x ujasnění si xxxxxx smyslu x xxxxx (k xxxxx xxxxxx i řada xxxxxxx postupů, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx e xxxxxxx xxxxx atd.). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xx, x xx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, činí z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x absurdity."

59. Pro xxxxxxx hodno xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x v §2 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník: "Každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem vůbec [...], jakož i x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xx tím chrání. Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx slov x xxxxx příkazem, xxxx mu ustoupit. [...] Zákonnému ustanovení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx jaký xxxxx z vlastního xxxxxx slov v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; nikdo xx však xxxxx xxxxxxxxx slov xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx."

60. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx význam jazykové xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx výjimečně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkladu xxxxx účelu xxxxx xx xxx. teleologická xxxxxxx; v případě xxxxxxxx výkladových alternativ xx vyloučena xx, xxxxx vede x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx právní normy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. např. xxxxx xx xxx 28.1.2004 xx. zn. Xx. XX 41/02 (X 10/32 SbNU 61; 98/2004 Sb.)].

61. X xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxx xxxxx výkladové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx něhož xxx aprobovat i xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x rozporu x xxxxx textem (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx-xx xxxxxxxxxx význam i xxxx normy xxxxxxxxxx [xxx nález xx xxx 28.7.2009 xx. xx. Pl. XX 9/09 (N 166/54 XxXX 117); xxxx. XXXXX, X. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. 2. vyd. Xxxxx, 2019, s. 231].

62. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x účelu zákona o půdě x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx preambule xxxxxx x půdě xxx xxxxx xxxxxx xxxx jiné xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových křivd, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx majetku x období xxx 1948 xx 1989. Xxxxxxx účel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. XX. XX 4139/16, x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž výše xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx toliko xxxxxxxxxx xxxxxx.

63. Na xxxxxxx právě xxxxxxxx x x předchozí xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx, xx xxxx §16 xxxx. 1 a §28a xxxxxx x půdě xx nepochybný x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Zmírnění, xxxxxx xxxxx plné odčinění, xxxxxxxxx křivdy (xxxxx xx x podle xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxx) xxxx x xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx nemusejí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nevydaných xxxxxxxxxxx. Xxxxxx slovy, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx. zn. II. XX 4139/16, nelze xxx dalšího dovodit, xx xxxxxxx (xxxxxxxxx x konzistentního) zákonodárce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tržních xxx xxxxxxxxxxx. Xx x xxxxx, že §28a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx k 24.6.1991, x to oceněním xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1.1.1989. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx 30 xxx později x zásadě neodpovídá x pohledu xxxxxxxx xxx zlomková xxxx xxxxxxxx náhrady určená xxxxx xxxxxxxx.

XXX.x/3

Xxxxx okolností, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

64. Jak xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx Ústavního soudu x Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxxx je xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o půdě xx xxxxxxxxxx xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ocenění xxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xx xxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu byla xxxxxxxxx a xxxxxxx. X tím, že x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx soudu, viz xxxx).

65. X případě xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nutno xxxxxxxx, zda xx x x případě, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx hraniční, xxxxxx xxxxxxx vůbec xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx obtíží xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx téměř 30 xxx vykládáno a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx původního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxx změnily. X principu xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k dnešní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, skutkových podstat x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx minulého režimu xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxx, xxx xxx nečinnosti xxxxxxxxxxx xxx soudní xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxx normy.

66. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx patří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx podle čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx [xxxx. xxxx. nález xx xxx 11.2.2004 xx. xx. Xx. XX 31/03 (X 16/32 XxXX 143; 105/2004 Sb.)]. Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabytých xxxx, xxxxx x xxxxxxx důvěry každého x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x efektivní xxxxxxx práv jednotlivců [xxxx. nález xx xxx 13.6.2006 sp. xx. X. XX 50/03 (N 120/41 XxXX 499)].

67. X xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xx. xx. XX. XX 4139/16 xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx mají xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx nároků xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů státu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xx xxxxxx, xx restituentům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x rozumné xxxx, přičemž její xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx případů. Xx přiblížení xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx úřad; xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx napomohlo zachovat xxxxxxxxxxx judikatury, neboť xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

68. Z xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx poukazu Xxxxxxxxxx xxxxx však plyne, xx praxe úřadu xxxx zcela xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx soudy xxxxxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx") respektovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o půdě, a xxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu x xxxxxxxxxx xxxx. Tuto xxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zatěžující státní xxxxxx. Podle xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1991 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx má xxx xx to, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx ostatně x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx jednotná x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nikoli xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx není zcela xxxxxxxx v konkrétním xxxxxxx určení výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx evidentně xxxxxx xxxxxxxxxx náhradu postupem, xxxxx xxx činí xxxxx, x xxxxx xx přiklání k xxxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx cenách (xxxxx xxx jeho vyjádření xxxx).

XXX. x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx

69. Xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sp. xx. XX. XX 4139/16 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx výklad vede x nepřijatelným závěrům. Xxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx x poté, xx i bezmála xx xxxxxxx letech xxxxxxxxx zákona o půdě nejsou xxxxxxx nároky xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx legislativní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx určení xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1991 je xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx upřednostnit xxxxxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Řešení otázky xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xx vztahu xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založenému xxxxxxxx praxí x x xxxxxxxxxxxxxx vlivu xx následnou rozhodovací xxxxxxx. Kdyby totiž xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx nesvobody, nebylo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o půdě xxxxxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx výklad je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x naukou obecně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx už xx však xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výklad napadeného xxxxxxxxxx celkově xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx xx xx, xx poukazované xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx patrně xxx xxxxxxxxxxx x restitučních xxxxxxxx stále xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx by x sebou neslo xxxxx rizika xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praxe x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy. X xxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx by xxxxx xxxx §16 odst. 1 xxxxxx x xxxx zněla: "Za xxxxxxx, xxxxx se xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx a za xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxx pozemek, náleží xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx odňatého xxxxxxx [...], xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (§14 xxxx. 8)." Xxxxxxxx by xxx v xxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx okamžik xxxxxx xxxx pozemku, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx vláda x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánů. S xxx, xx xxx xxxx (x nyní xx xxxxxxxxx) dovozeno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "mechanicky" x xxxxxx podle vyhlášky xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx hypotetického xxxxx §16 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx žádným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

71. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx byl Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Poté, xx xxxx xxxxxxx xx. xx. XX. XX 4139/16 xxxxxxx souladně xxxxxxxx napadené ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx. Přestože si xxxxxx xxx představit xxxxxxxxx znění zákona, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x restitučních xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx vypořádána, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx zákonodárce xxxx upravil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postačovat xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x problematikou xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. Xx. XX 16/99, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx pátou zákona č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx. X uvedené xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozložení x xxxxxxxxxx nutnosti přijetí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x zcela xxxxxxxx xxxxxxx.

72. Xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx napadeného ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 1 věty první xxxxxx x půdě. Xxxxxxxxxxx praxe by xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x provedením xxxxxxx xxxxxxxxxx výkladu. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poukazuje, xx xxx určování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxx, např. xxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Jakkoli xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx již xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxx přiznávání xxxxxx x celé této xxxxx. Xxxxx by xx základním východiskem xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ztratil i xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx) by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyloučeno.

73. Xxxxxxxx xxxx též dovodil, xx x případě xxxxxxxx návrhu by §16 xxxx. 1 xxxxxx x půdě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxx §28a xxxxx xxxxxx; xxx., xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxx vyhlášky "xxxxxxxx xxxxx". Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx k výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nestanovoval. Ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx §28a xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx náhrad xxxxx xxxx mají xxxxxx xxxxx xxxxxx.

74. Xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x úřadu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx není xxxxxx, x jakému xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx určena xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx náhrady. Xxxxxxx xxxx xx xx to, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx úkolem Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx soudům určoval xxxxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxxxxx k xxxxxx x přiměřenosti xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx obecně xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení; xxxxxxxx xxxxxxx souladného xxxxxxx xxxx xxxx podávání xxxxxx x použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx okamžiku, x xxxxx xx xxx xxxx nemovitosti xxxxxxxx. X minulosti Xxxxxxx soud rozhodl, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být nutně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx tomu xxxx xxx xxxxxx xxxx. Touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozumné výše xxxxxxx xx prizmatem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxx xxxxxxxxxxx. Bližší xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx příklady rozhodnutí, xxxxx by bylo xxxxxxxxx na podstatně xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx na základě xxxxxxx rozhodných xxxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx.

75. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx tvrzené xxxxxxxx xxxxxxx otázek xxx xxxxxxxx výše xxxxxxx obecnými xxxxx, xxxxxxxxx údajně xxxxxxx xx. xx. XX. XX 4139/16. Xxx-xx Xxxxxxxx soud za xx, xx xx xxx Ústavní xxxx xxxxxxxx ustanovení zrušit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady, xxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, je na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni obyčejného xxxxxx úlohou xxxxxxxx xxxxx. Xxxx byla xxxxxxxxx námitka Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx nedostatečnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zákonodárné, xx xxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxx vrcholného xxxxxx xx xxxxxx patřících xx xxxxxxxxx xxxxx (čl. 92 Xxxxxx).

76. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx x tvrzenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx souladného xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx vykládají dotčená xxxxxxxxxx zákona o půdě x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx), jsou přiznávány xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xx výši nikoli xxxxx x historických xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství (§1 xxxx. 4 xxxxxx x. 503/2012 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Podle čl. 89 odst. 2 Xxxxxx xxxx vykonatelná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx i osoby. Xxxxxxx sp. xx. XX. XX 4139/16 xxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o půdě. Xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx věci jde x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nálezu. Xxxxxx xxxx v xxxxxxxx nálezu xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx o jeho Xxxxxxx xxxxxxxxx závaznosti xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

77. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x bodu 77 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 35/17. Xxxxxxx Nejvyšším soudem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx ústavněprávně xxxxxxxxxxxx x xx nelze xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x x tomto xxxxxxx xxxxx úřadu za xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nicméně vzhledem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxx nežádoucí xxxxx xxxx o sobě xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx x souladu x Xxxxxxx.

78. Xxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx x nálezu xx. xx. XX. XX 4139/16 xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x 24.6.1991, by xxxx xxxx x xxxx, xx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x místo xxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxx trvající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek". Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xxx úřad "xxxxxxxxxx nevyhlašuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx tak xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxx přiznány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při možnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx nemůže být xxxxxxxxxxxx kladeno x xxxx hospodářsky zatěžující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

79. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nerovnost xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx byly, xxxx, xxxxxxx budou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 30 let, x to na xxxxxxx ne xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxxxx (což xxx xxxxx vždy xxxxx x tíži xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nelze v xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxx přesně xxxxxxxxx abstraktní zásadě xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatkem. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rychlosti tvorby xxxxxx x růstu xxx nemovitostí. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x citlivých restitučních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1991 x x xxxx 2021. Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, není x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx napadeného ustanovení xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zmírnění xxxxxx xxxxxxx nerovností, x xxxxx-xx po xxxxxxx letech xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodem xxx derogační zásah Xxxxxxxxx soudu.

80. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxx věcné provázanosti xxxxxxxxxxxx věci x xxxxxxx posuzovanými xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxx). X xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jistoty a xxxxxxxxxxx očekávání xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx už xxxx xxx xxx a xxx xxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx ustanovení.

VIII.

Závěr

81. Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx odchýlení xx xx již dovozeného xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx žádaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zohledňující xxxx xxxx, kterému xxx xxxx být xxxx xxxxxxxx. X to xxxxxxx proto, xx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx shoda xx výkladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx hypotetický xxxxx xx xxxx xxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x musí xxx xxxxx obzvláště pečlivě. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dřívějšími xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xx. xx. XX. XX 4139/16, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx §16 xxxx. 1 a §28a xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x osoby (čl. 89 odst. 2 Xxxxxx). Xxxxxxx soud xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx návrh Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:

XXXx. Rychetský x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.