Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Atomový zákon

263/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Díl 1 - Předmět úpravy §1

Díl 2 - Vymezení některých pojmů §2 §3 §4

Díl 3 - Základní pravidla mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Zásady mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření §5

Obecné povinnosti k zajištění mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření §6

Zakázané činnosti §7 §8

HLAVA II - SPOLEČNÉ PŘEDPOKLADY VÝKONU ČINNOSTÍ V OBLASTI MÍROVÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Díl 1 - Regulace využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Povolení §9

Registrace §10

Ohlášení §11

Obecná výjimka z povolení, registrace a ohlášení §12

Předpoklady povolení a registrace §13

Bezúhonnost §14

Odborná způsobilost §15

Žádost o povolení §16

Žádost o registraci §17

Ohlášení činnosti §18

Postup při vydávání povolení §19

Postup při registraci §20

Náležitosti a doba platnosti povolení §21

Nové rozhodnutí o vydání povolení, zrušení a zánik povolení §22

Zrušení a zánik registrace §23

Dokumentace pro povolovanou činnost a její změny §24

Společné povinnosti držitele povolení a registranta §25

Vedení seznamů a rejstříků §26 §27 §28

Díl 2 - Systém řízení §29 §30 §31 §32 §33

Díl 3 - Poplatky na odbornou činnost Úřadu

Vymezení poplatků §34

Subjekty poplatků §35

Předmět poplatků §36

Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku §37

Osvobození od poplatků §38

Sazba poplatků §39

Splatnost poplatků §40

Správce poplatků §41

Rozpočtové určení poplatků §42

ČÁST DRUHÁ - MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

HLAVA I - VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE

Díl 1 - Obecná pravidla bezpečného využívání jaderné energie

Vymezení některých pojmů v oblasti využívání jaderné energie §43

Kategorizace v oblasti využívání jaderné energie §44

Principy bezpečného využívání jaderné energie §45

Požadavky na projekt jaderného zařízení a projektování jaderného zařízení §46

Umístění jaderného zařízení §47

Hodnocení bezpečnosti §48

Díl 2 - Povinnosti držitele povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie

Obecné povinnosti držitele povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie §49

Povinnosti držitele povolení k výstavbě jaderného zařízení §50

Povinnosti držitele povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem §51

Povinnosti držitele povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem §52

Povinnosti držitele povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru §53

Povinnosti držitele povolení k provozu jaderného zařízení §54

Povinnosti držitele povolení k vyřazování z provozu jaderného zařízení §55

Díl 3 - Vybraná zařízení a technická bezpečnost

Zajišťování kvality vybraných zařízení §56

Technická bezpečnost §57

Posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky §58

Prověřování shody vybraného zařízení s technickými požadavky §59

HLAVA II - RADIAČNÍ OCHRANA

Díl 1 - Principy a obecná pravidla radiační ochrany

Vymezení některých pojmů v oblasti zajišťování radiační ochrany §60

Kategorizace v oblasti zajišťování radiační ochrany §61

Omezení ozáření §62

Limity ozáření §63

Omezení ozáření ve zvláštním případě §64

Výjimečné ozáření §65

Optimalizace radiační ochrany §66

Díl 2 - Regulace plánovaných expozičních situací

Zproštění §67

Oddíl 1 - Povinnosti držitele povolení, registranta a ohlašovatele v oblasti zajišťování radiační ochrany

Společné povinnosti držitele povolení a registranta v oblasti zajišťování radiační ochrany §68

Zvláštní povinnosti držitele povolení v oblasti zajišťování radiační ochrany §69

Zvláštní povinnosti registranta v oblasti zajišťování radiační ochrany §70

Zvláštní povinnosti ohlašovatele v oblasti zajišťování radiační ochrany §71

Soustavný dohled nad radiační ochranou §72

Oddíl 2 - Požadavky na bezpečný provoz pracoviště se zdrojem ionizujícího záření

Kontrolované pásmo §73

Sledované pásmo §74

Bezpečný provoz pracoviště §75

Uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost §76

Přechodné pracoviště §77

Oddíl 3 - Zvláštní požadavky na radiační ochranu pracovníků, obyvatel a pacientů

Pododdíl 1 - Radiační ochrana pracovníků

Radiační pracovníci §78

Externí pracovníci §79

Pracovnělékařské služby poskytované radiačním pracovníkům §80

Pododdíl 2 - Radiační ochrana obyvatel

Výpusti §81

Optimalizace radiační ochrany obyvatel §82

Nelékařské ozáření §83

Pododdíl 3 - Radiační ochrana pacientů

Optimalizace lékařského ozáření §84

Sledování dávek z lékařského ozáření §85

Vybavení pracoviště a domácí péče §86

Radiologické události §87

Oddíl 4 - Podmínky nakládání s některými zvláštními druhy zdrojů ionizujícího záření

Činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu §88

Vysokoaktivní zdroj §89

Zvláštní povinnosti při nakládání s radionuklidovým zdrojem §90

Opuštěný zdroj §91

Dovoz a vývoz radionuklidového zdroje §92

Oddíl 5 - Plánované expoziční situace na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření

Pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření §93

Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření §94

Podmínky uvolňování radioaktivní látky z některých pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření §95

Díl 3 - Existující expoziční situace

Oddíl 1 - Ozáření z radonu na pracovišti

Pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu §96

Pracoviště se zvýšeným ozářením z radonu §97

Oddíl 2 - Ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě

Prevence pronikání radonu do stavby §98

Ochrana před přírodním ozářením ve stavbě §99

Oddíl 3 - Voda a stavební materiál

Voda §100

Stavební materiál §101

Oddíl 4 - Jiné existující expoziční situace a poskytování dotací v některých existujících expozičních situacích

Existující expoziční situace jako následek nehodových expozičních situací nebo jiných okolností §102

Poskytování dotací v některých existujících expozičních situacích §103

Díl 4 - Nehodové expoziční situace §104

HLAVA III - ÚPLNÉ VYŘAZENÍ §105

HLAVA IV - NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM ODPADEM A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM

Vymezení některých pojmů v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem §106

Základní pravidla nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem §107

Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem §108

Podmínky nakládání s radioaktivním odpadem §109

Podmínky nakládání s vyhořelým jaderným palivem §110

Povinnosti původce radioaktivního odpadu a držitele povolení k nakládání s radioaktivním odpadem §111

Povinnosti držitele povolení k uzavření úložiště radioaktivního odpadu §112

Správa, její činnost a hospodaření §113

Likvidace staré radiační zátěže §114

Jaderný účet §115

Investování peněžních prostředků na jaderném účtu §116

Příspěvky z jaderného účtu §117

HLAVA V - POPLATKY ZA UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Díl 1 - Vymezení poplatků §118

Díl 2 - Pravidelný poplatek

Subjekt poplatku §119

Předmět poplatku §120

Základ poplatku §121

Sazba poplatku §122

Výpočet poplatku §123

Poplatkové období §124

Registrace §125

Poplatkové přiznání §126

Zálohy na poplatek §127

Díl 3 - Jednorázový poplatek

Subjekt poplatku §128

Předmět poplatku §129

Základ poplatku §130

Sazba poplatku §131

Výpočet poplatku §132

Splatnost poplatku §133

Díl 4 - Společná ustanovení

Rozpočtové určení poplatků §134

Správce poplatků §135

HLAVA VI - SCHVALOVÁNÍ TYPU NĚKTERÝCH VÝROBKŮ V OBLASTI MÍROVÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A PŘEPRAVA

Díl 1 - Vymezení některých pojmů v oblasti schvalování typu výrobku a přepravy §136

Díl 2 - Schvalování typu některých výrobků

Výrobek podléhající schválení typu výrobku §137

Žádost o schválení typu výrobku §138

Náležitosti rozhodnutí o schválení typu výrobku §139

Ověřování a dokladování shody vlastností výrobku se schváleným typem výrobku §140

Díl 3 - Přeprava

Oddíl 1 - Přeprava radioaktivní nebo štěpné látky

Povinnosti přepravce při přepravě radioaktivní nebo štěpné látky §141

Povinnosti přepravce při přepravě radioaktivní nebo štěpné látky vyžadující povolení §142

Oddíl 2 - Přeshraniční přeprava radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva

Povolení v oblasti přeshraniční přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva §143

Přeprava z České republiky do jiného členského státu Euratomu §144

Přeprava z České republiky do státu, který není členem Euratomu §145

Přeprava do České republiky ze státu, který není členem Euratomu §146

Přeprava při průvozu §147

Přeprava nevyžadující povolení §148

HLAVA VII - MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍ SITUACE §149 §150

HLAVA VIII - ZVLÁDÁNÍ RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Vymezení některých pojmů v oblasti zvládání radiační mimořádné události §151 §152

Kategorizace v oblasti zvládání radiační mimořádné události §153

Analýza a hodnocení radiační mimořádné události §154

Připravenost k odezvě na radiační mimořádnou událost §155

Povinnosti držitele povolení k zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost §156

Odezva na radiační mimořádnou událost §157

Náprava stavu po radiační havárii §158

HLAVA IX - ZABEZPEČENÍ

Kategorizace v oblasti zabezpečení §159

Fyzická ochrana §160

Prostory jaderného zařízení pro účely fyzické ochrany §161

Zabezpečení mimo fyzickou ochranu a citlivé činnosti §162

Povinnosti držitele povolení v oblasti zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu §163

Zabezpečení radionuklidového zdroje §164

HLAVA X - NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ

Vymezení některých pojmů v oblasti nešíření jaderných zbraní §165

Povinnosti osob v oblasti nešíření jaderných zbraní §166

Povinnosti držitele povolení v oblasti nešíření jaderných zbraní §167

Vývoz a průvoz jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti §168

Dovoz jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti §169

Vývoz položky dvojího použití v jaderné oblasti §170

Dovoz položky dvojího použití v jaderné oblasti §171

Povinnosti držitele povolení k vývozu, dovozu nebo průvozu jaderné položky §172

Transfer jaderné položky §173

Zajištění nakládání s nalezeným jaderným materiálem §174

ČÁST TŘETÍ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY DRŽITELE POVOLENÍ §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185

Přestupky registranta §186

Přestupky ohlašovatele §187

Další přestupky fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197

HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PŘESTUPKŮM §198 §199

ČÁST ČTVRTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

HLAVA I - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Předmět kontroly §200

Kontrolující §201

Zvláštní pravidla kontroly §202

Závazné pokyny inspektorů §203

Opatření k nápravě §204

Mezinárodní kontrola §205

HLAVA II - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Orgány vykonávající státní správu v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření §206

Úřad §207 §208 §209

Vláda §210

Ministerstva a jiné správní orgány §211

Ministerstvo průmyslu a obchodu §212

Ministerstvo vnitra §213

Ministerstvo zdravotnictví §214

Ministerstvo financí §215

Ministerstvo obrany §216

Ministerstvo zemědělství §217

Ministerstvo životního prostředí §218

Ministerstvo pro místní rozvoj §219

Hasičský záchranný sbor České republiky §220

Policie České republiky §221

Orgány Celní správy České republiky §222

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §223

Krajský úřad a hejtman kraje §224

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §225 §226

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení §227 §228

Přechodná ustanovení §229 §230 §231 §232 §233 §234 §235

Zmocňovací ustanovení §236 §237

Zrušovací ustanovení §238

Účinnost §239

Příloha č. 1 - Dokumentace pro povolovanou činnost

Příloha č. 2 - Dokumentace k žádosti o schválení typu výrobku

č. 403/2020 Sb. - Čl. XXXI

č. 284/2021 Sb. - Čl. XCII

INFORMACE

263

XXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2016

xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx")1) a Xxxxxxxx xxxx2), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Euratomu3) x Evropské unie4) x xxxxxxxx

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx situací,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jaderným xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobků v xxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "zabezpečení"),

h) požadavky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mírového xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxx x

x) minerální xxxx, xxxxx pochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx ze zdroje xxx individuální xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x průměru xxxxx xxx 10 m3 xxxx xxxxxxxxxx méně xxx 50 xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) přírodního xxxxxx.

Díl 2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

§2

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 235X,

3. xxxxxxx,

4. položka xxxxxxx x xxxxxx 1 až 3 xx xxxxx kovu, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx koncentrátu, xxxx

5. xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxx 239Pu,

2. izotop 233X,

3. xxxx obohacený xxxxxxx 235X nebo 233X, nebo

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 1 xx 3, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx materiál x jiný xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vyráběné x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) položkou xxxxxxx použití v xxxxxxx xxxxxxx materiál, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx použitelné,

f) xxxxxxxx položkou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxxxx oblasti xxxx xxxx položka x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přemístění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jaderné xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx naopak xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nižší nebo xxxxxxxxx xx 100 xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx rovnající xx 3 x 1015 Hz, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx radionuklid xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx regulaci xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření

1. xxxxxxxxxxxx látka a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) radionuklidovým xxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x nějž xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto radionuklidy xx xxxxx xxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření; xxxxxxxxx situací je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx situace, xxxxx xxxx nastat xxx plánované expoziční xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxxx x její xxxxxxxx, včetně dlouhodobě xxxxxxxxxx následku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx plánované expoziční xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx ionizujícího záření x xxxxx plánované xxxxxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracoviště XX. kategorie, xxxx

2. xxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) radiační xxxxxxxx xxxxxx technických x organizačních xxxxxxxx x omezení ozáření xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek, který xxx xxxxxx xxxx xxx x dispozici xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do něj xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x něm xxxxxxxxx aktivací, xxxx

3. xxxxxxxx ionizující záření.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx xxxxxxx x lékařským xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ozáření xxxxx §64 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx expoziční xxxxxxx x ozáření xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situaci,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, lékařského xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x jejím xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x přírodního xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx ionizujícímu záření

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

2. způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

3. způsobené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidskou xxxxxxxx neporušené xxxxxx xxxx, xxxx

4. z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činností,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ozáření, o xxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx nastane, ale xxxxx xxxx xxxxxx xxxx důsledek události xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nelékařským xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx cílem xxxx xxxxxx xxx zdraví xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařským xxxxxxxxxxxxx vybavením, xxxxxxx xxx xxxxx přistěhování, xxxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx kariéře, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx, identifikace věcí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx ozáření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx odhalování xxxxxxxx xxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxx a danou xxxxxx nejvíce xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úkoly x xxxxx nehodové xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx mohla být xxxxxxxxx ozáření při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odezvy na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x udržení xxxxxx xxxxxx radiační xxxxxxx, aby ozáření xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx prostředí bylo xxx nízké, jakého xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx x společenských xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx podrobného x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx radioaktivních xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu,

7. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxxxxxx důlních xxx,

8. xxxxxxx průmyslových xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx chemickým xxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxx loužicích xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu,

11. xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

12. xxxxxx x xxxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, používání xxxxxxxxxxx x organizačních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastností zdrojů xxxxxxxxxxxx záření anebo xxxxxx xxxxxx významných x xxxxxxxx radiační xxxxxxx,

x) osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxx zaznamenaných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx těle nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) radioaktivním xxxxxxx xxx, xxxxx xx radioaktivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx další xxxxxxx x xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky z xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem všechny xxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostor xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zařízením

1. xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx jaderný reaktor xxxxxxxxxxx štěpnou řetězovou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. sklad čerstvého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx, závod xx xxxxxx xxxxxxxxx paliva xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx,

5. xxxxx radioaktivního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx radiační xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výlučně xxxxxxxx radionuklidy,

f) úplným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. kategorie xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx z xxxxxxx administrativní x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo vyřazení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXX. kategorie xxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx x omezením k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx souvisejícím s xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxx v xxxxx expozičních situací,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx do xxxxx, xxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxx.

§4

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx může xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ozáření x xxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xx zabránila xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění radiační xxxxxxx,

x) radiační mimořádnou xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx silami a xxxxxxxxxx obsluhy nebo xxxxxxxxxx vykonávajících práci x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx radiační mimořádná xxxxxxx vznikla,

c) radiační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx silami x prostředky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x aktuální xxxxx osoby, při xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ztráty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která nevyžaduje xxxxxxxx neodkladných ochranných xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zavedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxx a xxxxxxxx x zajištění

1. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx analýza v xxxxx připadajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx,

3. xxxxxx na xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx x

4. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostorem xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx materiál X. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx nalézá xxxxxxx xxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxx xxxx životně xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx III. kategorie, xxxx chráněný xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx x prostor x němu přiléhající, xxxxx xx xxxxxxxx x zajištění výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx, ve které xx xx základě xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x), dalších xxxxxxxx ochrany obyvatelstva x důsledku předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx zpracovávaný xxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. kategorie xxx xxxxxxxx na xxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx havárii x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stav x xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx štěpné řetězové xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx záření do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx následky nehod,

b) xxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx energie

1. xxxxxxxxxxxx, umísťování, výstavba, xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx, provádění změny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

2. xxxxxxxxxx, xxxxxx, montáž, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x jejich xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx radioaktivních látek,

4. xxxxxxxxx s jadernou xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx štěpné látky,

6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přímým vlivem xx jadernou bezpečnost xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx částí a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx bezpečnost a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bezpečností stav xxxxxx shody vybraného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, při xxxx xxxx xxxxxxxx lidské xxxxxx x majetek,

e) xxxxxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx období vykonávání xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozu až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z provozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) projektem jaderného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x návody xxx činnosti související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) fyzickou ochranou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxx hrozbou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx uvnitř xxxx xxx jaderného xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem fyzické xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) fyzikálním xxxxxxxxxx xxxxx uvádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx manipulací x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx zavézt xx xxxxxxxxx reaktoru,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx etapa životního xxxxx jaderného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výkonových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx praxe a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx radiační xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§5

Xxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Každý, xxx využívá jadernou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx, zajistit dodržení xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události x xxxxxx její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x

x) xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx hospodářských x xxxxxxxxxxxxx hledisek.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx energii, xxxxxxx x jadernou xxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxx stávající xxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx očekávaných xxxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) x xxxxx odůvodnění vzít x úvahu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ionizující xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x

x) znovu provést xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx x xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx technologiích.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx dosáhnout

a) x xxxxxxxxx expoziční situaci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx újmu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx expoziční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx situaci opatřením xxxxxxx způsob xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx společnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx expozičních situací, xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rizicích x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, technické bezpečnosti, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxx zákona x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx naplňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx z hlediska xxxxxxxxx úrovně vědy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x praxi.

(6) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vykonává xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx situací, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sběr, třídění, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětné xxxxx x zohlednit význam xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx možného xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx přístup"). Odstupňovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Obecné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx5) xxxxx xxx xxxxxx účely.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx materiál nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kdo xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx předmět xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx (dále jen "Xxxx") nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx položky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx České republiky, xxxxx xx neprodleně xxxxx Úřadu.

(4) Každý, xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nehodové expoziční xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit tuto xxxxxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neprodleně xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro ozářené xxxxxxx xxxxxx, provádí xxxxxxxx xxxxxxx komor, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cyklu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx6), je xxxxxxx xxxxxxx zahájení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxx, xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je Xxxxx.

(7) Xxxxx, xxx xxxxxx skutečnost, která xx mohla xxxx xxxx vede x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 Xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rudy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předávání Xxxxx.

Zakázané činnosti

§7

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výbušných xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci xxx vývoji x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx. Získání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx jaderného xxxxxxx x podpora xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbuchu jaderné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx něm xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x členského xxxxx Euratomu je xxxxxxx, xxxxxxx-xx se x

x) zpětný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) dovoz xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Euratomu xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxx xxxxxxxx x členského xxxxx Xxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využití xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zajištěn xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx radioaktivní odpad xx

x) místa určení xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xx 60. stupně xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx je signatářem Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx použitého xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxxx x xxxxx státě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx položky, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

§8

(1) Činnost, která xx xx uzavření xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx xxxxx vést k xxxxxxxx izolačních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx odpadu a xx kontaminaci fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx, hraček, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i dovoz xx vývoz takto xxxxxxxxxx výrobků, jsou xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxx radionuklidem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx povolení podle §67, xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx aktivity materiálu, xxxxx nelze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při dodávání xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxx při jeho xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x něj, xx xxxxxxxx xx neodůvodněné. X případě xxxxxx x xxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx.

(5) Je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx radionuklidu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky z xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx Xxxxx. Xx ředění xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autonomního xxxxxxxxxxx xxxxxxx požáru xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesmí xxx provedeno, pokud xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jednotlivce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx plynoucí.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx x vykonávání xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx reaktorem,

d) xxxxx energetické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvádění xx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jednotlivé etapy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx je xxxxx x vykonávání xxxxxx činností x xxxxx expozičních xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx pracoviště XXX. xxxxxxxxx xxxx pracoviště XX. kategorie,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx x zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx x pracoviště IV. xxxxxxxxx; prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx III. kategorie x xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxx ionizujícího záření, x xx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx ionizujícího záření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxx xxxxxxx xxxxxxx, vývozu xxxxxxxxxxxx x drobného xxxxxx a vývozu xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxx xxxxxxxxxx generátoru xxxxxx,

5. instalace xxxx xxxxxxx xx provozu xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxx používat zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx běžné xxxxxxxxx,

6. provozování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx, dovoz xxxx xxxxx xxxx povoleny, xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx technologických xxxxx xxxx provozních xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx provozu xx xxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx, x používání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, posuzováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu7), xxxxxxxxx zkouškou xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxx otevřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

9. xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření kromě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx záření, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto zdroje, xxxx-xx oprava xxxxxxx x vyšším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x

10. xxxxxxxxx x produkty hornické xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx radioaktivního nerostu x uloženými xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxxx výrobku xxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonávání xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx

1. provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx osobních xxxxx pracovníků na xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx zvýšeným xxxxxxxx z radonu,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

4. zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx ochranou (xxxx xxx "soustavný dohled") xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx x hodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §98 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §99 x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §98,

6. měření x xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §100 xxxx. 2 xxxx. a) x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx pobytovými xxxxxxxxxx (xxxx jen "stavební xxxxxxxx"), xxxxx §101 xxxx. 2 xxxx. x), x

7. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s možností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §95 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxx případů, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovníků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavebního materiálu xx xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xXx xx xxx xx zevního ozáření; xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) mísení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx recyklace.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx:

x) nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx shromažďování, třídění x skladování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je oprávněn x xxx nakládat xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho zpětný xxxxxxxx z členského xxxxx Xxxxxxxx x

x) xxxxx radioaktivního odpadu xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x členského xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx využití.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx x přepravě radioaktivní xxxx xxxxxx látky, x xx k

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxx, xxxxxx klasifikaci x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx, x vymezí technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx xx xxx kladené,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx, nelze-li s xxxxxxx na hospodářské x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx8) x tyto xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ochrany x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události při xxxxxxxx je xxxxxx xxxx vyšší, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivita radionuklidů x nich obsažených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xx-xx státem xxxxxx, xxxxxx určení xxxx prvním státem xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Euratomu do Xxxxx republiky xxxx xxxx průvozu přes Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxx republika xxxxxx xxxxxx Euratomu, xx xxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxxx x

x) dovoz xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Povolení Xxxxx xx nutné x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx") x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx registrace xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "registrant").

(7) Povolení Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, x níž xx nutné xxxxxxxx Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x i) a xxxxxxxx 6, není xxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx denzitometr, xxxxx xx nejvýše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxx, pokud Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§11

Ohlášení

Úřadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) provádění transferu xxxxxxx xxxxxxx.

§12

Obecná výjimka z xxxxxxxx, registrace x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx směřující xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provést xxx xxxxxxxx, registrace xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx podléhající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx je plně xxxxxxxxx, bezúhonná x xxxxxxx způsobilá,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jedna x xxxx xx xxxxxxx způsobilá,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předpokladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxx činnost podle §9 xxxx. 6.

§14

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx delší 3 xxx, xxxx-xx x povolení.

(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx

x) výpisem x xxxxxxxx Rejstříku trestů,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx xx 2 po xxxx xxxxxxxxxxxxx letech, xxxx čestným xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti.

(4) Bezúhonnost xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů,

b) xxxxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným státem, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxx, xxxx čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx z xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na jehož xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx prohlášením x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx x délce xxxxxxx 3 roky; splnění xxxxxxxx 3 xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx x xxxxxxx nakládání x radioaktivním odpadem xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti technických xxx, technologií xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx v délce xxxxxxx 3 roky.

(2) Xxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx konfederaci xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10). Rozhodnutí Xxxxx x uznání odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zahraničí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx nostrifikační doložkou xxxx osvědčením o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxx o xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxx povolované činnosti,

c) xxxxx xxxxxx povolované xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx být xxxx xxx neurčitá xxxx nejvýše xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 písm. x) xx x),

x) předpokládaný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, rodné xxxxxxxx, liší-li se xx současného, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele, xxxxx xx právnickou xxxxxx, a

g) xxxxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx již xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx, xxxxx dalších xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem,

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx xxxxxxx jednoho xx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx radioaktivní xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(3) Změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx d) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxx o registraci

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx registračním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxx doložena, xxxxx xxxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem,

a) dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx registrovanou xxxxxxx xxxxxxx jednoho xx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx zajišťující xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx") x xxxxx písemným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) dokumentací pro xxxxxxxxxxxxx činnost.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx registračních xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§18

Ohlášení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx schváleného xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx množství x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx použití x xxxxxxx oblasti xxxx množství, název x specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), x

x) xxxxxxxxxx x konečném xxxxxxx xxxxxxx položky.

(3) Ohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné události xxxxxxxxx zařízení, xxxx xxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zahájením xxxxxxxx x xxxxxxxx položkou.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxx při vydávání xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) 12 xxxxxx pro xxxxxxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 18 xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracoviště XX. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x jaderným zařízením,

c) 12 xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx,

x) 6 xxxxxx xxx povolení

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spouštění jaderného xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reaktoru,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xxxxx pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. k xxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx,

x) 90 xxx xxx xxxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x x) a xxxx. 6 xxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx pohybu služeb.

§20

Postup při registraci

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §17 x xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výkon registrované xxxxxxxx, Xxxx provede xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx x registraci náležitosti xxxxx §17, vyzve Xxxx žadatele ve xxxxx podle xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx přiměřenou lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 15 xxx. Jsou-li k xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxxx žadatele xxxxxxxxxx xxxxx k odstranění xxxxxxxxxx žádosti, x xx i xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx registrace x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx bezvadnou. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxx zjistí, xx xxxx splněny podmínky xxx xxxxxxxxx registrace, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx registračním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxx registrované xxxxxxxx, Xxxx žádost x registraci zamítne. Xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxx určitou.

(2) Xxxxxxxx xx vydáváno na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) povolení x xxxxxxx fyzikálnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vydáváno xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx reaktorem, xxxxx xx vydáváno xx xxxx nejvýše 2 xxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx vydáváno xx xxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyřazování x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let,

e) xxxxxxxx k jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pracoviště XXX. xxxxxxxxx x pracoviště XX. xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na dobu xxxxxxx 20 xxx,

x) xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx štěpné xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let,

h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxx vyhořelého jaderného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§22

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x vydá xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě kterých xxxx původní povolení xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xx změně xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jaderných zbraní, xxxxxxxxxxxx radiační situace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx původní rozhodnutí xxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předložit Xxxxx na vyžádání xxxxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dokládají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx

x) dnem zániku xxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx povolení xxxxx §21 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxx povolení.

(5) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx nehodlá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolení.

(6) Xxxx xxxxx povolení, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx neodstranil xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxx x prokázal, xx xxxxxxxx jadernou xxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx zajistit osobu, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti.

(8) Xxxxxx nástupce xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx ukončení povolené xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx povolení, xxxxx xxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xx 30 xxx xx zániku xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx x zánik xxxxxxxxxx

(1) Registrace xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je registrantem,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx právnickou osobou, xxxx

x) xxxx nabytí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx registrant xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx zruší xxxxxxxxxx, xxxxxxxx registrant

a) xxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

b) xx xxxxxxxxx xxxxx neprovedl xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxx zánikem registrace xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx registrovanou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, šlo-li x xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxx 30 xxx xx zániku xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí plnění xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§24

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx

(1) Držitel povolení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx, pokud xx xx tímto zákonem xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx účastníkem xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx činnost a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx souvisejí.

(4) Xxxxxxx povolení je xxxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uchovávat xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, x udržovat xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx praxe x skutečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx 30 xxx xxxx, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, 72 xxxxx před tím, xxx hodlá postupovat x xxxxxxx s xxxx. Nejsou-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud není x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxx Úřadu neprodleně xxxxxx změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo provedení xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x zabránění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost, radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx x pracoviště se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx, hodnotit, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xx porovnávacích xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx opatření k xxxxxxx, xxxx-xx účast x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit vhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx předávat Xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Euratomu xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu,

j) xxxxxxxxxx součinnost inspektorům Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx energii a Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §205 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx citlivou xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx je oprávněna x výkonu této xxxxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, měření, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, monitorování radiační xxxxxxx, zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx,

x) rozsah, způsob x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochrany, technické xxxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx,

x) okruh xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

§26

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx zařízení x zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx materiálů,

c) xxxxx o ozáření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx osob,

d) údajů x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx typů obalových xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x jaderné oblasti,

h) xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx mírovém xxxxxxxxx jaderné energie x ionizujícího záření.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xx x) x h) jsou xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x) x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx vydá xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b), x) a x) xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx zájem. Správa xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutím xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx zpracovávány xxxx xxxxxx údaje:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) X seznamech xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx osobách:

a) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx týkají, x xxxx 25 xxx po xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x), které xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, dosáhne xxxx 75 xxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx profesnímu xxxxxxx.

§27

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 jsou xxxxxxx.

(5) V rejstřících xxxxx odstavců 1 x 2 jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx zpracovávány xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx osobách:

a) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) xxxxxx sídla.

(7) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, a xxxx 25 xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§28

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) provedených xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x údaje o xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx ionizujícího záření xxxxxx jaderného materiálu xxxx zveřejňovány souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, obdobných údajů xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx.

(4) Xxxxx, kdo xx xxxxxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx by xxxxx xxxx k jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx položky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx veřejnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx11). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x po skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx řízení

§29

(1) X xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx bezpečnosti, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události x xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx povolení xxxxx

1. §9 odst. 1,

2. §9 xxxx. 2 xxxx. a) xx x),

3. §9 xxxx. 2 písm. f) xxxx 7, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx,

4. §9 odst. 3 x 4,

5. §9 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx projektující jaderné xxxxxxxx,

x) osobou, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změnu,

d) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobou provádějící xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §48 x

x) osobou xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx x xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx podle §47.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) složitosti xxxxxxx x činností, xxxxx xxxxxxxxx jadernou bezpečnost, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx x činnosti"), xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx následkům xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s dokumentovanými xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx xxx xxxxxxx x činnosti, xxxxxx xxxxxx x výstupů.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x činnosti včetně xxxxxxx, u xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx ověřit xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx něj (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) plánovaně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxx, xxx účinně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrovně jaderné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) dokumentovat xxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x postupovat xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jinými xxxxxxx,

x) stanovit vnitřní xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxxxx,

x) stanovit práva x povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťování a xxxxxxxxx xxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx, radiační ochrany, xxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x zabezpečení,

g) plánovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x toto xxxxxxxxx dokumentovat,

h) provádět xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx systému xxxxxx,

x) posuzovat účinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x činností x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zvyšování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zabezpečení.

(4) Xxxxx podle odstavce 1 xx x xxxxx systému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx opatření x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odhalování xxxxxxx,

x) neprodlené xxxxxxx xxxxxxx x

x) předcházení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, technické, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zvyšování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace, xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změnit xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účinnost.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zlepšování xxxxxxx řízení,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) pravidla provádění x řízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a rozsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx řízení,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně procesů x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx neshody.

§30

(1) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx osobě xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx s požadavky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx výstupů v xxxx srovnatelné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx a činnosti xxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx může xxx osobou xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx jen x xxxxxxx, pokud je xx xxxxx s xxxxxxxxx kladenými xx xxx technickou specifikací.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události x zabezpečení.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 xx x xxxxx systému xxxxxx xxxxxxx x dodavatelem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx procesy x činnosti, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události x xxxxxxxxxxx,

x) požadavky xx kvalifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx jaderné bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx dodávané výrobky xxxx služby splňují xxxxxxxx požadavky.

(6) Xxxxxxx x činnosti musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxx x významu jimi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx bezpečnost, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(7) Osoba xxxxx §29 odst. 1 xx povinna xxxxxx systém řízení xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x činnosti v xxxxx expozičních xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx ochraně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události a xxxxxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxxxx xxxxxx významu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(8) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše XXX. xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a činnosti,

b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidelného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a radiační xxxxxxx x zvláštní xxxxxxx způsobilost

§31

(1) Činnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x radiační xxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovník xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jaderné bezpečnosti xxxx radiační xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx,

x) xx osobnostně xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x činnost xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) považuje xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx přípravu xxxxx odstavce 2 xxxx. x) lze xxx činnosti zvláště xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního programu x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařského xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležitých x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé činnosti,

c) xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxxxxx činnosti,

e) výkonové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilosti.

§32

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x absolvování xxxxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím vykonávané xxxxxxxx.

(2) Doklady o xxxxxxxx vydané v xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx žadatelem x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx opatřeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 12 xxxxxx od podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenovanou Úřadem. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxx x jejím xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Úřadu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx období xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx dvakrát.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx x radiační xxxxxxx, xxxx Úřad xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Doklad zvláštní xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození x adresu xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx rozsahu xxxxxxxx zvláště důležité x hlediska jaderné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx radiační ochrany xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Oprávnění x xxxxxxxxxx činností xxxxxxx důležitých x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx 8 xxx, x xx x závislosti na xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx téže xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx žadateli xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx ověřující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx komisí xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob jejího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ověřující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností zvláště xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§33

(1) Držitel oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležitých x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x radiační xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx přezkoušení. Xxxx postupuje při xxxxxxxxxxx obdobně jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřování xxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx držitele oprávnění,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xx kterou bylo xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx zvláště důležitou x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6.

(5) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření,

c) xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx zvláště xxxxxxxxx x hlediska jaderné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) požádá x xxxx xxxxxxx.

(6) Úřad xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x četnost xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost Xxxxx

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxxx"),

x) udržovací xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poplatníkem xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Předmět poplatků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx činnost Úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx k umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povolení x výstavbě

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povolení x xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. pracoviště XXX. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx etapám xxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. pracoviště XX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k

a) xxxxxxx

1. jaderného xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx XX. kategorie xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx etapám xxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx XXX. kategorie pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx.

§37

Poplatková povinnost x xxxxxxxxxxx poplatku

(1) Poplatková xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Osvobození xx poplatků

(1) Xx poplatků xx xxxxxxxx činnost Xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) veřejné vysoké xxxxx a

c) osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxx xx úhradu x xxxxxxxxx prostředků xx výzkum x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx poplatků xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx poplatník xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx výzvu Xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx dne, xxx k xxxx xxxxx došlo.

§39

Xxxxx poplatků

(1) Sazba xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) §36 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) §36 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx 150&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx 60 000 000 Xx,

x) §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx 60 000 000 Xx.

(2) Xx-xx xxxxxx žádostí xxxxxxxxxx vydání xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx poplatku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Vláda stanoví xxxxxxxxx xxxxx poplatků xx odbornou činnost Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §36 .

§40

Xxxxxxxxx poplatků

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx splatný do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§41

Správce xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxx.

§42

Rozpočtové určení xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost Xxxxx jsou příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx bezpečnost.

ČÁST XXXXX

XXXXXX VYUŽÍVÁNÍ XXXXXXX ENERGIE A XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

VYUŽÍVÁNÍ XXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) zkušebním xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxxxxxx, spolehlivost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx událostí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důsledky xxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx a zabezpečení, xxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxx cyklu jaderného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx prostředí,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, testování materiálů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx 50 MW, xxxxxxx xxxx xxxxxxx účelem xxxx výroba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxxxxxxx x komponentami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo rozsahy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx určující xxxxxx xxxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx bezpečnosti, radiační xxxxxxx, technické bezpečnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zabezpečení,

g) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie

1. xxxxx vybraného zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxx jadernou xxxxxxxxxx, technickou bezpečnost x fyzickou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x činnostem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx energie v xxxxxxx zajišťování fyzické xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, technickou xxxxxxxxxx x fyzickou ochranu xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx způsobu nebo xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařazeného xx bezpečnostní xxxxx 1 nebo 2,

2. xxxx změna při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyřazováním vyřazování x provozu, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx postupných, xxxxx x časově xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx nimiž xxxx být časová xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx energie

(1) Xxx činnostech souvisejících x využíváním xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxx vybrané xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx zařazeno do xxxxxxxxxxxx xxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx plnění xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na jadernou xxxxxxxxxx, radiační ochranu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné události x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx významná xxxx méně xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xx kategorií podle xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x kritéria pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pro zařazení xxxxxxxx události xx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Jaderná xxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení musí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranou do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx z xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx odstavit xxxxxxx xxxxxxx a udržovat xxx x podkritickém xxxxx,

x) zabránit nekontrolovanému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) fyzikálně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) zajišťovat xxxxx xxxxx vytvářeného xxxxxxxx xxxxxxx a technologickými xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jaderné zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x provozu xxxx do doby xxxxxxxxx x dokumentaci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx odpadu

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nadkritického xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) zajistit xxxxxxx x zabránit xxxxx radioaktivní látky x xxxxxx ionizujícího xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany do xxxxxxx.

§46

Požadavky na projekt xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jaderného zařízení

(1) Xxxxxxx zařízení musí xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx události, zabezpečení x xxxxxxxx jaderných xxxxxx.

(2) Projekt xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx principů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx do hloubky,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxxx x vlastností xxxxx x xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x x xxxxxxxx vlivů,

f) stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ochrany xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, odolnost x xxxxxxx jaderného xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovit požadavky xx rozsah a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prevence, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx g),

i) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vybraná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

m) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Při projektování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použity xxxxxxx xxxxxx, postupy x xxxxxxxxxxx.

(4) Projekt xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxx jaderného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reaktoru, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxx uzavření úložiště xxxxxxxxxxxxxx odpadu, xxx-xx x xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx.

(5) Projektování jaderného xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, parametrů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx provedením projektována x xxxxxxx x xxxxxxxx 1 až 4 x dokumentována x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx skutečného stavu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jaderného xxxxxxxx musí být xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hodnocení souladu xxxxxxxx s požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), x), x), x), x) x x) x odstavce 3.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jadernou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxx bezpečnost, monitorování xxxxxxxx situace, zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxx cyklu xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, obyvatelstvo, xxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx vlastnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx technického xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx umístěním xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx měřením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx složkách xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uchovány xxx xxxxxxx úplného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) výčet xxxxxxxxxx xxxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxxxx vlastností území xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jaderného zařízení.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Během xxxxxxxxx xxxxx jaderného xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, systematicky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení úrovně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační situace, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx a zabezpečení (xxxx xxx "hodnocení xxxxxxxxxxx") a jeho xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx bezpečnosti xxxx zahrnovat tyto xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx jaderného xxxxxxxx, xxxxx xxxx výzkumným xxxxxxxx zařízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx 2 XX, xxxxxxx radioaktivního odpadu, xxxxxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) periodické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxx provedením změny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jaderném xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo předpisu Xxxxxxxx, nebo

d) xxx xxxxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx předešlo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxx ověřeno, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxx prováděny,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jednotlivých xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx hodnocení,

c) xxxxxx xxxxxxx hodnocení bezpečnosti.

Díl 2

Povinnosti držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x využíváním xxxxxxx xxxxxxx

§49

Xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jaderné xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x udržovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx jaderné xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxx až xx xxxxxxxx z xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx umístěno, xxxxxxxx x §47 xxxx. 1 a

3. xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx porušení xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do vyřazování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jaderného zařízení xx xxxxx, xxx xxxx xx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nepodílely, xxxx-xx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx významných pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx jaderného xxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx uchovávat během xxxxxxxxx xxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení provozní xxxxxxxx a x xxxxxxx stavu po xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požárů x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jadernou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijatelnosti xxxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odborné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxx xxxxx jaderného xxxxxxxx, x xxxxxxxx umísťování, x hlediska xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ochranu,

q) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením, xx xxxxxxxx xxxx výstavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřními xxxxxxxx,

x) soustavně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, konstrukcí x komponent od xxxxxxxx xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízeného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stárnutí,

t) xxxxxxxx xxxxxx řetězové xxxxxx x úniku do xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx s jaderným xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x zabránění xxxxxxx havarijních podmínek xx xxxxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dokumentovat xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx události,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpětné xxxxx,

x) xxxxx jiných xxxx xxx využívání xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx dokumentování xxxxxx xxxx xxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx zabránění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem x způsob dokumentování xxxx manipulace,

h) postupy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. u) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x průběžné xxxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx jaderné zařízení xx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx a xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušek a xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x výstavbě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x pracovníků na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx reaktorem

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jaderného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x dokumentovat splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x dokumentovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx systémů xxxxxxxxxx xxx xxxxx fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reaktoru xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxx xxxxxxxxx vyzkoušení xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx neaktivního vyzkoušení x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx splnění kritérií xxxxxxxxxx programu neaktivního xxxxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neaktivního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§51

Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x prvnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spouštění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xx zavezení xxxxxxxxx paliva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. provést xxxxxxxx xxxxxxxx jaderného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivní xxxx jaderného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx energetické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx, ověřit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx existenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů, xxxxxx havarijních provozních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

4. ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva x zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §156 xxxx. 2 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxx povolení k xxxxxxx fyzikálnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rovnoměrně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vyřazování x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x rezervách xxx xxxxxxxx základu daně x xxxxxx, pokud xxxxx celkových xxxxxxx xx vyřazování x xxxxxxx ověřený Správou xxxxxxxx 300&xxxx;000 Kč, xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedené xx xxxxxxx účtu byly x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x výši x xxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxxx z provozu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx reaktorem je xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 na xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která má xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; úroky x xxxxxxxx xxxx xx připisují xx xxxxx xxxx. Výnosy xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx a organizační xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx státní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z provozu xx xxxxxxxxx Správou.

(6) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzikálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx reaktorem,

b) xxxxxx x xxxxxx dokumentování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 3,

x) způsob stanovení xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prvnímu energetickému xxxxxxxxx jaderného zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx různých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx soulad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stabilního x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx k xxxxxxx

1. xxxxxxxx, ověřit x xxxxxxxxxxxx úspěšné provedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu,

2. xxxxxxxx a dokumentovat xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu,

3. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx existenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx havarijních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, x

4. xxxxxx zajištění xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §156 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x

x) vytvářet xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jaderného zařízení xxxxx §51 xxxx. 2 až 4 x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx schválení Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxx prvního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxxx skutečností podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxx. x) xxxx 1 xx 3.

§53

Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jaderného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) před xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzkoušení

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, vnitřních xxxxxxxx xxxxxx havarijních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxx x

3. xxxxxxxx x ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x aktivnímu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx aktivní vyzkoušení,

c) xxxxxxxxx provozem ověřit x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projektové charakteristiky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 až 4 x xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyřazování z xxxxxxx x po xxxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktivního xxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x provozu jaderného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx povolení x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení nejméně 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx ukončením xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x provozu xxxxx §51 xxxx. 2 xx 4 x xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx x po schválení Xxxxxxx,

x) před přechodem xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx etapy vyřazování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx jaderného reaktoru, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx paliva x xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x

2. přijmout xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx připravenost xxxxxxxxx xxxxxxxx a pracovníků x opětovnému uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xx xxxxxx xxxxxx v jaderném xxxxxxxx xxxxxxx

x) splnit xxxxxxxx úspěšnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x výměně xxxxxx,

x) provést xxxxxxxx xxxxxxxx jaderného xxxxxx xx xxxxxxxxx reaktoru,

c) xxxxxxx fyzikální xxxxxxxxx xxxxx vnitřních předpisů x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzikálního xxxxxxxxx,

x) při fyzikálním xxxxxxxxx xxxxxx neutronově-fyzikální xxxxxxxxxx aktivní zóny xxxxxxxxx reaktoru a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkce,

e) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spouštění xxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x pracovníků x opětovnému uvedení xxxxxxxxx reaktoru do xxxxxxxxxx stavu po xxxxxx jaderného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. kartogram xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

4. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti,

5. xxxxxxx x protokoly x xxxxxxxxxx kontrol,

6. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

7. souhrnný doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx xx opětovného xxxxxxx a programů xxxxxxxxxxx a energetického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zajišťování, ověřování x xxxxxxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nevyužívání xxxxxxxxx reaktoru xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výzkumného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lhůty xxx předložení xxxxxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxxxxxx reaktoru xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx paliva Xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§55

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx

1. nakládání x xxxxxxxxxxxxxx odpady,

2. xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

3. xxxxxxx, xxxxxxxxx x údržby xxxxxxx, konstrukcí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x procesu xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx x v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, a

4. sběru, xxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxx údajů xxxxxxx xxx xxxxxxx vyřazování x provozu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx vypracovat a xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z provozu,

e) xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx vyřazování z xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxx,

x) uchovávat xxxxx podle písmene x) xxxx 4 xx dobu 20 xxx xx úplného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx situací (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozu") x

x) zakončit xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li úložištěm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a ukončení xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx zařízení.

Díl 3

Xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) až x) je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraného xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx součástí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zajišťování kvality xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x procesu xxxx xxxxxxxxxx, výroby, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxx záznamů zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx bezpečnost

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, uvádí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx díl, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx vybraného zařízení"), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zařízení musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx životnosti, jsou-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a technicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zařízení s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadavky xx dokumentaci zajišťování xxxxx vybraného zařízení x xxxxx vybraného xxxxxxxx s technickými xxxxxxxxx.

§58

Posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xx výrobě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zařízení x xxxxxxxxxxx požadavky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx,

x) akreditovaná xxxxx podle xxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Autorizace xxx xxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx požadavky může xxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska Xxxxx.

(4) Xxxxx, xxx dováží xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx shody tohoto xxxxxxxx x technickými xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazné,

b) xxxxxxxxxx normám nebo xxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx naroveň xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx používaným v xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jaderná xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx vybrané xxxxxxxx xxxx xxx xxx daný účel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx základě doplňujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxx technické xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pravidla xxxxxxx praxe xxxx xxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxx míře xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x provozu jaderného xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx vybrané zařízení xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Náklady xx xxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ten, x jehož prospěch xx tato xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) postupy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybraného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 mohou xxxxxxxx k posouzení xxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx požadavky.

§59

Prověřování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provozovaného vybraného xxxxxxxx x technickými xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxx údržbě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx použitím.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx dokumentování xxxxxxxxxxx xxxxx vybraného xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx x xxxxxx prověřování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx x obecná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj, xxxxx xxxxxx zapouzdřením xxxx ochranným překryvem xxxxxxxxx zkouškami ověřenou xxxxxxx x xxxxxxxx xx předvídatelných xxxxxxxx xxxxxxx x opotřebování xxxx radionuklidu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem radionuklidový xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely radiační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma, xxx xxxxxxxx v xxxxx pásmu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx studenta.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx předpokládaných osobních xxxxx stanovená xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx ozáření v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx situaci, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx ozáření xxxx xxxxxx ozáření xx xxxxxxxxxx úroveň xxxxx mít optimalizaci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rentgenového zobrazování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx léčebné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úroveň dávky xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pacientů xxxx xxxxxxxxxxxx fantomů xxx xxxxxx xxxxxx typy xxxxxxxx,

x) radiologickou xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx způsobeného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxx xxxxxxx nabyl náhodně xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx k xxxxxxxx, xxx niž xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx další xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx vysokoaktivních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, než xxx xxxx radionuklid xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx,

x) radonovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podloží; xxxxxxxx index xxxxxxx xx nízký, xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) ozářením x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx produkty.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx pacienta, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vysokoaktivním xxxxxxx.

§61

Kategorizace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x životního prostředí xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx významné. Xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxx kategorií stanovených xx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx do jiné xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsob nakládání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovníků x potenciální riziko xxxxxxxx x předvídatelných xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx aktivity xxxxxxxx xx 1. xx 5. kategorie xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xx zařazuje xx X., XX., XXX. xxxx XX. kategorie. Xxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnit kategorii xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stanovených xx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsob provozu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odchylek xx xxxxxxx xxxxxxx pracoviště.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxxxx x pracovnělékařských xxxxxx xx radiační xxxxxxxxxx xxxxx možné míry xxxxxxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxx zářením xxxxxxxx do xxxxxxxxx X xxxx X.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx rizikový xxxxxx pracovních xxxxxxxx xx pracovištích. Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A, jsou xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pracovišti jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx radionuklidových xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx kategorie,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxx X xxxx X.

§62

Omezení xxxxxxx

Xxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxx, aby xxxxxxx ozáření způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx je kvantitativní xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx situací.

(2) Xxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx radiační xxxxxxxxxx,

x) limity xxx xxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx nižší xxx xxxxxxx optimalizační xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx expozičních xxxxxxx. Nepřekročení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepřekročení xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx při optimalizaci xxxxxxxx xxxxxxx zjistí, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany a xxxxx plynoucích x xxxxxxx rozhodnutím schválit xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx limitu x xxxx.

(5) Limitům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx x xxxx.

§64

Omezení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx situací, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx omezit xxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pacienty, xxxxx xxxx po aplikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 1 xXx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx a 5 xXx efektivní xxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby x xxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 5 xXx efektivní xxxxx; xxxx fyzické xxxxx xxxx

1. xxx xxxxxx 18 xxx,

2. být xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx dostatečný čistý xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x přímým xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, x možným xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a x xxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxx ozáření.

(3) Xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx činností x xxxxx expozičních situací, xx xxxxx xxxxxxxxxx X. xx XX. xxxxxxxxx pracuje xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx těhotenství oznámí, xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx součet xxxxxxxxxxx xxxxx ze zevního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx plodu xxxxxxx po zbývající xxxx xxxxxxxxxxx nepřekročil 1 mSv.

(4) Držitel xxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx situací, na xxxxx xxxxxxxxxx X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxxxx kojící xxxx, xx povinen neprodleně xxxx, xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx, upravit podmínky xxxx práce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx radionuklidu x xxxxxxxxxxxxxxx mateřského xxxxx x xxxxxxxx ji x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx plánované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx radiační xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"), je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozáření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany při xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany x rizik plynoucích x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx práce se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx jsou omezeny xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výjimečného xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaven.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx k vykonávání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxx dávka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 500 mSv xx 5 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxx.

(4) Výjimečnému ozáření xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxxx A, a xx se xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečnému xxxxxxx x s poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(6) Výjimečné xxxxxxx xxxx přípustné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx.

§66

Xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx

(1) Xxxxx, kdo vykonává xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxx optimalizaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osob vystavených xxxxxxx.

(2) Každý, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx expozičních situací, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany

a) xxxx zahájením xxxxxxxx x xxxxx plánované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxx přicházejí x xxxxx, s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, kolektivní dávku, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx praxi,

b) xxx xxxxxxxxxx činnosti x rámci plánované xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvážením xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přijatelnou xxxxxxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zahájením uvolňování xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx záření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x volbou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx provedení, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx přínos,

d) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci existující x nehodové expoziční xxxxxxx rozborem xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §82 xxxx. 1.

(4) Xxx optimalizaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxxx stanoví příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx stanovené časové xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Každý, xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx referenční xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx referenčních xxxxxx,

x) xxxxxxx používané xxx optimalizaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§67

Xxxxxxxxx

(1) Každý xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohlášení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx radioaktivní xxxxxx, xxxxx aktivita xx xxxxx xxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvolňujícím,

b) xx generátorem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 keV,

c) je xxxxxxxxx xxxxxxx určenou x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx elektrickým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 30 xX, u xxxxx je příkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,1 x od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 0,001 xXx/x, nebo

d) xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxx ohlášení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx na dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku, které xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, registranta a xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx radiační ochrany

§68

Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx plánované xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx radiačního xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx porovnávat x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předávat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx nějž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxxxx pracoviště x xxx xx xxxxxxxxx kategorie,

f) zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx nejedná x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ionizujícího záření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxxxxx ozáření, xxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců xx xxxx výroby, xxxx zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, přepravě xxxx distribuci, xxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx unikátní xxxxxxxx, x

2. zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx radionuklidový xxxxx, xxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, prototyp xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stálosti, xxxxx se xxxxxxx x nevýznamný zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx radionuklidový zdroj, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdroj ionizujícího xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) nepoužívat xxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lhůta, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zásahové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdrojem ionizujícího xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx zabránit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxx xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx pro případ xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxx xxxxx ionizujícího xxxxxx zpět x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxx přidávání radioaktivní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předávané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látce, xxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx příkonu za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx údržbě,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

4. schválení xxxx výrobku,

5. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x opravách a

6. xxxxxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxx

1. xxxx o zařazení xxxxxx ionizujícího záření xx kategorie,

2. návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj,

4. xxxxx k jeho xxxxxxx zahrnující xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dosažitelnou úroveň, x

7. x případě xxxxxxxx používaného x xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx připravuje v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na výkon xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxx,

x) xxxxxxxx průběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx radiačního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx stínicím účinkem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

q) xxxxx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx x četnost xxxxxxxxx zkoušek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx provádějících xxxxxxx xxxxxxxx stálosti,

e) xxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) postup xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx závad xxxxxxxxxx xxxxx zkouškou x xxxxxx xxxxxxxxx lhůt xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx vzdělávání radiačního xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání,

j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx se zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx vykonávané xxxxxxxx a hodnocení xxxxxx Xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

b) xxxxx xxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ionizujícího xxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxx fyzické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu,

d) xxx-xx x nakládání s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jako s xxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxx těsnost, xxxx

2. xxxx zjištěna xxxx netěsnost,

e) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx z provozu xxxxxxxxxx IV. kategorie x xxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxx s radiační xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ionizujícího záření.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x způsob provádění xxxxxxxxxx kontroly x xxxx četnost a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výsledků Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, monitorováním xxxxxxxx xxxxxxx x zvládáním xxxxxxxx xxxxxxxxx události xx pracovišti se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxxxx radiační xxxxxxxxx události xx xxxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxx x xxxxx xxxxxx oznamování Úřadu.

§70

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registranta x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx zubní xxxx veterinární xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx registrantem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx neprodleně Úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) rozsah, xxxxxx x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.

§71

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx bezpečné ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx údaje předávat Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x vykonávané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx k xxxx xxxxxxx a

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x návodem k xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx, xxxxxx x xxxx uchovávání evidovaných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxx předávání Xxxxx.

§72

Soustavný xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohlížející xxxxxx x na pracovišti XX. x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště XX. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx zajištěn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, způsobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx ozáření xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozáření.

(4) X xxxxxxxxxx soustavného xxxxxxx xxx radiační ochranou xx energetickém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k provozu xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x výrobních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kategorii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby,

c) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou,

d) kategorii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou,

e) rozsah x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx útvarem xxxxxxxx ochrany zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx

§73

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Na xxxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx předpokládat, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vyšší xxx 6 xXx xxxxx nebo xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx tři desetiny xxxxxx xxx radiačního xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx končetiny nebo 15 xXx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx vymezující xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma,

b) xxxxx xxxxxxxx kontrolovaného xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kontrolovaného xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxx.

§74

Xxxxxxxxx pásmo

(1) Na xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, kde xxx předpokládat, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xXx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx mohla xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu fyzické xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezení kontrolovaného xxxxx.

(3) Držitel povolení xxxx xxxxxxxxxx vymezující xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

x) vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) rozsah a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pásmu,

c) xxxxxxxxx xx dokumentaci provozu xxxxxxxxxxx pásma.

§75

Bezpečný xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx typ xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx navrženo, postaveno x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bezpečné xxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. kategorie xx xx xxxxxxxxxx všech xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx pracoviště xxxxx xxx na pracovišti xxxxxxxxxx uvolňovací úroveň.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx-xx se ukončit xxxxxx pracoviště, x xxxx xxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx provozovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xx 4 x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxx na přípravu x realizaci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx schválení Správou x

x) provést vyřazování x provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vyřazování x xxxxxxx pracoviště XXX. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx složky státu x xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, veřejné xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx útlum.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx a pracoviště XX. kategorie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx schváleným xxxxxx vyřazování x xxxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx vyřazování x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozsah x xxxxxx vyřazování x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx III. kategorie x pracoviště IV. xxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xx vyřazování x provozu xxxxxxxxxx XXX. kategorie a xxxxxxxxxx XX. kategorie.

§76

Xxxxxxxxxx radioaktivní látky x xxxxxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx uvolňovat x pracoviště, xx xxxx se vykonává xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx

x) pracoviště x xxxxxxxx zařízením,

b) pracoviště, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu, xxxx

x) pracoviště, xxx xx zpracováváno xxxxxxxx x odvalů pocházejících x xxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Radioaktivní látku xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx povolení Xxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx radioaktivní xxxxx xx xxxxx xxx 0,01 xXx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do vodoteče.

(5) Xxxxx, kdo uvolňuje xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx 60 dní xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx x xxxxxx uvolňování x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovní xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

§77

Přechodné pracoviště

(1) Držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xx dobu xxxxxxx 30 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště. Xxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povolení k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předem xxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma xx přechodném xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxx oznamování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§78

Xxxxxxxx pracovníci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx radiačního pracovníka xx xxxxxxxxx X xxxx B,

b) vést xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v případě xxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx by xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X nebo X,

x) zajistit osobní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x obecnými xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx,

x) vybavit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxx dozimetry x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx radiačnímu pracovníkovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pracovníkem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx starší 18 xxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx 16 xx 18 xxx, kteří xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx ve xxxx xx 16 do 18 xxx xxxxx xxx zařazeni pouze xx xxxxxxxxx X. Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxx být zařazeni xx xxxxxxxxx X xxxx B xxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxx monitorování x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) postupy xxxxxxxxx veličin měřených x xxxxx monitorování,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie X xxxxxxxx xxxxxxxxx, nakládání x xxxx x xxxxxx vyhodnocování, xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníkovi.

§79

Externí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx A, xxxxx vykonává radiační xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx radiačním xxxxxxxx.

(2) Zajistit x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vybavení xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) externí xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vykonává-li xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x kontrolovaném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx sledovaného xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma, xx xxxxxx externí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nemá-li provozovatel xxxxxxxxxxx xxxx kontrolovaného xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx pracovník vykonává xxxxx, xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx externího xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxxxx xxxx kontrolovaného pásma, xx xxxxxx externí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx sjednat xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx

x) ověřit, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kategorizován xxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxxx X,

x) zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jakoby xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x programem monitorování,

e) xxxxxxxxxx obdrženou xxxxx xx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xx neprodleně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxx ji xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxxx externímu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zaměstnancem x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pracovník xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x něm uvedené, xxxxx xx jím xxxxxxx pracovník xxxxxxx,

x) xxxxxxxx sledovat celkovou xxxxxx xxxxx externího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx radiační xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odbornou xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §80,

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx optimalizační xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dané xxxxxx, xxxxx sama xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma,

f) xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plodu xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxx xxxxxxx plodu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xXx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxx dítě, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Externí pracovník xx xxxxxxx oznámit xxxxx mající xxxxxxxxx xxxxxxxx radiační ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xxxxxx skutečnost, xxxxx xx mohla snížit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx více xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxx povinnost zajistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 oznámí v xxxxxxx případě tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx radiačního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobním xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx radiačním xxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx, xxxxx dále xxxx stanoveno jinak, xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobu x poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se kterým xxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pracovněprávního xxxxxx, xx postupuje, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ověření xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x pracovním xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařazením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx X,

x) xxxxxxxxx prohlídku xx xxxxxxxx rizikové xxxxx, xxxxx vlivy xxxxxxxxxx rizik xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xxx xxxxxxx x xxxxx výstupní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud byl xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx pro radiační xxxxxxxxxx xxxx došlo xx změně zdravotního xxxxx radiačního xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx se zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx a

e) výstupní xxxxxxxxx prohlídku, xxx-xx x radiačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx

§81

Xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx plánované xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ozářením x důsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx xx pracovišti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx okolí xxxxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx, držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx z xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx etapám xxxxxxxxxx x xxxxxxx pracoviště XXX. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látku xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx monitorování xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx jejich překročení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x

x) hodnotit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodnocení ozáření xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx Xxxxx x xx xxxxxx xx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výpustí x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) druhy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x obecné postupy xxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx veličin xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxx radiační činnost, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx nahromadění radioaktivní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxx dávková optimalizační xxx xxx reprezentativní xxxxx 0,25 xXx xx xxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx 0,2 xXx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 0,05 xXx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vod.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mez xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přírodního zdroje xxxxxx stanoví Xxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxx xx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx x pracoviště, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studie.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reprezentativní xxxxx.

§83

Nelékařské xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx odůvodněno též x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přínos.

(2) Nelékařské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze provádět, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxx xxxxxxx, oprávněným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ozařována, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxx použity techniky xxxxxxx x nízkou xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx v xxxxx zvláštní účel xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen vést x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx, xx povinen dodržovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx vystavená xxxxxxxxxxxx ozáření musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ozáření x x možnostech xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx 3

Radiační xxxxxxx xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx

(1) Xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření xxx xxxxxxxxxxx výkonech x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx xxxx xxx používány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně.

(2) Xxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x radiodiagnostice x xxxxxxxxxxx radiologii běžně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon x xxxxxxxxx medicíně xxxxx prováděný xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úroveň xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx diagnostické referenční xxxxxx x běžné xxxxxxxx praxi musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prošetřit, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaznamenat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registrant toto xxxxxxxxxx prošetřit, xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x radiologické xxxxxxxx, x výsledek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5.

§85

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ozáření

(1) Držitel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ozáření xxxx povinni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x každého pacienta xxx xxxxxxxxx zvolené xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provádějící lékařské xxxxxxx xxxx povinni xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pacientům při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx radiologii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx službách, při xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záření x xxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxx xxxx se xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví rozsah, xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

§86

Vybavení xxxxxxxxxx x xxxxxx péče

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registrant xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vybavit xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx lékařské xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx ochrany pacienta x fyzické xxxxx, xxxxx xx poskytuje xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx diagnostické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx propuštěn xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx v §64 xxxx. 1,

x) xx xxxxxx o xxxxxxxx x bezpečném xxxxxxx xxxxxxx a

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokyny x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při lékařském xxxxxxx x vybavení xxxxxxxxxx pro rentgenovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx provádění léčebné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx léčebné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§87

Radiologické události

(1) Držitel xxxxxxxx xxxx registrant xxxx provádět lékařské xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registrant xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x radiologické xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxx následek xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx odpovídat riziku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx povolení xxxx registrant xxxx xxxx a uchovávat xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních.

(4) O xxxxxxx radiologické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registrant xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pro případ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx případu, xxx x xxxxxxxxxxxx události xxxxx dojít, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) obsah x xxxx xxxxxxxxxx záznamů x prošetření x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxx informování x závažné radiologické xxxxxxxx x lhůty x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx radioaktivního nerostu

(1) Xxxxxxx hornické xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpad12) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx při nakládání x ním xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx x podzemí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako činnost xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx má x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx zbytek xx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxxx xxxx xx xxxx hornické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zajistit xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx §149 x x případě překročení xxxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxx s jejich xxxxxxxxxx.

(6) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu.

§89

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx k výrobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx má x xxxxx vysokoaktivní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx příslušenství, xxxxxxx xxxxx, přepravního xxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xx vysokoaktivní xxxxx instalován.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vysokoaktivního xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§90

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx využití, xx xxxxxxx xxx xxxxxx neprodleně jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx uživateli.

(2) Držitel xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx jednoduchý xxxx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx, xxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xx xxxxxxx xxx předat na xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Držitel povolení x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem, na xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx nějž xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx zneškodnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podstaty.

§91

Xxxxxxxx zdroj

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného x xxxxx, shromažďování a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxx ionizujícímu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lidský xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x opatřeních při xxxxxx opuštěného zdroje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx x

x) pravidelně xxxxxx x skutečnostech podle xxxxxx x) xx x).

(2) Je-li nalezen xxxxxxxx zdroj

a) x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kovového xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx radiační ochranu xxxxxxxxx osob, xxxxx xx mohly xxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx nepovolaných xxxxxxxxx xxxx x

2. se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x tavbě, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

1. xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx, nebo

2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené x vyhledáním, bezpečným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx další xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx znám, xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2.

§92

Dovoz a vývoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Držitel xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje 1. xxxx 2. kategorie xxxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx x chystaném xxxxxx Úřad 30 xxx xxxxxx; součástí xxxxxxxxx xxxx být

1. xxxxx x druhu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x

4. xxxxxxxxxxxxx datum xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxx 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx trvalého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informovat x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx 30 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. identifikační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx příjemce x xxxxx o existenci x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx x

4. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx uskutečněním vývozu xxxx skutečné xxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx radionuklidového zdroje.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§93

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxx zvýšeného ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Pracovištěm x xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx je

a) xxxxxx xxxxxxx xxx letu xx výšce nad 8 xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx přírodního xxxxxxxxxxxx.

(2) Každý, kdo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx záření, xx povinen

a) zajistit xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx měření x xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pracovišti, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovníka,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §64 xxxx. 3 x

x) xxxxxxxxxx pracovníka x

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx,

2. výsledcích xxxxxx xx xxxxxxxxxx, osobních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a

3. xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxx ozáření.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx záření, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx nad 8 xx, na xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx člena xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1 mSv xx xxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnocení zvážit xxxxxx xxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx zvýšeným obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x četnost xxxxxx oznamování,

d) xxxxxx, xx jejímž xxxxxxxxxx xxxx být na xxxxxxxxxx x materiálem xx xxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx.

§94

Pracoviště se xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přírodního xxxxxx xxxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávku 6 xXx xx xxx, pracoviště xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ozářením x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxxxxx činnost, při xxx je provozováno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx záření, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxxx efektivní xxxxx pracovníka xxxxxxxxx 6 xXx xx xxx, označit xx x zabezpečit xxxxx xxxxxx nepovolaného,

b) xxxxxxx xxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxxx pracovníka kategorie X,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx riziku xx xxxxxxxxxx,

x) zajistit pracovníkovi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §80,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx pokynů xxx xxxx bezpečné xxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, xx pracoviště,

f) xxxxxxxx xxx pracovníka ochranné xxxxxxxx pomůcky,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření z xxxxxxxxxx zdroje záření

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §93 xxxx. 1 xxxx. b), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx neodůvodněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xxxxxxxxxx x pracoviště,

b) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x radioaktivní látce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látka xxxxxx xxx opakované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx b) xxxxxxxx x oznamovat Úřadu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracoviště x xxxxxxxxxx xxxxx něj x

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky.

(2) Xxxxxxxxxxxx látku lze xxxxxxxxx z pracoviště xxxxxxxxxxx v §93 xxxx. 1 xxxx. x) bez povolení Xxxxx, nejsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §93 xxxx. 1 xxxx. x) xxx povolení Xxxxx též x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx radioaktivní xxxxx xx xxxxx xxx 0,3 xXx.

(4) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pracoviště xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxx 60 xxx předem

a) druh xxxxxxxxxx radioaktivní látky,

b) xxxxxxxx radionuklidů v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látce,

c) xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx x

x) zhodnocení xxxxxxx jednotlivce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Radioaktivní xxxxx lze uvolňovat x xxxxxxxxxx stanoveného x §93 odst. 1 xxxx. x) xxx povolení Xxxxx xxx x případě xxxxxxx uvolňované xxxxxxxxxxxx xxxxx k výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k výrobě xxxxxxxxxx materiálu, xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxx 60 dní xxxxxx

x) xxxx uvolňované xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dobu x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx v radioaktivní xxxxx uvolňované x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx měření obsahu xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oznamování Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) hodnoty xxxxxxxxxxxx úrovní xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Existující xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Ozáření x xxxxxx na xxxxxxxxxx

§96

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z radonu

(1) Xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx ozářením x xxxxxx xx

x) pracoviště x xxxxxxx,

x) pracoviště, xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx s vodou x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx čerpací xxxxxxx, xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

x) pracoviště xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podlaží xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx vykonává xxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxxx pracoviště x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx

x) oznamovat Xxxxx xxxxxxxxx o pracovišti,

b) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx efektivní xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxx 100 hodin xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxx je měřením xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxx ozáření x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a

3. provedených xxxxxxxxxx ke snížení xxxxxxx x radonu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx umístěného x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi pracoviště x možným zvýšeným xxxxxxxx x radonu,

b) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx měření xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx efektivní xxxxx pracovníka,

c) rozsah, xxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x obsah xxxxxxxxx x pracovišti xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x četnost jejich xxxxxxxxxx Úřadu.

§97

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 překročit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 6 xXx xx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x radonu, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pracoviště nebo xxxx část, kde xxxx efektivní dávka xxxxxxxxxx překročit 6 xXx xx rok,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x radiačním xxxxxx na pracovišti,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na pracovišti xxxxxx pokynů xxx xxxx bezpečné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx dokumentace x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany.

Oddíl 2

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

§98

Xxxxxxxx pronikání xxxxxx xx stavby

(1) Xxxxx, kdo xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x obytnými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit stanovení xxxxxxxxxx indexu pozemku.

(2) Xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx místnosti, xxxx xxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nově xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx místnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx oznamuje, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx objemové xxxxxxxx radonu xx xxxxxxxxx stavbě.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexu xxxxxxx xx nemusí xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx konstrukce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrstvou, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx radonového xxxxxx xxxxxxx.

§99

Xxxxxxx xxxx přírodním xxxxxxxx ve stavbě

(1) Xxxxxxxx budovy s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx překročení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx usilovat o xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, jakého lze xxxxxxx dosáhnout při xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx x společenských xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx budovy xxxxxxxx xxxxx nebo školskému xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhodobém xxxxxx xxxxxxxxx osob xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxx uvedení xx xxxxxxx a xxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx radonu xx vnitřním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx ve xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 referenční xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx ke snížení xxxxxxx na xxxxxx xxx nízkou, xxxx xxx rozumně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx míru ozáření.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) kritéria xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx xxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx,

x) xxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vzduchu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx pobytovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx snižují xxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxx x xxxxxxxx materiál

§100

Voda

(1) Pitná xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) objemová xxxxxxxx xxxxxx překročí nejvyšší xxxxxxxxxx hodnotu, xxxx

x) xxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxxx x nebylo provedeno xxxxxxxx, které snižuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxx tak xxxxxx, xxxx xxx rozumně xxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx pitná voda xxxx jakost pitné xxxx xxxxx zákona x ochraně veřejného xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx") a xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xx vodě,

b) vést xxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xx vodě x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxx,

x) x xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx objemovou aktivitu xxxxxx xxx tuto xxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx míru ozáření xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hledisek, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx, x efektivní xxxxx x xxxx x x ní xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxx opatření, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v pitné xxxx pro veřejnou xxxxxxx a xxx xxxxxxxx balené vody xx xxx,

x) referenční xxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx vody xx trh,

c) xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§101

Xxxxxxxx materiál

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxx x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx nebo pobytovými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dodávání xx xxx není xxxxxxxx Xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obsahu přírodních xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx indexu xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx Úřadu x

x) při xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxxxx.

(3) Pokud výrobce xxxx dovozce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx měření obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx stavebním xxxxxxxxx xxxx překročena xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx systematické měření x xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx systematického xxxxxx a hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, způsob x xxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x četnost xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxx 4

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx situace x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx existujících expozičních xxxxxxxxx

§102

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx následek nehodových xxxxxxxxxxx situací nebo xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx situaci, xxxxx xx následkem xxxxxxxx expoziční situace xxxx ukončené činnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx újmy x důsledku ozáření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xx 1 xx 20 xXx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krmiva xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaminace pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx expoziční xxxxxxx.

(3) Existující expoziční xxxxxxx xxxxxxxxx x §96101, xxxxx jsou významné x hlediska radiační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §11 x xxxxxxxxx xx xxxx požadavky xxxxxx xxxxxx na plánované xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Správa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxx xx součástí národního xxxxxxxxxx havarijního xxxxx.

§103

Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přítomnosti xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx radonu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x pobyt xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pitné vodě xxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx.

(2) Dotace podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx poskytnuta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(3) Poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx orgán x xxxxxxxxx působnosti.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx, x xx po xxxxxxxxx míry xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx míru xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x), přijímá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x souhlasem Xxxxx xx předává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxx zprostředkování xxxxxx krajem,

d) náležitosti xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx expoziční xxxxxxx

§104

(1) Ozáření fyzických xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx každým, xxx xxxxxxx činnosti x xxxxx nehodové expoziční xxxxxxx, omezeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, omezením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx neodkladných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx potravin x vody,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Každý, kdo xxxxxxx x připravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx náklady na xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx jimi xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, kdo plánuje x připravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xx největší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o zavedení xxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxx musí xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx havarijního ozáření xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx situaci xx použijí limity xxx radiační xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 100 xXx xx xxx, xxxx

x) 500 xXx xx xxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx expoziční xxxxxxx s možnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx důsledky.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx zasahující osobu x zásahu xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyslání x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx se zásahem x o ochranných xxxxxxxxxx,

x) monitorování a xxxxxxxxx velikosti xxxxxxx xxx zásahu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předávání Úřadu x xxxxxxx, xx xx prováděno osobní xxxxxxxxxxxx,

x) vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx obdobná xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomůcky,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku x

x) xxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), zasahující xxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zásahu, je xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x zásahu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, postupovat xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyslání x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svým xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a požadavky xx xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zasahující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zásahem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xx x) x x),

x) xxxxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ozáření xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx monitorování Xxxxx.

XXXXX III

ÚPLNÉ VYŘAZENÍ

§105

(1) Xxxxxxx povolení x xxxxxxx vyřazení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 7 přílohy č. 1 tohoto zákona xx xxxx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxxxxxx prováděno, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. g) xxxx xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX PALIVEM

§106

Vymezení xxxxxxxxx pojmů x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx omezené umístění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxx znovu vyjmout,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxx umístění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx jej xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx z vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx materiál xxx xxxxx použití,

d) xxxxxxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údržba x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx úložiště radioaktivního xxxxxx po uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jaderným palivem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vyhořelého jaderného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§107

Základní pravidla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem x vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx zasílán x Xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx státu, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx, xx zpracování xxxx přepracování, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přepracování.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vzniklý x Xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Euratomu xxxx ve státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxx o obsahu xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxx republikou x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxx uzavřít, xxxxx xxxxx stát

a) xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx xx stran Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx nakládání x radioaktivním xxxxxxx x

x) xx xxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jehož xxx představuje vysokou xxxxxx bezpečného xxxxxxxxx x je rovnocenný xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx13), a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu je

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x

3. xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx republika je xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x vyhořelým jaderným xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §106 xx 117, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okolí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu x institucionální xxxxxxxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu.

§108

Koncepce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxx jaderným xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx havárii xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pravidelně vyhodnocuje, xxxxxxx jednou xx 10 xxx, a x xxxxxxx potřeby xx aktualizuje. X xxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx komisi.

(2) X xxxxxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxx jaderným palivem xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxx koncepce nakládání x radioaktivním odpadem x vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládání x radioaktivním odpadem x vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Postup xxx xxxxxxxxx průzkumného xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx chráněného území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxx obcí, xxxxxx xxxxxx příspěvek x jaderného účtu xxx §117 odst. 1, x jejich xxxxxx v těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§109

Xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxx se xxxxxx xx těžbě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxx, x na xxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx s radioaktivním xxxxxxx musí být xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x biologické xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ovlivnit.

§110

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem

(1) Xx doby, než xxxxxxxx jaderné xxxxxx xxxx xxxxxxx označí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx radioaktivního xxxxxx xx radioaktivní odpad xxxx než Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx nakládání s xxx, xxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s ním xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nakládání s xxx.

§111

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx původce xxxxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx strategii xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nést xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vzniku až xx xxxxxxx; smlouva x xxxxxxx práva xxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x nakládáním x xxxxxxxxxxxxx odpadem xx jeho xxxxxxx, xxxxxx monitorování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu po xxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pracemi; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx národní banky (xxxx jen "jaderný xxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x vést xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivního odpadu xxxx udržovány xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx uvážení všech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x radioaktivním odpadem xxxxx xx pracovišti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx shromažďování, xxxxxxx, zpracování, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů a

d) xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na zařízení xxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, úpravu, xxxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx radioaktivního xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx monitorování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu.

§112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou v xxxxxxxxxx povolení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, dojde-li x xxxxx radionuklidu do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prostorech a x množství, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§113

Xxxxxx, xxxx činnost x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejpozději do 31. ledna následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zúčtování k xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x prostředků jaderného xxxx xxxxxxxxx nároky x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx14).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Správy xx

x) xxxxxxxx, výstavba, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x uzavření xxxxxxx radioaktivního odpadu,

b) xxxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx s radioaktivním xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) správa xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kontrola rezervy xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provozu xxxxxx podmínek xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rezervy,

h) poskytování xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx,

x) nakládání x xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx materiálem xxxx jiným zdrojem xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x rozhodnutím Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx materiálem xxxx xxxxx zdrojem xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx xxxx xxxxxxxx státu,

l) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ionizujícího xxxxxx zajištěných xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §117,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §114,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx vyřazování x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ročního, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx.

(6) Xx financování xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. i) xx k) x xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx odpadem, xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu. Xxxxxx xx tento xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§114

Xxxxxxxxx staré radiační xxxxxx

Xxxxxx může poskytnout xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xx které xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x látek xxxx předmětů, xxxxx xxxx kontaminovány xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vyřazování x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Jaderný účet xx součástí xxxx xxxxxxxx finančních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx účtu xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) poplatky za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu na xxxxxxxxx xxxx xxxxx §116,

x) xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jaderném xxxx

(1) Xxxxxxx prostředky na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vydaných Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaných

1. xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx stát, xxxxx je xxxxx, xx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

3. Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou, Xxxxxxxxx xxxxxx xxx obnovu x xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x rozvoj,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx, xxxx

6. xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxx podle xxxx 3 xxxx 4.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 15 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx 2, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx b).

(5) S xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní účet, xxxxxxxxx xx a xxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx znalosti x obchodováním xx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxxxx pouze rating xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo certifikovanou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx agenturách15), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx.

§117

Xxxxxxxxx x jaderného xxxx

(1) Příspěvek x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxxxxxx území xx

x) xxxxxxxxx průzkumné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek x jaderného xxxx xx xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu x katastrálním xxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 60 000 000 Xx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kůry x ukládání radioaktivního xxxxxx x podzemním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x),

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

HLAVA X

XXXXXXXX ZA XXXXXXXX RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§118

Xxxxxxxx za xxxxxxxx radioaktivních odpadů xxxx

x) pravidelný xxxxxxxx x

x) jednorázový poplatek.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§119

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 1 XX.

§120

Xxxxxxx poplatku

Předmětem pravidelného xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx nebo x xxxx přepracování.

§121

Základ xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXx měřené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXx.

§122

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činí

a) 55 Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx energetické jaderné xxxxxxxx,

x) 30 Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§123

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx XXx x xxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxxxx období

Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

§125

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x prvnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx reaktorem.

§126

Xxxxxxxxxx přiznání

(1) Poplatník xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poplatkové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Správou nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tiskárny, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx.

§127

Zálohy xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx prostřednictvím xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxxx za poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx zálohové xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Záloha xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Jednorázový xxxxxxxx

§128

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Poplatníkem jednorázového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§129

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx radioaktivního odpadu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

§130

Základ poplatku

Základem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je množství xxxxxxxxxxxxxx odpadu v x3.

§131

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxxxxxxx poplatku činí xx

x) 200&xxxx;000 Kč xxx xxxxxxxxxxxx odpad xx xxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx

x) 300&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiný xxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

Výpočet xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa a xxxxx xxxxxxxx.

§133

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§134

Xxxxxxxxxx xxxxxx poplatků

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx účet se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§135

Správce xxxxxxxx

Xxxxxx poplatků xx xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx vykonává Správa.

XXXXX VI

SCHVALOVÁNÍ TYPU XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX MÍROVÉHO XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXX ZÁŘENÍ A XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx některých xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přepravy

§136

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxxxxx ukazatel, xxxxx xxxxx se omezuje xxxxxxxxxxx obalových xxxxxxx xxxx kontejnerů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx štěpné xxxxx během xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dílů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx držitel xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx uvedená jako xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přepravním indexem xxxxx přidělené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příjemcem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx xxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xxxx k níž xxx přeprava probíhá,

f) xxxxxx původu radioaktivního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx kterého xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) státem xxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx průvozu radioaktivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx jehož xxxxx xx přeprava radioaktivního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) štěpnou xxxxxx xxxxxxx uranu 233U xxxxx 235X, xxxxxxx xxxxxxxx 239Xx xxxxx 241Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radionuklidů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povrchu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,4 Bq/cm2 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx emitující xxxxxx xxxx nebo xxxx a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záření xxxx, xxxx 0,04 Xx/xx2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

1. nefixovaná xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x malou xxxxxxxxxxxxxxxx radioaktivní látka x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx, x ať xxx xxxx, nebo v xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) radioaktivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx těsně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx látkami x xxxxx xxxxxx obalového xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobků

§137

Výrobek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx jeho xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxx přepravu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx radioaktivní xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) radioaktivní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výrobek xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx byl xxxx xxx schválen Xxxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxx záření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, které uzavřený xxxxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj

1. xxxxxx pro použití xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není radiofarmakem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx

2. xxxxxx xxx xxxxxxx x průmyslových xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Výrobek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx x předvádění nebo xxxxxxxxx x zároveň xxxx xxxxx x xxxxxxx na trh, xxx xxxxxxx, dovážet, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 vyroben xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx, x Turecku xxxx v xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx stranou Dohody x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, uznávají xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň, jakou xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxx schválenému xxxx výrobku xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Obalový xxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx16), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx též v xxxxxxx, xx byl xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx států Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, x xxxxx xxxx vyrobeny nebo xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xx uznávají, pokud xxxxxxxx srovnatelnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x pokud xxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx typu výrobku.

§138

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Žádost x schválení xxxx xxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a technických xxxxx, x souladu x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x způsobu provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx jazyce zahrnující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a

g) xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx typu výrobku xxxxx §137 xxxx. 2 obsahuje

a) popis xxxxxxxx xxxxxxx výrobku,

b) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx formě,

c) údaje x technických parametrech xxxxxxxxxx záření a xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látku xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x příslušných vzdálenostech, x xxxxx xx xxxxxxx používán, včetně xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,1 x xx xxxxxxxxxx dostupného xxxxxxx výrobku, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x otevřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx-xx x uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx radionuklidu,

k) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahrnující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výrobku xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx xxx přiložena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dokumentace xxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx formy x radioaktivních xxxxx x malou rozptýlitelností xx dokumentace xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx ověřením, xxxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx žadatel oprávněnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souboru.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxx předkládána, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx x xxxxx x xx nedošlo x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx přiloží žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x dokumentaci xxxxxxx k žádným xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx výrobku,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx x schválení typu xxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx k žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx provedení dokumentace xxxxx odstavce 4.

§139

Xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx typu výrobku Xxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. omezení xxxxxxxx xx xxxxxxx obalového xxxxxxx,

4. xxxxx právních xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx typ xxxxxxxxx xxxxxxx schválen,

5. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozměrů, x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx typu xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x rozměrech xxxxxxx 21 xx x 29,7 xx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obalového xxxxxxx x rozsahu informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x žádosti,

9. xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obalového xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx umístění xx dopravním prostředku xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx,

10. xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dopravou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

11. výčet xxxxxxxx xxxxxxxx vzatých x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souboru,

12. xxxxxxxx x xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

13. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx látky,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, které má xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx souboru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx obalový soubor xxxxxxxx,

5. informace o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

6. xxxxxx okolní xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx X(X)17) xxxx výčet xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx X(X)17), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxx informací xxxxxxxxx x žádosti,

2. xxxx platnosti rozhodnutí,

3. xxxxx xxxxxxxx předpisů x mezinárodních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx výrobku x odkazy xx xxxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxx konstrukčního xxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x celkových xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 21 xx x 29,7 xx,

6. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx formu, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx výrobku xxxxxxxx, x

8. identifikaci výrobce x rozsahu informací xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxx xxxxx ionizujícího xxxxxx

1. identifikaci xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

2. xxxx platnosti rozhodnutí,

3. xxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxx kterých je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx konstrukčního xxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx, xx xxxxxxx je schválení xxxx xxxxxxx vydáváno,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

8. xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušek dlouhodobé xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§140

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx typem xxxxxxx

(1) Výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx trh jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každého xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx výrobku, dokládat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a výrobní xxxxx každého xxxx xxxxxxx oznamovat Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obalového xxxxxxx xxx přepravu, skladování xxxx ukládání radioaktivní xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx obalového xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vybraným xxxxxxxxx, jež se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58.

(3) Výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na trh xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx radiační xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx shody xxxx xxx v xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx

x) identifikační xxxxx osoby, xxxxx xx vydáváno,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx způsob ověření xxxxx a seznam xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx ověřovala xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vydávající xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Přeprava

Oddíl 1

Přeprava xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

§141

Xxxxxxxxxx přepravce xxx xxxxxxxx radioaktivní xxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx štěpnou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx přepravu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx radioaktivní nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxx přepravní xxxxx, xxxxx bezpečné xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příkony xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx radioaktivní xxxx xxxxxx látky,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx štěpné xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx zpřístupnit zásahové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Úřad, xxxxxxx xxxxxxx orgány, dopravce x další xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) označit radioaktivní xxxxxxx příslušnými xxxxx xxxxxx UN xxxxx,

x) xxxxxxx radioaktivní zásilku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušně xxxxxxx a opatřit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oranžovými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dopravní prostředek xxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx typ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, bezpečnostní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxx x xxx x závislosti xx xxxxxxxxxxxxx obsahu,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Hasičským xxxxxxxxxx sborem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx řád, a

m) x případě radiační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx vznik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad, xxxxxxxxx xxxxxxxx středisko Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného sboru Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx přes Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx prohlášení odesílatele xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxx Euratomu, schválené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x převzetí xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu x xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x dostupnost dokumentace xxxxxxxx x přepravě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx a xxxxx k xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxxxx, dopravního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxx České xxxxxxxxx xx státu, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx platného xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx má xxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu nebo xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx

§143

Xxxxxxxx x oblasti přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx standardního xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx18).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx více přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx vyhořelého jaderného xxxxxx lze xxxxx, xxxxx x něj xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) radioaktivní xxxxx xxxx vyhořelé xxxxxxx xxxxxx má xxxxxx fyzikální, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnosti,

b) xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx stejným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x týkají xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x

x) xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, vydat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

(4) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§144

Xxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Euratomu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx z Xxxxx republiky do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §143 xxxx. 1,

x) zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx na vlastní xxxxxxx, nelze-li přepravu xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx přepravy x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx právními xxxxxxxx8) x xxxxx-xx xxxxxx xxxx opatření x zajištění jaderné xxxxxxxxxxx, radiační ochrany, xxxxxxxxx bezpečnosti, zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx x zajištění jaderné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x zabezpečení.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Euratomu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxx zneužití,

c) x xxxxxxx, xx xx příslušný xxxxx xxxxxxxxx členského státu xxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx,

2. na xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene x) zaslána; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) se xxxxxxxx za vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

3. x případě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Euratomu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po

1. xxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx dodatečné lhůty x xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kterým xxxx žádost podle xxxxxxx x) xxxxxxx,

x) xxxx povolení xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxx18); doba xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxxx xxx 3 xxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x),

x) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) zašle xxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx vyplněnou xxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx vyhořelého jaderného xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neodůvodněných xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Euratomu.

(3) Xxxx může rozhodnout, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx nejsou x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx právními xxxxxxxx8) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členskými státy Xxxxxxxx, x neprodleně x xxx informuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Euratomu xxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx x řízení.

§145

Xxxxxxxx x České xxxxxxxxx do státu, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx

(1) Držitel radioaktivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxx žádost x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §143 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx zpětné převzetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx jaderného paliva xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními tohoto xxxxxx x x xxxxxx právními předpisy8) x xxxxx-xx xxxxxx xxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx zaslal xxxxxxxx x xxxxxxx radioaktivního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx standardního xxxxxxxxx xxxx vlastní xxxxxxxxxx stejného xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx celní xxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx přeprava xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx Xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx příjemcem xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu Euratomu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokument, xxxxxx xxx držitel xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxx xxx přepravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva z Xxxxx republiky do xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Euratomu,

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxx xxxxxxx x xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx v Xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 3.

§146

Xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx, do Xxxxx republiky je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vyhořelého xxxxxxxxx paliva formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx,

x) doložit Úřadu, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jaderné xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x jinými právními xxxxxxxx8) a xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přijal x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, technické bezpečnosti, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx a zabezpečení x

x) xxxxxx Xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhořelého xxxxxxxxx paliva ze xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx členskými státy Xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podle §144 xxxx. 2 písm. x) až g) x odstavce 3 x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx xxxxxx vyplněné příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§147

Přeprava xxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, kdy xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx radioaktivní xxxxx xxxx xxxxxxxx jaderné xxxxxx vstupuje, xx xxxxxxx

x) zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplnil x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přepravy radioaktivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhořelého jaderného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx převzal xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx jaderné xxxxxx, xxxxx-xx přepravu dokončit xxxx nejsou-li xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x ustanoveními tohoto xxxxxx x x xxxxxx právními předpisy8) x xxxxx-xx xxxxxx xxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události x xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx být schválena xxxxxxxxxxx orgány třetí xxxx, v níž xx xxxxxxx xxxxxx, x

x) zajistit, xxx xxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhořelého jaderného xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx mu xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx radioaktivního odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosáhly xxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxx, přes xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) sdělit Úřadu xx 15 dnů xx xxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx radioaktivní xxxxx xxxx vyhořelé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx místa xxxxxx, x

x) xxxxxx Xxxxx prohlášení příjemce xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou členy Xxxxxxxx, s průvozem xxxx členské xxxxx Xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx jehož území xxxxxxxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxx jaderné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxxxxx v Xxxxxxxx x

x) postupuje podle §144 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x odstavce 3.

§148

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 4, xxx xxxxx xx Xxxxx republika státem xxxxxxx, xxx není xxxxxx státem Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxx xxxxxxxx jaderné palivo xxxxxxxx, Úřad

a) do 20 dnů po xxxxxxxx žádosti o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jaderného paliva xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx Euratomu xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, pokud xx xx xxxxx; xx zkrácení xxxxx 20 xxx se xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx řádně xxxxxxxx,

x) x tom, že xxxxxxx x doplnění xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx xxxxxxxx týká,

c) xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx přepravu xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx,

x) uvede xxxxxx, xxxxx vedou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx radioaktivních látek,

e) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, který xxxxxxxx povoluje, x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx x 1 měsíc; xxxxxxxxx-xx se Xxxx xx xxxxx, xx xx za xx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) udělí souhlas xx xxxxxxx přepravou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jaderného paliva, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přepravou xxx průvozu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx přeprava xx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx podmínek x xx stejnými xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyplněné xxxxxxxxx xxxxx standardního xxxxxxxxx,

x) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) jeho xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) Xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxx vyplněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx Xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx vyplněna, x xx xxxxxxxx 20 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx 20 xxx, x xxxxx některý x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 dnů xx obdržení xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx lhůt xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x

2. xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx při stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zamítnutí xxxxxxxx.

(3) Úřad může xxxxxxxxxx, xx přepravu xxxxx dokončit, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členskými státy Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Euratomu xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x řízení.

XXXXX VII

MONITOROVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXX

§149

(1) Xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx za obvyklé xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měření, za xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx provádí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měřením x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pole xxxxxx x xxxxx radionuklidů x monitorovaných xxxxxxxxx x monitorovacích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v monitorovacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx vyhodnocením xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trasách x xxxxxx laboratoři,

d) xxxxxxxxxx xxx x monitorování Xxxxx, který provádí xxxxxx xxxxxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

x) Xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, správní xxxxxx xxxxxxx v §216 xx 218 x §220223, xxxxx, xxxxx má x držbě xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx získáváním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doprovázené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx x národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xx vybrané xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx xx umístěn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx se zdroji xxxxxxxxxxxx záření nebo xx xxxxx zóny xxxxxxxxxxx plánování, xx-xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx nehodové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx havarijní xxxxxxxxxxxx x podle xxxxxx rozsahu a x souladu s xxxxxxxxx monitorování může xxxxx rozsah x xxxxxx zapojení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xx havarijního xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx monitorování xxxxxxxx situace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nácviku x xxxxxxxxxxxx měření xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně.

(6) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) kritéria xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) obsah xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§150

(1) Držitel povolení x provozu xxxxxxxxxx XXX. kategorie, xxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x držitel xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx IV. kategorie xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx monitorování, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) strpět v xxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx národního xxxxxxxx monitorování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx cvičení xxxxx §156 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx výpustí x xxxxx a

f) vypracovat xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xx 15. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k výstavbě xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx laboratoř x xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x Evropskou xxxxxx,

x) předávat Úřadu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) vypracovat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolí x xxxxxx xx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxx 3 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx a Evropskou xxxxxx x

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx okolí.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxx měřicí laboratoří x xx xxxxxxxx xxxxxx laboratoře,

b) xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx.

XXXXX VIII

ZVLÁDÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§151

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx související xx vznikem radiační xxxxxxxxx události s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx situací x xxxxxxxxx následkům xxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx, xxxxxx neradiačních xxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxx,

x) připraveností x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, materiálních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejích xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx havarijního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx19) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx") a národního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§152

Xxx xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx věcech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x krizovém xxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx

(1) Podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xx zdroji ionizujícího xxxxxx xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx A xx X.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx mimořádná xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx prvního stupně, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx havárie.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, pracoviště xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx expozičních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§154

Xxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx události

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. b) x g), §9 xxxx. 2 písm. x), x), x) x f), §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x) x §9 xxxx. 4 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné události xxxxxxxxx ohrožení,

d) oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx radiační xxxxxxxxx události při xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx možných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, xxxxxx příčin x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vykonávání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jaderné xxxxxxx, nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx radioaktivní xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx.

§155

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx na radiační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x odezvě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravu xx

x) zjišťování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxxxxxx události xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx událost,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx mimořádnou událost,

i) xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) dokumentování xxxxxxxxxxxxx x odezvě na xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, národního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracoviště se xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxx havarijní plán xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§156

Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxx x odezvě na xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) neprodleně xxxxxxxx xx schváleným vnitřním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxxx vzniklou při xxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zasaženo (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba"), x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásahovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx seznámit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přepravy x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx určené x provedení zásahu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povolené xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, je-li také xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vnitřním havarijním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xx radiační mimořádnou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ověřováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx havarijního xxxxx, zásahové instrukce x xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx na radiační xxxxxxxxxx událost musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ročního plánu x xxxxxxxxx, a

g) xxxxxxxx xxxxxx sledovaných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx havarijním xxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx činností x xxxxx expozičních xxxxxxx, k nimž xx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx radiační xxxxxxx x zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předávat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

1. vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx Hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x krajskému xxxxx,

2. xxxxxxxxx radiačního xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra,

c) xxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx plánování x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §149 xxxx. 2 xxxx. b),

d) xxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxxxxx krajským úřadem xxxx Xxxxxxxxx záchranným xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx havarijního plánování xxxxxxxx x jódové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx obyvatelstvu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxxx xxx případ radiační xxxxxxx x pravidelně xx xxxxxxxxxxxx; základní xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kraje,

f) zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) pořídit, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx havarijního xxxxxxxxx xxxxxxx prvky varování20), x přípravě x xxxxxxxxx úkolů ochrany xxxxxxxxxxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cvičením21) xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x složkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, účinnost a xxxxxxxx xxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x národním radiačním xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx vyhodnocování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x na xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x předání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx x Hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx a

k) xxxxxxxxxx výroční xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx Xxxxx.

(3) Míru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x využíváním xxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na činnostech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx varování, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dohoda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx xxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx instrukce x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a četnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, vnějšího xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx připravenosti k xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx informací xxx případ xxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zajištění připravenosti x odezvě xx xxxxxxxx mimořádnou událost.

§157

Odezva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odezva xx radiační mimořádnou xxxxxxx prováděná vně xxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxx pracoviště xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xx radiační xxxxxxxxxx událost vzniklou xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxx neprodleně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx událost, dojde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx, realizovat xxxxxxxx x xxxx ochraně x xxxxxxxxxx x xxxx Úřad x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx pracoviště xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; součástí xxxxxxxx xxxx xxx x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranných opatření,

c) xxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxxx nebo podezření xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události Xxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx nehody xxxxxxx x podezřením na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jaderného zařízení xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxx příslušné starosty xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx územně příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, další xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxx řádem a xxxxxxxxx osoby,

d) xx xxxxxxxxxx s Hasičským xxxxxxxxxx sborem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájit xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23); xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x použití xxxxxx profylaxe,

e) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx hejtmanovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx x zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx j),

g) xxxxxxxx Xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o meteorologické xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx odezvy xx xxxxxxxx mimořádnou událost xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx havárii Xxxx x o xxxxxxxxxx jím vykonávaných x xxxxxxx odezvy xx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx xxx radiační xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx na možný xxxx radioaktivních xxxxx xxxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Hasičský xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x další xxxxxxx orgány a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádem,

i) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obyvatelstvo xxxxx xxxxxxxx havárií xxxxxxx o skutečnostech xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx programu monitorování xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx k xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovat průběh xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene a) xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx xx

1. 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. 1 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) evidovat x uchovávat xxxxxx x průběhu xxxxxx xx radiační mimořádnou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx 30 xxx xx vyhlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

n) spolupracovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx pravidla x xxxxxxxxx odezvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx událost xxxxx xxxxxxxx 2.

§158

Náprava stavu xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4 xxxxxx na zavedení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obyvatelstva.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x radiační xxxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxx x areálu xxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx nápravu stavu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx optimalizované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx IV. kategorie x provozu, xxxx-xx xxxxx obnovit jeho xxxxxx, x

x) poskytnout xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblasti xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx x podílet xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx x xxxxxx provádění xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx havárii.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX

§159

Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál xx X., XX. xxxx XXX. xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle jeho xxxxx x xxxxxxxxx x uvážením xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazení jaderného xxxxxxxxx do kategorie xxx xxxxx zabezpečení.

§160

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx I. xx XXX. xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxx zajištěna

a) xxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx zavážení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx 2 měsíce xxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 30 dnů xx doručení xxxxxxx Xxxxx x xxx.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. xx XXX. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§161

Prostory xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pro účely xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx na jaderném xxxxxxxx xx základě xxxxxxx možných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezeny a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž je xxxxxx x kontrolován xxxxx a xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být ohraničen xxxxxxxxxxxx zábrannými prostředky. Xxxxx xxxxxxxxx prostoru x xxxxxxx důležitého xxxxxxxx musí tvořit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. až XXX. kategorie je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx střeženého xxxxxxxx, chráněného prostoru, xxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx.

§162

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §159, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu x xxxx tak, xxx xxx chráněn před xxxxxxxxx nepovolaného.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxx prostor,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přímé xxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řízení xxxxxx xx radiační xxxxxxxxxx xxxxxxx podle vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řádu,

e) vstup xxx doprovodu xx xxxxxxx důležitého xxxxxxxx,

x) xxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx nachází xxxxxxx xxxxxxxx X. x XX. xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x ním.

§163

Xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx x oblasti zabezpečení xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx materiálu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x odstavce 5 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, evidence jaderných xxxxxxxxx, xxxxxxx ochrany x zvládání radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx organizační x xxxxxxxxx opatření x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderného xxxxxxxxx I. až XXX. xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vstupu x přístupu,

2. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx narušení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

3. xxxxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. xx III. kategorie,

d) xxxxxxxx oplocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx x kontrolu xxxxxx a xxxxxx xx něj x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, chráněném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důležitém xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx ostraha").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x technická xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§164

Xxxxxxxxxxx radionuklidového zdroje

(1) Xxxxxxx povolení vykonávající xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx x xxxxxxxxxxx používající xxxxxxxxx typ drobného xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstupňovaným xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx xxxxxxxxx x radionuklidovým xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x ověřit xxxx znalosti x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. až 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečení radionuklidového xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xx 3. kategorie xxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§165

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti nešíření xxxxxxxxx zbraní

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zařízením

a) xxxxxxx reaktor, kritický xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx jaderného materiálu,

b) xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx používán xxxxxxx materiál x xxxxxxxx xxxxxx xxx 1 efektivní xxxxxxxx25).

§166

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nešíření xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Osoba hodlající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx 200 dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxx základních xxxxxxxxxxx charakteristik26) do 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxx změny.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx jaderný xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx než 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx místa, xx xxxxxx je takový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx stínící xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podklady x xxxxxxxx xxxxxxxx27).

(4) Osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Euratomu xxxxxxxx xxxxxxxxx předávat Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxx xxxxxxxxx Úřadu. Tato xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazků plynoucích xx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxx xxxxxxxx od Xxxxxxxx komise.

(6) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx izotopu xxxxx x materiálu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx radionuklidu x materiálu, xxxxx xxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx materiálů, xxxxx jsou významné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jaderných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblasti x jiných položek x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x hlediska zajištění xxxxxxxx jaderných xxxxxx.

§167

Xxxxxxxxxx držitele povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jaderných zbraní xx xxxxxxx

x) umožnit xxxxxxxxx x jadernou xxxxxxxx xxxxx osobě x tomu oprávněné,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx x evidenci jaderných xxxxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bilance jaderných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) uchovávat xx xxxx 5 xxx,

x) zabránit zaměstnanci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx materiálu xxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxx zařízení okamžikem, xxx xx xxxxx, xx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jaderného xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x oblasti nešíření xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů,

d) xxxxx formulářů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu x Xxxxxxxx xxxxxx.

§168

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vybranou xxxxxxx x jaderné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxxx položky x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx přijímající xxxx xxxx záruku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx státu"). X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, který xx xxx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx oblasti je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx, název x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jaderné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

§169

Dovoz xxxxxxxxx materiálu x vybrané položky x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

(2) Xxxxxxx povolení x dovozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxx x jaderné xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblasti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Koncový xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§170

Vývoz xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jaderné xxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx stát je xxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přijímající xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx zárukám Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx výzkumu a xxxxxx, projektování, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx obohacování xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx následného xxxxxx položky dvojího xxxxxxx x jaderné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx státem.

(2) Xxxxxxxx x vývozu xxxxxxx xxxxxxx použití v xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx pouze xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě xxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxx x xxxxxx položky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v jaderné xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele o xxxxxxxx xxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele.

§171

Xxxxx xxxxxxx dvojího xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx učiní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx Xxxx vydá xxxxx xxxxx xxxx bydliště xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republiky položku xxxxxxx použití xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních smluv, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x dovozu xxxxxxx dvojího použití x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dovozu oznámit Xxxxx

x) termín xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx, xxxxx x specifikaci xxxxxxx dvojího xxxxxxx x jaderné oblasti xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x souladu x prohlášením xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jaderné xxxxxxx jinému xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uživatel x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx se jedná x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uživatele x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele.

§172

Xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx průvozu xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx jaderné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx oprávněn x nakládání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxx x xxxxxxx x uskutečněných xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo průvozech xxxxxxx xxxxxxx od xxxxx kalendářního xxxx, xx kterém se xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx

1. jaderným xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 5 let,

2. vybranou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§173

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx transferu xxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx použití jaderné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, název x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx položkou xxxxx xxxxx x xxxx oprávněné x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x záznamy o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 5 xxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx použití x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§174

Zajištění xxxxxxxxx s xxxxxxxxx jaderným xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx nalezeného jaderného xxxxxxxxx znám xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx uloženou xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, Xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx převzít xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx vrácením xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx známý xxxxxxxx jaderného materiálu. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěn, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx jaderným xxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PŘESTUPKY

HLAVA I

PŘESTUPKY XXXXXXXX XXXXXXXX

§175

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem povolení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx podmínky povolení xxxxx §21 odst. 1 xxxx. c),

b) x xxxxxxx s §22 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §24 nepostupuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zásadami xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §25,

x) poruší xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kategorizaci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx stanovené měřidlo xxx xxxxxxxx ověření x účelu, xxx xxxxx xxx předmětný xxxx měřidla vyhlášen xxxx stanovený, v xxxxxxx se zákonem x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxx xxxxxxx s xxxxx posledního ověření x xxxxxxxxxxx tato xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x), nebo

c) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§176

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1, §9 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x §9 xxxx. 2 písm. x) bodě 7, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx, xxxx

x) držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 3 x 4 x v §9 xxxx. 6 xxxx. x), provádí-li xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx 30.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§177

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí, xxx xxxxxxx zařízení xx zahájení xxxxxxxx xx xx vyřazení x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §46,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §48, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1,

x) x rámci xxxxxxxxxxx připravenosti jaderného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a pracovníků xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx reaktorem xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2, xxxx

x) x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyzkoušení xxxxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §50 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do jaderného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx reaktorem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §52 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx připravenosti jaderného xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1 písm. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx c), odstavce 3 xxxx odstavce 4, xxxx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§178

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 odst. 1 xxxx. x), se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx připravenosti jaderného xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx aktivního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1,

b) před xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

c) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxx vybrané xxxxxxxx před úspěšným xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §58 odst. 5, xxxx

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 1 nebo 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickými xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §55 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx některého x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1 písm. x) xx x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 x 3 nevytváří rovnoměrně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxx x §51 odst. 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §56 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4, nebo

b) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2.

§179

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2, xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx §64,

b) xxx výjimečném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §65,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66,

x) x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1,

x) x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. a) až x) xxxx f),

f) xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §74 odst. 1 nebo 3,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx bezpečný provoz xxxxxxxxxx podle §75 xxxx. 1,

x) xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1, xxxx

x) xx xxxxxx x externímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §79.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) nebo x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x).

§180

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí soustavný xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 až 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 odst. 2 xxxx. b) xxxx x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 nebo 2.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. kategorie xxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §75 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. kategorie xxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx pro práci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, nebo

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 3 xx 5.

§181

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. b), d) xxxx e), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ozáření, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností podle §8487.

(4) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §89 odst. 1.

(5) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4, nebo

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3.

§182

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro který xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x bezpečnému xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 2.

(3) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx xxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx skladu xxxxx §90 xxxx. 3 nebo 4.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) bodě 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 1. xxxx 2. kategorie xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj x xxxxxxx s §92 xxxx. 2 nebo 3.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§183

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §111 odst. 1 xxxx 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §112 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§184

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx uvedeného x §150, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §150.

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 1 xxxx §157 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx 2 a xxxxx xx stanovenu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxx xxxxxxxxx připravenosti x odezvě na xxxxxxxx xxxxxxxxxx událost xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2.

(4) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxx nápravě xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §158 odst. 2.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§185

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx h) x x §9 xxxx. 5, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxx §160 xxxx 161,

x) nezajistí zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, podle §162 xxxx. 1, nebo

c) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §163 odst. 1.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 5, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, nebo

c) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo c).

§186

Xxxxxxxxx registranta

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem,

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §25,

x) xxxxxx xxxxxxxxx vést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností podle §68 odst. 1,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace nesplní xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 3,

x) v xxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pracoviště podle §75 odst. 1, xxxx

x) xx xxxxxx x radiačnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jenž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §8487.

(4) Xx přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), nebo

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§187

Xxxxxxxxx ohlašovatele

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx při xxxx xxxxxxxxx nesplní některou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §71.

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx používajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx bezpečný xxxxxx pracoviště xxxxx §75 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xx ohlašovatelem používajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj xxxxx §164 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ohlašovatelem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx položkou jiné xxxxx xxx xxxxxxx x §173 xxxx. x).

(5) Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§188

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednání xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx e),

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykonávání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepostupuje xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c),

d) xxx využívání jaderné xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx expozičních xxxxxxx xxxxxxxxx, nepřijme opatření xxxx xxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx hodnocení xxxxx §5 odst. 5,

x) xxxxxxxxx systém zpětné xxxxx xxxxx §5 xxxx. 7,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup podle §5 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než mírovým xxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx některou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 nebo 8, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. j),

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), nebo

d) 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§189

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx vyžadující povolení xxxxx §9 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx ohlášení xxxxx §11 vykonává bez xxxxxxxx.

(2) Fyzická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx vykoná xxxxxxx xxxxxxx důležitou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx radiační xxxxxxx xxx oprávnění xxxxx §31.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právním nástupcem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zaniklo, nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přeměnou, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolované xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx registranta, xxxxx registrace xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx po xxxx, po kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 5.

(5) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxx přestupku tím, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx 30.

(6) Za přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxx

x) 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§190

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx shodu vybraného xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxx vybraného xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §58 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx vybrané zařízení xx účelem xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx zařízení xxxxx §58 odst. 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádí jeho xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx prověřování shody xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx požadavky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace podle §62,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx §66, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povahy podle §102 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx situaci, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx expozičních situací, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nezajistí xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel xxxx ozářením xxxxx §81 odst. 1.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx meze xxxxx §82 xxxx. 1.

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§191

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §79 odst. 2 xxxx. b), se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §79.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je provozovatelem xxxxxxxxxxx nebo kontrolovaného xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §79.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxxx radiačního xxxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby podle §80.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx má x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx související xx získáváním radioaktivního xxxxxxx xxxx xx xxxx hornické činnosti xxxxxxxxxxx výskytem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx v §88 xxxx. 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nestrpí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx se zajištěním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhledávání xxxxxxxxxx zdroje xxxxx §91 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxx

x) xxx xxxxxx opuštěného xxxxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §91 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 6 xxx xxxxxx pokutu xx 500&xxxx;000 Xx.

§192

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx níž je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 2 nebo 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §94 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uvolňuje xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvýšeného xxxxxxx z přírodního xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx činnost, při xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx provozováno pracoviště xx zvýšeným xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 5.

§193

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx pobytovými xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx budovy x obytnou xxxx xxxxxxxxx místností, x xxx xxxx zjištěno xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx objemové xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §99 xxxx. 1 xxxx 4.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx budovy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhodobém xxxxxx xxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 odst. 2 nebo neprovede xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§194

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §101.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx zasahující xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx souhlas zasahující xxxxx podle §104 xxxx. 6 xxxx 8.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4.

§195

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že s xxx xxxxxxx x xxxxxxx x §108 xxxx. 2 nebo §109 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §110 xxxx. 2 ztíží xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx xx xxxxxxx nakládání x xxx,

x) xxxx xxxxxxx radioaktivního odpadu x xxx nakládá x rozporu s §111 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx, vyrábí, xxxxxx xxxx distribuuje xxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobku, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxx osobou uvádějící xxxxxx xxxxxxx na xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx shodu xxxxxxx xxxx výrobku se xxxxxxxxxx typem podle §140 xxxx. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx shody při xxxxx xxxxxxxxxxx podle §140 odst. 3.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§196

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx přepravcem xxxxxxxx x tomto xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1, nebo

b) při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §141 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §144 odst. 1 xxxx xxxxx §145 xxxx. 1.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhořelého jaderného xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, do České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 1.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §147 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §147 odst. 1 xxxx. x) xx x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§197

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jaderné oblasti, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že s xx nenakládá v xxxxxxx s prohlášením xxxxx §171 xxxx. 1.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nezajistí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §174.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X PŘESTUPKŮM

§198

Promlčecí doba xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§199

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx vybírá Úřad.

(3) Xxxxx pokuty za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx dvojnásobek, nejvýše xxxx xx částku 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xx týž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx 1 xxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX

§200

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx vykonává xxxxxxxx dodržování tohoto xxxxxx, právních předpisů xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx určených xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látek.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx mírového xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) osoby působící xxx monitorování radiační xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany,

f) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybraného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x mírovému xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§201

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pověření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx formu xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Průkaz xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx inspektora,

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podpis inspektora,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) název x xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxx kontroly inspektorem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prací xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

§202

Xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly

(1) Xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsah x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radiační xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění radiační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx inspektor xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli externího xxxxxxxxxx xxxx externímu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zajišťuje xxx vlastní radiační xxxxxxx.

§203

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx nápravy

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zdrojem xxxxxxxxxxxx záření,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx takového xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonávání xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, je-li x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

g) xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx transfer x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx republiky xxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx jaderné xxxxxxx xxxx průvoz xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx jaderné bezpečnosti x radiační ochrany, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx distribuci xxxxxxx, jehož xxx xxxxx schválen Xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx měl xxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxx z prodlení.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zdrojem ionizujícího xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx dosah xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxxxxxxxxx xxxxx. Odmítá-li xxxxxx, xxxx tato xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odňata. X vydání nebo xxxxxx sepíše inspektor xxxxxx záznam. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kontrolovaná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxx xxxxxxxx materiálem nebo xxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxx uloží xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxx jiné xxxxx, xxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx osobu, x xxxxx x xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx proti xxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx oznámení, xxxxx-xx x xxxx dodatečně, xxxxxxx x odůvodněné xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřad. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx konečné.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx materiálu nebo xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvá xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, případně do xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, že s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nakládá xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x kontrolovanou xxxxx x tom xxxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxx pokyn odvolán, xxxx xxx kontrolované xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx inspektor xxxxxx.

§204

Xxxxxxxx x nápravě

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využíváním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovit xxxxx x uskutečnění xxxxxxxx x nápravě.

(2) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx opatření x xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§205

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx28) provádějí xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx stanoví. Xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx x doprovodu xxxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx energii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x rozsahu x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx smlouva xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx monitorování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx mezinárodní kontroly xxxxxxx.

XXXXX II

VÝKON XXXXXX XXXXXX

§206

Xxxxxx vykonávající státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx správu xxxxx xxxxxx zákona vykonávají

a) Xxxx,

x) vláda,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo financí,

g) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí,

i) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) Hasičský xxxxxxxxx sbor České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx

§207

(1) Xxxx je xxxxxxxxx správním xxxxxx xxx xxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx záření.

(2) Sídlem Xxxxx xx Praha.

(3) X čele Úřadu xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxx; xxxxx, jmenování x xxxxxxxx předsedy xx řídí zákonem x státní xxxxxx. Xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 16. xxxxxxx třídě xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx.

§208

Úřad

a) xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxxxx registrace xxxxxxxx x přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx výrobků,

c) uděluje xxxxxxxxx k vykonávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolované xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sleduje a xxxxxxxx xxxx ozáření x reguluje ozáření xxxxxxxxx osob včetně xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x řešení xxxxxxx x informování x xxxx,

x) xxxxxx, eviduje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx záření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxxxxx základní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx, Evropské komisi x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx x zajišťuje xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předpisů Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx materiálem x xxxxxxxxxxxxxx zdrojem,

l) xxxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx není odstraňován xxxxxxx stav, a xx včetně případů, xxx xxxx nalezeny, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předkládá vládě x xxxxxxxxxx jednou xx rok zprávu x xxx činnosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx situací,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxx stavebního zákona xx xxxxxxx, xxx xx umístěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu; Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxxxxx radiační ochrany xxxx monitorování xxxxxxxx xxxxxxx přípustný a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx záměr provést,

q) xxxxxx vyjádření pro xxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx x významných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x hlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxx události x xxxxxxxxxxxx události, xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pro regulaci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a stanovuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních situací,

t) xxxxxxxxx obyvatelstvo o xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx ze xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x denní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 10 x3 nebo zásobujícího xxxx xxx 50 xxxx, xxxxx xxxx xxxx voda xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§209

Xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx jeho schválení xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §149 xxxx. 2 xxxx. a),

b) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx měření xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx výsledky x xxxxxxxx data x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx29),

x) xxxxxxxxx x provádí xxxxxxx a havarijní xxxxxxx pro odezvu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovává xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx národní radiační xxxxxxxxx plán xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X, X, X a X xxxxx §153 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obyvatelstva xxx xxxxxx radiační xxxxxxx x ochranných xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, které xx xxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxx učinit; xxxxxxxxxx předběžná xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x pravidelných intervalech x xxxxxxx, když xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx havarijního xxxxx x na základě xxxxxxxx prováděného monitorování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx xxxx xxxxxx upřesnění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zónu xxxxxxxxxxx plánování, a x krocích x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx vývoje radiační xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx informování zajišťováno xxxxx xxxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxxx se x rozsahu xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxx havarijního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzájemného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vně areálu xxxxxxxxx zařízení,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx havárie xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Euratomu Evropské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státům Xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčeny, x x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx získané informace xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx havárie xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, a x krocích x xxxxxxxxxx, které xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§210

Vláda

Vláda xxxxxxxxx

x) statut Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx,

x) národní xxxxxxxx havarijní xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x monitorování xxxxxxxx situace na xxxxx České republiky.

§211

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx orgány

(1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx ochranných opatření x oboru své xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxx x Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx radiačního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxx schválení jej xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx něj,

b) metodicky xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jejich postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel x radonu x xxxxx národního xxxxxxx xxxxx xxx regulaci xxxxxxx obyvatel x xxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§212

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx x vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §108, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel x xxxxxx se xxxxxx na informování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx metod x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§213

Ministerstvo xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx x projektové xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§214

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařské pomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx regulaci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx podílí xx informování a xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxx skupin v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x radonu x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx snižování xxxxxx xxxxxxx.

§215

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx radonu x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xx vnitřním xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx odůvodněných xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pitné xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx potřebu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx účet.

§216

Ministerstvo xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §149 x provádí xxxx xxxxxxxxxxxx na monitorovacích xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx zřízených xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx x příspěvkových organizacích x v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podnicích,

c) xxxxxxxxx Úřadu informace xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x dávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x něj poskytuje xx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx závazné stanovisko x rozhodnutí Xxxxx x xxxxxxxxxx základní xxxxxx.

(2) Činnosti zvláště xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vybraní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx x příspěvkových organizacích xxxxxxxxx Ministerstvem obrany xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx založených.

§217

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §149, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zajišťuje xxxxxxx měřicí xxxxxxxxxx x její xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rámci národního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel x radonu xx xxxxxxxxxxx x vzdělávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx před xxxxxxxx x xxxxxx x xx vývoji metod x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx tohoto ozáření.

§218

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §149 a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx havarijním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx účast x xxxxxxxxxxxx měření,

b) x xxxxx národního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x profesních xxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xx vývoji xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx ozáření.

§219

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se podílí x xxxxx národního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx ozářením x xxxxxx x xx xxxxxx metod x technologie xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§220

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx podílí xx monitorování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §149 x provádí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx právním xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx něj vztahují, x o xxxxxxx, xxxxx je nutné x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx učinit; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x informování musí xxx prováděno xxx xxxxxxx, opakovaně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, když dojde x významné xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstvo xxxxx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxxx xxxxxxx o

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx radiační xxxxxxx,

2. xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xx x daném xxxxxxx třeba,

e) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) s xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx spojenou x podezřením xx xxxxx xxxx radioaktivních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x radiační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jódové xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx obyvatelstva xxxxxxxx x jódové profylaxi.

§221

Xxxxxxx České republiky

Policie Xxxxx republiky

a) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace xxxxx §149,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx I. x XX. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostor,

e) umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Policie České xxxxxxxxx.

§222

Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx radiační situace xxxxx §149 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§223

Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx inspekce

Státní xxxxxxxxxx x potravinářská inspekce xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace xxxxx §149 a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx místech.

§224

Krajský xxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Krajský xxxx

x) spolupracuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxxx obyvatelstva x xxxx havarijního plánování xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx plánování x xxxxxxx radiační havárie x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx, x o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx předběžné xxxxxxxxx xxxx xxx aktuální x xxxxxxxx x xxxxxxxxx a informování xxxx xxx prováděno xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, když xxxxx x významné xxxxx,

x) v rámci xxxxxxx obyvatelstva před xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. se xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x vyšší xxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vnitřním xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx obyvatelstva o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx koncentrace radonu x xxxxxx,

2. kontroluje xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx x přírodního xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx kraje

a) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx havárie xxxxxxx xx území xxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nehody nebo xxxxxxxx havárie,

2. xxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx x

3. opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, je-li to x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) x Hasičským xxxxxxxxxx sborem České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§225

Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx radiační xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx možný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx šíření ionizujícího xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx havárie xxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nehody xxxx xxxxxxxx havárie,

2. krocích, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obyvatelstva, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xx x xxxxx případě xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a hejtmanem xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.

§226

§226 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX PÁTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Společná xxxxxxxxxx

§227

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 98/34/ES xx xxx 22. června 1998 x postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx norem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

§228

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich změny, xxxxxx-xx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nacházející se xxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx s možným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zvládání radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx, zabezpečení x nakládání x xxxxxxxx materiálem, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem.

Xxxxxxxxx ustanovení

§229

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx x tomto xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, do 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, jde-li x xxxxxxxx x xxxxx expozičních xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxx §16 s xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 xxxx. x). X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí, xxxxx se předkládají x rozsahu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx povolovanou xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. kategorie musí xxx uvedena xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xx dobu, xx xxxxxx byla vydána, xxxxxxx však na xxxx 10 let, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx x fyzické xxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, k xxxxx xx xxxxxxxxxxx vztahuje. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx zákona č. 18/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx registraci podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx registranty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uplynutím 5 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§230

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxx xx přípravu xxxxx §70 odst. 1 xxxx. a) xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx držitelem xxxxxxxxx x vykonávání soustavného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Používání xxxxxx xxxxxxxxxxx drobných xxxxxx ionizujícího záření, xx kterému xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx ohlášené xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Typově xxxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx bylo ohlášeno Xxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx používat xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výrobku xxxxx tohoto xxxxxx x pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§231

(1) Platnost oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají bezprostřední xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a činností xxxxxxx důležitých z xxxxxxxx radiační ochrany xxxxxxxx podle xxxxxx č. 18/1997 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, skončí uplynutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx beze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx činností, které xxxx bezprostřední vliv xx xxxxxxxx bezpečnost, x činností xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx vydáno xx xxxx neurčitou, xx povinen xx xxxxxxxx další odborné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x odvrácení xxxx snížení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zavést xxxxxx řízení, xx xxxxxxx jej xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx na systém xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zabezpečování xxxxxxx schválený podle xxxxxx č. 18/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, pro které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx systému xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx činnosti x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§232

(1) Sledovaná a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie A xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexu xxxxxxx zahájené xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxxx radonového xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx radonu zahájené xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx považují za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Rezerva xx zajištění xxxxxxxxxx x provozu jaderného xxxxxxxx xxxx pracoviště XXX. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx IV. kategorie xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pracoviště XXX. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 2 až 4 x xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(6) Řízení xxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx navrhovaná xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů x považuje xx xx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx Xxxxxx podle xxxxxx zákona.

§233

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx Xxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxx poplatkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx zákona č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §162 xxxx. 2 x xxxxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx doby splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebylo x xxxxxx x xxxx xxxxx vydáno rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx citlivé xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxx osobě x xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx plánování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení Xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx havarijního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se považují xx inspektory xxxxx xxxxxx zákona.

(8) Xxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xx jaderný xxxx podle xxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§234

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Úřad xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vláda xxxxxxx xx 4 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx radiačního havarijního xxxxx nejpozději xx 2 xxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Seznámení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxxx §156 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx provedeno xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§235

(1) Informace x xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxx §93 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stanoveným x §96 xxxx. 1 xxxx. a) a x) musí být Xxxxx xxxxxxxx do 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Informace x xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx x významnému zvýšení xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx. b) x §96 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxx. x), je povinen xxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §96 xxxx. 2 do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx ustanovení

§236

Úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6 xxxx. 8 xxxx. x) a x), §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. x), xxxx. 4 xxxx. x) x b), §17 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §18 xxxx. 5, §24 odst. 7, §25 odst. 2 xxxx. x) až x), §29 xxxx. 7 xxxx. x) xx g), §30 xxxx. 9 xxxx. x) a x), §31 xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §32 xxxx. 10 xxxx. x) xx x), §33 xxxx. 8 písm. x) xx x), §44 xxxx. 4 xxxx. a) xx x), §45 xxxx. 4, §46 odst. 8, §47 odst. 4 xxxx. x) xx x), §48 xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §49 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §50 xxxx. 4, §51 xxxx. 6 xxxx. x) x b), §52 xxxx. 2 xxxx. x) a b), §53 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §54 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §55 xxxx. 2, §56 xxxx. 2 xxxx. x) a b), §57 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §58 odst. 7 xxxx. a) xx x), §59 xxxx. 4 písm. x) a b), §60 odst. 4 xxxx. x) a x), §61 odst. 6 xxxx. x) xx x), §63 xxxx. 6, §66 xxxx. 6 písm. x) xx x), §67 xxxx. 4, §68 odst. 2 xxxx. x) až x), §69 xxxx. 2 xxxx. x) xx e), §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §71 xxxx. 2, §72 odst. 5 xxxx. a) xx x), §73 xxxx. 3 xxxx. a) xx e), §74 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §75 xxxx. 5 xxxx. a) xx x), §76 odst. 6, §77 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §78 xxxx. 3 písm. x) až f), §79 xxxx. 9 xxxx. x) xx x), §81 odst. 3 písm. a) xx x), §82 xxxx. 4, §83 xxxx. 7, §84 xxxx. 6 písm. x) x b), §85 xxxx. 4, §86 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), §87 xxxx. 5 xxxx. x) xx d), §88 xxxx. 6, §89 xxxx. 2, §93 xxxx. 4 xxxx. x) až d), §95 xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §96 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), §98 xxxx. 4, §99 xxxx. 5 písm. x) x b), §100 odst. 3 xxxx. a) xx x), §101 xxxx. 4 xxxx. x) xx d), §103 xxxx. 6 xxxx. x), §104 odst. 9 xxxx. a) xx x), §111 xxxx. 3 písm. x) xx x), §112 xxxx. 2, §137 odst. 6, §138 odst. 6 xxxx. x) až x), §141 xxxx. 3 písm. a) xx x), §143 xxxx. 4, §149 xxxx. 6 xxxx. x) xx d), §150 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §153 odst. 3, §154 odst. 3, §155 xxxx. 3 xxxx. a) x x), §156 xxxx. 4 písm. x) xx x), §157 xxxx. 3, §158 xxxx. 3, §159 xxxx. 2, §160 xxxx. 6, §161 xxxx. 4, §163 xxxx. 2 xxxx. a) x x), §164 xxxx. 2, §166 odst. 6 xxxx. x) xx d), §167 xxxx. 2 xxxx. x) xx d), §169 xxxx. 4, §170 xxxx. 4, §171 xxxx. 5, §211 xxxx. 2 x §220 xxxx. 2.

§237

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxx xxxxxx vyhlášku xxxxx §108 xxxx. 3 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 6 xxxx. b) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) a §75 odst. 5 xxxx. d).

§238

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 11/1999 Sb., x zóně havarijního xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx vlády č. 416/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

3. Nařízení xxxxx č. 73/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přepravou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx.

4. Xxxxxxxx vlády č. 399/2011 Sb., x poplatcích xx xxxxxxxx činnost Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx.

5. Nařízení vlády č. 46/2005 Sb., kterým se xxxx nařízení xxxxx x. 416/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx odvodu a xxxxxx jeho placení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 341/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 416/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx příspěvku xxxxx a pravidla xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 46/2005 Sb.

7. Xxxxxxxx vlády č. 461/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 416/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx původci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a pravidla xxxx poskytování, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 144/1997 Sb., o xxxxxxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jaderných xxxxxxxx a x xxxxxx zařazování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 146/1997 Sb., xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx mají xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 215/1997 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx významných zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Vyhláška č. 106/1998 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxx.

12. Vyhláška č. 195/1999 Sb., x požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Vyhláška č. 307/2002 Sb., x radiační xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 317/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souborů xxx xxxxxxxx, skladování a xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů x radioaktivních xxxxx, x typovém schvalování xxxxxx ionizujícího záření x x přepravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx).

15. Xxxxxxxx č. 318/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jaderných zařízení x xxxxxxxxx se xxxxxx ionizujícího xxxxxx x x požadavcích xx xxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx řádu.

16. Xxxxxxxx č. 319/2002 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

17. Xxxxxxxx č. 360/2002 Sb., xxxxxx xx stanovuje xxxxxx xxxxxx rezervy xxx xxxxxxxxx vyřazování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracoviště XXX. xxxx XX. xxxxxxxxx z xxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 419/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 185/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx pracoviště XXX. xxxx XX. xxxxxxxxx x provozu.

20. Xxxxxxxx č. 309/2005 Sb., x zajišťování xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 461/2005 Sb., x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dotací xx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx veřejné xxxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx č. 462/2005 Sb., o xxxxxxxxxx x sběru xxxxxxxxx x vyhledávání xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

23. Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému xxxxxxx při xxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnostních xxxx.

24. Vyhláška č. 165/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblasti.

25. Xxxxxxxx č. 166/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jaderné xxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 213/2010 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů x oznamování údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx č. 500/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Státního úřadu xxx jadernou bezpečnost x. 144/1997 Xx., x xxxxxxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x jejich zařazování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxx č. 315/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 146/1997 Xx., kterou xx stanoví xxxxxxxx, xxxxx xxxx bezprostřední xxxx xx jadernou xxxxxxxxxx, x činnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na kvalifikaci x odbornou xxxxxxxx, xxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků.

29. Xxxxxxxx č. 499/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx bezpečnost x. 307/2002 Sb., x xxxxxxxx ochraně.

30. Xxxxxxxx č. 389/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx x. 307/2002 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 499/2005 Xx.

31. Vyhláška č. 77/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 317/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, skladování x xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxxxxxxxx látek, x typovém xxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x typovém schvalování x přepravě).

32. Xxxxxxxx č. 2/2004 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 318/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

33. Xxxxxxxx č. 27/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost x. 319/2002 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx monitorovací xxxx.

§239

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017.

x x. Xxxxxxx-Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Příloha x. 1 x zákonu x. 263/2016 Sb.

Dokumentace xxx xxxxxxxxxxx činnost

1. Činnosti xxxxxxxxxxx s využíváním xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, je xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,

3. analýza potřeb x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jaderného xxxxxxxx,

5. xxxxxxx monitorování,

6. záměr xxxxxxxxx zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxxxxx výstavby,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxx povolovanou činnost, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, je xxxxxxxxxxx:

1. program xxxxxxx xxxxxx,

2. limity x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zařazení vybraných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxx činností xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxxx, xxxxxxx přípravy a xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxx systému přípravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. program xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx do xxxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

11. předběžný plán xxxxxxxxx fyzické xxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

13. xxxxxxx monitorování,

14. xxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx mimořádné události xxx období xx xxxxxxxx výstavby xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vyřazování x xxxxxxx,

15. vnitřní havarijní xxxx,

16. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

17. xxxxxxxxx xxxxxxx řízeného xxxxxxxx,

18. xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

19. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

20. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxx,

21. xxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxx xxxxxxxxx cyklu jaderného xxxxxxxx následujících xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2, 3, 5, 11, 13, 15 x 16 xxxxxxxxx Úřad.

c) Xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx, xxxxxx xx první xxxxxxxxx spouštění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrol,

4. xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxx fyzikální xxxxxxxxx jaderného zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxx vybraných xxxxxxxx xxxxxx zařazení vybraných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

6. seznam činností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reaktoru,

9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení,

10. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

12. xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxxxx,

13. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx radiační xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

14. předprovozní xxxxxxx xxxxxxxx stárnutí,

15. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nakládání, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx,

16. vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

17. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

18. xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx havárií.

Dokumentaci xxxxxxxx x xxxxxx 2, 3, 5 x 12 schvaluje Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx spouštění xxxxxxxxx zařízení s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx tříd,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x výcviku xxxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků,

8. xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx charakteristiky jaderného xxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spouštění x xxxxxx připravenosti xxxxxxxx, pracovníků x xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx jaderného xxxxxxxx,

10. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti,

12. plán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

13. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

14. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx radioaktivní xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx,

15. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2 xxxx. x),

16. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

17. xxxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2, 3, 5 a 12 xxxxxxxxx Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx provozních xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnostních xxxx,

6. xxxxxx činností xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxx systému vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pracovníků včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx úspěšného xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vnitřních xxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxxxx,

10. xxxx xxxxxxxxxx x provozu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxx vyřazování x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provozu,

13. xxxxxxx xxxxxxx jaderného zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

14. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx radioaktivní odpad xxx činnosti xxxxxxx,

15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků.

Dokumentaci xxxxxxxx x xxxxxx 2, 3, 5,9, 10 x 11 xxxxxxxxx Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx řízení,

2. xxxxxx a xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zóny xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx činností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kvalifikace pracovníků,

8. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, pracovníků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energetického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx reaktorem,

11. vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx povolení x provozu jaderného xxxxxxxx,

12. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

14. plán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

15. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

16. odhad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

17. xxxxxxxx program xxxxxxxx xxxxxxxx,

18. xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s radioaktivním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx,

19. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

20. xxxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2, 3, 5, 14 x 15 xxxxxxxxx Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx následující:

1. xxxxxxx systému xxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyřazování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

7. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

9. vnitřní xxxxxxxxx xxxx,

10. úprava xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

11. vyřazovací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto nakládání, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxx,

13. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x provozu,

14. podmínky xxxxxxx xxxxxxx území x systémů, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx vyřazení.

Dokumentaci xxxxxxxx v xxxxxx 2, 6 x 8 xx 10 xxxxxxxxx Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx:

1. program xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxxx změny,

3. časový xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jadernou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečení,

6. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx nakládání, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx výstavba pracoviště XX. kategorie, xxxxx xxxxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx projektem xxxxxxx požadavky na xxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx předpisy,

2. bezpečnostní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx během xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx pracoviště,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx zajišťování kvality xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx včetně financování xxxxxx nakládání, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx realizace xxxxxxxx pracoviště,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 8 schvaluje Úřad.

b) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxx pracoviště XX. kategorie, je xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zdroje ionizujícího xxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x montážních xxxxx, průkaz xxxxxxxxx xxxxxxx, izolačních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dovolujících xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx monitorování,

5. xxxxxxxx kontrolovaného xxxxx,

6. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události xxx provoz xxxxxxxxxx XXX. kategorie xxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxx havarijní xxxx,

8. xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště IV. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x jaderným zařízením,

9. xxxxxxx pracovníků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležité x xxxxxxxx radiační xxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uvolňované radioaktivní xxxxx x předpokládaný xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radioaktivního odpadu x způsob jeho xxxxxxxxxxx,

11. xxxx xxxxxxxxxx x provozu a xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

12. program xxxxxxx řízení,

13. doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vznikat.

Dokumentaci xxxxxxxx x xxxxxx 4 x 7, xxx-xx x xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx, x v xxxx 8 schvaluje Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rekonstrukce xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xx následující:

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxx,

2. předpokládaný xxxxxx xxxxxxxxxxx rekonstrukce xxxx xxxx,

3. xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx radiační xxxxxxxxx události x xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx systému xxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxx etapy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. kategorie x xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxx o finančním xxxxx vyřazování z xxxxxxx,

2. popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx navržených xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxxx demontáže, xxxxxxxxxxxxx, úpravy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x likvidace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx radioaktivní látky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. způsob xxxxxxxxx x radioaktivním odpadem xxxxxx xxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

9. analýza a xxxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x provozu,

10. xxxxxxx xxxxxxxxx plán,

11. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování,

12. xxxxxxx systému řízení,

13. xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx nakládání, xxxx-xx radioaktivní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

14. xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxx a systémů, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx úplné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxx 8 x 10, jde-li o xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, x x xxxx 11 schvaluje Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvolňované x xxxxxxxxxx,

3. zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx nakládání se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx následující:

1. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1.1. xxxxxxxxxx činnosti,

1.2. xxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x příslušenství,

1.3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

1.4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1.5. xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany,

1.6. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x dovoz, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxx xxxxx nebude xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx používán xxxx skladován,

1.7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x něm x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepovolanému do xxxxxx xxxxx,

1.8. xxxxxxx x xxxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

1.9. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxxxxx II. x xxxxx kategorie,

1.10. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx druh x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx,

1.11. program xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx XXX. kategorie xxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx,

1.12. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx radionuklidového xxxxxx 1. až 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1.13. xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx odpad xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

3.1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3.2. očekávaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3.3. v případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použitého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx,

3.4. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx původ, druh, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxx využití x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxx xxxxxx x výrobě zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

4.1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

4.2. doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x daným xxxxx výrobku,

5. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

6.1. doklad x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

6.2. xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

6.3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6.4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veličin.

g) Xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx výrobě xxxx xxxxxxxx xxxx x dovozu a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx následující:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx složení x aktivita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. návod k xxxxxxx výrobku,

4. koncepce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nakládání, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx pro povolovanou xxxxxxx, kterou je xxxxxxxxxx xxxxxx významných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pracovníků,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx radiační xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx,

5. pro xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahu xxxxxxxxxxxx xxxx

5.1. xxxxxxxx x xxxxxxx,

5.2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx vykonávání xxxxxxxxxxxx služeb,

5.3. xxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxxxx,

5.4. xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx-xx radioaktivní odpad xxx činnosti vznikat.

i) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xx následující:

1. popis xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxx očekávaný xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x pracovníků,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx,

4. program xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany.

j) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, je xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx s xxxxxxxx měření obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálu, xxxxx x xxxxxx surovin x x způsobu xxxxxxx stavebního xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx zářením xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx budovy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. odhad xxxxxxxxx xxxxx reprezentativní osoby x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx místnostmi,

4. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx míru xxxxxxx xx stavebního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx.

x) Dokumentace pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx radioaktivních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx:

1. xxxx a xxx xxxxxx,

2. odůvodnění xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxxx xxxxx před x xx mísení,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Dokumentace xxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx x původce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx následující:

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx o xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx složení x xxxxxxxx radioaktivního odpadu,

3. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracovávání, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx látky uvolňované x xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxx,

7. xxxxxxx x xxxxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxxx,

8. xxxxxxx systému xxxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 6 xxxxxxxxx Xxxx.

x) Dokumentace xxx xxxxxxxxxxx činnost, kterou xx xxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx

1.1. průkaz x xxxxxxxxx krytí xxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního odpadu x institucionální kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu,

1.2. xxxxx xxxx území x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.3. xxxxxxx xxxx radioaktivního xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.4. celkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu,

1.6. xxxxx technologických xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu,

1.7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx x podmínky,

3. popis xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx systému xxxxxx,

5. xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxx monitorování okolí xxxxxxxx po uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. analýza x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu,

9. xxxxxxx havarijní plán,

10. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dokumentaci xxxxxxxx x bodech 2, 5, 9 a 10 xxxxxxxxx Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx radioaktivního xxxxxx vzniklého xxx xxxxxxxxxx materiálu vyvezeného x České xxxxxxxxx xxxx xxxx zpětný xxxxxxxx z členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx:

1. doklad dokumentující xxxxx, druh, fyzikální xxxxxxxxxx a chemické xxxxxxx radioaktivního xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx republiky xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dokladem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x radioaktivitě,

2. doklad x xxxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx transferovaný xxxxxxxxxxxx xxxxx zpracován xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pravděpodobné množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx uvedeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniknout,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx radioaktivního xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniknout.

4. Přeprava xxxxxxxxxxxx xxxx štěpné xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx radioaktivní xxxx xxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx instrukce zahrnující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trasy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx programu monitorování,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx I. xx XXX. kategorie,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) havarijní řád,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx k přepravě xxxxxxxxxxxx věcí o xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx30), nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxx nebezpečných xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána30), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravního prostředku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx v dokumentaci, xx xxxxxxx xxxxx xxx schválen typ xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx řízení,

j) xxx xxxxxxxx radioaktivní xxxx xxxxxx látky xx xxxxxxxxxx podmínek též xxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx splnit, včetně xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx nesplnitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx mezí aktivity xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xx xxxxxxxxx mezí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx přepravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx vyjmutí xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypočtenými, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxxxx x reprezentativní xxxxx x kolektivních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x normálních xxxxxxxx přepravy a xx podmínek nehody xxx přepravě, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx radioaktivních xxxxx xxxx xxxxxxxxx štěpných xxxxx

1. podrobný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx fyzikální x xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx splňují xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxx xxxx přepravou.

n) Dokumentaci xxxxxxxx x xxxxxx x) x x) xxxxxxxxx Xxxx. Dokumentace xxxxxxx v xxxx x) musí xxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo štěpné xxxxx vyžadována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

5. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní

a) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx x jadernými materiály, xxxxxx xxxxxxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx podmínek vyplývajících x mezinárodních závazků.

Dokumentaci xxxxxxxx x bodě 1 xxxxxxxxx Xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx položky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vybrané xxxxxxx x jaderné xxxxxxx, xx následující:

1. xxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx záruky xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx položky xxxxxxx xxxxxxx x jaderné xxxxxxx,

4. soubor xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxx příprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příprava xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx příprava a xxxxx xxxxxxx příprava xxxxxxxxx pracovníků, příprava xxxx xxxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxx.

7. Xxxxx vyřazení

Dokumentace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx:

x) popis xxxxx, x němž xx umístěno jaderné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxx údajů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyřazování x xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx monitorování radiační xxxxxxx xxxxx, x xxxx je umístěno xxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxx III. kategorie xxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 263/2016 Sb.

Dokumentace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx:

x) pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx radioaktivních xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x chemického xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkresů, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx provést, xx-xx xxxxxxx soubor xxxxxxxxxxx pro maximální xxxxxxxx provozní xxxxxxx xxxxx než 100 xXx,

6. dokumentace prokazující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, dokumentace xxxxxxxxxxx zajištění zachování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

7. xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ozářeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx analýzách při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx soubor projektován xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

8. výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx radioaktivní xxxx xxxxxxx látku xxxxxxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x maximálních xxxxxxxxx 21 cm x 29,7 xx,

10. dokumentace xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx X(X) xxxx

1. výčet xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx B(U), xxxxx obalový xxxxxx X(X) xxxxxxxxx, x xxxxxx doplňkových xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx obalové xxxxxxx určené k xxxxxxxx 0,1 kg x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povahou xxxxxxxxxxxx uranu,

d) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x malou xxxxxxxxxxxxxxxx

1. materiálová specifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxx x technologická dokumentace x popisem materiálu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx zkoušek nebo xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx nezávislým xxxxxxxx oprávněnou osobou,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. popis opatření xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výrobkem, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

6. reprodukovatelné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x maximálních xxxxxxxxx 21 xx x 29,7 xx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxx, xxxxx Správa podala xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dne 1.1.2017 xx xxx 31.12.2018.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Správa xxxx xx 3 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XCII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska, stanoviska, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 263/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

403/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Sb., x některé další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2023

465/2023 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (liniový xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx ze xxx 5. xxxxxx 1962 x volném xxxxxxxx xx kvalifikovaným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2006/117/Euratom xx xxx 20. xxxxxxxxx 2006 x dozoru nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2009/71/Euratom xx xxx 25. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx jaderných xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2011/70/Euratom xx xxx 19. xxxxxxxx 2011, kterou xx xxxxxxx xxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2013/51/Euratom ze xxx 22. října 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o radioaktivní xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/59/Euratom xx xxx 5. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření a xxxxxxx xx směrnice 89/618/Xxxxxxx, 90/641/Xxxxxxx, 96/29/Xxxxxxx, 97/43/Xxxxxxx x 2003/122/Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/312/Euratom ze xxx 5. března 2008, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx dokument xxx dozor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyhořelého xxxxxx x její xxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxx 2006/117/Xxxxxxx.

2) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/123/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) č. 3954/87 xx xxx 22. xxxxxxxx 1987, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radioaktivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) č. 1493/93 xx dne 8. xxxxxx 1993 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Komise (Xxxxxxx) x. 302/2005 xx xxx 8. xxxxx 2005 o uplatňování xxxxxx nad xxxxxxxxxxx x rámci Euratomu.

4) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 733/2008 xx xxx 15. července 2008 o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, xxxxxx se zavádí xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx užití.

Nařízení Xxxx (XX) č. 1048/2009 xx xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 733/2008 x xxxxxxxxxx dovozu xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx.

5) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 61/1974 Sb.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Nizozemským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx společenstvím xxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. XXX xxxx. 1 x 4 Smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxxx xxx č. 35/2010 Sb. m. s.

Dodatkový xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Dánským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Irskem, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Švédským královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx energii x xxxxxxxxx xx. XXX xxxx. 1 x 4 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxxx pod č. 36/2010 Sb. m. s.

6) Nařízení Xxxxxx (Xxxxxxx) č. 302/2005.

7) Xxxxxxxxx zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční přepravě xxxxxxxxxxxx věcí (ADR), xxxxxxxxx pod č. 64/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (COTIF), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 222/1995 Sb., x vodních xxxxxxx, plavebním provozu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a dopravě xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxxx xxx č. 102/2011 Sb. m. s.

9) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) §11 xxxx. 3 zákona x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2013 Xx.

13) Směrnice Rady 2011/70/Euratom.

14) §47 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

15) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x ratingových xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

16) Xxxxxxxxx Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx pod č. 8/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, Evropská xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxxx xxx č. 102/2011 Sb. m. s.

17) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/68/ES xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx.

18) Xxxxxxxxxx Komise 2008/312/Euratom.

19) §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §9 odst. 7 xxxxxxxx č. 380/2002 Xx.

21) §17 xxxxxx x. 239/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Zákon č. 239/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §10 xxxxxxxx x. 380/2002 Xx.

24) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§26 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xx. 2 xxxx. 13 nařízení Xxxxxx (Euratom) č. 302/2005.

26) Xx. 4 xxxxxxxx Komise (Xxxxxxx) č. 302/2005.

27) Xx. 2 xxxx. 21 xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) č. 302/2005.

28) Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx královstvím, Dánským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Irskem, Italskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx. III odst. 1 x 4 Xxxxxxx o nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 35/2010 Sb. m. s. Xxxxxxxxx xxxxxxxx k Dohodě xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Dánským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx republikou, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxx republikou, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx společenstvím xxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx agenturou xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. III xxxx. 1 x 4 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 36/2010 Sb. m. s.

29) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2000/473/Xxxxxxx xx xxx 8. června 2000 x xxxxxxxxxxx xxxxxx 36 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxx týkající xx monitorování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva xxxx xxxxx.

30) Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.