Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019L1258 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI (Text s významem pro EHP) R P
32015L0013 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/13 ze dne 31. října 2014, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU, pokud jde o rozsah průtoku vodoměrů (Text s významem pro EHP) R P
32014L0032 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32014L0032R(05) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh ( Úřední věstník Evropské unie L 96 ze dne 29. března 2014 ) R P
32014L0031 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32011L0017 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/17/EU ze dne 9. března 2011, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii (Text s významem pro EHP) R P
32009L0137 SMĚRNICE KOMISE 2009/137/ES ze dne 10. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích, pokud jde o zneužívání maximálních dovolených chyb, pokud jde o zvláštní přílohy pro přístroje MI-001 až MI-005 (Text s významem pro EHP) R P
32009L0034 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32009L0023 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/23/ES ze dne 23. dubna 2009 o vahách s neautomatickou činností (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32009L0003 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/3/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (Text s významem pro EHP) R P
32007L0013 SMĚRNICE KOMISE 2007/13/ES ze dne 7. března 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (Text s významem pro EHP) R P
32004L0022 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích (Text s významem pro EHP) R P
31997L0039 Směrnice Komise 97/39/ES ze dne 24. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 týkající se zařízení zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel (Text s významem pro EHP) R P
31993L0068 Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí) R P
31990L0384 Směrnice Rady ze dne 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností (90/384/EHS) R P
31988L0665 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se mění několik směrnic o sbližování právních předpisů členských států obsahujících ustanovení o zveřejňování atestů a certifikátů v Úředním věstníku Evropských společenství (88/665/EHS) R P
31987L0355 Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly 7/355/EHS R P
31987L0354 Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění určité směrnice o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se na průmyslové výrobky, pokud se týká rozlišovacích čísel a písmen označujících členské státy (87/354/EHS) R P
31986L0217 Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel (86/217/EHS) R P
31983L0575 Směrnice Rady ze dne 26. října 1983, kterou se mění směrnice 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (83/575/EHS) R P