Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D1743 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1743 ze dne 28. září 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o zřízení Technického výboru pro vodní dopravu a multimodalitu R P
32020D2187 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2187, ze dne 22. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o přijetí rozpočtu Dopravního společenství na rok 2021 R P
32020D0793 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/793 ze dne 12. června 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé správní a personální záležitosti a stanovení finančních pravidel pro Dopravní společenství R P
32020D0522 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/522 ze dne 7. dubna 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé rozpočtové záležitosti ve vztahu k provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství R P
32019D0052 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/52 ze dne 20. prosince 2018, kterým se povoluje zahájit jednání o dohodě o změně stávající celní kvóty pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa a o změně stávajícího celního režimu v případě ostatního děleného masa z drůbeže v příloze I-A kapitoly 1 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé R P
32017R0355 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/355 ze dne 15. února 2017 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé R P
32015R0941 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/941 ze dne 9. června 2015 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (kodifikované znění) R P
32015R0939 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/939 ze dne 9. června 2015 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé (kodifikované znění) R P
32014R0332 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 332/2014 ze dne 11. března 2014 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé R P
32009R1139 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1139/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady R P
32008R0140 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 140/2008 ze dne 19. listopadu 2007 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé R P
32005R1045 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1045/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare R P
32004R0057 Nařízení Rady (ES) č. 57/2004 ze dne 27. října 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ruské federace R P
32003R1500 Nařízení Rady (ES) č. 1500/2003 ze dne 18. února 2003 o uplatňování systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Ruské federace do Evropského společenství (Text s významem pro EHP) R P
32003R1445 Nařízení Rady (ES) č. 1445/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vývozu některých výrobků z oceli z Rumunska do Společenství pro období od data vstupu v platnost tohoto nařízení do data přistoupení Rumunska k Evropské unii (prodloužení systému dvojité kontroly) R P
32003R0607 Nařízení Komise (ES) č. 607/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 a nařízení Komise (ES) č. 2497/2001 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1832/2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32001R1006 Nařízení Komise (ES) č. 1006/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94, (ES) č. 1486/95, (ES) č. 2305/95, (ES) č. 571/97, (ES) č. 1898/97 a (ES) č. 2562/98, kterými se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí v odvětví vepřového masa R P
32001R0678 Nařízení Rady (ES) č. 678/2001 ze dne 26. února 2001 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, Maďarskou republikou a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína a lihoviny a o změně nařízení (ES) č. 933/95 R P
31998R2760 Nařízení Komise (ES) č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare R P
31995R0933 Nařízení Rady (ES) č. 933/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Bulharska, Maďarska a Rumunska R P