Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0856 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/856 ze dne 30. května 2022, kterým se přijímá žádost předložená Irskem podle čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o neuplatnění nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 a nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 na mezilehlé vozy třídy 22000 ICDMU – „B2“ společnosti IÉ-RU (oznámeno pod číslem C(2022) 3365) (Pouze anglické a irské znění je závazné) R P
32022D0834 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/834 ze dne 25. května 2022 podle čl. 31 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU o opatření, jež přijala Francie ohledně stažení některých láhví pro přepravu plynu vyrobených společností Xinchang Burong Machinery Co. Ltd před 31. říjnem 2019 z trhu (oznámeno pod číslem C(2022) 3372) (Text s významem pro EHP) R P
32021D1744 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1744 ze dne 28. září 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 15. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) R P
32021D0701 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/701 ze dne 27. dubna 2021, kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU o evropském registru povolených typů železničních vozidel R P
32020R2222 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2222 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu R P
32020D153 32020D1531 - ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1531 ze dne 21. října 2020, jímž se Francie zmocňuje sjednat, podepsat a uzavřít mezinárodní dohodu, kterou se doplňuje smlouva mezi Francií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři R P
32020R1530 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1530 ze dne 21. října 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu R P
32020D0854 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/854 ze dne 18. června 2020, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu o povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi R P
32020D0853 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/853 ze dne 18. června 2020, kterým se Německo zmocňuje ke změně jeho dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi R P
32020R0782 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/782 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 a (EU) 2018/762, pokud jde o data jejich použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu R P
32020R0780 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/780 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 445/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/779, pokud jde o opatření k prodloužení platnosti některých osvědčení pro železniční subjekty odpovědné za údržbu a některá přechodná ustanovení kvůli pandemii COVID-19 R P
32020L0700 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu R P
32020D0649 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/649 ze dne 7. května 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 56. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečného zboží Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny přípojku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě R P
32019R0503 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/503 ze dne 25. března 2019 o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP) R P
32019R0248 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/248 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 63/2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP) R P
32018R0867 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/867 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice (Text s významem pro EHP) R P
32018R0649 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/649 ze dne 23. ledna 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2014, 2015 a 2016 (Text s významem pro EHP) R P
32016L0798 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32016R0796 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Text s významem pro EHP) R P
32013R0886 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně (Text s významem pro EHP) R P