Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2020/700

xx xxx 25. xxxxxx 2020,

kterou se xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/797 x (XX) 2016/798, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX,

s ohledem xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 91 xxxx. 1 xxxx smlouvy,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářským x sociálním xxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Výborem xxxxxxx,

x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),

vzhledem x těmto důvodům:

(1)

V xxxxxxx x čl. 57 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/797 (2) x xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 (3) xxxxxxx xxxxx xxxx xx 16. xxxxxx 2019 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx. 57 xxxx. 2 směrnice (XX) 2016/797 x xx. 33 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/798 však xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx o jeden xxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (dále xxx „agentura“) prodloužení xxxx xxx provedení xxxxxxx (XX) 2016/797 x (XX) 2016/798 xx 16. xxxxxx 2020.

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x nepředvídatelné situaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx některé x těchto členských xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx legislativních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxx hrozí, že xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx x právní předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x interoperabilitu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxx (XX) 2016/797 x (XX) 2016/798 ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx nepříznivé xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx železniční xxxxxxx xxx, xx xx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx od 16. xxxxxx 2020 x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/49/XX (4) x 2008/57/ES (5).

(5)

Jelikož x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 došlo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XX) 2016/797 x (EU) 2016/798, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x dokončení procesu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx .

(6)

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XX) 2016/797 x (XX) 2016/798 xx vnitrostátním xxxxx by měly xxx prodlouženy xx 31. xxxxx 2020. X xxxxxxx s xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice 2004/49/ES, xxxxxxxxx v v xxxxxx 58 směrnice (XX) 2016/797, x xxxxxxxx 2008/57/XX, xxxxxxxxx x xxxxxx 34 xxxxxxxx (XX) 2016/798.

(7)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/798 xxxx přijata xxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci, které xxxxxxxx předchozí xxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. Xxxx xxxx xx x xxxxxxxx situaci xxxxx xxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8)

Vzhledem x xxxxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 je xxxxxx xxxxxxxx výjimku xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx vnitrostátních parlamentů x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x EU“), Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxx xxxxxxx (XX) 2016/797 x (XX) 2016/798 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx jej x xxxxxx jeho rozsahu xx účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Unie přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxx (EU) 2016/797 x (XX) 2016/798 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx prvním dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/797

Směrnice (EU) 2016/797 xx mění xxxxx:

1)

x článku 54 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx 21 x 24 x xxxxx xxxxxxx x článku 19 xxxxxxxxxx xx 16. xxxxxx 2019 xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 57 xxxx. 2. Odchylně xx xxxxxx 21 x 24 xxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostní orgány xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx x Komisi xxxxx čl. 57 xxxx. 2 informovaly, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2008/57/XX xx 16. xxxxxx 2020. Xxxxxxxx xx xxxxxx 21 x 24 mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, které xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 57 xxxx. 2a, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2008/57/XX xx 31. xxxxx 2020.“;

2)

x xxxxxx 57 xx xxxxxx xxxx odstavec, který xxx:

„2x.   Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020. Jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx členské xxxxx x tom xxxxxxx agenturu x Xxxxxx do 29. xxxxxx 2020.“;

3)

x xx. 58 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx „16. xxxxxx 2020“ nahrazuje xxxxx „31. xxxxx 2020“.

Xxxxxx 2

Změna xxxxxxxx (XX) 2016/798

Směrnice (EU) 2016/798 xx xxxx xxxxx:

1)

xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 6x

Xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 27 xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 6 x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 33 xxxx. 2x. Xx akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se použije xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 27x.“;

2)

x xxxxxx 27 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7.   Xxxxxxxx přijímat xxxx x přenesené pravomoci xxxxxxx x článku 6x xx svěřena Xxxxxx xx xxxx xx 28. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxx 2020.“;

3)

xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 27x

Postup pro xxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jsou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2. X xxxxxxxx xxxx x přenesené pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Evropský xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxx proti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 27 odst. 6. X takovém xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxx neprodleně xxxx, xx jí Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Rada xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx námitek.“;

4)

x xxxxxx 31 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.   Xxxxxxxx xxxxx provádět úkoly xxxxxxx x vydáváním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxxx xx 16. června 2019 xxxxxxx oblasti provozu x členských státech, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 2. Xxxxxxxx xx xxxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xx vydávání osvědčení xxxxx směrnice 2004/49/ES xx 16. xxxxxx 2020. Xxxxxxxx xx xxxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx oznámení xxxxx xx. 33 odst. 2x, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2004/49/XX xx 31. října 2020.“;

5)

v xxxxxx 33 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„2a.   Členské státy, xxxxx prodloužily lhůtu xxx provedení x xxxxxxx x odstavcem 2, xx xxxxx xxxx prodloužit xx 31. xxxxx 2020. Xxxxxx prováděcí opatření xx použijí xx xxxxxxxxx dne. Uvedené xxxxxxx státy x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx 29. xxxxxx 2020.“;

6)

x xx. 34 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx „16. xxxxxx 2020“ xxxxxxxxx xxxxx „31. xxxxx 2020“.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 4

Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 25. května 2020.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 xx xxx 11. května 2016 x interoperabilitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 138, 26.5.2016, x. 44).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/798 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. X 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/49/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx železnic Společenství x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 95/18/XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2001/14/XX x xxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zpoplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) (Úř. xxxx. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/57/XX xx xxx 17. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Společenství (Xx. xxxx. L 191, 18.7.2008, x. 1).