Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020D1025 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1025 ze dne 13. července 2020 o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU na železniční nákladní dopravu ve Slovinsku R P
32019R1830 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1830 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce R P
32017R2367 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2367 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32017R2366 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2366 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32017R2365 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2365 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32017R2364 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2364 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32015R2342 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32015R2341 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2341 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32015R2340 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32015R2171 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2171 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32014L0025 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Text s významem pro EHP) R P
32013R1336 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32013L0016 SMĚRNICE RADY 2013/16/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti veřejných zakázek R P
32011R1251 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32011R0842 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005 (Text s významem pro EHP) R P
32011D0306 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. května 2011, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb není použitelný na těžbu černého uhlí v České republice (oznámeno pod číslem K(2011) 3406) (Pouze české znění je závazné) (Text s významem pro EHP) (2011/306/EU) R P
32009R1177 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32009L0081 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Text s významem pro EHP) R P
32008D0963 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. prosince 2008, kterým se mění přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech pro zadávání veřejných zakázek, pokud jde o seznamy zadavatelů a veřejných zadavatelů (oznámeno pod číslem K(2008) 7871) (Text s významem pro EHP) (2008/963/ES) R P
32008R0213 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV (Text s významem pro EHP) R P