Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32011R1071 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1071/2011 ze dne 20. října 2011, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 3448/80 o provádění článku 43 Aktu o přistoupení z roku 1979, pokud jde o obchodní režim pro zboží, na něž se vztahují nařízení (EHS) č. 3033/80 a (EHS) č. 3035/80 R P
32010R0118 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 118/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů R P
32010R0117 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 117/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 904/2008 o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy R P
32008R0904 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 904/2008 ze dne 17. září 2008 o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (kodifikované znění) R P
32006R0322 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 322/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005 z důvodu ustanovení o hygieně potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ustanovení pro potraviny živočišného původu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 R P
32005R1043 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad R P
32003R1914 Nařízení Komise (ES) č. 1914/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek R P
32003R0740 Nařízení Komise (ES) č. 740/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad R P
32002R1926 Nařízení Komise (ES) č. 1926/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanoví cla použitelná od 1. září 2002 pro dovoz některého zboží, které spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Bulharska do Společenství R P
32002R1686 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se stanoví zemědělské složky a dodatečná cla, které jsou platné od 1. ledna 2002 při dovozu některého zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Islandu a Norska do Společenství R P
32002R1446 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2002 ze dne 8. srpna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000 R P
32002R0748 Nařízení Komise (ES) č. 748/2002 ze dne 29. dubna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Maďarska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000 R P
32000R1520 Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad R P
31998R0203 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 203/98 ze dne 26. ledna 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4154/87, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná pro uplatňování dovozního postupu u zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů R P
31993R3448 Nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů R P
31987R4154 Nařízení Komise (EHS) č. 4154/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění nařízení (EHS) č. 3033/80, kterým se stanoví obchodní režim pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů R P
31973R3539 Nařízení Rady (EHS) č. 3539/73 ze dne 18. prosince 1973 o sazbě dovozních poplatků vybíraných ze zemědělských produktů a ze zboží spadajícího do působnosti nařízení (EHS) č. 1059/69 obsažených v drobných zásilkách neobchodní povahy R P